J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J., /J; J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen klockan Beslutande Carl-Erik Almskoug (OP A) Börje Blomkvist (S) Ove J anse (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil Eklund (S) , 177 Eva Nielsen (S) Mikael Hedberg (S) Jan-Erik Jansson (S) Per-Arne Käck (MP) Bo Axelsson (M) Hans Svanqvist (M) Mikael Gustafsson (KD) Övriga deltagare Bo An tonsson teknisk chef, Henrik Syrjälä driftchef, Linda Pedersen sekreterare Utses att justera Mikael Gustafsson med Hans Svanqvist som ersättare Justeringens plats och tid Tekniska förvaltningen ' Underskrifter sekreterare ){~.~':::~:~;~':::... f!..?. f.~:.!:?::.:::::-:-.-::.... Organ Ordförande Justerande ') Linda Pedersen " ~ / /' / /' _,_,_7 ProtokaHet omfattar /.' d-.---; /(/~,..,//{'( /<.~--"""'.. ~::.:.."... f:-.. :... ~:-:... Cari.E.l'ikAim. skoug l.., l!j,i l ' /.. \?.... :ft(... ~~ ~~~::::.:.... Mikael Gustafsson Bevis l Anslag J usleringen har tillkälmagi vits genom anslag Tekniska nämnden Datum för anslagets uppsättande Underskrift _ 12 _ 18 Datum för anslagets nedtagan de J., /J;...,;:,w.c;.,.,<?.l:~... /i.'a.<::.t1::1.~~.... Utdragsbestyrkande

2 Blad l Innehåll Prognos 3 Uppföljning av tekniska förvaltningens internkontroll Förslag till internkontrollplan Revisionsrapport nr 2, underhåll av gator, vägar och VA 6 Information om verksamhetsplaner Tomtpriser kvarteret Porsen 8 Önskemål om förvärv av del av Brattberget 1:52 10 Remissvar motion om köttfri måndag 11 Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen 12 Lägesrapport avseende dammlucka och fisktrappa vid Varvet 2 15 Lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet 17 Information om vägbidrag 18 Lägesrapport avseende åtgärder för besparingar 19 Information om bryggor och båtplatser vid Hällarna 20 Information om aktualitetsprövning av översiktsplanen 21 Namnsättning av två nya kvarter och gata inom detaljplan för fastigheterna Spirean 1 m.fl. 22 Namnsättning av två nya kvarter inom detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 m.fl. 23 Namnsättning av två nya kvarter i samband med ändring av detaljplan för ldun 13 och Ran 1 m.fl. 24 Lägesrapport avseende påbörjande arbeten i kvarteret Spirean 25 Nygatans möblering samt regler för uteservering inom Arboga stadskärna Svar på motion om åtgärder vid farliga korsningar inom tätbebyggt område 28 Svar på medborgarförslag om pendlar- och samåkningsparkering 29 Ordförandes c'\ sign. Justerandes sign. sekteterarens sign. Utdragsbestyrkande /fl

3 Tekniska nämnden Blad 2 Redovisning av delegationsärenden Ärenden för kännedom Ändring av/tillägg till detaljplan för fastigheten Spirean 1 m.fl. Ändring av detaljplanen för Sätra trafikplats Julhälsning Ordf~r~.o.des sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande CJL\

4 Blad 3 TN 152 Dm 97/ Prognos Tekniska förvaltningens drift- och investeringsprognos redovisas. l. Tekniska förvaltningens driftprognos godkfums. 2. Tekniska förvaltningens investeringsprognos godkänns. Skickas till: Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. IJ\ sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

5 Blad4 TN 153 TNAU 141 Dm 275/ Uppföljning av tekniska förvaltningens internkontroll 2012 Tekniska förvaltningen ska enligt reglemente för internkonh oll, antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006, 81, rapportera resultatet av förvaltningens internkontroll till nämnden. Syftet med internkontroll är att med rimlig grad av säkerhet säkerställa att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv, att en tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten ges och att tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer efterlevs. Tekniska förvaltningen har under året arbetat med internkonh oll utifrån internkontrollplan år 2012 antagen av tekniska nämnden den 12 december 2011, 164. Genomförd uppföljning av internkontrollplanen år 2012 redovisas. Sammanfattningsvis har nio stycken rutiner konh ollerats och återrapporterats med godkänt resultat. Internkonh ollen för år 2012 har följts och inga större avvikelser har noterats. Internkontroll och granskning av processer, rutiner och system pågår fortlöpande inom verksamheten. Redovisad uppföljning av tekniska förvaltningens internkontroll år 2012 godkänns. Tekniska förvaltningen Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande /~., "-jr> ta t:,

6 ~ ARBOGA Tekniska nämnden Blad 5 TN 154 TNAU 142 Dnr 281/ Förslag till internkontrollplan 2013 Tekniska förvaltningen redovisar förslag till internkontrollplan för år Kommunallagen, 6 kap 7, anger att kommunens nämnder ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. Tekniska nämnden ska enligt reglemente för internkonh oll, antagen av kommunfullmäktige den 31 augusti 2006, 81, anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Internkontrollplanen för innevarande år ska antas senast i januari månad. Internkonh ollplanen ska verka för att en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs. Internkonh ollplan för år 2013 fastställs. Tekniska förvaltningen Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign...f o,<'f,/ t Utdragsbestyrkande

7 SAMMANTRADESPROTOKOLL Blad 6 TN 155 Dm 35/ Revisionsrapport nr 2, underhåll av gator, vägar och VA Från kommumevisionen har överlämnats rapport avseende granskning av underhållet av kommunens gator, vägar och V A-nät. I granskningen framkommer att underhållet av gator och vägar fungerat tillfredsställande under år 2012, men att det varit eftersatt i många år. Underhållet av V A-nätet bedöms tillfredsställande. Rapporten överlämnas till tekniska nätm1den för beaktande. Svar på vilka åtgärder nätm1den avser vidta med anledning av rapporten ska lämnas till kommumevisionen senast den 15 januari år Tekniska nätundens arbetsutskott Sanlmanh äder nästa gång den 23 januari och nästa sanlmanh äde med tekniska nämnden är den 13 februari. Tekniska nämndens arbetsutskott föreslås därför få delegation att besvara vilka åtgät der nämnden avser vidta med anledning av rapporten vid exh ainsatt sammanh äde i januari år Tekniska nämndens arbetsutskott ges delegation att besvara vilka åtgärder nä1nnden avser vidta med anledning av revisionsrapport m 2, underhåll av gator, vägar och V A. ca\ Ordförandes sign. / Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

8 Blad 7 TN 156 Dm 303 l Information om verksamhetsplaner 2013 Tekniska förvalbungens avdelningar har tagit fram verksamhetsplaner för år Planerna utgör skriftliga beskrivningar av de planerade verksamheterna år Verksamhetsplanerna används för att kontinuerligt utveckla och förbätb a verksamheterna. Planerna kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen med kommunens långsiktiga vision och sb ategiska områden. Tackar för informationen om verksamhetsplaner Tekniska förvalbungen Ordförandes sign_ Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande ( / JLA _/

9 Blad 8 TN 157 TNAU 148 Dm 284/ Tomtpriser kvarteret Porsen Detaljplanen för kvarteret Porsen vann laga kraft den 5 december 2010 och syftar till att ge förutsättningar för nybyggnation av bostäder och service i relativ närhet till Arboga cenh um och kommunikationer. Kvarteret Porsen ligger cenh alt i Arboga och i närområdet ligger Högskolecenh um, skola, förskola, affärer och idrottsanläggningar. Läget kan anses som ath'aktivt för många typer av verksamheter. På gmnd av det ath aktiva läget bedöms att behov finns att möjliggöra för en mer flexibel användning av marken och tekniska nämnden beslutade den 23 maj 2012, 75, uppdra till tekniska förvaltningen att inleda detaljplanearbetet för kvarteret Porsen. Att möjliggöra för nybyggnation av bostäder och verksamheter är en viktig utgångspunkt för att bidra till utvecklingen av Arboga. Byggnation är betydelsefullt för att få till stånd en positiv tillväxt av befolkning, nyetableringar, ökad arbetskraft med mera. Tekniska förvaltningen redovisar fem, A-E, alternativ till tomtpriser inom kvarteret Porsen. Det bokförda värdet är kronor och taxeringsvärdet uppgår till kronor. Alternativ A utgår från det bokförda värdet och nedlagda kostnader. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till186 kronor. Alternativ B utgår från inköpssumman av området och kvarteret Porsens del samt nedlagda kostnader. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till198 kronor. Alternativ C utgår från taxeringsvärdet och markvärdet om kronor. Beräkningen bygger på att taxeringsvärdet motsvarar 75 % av försäljningsvärdet. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till226 kronor. Alternativ D utgår från av kommunfullmäktige beslutat tomtpris för kvarteret Rönnen. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor och kvadrahneterpriset till190 kronor. Ordförandes sign. / ',... (J/ l v~ ( Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

10 Blad 9 Alternativ E iru1ebär ett reducerat pris för att underlätta igångsättning av en byggnation. Det totala tomtpriset i alternativet uppgår till kronor. Ärendet överlänmas till kommunfullmäktige utan eget förslag till beslut. Skickas till Kommunfullmäktige Ordför(lndes sign. (/ i:c' \ Y~"' Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande t l"). '.

11 Tekniska nänmden Blad lo TN 158 TNAU 126 Dnr 254/ Önskemål om förvärv av del av Brattberget 1 :52 En inh essent har den 18 september 2012 inkommit med förfrågan om att förvärva cirka m2 av fastigheten Brattberget 1:52. Intressenten har för avsikt att bygga ett enfamiljshus och garage. Fastigheten ingår i ett utpekat onuåde för framtida bebyggelse enligt översiktsplanen. Den önskade byggnationen utgör inte någon större restriktion gällande framtida utvecklingsmöjligheter i ornrådet. För närvarande finns ingen möjlighet till kommunal V A-anslutning varvid vatten och avlopp får ordnas i egen regi. Information har lämnats till inh essenten om att förhandsbesked om eventuell byggnation ska sökas hos Väsh a Mälardalens Myndighetsförbund. Tekniska nämnden ställer sig positiva till försäljning av cirka m2 av fastigheten Brattberget 1:52. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

12 Tekniska nämnden Blad Il TN 159 TNAU 127 Dm 148/ Remissvar motion om köttfri måndag Från Agneta Lambert-Meuller, MP, har till kommunfullmäktiges sammanh äde den 29 mars 2012 inkommit en motion om köttkonsumtion och kampanjen" Köttfri måndag". Kampanjen "Köttfri måndag" är en del av ett internationellt nätverk av kampanjer som verkar för att minska köttkonsumtionen i Sverige och globalt. Motionären förslår att Arboga kommun beslutar stödja kampanjen om" Köttfri måndag" genom att sprida information om kampajens syfte och att inom kommunens verksamheter alltid erbjuda köttfria alternativ på måndagar. Våra matval har betydelse. Vi svenskax äter cirka 800 kilo mat och dryck per person och år. Ungefär en fjärdedel av den klimatpåverkan som svenska hushåll orsakar kommer från maten vi äter. Genom att göra miljösmatta matval kan vi minska matens miljöpåverkan. Hur m1delen vegetariskt ska öka i de offentliga måltiderna råder det stora meningsskiljaktigheter om. Debatten om köttfri måndag eller annan veckodag är högst aktuell och engagerar många. Att ändra kulturen så att vegetarisk mat blir ett natmligt inslag i vår kosthållning är en utmaning. Inom måltidsverksamheten i Arboga kommun idag erbjuds redan vegetariska måltidsalternativ i varierad omfattning. I äldreomsorgen serveras vegetm isk måltid två gånger per vecka, i grund- och gymnasieskolan serveras vegetarisk måltid alla da gm och i förskolan serveras vegetarisk måltid en gång på fyra veckor. Det kan därmed konstateras att delar av motionen redan är uppfylld. Det som återstår är att sprida information om klimatsmm ta måltider. Kostverksanilietens möjlighet att sprida kunskap i mmådet bedöms som begränsat men värdet i att stödja kampanjen at1ses stort. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Bifalla motion avseende köttfri måndag. Skickas till: Kommunfullmäktige Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

13 SammanttädeSdatum Blad 12 TN 160 TNAU 125 Dm 175/ Begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen Arbetsmiljöverket har den 7 november 2012 inkommit med begäran om yttrande enligt 17 förvaltningslagen. Bakgrunden är arbetsmiljön vid Gäddgårdsskolans kök och skyddsombudets begäran enligt skrivelse från arbetsmiljöverket daterad 6 november Arboga kommun har givits tillfälle att inkomma med yth ande enligt 17 förvaltningslagen. Ett yth ande, daterat den 14 november 2012, undertecknat av ordförandena i kommunstyrelsen, kommunfastigheter, barn- och utbildningsnämnden, personal utskottet, tekniska nämnden och socialnämnden samt skyddsombudet på Gäddgårdsskolan har sänts till arbets1niljöverket, varur antecknas följande: "Den fastighet som Gäddgårdsskolans kök ingår i förvaltas av Kommunfastigheter i Arboga AB. Tekniska förvaltningen hyr produktionsköket och barn- och utbildningsförvaltningen hyr matsalen. De problem som nu är aktuella finns i produktionsköket och i området utanför. I köket produceras för närvarande portioner per dag varav 600 portioner levereras direkt medan resten kyls ner. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 16 oktober 2012 att starta ett projekt för att ta fram ett heltäckande beslutsunderlag inför ett politiskt ställningstagande kring ett långssiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav. En arbetsgrupp tillsattes under ledning av kommunchef som fick i uppdrag att med övriga förvaltningschefer återkomma med förslag till uppdragsbeskrivning för projektet till kommunstyrelsens arbetsutskotts. Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp för projektet. Protokollsutdrag bilägges. Gäddgårdsskolans produktionsköks framtida tillagningsmetod och produktionsvolym kommer att klarläggas i uh edningen. Utredningen bedörns sikta på en långsiktig lösning. Arbetsmiljön förbättrades i samband med att matsalen i Gäddgårdsskolan byggdes om år Under år 2011 gjordes också en del investeringar i köket för att förbättra arbetsmiljön genom investeringar i två nya ugnar, två värmeskåp, ett nedkylningsskåp, ett kokeri och en induktionsspis som ersatte uttjänt material. Köksutrustningen kompletterades också med två nya kylar. Ordförandes sign. // t Ch Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

14 Blad 13 Under år 2012 har produktion flyttats över till förskolan Sörgården. Förändringen kan dock betraktas som marginell med hänsyn till att det handlar om 100 portioner. Efter Arbetsmiljöverkets besök i Arboga den 25 oktober 2012 har följande åtgärder vidtagits: Ytterligare en grönsaksskärare har köpts in för cirka kronor Ny konservöppnare har köpts in för cirka kronor J ordfelsbrytare har installerats Företagshälsovården har anlitats och varit på arbetsplatsbesök Sophanteringen har förändrats och sköts numera av vaktmästare Arboga kommuns intentioner är att följande brister ska vara åtgärdade inom h e månader: Utbyte av sex stycken befintliga ugnar, kostnad cirka kronor, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Halkrisken vid lastkajen elimineras genom att h'äh appa borttages samtidigt som vi hänvisar till kvarvarande betongh app, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Rutiner för hantering av eventuella brännskador utarbetas, utföres av tekniska förvaltningen Markiser vid produktionskökets fönster monteras, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Förberedelse för att sluta med brickor inleds, hanteras av barn- och utbildningsförvaltningen Matsalen stängs i möjligaste mån för övriga i samband med kökspersonalens raster, hanteras av barn- och utbildningsförvaltningen Fukt- och värmeproblem i och i anslutning till omklädningsrum placerade i källaren åtgärdas, utföres av Kommunfastigheter i Arboga AB Möjligheten till förbäth ad arbetssituation genom en tillfällig ökning av helfabrikat diskuteras med barn- och utbildningsförvaltningen, hanteras av tekniska förvaltningen Rutiner för städning ses över för att minska den fysiska belashungen, utarbetas av tekniska förvaltningen Möjligheten till produktion förlagd på flera tinunar undersöks, hanteras av tekniska förvaltningen Möjligheten till att minska produktionen vid Gäddgårdsskolans kök undersöks, hanteras av tekniska förvaltningen Ordförandes s!gn. Justerandes sign. sekreterarens s!gn. Utdragsbestyrkande

15 KOMMU~ Blad 14 Processen för att erhålla ett långsiktigt hållbart lokal utnyttjande, där bland annat kostenhetens verksamheter imyms, kotnmer att behandlas vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 11 december Uh edningen om ett långssiktigt hållbart lokalutnyttjande kommer att tydliggöra kostverksamhetens hela lokalbehov och därmed också vad som måste göras för att avlasta Gäddgårdsskolans kök. Erforderliga bygghandlingar för Gäddgårdsskolans kök planeras att utarbetas under år Nödvändiga ombyggnadsarbeten planeras till perioden samtidigt som ambitionen är att successivt avlasta samt förbättra i Gäddgårdsskolans kök. Imiktningen är att politiska beslut med anledning av lokaluh edningen ska fattas under år 2013 och kommer att behandlas i samband med kommunens sh ategisk och ekonomiska plan för åren Ambitionen är även att ett nytt omsorgsboende skall byggas och vara klart i slutet av år I denna byggnad ingår ett nytt kök som innebär att Gäddgårdsskolans kök kan komma att avlastas något produktionsmässigt." Tackar för informationen om begäran om åtgärd med mera enligt 6 kap 6a arbetsmiljölagen. Ordför~ndes sign. sekreterarens s!gn. Utdragsbestyrkande (Jj(

16 Blad 15 TN 161 TNAU 130 Dm 282/ Lägesrapport avseende dammlucka och fisktrappa vid Varvet 2 Utskovet genom den gamla kraftstationen vid Herrgårdsbron har varit stängt sedan sekelskiftet. Arbogaåns stigande nivå och den ökande nederbörden har dock föranlett arbetet med att åter öppna upp utskovet. En större kapacitet på vattenflödet genom Arboga innerstad är målet för att minska risken för eventuella översvämningar i innerstaden med ökade skredrisker och allvarliga skador som möjliga följder. I samband med projekteringen av två nya dammluckor och ansökan om miljödom för regleringen av vattennivån mellan Herrgårdsbron och Kapellbron krävde Länsstyrelsen en fiskh appa. En fiskh appa lämpad för den uh ohtingshotade fisken Asp skulle anläggas för att tillstyrka miljödomen. Tekniska förvaihtingen anpassade utförandet till en dammlucka med automatisk nivåstyrning och en fiskh appa under kraftstationen. Enh eprenaden upphandlades och startade i mars år Under arbetets gång har vatten h ängt in genom den gamla konsh uktionen från 1900-taiet. De gamla l'ihtingarna stämmer inte med verkligheten och tähting av gamla konstruktionen har därför varit nödvändig. Undervattensgjuhtingar har krävts i större omfattning än planerat. Kravet på en fisktrappa har också försvårat arbetet med tätning av gamla konsh uktionen då delar av fiskh appan måste djupare ner i den gamla stensäthtingen med större inläckning som följd. Stora stenblock har lyfts bort för att få ner fiskh appan till rätt nivå då fisken inte klarar stora nivåskillnader mellan de olika bassängerna. Tekniska förvaihtingen informerade vid tekniska nämndens sammanträde den 17 oktober 2012, TN 145, att ytterligare komplikationer tillstött avseende arbetet med damluckor och fiskh appa vid Varvet 2. Arbogaåns nivå hade då stigit kraftigt och arbetet avbrutits av säkerhetsskäl Vattenh ycket blir så stort när nivån stiger att personalens säkerhet kan äventyras av upph ycket och fördämningarna. Tekniska förvaltningen har i smm åd med entreprenören och konsh uktören nu tagit beslutet att avbryta m betet inför vintern. Or~ran~es s!gn. (_Q.z Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

17 ARBOGA Blad 16 Arbetet kan förhoppningsvis återupptas i maj år 2013 eller när en stabil nivå på Arbogaån kan bestämmas med någorlunda säkerhet. l. Redovisad lägesrapport avseende danunlucka och fisktrappa vid Varvet 2 godkänns. 2. Tekniska förvaltningen uppdras att begära ytterligare bidrag från länsstyrelsen med hänsyn till utökade kostnader med anledning av kravet på fisktrappa. Skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

18 Blad 17 TN 162 Dm 304/ Lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet Driftchefen redovisar lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet. Driftavdelningen utför den tekniska driften och underhållet i kommunen. Avdelningen består av cirka 60 anställda beroende på årstid. Driftavdelningen utför också vissa investeringsprojekt I avdelningens åtaganden ingår bland annat drift och underhåll av parker, gator, parkeringar, gång- och cykelvägar, V A-ledningar, V A-verk, skötsel av kommunalt ägda fastigheter och transporter. Driftadminish ation, verkstad och biluthyrning till kommunens förvaltningar är ytterligare verksamheter inom avdelningen. Under året har driftavdelningen bland annat monterat en ny grind vid Ahllöfsparkens scen, fällt och planterat h äd, utfört gatuunderhåll för 6,6 mkr, installerat en offentlig cykelpump vid rådhuset, provat kombitjänster mellan städ- och kostavdelningarna, upprustat lekplatser och infört elektronisk brandskyddsdokumentation i samtliga av kommunens ägda fastigheter. Aktuellt inom avdelningen är vinterväghållningen där upphandling har genomförts och planering av säsongens vinterunderhåll pågår. Efter bolagiseringen har vissa svårigheter med att besätta maskiner uppstått och vissa samordningsvinster har upphört, fastighetsbolaget köper sedan den 1 november 2012 alla tjänster externt. Framtida behov för avdelningen är bland annat samordning av beredskapen. Lokalkostnaderna behöver också ses över och minskas. I avdelningens dagliga arbete ingår även att svara på allmänhetens frågor i anslutning till de olika verksamheterna och vägföreningar. I sociala medier har avdelningen fått mycket positiv respons från allmänheten för bland annat julbelysningen på Nygatan. Redovisad lägesrapport avseende driftavdelningens verksamhet godkänns. Skickas till: Driftavdelningen, Ordförandes sign. (" /) "-~)Le Justerandes s!gn. \! : ~\ lt\ sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

19 Tekniska nämnden Blad 18 TN 163 TNAU 131 Dm 95/ ,7/ Information om vägbidrag Driftchefen informerar om årligt driftbidrag till enskilda vägar. Tekniska nämnden har väghällaransvaret för gator, vägar samt gång- och cykelbanor i Arboga tätort, därutöver ger tekniska nänmden driftbidrag till enskilda vägar, samfälligheter samt färjetrafik till ön Valen. Trafikverket lämnar driftbidrag med % av godkända kostnader beroende på vägtyp. För färjetrafiken lämnar Trafikverket för närvarande ett bidrag med 80 %. Det finns inget lagkrav på att kommuner ska betala ut driftbidrag men Arboga kommun har tidigare finansierat resterande del upp till100 % av samtliga driftkosh1ader. Tekniska nämnden beslutade den 18 april 2012, 65, att driftbidrag ska beviljas med 3 kronor per längdmeter oavsett vägtyp. Det innebär en sänkning av bidraget med cirka 4 kronor per meter väg. Kostnaderna för driftbidraget beräknas därmed minska med cirka kronor. Reduceringen av bidrag avses gälla för genomförda åtgärder från och med år 2012, vilka utbetalas år Enligt beslut ska också skriftlig ansökan ske årligen för att kunna erhålla bidrag, utbetalning sker en gång om året och minimibelopp för utbetalning är kronor. För Götlunda, Medåker samt för färjeh afiken till ön Valen beslutades bidragsbeloppen uppgå till kronor till Götlunda, kronor till Medåker och för färjeh afiken till ön V alen. Trafikverkets driftbidrag till enskilda vägar utbetalas som tidigare. Tackar för informationen om vägbidrag. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

20 Blad 19 TN 164 TNAU 132 Dm 97 l Lägesrapport avseende åtgärder för besparingar Tekniska förvaltningen informerat om arbetet med att få ekonomin i balans samt vidtagna åtgärder för bespmingm. Bakgrunden är tidigare redovisat underskott. Tekniska förvaltningen redovisar pågående åtgärder avseende besparingar inom verksamheten. Främst har en omfördelning av personella resurser skett samt omprioriteringm av mbeten. Ytterligare åtgärder som vidtas är att gräsklippningen har avslutats tidigare, lövupptagning görs i minsta möjlig mån, sopning med maskin görs endast vid akut behov i centrum och antal vikarier har minskats. skylunderhåll och beskärning av träd utförs ej och renovering av parkmöbler skjuts till nästa år. Alla mindre underhållsarbeten utförs endast vid akut behov så som säkerhetsrisk för medborgare eller fordon. säkerhetsaspekten beaktas i varje beslut avseende om åtgärder anses akuta eller ej. Redovisad lägesrapport avseende åtgärder för bespmingm godkänns. Ordförandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande (G:_/( "- -

21 Tekniska nämnden Blad 20 TN 165 TNAU 133 Dnr 217/ Information om bryggor och båtplatser vid Hällarna Tekniska förvaltningen informerar om ärendet bryggor och båtplatser vid Hällarna. Tekniska nämnden behandlade ärendet vid sarnmanh äde den 18 april 2012, 62, och beslutade att rekommenderar kommunstyrelsen fatta beslut om att bifalla alternativ 4 vid det fortsatta detaljplanearbetet med bryggor och båtplatser vid Hällarna. Alternativ 4 innebär att bryggornas utbredning begränsas då bryggorna placeras i särskilda bryggområden båtplatser upplåts inom bryggområdena av Arboga kommun. Eftersom ärendet handlar om ett inriktningsbeslut i ett stort exploateringsområde så ansågs det vara av sådan vikt att kommunstyrelsen borde ta ställning i frågan. 4 olika alternativa lösningar för det fortsatta detaljplanearbetet har presenterats varvid det enda möjliga alternativet för att kunna komma vidare i detaljplanearbetet är att besluta om en samlokalisering av bryggorna, vilket är möjligt vid bifall till alternativ 3 och 4 av de framtagna förslagen. Vid tekniska nämndens sammanh äde den 12 december 2011, 159, lade oppositionen fram ett nytt alternativ, kallat alternativ 2B. Det bygger på alternativ 2, som innebär att vru:je fastighetsägare ges möjlighet att ha en brygga med tillhörande båtplats utefter sh andremsan. Av protokollsutdrag från tekniska nämndens sammanh äde den 18 april2012, 62, framgår att alternativ 2B strider mot gällande sh andskyddslagstiftning, detaljplanens syfte och riksinh esset för friluftslivet som berör området. Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträde den 9 oktober 2012, 145, anta alternativ 2B för det fortsatta detaljplanearbetet med bryggor och båtplatser vid Hällarna. Tackar för informationen om bryggor och båtplatser vid Hällarna. Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande c~~

22 Blad 21 TN 166 TNAU 134 Dnr 163/ Information om aktualitetsprövning av översiktsplanen Tekniska förvaltningen informerar om att aktualitetsprövning av kommunens översiktsplan pågår. Arboga kommuns nuvarande översiktsplan antogs år En1igt planoch bygglagen ska kommunfullmäktige varje mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen är aktuell eller behöver göras om. Det görs genom en så kallad aktualitetsprövning. För att kunna pröva aktualiteten av översiktsplanen behöver kommunen granska den befintliga planen samt tillkomna planeringsunderlag. Länsstyrelsen ska också, i en sammanfattande redogörelse, redovisa synpunkter på översiktsplanen utifrån statliga och mellankommunala intressen som kan vara av betydelse för planens aktualitet. Konununfullmäktige tar därefter ställning till om översiktsplanen är aktuell eller inte. Detta kallas aktualitetsförklaring. Skulle översiktsplanen visa sig vara inaktuell, beslutar kommunfullmäktige att översiktsplanen ska revideras och arbete med att ta fram en ny påbörjas därefter. I de delar översiktsplanen inte anses aktuell, innebär aktualitetsförklaringen att man inte kan finna stöd i översiktsplanens riktlinjer för olika beslut om markoch vattenanvändningen i kommunen. Tackar för informationen om aktualitetsprövning av översiktsplanen. c:aa Ordför~mdes sign. Justerandes sign. v\~, sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

23 ARBOGA Tekniska nämnden Blad 22 TN 167 TNAU 145 Dnr 282/ Namnsättning av två nya kvarter och gata inom detaljplan för fastigheterna Spirean 1 m.fl. I den nya detaljplanen för kvarteret Spirean, antagen av tekniska nämnden den 17 oktober 2012, 146, har kvarteret Spirean delats upp i tre kvarter och mellan kvarteren planeras en kommunal gata att anläggas. De nya kvarteren behöver nu namnsättas. Det största och södra av de tre kvarteren föreslås få namnet Spirean. Kvarteret i nordväst föreslås få namnet Tujan och kvarteret i öster förslås få namnet Mahonian. Den nya gatan mellan kvarteren förslås bli en förlängning av befintlig lokalgata, Åkersbergsvägen, som då avslutas i väster mot Ljungdahlsvägen. 1. Det största och södra kvarteret behåller urspmngsnamnet Spirean. 2. Kvarteret i nordväst får kvartersnamnet Tujan. 3. Kvarteret i öster får kvartersnamnet Mahonian. 4. Den nya gatan mellan kvarteren blir en förlängning av befintlig lokalgata som har namnet Åkersbergsvägen. Skickas till: Kommunstyrelsen Justerandes sign. sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

24 KOMMU~ Blad 23 TN 168 Dm 305/ Namnsättning av två nya kvarter inom detaljplan för del av Prästgärdet 2:1 m.fl. I den nya detaljplanen har två nya kvarter och två parkytor skapats i det onu åde som sedan 1926 års plan varit ämnat för järnvägsändamål Del av Varvsgatan har blivit kvartersmark och förs ihop, tillsammans med kvarteret Gäddan, till kvarteret Gösen. Det nya kvarteret rakt söder om Stationsgatan, där Arbogas äldsta stationsbyggnad finns, föreslås få namnet stationshuset. Kvarteret vid ASG:s grunla terminal föreslås få namnet Bru1gården. Den nya parken som skapats väster om stationshuset, mellan Stmeleden och kvruteret stationshuset, föreslås få namnet Jä:rnvägsparken. Det nya parkområdet mellan de nya kvru teren föreslås få namnet Lilla Jä:rnvägspru ken. 1. Kvru teret rakt söder om stationsgatan får kvmtersnamnet stationshuset. 2. Kvarteret vid ASG:s grunla terminal får kvartersnrunnet Bangården. 3. Pru ken mellan Stureleden och kvru teret stationshuset får namnet Järnvägsparken. 4. Pru ken mellan kvarteren stationshuset och Bangården får nrunnet Lilla J ärnvägsparken. Skickas till: Kommunstyrelsen Ordförandes sign. Justerandes sign. sekreterarens s!gn. Utdragsbestyrkande (Jlc_ tj\k_

,,.,, <,(,'/i _,...-,w-,._.,c ' ''"'''''"h '''"'"''''''''''' Kicki Hedsh öm. Bevis l Anslag Justeringen hm tillkännagivits genom a11slag

,,.,, <,(,'/i _,...-,w-,._.,c ' '''''''h ''''''''''''''' Kicki Hedsh öm. Bevis l Anslag Justeringen hm tillkännagivits genom a11slag Tekniska nänmdens arbetsutskott Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 8.30-12.00 2012-11-14 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) Hans Svanqvist (M)

Läs mer

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;";;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110

Ordförand~. -;:.:...-;::1::f.. ;;;;;::~.:::=:-:~...,.;;;;:;. C.:~.~... -Carl-Erik Almskoug SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. .f j)' Underskrifter 110 Plats och tid Ahllöfsrurnmet kl. 10.00-11.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedsh öm (V) Mikael von Melsted (MP) BoAntonsson teknisk chef, Mikael Norman projektchef, Marie-Louise

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL

ARBOGA KOMMUN. Blad 4. Kommunstyrelsen. Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 SAMMANTRADESPROTOKOLL SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-04 Blad 4 Ks 2 Au 18 Dnr 15/2014-299 Långsiktigt hållbart lokalutnyttjande med beaktande av verksamhetens kvalitetskrav delprojekt Kostverksamheten

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2011-04-27 Tekniska nämnden 2011-04-27 Plats och tid Engelbrektsrummet kl. 13.15-17.50 Beslutande Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Börje Blomkvist (S) Ove Janse (S) Ola Eriksson (S) Karl-Bertil Eklund

Läs mer

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2j- ARBOGA KOMMUN. Redovisning av ej avslutade motioner. Kommunstyrelsen. Blad 48. Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2j- Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 48 Ks 71 Au 69 Dnr 75/2012-101 Redovisning av ej avslutade motioner Motioner som inte är avslutade redovisas med hänvisning till

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp)

Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-04-02 Plats och tid 8.30-9.45 Beslutande Övriga deltagare Catrin Strömvall (s) Dan Karlsson (v) Anders Cargerman (fp) Bo Antonsson teknisk chef, Peter Ristikartano

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-05-10

Sammanträdesdatum 2010-05-10 Kommunstyrelsen 2010-05-10 Blad 6 Ks 57 Au 59 Dnr 192/2007-101 Svar på motion om klimatförändringarnas påverkan på byggnader Centerpartiet har genom Kerstin Rosenkvist, Arne Berglund och Jörgen Johansson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen

Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 16 Ks 80 Au 76 Dnr 143/2010-042 Slutredovisning av investeringsprojekt på fastighetsförvaltningen Vid tekniska nämndens sammanträde den 20 april 2010 lämnade t1 fastighetschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2011-10-18 Sid: 96 Instans Barn- och utbildningsutskottet Plats och tid Margretetorp Gästgifvaregård kl 13.00 16.40 Beslutande Övriga deltagande Alexander Josefsson (M) Ordförande Daniel

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson

Kjell Persson. Håkan Rönström. Kjell Persson Protokoll 1 (12) Plats och tid: Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, kl 09.00-09.45 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Stefan Segerbrand (M) Lena Frankenberg Glantz (M) Lars-Olof

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349

Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-03-10 66 Motion om byggklara tomter utanför Falkenbergs tätort. (AU 38) KS 2014-349 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Sammanträdesdatum 2015-05-28. 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-28 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 28 maj 2015, 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två protokolljusterare samt dag för justering

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-08-25 1. 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2015-08-25 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 93 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 94 Delårsrapport per juli månad 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson

2015-03-25 i samband med utbildning Morokulien. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 13-24 Ingrid Andersson 1(14) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Hans Nilsson (Hela Edas Lista) ordförande Björn Källman (Hela Edas Lista) Johanna Söderberg (C) Hans-Peter

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr

Redovisning ekonomi förvaltningschefer. Kommunstyrelsen + 90 000 kr Barn- och utbildningsnämnden - 400 000 kr Socialnämnden + 900 000 kr Ks 141 Dnr Redovisning ekonomi förvaltningschefer Kommunstyrelsen beslutade 2009-05-26, 65, att förvaltningschefer framöver ska närvara vid kommunstyrelsens sammanträden och göra en kort avrapportering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2

Tekniska nämnden. Protokoll Tn 1755/2014. Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Protokoll Tn 1755/2014 Tekniska nämnden Datum: 2014-11-20 Klockan: 08:30-12:00 Plats: Sessionssalen, SBH 2 Närvarande ledamöter Charlotte Edberger Jangdin (C) Leif Landén (S) Margaretha Gunhamre (S) Gösta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef

Arne Höglund, teknisk chef Margareta Magnusson, nämndsekreterare Gert Rydkvist, ekonom Peter Edvinsson, gatuchef 1 (7) Plats och tid Torghuset i Smålandsstenar, kl 13.00 15.50 Beslutande Staffan Sjöblom (M), ordförande Hans Uhlmann (M) Magnus Sjöberg (C) Carlos Cevallos (KD) Mihai Banica (MP) Jörgen Karlsson (S)

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde

Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde Kommunstyrelsen 2012-03-13 Blad 2 Ks 24 Au 16 Dnr 283/2011-253 Försäljning av fastigheter inom tekniska nämndens verksamhetsområde Från tekniska nämnden har kommit in protokollsutdrag från sammanträde

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388

Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 268 Överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheten Ullarp 1:74 som berör detaljplan för Ullarp 1:74 m fl. (AU 311) KS 2014-388 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-10-23 1 Plats och tid Folkets Hus-baren, Charlottenberg kl 13 00 16 00 Beslutande Övriga deltagare Ola Dahlström (FP) ordförande Kari Andersson (M) ledamot

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritidsnämnden 2009-05-12 1 Plats och tid: Fritidskontorets sammanträdesrum, kl 14.00-17.15 ande: Ibrahim Candemir (KD) vice ordförande, ersättare för Sidsel Waern Karl-Mats Bodestad (M) Christian Aldenäs

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2003-06-03 1(13) Plats och tid: Tekniska kontorets sammanträdesrum kl 15.30-18.00 Studiebesök kl 13.30-15.30 ande: Eva Eriksson (c), ordförande Åke Carlsson (c) Lennart Slättengren (c)

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer