Reviderad strategisk plan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad strategisk plan 2012-2014"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, (24) 230 Reviderad strategisk plan Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse - Framtid Sala Bilaga KS 2011/229/2, redovisning av åtgärder och uppdrag i samband med särskild skrivelse i Strategisk plan Bilaga KS 2011/229/3, uppdrag i samband med Reviderad strategisk plan Bilaga KS 2011/229/4, resultaträkning Kommunstyrelsens arbetsutskott Reviderad Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse - Framtid Sala Reviderad Bilaga KS 229/4, resultaträkning Handlingar inkommer till sammanträdet, Reviderad Bilaga KS 229/3, uppdrag i samband med Reviderad strategisk plan Bilaga KS 2011/229/5, Alliansens förslag till Reviderad Strategisk plan för Sala kommun Per-Olov Rapp (S) redogör för de ändringar som gjorts i Framtids Salas förslag till Reviderad Strategisk plan. Carola Gunnarsson (C) föredrar Alliansens förslag till Reviderad Strategisk plan. Lennart Björk och Inger Lindström deltar vid ärendets behandling. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen dels för egen del beslutar att lägga redovisningen, Bilaga KS 2011/229/2, till handlingarna, ;ill. i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2011/229/3, uppdra till kommunchefen att ta fram förslag på hur en process kan genomföras i syfte att påbörja ett arbete hur skolnämnden, utbildnings- och arbetsmarknads nämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt bygg- och miljönämnden kan med utgångspunkt från år 2012 minska nämndernas budgetanslag med 10 %, att uppdra till ekonomichefen att se över och revidera lokalbehovsprogrammet så att lokalförvaltarna får ett tydligt mandat att styra lokalförsörjningen utifrån kommunekonomiska och strategiska överväganden, samt att uppdra till styrelsen/vd för Sala-Heby Energi AB i nära samarbete med kommunchefen ta fram en ekonomisk analys och plan för framtida resultatutveckling av Sala-Heby Energi AB och att planen redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2012, dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reviderad strategisk plan för Sala kommun i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2011/229/1, samt ;ill. ansvaret för inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag administrera och fördela studieförbundens bidrag, flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 19 (24) Sammanträdesdatum forts Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till Per-Olof Rapps yrkande, samt som tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar att presentera förslag till hur ett arbete ska kunna bedrivas för att lägga ut mer av den kommunala verksamheten på entreprenad samt stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn, att i samarbete med kommunens samtliga förvaltningar och bolag göra en översyn av det samlade behovet av verksamhetslokaler för kommunens verksamheter framöver, samt att redovisning av det samlade lokalbehovet av verksamhet ur kort och långt perspektiv ska ske senast på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2012, att ta fram en redovisning över inom vilka ytterligare fler verksamheter inom det sociala området där Lagen om Valfrihetssystem kan tillämpas, att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till vid vilka förskolor/skolor/äldreboenden som det kan vara möjligt och lämpligt att lägga ut tillagningen av maten på entreprenad, samt att redovisa en plan för fortsatt utbyggnad av tillagningskök i kommunens förskolor/skolor, äldreboenden och andra gruppboenden. Per-Olov Rapp (S) yrkar avslag på Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende första att-satsen. Proposition Ordföranden ställer Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende första att-satsen mot avslag och finner densamma avslagen. Votering Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Carol a Gunnarssons tilläggsyrkande första att-satsen röstar ja. Den som stödjer Per-Olov Rapps avslagsyrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster [Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Michael PB Johansson (M), Allan Westin (M) och Andreas Weiborn (M)] och 7 nej-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spårebo (S), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Daniel Ahlin (S BÄ), Erik Åberg (MP) och Anna Eriksson (V)]. Kommunstyrelsen har således avslagit Carola Gunnarssons tilläggsyrkande första att-satsen. Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende andra och fjärde att-satsen. Per-Olof Rapp (S) yrkar avslag på Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende tredje och femte att-satsen. Justerandes sign!~ Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 20 (24) Sammanträdesdatum forts Proposition Ordföranden ställer Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende tredje att-satsen mot avslag och finner densamma avslagen. Votering Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Carola Gunnarssons tilläggsyrkande tredje att-satsen röstar ja. Den som stödjer Per-Olov Rapps avslagsyrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster [Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Michael PB Johansson (M), Allan Westin (M) och Andreas Weiborn (M)] och 7 nej-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spårebo (S), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Daniel Ahlin (SBÄ), Erik Åberg (MP) och Anna Eriksson (V)]. Kommunstyrelsen har således avslagit Carola Gunnarssons tilläggsyrkande tredje att-satsen. Proposition Ordföranden ställer Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende femte att-satsen mot avslag och finner densamma avslagen. Votering Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Carola Gunnarssons tilläggsyrkande femte att-satsen röstar ja. Den som stödjer Per-Olov Rapps avslagsyrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster [Caroia Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Michael PB Johansson (M), Allan Westin (M) och Andreas Weiborn (M)] och 7 nej-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spårebo (S), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Daniel Ahlin (SBÄ), Erik Åberg (M P) och Anna Eriksson (V)]. Kommunstyrelsen har således avslagit Carola Gunnarssons tilläggsyrkande femte att-satsen. BESLUT Kommunst'jrelsen beslutar dels för egen del att lägga redovisningen, Bilaga KS 2011/229/2, till handlingarna,.iill, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2011/229/3, uppdra till kommunchefen att ta fram förslag på hur en process kan genomföras i syfte att påbörja att ett arbete hur skolnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt bygg- och miljö nämnden kan med utgångspunkt från år 2012 minska nämndernas budgetanslag med 10 %, att uppdra till ekonomichefen att se ÖVer och revidera lokalbehovsprogrammet så att lokalförvaltarna får ett tydligt mandat att styra lokalförsörjningen utifrån kommunekonomiska och strategiska överväganden, samt att i samarbete med kommunens samtliga förvaltningar och bolag göra en översyn av det samlade behovet av verksamhetslokaler för kommunens verksamheter framöver, samt att redovisning av det samlade lokalbehovet av verksamhet ur kort och långt perspektiv ska ske senast på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2012, samt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum (24) forts att uppdra till styrelsen/vd för Sala-Heby Energi AB i nära samarbete med kommunchefen ta fram en ekonomisk analys och plan för framtida resultatutveckling av Sala-Heby Energi AB och att planen redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2012, att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till vid vilka förskolor/skolor /äldreboenden som det kan vara möjligt och lämpligt att lägga ut tillagningen av maten på entreprenad, dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reviderad strategisk plan för Sala kommun i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2011/229/1, samt ilit ansvaret för inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag administrera och fördela studieförbundens bidrag, flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Reservation Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Michael PB Johansson (M), Allan Westin (M) och Andreas Weiborn (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Utdrag kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla-Stahre J an-olof Friman Lennart Björk Sala-Heby Energi AB kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande.. -f

5 Reviderad Bilaga KS 2011/229/1 SALA KOMMUN 1(6) PM KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande KOMMUNSTYRELSEN 09 IDiarienr J 'J Akt Haga jzoll12t5 J REVIDERAD BUDGETSKRIVELSE - FRAMTID SALA Inledning I juni 2011 såg återhämtningen i den svenska ekonomin att gå fort. Sala kommun, liksom flertalet andra svenska kommuner, utgick i sina budgetarbeten för 2012 med högkonjunktur i blick. SKL beräknade att BNP skulle öka med 4,6 % och för år 2012 med 3,8 % Nu är läget annorlunda. Uppbromsning i den svenska ekonomin innebär en halvering av tillväxttakten och en svag sysselsättningsutveckling När skatteintäkter och statsbidrag i reala termer kraftigt minskas påverkar det direkt resultatbudgeten. Avvikelsen från budget i juni 2012 rör sig om ca 6 miljoner utifrån en befolkningsprognos på Förutsättningarna för den kommunekonomiska planeringen har ändrats radikalt under senare år beroende på snabba och kraftiga förändringar i den internationella ekonomin, inte minst påverkad av bank- och finanskriser i Sydeuropa och Nordamerika. Utredningen om kommunsektorn och konjunkturen har i sitt betänkande "Spara i goda tider" visat på möjligheterna att underbalansera budgeten enstaka år om det på förhand har byggts upp en resultatutjämningsreserv som kan tas i anspråk. Syftet är att skapa fårutsättningar att kunna möta starka nedgångar och kriser i samhällsekonomin utan att behöva panikbromsa - att kunna omfördela intäkter över tid får att främja en stabil, kommunal verksamhet och därigenom gagna som helhet stabiliteten i samhällsekonomin. Lagstiftning förväntas kunna träda i kraft I budgetskrivelsen i juni höjdes ett varnande finger för orosmolnen i den internationella ekonomin med flera hårt skuldtyngda finanser i många europeiska länder samt den politiska instabila situationen i Nordafrika och Mellanöstern. Som andra osäkra effekter på ekonomi och administration nämndes ökade myndighetskrav på dokumentation, kvalitet, tillsyn och säkerhet i många kommunala verksamheter. Det tillfälliga statsbidraget till kommunerna år 2011 på 2,1 miljarder försvinner 2012, de generella statsbidragen minskar ytterligare med nästan 1 miljard på grund av införandet av den nya gymnasieskolan och ingen statlig satsning på sommarjobb sker under Regeringens höstproposition innebär inga förändringar i dessa avseenden. Reproräntan ligger f.n. oförändrad på 2 %. Under 2011 har fullmäktige beslutat att bejaka att hemsjukvården flyttas över till kommunerna i Västmanland 1 jan 2012 genom skatteväxling på 16 öre. Beslut SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen per-olov. Direkt:

6 SALA KOMMUN 2 (6) Kommunstyrelsen föreligger också om att rekommendera att Landstinget Västmanland blir regional kollektivtrafikmyndighet 1 jan Skatteväxling på 3-5 öre är förutskickad. Uppföljning av ekonomi och verksamhet, månadsrapport september 2011, visar att årets resultat beräknas kunna uppnå 1 % -målet. Ytterst besvärligt är att nämnderna sammanlagt gör ett negativt resultat på ca 12,6 miljoner. Om budgeten för 2013 skall kunna hållas utan skattehöjning måste ett intensifierat aktivt arbete ske med att effektivisera och prioritera kommunens olika verksamheter. Föreliggande revidering av Strategisk plan blir med nödvändighet mycket stram och återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Den nya majoriteten, Framtid Sala, har för avsikt att inte höja skatten 2012 utan verksamhet skall bedrivas och ev. reformer skall inrymmas inom de givna ekonomiska ramarna. Framtid Sala Reviderad Budget 2012 och Verksamhetsplan Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren utgår från justerad budget 2011 uppräknad med 1,7 % till 2012 års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,7 % 2013 och Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2012 har satts till 1 %. Befolkningsprognos Förändringar i drift- och investerings budget anges i förhållande till Strategisk plan , antagen av Sala kommunfullmäktige juni Summorna återspeglar den nya nivån. Driftbudget Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning Förändring av ram: Etableringsjunktion Sala kommun är i behov aven funktion för näringslivsutveckling som kan möta och svara på företags behov och önskningar att vilja etablera sig i kommunen. Syftet är att i samarbete med Företagarcentrum utveckla ett gott näringslivs- och innovationsklimat som gör att fler företag väljer att etablera sig i Sala. 2012: 2013: 2014: tkr tkr tkr

7 SALA KOMMUN 3(6) Kommunstyrelsen Förändring av ram: Medborgarkontor Genom medborgarkontoret erbjuds medborgarna bättre tillgänglighet genom att de kan vända sig till ett ställe där de kan få hjälp och svar på sina frågor utan att behöva söka sig runt i förvaltningsorganisationen. Genom att medborgarkontoret tar hand om de enkla rutinfrågorna och ärendena kan specialisterna i förvaltningarna ägna sig åt mer kvalificerad handläggning. Etablerandet av medborgarkontoret är ett led i kommunens arbete med att skapa en 24-timmars kommun där medborgarna kan utföra många tjänster själva via hemsidan tkr - 500tkr tkr Förändring av ram: Liv och rörelse i centrum I budget finns avsatt 1000 tkr för att skapa ett centrum som sjuder av liv och rörelse. Sala kommuns evenemangsbidrag avser stödja olika former av evenemang, events, konserter, festivaler m.m. i syfte att stimulerar ute- och nöjeslivet i centrum. Summan minskas med 300 tkr för tkr - 300tkr tkr Förändring av ram: Liv och rörelse på landsbygden I Startegisk plan antagen i juni finns 300 tkr avsatt till Liv och rörelse på landsbygden. Summan minskas med 100 tkr för tkr tkr tkr Förändring av ram: Elektroniska sur/plattor Under hösten 2011 förväntades samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, 26 st., erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Läget för närvarande är att utredning pågår om lämplig mjukvara, bl. a införande av s.k. "appar". Jag föreslår att första halvan av 2012 får bli en försöksperiod där kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får tillgång till elektroniska surfplattor och en utvärdering får ge vid handen hur kommunen kan gå vidare till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Driften för sammanlagt ytterligare 36 st. surfplattor 2012 beräknas till 65 tkr per år, 3Gavgifter mm tkr tkr tkr

8 SALA KOMMUN 4 (6) Kommunstyrelsen Förändring av ram: Demokratiberedningen I avvaktan på beslut och kostnadseffekterna av föreslagen ny politisk organisation tas föreslagen budget för Demokratiberedningen bort tkr tkr tkr Ett förslag till ny politiska organisationen och sedermera förändring av den förvaltningsorganisationen, planeras att besluta om i december Vilka ekonomiska effekter det medför i nuläget är svårt att beräkna men en prel. teoretisk uppskattning av merkostnader för arvoden, ersättningar mm beräknas till tkr. Tekniska nämnden Förändring av ram: Lokalstrateg I avvaktan på förslag om utredning av behovet av ett lokalbolag i syfte att övergripande och strategiskt samordna kommunens behov av lokaler utgår inrättande av tjänst som lokalstrateg tkr tkr tkr Förändring: Nytt datasystem tör kommunal upphandling Ett nytt system för att hantera upphandlingar behövs då nuvarande system stängs ned vid årsskiftet. Upphandlingsfunktionen kan skötas digitalt och effektivitetsvinsten kan användas till att i större utsträckning kunna lägga tid på uppföljning av existerande avtal tkr tkr tkr Kultur- och fritidsnämnden Förändring av ram: Ökade driftskostnader Idrottshallen och Ungdomsverksamheten i Täljstenen Idrottshallen är Salas huvudanläggning för inomhussporter, innebandy, handboll och basket. Under dagtid fungerar den som Salas högstadieskolors gymnastikhall. Under 2011 har en välbehövlig renovering inletts. I etapp ett har själva matcharenan iordningställts till en modern, fullstor matcharena. Här kan även konserter och andra publika arrangemang som inte är av idrottskaraktär arrangeras. Ungdomsverksamheten flyttar in i Täljstenen fr. om årsskiftet Allmän uppfräschning, el- och miljösanering samt förbättrad ventilation ökar driftkostnaderna tkr tkr tkr

9 SALA KOMMUN 5 (6) Kommunstyrelsen Skolnämnden Förändring av ram: Ytterligare behov av /örskoleplatser Skolnämnden har inkommit med begäran om ramförstärkning med 3075 tkr 2012, 9200 tkr 2013 och tkr 2014 för utökad verksamhet inom förskolan. Totalt behövs fem nya avdelningar skapas i Sala tätort samt viss utvidgning iransta, Sätrabrunn och Möklinta. Ambitionen är att planera utifrån barngrupps-storlekar på 14 respektive 20 barn. Behovet föreligger fr. o m15 augusti. Kommentar: Tas upp till behandling och beslut tidig vår Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förändring av ram: Resultatanalys. Basresurser Nämnden fick 2010 och tkr extra i tilldelade basresurser och äskar fortsättning av dessa under 2012 och En nödvändig anpassning av resurserna måste ske som en följd av minskade elevkullar 2013 och En omstrukturering av gymnasieutbildningarna och översyn av programutbudet och samläsningar behövs för att anpassas till en acceptabel "kostym" men också till de krav som kan ställas på moderna och attraktiva utbildningar. I 2011 års budget finns avsatt tkr till förstärkning av basresurser tkr tkr tkr Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Nytt vård- och omsorgsboende I Strategisk plan finns upptaget år tkr för att möta ökade driftskostnader i samband med nytt vård och omsorgsboende. Anslaget flyttas till 2014 då boendet förväntas kunna tas i bruk O tkr tkr 2014 O tkr Investeringsplan Kommunstyrelsen Förändrad ram: Elektroniska sur/plattor 2012: -220 tkr

10 SALA KOMMUN 6 (6) Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Förändrad ram: Väsby kungsgård, nybyggnad av toalettbyggnad 2012: 300 tkr Förändrad ram: Kommunala gator och parker Trafikplan centrum 500 tkr och Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 350 tkr lyfts ur : tkr Förändrad ram: Parkverksamhet Vasagatan stråk och årum ljussättning, sittplatser 200 tkr flyttas till 2013 samt Uppsalavägen trädrad Fridhem 450 tkr flyttas till : tkr 2013: tkr 2014: 450 tkr Förändrad ram: Vård- och omsorgsboenden 2012: tkr 2013: tkr 2014: O tkr

11 Framtid Salas Förslag Skillnaden +- avser jämförelse med strategisk plan antagen i juni Driftbudget Kommunstyrelsen Etableringsfunktion Medborgarkontor Liv och rörelse i centrum Liv och rörelse på landsbygden Elektroniska surfplattor Demokratiberedningen Summa Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Lokalstrateg Upphandlingssystem Summa Tekniska nämnden Skolnämnden Kulturgaranti Summa Skolnämnden O O O Kultur och fritidsnämnden Ökade hyreskostnader Idrottshallen Ökade hyreskostnadertäljstenen Summa Kultur och fritidsnämnden Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Basresurser gymnasieskolan Summa Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Vård och omsorgsnämnden Nytt vård- och omsorgsboende, försenad start Summa Vård och omsorgsnämnden O O TOTALT

12 Bilaga KS 2011/229/2 Redovisning av åtgärder i samband med särskild skrivelse i Strategisk plan och förslag tih beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder samt Salabostäder AB Kommunstyrelsen beslutade i juni 2011 att för egen del följande: 1. Salabostäder AB. Salabostäder AB styrelse uppmanas att undersöka lämplig verksamhet för Kaplanen när nya äldreboendet tas i bruk Redovisning: Ingen redovisning har ännu inkommit i frågan. 2. Väsby kungsgård. Kostnadsberäkning saknas för uppförande av nödvändig toalettbyggnad på Väsby kungsgård inrymmande två toaletter, en handikapptoalett samt städförråd med vatten och utslagsvask. r-~sa'l~a~ko"'mitm""'u"n---' Kommunstyrelsens förvaltning Ink O 1 Tekniska förvaltningen/nämnden får i uppdrag att ta fram förslag och ekonomiska beräkningar, investering och drift, hur ny toalettbyggnad på Väsby kungsgård kan iordningsställas på området Redovisning: Tekniska nämnden beslutade 17 oktober att förslå fullmäktige att bevilja 300 tkr för ändamålet. Summan finns med i förslag till Rev. Budget Vision Lärkan. Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med reviderad Strategisk plan , , och begärt 9000 tkr i investeringar till gym, relaxavdelning samt tkr för träningshall Lärkan år 2013 och Digitalt kultnrhus tkr år Utbyggnad av simhallen med en verksamhetslokal äskas med 5000 t kr år Kultur- och fritidsnämnden inkom i särskild skrivelse med begäran, , om uppförande av ny träningshall, 40x20 m, på Lärkan eller på annan plats i Sala. Skälet är trängsel om träningstider, särskilt för ungdomsidrotten. I Vision Lärkan finns i etapp3 upptaget tillbyggnad av befintlig byggnad för att inrymma ett nytt gym och "jumpahall". Bad och sporthall är tänkt att uppgraderas och renoveras. Kompletterande omklädningsrum byggs och fasaden mot parkeringen ses över samt huvudbyggnaden får ny entre vänd mot Dalhemsleden. För Lärkans bad och renovering finns avsatt 2011 ca tkr. Vidare utredning om behov av och kostnader för renoveringsåtgärder måste tas fram innan satsning kan ske på relaxavdelning med bubbelpool Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med begäran, att se över och ev. revidera Vision Lärkan. KommunstyrelseförvaltningenjEnheten för Plan och utveckling får tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta en dialog med förenings livet och återkomma med förslag om behov av förändringar av Vision Lärkan, att presentera skisser som visar hur de nya förslagen avviker från den av kommunfullmäktige fastställda Vision Lärkan,

13 att till varje enskild investering/förändring redovisa ett kostnadsförslag, att revidering av Vision Lärkan sker i dialog med föreningslivet, att förslag till reviderad Vision Lärkan samt investeringsförslag och driftkostnad redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Redovisning: Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 25 oktober information om revidering av Visions Lärkan - om fortsatt arbete med att samla all idrottsverksamhet på ett område - Lärkans sportfålt. Förslag kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i december. Kommentar: I Strategisk Plan finns etapp 2, isbana, upptagen. Eventuella investeringsoch driftkostnadsförslag kan komma att behöva tas ställning till i särskild ordning under våren Lokalbehov Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden/skolnämnden. Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden och Skolnämnden har i Strategisk Plan redovisat olika infallsvinklar till att möta framtida lokalmässiga och pedagogiska utmaningar för gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9. Förvaltningsledningarna har enats om att presentera ett gemensamt förslag för lokalbehoven, kallat alternativ 1. Framtid Salas vilja är att samla alla teoretiska gymnasieprogram i lokal i centrala Sala. Samtidigt pågår ett arbete med att utreda hur organisationen för högstadieskolor skall se ut i framöver. Behov finns också att ta fram förslag hur lokalmässig fördelning av gymnasieskolan praktiska problem kan ske på bästa sätt. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Skolnämnden får gemensamt i uppdrag att utreda och ge olika alternativa förslag till helhetslösningar och konsekvenser för skolans lokal behov i framtiden, med hänsyn tagen till bl. a elevantal, pedagogik och ev. etableringar av friskolor. Långsiktiga lösningar skall eftersträvas. att uppdraget redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Redovisning: Skolnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har gemensamt lämnat in förslag tilllokalstrategi för Salas skolor i ett långsiktigt perspektiv. Två alternativa förslag läggs fram. Lokalstrategin överlämnas till Ks för vidare beredning. Kommentar: Utredningen om lokalstrategi för Sala kommuns skolor föreslås behandla i särskild ordning vid sidan av Strategisk plan Lokaibebov Vård- och omsorgsnämnden. Behov av förbättringar och omstruktureringar av verksamhetslokaler inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är stort. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att redovisa en detaljerad lokal, kostnads- och tidsplan för lokalmässiga omflyttningar inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde att uppdraget redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Redovisning: Vård- och omsorgsnämnden har begärt om att få lämna besked om lokalbehov under december Förslag till beslut: att lägga redovisningarna av uppdragen till handlingarna Per-Olov Rapp Kommunstyrelsen Ordförande

14 Reviderad Bilaga KS 2011/229/3 Uppdrag i samband med Rev Strategisk plan Standardkostnader och resultat l Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan man följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. I Kolada finns mer än 2000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Kostnader jämfört med strukturkostnader 2010 i Sala kommun för bl. a Barnomsorg, Grundskola, Gymnasieskola och Äldreomsorg (procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad) ger följande % -tal: Barnomsorg + 11,6% Grundskola + 17,5% Gymnasieskola + 10, 7% Äldreomsorg -12,2% Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att för egen del besluta att ta fram förslag på hur en process kan genomföras i syfte att påbörja ett arbete hur Skolnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Bygg- och miljönämnden kan med utgångspunkt från år 2012 minska nämndernas budgetanslag med 10 %. 2. Strategiskt lokalbehovsprogram Sala kommun förfogar över en stor mängd lokaler. Ibland hyrs lokaler utan samordning. I samband med verksamhetsplan presenterades ett dokument, bilaga 1, Ekonomi och verksamhetsstyrning, med ett flödesschema och "anvisningar" för lokalbehovsprogram med Tekniska förvaltningen/tekniska nämnden som "styråra". Vi vill att ekonomichefen får i uppdrag att se över och revidera lokalbehovsprogram så att lokalförvaltarna får ett tydligt mandat att styra lokalförsörjningen utifrån kommunekonomiska och strategiska överväganden.

15 Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att för egen del besluta att ekonomichefen får i uppdrag att se över och revidera lokalbehovsprogrammet så att lokalförvaltarna får ett tydligt mandat att styra lokalförsörjningen utifrån kommun ekonomiska och strategiska överväganden. 3. Sala Heby Energi AB Under ett antal år har väderleken varit mer och mer extrem, vilket gör att Sala -Heby AB:s intäkter och kostnader, likviditet och resultat, visat mer avvikelser än vad som förväntats och budgeterats. Viktigt är att inom ramen för SHE-koncernens uppdrag ta fram en plan för resultatutveckling för fem år, som har tillräcklig buffert för att hantera de oplanerade men ändå fullt troliga svängningar i väderleken, dvs. en klimatanpassad ekonomisk plan för investeringsbehov och resultatutveckling. En viktig del i detta är att göra en analys av den situation SHE-koncernen befinner sig idag och framöver. Planen skall vara framtagen senast 31 mars 2012 och genomföras i nära samarbete med ägaren med kommunchefen som ansvarig representant. Jag föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta att styrelsen/vd för Sala-Heby Energi i nära samarbete med kommunchefen får i uppdrag att ta fram en ekonomisk analys och plan för framtida resultatutveckling av Sala Heby Energi AB att planen redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2012 Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

16

17 Bilaga KS 2011/229/5 1 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet liberalerna Kommunstyrelsens sammanträde p 16 Reviderad Strategisk plan för Sala kommun Kommunernas ekonomi När kommunfullmäktige i juni fastställde den Strategiska planen för gjorde vi det nästan tre år efter att finanskrisen gick in i sitt akuta skede under slutet av 2008 och drog med sig världsekonomin i den tväraste konjunkturnedgången sedan 1930-talets depression. Då, i juni 2011, tydde alla tecken på att den globala konjunkturen inlett en uthållig återhämtning. Vi kunde dock redan i juni konstatera att det fanns en rad kvardröjande risker, som Europas skuldkris och den politiska oron bl a i norra Afrika och delar av arabländerna. Nu vet vi att den ekonomiska situationen i bl a Grekland och Italien, med hög offentlig skuldsättning är sådan att man kommer att behöva vidta drastiska åtstramningsåtgärder och ha en svag tillväxt under de närmast kommande åren vilket även kommer att påverka den svenska ekonomin När samhällsekonomin i vårt land försämras finns risk för ökad arbetslöshet. Det får snabbt effekt på kommunernas ekonomiska situation, eftersom varje arbetad timme får direkt effekt på det kommunala skatteunderlaget. De senaste årens snabba svängningar inom finansmarknaden gör att vi måste vara uppmärksamma på att ha en buffert, ett utrymme i den kommunala ekonomin som gör att vi kan hantera nya finanskriser när de kommer. För det vi lärt oss under de gångna åren är att svängningarna i världsekonomin idag är mycket snabbare än under tidigare decennier och att vi påverkas mycket kraftigare av händelserna i omvärlden än vad vi någonsin gjort tidigare. Det gäller därför att vara varsam med den kommunala ekonomin. Vi kan inte inteckna mer resurser än vi har tillgängliga. Kostnaderna kan inte tillåtas öka mer än de kommunala intäkterna och vi måste varje år uppvisa ett positivt resultat i den kommunala ekonomin för att leva upp till en god ekonomisk hushållning.

18 2 I juni konstaterade vi från Alliansens sida att vi nio år i rad kunnat uppvisa positiva resultat i bokslutet. Vi underströk att det måste vara ett krav även de kommande åren. Vi kan dock konstatera av flera nämnder nu uppvisar stora underskott i månadsuppföljningarna vilket är djupt oroande, eftersom nämnderna detta år haft goda resurser till sitt förfogande. Ett omistligt krav måste därför vara att nämnderna anpassar sin verksamhet till den budgetram som man tilldelats. Annars kan vi aldrig få en långsiktigt hållbar ekonomi i Sala kommun. Förslag till Reviderad Strategisk plan för Sala kommun Vi noterar med tillfredsställelse att majoriteten presenterat ett förslag till Reviderad Strategisk plan som är, som man uttrycker det, mycket stramt och återhållsamt i relation till inkomna framställningar och behov. Vi kan också notera att majoriteten i sina förslag på flera punkter närmat sig de förslag som vi från alliansens sida presenterade i vårt budgetförslag i juni. Det är också positivt. Majoriteten har i sitt förslag valt att höja planeringstalet från invånare till invånare, vilket innebär ett betydande tillskott på intäktssidan. Vi tycker att detta är rimligt mot bakgrund av att Sala kommun redan vid årsskiftet hade invånare. Resultatmålet enligt majoritetens och vårt förslag till Reviderad Strategisk plan når ej upp till 2%. Vår ambition är dock att resultatmålet ska förbättras succesivt under plan perioden för att återigen överstiga 2%, vilket vi anser vara ett rimligt resultatmål. Mot denna bakgrund har vi inga invändningar mot majoritetens förslag till Reviderad Strategisk plan för Sala kommun vad avser Driftbudget och Investeringsplan. Strategisk plan , Uppdrag till styrelse, nämnder och bolag Vi konstaterade redan i Alliansens skrivning i juni att kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Den demografiska utvecklingen innebär att vi blir allt äldre. Medicinska och tekniska framsteg gör att allt fler sjukdomar kan botas som förlänger livet för den enskilde och förbättrar livskvaliteten under livstiden. Men detta innebär också att allt färre i framtiden ska försörja allt fler. Samtidigt så ökar kraven på den samhälleliga servicen. Uppgifter som tidigare var självklara för oss att utföra förväntar vi oss idag att kommunen ska utföra. Det gäller inte minst inom fritidsområdet. Vi kommer därför i kommunerna att ha stora utmaningar framöver - vi måste prioritera i mycket högre grad än vad vi hittills gjort och vi måste vara kreativa i vårt sätt att lösa samhällsservicen. Även om vi i kommunen har ett ansvar för att samhällsservicen utförs är det inte Självklart att kommunen som organisation ska utföra den.

19 3 Vi vill i högre grad lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad, vi vill stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn och vi måste i högre grad vara beredda att ifrågasätta vad vi egentligen ska använda våra gemensamma resurser till. Vi måste också bli bättre på att utnyttja kommunens resurser på ett effektivare sätt. Det kan bl a gälla kommunens olika verksamhetslokaler där det är angeläget att innan beslut fattas om ytterligare investeringar göra en genomgripande lokalutredning med målsättningen bl a att använda lokalerna på ett mer flexibelt sätt. Samhället ska ta ansvar för att samhällsservicen finns tillgänglig, men det innebär inte att samhället med självklarhet ska vara utförare. Vi tycker att Valfrihet för människor är viktigt. Vi anser att Lagen om Valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas inom hemtjänstens område för såväl omvårdnads- som servicetjänster. För oss handlar det om respekt för människor och en tro på människors förmåga att ta ansvar för sig själva och för andra. Vi vill också utvidga Valfrihetssystemen till att omfatta fler verksamheter inom det sociala området. Att fortsätta utbyggnaden av tillagningskök vid alla förskolor, skolor och äldreboenden är en avgörande del i arbetet med att kunna servera bra och näringsriktig mat. Vi vill dock se över möjligheten att lägga ut vissa av köken på entreprenad. Det skulle ytterligare kunna förbättra möjligheterna att använda närproducerade råvaror samtidigt som det skulle kunna stimulera företagandet på landsbygden. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen för egen del besluta att uppdra till kammunchefen att ta fram förslag på hur en process kan genomföros i syfte att påbörja ett arbete hur Skolnömnden, Utbildnings- ach arbetsmarknadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnömnden samt Bygg- och miljänämnden kan med utgångspunkt från år 2012 minska nämndernas budgetanslag med 10%. Vi delar uppfattningen att ett arbete behöver göras för att hejda kostnadsutvecklingen i kommunen, detta inte minst mot bakgrund av de underskott som flera nämnder uppvisar i månadsuppföljningarna. Den av majoriteten föreslagna omorganisationen av den politiska organisationen kommer dock att försvåra detta arbete. Dels skapar omorganisationen under en övergångsperiod en otydlighet vad gäller ansvarsfrågan och dels vet alla, med erfarenhet av större organisationsförändringar, att sådana alltid innebär minskad effektivitet före och under genomförandefasen. Om den föreslagna omorganisationen genomförs kommer vi snarare att se ytterligare försämringar från nämndernas sida vad gäller förmågan att följa tilldelad budget. Detta blir extra olyckligt eftersom vi nu återigen går in i en betydande lågkonjunktur. Vi tillstyrker dock förslaget eftersom nämndernas bristande följsamhet till budget tydligt visar att ett sådant arbete behövs. Vi vill dock göra en komplettering så att uppdraget även ska innebära att presentera förslag till hur ett arbete ska kunna bedrivas för att lägga ut mer av den kommunala verksamheten på entreprenad samt stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn.

20 4 Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen för egen del besluta att ekonomichefen får i uppdrag att se över och revidera lokalbehovsprogrammet så att lokalförvoltarno får ett tydligt mandat att styra loka/försörjningen utifrån kommunekonomiska och strategiska övervöganden. Vi har inga invändningar mot detta förslag som innebär ett förtydligande av ett redan givet uppdrag. Däremot vill vi i sammanhanget återkomma till den fråga som vi lyfte i samband med budgetbehandlingen i juni då vi pekade på behovet av att göra en översyn av det samlade behovet av verksamhetslokaler som Sala kommun har framöver. Förslaget avvisades av då majoriteten, men vi väljer att återkomma med vårt förslag eftersom vi menar att vi måste se kommunens verksamhetslokaler utifrån ett helhetsperspektiv, inte utifrån ett nämndperspektiv. Arbetsutskottet beslöt vidare föreslå kommunstyrelsen för egen del besluta att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en ekonomisk analys av Sala Heby Energi AB utifrån rådande ekonomiska läge och framtida förväntade resultatutveckling. Vi delar uppfattningen att denna analys behöver göras. Mot denna bakgrund föreslår vi att kommunstyrelsen fattar beslut om följande uppdrag i samband med behandling av Reviderad Strategisk plan Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att ta fram förslag på hur en process kan genomföras i syfte att påbörja ett arbete inom Skolnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Bygg- och miljönämnden för att med utgångspunkt från år 2012 minska nämndernas budgetanslag med 10% samt att presentera förslag till hur ett arbete ska kunna bedrivas för att lägga ut mer av den kommunala verksamheten på entreprenad samt stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn. 2. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att ekonomichefen får i uppdrag att se över och revidera lokalbehovsprogrammet så att lokalförvaltarna får ett tydligt mandat att styra lokalförsörjningen utifrån kommunekonomiska och strategiska överväganden. 3. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att i samarbete med kommunens samtliga förvaltningar och bolag göra en översyn av det samlade behovet av verksamhetslokaler för kommunens verksamheter framöver samt att redovisning av det samlade lokalbehovet ur kort och långt perspektiv ska ske senast på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2012.

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-10-01. Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut R sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-10-01 21 (38) 246 Svar på motion om att landsbygdssäkra politiska beslut Dnr 2012/330 INLEDNING Carola Gunnarsson (C) och Christer

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2012 2014. Kommunfullmäktige. Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28

STRATEGISK PLAN 2012 2014. Kommunfullmäktige. Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28 STRATEGISK PLAN 2012 2014 Kommunfullmäktige Antagen 2011-06-22/Reviderad 2011-11-28 3 (56) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 20 (23) Sammanträdesdatum 2013-01-29 24 Dnr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson (M),

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-04. Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall

Sammanträdesdatum 2015-06-04. Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04 18 (27) ~-:F:s /,,\ LLI\:8 52 2015 120 Prishöjning av badavgifter vid Lärkans simhall Dnr 2015/270-7 INLEDNING Förslag till ändrade badavgifter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo

Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo 1... """" SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-04-15 29 (43) 90 Dnr 2014/115 Svar på motion om upphandlingsregler för kvalitet och miljöo INLEDNING Carola Gunnarsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-01-18

Sammanträdesdatum 2011-01-18 1 (15) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gustaf Adolfssalen kl. 13.30-15.30 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (S BÄ) Carola Gunnarsson (C) Peter Molin (M) Ulrika Spårebo (S) ersätter

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Motion om att samordna resurser på landsbygden och upphandla Lokala Utförare (LUT:are)

Motion om att samordna resurser på landsbygden och upphandla Lokala Utförare (LUT:are) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 13 (24) Sammanträdesdatum 2012-05-02 118 Dnr 2011/183 Motion om att samordna resurser på landsbygden och upphandla Lokala Utförare (LUT:are) INLEDNING

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen

Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 27{29) Sammanträdesdatum 2013-12-02 296 Svar på motion om trygghetsbostäder i Kaplanen Dnr 2013/112 INLEDNING Peter Molin (M), Eva Axelsson (KD), Christer Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun 'ii sala r;; KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-09-03 11 (24) 208 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Sala kommun Dnr 2013(330 INLEDNING Från och med 1 januari

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-0S-31

Sammanträdesdatum 2011-0S-31 Plats och tid Beslutande Ledamöter SALA STYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2011-0S-31 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.00 Per-Olov Rapp (S) Marcus Andersson (SBÄ) Lotta johansson-arnqvist (V) Carol a Gunnarsson

Läs mer

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ""''"~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ''~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 'f'is?d't'1'10 Di laga ~~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp L "u' 1' 4/ 'l bl. ''l/l 1 (2) 2014-09-19 DIARlEN R' 2013/49 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 ""''"~ o!3 IL ' Dpb: /!Aktbilaga

Läs mer

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården

Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-12-17

Sammanträdesdatum 2013-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 16 {24) Sammanträdesdatum 2013-12-17 331 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion med förslag att möjligheten

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala

Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 KF:s 19 {37) ~T A ;'''T T'~," -''/! >U.L i - 14 Motion om att sätta upp cykelpumpar i Sala Dnr 2012/157 INLEDNING Carola Gunnarsson (C)

Läs mer

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING l. SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN Sammanträdesdatum, - u_;_ - : 2014-01-09 ~.;:~ 11 2C'll~ 17 (25) 13 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05

sammanträdesdatum 2011-12-06 Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 o SAM MANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 1 (13) sammanträdesdatum Plats och tid Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.05 Beslutande Ledamöter Per-Olov Rapp (S) Daniel Ahlin (SBÄ) Lotta

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) sammanträdesdatum 2012-11-27 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-06-19

Sammanträdesdatum 2012-06-19 ,y ""V,','" \ ".",", m~~~~ Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Gustav Adolfsalen, Rådhuset, kl. 13.30-16.50 Per-Olov Rapp (S) Hanna Westman(SBÄ)

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-12-15 ~SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-12-15 14 (16).- 267 Svar på motion om mer idrott i skolan D nr 2014/885- la INLEDNING Lars Aldefors (FP) och Annica Aspenbom

Läs mer

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun

Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun Dilaga KS 2014/207/1 1 (2) 2014-09-21 DIARIENR: 2014/591 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om omvårdnadslyft i Sala kommun Andreas Weiborn (M) inkom den 1 april 2014 med rubricerad motion. Motionären

Läs mer

Budget 2016 och plan

Budget 2016 och plan 17(36) Kf 69 Ks2015/0167 041 Budget 2016 och plan 2017-2020 Beslut beslutar att anta kommunstyrelsens förslag till budget 2016 och plan 2017-2020, förutom att arbetsutskottet i miljö- och byggnämnden ska

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V)

Sammanträdesdatum 2013-06-19. Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) 1 (28) Plats och tid Närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter sekreterare Ekebyskolans aula, kl 09.00-15.50 Sesidan 2 Joachim Nordlund (V) Victoria Palen (SBÄ) Kommunstyrelsens

Läs mer

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2~F: s 19 (27) Sammanträdesdatum '~l:, \DLING ~.;r? 2013-02-07 16 201:::~ 42 Dnr 2011/289 Motion om att ta fram en kommunal bredbandsstrategi, en lokal digital agenda

Läs mer

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 K.F:s HANDLING NR 52 2011 32 (44) 205 Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar Dnr 2011/179 INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Sammanträdesdatum 2015-04-16. Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter l SAlA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sammanträdesdatum 2015-04-16,, 1"' ~ ; t; 27 (47) 75 Dnr 2014/1183 Svar på motion om borttagande av 26 i Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Sala

Läs mer

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun

Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun KS.2013.0361 2013-08-16 Tomas Nilsson Kommunfullmäktige Resultatutjämningsreserv införande i Eslövs kommun Ärendebeskrivning Riksdagen har beslutat, prop.2011/12:172, att ge möjlighet för kommuner och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

Sammanträdesdatum 2014-10-21. Motion om skydd för omsorgstagares pengar SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2014-10-21 10 (29) 207 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80- + INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll sid 2 (6) Innehållsförteckning (klicka på paragrafen för att komma till den direkt) 153 Tilldelningsbeslut och begäran om anvisning av medel, förskola i Parkvillan. 154 Yttrande över

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2008-11-24 279 661 Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-12. Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk

Sammanträdesdatum 2011-05-12. Investeringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245, f d rättspsyk SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-05-12 ;~R 25 2011 8(21) 87 Dnr 2011/42 nvesteringsmedel till utbyggnad av förskolan; Gärdesta förskola på fastigheten Kristina 4:245,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-03-13. Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap l'ml'' k.,.,.._.., SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-03-13 24 {26) 64 Svar på medborgarförslag om införande av ny stödfunktionmentorskap Dnr 2014/158 INLEDNING Per

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10

Sammanträdesdatum 2013-01-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 18 {37) l-laedlikg 13 Motion om gymnasial grundkurs Dnr 2012/151 INLEDNING Mathias Goldkuhl (M) har den 21 juni 2012 inkommit med rubricerade

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438

Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 17 Anpassning för allsvenskt spel på Falkenbergs IP. (AU 395) KS 2013-438 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder

Strategisk plan 2013-2015 och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder Bilaga KS 2012/141/1 1(2) 2012-06-19 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Ordförande SALA KÖMliilUN s förvaltning Ink. 2012 ~06~ I 9 Strategisk plan - och förslag till beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler

Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 31 (38) Sammanträdesdatum 2013-10-01 256 Dnr 2013/182 Svar på medborgarförslag om cirkelverksamheten i Kaplanens lokaler INLEDNING Lars Öberg inkom den 18 april

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09

Sammanträdesdatum 2014-01-09 il sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 16 (25) 12 Motion om trappklättrare Dnr 2013/51 INLEDNING Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti 2013 med motion med

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet. Sammanträdesdatum 2015-03-31. Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet. Sammanträdesdatum 2015-03-31. Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet IisALA ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ledningsutskottet Sammanträdesdatum 2015-03-31 16 (27) 71 Dnr 2014/1222 Svar på medborgarförslag om höjd habiliteringsersättning för daglig verksamhet INLEDNING Förslagets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om skydd för omsorgstagares pengar e ' SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 15[36) 201 Motion om skydd för omsorgstagares pengar Dnr 2014/80 INLEDNING Mårten Öhrström (C) inkom den 14 januari 2014

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h "~,.,, _).

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2015-05-26. \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- HH-- ---------- o - h ~,.,, _). l {10) Plats och tid Närvarande Gustaf Adolfssalen, kl 13.30-14.30 Se sidan 2 Underskrifter "'"""" (f'!- ~t""t-::--- --- ~ "'~"" 138-143 Ordförande \.Ä.l;\Mtl::~iv ~ILL-L.LQ_JLi2.~--- -c-;;~ i; c;~-~~-;~~~-~;;--c7~------------------------------------------------

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

Svar på motion om trappklättrare

Svar på motion om trappklättrare KS 2013/189/1 112) 2013-11-27 DIARIENR, 2013/324 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om trappklättrare Magnus Eriksson esbä) inkom den 26 augusti med rubricerad motion. Motionären föreslår att

Läs mer

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS

Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-12 136 Motion om anläggande av hundrastgårdar. KS 2015-20 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Nämndernas styrkort år 2016

Nämndernas styrkort år 2016 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 69 Kommunfullmäktige 2015-09-15 223 Dnr KS 2015-000636 100 Nämndernas styrkort år 2016 Sammanfattning Budgetberedningen lämnar förslag till nämndernas styrkort för år 2016,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Remiss från Socialdepartementet "Gårdsförsäljning"; yttrande

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Remiss från Socialdepartementet Gårdsförsäljning; yttrande SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2011-05-31 7 (33) 132 Dnr 2011/81 Remiss från Socialdepartementet "Gårdsförsäljning"; yttrande INLEDNING Sala kommun har

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-11

Sammanträdesdatum 2011-05-11 Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Blå salen, Sala stadsbibliotek. 14.00-17.20 Eric Fylkeson (S)

Läs mer

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Johan Abrahamsson. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg 2011-11-10 1 Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Torsö, klockan 14.00 14.20 Beslutande Jens Söder (S) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Johan Abrahamsson (M) 2: e vice ordförande

Läs mer

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" Kommunstyrelsen

IIOK 21111 I~ 2 6. Svar på motion om säkerheten i äldreboenden. A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l Kommunstyrelsen ~ ---rc;;:-i :)!~,"""i~'~ A '~q :,\',JlvJiV;t::f\l" '\R1' I'"!(omn:" nswreisi3i") förvaltning IIOK 21111 I~ 2 6 1(2) 2011-01-24 ONR 2010/6 Kommunstyrelsen Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Lars

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av dotterbolag samt försäljning

Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av dotterbolag samt försäljning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04 :,-.-, ~.:::.., 10 (27) 114 Dnr 2015/426 - l[ Salabostäder AB - kommunfullmäktiges yttrande; nyproduktion, bildande av dotterbolag samt

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor

Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-06-04, t L.L 21 (27) 122 1 Dnr 201j/1105 - f Svar på motion om att byta ut kommunens belysning mot Smarta LED lampor INLEDNING Erik Åberg (MP)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018

Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 Ändrings- och tilläggsförslag i Budget 2016 samt flerårsplan 2017 2018 För Eslövs Kommun Budgetförutsättningarna för 2016 ser relativt ljusa ut mycket tack vare en stor inflyttning till kommunen och det

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-19 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 19 oktober 2012, kl 10.00 11.00. Beslutande Rolf Laestander (S), ordförande Görgen Åberg

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

ink Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun

ink Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun Bilaga KS SALA KOMMUN 20ffil/29/1 ink 1 (2) 2011-01-25 DNR 2009/227 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp Svar på motion om utvärdering av städningen inom Sala kommun Per-Olov Rapp (S) och Tommy Johansson (S)

Läs mer

Medborgarförslag om ombyggnad av Sala Idrottshall

Medborgarförslag om ombyggnad av Sala Idrottshall ?'~ &t!2g~ ""SALA ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOn Sammanträdesdatum 2012-05-02 18 (24) 123 Medborgarförslag om ombyggnad av Sala Idrottshall Dnr2011/149 INLEDNING Lasse Röman,

Läs mer

Yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59

Yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59 Kommunstyrelsen 2012 01 16 14 31 Arbets och personalutskottet 2011 12 19 261 568 Dnr 11.589 10 janks11 Yttrande över betänkandet Spara i goda tider för en stabil kommunal verksamhet SOU 2011:59 Bilaga:

Läs mer

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Olle Ytterberg, S, yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. er Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 13 Ks 10 Au 174 Dnr 294/2010-101 Svar på motionen vårdnadsbidraget - en fråga om rättvisa Till kommunfullmäktiges sammanträde den 25 november 2010,

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Kallelse och handlingar för

Kallelse och handlingar för Kallelse och handlingar för Kommunfullmäktiges sammanträde den 17 december 2014 STADSHUSET SUNDBYBERG PLAN 2 Här är Du RITAD AV: Copyright Larm & Tele Partner Åtgärder Teckenförklaring: Utrymningsväg Gångväg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre

Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-10-26 KS 2015/1051 Kommunfullmäktige Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L): Förebygg fallolyckor hos våra äldre Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan

Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan l. SALA KOMMUN oilaga KS 2015/65/1 1 (2) 2015 03 19 D!AR!ENR: 2014/823 ~. KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson Svar på motion om att servera ekologisk frukt i förskolan Erik Åberg (MP) inkom den 18 juni 2014

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling

Motion om laddstolpar för hållbar utveckling SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSt~--- 19 (39) --;o:-:;:;,~~-~~---------- '' l' : s Sammanträdesdatum 2013-05-13 130 Motion om laddstolpar för hållbar utveckling D nr 2012/333 INLEDNING Motion från Erik

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson

Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl Kanslichef Maj-Inger Carlsson Kommunchef Bengt-Arne Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(4) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-09.10 Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Pär Palmgren (M)

Läs mer