Protokoll Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14."

Transkript

1 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl Leif Larsson ordförande vice ordförande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Åke Nilsson Mona Jeansson Ulf Nilsson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare Linda Fleetwood tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson ; 207 Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Åsa Dahlin Suzanne Bergfeldt Mats Persson Helena Nilsson ; 199 Maria Agestam Charlotte G Alidzanovic Camilla Samuelsson Carolina Gunnarsson 200 Peo Fahlström Lennart O Werner Helena Ervenius Utses att justera Lars Eliasson 199 Mona Jeansson Paragrafer

2 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Vikarierande informatör Åsa Dahlin presenterar sig. 184 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg Lägesrapport integrationsarbetet Inbjudan Sydöstra Sverige måste dra nytta av höghastighetstågen, 21 november 2014 Rapport från ERB Annual Forum 28 oktober och ERB:s styrelsemöte 29 oktober D 2014/ Verksamhetsplan och budget 2015 Suzanne Bergfeldt redogör för de ekonomiska förutsättningarna för regionförbundets verksamhet Av redogörelsen framgår att intäktssidan är osäker avseende förväntade bidrag och kansliersättningar samt att finansnettot kommer att bli betydligt lägre än tidigare år. Verksamhetsplanen skall ytterligare beredas inför beslut i arbetsutskott och styrelse. tar information om Verksamhetsplan och budget 2015 till protokollet inför beslut i arbetsutskott och styrelse efter ytterligare beredning. 186 D 2014/ Ironman Kalmars triathlontävling har sedan starten 1994 utvecklats till en fullvärdig Ironmantävling som lockar många internationella deltagare. Vid premiären den 18 augusti 2012 var Ironman Kalmar Sweden Skandinaviens första Ironmantävling på fulldistans och är fortfarande den enda fullvärdiga Ironmantävlingen i Sverige.

3 71 Nästa evenemang hålls den 15 augusti 2015 och de platserna fulltecknades på en och en halv vecka. Destination Kalmar söker nu stöd från regionförbundet med kronor per år för åren , totalt kronor. Föreslås att Destination Kalmar beviljas 1:1-medel om kronor för åren under förutsättning att ett förnyat kontrakt tecknas med Ironman Sweden AB. Vidare föreslås att medlen avsätts till ett fördjupat arbete med att utveckla verksamheten kring tävlingen Ironman. De avsatta medlen skall i första hand gå till fördjupad utvärdering av evenemanget, riktad marknadsföring till internationella deltagare och en ökad andel kvinnor som deltar i tävlingen, samt att utveckla och marknadsföra aktiviteter som lockar de tävlande tillbaka till länet under andra delar av året Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel), att bevilja Destination Kalmar 1:1-medel om kronor per år för åren under förutsättning att ett nytt kontrakt tecknas med Ironman Sweden AB samt att medlen i första hand går till fördjupad utvärdering av evenemanget, riktad marknadsföring till internationella deltagare och en ökad andel kvinnor som deltar i tävlingen, samt att utveckla och marknadsföra aktiviteter som lockar de tävlande tillbaka till länet under andra delar av året enligt nämnda förordning får inte överklagas. 187 D 2014/ Företagsstödet 2015 Mats Persson redogör för förslag till Företagsstödet Förslaget innebär vissa förändringar jämfört med företagsstödet för 2014, framför allt avseende storleken på företag, maximala belopp samt inriktning och innehåll. Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i företag på lika villkor.

4 72 Med hållbar tillväxt avses att den ekonomiska tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag ekonomiskt, miljömässigt och socialt samtidigt som förutsättningar ges för kommande generationer att tillgodose sina behov. År 2014 införde regionförbundet nya rutiner för handläggning och bedömning, bl a med avseende på jämställdhet. Detta arbete kommer att vidareutvecklas under Särskild uppmärksamhet skall även 2015, liksom tidigare år, ägnas åt grupper där andelen som driver företag är låg. Företagsstöd finns i form av konsultcheck samverkansprojekt innovationsfinansiering investeringsstöd till skärgårdsföretag kommersiell service Konsultcheck Konsultcheckar finns inom följande områden FoU-check FoU-check är ett bidrag på maximalt kronor (en höjning med kronor) som kan lämnas till mindre och medelstora företag för att undersöka vilka forsknings- och utvecklingsinsatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Minimibidraget är oförändrat kronor. Företaget måste svara för minst en lika stor del, kontant eller i form av egen arbetstid. Affärsutveckling inom besöksnäringen Stödet lämnas till konsulthjälp som syftar till kompetensutveckling samt till att utveckla nya tjänster och produkter i enskilt företag eller för flera företag tillsammans. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Marknadsföring av nystartade företag Stödet har t o m 2014 haft en generell inriktning mot alla nystartade företag men för att knyta konsultchecken starkare till den Regionala Utvecklingsstrategin föreslås att stödet skall riktas endast till de kunskapsintensiva nystartade företagen inom exempelvis branscher som IT, kvalificerad tillverkning och tjänster. Företagen får ha högst nio anställda (en ökning från fem anställda) och vara högst tre år gamla. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor.

5 73 Företagsutveckling för tillväxt Stödet lämnas till utvecklingsinsatser för att främja hållbar tillväxt. Detta kan ske genom bland annat affärsutvecklingsinsatser och förbättringsarbete i produktionsoch administrativa processer. Stödet lämnas även till kostnader för utveckling av styrelsefunktioner där jämställdhetsperspektivet prioriteras. Konsultchecken innefattar sedan 2014 även stöd till företag som genom konsultinsatser skapar nya traineeprogram. Föreslås att stödet för 2015 utvidgas med konsultinsatser för arbetet med hållbar tillväxt. Detta kan ske genom förstudier, analyser och förslag till åtgärder men även för kompetensutveckling av ledningsgrupper och styrelser. Maximalt bidrag är kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget är oförändrat kronor. Konsultchecken föreslås även gälla för medelstora företag med maximalt 450 miljoner kronor i omsättning och maximalt 249 anställda. Nya marknader Stöd lämnas till exportfrämjande insatser till företag som vill komma in på nya exportmarknader. Stöd lämnas även till företag som internationellt eller nationellt gör insatser för att hitta nya kundgrupper inom nya branscher. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Gränsen för antalet anställda höjs från 125 anställda till 249 anställda. Design för ökad konkurrenskraft Stöd lämnas till inköp av designtjänster som innebär att företaget kan öka attraktiviteten och värdet i produkten/tjänsten som en förutsättning för ökad tillväxt och lönsamhet. Maximalt bidrag föreslås bli kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget oförändrat kronor. Stödet föreslås även gälla medelstora företag. Samverkansprojekt Stöd lämnas till samverkan mellan minst tre fristående småföretag som vill utveckla nya produkter eller tjänster med gemensam marknadsföringsinsats. Maximalt stöd är kronor och minimibidraget kronor. Stöd lämnas med maximalt 50 % av projektkostnaden. Innovationsfinansiering Stödet lämnas för utveckling av nya produkter, tjänster eller processer, som kan utvecklas till lönsamma affärer. Det utbetalda stödet återbetalas genom en royalty med sju års återbetalningstid och riktar sig till både mindre och även från 2015 medelstora företag. Royaltyn återbetalas halvårsvis i efterskott baserad på produktens/tjänstens omsättning under perioden.

6 74 Det maximala stödet föreslås bli kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget oförändrat kronor. Detta innebär att regionförbundet kan medverka till att medfinansiera innovationer på upp till 1 miljon kronor. Investeringsstöd till skärgårdsföretag Investeringsstöd kan lämnas till företag på öar utan fast förbindelse samt till båtar i turisttrafik. Stödet kan utgå med högst 30 % av investeringskostnaderna. Kommersiell service Stödet kan lämnas till kommuner, livsmedelsbutiker och små bensinstationer för att det även på landsbygden skall finnas tillgång till köp av dagligvaror och drivmedel. Stödet lämnas inte till butiker eller bensinstationer där det finns mer än ett försäljningsställe. Ett investeringsbidrag kan lämnas till investeringar som livsmedelsbutiker och bensinstationer. Stödet är maximalt 50 %. Stödprocenten är ofta lägre. Stödets storlek beror på försäljningsställets omsättning, lönsamhet och finansiella ställning. Stöd lämnas till kommuner som ger bidrag till livsmedelsbutiker som utför hemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden. Regionförbundet lämnar ett bidrag på 50 % till kommunernas ersättningar till livsmedelsbutikerna. Detta gäller tills nytt beslut fattas i samband med översynen av den regionala serviceplanen. Stödområde B Stödområde B, där Västerviks, Vimmerby, Hultsfreds och Högsby kommuner ingick, upphörde den 30 juni föreslår styrelsen besluta att godkänna föreslagna principer för Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd D 2013/ Ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB Helena Nilsson informerar kortfattat om Ägardirektiv för IT-plattform för Småland & Öland AB för Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län samt Smålands Turism AB i Jönköpings län bildade den 1 januari 2014 ett gemensamt bolag vars syfte är att driva och utveckla en gemensam webb- och bokningsplattform. Ägardirektivet gäller bolagets första verksamhetsår, d.v.s. år 2014.

7 75 Av ägardirektivet framgår bl a bolagets övergripande mål, uppdrag och verksamhet samt finansiering. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. föreslår styrelsen besluta att anta Ägardirektiv för IT-plattform för Småland & Öland AB D 2013/ Marknadsföring och destinationsutveckling Västervik-Gotland har 6/14 beslutat bevilja Västerviks kommun kronor per år under perioden för marknadsföring och destinationsutveckling i samband med kommersiell båttrafik mellan Västervik och Visby. På grund av den uteblivna båttrafiken under sommaren 2014 avbröts projektet i förtid och vissa planerade insatser ställdes in. Projektets omslutning blev därmed lägre än förväntat och vid ett möte i Västervik den 10 oktober 2014 kom finansiärerna gemensamt överens om att fördela nedlagda kostnader så att regionförbundets andel blev 30 % för Godkända kostnader för 2014 uppgår till kronor och andelen att utbetala för de regionala projektmedlen uppgår till kronor. beslutar, i enlighet med träffad överenskommelse med Västerviks kommun och enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel) anslå kronor till marknadsföring och destinationsutveckling Västervik-Gotland, viket motsvarar 30 % av nedlagda kostnader enligt nämnda förordning får inte överklagas. Ursprungligt beslut ( 6/14) för åren , kronor per år, kvarstår under förutsättning att projektet återupptas enligt plan. 190 D 2014/ Yttrande över Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor År 2011 fick Tillväxtverket uppdraget att ta fram en nationell strategi för företagsfrämjande på likvärdiga villkor inom regeringsuppdraget att främja kvinnors företagande. Strategin skall överlämnas till regeringen våren 2015 och Regionförbundet i Kalmar län har nu erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på det utkast

8 76 som finns klart. Yttrande skall vara Tillväxtverket tillhanda senast den 24 november Helena Nilsson redogör för strategin samt förslag till regionförbundets synpunkter. Strategin skall syfta till en utveckling av det offentligt finansierade företagsfrämjande systemet på nationell, regional och lokal nivå för att nå det långsiktiga målet att kvinnor och män, oavsett ålder och etnisk bakgrund, skall ta del av företagsfrämjande på likvärdiga villkor. Utmaningarna delas in i tre huvudkategorier 1. Företagsfrämjande är uppbyggt kring traditionellt mansdominerade branscher inom industri och tillverkning 2. Ett genus- och mångfaldsperspektiv ges inte tillräcklig prioritet i styrning av verksamheterna 3. Det finns behov av ett tydligare ledarskap för förändring kopplat till a) kunskap och lärande, kommunikation och förebilder, samt b) samverkan Målgrupper för strategin är aktörer som ansvarar för eller arbetar med tillväxtfrågor, utvecklar näringslivet eller fördelar resurser till företag och företagande och som har offentlig finansiering. Regionförbundet i Kalmar län ser positivt på flertalet av de föreslagna insatserna och välkomnar bl a kravet på ett tydligt genus- och mångfaldsperspektiv. Vidare välkomnar regionförbundet förslagen kring samverkan och erfarenhetsutbyte och ser gärna att detta kopplas tätare till hanteringen av regionala tillväxtmedel i form av projekt och företagsstöd (1:1). Regionförbundet reserverar sig dock mot förslaget att sätta kvantitativa mål för fördelningen av företagsstöd och projektstöd som minst motsvarar andelen i företagsstocken. Detta främst av två anledningar; dels finns begränsningar i regelverket som hindrar stöd till vissa branscher där kvinnor ofta driver företag, dels kan detta sätt att mäta vara missvisande då projekt inom mansdominerad bransch kan ha som syfte att öka andelen kvinnor i just den branschen. Regionförbundet menar att man måste ha fler sätt att mäta och tydligare målsättningar kring jämställdhetsintegrering i projektutvecklingen. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar att godkänna yttrande över Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor , samt föreslår att styrelsen godkänner vidtagen åtgärd att sända in yttrandet till Tillväxtverket.

9 D 2014/ Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län skrivelse från Socialdemokraterna Socialdemokraterna har den 24 september 2014 inkommit med skrivelse Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län. Socialdemokraterna vill ge regionförbundet i uppdrag att ta fram underlag med utvecklingsmöjligheter för landsbygden och mindre samhällen som skall bidra till ökad tillväxt och framtidstro. Man vill också att regionförbundet gör en gemensam plan för länet, i bred samverkan med andra aktörer, som skall leda till jobb, utbildning och framtidstro. Under åren 2012 och 2013 bedrevs projektet Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län i samverkan mellan Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Hela Sverige ska leva och Tillväxtverket. Projektet identifierade en rad utvecklingsområden, bl a etablering av servicepunkter, fiberutbyggnad och kommunikationer. Regionförbundet har tillsatt en intern arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ytterligare konkreta insatser för landsbygdsutveckling i Kalmar län. Inledningsvis kommer man att bjuda in till dialogmöten med länets leaderområden, andra regionala aktörer som länsstyrelsen och Hela Sverige ska leva. Dialoger kommer att föras med länets kommuner för att kartlägga pågående och planerade arbeten. En gemensam plan för länet skall därefter tas fram i samverkan med andra aktörer i länet. föreslår att styrelsen godkänner svar på skrivelse från Socialdemokraterna Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län. 192 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Kultur och upplevelser Maria Agestam redogör för RUS:ens mål och indikatorer avseende området Kultur och upplevelser. Inom området Kultur och upplevelser finns målet att alla skall ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur och där antalet besökare och deltagare inom det regionala kulturutbudet skall öka med 5 procent till Detta mål kommer att uppnås. Ytterligare ett mål är att en stabil kulturinfrastruktur skall ge alla invånare i Kalmar län möjlighet att ta del av och delta i ett brett kulturutbud inom alla kulturområden.

10 78 Här skall till 2015 finnas en överenskommelse med Trafikstyrelsen om barns och ungas resor till länets kulturutbud i paritet med 2003/04 års nivå samt att den samlade länskulturen år 2015 skall nå alla kommuner varje år med ett varierat utbud. Detta kommer delvis att uppnås. Andra mål är att barn och ungdomar i länet skall ha hög delaktighet i kulturen och möjlighet att påverka utbudet i hela länet, länets kulturarv, kultur och naturmiljöer skall bevaras, användas och utvecklas samt att målen för kultur skall nås genom samverkan mellan kultur och hälsa, kultur och skola, kultur och näring. tar redogörelsen till protokollet för information till styrelsen. 193 D 2012/ Kulturinslag vid regionförbundets styrelsemöten Regionförbundets styrelse har 179/12 beslutat att ett kulturinslag presenteras vid styrelsens tvådagarsmöten, regiondagar och seminarier samt att någon av länets kulturinstitutioner eller organisationer bjuds in vid varje styrelsesammanträde för att presentera verksamhet, projekt eller nyheter kopplade till Kulturplan Kalmar län Kulturberedningen har 37/14 beslutat föreslå att även länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete. Kulturberedningen har även föreslagit att kommunerna skall delges ett antal punkter som presentationen skall utgå ifrån, dels för att underlätta förberedelsearbetet, dels för att få en tydlighet och jämförbarhet mellan kommunerna. Följande punkter föreslås Skolkulturstrategin RELEVANT Kulturskola Arrangörsföreningar På vilket sätt når ni så många som möjligt? Hur når ni ut till mindre samhällen/orter i kommunen? Styrkor svagheter Det här är vi stolta över Kulturberedningen har 37/14 beslutat föreslå att det tidigare beslutet om kulturinslag vid bl a regionförbundets styrelsemöten ( 179/12) kompletteras med att även länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. föreslår styrelsen besluta i enlighet med kulturberedningens förslag 37/14

11 79 att ett kulturinslag presenteras vid styrelsens tvådagarsmöten, regiondagar och seminarier, samt att någon av länets kulturinstitutioner eller -organisationer bjuds in vid varje styrelsesammanträde för att presentera verksamhet, projekt eller nyheter kopplade till Kulturplan , alternativt att länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete 194 D 2013/ Länsgemensam ledning i samverkan Charlotte G Alidzanovic och Camilla Samuelsson presenterar arbetet med länsgemensam ledning i samverkan. I länsgemensam ledning inom socialtjänsten och det angränsande området hälso- och sjukvård i Kalmar län samverkar länets kommuner med Landstinget i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län är samordnande part. Utvecklingen av den gemensamma ledningsstrukturen och det regionala plattformsarbetet skall bl a bidra till en sammanhållen vård och omsorg för varje enskild individ, säkra vårdens övergångar mellan huvudmän och mellan verksamheter. Man skall även arbeta mot en evidensbaserad praktik där brukare/ patienter involveras i arbetet. Den lokala kunskapen skall utvecklas genom att analysera resultatet av arbetet och man tar tillvara professionens kunskaper samt använder sig av forskning. En handlingsplan fastställdes i november 2013 och under 2014 har uppföljningar gjorts av arbetet. Vid presidiemöte i december 2014 kommer resultatet av verksamheten att redovisas. tar presentationen till protokollet. 195 D 2014/ Information om överenskommelse på socialtjänstens område för 2015 I skrivelse den 23 oktober 2014 informerar Sveriges Kommuner och Landsting om överenskommelse på socialtjänstens område Det nuvarande samarbetet med överenskommelse på socialtjänstens område har pågått de senaste sex åren. Av den nu framlagda budgetpropositionen framkommer att de medel för kunskapsutveckling inom socialtjänsten för år 2015, som regeringen vill förhandla om, endast utgör en liten del av de resurser som gemensamt diskuterats att användas för det fortsatta utvecklingsarbetet.

12 80 De förändrade förutsättningarna kommer kraftigt påverka de regionala utvecklingsarbeten som pågår inom följande områden och där risken är stor att insatserna kommer att behöva avslutas helt vid årsskiftet : stöd till uppbyggnad av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (nedtrappning 2015) föräldrasatsning inom missbruks- och beroendevården (planerad t o m 2015) social barn- och ungdomsvård (planerad fortsättning åtminstone 2015, ingen slutdatum utsatt) verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning (planerad fortsättning åtminstone 2015, inget slutdatum utsatt) e-hälsa (osäkert med regionalt stöd 2015) öppna jämförelser (inget slutdatum utsatt) Även verksamhetsområdena vård och omsorg om äldre och missbruks- och beroende berörs. Dessa områden har tills nu bedrivits inom Mest sjuka äldre (avslutas som planerat 2014) Kunskap till praktik (avslutas som planerat 2014) Under de sex år som samarbetet med överenskommelse på socialtjänstens område har pågått har man hela tiden arbetet mot att införa det s k fjärde steget, statlig kunskapsstyrning. Arbetet påbörjas den 1 juli Myndigheternas arbete med kunskapsstyrning skall bli behovsanpassat, effektivt och samordnat och innehållet skall svara mot olika professioners krav på adekvata kunskapsstöd inför beslut om behandling och insatser. Ett Kunskapsstyrningsråd, bestående av representanter för berörda myndigheter, inrättas som ett forum för strategiska överläggningar om kunskapsutveckling och nyttiggörandet av forskning och innovationer. Beredande organ för Kunskapsstyrningsrådet blir NSK-S (Nationell samverkanskommitté socialtjänst). tar informationen till protokollet. 196 D 2014/ Samverkan mellan primärkommunala nämnden och länets kommunchefer Primärkommunala nämnden och länets kommunchefer har under åren tillsammans med regionförbundets kansli lyft behovet av en utvecklad strategisk samverkan mellan kommunerna som omfattar politisk såväl som tjänstemannamässig ledning och styrning. Förslaget innebär att primärkommunala nämndens och kommunchefernas sammanträden förläggs till samma dag och att delar av dagen är gemensam för strategiska överläggningar.

13 81 Ärendet har behandlats vid primärkommunala nämndens sammanträde den 30 oktober beslutar att bifalla förslaget om samverkan mellan primärkommunala nämnden och länets kommunchefer. ger vidare kansliet i uppdrag att revidera Reglemente för primärkommunala nämnden för beslut i arbetsutskott och styrelse. 197 ACTION För arbetsutskottets kännedom föreligger PM avseende Kumulus-projektet ACTION, som startade ACTION är en form av idépengar till föreningen Kumulus medlemmar och ger unga i Kalmar län en möjlighet att söka medel till olika projekt. Kravet för att beviljas medel är att aktiviteten går i linje med LUPP-resultatet och att ungdomarnas hemkommun växlar upp med samma summa som ACTION bidrar med. Regionala föreningar som är medlemmar i Kumulus är också berättigade till att ansöka om medel från potten. Nuvarande beslut gäller t o m med december Under år 2014 har tio av elva kommuner och en av fem föreningar använt ACTION-pengar. Under det gångna året har 24 projekt genomförts 19 projekt av ungdomar från kommunerna och 5 projekt av ungdomar från ideella organisationer. tar informationen till protokollet. 198 D 2013/ Integrationsarbetet lägesrapport Charlotte G Alidzanovic ger en lägesrapport över regionförbundets integrationsarbete. Kalmar läns integrationsvision är att gemensamt skapa förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande, där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling. Det övergripande målet är att öka andelen utrikes födda i Kalmar län. Detta underbyggs av två delmål sysselsättning och språkkunskap samt fokusområdena Hälsa; Bostad; Social sammanhållning.

14 82 Målgrupp för det strategiska arbetet är bl a nyanlända kvinnor och män som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och deras barn, ensamkommande flickor och pojkar och individer med uppehållstillstånd för studier, arbete, anknytning etc. Under 2015 behövs samverkan för tidiga insatser på flyktingboende, förläggningar och för ensamstående barn och ungdomar. Vidare behöver man arbeta mer med att underlätta människors etablering i och den gemensamma samhällsorienteringen på modersmål behöver fortsatt utvecklas. Det behövs också samverkan och fler metoder för att ta tillvara nyanlända akademiker och internationella studenter i företag och offentlig sektor. Där planeras en förstudie kring arbetskraftsförsörjning i samarbete med Småland/Blekinges Brysselkontor. Ytterligare åtgärder är att förenkla för människor att starta företag. I kommunerna behövs en bra basorganisation för mottagande och det behöver också skapas en tydligare regional organisation som bygger på samverkan oh gemensam styrning kring frågorna. Föreslås att kansliet, tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län och länets kommuner, får i uppdrag att ta fram ett förslag till fortsatta insatser. tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar ge kansliet i uppdrag att, tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län och länets kommuner, ta fram ett förslag till fortsatta insatser. 199 Linneaus Technical Centre Lars Eliasson, verksamhetsledare vid Linneaus Technical Centre (LTC), informerar om LTC:s arbete. Projektet Linneaus Technical Centre arbetar för att stärka konkurrenskraft, kompetens oh lönsamhet för teknikföretagen i Linnéregionen. Samarbeten sker mellan företag och akademin samt mellan företag och företag. Linnéuniversitetet är navet i projektet och ett antal tekniknoder har skapats i regionen. Genom noderna fångas nya utvecklingsprojekt upp för vidareutveckling. Dessa samarbeten lägger grunden för extern finansiering av forskning inom teknikområdet. Inom LTC drivs olika typer av forsknings- och näringslivsprojekt samt studentaktiviteter.

15 83 tar informationen till protokollet. 200 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Miljö i balans Carolina Gunnarsson redogör för Regionala Utvecklingsstrategins område Miljö i balans. Inom målområdet Fossilbränslefri region 2030 skall utsläppen av fossil koldioxid år 2015 ha minskat med minst 30 procent jämfört med år År 2020 är motsvarande siffra 50 procent. Vidare skall energiförbrukningen per bruttoregionkrona år 2015 vara 10 procent lägre än år För år 2020 är motsvarande siffra 20 procent. Slutligen skall Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet. Avseende målet god vattenkvalitet i Kalmar läns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten skall dessa år 2015 uppvisa god status enligt Vattenförvaltningsförordningen och EG:s ramdirektiv för vatten. Regionen skall också ta sin del av HELCOM:s Baltic Sea Action Plan, vilket innebär att länets utsläpp av kväve respektive fosfor, från år 2006 till 2016, skall minska med cirka 30 procent respektive 60 procent. Övriga mål inom området Miljö i balans är att den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är skadliga ämnen för människor skall minska och nå nära noll när det gäller särskilt farliga ämnen att bibehålla och förbättra värdefulla biotoper, miljöer och landskap samt göra det möjligt att nyttja dessa miljöer som en resurs för folkhälsa, turism och livsmedelsproduktion För dessa båda skall regionala handlingsprogram färdigställas under tar redogörelsen till protokollet för information till styrelsen.

16 D 2014/ Nationellt skolforskningsinstitut Peo Fahlström informerar om den utredning som gjorts avseende ett Nationellt skolforskningsinstitut. Skolforskningsinstitutets uppdrag skall vara att bidra till att de som är verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten skall bidrag till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Institutets uppgifter är att göra systematiska kunskapssammanställningar, kartlägga befintlig forskning, validera internationella kunskapssammanställningar och enskilda studier av stort värde samt sprida och göra forskningsresultat tillgängliga. Vidare skall man identifiera områden där praktiknära forskning saknas, initiera praktiknära forskning samt fördela medel till praktiknära forskning. Skolforskningsinstitutet skall bestå av en skolforskningsnämnd och ett vetenskapligt råd. Nämnden skall besluta om vilka systematiska kunskapssammanställningar som skall genomföras samt om inriktningen av den praktiknära forskning som skall initieras. Det vetenskapliga rådet skall granska det vetenskapliga underlaget i myndighetens systematiska sammanställningar, samt granska förslag till sammanfattningar och slutsatser i dessa sammanställningar. Vidare skall man bevilja medel till forskning som Skolforskningsnämnden beslutat att initiera. tar informationen till protokollet. 202 SYV (Studie- och yrkesvägledare) i förändring Peo Fahlström informerar om projektet SYV (studie- och yrkesvägledare) i förändring. Projektets har syftat till att, utifrån kartläggning i form av enkät och djupintervjuer, kompetensutveckla vägledare för att stödja dem i sin yrkesroll. Målet har bl a varit att höja kompetensen hos vägledarna i linje med de nya krav och förväntningar som finns på deras yrkesroll, ge dem ökad kunskap om den regionala och europeiska arbetsmarknaden och etablera nya samverkansformer för vägledare och arbetslivet.

17 85 I Kalmar län har ett SYV-nätverk startats. Ett SYV-råd med representant från varje kommun tar in synpunkter och behov samt planerar insatser och program. Nätverket fortsätter med bl a återkommande kompetenshöjande och informationsspridande konferenser. tar informationen till protokollet. 203 D 2014/ Regional cykelstrategi för Kalmar län Helena Ervenius informerar om förslag till Regional cykelstrategi för Kalmar län. Syftet med den regionala cykelstrategin är att skapa mål och strategier för hur cykelvägnätet och turistcykelleder långsiktigt kan utvecklas i ett regionalt perspektiv. Strategierna är vägledande och rådgivande för kommunal och regional cykelplanering. Cykelstrategin är styrande för finansiering av cykelinvesteringar i det statliga vägnätet kopplat till genomförandet av Regionala transportplanen för Kalmar län Förslaget till cykelstrategi har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för samtliga kommuner i länet, Kalmar Länstrafik, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar län. Föreslås att Regional cykelstrategi för Kalmar län sänds på remiss till länets kommuner och övriga berörda parter samt att remissvar skall vara regionförbundet tillhanda senast den 31 mars beslutar att sända Regional cykelstrategi för Kalmar län på remiss till länets kommuner och övriga berörda parter samt att remissvaren skall vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast den 31 mars D 2014/ Systemanalys för Sydsverige Helena Ervenius informerar om arbetet med Systemanalys för Sydsverige. Senast en gemensam systemanalys genomfördes i södra Sverige var 2008 då Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län gjorde Regional systemanalys i östra Götaland. Region Skåne gjorde samtidigt Systemanalys för infrastrukturen i Skåne. De båda systemanalyserna låg till grund för arbetet med länstransportplanerna för perioden respektive De har också varit underlag för den nationella infrastrukturplaneringen.

18 86 Arbetet med en för Sydsverige gemensam systemanalys har påbörjats och de frågor som kan vara relevanta för en systemanalys har identifierats. Det är viktigt att den sydsvenska systemanalysen anpassas så att den både tidsoch innehållsmässigt kan samspela med den av regeringen i juli 2014 beslutade satsningen på utbyggnad av stambanor och en samordnad satsning på bostadsbyggande och infrastruktur i storstadsregionerna, det s k Sverigebygget. Systemanalysen skall omfatta samtliga transportslag och har följande syften Utveckling av kunskap och underlagsmaterial för gemensamma sydsvenska frågor Utveckla samsyn för övergripande mål och utvecklingsinriktningar Ta fram en samlad sydsvensk prioritering som underlag för nationella beslutsorgan Skapa underlag för åtgärdsplaner (infrastruktur) och trafikförsörjningsprogram Kan även användas som underlag för annat regionalt och kommunalt utvecklingsarbete Analysen avser Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Även sambanden med dessa regioners omgivning skall behandlas. Analysen skall innefatta följande områden befolkning, arbetsmarknad näringslivsstruktur och arbetsmarknad ortsstruktur och funktionella samband mellan de största städerna i Sydsverige (> invånare) tillgänglighet res- och transportmönster miljö med fokus på klimat och transporternas miljöpåverkan stråk och noder funktionalitet i transportsystemet och de olika transportslagen transportutveckling Arbetet med Systemanalys för Sydsverige skall vara klart i mars/april Förslaget till Systemanalys för Sydsverige har tagits fram av arbetsgruppen för infrastruktur inom den ideella föreningen Sydsvensk regionbildning. tar informationen med godkännande till protokollet.

19 Inbjudan as att Lars Blomberg (M), Ulf Nilsson (S), Åke Nilson (KD) och Leif Larsson (C) deltar i möte i Kalmar den 14 november 2014, Sydöstra Sverige måste dra nytta av höghastighetstågen. 206 Rapport Akko Karlsson (MP) rapporterar från ERB (Euroregion Baltic) Annual Forum den 28 oktober och ERB:s styrelsemöte den 29 oktober Vid ERB Annual Forum presenterades Polens arbete med Östersjöstrategin och planeringen för ordförandeskapet i Östersjöstäderna. Vidare redovisades projektet South Baltic Professionals sitt arbete för att öka arbetskraftsmobiliteten i södra Östersjöregionen. Södra Östersjöprogrammet redogjorde för det kommande programmets tematiska områden m m. Vid styrelsemötet togs upp frågor kring det internationella sekretariatet, Youth Board, projekt i det kommande södra Östersjöprogrammet samt arbetet med vattenfrågor och Waternets-projektet. tar rapporten till protokollet. 207 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1) Förteckning över aktuella ärenden Kompetenscentrum Pukeberg rektorsbeslut från Linnéuniversitetet D 2014/ Skrivelse från Högsby kommun angående strandskyddet D 2014/ Skrivelse till Skatteverket den 30 oktober 2014 avseende nedläggning av skattebrottsenheten D 2014/ Kulturberedningens protokoll den 3 oktober 2014

20 88 Anteckning från möte den 13 oktober 2014 med arbetsutskottet för Sydsvensk regionbildning D 2008/ tar anmälningarna med godkännande till protokollet. Leif Larsson Lars Blomberg ordförande ordförande Mona Jeansson justerare Ingemo Ullman sekreterare

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-11-07 Arbetsutskottet

Protokoll 2013-11-07 Arbetsutskottet 139 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 7 november 2013, kl 09.00-12.25 ande Lars Blomberg ordförande Åke Nilsson Mona Jeansson Ulf Nilsson Linda

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet

Protokoll 2010-09-02 Arbetsutskottet 102 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Stufvenäs Gästgiveri Torsdagen den 2 september 2010, kl 09.00-12.30 ande Leif Larsson ordförande 146-156 Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre

Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka äldre SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2011-12-08 Sida 123 (138) 80 Handlingsplan för ledning i samverkan inom området mest sjuka I budgetpropositionen för 2011 aviserade regeringen en forts

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse

Mötesprotokoll för Inera AB styrelse Mötesprotokoll för Inera AB styrelse När: Onsdag den 9 april, 2014, kl 13.00 15.00 Var: Inera AB, lokal Magasinera Närvarande styrelsen: Närvarande övriga: Ej närvarande: Martin Andréasson (M), Västra

Läs mer

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida.

Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Kort rapport om arbetsgruppen för jämställdhets arbete under 2009 till Landsbygdsnätverkets hemsida. Följande personer har deltagit i arbetsgruppen Jessica Hagård, SJV, Landsbygdsnätverkets kansli Roland

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM

KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM KARTLÄGGNING OCH ANALYS TILLVÄXTCHECKEN I NORRBOTTENS LÄN FRANCISCA HERODES MARCUS HOLMSTRÖM RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING (RMC) RMC är ett internationellt managementkonsult-företag med ca 500 konsulter,

Läs mer

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013

Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Protokoll från den politiska arbetsgruppen för Hållbar regional utveckling möte den 6 november 2013 Plats och tid: Närvarande: Onsdagen den 6 november 2013, kl 13.00 16.00 på Region Skåne, Kristianstad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-02-04 09:00 11:30 Plats Sessionssalen, Regionens kansli ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna Fransson (S), ordförande

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl.

Landstingets kansli 2011-08-19 KB 4/2011 Planeringsavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2011-08-31. Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-08-31 Kulturberedningen Tid Fredagen den 19 augusti 2011 kl. 14-17 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00

Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 12-24. Tid: 2012-02-23, kl 10:00-16:00 PROTOKOLL 1(6) Plats: Närvarande: Konferensrum i Regionens hus och Sal C landstingets kansli, Jönköping Beslutande: Helena Stålhammar (C), ordförande Kerstin Robertson (M) Bo Arencrantz (M) (ers Birgitta

Läs mer

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19

Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977. Verksamhetsplan 2015. Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Kalmar läns fornminnesförening 1871 Stiftelsen Kalmar läns museum 1977 Verksamhetsplan 2015 Beslutad av styrelsen 2015-03-19 Länsmuseets vision Kulturarv i vardagen - berikar och berör Länsmuseets verksamhetsidé

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP)

PROTOKOLL. RosMarie Jönsson Neckö, vice ordförande (S) Michael Sjöö (S) Eva Johnsson (KD) Margareta Artéus Thor (FP) 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-02-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 14 februari 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn

Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Dagordning A B C Regionstyrelsens sammanträde den 7 november i Karlshamn Information Övrigt 1 Tid och plats Onsdagen den 24 oktober 2012 kl. 09.00-12.10 på Region Blekinge, Ronnebygatan 2, Karlskrona Närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018

Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 2013-11-26 Madeleine Sjöstrand Dnr: KSL/13/0111 Ärendegång: KSLs styrelse Hur gör vi en bra organisation bättre? Utveckling av KSL inför mandatperioden 2015-2018 Förslag till beslut 1. Styrelsen beslutar

Läs mer

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad

PROTOKOLL. Musik i Syd Kulturkvarteret, Kristianstad 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-11-21 Kulturberedningen Tid Fredagen 7 november 2014 kl. 9-15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Musik i Syd Kulturkvarteret,

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-12-01 Kansliavdelningen, Justerat 2014-12-11 SB 7/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 1 december kl. 9.00 11.45 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper

Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper 2013-12-18 Dnr: S2013:05/2013/31 1(10) Strandskyddsdelegationen - nationell arena för samverkan S 2013:05 Uppdrag till Strandskyddsdelegationens arbetsgrupper STRANDSKYDDSDELEGATIONEN TEL 08 405 10 00

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30

Protokoll 2015-01-16 Styrelsen. Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 1 Organ Plats och tid ande Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 16 januari 2015, kl 09.00-11.30 Ulf Nilsson Dzenita Abaza Saad Benatallah Bill Björklund Sylvia Borg Ilko Corkovic

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa Regeringsbeslut I:6 2013-02-28 S2013/1667/FS (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att säkerställa en samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län

Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Ökad attraktivitet och marknadsföring av Kalmar län Förslag till handlingsplan för ökad inflyttning till länet och ett gott mottagande av de som flyttar hit. Bakgrund Lokal/regional attraktivitet Förslag

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Landstingsstyrelsens personalutskott

Landstingsstyrelsens personalutskott PROTOKOLL 2014-04-15 1 (5) Landstingets kansli Kansliavdelningen, LSPU 2/2014 Landstingsstyrelsens personalutskott Tid Tisdagen den 15 april 2014, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018

Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 D a t u m D n r 2015-01-15 15-001 Regionstyrelsen Direktiv för regionstyrelsens kompetensberedning 2015-2018 Bakgrund Människors kunnande och kraft bygger Sörmland. En bättre matchning mellan arbetsgivarnas

Läs mer

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025 I ~ II Landstinget DALARNA Central förvaltning Ledningsenhet nllagra AU 6 3;lA BESLUTSUNDERLÄG Landstingsstyrelsens arbetsutskott Datum 2013-05-06 Sida 1 (2) Dnr LD11/01660 Uppdnr 522 2013-05-06 Landstingsstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer