VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006"

Transkript

1 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR

2 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER 4 Intressebevakning mot omvärlden Hemsida och e-post Redovisning av projekt Seminarium Utbildning Speciella projekt Övrigt VERKSAMHET I NÄTVERKEN 5 Arkitektur och kulturmiljö 5 Förvaltning 6 Hållbar utveckling 6 Projektledning 7 Regler och avtal 8 Verksamhetsledningssystem 9 EKONOMI 10 BILAGOR Överenskommelse Bilaga 1 Nätverket Arkitektur och kulturmiljö Projektredovisning Goda exempel Bilaga 2 Utbildning - Regeringens handlingsprogram 5 år senare Bilaga 3 Årlig seminariedag kring arkitekturfrågor Bilaga 4 Nätverket Hållbar utveckling Hållbar utveckling i flera dimensioner Del 2 Bilaga 5 Branschnyckeltal Del 2 Bilaga 6 Nätverket Regler och avtal Arbetsmiljöregelverket Bilaga 7 AB-regelverket Bilaga 8 Lagen om offentlig upphandling Bilaga 9 Speciella projekt Fördjupad utvärdering Bilaga 10 Projekt och medverkan med särskild finansiering Bilaga 11 2

3 3(28) SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING Överenskommelse maj 2001 Samverkansforums verksamhet baseras på en överenskommelse från maj 2001, se bilaga 1. Där anges syfte, verksamhetsidé, vision och mål liksom organisation, ekonomi, finansiering och avtalstid mm. Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Samverkansforum har under sina fem verksamhetsår fått en stor erfarenhet av att arbeta i nätverk. Bl.a. är följande erfarenheter viktiga att beakta i det fortsatta arbetet: o Varje nätverk ska ha ett tydligt avgränsat verksamhetsområde. o De personer som är medlemmar i ett nätverk ska inom sin myndighet/bolag vara verksam inom nätverkets verksamhetsområde. o Medlemmarna i nätverken ska ha en position/befattning inom sina myndighet/bolag som ger möjlighet att påverka och implementera nätverkets arbetsresultat inom den egna organisationen Vad gäller nätverkens arbetsområden är det i första hand nätverket Kvalitetskedjan som har haft svårt att hitta ett tydligt verksamhetsområde. Det har visat sig att begreppet kvalitet är för stort och i praktiken täcker in det mesta i en organisations verksamhet och spänner i princip över alla nätverks verksamhetsområden. Därför föreslår nätverket i samråd med ledningsgruppen att nätverket Kvalitetskedjan upplöses och arbetsuppgifterna renodlas i två nya nätverk med benämningen Verksamhetssystem resp. Projektledning. De nya nätverkens verksamhetsområden framgår av avsnittet Verksamhet i nätverken i denna verksamhetsplan. Vad gäller medlemmar i nätverken föreslås att en översyn görs av resp. medlemsföretag under 2006 så att deras representanter motsvarar vad som sägs ovan betr. verksamhet och möjlighet att påverka inom den egna organisationen. Nätverk under 2006 Samverkansforum huvudsakliga verksamhet under 2006 sker i följande nätverk: o Nätverket för arkitektur och kulturmiljö o Nätverket för förvaltning o Nätverket för hållbar utveckling o Nätverket för projektledning o Nätverket för regler och avtal o Nätverket för verksamhetssystem Varje nätverk består av representanter från medlemsorganisationerna. Personer från andra organisationer kan vid behov adjungeras. Nätverkens planerade verksamhet under 2006 redovisas i denna verksamhetsplan. Dessutom redovisas Samverkansforums gemensamma verksamheter. 3

4 4(28) GEMENSAMMA AKTIVITETER Samverkansforums ledningsgrupp leder verksamheten och ansvarar även för genomförandet av de s.k. speciella projekten. Ledningsgruppen skall även driva aktiviteter för att sprida information om Samverkansforum samt utveckla rutiner för att implementera, utvärdera och följa upp resultaten av Samverkansforums arbete. Intressebevakning mot omvärlden Intressebevakning mot omvärlden inriktas mot att positionera Samverkansforum som en kraftfull aktör för att vara pådrivande inom utveckling av bygg-, anläggnings- och fastighetsbranschen. Bevakning sker genom olika aktiviteter bl.a. genom uppsökande informationsverksamhet, att delta i seminarier, medverka i styrelser, utredningar och arbetsgrupper, hålla föredrag, utarbeta pressinformation, utarbeta riktade tidningsartiklar m.m. Följande bevakas fortlöpande: o FOU inom byggande och förvaltning (BIC, FORMAS, Universitet och Högskolor m.fl.) o Verksamheten inom organisationer såsom Byggherreforum BQR, UFOS, FIA, BKK, Byggabo-dialogen, Kretsloppsrådet, Energialliansen m.fl. o Verksamheten kring den nationella byggsamordnaren o Miljöstyrningsrådets arbete med ekologiskt hållbar upphandling av byggentreprenader för hus o Regeringskansliets och EU:s arbete som berör Samverkansforums verksamhetsområde Hemsida och e-post Samverkansforums hemsida ska fortsätta att vara ett informationsnav som stöd för erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen samt distribution av kallelser, protokoll och rapporter etc. Interna och externa intressenter ska enkelt få tillgång till information om Samverkansforums verksamhet. Hemsidan skall utvecklas kontinuerligt. På hemsidan eller genom nyhetsblad via e-post informeras om projektresultat och andra nyheter. Redovisning av projekt Genomförda projekt i nätverken ska redovisas skriftligt och läggas ut på Samverkansforums hemsida tillsammans med en särskild notis. Den utformningen som tagits fram för Samverkansforums produkter ska användas. Miljöhänsyn ska tas vid val av utformning och vid val av papperskvalitet. För att informera medarbetarna i medlemsorganisationerna när en rapport är klar sänds ett meddelande ut till särskilda kontaktpersoner hos medlemsföretagen som ansvarar för information på respektive medlemsorganisations intranät. Även pressmeddelanden sänds ut när så bedöms lämpligt. Seminarium Under senare delen av 2006 ska Samverkansdagen hållas för att sprida information om Samverkansforums verksamhet samt ge information om aktuella och intressanta ämnen. Till Samverkansdagen inbjuds medarbetare från medlemsorganisationerna. Externa intressenter kan bjudas in till seminariet. Utbildning 4

5 5(28) När en rapport är klar från ett projekt inom Samverkansforum kan den rendera i ett utbildningsbehov i medlemsföretagen. Även externa utvecklingsprojekt och rapporter kan generera ett utbildningsbehov. Utbildningsbehovet kan tillfredsställas genom att utarbeta PowerPoint-presentationer eller genom att anordna korta kurser. Det är nätverkens ansvar att ge konkreta förslag på utbildningar inför kommande verksamhetsår. Under 2006 kommer nätverket för arkitektur och kulturmiljö att genomföra utbildning inom projektet Regeringens handlingsprogram för arkitektur 5 år senare. Speciella projekt Speciella projekt är sådana projekt/aktiviteter som inte har anses höra hemma inom något av nätverken. Projekten sorterar då direkt under ledningsgruppen. Under 2006 skall följande speciella projekt genomföras: o Fördjupad utvärdering av den andra verksamhetsperioden i Samverkansforum, dvs Denna skall utgöra underlag till ställningstagande om och hur verksamhet skall fortsätta när det nuvarande avtalet löper ut Utvärderingen skall vara klar till utgången av september Se projektbeskrivning i bilaga 10. Övrigt o Under 2005 har ledningsgruppen och nätverken utvecklat arbetsformer för att uppnå erforderlig samordning mellan nätverken. Den sker huvudsakligen genom regelbundna möten mellan nätverkens ordföranden samt kansliet. Under 2006 fortsätter arbetet att utveckla denna samordning. o Översyn av att representanter i nätverken för resp. medlemsföretag har en för uppgiften lämplig bakgrund och även möjlighet att påverka den egna organisationen utifrån nätverkets arbetsresultat. o Benchmarking/benchlearning pågår fortlöpande i nätverken. VERKSAMHETEN I NÄTVERKEN NÄTVERKET FÖR ARKITEKTUR OCH KULTURMILJÖ Mål Nätverket har som uppgift att skapa förutsättningar för ett kompetent och kraftfullt agerande i arkitektur och kulturmiljöfrågor genom att fungera som ett forum där utbyte av erfarenheter och inhämtning av idéer och inspiration sker. Verksamhet Möten Nätverket planerar att under 2006 träffas i seminarieform under 4 heldagar. Ansvar för program för resp. mötesdag varvas mellan nätverkets medlemmar. Programansvarig redovisar aktuella frågor och prioriterade utvecklingsområden inom sin organisation. Utöver detta arbetar nätverket med att driva utvecklingsprojekt enligt nedan. Utvecklingsprojekt 5

6 6(28) - Projektredovisning Goda exempel - Utbildning - Regeringens handlingsprogram 5 år senare, bilaga 3 - Årlig seminariedag kring arkitekturfrågor, bilaga 4 - Träbyggnadsprojekt - Om och i så fall hur Samverkansforum kan bidra till arbetet i kommittén Nationella träbyggnadsstategin, som har i uppdrag att främja användningen av trä i flerbostadshus och offentliga byggandsverk. Projektplan skall utarbetats.några medel är i dagsläget inte avsatta för ett sådant projekt. Kostnader kronor - Projektredovisning Goda exempel 0 - Regeringens handlingsprogram 5 år senare 1 (80 000) - Årlig seminariedag kring arkitekturfrågor (40 000) - Träbyggnadsprojekt 0 1 samfinansiering med UFOS där UFOS står för kr förutsätts Kostnader för medlemmarnas egen tid, deltagande i projekt och utlägg betalas av medlemmens egen organisation. NÄTVERKET FÖR FÖRVALTNING Mål Nätverket skall utbyta erfarenheter om och utveckla en effektiv förvaltning främst avseende driftoch underhåll och användning och effektivisering av energi. I detta ingår -Utredning kring begreppen Drift UH Investering. -Nyckeltal -Input från förvaltningen i projekt i tidiga skeden -Redovisning av dataverktyg för förvaltning som finns på plats hos olika medlemsorganisationer Verksamhet Möten Nätverket Förvaltning planerar att mötas hos någon av medlemmarna ungefär varannan månad. Kontakt kommer att hållas med de andra nätverken dels vid den s.k. nätverkssamordningen då nätverksordförandena och den kansliansvariga träffas och dels genom direktkontakter. Utvecklingsprojekt - Definition och gränsdragning av begreppen Drift, Underhåll och Investering Inom nätverket har påbörjats ett arbete att sammanställa vilka system för underhålls- och driftplanering som medlemsorganisationerna använder. Definitioner och gränsdragningar visade sig vara inte helt entydiga och det gör det därför svårt att jämföra resultat. I första hand en utredning kring Definitionen av begreppen Drift, UH, Investering och näraliggande begrepp. I andra hand om tid och medel tillåter det så skall man göra en jämförelse mellan de olika organisationernas nyckeltal. Övrigt - Arbete kan bli aktuellt om omställningen till en ekologiskt och ekonomiskt uthållig förvaltning, ökad energieffektivisering inom medlemsorganisationernas fastighetsbestånd samt årlig 6

7 7(28) uppföljning samt redovisning av uppnådda resultat, jfr departementsskrivelsen energieffektivisering och energismart byggande, Ds 2005:51. Någon projektplan har inte utarbetats och några medel är i dagsläget inte avsatta för ett sådant projekt. Kostnader kronor Kostnader för medlemmarnas egen tid och utlägg för deltagande i projekt och aktiviteter betalas av medlemmens egen organisation. NÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Mål Nätverket skall vara en drivande kraft i utvecklingen av miljöarbetet inom bygg-, anläggningsoch fastighetsbranschen. Genom gemensamma projekt ges förutsättningar att höja kompetensen inom området. Detta ger förutsättningar att tydliggöra den offentliga sektorns krav och ambitioner, vilket är drivande kraft i förändringsarbetet mot en hållbar utveckling. Verksamhet Möten Nätverket planerar att mötas fem gånger under Dessutom kommer arbetsgrupper med deltagare från nätverket att mötas för att driva utvecklingsprojekt enligt nedan. Utvecklingsprojekt Under 2006 skall nätverket arbeta med följande utvecklingsprojekt och aktiviteter: - Hållbar utveckling i flera dimensioner Del 2, bilaga 5 Syftet med projektets del 2 är att ge förslag till en gemensam struktur för redovisning av hållbarhetsfrågor ur ett brett perspektiv. Detta för att underlätta för medlemsorganisationerna i Samverkansforum att planera för det fortsatta arbetet med hållbarhet. - Branschnyckeltal Del 2, bilaga 6 Syftet med projektets del 2 är att Samverkansforums medlemsorganisationer ska kunna jämföra sin miljöprestanda med hjälp av ett antal nyckeltal. Övriga aktiviteter Samverkansforum deltar i arbetet inom Kretsloppsrådet (tidigare: Byggsektorns kretsloppsråd). Kostnader Hållbar utveckling i flera dimensioner Del Branschnyckeltal Del Kostnader för medlemmarnas egen tid och utlägg för deltagande i projekt och aktiviteter betalas av medlemmens egen organisation. 7

8 8(28) NÄTVERKET FÖR PROJEKTLEDNING - för byggande och förvaltning Inriktning och arbetsuppgifter för det föreslagna nätverket för Projektledning. Nätverkets verksamhet ska gälla frågor kopplade till projektledning. Arbetsområdet omfattar allt ifrån förstudie till förvaltning. Nätverket skall även formulera mål för verksamheten. Nätverket förutsätter ett utbyte med övriga nätverk inom ett antal av de områden som listas nedan. Dessutom ses kontakter med ByggherreForum som naturligt. Områden som bedöms intressanta för nätverket att hantera: Projektledningsfunktioner inom respektive organisation o Egen organisation eller inhyrd o Kompetensutveckling o Erfarenhetsåterföring från projekt o Stödfunktioner inköp, miljö etc o Arbetsmiljöfrågor Projektledarens ansvar och befogenheter o Byggherreansvar, o PBL ansvar etc. Kompetenskrav för projektledare inklusive certifiering Projektens organisation Projektens genomförandeformer Tidiga skeden. o Skapar vi som byggherrar förutsättningar för ett gott projektresultat o Vilka förutsättningar ges för att leverera begärd/önskad kvalitet Ekonomistyrning o Kostnadsbedömning o Riskhantering o Uppföljning Stöddokument för projektledning o Inventering och erfarenhetsutbyte Gemensamma utbildningar Utvärdering av genomförda byggprojekt enligt BQR:s modell Best Practice Projekt att driva under år 2006 Nätverket ska även driva projekt. Projekten kan vara av olika typ t ex utvecklingsprojekt eller demonstrationsprojekt/objekt. Med tanke på att utvecklingsprojekt ofta kan vara både kostsamma och tidskrävande bör dessa undvikas om det inte finns särskilda skäl att starta projektet. Det kan istället vara effektivare att driva demonstrationsprojekt där redan vunnen kunskap kan tillämpas och därmed stå som ett föredöme i staten. Förslag på vilka projekt som ska drivas under år 2006 bör lämpligen tas fram av det nybildade nätverket 8

9 9(28) Kostnader kronor finns avsatta till projektverksamheten Kostnader för medlemmarnas egen tid och utlägg för deltagande i projekt och aktiviteter betalas av medlemmens egen organisation. NÄTVERKET FÖR REGLER OCH AVTAL Mål Nätverket Regler och avtal ska ha som målsättning att samordnat skapa förutsättningar för ett kompetent och kraftfullt agerande i vår roll som statlig byggherre och förvaltare genom: Erfarenhetsåterföring Erfarenheter av egna tillämpningar av regler och avtal förmedlas till nätverket. Tillämpning av vunna erfarenheter Erfarenheter tas tillvara och tillämpas i den omfattning som bedöms möjliga och lämpliga. Utveckling av regler och avtal Kritisk granskning av regler och avtal följt av förslag till revidering, komplettering eller avveckling. Informationsutbyte Öppet och aktivt utbyte av information för att förstärka kompetensen och för att undvika att uppfinna hjulet på flera ställen. Verksamhet Möten Nätverket Regler och avtal planerar att mötas hos någon av medlemmarna enligt ett rullande schema ca 5-8 gånger per år. På dagordningen kommer bl a att finnas redovisning av kunskap och erfarenheter, goda exempel, liksom bearbetning av frågor som är kopplade till nätverkets projekt. Som komplement kommer sannolikt ett antal telefonmöten att hållas, i första hand för projektarbetet. Finns därutöver lämpliga studieobjekt, kommer nätverket även att arrangera studiebesök. Nätverket har etablerat kontakter med bl a NOU, BKK och Kammarkollegiet. Utvecklingsprojekt o Lagen om offentlig upphandling, bilaga 7 o AB-regelverket, bilaga 8 o Uppföljning av leverantörer, bilaga 9 Övrigt - Arbete kan bli aktuellt om upphandling av all energirelaterad utrustning genom ett eventuellt uppdrag till Rådet för inköpsfrågor, i samarbete med Samverkansforum och Miljöstyrningsrådet, att ta fram en handbok om energieffektiv upphandling samt anordna ett seminarium för generaldirektörer och upphandlare i ramavtalsansvariga myndigheter, jfr departementsskrivelsen energieffektivisering och energismart byggande, Ds 2005:51. Någon projektplan har inte utarbetats och några medel är i dagsläget inte avsatta för ett sådant projekt Kostnader För gemensamma utlägg och för konsultmedverkan inom projekten har budgeterats kr. 9

10 10(28) Kostnader för medlemmarnas egen tid och utlägg, deltagande i projekt och aktiviteter betalas av medlemmens egen organisation. NÄTVERKET FÖR VERKSAMHETSLEDNINGSSYSTEM Inriktning och arbetsuppgifter för det föreslagna nätverket för Verksamhetssystem. Nätverkets verksamhet ska gälla frågor kopplade till ledningssystem och integrerade ledningssystem (verksamhetssystem). Med ledningssystem avses kvalitets-, miljö-, och arbetsmiljöledningssystem m.fl. Nätverket skall även formulera mål för verksamheten. Områden som bedöms intressanta för nätverket att hantera: o Kartläggning av goda exempel på ledningssystem och integrerade ledningssystem inom olika verksamhetsområden inom såväl privat som offentlig sektor. o Metoder och modeller för uppbyggnad och utveckling av integrerade ledningssystem samt implementering o Frågor kring integrering av ledningssystemen o Metoder och modeller för ständiga förbättringar o Metoder för utvärdering av ledningssystemen o Revisionsfrågor o Metoder för att sätta mål och mäta måluppfyllelsen i systemen o IT-stöd för ledningssystemen Projekt att driva under år 2006 Nätverket ska även driva projekt. Projekten kan vara av olika typ t ex utvecklingsprojekt eller demonstrationsprojekt/objekt. Med tanke på att utvecklingsprojekt ofta kan vara både kostsamma och tidskrävande bör dessa undvikas om det inte finns särskilda skäl att starta projektet. Det kan istället vara effektivare att driva demonstrationsprojekt där redan vunnen kunskap kan tillämpas och därmed stå som ett föredöme i staten. Förslag på vilka projekt som ska drivas under år 2006 bör lämpligen tas fram av det nybildade nätverket Kostnader kronor finns avsatta till projektverksamheten Kostnader för medlemmarnas egen tid och utlägg för deltagande i projekt och aktiviteter betalas av medlemmens egen organisation. 10

11 11(28) EKONOMI För verksamhetsåret 2006 föreslås budget: Intäkter Medlemsavgifter 2006 Överskott från 2005 Totalt Kostnader Gemensamma kostnader Kansli Möten i styrgrupp, ledningsgrupp samt Samverkansdagen Byggsektorns kretsloppsråd Hemsida Speciella projekt inkl. extern utvärdering kr kr kr kr kr kr kr kr Nätverken Arkitektur kr 1 Förvaltning kr Hållbar utveckling kr Projektledning kr Regler och avtal kr Verksamhetssystem kr Summa kostnader kr Projekt och medverkan med särskild finansiering UFOS kr 1 viss samfinansiering med UFOS förutsätts 2 finansieras av SFV och Specialfastigheter Kommentarer till budget Kansliet planeras att bemannas med en resurs som arbetar 80 % av ordinarie arbetstid. Samverkansforum står för kr av lönekostnaden, resten står Naturvårdsverket för. I budgeten ingår även kontorskostnader, resekostnader, mm för kansliet. Kansliet kommer att vara en resurs såväl för Samverkansforums gemensamma aktiviteter som för nätverken. I budgeten för ledningsgrupp mm ingår budgetreserv med ca kr. 11

12 12(28) Medlemsavgifter fördelas enligt följande: Fastighetsverket Fortifikationsverket Vägverket Banverket Luftfartsverket Specialfastigheter Vasallen Jernhusen Sjöfartsverket Naturvårdsverket Svenska kraftnät Riksdagens förvaltning Riksantikvarieämbetet Faktor 1,0 Faktor 0,5 x x x x x x x x x x x x x För att finansiera föreslagen budget för 2006 föreslås följande medlemsavgifter: Faktor 1 => kr Faktor 0,5 => kr 12

13 13(28) Bilaga 1 Överenskommelse avseende Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare 1. BAKGRUND Regeringen har i november 1999 genom Miljödepartementet givit Banverket, Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Luftfartsverket och Vägverket i uppdrag att bilda ett byggbranschens kvalitetsråd m.m. Uppdragets syfte är att intensifiera och påskynda arbetet med att få till stånd ett mera systematiskt kvalitetsarbete på byggområdet och i förvaltningen av byggnadsverk. I uppdraget har regeringen även betonat vikten av att generellt främja formerna för en samverkan mellan byggherrar och förvaltare i syfte att ge förutsättningar för utveckling inom de angivna områdena. En sådan samverkan kan dels fokusera på anpassningar av resultat från gemensamt kvalitetsarbete, men även avse andra områden där motiv finns för ett bredare erfarenhetsutbyte och gemensam utveckling mellan byggherrar och förvaltare. Behovet av denna typ av samverkan inom det statliga området har tydliggjorts genom det samarbete som pågår sedan ett antal år tillbaka i form av det s.k. Statliga nätverket för entreprenad- och kvalitetsfrågor. Remissbehandlingen av förslaget att bilda ett Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare har också bekräftat ett intresse för en utvidgad samverkan. Denna överenskommelse avser att ge förutsättningar för en fortsatt och utökad samverkan inom det statliga området av ovan angivet slag. Överenskommelsen ersätter i dessa delar det samarbete som skett inom det ovan nämnda nätverket. 2. MEDLEMMAR Medverkan i Samverkansforum är frivilligt och öppet för byggande och förvaltande statliga verk samt statligt helägda bolag. Anslutning till denna samverkan sker genom att respektive organisation skriftligen till Samverkansforum meddelar att man önskar medverka i arbetet med iakttagande av de villkor som anges i denna överenskommelse. Till anmälan lämnas även uppgift om vilka representanter i styrgrupp respektive ledningsgrupp som organisationen utsett. 13

14 14(28) 3. SYFTE OCH VERKSAMHETSIDÉ Syftet med Samverkansforum är som ovan angivits att skapa förutsättningar för ett brett erfarenhetsutbyte och utveckling i gemensamma frågor bland statliga byggherrar och förvaltare. Verksamhetsidén har formulerats på följande vis: Att genom aktiv samverkan stärka och utveckla statligt byggande och förvaltning. 4. VISION OCH MÅL Samverkansforum ska bidra till att statligt byggande och förvaltning utvecklas till ett föredöme såväl inom Sverige som i ett internationellt perspektiv. Visionen har formulerats på följande vis: Helt rätt i statligt byggande och förvaltning. Detta innebär nöjda kunder och ändamålsenliga produkter genom att statliga byggnader och anläggningar med tillhörande tjänster uppfyller samhällets och brukarnas/nyttjarnas krav. Visionen om helt rätt ska sporra alla berörda till engagemang och samverkan för en konstruktiv utveckling inom statligt byggande och förvaltning samt även stimulera andra aktörer inom sektorn. Inför varje verksamhetsår skall en verksamhetsplan utarbetas med konkreta mål och aktiviteter inom prioriterade verksamhetsområden. 5. VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH ARBETSSÄTT Arbetet i Samverkansforum ska med utgångspunkt i ovan angivna syfte och verksamhetsidé kunna omfatta följande exempel på verksamhetsområden: Arbetsmiljö Arkitektur och Kulturmiljö Hållbar utveckling Kompetens- och metodutveckling Kvalitetskedjan Regler, avtal m.m. Robusthet Teknikutveckling Tillämpning och utveckling av standarder Utveckling av bygg- och förvaltningsprocesser Utveckling av upphandlingsprocessen Arbetssättet inom dessa områden skall präglas av helhetssyn och samverkan, varvid arbete med erfarenhetsåterföring och sökande av Best Practice är viktiga beståndsdelar. Insatser för information och implementering i organisationerna av framkomna resultat är avgörande för framgång. 14

15 15(28) 6. ORGANISATION OCH STYRNING Samverkansforums organisation illustreras av nedanstående bild. STYRGRUPP Styrgruppen är högsta beslutande organ och består av representanter för medverkande organisationers högsta ledning. Ordförande beslutas av styrgruppen. Styrgruppen fastställer verksamhetsidé, vision och strategiska mål samt fastställer årlig verksamhetsplan och budget jämte årsavgifter. LEDNINGSGRUPP Ledningsgruppen är Samverkansforums verkställande ledning och består av en representant från varje medlem. Ordföranden beslutas av ledningsgruppen. För det löpande arbetet tillsätter ledningsgruppen ett arbetsutskott med tre ledamöter från ledningsgruppen och ordförande i etablerade nätverk. Ledningsgruppen utarbetar årligen förslag till verksamhetsplan, budget och årsavgift. Ledningsgruppen ansvarar för handläggning (ansökningar etc) och beslut kring finansiering av projekt, såväl inom nätverk som speciella projekt. Ledningsgruppen bevakar att erforderlig samordning sker mellan nätverksgrupper. Ledningsgruppen ansvarar för att information om resultat från Samverkansforums verksamhet sprids på lämpligt sätt till medlemsorganisationerna för att underlätta implementering genom t ex internet, seminarier, publikationer, utbildningar etc. 15

16 16(28) KANSLI Samverkansforums verksamhet administreras av ett kansli lokaliserat till någon av medlemmarna. NÄTVERK OCH PROJEKT Arbetet inom Samverkansforum sker i nätverksgrupper kopplade till ett eller flera prioriterade verksamhetsområden. Nätverken möts kontinuerligt för att diskutera frågor samt initiera och genomföra projekt inom sitt ämnesområde enligt fastställd verksamhetsplan. Nätverken utformar själva lämpliga arbetssätt. Projekt som inte kan anses höra hemma inom ett nätverk benämns Speciella projekt. De initieras och följs upp av ledningsgruppen. I nätverken och projekten deltar personer från medlemmarna i Samverkansforum samt vid behov även adjungerade personer från andra organisationer och myndigheter. 7. SAMVERKAN MED ANDRA ORGANISATIONER I genomförandet av arbetet inom Samverkansforum kommer behov av samverkan med andra organisationer/motsvarande att föreligga. Kontaktytor bör således skapas gentemot FoU- och utbildningsorgan Branschorganisationer Myndigheter 8. EKONOMI OCH FINANSIERING Medlemmarna i Samverkansforum svarar för sin egen tid och sina egna kostnader för resor och utlägg för sin respektive medverkan i styrgrupp, ledningsgrupp, nätverk, projekt och annat deltagande i beslutade aktiviteter. Kostnader för kanslifunktionen täcks via årsavgift från deltagande medlemmar, medan finansiering av projekt beslutas från fall till fall. Finansiering av projekt kan ske genom intresserade medlemmar eller andra finansiärer. Inledningsvis beräknas resursbehovet för kansliet till en halvtidstjänst. Fastställd årsavgift faktureras deltagarna i januari varje år. 9. AVRAPPORTERING OCH SPRIDNING AV RESULTAT Den årliga verksamhetsplanen ska innehålla en plan för information avseende verksamheten och dess resultat. Medlemmarna har full frihet att besluta om hur och i vilken omfattning resultat av projekt ska implementeras i sin egen organisation. Medlemmarna har även rätt att vidareutveckla projektresultaten. I samband med styrgruppens årsmöte ska förutom sedvanliga beslut även ges tillfälle till information om genomförd och pågående verksamhet inom Samverkansforum. Resultat från verksamheten inom Samverkansforum ska årligen sammanställas i en verksamhetsberättelse som också beskriver effekter av det gemensamma arbetet. En utvärdering bör göras i slutet av år 2003 med avseende på nytta för medlemmarna som underlag för beslut om fortsatt verksamhet. 16

17 17(28) 10. AVTALSTID Denna överenskommelse träder i kraft och skall gälla till och förlängs därefter med ett år i sänder. 11. UPPSÄGNING Deltagande organisation äger rätt att säga upp sitt medlemskap till kalenderårsskifte med iakttagande av sex månaders uppsägningstid. Uppsägning skall vara skriftlig. Stockholm den 29 maj Banverket Fastighetsverket Fortifikationsverket.. Jernhusen AB Luftfartsverket Naturvårdsverket... Riksantikvarieämbetet Sjöfartsverket Specialfastigheter AB.. RiksdagsFörvaltningen Vasallen AB Vägverket Svenska Kraftnät 17

18 18(28) Bilaga 2 Projektredovisning Goda exempel 1. Bakgrund De statliga verken har till uppgift att vara förebildliga, genom att vara föredömen ska branschen som helhet påverkas på ett positivt sätt. I Statskontorets utvärdering framkommer behovet av att göra projekten kända, samt att också informera om på vilket sätt man åstadkommit det goda resultatet. Målgrupper är anställda vid verken, hyresgäster, byggbranschen och allmänheten. 2. Projektets målsättning och nytta för medlemmarna Syfte med projektet är att kartlägga hur de statliga verken idag redovisar sina projekt och projekterfarenheter. Vilka konsekvenser skulle en gemensam satsning av projektredovisningar ge? ( best practice ). En förstudie har genomförts. Projektet kan komma att överföras till det föreslagna Nätverket för projektledning. 18

19 19(28) Bilaga 3 Regeringens handlingsprogram, 5 år senare 1. Bakgrund De statliga verken skall verka för att de statliga målen i den av regeringen utarbetade handlingsplanen för arkitektur, formgivning och design uppnås. I november 1998 gav regeringen ett antal myndigheter i uppdrag att formulera sin arkitekturpolicy / kvalitetsprogram för arkitektur. 2. Projektets målsättning och nytta för medlemmarna Syfte med projektet är att - utvärdera och följa upp regeringens handlingsprogram - sprida exempel på bra arkitektur och design inom resp. organisation - verka för förnyade krav och medel från regeringen med målsättningen att skapa god arkitektur och kulturmiljö 3. Hur projektet skall genomföras Under 2004 utvärderades verkens kvalitetsprogram av Statskontoret. Ett arkitekturseminarium genomfördes och en skrift beskrev seminariet och verkens arbete med arkitekturfrågorna. Under 2005 har ett utbildningsmaterial tagits fram i samarbete med professor Louise Nyström, BTH. Materialet kommer under vintern att prövas i organisationerna för att under 2006 färdigställas. 4. Kostnader2006: kr. En förutsättning är att UFOS utöver detta bidrar med kr. 5. Tidsplan Materialet kommer under vintern att prövas i organisationerna för att under 2006 färdigställas. 6. Redovisning och Implementering/utbildning Under 2005 har ett utbildningsmaterial tagits fram i samarbete med professor Louise Nyström, BTH. Materialet kommer under vintern att prövas i organisationerna för att under 2006 färdigställas. Materialet innehåller de sex kapitlen: Arkitektur och värde Det finns en rad olika sorters kapital: ekonomiska, sociala, miljömässiga, historiska. Arkitekturens värde hänger samman med hur den bidrar till dessa kapital. Arkitektur och funktion Funktion handlar inte bara om användbarhet i meningen möbleringsmått och handikapptillgänglighet, utan långt mer om byggnadens scenografiska uppgift att ge ram för olika sorters aktiviteter: religiösa, ceremoniella, festliga, vardagliga etc. En av arkitekturens uppgifter är att bidra till dessa skillnader. Arkitektur och plats 19

20 20(28) Diskuterar platsen och den befintliga byggnaden som förutsättning för alla nytillskott, förändringar och tillägg. Att ta hänsyn till platsen gäller inte bara vid nybyggnad, utan än mer när man gör tillägg eller förändringar. Arkitektur och tid Arkitekturens roll i spänningsfältet mellan dåtid och framtid bör då främst vara tillgodose nutidens krav och önskemål, att ge rum och ram till vår tid. Arkitektur och byggnadsskick Det finns en ambivalens när det gäller begreppet arkitektur, å ena sidan menas allt mänskligt byggande, å andra sidan enbart det med en särskild dignitet eller konstnärlig ambition. Begreppet byggnadsskick har enbart en historisk innebörd och används i sammanhang som Allmogens byggnadsskick, hantverk och sedvänjor. Men i motsats till Sverige har byggeskikk i Norge också en levande och nutida innebörd, vid sidan av arkitektur. Med byggeskikk menar norrmännen ungefär den vardagliga och lokalt anpassade byggnadskonsten baserad på kunnande om terränganpassning, orientering, konstruktion, proportioner, material och detaljer. Snarare än om byggnadens formala uttryck, handlar byggeskikk om stadsrummets och landskapsbildens betydelse. Arkitektur och hållbarhet Avslutande kapitel som knyter ihop de tidigare, där begreppet hållbarhet lyfts fram. Att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers förutsättningar att tillgodose sina. 20

Arbetsgruppen för bildande av Byggbranschens Kvalitetsråd

Arbetsgruppen för bildande av Byggbranschens Kvalitetsråd Regeringens uppdrag genom Miljödepartementet enligt regeringsbrev nr 29/99, 99-11-25 till Banverket, Fastighetsverket, Fortifikationsverket, Luftfartsverket och Vägverket att bilda ett byggbranschens kvalitetsråd,

Läs mer

SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2006-12-31

SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2006-12-31 Sidan 1 av 14 SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2006-12-31 SAMVERKANSFORUM BANVERKET - FORTIFIKATIONSVERKET - JERNHUSEN AB LUFTFARTSVERKET - NATURVÅRDSVERKET RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Läs mer

SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2007-12-31

SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2007-12-31 Sidan 1 av 10 SAMVERKANSFORUM - ETT SAMARBETSPROJEKT LÄGESREDOVISNING 2007-12-31 SAMVERKANSFORUM BANVERKET - FORTIFIKATIONSVERKET - JERNHUSEN AB LUFTFARTSVERKET - NATURVÅRDSVERKET RIKSANTIKVARIEÄMBETET

Läs mer

SAMVERKANSFORUM - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 1 (8)

SAMVERKANSFORUM - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 1 (8) SAMVERKANSFORUM - VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2003 1 (8) VERKSAMHETEN 2003 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 GEMENSAMMA MÅL OCH AKTIVITETER 4 VERKSAMHET I NÄTVERKEN 5 Hållbar utveckling Kvalitetskedjan Regler

Läs mer

PM om RÅDET FÖR BYGGKVALITET

PM om RÅDET FÖR BYGGKVALITET Rådet för byggkvalitet, BQR Bilaga 1 Inbjudan till medlemskap PM om RÅDET FÖR BYGGKVALITET I denna PM föreslås bildandet av Rådet för Byggkvalitet (BQR). Rådets uppgift är att främja samverkan, stärka

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel.

Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Cirkulär 6-07 Till Socialnämnd eller motsvarande Implementering av Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevården i Norrbotten ansökan om statliga utvecklingsmedel. Presidiet i Kommunförbundet

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Introduktion till projektledning

Introduktion till projektledning Introduktion till projektledning OL108A Fredrik Björk Hur hänger projektledning och SHE ihop? Projekt: förändringsfokus Många SHE- ini?a?v startas med projektstöd Som projektledare oba Ent. Egenskaper

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Årlig granskning av fullmäktigeberedningarna 2013 Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV33 2(10) Sammanfattning Landstinget Västernorrland har fyra fullmäktigeberedningar: Arvodeskommittén,

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015

Riktlinjer för arbetsgrupper. Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Riktlinjer för arbetsgrupper Fastställda av styrgruppen den 4 februari 2015 Varför arbetsgrupper? Deltagare i arbetsgrupper ska bidra till nätverkets mål om att stärka aktörers förmåga till landsbygdsutveckling

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning

GRUPP ATMEN STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET. Föreningens arbete utgår från ledorden Personligt engagemang och kunskapsspridning Grupp Atmen är en ideell och obunden förening som samlar, sammanställer och sprider kunskap om byggande och byggnadskonst i Sverige. Föreningen verkar för hus och byggande av god kvalitet i ett helhetsperspektiv.

Läs mer

Verksamhetsplan 2004 för Föreningen för Förvaltningsinformation, FI2002

Verksamhetsplan 2004 för Föreningen för Förvaltningsinformation, FI2002 Verksamhetsplan 2004, FI2002 2003-11-20 Föreningens övergripande syfte: Föreningen skall valta och vidareutveckla en stabil grundstruktur information (FI2002), åt fastighetssektorn så att grundstrukturen

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Ansökan om projektmedel

Ansökan om projektmedel Ansökan om projektmedel Syftet med detta informationsblad och mall för ansökan är att vara ett stöd vid utvecklandet av en idé eller verksamhet. Samordningsmedel kan sökas för att helt eller delvis finansiera

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision

Om SIQ. Johnny Lindström. Introduktionskurs i kvalitetsarbete. Verksamhetsidé. SIQs verksamhetsområden. Verksamhetsidé. Vision Introduktionskurs i kvalitetsarbete Folkbildningsrådet våren 2007 Johnny Lindström Om SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ 031-723 1707, 070 644 5306 jl@siq.se Våren 2007 Johnny Lindström, SIQ 1

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB)

E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) 1 (8) E-post: Enkätundersökning: Statskontorets kartläggning av myndigheternas användning av Ekonomistyrningsverkets transaktionsdatabas (TDB) Hej! Vi kontaktar er med anledning av att Statskontoret har

Läs mer

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel

Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212. Mottagare: Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med elektronisk handel Cirkulärnr: 1998:215 Diarienr: 1998/3212 Handläggare: Sektion/Enhet: Mottagare: Rubrik: Kerstin Wiss Holmdahl Civilrättssektionen Kommunstyrelsen IT-frågor Inköp Kommunala bolag Det fortsatta arbetet med

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab

Handlingsplan. För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, 2014. Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab HANDLINGSPLAN Skapat av Deans office ITM Handlingsplan För Deans office vid skolan för industriell teknik och management, ITM, Bilagor: 1. Verksamhetsplan, ekonomistab 2. Verksamhetsplan, kommunikationsstab

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson

REVISIONSRAPPORT. Landstinget Halland. Granskning av projektredovisning. styrning och uppföljning 2004-05-18. Leif Johansson REVISIONSRAPPORT Granskning av projektredovisning styrning och uppföljning Landstinget Halland 2004-05-18 Leif Johansson INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 1. Uppdrag...2 2. Syfte och metod...2

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Avtal om Samverkan inom

Avtal om Samverkan inom Avtal om Samverkan inom Sidan 1 av 7 Företagscentralt samverkansavtal inom TraffiCare AB 1 Bemyndigande Detta avtal sluts med stöd av avtalet Utvecklingsavtal tecknat den 15 april 1982. SAF-LO- PTK. 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun.

Revisionsrapport. Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Revisionsrapport Granskning av efterarbetes- och uppföljningsprocessen efter avslutad upphandling inom Båstad Kommun. Januari 2012 Fredrik Andrén, Jur. Kand. Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning...

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning PM 5 Lars-Åke Ullström Hanna Franck Larsson Landstinget Gävleborg Mars 2013 Löpande granskning av intern kontroll - Projektredovisning

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09

LANDSTINGETS REVISORER Norrbottens läns landsting. Arbetsordning. Fastställd 2014-12-09 Arbetsordning 2015 2018 Fastställd 2014-12-09 1 Arbetsordning för mandatperioden 2015-2018 Enligt God revisionssed i kommunal verksamhet 2014 bör revisorerna utarbeta effektiva och tydliga arbetsformer

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden.

Uppföljningsplan. Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Uppföljningsplan Plan för uppföljning av utförd verksamhet inom social- och äldreomsorgsnämndernas ansvarsområden. Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Uppdragsbeskrivning/avtal...

Läs mer

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16

Revisionsstrategi. Innehållsförteckning 2012-04-16 Revisionsstrategi Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Revisionens uppdrag... 2 3 Revisionens strategier... 3 3.1 Ansvarsprövning... 3 3.1.1 Planering... 3 3.1.2 Granskning... 3 3.1.3 Prövning... 5

Läs mer