Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok"

Transkript

1 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående möte: Vid protokollet, Justeras, Karolina Staël Mötessekreterare Aimée Kreuger Justerare

2 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Bilaga: Dagordning 1. Formalia... 3 Intern Organisation Beslut: Sverokakademin Beslut: Öppen preliminär dagordning Beslut: Styrelsevalsystem Diskussion: Förbundsträffar Diskussion: Vilka är våra aktiva Diskussion: Kommunikationsplan Diskussion: Sverokbibliotek Administration Beslut: Styrdokument: Ledamot i Sverok Beslut: Driftsstopp av midas.sverok.se pga säkerhetsproblem Beslut: Gör om, gör rätt med Midas Beslut: Detaljbudget Diskussion: Förbundskansliet Rapport: Ekonomiteamet Slutrapport: Midasprojektet Profil Spel Rapport: Spelveckans Arbetsgrupp Föreningarna Beslut: Sverok på turné Beslut: Nätkraft... 80

3 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) 1. Formalia Mötet beslutade att 1...fastställa röstlängden. 2...förklara mötet beslutsmässigt. 3...välja mötesfunktionärer. 4...fastställa adjungeringar. 5...fastställa dagordningen. 6...lägga bilagda rapporter till handlingarna. Handlingar i ärendet Bilaga: Röstlängd Bilaga: Mötesfunktionärer. Bilaga: Adjungeringar. Bilaga: Dagordning (sidan 2).

4 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Bilaga: Röstlängd Närvarande under hela eller delar av mötet Aimée Kreuger, förbundsordförande Andreas Ekeroot, ledamot Christoffer Fogelström, ledamot Erik Hedberg, ledamot Jesper Berglund, ledamot Karolina Staël, ledamot, förbundssekreterare Karoline Jonasson, ledamot Åsa Roos, ledamot Frånvarande Andreas Granander, vice ordförande

5 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Bilaga: Mötesfunktionärer Mötesordförande Jesper Berglund Mötessekreterare Karolina Staël Justerare Aimée Kreuger

6 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Bilaga: Adjungeringar Andreas Brodin, verksamhetsrevisor i Sverok, funktionär Calle Dickfeldt, gruppledare för internationella arbetsgruppen, sakkunnig Lars Johansson, verksamhetsutvecklare, sakkunnig Personer kan adjungeras som Gäst, med närvarorätt på mötet. Sakkunnig, med närvarorätt på mötet och yttranderätt i enskild fråga. Föredragande, med närvarorätt på mötet och yttrande- och yrkanderätt i enskild fråga. Funktionär, med närvaro- och yttranderätt på mötet.

7 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Intern Organisation

8 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) 2. Beslut: Sverokakademin Mötet beslutade att 1...delegera till Andreas Ekeroot att bestämma om Sverokakademin utifrån styrelsens synpunkter som uppkommit under detta förbundsstyrelsemöte. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Sverokakademin Projektdirektiv: Sverokakademin

9 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Beslutsunderlag: Sverokakademin Av Andreas Ekeroot, Nina Högberg och Daniel Andersson Inledning I dagsläget lider Sverok brist på kompetens inom en rad nyckelområden. Detta beror till stor del på att de personer som skulle kunna stå för den kompetensen antingen hittar en roligare fritidsaktivitet än att engagera sig inom Sverok eller att de aldrig utvecklar den kompetensen. Vårt förslag ämnar råda bot på delproblem nummer två. Vi vill göra detta genom ett nätverk som pågår på försök under ett år. Nätverket består huvudsakligen av två delar, kursverksamhet och mentorer. Under de intensiva kurstillfällena kommer deltagarna att få utbildning inom områden som ledarskap, kommunikation och projektledning med professionella föreläsare, och vid sidan av det kommer erfarna Sverokare att stå till förfogande som stöd. Genom att ge verktygen för att kunna uträtta stordåd hoppas vi på att detta även tar hand om delproblem nummer ett, så att personer med potential och engagemang ser en möjlighet att utvecklas och förverkliga sina idéer i Sverok. Behov I dag upplever många att Sverok saknar spetskompetens inom viktiga områden. Detta speglas i att få personer är beredda att ta på sig ledande roller och att initiativförmågan till projekt är lägre än vad man skulle kunna önska. Förvisso är idérikedomen hög, men alldeles för få goda idéer förverkligas i dagens Sverok. Även distrikten saknar på många håll ledarpersoner och inom distriktsstyrelserna är ambitionsnivåena väldigt varierande. Vi har många engagerade men få med kombinationen av drivkraft och rätt verktyg för att kunna driva effektivt. Det här leder till att förbundet stannar av och våra aktiva har inte möjlighet att utvecklas genom att uppleva. En alldeles för stor del av våra förtroendevalda har en passiv roll idag. Med fler duktiga ledare skulle vi få fler aktivt engagerade under dem, vilket även ger dem rum att utvecklas i sina förtroendeposter. För att få ett Sverok med potential att driva fler och bättre projekt, kommunicera vårt budskap om spelande till allmänheten och låta ideella växa i sin roll behöver Sverok ett strukturerat kompetensutvecklingsprogram som ger de kompetensmässiga förutsättningarna för detta arbete. Kurser eller mentorer Under de diskussioner som föregått underlaget har två huvudförslag till upplägg stått mot varandra: 1. Ett slutet nätverk med fokus på kurser och med mentorsskap som komplement 2. Ett slutet nätverk med fokus på mentorsskap, med öppna utbildningsträffar som komplement. Vi har valt att arbeta vidare på det första alternativet. Det finns ett behov av ett mentorsstöd, men i dagsläget behöver vi främst utveckling inom sakkompetensområdet. Mentorer är ett värdefullt stöd för att ge reflektion och stöd i det dagliga arbetet och främja lärande i den egna lärandemiljön, men målgruppen är idag inte involverad i projekt eller ledarsammanhang i tillräcklig omfattning för att vara den form som kan ge bäst stöd till målgruppen. Genomförandekapacitet Projektet kan tyckas omfattande. Det bör därför nämnas att flera i normala fall ganska energikrävande uppgifter inte är ett problem i det här projektet. Ofta är de tre stora planeringsutmaningarna, främst energimässigt, att ordna lokal, föreläsare och kost. För Akademins del är lokal löst i och med tillgången till förbundskansliet, kost löses genom de kringliggande restaurangerna och när det gäller föreläsare finns det i kontaktnätet ett stort antal personer med kompetens inom de aktuella områdena. Ansträngningen för att starta projektet är därmed betydligt lägre än vad det hade kunnat vara i en annan situation. Vi föreslår förbundsstyrelsen besluta att 1...fastställa Projektdirektiv: Sverokakademin

10 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Projektdirektiv: Sverokakademin Syfte Öka tillgången på lednings- och organisationskompetens inom Sverok och spelhobbyn. (Att minska snacket och öka verkstaden inom Sverok!) Mål Åtta personer ska under året delta i nätverket. Femhundra studietimmar ska äga rum. Kursmaterial ska kunna användas även i andra Sveroksammanhang. Organisation Projektet kommer att ledas av en projektgrupp bestående av Nina Högberg och Daniel Andersson, med Andreas Ekeroot som projektledare. Beslut i projektgruppen fattas med majoritetsbeslut. Genomförande Kursträffar Akademins kärna är kursträffar. Under fyra tillfällen ska deltagarna träffas. De områden som huvudsakligen ska tas upp är ledarskap, projektledning och kommunikation. Till varje kurstillfälle ska en eller flera personer med kompetens inom området bjudas in för att hålla i kurspassen, såväl gamla Sverokare som externa personer. Fokus ska ligga på konkret kunskap. Mellan träffarna Mellan träffarna ska deltagarna ges caseuppgifter kopplade till verksamheten. Uppgifterna ska inte vara så omfattande att det har nämnvärd inverkan på deltagarnas Sverokengagemang i övrigt. Mentorer Varje deltagare ska tilldelas en mentor. Förhoppningen är att alla ska träffa sin mentor åtminstone en gång, men coachningen kan ske över till exempel MSN eller telefon om det är vad som passar bäst. Personer som har eller har haft ledande uppdrag inom Sverok ska rekryteras till mentorer. Kursmaterial Alla deltagare ska få med sig material som de kan använda i sitt Sverokarbete. Detta ska vara enkelt och lättillgängligt men ett värdefullt stöd. Materialet ska vara indelat i tre kategorier: 1. Sammanfattningar av föreläsningarna i kom ihåg-syfte. 2. Dokumentmallar, checklistor och andra redskap för praktiskt arbete. 3. Referenslitteratur, t.ex. Ordförandehandboken och Westanders PR-handbok. Urval Personer till nätverket väljs ut enligt följande: 1. Personer kan själva anmäla sig, eller nomineras av någon annan, genom förbundets hemsida. 2. Ansökande person skriver om sin Sverokbakgrund och motivering till varför man ska få delta i akademin. 3. Baserat på personens bakgrund och motivering väljs de åtta personerna ut. 4. Kriterier ska vara tydliga och en motivering till urvalet ska dokumenteras. För att få delta bör man uppfylla följande krav: Ha en riktning, man ska vilja något med sitt engagemang i Sverok. Ha en hastighet, man ska kunna genomföra sin vilja, eller åtminstone försöka genomföra sin vilja. Genom sitt Sverokengagemang ha visat prov på ovanstående. Tidsplan Juli 08 Kursdeltagare, mentorer och föreläsare rekryteras

11 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Augusti 08 Oktober 08 Juni 09 Augusti 09 September 09 Beslut i projektgruppen om utbildningsprogrammet ska startas eller ej Första kurstillfället Sista kurstillfället Utvärdering Slutrapport presenteras för förbundsstyrelsen Budget Resor Kost & logi Föreläsare Summa

12 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) 3. Beslut: Öppen preliminär dagordning Mötet beslutade att 1...information om mötespunkter inför kommande förbundsstyrelsemöten postas löpande på Insidan. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Öppen preliminär dagordning

13 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Beslutsunderlag: Öppen preliminär dagordning Av Jesper Berglund och Andreas Ekeroot Sveroks förbundsstyrelse är oerhört kompetent. Väldigt mycket kompetens finns inom vår församling, men det finns betydligt mycket mer kompetens i Sverok i stort. Det kan därför finnas goda skäl att, likt vi i efterhand gör med protokollen, i förväg offentliggöra dagordning och underlag för förbundsstyrelsemöten för våra medlemmar. Detta förslagsvis genom forumet så att eventuella kommentarer kan inkomma därigenom. Förbundsstyrelsen kan därefter välja att följa eventuella goda råd eller fatta egna bättre beslut. Invändningar kan finnas mot att offentliggöra känsliga ärenden som FS eventuellt kommer att vilja sekretessbelägga vid förbundsstyrelsemöte. Vårt förslag på lösning av detta problem är att personen som är ansvarig för beslutsunderlag eller diskussionsunderlag kan säga till vid inskickning att underlaget inte ska vara med i de offentliga handlingarna. Vi yrkar att 1...dagordning och möteshandlingar inför förbundsstyrelsemöten görs tillgängliga på Sveroks forum i samband med att de skickas ut till förbundsstyrelsen.

14 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) 4. Beslut: Styrelsevalsystem Mötet beslutade att 1...delegera beslutet kring utredningen om styrelsevalsystem till förbundsordföranden. Handlingar i ärendet Beslutsunderlag: Styrelsevalsystem Styrelsevalsystem - uppdragsbeskrivning

15 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Beslutsunderlag: Styrelsevalsystem Av verksamhetsutvecklare Lars Molle Johansson Bakgrund Jag fick uppdrag av styrelsen att ta fram förslag på hur vi löser problematiken med att valberedningen i princip väljer styrelse i Sveroksammanhang. Problematiken är mångfacetterad och i underlagets bilaga finns en uppdragsbeskrvining som är tänkt att ges ut till olika uppdragstagare såsom någon tankesmedja, en eller flera statsvetarproffessorer eller instutitioner på universiteten och kanske några andra konsulter/ instanser Problembilden Problemet vi vill lösa är det faktum att valberedningens förslag på styrelse är svårt att ifrågasätta, svårt att ändra i på själva Riksmötet samt det demokratiska vacuum somuppstår då/om ett valberedningsförslag faller. Hur ska ett sittande Riksmöte då vaska fram ett nytt förslag? Hur kan man påverka och förändra ett komplett förslag från valberedningen? Denna diskussion Vi behöver i förbundsstyrelsen diskutera och prioritera hur vi går vidare med frågan. Dels behöver jag input från er om hur vi går vidare, dels behöver det tilldelas pengar och dels kan styrelsen ha fler åsikter och synpunkter. Hur går vi vidare Planen går alltså ut på att försöka få ïn tillräckligt intressanta uppslag, idéer, stadgeändringsförslag och nya koncept så att vi kan skriva en motion om förändringar till nästa Riksmöte. Tidsplan Målet är att jag ska komma igång med arbetet så snabbt som möjligt efter semestrarna (tillbaka i augusti) Augusti Hitta intressenter som kan jobba vidare utifrån uppdragsbeskrivningen September Få in resultat och sammanställa dessa 3:e oktober, styrelsemöte Rapport och BU till förbundsstyrelsen om nytt styrelsevalsystem 17:e oktober, motionsstopp Färdig motion till Riksmötet Riksmötet Tar beslut i motionen, eventuella stadgeförändringsförslag. Om direktjustering av protokollet sker kan vi börja använda de nya förslagen direkt. Alternativt blir det Riksmötet 2009 som kan anamma systemet. Allt detta beror såklart på hur förslagen kommer att se ut och hur det presenteras på Riksmötet. Jag föreslår därför att 1...Verksamhetsutvecklaren får i uppdrag att fortsätta arbeta enligt tidsplanen ovan 2...Verksamhetsutvecklaren rapporterar löpande till och jobbar med X i förbundsstyrelsen 3...Att X kronor tillförs för upphandling av olika uppdragstagare

16 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Bilaga: Styrelsevalsystem - uppdragsbeskrivning Av verksamhetsutvecklare Lars Molle Johansson Om Sverok Sverok är Sveriges största ideella ungdomsförbund som organiserar spelföreningar i Sverige. Varje år hålls ett årsmöte, kallat Riksmötet, där 101 ombud från föreningarna väljer förbundsstyrelse för ett år frammåt. Riksmötet hålls i november/december varje år och ny förbundsstyrelse tillträder vid årsskiftet varvid viss överlämning kan ske mellan Riksmötet och årsmötet av den avgående förbundsstyrelsen. Det finns dock ett stadgemässigt vacuum kring valet av förbundsstyrelse som vi vill ha hjälp med att lösa på ett demokratiskt och bra sätt. Bakgrund Historiskt har val av styrelse genomförts på en rad olika sätt i Sverok. Dels har det varit i form av skönhetstävling, där kandidtarer ställts upp på rad och fått förklara för sittande ombudsförsamling varför man ska bli invald i styrelsen, därefter har ombuden fått rösta på 9-12 personer som de ansåg skulle ingå i förbundsstyrelsen. Vid ett tillfälle fanns två styrelseförslag funnits som ombuden sedan valt mellan. De senaste åren har paketlösningar föreslagits av valberedningen. Dessa paketlösningar har ibland ombuden velat modifiera under pågående Riksmöte, då en eller två bytts ut mot andra personer och sedan har två paketlösningar fått stå mot varandra i val hos ombuden. Vad säger stadgarna? Dessa paragrafer är intressanta i sammanhanget: 68 Förbundsstyrelsen utses inför varje verksamhetsår av Riksmöte. Riksmötet utser minst fem (5) och max tio (10) ledamöter, en (1) förbundsordförande samt en (1) vice förbundsordförande. 69 Valbar till förbundsstyrelsen är föreningsmedlem bosatt i Sverige. 76 Valberedningens uppgift är att nominera komplett förbundsstyrelse, komplett valberedning och revisorer jämte personliga ersättare. Nomineringen skall finnas riksmötet skriftligen tillhanda. Traditionellt väljs först förbundets ordförande separat, även om detta inte regleras i stadgan. Valberedningen presenterar då sin kandidat och därefter får eventuellt andra nominerade också en presentation. Förbundsstyrelsen föreslås sedan i klump av valberedningen, dvs ett komplett förslag. Andra nominerade presenteras endast om de är på plats och ställer upp som alternativ till någon/några i valberedningens förslag, dvs då det finns ett alternativt förslag att ta ställning till. Faktorer som kan vara påverkande Styrelseformer Man kan i olika förbund ha olika syn på hur en styrelse ska utformas och på vilka mandat ledamöter sitter i en styrelse. I Sverok har den rådande bilden de senaste åren varit att man sitter i förbundsstyrelsen på eget personligt mandat. Man har inte velat se ledamöterna som representer för någon av hobbygrenarna eller någon geografisk region, även om man gör försök att få folk från olika landsändar och hobbygrenar i samma styrelse för att få större täckning av hobbyn och medlemskåren. Ord som samvetsnorrlänning och lajvrepresentanten har här förekommit. Målet för valberedningarna har ofta kännetecknats av att hitta en välbalanserad styrelse med flera typer av människor som tillsammans kompletterar varandra och förbundsordföranden. Man har alltså hellre valt ett bra team för bra samarbete framför representanter. I Sverok strävar vi efter en förbundsstyrelse som arbetar strategiskt och långsiktigt, men sanningen är snarare att det handlar om en arbetande styrelse där massor med tid läggs ned på helgmöten en gång i månaden och mycket ideellt arbete däremellan på fritiden av mer praktisk karaktär såsom layouta häfte, mässdeltagande etc.. Behovet av

17 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) teamwork och laganda samt hjälpsamhet inom förbundsstyrelsen är därför stor. Vår ambition har de senaste åren varit att få fram mer strategiska styrelser än arbetande styrelser. Valberedningen En faktor i sammanhanget är förstås valberedningen som föreslår styrelserna. Under året tar valberedningen via epost och via hemsidan emot förslag och kandidater till kommande Riksmöte. För att öka kvalitén på valberedandet fick valberedningen för några år sedan en egen budgetpost på kr för sitt arbete. Valberedningsarbetet har därefter markant ökat i kvalité, då de under året kan åka land ocks rike runt till föreningar, distrikt, spelkonvent, lajv etc för att leta och hitta egna bra kandidater. Nackdelen har dock blivit att valberedningens makt också ökat då deras kompletta styrelseförslag ofta är bra, genomarbetade med intervjuer och från ett stort urval av kandidater. Det förslag som de då föreslår är förstås svårt att motarbeta eller hitta bättre alternativ. Argument som att alternativa förslag är hafsverk, inte genomtänkta och så vidare har framförts på riksmötena för att minska möjligheterna för alternativen. Detta är förstås inte heller bra. Avgående/sittande förbundsordförande Genom åren har förbundsordföranden varit heltidsarvoderad. Detta faktum är också en faktor i sammanhanget då valberedningarna förstås varit intresserade av att hitta en styrelse som kan samarbeta bra med förbundsordföranden. Då förbundsordföranden ställt upp för omval har denne också varit aktiv att föreslå och påverka valberedningen för att få till en bra kommande styrelse. Problembilden Valberedningen förslår alltså en förbundsordförande, en förbundssekreterare samt komplett styrelse. Det är i läget då alternativt nominerade ledamöter dyker upp som viss förvirrning, osäkerhet och tvekan uppstår på Riksmötet. Stadgans 76 förordar att valberedningen ska nominera ett komplett förslag. Hur ska man då behandla enskilt nominerade som inte ingår i det kompletta förslaget? Detta har tolkats olika från år till år, men den rådande tolkningen de senaste åren är att om någon vill ha ett alternativ till valberedningens kompletta förslag, så ska alternativen till valberedninges förslag också vara kompletta förslag. Detta försvårar förstås möjligheterna att skapa kompletta nya förslag då man i princip behöver utgå från valberedningens förslag och byta ut några mot den/de alternativa för att få till ett nytt komplett förslag. Denna process är speciellt svår när detta ska ske under pågående Riksmöte. Det har i denna process också hänt att en person som ingått i ett valberednings förslag vägrat ställa upp i vissa alternativa förslag och kombinationer på styrelser och därmed har man ytterligare miskat möjligheterna att sy ihop kompletta alternativa förslag till styrelser. I praktiken har detta betytt att valberedningen valt styrelse i Sverok de senaste åren och detta är förstås inte en situation som medlemmarna är nöjda med. Vad vill vi ha hjälp med? Vi vill hitta en bättre process och lösa dessa problem genom andra former och sätt att bilda och välja styrelser i Sverok. Vi är absolut inte främmande för att ändra i stadgar för att uppnå bättre demokraitsk process i styrelsevalen om det behövs. Demokrati ska sättas i främsta rummet men möjligheten att få till bra och genomtänkta förslag på styrelser är också viktigt då styrelserna har mycket samarbete och lägger ned stort ideellt engagemang under ett helt år, varför de bör kunna fungera bra tillsammans. Vi undrar därför om ni kan/vill hjälpa oss att ta fram förslag på lösningar eller annorlunda process för val av styrelse.

18 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) 5. Diskussion: Förbundsträffar Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Förbundsträffar

19 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Diskussionsunderlag: Förbundsträffar Av Karoline Jonasson Den senaste träffen gick inte helt som beräknat och jag tycker att det är dags att stanna upp och kolla över vad träffarna är till för. Arbetet har gått ut på att hitta något annat än det som fanns tidigare men i processen har vi missat vad det ska vara i stället. Innan arbetet fortsätter inför eventuella kommande träffar vill jag att förbundsstyrelsen tar ställning till en del frågor. Varför har vi träffar för vissa i Sverok? Vilka ska få komma? Vilket innehåll ska finns på träffarna? Finns det något helt annat vi egentligen borde satsa på?

20 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) 6. Diskussion: Vilka är våra aktiva Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Vilka är våra aktiva

21 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Diskussionsunderlag: Vilka är våra aktiva Av Karoline Jonasson I många sammanhang används begreppet sverokaktiva. Vi säger bland annat att förbundsträffarna är öppna för aktiva i Sverok. Det är också aktiva som uppmanas att utbilda sig för att lättare klara sitt engagemang. Vilka är det som menas med det uttrycket? Vilka lyssnar vi mest på i Sverok? Vilka borde få mer utrymme? Hur tar vi till oss "förbundets" åsikter? Vill vi definiera vilka som är våra aktiva eller är det öppet för tolkning varje gång uttrycket används?

22 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) 7. Diskussion: Kommunikationsplan Mötet diskuterade ärendet. Handlingar i ärendet Diskussionsunderlag: Kommunikationsplan Information inom Sverok

23 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Diskussionsunderlag: Kommunikationsplan Av: Erik Hedberg Under förra året så skrev jag en liten analys av de problem som finns kring förmedlandet av information i Sverok. De idéer jag tagit upp där går jag inte igenom igen, utan bifogar dokumentet. Diskussionen Syfte med planen Vad är det kommunikationsplanen ska råda bot på? Jag ser två problem: Det är oklart vilka kanaler som finns, vilken status de har och hur man använder dem. De kanaler som finns är jobbiga att använda eller helt enkelt otillräckliga. Jag tror inte det är klokt att i nuläget både försöka klara ut läget och samtidigt försöka lägga till/ändra kanaler, och har främst fokuserat mig på den första punkten. Är det rätt? Hur hjälper planen till? Det är lite oklart vad en kommunikationsplan är, men jag tänker mig den som ett dokument som beskriver hur kommunikationen sker / ska ske mellan olika delar av organisationen. Det kommer förmodligen också att uppkomma förslag på åtgärder som kan ses som en plan, med risk för att virra till det, men i min värld är planen ett beskrivande och till viss del normerande dokument. Är det inte lite lamt att bara skriva ett dokument om hur det ligger till, kommer det verkligen hjälpa? Det beror på, om man lyckas hitta en form som gör att folk faktiskt kastar ett öga på planen så tror jag att det kan bli riktigt bra. Problemet brukar ju inte vara att de dokument som skrivs inte är bra, utan att det är svårt att få någon att läsa dem. Det ofta är väldigt svårt att få en överblick över hur saker fungerar i Sverok, något som leder till massvis med förslösad energi och avtända ideella, så allt som minskar den alldeles för stora förvirringen är bra! Alltså: Genom att tydligt beskriva och till viss del bestämma hur kommunikationen ska gå till underlättar planen för de som engagerar sig i Sverok. Eller? Utförande & utformande En av mina största farhågor är att lägga ytterligare massvis med arbete på ett vackert men i slutändan oläst dokument. Därför har jag försökt hitta en form som gör att den blir lätt att ta till sig och förhoppningsvis kan fortsätta att användas. Det jag tänker mig är att den till stora delar ska vara visuell, och att den ska innehålla olika gruppers perspektiv. På så vis kan det räcka med att en ny arbetsgruppsmedlem kastar en blick på ett A4 för att få en hygglig uppfattning om hur det ligger till. En viktig fråga när man skriver planen är vad och hur mycket man ska försöka förbättra genom att fastslå rätt och fel. Skapar man allt för mycket regler kommer folk inte orka bry sig och hela idén faller platt. Här tänker jag mig att planen kan utgöra en bas för framtida ändringar, men att man ska ta det lugnt i dagsläget. Framförallt se till att involvera berörda parter. Men I vissa lägen är det förmodligen bäst att bara fastslå. I det här sammanhanget är det viktigt att förbundsstyrelsen som förebild är konsekvent och följer planen. Att införa nya strukturer i det allmänna medvetandet tar lång tid.

24 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Efter diskussionen Det jag känner att jag vill ha ut av diskussionen är främst synpunkter på upplägg och tillvägagångssätt, jag har medvetet valt att inte diskutera specifika kanaler. Dels p.g.a. tidsbrist men också för att det är något jag tror det är en diskussion som kan föras löpande, och som inte behöver sluta när första versionen av planen blir klar. Bilagor Förutom Information i Sverok så har jag även bifogat några skisser på hur jag tänker mig att olika delar av planen kan se ut. Den tredje skissen är ett exempel på hur ett tidigare nämnt gruppspecifikt utdrag skulle kunna se ut. Den fjärde föreställer en avancerad version av grupperspektivet som kan användas om man vill rita ut de olika kanalerna och den interna hanteringen.

25 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) En visualisering av de olika grupperna. De streckade linjerna visar vilka delar som inte ingår i förbundsnivån. Används med fördel för att skissa. Revisorer Kansliet Medlemsföreningar Valberedning Förbundsstyrelsen Singalerredaktionen Arbetsgrupper Individuella medlemmar Intresserade hangarounds Distrikt

26 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) De kritiska kopplingarna för att Sverok ska fungera. Revisorer Kansliet Valberedning Förbundsstyrelsen Medlemsföreningar Signalerredaktionen Arbetsgrupper Individuella medlemmar Intresserade hangarounds Distrikt

27 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) <bra namn & beskrivning> Kontaktuppgifter och utförligare information kan du hitta på Insidan (insidan.sverok.se). Kansliet När kansliet har material till distrikten kommer de i första hand skicka post, och i viss utsträckning e-posta. För att få hjälp från kansliet går det bra att e-posta eller ringa. Det ingår inte i kansliets arbetsuppgifter att läsa och svara på forumet. Tänk på att rapportera nya kontaktuppgifter till kansliet! Förbundstyrelsen E-post är den huvudsakliga kanalen. Formell information som t.ex. beslut eller ansökningar skickas med vanlig post. Är det inte viktigt eller tidsbundet så kan det läggas upp på Insidan utan annan underrättelse. Närvaron på forumet varierar, ta kontakt direkt för att vara säker på att få svar. Distrikt Medlemsföreningar För att göra utskick kan man få adressuppgifter från kansliet. De kan även i viss mån ordna med utskick. Det går t.ex. att få egna trycksaker utskickade tillsammans med Signaler. Signalerredaktionen E-post eller telefon är det som gäller. Tänk på att vara ute i god tid om ni vill ha med något i tidningen. Intresserade hangarounds Forumet har traditionellt varit den kanal som intresserade personer kunnat hålla sig uppdaterade genom, tanken är att Insidan ska ta över det mesta av den funktionen. Sverok är restriktiva med att göra e-post- och brevutskick, så för det finns inga rutiner.

28 Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok (88) Direktkontakt Direktkontakt Ordförande Kansliet Brev, E-post Brev Postmottagare Kansliet Brev, E-post Förbundstyrelsen E-post, Insidan Epost Epost Förbundstyrelsen E-post, Insidan Forum GävleDala Forum Signaler Medlemsföreningar Signaler, gd. sverok.se Insidan Insidan Webbmaster, Sekreterare Mötessekreterarens signatur Garanterad kanal Justerarens Signatur Utdragsbestyrkande Kanal Sekundär kanal gd.sverok.se Intresserade hangarounds Insidan, Forum, gd.sverok.se

29 29(88) Information inom Sverok Av: Erik Hedberg Sverok har ett stort problem i bristen på tydlig information internt. Många av de problem som finns inom Sverok beror på eller förvärras avsevärt av denna brist. Vad bristen beror på, vad den får för verkningar och hur man bör åtgärda den kan man lägga hur mycket tid som helst på att dissekera, men mitt mål med det här dokumentet är inte att vara uttömmande, utan att kort beskriva problemet på några punkter och vad man kan göra åt det. Problemet Som jag se det man kan dela upp problemet i två delar: Brist på aktuell information Det är svårt att få reda på vad som händer i Sverok, information når sällan särskilt långt utanför ursprungsgruppen. Den huvudsakliga anledningen till att vi inte informerar varandra tror jag är att det är för svårt. Det är svårt för den som vill informera att hitta en enkel väg som når rätt målgrupp på rätt sätt. Ofta vet man heller inte vilka som kan tänkas vara intresserade. Brist på långsiktig information Det är svårt att ta reda på hur organisationen fungerar, vilka regler och förutsättningar som finns. Det jag vill peka ut som den största orsaken till det är bristen på förvaringsplatser för sådan information. I princip är det bara FS- och RM-protokollen som utgör någon slags säker förvaringsplats i nuläget, vilket självklart inte gör det särskilt lätt att hitta det man vill veta. Informationen Grupper Vilka olika grupper kan man dela in Sverok i när det gälller informationsbehov? Förbundsstyrelsen Distriktsstyrelser Personalen Arbetsgrupper, Valberedning, Revisorer Intresserade hangarounds Signalerredaktionen Kontaktvägar Hur kan man nå ut just nu? Direkt kommunikation (IM, telefon, IRC) E-post / vanlig post Möten (arbetsgruppsmöten, FS-möten, slag, riksmöten) Forum (allmänna forumet, gruppforum, FS-forum) Hemsidan Signaler från Sverok När man tittar på ovanstående och tänker på hur de fungerar idag så inser man att de inte utgör den fungerande helhet de gör, eller åtminstone kan göra, på pappret. Hemsidan och Signaler är inte lämpade för intern information, de finns få möten där olika grupper möts, forumet kräver för mycket för att kunna nå alla och den direkta

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt

STADGAR. Antagna på årsmöte 2014-11-22. Kapitel 1 - Allmänt STADGAR Antagna på årsmöte 2014-11-22 Kapitel 1 - Allmänt 1. Definition PUSH Sverige - plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet.

Förbundsstyrelse 41 Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets centrala verksamhet. Konstitutionella stadgar 1 Förbundets namn är Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, förkortat P-Riks. 2 Förbundets syfte är att 2.1 medvetandegöra att personalvetaren är någon som under sin grundutbildning

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

SRS:s Interna kommunikationsplan;

SRS:s Interna kommunikationsplan; SRS:s Interna kommunikationsplan; 2014-2016 Innehåll Introduktion och bakgrund... 2 Syfte och mål... 2 Kommunikativa behov och ageranden... 3 Information om styrelsen beslut... 3 Information om styrelsens

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(16) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17

MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 MÖTESHANDLINGAR STYRELSEMÖTE 2014-02-17 KALLELSE STYRELSEMÖTE Tid Måndagen 17:e Februari 2014 kl 18:30 Plats Ung Pirat - Stockholms kansli på Styrbjörnsvägen 3 i Hägersten Möteshandlingar Möteshandlingar

Läs mer

Stadga för Teknologernas Centralorganisation

Stadga för Teknologernas Centralorganisation Stadga för Teknologernas Centralorganisation 1 Syfte 1.1 Teknologernas Centralorganisations syfte är att stödja studiesociala och/eller kontaktskapande aktiviteter för medlemsföreningarnas studenter. 2

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Proposition angående demokratiuppdraget

Proposition angående demokratiuppdraget Proposition angående demokratiuppdraget STYRELSEN FÖRESLÅR ATT STÄMMAN BESLUTAR - att lägga redovisningen av hur styrelsen arbetat vidare med förslaget till handlingarna, - att godkänna de föreslagna stadgeändringarna,

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben

Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Årsmöte, arbetsformer och organisation i klubben Organisation är en förutsättning för att en verksamhet ska fungera. En bra organisation är nödvändig för att nå bra resultat. I bland fungerar organisationen

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Föreningen Ekets Framtid

Föreningen Ekets Framtid Stadgar för Föreningen Ekets Framtid med säte i Eket, Örkelljunga kommun organisationsnummer 802451-9277 Föreningen bildades 2010-02-10 Dessa stadgar ersätter tidigare fastställda stadgar vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet.

03. Val av mötessekreterare Mötets sekreterare är den som antecknar vad som beslutas på mötet. Dessa anteckningar kallas för årsmötesprotokollet. Årsmötesordlista Förklaringar till dagordning på årsmöte 01. Årsmötets öppnande När mötet ska starta enligt kallelsen får någon öppna mötet, exempelvis föreningens ordförande. Det gör man genom att säga

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015

Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 Förslag på dagordning till Ung Pirat Östras distriktskongress 2015 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet. 2. Mötets behörighet Stadgan säger: 36 Mötet är beslutsmässigt om

Läs mer

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04

! Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 Delegationsordning Rädda Barnens Ungdomsförbunds förbundsstyrelse Uppdaterad 2015-10-04 1 1. Inledning 1.1 Varför finns delegationsordningen och hur används den? Delegationsordningen är några av organisationens

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte

Handbok för. Jönköpings Studentkårs. Årsmöte Handbok för Jönköpings Studentkårs Årsmöte Det här är en guide för dig som är besökare eller delegat på Jönköpings Studentkårs Årsmöte. Guiden är till för att stötta dig genom Årsmötet och hjälpa dig när

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt

REGLER FÖR. Antagna på årsmöte 2013-02-03. Kapitel 1 - Allmänt REGLER FÖR Antagna på årsmöte 2013-02-03 Kapitel 1 - Allmänt 1 Definition PUSH Sverige - Plattformen där unga samarbetar för hållbarhet, som i dessa stadgar 1 benämns nätverket, är ett nationellt nätverk

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Stadgar för Svenska Pokerförbundet

Stadgar för Svenska Pokerförbundet Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 1 av 10 Stadgar för Svenska Pokerförbundet Dessa stadgar är antagna vid Svenska Pokerförbundets årsmöte 2010-02-13. Svenska Pokerförbundets Stadgar Sida 2 av 10 Kapitel

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening

NYBILDNINGSGUIDE. Guide till att starta er Vi Unga-förening NYBILDNINGSGUIDE Guide till att starta er Vi Unga-förening Hur startar vi en Vi Unga-förening? Vill du starta en egen förening eller kanske hjälpa andra att starta sin förening? Här finns all information

Läs mer

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad

Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens. Först fastställd Senast reviderad Förbundsordförandens, de två vice förbundsordförandens och förbundssekreterarens arbetsbeskrivningar Först fastställd 2009-08-08 Senast reviderad 2012-07-15 1 1. Arbetsbeskrivning: Förbundsordföranden

Läs mer

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad:

Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: Stadga för Mattecentrum Senast reviderad: 2017-03-19 1 Syfte Mom 1 Mattecentrum ska utan vinstdrivande intresse öka elevers förståelse för matematik och dess roll i samhället, inspirera med förebilder

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Demokratihandboken. Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar. Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015.

Demokratihandboken. Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar. Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015. Demokratihandboken Förbundsvalberedning och avdelningsvalberedningar Beslutad av förbundsstyrelsen i april 2015. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Så ser förbundsstyrelsens och avdelningsstyrelsens

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet

Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Distriktsstadgar Malmöhusdistriktet Kapitel 1 Inledande bestämmelser 1 Distriktet är ett regionalt organ för Riksförbundet Unga Musikanter. Distriktets medlemmar är de medlemsföreningar i RUM, vilkas säte

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar

Instruktioner för Erikshjälpens valberedningar 1(6) ESH-styrelsen 27 januari Erikshjälpens 1. INLEDNING Ett samordnat valberedningsarbete och ett strategiskt rekryteringsarbete till våra olika förtroendevalda poster är en av Erikshjälpens viktiga framtidsfrågor.

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Förtroendevald. i en ideell förening

Förtroendevald. i en ideell förening Förtroendevald i en ideell förening Föreningspool Malmö Föreningspool Malmö är främst till för den lilla föreningen utan anställd personal. Vi vill vara en stödfunktion i föreningens vardag så de ideella

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Årsmöte 2015 Kallelse

Årsmöte 2015 Kallelse Årsmöte 2015 Kallelse Välkommen till Sveriges Elevråds Årsmöte 2015! Det börjar lida mot hösten, vilket betyder att det är dags för Sveriges Elevråds årsmöte 2015. Sveriges Elevråd är medlemmarnas organisation.

Läs mer

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala

Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala Mötesprotokoll Ung Pirat Östra Distriktets kongress 2015. 28 februari 1 mars, Uppsala 1. Mötets öppnande Distriktsordförande Erik Einarsson öppnar mötet klockan 12.15. 2. Mötets behörighet Stadgan säger:

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta 1 12 a) Datum 2017-04-21 Till förbundsstämman Förslag till Riktlinjer för valberedning Förbundsstyrelsen föreslår förbundsstämman besluta att anta förslaget till Riktlinjer för valberedning förbundsstyrelsen

Läs mer

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte

Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Dags för årsmöte! Tips och checklista till föreningens årsmöte Årsmöten skall genomföras stadgeenligt riktigt och i en demokratisk ordning. Det finns en hel del att tänka på inför, under och efter årsmötet!

Läs mer

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar

Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Sveriges elevråd - SVEAs stadgar Kapitel 1 Organisation 1.1 Namn, säte och förbund Sveriges elevråd SVEA (Sweden s student councils SVEA) är ett förbund av och för elevråd. Sveriges elevråd SVEA är en

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015

Stadgar. Stadgar för förbundet sid 2-5. Normalstadgar för distrikt sid 6-8. Normalstadgar för föreningar sid 9-11. Antagna av kongressen 2015 Stadgar Antagna av kongressen 2015 Stadgar för förbundet sid 2-5 Normalstadgar för distrikt sid 6-8 Normalstadgar för föreningar sid 9-11 1 FÖRBUND 1 Ändamål HBT Socialdemokrater (HBT-S) Sverige är ett

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening.

Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Reviderade Stadgar för MPSK Luleå, Miljöpartister i Svenska kyrkan Luleå stift, ideell förening. Antagna vid årsmöte den..org. Nr: 802473-9081 1 Föreningens namn. Föreningens namn är Miljöpartister i Svenska

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR FÖRSLAG TILL DAGORDNING MÖTESTEKNIK. Distriktskongress Stockholm 2013. Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00

KONGRESSHANDLINGAR FÖRSLAG TILL DAGORDNING MÖTESTEKNIK. Distriktskongress Stockholm 2013. Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande av röstlängd 2.2. Mötets beslutsmässighet

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN)

1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) . 1. amn Samfundets namn är Svenska Trossamfundet för Naturreligion (nedan STN) 2. Ändamål STN skall verka för att de gamla natureligionerna bibehåller sin status i dagens samhälle. STN skall verka för

Läs mer

Stadgar för Rädda Barnens Ungdomsförbund

Stadgar för Rädda Barnens Ungdomsförbund Stadgar för Rädda Barnens Ungdomsförbund Antagna vid det extrainkallade förbundsårsmötet i Stockholm, 29 januari 2012 Reviderade vid förbundsårsmötet i Stenungssund, 26-28 september 2014 Innehåll Innehåll...2

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Handlingar till möte 3 2007-04-18

Handlingar till möte 3 2007-04-18 Handlingar till möte 3 2007-04-16 1( 6) Handlingar till möte 3 2007-04-18 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets behörighet

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND

ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND ÅRSMÖTESHANDLINGAR SVEROK NEDRE NORRLANDS ÅRSMÖTE SÖNDAGEN DEN NIONDE FEBRUARI, 14:00 STUDIEFRÄMJANDET BIBLIOTEKSGATAN 9, ÖSTERSUND DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Mötets

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Torsdagen 21:e Mars 2013 1. Mötet öppnas Erik Lönroth öppnade mötet 20:40 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På

Läs mer

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista

Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Protokoll för extra årsmöte Piratpartiet Lund, 2006-12-20 Närvarolista Johan Sånesson, Anders Hedberg och Martina Johansson (via telefon) Beslutsärenden 1. Mötet öppnades Johan Sånesson hälsade välkommen

Läs mer

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare.

Kongressen beslutade att ärendet skulle utredas vidare. 2015-02-02 Kongress vartannat år? Bakgrund Vid kongress 2014-05-17 2014-05-18 behandlades två motioner gällande kongress vartannat år, en från Västra distriktet samt en från Skånes distrikt tillsammans

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

STADGAR TIERP ASHIHARA KARATE KLUBB

STADGAR TIERP ASHIHARA KARATE KLUBB STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN TIERP ASHIHARA KARATE KLUBB MED HEMORT I TIERPS KOMMUN. Bakgrund Tierp Ashihara Karate Klubb bildades 2005-02-06 som en förening till Aktiv Ungdom. Föreningen har därefter

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Psykologstudent Sverige Stadgar

Psykologstudent Sverige Stadgar Psykologstudent Sverige Stadgar 1 Föreningens namn, organisationsnummer och form 1.1 Psykologstudent Sverige, förkortas PS. 1.2 Föreningens organisationsnummer är 802441 7688. 1.3 Föreningen drivs av psykologstudenter,

Läs mer

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. fastställda den 14 september 2009 1 ! " Vår förening vill skapa en positiv idrottsmiljö, där såväl sociala som kulturella inslag är en naturlig del av verksamheten, där våra medlemmar utvecklas till självständiga

Läs mer