Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240)"

Transkript

1 Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 3 september 2013, klockan 09:00-16:00 Ajournering 09:05-10:05, 10:17-10:21 ( 235), 10:39-10:46 ( 240) Micael Glennfalk (M), ordforande PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlsson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V) Övriga närvarande Ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Magnus Gustafsson (M) Börje Forss (FP) Joakim Svensson, trafikadministratör Staffan Leijon, utredare Håkan Ilestrand, tf ekonomichef Miklos Hathazi, samhällsbyggnadschef Patrik Simonsson, budgetsekreterare Carolina Leijonram, kommunchef Ewa Gunnarsson, kommunsekreterare Lars Johansson Vimmerby 17 september 2013 Kl. 09:00-12: Paragrafer Ordförande >> c. >,> Lars Johansson Anslag/bevis Organ Sammanträdesdatum Protokollet ar justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Protokollets förvaringsplats Underskrift Datum då anslaget tas ned //~ns~!~~:~elningen ( l XXI( JM!ltACil.~ 5trt''- l ' - Ewa\{Jupmirsson Utdragsbestyrkning

2 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(4) Kommunstyrelsen KS 235 Dnr 191/2013 Kod 623 Riktlinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun- revidering Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. upphäva gällande riktlinjer för skolskjutsar antagna av kommunfullmäktige , KF anta riklinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun enligt förslag, Id förändringarna av riktlinjer för skolskjutsar ska gälla från och med l. Ajournering Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan l 0:17 och 10:21. Sammanfattning Kommunens skolskjutsreglemente måste arbetas om för att bättre harmoniera med gällande skollagstiftning. I förslaget till nytt regelverk föreslås även att Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola ses som en enhet ur skolskjutssynpunkt Gymnasieelevers resor lyfts ur skolskjutsreglementet Dessa resor regleras enligt särskild lagstiftning. Ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige antog 2011 nytt reglemente för skolskjutsar. Det nya reglementet var främst en uppdatering av tidigare reglemente till gällande rättspraxis och lagstiftning. I reglementet antogs även generösare avståndsregler för årskurs 3 samt gymnasieelever. Utdragsbestyrkning

3 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(4) Kommunstyrelsen Aktuell situation Vimmerby kommun är i behov av att revidera nuvarande skolskjutsregelverk Anledning till detta är att reglementet inte helt harmonierar med den lagstiftning som gäller från och med I samband med att regelverket ses över finns det även anledning att överväga vissa ändringar i regelverket Val av skola Enligt nu gällande skolskjutsregler medges endast skolskjuts till den skola kommunen anvisat. I praktiken börjar områdesgränserna mellan Vimarskolan och Astrid Lindgrens skola, AL, att suddas ut. Elever väljer friare mellan de olika skolorna. Ur skolskjutshänseende kan det därför vara lämpligt att likställa skolorna, d.v.s. man beviljas skjuts till skolan oavsett om man väljer Vimarskolan eller AL-skolan. Merkostnaden för detta skulle vara blygsam samtidigt som det skulle underlätta hanteringen av skolskjutsarna. En ändring till att se de båda skolorna som en enhet ur skolskjutshänseende är även i linje med den nya skollagen, där kommunen är skyldig att anordna skjuts även till annan skola än den kommunen anvisat i de fall det inte innebär några ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Skolskjuts för Gymnasieelever Vimmerby är i förhållande till andra kommuner mycket generösa avseende resor för gymnasieelever. Generositeten kommer sannolikt innebära såväl höga kostnader som svårigheter att anordna skjutsarna i framtiden. Gymnasieelevers resor omfattas inte av skollagen utan regleras av en särskild lag, "lag om kommunernas ansvar för vissa elevresor" Detta innebär att för gymnasieelever är kommunen inte tvungen att anordna skjuts, utan endast svara för elevens kostnader för dagliga resor. Oftast sker detta genom att ett busskort delas ut. Endast i undantagsfall sker kontant ersättning. Vimmerby är, så vitt känt, den enda kommun i landet som anordnar skjutsar till samtliga gymnasieelever som uppfyller avståndskravet Hittills har det varit få som ansökt om anslutningsskjutsar i de fall man valt annat gymnasium än Vimmerbys, men allteftersom vetskapen om att kommunen anordnar skjutsar sprids kommer efterfrågan att öka. Kostnaden för gymnasieelevers skjutsar till andra kommuner beräknas under läsåret uppgå till cirka kronor under förutsättning att inga ytterligare elever tillkommer. Det finns även organisatoriska svårigheter i att anordna anslutningsskjutsar, då antalet fordon är begränsat, och den skolskjutsverksamhet som finns är Utdragsbestyrkning

4 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 3 ( 4) Kommunstyrelsen dimensionerad utifrån behovet vid kommunens skolor. Hittills har det gått att lösa efterfrågade skjutsar tack vare tillmötesgåenden från upphandlade skolskjutsentreprenörer och andra taxibolag. Det finns även risk att de "fria" skolskjutsarna för gymnasieelever inverkar negativt på antalet elever vid Vimmerby gymnasium. Det har kommit förfrågningar om möjligheten att få skolskjuts till andra gymnasieskolor utifrån att man då inte är tvungen att studera vid Vimmerby Gymnasium. Vimmerby har i sitt skolskjutsreglemente valt att ha samma avståndsgränser för årskurs 4-9 som för gymnasiet. Effekten att ha samma avståndsgränser blir för vissa elever att man under grundskoletiden ej är berättigad till skolskjuts, men att vid gymnasiestudiema blir berättigad till skolskjuts då man uppfyller avståndskravet för att beviljas skolskjuts. En anpassning av regelverket för gymnasieelevers resor till en standard motsvarande vad som gäller i andra kommuner skulle i praktiken medföra försämrade resmöjligheter för elever i Vimmerby kommun. Ett fåtal elever skulle få längre avstånd till påstigningsplats, men för de flesta elever skulle påstigningsplatsen inte påverkas. Största förändringen skulle vara att möjlighet till hemresa runt kl16:00 skulle försvinna onsdagar och fredagar för elever som idag enbart reser med skolskjutsar. Elever som åker med ordinarie linjetrafik skulle inte påverkas över huvud taget. Ekonomiskt skulle en förändring av gymnasieskjutsarna utifrån dagens förutsättningar medföra en besparing på cirka kronor per år. Ärendet diskuteras. Förslag till beslut Trafikadministratör Joakim Svensson föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att anta riklinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun enligt förslag, Id upphäva gällande riktlinjer för skolskjutsar antagna av kommunfullmäktige , KF 159 förändringarna av riktlinjer för skolskjutsar ska gälla från och med l. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut , KF 159, Riktlinjer för skolskjutsar i Vimmerby Kommun. Utdragsbestyrkning

5 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4(4) Kommunstyrelsen Förslag till Riktlinjer för skolskjutsar i Vimmerby kommun, upprättat av Joakim Svensson, Id Tjänsteskrivelse upprättad av trafikadministratör Joakim Svensson, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

6 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(2), Kommunstyrelsen KS 236 Dnr 13/2011 Kod 002 Bemyndigande att underteckna från kommunfullmäktige utgående handlingar under mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att l. under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson (C), i båda fallen med kontrasignation av kommunchef Carolina Leijonram eller, vid förfall för denne, personalchef Monica Bergh att 2. underteckna från kommunfullmäktige följande utgående skrivelser; avtal, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkursoch verkställighetshandlingar samt liknande handlingar 3. övriga utgående handlingar från kommunfullmäktige undertecknas av fullmäktiges ordförande och kontrasigneras av fullmäktiges sekreterare i enlighet med arbetsordningen. Ärendet A v fullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktiges ordförande undertecknar och fullmäktiges selaeterare kontrasignerar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. Kommunfullmäktige beslutade att under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson, i båda fallen med kontrasignation av kommunchef Carolirra Leijonram eller, vid förfall för denne, administrativ chef Helena Sjöholm att underteckna från kommunstyrelsen utgående slaivelser, kontrakt, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkurs- och verkställighetshandlingar samt liknande handlingar. Utdragsbestyrkning

7 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Med anledning av att administrativ chef Helena Sjöholm slutar sin tjänst föreslås att personalchef Monica Bergh kontrasignerar handlingar när kommunchef Carolina Leijonram inte är närvarande. Övriga utgående handlingar från kommunfullmäktige undertecknas av fullmäktiges ordförande och kontrasigneras av fullmäktiges sekreterare i enlighet med arbetsordningen. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk (M) eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson (C), i båda fallen med kontrasignation av kommunchef Carolina Leijonram eller, vid förfall för denne, personalchef Monica Bergh att underteckna från kommunfullmäktige följande utgående skrivelser; avtal, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkurs- och verkställighetshandlingar samt liknande handlingar övriga utgående handlingar från kommunfullmäktige undertecknas av fullmäktiges ordförande och kontrasigneras av fullmäktiges selaeterare i enlighet med arbetsordningen. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , KS 478. Kommunfullmäktiges beslut , KF Tjänsteslaivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

8 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(2) " Kommunstyrelsen KS 237 Dnr 13/2011 Kod 002 Bemyndigande att underteckna från kommunstyrelsen utgående handlingar under mandatperioden Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att l. under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordfdrande Micael Glennfalk (M) eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson (C), i båda fallen med kontrasignation av kommunchef Carolina Leijonram eller, vid förfall för denne, personalchef Monica Bergh att 2. underteckna från kommunstyrelsen utgående skrivelser; avtal, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkurs- och verkställighetshandlingar samt liknande handlingar. Ärendet Kommunstyrelsen beslutade att under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Micael Glennfalk eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson, i båda fallen med kontrasignation av kommunchef Carolina Leijonram eller, vid förfall för denne, administrativ chef Helena Sjöholm att underteckna från kommunstyrelsen utgående skrivelser, kontrakt, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkurs- och verkställighetshandlingar samt liknande handlingar. Med anledning av att administrativ chef Helena Sjöholm slutar sin tjänst föreslås att personalchef Monica Bergh kontrasignerar handlingar när kommunchef Carolina Leijonram inte är närvarande. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår att kommunstyrelsen beslutar att under mandatperioden bemyndiga kommunstyrelsens ordfdrande Micael Glennfalk (M) eller, vid förfall för denne, kommunstyrelsens l :e vice ordförande PerÅke Svensson (C), i båda fallen med kon- Utdragsbestyrkning

9 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen trasignation av kommunchef Carolina Leijonram eller, vid förfall för denne, personalchef Monica Bergh att underteckna från kommunstyrelsen utgående skrivelser; avtal, gåvobrev, låne-och skuldförbindelser, rättegångshandlingar, konkurs- och verkställighetshandlingar samt liknande handlingar. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens beslut , KS 477. Tjänsteskrivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista Ordförande Micael Glennfalk (M) l :e vice ordförande PerÅke Svensson (C) Kommunchef Carolina Leijonram Personalchef Monica Bergh Kanslijurist Therese Jigsved Avdelningarna inom kommunstyrelseförvaltningen UtdragsbestyrkBing

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen KS 238 Dnr 51/2013 Kod 111 Valkretsindelning vid 2014 års landstingsval Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna valnämndens åtgärd att som yttrande uppge att det inte finns några skäl att ändra nuvarande valkretsindelning. Ärendet Länsstyrelsen har i skrivelse till Landstinget i Kalmar län efterfrågat besked om nuvarande valkretsindelning med sex valkretsar ska bestå för 2014 års val tilllandstingsfullmäktige. För Virornerbys del är nuvarande valkrets Vimmerby och Hultsfreds kommuner tillsammans, kallat Kalmar 2. Enligt 4 kap 8 vallagen ska kommunerna yttra sig innan landstingsfullmäktige fattar beslut. Beslut om ändrad valkretsindelning ska fattas av landstingsfullmäktige och det brådskar således att inkomma med yttrande från kommunen. Det går inte att invänta fullmäktiges beslut utan valnämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner valnämndens åtgärd. Förslag till beslut Valnämnden föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att godkänna valnämndens åtgärd att som yttrande uppge att det inte finns några skäl att ändra nuvarande valkretsindelning. Beslutsunderlag Valnämndens beslut , VN 11. Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

11 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kornmunstyrelsen KS 239 Dnr 51/2013 Kod 111 Valdistriktsindelning vid valen 2014 Kommunstyrelsens beslut Kornmunstyrelsen föreslår att kornmunfullmäktige beslutar att behålla nuvarande valdistriktsindelning för Vimmerby kommun. Ärendet En kornmun ska enligt 4 kap 17 vallagen se över indelningen i valdistrikt året närmast före det år då ordinarie val till riksdagen ska hållas. Ett valdistrikt ska omfatta mellan l 000 och 2000 röstberättigade, men om det finns särskilda skäl får ett valdistrikt omfatta fårre. Vimmerby har för närvarande tretton valdistrikt. Valnämnden har tidigare uttalat sig positiv till att behålla nuvarande valdistriktsindelning. Skäl till att behålla nuvarande valdistriktsindelning är att det finns risk för lägre valdeltagande om det är långt att ta sig till vallokalen. Det är dåliga kommunikationer mellan de mindre mierna. Det har heller inte varit svårt att rekrytera valförrättare till de mindre orterna. Förslag till beslut Valnämnden föreslår kornmunstyrelsen att i sin tur föreslå kornmunfullmäktige besluta att behålla nuvarande valdistriktsindelning för Vimmerby kornmun. Beslutsunderlag Valnämndens beslut , VN lo. Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(3) Kornmunstyrelsen KS 240 Dnr 160/2013 Kod 611 Utökad undervisningstid i matematik i årskurserna begäran om tilläggsanslag Kommunstyrelsens beslut Kornmunstyrelsen föreslår kornmunfullmäktige att avslå barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för år 2013 och utökad budgetram för år 2014 för att finansiera utökningen av rnatematikundervisning i årskurserna 1-3. Reservationer Helen Nilsson (S), Lis-Astrid Andersson (S), Peter Högberg (S) och Lars Johansson (V) reserverar sig mot beslutet till förrnån för eget förslag. Ajournering Sammanträdet ajourneras under denna beslutspunkt mellan klockan 10:39 och 10:46. Ärendet Barn- och utbildningsnämnden begär tilläggsanslag för att finansiera den av riksdagen beslutade utökningen av rnatematikundervisningen i årskurs 1-3. Begäran avser budgetåret 2013 med 0,53 rnnkr och budgetåret 2014 med 1,06 rnnkr. Den förändrade lagstiftningen gäller från och med l juli 2013 och innebär att rnatematikundervisningen i grundskolan ska utökas med 120 timmar. Detta innebär ett ökat ekonomiskt åtagande för Vimmerby kornmun som skolhuvudrnan. Kostnadsökningen kornmer främst att bero på ökade utgifter i form av ökade lönekostnader för lärare som undervisar i matematik. Det nationella anslaget för den kommunalekonomiska utjämningen utökas till följd av beslutet, 2013 med 250 miljoner kronor och 2014 med miljoner kronor. För kommunernas del innebär det att statsbidragen i den så kallade "påsen" utökas men de öronmärks inte. Vimmerby kornmun får kronor mer i statsbidrag och kronor till följd av Utdragsbestyrkning

13 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(3) Kommunstyrelsen förändringen. Dessa har inte tillskjutits barn- och utbildningsnämnden utan finns under posten skatteintäkter och statsbidrag. Barn- och utbildningsnämnden gör gällande att beslutet innebär en ökning 2,1 lärartjänster inom grundskolan och ca 0,15 tjänst inom grundsärskolan. För detta har nämnden begärt tilläggsanslag med kronor år 2013 och l kronor De begärda medlen överstiger de medel som kommunen kompenserats för i den så kallade "påsen". De nya reglerna gäller från efter beslut i Riksdagen och bygger på Regeringens proposition 2012/13:64. Riksdagens beslut är tvingande. Ärendet diskuteras. Helen Nilsson (S) och Lars Johansson (V) anser att barn- och utbildningsnämnden ska få ett tilläggsanslag för att kunna genomföra den utökade matematikundervisningen. Då skolan får ökade lagkrav måste finansieringen lösas. Tilläggsanslaget ska dock motsvara den summa som riksdagen betalar ut, vilket är lägre än det begärda tilläggsanslaget. Finansieringen förslår de att man löser genom de ökade statsbidragen. Ordförande Micael Glennfalk (M) menar att då kravet på den utökade matematikundervisningen har varit känd sedan tidigare borde barn- och utbildningsnämnden haft med det i beräkningarna när man arbetade fram budgetramarna. Det hade gett kommunstyrelsen förutsättningen att ta ställning till om nämnden skulle få en större budgetram eller inte. Magnus Gustafsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, framför att nämnden varit enig i sitt beslut om att begära tilläggsanslag. Nämnden anser att om regeringen tycker att matematikresultatet är för lågt och kommunerna får i uppgift att utöka undervisningstiden så måste också de pengar som betalas ut gå direkt till det specifika ändamålet. Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden begär hos kommunfullmäktige l. att för budgetåret 2013 erhålla tilläggsanslag på 0,53 mnkr för att finansiera den av riksdagen beslutade utökningen av matematikundervisningen i årskurserna att från 2014 få utökad budgetram med 1,06 mnkr för att finansiera den av riksdagen beslutade utökningen av matematikundervisningen i årskurs 1-3. Utdragsbestyrkning

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(3) Kommunstyrelsen Oppositionen (Socialdemolaaterna och Västerpartiet) yrkar avslag på barnoch utbildningsnämndens begäran och yrkar istället att nämnden ges ett tilläggsanslag på laonor för 2013 och laonor för Finansiering sker genom de ökade statsbidragen eller likvida medel. Alliansen (Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemolaaterna) yrkar avslag på barn- och utbildningsnämndens begäran med motiveringen att den utökade matematikundervisningen ska finansieras inom nämndens befintliga budgetram. Beslutsgång Ordföranden finner att tre förslag föreligger: barn- och utbildningsnämndens förslag, alliansens förslag och oppositionens förslag. Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller alliansens förslag. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst bifaller Alliansens förslag. Nej-röst bifaller Oppositionens förslag. Omröstningsresultat Resultatet blir 5 ja-röster mot 4 nej-röster. Därmed bifaller kommunstyrelsen alliansens förslag. PerÅke Svensson (C) Helen Nilsson (S) Leif Carlson (M) Ingela Nilsson Nachtweij (C) Göran Gustafsson (KD) Lis-Astrid Andersson (S) Peter Högberg (S) Lars Johansson (V) Micael Glennfalk (M), ordförande Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Beslutsunderlag Barn- och utbildningsnämndens beslut , BUN 97. Tjänsteslaivelse upprättad av administrativ chef Helena Sjöholm, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 1(2) Sammanträdesdatum KS 241 Dnr 80/2012 Kod 109 Medborgarförslag om att anordna evenemang Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget om att anordna evenemang på det sättet att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med de unga arbeta vidare med frågan i syfte att anordna evenemang varje halvår. Sammanfattning av medborgarförslaget Rasmus Hjelm har väckt medborgarförslag om att starta någon form av större evenemang vmje halvår. Ärendet Medborgarförslaget om att anordna evenemang remitterades till kultur- och fritidsnämnden och ungdomsrådet för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att de är positiva till medborgarförslaget och att de hela tiden arbetar för att förbättra ungas livsvillkor i Vimmerby. Detta görs i hög grad genom dialog med unga där de tillsammans kan skapa verksamhet som efterfrågas. Till grund för arbetet ligger kontinuerliga möten utifrån den så kallade Globträdsmodellen, spontana möten på Fabriken eller genom föreningslivet tillsammans med enkätundersökningen LUPP. Kultur- och fritidsnämnden tycker att förslaget om att arrangera ett större evenemang i halvåret är bra. Nämnden kan genom Fabriken stötta iden i medborgarförslaget, men behöver veta mer med vad som menas med större evenemang. Fabriken kan dock inte genomföra stön e evenemang själv, men kan hjälpa till genom att diskutera ideerna, samordna och hitta vägar. Eventuellt kan det finnas privata aktörer som kan och vill genomföra större evenemang. Kultur- och fritidsnämnden prioriterar barnkonventionsfrågor och ser gärna ungas delaktighet. Eventuellt kan man bötja med ett mindre evenemang som Utdragsbestyrkning

16 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr 2(2) sedan kan växa in i ett större med intresserade ungdomar och Fabriken tillsammans. Ungdomsrådet ställer sig också positiva till medborgarförslaget och håller med om att det skulle behövas ett större evenemang varje halvår. I dagsläget finns det inga större evenemang för invånarna i kommunen och ungdomsrådet tycker att det skulle behövas för att Vimmerby skall bli mer intressant för ungdomar. Bedömning Remissinstanserna är positiva till förslaget och kultur- och fritidsnämnden föreslår att fullmäktige skall vara positiv till förslaget. Det är lite osäkert vilken typ av evenemang som avses, men nämnden kan få i uppdrag att arbeta vidare med ärendet i samverkan med de unga. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget om att anordna evenemang på det sättet att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med de unga arbeta vidare med frågan i syfte att anordna evenemang varje halvår. Beslutsunderlag Medborgarförslag väckt av Rasmus Hjelm, Id Kommunfullmäktiges beslut , KF 44. Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id Yttrande från kultur- och fritidsnämnden , KFN 94. Yttrande från ungdomsrådet, Id Tjänsteskrivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista Kommunfullmäktige Protokolljus terare Utdragsbestyrkning

17 Sammanträdesdatum " Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(2) KS 242 Dnr 78/2012 Kod 109 Medborgarförslag angående fritidsaktiviteter för ungdomar Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att medborgarförslaget angående fritidsaktiviteter för ungdomar ska anses besvarat med hänvisning till det beslut som föreslagits fullmäktige vid kommunstyrelsens sammanträde angående medborgarförslag om nattöppet kafe och det förslag om att anordna evenemang som behandlats tidigare under dagens sammanträde. Sammanfattning av medborgarförslaget Emma Ståhlgren och Kristin Tunek har väckt medborgarförslag om fler fritidsaktiviteter för ungdomar. De anser att nuvarande utbud inte är tillräckligt och att det borde finnas fler ställen att gå till som är öppet sent på kvällen. De anser också att det borde arrangeras fler än en festival om året. Ärendet Medborgarförslaget angående fritidsaktiviteter för ungdomar remitterades till kultur- och fritidsnämnden och ungdomsrådet för yttrande. Kultur- och fritidsnämnden skriver i sitt yttrande att de är positiva till medborgarförslaget och att de hela tiden arbetar för att förbättra ungas livsvillkor i Vimmerby. Detta görs i hög grad genom dialog med unga där de tillsammans kan skapa verksamhet som efterfrågas. Till grund för arbetet ligger kontinuerliga möten utifrån den så kallade Globträdsmodellen, spontana möten på Fabriken eller genom föreningslivet tillsammans med enkätundersökningen LUPP. Kultur- och fritidsnämnden tycker att förslaget om fler fritidsaktiviteter för ungdomar är bra. Det är ett av nämndens viktigaste arbetsområden. Nämnden är osäker på vilka aktiviteter som menas och hur de ska arrangeras för att bli attraktiva för ungdomar i Vimmerby, men kan genom Fabriken stötta ideer och genom samarbete med andra aktörer hitta vägar att genomföra aktiviteter. Utdragsbestyrkning

18 ~~~~ VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Ungdomsrådet ställer sig också positiva till medborgarförslaget och håller med om att det behövs mer fritidsaktiviteter i Vimmerby kommun. Ett exempel skulle kunna vara ett nattöppet cafe där ungdomarna kan sitta och prata. Ungdomsrådet tror att alkoholkonsumtionen skulle minska om det fanns ställen där ungdomar kan träffas. I dagsläget finns det inga ställen efter klockan 21 :00 i Vimmerby att träffas på och bara prata och umgås. Bedömning Remissinstanserna är positiva till förslaget och kultur- och fritidsnämnden föreslår att fullmäktige skall vara positiv till förslaget. Det är lite osäketi vilka aktiviteter som avses, men nämnden kan få i uppdrag att arbeta vidare med ärendet i samverkan med de unga. Förslag till beslut Kanslijurist Therese Jigsved föreslår kommunstyrelsen att i sin tur föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla medborgarförslaget angående fritidsaktiviteter för ungdomar på det sättet att kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att i samverkan med de unga arbeta vidare med frågan i syfte att öka utbudet av fritidsaktiviteter för ungdomar. Peter Högberg (S), Leif Carlson (M) med flera föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat med hänvisning till det beslut som föreslagits fullmäktige vid kommunstyrelsens sammanträde angående medborgarförslag om nattöppet kafe och det förslag om att anordna evenemang som behandlats tidigare under dagens sammanträde. Beslutsgång Ordförande finner att två förslag föreligger. Han ställer dem mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Peter Hög bergs, Leif Carlsons med fleras förslag. Beslutsunderlag Medborgarförslag väckt av Emma Ståhlgren och Kristin Tunek, Id Kommunfullmäktiges beslut KF 42, Remiss från kommunstyrelseförvaltningen, Id Yttrande från kultur- och fritidsnämnden, KFN 94, Yttrande från ungdomsrådet, Id Tjänsteskrivelse upprättad av kanslijurist Therese Jigsved, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

19 Sammanträdesdatum Kornmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sidnr 1(2) KS 243 Dnr 175/2013 Kod 706 VA-taxa för Vimmerby kommun - revidering Kommunstyrelsens beslut Kornmunstyrelsen ställer sig bakom Vimmerby Energi och Miljö AB:s förslag till kornmunfullmäktige att anta upprättat förslag till ny V A-taxa för Vimmerby kornmun att gälla från l. Ärendet För Vimmerby Energi & Miljö AB anger det särskilda ägardirektivet för bolaget bland annat att bolagets styrelse fastställer prissättning och att kornmunfullmäktige beslutar om VA-taxans struktur. Då behov nu föreligger om att genomföra några smärre justeringar i V A taxans struktur måste kornmunfullmäktige på nytt anta en ny VA-taxa. Förändringen avser denna gång en mindre ändring av taxeföreskrifterna. Det som berörs är inledningsvis en anpassning av l till Svenskt Vattens basförslag till V A-taxa benämnt P 96 och som anger för vem avgiftsskyldighet föreligger. Vidare berörs taxans 4 där det anges att avgiftsskyldighet för dagvattenavlopp från allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker inom detaljplan ska gälla. Dessutom föreslås att 5 ges en ny definition av lägenhetsbegreppet för bostadsfastigheter och att även ett tydliggörande görs i fråga om utrymme i icke bostadsfastighet, men som används för i 3 andra stycket järnställda ändamål. För dessa räknas varje påbötjad 150-tal rn2 bruttoarea (BTA) enligt Svensk Standard, SS 21054:2009 som en lägenhet. I övrigt har bara rena skrivfel rättats och anpassning till ny lagstiftning och nya standarder genomförts. Utdragsbestyrkning

20 ~,~~~VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL sidnr Sammanträdesdatum 2(2) Kommunstyrelsen Förslag till beslut Styrelsen för Vimmerby Energi och Miljö AB föreslår att kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny V A-taxa för Vimmerby kommun att gälla från och med Beslutsunderlag Förslag till ändring av den kommunala V A-taxan för Vimmerby kommun från och med , Id styrelseprotokoll Vimmerby Energi och Miljö AB , Id Förslag till VA-taxa för Vimmerby kommun, Id Sändlista Kommunfullmäktige Utdragsbestyrkning

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav.

Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i proportion till deras aktieinnehav. Bilaga l Bolagsordning för Norrtåg AB Organisationsnummer 55 67 58-34 96 1 Bolagets firma Bolagets firma är Norrtåg AB. 2 Bolagets säte Bolaget har sitt säte i Umeå, Västerbottens län 3 Ändamålet med bolagets

Läs mer

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015)

Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg AB (RS/975/2015) Tjänsteskrivelse ( Ange instans) 1(2) Samordningskansliet 2015-05-20 Helge Jonsson Tfn: 063-14 76 36 E-post: helge.jonsson@regionjh.se Ändringar i konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för Norrtåg

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB

BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR REGIONTEATER VÄST AB Godkänd av kommunfullmäktige den 14 februari 2007, 34 (tidigare Västsvenska Teater och Dans AB den 10 april 2001, 50 och den 12 februari 2003,

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova

Kompletterande beslut vad gäller omstrukturering av Renova Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-05 Diarienummer 0660/12 Repronummer 242/13 Stadsledningskontoret Jan Persson, Jessica Granath Telefon 031-3680346 resp 031-3680237 E-post: jan.persson@stadshuset.goteborg.se,

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82)

Abonnemang hemkompost Abonnemang osorterat sorterat hemkompost Grundavgift och hämtningsavgift 61 (82) Allt matavfall ska sorteras, enligt anvisningar från förbundet. Matavfall får inte läggas i kärlet för restavfall. Med restavfall menas den brännbara rest som blir över när matavfall och övrigt sorterbart

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Regionstyrelsen Föredragningslista för regionstyrelsen tisdagen den 3 mars 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00. Lunchpaus 13.00-14.00 Forts informationer

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag.

Aktiekapitalet skall vara lägst 100 000 kronor för privata aktiebolag och lägst 500 000 kronor för publika aktiebolag. Vad du behöver veta när du startar ett aktiebolag. Innehållsförteckning Sid Kort om aktiebolag 2-3 Styrelse och VD 4 Revisor 5 Bolagets namn 6 Årsredovisning och revisionsberättelse 7 Så här bildas ett

Läs mer

Kallelse till Kommunstyrelsen

Kallelse till Kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE SIDA 1 (3) Kallelse till Kommunstyrelsen Tid Måndag den 27 januari 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 0 Val av justerare 1

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER.

BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197. Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. 1(7) BOLAGSORDNING FÖR AKTIEBOLAGET GÖTENEBOSTÄDER, org nr 556089-4197 Firma 1 Bolagets firma är Aktiebolaget GÖTENEBOSTÄDER. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till huvudföremål för sin verksamhet

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6

Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 10 (59) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 november 2013 6 Paragraf Diarienummer KS-2013/1390.109 Godkännande av att SRV återvinning AB ( SRV ) och Scandinavian

Läs mer

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 25 juni 2012 VIMMERBY KOMMUN Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE 2012-06-13 1(3) Art Kommunfullmäktiges sammanträde Tid Måndagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer