Årsredovisning ett kommunägt företag -

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2011. - ett kommunägt företag -"

Transkript

1 Årsredovisning ett kommunägt företag -

2 Innehåll VD har ordet Elnät Elnät Verksamhet Elnät Serviceavdelning Elnät Leveranssäkerhetsutveckling Elnät Nättariffens delar Elnät Tekniska nyckeltal Stadsnät - Verksamhet Stadsnät - Tekniska nyckeltal Kundtjänst Förvaltningsberättelse Ekonomiska nyckeltal Tilläggsupplysningar Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Revisionsberättelse Företagsledning Styrelse 2 Borås Elnät AB Årsredovisning 2011

3 VD har ordet 2011 kontrasternas år Det blev en kall och snörik vinter även 2011, om än inte lika extrem som året före. Sommaren blev ovanligt varm men blöt, så många av oss hade nog uppskattat lite mera sol. Hösten bjöd också på värme och det förekom för årstiden ovanligt mycket åska. Kraftig nederbörd orsakade översvämningar. Vädret i december blev mycket blåsigt och vid flera tillfällen rådde full storm med orkanstyrka i byarna, dessutom var det ovanligt varmt. Temperaturen påverkar energiomsättningen i nätet, men då 2011 hade en kall början och ett varmt slut jämnas årets större svängningar mer eller mindre ut. Håkan Engblom, VD, Borås Elnät AB Nätkvalitet Även detta år har leveranssäkerheten upprätthållits på ett bra sätt. De störningar som ändå inträffat har snabbt åtgärdats, vilket betyder att den sammanlagda samhällskostnaden kan betraktas som rimlig. En annan förklaring är också att bolaget under en lång rad av år kontinuerligt analyserat och avvägt var och när investeringar och förbättringar får bäst effekt. Vi genomför driftstrategiska investeringar i syfte att minimera effekten av uppkomna driftstörningar och vi har under de senaste åren kablifierat den största delen kvarvarande luftledningar för att minska väderkänsligheten. Vi är också noga med att sprida information till entreprenörer om Fråga först och gräv sen i syfte att minimera störningar som vi själva inte kan påverka. Att underhålla befintliga installationer väl så att de kan utnyttjas efter den ekonomiska avskrivningstiden är också en bärande förklaring till att vi kan generera ett resultat som motsvarar ägarens förväntningar. Det bidrar samtidigt till vår leveranskvalitet och till vår möjlighet att bibehålla låga och rimliga nätavgifter. Nyinvesteringar i nätstruktur och teknisk utrustning balanseras mellan lönsamhet och samhällsnytta med den grundläggande målsättningen att satsningar skall generera ökade intäkter. Som nätägare i ett koncessionsområde kan dock inte alla åtgärder generera avkastning. Vi har det lagbundna ansvaret att förse stadens innevånare med el och måste därmed bygga ut eller anpassa nätet även där lönsamhet inte kan uppnås. Denna samhällsnytta kommuniceras med ägaren och vi är överens om den resultatpåverkan som blir följden. Personal Då vårt nät hela tiden växer och utvecklas och vi kontinuerligt bygger ut och kompletterar, har vi under 2011 noga analyserat vårt personalbehov. Slutsatsen är att vi behöver förstärka på vissa avdelningar varför nyanställning av personal har genomförts och ytterligare är på gång. Företaget Kundtjänstavdelningen är den samlande länken när det gäller våra kundkontakter. Vi har en för kunden effektiv debiteringssamverkan med Borås Elhandel och Borås Energi & Miljö där vi sköter fakturering av el och fjärrvärme. Efter sammanslagningen med Gatukontorets V/A avdelning i Borås Stad har Borås Energi & Miljö dock valt att själva ta över den debitering av vatten som vi tidigare skötte. Kapacitetsbehovets omställning vid bolagets kundtjänstavdelning har kunnat mötas med naturlig avgång. Vi menar att denna typ av förändringar ger en ekonomisk suboptimering som i slutänden är till nackdel för kunden. En annan förändring under året som kom att väcka frågor i vår organisation både före och under processens gång var Borås Stads propå att bolaget skulle byta arbetsgivarorganisation. Borås Elnät har under många år varit medlem i KFS och kravet var att gå över till Pacta som är SKL s arbetsgivarorganisation för bolag och kommunalförbund. Förhandlingarna startade efter sommaren med översiktlig information och en tidsmässig planering för genomförandet. Arbetsgivaren presenterade därefter de nya avtalen och ett förslag till anpassning vid förhandlingar med både lokala och centrala fackrepresentanter. Efter diskussioner, förklaringar, korrigeringar och kompletteringar kunde vi i november underteckna de nya avtalen som därmed började gälla från årsskiftet 2011/12. Från årsskiftet har vi också lämnat KFS och är nu medlem i Pacta. Myndighetsbeslut Vi har från Energimarknadsinspektionen nu fått besked om vår intäktsram i den nya förhandsregleringsmodellen ExAnte. Den anger de maximala intäkter vi får begära in från våra elnätskunder under den kommande fyraårsperioden. De uppgifter vi under våren lämnat till Energimarknadsinspektionen skulle enligt förhandsberäkningarna ge oss en rimlig intäktsram i paritet med de förutsättningar som tidigare fanns i den så kalllade Nätnyttomodellen. Denna tidigare regleringsmodell har avskaffats och fram till och med 2011 skall varje enskilt bolag granskas efter de verksamhetsuppgifter som årligen lämnas in. Resultatet av granskningen för år 2009, som meddelades under hösten 2010 innebar inte någon kritik från myndigheten. Den nu meddelade intäktsramen för den första regleringsperioden utföll i praktiken enligt förhandsberäkningen men i elfte timmen kompletterad med en ny tillämpning som innebär att den ändå blev väsentligt lägre. Vi tillåts stegvis öka vår intäkt under fyra 4-årsperioder för att först under perioden få ta ut hela den i 2010 års penningvärde beviljade ramen. Under perioderna kommer värdet av intäktsramen att indexuppräknas på ett ännu inte helt klarlagt sätt. Borås Elnät AB Årsredovisning

4 VD har ordet forts. Detta är nya spelregler som Energimarknadsinspektionen inte tidigare kommunicerat vilket vi och många andra nätbolag reagerat skarpt emot. Av Sveriges cirka 170 nätbolag har drygt 80 överklagat beslutet via A1 Advokater som Svensk Energi anlitat. Då det finns en hel del otydligheter i EI s beslut, bland annat när det gäller användningen av index kommer vår hantering av budget, tariffer och övriga spörsmål inom Affärsområde Elnät att fortsätta enligt plan. Granskningsprincipen för mellanregleringen 2010 och 2011 har också offentliggjorts av Energimarknadsinspektionen. Den bygger på samma princip som ExAnte, vilket betyder att man ännu inte formellt godkänt våra elnätsintäkter för 2010 och att bolaget är ett bland flera som kan komma att bli föremål för särskild prövning. Vad detta konkret innebär går i skrivandets stund inte att säga, då myndigheten varken ställt frågor eller begärt in kompletterande material, så vi kan bara avvakta och se. Framtidsutsikter Sveriges energiminister Anna-Karin Hatt, NordREG (organ för de Nordiska Energimyndigheterna) och Energimarknadsinspektionen har nu sin ståndpunkt i frågan om Nordisk Slutkundsmarknad klar. Den gemensamma marknaden skall genomföras. Kravet kommer ursprungligen från ett EU-direktiv och innebär att elkonsumenten skall kunna köpa sin el från hela Norden. Monopolställningen för elnäten kommer inte att förändras men man kommer i den nya marknadsmodellen att ändra principen för fakturering. Elhandlaren skall efter omläggningen fakturera både el- och nätkostnaden enligt principen En kontakt för kunden eller Supplier Centric Model, SCM som den kallas internationellt. Felanmälan och andra supportrelaterade frågor hanteras som tidigare, lokalt av nätbolagen. Man bibehåller tidplanen och har genomförande under 2015 som mål, något som antagligen är orealistiskt, mera troligt är 2016/17. Då genomförandet ligger såpass långt fram i tiden vidtar vi i dagsläget inga direkta åtgärder men på sikt kommer denna del av branschens utveckling att få återverkningar på såväl bolagets kapacitetsbehov som för investeringsnivå och inriktning på systemstöd för vår kundadministration. Direkt efter semestern startade detaljprojektering som utmynnade i handlingar för upphandling under senhösten. Upphandling av rivningsentreprenaden slutfördes under december och rivningen startade direkt efter årsskiftet. Upphandling av byggentreprenaden startade under årets sista vecka. Ursprunglig tidplan med beräknad inflyttning våren/sommaren 2013 gäller fortfarande. Teslaprojektet Projektet startade i november 2009 och har utvecklats i olika etapper och faser. Under 2011 förädlades och verkställdes flera rutiner, t ex återrapportering av utförda arbeten, leverantörsfakturering, arbetsorderadministration samt lagerhantering. Systemstöd är en återstående del av Tesla som vi arbetar med på olika fronter. Med systemstöd menar vi stöd för projekt- och ekonomiadministration. Vi har fått en demonstration av ett system och vi har besökt Varbergsortens Elkraft och studerat hur de driver och administrerar sina projekt samt vilka systemstöd de använder. Vi avser genomföra ytterligare studiebesök innan vi tar beslut om framtida system och rutiner. Affärsområde Elnät Det stora projektet Sjöbo Mottagningsstation är färdigställt men då det fanns ett antal kvarstående åtgärdspunkter är slutbesiktningen ännu inte godkänd. I övrigt har Affärsområde Elnät, i ett tjugoårsperspektiv många och stora investeringsprojekt framför sig. Här är samarbetet med Borås Stad centralt och vi känner oss alltmera som en del av verksamheten. Det råder i dag ett gott samarbete mellan oss och stadens olika funktioner och vi deltar i samråds- och informationsforum för olika frågor. Affärsområde Stadsnät Lönsamheten i Affärsområde Stadsnät har under de senaste åren utvecklats på ett bra sätt och överträffade det budgeterade resultatmålet. Successivt balanseras nu den ackumulerade förlusten från affärsområdets tidiga uppbyggnadsår. Vinrankan vår framtida gemensamma basplats En projektorganisation växte fram i början av Under vintern startade arbetet med att kartlägga status på byggnaderna som underlag för vidare planering, projektering och upphandling. En första version ritningar togs fram under våren. Fram till semestern genomfördes en bred förankringsprocess bland samtliga medarbetare och skyddsorganisation. Detta var en krävande men mycket viktig process där samtliga funktioner/ grupper på ett förtjänstfullt sätt bidrog till de slutliga ritningarna. 4 Borås Elnät AB Årsredovisning 2011

5 Borås Elnät AB Årsredovisning

6 Elnät Verksamhet Borås Elnät AB har uppdraget att tillhandahålla elnättjänster inom sitt nätområde. Av Borås Stads elnätskunder är ca 75 % anslutna till vårt nät. Eldistributionssystemet är en viktig och bärande del av stadens infrastruktur och något som främjar utvecklingen av hela Borås. Verksamheten övervakas av statens tillsynsmyndigheter och de är Energimarknadsinspektionen och Elsäkerhetsverket. Investeringsprojekt Arbetet med byggnationen av den nya mottagningsstationen Sjöbo har varit intensivt och till stor del präglat hela året som gått. Merparten av byggnationen genomfördes under andra hälften av året, medan upphandlingen blev klar redan under Planen var att ta stationen i bruk 1 oktober, men på grund av leveransförseningar blev så inte fallet. Under 2011 kunde endast 130 kv ställverk tas i drift. Den nya mottagningsstationen förstärker och säkrar upp elförsörjningen inom Sjöboområdet och kommer även att kunna förse det planerade industriområdet vid Nordskogen med el. Den totala investeringen beräknas till 60 milj kr. Stationen utgör även startpunkten för den planerade ringkabeln som ska anläggas runt hela Borås. Det blir en 130 kv kabelslinga och den första etappen kommer att sträcka sig mellan Sjöbo och Kyllared vid Brämhult. Utredningsprojekt Som redan nämnts ökar behovet av elförsörjning hela tiden. Inte minst vid nyetableringar av både industri- och bostadsområden. För att kunna överblicka hur vi långsiktigt kan ordna elförsörjningen har en strategisk plan tagits fram. Denna uppdateras kontinuerligt i takt med att nya byggprojekt presenteras. Tillsammans med den kommunala samhällsplaneringen pågår en ständig dialog kring planerade områden, för att på bästa sätt kunna ta fram underlag till elförsörjningen. Ledtiderna för dessa typer av projekt är i de allra flesta fall flera år. Det är många och omfattande delmoment som ska klaras av innan elleveranserna kan starta planering, koncessionstillstånd, upphandling och byggnation är de mest krävande delarna och utgör tillsammans en omfattande process. Några projekt som befinner sig här är exempelvis uppstart av nya mottagningsstationen Vinrankan, koncessionsansökan för kabelledning om 130 kv mellan Sjömarken och Viared och ytterligare en koncessionsansökan gällande kabelledning om 130 kv mellan Sjöbo och Kyllared. *Med samhällskostnad menas kundernas avbrottskostnader, schablonmässigt beräknat med hjälp av Svensk Energis mall. Borås Stad är inne i en expansiv period med flera nya byggprojekt i uppstartsfas. Det innebär att investeringar i nya och förstärkningar av befintliga nätstationer fortsätter, för att kunna tillgodose nya bostadsområden såväl som nyetablerade industrier med elförsörjning. Den nya mottagarstationen i stadsdelen Sjöbo stod klar under Borås Elnät AB Årsredovisning 2011

7 Serviceavdelningen 2011 Även för Serviceavdelningen utgjorde byggnationen av den nya mottagningsstationen på Sjöbo en viktig del av 2011 års arbetsinsats. Detta till trots kunde inte stationen tas i fullt bruk under Huvuddelen av de högspännings- och manöverkablar som ska anslutas till stationen var på plats, men inte anslutna till det befintliga nätet. Även under byggnationen av högspänningsställverket deltog Serviceavdelningen vid monteringen, tillsammans med entreprenören. Detta för att höja vår kompetens om anläggningen. Drift och underhåll av det egna elnätet har också utgjort en ansenlig del av årets arbetsinsatser. Det har bland annat inneburit service av alla mottagnings- och sekundärstationer, vilket skedde under sommarmånaderna då det är möjligt att frånkoppla de större transformatorerna. Drygt 50 av våra nätstationer har också servats. Arbetssättet vid nätstationsservicen skiljer sig lite från det normala. För att undvika elavbrott hos kunderna har stationerna, under servicen av högspänningsställverk och transformator, drivits av ett reservkraftsaggregat. Som underentreprenör till Servicekontoret har vi också lagt mycket tid på belysningsarbete. Bland annat har P A Halls terrass fått en helt ny belysningsanläggning. Här har också gjorts extra insatser på armaturernas färg. Förutom belysningsstolpar har exempelvis lysdiodslangar applicerats under bänkar och lysdioder har satts i trappräcken, vilket medför att området fått en delvis ny karaktär. Lysdioder är på stark frammarsch, dels för att de är väldigt användbara men även för att de är betydligt energisnålare än det vi än så länge kallar vanlig belysning. Ett annat exempel bland årets belysningsarbeten är Alingsåsvägen. Där har medverkan skett i en ombyggnad där natriumlampor ersatts med nya armaturer försedda med lysdioder. Skiftet innebär att effekten på varje stolpe och varje armatur har minskat med ca 100 W. Även i Annelundsparken beställde Tekniska kontoret lysdiodsarmaturer till belysningen utmed gångvägarna. Det finns två stora fördelar med att göra dessa underhållsarbeten i egen regi. Dels det uppenbara, att vi minimerar riskerna för strömavbrott. Men en annan fördel är också att vår personal får mycket god kunskap om anläggningarns funktion. Den kompetensen är mycket värdefull de gånger vi trots allt drabbas av problem och avbrott i vårt elnät. Vid besiktningar av våra nätstationer har vi kunnat konstatera att betongtaken är hårt utsatta för väder och vind. Tillsammans med Servicekontoret har vi därför fuktspärrat dessa. Arbetet gjordes i två steg där den första etappen bestod i att göra rent taket. Därefter besprutades taken med en vätska som tätar till betongen och förhindrar vatten att tränga in. Dryga 20 nätstationer försågs med denna typ av fuktspärr under året. Borås Elnät AB Årsredovisning

8 Elnät Leveranssäkerhetsutveckling Leveranssäkerhet är högsta prioritet inom elnätet. Målsättningen är att avbrott längre än 6 timmar ska undvikas helt. Vid planerade avbrott för ingrepp i elnätet tillåts max 5 timmars avbrottstid. Dessa mål och regler är interna och kan jämföras med myndigheternas krav på ersättning till kunderna vid avbrott som varar mer än 12 timmar. När vi sammanfattar antalet driftsstörningar under året i högspänningskabel kan vi konstatera att de låg inom normalintervallet. Samhällskostnaden* för detta var relativt låg och stannade på 940 tkr. En av anledningarna till det relativt goda resultatet är utan tvekan det långsiktiga arbetet med att ersätta luftledning med jordkabel. Det låga antalet avbrott blir dessutom ännu fördelaktigare i ljuset av att 2011 innehöll ovanligt många och kraftiga oväder och stormar. I diagrammen här intill åskådliggörs antalet störningar och samhällskostnaden för detta kopplat till respektive år. Högspänningsstörningar Antal vkv 130 kv År 30 kv Antal störn. medelv. 5 år Samhällskostnad Högspänningsstörningar Mkr kv 30 kv 130 kv 130 kv avbrott från Vattenfalls Regionnät Samhällsk. medelv. 5 år 8 Borås Elnät AB Årsredovisning 2011

9 Elnät Nättariffens delar På dagens elmarknad har elkunden alltid två leverantörer för att få el. Det grundläggande elnätet är ett myndighetsövervakat monopol, vilket vi i vår region ansvarar för. Det innebär att vi tar hand om elnätstjänsten och sköter eltransporten till våra elkunder. Detta gör vi från valfri produktionsplats inom landet. Kvaliteten och leveranssäkerheten är också vårt ansvar. Själva elenergin köper kunden dock från valfri elhandlare/-producent. Här nedan visar vi hur våra intäkter från nätavgifterna fördelas. Anslutning till det nationella nätet (22 %) Det svenska stamnätet och de regionala näten som är kopplade dit utgör elsystemets ryggrad. Det lokala elnätet är anslutet till närområdets regionnät. Genom att betala nätavgifter till regionnätsägaren köper vi kundernas rätt att få el överförd, från egenvald produktionsplats, till det lokala elnätet. Detta utgör 22 % av nättariffen. Anläggningskostnader (39 %) Det lokala elnätet består av ett ledningssystem som i ett antal steg transformerar volt ned till 400 volt. Detta sker via åtta mottagnings- och fördelningsstationer. Totalt är ledningsnätet ca 157 mil långt och har 433 lokala transformatorstationer samt ca kabelskåp. Det lokala elnätet når ut till omkring kundanläggningar. Anläggningarna befinner sig i dag i ett bra och driftsäkert skick, tack vare genomförandet av ett långsiktigt reinvesteringsprogram. Anläggningarna representerar ett stort värde och kostnaden för det nedlagda anläggningskapitalet motsvarar 39 % av nättariffen. Drift och underhåll (21 %) Anläggningarna kräver skötsel, underhåll samt ombyggnationer och anpassningar för att bibehålla en hög leveranskvalitet och elsäkerhet. För att åtgärda fel som inträffar utanför ordinarie arbetstid finns en beredskapsorganisation tillgänglig under årets alla timmar. Drift och underhåll utgör 21 % av nättariffen. Energiförluster (6 %) Vid överföringen och transformeringsstegen uppstår värmeförluster i transformatorer, ledningar och säkringar. Energiförlusterna uppgick 2011 till 19 GWh vilket motsvarar 3 % av den totala elenergiomsättningen. För att täcka energiförlusterna köps elenergi in, motsvarande 6 % av nättariffen. Myndighetsavgifter (2 %) Nätövervaknings-, elsäkerhets- och elberedskapsavgift till Energimyndigheten motsvarar 2 % av nättariffen. Kundadministration (3 %) Kostnader för kundadministration utgör 3 % av nättariffen Övriga kostnader (7 %) Kostnader för forskning och utveckling (FoU), centraladministration och omstruktureringar står för 7 % av nättariffen. Diagram över fördelning av intäkterna 3 % 2 % 6 % 7 % 22 % 21 % 39 % Anslutning till det nationella nätet Finansiella kostnader för anläggningarna Drift och underhåll Energiförluster Myndighetsavgifter Kundadministration Övriga bolagsgemensamma kostnader Borås Elnät AB Årsredovisning

10 Elnät Tekniska nyckeltal Anläggningar Eldistribution, antal mottagnings- och fördelningsstationer Nätstationer Kabelskåp Kopplingslådor Ledningsnät 130 kv (km) varav kabel (km) Ledningsnät 30 kv (km) varav kabel (km) Ledningsnät 10 kv (km) varav kabel (km) Ledningsnät 0,4 kv (km) varav kabel (km) 24,3 14,4 61,6 61, ,3 14,4 73,8 64, ,4 13,5 73,8 64, ,5 13,6 73,9 64, Anläggningarnas status, medelålder, år Mottagnings- och 24,5 23,5 22,5 21,5 fördelningsstationer Nätstationer 15,5 14,9 14,3 14,4 Kabelskåp 19,4 18,5 17,8 17 Leveranssäkerhet, nyckeltal redovisade till Energimyndigheten Avbrottsfrekvens aviserade avbrott 0,045 0,05 0,01* 0,98 Avbrottsfrekvens oaviserade avbrott 0,21 0,30 0,2* 0,35 Medelavbrottstid aviserat (min) 2,5 2,6 0,2* 7,9 Medelavbrottstid oaviserat (min) 11,1 5,7 7,4* 12,7 *=Viss O-noggrannhet råder pga nytt dokumentationssystem. 10 Borås Elnät AB Årsredovisning 2011

11 Borås Elnät AB Årsredovisning

12 Stadsnät Framtidens stadsnät är redan här För stadsnätsverksamheten har 2011 varit ett år av särskilt stor betydelse. Affärsområdets fleråriga strategiska arbete som har haft som mål att forma framtidens stadsnätsverksamhet kulminerade. Flera av de viktiga byggstenarna i framtidens verksamhet realiserades under Det gångna året lämnar verksamheten med en mycket bra plattform för en fortsatt positiv utveckling av stadsnätet. Den viktigaste byggstenen i framtidens stadsnät utgörs av ägarens uppfattningar om verksamhetens syften och mål. Under bolagsstämman i april 2011 försågs affärsområdet med nya ägardirektiv och en uppdaterad bolagsordning. De uppdaterade ägardirektiven tydliggör ägarens långsiktiga ambitioner med stadsnätsverksamheten och utgör de ramar inom vilka verksamheten ska drivas. Under 2011 har även affärsområdets verksamhet fått positiv uppmärksamhet av Sveriges kommuner och lansting tillsammans med Post & telestyrelsen i samband med en urvalsprocess för att hitta de bästa exemplen på stadsnätsverksamhet i Sverige. Fastighetsägarmarknad En betydande byggsten som realiserades under 2011 utgjordes av det samarbetsavtal som ingicks med AB Bostäder i Borås. Avtalet ger inom en treårsperiod samtliga AB Bostäders hyresgäster tillgång till SplitVisions utbud av tjänsteleverantörer inom bredband, telefoni och TV. Konkurrenssituationen i SplitVisions tjänsteleverantörsutbud genererar kraftigt sänkta priser för AB Bostäders hushåll. Genom avtalet förses även AB Bostäders hyresgäster med tillgång till marknadens snabbaste IT-infrastruktur som är rustad för morgondagens behov. Det långsiktiga avtalet utgör den bästa tänkbara plattformen för vidare spridning av SplitVisions öppna stadsnätslösning i Borås. Lanseringen av varumärket SplitVision under inledningen av 2011 har mottagits mycket positivt av fastighetsägare, byggherrar och markexploatörer samt bostadsrättsföreningar. Operatörsmarknad En annan viktig byggsten som har realiserats under 2011 är lanseringen av en kommunikationsplattform lämpad för framtidens stadsnätsverksamhet. Efter att ha lanserats internt under slutet av 2010 fick även boråsarna under början av 2011 lära känna varumärket SplitVision. Lanseringen bars av stadsverksamhetens vision Porten till allt möjligt. Kommunikationsplattformen och varumärket utgör den synliga delen av framtidens stadsnätsverksamhet. Potentialen i varumärket SplitVision möjliggör för verksamheten att förmedla de kärnvärden som utgör nycklarna till framgång för framtidens stadsnät. Stadsnätet är lokalt och syftar endast till att serva boråsarna. Stadsnätet är oberoende och erbjuder alla tillträde utan en dold agenda. Stadsnätet är framtidsförberett och är genom sin fiberoptiska teknik den säkraste investeringen för alla fastighetsägare. Operatörsmarknaden utgörs av kunder som samtliga förvaltar egen infrastruktur i olika former som exempelvis nationella och internationella bredbandsbolag och stora företag eller organisationer. På operatörsmarknaden har verksamheten under 2011 fortsatt varit framgångsrik med produkterna Svartfiber, Stadsnät fiber och Serverhotellet Berget. Regional samverkan utgör en viktig byggsten för ett framgångsrikt stadsnät i framtiden. Behovet av kommunikation är gränslöst i flera avseenden och affärsområdet har under 2011 utgjort en drivande faktor i bildandet av den ideella föreningen Västlänk och innehar sedan bildandet ordförandeskapet i föreningen. Västlänks medlemmar består av infrastruktursägare och syftar till att främja bredbandsutvecklingen i Västsverige. Affärsområdet har tidigare samarbetat regionalt men skapandet av föreningen förbättrar förutsättningarna för utveckling av IT-infrastrukturen i Västsverige. 12 Borås Elnät AB Årsredovisning 2011

13 - Svartfiber Produkten svartfiber riktar sig i huvudsak mot kundsegmentet Nationella operatörer och försäljningen av produkten har under flera år varit framgångsrik och så även under Även Borås Stad utgör en betydande kund för produkten till vilken försäljningsutvecklingen under 2011 har varit positiv. Efter en längre period av regionalt samordnade försäljningsinsatser tecknade affärsområdet under våren 2011 ett långsiktigt avtal med Tele 2 och Telenor angående en stor mängd förbindelser inom Borås Stad. Förbindelserna används i utbyggnationen av den fjärde generationens mobiltelefoniinfrastruktur i Borås och kransorterna. För affärsområdet får avtalet med sin långsiktighet och de levererade förbindelsernas geografiska spridning positiva konsekvenser utöver de ekonomiska. De kommersiellt drivna anslutningarna av mobilmaster förbättrar förutsättningarna för närliggande hushåll och näringsliv att få tillgång till stadsnätets utbud. Under 2011 har affärsområdet även levererat en större mängd speciellt utformade förbindelser till Ao Elnät som syftar till att förse elnätets sekundärstationer med extremt säkra kommunikationsförbindelser med närmast obegränsad kapacitet. - Stadsnät Fiber Målgruppen för transmissionsprodukterna med samlingsnamnet Stadsnät Fiber utgörs i huvudsak av kundgrupperna Nationella operatörer och Lokala IT-bolag. Försäljningen av produkten har under flera år varit lyckosam och penetrationen på marknaden har kommit att bli mycket hög. Försäljningen av produkterna är stabil och drivs av ett ökat kapacitetsbehov i slutkundsledet beroende på allt mer komplexa och kapacitetskrävande tjänster. Produktens försäljning påverkas i något högre grad av konjunkturläget än övriga produkter då behovet av ökad kapacitet hos slutkunden ofta sammanfaller med investeringar i IT-system. Likaså är den del av försäljningen som är driven av tillkomsten av nya företag beroende av konjunkturläget. och lokala IT-bolag som vill erbjuda tjänster till näringslivet i Borås. Serverhotellet Berget kan i det avseendet beskrivas som den stadsnätets torghandel där säljarna delar på kostnader för kostsam infrastruktur. Tjänsteleverantörsmarknad Ett allt viktigare kundsegment är fristående tjänsteleverantörer. Exempel är Internetoperatörer, telefonioperatörer och TV-operatörer. Kundsegmentet har inte möjlighet att hyra och operera ett eget nät utan är istället beroende av den sänkta etableringströskel som tillgången till ett öppet stadsnät med en plattform för bredbandstjänster och där fastigheter redan är anslutna innebär. Stadsnätsverksamhetens uppgift att verka som ägare och operatör av det öppna stadsnätet, anpassat för flera tjänsteleverantörer via en och samma anslutning genererar goda förutsättningar för såväl en lyckosam slutkundsförsäljning som en gynnsam konkurrenssituation kring slutkunden. Privatmarknad Målgruppen på privatmarknaden utgörs av såväl boendes i stadsnätsanslutna fastigheter (Triple Play) som invånare i Borås Stad genom traditionella Internetanslutningar via telefoninätet (ADSL). På privatmarknaden har stadsnätet under resterande del av migreringsperioden till öppet nät och under varumärket Bornet fortsatt rollen som tjänsteleverantör, det i egenskap av Internetleverantör till slutkunder. Privatmarknaden förväntas vara avvecklad i nuvarande form inom en treårsperiod. Bornets ADSL-produkt har sedan några år stagnerat och krympte ytterligare under Produkten marknadsförs på en marknad som kännetecknas av en hård konkurrens och förpackningsövertag hos den stora skara konkurrenter som erbjuder ADSL i kombination med TV och telefoni på en nationell marknad. - Serverhotellet Berget Verksamhetens anläggning har fortsatt varit lyckosam som gränssnitt mot såväl Nationella operatörer som Lokala IT-bolag där de senare stod för en klar majoritet av nyttjandet av anläggningen. Syftet med anläggningen är i huvudsak två. Dels utgör skapandet av en huvudnod förutsättningar för att mer effektivt optimera det infrastrukturella arbetet. Motsatsen är flertalet kundunika gränssnitt på olika ställen i staden. Därtill sänker anläggningen etableringströskeln för tjänsteleverantörer Borås Elnät AB Årsredovisning

14 Stadsnät Tekniska nyckeltal Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (företag) Bahnhof AB Bredband2 I Skandinavien AB Candidator AB DGC Access AB Fantastiskt Sweden AB Grandin ITC AB Göteborg Energi GothNet AB IP-Only Networks AB Make IT I Borås AB Navipro System AB Sverige AB Offi ce IT Partner Sjuhärad AB PCL Data AB Pulsen Production AB Quadracom AB Switch IT & Telefoni AB SYSteam i Sjuhärad AB TDC Sverige AB Tele2 Sverige AB Telenor Sverige AB TeliaSonera Sverige AB Teracom AB Trafi kverket ICT Aktiva tjänsteleverantörer i stadsnätet (privat) AllTele Allmänna Svenska Telefoniaktiebolaget Bahnhof AB Bredband2 i Skandinavien AB Bitcom Boxer Sverige AB Sverige AB Riksnet Sappa AB Telecom 3 Sverige AB Tele2 Sverige AB Nyckeltal stadsnätet Boråsbaserade tjänsteleverantörer (företag) Övriga tjänsteleverantörer (företag) Tjänsteleverantörer (privat) 10 CORE-noder Förlagd fiberkabel (mil) 57,8 48,8 34,9 Anslutna fastigheter DSL-stationer Borås Elnät AB Årsredovisning 2011

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Tillsammans med våra kunder mot en hållbar framtid 2 Våra produkter 4 Vd har ordet 7 Året som gått 8 Koncernledning 12 Styrelsen 13 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden

25-årsjubileum med mersmak inför framtiden ÅRSREDOVISNING 2014 2 Årsredovisning VänerEnergi 2014 INNEHÅLL VD har ordet 4 Våra medarbetare 6 Vår miljö 8 Teknisk verksamhet 10 Årsredovisning 15 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning 19 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Dala Energi. Innehåll

Dala Energi. Innehåll Årsredovisning 2013 Dala Energi Dala Energi-koncernen har till uppgift att äga och driva infrastruktur som producerar och distribuerar el och värme samt it-kommunikationslösningar. Vår vision är att vara

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565).

Året i korthet. Nettoomsättningen ökade med 5 procent till 655 Mkr (624). Orderingången uppgick till 316 Mkr (565). Årsredovisning 2011 INNEHÅLL Året i korthet 2 Stokab 3 VD har ordet 4 Möjligheternas stad 6 Stokabs kunder 9 Ökad säkerhet minskar transporterna 10 Medarbetare 12 S:t Erik Kommunikation AB 13 Förvaltningsberättelse

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig.

Under året har affärsområde Värme färdigställt en stor utbyggnad av fjärrvärmenätet i Brunflo. Totalt har 380 hushåll anslutit sig. JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2010, bolagets

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi Elnät AB Årsredovisning 2010. 1 3 På Mälarenergi Elnät AB arbetar vi ständigt med att förädla elnätet i Västra Mälardalen. Vi vill skapa största möjliga leveranssäkerhet och tillgänglighet

Läs mer