Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare"

Transkript

1 2 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2 (3) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, , kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare Ärenden Sid 1 Justerare 2 Ärendelista 3 Prognos för barn- elevutvecklingen i Ängelholms kommun åren samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheten under samma tidsperiod 2012/ Matavfall i skolorna 2011/ Interkommunal ersättning för elever i gymnasieskolan år / Rapport intern kontroll - Omsorgstimmar 2012/ Rapport intern kontroll - Inköp och upphandling 2012/ Rapport intern kontroll - Delegationsordning 2012/ Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Skåne Nordväst 10 Val av ordförande i utökat programråd för Vuxenutbildningen 11 Information från förvaltningens samverkansgrupp FSG-BUF 2012/ / /

2 3 KALLELSE Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 3 (3) 12 Genomlysning av fritidshemsverksamheten 2012/ Anmälningar 2012/11 14 Kurser/konferenser 2012/14 15 Övriga frågor 2012/12 3

3 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /308 Margreth Andersson Barn- och utbildningsnämnden Prognos för barn- elevutvecklingen i Ängelholms kommun åren samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheten under samma tidsperiod Ärendebeskrivning För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna erbjuda utbildning och barnomsorg med god kvalitet måste det finnas kunskap om hur verksamheterna förändras över tid Barn- och utbildningsförvaltningen beslöt vid sitt sammanträde den 25 november 2010, 104, att förvaltningen vart annat år ska uppdatera sin lokalförsörjningsplan. Syften med planen är att ha en god framförhållning vad gäller lokaler, personal m.m. för förskolor och skolor. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 20 november 2012 Prognos för barn- och elevutvecklingen i Ängelholms kommun Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att nämnden beslutar att godkänna upprättad prognos för barn- och elevutvecklingen i Ängelholms kommun samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheten under samma tidsperiod. Tony Mufic Förvaltningschef Margreth Andersson Administrativ chef Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 4

4 5 1 (23) Prognos för barn- elevutvecklingen i Ängelholms kommun åren , samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheter under samma tidsperiod. Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Telefon Internet 5

5 6 2 (23) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Mål... 3 Sammanfattning av Prognos för barn- och elevutvecklingen i Ängelholms kommun åren samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheter under samma tidsperiod Hjärnarps rektorsområde... 5 Analys för Hjärnarps rektorsområde Kungsgårdsskolan... 8 Analys för Kungsgårdens rektorsområde... 8 Magnarps rektorsområde... 9 Analys för Magnarps rektorsområde Munka Ljungby rektorsområde Analys för Munka Ljungby rektorsområde Nyhemsskolan Analys för Nyhems rektorsområde Rebbelberga rektorsområde Analys för Rebbelberga rektorsområde Skäldervikens rektorsområde Analys för Skäldervikens rektorsområde Strövelstorps rektorsområde Analys för Strövelstorps rektorsområde Södra Utmarkens rektorsområde Analys för Södra Utmarkens rektorsområde Villans rektorsområde Analys för Villans rektorsområde

6 7 3 (23) Bakgrund För att barn- och utbildningsförvaltningen ska kunna erbjuda utbildning och barnomsorg med god kvalitet måste vi ha kunskap om hur verksamheterna förändras över tid. Därför startade barn- och utbildningsförvaltningen ett prognosarbete, 2007, för att få fram ett realistiskt framtida barn- och elevunderlag. Detta arbete utfördes av förvaltningens egna tjänstemän med hjälp av kompetens från andra förvaltningar samt externa organisationer. Dessa siffror reviderades de följande åren därefter. Kommunfullmäktige beslöt vid sitt sammanträde i november 2009, att uppdra åt barn- och utbildningsnämnden att ta fram en långsiktig lokalförsörjningsplan avseende för och grundskolelokaler, grundad på befolkningsprognosen Denna plan färdigställdes 2010 och sträcker sig över åren Eftersom den ekonomiska situationen i världen har förändrats sedan den gjordes känns den idag inte aktuell. Vi kan dock konstatera att flertalet av de då önskade projekten är genomförda. Våren 2012 levererades en av kommunen upphandlad befolkningsprognos. Det är företaget Statisticon som tagit fram siffror, diagram och prognoser. Här har man i samarbete med förvaltningens olika tjänstemän tagit hänsyn till de lokala förutsättningarna. Dessutom ligger också, som grund för prognosen, utvecklingen avseende fertilitet, mortalitet, in- och utflyttning i kommunen de senaste tre åren samt kommunens byggplaner för åren Till barn- och utbildningsförvaltningen har levererats en särskild Delområdesprognos baserad på våra rektorsområden. Syfte Syftet med planerna är att ha en god framförhållning vad det gäller lokaler, personal mm för förskolor och grundskolor. Mål Målet för detta arbete är att redovisa vilket behov av lokaler BUN har fram till Våra nuvarande lokaler är sedan 2012 överlämnade till Ängelholmslokaler AB, som i fortsättningen ska sköta underhåll av dessa. Därför beaktas inte alls underhållsaspekter i detta arbete. Ur Statisticons material har tagits nedanstående tabell. Här kan man konstatera att kommunens totala folkmängd ökar med 3917 personer under åren Man kan även utläsa ökningarna per rektorsområde. Dessa siffror visar alla de barn och elever som bor inom rektorsområdet som vi som kommun har ansvar för. De visar ej hur många barn/elever som valt andra skolor eller skolformer. Det intressanta är att analysera varje rektorsområde för sig vilket görs nedan. 7

7 8 4 (23) Sammanfattning av Prognos för barn- och elevutvecklingen i Ängelholms kommun åren samt lokalbehov för förskole och grundskoleverksamheter under samma tidsperiod. Förskola: Den kommunala förskolan omfattar ht-2012, 1374 barn. De fristående förskolorna har 518 barn. vilket innebär ca 27 % av totala antal placeringar, som är Det politiska målet är 50 % fristående placeringar vilket innebär att kommande placeringar av barn ska ske i fristående förskolors regi. Skulle så inte bli fallet så måste kommunen planera enligt följande: - Platser för ca 60 barn i Södra Utmarkens rektorsområde - Platser för ca 60 barn i Rebbelberga rektorsområde Övriga rektorsområden förväntas att klara sina placeringar då förskolorna i Skälderviken och Hjärnarp är klara. Skola: Det är svårt idag att sia om fler fristående skolor kommer att etablera sig i kommunen, eller de som redan finns utökar sin verksamhet. Utan vetskap om detta måste kommunen ändå förbereda sig för att ta emot samtliga elever. En djupare analys behövs för Rebbelberga och Södra Utmarkens rektorsområden hur man ska klara sina lokalbehov framöver. Här bör grupper skapas där skolledning och berörd personal deltager. Resultatet presenteras senast för förvaltningschefen. Följande rektorsområden kan ta emot fler elever i sina lokaler under perioden: Kungsgårdsskolan Magnarps skola Nyhemsskolan Strövelstorps skola Övriga rektorsområden förväntas att klara de elevökningar som finns i prognoserna och därför krävs inga utbyggnader av lokalerna. 8

8 9 5 (23) Hjärnarps rektorsområde 9

9 10 6 (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror Följande visar den elevprognos som ligger till grund för förvaltningens budgetarbete. Antalet bygger på rektorernas faktiska siffror. Elevprognos 2012/13 Rektors uppgift om elevantal Födda år UPPTAGNINGSOMRÅDE F klass ÅK1 ÅK2 ÅK3 ÅK4 ÅK5 ÅK6 ÅK7 ÅK8 ÅK9 Sa/ro Exkl fklass Rebbelberga Kungsgården Villan Nyhem Hjärnarp Munka Ljungby Skälderviken Magnarp Montessori Södra Utmarken Strövelstorp Summa/åk Enligt KIR Detta underlag är EXKL elever i friskolor och i annan kommun Underlaget innehåller samtliga elever som är klassplacerade i resp område, även elev från annan kommun 10

10 11 7 (23) Analys för Hjärnarps rektorsområde. Barn 0-5 år Statisticons tabell visar för 2013, 245 barn i området och år 2021, 220 barn. Lägst barnantal är det år 2017, med 213 barn. Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. En ny förskola är under uppbyggnad år 2013 med plats för ca 80 barn och då den är färdigställd bör den klara behovet tom Idag finns 114 barn placerade inom området. Inom Hjärnarps rektorsområde finns även två fristående förskolor. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 160 elever för år 2013 Statisticons siffra är 158 elever för år Skillnad +2 elever. Statisticon siffra är 154 elever för år 2021 En topp i antalet blir det 2017 med 178 elever. Minskning, enligt Statisticon, i åldergruppen med 4 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 98 elever för år 2013 Statisticons siffra är 109 elever för år Skillnad 11 elever Statisticons siffra är 132 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i åldersgruppen med 23 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 91 elever för år 2013 Statisticons siffra är 86 elever för år Skillnad 5 elever Statisticons siffra är 122 elever för år 2021 Ökning i åldersgruppen med 36 elever under åren Sammanfattningsvis klaras behovet för barn 1-5 år med den kommande nybyggda förskolan. I skolan ökar elevtalet med ca 60 elever. Detta fördelat på 10 årskurser blir ca 6 elever mer/åk under perioden vilket skolan klarar. 11

11 Kungsgårdsskolan 12 8 (23) Analys för Kungsgårdens rektorsområde Eleverna i Montessori tillhör Kungsgårdens rektorsområde men redovisas separat. De är idag enligt rektors siffra 170 st. Här förväntas att det elevtalet förblir konstant eller utökas vilket är möjligt. Idag har Kungsgårdsskolan 417 elever enligt rektors faktiska siffra. Kungsgårdsskolan får huvudsakligen sina elever från Skälderviken och Rebbelberga rektorsområden. Elevutvecklingen inom Skäldervikens upptagningsområde är för åldersgruppen år följande: elever elever Detta innebär en ökning med 55 elever Elevutvecklingen inom Rebbelbergas upptagningsområde är för åldersgruppen år följande: elever elever Detta innebär en minskning med 2 elever. Från Montessoriskolan kan det komma ca 25 elever årligen. Sammanfattningsvis kan Kungsgårdsskolan öka med ca 80 elever. Eftersom skolan tidigare haft betydligt fler elever än de 417 som finns idag kan skolan ta emot dessa elever utan problem. Enligt tidigare prognosberäkning har skolan kapacitet för minst 450 elever. Vejbystrands skola och förskola har också fått tillstånd att starta en åk 7-9 skola i Valhall Park för 150 elever, vilket kan innebära att Kungsgårdsskolan får färre antal elever. 12

12 Magnarps rektorsområde 13 9 (23) 13

13 Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror (23) Analys för Magnarps rektorsområde Barn 0-5 år Under perioden är siffrorna i det närmaste konstanta, vilket innebär att det inte finns några problem inom rektorsområdets förskoleverksamhet. Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Idag finns 86 barn inom området. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 124 elever för år 2013 Statisticons siffra är 148 elever för år Skillnad 24 elever. Statisticons siffra är 164 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i elevgruppen, med 16 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 92 elever för år 2013 Statisticons siffra är 109 elever för år Skillnad 17 elever. Statisticons siffra är 125 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 16 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 88 elever för år 2013 Statisticons siffra är 105 elever för år Skillnad 17 elever Statisticons siffra är 117 elever för 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 12 elever under åren Sammanfattningsvis kan konstateras att rektorsområdet klarar av kommande barn/elevökning och har även möjlighet att ta emot fler. 14

14 Munka Ljungby rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 15

15 16 12 (23) Analys för Munka Ljungby rektorsområde Barn 0-5 år Den totala ökningen av barn under perioden är 24 barn. Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran.. Planer finns på att det öppnas en ny (ev fristående) förskola inom området. Idag finns 244 barn inom området Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 239 elever för år 2013 Statisticons siffra är 270 elever för år Skillnad 31 elever. Statisticon siffra är 298 elever för år 2021 Ökning,enligt Statisticon, i åldergruppen med 28 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 164 elever för år 2013 Statisticons siffra är 185 elever för år Skillnad 21 elever Statisticons siffra är 228 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i åldersgruppen med 43 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 191 elever för år 2013 Statisticons siffra är 219 elever för år Skillnad 28 elever. Rektorsområdet har tagit emot en del elever från Östra Ljungby i Klippans kommun. Statisticons siffra är 236 elever för år 2021 Ökning i åldersgruppen med 17 elever under åren Sammanfattningsvis kan konstateras att inga större problem framkommer under prognosperioden. Man har nu även undervisning i Intro-bas grupper och de ryms också inom skolan. Att utnyttja lokaler på annat sätt och ev organisera om, så kan mer lokaler frigöras om det uppkommer behov under perioden. 16

16 Nyhemsskolan (23) Analys för Nyhems rektorsområde Idag har Nyhemsskolan 342 elever enligt rektors faktiska siffra. Skolan får huvudsakligen sina elever från Villan och Södra Utmarkens skolor. Elevutvecklingen inom Villans upptagningsområde är för åldersgruppen år följande: elever elever Detta innebär en ökning med 25 elever Elevutvecklingen inom Södra Utmarkens upptagningsområde är för åldersgruppen år följande: elever elever Detta innebär en ökning med 44 elever. Sammanfattningsvis kan Nyhemssskolan öka med ca 70 elever. Eftersom skolan tidigare haft betydligt fler elever än de 342 som finns idag kan skolan ta emot dessa elever utan problem. Enligt tidigare prognosberäkning har skolan kapacitet för minst 450 elever. En ev utbyggnad av en 7-9 skola (Fridhemsområdet) bör vara klar tidigast 2021, enligt det siffermateral vi har idag. 17

17 Rebbelberga rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 18

18 19 15 (23) Analys för Rebbelberga rektorsområde Barn 0-5 år Ökningen i denna åldersgrupp är 74 barn under perioden Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Men det innebär att ca 60 barn tillkommer och en utbyggnad inom rektorsområdet kan behövas. Idag har området 282 barn. Rebbelberga rektorsområde har ett stort upptagningsområde i centrala Ängelholm och efter Sockerbrukets rektorsområdes nedläggning, 2011, så har detta blivit effekten. Vita villa och Galaxen kan endast ta emot ett marginellt antal fler barn. Det finns fortfarande ett önskemål om att avveckla enavdelningsförskolorna Västanvinden och Blåhaken för ett mer effektivare och mer ekonomiskt alternativ. Rebbelberga rektorsområde bör redan nu undersöka möjligheterna att klara behovet av förskoleplatser under prognosperioden fram tom En djupare analys bör göras med berörda skolledare. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 224 elever för år 2013 Statisticons siffra är 274 elever för år Skillnad 50 elever. Statisticons siffra är 323 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i elevgruppen, med 49 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 188 elever för år 2013 Statisticons siffra är 205 elever för år Skillnad 17 elever. Statisticons siffra är 232 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 27 elever under åren Sammanfattningsvis Rebbelberga rektorsområde bör redan nu undersöka möjligheterna att klara behovet av förskoleplatser under prognosperioden fram tom En djupare analys bör göras med berörda skolledare. Rebbelberga skola är idag fullbelagd. Detta beror på rektorsområdets nya upptagningsområde och ny verksamhet i form av Intro-undervisning. Det behövs fler utrymme till både elever och personal. Skolan är byggd med små klassrum som inte rymmer större klasser än idag. 19

19 Skäldervikens rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 20

20 21 17 (23) Analys för Skäldervikens rektorsområde Barn 0-5 år Ökningen i denna åldersgrupp är 64 barn under perioden Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Men det innebär att ca 60 barn tillkommer. En utbyggnad är planerad i Skälderviken med en förskola med ca 80 platser. Denna ska inrymma ett antal barn som idag är i provisoriska lokaler. Idag har området 153 barn. Då Valhall bebyggs kommer förmodligen också ett antal fristående förskolor att uppstå. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 161 elever för år 2013 Statisticons siffra är 223 elever för år Skillnad 62 elever. Denna ökning beror på en ovanligt stor barnkull som är födda Statisticons siffra är 255 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i elevgruppen, med 32 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 113 elever för år 2013 Statisticons siffra är 159 elever för år Skillnad 46 elever. Statisticons siffra är 193 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 34 elever under åren Sammanfattningsvis Sammanfattningsvis kan konstateras att rektorsområdet klarar sin barn/elevökning eftersom en ny förskola byggs och då frigörs även lokalutrymme i skolbyggnaden för fler elever även om det är en marginell ökning. Numera tillhör området Havsbaden Skäldervikens rektorsområde och många av eleverna som bor där går på Montessoriskolan, vilken tillhör Kungsgårdens rektorsområde. 21

21 Strövelstorps rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 22

22 23 19 (23) Analys för Strövelstorps rektorsområde Barn 0-5 år Ökningen i denna åldersgrupp är 3 barn under perioden Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Idag har området 127 barn. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 140 elever för år 2013 Statisticons siffra är 144 elever för år Skillnad 4 elever. Statisticons siffra är 143 för år 2021 Minskning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 1 elev under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 86 elever för år 2013 Statisticons siffra är 103 elever för år Skillnad 17 elever. Statisticons siffra är 107 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 4 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 83 elever för år 2013 Statisticons siffra är 88 elever för år Skillnad 5 elever. Statisticons siffra är 101 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 13 elever under åren Sammanfattningsvis Eftersom barn/elevantalet är nästan konstant klarar sig rektorsområdet under tidsperioden. Skolan kan även ta emot fler elever. 23

23 Södra Utmarkens rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 24

24 25 21 (23) Analys för Södra Utmarkens rektorsområde Barn 0-5 år Ökningen i denna åldersgrupp är 87 barn under perioden , från 199 till 286. Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Men det innebär att ökningen blir ca 70 barn Idag har området 247 barn men kan ta 256 barn dvs ca 10 st till. Totala behovet under perioden blir förskola för minst 60 barn. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 186 elever för år 2013 Statisticons siffra är 146 elever för år Idag 40 elever färre än verkligheten. Statisticons siffra är 219 för år 2021 Ökning, enligt Statisticon, i elevgruppen, med 73 elever under åren Detta motsvarar ca 5 klasser. Elever år Rektors faktiska siffra är 129 elever för år 2013 Statisticons siffra är 109 elever för år Idag 20 elever färre än verkligheten. Statisticons siffra är 162 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 53 elever under åren Detta motsvarar ca 3 klasser. Sammanfattningsvis Med tanke på att det spås en stor ökning av antalet barn inom rektorsområdet, pga av utbyggnad av Fridhem, så måste en utökning av förskolor ske. Då Fridhem bebyggs måste fler förskolor upprättas. Fristående förskolor kan startas upp men även kommunala tomter måste reserveras till förskolor om inga fristående öppnar. Att Södra Utmarken har många elever idag kan bero på att rektorsområdesgränsen ändrades i samband med nedläggningen av Sockerbrukets rektorsområde.. En del elever inom Villans rektorsområde går också på Södra Utmarken skola. Det kan kanske bero på att barnen är på Södra Utmarkens förskolor och då väljer föräldrarna att stanna kvar och även gå i skola där. Dessutom har Rögle skola i Helsingborgs kommun lagt ner sin verksamhet och ett antal elever har valt Södra Utmarkens skola. Idag är matsalen redan trång och inom en snar framtid måste här åtgärder till. 25

25 Villans rektorsområde (23) Följande tabell visar diagrammen ovan i siffror 26

26 27 23 (23) Analys för Villans rektorsområde Barn 0-5 år Minskningen i denna åldersgrupp är 27 barn under perioden Barn i åldern 0-1 år har vi inte inom barnomsorgen och därför måste ca en sjättedel räknas bort i totalsiffran. Idag har området 121 barn inskrivna. Elever 6-9 år Rektors faktiska siffra är 308 elever för år 2013 Statisticons siffra är 360 elever för år Skillnad 52 elever. Statisticons siffra är 328 för år 2021 Minskning, enligt Statisticon, i elevgruppen, med 32 elever under åren Elever år Rektors faktiska siffra är 212 elever för år 2013 Statisticons siffra är 236 elever för år Skillnad 24 elever. Statisticons siffra är 256 elever för år 2021 Ökning enligt Statisticon, i elevgruppen, med 20 elever under åren Sammanfattningsvis Inga problem tillkommer under perioden

27 28 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Diarienummer /168 Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Matavfall i skolorna 2012 Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden beslöt på sitt sammanträde den 24 november 2011, 130, att redovisning gällande matavfall från skolrestaurangerna årligen ska ske till BUN. Detta tillkom efter ett förslag om att ge kostchefen i uppdrag att inventera matavfallet i skolorna och att rapportera med jämna intervaller för att säkerställa att kommunens målsättning att minska matavfallet uppfylls. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 20 november 2012 Redovisning av matavfallet 2012 och redovisning av matavfallet 2011 som jämförelse Utredning Mätningen av matavfallet i skolornas restauranger är gjord under perioderna 7/5-11/5 samt 22/10-26/ Sammantaget är matavfallet i år 5,45 % och som beräknas kosta kronor. Jämförelsevis mot helåret 2011 är detta en minskning med c:a 3 %. Under 2011 gjordes informationskampanjer då första mätningen i september visade ett matavfall på 8.83 %. Den andra mätningen i november redovisade c:a 3 % minskning, sammantaget för året 5,5 %. Därmed kan konstateras att för helåret 2012 är procentsatsen i stort sett identisk som för andra mätningen Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att uppmärksamma förvaltningen på att fortsätta arbetet med att minska matsvinnet, samt att i övrigt godkänna redovisningen gällande matavfallet från skolrestaurangerna Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 28

28 29.(.F 11 1,1 2C I / Matavfallet i restaurangerna, skolorna, är mätt under 2 veckor. 7/5 11/5 samt 22/10 26/ Totalt slängs matavfall utav eleverna motsvarande 5,45 %. Minst slänger Montessoriskolan med 2,2 %, högst Rönnegymnasiet med 7,9 %. Från 2011 har matavfallet minskat med 3 %. Vid populära maträtter slängs mer, troligen på grund av att eleverna har svårt att bedöma hur snabbt de blir mätta. På Rönnegymnasiet tar eleverna större portioner på grund av köer och slänger därför mer mat. Matsvinnet på 5,45 % motsvarar kronor. Livsmedel som slängs mest är ris, potatis, sås, råkost och mycket lite utav varmrätten. Montessoriskolan 2,2 % Villanskolan 3,8 % Errarp skola 4,0 % Össjö skola 4,4 % Toftaskolan 4,6 % Strövelstorps skola 5,4 % Magnarps skola 5,5 % Nyhemskolan 5,8 % Södra Utmarkens skola 6,6 % Söndrebalgs skola 7,3 % Kungsgårdsskolan 7,6 % Rönnegymnasiet 7,9 % Gunilla Larsson Kostchef C \Users\knir1045\AppData\Local\Mieroset\IFindows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\CL6SG X6\rnatavAllokt2012.dot \n,gelholms kommun e.,igsdrires., östra vågen 2 "I'dcill (lir , r.\ OH 1 tillalammarlunekengell;olm.se

29 30 ÄNGE:A.1101.MS KOMMUN Bilaga nr 2 Matavfall från elever under perioden 5/9 16/9 och 14 25/ Skola Errarp skola Villanskolan Össjö skola Magnarp skola Södra Utmarkens skola Nyhemskolan Ängelholms Montessoriskola Söndrebalgs skola Strövelstorps skola Rönnegymnasiet Toftaskolan Kungsgårdsskolan 5/9-16/9 14/11-25/11 3 % 2 % 5 % 4,5 % 5 % 1,7 % 7 % 6 % 8 % 7 % 8 % 6 % 9 % 4,6 % 9 % 6,7 % 11 % 4,5 % 12 % 9 % 14 % 8 % 15 % 6,5 % C\Users\knw1045\AppData\Local\Temp\eroat.tmp\tmpA493 _3.dot Postadress Angelholms kommun Ängelholm Besöksadress 30 Östra vägen 2 Telefon dir , uti Telefax E-post tkgkommun.engelholm.se Internet

30 31 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Diarienummer /305 Kerstin Björkäng Wirehed Barn- och utbildningsnämnden Interkommunal ersättning för elever i gymnasieskolan år 2013 Ärendebeskrivning Enligt Skollagen kapitel ska kostnaden för interkommunal ersättning för elever som valt gymnasieskola utanför hemkommunen eller samverkansområdet, motsvara anordnarens självkostnad. Programpriserna för år 2013 har beräknats utifrån budgeterat antal elever, och enligt de gemensamma riktlinjer som gäller. Grundbeloppet avser Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokalkostnader Administration (beräknas enligt självkostnadsprincipen) Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 15 november 2012 Beslutsunderlag daterat den 12 november 2012 Förslag till beslut Förvaltningen föreslår att barn- och utbildningsnämnden beslutar att fastställa följande interkommunala ersättningar för år 2013 för elever i gymnasieskolan som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet. BF/BF Barn- och Fritidsprogrammet BA/BP Bygg- och anläggningsprogrammet BAanl Bygg- och anl.prg. inriktning anläggningsfordon EE/EC El- och energiprogrammet Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 31

31 32 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2 (2) Diarienummer /305 EK Ekonomiprogrammet ES/ES Estetiska programmet FP Fordonsprogrammet FV Friskvårdsprogrammet HA/HP Handels- och administrationsprogrammet HU Humanistiska programmet HV/HV Hantverksprogrammet IN/IP Industritekniska programmet IM Introduktionsprogrammen * NA/NV Naturvetenskapsprogrammet RL/HR Restaurang- och livsmedelsprogrammet SA/SP Samhällsvetenskapsprogrammet TE/TE Teknikprogrammet * Kostnaden för IM avser de inriktningar som inte kräver avtal mellan hemkommun och anordnarkommun. Tilläggsavgifter För elever som är antagna på NIU-utbildningar (enl. GY 11) utgår följande kostnad: Lagidrott Individuell idrott För specialidrottselever i åk 3 vårterminen gäller följande Ishockey Fotboll Tony Mufic Förvaltningschef Kerstin Björkäng Wirehed Utredningssekreterare Barn- och utbildningsnämnden Postadress Ängelholms kommun, Ängelholm Besöksadress Östra vägen 2 Telefon Fax E-post Internet 32

32 ÄNGELHOLMS GYMNASIESKOLA BUN Ängelholm Interkommunal ersättning år 2013, Gymnasieskolan. För år 2012 beslöt BUN, , om interkommunal ersättning för elever som väljer gymnasieskola utanför Ängelholms kommun. Enl Skollagen kapitel En kommun som på ett nationellt program har antagit en elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun (interkommunal ersättning). Kostnaden skall motsvara anordnarens självkostnad. Programpriserna för år 2013 har beräknats utifrån budgeterat antal elever, och enligt de gemensamma riktlinjer som gäller. Grundbeloppet avser Undervisning Lärverktyg Elevhälsa Måltider Lokalkostnader Administration (Beräknas enligt självkostnadsprincipen) Skolledningen på Ängelholms gymnasieskola anhåller härmed om att Barn- och utbildningsnämnden fastställer de interkommunala ersättningarna år 2013 enligt bilagt förslag. Korrigeringar kan göras terrninsvis vid större avvikelser om BUN fattar beslut. ( N'a son G mnasiec ef 33

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan

Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00. Enligt föredragningslistan nedan KALLELSE 2012-10-11 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, förvaltningschefens rum, 2012-10-11, kl 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Utses att justera: Ann Hörnebrant-Sturesson Paragrafer: 1-16. Sekreterare. Christina Nyman Grudén. Ordförande. Sven-Ingvar Borgquist.

Utses att justera: Ann Hörnebrant-Sturesson Paragrafer: 1-16. Sekreterare. Christina Nyman Grudén. Ordförande. Sven-Ingvar Borgquist. 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, torsdagen den 7 januari 2010, klockan 09.00-10.30 ande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00. Sven-Ingvar Borgquist Kerstin Björkäng Wirehed Sekreterare 1 KALLELSE 2012-09-20 s arbetsutskott 1 (1) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-09-20, kl. 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar Borgquist Ordförande Kerstin

Läs mer

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne

Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkansavtal för pedagogisk omsorg, förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola i Skåne Samverkande parter: Kommunerna i Skåne och Kommunförbundet Skåne Inledning Avtalande kommuner i Skåne har

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum 2011-01-20, klockan 09:00 11:40

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum 2011-01-20, klockan 09:00 11:40 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum 2011-01-20, klockan 09:00 11:40 Beslutande: Övriga närvarande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Björn Vallin

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 21 januari 2010, kl. 14.00-16.00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 21 januari 2010, kl. 14.00-16.00 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, torsdagen den 21 januari 2010, kl. 14.00-16.00 ande: Sven-Ingvar Borgquist (M) Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015

Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Sida 1 av 5 Beslut om ersättningsnivåer till fristående och kommunala gymnasieskolor 2015 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har fattat beslut om ersättningsnivåer som ska gälla från och med 2015 (Dnr

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-02-16 Kl. 14:00 16.35 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) t.o.m kl.

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-12-02 klockan 09:00 11:20

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-12-02 klockan 09:00 11:20 1 Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens arbetsrum, 2010-12-02 klockan 09:00 11:20 ande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Maja Bäckström (S) Björn Vallin (FP)

Läs mer

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052

Beslutsunderlag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde 2013-01-21, 4, GoV 2013.0052 Förvaltning Anders Gabell GoV.2013.0052 2013-02-20 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Program och inriktningar på Bergagymnasiet Höstterminen 2013 Ärendebeskrivning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd)

Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Lars Björklund (s), Gudrun Henriksson (c), Bengt Sjöberg (kd) Barn- och utbildningsnämnden 15 juni 2010 1(8) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00-15.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ann-Marie Rosö (s) Pia

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor Utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Öströn, kl 13.00-16.10 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling

Skollagen om entreprenad och samverkan. Koppling till Lagen om offentlig upphandling Juridiska och praktiska möjligheter till samarbete Skollagens allmänna bestämmelser Skollagen om entreprenad och samverkan Koppling till Lagen om offentlig upphandling Möjligheter till samarbete eva.sundmalm@orebro.se

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-03-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 08:00-12:00 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S) Torbjörn Norén (S), ers f Laila Andrén (S) Tina Carlson (V),

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan

Samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan Syfte Samverkansavtalet grundas på en gemensam strävan att genom utökad samverkan erbjuda alla elever som bor i de avtalsslutande kommunerna ett likvärdigt och attraktivt

Läs mer

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0

Översyn av samverkansavtal och gemensam programpeng GG 2.0 REKOMMENDATION 2014-08-12 Madeleine Sjöstrand För kännedom: Nämnd med ansvar för gymnasieskola Förvaltningschef med ansvar för gymnasieskola Dnr: KSL/13/0097-61 Kommunstyrelserna i Stockholms Län Kommunstyrelsen

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15

Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Barn- och utbildningsnämnden 2005-09-13 1(10) Plats och tid: BUN:s sammanträdesrum kl 13.00 16.15 Beslutande: Anders Nilsson (v) Ann-Marie Rosö (s) ersätter Åsa Hååkman Felth (s) Birgitta Bruun (m) Olle

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se

NÄTUPPLAGA. Protokoll 2013-02-07. Jämtlands Gymnasieförbund! 831 82 Östersund Telefon: 063-14 02 00 (växel) info@jgy.se NÄTUPPLAGA Protokoll PROTOKOLL 2 Plats och tid Torsdag den 7 februari 2013, kl. 8.30 12.00 Jämtkrogen, Bräcke Paragrafer 1 37 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 52 Samverkansavtal kring nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-20 46 Meddelanden. 47 Anmälan om delegationsbeslut. 48 Redovisning av ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport. 49 Budget 2014. 50 Införande av nytt förändrat resursfördelningssystem.

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915.

Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Vallentuna kommun, dnr 2013:915. BRITT-MARIE LÖVQUIST SID 1/5 ENHETSCHEF 0858785171 BRITT-MARIE.LOVQUIST@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Ansökan från AU Claves AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010

87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-09-28 85 Meddelanden 86 Anmälan om delegationsbeslut 87 Redovisning av ekonomisk rapport och ekonomiskt utfall augusti 2010 88 Delårsrapport 2010:2 per 31 augusti och

Läs mer

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80.

Tekniska nämnden. Karin Collén (S) 69-77, 79-80 Tommy Jönsson (S) Utses att justera: Bertil Påhlsson, Christer Hansson Paragrafer: 69-80. Plats och tid: ande: Ersättare: Stadshuset Ängelholms kommun, rum Grå, 2014-10-16, kl. 17:00-18:10 Ajournering kl 17:45-17:50 Christer Örning (M), ordf Jan Magnusson (FP), 1:e vice ordf Christer Hansson

Läs mer

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning

Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning Kommunala samverkansavtalet om Gymnasieutbildning i Västerbottens län 2011-01- 01 Samverkande kommuner: Bjurholm, Dorotea, Lycksele, Malå, Nordmaling, Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Sorsele, Storuman,

Läs mer

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013

Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola. Läsåret 2012/2013 Danielle Marklund Åström Sammanställning över elever och barn inskrivna i skola och förskola Läsåret 2012/2013 Förskolan Inskrivna barn i förskolan < 3år >3 år Totalt Samtliga enheter inkl intraprenad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-28 1-15 Plats och tid: Barn- och utbildningskansliets sammanträdesrum, kl 13.30-17.10 ande: Stefan Widerberg (C) ordförande Glenn Lund (M) Kjell Karlsson (M) ersättare

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Barn- och utbildningsnämnden 18 september 2012 1(10) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.40 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Åsa Hååkman Felth (s) Ersätter Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Kallelse/underrättelse Sida 2015-05-06 1 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott kallas härmed till sammanträde 2015-05- 13. Plats: Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung Tid: 08:00 Ersättarna

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-06-20 Kl. 09:00 12.20

Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-06-20 Kl. 09:00 12.20 1 Plats och tid: Rum 429 stadshuset Ängelholm, 2013-06-20 Kl. 09:00 12.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller Anna Liss-Daniels Utbildningsnämnden 2 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna tisdagen den 2 mars 2004 kl 19.00 Utbildningschef Roland Beijer Controller

Läs mer

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-09 1 Plats och tid Förbundskontoret, klockan 13.00-13.45 Omfattning 80-89 Beslutande Ledamöter Mona Jeansson (S) ordförande Britt Dicksson (M) Marcus Johansson (C) Inger Sundbom (S) Övriga deltagande

Läs mer

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59

1 Inslag från verksamheten; presentation av underlaget Mons Backe. 2 Förslag till åtgärder för att hålla budget 2014 BUN 13/59 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Inslag från verksamheten;

Läs mer

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande.

När det gäller mottagande till utbildning finns regler om mottagande i första hand i 15 kap. 43 skollagen. Där anges följande. Promemoria Hellstadius Utbildning & Rådgivning AB 2013-11-25 Kommunförbundet Stockholms Län Projektet Gemensam Gymnasieregion Camilla Wallström PM inför länsövergripande konferens 27/11 Denna promemoria

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län

Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Slutantagningen till gymnasieskolorna 2014 i Stockholms län Gymnasieantagningen Stockholms län är en verksamhet inom Kommunförbundet Stockholms län som sköter antagningen till gymnasieskolorna de kommunala

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

KALLELSE 2014-11-06 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-11-06. Kallelse

KALLELSE 2014-11-06 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-11-06. Kallelse KALLELSE 2014-11-06 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott BUNAU 2014-11-06 Kallelse 1 KALLELSE 2014-11-06 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid: Förvaltningschefens rum Stadshuset

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21

Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Barn- och utbildningsnämnden 2010-04-21 Plats och tid Rådhuset, kommunstyrelsesalen kl. 13.15-17.30 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Bertil Bresell (S) Lena Håkansson (S) 13-19 Susanne

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

samhällsbyggnadsförvaltningen

samhällsbyggnadsförvaltningen KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 18 NOV EMBER 2010 Tid och plats Kl. 19.00 i Angarnsrummet, samhällsbyggnadsförvaltningen Kallade tjänstemän Utbildningschef Roland Beijer, Ekonomiadministrativ

Läs mer

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola

Bidrag till enskild verksamhet; förskola, skolbarnomsorg, förskoleklass och grundskola Datum 2015-01-14 Diarienummer Förvaltningsområde Lärande Christina Halling, vikarierande ekonom Tel: 0304-33 41 82 E-post: christina.halling@orust.se Delegeringsbeslut Bidrag till enskild verksamhet; förskola,

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011. SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret 2010-12-27 Daniel Bäckman Sidan 1 av 3 Dnr 2011/07 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gemeosaimima program priser för den nya gymnasieskolan

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Kommunstyrelsens bildningsutskott 2013-02-18 1 Plats och tid Konferensrum Gunnarsbyskolan, Charlottenberg kl 13.00-17.10 Beslutande Övriga deltagare Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Frida

Läs mer

Gymnasiereformen i korthet

Gymnasiereformen i korthet En ny gymnasieskola Gymnasiereformen i korthet Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Det är en skola med fokus på kunskap och kvalitet för att fler elever ska nå målen och därmed de kunskaper som krävs

Läs mer

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs.

Då den gemensamma gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upphörde 2014-06-30 ändras förutsättningarna för samverkan mellan Lysekil och Sotenäs. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2014-09-30 Förvaltning: Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Handläggare: Pia Alhäll Telefon: 0523-61 32 90 E-post: pia.alhäll@lysekil.se SAMVERKANSAVTAL

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45

Plats och tid 2011-04-19, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 BARN- OCH BILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (6) Plats och tid, Sammanträdesrum 2, stadshuset, kl 09:00-11.45 Beslutande Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Ola Ekblom (FP) Övriga Anneli Svensson,

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-06-16 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-11:45 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Holger Jonasson

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S)

Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare. Justerare. Ordförande. Justerare. Kenth Östergren (S) Plats och tid Kommunhuset, Hållö kl. 08.30-.12.00, ajournering kl 10.00-10.15 Beslutande Verena Rodin (NSP) Annica Erlandsson (S) Kenth Östergren (S) Närvarande ersättare Övriga deltagare Lars Bennersten

Läs mer

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74

Gymnasievalet 2015. Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00. anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu. telefon: 073-655 11 74 Gymnasievalet Läsåret 2014-2015 2015 Anne Slotte, studievägledare Arbetsdag: fredagar 9.00 16.00 anne.slotte@sverigefinskaskolan.eu telefon: 073-655 11 74 Betygsvärde A 20 poäng B 17.5 poäng C 15 poäng

Läs mer

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM

Länssamverkan YTTRANDE 1(6) 2014-04-04 Dnr: 31-2014. Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM YTTRANDE 1(6) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Fjällbyns Gymnasieskola i Funäsdalen om att få starta Restaurangoch livsmedelsprogrammet med inriktningarna

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Vad kommer att hända under årskurs 9 Läsåret 2014/ 2015? Reservation för ändringar under läsåret. Kontakt med SYV Behörig Studie- och yrkesvägledare Jonas Vilhelmsson Är på

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522)

Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr 32-2012:522) YTTRANDE 1(7) Skolinspektionen Registrator Box 23069 104 35 STOCKHOLM Remissyttrande avseende ansökan från Praktiska Sverige AB om att få starta fristående gymnasieskola i Östersund (Skolinspektionen Dnr

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Utbildningsnämnden 2009-03-18 Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Plats och tid Sal B207, Kunskapens hus, Skene, klockan 13.00-17.20. Paus klockan 14.50-15.10. Ajournering klockan 15.10-15.40. Beslutande s Peter Landgren s Jonny Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(16) Plats och tid Alléskolan, kl.13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Mira Wedenberg, M, ordförande Sirvan Mostafaey, S, vice ordförande Emmelie Rexhell, S Astrid-Marie Jonsson,

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun

Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun Jan Olofsson 2011-04-04 Barn- och familjenämnden Konsekvensbeskrivning vid etablering av fristående skolor i Eslövs kommun I Eslövs kommun finns f n endast en fristående skola. Eslövs Montessori driver

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2012-04-26 1(8) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset klockan 16.00-16.05 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Ann-Sofie Wågström (S), tjänstgörande ersättare Mikael Edlund (S) Johan Nilsson (S) Magnus

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, sektor utbildning. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Österön, plan 4, kl 13.00-15.00 Beslutande Anette Karlsson (M) ordförande Lennart Daghed (FP) 1:e vice ordförande Sture Pettersson (S)

Läs mer

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35.

Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Utbildningsnämnden 2002-05-30 1 (16) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 18.35. Beslutande Göte Eriksson Bror Sterner Agneta Rönn Mayvor Lundberg, 46-49 Birger Svensson, 46-49 Ingrid Karlsson,

Läs mer

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S) Blad 1(13) Plats och tid: Höganäs stadshus 18.00 19.45 Närvarande: Ordförande: Ledamöter: Pia Möller (M) Marie Tidedal (M), Göran Bengtsson (M), Louise Stjernquist (FP) och Kerstin Björkäng Wirehed (S)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2015-09-07. Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 15.35 Ajournering kl. 14.52-15.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2015-09-07. Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 15.35 Ajournering kl. 14.52-15. Sida 1/15 Plats och tid Lokal Strået, kommunhuset i Svalöv, kl 13.30 15.35 Ajournering kl. 14.52-15.00 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Fredrik Jönsson (C) vice ordförande Linda

Läs mer

Astrid Karlsson-Björkman

Astrid Karlsson-Björkman 2012-05-15 1 (17) Plats Stora Konferensrummet Idrottsgatan 7, Vänersborg Tid Tisdagen den 15 maj 2012, kl 13.00-15.45 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer