T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING"

Transkript

1 T F D-2211 BRUKSANVISNING (SE) LÄS NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING

2 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Denna symbol indikerar att det finns farlig spänning inuti produkten, som utgör en risk för elstöt eller personskador. Denna symbol indikerar att det finns viktiga instruktioner som medföljer produkten. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda produkten. Innan du ansluter AC-nätsladden till DC-adapterns uttag bör du kontrollera att den angivna spänningen på LCD TV: n överensstämmer med den lokala elförsörjningen. Om du är osäker på din elförsörjning kan du din lokala elleverantör. För aldrig in metallföremål i LCD TV: ns/skärmens öppningar på höljet då det kan leda till en risk för elstöt. För att undvika elstötar, rör aldrig insidan av LCD TV: n/skärmen och adaptern. Endast en kvalificerad tekniker får öppna höljet på LCD TV: n/skärmen/adaptern. Använd aldrig din LCD TV/bildskärm/adapter om nätsladden är skadad. Låt inga föremål vila på nätsladden och lägg undan sladden så att ingen riskerar att snubbla över den. Se till att hålla i kontakten, inte i sladden när, när du kopplar bort adaptern från ett eluttag. Öppningarna på LCD TV: ns/bildskärmens/adapterns hölje är avsedda för ventilationen. För att förhindra överhettning ska dessa öppningar inte blockeras eller täckas över. Undvik även att använda LCD TV: n/bildskärmen på en säng, soffa, matta eller en annan mjuk yta. Annars blockeras ventilationsöppningarna under höljet. Om du ställer LCD TV: n/bildskärmen i en bokhylla eller ett annat stängt utrymme bör du se till att det finns lämplig ventilation. Utsätt inte LCD TV: n/bildskärmen för extrema temperatur- eller fuktighetsförhållanden. Apparaten bör inte utsättas för spill eller stänk och inga föremål fyllda med vätska som vaser bör ställas på apparaten.

3 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Placera inte LCD TV: n/bildskärmen på en ostabil vagn, ett ostabilt stativ, bord, fäste eller golv, där den riskerar att falla ner. Den kan skadas om den tappas i golvet, stöts eller repas. Rengör inte framsidan med ketonbaserade ämnen (t.ex. aceton), etylalkohol, toluen, etylsyra, metyl eller klor, då dessa kan skada panelen. Sätt DC-adaptern i närheten av ett lättåtkomligt AC-uttag. Om din LCD TV/bildskärm inte fungerar som den ska, om den ger ifrån sig ovanliga ljud eller ovanlig lukt, koppla genast ur den och kontakta en auktoriserad försäljare eller servicecenter. Hög temperatur kan orsaka problem. Använd inte LCD TV: n/bildskärmen i direkt solljus och håll den borta från element, ugnar och kaminer, samt andra värmekällor. Koppla bort DC-adaptern när den inte ska användas under en längre tidsperiod. Använd endast rekommenderade tillbehör för att minska risken för brand eller elektriska stötar samt störningar. Om LCD TV: n/bildskärmen är trasig bör du inte försöka laga den på egen hand. Kontakta en kvalificerad servicetekniker. Koppla ur DC-adaptern från AC-uttaget före service. Se till att serviceteknikern använder godkända utbytesdelar eller liknande delar. Icke auktoriserade utbytesdelar kan orsaka brand, elstötar eller andra risker. Efter service- eller reparationsåtgärder bör du se till att serviceteknikern genomför säkerhetskontroller för att säkerställa att din TFT-LCD TV/bildskärm kan användas säkert. Denna apparat av KLASS I måste anslutas till nätspänning genom ett jordat uttag.

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PANELENS KNAPPFUNKTIONER Frontpanel 1 Övre panel 1 Bakpanel 2 Höger panel 2 EXTERN UTRUSTNING Anslutningsdiagram 3 FJÄRRKONTROLL Fjärrkontrollens knappar 4 Installation av batteriet 6 KOM IGÅNG Välj källa 7 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV Bild 8 Ljud 9 Inställning av analog TV 10 Funktion 12 TEXT-TV FUNKTION Text-tv funktion 13 INSTÄLLNING AV, SCART OCH KOMPONENT Inställningsmeny för video 14 INSTÄLLNINGSMENY FÖR VGA Bild 15 Ljud 16 Inställning av bildskärm 17 Funktion 18 DVD FUNKTION Kort inledning 19 Jämförelse mellan DVD-skivor och Presentation av funktionen 19 andra skivor 19 Egenskaper 20 Kompatibla skivtyper 21 Uppspelning 22 Volymkontroll 22 VCD, SVCD menyuppspelning 23 Minne 23 Välj ett spår att spela upp genom att Välj språk/ljud 24 använda sifferknapparna direkt 24 Upprepa uppspelningen 25 Upprepa uppspelningen av ett Snabb uppspelning 26 valt avsnitt 25 Spela upp från en önskad position 26 Zooma bilden på skärmen 27 Uppspelning av MPEG4- och JPEG-filer 28

5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTÄLLNING AV DVD-FUNKTIONEN Val av DVD-källa 31 Allmän inställning 31 Inställning av preferenser 31 FELSÖKNING Felsökning för skärmen 33 Felsökning för ljud och TV 33 SPECIFIKATIONER Specifikationer 34 SKÄRMLÄGE Skärmläge 35 TILLBEHÖR Tillbehör 37

6 PANELENS KNAPPFUNKTIONER FRONTPANEL Indikatorlampa (indikatorlampan är röd i viloläge och grön när TV: n är igång) IR-sensor fönster ÖVRE PANEL MENU P+ P- V+ V- SOURCE VILOLÄGE (För att växla mellan viloläge och aktivt läge.) KÄLLA (Välj ingångskälla) SÄNK VOLYMEN HÖJ VOLYMEN KANAL (föregående kanalnummer) KANAL (nästa kanalnummer) MENY (Öppna eller stäng TV-menyn) 1

