Protokoll Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll 2014-11-06 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl 09.00-14."

Transkript

1 69 Organ Plats och tid ande Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 6 november 2014, kl Leif Larsson ordförande vice ordförande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Åke Nilsson Mona Jeansson Ulf Nilsson Björn Holgersson tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare Linda Fleetwood tjänstgörande ersättare ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Håkan Brynielsson ; 207 Ingemo Ullman sekreterare Kerstin Johansson Åsa Dahlin Suzanne Bergfeldt Mats Persson Helena Nilsson ; 199 Maria Agestam Charlotte G Alidzanovic Camilla Samuelsson Carolina Gunnarsson 200 Peo Fahlström Lennart O Werner Helena Ervenius Utses att justera Lars Eliasson 199 Mona Jeansson Paragrafer

2 Sammanträdet öppnas Ordföranden förklarar sammanträdet öppnat. Vikarierande informatör Åsa Dahlin presenterar sig. 184 Dagordning godkänner föreliggande dagordning med följande tillägg Lägesrapport integrationsarbetet Inbjudan Sydöstra Sverige måste dra nytta av höghastighetstågen, 21 november 2014 Rapport från ERB Annual Forum 28 oktober och ERB:s styrelsemöte 29 oktober D 2014/ Verksamhetsplan och budget 2015 Suzanne Bergfeldt redogör för de ekonomiska förutsättningarna för regionförbundets verksamhet Av redogörelsen framgår att intäktssidan är osäker avseende förväntade bidrag och kansliersättningar samt att finansnettot kommer att bli betydligt lägre än tidigare år. Verksamhetsplanen skall ytterligare beredas inför beslut i arbetsutskott och styrelse. tar information om Verksamhetsplan och budget 2015 till protokollet inför beslut i arbetsutskott och styrelse efter ytterligare beredning. 186 D 2014/ Ironman Kalmars triathlontävling har sedan starten 1994 utvecklats till en fullvärdig Ironmantävling som lockar många internationella deltagare. Vid premiären den 18 augusti 2012 var Ironman Kalmar Sweden Skandinaviens första Ironmantävling på fulldistans och är fortfarande den enda fullvärdiga Ironmantävlingen i Sverige.

3 71 Nästa evenemang hålls den 15 augusti 2015 och de platserna fulltecknades på en och en halv vecka. Destination Kalmar söker nu stöd från regionförbundet med kronor per år för åren , totalt kronor. Föreslås att Destination Kalmar beviljas 1:1-medel om kronor för åren under förutsättning att ett förnyat kontrakt tecknas med Ironman Sweden AB. Vidare föreslås att medlen avsätts till ett fördjupat arbete med att utveckla verksamheten kring tävlingen Ironman. De avsatta medlen skall i första hand gå till fördjupad utvärdering av evenemanget, riktad marknadsföring till internationella deltagare och en ökad andel kvinnor som deltar i tävlingen, samt att utveckla och marknadsföra aktiviteter som lockar de tävlande tillbaka till länet under andra delar av året Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar, enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel), att bevilja Destination Kalmar 1:1-medel om kronor per år för åren under förutsättning att ett nytt kontrakt tecknas med Ironman Sweden AB samt att medlen i första hand går till fördjupad utvärdering av evenemanget, riktad marknadsföring till internationella deltagare och en ökad andel kvinnor som deltar i tävlingen, samt att utveckla och marknadsföra aktiviteter som lockar de tävlande tillbaka till länet under andra delar av året enligt nämnda förordning får inte överklagas. 187 D 2014/ Företagsstödet 2015 Mats Persson redogör för förslag till Företagsstödet Förslaget innebär vissa förändringar jämfört med företagsstödet för 2014, framför allt avseende storleken på företag, maximala belopp samt inriktning och innehåll. Företagsstödet syftar till att främja entreprenörskap, ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt i företag på lika villkor.

4 72 Med hållbar tillväxt avses att den ekonomiska tillväxten är hållbar när vi kan tillfredsställa våra behov idag ekonomiskt, miljömässigt och socialt samtidigt som förutsättningar ges för kommande generationer att tillgodose sina behov. År 2014 införde regionförbundet nya rutiner för handläggning och bedömning, bl a med avseende på jämställdhet. Detta arbete kommer att vidareutvecklas under Särskild uppmärksamhet skall även 2015, liksom tidigare år, ägnas åt grupper där andelen som driver företag är låg. Företagsstöd finns i form av konsultcheck samverkansprojekt innovationsfinansiering investeringsstöd till skärgårdsföretag kommersiell service Konsultcheck Konsultcheckar finns inom följande områden FoU-check FoU-check är ett bidrag på maximalt kronor (en höjning med kronor) som kan lämnas till mindre och medelstora företag för att undersöka vilka forsknings- och utvecklingsinsatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov. Minimibidraget är oförändrat kronor. Företaget måste svara för minst en lika stor del, kontant eller i form av egen arbetstid. Affärsutveckling inom besöksnäringen Stödet lämnas till konsulthjälp som syftar till kompetensutveckling samt till att utveckla nya tjänster och produkter i enskilt företag eller för flera företag tillsammans. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Marknadsföring av nystartade företag Stödet har t o m 2014 haft en generell inriktning mot alla nystartade företag men för att knyta konsultchecken starkare till den Regionala Utvecklingsstrategin föreslås att stödet skall riktas endast till de kunskapsintensiva nystartade företagen inom exempelvis branscher som IT, kvalificerad tillverkning och tjänster. Företagen får ha högst nio anställda (en ökning från fem anställda) och vara högst tre år gamla. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor.

