Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare"

Transkript

1 2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, , kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden Sid 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Prognos för barn- elevutvecklingen i Ängelholms kommun åren samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheten under samma tidsperiod 2012/ Matavfall i skolorna 2011/ Interkommunal ersättning för elever i gymnasieskolan år / Rapport intern kontroll - Omsorgstimmar 2012/ Rapport intern kontroll - Inköp och upphandling 2012/ Rapport intern kontroll - Delegationsordning 2012/ Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Skåne Nordväst 10 Val av ordförande i utökat programråd för Vuxenutbildningen 11 Information från förvaltningens samverkansgrupp FSG-BUF 2012/ / /

2 3 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 (3) 12 Genomlysning av fritidshemsverksamheten 2012/ Anmälningar 2012/11 14 Kurser/konferenser 2012/14 15 Övriga frågor 2012/12 3

3 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /308 Margreth Andersson Barn- och utbildningsnämnden Prognos för barn- elevutvecklingen i Ängelholms kommun åren samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheten under samma tidsperiod Ärendebeskrivning För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna erbjuda utbildning och barnomsorg med god kvalitet måste det finnas kunskap om hur verksamheterna förändras över tid Barn- och utbildningsförvaltningen beslöt vid sitt sammanträde den 25 november 2010, 104, att förvaltningen vart annat år ska uppdatera sin lokalförsörjningsplan. Syften med planen är att ha en god framförhållning vad gäller lokaler, personal m.m. för förskolor och skolor. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 20 november 2012 Prognos för barn- och elevutvecklingen i Ängelholms kommun Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna upprättad prognos för barn- och elevutvecklingen i Ängelholms kommun samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheten under samma tidsperiod. Tony Mufic Förvaltningschef Margreth Andersson Administrativ chef Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 4

4 5 1 (23) Prognos för barn- elevutvecklingen i Ängelholms kommun åren , samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheter under samma tidsperiod. Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Telefon Internet 5

5 6 2 (23) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Sammanfattning av Prognos för barn- och elevutvecklingen i Ängelholms kommun åren samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheter under samma tidsperiod Hjärnarps rektorsområde... 5 Analys för Hjärnarps rektorsområde Kungsgårdsskolan... 8 Analys för Kungsgårdens rektorsområde... 8 Magnarps rektorsområde... 9 Analys för Magnarps rektorsområde Munka Ljungby rektorsområde Analys för Munka Ljungby rektorsområde Nyhemsskolan Analys för Nyhems rektorsområde Rebbelberga rektorsområde Analys för Rebbelberga rektorsområde Skäldervikens rektorsområde Analys för Skäldervikens rektorsområde Strövelstorps rektorsområde Analys för Strövelstorps rektorsområde Södra Utmarkens rektorsområde Analys för Södra Utmarkens rektorsområde Villans rektorsområde Analys för Villans rektorsområde

6 7 3 (23) Bakgrund För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna erbjuda utbildning och barnomsorg med god kvalitet måste vi ha kunskap om hur verksamheterna förändras över tid. Därför startade barn- och utbildningsförvaltningen ett prognosarbete, 2007, för att få fram ett realistiskt framtida barn- och elevunderlag. Detta arbete utfördes av förvaltningens egna tjänstemän med hjälp av kompetens från andra förvaltningar samt externa organisationer. Dessa siffror reviderades de följande åren därefter. Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde i november 2009, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan avseende för och grundskolelokaler, grundad på befolkningsprognosen Denna plan färdigställdes 2010 och sträcker sig över åren Eftersom den ekonomiska situationen i världen har förändrats sedan den gjordes känns den idag inte aktuell. Vi kan dock konstatera att flertalet av de då önskade projekten är genomförda. Våren 2012 levererades en av kommunen upphandlad befolkningsprognos. Det är företaget Statisticon som tagit fram siffror, diagram och prognoser. Här har man i samarbete med förvaltningens olika tjänstemän tagit hänsyn till de lokala förutsättningarna. Dessutom ligger också, som grund för prognosen, utvecklingen avseende fertilitet, mortalitet, in- och utflyttning i kommunen de senaste tre åren samt kommunens byggplaner för åren Till barn- och utbildningsförvaltningen har levererats en särskild Delområdesprognos baserad på våra rektorsområden. Syfte Syftet med planerna är att ha en god framförhållning vad det gäller lokaler, personal mm för förskolor och grundskolor. Mål Målet för detta arbete är att redovisa vilket behov av lokaler BUN har fram till Våra nuvarande lokaler är sedan 2012 överlämnade till Ängelholmslokaler AB, som i fortsättningen ska sköta underhåll av dessa. Därför beaktas inte alls underhållsaspekter i detta arbete. Ur Statisticons material har tagits nedanstående tabell. Här kan man konstatera att kommunens totala folkmängd ökar med 3917 personer under åren Man kan även utläsa ökningarna per rektorsområde. Dessa siffror visar alla de barn och elever som bor inom rektorsområdet som vi som kommun har ansvar för. De visar ej hur många barn/elever som valt andra skolor eller skolformer. Det intressanta är att analysera varje rektorsområde för sig vilket görs nedan. 7

7 8 4 (23) Sammanfattning av Prognos för barn- och elevutvecklingen i Ängelholms kommun åren samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheter under samma tidsperiod. Förskola: Den kommunala förskolan omfattar ht-2012, 1374 barn. De fristående förskolorna har 518 barn. vilket innebär ca 27 % av totala antal placeringar, som är Det politiska målet är 50 % fristående placeringar vilket innebär att kommande placeringar av barn ska ske i fristående förskolors regi. Skulle så inte bli fallet så måste kommunen planera enligt följande: - Platser för ca 60 barn i Södra Utmarkens rektorsområde - Platser för ca 60 barn i Rebbelberga rektorsområde Övriga rektorsområden förväntas att klara sina placeringar då förskolorna i Skälderviken och Hjärnarp är klara. Skola: Det är svårt idag att sia om fler fristående skolor kommer att etablera sig i kommunen, eller de som redan finns utökar sin verksamhet. Utan vetskap om detta måste kommunen ändå förbereda sig för att ta emot samtliga elever. En djupare analys behövs för Rebbelberga och Södra Utmarkens rektorsområden hur man ska klara sina lokalbehov framöver. Här bör grupper skapas där skolledning och berörd personal deltager. Resultatet presenteras senast för förvaltningschefen. Följande rektorsområden kan ta emot fler elever i sina lokaler under perioden: Kungsgårdsskolan Magnarps skola Nyhemsskolan Strövelstorps skola Övriga rektorsområden förväntas att klara de elevökningar som finns i prognoserna och därför krävs inga utbyggnader av lokalerna. 8

8 9 5 (23) Hjärnarps rektorsområde 9

9 10 6 (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror Följande visar den elevprognos som ligger till grund för förvaltningens budgetarbete. Antalet bygger på rektorernas faktiska siffror. Elevprognos 2012/13 Rektors uppgift om elevantal Födda år UPPTAGNINGSOMRÅDE F klass ÅK1 ÅK2 ÅK3 ÅK4 ÅK5 ÅK6 ÅK7 ÅK8 ÅK9 Sa/ro Exkl fklass Rebbelberga Kungsgården Villan Nyhem Hjärnarp Munka Ljungby Skälderviken Magnarp Montessori Södra Utmarken Strövelstorp Summa/åk Enligt KIR Detta underlag är EXKL elever i friskolor och i annan kommun Underlaget innehåller samtliga elever som är klassplacerade i resp område, även elev från annan kommun 10

10 11 7 (23) Analys för Hjärnarps rektorsområde. Barn 0-5 år Statisticons tabell visar för 2013, 245 barn i området och år 2021, 220 barn. Lägst barnantal är det år 2017, med 213 barn. Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. En ny förskola är under uppbyggnad år 2013 med plats för ca 80 barn och då den är färdigställd bör den klara behovet tom Idag finns 114 barn placerade inom området. Inom Hjärnarps rektorsområde finns även två fristående förskolor. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 160 elever för år 2013 Statisticons siffra är 158 elever för år Skillnad +2 elever. Statisticon siffra är 154 elever för år 2021 En topp i antalet blir det 2017 med 178 elever. Minskning, enligt Statisticon, i åldergruppen med 4 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 98 elever för år 2013 Statisticons siffra är 109 elever för år Skillnad 11 elever Statisticons siffra är 132 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i åldersgruppen med 23 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 91 elever för år 2013 Statisticons siffra är 86 elever för år Skillnad 5 elever Statisticons siffra är 122 elever för år 2021 Ökning i åldersgruppen med 36 elever under åren Sammanfattningsvis klaras behovet för barn 1-5 år med den kommande nybyggda förskolan. I skolan ökar elevtalet med ca 60 elever. Detta fördelat på 10 årskurser blir ca 6 elever mer/åk under perioden vilket skolan klarar. 11

11 Kungsgårdsskolan 12 8 (23) Analys för Kungsgårdens rektorsområde Eleverna i Montessori tillhör Kungsgårdens rektorsområde men redovisas separat. De är idag enligt rektors siffra 170 st. Här förväntas att det elevtalet förblir konstant eller utökas vilket är möjligt. Idag har Kungsgårdsskolan 417 elever enligt rektors faktiska siffra. Kungsgårdsskolan får huvudsakligen sina elever från Skälderviken och Rebbelberga rektorsområden. Elevutvecklingen inom Skäldervikens upptagningsområde är för åldersgruppen år följande: elever elever Detta innebär en ökning med 55 elever Elevutvecklingen inom Rebbelbergas upptagningsområde är för åldersgruppen år följande: elever elever Detta innebär en minskning med 2 elever. Från Montessoriskolan kan det komma ca 25 elever årligen. Sammanfattningsvis kan Kungsgårdsskolan öka med ca 80 elever. Eftersom skolan tidigare haft betydligt fler elever än de 417 som finns idag kan skolan ta emot dessa elever utan problem. Enligt tidigare prognosberäkning har skolan kapacitet för minst 450 elever. Vejbystrands skola och förskola har också fått tillstånd att starta en åk 7-9 skola i Valhall Park för 150 elever, vilket kan innebära att Kungsgårdsskolan får färre antal elever. 12

12 Magnarps rektorsområde 13 9 (23) 13

13 Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror (23) Analys för Magnarps rektorsområde Barn 0-5 år Under perioden är siffrorna i det närmaste konstanta, vilket innebär att det inte finns några problem inom rektorsområdets förskoleverksamhet. Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Idag finns 86 barn inom området. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 124 elever för år 2013 Statisticons siffra är 148 elever för år Skillnad 24 elever. Statisticons siffra är 164 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i elevgruppen, med 16 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 92 elever för år 2013 Statisticons siffra är 109 elever för år Skillnad 17 elever. Statisticons siffra är 125 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 16 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 88 elever för år 2013 Statisticons siffra är 105 elever för år Skillnad 17 elever Statisticons siffra är 117 elever för 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 12 elever under åren Sammanfattningsvis kan konstateras att rektorsområdet klarar av kommande barn/elevökning och har även möjlighet att ta emot fler. 14

14 Munka Ljungby rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 15

15 16 12 (23) Analys för Munka Ljungby rektorsområde Barn 0-5 år Den totala ökningen av barn under perioden är 24 barn. Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran.. Planer finns på att det öppnas en ny (ev fristående) förskola inom området. Idag finns 244 barn inom området Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 239 elever för år 2013 Statisticons siffra är 270 elever för år Skillnad 31 elever. Statisticon siffra är 298 elever för år 2021 Ökning,enligt Statisticon, i åldergruppen med 28 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 164 elever för år 2013 Statisticons siffra är 185 elever för år Skillnad 21 elever Statisticons siffra är 228 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i åldersgruppen med 43 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 191 elever för år 2013 Statisticons siffra är 219 elever för år Skillnad 28 elever. Rektorsområdet har tagit emot en del elever från Östra Ljungby i Klippans kommun. Statisticons siffra är 236 elever för år 2021 Ökning i åldersgruppen med 17 elever under åren Sammanfattningsvis kan konstateras att inga större problem framkommer under prognosperioden. Man har nu även undervisning i Intro-bas grupper och de ryms också inom skolan. Att utnyttja lokaler på annat sätt och ev organisera om, så kan mer lokaler frigöras om det uppkommer behov under perioden. 16

16 Nyhemsskolan (23) Analys för Nyhems rektorsområde Idag har Nyhemsskolan 342 elever enligt rektors faktiska siffra. Skolan får huvudsakligen sina elever från Villan och Södra Utmarkens skolor. Elevutvecklingen inom Villans upptagningsområde är för åldersgruppen år följande: elever elever Detta innebär en ökning med 25 elever Elevutvecklingen inom Södra Utmarkens upptagningsområde är för åldersgruppen år följande: elever elever Detta innebär en ökning med 44 elever. Sammanfattningsvis kan Nyhemssskolan öka med ca 70 elever. Eftersom skolan tidigare haft betydligt fler elever än de 342 som finns idag kan skolan ta emot dessa elever utan problem. Enligt tidigare prognosberäkning har skolan kapacitet för minst 450 elever. En ev utbyggnad av en 7-9 skola (Fridhemsområdet) bör vara klar tidigast 2021, enligt det siffermateral vi har idag. 17

17 Rebbelberga rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 18

18 19 15 (23) Analys för Rebbelberga rektorsområde Barn 0-5 år Ökningen i denna åldersgrupp är 74 barn under perioden Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Men det innebär att ca 60 barn tillkommer och en utbyggnad inom rektorsområdet kan behövas. Idag har området 282 barn. Rebbelberga rektorsområde har ett stort upptagningsområde i centrala Ängelholm och efter Sockerbrukets rektorsområdes nedläggning, 2011, så har detta blivit effekten. Vita villa och Galaxen kan endast ta emot ett marginellt antal fler barn. Det finns fortfarande ett önskemål om att avveckla enavdelningsförskolorna Västanvinden och Blåhaken för ett mer effektivare och mer ekonomiskt alternativ. Rebbelberga rektorsområde bör redan nu undersöka möjligheterna att klara behovet av förskoleplatser under prognosperioden fram tom En djupare analys bör göras med berörda skolledare. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 224 elever för år 2013 Statisticons siffra är 274 elever för år Skillnad 50 elever. Statisticons siffra är 323 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i elevgruppen, med 49 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 188 elever för år 2013 Statisticons siffra är 205 elever för år Skillnad 17 elever. Statisticons siffra är 232 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 27 elever under åren Sammanfattningsvis Rebbelberga rektorsområde bör redan nu undersöka möjligheterna att klara behovet av förskoleplatser under prognosperioden fram tom En djupare analys bör göras med berörda skolledare. Rebbelberga skola är idag fullbelagd. Detta beror på rektorsområdets nya upptagningsområde och ny verksamhet i form av Intro-undervisning. Det behövs fler utrymme till både elever och personal. Skolan är byggd med små klassrum som inte rymmer större klasser än idag. 19

19 Skäldervikens rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 20

20 21 17 (23) Analys för Skäldervikens rektorsområde Barn 0-5 år Ökningen i denna åldersgrupp är 64 barn under perioden Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Men det innebär att ca 60 barn tillkommer. En utbyggnad är planerad i Skälderviken med en förskola med ca 80 platser. Denna ska inrymma ett antal barn som idag är i provisoriska lokaler. Idag har området 153 barn. Då Valhall bebyggs kommer förmodligen också ett antal fristående förskolor att uppstå. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 161 elever för år 2013 Statisticons siffra är 223 elever för år Skillnad 62 elever. Denna ökning beror på en ovanligt stor barnkull som är födda Statisticons siffra är 255 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i elevgruppen, med 32 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 113 elever för år 2013 Statisticons siffra är 159 elever för år Skillnad 46 elever. Statisticons siffra är 193 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 34 elever under åren Sammanfattningsvis Sammanfattningsvis kan konstateras att rektorsområdet klarar sin barn/elevökning eftersom en ny förskola byggs och då frigörs även lokalutrymme i skolbyggnaden för fler elever även om det är en marginell ökning. Numera tillhör området Havsbaden Skäldervikens rektorsområde och många av eleverna som bor där går på Montessoriskolan, vilken tillhör Kungsgårdens rektorsområde. 21

21 Strövelstorps rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 22

22 23 19 (23) Analys för Strövelstorps rektorsområde Barn 0-5 år Ökningen i denna åldersgrupp är 3 barn under perioden Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Idag har området 127 barn. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 140 elever för år 2013 Statisticons siffra är 144 elever för år Skillnad 4 elever. Statisticons siffra är 143 för år 2021 Minskning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 1 elev under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 86 elever för år 2013 Statisticons siffra är 103 elever för år Skillnad 17 elever. Statisticons siffra är 107 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 4 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 83 elever för år 2013 Statisticons siffra är 88 elever för år Skillnad 5 elever. Statisticons siffra är 101 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 13 elever under åren Sammanfattningsvis Eftersom barn/elevantalet är nästan konstant klarar sig rektorsområdet under tidsperioden. Skolan kan även ta emot fler elever. 23

23 Södra Utmarkens rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 24

24 25 21 (23) Analys för Södra Utmarkens rektorsområde Barn 0-5 år Ökningen i denna åldersgrupp är 87 barn under perioden , från 199 till 286. Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Men det innebär att ökningen blir ca 70 barn Idag har området 247 barn men kan ta 256 barn dvs ca 10 st till. Totala behovet under perioden blir förskola för minst 60 barn. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 186 elever för år 2013 Statisticons siffra är 146 elever för år Idag 40 elever färre än verkligheten. Statisticons siffra är 219 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i elevgruppen, med 73 elever under åren Detta motsvarar ca 5 klasser. Elever år Rektors faktiska siffra är 129 elever för år 2013 Statisticons siffra är 109 elever för år Idag 20 elever färre än verkligheten. Statisticons siffra är 162 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 53 elever under åren Detta motsvarar ca 3 klasser. Sammanfattningsvis Med tanke på att det spås en stor ökning av antalet barn inom rektorsområdet, pga av utbyggnad av Fridhem, så måste en utökning av förskolor ske. Då Fridhem bebyggs måste fler förskolor upprättas. Fristående förskolor kan startas upp men även kommunala tomter måste reserveras till förskolor om inga fristående öppnar. Att Södra Utmarken har många elever idag kan bero på att rektorsområdesgränsen ändrades i samband med nedläggningen av Sockerbrukets rektorsområde.. En del elever inom Villans rektorsområde går också på Södra Utmarken skola. Det kan kanske bero på att barnen är på Södra Utmarkens förskolor och då väljer föräldrarna att stanna kvar och även gå i skola där. Dessutom har Rögle skola i Helsingborgs kommun lagt ner sin verksamhet och ett antal elever har valt Södra Utmarkens skola. Idag är matsalen redan trång och inom en snar framtid måste här åtgärder till. 25

25 Villans rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 26

26 27 23 (23) Analys för Villans rektorsområde Barn 0-5 år Minskningen i denna åldersgrupp är 27 barn under perioden Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Idag har området 121 barn inskrivna. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 308 elever för år 2013 Statisticons siffra är 360 elever för år Skillnad 52 elever. Statisticons siffra är 328 för år 2021 Minskning, enligt Statisticon, i elevgruppen, med 32 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 212 elever för år 2013 Statisticons siffra är 236 elever för år Skillnad 24 elever. Statisticons siffra är 256 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 20 elever under åren Sammanfattningsvis Inga problem tillkommer under perioden

27 28 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /168 Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Matavfall i skolorna 2012 Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslöt på sitt sammanträde den 24 november 2011, 130, att redovisning gällande matavfall från skolrestaurangerna årligen ska ske till BUN. Detta tillkom efter ett förslag om att ge kostchefen i uppdrag att inventera matavfallet i skolorna och att rapportera med jämna intervaller för att säkerställa att kommunens målsättning att minska matavfallet uppfylls. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 20 november 2012 Redovisning av matavfallet 2012 och redovisning av matavfallet 2011 som jämförelse Utredning Mätningen av matavfallet i skolornas restauranger är gjord under perioderna 7/5-11/5 samt 22/10-26/ Sammantaget är matavfallet i år 5,45 % och som beräknas kosta kronor. Jämförelsevis mot helåret 2011 är detta en minskning med c:a 3 %. Under 2011 gjordes informationskampanjer då första mätningen i september visade ett matavfall på 8.83 %. Den andra mätningen i november redovisade c:a 3 % minskning, sammantaget för året 5,5 %. Därmed kan konstateras att för helåret 2012 är procentsatsen i stort sett identisk som för andra mätningen Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppmärksamma förvaltningen på att fortsätta arbetet med att minska matsvinnet, samt att i övrigt godkänna redovisningen gällande matavfallet från skolrestaurangerna Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 28

28 29.(.F 11 1,1 2C I / Matavfallet i restaurangerna, skolorna, är mätt under 2 veckor. 7/5 11/5 samt 22/10 26/ Totalt slängs matavfall utav eleverna motsvarande 5,45 %. Minst slänger Montessoriskolan med 2,2 %, högst Rönnegymnasiet med 7,9 %. Från 2011 har matavfallet minskat med 3 %. Vid populära maträtter slängs mer, troligen på grund av att eleverna har svårt att bedöma hur snabbt de blir mätta. På Rönnegymnasiet tar eleverna större portioner på grund av köer och slänger därför mer mat. Matsvinnet på 5,45 % motsvarar kronor. Livsmedel som slängs mest är ris, potatis, sås, råkost och mycket lite utav varmrätten. Montessoriskolan 2,2 % Villanskolan 3,8 % Errarp skola 4,0 % Össjö skola 4,4 % Toftaskolan 4,6 % Strövelstorps skola 5,4 % Magnarps skola 5,5 % Nyhemskolan 5,8 % Södra Utmarkens skola 6,6 % Söndrebalgs skola 7,3 % Kungsgårdsskolan 7,6 % Rönnegymnasiet 7,9 % Gunilla Larsson Kostchef C \Users\knir1045\AppData\Local\Mieroset\IFindows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CL6SG X6\rnatavAllokt2012.dot \n,gelholms kommun e.,igsdrires., östra vågen 2 "I'dcill (lir , r.\ OH 1 tillalammarlunekengell;olm.se

29 30 ÄNGE:A.1101.MS KOMMUN Bilaga nr 2 Matavfall från elever under perioden 5/9 16/9 och 14 25/ Skola Errarp skola Villanskolan Össjö skola Magnarp skola Södra Utmarkens skola Nyhemskolan Ängelholms Montessoriskola Söndrebalgs skola Strövelstorps skola Rönnegymnasiet Toftaskolan Kungsgårdsskolan 5/9-16/9 14/11-25/11 3 % 2 % 5 % 4,5 % 5 % 1,7 % 7 % 6 % 8 % 7 % 8 % 6 % 9 % 4,6 % 9 % 6,7 % 11 % 4,5 % 12 % 9 % 14 % 8 % 15 % 6,5 % C\Users\knw1045\AppData\Local\Temp\eroat.tmp\tmpA493 _3.dot Postadress Angelholms kommun Ängelholm Besöksadress 30 Östra vägen 2 Telefon dir , uti Telefax E-post tkgkommun.engelholm.se Internet

30 31 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /305 Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Interkommunal ersättning för elever i gymnasieskolan år 2013 Ärendebeskrivning Enligt Skollagen kapitel ska kostnaden för interkommunal ersättning för elever som valt gymnasieskola utanför hemkommunen eller samverkansområdet, motsvara anordnarens självkostnad. Programpriserna för år 2013 har beräknats utifrån budgeterat antal elever, och enligt de gemensamma riktlinjer som gäller. Grundbeloppet avser Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokalkostnader Administration (beräknas enligt självkostnadsprincipen) Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 15 november 2012 Beslutsunderlag daterat den 12 november 2012 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa följande interkommunala ersättningar för år 2013 för elever i gymnasieskolan som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet. BF/BF Barn- och Fritidsprogrammet BA/BP Bygg- och anläggningsprogrammet BAanl Bygg- och anl.prg. inriktning anläggningsfordon EE/EC El- och energiprogrammet Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 31

31 32 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /305 EK Ekonomiprogrammet ES/ES Estetiska programmet FP Fordonsprogrammet FV Friskvårdsprogrammet HA/HP Handels- och administrationsprogrammet HU Humanistiska programmet HV/HV Hantverksprogrammet IN/IP Industritekniska programmet IM Introduktionsprogrammen * NA/NV Naturvetenskapsprogrammet RL/HR Restaurang- och livsmedelsprogrammet SA/SP Samhällsvetenskapsprogrammet TE/TE Teknikprogrammet * Kostnaden för IM avser de inriktningar som inte kräver avtal mellan hemkommun och anordnarkommun. Tilläggsavgifter För elever som är antagna på NIU-utbildningar (enl. GY 11) utgår följande kostnad: Lagidrott Individuell idrott För specialidrottselever i åk 3 vårterminen gäller följande Ishockey Fotboll Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 32

32 ÄNGELHOLMS GYMNASIESKOLA BUN Ängelholm Interkommunal ersättning år 2013, Gymnasieskolan. För år 2012 beslöt BUN, , om interkommunal ersättning för elever som väljer gymnasieskola utanför Ängelholms kommun. Enl Skollagen kapitel En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Kostnaden skall motsvara anordnarens självkostnad. Programpriserna för år 2013 har beräknats utifrån budgeterat antal elever, och enligt de gemensamma riktlinjer som gäller. Grundbeloppet avser Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokalkostnader Administration (Beräknas enligt självkostnadsprincipen) Skolledningen på Ängelholms gymnasieskola anhåller härmed om att Barn- och utbildningsnämnden fastställer de interkommunala ersättningarna år 2013 enligt bilagt förslag. Korrigeringar kan göras terrninsvis vid större avvikelser om BUN fattar beslut. ( N'a son G mnasiec ef 33

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid

Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare. Beslutsärenden Sid 2 KALLELSE 2013-01-17 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset Ängelholm, 2013-01-17, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium

Kvalitetsredovisning 2011. Hässleholms Gymnasium Kvalitetsredovisning Hässleholms Gymnasium www.hassleholmsgymnasium.se www.facebook.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. STYRNING, LEDNING OCH KVALITETSARBETE 4 1.1 Styrdokument 4 1.2 Metoder för granskning och

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige 1/2 KALLELSE Kommunfullmäktige Dag och tid: 2015-05-25 18:00 Plats: Disponentvillan OBS! - Efter sammanträdet kommer de nya läsplattorna delas ut Justerare: Ann-Sofie Hagenvind (S) eller Peter Ezelius

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-04-17 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Barn- och utbildningsnämnden Onsdag 23 april 2014 kl 17.00 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö OBS. Före sammanträdet

Läs mer

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur

Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur Fördjupad samverkan inom de frivilliga skolformerna - Region 8 + Arjeplog, Arvidsjaur SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 Bakgrund till uppdraget... 4 Tidigare utredningar på området... 4 Samverkansavtal...

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo

2014-10-16 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden. Bruksgymnasiet, sammanträdesrum D01, Gimo Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-10-16 1 (11) Sid KALLELSE Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Datum och tid 2014-10-23 Kl. 08.30 Plats Bruksgymnasiet, sammanträdesrum

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2015-04-29 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2014/15 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola Totalt Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28

Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 SKARA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 20(27) 2013-02-28 Plats och tid Förvaltningsbyggnad Viktoria, kl 13.00-15.10 Beslutande Ersättare Övriga deltagande

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986)

Ansökan från Sveriges Ridgymnasium AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Uppsala kommun (Ansökningsid: Gy 2014/40986) KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Christer Öjdeby 2014-03-18 UAN-2014-0089 Rev. 2014-04-02 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Sveriges Ridgymnasium

Läs mer

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare

Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare K ALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN 2014-03-27 Tid och plats 19:00 Bällstarummet Kallade tjänstemän Marie Truedsson, förvaltningschef Elisabeth Johansson, t.f kanslichef Johanna Harling, nämndsekreterare Övriga

Läs mer

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack

SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack SOLNA STAD 1 (34) Barn- och utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Cecilia Strömberg 2009-10-02 BUN/2009:114 Annika Åström Janne Haack Ärendetyp: A 51g Tillhör ärende: Budget 2010 Verksamhetsplan och

Läs mer