7 PANELENS KNAPPFUNKTIONER BAKPANEL R F-ingång Y/Pb/Pr-ljudingång Pr Pb Y VGA-ingång VGA-ljudingång SCART-anslutning 12V DC-ingång HÖGER PANEL PLAY/PAUSE-knapp STOP-knappEJECTknapp 2

8 EXTERN UTRUSTNING ANSLUTNINGSDIAGRAM L R OBS: D V D eller V C R bandspelare Du måste ansluta alla nödvändiga kablar INNAN du kopplar in nätsladden. 3

9 FJÄRRKONTROLL FJÄRRKONTROLLENS KNAPPAR POWER P.MODE SETUP S.MODE CH+ EXIT MUTE SLEEP CALL TEXT MIX INDEX SCALER RECALL SOURCE VOL+ I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE S.PAGE CH- VOL- PAGE- PAGE+ DVD/USB GOTO A-B REPEAT ANGLE DVD-MENU TITLE PBC AUDIO DISPLAY ZOOM- ZOOM+ SUBTITLE PBC / PAGE+ Aktivera/inaktivera PBC i DVD-läge, bläddra till nästa Text-TV sida i analogt TV-läge AUDIO Ändra ljudspråk och ljudspår SUBTITLE Välj textningsspråk. Visa aktuell programguide eller växla till JPEG-visningsläge ZOOM+ Zooma in aktuell bild i DVD-läge MUTE Växla till tyst läge EJECT Mata in/ut skiva i DVD-läge SCALER Ändra bildformat mellan 4: 3 och 16: SLEEP Ställ in insomningstimern SIFFERKNAPPAR Välj ett kanalnummer 6 6. RECALL Växla mellan en tidigare kanal och aktuell kanal i analogt TV-läge TVÅSIFFRIG knapp Växla mellan ett ett- eller tvåsiffrigt kanalnummer SOURCE Välj ingångskälla: TV, DVD, SCART, KOMPONENT och VGA CALL Visa OSD-information Vänster/höger markör (menyinställning) Gå till vänster/höger eller ställ in vald rubrik i menyn, eller ställ in ljudvolymen OK-knapp Bekräfta gjorda val VOL+/- Höj eller sänk ljudvolymen INDEX / Visa text-tv: ns huvudsida i analogt TV-läge. Stoppa DVD-uppspelningen DVD / USB / I/II Växla mellan DVD-läge eller vid NICAM/ A2 eller MoNo kanal i analogt TV-läge. USB - används inte HOLD / Håll kvar text-tv sidan i analogt TV-läge. 16. SIZE / Förstora text-tv sidan i analogt TV-läge. 17. REPEAT /GUL Upprepa uppspelningen (i DVD-läge). Välj sida i analogt text-tv läge. 18. ANGLE / BLÅ Byt kameravinkel i DVD-läge vid uppspelning av DVD-skiva. Välj sida i analogt text-tv läge. 4

10 FJÄRRKONTROLL 23. POWER Växla mellan viloläge och aktivt läge. 24. P-MODE Välj bildläge: Standard, Dynamisk, Mjuk, Personliga inställningar (gäller ej i VGA-läge). 25. S-MODE Välj ljudfältsläge: Musik, Film, Nyheter och Personliga inställningar. 26. SETUP Visa inställningsmenyn, olika vid olika källor. 27. EXIT Lämna eller gå tillbaka till föregående meny. 28. UPP/NED-markör Gå upp/ned i menyn eller byt kanal (gäller i analogt TV-läge). 29. CH+/- Höj eller minska kanalnummer i analogt TVläge. 30. MIX / Visa analog TV och text-tv samtidigt/pausa uppspelning/stega framåt uppspelningen i pausläge (gäller i DVD-läge). 31. TEXT / Aktivera eller avaktivera text-tv funktionen/ spela upp (gäller i DVD-läge) 32. REVEAL / Visa dold text-tv information i analogt TVläge/ snabb framåtspolning i DVD-läge. 33. CANCEL / Avbryt text-tv i analogt TV-läge/snabb bakåtspolning i DVD-läge. 34. A-B / GRÖN Upprepa uppspelningen av ett avsnitt (i DVDläge)/välj sida i analogt text-tv läge. 35. GOTO/RÖD Starta uppspelningen från en särskild punkt (i DVD-läge)/välj sida i analogt text-tv läge. 36. DVD-MENU / S.PAGE Go till DVD-menyn i DVD-läge/Gå till undersidan i analogt text-tv läge. 37. TITLE / PAGE- Go till DVD-menyn i DVD-läge/Gå till föregående sida i analogt text-tv läge. 38. DISPLAY Visa tid för spåret i DVD-läge 39. ZOOM- Zooma ut aktuell bild i DVD-läge POWER P.MODE SETUP S.MODE CH+ EXIT MUTE SLEEP CALL TEXT MIX INDEX SCALER RECALL SOURCE VOL+ I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE S.PAGE CH- VOL- PAGE- PAGE+ DVD/USB GOTO A-B REPEAT ANGLE DVD-MENU TITLE PBC AUDIO DISPLAY ZOOM- ZOOM+ SUBTITLE 5

11 FJÄRRKONTROLL INSTALLATION AV BATTERIET Ta bort batterilocket. Sätt i två SUM-4(AAA) batterier och lägg batteriets -/+ poler mot -/+ markeringarna i batterifacket enligt bilden: BATTERIERNAS LIVSLÄNGD Vanligtvis håller batterierna ett år. Om fjärrkontrollen fortfarande inte fungerar i närheten av TV: ns fjärrsensor bör du byta till nya batterier. Använd SUM-4(AAA) batterier. OBS: Använd aldrig återladdningsbara batterier. Du bör aldrig ladda, kortsluta, montera isär och värma batteriet eller kasta det i elden. Se till att inte tappa eller stöta fjärrkontrollen då det kan leda till skador eller felfunktioner. Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Om du inte ska använda fjärrkontrollen under en längre tid bör du ta ut batterierna för att undvika vätskeläckage. Innan du sätter i nya batterier bör du rengöra elektrolytvätskan i fjärrkontrollen. Om elektrolytvätskan stänker på huden bör du skölja med vatten. VARNING: Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Om ditt barn oavsiktligt råkar svälja ett batteri bör du genast kontakta en läkare. 6

12 POWER P.MODE SETUP S.MODE EXIT MUTE SLEEP CALL SCALER RECALL SOURCE KOM IGÅNG Efter att du installerat/fäst enheten på en hylla eller en vägg och efter att alla nödvändiga kablar, inklusive nätsladden har anslutits bör du: Trycka på [STANDBY]-knappen på fjärrkontrollen för att enheten ska växla till aktivt läge indikatorlampan blir grön. Du kan nu börja använda din nya TV: s många funktioner. VILOLÄGE I N D I K AT O R MENU P+ P- V+ V- SOURCE VÄLJA KÄLLA VILOLÄGE Du kan välja ingångskälla med hjälp av källmenyn. Tryck på [SOURCE]-knappen för att visa menyn som följande: ANALOG TV D V D S C A R T V G A K O M P O N E N T Den aktuella källan är markerad. Tryck på fjärrkontrollens [ ]-knapp eller [ CH+/CH- ]- knappen på vänster sida av LCD TV: n för att göra ditt val, tryck på [ ]-knappen, [VOL+/VOL-]- knappen eller [OK] för att bekräfta ditt val. 7

13 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV Denna produkt kan lagra upp till 100 kanaler (0~99). Du kan välja din favoritkanal genom att trycka på [CH+/-] eller sifferknapparna, och du kan skanna och lagra alla kanalerna med manuellt eller automatiskt läge. I analogt TV-läge trycker du på [SETUP]-knappen i huvudmenyn så kommer huvudmenyn att visas som följande: Genom att trycka på [ ]-knappen på fjärrkontrollen kan du välja huvudmenyns rubriker (huvudmenyns rubriker består av "BILD", "LJUD", "ANALOG TV INSTÄLLNINGAR", BILD "INSTÄLLNINGAR"). Tryck på [ ]- eller [OK]-knappen BILDLÄGE DYNAMISK för att gå till denna menyrubrik. LJUSSTYRKA 50 Tryck på [ ]-knappen på fjärrkontrollen för att välja rubrik, och sedan [ ] knappen för att ställa in parametervärdet. Tryck på [SETUP]-knappen för att gå K O N T R A S T FÄRG T I N T tillbaka till huvudmenyns rubriker. VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA BILD Välj " " och så kommer menyn att visas som BILD följande: Tryck på [ rubriker och på [ ]-knappen för att välja ] för att ställa in. K O N T R A S T 40 FÄRG 50 T I N T 50 SKÄRPA 5 0 FÄRGTEMPERATUR NORMAL VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Rubrik Beskrivning BILDLÄGE LJUSSTYRKA KONTRAST FÄRG TINT SKÄRPA FÄRG TEMPERATUR Välj bildläge: "ANVÄNDARE ", "STANDARD ", "DYNAMISK " och " MJUK ". Ställ in ljusstyrkan. Ställ in kontrasten. Ställ in färgsatureringen. Inställning av färgtonen gäller endast i N 3.58/N 4.43/PAL60 och skärmläge med en V-scanningsfrekvens på 59,94 (se P57). Ställ in bildens skärpa. Välj ett läge för färgtemperaturen: " NORMAL", " VARM" och " KALL". 8

14 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV LJUD Tryck på [ ] och välj, ch tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till följande rubrik: LJUD LJUDLÄGE MUSIK B A L A N S 50 B A S 40 DISKANT 50 NICAM/A2 MONO VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att välja rubriker och på [ ] för att ställa in. Följande tabell beskriver ljudrubriken. Rubrik Beskrivning LJUDLÄGE BALANS BAS DISKANT NICAM/A2 SRS Välj ljudläge: "ANVÄNDARE", "MUSIK", "FILM" och "TAL". Ställ in balansen för vänster och höger kanal. Ställ in basen. Ställ in diskanten. Välj NICAM/A2-läget (se anteckningarna). Välj SRS-läget ( "Ja" eller "Nej"). OBS: Om du kan motta Nicam/A2 signal gör du som följande: Välj Nicam stereo, enspråkig eller tvåspråkig kanal genom att trycka på [NICAM]-knappen på fjrärkontrollen. Om Nicam/A2-signalen är för svag kommer enheten att automatiskt växla till den enspråkiga kanalen. Efter att den enspråkiga kanalen valts visas MONO på skärmen; Efter att den tvåspråkiga kanalen I valts visas DUAL I på skärmen. Efter att den tvåspråkiga kanalen II valts visas DUAL II på skärmen och efter att stereo valts visas STEREO på skärmen. Nicam/A2-funktionen gäller endast i analogt TV-läge om den aktuella kanalen sänder en Nicam/A2-signal. 9

15 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV INSTÄLLNING AV ANALOG TV Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till följande rubrik: ANALOG TV INSTÄLLNINGAR KANAL 1 FÄRG SYSTEM AUTO LJUD S Y S T E M I FININSTÄLLNING MHz A U TOMATISK VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att välja rubriker och på [ ]-knappen för att ställa in eller aktivera. Rubrik KANAL FÄRG SYSTEM LJUD SYSTEM FININSTÄLLNING AUTOMATISK MANUELL KANAL REDIGERING KANAL RENAME Byt kanalnummer. Beskrivning Välj färgsystem:"auto", "PAL" och "SECAM". Välj ljudsystem:"b/g","dk","i","l". Ställ in kanalfrekvensen med precision för att uppnå bättre ljudoch bildkvalitet. Sök kanaler och lagra dem automatiskt. Sök kanaler manuellt. Öppna undermenyn för att ställa in funktionerna för att hoppa över en kanal och för att hoppa till en kanal. Se nästa sida. Öppna undermenyn för att redigera kanalnamnet. OBS: Systemet ställs automatiskt in på LJUD SYSTEM. I vissa speciella fall blir inställningen LJUD SYSTEM fel, och du måste då ställa in den manuellt. Lägena FÄRG SYSTEM och LJUD SYSTEM beror på det lokala TVsändningssystemet. Om det lokala systemet är SECAM L, ställer du in "REGION" på "FRANKRIKE", se "FUNKTION". 10

16 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV KANALREDIGERING Välj " KANALREDIGERING " så visas menyn som följande: KANAL REDIGERING KANAL 1 HOPPA ÖVER N EJ BYT FLYTTA SPARA? Rubrik VÄLJ JUSTERA Beskrivning SETUP TILLBAKA KANAL HOPPA ÖVER BYT FLYTTA SPARA Välj aktuell kanal. För att välja "Ja" eller "Nej ", kan du välja "Ja " för att göra den aktuella kanalen oåtkomlig samtidigt som du använder [CH+/-]knappen för att söka. Välj eller ange kanalnumret direkt för att växla med aktuell kanal. Flytta aktuell kanal till valt kanalnummer. Markera detta alternativ och tryck på [OK] för att bekräfta funktionen för att växla och flytta kanal. ÄNDR A N AM N P Å K ANALER Välj " ÄNDRA NAMN PÅ KANAL " så visas menyn som följande: BYT NAMN KANAL BOKSTÄVER BOKSTÄVER BOKSTÄVER BOKSTÄVER BOKSTÄVER C 3 H ABCDEFGHIJ KLMNOPQRST TUVWXYZ VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ öppnas. ] knappen för att välja kanal. Den förinställda kanalen är den första när menyn Varje sifferknapp på fjärrkontrollen motsvarar två eller tre bokstäver. Tryck på [ ]- knappen eller en sifferknapp för att välja. Max längd för kanalnamnet är 5 bokstäver. Tryck på [SETUP]-knappen för att stänga menyn efter att du har ändrat kanalens namn. Systemet sparar det automatiskt. 11

17 INSTÄLLNINGSMENY FÖR ANALOG TV FUNKTION Du kan ställa in vissa delar av systemkonfigurationen här. Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till följande rubrik: INSTÄLLNINGAR SPRÅK SVENSKA GENOMSKINLIGHET AV INSOMMNING AV ARC 16:9 R E SET VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att välja rubrik och på [ ]-knappen för att ställa in eller aktivera. Rubrik SPRÅK GENOMSKINLIGHET INSOMMNING Välj OSD-språk. Beskrivning Ändra transparensen för OSD:n Du kan välja mellan AV och NIVÅ 6. Det finns 7 nivåer totalt. Ställ in insomningstimern. ARC 16:9 / 4:3 RESET REGION SKÄRMSLÄCKARE Återställ alla värdena till grundinställningen. Ställ in den analoga TV-regionen Välj mellan Ja eller Nej för skärmsläckaren. OBS Om det lokala systemet är SECAM L, ställer du in "REGION" på "FRANKRIKE". 12

18 TEXT-TV FUNKTION TEXT-TV FUNKTION De flesta TV-kanalerna erbjuder kostandsfri text-tv information med de senaste nyheterna, väderleksrapport, TV-tablåer och börsinformation osv. Du behöver enbart mata in önskad text-tv sida. VISA TEXT-TV Välj kanalen med text-tv signal. Tryck på [TEXT]-knappen. Välj motsvarande sida enligt de färgad knapparna på fjärrkontrollen. Tryck på [TEXT] igen så visas TV-skärmen. VÄLJ SIDA Du kan mata in ett tresiffrigt nummer med sifferknapparna för att komma till önskad sida. Om det angivna sidonumret är ogiltigt måste du mata in de rätta 3 siffrorna igen efter att du matat in de 3 första siffrorna. Du kan välja att bläddra sidorna framåt ellr bakåt med [CH+/-]-knappen. MIX-LÄGE Denna funktion ger dig möjligheten att se på TV och text-tv samtidigt. När en viss text-tv sida visas trycker du på [MIX]-knappen så visas TV-bilden och text-tv informationen samtidigt på skärmen. Tryck på [MIX]-knappen igen så visas endast text-tv sidan. I mix-läget kan störningsrader på text-tv tecken lätt förekomma och du rekommenderas därför inte att välja detta läge. Obs: Tryck på [CANCEL]-knappen för att avbryta text-tv: n. LÅS Du kan trycka på [HOLD]-knappen för att låsa text-tv sidan. Tryck på denna knapp igen för att avbryta låset. INDEX Tryck på [INDEX]-knappen för att visa innehållsförteckningen. Ange en viss text-tv sida genom att mata in sidonumret med sifferknapparna. ZOOMA I TEXT-TV LÄGE När text-tv sidan visas kan du förstora den till en två gånger större storlek. Tryck på [SIZE]-knappen för att zooma in den övre hälften av text-tv sidan. Tryck på [SIZE]-knappen igen för att zooma in den nedre hälften av text-tv sidan. Tryck en gång till på denna knapp för att återgå till ursprungsläget. SKÄRMLÄG E Tryck på [REVEAL]-knappen för att visa dold text-tv information. Tryck på denna knapp igen för att avbryta. FÄRGKNAPPAR (RÖD, G RÖN, GUL, BLÅ) Välj motsvarande text-tv sida med hjälp av färgknapparna. 13

19 INSTÄLLNING AV, SCART OCH KOMPONENT MENY FÖR BILDINSTÄLLNING Menyinställningen för lägena AV/ SCART/ KOMPONENT är densamma som för analogt TVläge, med undantag från rubriken. Se föregående sidor. OBS: Om det inte finns någon signalingång i analogt TV,VGA,KOMPONENT, SCART läge visas skärmen som följande. Enheten växlar automatiskt till viloläge om ingen signalingång hittats efter 5 minuter. VGA INTET S I G N A L 4:50 Om ingångskällan är SCART kommer enheten automatiskt att upptäcka RGB- eller CVBSsignalen. När en vanlig RGB-signal sänds kommer enheten automatiskt att växla till RGBskärmläget. Vid anslutning genom SCART växlar den automatiskt till SCART-läge. När du kopplar ur SCART-kontakten växlar den till det tidigare läget. 14

20 INSTÄLLNINGSMENY FÖR VGA VGA-läget stöds upp till 1680 x 1050 och du kan använda enheten som bildskärm för multimedia-pc. När enheten är i VGA-läge kan följande inställning göras. Tryck på [SETUP]-knappen för att komma till huvudrubriken. Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till rubriken. Tryck därefter två gånger på [SETUP]- knappen för att stänga rubriken så sparas dina inställningsdta automatiskt. BILD Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till rubriken. BILD LJUSSTYRKA 5 0 K O N T R A S T 4 0 FÄRG TEMPERATUR AUTO INSTÄLLNING VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ Rubrik ]-knappen för att ställa in värdet. Beskrivning LJUSSTYRKA Ställ in bildens ljusstyrka. KONTRAST Ställ in bildens kontrast. FÄRG TEMPERATUR AUTO INSTÄLLNING Öppna undermenyn för att ställa in bildens färgtemperatur. Tryck på Press [ /OK ] -knappen för att öppna. Automatisk konfiguration horisontal/vertikal position, fas och frekvens Tryck på [ /OK]-knappen för att aktivera. 15

21 INSTÄLLNINGSMENY FÖR VGA Här visas undermenyn för färgtemperatur. FÄRG TEMPERATUR FÄRG TEMPERATUR NORMAL RÖD 4 0 GRÖN 40 BLÅ 40 VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att välja rubrik och på [ ] för att ändra och ställa in värdet. Rubrik Beskrivning FÄRG TEMPERATUR RÖD GRÖN BLÅ Välj läge för färgtemperaturen: Användare", "Normal", "Varm", "Kall". Ställ in färgtemperaturens röda värde Ställ in färgtemperaturens gröna värde Ställ in färgtemperaturens blåa värde LJUD Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till rubriken. LJUD LJUDLÄGE MUSIK B A L A N S 50 B A S 40 DISKANT 50 NICAM/A2 MONO VÄLJ JUSTERA JUSTERA SETUP TILLBAKA SETUP TILLBAKA Ljudrubriken här är densamma som ljudrubriken i analogt TV-läge. 16

22 INSTÄLLNINGSMENY FÖR VGA INSTÄLLNING AV BILDSKÄRM Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till rubriken. MONITOR INSTÄLLNING FAS 60 FREKVENS 60 H-POSITION 60 V-POSITION VÄLJ OK E N T E R SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att välja rubrik och på [ ] för att ställa in värdet. Rubrik Beskrivning FAS Ställ in fasen FREKVENS Ställ in frekvensen H-POSITION Ställ in skärmens horisontala position V-POSITION Ställ in skärmens vertikala position OBS: När din PC växlar till viloläge visas skärmen som till höger. Enheten växlar automatiskt till viloläge om ingen signalingång hittats efter 5 minuter. I detta läge förblir indikatorlampan grön och skärmen stängs av. Du kan aktivera den genom att slå på PC: n igen eller genom att trycka på [SETUP]- eller [SOURCE]- knappen på fjärrkontrollen. VGA INTET SIGNAL 1 : 50 17

23 INSTÄLLNINGSMENY FÖR VGA FUNKTION Tryck på [ ] och välj rubriken, och tryck på [ ] eller [OK]-knappen för att gå till rubriken. INSTÄLLNINGAR SPRÅK SVENSKA GENOMSKINLIGHET AV INSOMMNING AV ARC 16:9 R E SET VÄLJ JUSTERA SETUP TILLBAKA Tryck på [ ]-knappen för att ställa in värdet. SPRÅK Rubrik Välj OSD-språk. Beskrivning GENOMSKINLIGHET INSOMMNING För att ställa in OSD: ns transparens finns 7 nivåer totalt; från AV till NIVÅ 6. Ställ in insomningstimern. ARC 16:9 / 4:3 RESET REGION SKÄRMSLÄCKARE Återställ alla värdena till grundinställningen. Ställ in den analoga TV-regionen Välj mellan Ja eller Nej för skärmsläckaren. 18

24 DVD FUNKTION KORT INLEDNING DVD: n erbjuder en ny AV-effekt för konsumenterna, samt en mycket stor kapacitet och förträffliga ljud-bild-effekter. Den har en kapacitet på 4,7-17 GB (ca 7-26 gånger CD-kapaciteten) och en horisontal bildupplösning över 500-linjer. Jämförelse mellan DVD-skivor och andra skivor Rekommenderad metod Kapacitet DVD LD SVCD VCD CD CD-ROM Digital/MPEG2 Analog Digital/MPEG2 Digital/MPEG1 Digital Digital Enkelsk Enkelsk Dubbel ikt 4,7G ikt 8,7G skikt 1 lager 9,4G Dubbel skikt 2 lager 17G 650MB 650MB 650MB 650MB Uppspelningstid 133min 242min 266min 484min 1 sida 60min. 45min 74min 74min 2 sidor 120 Skivans diameter 12CM minuter. 30CM 12CM 12CM 12CM 12CM Horisontal upplösning 500 rader eller mer 430 rader eller mer 350 rader eller mer Bildformat Flera En 250 rader eller mer Textning: 32 typer Max. 16 typer Ljud Linjär PCM Linjär PCM FMmodulering Linjär PCM Ljudkvalitet 48kHz, 96kHz/16, 20, 24bit 44,1kHz/16bit 44,1kHz 44,1kHz/16bit Presentation av funktionen Flera språk och textningar DVD-skivan kan ha stöd för så många som 8 dubbade språk och 32 textningsspråk. Flera avsnitt Användaren har möjlighet att spela upp önskade avsnitt från en och samma skiva (början, utvecklingen, eller slutet). Flera bildformat Flera bildformat som stödjer olika TV-skärmar. 19

25 DVD FUNKTION Skivbilder 4:3 4:3 Pan-Scan TV-skärm Letterbox 16:9 16:9 EGENSKAPER Denna spelare använder den nya generationens MTK-avkodningschip som ger ett lättare system och en mer stabil användning. Felkorrigering i facket med dubbellaser och bra stötskydd. Helt nya AV-effekter 1 Kompatibel med MPEG4-skivor för att ge underbara bilder MHz/12bit video DAC med livligare och finare bilder. 3 Videoutgångar med Progressiv scan eliminerar flimmer och skyddar dina ögon. Samtidigt förbättras bildernas skärpa och de blir finare, jämnare och mer stabila. Praktiska funktioner 1 Direkt åtkomst till önskade scener (sökning av titel/kapitel/tid/spår). 22 Uppspelningsfunktion med zoom in/ut på flera nivåer för att uppleva filmer på ett helt nytt sätt. 3 3 Flera bildformat för att passa olika TV-skärmar. 4 4 Föräldralås för att förhindra barn från att se olämpliga skivor. 5 5 Flera dubbningssprål och textningsspråk för bästa underhållningen. Kompatibel med VCD, SVCD, CD, HDCD, KODAK BILD-CD osv. OBS: *Vissa skivor som är märkta med MPEG 4 på marknaden är egentligen *.rm/*.ra/*.ram/*.rmm samt andra som inte är kompatibla. Kontrollera noggrant när du köper dina skivor. 20

26 DVD FUNKTION KOMPATIBLA SKIVTYPER Typer Storlek Inspelat innehåll 12cm DVD: Komprimerat digitalt ljud + komprimerad digital bild (dynamisk bild) 12cm SVCD: Komprimerat digitalt ljud + komprimerad digital bild (dynamisk bild) MPEG4 12cm 12cm MPEG4: Komprimerat digitalt ljud + komprimerad digital bild (dynamisk bild) VIDEO CD: Komprimerat digitalt ljud + komprimerad digital bild (dynamisk bild) DIGITAL VIDEO 12cm CD-DA: Digitalt ljud OBS: Anteckningar om DVD MPEG4 SVCD VCD CD Dessa ikoner indikerar vilka skivtyper som gäller för den funktion som beskrivs i avsnittet. DVD Gäller DVD-skivor VCD Gäller VCD-skivor MPEG4 Gäller MPEG4-skivor CD Gäller CD-skivor SVCD Gäller SVCD-skivor Denna modell stödjer inte 8 cm skivor. Använd inte den typen av skivor i enheten för at undvika att skivan fastnar i spelaren. Denna modell stödjer MPEG4-uppspelning men med datahastighet upp till 10 Mbps. 21

27 CH+ POWER P.MODE S.MODE CH- VOL- TEXT MIX INDEX MUTE SLEEP VOL+ DVD/USB I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE SCALER DVD FUNKTION UPPSPELNING DVD MPEG4 SVCD VCD CD 1. Slå på enheten och växla signalen till DVD-läge så sätts enheten igång. 2. Lägg skivan (med etikettsidan vänd från dig) på slädet så m atar enheten in skivan. Enheten börjar läsa av skivinformationen. VILOLÄGE EJECT 3. Tr yck på [PLAY]-knappen för att börja spela upp skivan. När enheten spelar upp en skiva, tryck på [ ]-knappen en gång så pausas enheten, och tryck på [ ]- knappen igen så återupptar enheten uppspelningen. 4. Tryck på [STOP]-knappen för att stoppa uppspelningen. När enheten spelar upp en skiva, tryck på [ ]-knappen en gång så växlar enheten till ett förstoppsläge, och tryck på [ ]-knappen igen så växlar enheten till ett stoppläge. I förstoppsläget fortsätter enheten uppspelningen från den sista punkten om du trycker på [ ]-knappen. I stoppläget fortsätter enheten uppspelningen från början av skivan om du trycker på [ ]-knappen. Tryck på [ ]-knappen när du spelar upp MPEG4-skivor så växlar enheten direkt till stoppläge. 5. Tr yck på [ ]-knappen för att mata ut skivan. 6. När uppspelningen är klar, växla signalkällan till ett annat läge och tr yck på [ ]-knappen för att växla till viloläge. Koppla ur kontakten om du inte ska använda enheten under en längre tid. [ ]-knappen fungerar endast när du väljer DVD som signalkälla. Vid annan signalkälla som TV, AV osv. är denna knapp ogiltig. VOLYMKONTROLL DVD MPEG4 SVCD VCD CD 1. Tryck på [VOL+/VOL-]-knapparna för att justera volymen. 2. Tryck på [VOL+/VOL-]-knapparna på enhetens fjärrkontroll. Tryck på [VOL+]-knappen för att höja volymen och på [VOL-] för att sänka volymen; högsta volymen är 100. VOL+/- PLAY STOP 22

28 TEXT MIX INDEX DVD/USB TIMER CANCEL REVEAL HOLD SIZE CH+ TEXT MIX INDEX VOL+ I/II CANCEL REVEAL HOLD SIZE S.PAGE CH- VOL- PAGE- PAGE+ DVD/USB GOTO A-B REPEAT ANGLE DVD-MENU TITLE PBC AUDIO DVD FUNKTION VCD, SVCD MENYUPPSPELNING SVCD VCD När du spelar upp SVCD, VCD2.0 skivor med menyuppspelningsfunktionen kan du använda enkel alternativ menyuppspleningsfunktion. Du kan ställa in menyuppspelningen i installationsmenyn och välja menyuppspelning eller sekvensuppspelning. Till exempel skivmenyuppspelning för VCD TV-skärmen visar huvudmenyn. Tryck på sifferknapparna för att göra ditt val. Till exempel på sifferknappen 1 för att välja huvudmeny Efter att ha öppnat huvudmenyn visar TV-skärmen undermenyn Tryck på [ ] och [ ]-knapparna för att bläddra sida. 4. Tryck på sifferknapparna för att välja undermenyns innehåll. Till exempel, tryck på sifferknappen 5 så börjar enheten spela upp det femte spåret OK Tryck på [DVD-MENU]-knappen för att återgå till rotmenyn under uppspelningen PLAY DVD-MENU MINNE DVD 1. Denna spelare kan spara den aktuella spelade tidpunkten automatiskt när du avsbryter den aktuella DVD-skivans uppspelning (växla från DVD till kortavläsning, växla från DVD-signalkälla till annan signalkälla, växla till viloläge i DVD-läge). 2. När du växlar till DVD-uppspelning igen kan denna spelare automatiskt söka den senaste sparad tidpunkten och återuppta uppspelningen därifrån. Om du vill spela upp från början trycker du två gånger på [ ]-knappen och sedan på [ ] knappen. OBS: Denna spelare kan spara en DVD-skiva en gång. Den senaste spelade DVD-skivan kommer att sparas och tidigare innehåll raderas av det nysparade innehållet. Om ett oväntat strömavbrott inträffar kommer den uppspelade DVD-skivan inte att kunna sparas. 23 PLAY STOP

29 GOTO A-B REPEAT ANGLE DVD-MENU TITLE PBC S.PAGE DISPLAY ZOOM- ZOOM+ SUBTITLE PAGEi PAGE+ AUDIO POWER P.MODE S.MODE MUTE SLEEP SCALER RECALL DVD FUNKTION VÄLJ ETT SPÅR ATT SPELA UPP GENOM ATT ANVÄNDA SIFFERKNAPPARNA DIREKT DVD SVCD VCD CD 1. Sätt i skivan och välj spår med sifferknapp för direkt upppelning efter att skivan avlästs. Om spårnumret är mindre än 10 trycker du på sifferknapp 1 till 9. Till exempel det sjunde spåret: 7 Om spårnumret är lika med eller högra än 10 trycker du på [-/- -]-knappen och därefter på en siffra från 0 till 9. Till exempel det sextonde spåret /-- 6 Om spårnumret är lika med eller högra än 20 trycker du på [-/- -]-knappen och därefter på en siffra från 0 till 9. Resten kan utföras analogt. NUMRET VÄLJ SPRÅK/LJUD DVD SVCD VCD CD 1. Tryck på [AUDIO]-knappen. För DVD-skivor med flera språk kan du välja önskat språk under uppspelningen. DVD-skiva: Kinesisk Audio 2/2: Audio 1/2: Fransk För SVCD, VCD eller CD skivor med flera kanaler kan du välja ljudutgången från vänster eller höger kanal eller välja stereo ljudutgången. För VCD-skivor spelar vänster kanal in dubbningen och höger kanal sången, och du kan välja vänster kanal för dubbningen. SVCD, VCD, CD skivor: Mono L Mono R Stereo Mix-Mono AUDIO OBS: Typen av språk varierar med skivinspelningen. För VCD-ljudböcker med två språk kan du trycka på [AUDIO]-knappen för att välja önskat språk. När du spelar upp vissa DVD-skivor, kanske uppspelningen av spåret startar från början när du trycker på [AUDIO]-knappen för att byta språk. 24

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD

BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD BRUKSANVISNING FÖR BRUKSANVISNING OPERATING INSTRUCTIONS L32510FHD PVR DVD FARGE TV MED FJERNKONTROLL FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1

Läs mer

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare

Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare ANVÄNDARHANDBOK Digital & Analog DVD spelare/vcr kombispelare SVENSKA SVENSKA SVENSKA SVENSKA Var vänlig och läs denna användarhandbok innan du sätter igång att använda apparaten och behåll den för framtida

Läs mer

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4

Acer LCD TV. Innehåll. AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning. Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Acer LCD TV AT2055/AT2056 AT2355/AT2356 Bruksanvisning Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter 3 Anvisningar om överlåtande 4 Översikt Din LCD TV 5 Vy frontpanel 5 Sedd bakifrån 6 Fjärrkontroll 7 Allmänna

Läs mer

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Innehåll Funktioner... 3 Kära SHARP-kund... 3 Inledning... 3 Viktiga säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK

DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK RH247/257/277/278H-NA8SLL-SWE DVD-INSPELARE MED HÅRDDISK BRUKSANVISNING MODELL: RH247H/RH257H/ RH277H/RH277HB/ RH278H/RH278HB/ RH257HB/RH247HB Innan du ansluter, använder eller utför justeringar på denna

Läs mer

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning

LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning TA300 LED TV-skärm (MFM TV) bruksanvisning Tack för att du har valt den här Samsung-produkten. För en mer komplett kundtjänst, registrera din produkt på adressen www.samsung.com/register Siffror och bilder

Läs mer

Ett stort tack från People of Lava

Ett stort tack från People of Lava royal Sweden DEN kompromisslösa TV:n FÖR BILDCONNOISSEUREN Royal Sweden modeller:ld-40nlh-s, LD-40NLH-B, LD-46NLH-S, LD-46NLH-B, LD-55NLH-S, LD-55NLH-B Ett stort tack från People of Lava Tack! Vi på People

Läs mer

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C

Digital-tvmottagare. Standardlösenordet är 0000. Användarmanual HDPVR-1000C Digital-tvmottagare Standardlösenordet är 0000. HDPVR-1000C Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt. Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna

Läs mer

Viktig information SV 1

Viktig information SV 1 Viktig information Tack för att du valde en HUMAX-produkt Läs den här manualen noggrant för att installation, underhåll och användning ska kunna göras på ett säkert och optimalt sätt Förvara manualen på

Läs mer

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7

Internetportal... 20 TV:ns kontrollknappar och drift... 7. Netflix... 20 Ansutningsström... 7 Innehåll TV - funktioner... 2 Konfigurering av nätverksinställningar... 19 Kära SHARP-kund... 3 Ansluta till din mobiltelefon via Wifi... 19 Viktiga säkerhetsföreskrifter... 3 Använda MIRACAST... 20 Miljöinformation...

Läs mer

9 Duo Professional Bruksanvisning

9 Duo Professional Bruksanvisning 9 Duo Professional Bruksanvisning Svenska Dolby och den dubbla D-symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör

Läs mer

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok

LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok TB300 TB350 LED-TV-SKÄRM (MFM TV) användarhandbok Tack för att du har köpt denna Samsung-produkt. Om du vill få mer heltäckande service kan du registrera din produkt på www.samsung.com/register Figurer

Läs mer

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING

LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING LED22EL BRUKSANVISNING FÖR OPERATING INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING FÄRG TV MED FJÄRRKONTROLL COLOUR TELEVISION WITH REMOTE CONTROL FARGE TV MED FJERNKONTROLL Innehåll Funktioner... 2 Inledning... 2 Förberedelse...

Läs mer

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning

Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner. Bruksanvisning Digital TV mottagare DVB-T TTR 310 Med multimedia funktioner Bruksanvisning TTR 310 - Varunr: 361310 Oktober 2009 1 Grattis till ditt köp av Triax TTR 310. Innan du börjar Det är inte nödvändigt att läsa

Läs mer

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR

ENGLISH NORSK SVENSKA DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR Bruksanvisning ENGLISH NORSK DANSK SUOMI NB7-CAR / NB7T-CAR / NB7D-CAR NB9-CAR / NB9T-CAR / NB9D-CAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Denna bruksanvisning omfattar följande NEXTBASE-modeller: 1)NB7-CAR: CAR 7" DVD-Spelare

Läs mer

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer...

Innehåll SVENSKA. 3. Justera On-Screen Display (OSD) inställningar...17. 4. Felsökning...28 5. Supporttiming...29 6. Specifikationer... Innehåll Reglerande information...2 Säkerhetsnoteringar...2 Beskrivning av varningssymbolerna...2 Förord...4 Garanti och service / Reparation...4 Rengöring...4 1. Komma igång...5 Förpackningens innehåll...5

Läs mer

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen

Svenska. E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok. Välkommen E24/E26 Series LCD-färg-TV Användarhandbok Välkommen Ansvarsfriskrivning BenQ Corporation utfäster inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, vad gäller innehållet i detta dokument. BenQ

Läs mer

Hög definition digital mottagare DMB-112HD

Hög definition digital mottagare DMB-112HD Hög definition digital mottagare DMB-112HD Problem och hur man löser dem: Om det inte går att spela in på en enhet, kontrollera filsystemet på usb-minnet/hårddisken. Vanligtvis beror felet på att fel filsystem

Läs mer

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok

Personlig digital videospelare. Inbyggd CONAX CXC-2000PVR. Användarhandbok Personlig digital videospelare Inbyggd CONAX CXC-2000PVR Användarhandbok Viktig information Copyright (Copyright 2001 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin

Läs mer

Digital DVB-C/T2-Mottagare

Digital DVB-C/T2-Mottagare Digital DVB-C/T2-Mottagare TT-micro TC821 HDTV Instruktionsmanual TechnoTrend Görler GmbH Ing.-Anton-Kathrein-Straße 2 D-83101 Rohrdorf-Thansau, Tyskland www.ttgoerler.com Rätten att ändra tekniska specifikationer

Läs mer

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE

SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE SISTEMA CON SCHERMO AL PLASMA PLASMASCHERMSYSTEEM PLASMADISPLAYSYSTEM SISTEMA DE PANTALLA DE PLASMA PDP-504HDE PDP-434HDE Istruzioni per l utilizzo Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Manual de instrucciones

Läs mer

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd

6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd LCD TV SV Innehållsförteckning 4 INSTÄLLNING OCH SÄKERHET 6 Allmän information 6 TV:ns specialfunktioner 7 Ta emot digitala kanaler 7 Viktig information om miljöskydd 8 Anslutning/förberedelse 8 Ansluta

Läs mer

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet.

Läs den här manualen noggrant och se till att du förstår anvisningarna. Observera nedanstående, för din egen säkerhet. Viktig information Copyright (Copyright 2006 HUMAX Corporation) Får inte kopieras, användas eller översättas delvis eller i sin helhet utan föregående skriftligt medgivande från HUMAX, förutom i enlighet

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE

USB. DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) HT302_NA8SLLD_SWE HT302_NA8SLLD_SWE DVD/CD Mottagare BRUKSANVISNING MODELL: HT302SD (Huvudenhet: HT302SD-D0 Högtalare: SH32SD-S, SH32SD-W) R USB Innan anslutning, handhavande eller inställning av denna apparat, vänligen

Läs mer

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare. Look, Listen & Live. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning TSR 600CI Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Look, Listen & Live www.thomsonstb.net 13 Apr 2012 13:23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1.0 InledNING 2 1.1 Säkerhetsinstruktioner 2 1.2 Förvaring

Läs mer

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar

Digital-TV-meddelande. Användaranvisningar Siffror och bilder i den här bruksanvisningen är endast för referens och kan skilja sig från den verkliga produkten. Produktdesign och -specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Digital-TV-meddelande

Läs mer

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning

THS 221. Digital High Definition Satellitmottagare. Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net. Bruksanvisning THS 221 Digital High Definition Satellitmottagare Bruksanvisning Evolution. Emotion. Passion. www.thomsonstb.net THS221 levereras med USB-stöd för multimedia. När du laddat ner PVRprogramvaran från webbplatsen

Läs mer

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S

LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S MODELL LC-70LE740E LC-70LE740RU LC-70LE741E LC-70LE741S BRUKSANVISNING FÄRG-TV MED LCD-SKÄRM LC-60LE740E LC-60LE740RU LC-60LE741E LC-60LE741S ASA CE-förklaring: Härmed intygar SHARP Electronics (Europe)

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer