Hanteringsanvisningar för styrande och stödjande processer inom Stockholms stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hanteringsanvisningar för styrande och stödjande processer inom Stockholms stad"

Transkript

1 Process Dokument Bevara/ gallras SSA-beslut System/ Organisera och genomföra Nämndprotokoll med bilagor Bevara Förslag politiskt ledningsarbete Anmärkning Organisera och genomföra politiskt ledningsarbete Rådsprotokoll med bilagor Utskottsprotokoll med bilagor Bevara Förslag Samt andra motsvarande organ som arbetar med nämnden Organisera och genomföra politiskt ledningsarbete Kallelser Kungörelser (annonsunderlag) Anslag om justering Kopior av utskickade nämndhandlingar til sammanträden Vid inaktualitet 2007:12 I de fall anslagslappar binds in med nämndprotokollen ska lapparna bevaras Organisera och genomföra politiskt ledningsarbete Organisera och genomföra politiskt ledningsarbete Publicerade dokument på Insyn?? Vem har arkiveringsansvaret för Insyn? Förtroendemannaregister Bevara Förslag Evald Arvodeshantering ingår i process Organisera och genomföra politiskt ledningsarbete Fastställa och förvalta interna regelverk Förvaltningsbeslut på delegation från nämnd Styrdokument: Policier (grundprinciper) Strategier (vägval) Riktlinjer (regleringar) Planer (mål/åtgärder) Bevara Förslag Bevarande sker antingen i anslutning till det ärende som beslutet rör eller i särskilt handlingsslag. Bevara Förslag Bevarande gäller för antagna styrdokument. Arbetsversioner rensas vid inaktualitet. Uppföljningar av förvaltningens styrande dokument, ingår i planera, budgetera och följa upp Fastställa och förvalta interna regelverk Instruktionsdokument: Manualer Handböcker Lathundar Vid inaktualitet 2011:17 Gallras när de uppdaterats eller slutat gälla. Alla instruktioner hör till denna process, oavsett vilket sakområde de styr i verksamheten. Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 1 av 20 Utskriftsdatum:

2 Process Dokument Bevara/ gallras SSA-beslut System/ Verksamhetsplan och budget, fastställda Anmärkning Bevara Förslag ILS Förvaltningen ansvarar för att ladda upp dokumenten i ILS. Stadsledningskontoret har arkivansvaret (SSA 2011:1) Underlag till verksamhetsplan och budget Enkätsvar från bland annat: Brukarundersökningar Kundundersökningar Medarbetarundersökningar Sammanställningar och rapporter gällande undersökningar 2 år 2007:12 2 år 2007:12 Kan gallras efter sammanställning och bearbetning. Rapport bevaras Bevara Förslag Medarbetar-, brukar-, intressentkundundersökningar mm Månadsrapport Tertialrapport Årsbokslut Verksamhetsberättelse Revisionsberättelse Kvalitetsrapporter Internkontrollplan Risk- och sårbarhetsanalys Uppföljningsrapport 10 år 2006:35 Handlingar som ingår i bokslut för del av kalenderår gallras efter 10 år. - resultaträkning per förvaltning - balansrapport per förvaltning - budgetavräkning - bokslutsrapport Bevara 2006:35 ILS Förvaltningen ansvarar för att ladda upp dokumenten i ILS. Stadsledningskontoret har arkivansvaret (SSA 2011:1) 10 år Förslag Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 2 av 20 Utskriftsdatum:

3 Process Dokument Bevara/ gallras SSA-beslut System/ Avisering om inspektion Inspektionsrapport Revisionsrapport Åtgärdsrapport Anmärkning Bevara Förslag Gäller för den organisation som blir inspekterad. Tillsynsmyndigheters inspektion är kärnverksamhet Underlag för revision av EUfinansierade projekt: Tidrapporter Närvarolistor Budgetberäkningar Korrespondens med finansiär Originalfakturor Uppgifter som förvaltningarna levererar till LIS Se anmärkn Förslag Kortaste arkiveringstiden för: Sektorsfondsfinansierade projekt är 5 år efter sista utbetalning. Strukturfondsfinansierade projekt är 3 år efter programperiodens utgång. Se anmärkn 2011:1 LIS LIS är stadens ledningsinformationssystem och samlar data från stadens databaser och erbjuder verktyg för analys och presentation. Stadsledningskontoret har arkivansvaret (2011:1) Uppgifter till Cognos: Prognoser Budget Finansiell rapportering Konsolidering Se anmärkn 2011:1 Cognos Förvaltningen ansvarar för uppgiftslämning till Cognos. Stadsledningskontoret har arkivansvaret (SSA 2011:1) Organisera och genomföra internt ledningsarbete Ledningsgruppen: Kallelse Dagordning Protokoll från ledningsgruppen Bevara Förslag Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 3 av 20 Utskriftsdatum:

4 01.04 Organisera och genomföra Protokoll och Bevara Förslag Avser Arbetsplatsträff (APT), internt ledningsarbete minnesanteckningar från sorganisationen Samverkansgrupp (SG), Förvaltningsgrupp (FG) Skyddsrondsprotokoll Stadens savtal styr: Skyddsrondsprotokoll och APT-protokoll ska skrivas ut på papper och skrivas under av ansvarig chef. Skannas inte utan distribueras på papper hela hanteringskedjan, från upprättande till arkivering Organisera och genomföra internt ledningsarbete Förhandlingsmöten: Kallelse Dagordning Protokoll Beslut Överenskommelse Bevara Förslag Avser fackliga förhandlingar på lokal nivå, tex överläggningar med fackliga organisationer om principer för löneöversyn Organisera och genomföra internt ledningsarbete Underlag till facken vid löneöversyn och andra förhandlingar Vid inaktualitet 2011:17 Gallras efter genomförd översyn/förhandling Organisera och genomföra internt ledningsarbete Löpande informationsmöten: Kallelse Dagordning Underlag/presentationer Protokoll Vid inaktualitet 2009:4 Protokoll eller minnesanteckningar som inte regleras i stadens savtal Utveckla verksamheten Medborgarförslag Bevara Förslag Utveckla verksamheten Anmälningar av avvikelser inom Bevara Förslag Tex enligt Lex Sara och Lex Maria verksamheten Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 4 av 20 Utskriftsdatum:

5 01.05 Utveckla verksamheten Klagomål och synpunkter på verksamheten Bevara Förslag Exempelvis via tyck till Utveckla verksamheten Dokumentation från förbättringsarbeten Vid inaktualitet 2007:12 Lean eller motsvarande Utveckla verksamheten Interna projekt/utredningar: Projektdirektiv Projektplan Skriftliga resultat Slutrapport Utvärdering Utveckla verksamheten Interna projekt/utredningar: Övriga dokument enligt stadens projektstyrning Bevara Förslag Eventuella upphandlingar och konsultavtal hanteras i processgrupp år Förslag Ex klassificeringsstruktur, organisationsöversyn, det man gör för att utveckla förvaltningens verksamhet internt. Enklare projekt, kanske inte alltid har projektdirektiv och -plan, utan bedrivs i alla fall Besvara remisser och förfrågningar Remisser från instanser utanför staden: Inkommande remiss Slutliga yttrandet Bevara Förslag Remisser där den enskilda förvaltningen lämnar ett eget svar direkt till remissinstansen Besvara remisser och förfrågningar Remisser från instanser utanför staden: Inkommande remiss Underremisser inom staden Vid inaktualitet Förslag Remisser där "staden" lämnar ett gemensamt svar bevaras hos den som sammanställt underremisser och skickat in det slutliga yttrandet. Förvaltningen fastställer tillämpningen genom att ange relevanta gallringsfrister baserad på verksamhetens behov (förslagvis max 5 år) Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 5 av 20 Utskriftsdatum:

6 01.06 Besvara remisser och förfrågningar Inkommande remiss - avstå Vid inaktualitet Förslag Förvaltningen fastställer tillämpningen genom att ange relevanta gallringsfrister baserad på verksamhetens behov (förslagvis max 5 år) Besvara remisser och förfrågningar Remisser från instanser inom staden: Inkommande remiss Slutliga yttrandet Vid inaktualitet 2012:18 Bevaras hos den instans som skickat ut remissen Besvara remisser och förfrågningar Frågor från och svar till allmänheten (av enklare karaktär) Vid inaktualitet Förslag Inklusive begäran om utlämnande av allmän handling och registerutdrag enligt PuL Besvara remisser och förfrågningar Avslag med besvärshänvisning Överklagan Utlåtande/dom från rätten Bevara Förslag Rekrytera Kravprofil Annons Lista över sökande Urvalslista Meddelande om vem som fått tjänst Bevara 2011:9 Jobb i stan Förvaltningar som inte använder Jobb i stan för rekrytering ska bevara dokumenten på annat sätt. Stadsledningskontoret har arkivansvaret för Jobb i stan (2011:1) Rekrytera Kallelse till intervju Intervjuanteckningar Referensanteckningar Meddelande under pågående rekrytering Rekrytera Ansökningshandlingar, anställd på tjänsten Anställningsavtal 2 år Förslag Hos rekryterare Bevara 2011:9 Personalakt Bör sparas minst 2 år pga diskrimineringslagstiftningen. Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 6 av 20 Utskriftsdatum:

7 Rekrytera Ansökningshandlingar, ej anställda på tjänsten 2 år 2011:9 Bör sparas minst 2 år pga diskrimineringslagstiftningen Rekrytera Testresultat vid rekrytering, ej anställda på tjänsten 2 år 2011:17 Bör sparas minst 2 år pga diskrimineringslagstiftningen Rekrytera Spontanansökningar Vid inaktualitet 2011: Administrera anställning Anställningsavtal Anmälan om bisyssla Beslut om löner och förmåner Betyg och intyg Lönebeslut Beslut om tjänstledigheter Beslut om tjänstpensionen Bevara 2011:9 Personalakt Dokument som följer med till ny arbetsplats i enlighet med cirkulär 2:2007 (stadsledningskontoret) Administrera anställning Ärenden som rör enskild medarbetare och som vanligen omfattas av sekretess: Arbetsskada Sjukersättning Omplacering Rehabilitering Disciplinåtgärder Utredning om uppsägning av personliga skäl Administrera anställning Arbetsgivarintyg för A-kassa 2 år 2011:9 Bevara 2011:9 Personalakt Dokument som inte följer med till ny arbetsplats i enlighet med cirkulär 2:2007 (stadsledningskontoret) Administrera anställning Personalregister Bevara 2011:9 Uppgifter om person och anställningar Administrera anställning Flextidsredovisning Vid inaktualitet 2011: Administrera anställning Uppgift om närmast anhörig Vid inaktualitet 2011:17 Gallras vid uppdatering eller senast vis avslutad anställning. Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 7 av 20 Utskriftsdatum:

8 Process Dokument Bevara/ gallras SSA-beslut System/ Utveckla personalen Intyg från utbildning Bevara 2011:9 Personalakt Kompetensutvecklingsplan Anmärkning Utveckla personalen Minnesanteckningar från utvecklingssamtal Vid inaktualitet 2011:9 Chef/ Medarbetare Utveckla personalen Kursinbjudningar (reklam) Vid inaktualitet 2007: Utveckla personalen Genomföra egna personalutbildningar: Program Deltagarförteckning Undervisningsmaterial Utveckla personalen Deltagande i andras kurser Deltagarförteckningar Kallelser Dagordningar Mötesanteckningar Utveckla personalen Dokumentation från friskvårdsinsatser Vid inaktualitet 2009:4 Vid inaktualitet Förslag Vid inaktualitet Förslag Intyg/betyg från genomförd kurs arkiveras i personalakt. Intyg/betyg från genomförd kurs arkiveras i personalakt. Stegtävlingar, deltagande i motionslopp mm Beräkna och betala ut löner och arvoden Lönelistor/sammanställningar Lönefördelningsböcker Utdata för skatteredovisning Uppbördsspecifikationer 7 år 2011:9 Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 8 av 20 Utskriftsdatum:

9 Beräkna och betala ut löner Lönelista, ackumulerad med Bevara 2011:9 Om den ackumulerade lönelistan inte och arvoden samtliga anställda under året Löneartskatalog Kontrolluppgifter till Skatteverket Uppgifter om inbetalade pensionspremiebelopp innehåller de nödvändiga uppgifterna skall månadslönelistan eller motsvarande sammanställning bevaras Beräkna och betala ut löner och arvoden Lönegrundande underlag: Frånvarounderlag 3 år 2011:9 Handlingar rörande ledighet: semester, tjänstledighet, studieledighet, fackligt uppdrag, föräldraledighet, tillfällig föräldrapenning och andra ledigheter Handlingar rörande ledighet vid sjukdom: försäkran om sjuklön, läkarintyg, friskanmälan, beslut om sjukbidrag Underlag för tillägg och avdrag på lön Beräkna och betala ut löner och arvoden Lönegrundande underlag: Närvarounderlag 10 år 2011:9 Sammanträdesrapporter från nämndsammanträden, styrelsesammanträden tidregistreringsuppgifter som är lönegrundande tjänstgöringsuppgifter (redovisning av arbetad tid, jourtid, mertid, övertid, obekväm arbetstid, beredskapstid och förskjuten arbetstid) Beräkna och betala ut löner och arvoden Lönegrundande underlag: Räkenskapshandlingar 10 år 2011:9 Arvode, bekräftelse eller räkning för uppdragstagare Kvittens på kontant löneförskott Kvittens på kontant reseförskott Reseräkningar med kvitton och underlag Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 9 av 20 Utskriftsdatum:

10 Process Dokument Bevara/ gallras SSA-beslut System/ Beräkna och betala ut löner Sammanställningar över övertid, 3 år 2011:9 och arvoden mertid, jourtid Anmärkning Beräkna och betala ut löner och arvoden Uppgifter i LISA Se anmärkn 2011:1 LISA Stadsledningskontoret har arkivansvaret Hantera intäkter Avstämnings- och fellistor Vid inaktualitet 2006:34 Sammanställningar som upprättas i samband med fakturering och inbetalningar Hantera intäkter Faktureringsunderlag 10 år 2006:34 Beställningar och annat som innehåller uppgifter som behövs för att sammanställa kundfakturor Hantera intäkter Kundfaktura 10 år 2006:34 Skapas kundfakturor i verksamhetssystem? Hantera intäkter Inbetalningsjournal 10 år 2006:34 Agresso Sammanställning av fakturor som inbetalats av kund Hantera intäkter Kundfakturajournal 10 år 2006:34 Agresso Sammanställning av fakturor som skickats till kund Hantera intäkter Kundreskontra 10 år 2006:34 Agresso Kundregister med uppgifter om utsända fakturor och betalningsstatus Hantera intäkter Manuella fakturor och kassakvitton 10 år 2006: Hantera intäkter Uppgifter i stadens lokalsystem LOIS Se anmärkn 2011:1 LOIS Stadsledningskontoret har arkivansvaret Hantera utgifter Avstämnings- och fellistor Vid inaktualitet 2006:34 Agresso Sammanställningar som upprättas i samband med bokföring och utbetalningar Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 10 av 20 Utskriftsdatum:

11 Hantera utgifter Fakturahanteringssystem 10 år 2006:34 Uppgifter om hantering av skannade filer, kontering och attestering Hantera utgifter Leverantörsfakturor, elektroniska och digitaliserade Hantera utgifter Leverantörsfakturor, inkomna papper Hantera utgifter Leverantörsfakturor gällande fastighetsinvesteringar 10 år 2006:34 10 år 2006:34 17 år 2006:34 Agresso Kan det räcka med att spara uppgifter ur Agresso för detta behov? Hantera utgifter Underlag för revision av EUfinansierade projekt: Originalfakturor Se anmärkn Förslag Sektorsfondsfinansierade projekt: 5 år efter sista utbetalning. Strukturfondsfinansierade projekt: 3 år efter programperiodens utgång Hantera utgifter Leverantörsreskontra 10 år 2006:34 Agresso Leverantörsregister med uppgifter om mottagna fakturor och betalningsstatus Hantera löpande ekonomiredovisning Hantera löpande ekonomiredovisning Kontanthantering?? Oklart vilka dokument som skapas Bokföringsorder, pappersunderlag 2 år Förslag Uppgifter ur Agresso efterfrågas av revisorerna, inte själva pappersblanketten Hantera löpande ekonomiredovisning Bokföringsordrar, digitala uppgifter 10 år 2006:34 Agresso Uppgifter ur Agresso efterfrågas av revisorerna, inte själva pappersblanketten Hantera löpande ekonomiredovisning Underlag för utbetalningar 10 år 2006:34 Agresso Attesterade lönefiler, körjournaler, kundrabatter och återbetalningar, överföringsuppdrag etc Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 11 av 20 Utskriftsdatum:

12 Hantera löpande ekonomiredovisning Utbetalningsjournaler 10 år 2006:34 Agresso Sammanställning av genomförda utbetalningar Hantera löpande ekonomiredovisning Hantera löpande ekonomiredovisning Hantera löpande ekonomiredovisning Avstämnings- och fellistor Vid inaktualitet 2006:34 Agresso Månadsvisa rutinkontroller vid genomgång av redovisningen Uppgifter i Agresso Se anmärkn 2011:1 Agresso Stadsledningskontoret har arkivansvaret Kontoplan och konteringsdimensioner Bevara 2006:34 Agresso Årlig version bevaras i anslutning till bokslut Hantera löpande ekonomiredovisning Avräkningslistor för anläggningstillgångar 17 år 2006:34 Agresso Hantera skatteredovisning Kontoutdrag Skatteverket 3 år 2011: Hantera skatteredovisning Skattedeklarationer, moms och arbetsgivaravgift 7 år 2011: Hantera skatteredovisning Skattedeklarationer, slutlig skatt 7 år 2011: Hantera skatteredovisning Ansökningar och beslut om jämkning av moms och arbetsgivaravgift 7 år 2011: Hantera skatteredovisning Momsrapport 17 år 2006:34 Agresso Köpa in och beställa Ej antagna offerter 2 år 2003: Köpa in och beställa Förfrågan om direktupphandling Beslut Antagen offert 10 år 2003:13 Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 12 av 20 Utskriftsdatum:

13 Köpa in och beställa Avrop från ramavtal Beställningar Beställningsbekräftelser 2 år 2003:13 Under förutsättning att gjorda avrop/beställningar framgår av faktura och kan följas upp vid behov Köpa in och beställa Följesedlar Vid inaktualitet 2007:12 Under förutsätting att fakturan inte hänvisar till följesedeln Upphandla i konkurrens Försörjningsupphandlingar: Förfrågningsunderlag Öppningsprotokoll Antagna anbud med bilagor och förtydliganden Utvärderingsprotokoll Beslut i upphandlingen Upplysning om tilldelningsbeslut Avtal 10 år 2003:13 Gallras 10 år efter avtalstidens utgång. Med försörjningsupphandling avses upphandlingar av varor och tjänster till den egna verksamheten. Vad måste finnas i pappersform? Juridiska avdelningen: vinnande anbudet och avtalet på papper i 10 år om det är inkommet på papper. Riktlinje inom staden att om det är inkommet på papper så ska det hanteras på papper. Riskanalys: vad kan behövas i en eventuell tvist? Vad ska gälla i och med att TendSign tas i bruk inom staden? Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 13 av 20 Utskriftsdatum:

14 Process Dokument Bevara/ gallras SSA-beslut System/ Upphandla i konkurrens Verksamhetsupphandlingar: Förfrågningsunderlag Öppningsprotokoll Antagna anbud med bilagor och förtydliganden Utvärderingsprotokoll Beslut i upphandlingen Upplysning om tilldelningsbeslut Avtal Anmärkning Bevara 2003:13 Med verksamhetsupphandling avses upphandlingar av kärnverksamhet samt verksamhetskritiska varor och tjänster. Vad måste finnas i pappersform? Juridiska avdelningen: vinnande anbudet och avtalet på papper i 10 år om det är inkommet på papper. Riktlinje inom staden att om det är inkommet på papper så ska det hanteras på papper. Riskanalys: vad kan behövas i en eventuell tvist? Vad ska gälla i och med att TendSign tas i bruk inom staden? Upphandla i konkurrens Verksamhetsupphandlingar: Överprövningsärenden Upphandla i konkurrens Annonsunderlag Ansökningar om att få inkomma med anbud Ej antagna anbud med bilagor och förtydliganden Sändlistor Kontrolldokument (skatter, soliditet, referenser mm) Avböjanden om att delta i upphandling Upphandla i konkurrens Kuvert/emballage till inkomna anbud Upphandla i konkurrens Försörjningsupphandlingar: Överprövningsärenden Bevara 2003:13 2 år 2003:13 Vid inaktualitet 2003:13 10 år 2003:13 Efter att ärendet avgjorts Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 14 av 20 Utskriftsdatum:

15 Process Dokument Bevara/ gallras SSA-beslut System/ Förvalta ingångna avtal Avstämning och uppföljning med 2 år Förslag avtalsparter Meddelanden från avtalspart Anmärkning Förvalta ingångna avtal Tvister gällande ingångna avtal Bevara Förslag Förvalta ingångna avtal Ramavtals-/Avtalsregister Se anmärkn 2011:29 Uppdateras vid förändring. Själva avtalet arkiveras i upphandlingsärendet Förvalta ingångna avtal Körjournaler, besiktnings- och försäkringshandlingar gällande leasingbilar Förvalta ingångna avtal Bokningsuppgifter gällande bilpooler och motsvarande Förvalta ingångna avtal Driftuppföljningar från leverantör (Tex SLA-rapporter) Analyser av driftuppföljningar 2 år Förslag Se anmärkn 2011:29 Gallras senast vid migrering till ny lagringsplats 2 år 2011:17 Driftuppföljningar från Volvo IT (så kallade SLA-rapporter) skickas en gång per månad från Volvo IT till Serviceförvaltningen och handlar om att löpande följa upp och förbättra driften i projektet. Rapporten innehåller bland annat prestandamätningar, vanligast förekommande ärenden och beställningar. Analys av driftuppföljningar produceras av Serviceförvaltningen i syfte att ge feedback på SLA-rapporten och samtidigt komma med nya förslag till förbättringsåtgärder Hantera och förvalta ITK Behörighetsbeställningar ITsystem 10 år 2011:17 Gallras 10 år efter att behörigheten upphört Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 15 av 20 Utskriftsdatum:

16 Hantera och förvalta ITK Förteckning över licenser, programvaror, IP-adresser Systemdokumentation (teknisk) Se anmärkn 2007:12 Uppdateras vid förändring Hantera och förvalta ITK Felanmälningar och supportärenden Vid inaktualitet 2011:29 Vinst Gallras senast vid migrering till ny lagringsplats. Serviceförvaltningen äger förvaltningen av felanmälanprocessen, men däremot inte ärendena i processen. Alla ärenden registreras och ägs per användare/förvaltning i systemet Vinst som ägs av Volvo IT Hantera och förvalta ITK E-postloggar 3 månader 2007: Hantera och förvalta ITK Cookiefiler Lync-loggar Vid inaktualitet 2007: Hantera och förvalta ITK Personalkonton Vid inaktualitet 2012:14 Gallras efter avslutad anställning (normalt efter 45 dagar) Hantera och förvalta ITK Personliga filutrymmen, inkl filerna som lagrats där Vid inaktualitet 2012:14 Gallras vid avslutad anställning (normalt efter 45 dagar) Filerna lagras i hög utsträckning i andra system men man bör informera om de riktlinjer för hanteringen som gäller Hantera och förvalta ITK Serverloggar Se anmärkn 2011:29 Gallras när servern slutar användas Hantera och förvalta ITK Granskningsloggar (ekonomiska transaktioner) Hantera och förvalta ITK Granskningsloggar (sociala register) 10 år 2006:34 Agresso Se anmärkn 2009:4 Gallras enligt socialtjänstlagen Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 16 av 20 Utskriftsdatum:

17 Process Dokument Bevara/ gallras SSA-beslut System/ Hantera och förvalta ITK Granskningsloggar Vid inaktualitet 2009:4 (övriga system/register) Anmärkning Hantera och förvalta ITK Webbstatistik Domänhantering Sökordsoptimering Vid inaktualitet 2007: Hantera och redovisa allmänna handlingar Hantera och redovisa allmänna handlingar Hantera och redovisa allmänna handlingar Hantera och redovisa allmänna handlingar Fullmakter för öppnande av personadresserad post Kvittensbok rekommenderad och värdepost Klassificeringsstruktur Arkivbeskrivning Bevarandeförteckning Framställningar och beslut enligt stadens arkivregler Se anmärkn 2011:17 Gallras vid avslutad anställning 2 år 2007:12 Efter sista notering Bevara Förslag Hanteringsanvisningarna är ett styrande dokument och bör därför redovisas under 01.02, liksom övriga dokument som reglerar hantering (e-post, diarieföring mm) Bevara Förslag Om gallring, arkivlokaler, informationsredovisning Hantera och redovisa allmänna handlingar Reversal och annan dokumentation gällande leveranser till stadsarkivet Bevara Förslag Hantera och redovisa allmänna handlingar Uppgifter om ärende och dokument i diariesystem Bevara 2011:29 Gallras i samband med att bevarandeuppgifter överförs till ny lagringsplats/e-arkiv Förvaltningar som använder DIABAS ansvarar för den löpande registreringen och registervården medan Stadsledningskontoret har arkivansvaret (SSA 2011:1) Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 17 av 20 Utskriftsdatum:

18 Hantera och redovisa allmänna handlingar Övriga uppgifter i diariesystem Se anmärkn 2011:29 Gallras i samband med att bevarandeuppgifter överförs till ny lagringsplats/e-arkiv Besöksanmälningar Vid inaktualitet 2011:29 Gallras tidigast efter 1 år och senast vid migrering till ny lagringsplats Blankett för utlämnande av nycklar och passerkort Felanmälningar till fastighetsförvaltare Vid inaktualitet 2011:17 Vid inaktualitet Förslag Gallras i samband med att nyckel/kort återlämnas Projekthandlingar gällande byggprojekt som drivs av extern fastighetsägare Projekthandlingar gällande byggprojekt som drivs av andra inom Stockholms stad Inpasserings-, larm och anläggningsdokumentation Brandskyddsdokumentation Checklista och tidplan för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) 10 år Förslag Gallras 10 år efter garantitidens utgång. 2 år 2009:4 Förvaltningar som hyr av staden behöver inte arkivera projekt. Upphandling enligt Se anmärkn 2007:12 Uppdateras vid förändring 2 år 2011:17 Protokoll från skyddsronder Bevara Förslag Ingår även i som ett led i den fackliga Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 18 av 20 Utskriftsdatum:

19 Tillstånd för kameraövervakning 2 år Förslag Gallras 2 år efter tillståndet upphört gälla. Lagringstiden för inspelad film regleras i Lagen om allmän kameraövervakning och fastställs av Länsstyrelsen i respektive tillståndsbeslut. Lagrad övervakningsfilm från ej tillståndspliktig kamera Vid inaktualitet Förslag Hantering regleras i personuppgiftslagen och vid behov av längre lagringstider än för den dagliga bevakningen bör samråd med Datainspektionen ske. Anmälningar och andra handlingar i polis- och domstolsärenden Bevara Förslag Vid hot, skadegörelse och annat riktat mot förvaltningens personal eller egendom Hantera extern kommunikation och Hantera extern kommunikation och Hantera extern kommunikation och Hantera extern kommunikation och Incidentrapportering (RISK) Se anmärkn Förslag Risk Hanteras i stadsgemensamt system och bevaras samlat för staden. Uppgifter i webbplatser utanför stadens gemensamma webbplats Uppgifter i stadens gemensamma webbplats och intranät Se anmärkn Förslag Bevarande- och anslutningsplan bör tas fram. Se anmärkn 2011:1 Stadsledningskontoret har arkivansvaret Arkivexemplar av varje trycksak Bevara Förslag Exempelvis broschyrer, personal- och kundtidningar Pressmeddelanden Bevara Förslag Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 19 av 20 Utskriftsdatum:

20 Process Dokument Bevara/ gallras SSA-beslut System/ Hantera extern kommunikation och Hantera extern Dokumentation om sponsring av Bevara Förslag kommunikation och föreningar, evenemang mm Hantera extern kommunikation och Anmärkning Pressklipp om verksamheten Bevara Förslag Bör överföras till papper om de i dagsläget tillgängliggörs digitalt. Extern (utanför Stockholms stad): Beslut om att delta Projektplan Slutrapport Ev annan relevant dokumentation som visar på förvaltningens arbete Bevara Förslag Medverkan i nätverk, samarbetsprojekt, evenemang mm där förvaltningen inte är ansvarig Hantera extern kommunikation och Extern (utanför Stockholms stad): Dagordningar och kallelser För kännedomshandlingar Minnesanteckningar från möten Vid inaktualitet Förslag Hantera extern kommunikation och Hantera extern kommunikation och Projekthandlingar som uppkommer när förvaltning deltar i annan förvaltnings projekt Medverka vid externa kurser/ arrangemang: Deltagarförteckningar Kallelser Dagordningar Mötesanteckningar 2 år 2009:4 Gäller förvaltningar inom Stockholms stad Vid inaktualitet Förslag Medverka som talare eller dylikt. Förvaltningen fastställer tillämpningen genom att ange relevanta gallringsfrister baserad på verksamhetens behov (förslagvis max 5 år) Katharina Prager, Christina Persson och Karolina Adell Sid 20 av 20 Utskriftsdatum:

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING

1 0 0 DEMOKRATI OCH LEDNING Nässjö kommun Örnen i Nässjö AB Dokumenthanteringsplan, version 1.0 Antagen 2015-10-13 Gäller från och med 2016-01-01 Processnr Process Handlingstyp/handlingsslag Registrering Förvaringsplats Gallring

Läs mer

Regler för gallring av räkenskapshandlingar

Regler för gallring av räkenskapshandlingar Regler för gallring av räkenskapshandlingar vid Högskolan Dalarna Beslutad: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/862/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser vid Högskolan Dalarna, Ö 20/97, avsnittet

Läs mer

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar inom löne- och personaladministrativ verksamhet vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/861/10 Ersätter: Lokala gallringsbestämmelser

Läs mer

Klassificeringsstruktur för folkhälsokommittén

Klassificeringsstruktur för folkhälsokommittén 1 Datum: 2015-XX-XX VO PG P Nr Verksamhetsområde Processgrupp Process Processbeskrivning med exempel på handlingar VO 1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP P 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete Här ligger det

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting

Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting Detta dokument är en bevarande- och gallringsplan för Färdtjänsten i Stockholms läns landsting. Planen gäller retroaktivt från

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling DNR 9.4-18844/14 Sida 1 (6) 2014-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2014:33 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Bolag Koncernen Mässfastigheter

Läs mer

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER

BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER Stadsarkivet Informationsförsörjning och utveckling Arkivmyndighetens beslut 2011:15 Sida 1 (7) 2014-06-23 BESLUT OM BEVARANDE OCH GALL- RING AV RÄKENSKAPSINFORMATION HOS STOCKHOLMS STADS BOLAG OCH STIFTELSER

Läs mer

Arkivbeskrivning för S:t Erik Markutveckling AB

Arkivbeskrivning för S:t Erik Markutveckling AB Styrelsen 2011-05-17 Arkivbeskrivning för S:t Erik Markutveckling AB Historik Bolaget S:t Erik Markutveckling AB bildades 2004 i samband med att Stockholms stad beslutade om tre strategiska fastighetsförvärv

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-14336/14 Sida 1 (5) 24-09-29 Arkivmyndighetens beslut 24:22 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd/Bolag/Stiftelse Rådet till skydd för Stockholms skönhet Beslutets

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: 201506 08 Förkortningar: OSL = Offentlighets och sekretesslagen SL = Skollagen PUL = Personuppgiftslagen TF = Tryckfrihetsförordningen DOKUMENTHANTERINGSPLAN

Läs mer

Klassificeringsstruktur för östra hälso- och sjukvårdsnämnden

Klassificeringsstruktur för östra hälso- och sjukvårdsnämnden 1 Datum: 2016-01-28 VO PG P Nr Verksamhetsområde Processgrupp Process Processbeskrivning med exempel på handlingar VO 1. STYRA, PLANERA OCH FÖLJA UPP P 1.1 Utföra politiskt ledningsarbete Här ligger det

Läs mer

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden

Nämnd Arbetsmarknadsnämnden DNR 9.4-7759/13 Sida 1 (7) 2013-06-17 Arkivmyndighetens beslut 2013:21 Nämnd Arbetsmarknadsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska stadsarkivet godkänna föreslagen

Läs mer

Bevarande eller gallring av handlingsslaget

Bevarande eller gallring av handlingsslaget Kommunstyrelsens kansli Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Inkommande och utgående fristående handlingar Inkommande och utgående handlingar, av tillfällig eller liten betydelse för

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR VID HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR VID HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-6859/08 SID 1 (9) 2008-06-23 SSA 2008:1 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Att: Kerstin Henningsson HANTERING AV ALLMÄNNA

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25 PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn 2015-08-25 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman RS

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna

Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Regler för gallring av handlingar uppkomna inom projekt och EU-projekt vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-05-18 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/863/10 Ersätter: Riktlinjer för arkivering och gallring

Läs mer

Datum för beslut Stockholm den 3 september 2015 På Kulturnämndens vägnar

Datum för beslut Stockholm den 3 september 2015 På Kulturnämndens vägnar Stadsarkivet DNR 5.1.2-12653/2015 Sida 1 (6) 2015-09-03 Arkivmyndighetens beslut 2015:24 Bolag S:t Erik Livförsäkring AB Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26) ska Stadsarkivet

Läs mer

- Verkställa gallring.

- Verkställa gallring. Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 5.1.1-2082/2015 Sida 1 (7) 2015-05-20 SSA 2015:06 Hantering av allmänna handlingar hos Farsta stadsdelsförvaltning Närvarande från stadsdelsförvaltningen:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Webb: www.ange.se Dokumenthanteringsplan Kommunstyrelsen Antaget av kommunstyrelsen den 22 mars 2016 51 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro Organisationsnummer 841 81 Ånge Torggatan 10 www.ange.se

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (9) 2008-07-17 DNR 9.3-6604/08 SSA 2008:2 Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare Inspektionsrapport DNR 9.3-2041/14 Sida 1 (8) 2014-04-25 SSA 2014:4 Närvarande från bolaget: Thomas Mundebo Chef Affärsstöd, Stab arkivansvarig Anders Törnkvist Bostadsuthyrning Marie Nogén Löneansvarig/HR

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumhanteringsplan dokum A Föreningsverksamhet Årsmöte/rådsmöte Kallelse Arkivläggnin Program/dagordning Anmälningar Deltagarlista efter 1 år Röstlängd Motioner Medlemsansökan Protokoll Årsmöteshandlingar/bilagor

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stockholms Stadsarkiv DNR 9.4-7377/14 Sida 1 (7) 2014-05-06 Arkivmyndighetens beslut 2014:08 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Idrottsnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Nämnd Kyrkogårdsnämnden

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Nämnd Kyrkogårdsnämnden STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-3821/13 SID 1(1) 2013-03-13 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2013:12 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Nämnd Kyrkogårdsnämnden Beslutets

Läs mer

Papper och digitala format Nej Vid inaktualitet Cirkuläransvarigs dator/arbetsplats. Ja 5 år Kansliets aktskåp/ Mellanarkiv plan 1

Papper och digitala format Nej Vid inaktualitet Cirkuläransvarigs dator/arbetsplats. Ja 5 år Kansliets aktskåp/ Mellanarkiv plan 1 Kommunstyrelsens kansli Public Cirkulär och nyhetsbrev, från externa organisationer m.m. Delegationsbeslut Diarieförda handlingar i som beslutas av kommunstyrelse med utskott samt kommunfullmäktige Förvaring

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur DNR 9.4-19614/13 Sida 1 (10) 2013-12-18 Arkivmyndighetens beslut 2013:37 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Äldrenämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms stad

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013

Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013 Inspektionsrapport 1 (6) Datum Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013 Närvarande Från Opus Bilprovning: Platschef Technical Support Manager/ADR

Läs mer

Bolag S:t Erik Försäkrings AB

Bolag S:t Erik Försäkrings AB Stadsarkivet Sida 1 (5) 2015-04-28 Arkivmyndighetens beslut 2015:11 Bolag S:t Erik Försäkrings AB Beslutets omfattning Arkivmyndigheten beslutar enligt 7 kap. 4 arkivregler för Stockholms stad (Kfs 2007:26)

Läs mer

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll

Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll 1(19) ORIGINALPROTOKOLL/ MINNESANTECKNINGAR Södermöre kommundelsnämnd Kronologisk ordning Personalutv. 5 år Bevaras Bindes Protokoll Bilagor till SKDN:s protokoll Diarieplansordning Diariet 5 år Bevaras

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Avdelningen för tillsyn Inspektionsrapport 1 (6) N. Liljeholm Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Riksarkivet har genomfört en inspektion av arkivvården hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-15502/12 SID 1 (5) 2012-11-22 ARKIVMYNDIGHETENS BESLUT 2012:22 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Stockholms stads bostadsförmedling

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 oktober 2014 arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖRBYSKOLAN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖRBYSKOLAN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2010-05-31 DNR 9.3-21578/09 SSA 2010:9 Örbyskolan, Att: Lennart Östlund Kopia: Utbildningsförvaltningen, Agnetha Styrwoldt-Alfheim

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9442/14 Sida 1 (7) 2014-10-30 SSA 2014:13 Hantering av allmänna handlingar hos Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) Närvarande från bolaget: Catarina

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2196/13 SSA 2013:4 Äldreförvaltningen Att: Barbara Ahlmark HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÄLDREFÖRVALTNINGEN

Läs mer

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 Den 26 februari 2009 registrerade MölnDala Fastighets AB av Stora Enso AB inför en planerad fastighetsförsäljning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur

Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Stadsarkivet DNR 9.4-18439/14 Sida 1 (8) 2014-12-15 Arkivmyndighetens beslut 2014:32 Beslut om godkännande av klassificeringsstruktur Nämnd Kulturnämnden Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för Stockholms

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-19717/08 SID 1 (7) 2009-04-20 SSA 2009:13 HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STADSHUS AB Närvarande från bolaget: Joachim

Läs mer

Anvisningar för EU-projekt

Anvisningar för EU-projekt Anvisningar för EU-projekt Anvisningar för hantering av handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Diarieföring Diarieför alltid EU-projekt med följande text: Eu-projekt - projektnamn. Samtliga

Läs mer

Allmänt om förvaring av handlingar Det är viktigt att tidigt skilja handlingar som ska bevaras från handlingar som ska gallras.

Allmänt om förvaring av handlingar Det är viktigt att tidigt skilja handlingar som ska bevaras från handlingar som ska gallras. Gäller fr.o.m. 20160601 s dokumenthanteringsplan Föreskrifterna i denna dokumenthanteringsplan gäller hela och tillämpas på handlingar inkomna eller upprättade från och med 20140101. Allmänt om bevarande

Läs mer

Vad är processorienterad arkivredovisning?

Vad är processorienterad arkivredovisning? Vad är processorienterad arkivredovisning? Software Innovation product summit 5 oktober 2010 Grundades 1999 Litet företag med stora kunder: Finansinspektionen Naturvårdsverket Stockholms stadshus AB AB

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle

Tillsynsavdelningen 2009-12-23 Dnr RA 231-2009/4114 T Ståhle 1 (7) Tillsynsavdelningen T Ståhle Inspektion av arkivvården vid Rättsmedicinalverket Rättsmedicinalverket inspekterades av Riksarkivet den 11 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg

Läs mer

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning

Handlingstyp Registrering Förvaringsplats Gallring Slutarkiv Anmärkning Verksamhetsområde: Styrande verksamhet Strukturenhet: 1.1 Fatta politiska beslut Närvarolista Ordnas systematiskt Resp. sekreterare 4 år Utgör underlag för arvodesutbetalning Kungörelse (annons) Ordnas

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration

Bevaras Papper/digitalt Administration X. Bevaras Papper/digitalt Administration Förslag DOKUMENTHANTERINGSPLAN 2015 Handlingsslag Bevaras/Gallras efter antal år Medium Förvaras Diariet Microsoft Office 365 Anmärkning Styra och leda förbundet POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR Fatta politiska

Läs mer

Gemensam administration

Gemensam administration 2010-11-01 1 (26) Gemensam administration Gallringsföreskrifter markerade med asterisk (**) grundas på gallringsbeslut fattat av KS/KF, infört i författningssamlingen 6.21 Avvikelsehantering 10 år Närarkiv

Läs mer

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret

BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR. Beslutets omfattning STOCKHOLMS STADSARKIV. Revisionskontoret STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN DNR 9.4-16296/12 SID 1 (5) 2012-10-09 BESLUT OM GODKÄNNANDE AV KLASSIFICERINGSSTRUKTUR Revisionskontoret Beslutets omfattning Enligt Arkivregler för

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298

Brf Båtsmannen Större 3 org. nr 769604-5298 GRÄNSDRAGNINGSLISTA A 2009-03-30 TEKNISKT ADMINISTRATIVA ARBETSUPPGIFTER Beställaren erhåller tjänster av SBC avseende tekniskt administrativa arbetsuppgifter (teknisk förvaltare) som rör fastighetens

Läs mer

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524

Inspektionsrapport. 2013-06-10 Dnr RA 231-2013/1524 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Arbetsmiljöverkets avdelning Inspektion Nord, distriktet Falun (INF) den 4 juni 2013 Närvarande Från distriktet Falun (INF): administratör verksarkivarie Från Riksarkivet:

Läs mer

Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan Dalarna

Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan Dalarna Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/2044/10 Ersätter: - Gäller fr.o.m. 2014-12-01 Relaterade

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120206 Dokumenthanteringsplan för Näringslivskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 127 Diarienummer KS 829/2011 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 6 februari 2012, 41.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning

Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Norrtälje Kommunala Vuxenutbildning Antagen av utbildningsnämnden 2010-02-02, UN 4 1 NORRTÄLJE KOMMUN UTBILDNINGSNÄMNDEN 77 Norrtälje kommunala Vuxenutbildning

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan Utbildningsnämnden Integrationsavdelningen UN 2013-1 Serie, Handlingar /Gallras Leverans till Kommunarkiv Se bilaga 1 Flyktinghandlingar Flyktingakt Introduktionsplan, gäller före

Läs mer

Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet

Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet Lathund för bevarande och gallring av handlingar gällande löne- och personaladministration vid Mittuniversitetet Denna lathund innehåller handlingstyper plockade ur MIUN:s dokumenthanteringsplan (MIUN

Läs mer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer

Granskning av lönehanteringen. Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av lönehanteringen Caroline Liljebjörn Malin Kronmar Högsby, Lessebo och Uppvidinge kommuns revisorer 9 oktober 2015 Innehåll 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning...

Läs mer

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125

Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden tillika demokratinämnd FKN-2014/125 Britta Lästh Ordförandens förslag Diarienummer Fritid- och kulturnämndens Datum FKN-2014/130 ordförande 2014-12-10 Fritid och kulturnämnden tillika demokratinämnd Arkivbeskrivning för fritids- och kulturnämnden

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 2007-08-30 1 BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR SJUKRESEENHETEN 1992-2006 Detta dokument är en Bevarande- och gallringsplan för Sjukreseenheten. Från och med den 1 januari 2007 ingår Sjukresor i Färdtjänsten

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 2014-06-13 Dokumenthanteringsplan för Centrala Elevhälsan GYMN 2014/0157-2 BUN 2014/0617-2 Fastställd av Gymnasienämnden 2014-06-11, 42 och av Barn- och ungdomsnämnden 2014-06-12,

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-9640/14 Sida 1 (7) 2014-11-17 SSA 2014:16 Hantering av allmänna handlingar vid Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Närvarande från bolaget:

Läs mer

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet

Bo Johansson. Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna - en plats för möten, utveckling och aktivitet Sollentuna kommun 2 mil norr om Stockholm Drygt 68 000 invånare i jan. 2014 Organisation 11 nämnder 9 förvaltningar Överförmyndarnämnd och familjerättsnämnd

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms stads Parkerings AB

Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms stads Parkerings AB Handläggare: Harald Löfgren Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1757/15 Sida 1 (7) 2015-04-01 SSA 2015:4 Hantering av allmänna handlingar hos Stockholms stads Parkerings AB Närvarande från bolaget: Boris Amsköld

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: INKÖPSPROCESSEN Beslutad: Dnr KFKS 2013/668-004 Upprättad: 2013-11-13 Uppdaterad: Övergripande information som rör Inköpsprocessen: Under anbudstiden

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning

Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 9.3-18624/15 Sida 1 (6) 2015-03-23 SSA 2015:02 Hantering av allmänna handlingar hos Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Närvarande

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos SGA Fastigheter AB

Hantering av allmänna handlingar hos SGA Fastigheter AB Inspektionsrapport DNR 9.3-13148/13 Sida 1 (9) 2013-12-03 SSA 2013:06 Hantering av allmänna handlingar hos SGA Fastigheter AB Närvarande från bolaget: Susanne Tiderman Arkivansvarig/ekonomi- och personalchef

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-12-08 Dnr RA 231-2015/9964 U Hofverberg. Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet

Tillsynsavdelningen 2015-12-08 Dnr RA 231-2015/9964 U Hofverberg. Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet, UHR, inspekterades av Riksarkivet den 24 november 2015. Inspektionen aviserades i

Läs mer

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar

Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar Sidan 1 av 15 Landstingsarkivet Föreskrift nr. 4 FÖR LA 2010-3052 Version 2 Bevarande- och gallringsplan för personalhandlingar Inledning Omfattning och avgränsning Detta är en bevarande- och gallringsplan

Läs mer

Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal

Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal Avrapportering Intern kontroll 2014 Kommuntotal 0 Innehåll Internkontrollplan 2014 Kommuntotal... 2 Bedömning... 3 1 Vattenförsörjning (KS)... 3 2 Systematiskt brandskyddsombud/arbete (KS)... 3 3 Arbetsmiljö

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4

Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Dokument- och ärendehantering i Alingsås kommun Bilaga 4 Innehållsförteckning Inledning 2 Platina ärendehanteringssystem 2 - Organisation - Handlingar, ärenden, uppdrag, sammanträden - Arkivering och gallring

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos stadsledningskontoret

Hantering av allmänna handlingar hos stadsledningskontoret Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-18768/14 Sida 1 (8) 2015-05-20 SSA 2015:05 Hantering av allmänna handlingar hos stadsledningskontoret Närvarande från stadsledningskontoret: Catharina

Läs mer

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK ---

Birgitta Nilsdotter HSH, Zoila Bengtsson HSK Avsnitt: 104 Dokumenthantering Utgåva: 10 Ersätter: HSH 2007-05-01, HSV 2007-05-01, HSK --- FÖRSLAG Dokumenthanteringsplan Hallands Sjukhus Administrativa handlingar* Innehållsförteckning Verksamhet/Rutin Sida Gemensam verksamhet Ledning, Samordning, Kansli 2 Avvikelser och anmälningar i vården

Läs mer

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360

Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Institutionen för stad och land 2015-06-03 Lathund för informationshantering vid stad och land: arkivering och registrering av dokument och ärenden i Public 360 Introduktion Allmänna handlingar vid myndigheter

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad

Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad KS 399/14 Dokumenthanteringsplan Styrande och stödjande processer i Mölndals stad 2.3.1 Hantera kompetensförsörjning Antagen av Kommunstyrelsen 26:e november år 2014 Gäller från och med 2015-01-01 Verksamhetsområde

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HAMN AB STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2013-05-21 DNR 9.3-2193/13 SSA 2013:3 Stockholms Hamn AB Att: Gun Rudeberg HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-12-20 DNR 9.3-16638/11 SSA 2011:14 Stockholms hotell- och restaurangskola Att: Hans Kristian Widberg Kopia: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Arkivet föreningens bästa minne

Arkivet föreningens bästa minne Arkivet föreningens bästa minne Grundläggande arkivkurs för föreningsaktiva Albin Lindqvist Östergötlands Arkivförbund - Enskilda arkiv - Inventeringar - Registrering - 47 medlemsarkiv - 100 distriktsorganisationer

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen

Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 5.1.1-1694/15 Sida 1 (8) 2015-06-29 SSA 2015:08 Hantering av allmänna handlingar hos Utbildningsförvaltningen Närvarande från Utbildningsförvaltningen:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING. Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Dokumenthanteringsplan för Tiohundranämnden i Norrtälje kommun 1 NR 74 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR...TioHundranämnden GÄLLER FR O M...2006-01-01 HISTORIK: Nämnd/Förvaltning Beslutsdatum

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer