Reviderad strategisk plan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Reviderad strategisk plan 2012-2014"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum KF:s EP-,YDLING l,,, 7!, (24) 230 Reviderad strategisk plan Dnr 2011/275 Beredning Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse - Framtid Sala Bilaga KS 2011/229/2, redovisning av åtgärder och uppdrag i samband med särskild skrivelse i Strategisk plan Bilaga KS 2011/229/3, uppdrag i samband med Reviderad strategisk plan Bilaga KS 2011/229/4, resultaträkning Kommunstyrelsens arbetsutskott Reviderad Bilaga KS 2011/229/1, reviderad budgetskrivelse - Framtid Sala Reviderad Bilaga KS 229/4, resultaträkning Handlingar inkommer till sammanträdet, Reviderad Bilaga KS 229/3, uppdrag i samband med Reviderad strategisk plan Bilaga KS 2011/229/5, Alliansens förslag till Reviderad Strategisk plan för Sala kommun Per-Olov Rapp (S) redogör för de ändringar som gjorts i Framtids Salas förslag till Reviderad Strategisk plan. Carola Gunnarsson (C) föredrar Alliansens förslag till Reviderad Strategisk plan. Lennart Björk och Inger Lindström deltar vid ärendets behandling. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att kommunstyrelsen dels för egen del beslutar att lägga redovisningen, Bilaga KS 2011/229/2, till handlingarna, ;ill. i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2011/229/3, uppdra till kommunchefen att ta fram förslag på hur en process kan genomföras i syfte att påbörja ett arbete hur skolnämnden, utbildnings- och arbetsmarknads nämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt bygg- och miljönämnden kan med utgångspunkt från år 2012 minska nämndernas budgetanslag med 10 %, att uppdra till ekonomichefen att se över och revidera lokalbehovsprogrammet så att lokalförvaltarna får ett tydligt mandat att styra lokalförsörjningen utifrån kommunekonomiska och strategiska överväganden, samt att uppdra till styrelsen/vd för Sala-Heby Energi AB i nära samarbete med kommunchefen ta fram en ekonomisk analys och plan för framtida resultatutveckling av Sala-Heby Energi AB och att planen redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2012, dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reviderad strategisk plan för Sala kommun i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2011/229/1, samt ;ill. ansvaret för inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag administrera och fördela studieförbundens bidrag, flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Utdragsbestyrkande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 19 (24) Sammanträdesdatum forts Carola Gunnarsson (C) yrkar bifall till Per-Olof Rapps yrkande, samt som tilläggsyrkande att kommunstyrelsen beslutar att presentera förslag till hur ett arbete ska kunna bedrivas för att lägga ut mer av den kommunala verksamheten på entreprenad samt stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn, att i samarbete med kommunens samtliga förvaltningar och bolag göra en översyn av det samlade behovet av verksamhetslokaler för kommunens verksamheter framöver, samt att redovisning av det samlade lokalbehovet av verksamhet ur kort och långt perspektiv ska ske senast på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2012, att ta fram en redovisning över inom vilka ytterligare fler verksamheter inom det sociala området där Lagen om Valfrihetssystem kan tillämpas, att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till vid vilka förskolor/skolor/äldreboenden som det kan vara möjligt och lämpligt att lägga ut tillagningen av maten på entreprenad, samt att redovisa en plan för fortsatt utbyggnad av tillagningskök i kommunens förskolor/skolor, äldreboenden och andra gruppboenden. Per-Olov Rapp (S) yrkar avslag på Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende första att-satsen. Proposition Ordföranden ställer Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende första att-satsen mot avslag och finner densamma avslagen. Votering Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Carol a Gunnarssons tilläggsyrkande första att-satsen röstar ja. Den som stödjer Per-Olov Rapps avslagsyrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster [Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Michael PB Johansson (M), Allan Westin (M) och Andreas Weiborn (M)] och 7 nej-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spårebo (S), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Daniel Ahlin (S BÄ), Erik Åberg (MP) och Anna Eriksson (V)]. Kommunstyrelsen har således avslagit Carola Gunnarssons tilläggsyrkande första att-satsen. Per-Olov Rapp (S) yrkar bifall till Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende andra och fjärde att-satsen. Per-Olof Rapp (S) yrkar avslag på Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende tredje och femte att-satsen. Justerandes sign!~ Utdragsbestyrkande

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 20 (24) Sammanträdesdatum forts Proposition Ordföranden ställer Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende tredje att-satsen mot avslag och finner densamma avslagen. Votering Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Carola Gunnarssons tilläggsyrkande tredje att-satsen röstar ja. Den som stödjer Per-Olov Rapps avslagsyrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster [Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Michael PB Johansson (M), Allan Westin (M) och Andreas Weiborn (M)] och 7 nej-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spårebo (S), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Daniel Ahlin (SBÄ), Erik Åberg (MP) och Anna Eriksson (V)]. Kommunstyrelsen har således avslagit Carola Gunnarssons tilläggsyrkande tredje att-satsen. Proposition Ordföranden ställer Carola Gunnarssons tilläggsyrkande avseende femte att-satsen mot avslag och finner densamma avslagen. Votering Votering begärs. Följande voteringsproposition godkänns. Den som stödjer Carola Gunnarssons tilläggsyrkande femte att-satsen röstar ja. Den som stödjer Per-Olov Rapps avslagsyrkande röstar nej. Vid omröstningen avges 6 ja-röster [Caroia Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Michael PB Johansson (M), Allan Westin (M) och Andreas Weiborn (M)] och 7 nej-röster [Per-Olov Rapp (S), Ulrika Spårebo (S), Alaittin Temur (S), Alexandra Gustafsson (S), Daniel Ahlin (SBÄ), Erik Åberg (M P) och Anna Eriksson (V)]. Kommunstyrelsen har således avslagit Carola Gunnarssons tilläggsyrkande femte att-satsen. BESLUT Kommunst'jrelsen beslutar dels för egen del att lägga redovisningen, Bilaga KS 2011/229/2, till handlingarna,.iill, i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2011/229/3, uppdra till kommunchefen att ta fram förslag på hur en process kan genomföras i syfte att påbörja att ett arbete hur skolnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, tekniska nämnden, kultur- och fritidsnämnden samt bygg- och miljö nämnden kan med utgångspunkt från år 2012 minska nämndernas budgetanslag med 10 %, att uppdra till ekonomichefen att se ÖVer och revidera lokalbehovsprogrammet så att lokalförvaltarna får ett tydligt mandat att styra lokalförsörjningen utifrån kommunekonomiska och strategiska överväganden, samt att i samarbete med kommunens samtliga förvaltningar och bolag göra en översyn av det samlade behovet av verksamhetslokaler för kommunens verksamheter framöver, samt att redovisning av det samlade lokalbehovet av verksamhet ur kort och långt perspektiv ska ske senast på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2012, samt Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum (24) forts att uppdra till styrelsen/vd för Sala-Heby Energi AB i nära samarbete med kommunchefen ta fram en ekonomisk analys och plan för framtida resultatutveckling av Sala-Heby Energi AB och att planen redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2012, att återkomma till kommunstyrelsen med förslag till vid vilka förskolor/skolor /äldreboenden som det kan vara möjligt och lämpligt att lägga ut tillagningen av maten på entreprenad, dels hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa Reviderad strategisk plan för Sala kommun i enlighet med Reviderad Bilaga KS 2011/229/1, samt ilit ansvaret för inom ramen för av kommunfullmäktige beviljade anslag administrera och fördela studieförbundens bidrag, flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. Reservation Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Lars Alderfors (FP), Michael PB Johansson (M), Allan Westin (M) och Andreas Weiborn (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för egna yrkanden. Utdrag kommunstyrelsens förvaltning, Kerstin Olla-Stahre J an-olof Friman Lennart Björk Sala-Heby Energi AB kommunfullmäktige Justerandes sign Utdragsbestyrkande.. -f

5 Reviderad Bilaga KS 2011/229/1 SALA KOMMUN 1(6) PM KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande KOMMUNSTYRELSEN 09 IDiarienr J 'J Akt Haga jzoll12t5 J REVIDERAD BUDGETSKRIVELSE - FRAMTID SALA Inledning I juni 2011 såg återhämtningen i den svenska ekonomin att gå fort. Sala kommun, liksom flertalet andra svenska kommuner, utgick i sina budgetarbeten för 2012 med högkonjunktur i blick. SKL beräknade att BNP skulle öka med 4,6 % och för år 2012 med 3,8 % Nu är läget annorlunda. Uppbromsning i den svenska ekonomin innebär en halvering av tillväxttakten och en svag sysselsättningsutveckling När skatteintäkter och statsbidrag i reala termer kraftigt minskas påverkar det direkt resultatbudgeten. Avvikelsen från budget i juni 2012 rör sig om ca 6 miljoner utifrån en befolkningsprognos på Förutsättningarna för den kommunekonomiska planeringen har ändrats radikalt under senare år beroende på snabba och kraftiga förändringar i den internationella ekonomin, inte minst påverkad av bank- och finanskriser i Sydeuropa och Nordamerika. Utredningen om kommunsektorn och konjunkturen har i sitt betänkande "Spara i goda tider" visat på möjligheterna att underbalansera budgeten enstaka år om det på förhand har byggts upp en resultatutjämningsreserv som kan tas i anspråk. Syftet är att skapa fårutsättningar att kunna möta starka nedgångar och kriser i samhällsekonomin utan att behöva panikbromsa - att kunna omfördela intäkter över tid får att främja en stabil, kommunal verksamhet och därigenom gagna som helhet stabiliteten i samhällsekonomin. Lagstiftning förväntas kunna träda i kraft I budgetskrivelsen i juni höjdes ett varnande finger för orosmolnen i den internationella ekonomin med flera hårt skuldtyngda finanser i många europeiska länder samt den politiska instabila situationen i Nordafrika och Mellanöstern. Som andra osäkra effekter på ekonomi och administration nämndes ökade myndighetskrav på dokumentation, kvalitet, tillsyn och säkerhet i många kommunala verksamheter. Det tillfälliga statsbidraget till kommunerna år 2011 på 2,1 miljarder försvinner 2012, de generella statsbidragen minskar ytterligare med nästan 1 miljard på grund av införandet av den nya gymnasieskolan och ingen statlig satsning på sommarjobb sker under Regeringens höstproposition innebär inga förändringar i dessa avseenden. Reproräntan ligger f.n. oförändrad på 2 %. Under 2011 har fullmäktige beslutat att bejaka att hemsjukvården flyttas över till kommunerna i Västmanland 1 jan 2012 genom skatteväxling på 16 öre. Beslut SALA KOMMUN Kommunstyrelsen Box Sala Besöksadress: Stora Torget 1 Växel: Fax: Per-Olov Rapp Ordförande kommunstyrelsen per-olov. Direkt:

6 SALA KOMMUN 2 (6) Kommunstyrelsen föreligger också om att rekommendera att Landstinget Västmanland blir regional kollektivtrafikmyndighet 1 jan Skatteväxling på 3-5 öre är förutskickad. Uppföljning av ekonomi och verksamhet, månadsrapport september 2011, visar att årets resultat beräknas kunna uppnå 1 % -målet. Ytterst besvärligt är att nämnderna sammanlagt gör ett negativt resultat på ca 12,6 miljoner. Om budgeten för 2013 skall kunna hållas utan skattehöjning måste ett intensifierat aktivt arbete ske med att effektivisera och prioritera kommunens olika verksamheter. Föreliggande revidering av Strategisk plan blir med nödvändighet mycket stram och återhållsam i relation till inkomna framställningar och behov. Det statliga balanskravet skall utgöra riktmärke varför budgeterna över en flerårsperiod måste innebära ett resultat som långsiktigt vidmakthåller en god ekonomisk ställning. Den nya majoriteten, Framtid Sala, har för avsikt att inte höja skatten 2012 utan verksamhet skall bedrivas och ev. reformer skall inrymmas inom de givna ekonomiska ramarna. Framtid Sala Reviderad Budget 2012 och Verksamhetsplan Driftbudget/plan (ramberäkningarna) för åren utgår från justerad budget 2011 uppräknad med 1,7 % till 2012 års prisnivå. Justeringarna avser TA samt kapitalkostnader. Driftbudget/plan redovisas i fast prisnivå. Resultatbudget/plan är uppräknad med ytterligare 1,7 % 2013 och Justering har skett enligt senaste skatteunderlagsprognos. Resultatbudget/plan redovisas i löpande priser. Resultatmålet för 2012 har satts till 1 %. Befolkningsprognos Förändringar i drift- och investerings budget anges i förhållande till Strategisk plan , antagen av Sala kommunfullmäktige juni Summorna återspeglar den nya nivån. Driftbudget Kommunstyrelsen/Kommunstyrelsens förvaltning Förändring av ram: Etableringsjunktion Sala kommun är i behov aven funktion för näringslivsutveckling som kan möta och svara på företags behov och önskningar att vilja etablera sig i kommunen. Syftet är att i samarbete med Företagarcentrum utveckla ett gott näringslivs- och innovationsklimat som gör att fler företag väljer att etablera sig i Sala. 2012: 2013: 2014: tkr tkr tkr

7 SALA KOMMUN 3(6) Kommunstyrelsen Förändring av ram: Medborgarkontor Genom medborgarkontoret erbjuds medborgarna bättre tillgänglighet genom att de kan vända sig till ett ställe där de kan få hjälp och svar på sina frågor utan att behöva söka sig runt i förvaltningsorganisationen. Genom att medborgarkontoret tar hand om de enkla rutinfrågorna och ärendena kan specialisterna i förvaltningarna ägna sig åt mer kvalificerad handläggning. Etablerandet av medborgarkontoret är ett led i kommunens arbete med att skapa en 24-timmars kommun där medborgarna kan utföra många tjänster själva via hemsidan tkr - 500tkr tkr Förändring av ram: Liv och rörelse i centrum I budget finns avsatt 1000 tkr för att skapa ett centrum som sjuder av liv och rörelse. Sala kommuns evenemangsbidrag avser stödja olika former av evenemang, events, konserter, festivaler m.m. i syfte att stimulerar ute- och nöjeslivet i centrum. Summan minskas med 300 tkr för tkr - 300tkr tkr Förändring av ram: Liv och rörelse på landsbygden I Startegisk plan antagen i juni finns 300 tkr avsatt till Liv och rörelse på landsbygden. Summan minskas med 100 tkr för tkr tkr tkr Förändring av ram: Elektroniska sur/plattor Under hösten 2011 förväntades samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen, 26 st., erhålla surfplatta som ett led i att effektivisera administration och spara på miljön. Läget för närvarande är att utredning pågår om lämplig mjukvara, bl. a införande av s.k. "appar". Jag föreslår att första halvan av 2012 får bli en försöksperiod där kommunstyrelsens ledamöter och ersättare får tillgång till elektroniska surfplattor och en utvärdering får ge vid handen hur kommunen kan gå vidare till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. Driften för sammanlagt ytterligare 36 st. surfplattor 2012 beräknas till 65 tkr per år, 3Gavgifter mm tkr tkr tkr

8 SALA KOMMUN 4 (6) Kommunstyrelsen Förändring av ram: Demokratiberedningen I avvaktan på beslut och kostnadseffekterna av föreslagen ny politisk organisation tas föreslagen budget för Demokratiberedningen bort tkr tkr tkr Ett förslag till ny politiska organisationen och sedermera förändring av den förvaltningsorganisationen, planeras att besluta om i december Vilka ekonomiska effekter det medför i nuläget är svårt att beräkna men en prel. teoretisk uppskattning av merkostnader för arvoden, ersättningar mm beräknas till tkr. Tekniska nämnden Förändring av ram: Lokalstrateg I avvaktan på förslag om utredning av behovet av ett lokalbolag i syfte att övergripande och strategiskt samordna kommunens behov av lokaler utgår inrättande av tjänst som lokalstrateg tkr tkr tkr Förändring: Nytt datasystem tör kommunal upphandling Ett nytt system för att hantera upphandlingar behövs då nuvarande system stängs ned vid årsskiftet. Upphandlingsfunktionen kan skötas digitalt och effektivitetsvinsten kan användas till att i större utsträckning kunna lägga tid på uppföljning av existerande avtal tkr tkr tkr Kultur- och fritidsnämnden Förändring av ram: Ökade driftskostnader Idrottshallen och Ungdomsverksamheten i Täljstenen Idrottshallen är Salas huvudanläggning för inomhussporter, innebandy, handboll och basket. Under dagtid fungerar den som Salas högstadieskolors gymnastikhall. Under 2011 har en välbehövlig renovering inletts. I etapp ett har själva matcharenan iordningställts till en modern, fullstor matcharena. Här kan även konserter och andra publika arrangemang som inte är av idrottskaraktär arrangeras. Ungdomsverksamheten flyttar in i Täljstenen fr. om årsskiftet Allmän uppfräschning, el- och miljösanering samt förbättrad ventilation ökar driftkostnaderna tkr tkr tkr

9 SALA KOMMUN 5 (6) Kommunstyrelsen Skolnämnden Förändring av ram: Ytterligare behov av /örskoleplatser Skolnämnden har inkommit med begäran om ramförstärkning med 3075 tkr 2012, 9200 tkr 2013 och tkr 2014 för utökad verksamhet inom förskolan. Totalt behövs fem nya avdelningar skapas i Sala tätort samt viss utvidgning iransta, Sätrabrunn och Möklinta. Ambitionen är att planera utifrån barngrupps-storlekar på 14 respektive 20 barn. Behovet föreligger fr. o m15 augusti. Kommentar: Tas upp till behandling och beslut tidig vår Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förändring av ram: Resultatanalys. Basresurser Nämnden fick 2010 och tkr extra i tilldelade basresurser och äskar fortsättning av dessa under 2012 och En nödvändig anpassning av resurserna måste ske som en följd av minskade elevkullar 2013 och En omstrukturering av gymnasieutbildningarna och översyn av programutbudet och samläsningar behövs för att anpassas till en acceptabel "kostym" men också till de krav som kan ställas på moderna och attraktiva utbildningar. I 2011 års budget finns avsatt tkr till förstärkning av basresurser tkr tkr tkr Vård- och omsorgsnämnden Förändring av ram: Nytt vård- och omsorgsboende I Strategisk plan finns upptaget år tkr för att möta ökade driftskostnader i samband med nytt vård och omsorgsboende. Anslaget flyttas till 2014 då boendet förväntas kunna tas i bruk O tkr tkr 2014 O tkr Investeringsplan Kommunstyrelsen Förändrad ram: Elektroniska sur/plattor 2012: -220 tkr

10 SALA KOMMUN 6 (6) Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Förändrad ram: Väsby kungsgård, nybyggnad av toalettbyggnad 2012: 300 tkr Förändrad ram: Kommunala gator och parker Trafikplan centrum 500 tkr och Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 350 tkr lyfts ur : tkr Förändrad ram: Parkverksamhet Vasagatan stråk och årum ljussättning, sittplatser 200 tkr flyttas till 2013 samt Uppsalavägen trädrad Fridhem 450 tkr flyttas till : tkr 2013: tkr 2014: 450 tkr Förändrad ram: Vård- och omsorgsboenden 2012: tkr 2013: tkr 2014: O tkr

11 Framtid Salas Förslag Skillnaden +- avser jämförelse med strategisk plan antagen i juni Driftbudget Kommunstyrelsen Etableringsfunktion Medborgarkontor Liv och rörelse i centrum Liv och rörelse på landsbygden Elektroniska surfplattor Demokratiberedningen Summa Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Lokalstrateg Upphandlingssystem Summa Tekniska nämnden Skolnämnden Kulturgaranti Summa Skolnämnden O O O Kultur och fritidsnämnden Ökade hyreskostnader Idrottshallen Ökade hyreskostnadertäljstenen Summa Kultur och fritidsnämnden Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Basresurser gymnasieskolan Summa Utbildnings och arbetsmarknadsnämnden Vård och omsorgsnämnden Nytt vård- och omsorgsboende, försenad start Summa Vård och omsorgsnämnden O O TOTALT

12 Bilaga KS 2011/229/2 Redovisning av åtgärder i samband med särskild skrivelse i Strategisk plan och förslag tih beslut angående uppdrag/uppmaning till kommunens styrelser och nämnder samt Salabostäder AB Kommunstyrelsen beslutade i juni 2011 att för egen del följande: 1. Salabostäder AB. Salabostäder AB styrelse uppmanas att undersöka lämplig verksamhet för Kaplanen när nya äldreboendet tas i bruk Redovisning: Ingen redovisning har ännu inkommit i frågan. 2. Väsby kungsgård. Kostnadsberäkning saknas för uppförande av nödvändig toalettbyggnad på Väsby kungsgård inrymmande två toaletter, en handikapptoalett samt städförråd med vatten och utslagsvask. r-~sa'l~a~ko"'mitm""'u"n---' Kommunstyrelsens förvaltning Ink O 1 Tekniska förvaltningen/nämnden får i uppdrag att ta fram förslag och ekonomiska beräkningar, investering och drift, hur ny toalettbyggnad på Väsby kungsgård kan iordningsställas på området Redovisning: Tekniska nämnden beslutade 17 oktober att förslå fullmäktige att bevilja 300 tkr för ändamålet. Summan finns med i förslag till Rev. Budget Vision Lärkan. Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med reviderad Strategisk plan , , och begärt 9000 tkr i investeringar till gym, relaxavdelning samt tkr för träningshall Lärkan år 2013 och Digitalt kultnrhus tkr år Utbyggnad av simhallen med en verksamhetslokal äskas med 5000 t kr år Kultur- och fritidsnämnden inkom i särskild skrivelse med begäran, , om uppförande av ny träningshall, 40x20 m, på Lärkan eller på annan plats i Sala. Skälet är trängsel om träningstider, särskilt för ungdomsidrotten. I Vision Lärkan finns i etapp3 upptaget tillbyggnad av befintlig byggnad för att inrymma ett nytt gym och "jumpahall". Bad och sporthall är tänkt att uppgraderas och renoveras. Kompletterande omklädningsrum byggs och fasaden mot parkeringen ses över samt huvudbyggnaden får ny entre vänd mot Dalhemsleden. För Lärkans bad och renovering finns avsatt 2011 ca tkr. Vidare utredning om behov av och kostnader för renoveringsåtgärder måste tas fram innan satsning kan ske på relaxavdelning med bubbelpool Kultur- och fritidsnämnden har inkommit med begäran, att se över och ev. revidera Vision Lärkan. KommunstyrelseförvaltningenjEnheten för Plan och utveckling får tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att starta en dialog med förenings livet och återkomma med förslag om behov av förändringar av Vision Lärkan, att presentera skisser som visar hur de nya förslagen avviker från den av kommunfullmäktige fastställda Vision Lärkan,

13 att till varje enskild investering/förändring redovisa ett kostnadsförslag, att revidering av Vision Lärkan sker i dialog med föreningslivet, att förslag till reviderad Vision Lärkan samt investeringsförslag och driftkostnad redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Redovisning: Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 25 oktober information om revidering av Visions Lärkan - om fortsatt arbete med att samla all idrottsverksamhet på ett område - Lärkans sportfålt. Förslag kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde i december. Kommentar: I Strategisk Plan finns etapp 2, isbana, upptagen. Eventuella investeringsoch driftkostnadsförslag kan komma att behöva tas ställning till i särskild ordning under våren Lokalbehov Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden/skolnämnden. Utbildnings- och arbetsmarknads nämnden och Skolnämnden har i Strategisk Plan redovisat olika infallsvinklar till att möta framtida lokalmässiga och pedagogiska utmaningar för gymnasieskolan och grundskolans årskurs 7-9. Förvaltningsledningarna har enats om att presentera ett gemensamt förslag för lokalbehoven, kallat alternativ 1. Framtid Salas vilja är att samla alla teoretiska gymnasieprogram i lokal i centrala Sala. Samtidigt pågår ett arbete med att utreda hur organisationen för högstadieskolor skall se ut i framöver. Behov finns också att ta fram förslag hur lokalmässig fördelning av gymnasieskolan praktiska problem kan ske på bästa sätt. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Skolnämnden får gemensamt i uppdrag att utreda och ge olika alternativa förslag till helhetslösningar och konsekvenser för skolans lokal behov i framtiden, med hänsyn tagen till bl. a elevantal, pedagogik och ev. etableringar av friskolor. Långsiktiga lösningar skall eftersträvas. att uppdraget redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Redovisning: Skolnämnden och Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden har gemensamt lämnat in förslag tilllokalstrategi för Salas skolor i ett långsiktigt perspektiv. Två alternativa förslag läggs fram. Lokalstrategin överlämnas till Ks för vidare beredning. Kommentar: Utredningen om lokalstrategi för Sala kommuns skolor föreslås behandla i särskild ordning vid sidan av Strategisk plan Lokaibebov Vård- och omsorgsnämnden. Behov av förbättringar och omstruktureringar av verksamhetslokaler inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde är stort. Vård- och omsorgsnämnden får i uppdrag att redovisa en detaljerad lokal, kostnads- och tidsplan för lokalmässiga omflyttningar inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde att uppdraget redovisas senast på kommunstyrelsens sammanträde i oktober Redovisning: Vård- och omsorgsnämnden har begärt om att få lämna besked om lokalbehov under december Förslag till beslut: att lägga redovisningarna av uppdragen till handlingarna Per-Olov Rapp Kommunstyrelsen Ordförande

14 Reviderad Bilaga KS 2011/229/3 Uppdrag i samband med Rev Strategisk plan Standardkostnader och resultat l Kommun- och landstingsdatabasen (Kolada) kan man följa kommunernas och landstingens verksamheter från år till år. I Kolada finns mer än 2000 nyckeltal om resurser, volymer och kvalitet i kommuners och landstings alla verksamheter. Nyckeltalen bygger ofta på nationell statistik från de statistikansvariga myndigheterna, men också på uppgifter från andra källor. Kostnader jämfört med strukturkostnader 2010 i Sala kommun för bl. a Barnomsorg, Grundskola, Gymnasieskola och Äldreomsorg (procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och standardkostnad) ger följande % -tal: Barnomsorg + 11,6% Grundskola + 17,5% Gymnasieskola + 10, 7% Äldreomsorg -12,2% Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att för egen del besluta att ta fram förslag på hur en process kan genomföras i syfte att påbörja ett arbete hur Skolnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Bygg- och miljönämnden kan med utgångspunkt från år 2012 minska nämndernas budgetanslag med 10 %. 2. Strategiskt lokalbehovsprogram Sala kommun förfogar över en stor mängd lokaler. Ibland hyrs lokaler utan samordning. I samband med verksamhetsplan presenterades ett dokument, bilaga 1, Ekonomi och verksamhetsstyrning, med ett flödesschema och "anvisningar" för lokalbehovsprogram med Tekniska förvaltningen/tekniska nämnden som "styråra". Vi vill att ekonomichefen får i uppdrag att se över och revidera lokalbehovsprogram så att lokalförvaltarna får ett tydligt mandat att styra lokalförsörjningen utifrån kommunekonomiska och strategiska överväganden.

15 Jag föreslår arbetsutskottet föreslå kommunstyrelsen att för egen del besluta att ekonomichefen får i uppdrag att se över och revidera lokalbehovsprogrammet så att lokalförvaltarna får ett tydligt mandat att styra lokalförsörjningen utifrån kommun ekonomiska och strategiska överväganden. 3. Sala Heby Energi AB Under ett antal år har väderleken varit mer och mer extrem, vilket gör att Sala -Heby AB:s intäkter och kostnader, likviditet och resultat, visat mer avvikelser än vad som förväntats och budgeterats. Viktigt är att inom ramen för SHE-koncernens uppdrag ta fram en plan för resultatutveckling för fem år, som har tillräcklig buffert för att hantera de oplanerade men ändå fullt troliga svängningar i väderleken, dvs. en klimatanpassad ekonomisk plan för investeringsbehov och resultatutveckling. En viktig del i detta är att göra en analys av den situation SHE-koncernen befinner sig idag och framöver. Planen skall vara framtagen senast 31 mars 2012 och genomföras i nära samarbete med ägaren med kommunchefen som ansvarig representant. Jag föreslår kommunstyrelsen att för egen del besluta att styrelsen/vd för Sala-Heby Energi i nära samarbete med kommunchefen får i uppdrag att ta fram en ekonomisk analys och plan för framtida resultatutveckling av Sala Heby Energi AB att planen redovisas till kommunstyrelsen senast den 31 mars 2012 Per-Olov Rapp (S) Kommunstyrelsens ordförande

16

17 Bilaga KS 2011/229/5 1 Centerpartiet Moderaterna Kristdemokraterna Folkpartiet liberalerna Kommunstyrelsens sammanträde p 16 Reviderad Strategisk plan för Sala kommun Kommunernas ekonomi När kommunfullmäktige i juni fastställde den Strategiska planen för gjorde vi det nästan tre år efter att finanskrisen gick in i sitt akuta skede under slutet av 2008 och drog med sig världsekonomin i den tväraste konjunkturnedgången sedan 1930-talets depression. Då, i juni 2011, tydde alla tecken på att den globala konjunkturen inlett en uthållig återhämtning. Vi kunde dock redan i juni konstatera att det fanns en rad kvardröjande risker, som Europas skuldkris och den politiska oron bl a i norra Afrika och delar av arabländerna. Nu vet vi att den ekonomiska situationen i bl a Grekland och Italien, med hög offentlig skuldsättning är sådan att man kommer att behöva vidta drastiska åtstramningsåtgärder och ha en svag tillväxt under de närmast kommande åren vilket även kommer att påverka den svenska ekonomin När samhällsekonomin i vårt land försämras finns risk för ökad arbetslöshet. Det får snabbt effekt på kommunernas ekonomiska situation, eftersom varje arbetad timme får direkt effekt på det kommunala skatteunderlaget. De senaste årens snabba svängningar inom finansmarknaden gör att vi måste vara uppmärksamma på att ha en buffert, ett utrymme i den kommunala ekonomin som gör att vi kan hantera nya finanskriser när de kommer. För det vi lärt oss under de gångna åren är att svängningarna i världsekonomin idag är mycket snabbare än under tidigare decennier och att vi påverkas mycket kraftigare av händelserna i omvärlden än vad vi någonsin gjort tidigare. Det gäller därför att vara varsam med den kommunala ekonomin. Vi kan inte inteckna mer resurser än vi har tillgängliga. Kostnaderna kan inte tillåtas öka mer än de kommunala intäkterna och vi måste varje år uppvisa ett positivt resultat i den kommunala ekonomin för att leva upp till en god ekonomisk hushållning.

18 2 I juni konstaterade vi från Alliansens sida att vi nio år i rad kunnat uppvisa positiva resultat i bokslutet. Vi underströk att det måste vara ett krav även de kommande åren. Vi kan dock konstatera av flera nämnder nu uppvisar stora underskott i månadsuppföljningarna vilket är djupt oroande, eftersom nämnderna detta år haft goda resurser till sitt förfogande. Ett omistligt krav måste därför vara att nämnderna anpassar sin verksamhet till den budgetram som man tilldelats. Annars kan vi aldrig få en långsiktigt hållbar ekonomi i Sala kommun. Förslag till Reviderad Strategisk plan för Sala kommun Vi noterar med tillfredsställelse att majoriteten presenterat ett förslag till Reviderad Strategisk plan som är, som man uttrycker det, mycket stramt och återhållsamt i relation till inkomna framställningar och behov. Vi kan också notera att majoriteten i sina förslag på flera punkter närmat sig de förslag som vi från alliansens sida presenterade i vårt budgetförslag i juni. Det är också positivt. Majoriteten har i sitt förslag valt att höja planeringstalet från invånare till invånare, vilket innebär ett betydande tillskott på intäktssidan. Vi tycker att detta är rimligt mot bakgrund av att Sala kommun redan vid årsskiftet hade invånare. Resultatmålet enligt majoritetens och vårt förslag till Reviderad Strategisk plan når ej upp till 2%. Vår ambition är dock att resultatmålet ska förbättras succesivt under plan perioden för att återigen överstiga 2%, vilket vi anser vara ett rimligt resultatmål. Mot denna bakgrund har vi inga invändningar mot majoritetens förslag till Reviderad Strategisk plan för Sala kommun vad avser Driftbudget och Investeringsplan. Strategisk plan , Uppdrag till styrelse, nämnder och bolag Vi konstaterade redan i Alliansens skrivning i juni att kommunerna står inför stora utmaningar framöver. Den demografiska utvecklingen innebär att vi blir allt äldre. Medicinska och tekniska framsteg gör att allt fler sjukdomar kan botas som förlänger livet för den enskilde och förbättrar livskvaliteten under livstiden. Men detta innebär också att allt färre i framtiden ska försörja allt fler. Samtidigt så ökar kraven på den samhälleliga servicen. Uppgifter som tidigare var självklara för oss att utföra förväntar vi oss idag att kommunen ska utföra. Det gäller inte minst inom fritidsområdet. Vi kommer därför i kommunerna att ha stora utmaningar framöver - vi måste prioritera i mycket högre grad än vad vi hittills gjort och vi måste vara kreativa i vårt sätt att lösa samhällsservicen. Även om vi i kommunen har ett ansvar för att samhällsservicen utförs är det inte Självklart att kommunen som organisation ska utföra den.

19 3 Vi vill i högre grad lägga ut kommunal verksamhet på entreprenad, vi vill stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn och vi måste i högre grad vara beredda att ifrågasätta vad vi egentligen ska använda våra gemensamma resurser till. Vi måste också bli bättre på att utnyttja kommunens resurser på ett effektivare sätt. Det kan bl a gälla kommunens olika verksamhetslokaler där det är angeläget att innan beslut fattas om ytterligare investeringar göra en genomgripande lokalutredning med målsättningen bl a att använda lokalerna på ett mer flexibelt sätt. Samhället ska ta ansvar för att samhällsservicen finns tillgänglig, men det innebär inte att samhället med självklarhet ska vara utförare. Vi tycker att Valfrihet för människor är viktigt. Vi anser att Lagen om Valfrihetssystem (LOV) ska tillämpas inom hemtjänstens område för såväl omvårdnads- som servicetjänster. För oss handlar det om respekt för människor och en tro på människors förmåga att ta ansvar för sig själva och för andra. Vi vill också utvidga Valfrihetssystemen till att omfatta fler verksamheter inom det sociala området. Att fortsätta utbyggnaden av tillagningskök vid alla förskolor, skolor och äldreboenden är en avgörande del i arbetet med att kunna servera bra och näringsriktig mat. Vi vill dock se över möjligheten att lägga ut vissa av köken på entreprenad. Det skulle ytterligare kunna förbättra möjligheterna att använda närproducerade råvaror samtidigt som det skulle kunna stimulera företagandet på landsbygden. Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen för egen del besluta att uppdra till kammunchefen att ta fram förslag på hur en process kan genomföros i syfte att påbörja ett arbete hur Skolnömnden, Utbildnings- ach arbetsmarknadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnömnden samt Bygg- och miljänämnden kan med utgångspunkt från år 2012 minska nämndernas budgetanslag med 10%. Vi delar uppfattningen att ett arbete behöver göras för att hejda kostnadsutvecklingen i kommunen, detta inte minst mot bakgrund av de underskott som flera nämnder uppvisar i månadsuppföljningarna. Den av majoriteten föreslagna omorganisationen av den politiska organisationen kommer dock att försvåra detta arbete. Dels skapar omorganisationen under en övergångsperiod en otydlighet vad gäller ansvarsfrågan och dels vet alla, med erfarenhet av större organisationsförändringar, att sådana alltid innebär minskad effektivitet före och under genomförandefasen. Om den föreslagna omorganisationen genomförs kommer vi snarare att se ytterligare försämringar från nämndernas sida vad gäller förmågan att följa tilldelad budget. Detta blir extra olyckligt eftersom vi nu återigen går in i en betydande lågkonjunktur. Vi tillstyrker dock förslaget eftersom nämndernas bristande följsamhet till budget tydligt visar att ett sådant arbete behövs. Vi vill dock göra en komplettering så att uppdraget även ska innebära att presentera förslag till hur ett arbete ska kunna bedrivas för att lägga ut mer av den kommunala verksamheten på entreprenad samt stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn.

20 4 Arbetsutskottet beslöt föreslå kommunstyrelsen för egen del besluta att ekonomichefen får i uppdrag att se över och revidera lokalbehovsprogrammet så att lokalförvoltarno får ett tydligt mandat att styra loka/försörjningen utifrån kommunekonomiska och strategiska övervöganden. Vi har inga invändningar mot detta förslag som innebär ett förtydligande av ett redan givet uppdrag. Däremot vill vi i sammanhanget återkomma till den fråga som vi lyfte i samband med budgetbehandlingen i juni då vi pekade på behovet av att göra en översyn av det samlade behovet av verksamhetslokaler som Sala kommun har framöver. Förslaget avvisades av då majoriteten, men vi väljer att återkomma med vårt förslag eftersom vi menar att vi måste se kommunens verksamhetslokaler utifrån ett helhetsperspektiv, inte utifrån ett nämndperspektiv. Arbetsutskottet beslöt vidare föreslå kommunstyrelsen för egen del besluta att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en ekonomisk analys av Sala Heby Energi AB utifrån rådande ekonomiska läge och framtida förväntade resultatutveckling. Vi delar uppfattningen att denna analys behöver göras. Mot denna bakgrund föreslår vi att kommunstyrelsen fattar beslut om följande uppdrag i samband med behandling av Reviderad Strategisk plan Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att ta fram förslag på hur en process kan genomföras i syfte att påbörja ett arbete inom Skolnämnden, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, Tekniska nämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt Bygg- och miljönämnden för att med utgångspunkt från år 2012 minska nämndernas budgetanslag med 10% samt att presentera förslag till hur ett arbete ska kunna bedrivas för att lägga ut mer av den kommunala verksamheten på entreprenad samt stimulera den sociala ekonomin i samarbete mellan den privata, offentliga och ideella sektorn. 2. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att ekonomichefen får i uppdrag att se över och revidera lokalbehovsprogrammet så att lokalförvaltarna får ett tydligt mandat att styra lokalförsörjningen utifrån kommunekonomiska och strategiska överväganden. 3. Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta att i samarbete med kommunens samtliga förvaltningar och bolag göra en översyn av det samlade behovet av verksamhetslokaler för kommunens verksamheter framöver samt att redovisning av det samlade lokalbehovet ur kort och långt perspektiv ska ske senast på kommunstyrelsens sammanträde i februari 2012.

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens

Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-05-28 Tid: Tisdagen den 4 juni, kl. 18.00 (OBS datum) Plats: Barken, Bomans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet:

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012

Ettårsplan 2012. - med nämndernas åtaganden 2012 Ettårsplan 2012 - med nämndernas åtaganden 2012 Innehållsförteckning Sida Kommunledningsförvaltningens skrivelse om ettårsplanen 2011 3 Resultaträkning 21 Skatteintäkter 21 Driftsammandrag 22 Investeringssammandrag

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattande beslut... 2 Kommunstyrelsens ordförande... 3 Budgetförslagets innehåll och uppbyggnad... 4 Så styrs Falkenberg... 4 Vision och övergripande mål... 5 Nyckeltal... 14

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011

SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 SOCIALDEMOLKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL OCH BUDGET 2011 MED PLANERINGSRAMAR 2012-2014 SOCIALDEMOKRATERNAS FÖRSLAG PÅ MÅL & BUDGET 2011 och Planeringsramar 2012 2014 reviderad 2010-11-16 SOCIALDEMOLKRATERNAS

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168)

Årsbudget 2006. Verksamhetsplan 2007-2008. Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Årsbudget 2006 Verksamhetsplan 2007-2008 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-11-28 ( 168) Från stora varvskranen till norra vattentornet En siluett från hamnen med ett ståtligt fartyg intill stora varvskranen,

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017

MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 MÖNSTERÅS KOMMUN Budget 2015 EFP 2016-2017 Beslutad av kommunfullmäktige 2014-06-16 Budget 2015 samt ekonomisk flerårsplan 2016-2017 för Mönsterås kommun Inledning Arbetet med budget och ekonomisk flerårsplan

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer