Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)"

Transkript

1 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Micael Glennfalk (M), ordforande PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlsson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V) Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Magnus Gustafsson (M) Börje Forss (FP) Joakim Svensson, trafikadministratör Staffan Leijon, utredare Håkan Ilestrand, tf ekonomichef Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef Patrik Simonsson, budgetsekreterare Carolina Leijonram, kommunchef Ewa Gunnarsson, kommunsekreterare Lars Johansson Vimmerby 17 september 2013 Kl. 09:00-12: Paragrafer Ordförande >> c. >,> Lars Johansson Anslag/bevis Organ Sammanträdesdatum Protokollet ar justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Underskrift Datum då anslaget tas ned //~ns~!~~:~elningen ( l XXI( JM!ltACil.~ 5trt''- l ' - Ewa\{Jupmirsson Utdragsbestyrkning

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 235 Dnr 191/2013 Kod 623 Riktlinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun- revidering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. upphäva gällande riktlinjer för skolskjutsar antagna av kommunfullmäktige , KF anta riklinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun enligt förslag, Id förändringarna av riktlinjer för skolskjutsar ska gälla från och med l. Ajournering Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan l 0:17 och 10:21. Sammanfattning Kommunens skolskjutsreglemente måste arbetas om för att bättre harmoniera med gällande skollagstiftning. I förslaget till nytt regelverk föreslås även att Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola ses som en enhet ur skolskjutssynpunkt Gymnasieelevers resor lyfts ur skolskjutsreglementet Dessa resor regleras enligt särskild lagstiftning. Ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige antog 2011 nytt reglemente för skolskjutsar. Det nya reglementet var främst en uppdatering av tidigare reglemente till gällande rättspraxis och lagstiftning. I reglementet antogs även generösare avståndsregler för årskurs 3 samt gymnasieelever. Utdragsbestyrkning

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(4) Kommunstyrelsen Aktuell situation Vimmerby kommun är i behov av att revidera nuvarande skolskjutsregelverk Anledning till detta är att reglementet inte helt harmonierar med den lagstiftning som gäller från och med I samband med att regelverket ses över finns det även anledning att överväga vissa ändringar i regelverket Val av skola Enligt nu gällande skolskjutsregler medges endast skolskjuts till den skola kommunen anvisat. I praktiken börjar områdesgränserna mellan Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola, AL, att suddas ut. Elever väljer friare mellan de olika skolorna. Ur skolskjutshänseende kan det därför vara lämpligt att likställa skolorna, d.v.s. man beviljas skjuts till skolan oavsett om man väljer Vimarskolan eller AL-skolan. Merkostnaden för detta skulle vara blygsam samtidigt som det skulle underlätta hanteringen av skolskjutsarna. En ändring till att se de båda skolorna som en enhet ur skolskjutshänseende är även i linje med den nya skollagen, där kommunen är skyldig att anordna skjuts även till annan skola än den kommunen anvisat i de fall det inte innebär några ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Skolskjuts för Gymnasieelever Vimmerby är i förhållande till andra kommuner mycket generösa avseende resor för gymnasieelever. Generositeten kommer sannolikt innebära såväl höga kostnader som svårigheter att anordna skjutsarna i framtiden. Gymnasieelevers resor omfattas inte av skollagen utan regleras av en särskild lag, "lag om kommunernas ansvar för vissa elevresor" Detta innebär att för gymnasieelever är kommunen inte tvungen att anordna skjuts, utan endast svara för elevens kostnader för dagliga resor. Oftast sker detta genom att ett busskort delas ut. Endast i undantagsfall sker kontant ersättning. Vimmerby är, så vitt känt, den enda kommun i landet som anordnar skjutsar till samtliga gymnasieelever som uppfyller avståndskravet Hittills har det varit få som ansökt om anslutningsskjutsar i de fall man valt annat gymnasium än Vimmerbys, men allteftersom vetskapen om att kommunen anordnar skjutsar sprids kommer efterfrågan att öka. Kostnaden för gymnasieelevers skjutsar till andra kommuner beräknas under läsåret uppgå till cirka kronor under förutsättning att inga ytterligare elever tillkommer. Det finns även organisatoriska svårigheter i att anordna anslutningsskjutsar, då antalet fordon är begränsat, och den skolskjutsverksamhet som finns är Utdragsbestyrkning

4 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 3 ( 4) Kommunstyrelsen dimensionerad utifrån behovet vid kommunens skolor. Hittills har det gått att lösa efterfrågade skjutsar tack vare tillmötesgåenden från upphandlade skolskjutsentreprenörer och andra taxibolag. Det finns även risk att de "fria" skolskjutsarna för gymnasieelever inverkar negativt på antalet elever vid Vimmerby gymnasium. Det har kommit förfrågningar om möjligheten att få skolskjuts till andra gymnasieskolor utifrån att man då inte är tvungen att studera vid Vimmerby Gymnasium. Vimmerby har i sitt skolskjutsreglemente valt att ha samma avståndsgränser för årskurs 4-9 som för gymnasiet. Effekten att ha samma avståndsgränser blir för vissa elever att man under grundskoletiden ej är berättigad till skolskjuts, men att vid gymnasiestudiema blir berättigad till skolskjuts då man uppfyller avståndskravet för att beviljas skolskjuts. En anpassning av regelverket för gymnasieelevers resor till en standard motsvarande vad som gäller i andra kommuner skulle i praktiken medföra försämrade resmöjligheter för elever i Vimmerby kommun. Ett fåtal elever skulle få längre avstånd till påstigningsplats, men för de flesta elever skulle påstigningsplatsen inte påverkas. Största förändringen skulle vara att möjlighet till hemresa runt kl16:00 skulle försvinna onsdagar och fredagar för elever som idag enbart reser med skolskjutsar. Elever som åker med ordinarie linjetrafik skulle inte påverkas över huvud taget. Ekonomiskt skulle en förändring av gymnasieskjutsarna utifrån dagens förutsättningar medföra en besparing på cirka kronor per år. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Trafikadministratör Joakim Svensson föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att anta riklinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun enligt förslag, Id upphäva gällande riktlinjer för skolskjutsar antagna av kommunfullmäktige , KF 159 förändringarna av riktlinjer för skolskjutsar ska gälla från och med l. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 159, Riktlinjer för skolskjutsar i Vimmerby Kommun. Utdragsbestyrkning

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4(4) Kommunstyrelsen Förslag till Riktlinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun, upprättat av Joakim Svensson, Id Tjänsteskrivelse upprättad av trafikadministratör Joakim Svensson, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(2), Kommunstyrelsen KS 236 Dnr 13/2011 Kod 002 Bemyndigande att underteckna från kommunfullmäktige utgående handlingar under mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson (C), i båda fallen med kontrasignation av kommunchef Carolina Leijonram eller, vid förfall för denne, personalchef Monica Bergh att 2. underteckna från kommunfullmäktige följande utgående skrivelser; avtal, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkursoch verkställighetshandlingar samt liknande handlingar 3. övriga utgående handlingar från kommunfullmäktige undertecknas av fullmäktiges ordförande och kontrasigneras av fullmäktiges sekreterare i enlighet med arbetsordningen. Ärendet A v fullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktiges ordförande undertecknar och fullmäktiges selaeterare kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. Kommunfullmäktige beslutade att under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson, i båda fallen med kontrasignation av kommunchef Carolirra Leijonram eller, vid förfall för denne, administrativ chef Helena Sjöholm att underteckna från kommunstyrelsen utgående slaivelser, kontrakt, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkurs- och verkställighetshandlingar samt liknande handlingar. Utdragsbestyrkning

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Med anledning av att administrativ chef Helena Sjöholm slutar sin tjänst föreslås att personalchef Monica Bergh kontrasignerar handlingar när kommunchef Carolina Leijonram inte är närvarande. Övriga utgående handlingar från kommunfullmäktige undertecknas av fullmäktiges ordförande och kontrasigneras av fullmäktiges sekreterare i enlighet med arbetsordningen. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson (C), i båda fallen med kontrasignation av kommunchef Carolina Leijonram eller, vid förfall för denne, personalchef Monica Bergh att underteckna från kommunfullmäktige följande utgående skrivelser; avtal, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkurs- och verkställighetshandlingar samt liknande handlingar övriga utgående handlingar från kommunfullmäktige undertecknas av fullmäktiges ordförande och kontrasigneras av fullmäktiges selaeterare i enlighet med arbetsordningen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , KS 478. Kommunfullmäktiges beslut , KF Tjänsteslaivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(2) " Kommunstyrelsen KS 237 Dnr 13/2011 Kod 002 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar under mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att l. under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordfdrande Micael Glennfalk (M) eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson (C), i båda fallen med kontrasignation av kommunchef Carolina Leijonram eller, vid förfall för denne, personalchef Monica Bergh att 2. underteckna från kommunstyrelsen utgående skrivelser; avtal, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkurs- och verkställighetshandlingar samt liknande handlingar. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade att under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson, i båda fallen med kontrasignation av kommunchef Carolina Leijonram eller, vid förfall för denne, administrativ chef Helena Sjöholm att underteckna från kommunstyrelsen utgående skrivelser, kontrakt, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkurs- och verkställighetshandlingar samt liknande handlingar. Med anledning av att administrativ chef Helena Sjöholm slutar sin tjänst föreslås att personalchef Monica Bergh kontrasignerar handlingar när kommunchef Carolina Leijonram inte är närvarande. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår att kommunstyrelsen beslutar att under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordfdrande Micael Glennfalk (M) eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson (C), i båda fallen med kon- Utdragsbestyrkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen trasignation av kommunchef Carolina Leijonram eller, vid förfall för denne, personalchef Monica Bergh att underteckna från kommunstyrelsen utgående skrivelser; avtal, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkurs- och verkställighetshandlingar samt liknande handlingar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , KS 477. Tjänsteskrivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista Ordförande Micael Glennfalk (M) l :e vice ordförande PerÅke Svensson (C) Kommunchef Carolina Leijonram Personalchef Monica Bergh Kanslijurist Therese Jigsved Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen UtdragsbestyrkBing

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen KS 238 Dnr 51/2013 Kod 111 Valkretsindelning vid 2014 års landstingsval Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna valnämndens åtgärd att som yttrande uppge att det inte finns några skäl att ändra nuvarande valkretsindelning. Ärendet Länsstyrelsen har i skrivelse till Landstinget i Kalmar län efterfrågat besked om nuvarande valkretsindelning med sex valkretsar ska bestå för 2014 års val tilllandstingsfullmäktige. För Virornerbys del är nuvarande valkrets Vimmerby och Hultsfreds kommuner tillsammans, kallat Kalmar 2. Enligt 4 kap 8 vallagen ska kommunerna yttra sig innan landstingsfullmäktige fattar beslut. Beslut om ändrad valkretsindelning ska fattas av landstingsfullmäktige och det brådskar således att inkomma med yttrande från kommunen. Det går inte att invänta fullmäktiges beslut utan valnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner valnämndens åtgärd. Förslag till beslut Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna valnämndens åtgärd att som yttrande uppge att det inte finns några skäl att ändra nuvarande valkretsindelning. Beslutsunderlag Valnämndens beslut , VN 11. Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kornmunstyrelsen KS 239 Dnr 51/2013 Kod 111 Valdistriktsindelning vid valen 2014 Kommunstyrelsens beslut Kornmunstyrelsen föreslår att kornmunfullmäktige beslutar att behålla nuvarande valdistriktsindelning för Vimmerby kommun. Ärendet En kornmun ska enligt 4 kap 17 vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Ett valdistrikt ska omfatta mellan l 000 och 2000 röstberättigade, men om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta fårre. Vimmerby har för närvarande tretton valdistrikt. Valnämnden har tidigare uttalat sig positiv till att behålla nuvarande valdistriktsindelning. Skäl till att behålla nuvarande valdistriktsindelning är att det finns risk för lägre valdeltagande om det är långt att ta sig till vallokalen. Det är dåliga kommunikationer mellan de mindre mierna. Det har heller inte varit svårt att rekrytera valförrättare till de mindre orterna. Förslag till beslut Valnämnden föreslår kornmunstyrelsen att i sin tur föreslå kornmunfullmäktige besluta att behålla nuvarande valdistriktsindelning för Vimmerby kornmun. Beslutsunderlag Valnämndens beslut , VN lo. Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) Kornmunstyrelsen KS 240 Dnr 160/2013 Kod 611 Utökad undervisningstid i matematik i årskurserna begäran om tilläggsanslag Kommunstyrelsens beslut Kornmunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för år 2013 och utökad budgetram för år 2014 för att finansiera utökningen av rnatematikundervisning i årskurserna 1-3. Reservationer Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S), Peter Högberg (S) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förrnån för eget förslag. Ajournering Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan 10:39 och 10:46. Ärendet Barn- och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag för att finansiera den av riksdagen beslutade utökningen av rnatematikundervisningen i årskurs 1-3. Begäran avser budgetåret 2013 med 0,53 rnnkr och budgetåret 2014 med 1,06 rnnkr. Den förändrade lagstiftningen gäller från och med l juli 2013 och innebär att rnatematikundervisningen i grundskolan ska utökas med 120 timmar. Detta innebär ett ökat ekonomiskt åtagande för Vimmerby kornmun som skolhuvudrnan. Kostnadsökningen kornmer främst att bero på ökade utgifter i form av ökade lönekostnader för lärare som undervisar i matematik. Det nationella anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen utökas till följd av beslutet, 2013 med 250 miljoner kronor och 2014 med miljoner kronor. För kommunernas del innebär det att statsbidragen i den så kallade "påsen" utökas men de öronmärks inte. Vimmerby kornmun får kronor mer i statsbidrag och kronor till följd av Utdragsbestyrkning

13 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen förändringen. Dessa har inte tillskjutits barn- och utbildningsnämnden utan finns under posten skatteintäkter och statsbidrag. Barn- och utbildningsnämnden gör gällande att beslutet innebär en ökning 2,1 lärartjänster inom grundskolan och ca 0,15 tjänst inom grundsärskolan. För detta har nämnden begärt tilläggsanslag med kronor år 2013 och l kronor De begärda medlen överstiger de medel som kommunen kompenserats för i den så kallade "påsen". De nya reglerna gäller från efter beslut i Riksdagen och bygger på Regeringens proposition 2012/13:64. Riksdagens beslut är tvingande. Ärendet diskuteras. Helen Nilsson (S) och Lars Johansson (V) anser att barn- och utbildningsnämnden ska få ett tilläggsanslag för att kunna genomföra den utökade matematikundervisningen. Då skolan får ökade lagkrav måste finansieringen lösas. Tilläggsanslaget ska dock motsvara den summa som riksdagen betalar ut, vilket är lägre än det begärda tilläggsanslaget. Finansieringen förslår de att man löser genom de ökade statsbidragen. Ordförande Micael Glennfalk (M) menar att då kravet på den utökade matematikundervisningen har varit känd sedan tidigare borde barn- och utbildningsnämnden haft med det i beräkningarna när man arbetade fram budgetramarna. Det hade gett kommunstyrelsen förutsättningen att ta ställning till om nämnden skulle få en större budgetram eller inte. Magnus Gustafsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, framför att nämnden varit enig i sitt beslut om att begära tilläggsanslag. Nämnden anser att om regeringen tycker att matematikresultatet är för lågt och kommunerna får i uppgift att utöka undervisningstiden så måste också de pengar som betalas ut gå direkt till det specifika ändamålet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige l. att för budgetåret 2013 erhålla tilläggsanslag på 0,53 mnkr för att finansiera den av riksdagen beslutade utökningen av matematikundervisningen i årskurserna att från 2014 få utökad budgetram med 1,06 mnkr för att finansiera den av riksdagen beslutade utökningen av matematikundervisningen i årskurs 1-3. Utdragsbestyrkning

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(3) Kommunstyrelsen Oppositionen (Socialdemolaaterna och Västerpartiet) yrkar avslag på barnoch utbildningsnämndens begäran och yrkar istället att nämnden ges ett tilläggsanslag på laonor för 2013 och laonor för Finansiering sker genom de ökade statsbidragen eller likvida medel. Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemolaaterna) yrkar avslag på barn- och utbildningsnämndens begäran med motiveringen att den utökade matematikundervisningen ska finansieras inom nämndens befintliga budgetram. Beslutsgång Ordföranden finner att tre förslag föreligger: barn- och utbildningsnämndens förslag, alliansens förslag och oppositionens förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller alliansens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst bifaller Alliansens förslag. Nej-röst bifaller Oppositionens förslag. Omröstningsresultat Resultatet blir 5 ja-röster mot 4 nej-röster. Därmed bifaller kommunstyrelsen alliansens förslag. PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V) Micael Glennfalk (M), ordförande Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut , BUN 97. Tjänsteslaivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 1(2) Sammanträdesdatum KS 241 Dnr 80/2012 Kod 109 Medborgarförslag om att anordna evenemang Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget om att anordna evenemang på det sättet att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med de unga arbeta vidare med frågan i syfte att anordna evenemang varje halvår. Sammanfattning av medborgarförslaget Rasmus Hjelm har väckt medborgarförslag om att starta någon form av större evenemang vmje halvår. Ärendet Medborgarförslaget om att anordna evenemang remitterades till kultur- och fritidsnämnden och ungdomsrådet för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att de är positiva till medborgarförslaget och att de hela tiden arbetar för att förbättra ungas livsvillkor i Vimmerby. Detta görs i hög grad genom dialog med unga där de tillsammans kan skapa verksamhet som efterfrågas. Till grund för arbetet ligger kontinuerliga möten utifrån den så kallade Globträdsmodellen, spontana möten på Fabriken eller genom föreningslivet tillsammans med enkätundersökningen LUPP. Kultur- och fritidsnämnden tycker att förslaget om att arrangera ett större evenemang i halvåret är bra. Nämnden kan genom Fabriken stötta iden i medborgarförslaget, men behöver veta mer med vad som menas med större evenemang. Fabriken kan dock inte genomföra stön e evenemang själv, men kan hjälpa till genom att diskutera ideerna, samordna och hitta vägar. Eventuellt kan det finnas privata aktörer som kan och vill genomföra större evenemang. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar barnkonventionsfrågor och ser gärna ungas delaktighet. Eventuellt kan man bötja med ett mindre evenemang som Utdragsbestyrkning

16 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 2(2) sedan kan växa in i ett större med intresserade ungdomar och Fabriken tillsammans. Ungdomsrådet ställer sig också positiva till medborgarförslaget och håller med om att det skulle behövas ett större evenemang varje halvår. I dagsläget finns det inga större evenemang för invånarna i kommunen och ungdomsrådet tycker att det skulle behövas för att Vimmerby skall bli mer intressant för ungdomar. Bedömning Remissinstanserna är positiva till förslaget och kultur- och fritidsnämnden föreslår att fullmäktige skall vara positiv till förslaget. Det är lite osäkert vilken typ av evenemang som avses, men nämnden kan få i uppdrag att arbeta vidare med ärendet i samverkan med de unga. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget om att anordna evenemang på det sättet att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med de unga arbeta vidare med frågan i syfte att anordna evenemang varje halvår. Beslutsunderlag Medborgarförslag väckt av Rasmus Hjelm, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 44. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , KFN 94. Yttrande från ungdomsrådet, Id Tjänsteskrivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljus terare Utdragsbestyrkning

17 Sammanträdesdatum " Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 242 Dnr 78/2012 Kod 109 Medborgarförslag angående fritidsaktiviteter för ungdomar Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget angående fritidsaktiviteter för ungdomar ska anses besvarat med hänvisning till det beslut som föreslagits fullmäktige vid kommunstyrelsens sammanträde angående medborgarförslag om nattöppet kafe och det förslag om att anordna evenemang som behandlats tidigare under dagens sammanträde. Sammanfattning av medborgarförslaget Emma Ståhlgren och Kristin Tunek har väckt medborgarförslag om fler fritidsaktiviteter för ungdomar. De anser att nuvarande utbud inte är tillräckligt och att det borde finnas fler ställen att gå till som är öppet sent på kvällen. De anser också att det borde arrangeras fler än en festival om året. Ärendet Medborgarförslaget angående fritidsaktiviteter för ungdomar remitterades till kultur- och fritidsnämnden och ungdomsrådet för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att de är positiva till medborgarförslaget och att de hela tiden arbetar för att förbättra ungas livsvillkor i Vimmerby. Detta görs i hög grad genom dialog med unga där de tillsammans kan skapa verksamhet som efterfrågas. Till grund för arbetet ligger kontinuerliga möten utifrån den så kallade Globträdsmodellen, spontana möten på Fabriken eller genom föreningslivet tillsammans med enkätundersökningen LUPP. Kultur- och fritidsnämnden tycker att förslaget om fler fritidsaktiviteter för ungdomar är bra. Det är ett av nämndens viktigaste arbetsområden. Nämnden är osäker på vilka aktiviteter som menas och hur de ska arrangeras för att bli attraktiva för ungdomar i Vimmerby, men kan genom Fabriken stötta ideer och genom samarbete med andra aktörer hitta vägar att genomföra aktiviteter. Utdragsbestyrkning

18 ~~~~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Ungdomsrådet ställer sig också positiva till medborgarförslaget och håller med om att det behövs mer fritidsaktiviteter i Vimmerby kommun. Ett exempel skulle kunna vara ett nattöppet cafe där ungdomarna kan sitta och prata. Ungdomsrådet tror att alkoholkonsumtionen skulle minska om det fanns ställen där ungdomar kan träffas. I dagsläget finns det inga ställen efter klockan 21 :00 i Vimmerby att träffas på och bara prata och umgås. Bedömning Remissinstanserna är positiva till förslaget och kultur- och fritidsnämnden föreslår att fullmäktige skall vara positiv till förslaget. Det är lite osäketi vilka aktiviteter som avses, men nämnden kan få i uppdrag att arbeta vidare med ärendet i samverkan med de unga. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget angående fritidsaktiviteter för ungdomar på det sättet att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med de unga arbeta vidare med frågan i syfte att öka utbudet av fritidsaktiviteter för ungdomar. Peter Högberg (S), Leif Carlson (M) med flera föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till det beslut som föreslagits fullmäktige vid kommunstyrelsens sammanträde angående medborgarförslag om nattöppet kafe och det förslag om att anordna evenemang som behandlats tidigare under dagens sammanträde. Beslutsgång Ordförande finner att två förslag föreligger. Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Peter Hög bergs, Leif Carlsons med fleras förslag. Beslutsunderlag Medborgarförslag väckt av Emma Ståhlgren och Kristin Tunek, Id Kommunfullmäktiges beslut KF 42, Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, KFN 94, Yttrande från ungdomsrådet, Id Tjänsteskrivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

19 Sammanträdesdatum Kornmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 1(2) KS 243 Dnr 175/2013 Kod 706 VA-taxa för Vimmerby kommun - revidering Kommunstyrelsens beslut Kornmunstyrelsen ställer sig bakom Vimmerby Energi och Miljö AB:s förslag till kornmunfullmäktige att anta upprättat förslag till ny V A-taxa för Vimmerby kornmun att gälla från l. Ärendet För Vimmerby Energi & Miljö AB anger det särskilda ägardirektivet för bolaget bland annat att bolagets styrelse fastställer prissättning och att kornmunfullmäktige beslutar om VA-taxans struktur. Då behov nu föreligger om att genomföra några smärre justeringar i V A taxans struktur måste kornmunfullmäktige på nytt anta en ny VA-taxa. Förändringen avser denna gång en mindre ändring av taxeföreskrifterna. Det som berörs är inledningsvis en anpassning av l till Svenskt Vattens basförslag till V A-taxa benämnt P 96 och som anger för vem avgiftsskyldighet föreligger. Vidare berörs taxans 4 där det anges att avgiftsskyldighet för dagvattenavlopp från allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker inom detaljplan ska gälla. Dessutom föreslås att 5 ges en ny definition av lägenhetsbegreppet för bostadsfastigheter och att även ett tydliggörande görs i fråga om utrymme i icke bostadsfastighet, men som används för i 3 andra stycket järnställda ändamål. För dessa räknas varje påbötjad 150-tal rn2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard, SS 21054:2009 som en lägenhet. I övrigt har bara rena skrivfel rättats och anpassning till ny lagstiftning och nya standarder genomförts. Utdragsbestyrkning

20 ~,~~~VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut Styrelsen för Vimmerby Energi och Miljö AB föreslår att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny V A-taxa för Vimmerby kommun att gälla från och med Beslutsunderlag Förslag till ändring av den kommunala V A-taxan för Vimmerby kommun från och med , Id styrelseprotokoll Vimmerby Energi och Miljö AB , Id Förslag till VA-taxa för Vimmerby kommun, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för LogPoint AB

Bolagsordning för LogPoint AB 1 (5) Bolagsordning för LogPoint AB 1 Firma Bolagets firma är LogPoint AB 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Torsvik, Jönköpings län. 3 Föremål för bolagets verksamhet Bolagets huvuduppgift är att verka

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427

26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-01-20 26 Ändringar i bolagsordning och ägardirektiv för Roslagsvatten AB och Knivsta Vatten AB KS-2013/1427 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Bolagsordning för Sollentuna Energi AB Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Antagen av bolagsstämman 2010-06-22 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-09-21, 107 Antagen av bolagsstämman 2011-10-10

Läs mer

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag

Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Bolagsordning för Dåva Terminal Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning för Dåva Terminal AB Dokumentansvarig: Umeå kommunföretag Godkänd av: Kommunfullmäktige Version: Dokumentdatum: 2016-09-26 Reviderad:

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB

Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Bolagsordning för Umeå Vagnverkstad AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01184 BOLAGSORDNING FÖR UMEÅ

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB

Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Bolagsordning för Umeå Energi Sol, Vind och Vatten AB Dokumenttyp: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01183 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag

Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Bolagsordning för Umeå Vatten och Avfall Aktiebolag Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-02-29 DNR: KS-2013/01190 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå

Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Bolagsordning för AB Bostaden parkering i Umeå Dokumentnamn: Bolagsordning Dokumentansvarig: Kommunledningsstaben Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2016-11-28 DNR: KS-2016/00743 Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige

Bolagsordning. för Tranemo Forum AB. Tranemo kommun. Organisationsnummer: Antagen av kommunfullmäktige Dnr: KS/2016:172 Bolagsordning för Tranemo Forum AB Organisationsnummer: 559058-4511 Tranemo kommun Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21 27 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är Tranemo Forum AB. 2 Säte Styrelsen

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer

Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer Bolagsordning för Höga Kusten Destinationsutveckling AB Organisationsnummer 556961-4067 1 Firma Bolagets firma är Höga Kusten Destinationsutveckling AB. 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Örnsköldsviks

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (2) Ekonomienhet Dnr LD12/02899 Uppdnr 356 2013-01-14 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2013-01-28 Landstingsstyrelsen 2013-02-18

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB)

Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-03-21 KS 2013/0251 Kommunfullmäktige Ändringar i bolagsordningar för Kalmar Kommunbolag AB med dotterbolag (förutom Kalmar Energi

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC

Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Styrdokument Bolagsordning Entreprenörscentrum i Katrineholm AB - KATEC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.17) Godkänd av kommunstyrelsen, 88 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunstyrelsen,

Läs mer

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB

Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2012-04-10 Blad 18 Ks 47 Au 42 Dnr 83/2012-107 Revidering av bolagsordning för Arboga Energi AB Förslag till förändrad bolagsordning

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB

Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:183-107 2016-03-16 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen Ändring av bolagsordningen för SEVAB Strängnäs Energi AB Förslag till beslut

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag

Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Senast ändrad Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Vöfab Parkering Aktiebolag Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB

Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Bolagsordning för Lekebergs Kommunala Holding AB Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-04-24 Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 14-141 Bolagsordning 2 (5) Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB

Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Richard Widén 2014-10-16 LiÖ 2014-957 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Nyköping- Östgötalänken AB Bakgrund Landstinget i Östergötland övertar från och med 2015-01-01

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Fastställd av KF 1998-12-14 24/98:2 Justerat av KF 2002-12-16 23/02:2 att gälla från 2003 Godkänd av kommunfullmäktige XXXX-XX-XX

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad

Bolagsordning. Mariehus AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad Bolagsordning Mariehus AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning Mariehus AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Mariehus AB. 2 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag

Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning för BagaHus aktiebolag Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning

Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-09-28 Ks/2015:249 Sida 1(3) Kristinehamn Värme AB revidering av bolagsordning Förslag till

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB

BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB BOLAGSORDNING FÖR KRAFTSTADEN FASTIGHETER TROLLHÄTTAN AB Firma 1 Bolagets firma är. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att uppföra, köpa, äga, förvalta och försälja fastigheter

Läs mer

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut

PROTOKOLL Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124. Beslut Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2014-02-24 60 Ändring i bolagsordningen för Kommunfastigheter i Knivsta AB KS-2014/124 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med hänsyn till

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB

Bolagsordning. för. Stockholmregionens Försäkring AB Bilaga 1 1(5) till Aktieägaravtal Dnr: 2004/0056 för 1 Firma Bolagets firma är. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. 3 Mål och verksamhet Bolagets syfte är att erbjuda ägarna ett

Läs mer

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital

1 Firma 2 Säte 3 Verksamhetsföremål 4 Ändamålet med bolagets verksamhet 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning 6 Aktiekapital 1 (6) 1 Firma Bolagets firma är X-stads Återvinning Aktiebolag 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i X-stad,..län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom X-stads kommun

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland

Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Styrdokument Bolagsordning för Länstrafiken Sörmland Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.05) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 326 2 (6) Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Bolagsordning för Strömstadsgaragen

Bolagsordning för Strömstadsgaragen STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 16 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 63 Ks 93 Au 102 KS/2014 0467 Bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 72 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning VaraNet AB 2011-10-26 Innehållsförteckning

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC

Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Styrdokument Bolagsordning Katrineholms Tekniska College AB - KTC Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.19) Antagen av kommunfullmäktige, 184 Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer