Protokoll Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14."

Transkript

1 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl Leif Larsson ordförande vice ordförande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Åke Nilsson Mona Jeansson Ulf Nilsson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare Linda Fleetwood tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson ; 207 Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Åsa Dahlin Suzanne Bergfeldt Mats Persson Helena Nilsson ; 199 Maria Agestam Charlotte G Alidzanovic Camilla Samuelsson Carolina Gunnarsson 200 Peo Fahlström Lennart O Werner Helena Ervenius Utses att justera Lars Eliasson 199 Mona Jeansson Paragrafer

2 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Vikarierande informatör Åsa Dahlin presenterar sig. 184 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg Lägesrapport integrationsarbetet Inbjudan Sydöstra Sverige måste dra nytta av höghastighetstågen, 21 november 2014 Rapport från ERB Annual Forum 28 oktober och ERB:s styrelsemöte 29 oktober D 2014/ Verksamhetsplan och budget 2015 Suzanne Bergfeldt redogör för de ekonomiska förutsättningarna för regionförbundets verksamhet Av redogörelsen framgår att intäktssidan är osäker avseende förväntade bidrag och kansliersättningar samt att finansnettot kommer att bli betydligt lägre än tidigare år. Verksamhetsplanen skall ytterligare beredas inför beslut i arbetsutskott och styrelse. tar information om Verksamhetsplan och budget 2015 till protokollet inför beslut i arbetsutskott och styrelse efter ytterligare beredning. 186 D 2014/ Ironman Kalmars triathlontävling har sedan starten 1994 utvecklats till en fullvärdig Ironmantävling som lockar många internationella deltagare. Vid premiären den 18 augusti 2012 var Ironman Kalmar Sweden Skandinaviens första Ironmantävling på fulldistans och är fortfarande den enda fullvärdiga Ironmantävlingen i Sverige.

3 71 Nästa evenemang hålls den 15 augusti 2015 och de platserna fulltecknades på en och en halv vecka. Destination Kalmar söker nu stöd från regionförbundet med kronor per år för åren , totalt kronor. Föreslås att Destination Kalmar beviljas 1:1-medel om kronor för åren under förutsättning att ett förnyat kontrakt tecknas med Ironman Sweden AB. Vidare föreslås att medlen avsätts till ett fördjupat arbete med att utveckla verksamheten kring tävlingen Ironman. De avsatta medlen skall i första hand gå till fördjupad utvärdering av evenemanget, riktad marknadsföring till internationella deltagare och en ökad andel kvinnor som deltar i tävlingen, samt att utveckla och marknadsföra aktiviteter som lockar de tävlande tillbaka till länet under andra delar av året Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel), att bevilja Destination Kalmar 1:1-medel om kronor per år för åren under förutsättning att ett nytt kontrakt tecknas med Ironman Sweden AB samt att medlen i första hand går till fördjupad utvärdering av evenemanget, riktad marknadsföring till internationella deltagare och en ökad andel kvinnor som deltar i tävlingen, samt att utveckla och marknadsföra aktiviteter som lockar de tävlande tillbaka till länet under andra delar av året enligt nämnda förordning får inte överklagas. 187 D 2014/ Företagsstödet 2015 Mats Persson redogör för förslag till Företagsstödet Förslaget innebär vissa förändringar jämfört med företagsstödet för 2014, framför allt avseende storleken på företag, maximala belopp samt inriktning och innehåll. Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i företag på lika villkor.

4 72 Med hållbar tillväxt avses att den ekonomiska tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag ekonomiskt, miljömässigt och socialt samtidigt som förutsättningar ges för kommande generationer att tillgodose sina behov. År 2014 införde regionförbundet nya rutiner för handläggning och bedömning, bl a med avseende på jämställdhet. Detta arbete kommer att vidareutvecklas under Särskild uppmärksamhet skall även 2015, liksom tidigare år, ägnas åt grupper där andelen som driver företag är låg. Företagsstöd finns i form av konsultcheck samverkansprojekt innovationsfinansiering investeringsstöd till skärgårdsföretag kommersiell service Konsultcheck Konsultcheckar finns inom följande områden FoU-check FoU-check är ett bidrag på maximalt kronor (en höjning med kronor) som kan lämnas till mindre och medelstora företag för att undersöka vilka forsknings- och utvecklingsinsatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Minimibidraget är oförändrat kronor. Företaget måste svara för minst en lika stor del, kontant eller i form av egen arbetstid. Affärsutveckling inom besöksnäringen Stödet lämnas till konsulthjälp som syftar till kompetensutveckling samt till att utveckla nya tjänster och produkter i enskilt företag eller för flera företag tillsammans. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Marknadsföring av nystartade företag Stödet har t o m 2014 haft en generell inriktning mot alla nystartade företag men för att knyta konsultchecken starkare till den Regionala Utvecklingsstrategin föreslås att stödet skall riktas endast till de kunskapsintensiva nystartade företagen inom exempelvis branscher som IT, kvalificerad tillverkning och tjänster. Företagen får ha högst nio anställda (en ökning från fem anställda) och vara högst tre år gamla. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor.

5 73 Företagsutveckling för tillväxt Stödet lämnas till utvecklingsinsatser för att främja hållbar tillväxt. Detta kan ske genom bland annat affärsutvecklingsinsatser och förbättringsarbete i produktionsoch administrativa processer. Stödet lämnas även till kostnader för utveckling av styrelsefunktioner där jämställdhetsperspektivet prioriteras. Konsultchecken innefattar sedan 2014 även stöd till företag som genom konsultinsatser skapar nya traineeprogram. Föreslås att stödet för 2015 utvidgas med konsultinsatser för arbetet med hållbar tillväxt. Detta kan ske genom förstudier, analyser och förslag till åtgärder men även för kompetensutveckling av ledningsgrupper och styrelser. Maximalt bidrag är kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget är oförändrat kronor. Konsultchecken föreslås även gälla för medelstora företag med maximalt 450 miljoner kronor i omsättning och maximalt 249 anställda. Nya marknader Stöd lämnas till exportfrämjande insatser till företag som vill komma in på nya exportmarknader. Stöd lämnas även till företag som internationellt eller nationellt gör insatser för att hitta nya kundgrupper inom nya branscher. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Gränsen för antalet anställda höjs från 125 anställda till 249 anställda. Design för ökad konkurrenskraft Stöd lämnas till inköp av designtjänster som innebär att företaget kan öka attraktiviteten och värdet i produkten/tjänsten som en förutsättning för ökad tillväxt och lönsamhet. Maximalt bidrag föreslås bli kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget oförändrat kronor. Stödet föreslås även gälla medelstora företag. Samverkansprojekt Stöd lämnas till samverkan mellan minst tre fristående småföretag som vill utveckla nya produkter eller tjänster med gemensam marknadsföringsinsats. Maximalt stöd är kronor och minimibidraget kronor. Stöd lämnas med maximalt 50 % av projektkostnaden. Innovationsfinansiering Stödet lämnas för utveckling av nya produkter, tjänster eller processer, som kan utvecklas till lönsamma affärer. Det utbetalda stödet återbetalas genom en royalty med sju års återbetalningstid och riktar sig till både mindre och även från 2015 medelstora företag. Royaltyn återbetalas halvårsvis i efterskott baserad på produktens/tjänstens omsättning under perioden.

6 74 Det maximala stödet föreslås bli kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget oförändrat kronor. Detta innebär att regionförbundet kan medverka till att medfinansiera innovationer på upp till 1 miljon kronor. Investeringsstöd till skärgårdsföretag Investeringsstöd kan lämnas till företag på öar utan fast förbindelse samt till båtar i turisttrafik. Stödet kan utgå med högst 30 % av investeringskostnaderna. Kommersiell service Stödet kan lämnas till kommuner, livsmedelsbutiker och små bensinstationer för att det även på landsbygden skall finnas tillgång till köp av dagligvaror och drivmedel. Stödet lämnas inte till butiker eller bensinstationer där det finns mer än ett försäljningsställe. Ett investeringsbidrag kan lämnas till investeringar som livsmedelsbutiker och bensinstationer. Stödet är maximalt 50 %. Stödprocenten är ofta lägre. Stödets storlek beror på försäljningsställets omsättning, lönsamhet och finansiella ställning. Stöd lämnas till kommuner som ger bidrag till livsmedelsbutiker som utför hemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden. Regionförbundet lämnar ett bidrag på 50 % till kommunernas ersättningar till livsmedelsbutikerna. Detta gäller tills nytt beslut fattas i samband med översynen av den regionala serviceplanen. Stödområde B Stödområde B, där Västerviks, Vimmerby, Hultsfreds och Högsby kommuner ingick, upphörde den 30 juni föreslår styrelsen besluta att godkänna föreslagna principer för Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd D 2013/ Ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB Helena Nilsson informerar kortfattat om Ägardirektiv för IT-plattform för Småland & Öland AB för Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län samt Smålands Turism AB i Jönköpings län bildade den 1 januari 2014 ett gemensamt bolag vars syfte är att driva och utveckla en gemensam webb- och bokningsplattform. Ägardirektivet gäller bolagets första verksamhetsår, d.v.s. år 2014.

7 75 Av ägardirektivet framgår bl a bolagets övergripande mål, uppdrag och verksamhet samt finansiering. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. föreslår styrelsen besluta att anta Ägardirektiv för IT-plattform för Småland & Öland AB D 2013/ Marknadsföring och destinationsutveckling Västervik-Gotland har 6/14 beslutat bevilja Västerviks kommun kronor per år under perioden för marknadsföring och destinationsutveckling i samband med kommersiell båttrafik mellan Västervik och Visby. På grund av den uteblivna båttrafiken under sommaren 2014 avbröts projektet i förtid och vissa planerade insatser ställdes in. Projektets omslutning blev därmed lägre än förväntat och vid ett möte i Västervik den 10 oktober 2014 kom finansiärerna gemensamt överens om att fördela nedlagda kostnader så att regionförbundets andel blev 30 % för Godkända kostnader för 2014 uppgår till kronor och andelen att utbetala för de regionala projektmedlen uppgår till kronor. beslutar, i enlighet med träffad överenskommelse med Västerviks kommun och enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel) anslå kronor till marknadsföring och destinationsutveckling Västervik-Gotland, viket motsvarar 30 % av nedlagda kostnader enligt nämnda förordning får inte överklagas. Ursprungligt beslut ( 6/14) för åren , kronor per år, kvarstår under förutsättning att projektet återupptas enligt plan. 190 D 2014/ Yttrande över Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor År 2011 fick Tillväxtverket uppdraget att ta fram en nationell strategi för företagsfrämjande på likvärdiga villkor inom regeringsuppdraget att främja kvinnors företagande. Strategin skall överlämnas till regeringen våren 2015 och Regionförbundet i Kalmar län har nu erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på det utkast

8 76 som finns klart. Yttrande skall vara Tillväxtverket tillhanda senast den 24 november Helena Nilsson redogör för strategin samt förslag till regionförbundets synpunkter. Strategin skall syfta till en utveckling av det offentligt finansierade företagsfrämjande systemet på nationell, regional och lokal nivå för att nå det långsiktiga målet att kvinnor och män, oavsett ålder och etnisk bakgrund, skall ta del av företagsfrämjande på likvärdiga villkor. Utmaningarna delas in i tre huvudkategorier 1. Företagsfrämjande är uppbyggt kring traditionellt mansdominerade branscher inom industri och tillverkning 2. Ett genus- och mångfaldsperspektiv ges inte tillräcklig prioritet i styrning av verksamheterna 3. Det finns behov av ett tydligare ledarskap för förändring kopplat till a) kunskap och lärande, kommunikation och förebilder, samt b) samverkan Målgrupper för strategin är aktörer som ansvarar för eller arbetar med tillväxtfrågor, utvecklar näringslivet eller fördelar resurser till företag och företagande och som har offentlig finansiering. Regionförbundet i Kalmar län ser positivt på flertalet av de föreslagna insatserna och välkomnar bl a kravet på ett tydligt genus- och mångfaldsperspektiv. Vidare välkomnar regionförbundet förslagen kring samverkan och erfarenhetsutbyte och ser gärna att detta kopplas tätare till hanteringen av regionala tillväxtmedel i form av projekt och företagsstöd (1:1). Regionförbundet reserverar sig dock mot förslaget att sätta kvantitativa mål för fördelningen av företagsstöd och projektstöd som minst motsvarar andelen i företagsstocken. Detta främst av två anledningar; dels finns begränsningar i regelverket som hindrar stöd till vissa branscher där kvinnor ofta driver företag, dels kan detta sätt att mäta vara missvisande då projekt inom mansdominerad bransch kan ha som syfte att öka andelen kvinnor i just den branschen. Regionförbundet menar att man måste ha fler sätt att mäta och tydligare målsättningar kring jämställdhetsintegrering i projektutvecklingen. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar att godkänna yttrande över Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor , samt föreslår att styrelsen godkänner vidtagen åtgärd att sända in yttrandet till Tillväxtverket.

9 D 2014/ Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län skrivelse från Socialdemokraterna Socialdemokraterna har den 24 september 2014 inkommit med skrivelse Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län. Socialdemokraterna vill ge regionförbundet i uppdrag att ta fram underlag med utvecklingsmöjligheter för landsbygden och mindre samhällen som skall bidra till ökad tillväxt och framtidstro. Man vill också att regionförbundet gör en gemensam plan för länet, i bred samverkan med andra aktörer, som skall leda till jobb, utbildning och framtidstro. Under åren 2012 och 2013 bedrevs projektet Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län i samverkan mellan Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Hela Sverige ska leva och Tillväxtverket. Projektet identifierade en rad utvecklingsområden, bl a etablering av servicepunkter, fiberutbyggnad och kommunikationer. Regionförbundet har tillsatt en intern arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ytterligare konkreta insatser för landsbygdsutveckling i Kalmar län. Inledningsvis kommer man att bjuda in till dialogmöten med länets leaderområden, andra regionala aktörer som länsstyrelsen och Hela Sverige ska leva. Dialoger kommer att föras med länets kommuner för att kartlägga pågående och planerade arbeten. En gemensam plan för länet skall därefter tas fram i samverkan med andra aktörer i länet. föreslår att styrelsen godkänner svar på skrivelse från Socialdemokraterna Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län. 192 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Kultur och upplevelser Maria Agestam redogör för RUS:ens mål och indikatorer avseende området Kultur och upplevelser. Inom området Kultur och upplevelser finns målet att alla skall ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur och där antalet besökare och deltagare inom det regionala kulturutbudet skall öka med 5 procent till Detta mål kommer att uppnås. Ytterligare ett mål är att en stabil kulturinfrastruktur skall ge alla invånare i Kalmar län möjlighet att ta del av och delta i ett brett kulturutbud inom alla kulturområden.

10 78 Här skall till 2015 finnas en överenskommelse med Trafikstyrelsen om barns och ungas resor till länets kulturutbud i paritet med 2003/04 års nivå samt att den samlade länskulturen år 2015 skall nå alla kommuner varje år med ett varierat utbud. Detta kommer delvis att uppnås. Andra mål är att barn och ungdomar i länet skall ha hög delaktighet i kulturen och möjlighet att påverka utbudet i hela länet, länets kulturarv, kultur och naturmiljöer skall bevaras, användas och utvecklas samt att målen för kultur skall nås genom samverkan mellan kultur och hälsa, kultur och skola, kultur och näring. tar redogörelsen till protokollet för information till styrelsen. 193 D 2012/ Kulturinslag vid regionförbundets styrelsemöten Regionförbundets styrelse har 179/12 beslutat att ett kulturinslag presenteras vid styrelsens tvådagarsmöten, regiondagar och seminarier samt att någon av länets kulturinstitutioner eller organisationer bjuds in vid varje styrelsesammanträde för att presentera verksamhet, projekt eller nyheter kopplade till Kulturplan Kalmar län Kulturberedningen har 37/14 beslutat föreslå att även länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete. Kulturberedningen har även föreslagit att kommunerna skall delges ett antal punkter som presentationen skall utgå ifrån, dels för att underlätta förberedelsearbetet, dels för att få en tydlighet och jämförbarhet mellan kommunerna. Följande punkter föreslås Skolkulturstrategin RELEVANT Kulturskola Arrangörsföreningar På vilket sätt når ni så många som möjligt? Hur når ni ut till mindre samhällen/orter i kommunen? Styrkor svagheter Det här är vi stolta över Kulturberedningen har 37/14 beslutat föreslå att det tidigare beslutet om kulturinslag vid bl a regionförbundets styrelsemöten ( 179/12) kompletteras med att även länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. föreslår styrelsen besluta i enlighet med kulturberedningens förslag 37/14

11 79 att ett kulturinslag presenteras vid styrelsens tvådagarsmöten, regiondagar och seminarier, samt att någon av länets kulturinstitutioner eller -organisationer bjuds in vid varje styrelsesammanträde för att presentera verksamhet, projekt eller nyheter kopplade till Kulturplan , alternativt att länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete 194 D 2013/ Länsgemensam ledning i samverkan Charlotte G Alidzanovic och Camilla Samuelsson presenterar arbetet med länsgemensam ledning i samverkan. I länsgemensam ledning inom socialtjänsten och det angränsande området hälso- och sjukvård i Kalmar län samverkar länets kommuner med Landstinget i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län är samordnande part. Utvecklingen av den gemensamma ledningsstrukturen och det regionala plattformsarbetet skall bl a bidra till en sammanhållen vård och omsorg för varje enskild individ, säkra vårdens övergångar mellan huvudmän och mellan verksamheter. Man skall även arbeta mot en evidensbaserad praktik där brukare/ patienter involveras i arbetet. Den lokala kunskapen skall utvecklas genom att analysera resultatet av arbetet och man tar tillvara professionens kunskaper samt använder sig av forskning. En handlingsplan fastställdes i november 2013 och under 2014 har uppföljningar gjorts av arbetet. Vid presidiemöte i december 2014 kommer resultatet av verksamheten att redovisas. tar presentationen till protokollet. 195 D 2014/ Information om överenskommelse på socialtjänstens område för 2015 I skrivelse den 23 oktober 2014 informerar Sveriges Kommuner och Landsting om överenskommelse på socialtjänstens område Det nuvarande samarbetet med överenskommelse på socialtjänstens område har pågått de senaste sex åren. Av den nu framlagda budgetpropositionen framkommer att de medel för kunskapsutveckling inom socialtjänsten för år 2015, som regeringen vill förhandla om, endast utgör en liten del av de resurser som gemensamt diskuterats att användas för det fortsatta utvecklingsarbetet.

12 80 De förändrade förutsättningarna kommer kraftigt påverka de regionala utvecklingsarbeten som pågår inom följande områden och där risken är stor att insatserna kommer att behöva avslutas helt vid årsskiftet : stöd till uppbyggnad av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (nedtrappning 2015) föräldrasatsning inom missbruks- och beroendevården (planerad t o m 2015) social barn- och ungdomsvård (planerad fortsättning åtminstone 2015, ingen slutdatum utsatt) verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning (planerad fortsättning åtminstone 2015, inget slutdatum utsatt) e-hälsa (osäkert med regionalt stöd 2015) öppna jämförelser (inget slutdatum utsatt) Även verksamhetsområdena vård och omsorg om äldre och missbruks- och beroende berörs. Dessa områden har tills nu bedrivits inom Mest sjuka äldre (avslutas som planerat 2014) Kunskap till praktik (avslutas som planerat 2014) Under de sex år som samarbetet med överenskommelse på socialtjänstens område har pågått har man hela tiden arbetet mot att införa det s k fjärde steget, statlig kunskapsstyrning. Arbetet påbörjas den 1 juli Myndigheternas arbete med kunskapsstyrning skall bli behovsanpassat, effektivt och samordnat och innehållet skall svara mot olika professioners krav på adekvata kunskapsstöd inför beslut om behandling och insatser. Ett Kunskapsstyrningsråd, bestående av representanter för berörda myndigheter, inrättas som ett forum för strategiska överläggningar om kunskapsutveckling och nyttiggörandet av forskning och innovationer. Beredande organ för Kunskapsstyrningsrådet blir NSK-S (Nationell samverkanskommitté socialtjänst). tar informationen till protokollet. 196 D 2014/ Samverkan mellan primärkommunala nämnden och länets kommunchefer Primärkommunala nämnden och länets kommunchefer har under åren tillsammans med regionförbundets kansli lyft behovet av en utvecklad strategisk samverkan mellan kommunerna som omfattar politisk såväl som tjänstemannamässig ledning och styrning. Förslaget innebär att primärkommunala nämndens och kommunchefernas sammanträden förläggs till samma dag och att delar av dagen är gemensam för strategiska överläggningar.

13 81 Ärendet har behandlats vid primärkommunala nämndens sammanträde den 30 oktober beslutar att bifalla förslaget om samverkan mellan primärkommunala nämnden och länets kommunchefer. ger vidare kansliet i uppdrag att revidera Reglemente för primärkommunala nämnden för beslut i arbetsutskott och styrelse. 197 ACTION För arbetsutskottets kännedom föreligger PM avseende Kumulus-projektet ACTION, som startade ACTION är en form av idépengar till föreningen Kumulus medlemmar och ger unga i Kalmar län en möjlighet att söka medel till olika projekt. Kravet för att beviljas medel är att aktiviteten går i linje med LUPP-resultatet och att ungdomarnas hemkommun växlar upp med samma summa som ACTION bidrar med. Regionala föreningar som är medlemmar i Kumulus är också berättigade till att ansöka om medel från potten. Nuvarande beslut gäller t o m med december Under år 2014 har tio av elva kommuner och en av fem föreningar använt ACTION-pengar. Under det gångna året har 24 projekt genomförts 19 projekt av ungdomar från kommunerna och 5 projekt av ungdomar från ideella organisationer. tar informationen till protokollet. 198 D 2013/ Integrationsarbetet lägesrapport Charlotte G Alidzanovic ger en lägesrapport över regionförbundets integrationsarbete. Kalmar läns integrationsvision är att gemensamt skapa förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande, där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling. Det övergripande målet är att öka andelen utrikes födda i Kalmar län. Detta underbyggs av två delmål sysselsättning och språkkunskap samt fokusområdena Hälsa; Bostad; Social sammanhållning.

14 82 Målgrupp för det strategiska arbetet är bl a nyanlända kvinnor och män som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och deras barn, ensamkommande flickor och pojkar och individer med uppehållstillstånd för studier, arbete, anknytning etc. Under 2015 behövs samverkan för tidiga insatser på flyktingboende, förläggningar och för ensamstående barn och ungdomar. Vidare behöver man arbeta mer med att underlätta människors etablering i och den gemensamma samhällsorienteringen på modersmål behöver fortsatt utvecklas. Det behövs också samverkan och fler metoder för att ta tillvara nyanlända akademiker och internationella studenter i företag och offentlig sektor. Där planeras en förstudie kring arbetskraftsförsörjning i samarbete med Småland/Blekinges Brysselkontor. Ytterligare åtgärder är att förenkla för människor att starta företag. I kommunerna behövs en bra basorganisation för mottagande och det behöver också skapas en tydligare regional organisation som bygger på samverkan oh gemensam styrning kring frågorna. Föreslås att kansliet, tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län och länets kommuner, får i uppdrag att ta fram ett förslag till fortsatta insatser. tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar ge kansliet i uppdrag att, tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län och länets kommuner, ta fram ett förslag till fortsatta insatser. 199 Linneaus Technical Centre Lars Eliasson, verksamhetsledare vid Linneaus Technical Centre (LTC), informerar om LTC:s arbete. Projektet Linneaus Technical Centre arbetar för att stärka konkurrenskraft, kompetens oh lönsamhet för teknikföretagen i Linnéregionen. Samarbeten sker mellan företag och akademin samt mellan företag och företag. Linnéuniversitetet är navet i projektet och ett antal tekniknoder har skapats i regionen. Genom noderna fångas nya utvecklingsprojekt upp för vidareutveckling. Dessa samarbeten lägger grunden för extern finansiering av forskning inom teknikområdet. Inom LTC drivs olika typer av forsknings- och näringslivsprojekt samt studentaktiviteter.

15 83 tar informationen till protokollet. 200 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Miljö i balans Carolina Gunnarsson redogör för Regionala Utvecklingsstrategins område Miljö i balans. Inom målområdet Fossilbränslefri region 2030 skall utsläppen av fossil koldioxid år 2015 ha minskat med minst 30 procent jämfört med år År 2020 är motsvarande siffra 50 procent. Vidare skall energiförbrukningen per bruttoregionkrona år 2015 vara 10 procent lägre än år För år 2020 är motsvarande siffra 20 procent. Slutligen skall Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet. Avseende målet god vattenkvalitet i Kalmar läns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten skall dessa år 2015 uppvisa god status enligt Vattenförvaltningsförordningen och EG:s ramdirektiv för vatten. Regionen skall också ta sin del av HELCOM:s Baltic Sea Action Plan, vilket innebär att länets utsläpp av kväve respektive fosfor, från år 2006 till 2016, skall minska med cirka 30 procent respektive 60 procent. Övriga mål inom området Miljö i balans är att den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är skadliga ämnen för människor skall minska och nå nära noll när det gäller särskilt farliga ämnen att bibehålla och förbättra värdefulla biotoper, miljöer och landskap samt göra det möjligt att nyttja dessa miljöer som en resurs för folkhälsa, turism och livsmedelsproduktion För dessa båda skall regionala handlingsprogram färdigställas under tar redogörelsen till protokollet för information till styrelsen.

16 D 2014/ Nationellt skolforskningsinstitut Peo Fahlström informerar om den utredning som gjorts avseende ett Nationellt skolforskningsinstitut. Skolforskningsinstitutets uppdrag skall vara att bidra till att de som är verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten skall bidrag till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Institutets uppgifter är att göra systematiska kunskapssammanställningar, kartlägga befintlig forskning, validera internationella kunskapssammanställningar och enskilda studier av stort värde samt sprida och göra forskningsresultat tillgängliga. Vidare skall man identifiera områden där praktiknära forskning saknas, initiera praktiknära forskning samt fördela medel till praktiknära forskning. Skolforskningsinstitutet skall bestå av en skolforskningsnämnd och ett vetenskapligt råd. Nämnden skall besluta om vilka systematiska kunskapssammanställningar som skall genomföras samt om inriktningen av den praktiknära forskning som skall initieras. Det vetenskapliga rådet skall granska det vetenskapliga underlaget i myndighetens systematiska sammanställningar, samt granska förslag till sammanfattningar och slutsatser i dessa sammanställningar. Vidare skall man bevilja medel till forskning som Skolforskningsnämnden beslutat att initiera. tar informationen till protokollet. 202 SYV (Studie- och yrkesvägledare) i förändring Peo Fahlström informerar om projektet SYV (studie- och yrkesvägledare) i förändring. Projektets har syftat till att, utifrån kartläggning i form av enkät och djupintervjuer, kompetensutveckla vägledare för att stödja dem i sin yrkesroll. Målet har bl a varit att höja kompetensen hos vägledarna i linje med de nya krav och förväntningar som finns på deras yrkesroll, ge dem ökad kunskap om den regionala och europeiska arbetsmarknaden och etablera nya samverkansformer för vägledare och arbetslivet.

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen

Protokoll 2010-03-04 Styrelsen 22 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 4 mars 2010, kl 10.00-14.50 ande Eddie Forsman ordförande Akko Karlsson vice ordförande 28-45 Monica Bengtsson

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen

Budget & verksamhetsplan 2008. Förslag till styrelsen Budget & verksamhetsplan 2008 Förslag till styrelsen 6 december 2007 Innehållsförteckning DETTA ÄR REGIONFÖRBUNDET I KALMAR LÄN... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN 2008 OCH 2009... 4 VERKSAMHETSPLAN...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 G:\STYRELSE\verksamh-ber\vb2001.doc 2 3 Ordföranden har ordet Det är med glädje jag kan konstatera att Regionförbundet i Kalmar län kommer att stå som modell för övriga län i

Läs mer

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse

Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Årsredovisning 2010 Verksam- Förvaltningsberättelse Ekonomisk redovisning Verksamhetsberättelse Regionförbundet i Kalmar län 1 Årsredovisning 2010 Text och grafisk form: Regionförbundet i Kalmar län Regionförbundet

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

KALLELSE till sammanträde

KALLELSE till sammanträde Styrelse 2012-09-27 Kommunförbundet Norrbottens styrelse KALLELSE till sammanträde Ordinarie ledamöter i Kommunförbundet Norrbottens styrelse Tid: Torsdagen den 27 september 2012 klockan 10.00 (Kaffe,

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04

Tre år med RUP. Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län. Lägesrapport och analys, april 2011. Rapport 2011:04 Tre år med RUP Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Lägesrapport och analys, april 2011 Rapport 2011:04 Produktion: Regionförbundet Jönköpings län, april 2011 Foto: www.smalandsbilder.se, sid

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors.

Om Västerbottens län. Om Region Västerbotten. Sorsele. Malå Storuman Norsjö Skellefteå. Lycksele. Vilhelmina. Vindeln Robertsfors. Årsredovisning 2013 Sorsele Malå Storuman Norsjö Skellefteå Vilhelmina Lycksele Dorotea Vindeln Robertsfors Åsele Bjurholm Vännäs Umeå Om Västerbottens län Landareal: 55 190 km2 Motsvarar 1/8 av Sverige

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning.

KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17. Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. KALLELSE Regionstyrelsen 2012-10-17 Regionstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning. Tid: Onsdagen den 17 oktober klockan 10.00 14.00 Plats: Glasriket, Videum

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017

Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-11-13 KS 2014/0922 Kommunfullmäktige Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering 2016-2017 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer