T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING"

Transkript

1 T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING

2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna symbol indikerar att det finns farlig spänning inuti produkten, som utgör en risk för elstöt eller personskador. Denna symbol indikerar att det finns viktiga instruktioner som medföljer produkten. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten. Innan du ansluter AC-nätsladden till DC-adapterns uttag bör du kontrollera att den angivna spänningen på LCD TV: n överensstämmer med den lokala elförsörjningen. Om du är osäker på din elförsörjning kan du din lokala elleverantör. För aldrig in metallföremål i LCD TV: ns/skärmens öppningar på höljet då det kan leda till en risk för elstöt. För att undvika elstötar, rör aldrig insidan av LCD TV: n/skärmen och adaptern. Endast en kvalificerad tekniker får öppna höljet på LCD TV: n/skärmen/adaptern. Använd aldrig din LCD TV/bildskärm/adapter om nätsladden är skadad. Låt inga föremål vila på nätsladden och lägg undan sladden så att ingen riskerar att snubbla över den. Se till att hålla i kontakten, inte i sladden när, när du kopplar bort adaptern från ett eluttag. Öppningarna på LCD TV: ns/bildskärmens/adapterns hölje är avsedda för ventilationen. För att förhindra överhettning ska dessa öppningar inte blockeras eller täckas över. Undvik även att använda LCD TV: n/bildskärmen på en säng, soffa, matta eller en annan mjuk yta. Annars blockeras ventilationsöppningarna under höljet. Om du ställer LCD TV: n/bildskärmen i en bokhylla eller ett annat stängt utrymme bör du se till att det finns lämplig ventilation. Utsätt inte LCD TV: n/bildskärmen för extrema temperatur- eller fuktighetsförhållanden. Apparaten bör inte utsättas för spill eller stänk och inga föremål fyllda med vätska som vaser bör ställas på apparaten.

3 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Placera inte LCD TV: n/bildskärmen på en ostabil vagn, ett ostabilt stativ, bord, fäste eller golv, där den riskerar att falla ner. Den kan skadas om den tappas i golvet, stöts eller repas. Rengör inte framsidan med ketonbaserade ämnen (t.ex. aceton), etylalkohol, toluen, etylsyra, metyl eller klor, då dessa kan skada panelen. Sätt DC-adaptern i närheten av ett lättåtkomligt AC-uttag. Om din LCD TV/bildskärm inte fungerar som den ska, om den ger ifrån sig ovanliga ljud eller ovanlig lukt, koppla genast ur den och kontakta en auktoriserad försäljare eller servicecenter. Hög temperatur kan orsaka problem. Använd inte LCD TV: n/bildskärmen i direkt solljus och håll den borta från element, ugnar och kaminer, samt andra värmekällor. Koppla bort DC-adaptern när den inte ska användas under en längre tidsperiod. Använd endast rekommenderade tillbehör för att minska risken för brand eller elektriska stötar samt störningar. Om LCD TV: n/bildskärmen är trasig bör du inte försöka laga den på egen hand. Kontakta en kvalificerad servicetekniker. Koppla ur DC-adaptern från AC-uttaget före service. Se till att serviceteknikern använder godkända utbytesdelar eller liknande delar. Icke auktoriserade utbytesdelar kan orsaka brand, elstötar eller andra risker. Efter service- eller reparationsåtgärder bör du se till att serviceteknikern genomför säkerhetskontroller för att säkerställa att din TFT-LCD TV/bildskärm kan användas säkert. Denna apparat av KLASS I måste anslutas till nätspänning genom ett jordat uttag.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PANELENS KNAPPFUNKTIONER Frontpanel 1 Övre panel 1 Bakpanel 2 Höger panel 2 EXTERN UTRUSTNING Anslutningsdiagram 3 FJÄRRKONTROLL Fjärrkontrollens knappar 4 Installation av batteriet 6 KOM IGÅNG Välj källa 7 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV Bild 8 Ljud 9 Inställning av analog TV 10 Funktion 12 TEXT-TV FUNKTION Text-tv funktion 13 INSTÄLLNING AV, SCART OCH KOMPONENT Inställningsmeny för video 14 INSTÄLLNINGSMENY FÖR VGA Bild 15 Ljud 16 Inställning av bildskärm 17 Funktion 18 DVD FUNKTION Kort inledning 19 Jämförelse mellan DVD-skivor och Presentation av funktionen 19 andra skivor 19 Egenskaper 20 Kompatibla skivtyper 21 Uppspelning 22 Volymkontroll 22 VCD, SVCD menyuppspelning 23 Minne 23 Välj ett spår att spela upp genom att Välj språk/ljud 24 använda sifferknapparna direkt 24 Upprepa uppspelningen 25 Upprepa uppspelningen av ett Snabb uppspelning 26 valt avsnitt 25 Spela upp från en önskad position 26 Zooma bilden på skärmen 27 Uppspelning av MPEG4- och JPEG-filer 28

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTÄLLNING AV DVD-FUNKTIONEN Val av DVD-källa 31 Allmän inställning 31 Inställning av preferenser 31 FELSÖKNING Felsökning för skärmen 33 Felsökning för ljud och TV 33 SPECIFIKATIONER Specifikationer 34 SKÄRMLÄGE Skärmläge 35 TILLBEHÖR Tillbehör 37

6 PANELENS KNAPPFUNKTIONER FRONTPANEL Indikatorlampa (indikatorlampan är röd i viloläge och grön när TV: n är igång) IR-sensor fönster ÖVRE PANEL MENU P+ P- V+ V- SOURCE VILOLÄGE (För att växla mellan viloläge och aktivt läge.) KÄLLA (Välj ingångskälla) SÄNK VOLYMEN HÖJ VOLYMEN KANAL (föregående kanalnummer) KANAL (nästa kanalnummer) MENY (Öppna eller stäng TV-menyn) 1

7 PANELENS KNAPPFUNKTIONER BAKPANEL R F-ingång Y/Pb/Pr-ljudingång Pr Pb Y VGA-ingång VGA-ljudingång SCART-anslutning 12V DC-ingång HÖGER PANEL PLAY/PAUSE-knapp STOP-knappEJECTknapp 2

8 EXTERN UTRUSTNING ANSLUTNINGSDIAGRAM L R OBS: D V D eller V C R bandspelare Du måste ansluta alla nödvändiga kablar INNAN du kopplar in nätsladden. 3

9 FJÄRRKONTROLL FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR POWER P.MODE SETUP S.MODE CH+ EXIT MUTE SLEEP CALL TEXT MIX INDEX SCALER RECALL SOURCE VOL+ I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE S.PAGE CH- VOL- PAGE- PAGE+ DVD/USB GOTO A-B REPEAT ANGLE DVD-MENU TITLE PBC AUDIO DISPLAY ZOOM- ZOOM+ SUBTITLE PBC / PAGE+ Aktivera/inaktivera PBC i DVD-läge, bläddra till nästa Text-TV sida i analogt TV-läge AUDIO Ändra ljudspråk och ljudspår SUBTITLE Välj textningsspråk. Visa aktuell programguide eller växla till JPEG-visningsläge ZOOM+ Zooma in aktuell bild i DVD-läge MUTE Växla till tyst läge EJECT Mata in/ut skiva i DVD-läge SCALER Ändra bildformat mellan 4: 3 och 16: SLEEP Ställ in insomningstimern SIFFERKNAPPAR Välj ett kanalnummer 6 6. RECALL Växla mellan en tidigare kanal och aktuell kanal i analogt TV-läge TVÅSIFFRIG knapp Växla mellan ett ett- eller tvåsiffrigt kanalnummer SOURCE Välj ingångskälla: TV, DVD, SCART, KOMPONENT och VGA CALL Visa OSD-information Vänster/höger markör (menyinställning) Gå till vänster/höger eller ställ in vald rubrik i menyn, eller ställ in ljudvolymen OK-knapp Bekräfta gjorda val VOL+/- Höj eller sänk ljudvolymen INDEX / Visa text-tv: ns huvudsida i analogt TV-läge. Stoppa DVD-uppspelningen DVD / USB / I/II Växla mellan DVD-läge eller vid NICAM/ A2 eller MoNo kanal i analogt TV-läge. USB - används inte HOLD / Håll kvar text-tv sidan i analogt TV-läge. 16. SIZE / Förstora text-tv sidan i analogt TV-läge. 17. REPEAT /GUL Upprepa uppspelningen (i DVD-läge). Välj sida i analogt text-tv läge. 18. ANGLE / BLÅ Byt kameravinkel i DVD-läge vid uppspelning av DVD-skiva. Välj sida i analogt text-tv läge. 4

10 FJÄRRKONTROLL 23. POWER Växla mellan viloläge och aktivt läge. 24. P-MODE Välj bildläge: Standard, Dynamisk, Mjuk, Personliga inställningar (gäller ej i VGA-läge). 25. S-MODE Välj ljudfältsläge: Musik, Film, Nyheter och Personliga inställningar. 26. SETUP Visa inställningsmenyn, olika vid olika källor. 27. EXIT Lämna eller gå tillbaka till föregående meny. 28. UPP/NED-markör Gå upp/ned i menyn eller byt kanal (gäller i analogt TV-läge). 29. CH+/- Höj eller minska kanalnummer i analogt TVläge. 30. MIX / Visa analog TV och text-tv samtidigt/pausa uppspelning/stega framåt uppspelningen i pausläge (gäller i DVD-läge). 31. TEXT / Aktivera eller avaktivera text-tv funktionen/ spela upp (gäller i DVD-läge) 32. REVEAL / Visa dold text-tv information i analogt TVläge/ snabb framåtspolning i DVD-läge. 33. CANCEL / Avbryt text-tv i analogt TV-läge/snabb bakåtspolning i DVD-läge. 34. A-B / GRÖN Upprepa uppspelningen av ett avsnitt (i DVDläge)/välj sida i analogt text-tv läge. 35. GOTO/RÖD Starta uppspelningen från en särskild punkt (i DVD-läge)/välj sida i analogt text-tv läge. 36. DVD-MENU / S.PAGE Go till DVD-menyn i DVD-läge/Gå till undersidan i analogt text-tv läge. 37. TITLE / PAGE- Go till DVD-menyn i DVD-läge/Gå till föregående sida i analogt text-tv läge. 38. DISPLAY Visa tid för spåret i DVD-läge 39. ZOOM- Zooma ut aktuell bild i DVD-läge POWER P.MODE SETUP S.MODE CH+ EXIT MUTE SLEEP CALL TEXT MIX INDEX SCALER RECALL SOURCE VOL+ I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE S.PAGE CH- VOL- PAGE- PAGE+ DVD/USB GOTO A-B REPEAT ANGLE DVD-MENU TITLE PBC AUDIO DISPLAY ZOOM- ZOOM+ SUBTITLE 5

11 FJÄRRKONTROLL INSTALLATION AV BATTERIET Ta bort batterilocket. Sätt i två SUM-4(AAA) batterier och lägg batteriets -/+ poler mot -/+ markeringarna i batterifacket enligt bilden: BATTERIERNAS LIVSLÄNGD Vanligtvis håller batterierna ett år. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar i närheten av TV: ns fjärrsensor bör du byta till nya batterier. Använd SUM-4(AAA) batterier. OBS: Använd aldrig återladdningsbara batterier. Du bör aldrig ladda, kortsluta, montera isär och värma batteriet eller kasta det i elden. Se till att inte tappa eller stöta fjärrkontrollen då det kan leda till skador eller felfunktioner. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid bör du ta ut batterierna för att undvika vätskeläckage. Innan du sätter i nya batterier bör du rengöra elektrolytvätskan i fjärrkontrollen. Om elektrolytvätskan stänker på huden bör du skölja med vatten. VARNING: Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Om ditt barn oavsiktligt råkar svälja ett batteri bör du genast kontakta en läkare. 6

12 POWER P.MODE SETUP S.MODE EXIT MUTE SLEEP CALL SCALER RECALL SOURCE KOM IGÅNG Efter att du installerat/fäst enheten på en hylla eller en vägg och efter att alla nödvändiga kablar, inklusive nätsladden har anslutits bör du: Trycka på [STANDBY]-knappen på fjärrkontrollen för att enheten ska växla till aktivt läge indikatorlampan blir grön. Du kan nu börja använda din nya TV: s många funktioner. VILOLÄGE I N D I K AT O R MENU P+ P- V+ V- SOURCE VÄLJA KÄLLA VILOLÄGE Du kan välja ingångskälla med hjälp av källmenyn. Tryck på [SOURCE]-knappen för att visa menyn som följande: ANALOG TV D V D S C A R T V G A K O M P O N E N T Den aktuella källan är markerad. Tryck på fjärrkontrollens [ ]-knapp eller [ CH+/CH- ]- knappen på vänster sida av LCD TV: n för att göra ditt val, tryck på [ ]-knappen, [VOL+/VOL-]- knappen eller [OK] för att bekräfta ditt val. 7

13 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV Denna produkt kan lagra upp till 100 kanaler (0~99). Du kan välja din favoritkanal genom att trycka på [CH+/-] eller sifferknapparna, och du kan skanna och lagra alla kanalerna med manuellt eller automatiskt läge. I analogt TV-läge trycker du på [SETUP]-knappen i huvudmenyn så kommer huvudmenyn att visas som följande: Genom att trycka på [ ]-knappen på fjärrkontrollen kan du välja huvudmenyns rubriker (huvudmenyns rubriker består av "BILD", "LJUD", "ANALOG TV INSTÄLLNINGAR", BILD "INSTÄLLNINGAR"). Tryck på [ ]- eller [OK]-knappen BILDLÄGE DYNAMISK för att gå till denna menyrubrik. LJUSSTYRKA 50 Tryck på [ ]-knappen på fjärrkontrollen för att välja rubrik, och sedan [ ] knappen för att ställa in parametervärdet. Tryck på [SETUP]-knappen för att gå K O N T R A S T FÄRG T I N T tillbaka till huvudmenyns rubriker. VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA BILD Välj " " och så kommer menyn att visas som BILD följande: Tryck på [ rubriker och på [ ]-knappen för att välja ] för att ställa in. K O N T R A S T 40 FÄRG 50 T I N T 50 SKÄRPA 5 0 FÄRGTEMPERATUR NORMAL VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Rubrik Beskrivning BILDLÄGE LJUSSTYRKA KONTRAST FÄRG TINT SKÄRPA FÄRG TEMPERATUR Välj bildläge: "ANVÄNDARE ", "STANDARD ", "DYNAMISK " och " MJUK ". Ställ in ljusstyrkan. Ställ in kontrasten. Ställ in färgsatureringen. Inställning av färgtonen gäller endast i N 3.58/N 4.43/PAL60 och skärmläge med en V-scanningsfrekvens på 59,94 (se P57). Ställ in bildens skärpa. Välj ett läge för färgtemperaturen: " NORMAL", " VARM" och " KALL". 8

14 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV LJUD Tryck på [ ] och välj, ch tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till följande rubrik: LJUD LJUDLÄGE MUSIK B A L A N S 50 B A S 40 DISKANT 50 NICAM/A2 MONO VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att välja rubriker och på [ ] för att ställa in. Följande tabell beskriver ljudrubriken. Rubrik Beskrivning LJUDLÄGE BALANS BAS DISKANT NICAM/A2 SRS Välj ljudläge: "ANVÄNDARE", "MUSIK", "FILM" och "TAL". Ställ in balansen för vänster och höger kanal. Ställ in basen. Ställ in diskanten. Välj NICAM/A2-läget (se anteckningarna). Välj SRS-läget ( "Ja" eller "Nej"). OBS: Om du kan motta Nicam/A2 signal gör du som följande: Välj Nicam stereo, enspråkig eller tvåspråkig kanal genom att trycka på [NICAM]-knappen på fjrärkontrollen. Om Nicam/A2-signalen är för svag kommer enheten att automatiskt växla till den enspråkiga kanalen. Efter att den enspråkiga kanalen valts visas MONO på skärmen; Efter att den tvåspråkiga kanalen I valts visas DUAL I på skärmen. Efter att den tvåspråkiga kanalen II valts visas DUAL II på skärmen och efter att stereo valts visas STEREO på skärmen. Nicam/A2-funktionen gäller endast i analogt TV-läge om den aktuella kanalen sänder en Nicam/A2-signal. 9

15 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV INSTÄLLNING AV ANALOG TV Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till följande rubrik: ANALOG TV INSTÄLLNINGAR KANAL 1 FÄRG SYSTEM AUTO LJUD S Y S T E M I FININSTÄLLNING MHz A U TOMATISK VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att välja rubriker och på [ ]-knappen för att ställa in eller aktivera. Rubrik KANAL FÄRG SYSTEM LJUD SYSTEM FININSTÄLLNING AUTOMATISK MANUELL KANAL REDIGERING KANAL RENAME Byt kanalnummer. Beskrivning Välj färgsystem:"auto", "PAL" och "SECAM". Välj ljudsystem:"b/g","dk","i","l". Ställ in kanalfrekvensen med precision för att uppnå bättre ljudoch bildkvalitet. Sök kanaler och lagra dem automatiskt. Sök kanaler manuellt. Öppna undermenyn för att ställa in funktionerna för att hoppa över en kanal och för att hoppa till en kanal. Se nästa sida. Öppna undermenyn för att redigera kanalnamnet. OBS: Systemet ställs automatiskt in på LJUD SYSTEM. I vissa speciella fall blir inställningen LJUD SYSTEM fel, och du måste då ställa in den manuellt. Lägena FÄRG SYSTEM och LJUD SYSTEM beror på det lokala TVsändningssystemet. Om det lokala systemet är SECAM L, ställer du in "REGION" på "FRANKRIKE", se "FUNKTION". 10

16 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV KANALREDIGERING Välj " KANALREDIGERING " så visas menyn som följande: KANAL REDIGERING KANAL 1 HOPPA ÖVER N EJ BYT FLYTTA SPARA? Rubrik VÄLJ JUSTERA Beskrivning SETUP TILLBAKA KANAL HOPPA ÖVER BYT FLYTTA SPARA Välj aktuell kanal. För att välja "Ja" eller "Nej ", kan du välja "Ja " för att göra den aktuella kanalen oåtkomlig samtidigt som du använder [CH+/-]knappen för att söka. Välj eller ange kanalnumret direkt för att växla med aktuell kanal. Flytta aktuell kanal till valt kanalnummer. Markera detta alternativ och tryck på [OK] för att bekräfta funktionen för att växla och flytta kanal. ÄNDR A N AM N P Å K ANALER Välj " ÄNDRA NAMN PÅ KANAL " så visas menyn som följande: BYT NAMN KANAL BOKSTÄVER BOKSTÄVER BOKSTÄVER BOKSTÄVER BOKSTÄVER C 3 H ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST TUVWXYZ VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ öppnas. ] knappen för att välja kanal. Den förinställda kanalen är den första när menyn Varje sifferknapp på fjärrkontrollen motsvarar två eller tre bokstäver. Tryck på [ ]- knappen eller en sifferknapp för att välja. Max längd för kanalnamnet är 5 bokstäver. Tryck på [SETUP]-knappen för att stänga menyn efter att du har ändrat kanalens namn. Systemet sparar det automatiskt. 11

17 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV FUNKTION Du kan ställa in vissa delar av systemkonfigurationen här. Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till följande rubrik: INSTÄLLNINGAR SPRÅK SVENSKA GENOMSKINLIGHET AV INSOMMNING AV ARC 16:9 R E SET VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att välja rubrik och på [ ]-knappen för att ställa in eller aktivera. Rubrik SPRÅK GENOMSKINLIGHET INSOMMNING Välj OSD-språk. Beskrivning Ändra transparensen för OSD:n Du kan välja mellan AV och NIVÅ 6. Det finns 7 nivåer totalt. Ställ in insomningstimern. ARC 16:9 / 4:3 RESET REGION SKÄRMSLÄCKARE Återställ alla värdena till grundinställningen. Ställ in den analoga TV-regionen Välj mellan Ja eller Nej för skärmsläckaren. OBS Om det lokala systemet är SECAM L, ställer du in "REGION" på "FRANKRIKE". 12

18 TEXT-TV FUNKTION TEXT-TV FUNKTION De flesta TV-kanalerna erbjuder kostandsfri text-tv information med de senaste nyheterna, väderleksrapport, TV-tablåer och börsinformation osv. Du behöver enbart mata in önskad text-tv sida. VISA TEXT-TV Välj kanalen med text-tv signal. Tryck på [TEXT]-knappen. Välj motsvarande sida enligt de färgad knapparna på fjärrkontrollen. Tryck på [TEXT] igen så visas TV-skärmen. VÄLJ SIDA Du kan mata in ett tresiffrigt nummer med sifferknapparna för att komma till önskad sida. Om det angivna sidonumret är ogiltigt måste du mata in de rätta 3 siffrorna igen efter att du matat in de 3 första siffrorna. Du kan välja att bläddra sidorna framåt ellr bakåt med [CH+/-]-knappen. MIX-LÄGE Denna funktion ger dig möjligheten att se på TV och text-tv samtidigt. När en viss text-tv sida visas trycker du på [MIX]-knappen så visas TV-bilden och text-tv informationen samtidigt på skärmen. Tryck på [MIX]-knappen igen så visas endast text-tv sidan. I mix-läget kan störningsrader på text-tv tecken lätt förekomma och du rekommenderas därför inte att välja detta läge. Obs: Tryck på [CANCEL]-knappen för att avbryta text-tv: n. LÅS Du kan trycka på [HOLD]-knappen för att låsa text-tv sidan. Tryck på denna knapp igen för att avbryta låset. INDEX Tryck på [INDEX]-knappen för att visa innehållsförteckningen. Ange en viss text-tv sida genom att mata in sidonumret med sifferknapparna. ZOOMA I TEXT-TV LÄGE När text-tv sidan visas kan du förstora den till en två gånger större storlek. Tryck på [SIZE]-knappen för att zooma in den övre hälften av text-tv sidan. Tryck på [SIZE]-knappen igen för att zooma in den nedre hälften av text-tv sidan. Tryck en gång till på denna knapp för att återgå till ursprungsläget. SKÄRMLÄG E Tryck på [REVEAL]-knappen för att visa dold text-tv information. Tryck på denna knapp igen för att avbryta. FÄRGKNAPPAR (RÖD, G RÖN, GUL, BLÅ) Välj motsvarande text-tv sida med hjälp av färgknapparna. 13

19 INSTÄLLNING AV, SCART OCH KOMPONENT MENY FÖR BILDINSTÄLLNING Menyinställningen för lägena AV/ SCART/ KOMPONENT är densamma som för analogt TVläge, med undantag från rubriken. Se föregående sidor. OBS: Om det inte finns någon signalingång i analogt TV,VGA,KOMPONENT, SCART läge visas skärmen som följande. Enheten växlar automatiskt till viloläge om ingen signalingång hittats efter 5 minuter. VGA INTET S I G N A L 4:50 Om ingångskällan är SCART kommer enheten automatiskt att upptäcka RGB- eller CVBSsignalen. När en vanlig RGB-signal sänds kommer enheten automatiskt att växla till RGBskärmläget. Vid anslutning genom SCART växlar den automatiskt till SCART-läge. När du kopplar ur SCART-kontakten växlar den till det tidigare läget. 14

20 INSTÄLLNINGSMENY FÖR VGA VGA-läget stöds upp till 1680 x 1050 och du kan använda enheten som bildskärm för multimedia-pc. När enheten är i VGA-läge kan följande inställning göras. Tryck på [SETUP]-knappen för att komma till huvudrubriken. Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till rubriken. Tryck därefter två gånger på [SETUP]- knappen för att stänga rubriken så sparas dina inställningsdta automatiskt. BILD Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till rubriken. BILD LJUSSTYRKA 5 0 K O N T R A S T 4 0 FÄRG TEMPERATUR AUTO INSTÄLLNING VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ Rubrik ]-knappen för att ställa in värdet. Beskrivning LJUSSTYRKA Ställ in bildens ljusstyrka. KONTRAST Ställ in bildens kontrast. FÄRG TEMPERATUR AUTO INSTÄLLNING Öppna undermenyn för att ställa in bildens färgtemperatur. Tryck på Press [ /OK ] -knappen för att öppna. Automatisk konfiguration horisontal/vertikal position, fas och frekvens Tryck på [ /OK]-knappen för att aktivera. 15

21 INSTÄLLNINGSMENY FÖR VGA Här visas undermenyn för färgtemperatur. FÄRG TEMPERATUR FÄRG TEMPERATUR NORMAL RÖD 4 0 GRÖN 40 BLÅ 40 VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att välja rubrik och på [ ] för att ändra och ställa in värdet. Rubrik Beskrivning FÄRG TEMPERATUR RÖD GRÖN BLÅ Välj läge för färgtemperaturen: Användare", "Normal", "Varm", "Kall". Ställ in färgtemperaturens röda värde Ställ in färgtemperaturens gröna värde Ställ in färgtemperaturens blåa värde LJUD Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till rubriken. LJUD LJUDLÄGE MUSIK B A L A N S 50 B A S 40 DISKANT 50 NICAM/A2 MONO VÄLJ JUSTERA JUSTERA SETUP TILLBAKA SETUP TILLBAKA Ljudrubriken här är densamma som ljudrubriken i analogt TV-läge. 16

22 INSTÄLLNINGSMENY FÖR VGA INSTÄLLNING AV BILDSKÄRM Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till rubriken. MONITOR INSTÄLLNING FAS 60 FREKVENS 60 H-POSITION 60 V-POSITION VÄLJ OK E N T E R SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att välja rubrik och på [ ] för att ställa in värdet. Rubrik Beskrivning FAS Ställ in fasen FREKVENS Ställ in frekvensen H-POSITION Ställ in skärmens horisontala position V-POSITION Ställ in skärmens vertikala position OBS: När din PC växlar till viloläge visas skärmen som till höger. Enheten växlar automatiskt till viloläge om ingen signalingång hittats efter 5 minuter. I detta läge förblir indikatorlampan grön och skärmen stängs av. Du kan aktivera den genom att slå på PC: n igen eller genom att trycka på [SETUP]- eller [SOURCE]- knappen på fjärrkontrollen. VGA INTET SIGNAL 1 : 50 17

23 INSTÄLLNINGSMENY FÖR VGA FUNKTION Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till rubriken. INSTÄLLNINGAR SPRÅK SVENSKA GENOMSKINLIGHET AV INSOMMNING AV ARC 16:9 R E SET VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att ställa in värdet. SPRÅK Rubrik Välj OSD-språk. Beskrivning GENOMSKINLIGHET INSOMMNING För att ställa in OSD: ns transparens finns 7 nivåer totalt; från AV till NIVÅ 6. Ställ in insomningstimern. ARC 16:9 / 4:3 RESET REGION SKÄRMSLÄCKARE Återställ alla värdena till grundinställningen. Ställ in den analoga TV-regionen Välj mellan Ja eller Nej för skärmsläckaren. 18

24 DVD FUNKTION KORT INLEDNING DVD: n erbjuder en ny AV-effekt för konsumenterna, samt en mycket stor kapacitet och förträffliga ljud-bild-effekter. Den har en kapacitet på 4,7-17 GB (ca 7-26 gånger CD-kapaciteten) och en horisontal bildupplösning över 500-linjer. Jämförelse mellan DVD-skivor och andra skivor Rekommenderad metod Kapacitet DVD LD SVCD VCD CD CD-ROM Digital/MPEG2 Analog Digital/MPEG2 Digital/MPEG1 Digital Digital Enkelsk Enkelsk Dubbel ikt 4,7G ikt 8,7G skikt 1 lager 9,4G Dubbel skikt 2 lager 17G 650MB 650MB 650MB 650MB Uppspelningstid 133min 242min 266min 484min 1 sida 60min. 45min 74min 74min 2 sidor 120 Skivans diameter 12CM minuter. 30CM 12CM 12CM 12CM 12CM Horisontal upplösning 500 rader eller mer 430 rader eller mer 350 rader eller mer Bildformat Flera En 250 rader eller mer Textning: 32 typer Max. 16 typer Ljud Linjär PCM Linjär PCM FMmodulering Linjär PCM Ljudkvalitet 48kHz, 96kHz/16, 20, 24bit 44,1kHz/16bit 44,1kHz 44,1kHz/16bit Presentation av funktionen Flera språk och textningar DVD-skivan kan ha stöd för så många som 8 dubbade språk och 32 textningsspråk. Flera avsnitt Användaren har möjlighet att spela upp önskade avsnitt från en och samma skiva (början, utvecklingen, eller slutet). Flera bildformat Flera bildformat som stödjer olika TV-skärmar. 19

25 DVD FUNKTION Skivbilder 4:3 4:3 Pan-Scan TV-skärm Letterbox 16:9 16:9 EGENSKAPER Denna spelare använder den nya generationens MTK-avkodningschip som ger ett lättare system och en mer stabil användning. Felkorrigering i facket med dubbellaser och bra stötskydd. Helt nya AV-effekter 1 Kompatibel med MPEG4-skivor för att ge underbara bilder MHz/12bit video DAC med livligare och finare bilder. 3 Videoutgångar med Progressiv scan eliminerar flimmer och skyddar dina ögon. Samtidigt förbättras bildernas skärpa och de blir finare, jämnare och mer stabila. Praktiska funktioner 1 Direkt åtkomst till önskade scener (sökning av titel/kapitel/tid/spår). 22 Uppspelningsfunktion med zoom in/ut på flera nivåer för att uppleva filmer på ett helt nytt sätt. 3 3 Flera bildformat för att passa olika TV-skärmar. 4 4 Föräldralås för att förhindra barn från att se olämpliga skivor. 5 5 Flera dubbningssprål och textningsspråk för bästa underhållningen. Kompatibel med VCD, SVCD, CD, HDCD, KODAK BILD-CD osv. OBS: *Vissa skivor som är märkta med MPEG 4 på marknaden är egentligen *.rm/*.ra/*.ram/*.rmm samt andra som inte är kompatibla. Kontrollera noggrant när du köper dina skivor. 20

26 DVD FUNKTION KOMPATIBLA SKIVTYPER Typer Storlek Inspelat innehåll 12cm DVD: Komprimerat digitalt ljud + komprimerad digital bild (dynamisk bild) 12cm SVCD: Komprimerat digitalt ljud + komprimerad digital bild (dynamisk bild) MPEG4 12cm 12cm MPEG4: Komprimerat digitalt ljud + komprimerad digital bild (dynamisk bild) VIDEO CD: Komprimerat digitalt ljud + komprimerad digital bild (dynamisk bild) DIGITAL VIDEO 12cm CD-DA: Digitalt ljud OBS: Anteckningar om DVD MPEG4 SVCD VCD CD Dessa ikoner indikerar vilka skivtyper som gäller för den funktion som beskrivs i avsnittet. DVD Gäller DVD-skivor VCD Gäller VCD-skivor MPEG4 Gäller MPEG4-skivor CD Gäller CD-skivor SVCD Gäller SVCD-skivor Denna modell stödjer inte 8 cm skivor. Använd inte den typen av skivor i enheten för at undvika att skivan fastnar i spelaren. Denna modell stödjer MPEG4-uppspelning men med datahastighet upp till 10 Mbps. 21

27 CH+ POWER P.MODE S.MODE CH- VOL- TEXT MIX INDEX MUTE SLEEP VOL+ DVD/USB I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE SCALER DVD FUNKTION UPPSPELNING DVD MPEG4 SVCD VCD CD 1. Slå på enheten och växla signalen till DVD-läge så sätts enheten igång. 2. Lägg skivan (med etikettsidan vänd från dig) på slädet så m atar enheten in skivan. Enheten börjar läsa av skivinformationen. VILOLÄGE EJECT 3. Tr yck på [PLAY]-knappen för att börja spela upp skivan. När enheten spelar upp en skiva, tryck på [ ]-knappen en gång så pausas enheten, och tryck på [ ]- knappen igen så återupptar enheten uppspelningen. 4. Tryck på [STOP]-knappen för att stoppa uppspelningen. När enheten spelar upp en skiva, tryck på [ ]-knappen en gång så växlar enheten till ett förstoppsläge, och tryck på [ ]-knappen igen så växlar enheten till ett stoppläge. I förstoppsläget fortsätter enheten uppspelningen från den sista punkten om du trycker på [ ]-knappen. I stoppläget fortsätter enheten uppspelningen från början av skivan om du trycker på [ ]-knappen. Tryck på [ ]-knappen när du spelar upp MPEG4-skivor så växlar enheten direkt till stoppläge. 5. Tr yck på [ ]-knappen för att mata ut skivan. 6. När uppspelningen är klar, växla signalkällan till ett annat läge och tr yck på [ ]-knappen för att växla till viloläge. Koppla ur kontakten om du inte ska använda enheten under en längre tid. [ ]-knappen fungerar endast när du väljer DVD som signalkälla. Vid annan signalkälla som TV, AV osv. är denna knapp ogiltig. VOLYMKONTROLL DVD MPEG4 SVCD VCD CD 1. Tryck på [VOL+/VOL-]-knapparna för att justera volymen. 2. Tryck på [VOL+/VOL-]-knapparna på enhetens fjärrkontroll. Tryck på [VOL+]-knappen för att höja volymen och på [VOL-] för att sänka volymen; högsta volymen är 100. VOL+/- PLAY STOP 22

28 TEXT MIX INDEX DVD/USB TIMER CANCEL REVEAL HOLD SIZE CH+ TEXT MIX INDEX VOL+ I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE S.PAGE CH- VOL- PAGE- PAGE+ DVD/USB GOTO A-B REPEAT ANGLE DVD-MENU TITLE PBC AUDIO DVD FUNKTION VCD, SVCD MENYUPPSPELNING SVCD VCD När du spelar upp SVCD, VCD2.0 skivor med menyuppspelningsfunktionen kan du använda enkel alternativ menyuppspleningsfunktion. Du kan ställa in menyuppspelningen i installationsmenyn och välja menyuppspelning eller sekvensuppspelning. Till exempel skivmenyuppspelning för VCD TV-skärmen visar huvudmenyn. Tryck på sifferknapparna för att göra ditt val. Till exempel på sifferknappen 1 för att välja huvudmeny Efter att ha öppnat huvudmenyn visar TV-skärmen undermenyn Tryck på [ ] och [ ]-knapparna för att bläddra sida. 4. Tryck på sifferknapparna för att välja undermenyns innehåll. Till exempel, tryck på sifferknappen 5 så börjar enheten spela upp det femte spåret OK Tryck på [DVD-MENU]-knappen för att återgå till rotmenyn under uppspelningen PLAY DVD-MENU MINNE DVD 1. Denna spelare kan spara den aktuella spelade tidpunkten automatiskt när du avsbryter den aktuella DVD-skivans uppspelning (växla från DVD till kortavläsning, växla från DVD-signalkälla till annan signalkälla, växla till viloläge i DVD-läge). 2. När du växlar till DVD-uppspelning igen kan denna spelare automatiskt söka den senaste sparad tidpunkten och återuppta uppspelningen därifrån. Om du vill spela upp från början trycker du två gånger på [ ]-knappen och sedan på [ ] knappen. OBS: Denna spelare kan spara en DVD-skiva en gång. Den senaste spelade DVD-skivan kommer att sparas och tidigare innehåll raderas av det nysparade innehållet. Om ett oväntat strömavbrott inträffar kommer den uppspelade DVD-skivan inte att kunna sparas. 23 PLAY STOP

29 GOTO A-B REPEAT ANGLE DVD-MENU TITLE PBC S.PAGE DISPLAY ZOOM- ZOOM+ SUBTITLE PAGEi PAGE+ AUDIO POWER P.MODE S.MODE MUTE SLEEP SCALER RECALL DVD FUNKTION VÄLJ ETT SPÅR ATT SPELA UPP GENOM ATT ANVÄNDA SIFFERKNAPPARNA DIREKT DVD SVCD VCD CD 1. Sätt i skivan och välj spår med sifferknapp för direkt upppelning efter att skivan avlästs. Om spårnumret är mindre än 10 trycker du på sifferknapp 1 till 9. Till exempel det sjunde spåret: 7 Om spårnumret är lika med eller högra än 10 trycker du på [-/- -]-knappen och därefter på en siffra från 0 till 9. Till exempel det sextonde spåret /-- 6 Om spårnumret är lika med eller högra än 20 trycker du på [-/- -]-knappen och därefter på en siffra från 0 till 9. Resten kan utföras analogt. NUMRET VÄLJ SPRÅK/LJUD DVD SVCD VCD CD 1. Tryck på [AUDIO]-knappen. För DVD-skivor med flera språk kan du välja önskat språk under uppspelningen. DVD-skiva: Kinesisk Audio 2/2: Audio 1/2: Fransk För SVCD, VCD eller CD skivor med flera kanaler kan du välja ljudutgången från vänster eller höger kanal eller välja stereo ljudutgången. För VCD-skivor spelar vänster kanal in dubbningen och höger kanal sången, och du kan välja vänster kanal för dubbningen. SVCD, VCD, CD skivor: Mono L Mono R Stereo Mix-Mono AUDIO OBS: Typen av språk varierar med skivinspelningen. För VCD-ljudböcker med två språk kan du trycka på [AUDIO]-knappen för att välja önskat språk. När du spelar upp vissa DVD-skivor, kanske uppspelningen av spåret startar från början när du trycker på [AUDIO]-knappen för att byta språk. 24

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare

DVB-T FTA17. Digital Terrestrial Mottagare. Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare DVB-T FTA17 Digital Terrestrial Mottagare Användarmanual för installation och handhavande till König DVB-T FTA17 markbunden mottagare LÄS DETTA FÖRST! Användar manualen hjälper Er att bli bekant med installationen

Läs mer

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD

SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD SCANDINAVIA A WINDOW TO THE WORLD Snabbstartguide Lär dig grunderna för att snabbt komma igång med din Scandinavia - Window to the World, Android -TV! People of Lava, A Window to the World Fjärrkontrollen

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM DUAL SCREEN Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning

Läs mer

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt.

2. Sätt in ert programkort. Pilen och det guldfärgade fältet på kortet skall vara vänt uppåt och inåt. SNABBINSTALLATION SNABBINSTALLATION Med dessa enkla punkter kan ni komma igång på ett par minuter med er nya mottagare. De flesta inställningar är förberedda för normalt bruk så allt ni behöver göra är

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex Portable Media Center. Ett enkelt sätt att njuta av musik och bilder

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041. P/O 02-2009-A here TRIAX C-HD415 CX Digital kabel-tv mottagare P/N: 305041 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning P/O 02-2009-A here Se utförligare vägledning på www.triax.se Vad ingår? Start Anslutning till TV,

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here

Start Snabbinstallationsguide Daglig användning. TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049. 08-2009-A here TRIAX T HD409 VA Digital terrest mottagare P/N: 305049 Start Snabbinstallationsguide Daglig användning 08-2009-A here Se en mera utförlig beskrivning på www.triax.com Start Vad medföljer Anslutning till

Läs mer

NETIKKA TV BRUKSANVISNING

NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 1 Version 2.1 NETIKKA TV BRUKSANVISNING Netikka TV 2(10) Välkommen som Netikka TV-användare! Välkommen att använda Anvias Netikka TV-tjänst. Vi gratulerar dig till ett bra val! Tjänsten ger

Läs mer

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning

Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk. Svensk Bruksanvisning Viktigt Läs dessa instruktioner innan ni använder produkten och spara manualen för framtida bruk Svensk Bruksanvisning Säkerhets information För att minska risken för brand och elektrisk stöt, utsätt ej

Läs mer

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska

Grand 7 DVB-T TV. Användarmanual. Svenska Grand 7 DVB-T TV Användarmanual Svenska Innehåll 1. VÄLKOMMEN TILL GRAND 7 DVB-T TV...2 1.1 Introduktion...2 1.2 Egenskaper...3 1.3 Förpackningens innehåll...3 1.4 Anslutningar och reglage...4 2. KOM IGÅNG...5

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide

TSR200 Digital Satellit Mottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Quickguide TSR200 Digital Satellit Mottagare Quickguide Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 1.0 Mottagarens baksida 1. SAT OUT För anslutning av en extra mottagare till parabolens satellitsignal 2. IR IN För anslutning

Läs mer

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna.

DENVER DPF 742 Användarhandbok. Digital fotoram. Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. DENVER DPF 742 Användarhandbok Digital fotoram VARNING Strömkabeln bör alltid vara lättåtkomlig så att man enkelt kan sätta i och dra ut denna. 1 Introduktion Gratulerar till ditt köp av denna digitala

Läs mer

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406

Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Bärbar MP3/CD/VCD-spelare Bruksanvisning Artikelnummer 340406 Denna bruksanvisning måste genomläsas innan du använder spelaren för första gången. stöder MP3, CD-DA och Video-CD (VCD 2,0) spelar också kopierade

Läs mer

Snabbguide för HD-4ct

Snabbguide för HD-4ct Fjärrkontrollen 1 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Pos. Beskrivning 1 Stäng och starta mottagaren 2 Kanalval / knappa in värden i menyer 3 Växlar

Läs mer

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok

ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 190140 ZAP DVB-T SLD600 Digital TV-Mottagare För marksänd digital-tv Användarhandbok 1 SÄKERHETSINSTRUKTIONER Strömadapter När du sätter i eller tar ur strömadaptern ur vägguttaget, se till att du tar

Läs mer

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor.

Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Trådlös 2,4 GHz bärbar Baby Monitor Denver SC15 Bruksanvisning Var vänlig läs hela bruksanvisningen noga innan du börjar använda din Baby Monitor. Innehåll och funktioner Funktioner KAMERA: 1. Antenn 2.

Läs mer

Lathund Olympus DM-5

Lathund Olympus DM-5 Iris Hjälpmedel Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Spelarens olika delar... 3 Inledning... 4 Batteri... 4 Ladda batteriet... 4 Sätta på och stänga av spelaren... 4 Sätta på... 4 Stänga av...

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone

The Bridge III. DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone The Bridge III DOCKNINGSSTATION FÖR ipod OCH iphone Bruksanvisning 1 INLEDNING Grattis! Tack vare The Bridge III, öppnas en helt ny värld av underhållning, genom en kombination av en ipod eller iphones

Läs mer

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J

Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Digitalfotoram PF-8DN-502-P3RC-J Användarmanual Innehåll Introduktion... 1 Föreskrivande information: FCC Part 15... 2 Viktiga säkerhetsinstruktioner... 3 Huvudfunktioner... 4 Kontroller och anslutningar...

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211

BRUKSANVISNING DVD-30K. Karaoke VERS.01.KT.080211 BRUKSANVISNING DVD-30K VERS.01.KT.080211 Karaoke OBSERVERA: För att få bästa resultat då ni använder apparaten, så rekommenderar vi att ni noggrannt läser igenom hela bruksanvisningen. Spara den för framtida

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Föreskrifter Kompatibel med PAL DVD (Video CD) och NTSC DVD (Video CD) Denna spelare kan spela skivor inspelade i PAL och NTSC format. - Ett LSI chip integrerar nu alla huvudsakliga

Läs mer

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare

Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Proson DVD 1320 DTS DVD-Spelare Svensk bruksanvisning I den här bruksanvisningen hittar du information om hur spelaren ska användas. Spelaren är en Laser-produkt, klass 1. Spelaren har en synlig laser

Läs mer

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Snabbstartguide Välkommen till InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater är en komplett digital underhållningslösning som du kan använda för att titta på TV, spela in från

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3

Innehållsförteckning. Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Innehållsförteckning Viktiga säkerhetsinstruktioner...2 Säkerhet... 2 Huvuddel:... 3 Fjärrkontroll... 3 Identifiering av delarna...3 Anslutningar...4 Anslut en extern ljudenhet... 4 Sätt på strömmen...

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel

Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Förpackningen innehåller: SanDisk Photo Album Batterieliminator Audio/Video kabel Fjärrkontroll med batterier Bruksanvisning Cd-skiva USB-kabel Specifikation: Stöder dessa format: JPEG (Baseline, upp till

Läs mer

PLEXTALK POCKET: Översikt

PLEXTALK POCKET: Översikt PLEXTALK POCKET: Översikt 1.Knappar Inspelningsknapp Gå till knapp Av/på knapp Meny knapp Pilknappar Bokmärkesknapp Hastighet eller Tonlägesinställning Start/Stopp knapp Titel knapp Information Säkerhetskopia

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96

Digitalt Monitor-Endoskop. Bruksanvisning. Ver 1.01. web: www.termometer.se e-mail: info@termometer.se tel: 08-753 00 04 fax: 0709-66 78 96 Digitalt Monitor-Endoskop Bruksanvisning Ver 1.01 1 Digitalt Monitor-Endoskop... 1 Bruksanvisning... 1 ALLMÄN INFORMATION... 3 VIKTIG INFORMATION Innan du använder produkten bör du läsa följande instruktion.

Läs mer

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING

WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING WATSON TV-STICKA BRUKSANVISNING Välkommen att använda Watson. Gratulerar till ett utmärkt val! Med tjänsten Watson kan du titta på tv, hyra filmer och beställa betal-tv-kanaler i din egen smak, precis

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL

REFLEXION. Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL REFLEXION Skivspelare med stereoradio och usb/sd-kodning. TTR-8632UCE INSTRUKTIONSMANUAL VARNINGAR Utropstecknet med en triangel är en varningssymbol som gör användaren uppmärksam på viktiga instruktioner.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du

Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du Tack för att du har köpt GoXtreme RACE actionkamera Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten för att maximera dess prestanda och förlänga produktens livslängd. Översikt av produkten

Läs mer

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T

19DVB-12V. LCD TV med DVB-T 19DVB-12V LCD TV med DVB-T BRUKSANVISNING Svenska SW-1 Innehåll 1. Information och säkerhet... 4 Säkerhet... 4 Att ta bort foten... 6 2. LCD TV översikt... 7 2.1 TV:ns kontrollpanel... 7 2.2 TV-anslutningar...

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160

Snabbguide Inspelningsbar HDTV-box Samsung SMT-C7160 Snabbguide Inspelningsbar HD-box Samsung SMT-C760 Allt du behöver veta för att koppla in och komma igång med din inspelningsbara HD-box HEM 2234-Snabbguide SMT-C760_54-03.indd 20-03- 5.03 (GB) EXT OUT

Läs mer

DPF-7 Digital fotoram

DPF-7 Digital fotoram DPF-7 Digital fotoram Svensk användarmanual Art 480356 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Förpackningens Innehåll...4 Tekniska Specifikationer...4 INSTALLATION...5 A.Översikt...5 B.Display...6

Läs mer

ACT-5020TW Snabbstartsguide

ACT-5020TW Snabbstartsguide Kameraschema: ENGLISH Micro USB Micro HDMI Reset Micro SD LCD UP Down Mode TRANSLATION Micro-USB Micro-HDMI Återställ Micro SD LCD Upp Ner Läge ENGLISH Shutter key Power key Busy indicator WIFI indicator

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support

Easi-Listener. Garanti & Support. Teknisk Support Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Vid missbruk av det Easi-Listener eller vid öppning av enheten upphör garantin. Allt utöver garantireparationer

Läs mer

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*).

quick guide RSE Volvo förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande. Tillval är markerade med en asterisk (*). web edition quick guide RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil är utrustad med en exklusiv multimediaanläggning. Rear Seat Entertainment-systemet utökar bilens ordinarie ljudanläggning med: två bildskärmar,

Läs mer

Digital Video. Användarhandledning

Digital Video. Användarhandledning Digital Video Användarhandledning Sw 2 Innehållsförteckning Komma igång Lär känna din Digital Video... 3 Så här använder du panelen... 4 Strömförsörjning... 5 Lägen... 6 Lägesknappen... 9 Filmläge Filmning...

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IP Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IP Välkommen till Borderlight IP... 3 Vad är IP... 3 Vad är HD... 3 Vad behövs för IP... 4 Hur ser digital

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner

Sound Bar HT-ST3. Användarinstruktioner Sound Bar HT-ST3 Användarinstruktioner SE Innehållsförteckning Installation Innehållet i förpackningen 3 Installation 4 Ansluta högtalaren och subwoofern 5 Anslutning 6 Starta systemet 8 Grundläggande

Läs mer

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10122 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10122 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

DVD SPELARE TILL BILEN

DVD SPELARE TILL BILEN DVD SPELARE TILL BILEN BRUKSANVISNING Innan du ansluter, justerar eller använder denna produkt, var vänlig läs igenom hela bruksanvisningen. Var vänlig behåll denna bruksanvisning till senare bruk. Varning:

Läs mer

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning

ProV. Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-100. Innehållsförteckning SE-1 021108 01210 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

Innehållsförteckning...1-2. Frontpanel och bakpanel...3 Grundläggande matchande anslutning...4 Fjärrkontroll 5. Kapitel 1 Generell bruksanvisning...

Innehållsförteckning...1-2. Frontpanel och bakpanel...3 Grundläggande matchande anslutning...4 Fjärrkontroll 5. Kapitel 1 Generell bruksanvisning... Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning.....1-2 Frontpanel och bakpanel...3 Grundläggande matchande anslutning...4 Fjärrkontroll 5 Kapitel 1 Generell bruksanvisning.......6 1. Avspelning

Läs mer

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning

ProV + Progressiv TV/VIDEO-konverterare PV-500. Innehållsförteckning SE-1 031107 01306 Rev-1 Innehållsförteckning Kapitel 1 Introduktion 1.1 Viktig information... 2 1.2 Produktfunktioner... 2 1.3 Paketets innehåll... 3 Kapitel 2 Installation 2.1.1 Framsida... 4 2.1.2 Baksida...

Läs mer

LCD1593 Baksida Väggmontering

LCD1593 Baksida Väggmontering LCD1593 Baksida 1. Ingång för strömförsörjning (från nätadapter) 2. VGA (PC) ingång 3. SCART 4. S-video ingång 5. RCA Video ingång 6. RCA Audio L ingång och RCA Audio R ingång (Vänster (L) och höger (R)

Läs mer

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA

TAQ-10082 SWEDISH / SVENSKA TAQ-10082 Viktig säkerhetsinformation VARNING: Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder den här surfplattan. 1. Vid det elektrostatiska urladdningstestet (ESD) för EN55020 upptäcktes att manuell

Läs mer

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033

CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 CARDVD3 - Portabel DVD-spelare för bil Art 190033 1. Introduktion Ett stort tack för att du har valt CARDVD3 som din DVD-spelare! Läs noggrant manualen innan du packar upp och sätter igång produkten. Om

Läs mer

TTS är stolta över att ingå i

TTS är stolta över att ingå i Garanti & Support Denna produkt är försedd med ett års garanti för fel som uppstår vid normal användning. Missbrukas Easi-Speak eller öppnas enheten upphör denna garanti. Data som lagras på enheten och

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO

PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO PORTABEL RETRO CD/MP3/USB SPELARE MED RADIO Svensk Instruktionsmanual 1. Läs noggrant igenom dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner för framtida bruk. 3. Följ alla instruktioner och installera

Läs mer

Användarmanual för Zombee MP-100

Användarmanual för Zombee MP-100 Användarmanual för Zombee MP-100 Introduktion Denna mediaspelare har följande huvudfunktioner: Film: AVI, MPG,MPEG,VOB,ASF,DAT. och Xvid filer; upplösning upp till 1080i. Musik: MP2/3, WMA,AC3,AAC filer.

Läs mer

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE

Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE Digital fotoram BRUKSANVISNING JPEG-SPELARE 1 Innehållsförteckning Försiktighetsåtgärder och underhåll -------------------------------------------------------3 Rengöring av LCD-skärmen ----------------------------------------------------------------3

Läs mer

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813

Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 Roadstar - STEREOKLOCKRADIO FÖR KÖKET MED CD-SPELARE, DUBBELLARM OCH FJÄRRKONTROLL Bruksanvisning Artikelnummer 341813 CLR-2970KCDRC Din nya radio/cd-spelare tillverkades och sattes ihop under Roadstars

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning hipbox GTX-14 Owner s Manual GTX-14 Svensk Bruksanvisning The Pure Sound of Life Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Inledning

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox T-20 en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox är en mottagare för fria kanaler och med plats för en Common Interface modul med programkort för kodade kanaler. Detta ingår dock

Läs mer

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL

Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL Manual Trådlös vattentät inspektionskamera (IP67) Art. nr. : 58-8803AL 1 Inledning Grattis till ditt köp av denna vattentät inspektionskamera (9mm kamera huvud. Detta instrument har utformats för att användas

Läs mer

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN Blixtsymbolen med pilspets i en liksidig triangel är avsedd som en varning till användaren om att det finns oisolerad spänning innanför produktens hölje.

Läs mer

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal

Användarguide Stadsnäts-TV. TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Användarguide Stadsnäts-TV TV-box och Portalfunktioner Motorola VIP1003 HDTV-box Motorola VIP1963 HDTV-box med inspelning Kalejdo HD-portal Förpackningen med din nya tv-box innehåller följande delar: IP

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB

Bruksanvisning. Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Bruksanvisning Smartbox Twin en Produkt ifrån Emitor AB Förord: Smartbox Twin är en mottagare för fria (okodade) digitala terresta TV-kanaler (FTA). Emitor AB friskriver sig från allt ansvar vad det gäller

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Introduktion Vi vill tacka er för att ni köpt denna produkt. Alla mottagarens delar är tillverkade av den högsta standarden på våra ISO 9002 fabriker. Naturligtvis vill ni börja använda

Läs mer

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide

BDS. Integrerat hemmabiosystem. Snabb-Start guide Integrerat hemmabiosystem Snabb-Start guide Introduktion, högtalarplacering och anslutning Tack för att du har valt en Harman Kardon produkt! Denna snabb-starts guide innehåller all nödvändig information

Läs mer

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet.

Funktioner. - Ledig minneskapacitet Tryck på PLAY under inspelning, så visas hur mycket ytterligare inspelningstid som ryms på minneskortet. Funktioner - Automatisk inspelning av telefonsamtal Med inspelningsfunktionen ställd på Auto, kommer samtalen att spelas in automatiskt när luren lyfts och avslutas när telefonluren läggs på. - Anslutning

Läs mer

BT2. www.argonaudio.com

BT2. www.argonaudio.com Bästa kund Kvalitet har alltid varit vår största drivkraft och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av den här filosofin. Vi har 20 års erfarenhet av att göra, specificera och tillverka

Läs mer

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD

Digital Set Top Box. Instruktionsmanual DMB-105HD Digital Set Top Box Instruktionsmanual DMB-105HD DVB-T SPELARE DENVER DMB-105HD TACK FÖR ATT DU KÖPT DENVER DMD-105HD. 1. VID INSPELNING TILL USB-MINNE ELLER EXTERN HÅRDDISK PÅ DENNA MODELL, MÅSTE DU VÄNTA

Läs mer

Användarinstruktioner Innan du använder apparaten bör du läsa igenom denna handbok noggrant. Behåll handboken för framtida referens.

Användarinstruktioner Innan du använder apparaten bör du läsa igenom denna handbok noggrant. Behåll handboken för framtida referens. Användarinstruktioner Innan du använder apparaten bör du läsa igenom denna handbok noggrant. Behåll handboken för framtida referens. 15" TFT LCD TV+DVD-KOMBO Instruktioner för användning PAL/NTSC/SECAM

Läs mer

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg

OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg OCS-T Högupplöst Digital Kranvåg Innehåll 1. Säkerhet... 3 2. Innehåll... 4 3. Specifikationer... 4 4. Kapacitet... 4 5. Dimensioner och vikt... 5 6. Skärm och knappar... 5 Knappar på vågen... 5 Knappar

Läs mer

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare

BRUKSANVISNING. DENVER MPG-4054 NR Mediaspelare Video MP4-spelaren är en full multimediespelare. Detta innebär att den visar bilder och e-böcker med text, registrerar och spelar upp live-ljud och att den spelar upp musik- och videofiler. De här filerna

Läs mer

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen.

BeoCom 2500 kan byggas ut med en fjärrkontrollmodul för styrning av volymen från de flesta audio och videosystemen från Bang & Olufsen. BeoCom 2500 är en användarvänlig telefon med många praktiska och tidsbesparande funktioner, som underlättar och gör telefonerandet till ett nöje. Den lätta och formriktiga telefonluren tillsammans med

Läs mer

Flerfunktionell Digitalkamera

Flerfunktionell Digitalkamera Svenska Flerfunktionell Digitalkamera Användarhandledning ii Svenska Användarhandledning för digitalkamera INNEHÅLLSFÖRTECKNING IDENTIFIERA KOMPONENTERNA... 1 IKONER PÅ LCD-DISPLAY... 2 FÖRBEREDELSER...

Läs mer

Borderlight digital IPTV Installationsmanual

Borderlight digital IPTV Installationsmanual Borderlight digital IPTV Installationsmanual Innehållsförteckning Installationsmanual Borderlight IPTV Välkommen till Borderlight IPTV... 3 Vad är IPTV... 3 Vad är HDTV... 3 Vad behövs för IPTV... 4 Hur

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO

Ingående delar. I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem. Väska för att transportera IDEA-SOLO Ingående delar I ditt paket av IDEA-SOLO ingår följande delar. Kamerasystem Väska för att transportera IDEA-SOLO Handkontroll, ett alternativ för zoomning istället för tangentbord, eller då kameran används

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet

Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet BeoRemote One Innehåll klicka på en rubrik om du vill gå direkt till avsnittet Daglig användning Introduktion till BeoRemote One och handledningen, 3 Använda BeoRemote One, 4 BeoRemote One i detalj, 5

Läs mer

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA

Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA Digital TV-mottagare BRUKSANVISNING DVBT-43 SVENSKA INNEHÅLL SÄKERHETSINFORMATION... 1 INLEDNING... 2 ANVÄNDA DIGITALBOXEN... 4 Första installation... 4 Volymkontroll... 4 Kanalsökning... 4 Inställningsmeny...5

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner...

Innehåll. Förberedelser... 2. Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2. Paketinnehåll... 3. Installationsinstruktioner... Innehåll Förberedelser... 2 Speciella anmärkningar gällande LCD monitorer... 2 Paketinnehåll... 3 Installationsinstruktioner... 3 Koppla ur bildskärmen... 3 Granska vinkeljustering... 4 Koppla... 5 Justera

Läs mer