J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen klockan Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Börje Blomkvist (S) Ove J anse (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil Eklund (S) , 177 Eva Nielsen (S) Mikael Hedberg (S) Jan-Erik Jansson (S) Per-Arne Käck (MP) Bo Axelsson (M) Hans Svanqvist (M) Mikael Gustafsson (KD) Övriga deltagare Bo An tonsson teknisk chef, Henrik Syrjälä driftchef, Linda Pedersen sekreterare Utses att justera Mikael Gustafsson med Hans Svanqvist som ersättare Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen ' Underskrifter sekreterare ){~.~':::~:~;~':::... f!..?. f.~:.!:?::.:::::-:-.-::.... Organ Ordförande Justerande ') Linda Pedersen " ~ / /' / /' _,_,_7 ProtokaHet omfattar /.' d-.---; /(/~,..,//{'( /<.~--"""'.. ~::.:.."... f:-.. :... ~:-:... Cari.E.l'ikAim. skoug l.., l!j,i l ' /.. \?.... :ft(... ~~ ~~~::::.:.... Mikael Gustafsson Bevis l Anslag J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag Tekniska nämnden Datum för anslagets uppsättande Underskrift _ 12 _ 18 Datum för anslagets nedtagan de J., /J;...,;:,w.c;.,.,<?.l:~... /i.'a.<::.t1::1.~~.... Utdragsbestyrkande

2 Blad l Innehåll Prognos 3 Uppföljning av tekniska förvaltningens internkontroll Förslag till internkontrollplan Revisionsrapport nr 2, underhåll av gator, vägar och VA 6 Information om verksamhetsplaner Tomtpriser kvarteret Porsen 8 Önskemål om förvärv av del av Brattberget 1:52 10 Remissvar motion om köttfri måndag 11 Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen 12 Lägesrapport avseende dammlucka och fisktrappa vid Varvet 2 15 Lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet 17 Information om vägbidrag 18 Lägesrapport avseende åtgärder för besparingar 19 Information om bryggor och båtplatser vid Hällarna 20 Information om aktualitetsprövning av översiktsplanen 21 Namnsättning av två nya kvarter och gata inom detaljplan för fastigheterna Spirean 1 m.fl. 22 Namnsättning av två nya kvarter inom detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 m.fl. 23 Namnsättning av två nya kvarter i samband med ändring av detaljplan för ldun 13 och Ran 1 m.fl. 24 Lägesrapport avseende påbörjande arbeten i kvarteret Spirean 25 Nygatans möblering samt regler för uteservering inom Arboga stadskärna Svar på motion om åtgärder vid farliga korsningar inom tätbebyggt område 28 Svar på medborgarförslag om pendlar- och samåkningsparkering 29 Ordförandes c'\ sign. Justerandes sign. sekteterarens sign. Utdragsbestyrkande /fl

3 Tekniska nämnden Blad 2 Redovisning av delegationsärenden Ärenden för kännedom Ändring av/tillägg till detaljplan för fastigheten Spirean 1 m.fl. Ändring av detaljplanen för Sätra trafikplats Julhälsning Ordf~r~.o.des sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande CJL\

4 Blad 3 TN 152 Dm 97/ Prognos Tekniska förvaltningens drift- och investeringsprognos redovisas. l. Tekniska förvaltningens driftprognos godkfums. 2. Tekniska förvaltningens investeringsprognos godkänns. Skickas till: Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. IJ\ sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

5 Blad4 TN 153 TNAU 141 Dm 275/ Uppföljning av tekniska förvaltningens internkontroll 2012 Tekniska förvaltningen ska enligt reglemente för internkonh oll, antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006, 81, rapportera resultatet av förvaltningens internkontroll till nämnden. Syftet med internkontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten ges och att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer efterlevs. Tekniska förvaltningen har under året arbetat med internkonh oll utifrån internkontrollplan år 2012 antagen av tekniska nämnden den 12 december 2011, 164. Genomförd uppföljning av internkontrollplanen år 2012 redovisas. Sammanfattningsvis har nio stycken rutiner konh ollerats och återrapporterats med godkänt resultat. Internkonh ollen för år 2012 har följts och inga större avvikelser har noterats. Internkontroll och granskning av processer, rutiner och system pågår fortlöpande inom verksamheten. Redovisad uppföljning av tekniska förvaltningens internkontroll år 2012 godkänns. Tekniska förvaltningen Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande /~., "-jr> ta t:,

6 ~ ARBOGA Tekniska nämnden Blad 5 TN 154 TNAU 142 Dnr 281/ Förslag till internkontrollplan 2013 Tekniska förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för år Kommunallagen, 6 kap 7, anger att kommunens nämnder ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Tekniska nämnden ska enligt reglemente för internkonh oll, antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006, 81, anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen för innevarande år ska antas senast i januari månad. Internkonh ollplanen ska verka för att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. Internkonh ollplan för år 2013 fastställs. Tekniska förvaltningen Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign...f o,<'f,/ t Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 6 TN 155 Dm 35/ Revisionsrapport nr 2, underhåll av gator, vägar och VA Från kommumevisionen har överlämnats rapport avseende granskning av underhållet av kommunens gator, vägar och V A-nät. I granskningen framkommer att underhållet av gator och vägar fungerat tillfredsställande under år 2012, men att det varit eftersatt i många år. Underhållet av V A-nätet bedöms tillfredsställande. Rapporten överlämnas till tekniska nätm1den för beaktande. Svar på vilka åtgärder nätm1den avser vidta med anledning av rapporten ska lämnas till kommumevisionen senast den 15 januari år Tekniska nätundens arbetsutskott Sanlmanh äder nästa gång den 23 januari och nästa sanlmanh äde med tekniska nämnden är den 13 februari. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås därför få delegation att besvara vilka åtgät der nämnden avser vidta med anledning av rapporten vid exh ainsatt sammanh äde i januari år Tekniska nämndens arbetsutskott ges delegation att besvara vilka åtgärder nä1nnden avser vidta med anledning av revisionsrapport m 2, underhåll av gator, vägar och V A. ca\ Ordförandes sign. / Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

8 Blad 7 TN 156 Dm 303 l Information om verksamhetsplaner 2013 Tekniska förvalbungens avdelningar har tagit fram verksamhetsplaner för år Planerna utgör skriftliga beskrivningar av de planerade verksamheterna år Verksamhetsplanerna används för att kontinuerligt utveckla och förbätb a verksamheterna. Planerna kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med kommunens långsiktiga vision och sb ategiska områden. Tackar för informationen om verksamhetsplaner Tekniska förvalbungen Ordförandes sign_ Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ( / JLA _/

9 Blad 8 TN 157 TNAU 148 Dm 284/ Tomtpriser kvarteret Porsen Detaljplanen för kvarteret Porsen vann laga kraft den 5 december 2010 och syftar till att ge förutsättningar för nybyggnation av bostäder och service i relativ närhet till Arboga cenh um och kommunikationer. Kvarteret Porsen ligger cenh alt i Arboga och i närområdet ligger Högskolecenh um, skola, förskola, affärer och idrottsanläggningar. Läget kan anses som ath'aktivt för många typer av verksamheter. På gmnd av det ath aktiva läget bedöms att behov finns att möjliggöra för en mer flexibel användning av marken och tekniska nämnden beslutade den 23 maj 2012, 75, uppdra till tekniska förvaltningen att inleda detaljplanearbetet för kvarteret Porsen. Att möjliggöra för nybyggnation av bostäder och verksamheter är en viktig utgångspunkt för att bidra till utvecklingen av Arboga. Byggnation är betydelsefullt för att få till stånd en positiv tillväxt av befolkning, nyetableringar, ökad arbetskraft med mera. Tekniska förvaltningen redovisar fem, A-E, alternativ till tomtpriser inom kvarteret Porsen. Det bokförda värdet är kronor och taxeringsvärdet uppgår till kronor. Alternativ A utgår från det bokförda värdet och nedlagda kostnader. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till186 kronor. Alternativ B utgår från inköpssumman av området och kvarteret Porsens del samt nedlagda kostnader. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till198 kronor. Alternativ C utgår från taxeringsvärdet och markvärdet om kronor. Beräkningen bygger på att taxeringsvärdet motsvarar 75 % av försäljningsvärdet. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till226 kronor. Alternativ D utgår från av kommunfullmäktige beslutat tomtpris för kvarteret Rönnen. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till190 kronor. Ordförandes sign. / ',... (J/ l v~ ( Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

10 Blad 9 Alternativ E iru1ebär ett reducerat pris för att underlätta igångsättning av en byggnation. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor. Ärendet överlänmas till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut. Skickas till Kommunfullmäktige Ordför(lndes sign. (/ i:c' \ Y~"' Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande t l"). '.

11 Tekniska nänmden Blad lo TN 158 TNAU 126 Dnr 254/ Önskemål om förvärv av del av Brattberget 1 :52 En inh essent har den 18 september 2012 inkommit med förfrågan om att förvärva cirka m2 av fastigheten Brattberget 1:52. Intressenten har för avsikt att bygga ett enfamiljshus och garage. Fastigheten ingår i ett utpekat onuåde för framtida bebyggelse enligt översiktsplanen. Den önskade byggnationen utgör inte någon större restriktion gällande framtida utvecklingsmöjligheter i ornrådet. För närvarande finns ingen möjlighet till kommunal V A-anslutning varvid vatten och avlopp får ordnas i egen regi. Information har lämnats till inh essenten om att förhandsbesked om eventuell byggnation ska sökas hos Väsh a Mälardalens Myndighetsförbund. Tekniska nämnden ställer sig positiva till försäljning av cirka m2 av fastigheten Brattberget 1:52. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

12 Tekniska nämnden Blad Il TN 159 TNAU 127 Dm 148/ Remissvar motion om köttfri måndag Från Agneta Lambert-Meuller, MP, har till kommunfullmäktiges sammanh äde den 29 mars 2012 inkommit en motion om köttkonsumtion och kampanjen" Köttfri måndag". Kampanjen "Köttfri måndag" är en del av ett internationellt nätverk av kampanjer som verkar för att minska köttkonsumtionen i Sverige och globalt. Motionären förslår att Arboga kommun beslutar stödja kampanjen om" Köttfri måndag" genom att sprida information om kampajens syfte och att inom kommunens verksamheter alltid erbjuda köttfria alternativ på måndagar. Våra matval har betydelse. Vi svenskax äter cirka 800 kilo mat och dryck per person och år. Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter. Genom att göra miljösmatta matval kan vi minska matens miljöpåverkan. Hur m1delen vegetariskt ska öka i de offentliga måltiderna råder det stora meningsskiljaktigheter om. Debatten om köttfri måndag eller annan veckodag är högst aktuell och engagerar många. Att ändra kulturen så att vegetarisk mat blir ett natmligt inslag i vår kosthållning är en utmaning. Inom måltidsverksamheten i Arboga kommun idag erbjuds redan vegetariska måltidsalternativ i varierad omfattning. I äldreomsorgen serveras vegetm isk måltid två gånger per vecka, i grund- och gymnasieskolan serveras vegetarisk måltid alla da gm och i förskolan serveras vegetarisk måltid en gång på fyra veckor. Det kan därmed konstateras att delar av motionen redan är uppfylld. Det som återstår är att sprida information om klimatsmm ta måltider. Kostverksanilietens möjlighet att sprida kunskap i mmådet bedöms som begränsat men värdet i att stödja kampanjen at1ses stort. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Bifalla motion avseende köttfri måndag. Skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

13 SammanttädeSdatum Blad 12 TN 160 TNAU 125 Dm 175/ Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket har den 7 november 2012 inkommit med begäran om yttrande enligt 17 förvaltningslagen. Bakgrunden är arbetsmiljön vid Gäddgårdsskolans kök och skyddsombudets begäran enligt skrivelse från arbetsmiljöverket daterad 6 november Arboga kommun har givits tillfälle att inkomma med yth ande enligt 17 förvaltningslagen. Ett yth ande, daterat den 14 november 2012, undertecknat av ordförandena i kommunstyrelsen, kommunfastigheter, barn- och utbildningsnämnden, personal utskottet, tekniska nämnden och socialnämnden samt skyddsombudet på Gäddgårdsskolan har sänts till arbets1niljöverket, varur antecknas följande: "Den fastighet som Gäddgårdsskolans kök ingår i förvaltas av Kommunfastigheter i Arboga AB. Tekniska förvaltningen hyr produktionsköket och barn- och utbildningsförvaltningen hyr matsalen. De problem som nu är aktuella finns i produktionsköket och i området utanför. I köket produceras för närvarande portioner per dag varav 600 portioner levereras direkt medan resten kyls ner. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 oktober 2012 att starta ett projekt för att ta fram ett heltäckande beslutsunderlag inför ett politiskt ställningstagande kring ett långssiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav. En arbetsgrupp tillsattes under ledning av kommunchef som fick i uppdrag att med övriga förvaltningschefer återkomma med förslag till uppdragsbeskrivning för projektet till kommunstyrelsens arbetsutskotts. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för projektet. Protokollsutdrag bilägges. Gäddgårdsskolans produktionsköks framtida tillagningsmetod och produktionsvolym kommer att klarläggas i uh edningen. Utredningen bedörns sikta på en långsiktig lösning. Arbetsmiljön förbättrades i samband med att matsalen i Gäddgårdsskolan byggdes om år Under år 2011 gjordes också en del investeringar i köket för att förbättra arbetsmiljön genom investeringar i två nya ugnar, två värmeskåp, ett nedkylningsskåp, ett kokeri och en induktionsspis som ersatte uttjänt material. Köksutrustningen kompletterades också med två nya kylar. Ordförandes sign. // t Ch Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

14 Blad 13 Under år 2012 har produktion flyttats över till förskolan Sörgården. Förändringen kan dock betraktas som marginell med hänsyn till att det handlar om 100 portioner. Efter Arbetsmiljöverkets besök i Arboga den 25 oktober 2012 har följande åtgärder vidtagits: Ytterligare en grönsaksskärare har köpts in för cirka kronor Ny konservöppnare har köpts in för cirka kronor J ordfelsbrytare har installerats Företagshälsovården har anlitats och varit på arbetsplatsbesök Sophanteringen har förändrats och sköts numera av vaktmästare Arboga kommuns intentioner är att följande brister ska vara åtgärdade inom h e månader: Utbyte av sex stycken befintliga ugnar, kostnad cirka kronor, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Halkrisken vid lastkajen elimineras genom att h'äh appa borttages samtidigt som vi hänvisar till kvarvarande betongh app, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Rutiner för hantering av eventuella brännskador utarbetas, utföres av tekniska förvaltningen Markiser vid produktionskökets fönster monteras, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Förberedelse för att sluta med brickor inleds, hanteras av barn- och utbildningsförvaltningen Matsalen stängs i möjligaste mån för övriga i samband med kökspersonalens raster, hanteras av barn- och utbildningsförvaltningen Fukt- och värmeproblem i och i anslutning till omklädningsrum placerade i källaren åtgärdas, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Möjligheten till förbäth ad arbetssituation genom en tillfällig ökning av helfabrikat diskuteras med barn- och utbildningsförvaltningen, hanteras av tekniska förvaltningen Rutiner för städning ses över för att minska den fysiska belashungen, utarbetas av tekniska förvaltningen Möjligheten till produktion förlagd på flera tinunar undersöks, hanteras av tekniska förvaltningen Möjligheten till att minska produktionen vid Gäddgårdsskolans kök undersöks, hanteras av tekniska förvaltningen Ordförandes s!gn. Justerandes sign. sekreterarens s!gn. Utdragsbestyrkande

15 KOMMU~ Blad 14 Processen för att erhålla ett långsiktigt hållbart lokal utnyttjande, där bland annat kostenhetens verksamheter imyms, kotnmer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december Uh edningen om ett långssiktigt hållbart lokalutnyttjande kommer att tydliggöra kostverksamhetens hela lokalbehov och därmed också vad som måste göras för att avlasta Gäddgårdsskolans kök. Erforderliga bygghandlingar för Gäddgårdsskolans kök planeras att utarbetas under år Nödvändiga ombyggnadsarbeten planeras till perioden samtidigt som ambitionen är att successivt avlasta samt förbättra i Gäddgårdsskolans kök. Imiktningen är att politiska beslut med anledning av lokaluh edningen ska fattas under år 2013 och kommer att behandlas i samband med kommunens sh ategisk och ekonomiska plan för åren Ambitionen är även att ett nytt omsorgsboende skall byggas och vara klart i slutet av år I denna byggnad ingår ett nytt kök som innebär att Gäddgårdsskolans kök kan komma att avlastas något produktionsmässigt." Tackar för informationen om begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen. Ordför~ndes sign. sekreterarens s!gn. Utdragsbestyrkande (Jj(

16 Blad 15 TN 161 TNAU 130 Dm 282/ Lägesrapport avseende dammlucka och fisktrappa vid Varvet 2 Utskovet genom den gamla kraftstationen vid Herrgårdsbron har varit stängt sedan sekelskiftet. Arbogaåns stigande nivå och den ökande nederbörden har dock föranlett arbetet med att åter öppna upp utskovet. En större kapacitet på vattenflödet genom Arboga innerstad är målet för att minska risken för eventuella översvämningar i innerstaden med ökade skredrisker och allvarliga skador som möjliga följder. I samband med projekteringen av två nya dammluckor och ansökan om miljödom för regleringen av vattennivån mellan Herrgårdsbron och Kapellbron krävde Länsstyrelsen en fiskh appa. En fiskh appa lämpad för den uh ohtingshotade fisken Asp skulle anläggas för att tillstyrka miljödomen. Tekniska förvaihtingen anpassade utförandet till en dammlucka med automatisk nivåstyrning och en fiskh appa under kraftstationen. Enh eprenaden upphandlades och startade i mars år Under arbetets gång har vatten h ängt in genom den gamla konsh uktionen från 1900-taiet. De gamla l'ihtingarna stämmer inte med verkligheten och tähting av gamla konstruktionen har därför varit nödvändig. Undervattensgjuhtingar har krävts i större omfattning än planerat. Kravet på en fisktrappa har också försvårat arbetet med tätning av gamla konsh uktionen då delar av fiskh appan måste djupare ner i den gamla stensäthtingen med större inläckning som följd. Stora stenblock har lyfts bort för att få ner fiskh appan till rätt nivå då fisken inte klarar stora nivåskillnader mellan de olika bassängerna. Tekniska förvaihtingen informerade vid tekniska nämndens sammanträde den 17 oktober 2012, TN 145, att ytterligare komplikationer tillstött avseende arbetet med damluckor och fiskh appa vid Varvet 2. Arbogaåns nivå hade då stigit kraftigt och arbetet avbrutits av säkerhetsskäl Vattenh ycket blir så stort när nivån stiger att personalens säkerhet kan äventyras av upph ycket och fördämningarna. Tekniska förvaltningen har i smm åd med entreprenören och konsh uktören nu tagit beslutet att avbryta m betet inför vintern. Or~ran~es s!gn. (_Q.z Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

17 ARBOGA Blad 16 Arbetet kan förhoppningsvis återupptas i maj år 2013 eller när en stabil nivå på Arbogaån kan bestämmas med någorlunda säkerhet. l. Redovisad lägesrapport avseende danunlucka och fisktrappa vid Varvet 2 godkänns. 2. Tekniska förvaltningen uppdras att begära ytterligare bidrag från länsstyrelsen med hänsyn till utökade kostnader med anledning av kravet på fisktrappa. Skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

18 Blad 17 TN 162 Dm 304/ Lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet Driftchefen redovisar lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet. Driftavdelningen utför den tekniska driften och underhållet i kommunen. Avdelningen består av cirka 60 anställda beroende på årstid. Driftavdelningen utför också vissa investeringsprojekt I avdelningens åtaganden ingår bland annat drift och underhåll av parker, gator, parkeringar, gång- och cykelvägar, V A-ledningar, V A-verk, skötsel av kommunalt ägda fastigheter och transporter. Driftadminish ation, verkstad och biluthyrning till kommunens förvaltningar är ytterligare verksamheter inom avdelningen. Under året har driftavdelningen bland annat monterat en ny grind vid Ahllöfsparkens scen, fällt och planterat h äd, utfört gatuunderhåll för 6,6 mkr, installerat en offentlig cykelpump vid rådhuset, provat kombitjänster mellan städ- och kostavdelningarna, upprustat lekplatser och infört elektronisk brandskyddsdokumentation i samtliga av kommunens ägda fastigheter. Aktuellt inom avdelningen är vinterväghållningen där upphandling har genomförts och planering av säsongens vinterunderhåll pågår. Efter bolagiseringen har vissa svårigheter med att besätta maskiner uppstått och vissa samordningsvinster har upphört, fastighetsbolaget köper sedan den 1 november 2012 alla tjänster externt. Framtida behov för avdelningen är bland annat samordning av beredskapen. Lokalkostnaderna behöver också ses över och minskas. I avdelningens dagliga arbete ingår även att svara på allmänhetens frågor i anslutning till de olika verksamheterna och vägföreningar. I sociala medier har avdelningen fått mycket positiv respons från allmänheten för bland annat julbelysningen på Nygatan. Redovisad lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet godkänns. Skickas till: Driftavdelningen, Ordförandes sign. (" /) "-~)Le Justerandes s!gn. \! : ~\ lt\ sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

19 Tekniska nämnden Blad 18 TN 163 TNAU 131 Dm 95/ ,7/ Information om vägbidrag Driftchefen informerar om årligt driftbidrag till enskilda vägar. Tekniska nämnden har väghällaransvaret för gator, vägar samt gång- och cykelbanor i Arboga tätort, därutöver ger tekniska nänmden driftbidrag till enskilda vägar, samfälligheter samt färjetrafik till ön Valen. Trafikverket lämnar driftbidrag med % av godkända kostnader beroende på vägtyp. För färjetrafiken lämnar Trafikverket för närvarande ett bidrag med 80 %. Det finns inget lagkrav på att kommuner ska betala ut driftbidrag men Arboga kommun har tidigare finansierat resterande del upp till100 % av samtliga driftkosh1ader. Tekniska nämnden beslutade den 18 april 2012, 65, att driftbidrag ska beviljas med 3 kronor per längdmeter oavsett vägtyp. Det innebär en sänkning av bidraget med cirka 4 kronor per meter väg. Kostnaderna för driftbidraget beräknas därmed minska med cirka kronor. Reduceringen av bidrag avses gälla för genomförda åtgärder från och med år 2012, vilka utbetalas år Enligt beslut ska också skriftlig ansökan ske årligen för att kunna erhålla bidrag, utbetalning sker en gång om året och minimibelopp för utbetalning är kronor. För Götlunda, Medåker samt för färjeh afiken till ön Valen beslutades bidragsbeloppen uppgå till kronor till Götlunda, kronor till Medåker och för färjeh afiken till ön V alen. Trafikverkets driftbidrag till enskilda vägar utbetalas som tidigare. Tackar för informationen om vägbidrag. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

20 Blad 19 TN 164 TNAU 132 Dm 97 l Lägesrapport avseende åtgärder för besparingar Tekniska förvaltningen informerat om arbetet med att få ekonomin i balans samt vidtagna åtgärder för bespmingm. Bakgrunden är tidigare redovisat underskott. Tekniska förvaltningen redovisar pågående åtgärder avseende besparingar inom verksamheten. Främst har en omfördelning av personella resurser skett samt omprioriteringm av mbeten. Ytterligare åtgärder som vidtas är att gräsklippningen har avslutats tidigare, lövupptagning görs i minsta möjlig mån, sopning med maskin görs endast vid akut behov i centrum och antal vikarier har minskats. skylunderhåll och beskärning av träd utförs ej och renovering av parkmöbler skjuts till nästa år. Alla mindre underhållsarbeten utförs endast vid akut behov så som säkerhetsrisk för medborgare eller fordon. säkerhetsaspekten beaktas i varje beslut avseende om åtgärder anses akuta eller ej. Redovisad lägesrapport avseende åtgärder för bespmingm godkänns. Ordförandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande (G:_/( "- -

21 Tekniska nämnden Blad 20 TN 165 TNAU 133 Dnr 217/ Information om bryggor och båtplatser vid Hällarna Tekniska förvaltningen informerar om ärendet bryggor och båtplatser vid Hällarna. Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sarnmanh äde den 18 april 2012, 62, och beslutade att rekommenderar kommunstyrelsen fatta beslut om att bifalla alternativ 4 vid det fortsatta detaljplanearbetet med bryggor och båtplatser vid Hällarna. Alternativ 4 innebär att bryggornas utbredning begränsas då bryggorna placeras i särskilda bryggområden båtplatser upplåts inom bryggområdena av Arboga kommun. Eftersom ärendet handlar om ett inriktningsbeslut i ett stort exploateringsområde så ansågs det vara av sådan vikt att kommunstyrelsen borde ta ställning i frågan. 4 olika alternativa lösningar för det fortsatta detaljplanearbetet har presenterats varvid det enda möjliga alternativet för att kunna komma vidare i detaljplanearbetet är att besluta om en samlokalisering av bryggorna, vilket är möjligt vid bifall till alternativ 3 och 4 av de framtagna förslagen. Vid tekniska nämndens sammanh äde den 12 december 2011, 159, lade oppositionen fram ett nytt alternativ, kallat alternativ 2B. Det bygger på alternativ 2, som innebär att vru:je fastighetsägare ges möjlighet att ha en brygga med tillhörande båtplats utefter sh andremsan. Av protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanh äde den 18 april2012, 62, framgår att alternativ 2B strider mot gällande sh andskyddslagstiftning, detaljplanens syfte och riksinh esset för friluftslivet som berör området. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 oktober 2012, 145, anta alternativ 2B för det fortsatta detaljplanearbetet med bryggor och båtplatser vid Hällarna. Tackar för informationen om bryggor och båtplatser vid Hällarna. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande c~~

22 Blad 21 TN 166 TNAU 134 Dnr 163/ Information om aktualitetsprövning av översiktsplanen Tekniska förvaltningen informerar om att aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan pågår. Arboga kommuns nuvarande översiktsplan antogs år En1igt planoch bygglagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. Det görs genom en så kallad aktualitetsprövning. För att kunna pröva aktualiteten av översiktsplanen behöver kommunen granska den befintliga planen samt tillkomna planeringsunderlag. Länsstyrelsen ska också, i en sammanfattande redogörelse, redovisa synpunkter på översiktsplanen utifrån statliga och mellankommunala intressen som kan vara av betydelse för planens aktualitet. Konununfullmäktige tar därefter ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. Detta kallas aktualitetsförklaring. Skulle översiktsplanen visa sig vara inaktuell, beslutar kommunfullmäktige att översiktsplanen ska revideras och arbete med att ta fram en ny påbörjas därefter. I de delar översiktsplanen inte anses aktuell, innebär aktualitetsförklaringen att man inte kan finna stöd i översiktsplanens riktlinjer för olika beslut om markoch vattenanvändningen i kommunen. Tackar för informationen om aktualitetsprövning av översiktsplanen. c:aa Ordför~mdes sign. Justerandes sign. v\~, sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

23 ARBOGA Tekniska nämnden Blad 22 TN 167 TNAU 145 Dnr 282/ Namnsättning av två nya kvarter och gata inom detaljplan för fastigheterna Spirean 1 m.fl. I den nya detaljplanen för kvarteret Spirean, antagen av tekniska nämnden den 17 oktober 2012, 146, har kvarteret Spirean delats upp i tre kvarter och mellan kvarteren planeras en kommunal gata att anläggas. De nya kvarteren behöver nu namnsättas. Det största och södra av de tre kvarteren föreslås få namnet Spirean. Kvarteret i nordväst föreslås få namnet Tujan och kvarteret i öster förslås få namnet Mahonian. Den nya gatan mellan kvarteren förslås bli en förlängning av befintlig lokalgata, Åkersbergsvägen, som då avslutas i väster mot Ljungdahlsvägen. 1. Det största och södra kvarteret behåller urspmngsnamnet Spirean. 2. Kvarteret i nordväst får kvartersnamnet Tujan. 3. Kvarteret i öster får kvartersnamnet Mahonian. 4. Den nya gatan mellan kvarteren blir en förlängning av befintlig lokalgata som har namnet Åkersbergsvägen. Skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

24 KOMMU~ Blad 23 TN 168 Dm 305/ Namnsättning av två nya kvarter inom detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 m.fl. I den nya detaljplanen har två nya kvarter och två parkytor skapats i det onu åde som sedan 1926 års plan varit ämnat för järnvägsändamål Del av Varvsgatan har blivit kvartersmark och förs ihop, tillsammans med kvarteret Gäddan, till kvarteret Gösen. Det nya kvarteret rakt söder om Stationsgatan, där Arbogas äldsta stationsbyggnad finns, föreslås få namnet stationshuset. Kvarteret vid ASG:s grunla terminal föreslås få namnet Bru1gården. Den nya parken som skapats väster om stationshuset, mellan Stmeleden och kvruteret stationshuset, föreslås få namnet Jä:rnvägsparken. Det nya parkområdet mellan de nya kvru teren föreslås få namnet Lilla Jä:rnvägspru ken. 1. Kvru teret rakt söder om stationsgatan får kvmtersnamnet stationshuset. 2. Kvarteret vid ASG:s grunla terminal får kvartersnrunnet Bangården. 3. Pru ken mellan Stureleden och kvru teret stationshuset får namnet Järnvägsparken. 4. Pru ken mellan kvarteren stationshuset och Bangården får nrunnet Lilla J ärnvägsparken. Skickas till: Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens s!gn. Utdragsbestyrkande (Jlc_ tj\k_

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Tekniska nämnden 2009-10-07

Tekniska nämnden 2009-10-07 Tekniska nämnden 2009-10-07 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Rådhuset 13.15-17.00 Ajournering 16.15-16.25 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Mikael Olsson (s) Annette Eriksson (s) Börje

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._-----------------------

HABO SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMMUN -----_.,... -._----------------------- -----_.,... -._----------------------- HABO Tid och plats Beslutande Ledamöter, kl. 13.00-14.50, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Agneta Häggiund (S), ordförande, tjänstgör Lars-Göran Bromander (S),

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande.

Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Utdragsbestyrkande. Sammanträdesdatum 546 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-14.25 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Brith-Louise Fagerstrand (s) Kaj Göransson

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358

2012-10-01. Kenneth Michaelsson (c) Peter Bowin (v) tjänstgörande ers 345, 349-358 Sammanträdesprotokoll 1(52) 2012-10-01 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-17 30 Beslutande Roger Fredriksson (m) Ersättare Kenneth Michaelsson (c) Peter

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer