J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen klockan Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Börje Blomkvist (S) Ove J anse (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil Eklund (S) , 177 Eva Nielsen (S) Mikael Hedberg (S) Jan-Erik Jansson (S) Per-Arne Käck (MP) Bo Axelsson (M) Hans Svanqvist (M) Mikael Gustafsson (KD) Övriga deltagare Bo An tonsson teknisk chef, Henrik Syrjälä driftchef, Linda Pedersen sekreterare Utses att justera Mikael Gustafsson med Hans Svanqvist som ersättare Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen ' Underskrifter sekreterare ){~.~':::~:~;~':::... f!..?. f.~:.!:?::.:::::-:-.-::.... Organ Ordförande Justerande ') Linda Pedersen " ~ / /' / /' _,_,_7 ProtokaHet omfattar /.' d-.---; /(/~,..,//{'( /<.~--"""'.. ~::.:.."... f:-.. :... ~:-:... Cari.E.l'ikAim. skoug l.., l!j,i l ' /.. \?.... :ft(... ~~ ~~~::::.:.... Mikael Gustafsson Bevis l Anslag J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag Tekniska nämnden Datum för anslagets uppsättande Underskrift _ 12 _ 18 Datum för anslagets nedtagan de J., /J;...,;:,w.c;.,.,<?.l:~... /i.'a.<::.t1::1.~~.... Utdragsbestyrkande

2 Blad l Innehåll Prognos 3 Uppföljning av tekniska förvaltningens internkontroll Förslag till internkontrollplan Revisionsrapport nr 2, underhåll av gator, vägar och VA 6 Information om verksamhetsplaner Tomtpriser kvarteret Porsen 8 Önskemål om förvärv av del av Brattberget 1:52 10 Remissvar motion om köttfri måndag 11 Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen 12 Lägesrapport avseende dammlucka och fisktrappa vid Varvet 2 15 Lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet 17 Information om vägbidrag 18 Lägesrapport avseende åtgärder för besparingar 19 Information om bryggor och båtplatser vid Hällarna 20 Information om aktualitetsprövning av översiktsplanen 21 Namnsättning av två nya kvarter och gata inom detaljplan för fastigheterna Spirean 1 m.fl. 22 Namnsättning av två nya kvarter inom detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 m.fl. 23 Namnsättning av två nya kvarter i samband med ändring av detaljplan för ldun 13 och Ran 1 m.fl. 24 Lägesrapport avseende påbörjande arbeten i kvarteret Spirean 25 Nygatans möblering samt regler för uteservering inom Arboga stadskärna Svar på motion om åtgärder vid farliga korsningar inom tätbebyggt område 28 Svar på medborgarförslag om pendlar- och samåkningsparkering 29 Ordförandes c'\ sign. Justerandes sign. sekteterarens sign. Utdragsbestyrkande /fl

3 Tekniska nämnden Blad 2 Redovisning av delegationsärenden Ärenden för kännedom Ändring av/tillägg till detaljplan för fastigheten Spirean 1 m.fl. Ändring av detaljplanen för Sätra trafikplats Julhälsning Ordf~r~.o.des sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande CJL\

4 Blad 3 TN 152 Dm 97/ Prognos Tekniska förvaltningens drift- och investeringsprognos redovisas. l. Tekniska förvaltningens driftprognos godkfums. 2. Tekniska förvaltningens investeringsprognos godkänns. Skickas till: Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. IJ\ sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

5 Blad4 TN 153 TNAU 141 Dm 275/ Uppföljning av tekniska förvaltningens internkontroll 2012 Tekniska förvaltningen ska enligt reglemente för internkonh oll, antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006, 81, rapportera resultatet av förvaltningens internkontroll till nämnden. Syftet med internkontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten ges och att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer efterlevs. Tekniska förvaltningen har under året arbetat med internkonh oll utifrån internkontrollplan år 2012 antagen av tekniska nämnden den 12 december 2011, 164. Genomförd uppföljning av internkontrollplanen år 2012 redovisas. Sammanfattningsvis har nio stycken rutiner konh ollerats och återrapporterats med godkänt resultat. Internkonh ollen för år 2012 har följts och inga större avvikelser har noterats. Internkontroll och granskning av processer, rutiner och system pågår fortlöpande inom verksamheten. Redovisad uppföljning av tekniska förvaltningens internkontroll år 2012 godkänns. Tekniska förvaltningen Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande /~., "-jr> ta t:,

6 ~ ARBOGA Tekniska nämnden Blad 5 TN 154 TNAU 142 Dnr 281/ Förslag till internkontrollplan 2013 Tekniska förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för år Kommunallagen, 6 kap 7, anger att kommunens nämnder ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Tekniska nämnden ska enligt reglemente för internkonh oll, antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006, 81, anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen för innevarande år ska antas senast i januari månad. Internkonh ollplanen ska verka för att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. Internkonh ollplan för år 2013 fastställs. Tekniska förvaltningen Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign...f o,<'f,/ t Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 6 TN 155 Dm 35/ Revisionsrapport nr 2, underhåll av gator, vägar och VA Från kommumevisionen har överlämnats rapport avseende granskning av underhållet av kommunens gator, vägar och V A-nät. I granskningen framkommer att underhållet av gator och vägar fungerat tillfredsställande under år 2012, men att det varit eftersatt i många år. Underhållet av V A-nätet bedöms tillfredsställande. Rapporten överlämnas till tekniska nätm1den för beaktande. Svar på vilka åtgärder nätm1den avser vidta med anledning av rapporten ska lämnas till kommumevisionen senast den 15 januari år Tekniska nätundens arbetsutskott Sanlmanh äder nästa gång den 23 januari och nästa sanlmanh äde med tekniska nämnden är den 13 februari. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås därför få delegation att besvara vilka åtgät der nämnden avser vidta med anledning av rapporten vid exh ainsatt sammanh äde i januari år Tekniska nämndens arbetsutskott ges delegation att besvara vilka åtgärder nä1nnden avser vidta med anledning av revisionsrapport m 2, underhåll av gator, vägar och V A. ca\ Ordförandes sign. / Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

8 Blad 7 TN 156 Dm 303 l Information om verksamhetsplaner 2013 Tekniska förvalbungens avdelningar har tagit fram verksamhetsplaner för år Planerna utgör skriftliga beskrivningar av de planerade verksamheterna år Verksamhetsplanerna används för att kontinuerligt utveckla och förbätb a verksamheterna. Planerna kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med kommunens långsiktiga vision och sb ategiska områden. Tackar för informationen om verksamhetsplaner Tekniska förvalbungen Ordförandes sign_ Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ( / JLA _/

9 Blad 8 TN 157 TNAU 148 Dm 284/ Tomtpriser kvarteret Porsen Detaljplanen för kvarteret Porsen vann laga kraft den 5 december 2010 och syftar till att ge förutsättningar för nybyggnation av bostäder och service i relativ närhet till Arboga cenh um och kommunikationer. Kvarteret Porsen ligger cenh alt i Arboga och i närområdet ligger Högskolecenh um, skola, förskola, affärer och idrottsanläggningar. Läget kan anses som ath'aktivt för många typer av verksamheter. På gmnd av det ath aktiva läget bedöms att behov finns att möjliggöra för en mer flexibel användning av marken och tekniska nämnden beslutade den 23 maj 2012, 75, uppdra till tekniska förvaltningen att inleda detaljplanearbetet för kvarteret Porsen. Att möjliggöra för nybyggnation av bostäder och verksamheter är en viktig utgångspunkt för att bidra till utvecklingen av Arboga. Byggnation är betydelsefullt för att få till stånd en positiv tillväxt av befolkning, nyetableringar, ökad arbetskraft med mera. Tekniska förvaltningen redovisar fem, A-E, alternativ till tomtpriser inom kvarteret Porsen. Det bokförda värdet är kronor och taxeringsvärdet uppgår till kronor. Alternativ A utgår från det bokförda värdet och nedlagda kostnader. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till186 kronor. Alternativ B utgår från inköpssumman av området och kvarteret Porsens del samt nedlagda kostnader. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till198 kronor. Alternativ C utgår från taxeringsvärdet och markvärdet om kronor. Beräkningen bygger på att taxeringsvärdet motsvarar 75 % av försäljningsvärdet. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till226 kronor. Alternativ D utgår från av kommunfullmäktige beslutat tomtpris för kvarteret Rönnen. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till190 kronor. Ordförandes sign. / ',... (J/ l v~ ( Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

10 Blad 9 Alternativ E iru1ebär ett reducerat pris för att underlätta igångsättning av en byggnation. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor. Ärendet överlänmas till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut. Skickas till Kommunfullmäktige Ordför(lndes sign. (/ i:c' \ Y~"' Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande t l"). '.

11 Tekniska nänmden Blad lo TN 158 TNAU 126 Dnr 254/ Önskemål om förvärv av del av Brattberget 1 :52 En inh essent har den 18 september 2012 inkommit med förfrågan om att förvärva cirka m2 av fastigheten Brattberget 1:52. Intressenten har för avsikt att bygga ett enfamiljshus och garage. Fastigheten ingår i ett utpekat onuåde för framtida bebyggelse enligt översiktsplanen. Den önskade byggnationen utgör inte någon större restriktion gällande framtida utvecklingsmöjligheter i ornrådet. För närvarande finns ingen möjlighet till kommunal V A-anslutning varvid vatten och avlopp får ordnas i egen regi. Information har lämnats till inh essenten om att förhandsbesked om eventuell byggnation ska sökas hos Väsh a Mälardalens Myndighetsförbund. Tekniska nämnden ställer sig positiva till försäljning av cirka m2 av fastigheten Brattberget 1:52. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

12 Tekniska nämnden Blad Il TN 159 TNAU 127 Dm 148/ Remissvar motion om köttfri måndag Från Agneta Lambert-Meuller, MP, har till kommunfullmäktiges sammanh äde den 29 mars 2012 inkommit en motion om köttkonsumtion och kampanjen" Köttfri måndag". Kampanjen "Köttfri måndag" är en del av ett internationellt nätverk av kampanjer som verkar för att minska köttkonsumtionen i Sverige och globalt. Motionären förslår att Arboga kommun beslutar stödja kampanjen om" Köttfri måndag" genom att sprida information om kampajens syfte och att inom kommunens verksamheter alltid erbjuda köttfria alternativ på måndagar. Våra matval har betydelse. Vi svenskax äter cirka 800 kilo mat och dryck per person och år. Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter. Genom att göra miljösmatta matval kan vi minska matens miljöpåverkan. Hur m1delen vegetariskt ska öka i de offentliga måltiderna råder det stora meningsskiljaktigheter om. Debatten om köttfri måndag eller annan veckodag är högst aktuell och engagerar många. Att ändra kulturen så att vegetarisk mat blir ett natmligt inslag i vår kosthållning är en utmaning. Inom måltidsverksamheten i Arboga kommun idag erbjuds redan vegetariska måltidsalternativ i varierad omfattning. I äldreomsorgen serveras vegetm isk måltid två gånger per vecka, i grund- och gymnasieskolan serveras vegetarisk måltid alla da gm och i förskolan serveras vegetarisk måltid en gång på fyra veckor. Det kan därmed konstateras att delar av motionen redan är uppfylld. Det som återstår är att sprida information om klimatsmm ta måltider. Kostverksanilietens möjlighet att sprida kunskap i mmådet bedöms som begränsat men värdet i att stödja kampanjen at1ses stort. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Bifalla motion avseende köttfri måndag. Skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

13 SammanttädeSdatum Blad 12 TN 160 TNAU 125 Dm 175/ Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket har den 7 november 2012 inkommit med begäran om yttrande enligt 17 förvaltningslagen. Bakgrunden är arbetsmiljön vid Gäddgårdsskolans kök och skyddsombudets begäran enligt skrivelse från arbetsmiljöverket daterad 6 november Arboga kommun har givits tillfälle att inkomma med yth ande enligt 17 förvaltningslagen. Ett yth ande, daterat den 14 november 2012, undertecknat av ordförandena i kommunstyrelsen, kommunfastigheter, barn- och utbildningsnämnden, personal utskottet, tekniska nämnden och socialnämnden samt skyddsombudet på Gäddgårdsskolan har sänts till arbets1niljöverket, varur antecknas följande: "Den fastighet som Gäddgårdsskolans kök ingår i förvaltas av Kommunfastigheter i Arboga AB. Tekniska förvaltningen hyr produktionsköket och barn- och utbildningsförvaltningen hyr matsalen. De problem som nu är aktuella finns i produktionsköket och i området utanför. I köket produceras för närvarande portioner per dag varav 600 portioner levereras direkt medan resten kyls ner. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 oktober 2012 att starta ett projekt för att ta fram ett heltäckande beslutsunderlag inför ett politiskt ställningstagande kring ett långssiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav. En arbetsgrupp tillsattes under ledning av kommunchef som fick i uppdrag att med övriga förvaltningschefer återkomma med förslag till uppdragsbeskrivning för projektet till kommunstyrelsens arbetsutskotts. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för projektet. Protokollsutdrag bilägges. Gäddgårdsskolans produktionsköks framtida tillagningsmetod och produktionsvolym kommer att klarläggas i uh edningen. Utredningen bedörns sikta på en långsiktig lösning. Arbetsmiljön förbättrades i samband med att matsalen i Gäddgårdsskolan byggdes om år Under år 2011 gjordes också en del investeringar i köket för att förbättra arbetsmiljön genom investeringar i två nya ugnar, två värmeskåp, ett nedkylningsskåp, ett kokeri och en induktionsspis som ersatte uttjänt material. Köksutrustningen kompletterades också med två nya kylar. Ordförandes sign. // t Ch Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

14 Blad 13 Under år 2012 har produktion flyttats över till förskolan Sörgården. Förändringen kan dock betraktas som marginell med hänsyn till att det handlar om 100 portioner. Efter Arbetsmiljöverkets besök i Arboga den 25 oktober 2012 har följande åtgärder vidtagits: Ytterligare en grönsaksskärare har köpts in för cirka kronor Ny konservöppnare har köpts in för cirka kronor J ordfelsbrytare har installerats Företagshälsovården har anlitats och varit på arbetsplatsbesök Sophanteringen har förändrats och sköts numera av vaktmästare Arboga kommuns intentioner är att följande brister ska vara åtgärdade inom h e månader: Utbyte av sex stycken befintliga ugnar, kostnad cirka kronor, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Halkrisken vid lastkajen elimineras genom att h'äh appa borttages samtidigt som vi hänvisar till kvarvarande betongh app, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Rutiner för hantering av eventuella brännskador utarbetas, utföres av tekniska förvaltningen Markiser vid produktionskökets fönster monteras, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Förberedelse för att sluta med brickor inleds, hanteras av barn- och utbildningsförvaltningen Matsalen stängs i möjligaste mån för övriga i samband med kökspersonalens raster, hanteras av barn- och utbildningsförvaltningen Fukt- och värmeproblem i och i anslutning till omklädningsrum placerade i källaren åtgärdas, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Möjligheten till förbäth ad arbetssituation genom en tillfällig ökning av helfabrikat diskuteras med barn- och utbildningsförvaltningen, hanteras av tekniska förvaltningen Rutiner för städning ses över för att minska den fysiska belashungen, utarbetas av tekniska förvaltningen Möjligheten till produktion förlagd på flera tinunar undersöks, hanteras av tekniska förvaltningen Möjligheten till att minska produktionen vid Gäddgårdsskolans kök undersöks, hanteras av tekniska förvaltningen Ordförandes s!gn. Justerandes sign. sekreterarens s!gn. Utdragsbestyrkande

15 KOMMU~ Blad 14 Processen för att erhålla ett långsiktigt hållbart lokal utnyttjande, där bland annat kostenhetens verksamheter imyms, kotnmer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december Uh edningen om ett långssiktigt hållbart lokalutnyttjande kommer att tydliggöra kostverksamhetens hela lokalbehov och därmed också vad som måste göras för att avlasta Gäddgårdsskolans kök. Erforderliga bygghandlingar för Gäddgårdsskolans kök planeras att utarbetas under år Nödvändiga ombyggnadsarbeten planeras till perioden samtidigt som ambitionen är att successivt avlasta samt förbättra i Gäddgårdsskolans kök. Imiktningen är att politiska beslut med anledning av lokaluh edningen ska fattas under år 2013 och kommer att behandlas i samband med kommunens sh ategisk och ekonomiska plan för åren Ambitionen är även att ett nytt omsorgsboende skall byggas och vara klart i slutet av år I denna byggnad ingår ett nytt kök som innebär att Gäddgårdsskolans kök kan komma att avlastas något produktionsmässigt." Tackar för informationen om begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen. Ordför~ndes sign. sekreterarens s!gn. Utdragsbestyrkande (Jj(

16 Blad 15 TN 161 TNAU 130 Dm 282/ Lägesrapport avseende dammlucka och fisktrappa vid Varvet 2 Utskovet genom den gamla kraftstationen vid Herrgårdsbron har varit stängt sedan sekelskiftet. Arbogaåns stigande nivå och den ökande nederbörden har dock föranlett arbetet med att åter öppna upp utskovet. En större kapacitet på vattenflödet genom Arboga innerstad är målet för att minska risken för eventuella översvämningar i innerstaden med ökade skredrisker och allvarliga skador som möjliga följder. I samband med projekteringen av två nya dammluckor och ansökan om miljödom för regleringen av vattennivån mellan Herrgårdsbron och Kapellbron krävde Länsstyrelsen en fiskh appa. En fiskh appa lämpad för den uh ohtingshotade fisken Asp skulle anläggas för att tillstyrka miljödomen. Tekniska förvaihtingen anpassade utförandet till en dammlucka med automatisk nivåstyrning och en fiskh appa under kraftstationen. Enh eprenaden upphandlades och startade i mars år Under arbetets gång har vatten h ängt in genom den gamla konsh uktionen från 1900-taiet. De gamla l'ihtingarna stämmer inte med verkligheten och tähting av gamla konstruktionen har därför varit nödvändig. Undervattensgjuhtingar har krävts i större omfattning än planerat. Kravet på en fisktrappa har också försvårat arbetet med tätning av gamla konsh uktionen då delar av fiskh appan måste djupare ner i den gamla stensäthtingen med större inläckning som följd. Stora stenblock har lyfts bort för att få ner fiskh appan till rätt nivå då fisken inte klarar stora nivåskillnader mellan de olika bassängerna. Tekniska förvaihtingen informerade vid tekniska nämndens sammanträde den 17 oktober 2012, TN 145, att ytterligare komplikationer tillstött avseende arbetet med damluckor och fiskh appa vid Varvet 2. Arbogaåns nivå hade då stigit kraftigt och arbetet avbrutits av säkerhetsskäl Vattenh ycket blir så stort när nivån stiger att personalens säkerhet kan äventyras av upph ycket och fördämningarna. Tekniska förvaltningen har i smm åd med entreprenören och konsh uktören nu tagit beslutet att avbryta m betet inför vintern. Or~ran~es s!gn. (_Q.z Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

17 ARBOGA Blad 16 Arbetet kan förhoppningsvis återupptas i maj år 2013 eller när en stabil nivå på Arbogaån kan bestämmas med någorlunda säkerhet. l. Redovisad lägesrapport avseende danunlucka och fisktrappa vid Varvet 2 godkänns. 2. Tekniska förvaltningen uppdras att begära ytterligare bidrag från länsstyrelsen med hänsyn till utökade kostnader med anledning av kravet på fisktrappa. Skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

18 Blad 17 TN 162 Dm 304/ Lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet Driftchefen redovisar lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet. Driftavdelningen utför den tekniska driften och underhållet i kommunen. Avdelningen består av cirka 60 anställda beroende på årstid. Driftavdelningen utför också vissa investeringsprojekt I avdelningens åtaganden ingår bland annat drift och underhåll av parker, gator, parkeringar, gång- och cykelvägar, V A-ledningar, V A-verk, skötsel av kommunalt ägda fastigheter och transporter. Driftadminish ation, verkstad och biluthyrning till kommunens förvaltningar är ytterligare verksamheter inom avdelningen. Under året har driftavdelningen bland annat monterat en ny grind vid Ahllöfsparkens scen, fällt och planterat h äd, utfört gatuunderhåll för 6,6 mkr, installerat en offentlig cykelpump vid rådhuset, provat kombitjänster mellan städ- och kostavdelningarna, upprustat lekplatser och infört elektronisk brandskyddsdokumentation i samtliga av kommunens ägda fastigheter. Aktuellt inom avdelningen är vinterväghållningen där upphandling har genomförts och planering av säsongens vinterunderhåll pågår. Efter bolagiseringen har vissa svårigheter med att besätta maskiner uppstått och vissa samordningsvinster har upphört, fastighetsbolaget köper sedan den 1 november 2012 alla tjänster externt. Framtida behov för avdelningen är bland annat samordning av beredskapen. Lokalkostnaderna behöver också ses över och minskas. I avdelningens dagliga arbete ingår även att svara på allmänhetens frågor i anslutning till de olika verksamheterna och vägföreningar. I sociala medier har avdelningen fått mycket positiv respons från allmänheten för bland annat julbelysningen på Nygatan. Redovisad lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet godkänns. Skickas till: Driftavdelningen, Ordförandes sign. (" /) "-~)Le Justerandes s!gn. \! : ~\ lt\ sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

19 Tekniska nämnden Blad 18 TN 163 TNAU 131 Dm 95/ ,7/ Information om vägbidrag Driftchefen informerar om årligt driftbidrag till enskilda vägar. Tekniska nämnden har väghällaransvaret för gator, vägar samt gång- och cykelbanor i Arboga tätort, därutöver ger tekniska nänmden driftbidrag till enskilda vägar, samfälligheter samt färjetrafik till ön Valen. Trafikverket lämnar driftbidrag med % av godkända kostnader beroende på vägtyp. För färjetrafiken lämnar Trafikverket för närvarande ett bidrag med 80 %. Det finns inget lagkrav på att kommuner ska betala ut driftbidrag men Arboga kommun har tidigare finansierat resterande del upp till100 % av samtliga driftkosh1ader. Tekniska nämnden beslutade den 18 april 2012, 65, att driftbidrag ska beviljas med 3 kronor per längdmeter oavsett vägtyp. Det innebär en sänkning av bidraget med cirka 4 kronor per meter väg. Kostnaderna för driftbidraget beräknas därmed minska med cirka kronor. Reduceringen av bidrag avses gälla för genomförda åtgärder från och med år 2012, vilka utbetalas år Enligt beslut ska också skriftlig ansökan ske årligen för att kunna erhålla bidrag, utbetalning sker en gång om året och minimibelopp för utbetalning är kronor. För Götlunda, Medåker samt för färjeh afiken till ön Valen beslutades bidragsbeloppen uppgå till kronor till Götlunda, kronor till Medåker och för färjeh afiken till ön V alen. Trafikverkets driftbidrag till enskilda vägar utbetalas som tidigare. Tackar för informationen om vägbidrag. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

20 Blad 19 TN 164 TNAU 132 Dm 97 l Lägesrapport avseende åtgärder för besparingar Tekniska förvaltningen informerat om arbetet med att få ekonomin i balans samt vidtagna åtgärder för bespmingm. Bakgrunden är tidigare redovisat underskott. Tekniska förvaltningen redovisar pågående åtgärder avseende besparingar inom verksamheten. Främst har en omfördelning av personella resurser skett samt omprioriteringm av mbeten. Ytterligare åtgärder som vidtas är att gräsklippningen har avslutats tidigare, lövupptagning görs i minsta möjlig mån, sopning med maskin görs endast vid akut behov i centrum och antal vikarier har minskats. skylunderhåll och beskärning av träd utförs ej och renovering av parkmöbler skjuts till nästa år. Alla mindre underhållsarbeten utförs endast vid akut behov så som säkerhetsrisk för medborgare eller fordon. säkerhetsaspekten beaktas i varje beslut avseende om åtgärder anses akuta eller ej. Redovisad lägesrapport avseende åtgärder för bespmingm godkänns. Ordförandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande (G:_/( "- -

21 Tekniska nämnden Blad 20 TN 165 TNAU 133 Dnr 217/ Information om bryggor och båtplatser vid Hällarna Tekniska förvaltningen informerar om ärendet bryggor och båtplatser vid Hällarna. Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sarnmanh äde den 18 april 2012, 62, och beslutade att rekommenderar kommunstyrelsen fatta beslut om att bifalla alternativ 4 vid det fortsatta detaljplanearbetet med bryggor och båtplatser vid Hällarna. Alternativ 4 innebär att bryggornas utbredning begränsas då bryggorna placeras i särskilda bryggområden båtplatser upplåts inom bryggområdena av Arboga kommun. Eftersom ärendet handlar om ett inriktningsbeslut i ett stort exploateringsområde så ansågs det vara av sådan vikt att kommunstyrelsen borde ta ställning i frågan. 4 olika alternativa lösningar för det fortsatta detaljplanearbetet har presenterats varvid det enda möjliga alternativet för att kunna komma vidare i detaljplanearbetet är att besluta om en samlokalisering av bryggorna, vilket är möjligt vid bifall till alternativ 3 och 4 av de framtagna förslagen. Vid tekniska nämndens sammanh äde den 12 december 2011, 159, lade oppositionen fram ett nytt alternativ, kallat alternativ 2B. Det bygger på alternativ 2, som innebär att vru:je fastighetsägare ges möjlighet att ha en brygga med tillhörande båtplats utefter sh andremsan. Av protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanh äde den 18 april2012, 62, framgår att alternativ 2B strider mot gällande sh andskyddslagstiftning, detaljplanens syfte och riksinh esset för friluftslivet som berör området. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 oktober 2012, 145, anta alternativ 2B för det fortsatta detaljplanearbetet med bryggor och båtplatser vid Hällarna. Tackar för informationen om bryggor och båtplatser vid Hällarna. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande c~~

22 Blad 21 TN 166 TNAU 134 Dnr 163/ Information om aktualitetsprövning av översiktsplanen Tekniska förvaltningen informerar om att aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan pågår. Arboga kommuns nuvarande översiktsplan antogs år En1igt planoch bygglagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. Det görs genom en så kallad aktualitetsprövning. För att kunna pröva aktualiteten av översiktsplanen behöver kommunen granska den befintliga planen samt tillkomna planeringsunderlag. Länsstyrelsen ska också, i en sammanfattande redogörelse, redovisa synpunkter på översiktsplanen utifrån statliga och mellankommunala intressen som kan vara av betydelse för planens aktualitet. Konununfullmäktige tar därefter ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. Detta kallas aktualitetsförklaring. Skulle översiktsplanen visa sig vara inaktuell, beslutar kommunfullmäktige att översiktsplanen ska revideras och arbete med att ta fram en ny påbörjas därefter. I de delar översiktsplanen inte anses aktuell, innebär aktualitetsförklaringen att man inte kan finna stöd i översiktsplanens riktlinjer för olika beslut om markoch vattenanvändningen i kommunen. Tackar för informationen om aktualitetsprövning av översiktsplanen. c:aa Ordför~mdes sign. Justerandes sign. v\~, sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

23 ARBOGA Tekniska nämnden Blad 22 TN 167 TNAU 145 Dnr 282/ Namnsättning av två nya kvarter och gata inom detaljplan för fastigheterna Spirean 1 m.fl. I den nya detaljplanen för kvarteret Spirean, antagen av tekniska nämnden den 17 oktober 2012, 146, har kvarteret Spirean delats upp i tre kvarter och mellan kvarteren planeras en kommunal gata att anläggas. De nya kvarteren behöver nu namnsättas. Det största och södra av de tre kvarteren föreslås få namnet Spirean. Kvarteret i nordväst föreslås få namnet Tujan och kvarteret i öster förslås få namnet Mahonian. Den nya gatan mellan kvarteren förslås bli en förlängning av befintlig lokalgata, Åkersbergsvägen, som då avslutas i väster mot Ljungdahlsvägen. 1. Det största och södra kvarteret behåller urspmngsnamnet Spirean. 2. Kvarteret i nordväst får kvartersnamnet Tujan. 3. Kvarteret i öster får kvartersnamnet Mahonian. 4. Den nya gatan mellan kvarteren blir en förlängning av befintlig lokalgata som har namnet Åkersbergsvägen. Skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

24 KOMMU~ Blad 23 TN 168 Dm 305/ Namnsättning av två nya kvarter inom detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 m.fl. I den nya detaljplanen har två nya kvarter och två parkytor skapats i det onu åde som sedan 1926 års plan varit ämnat för järnvägsändamål Del av Varvsgatan har blivit kvartersmark och förs ihop, tillsammans med kvarteret Gäddan, till kvarteret Gösen. Det nya kvarteret rakt söder om Stationsgatan, där Arbogas äldsta stationsbyggnad finns, föreslås få namnet stationshuset. Kvarteret vid ASG:s grunla terminal föreslås få namnet Bru1gården. Den nya parken som skapats väster om stationshuset, mellan Stmeleden och kvruteret stationshuset, föreslås få namnet Jä:rnvägsparken. Det nya parkområdet mellan de nya kvru teren föreslås få namnet Lilla Jä:rnvägspru ken. 1. Kvru teret rakt söder om stationsgatan får kvmtersnamnet stationshuset. 2. Kvarteret vid ASG:s grunla terminal får kvartersnrunnet Bangården. 3. Pru ken mellan Stureleden och kvru teret stationshuset får namnet Järnvägsparken. 4. Pru ken mellan kvarteren stationshuset och Bangården får nrunnet Lilla J ärnvägsparken. Skickas till: Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens s!gn. Utdragsbestyrkande (Jlc_ tj\k_

,,.,, <,(,'/i _,...-,w-,._.,c ' ''"'''''"h '''"'"''''''''''' Kicki Hedsh öm. Bevis l Anslag Justeringen hm tillkännagivits genom a11slag

,,.,, <,(,'/i _,...-,w-,._.,c ' '''''''h ''''''''''''''' Kicki Hedsh öm. Bevis l Anslag Justeringen hm tillkännagivits genom a11slag Tekniska nänmdens arbetsutskott Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 8.30-12.00 2012-11-14 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) Hans Svanqvist (M)

Läs mer

Köttfri måndag är en internationell kampanj som syftar till att minska köttkonsumtionen.

Köttfri måndag är en internationell kampanj som syftar till att minska köttkonsumtionen. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-09 Blad 29 Ks 51 Au 54 Dnr 80/2012-101 Svar på motion om köttfri måndag Agneta Lambert-Meuller, MP, inkom till kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2012,

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Tomtpriser i kvarteret Porsen. Blad 13. Ks 41 Au 37 Dnr 63/2010/214

ARBOGA KOMMUN. Tomtpriser i kvarteret Porsen. Blad 13. Ks 41 Au 37 Dnr 63/2010/214 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-09 Blad 13 Ks 41 Au 37 Dnr 63/2010/214 Tomtpriser i kvarteret Porsen Från tekniska nämndens sammanträde den 12 december 2012, 157 har kommit in protokollsutdrag gällande tomtpriser

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s arbetsutskott Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 9.00-11.00 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef,

Läs mer

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;;;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110 Plats och tid Ahllöfsrurnmet kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise

Läs mer

Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter

Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter SAMMAN1KAUtSNKUlUKULL Kommunstyrelsen 2013-10-08 Blad 14 Ks 124 Au 155 Dnr 37/2013-101 Svar på motion om minskade driftbidrag till enskilda vägar och samfälligheter Anders Rökfors, M, och Mats Öhgren,

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Ajournering 14.20-15.00

Ajournering 14.20-15.00 Tekniska nämnden 2010-08-31 Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13.15-15.20 Ajournering 14.20-15.00 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (S) Börje Blomkvist (S) Karl-Bertil Eklund (S) Hans Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-05-23

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-05-23 Tekniska nämnden 2012-05-23 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 13.15-15.25 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Börje Blomkvist (S) Bengt Abrahamsson (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil

Läs mer

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn

Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-05-15 Blad 5 Ks80 Au 79 Dnr 278/2010/043 Slutredovisning av stabilitetshöjande åtgärder etapp 1, Arboga hamn Från tekniska nämndens sammanträde

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott Tekniska nämndens arbetsutskott 2010-03-04 Plats och tid Wasarummet kl. 8.00-9.50 Beslutande Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Carl Egegren (m) Övriga deltagare Bo Antonsson teknisk chef, Tommy Ahlberg

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 4 Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav delprojekt Kostverksamheten

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan

ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden. Tornet 1, Arboga klockan ARBOGA KOMMUN Tekniska nämnden 2015-02-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Tornet 1, Arboga klockan 15.00-15.15 Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Ola Eriksson (S) Börje Blomqvist

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr Beslutsförslag 2014-05-12 Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnadskontoret Marie-Louise Svensson Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8 Dnr 2011-287

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin Rosenkvist (S) 2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2017-01-11 Plats och tid Barn- och utbildningskontoret 13.15-15.30 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) 1:e vice ordförande Kerstin

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS

Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 167 Ändring och tillägg till exploateringsavtal med Kärnhem rörande Skrea 9:26 och Skrea 14:8. KS 2011-287 KF Beslut

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-11-19 Innehåll 159 Godkännande av ärendelista... 178 160 Anmälan av delegationsbeslut... 179 161 Delgivningar... 180 162 Lägesbeskrivning per programområde...

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-04-02 Plats och tid 8.30-9.45 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Peter Ristikartano

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-02-17 Plats och tid Ahllöfsrummet, rådhuset 08.00 09.45 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Andreas Silversten (S) Mikael von Melsted (MP) Mimmi Öberg

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Tekniska nämnden 2016-05-12 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, rådhuset 13.15 15.00 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Erik Jirovsky

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering ,

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl Ajournering , Kommunstyrelsens arbetsutskott 2 december 2016 1 (10) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl 09.00-12.10 Ajournering 10.20-10.30, 10.56-10.58 Beslutande: Per Gruvberger (S), ordförande Åsa Hååkman Felth

Läs mer

Mikael von Melsted med Kicki Hedström som ersättare. Bevis l Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nänmdens arbetsutskott

Mikael von Melsted med Kicki Hedström som ersättare. Bevis l Anslag Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nänmdens arbetsutskott ARBOGA KOMMUN Tekniska nänmdens arbetsutskott 2013-03-07 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 14.00-14.30 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Alrnskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2016-05-23 1(6) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-23 kl. 13.00 14.30 Paragrafer 42-43, omedelbar justering Utses att justera Roland Johansson (M) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult,

Läs mer

Ingrid Noord-Silversten

Ingrid Noord-Silversten Barn- och utbildningsnämnden 2016-01-27 Plats och tid Högskolecentrum hörsalen 13.15 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten, S Aleksandra Janse, S Lena Håkansson, S Per Landén, S Anna-Lena

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse

1 Barnomsorgskön; redovisning BUN 16/39. 2 Verksamhetsplan BUN 16/34. 3 Bidrags- och ersättningsbelopp 2016; interkommunal ersättning, rättelse BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-01-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 januari 2016, 15.00 18.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-02-13 Kommunstyrelsesalen klockan 13.15-17.30

Sammanträdesdatum 2013-02-13 Kommunstyrelsesalen klockan 13.15-17.30 Tekniska nänmden Plats och tid 2013-02-13 Kommunstyrelsesalen klockan 13.15-17.30 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Bö1je Blomkvist (S) Ove J anse (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil

Läs mer

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar

Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar M V±Viv ty ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-02-08 Blad 20 Ks 29 Au 8 Dnr 204/2009-101 Svar på medborgarförslag avseende inhägnad rastgård för hundar Medborgarförslag

Läs mer

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson

Fritids- och kulturchef Annica Andersson, föreningskonsulent Margareta Nöstdal och sekreterare Pernilla Larsson Fritids- och kulturnämnden 2014-11-18 Plats och tid Robothistoriska muséet 13.15 15.30 mötet ajournerades 14.39 14.45 Beslutande Övriga deltagare Lena Träff (S) Stefan Carlsson (S) Jan-Erik Jansson (S)

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Riktlinjer för exploateringsavtal 1 Bakgrund 3 1.1 Syfte 3 1.2 Kommunens organisation 3 1.3 Kommunala avtal 3 2 Tillvägagångssätt 4 2.1 Detaljplaneläggning 4 2.2 Exploateringsavtal 4 3 Exploatering 4 3.1

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee

Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee ÄRENDE Sida 8 (15) 2014-02-27 Kf Ks 16 Au 9 Dnr Ks/2012-0368 Remissvar motion Åtgärder för positiv utveckling i Skee Förslag till beslut beslutar att avslå förslag att den sk Triangeln ska i väntan på

Läs mer

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16

2014-02-25. Lesley Holmberg (FP) ersättare. Eva Hallberg kommundirektör 13-16 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-16.10 ande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Lena Emilsson (S) tjg ers för

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull

Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Kommunstyrelsen Sammanhädesdatum 2012-09-11 Blad 30 Ks 130 Au 122 Dnr 183/2011-101 Svar på motion om att upprusta lekplatserna i Arboga för barnens skull Från Janina Isaksson, KD, och Jonas Stenzelius,

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering

Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara vid behandling av ärende 1-16. ***** Val av justerare samt dag och tid för justering Tekniska nämnden 2012-02-23 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Mellanfryken, torsdag 23 februari 2012, kl. 15.00 Föredragningslista ***** Allmänheten har möjlighet att närvara

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga

Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-07 Blad 12 Ks 67 Au 75 Dnr 213/2012-101 Svar på motion om iordningsställande av plats för återvinningsstation på söder i Arboga Mats Öhgren,

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal

Lena Träff med Stefan Carlsson som ersättare. Margareta Engström Nöstdal Fritids- och kulturnämnden 2016-10-6 Plats och tid Tornet 13.15-15.15 Beslutande Övriga deltagare Hans Ivarsson (C) ordförande Marianne Samuelsson (L) 1:e vice ordförande Lena Träff (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-05-10

Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kommunstyrelsen 2010-05-10 Blad 6 Ks 57 Au 59 Dnr 192/2007-101 Svar på motion om klimatförändringarnas påverkan på byggnader Centerpartiet har genom Kerstin Rosenkvist, Arne Berglund och Jörgen Johansson

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2014-06-18 Plats och tid Östansjö, kl 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Emma Ode (mp) Mattias

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd.

Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att låta de framtagna riktlinjerna för exploateringsavtal gå ut på samråd. TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-12 Kommunstyrelsen Oscar Olsson Samhällsplanerare 08-555 014 80 oscar.olsson@nykvarn.se exploateringsavtal KS/2015:450 Riktlinjer för Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27 Tekniska nämnden 2011-04-27 Plats och tid Engelbrektsrummet kl. 13.15-17.50 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Börje Blomkvist (S) Ove Janse (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil Eklund

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S)

Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26 Olle Jansson (S) 1(8) 2014-05-19 Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-14.40 ande Ledamöter Bino Drummond (M), ordförande Patrik Dahl (C) Åsa Wennerfors (FP) 24-26

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

Kommunledningsstabens kansli

Kommunledningsstabens kansli Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Ylöjärvi, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Anders Söderström (s), ersättare för Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s)

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Riktlinjer för exploateringsavtal

Riktlinjer för exploateringsavtal Dnr TN/2015-0277 0277 Strömstads kommuns Styrdokument Riktlinjer för exploateringsavtal Dokumenttyp Riktlinjer Beslutande organ Kommunfullmäktige Förvaltningsdel Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringsavdelningen

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2016-02-24 1 () Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, klockan 9.00 10.30 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Marijo Edlund (S) ordförande Aliki

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S)

Bo Ivarson, förvaltningschef Monica Boo, handläggare Ferman Brodrej, nämndsekreterare. Ulf Athlei (-) och Lars Andersson (S) PROTOKOLL 1(10) Plats och tid Långön, Folkets Hus, kl 17:15-18:25 Beslutande Ledamöter Roland Leben (KD), ordf. Krister Nyström (S), vice ordf. Björn Nyström (M) Elsie-Marie Arvidsson (M) Ulf Athlei (-)

Läs mer

Förbundsdirektion 2015-11-25

Förbundsdirektion 2015-11-25 VMMF6000, v2.0, 2013-12-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsdirektion 2015-11-25 Plats och tid Delphisalen, Högskolecentrum i Arboga kl.13.30-14.45 ande Övriga deltagare Gunilla A.Aurusell (S), ordförande,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsutskottet

Samhällsbyggnadsutskottet 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 11.30 Beslutande Günter Ruchatz (M), ordf. Tore Andersson (-) Bengt Andersson (S) Bertil Johansson (S) Birgit Åhlund (C) Berne Klysing (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Bo Höglander Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 15.30 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Margareta Jender (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

Svar på motion om att ansöka om utökad kameraövervakning

Svar på motion om att ansöka om utökad kameraövervakning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-04-12 Blad 21 Ks 63 Au 56 Dnr 58/2009-109 Svar på motion om att ansöka om utökad kameraövervakning Från Orvar Alinder, M, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 september

Läs mer

Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson, fritids- och kulturchef, och Pernilla Larsson sekreterare. Jan-Erik Jansson.

Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Annica Andersson, fritids- och kulturchef, och Pernilla Larsson sekreterare. Jan-Erik Jansson. Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-25 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15- Beslutande Lena Träff (S) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson, fritids- och kulturchef,

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 2015-07-08 kl 09.00-12.00 Beslutande Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Robert Yngve (KD) Britt Wall (S) Övriga deltagare Bo Hallgren, förvaltningschef

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare

Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Johan Lavesson, väg-och trafikingenjör Lars Sparrhult, va-chef Margareta Sparrhult, sekreterare 2009-06-08 46 Plats och tid Kommunhuset kl 18.00-21.00 Beslutande Ersättare Erik Mårtensson, ordförande (KD) Christina Pehrson (M) Marie Ferrari (S) Åke Johansson (C) Fredrik Ståhlhandske (M) Roland Wheeldon

Läs mer

Marianne Christiansen Eva Sundelin Beatrice Arvidson, Mona Braathen Peder Karlsson, Adina Lundberg

Marianne Christiansen Eva Sundelin Beatrice Arvidson, Mona Braathen Peder Karlsson, Adina Lundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-10-16 Sida 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg kl 14.00 17.15 Beslutande Ledamöter Inga-Britt Ritzman Torbjörn Appelqvist Lotta Öhlund Ingegerd Svahn Karlsson Magnus

Läs mer