5 73 Företagsutveckling för tillväxt Stödet lämnas till utvecklingsinsatser för att främja hållbar tillväxt. Detta kan ske genom bland annat affärsutvecklingsinsatser och förbättringsarbete i produktionsoch administrativa processer. Stödet lämnas även till kostnader för utveckling av styrelsefunktioner där jämställdhetsperspektivet prioriteras. Konsultchecken innefattar sedan 2014 även stöd till företag som genom konsultinsatser skapar nya traineeprogram. Föreslås att stödet för 2015 utvidgas med konsultinsatser för arbetet med hållbar tillväxt. Detta kan ske genom förstudier, analyser och förslag till åtgärder men även för kompetensutveckling av ledningsgrupper och styrelser. Maximalt bidrag är kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget är oförändrat kronor. Konsultchecken föreslås även gälla för medelstora företag med maximalt 450 miljoner kronor i omsättning och maximalt 249 anställda. Nya marknader Stöd lämnas till exportfrämjande insatser till företag som vill komma in på nya exportmarknader. Stöd lämnas även till företag som internationellt eller nationellt gör insatser för att hitta nya kundgrupper inom nya branscher. Maximalt bidrag är kronor och minimibidraget kronor. Gränsen för antalet anställda höjs från 125 anställda till 249 anställda. Design för ökad konkurrenskraft Stöd lämnas till inköp av designtjänster som innebär att företaget kan öka attraktiviteten och värdet i produkten/tjänsten som en förutsättning för ökad tillväxt och lönsamhet. Maximalt bidrag föreslås bli kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget oförändrat kronor. Stödet föreslås även gälla medelstora företag. Samverkansprojekt Stöd lämnas till samverkan mellan minst tre fristående småföretag som vill utveckla nya produkter eller tjänster med gemensam marknadsföringsinsats. Maximalt stöd är kronor och minimibidraget kronor. Stöd lämnas med maximalt 50 % av projektkostnaden. Innovationsfinansiering Stödet lämnas för utveckling av nya produkter, tjänster eller processer, som kan utvecklas till lönsamma affärer. Det utbetalda stödet återbetalas genom en royalty med sju års återbetalningstid och riktar sig till både mindre och även från 2015 medelstora företag. Royaltyn återbetalas halvårsvis i efterskott baserad på produktens/tjänstens omsättning under perioden.

6 74 Det maximala stödet föreslås bli kronor (en höjning med kronor) och minimibidraget oförändrat kronor. Detta innebär att regionförbundet kan medverka till att medfinansiera innovationer på upp till 1 miljon kronor. Investeringsstöd till skärgårdsföretag Investeringsstöd kan lämnas till företag på öar utan fast förbindelse samt till båtar i turisttrafik. Stödet kan utgå med högst 30 % av investeringskostnaderna. Kommersiell service Stödet kan lämnas till kommuner, livsmedelsbutiker och små bensinstationer för att det även på landsbygden skall finnas tillgång till köp av dagligvaror och drivmedel. Stödet lämnas inte till butiker eller bensinstationer där det finns mer än ett försäljningsställe. Ett investeringsbidrag kan lämnas till investeringar som livsmedelsbutiker och bensinstationer. Stödet är maximalt 50 %. Stödprocenten är ofta lägre. Stödets storlek beror på försäljningsställets omsättning, lönsamhet och finansiella ställning. Stöd lämnas till kommuner som ger bidrag till livsmedelsbutiker som utför hemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden. Regionförbundet lämnar ett bidrag på 50 % till kommunernas ersättningar till livsmedelsbutikerna. Detta gäller tills nytt beslut fattas i samband med översynen av den regionala serviceplanen. Stödområde B Stödområde B, där Västerviks, Vimmerby, Hultsfreds och Högsby kommuner ingick, upphörde den 30 juni föreslår styrelsen besluta att godkänna föreslagna principer för Regionförbundets i Kalmar län företagsstöd D 2013/ Ägardirektiv för IT-plattform Småland & Öland AB Helena Nilsson informerar kortfattat om Ägardirektiv för IT-plattform för Småland & Öland AB för Regionförbunden i Kalmar och Kronobergs län samt Smålands Turism AB i Jönköpings län bildade den 1 januari 2014 ett gemensamt bolag vars syfte är att driva och utveckla en gemensam webb- och bokningsplattform. Ägardirektivet gäller bolagets första verksamhetsår, d.v.s. år 2014.

7 75 Av ägardirektivet framgår bl a bolagets övergripande mål, uppdrag och verksamhet samt finansiering. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. föreslår styrelsen besluta att anta Ägardirektiv för IT-plattform för Småland & Öland AB D 2013/ Marknadsföring och destinationsutveckling Västervik-Gotland har 6/14 beslutat bevilja Västerviks kommun kronor per år under perioden för marknadsföring och destinationsutveckling i samband med kommersiell båttrafik mellan Västervik och Visby. På grund av den uteblivna båttrafiken under sommaren 2014 avbröts projektet i förtid och vissa planerade insatser ställdes in. Projektets omslutning blev därmed lägre än förväntat och vid ett möte i Västervik den 10 oktober 2014 kom finansiärerna gemensamt överens om att fördela nedlagda kostnader så att regionförbundets andel blev 30 % för Godkända kostnader för 2014 uppgår till kronor och andelen att utbetala för de regionala projektmedlen uppgår till kronor. beslutar, i enlighet med träffad överenskommelse med Västerviks kommun och enligt förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s k 1:1-medel, tidigare 33:1-medel) anslå kronor till marknadsföring och destinationsutveckling Västervik-Gotland, viket motsvarar 30 % av nedlagda kostnader enligt nämnda förordning får inte överklagas. Ursprungligt beslut ( 6/14) för åren , kronor per år, kvarstår under förutsättning att projektet återupptas enligt plan. 190 D 2014/ Yttrande över Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor År 2011 fick Tillväxtverket uppdraget att ta fram en nationell strategi för företagsfrämjande på likvärdiga villkor inom regeringsuppdraget att främja kvinnors företagande. Strategin skall överlämnas till regeringen våren 2015 och Regionförbundet i Kalmar län har nu erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på det utkast

8 76 som finns klart. Yttrande skall vara Tillväxtverket tillhanda senast den 24 november Helena Nilsson redogör för strategin samt förslag till regionförbundets synpunkter. Strategin skall syfta till en utveckling av det offentligt finansierade företagsfrämjande systemet på nationell, regional och lokal nivå för att nå det långsiktiga målet att kvinnor och män, oavsett ålder och etnisk bakgrund, skall ta del av företagsfrämjande på likvärdiga villkor. Utmaningarna delas in i tre huvudkategorier 1. Företagsfrämjande är uppbyggt kring traditionellt mansdominerade branscher inom industri och tillverkning 2. Ett genus- och mångfaldsperspektiv ges inte tillräcklig prioritet i styrning av verksamheterna 3. Det finns behov av ett tydligare ledarskap för förändring kopplat till a) kunskap och lärande, kommunikation och förebilder, samt b) samverkan Målgrupper för strategin är aktörer som ansvarar för eller arbetar med tillväxtfrågor, utvecklar näringslivet eller fördelar resurser till företag och företagande och som har offentlig finansiering. Regionförbundet i Kalmar län ser positivt på flertalet av de föreslagna insatserna och välkomnar bl a kravet på ett tydligt genus- och mångfaldsperspektiv. Vidare välkomnar regionförbundet förslagen kring samverkan och erfarenhetsutbyte och ser gärna att detta kopplas tätare till hanteringen av regionala tillväxtmedel i form av projekt och företagsstöd (1:1). Regionförbundet reserverar sig dock mot förslaget att sätta kvantitativa mål för fördelningen av företagsstöd och projektstöd som minst motsvarar andelen i företagsstocken. Detta främst av två anledningar; dels finns begränsningar i regelverket som hindrar stöd till vissa branscher där kvinnor ofta driver företag, dels kan detta sätt att mäta vara missvisande då projekt inom mansdominerad bransch kan ha som syfte att öka andelen kvinnor i just den branschen. Regionförbundet menar att man måste ha fler sätt att mäta och tydligare målsättningar kring jämställdhetsintegrering i projektutvecklingen. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. beslutar att godkänna yttrande över Nationell strategi för ett företagsfrämjande på likvärdiga villkor , samt föreslår att styrelsen godkänner vidtagen åtgärd att sända in yttrandet till Tillväxtverket.

9 D 2014/ Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län skrivelse från Socialdemokraterna Socialdemokraterna har den 24 september 2014 inkommit med skrivelse Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län. Socialdemokraterna vill ge regionförbundet i uppdrag att ta fram underlag med utvecklingsmöjligheter för landsbygden och mindre samhällen som skall bidra till ökad tillväxt och framtidstro. Man vill också att regionförbundet gör en gemensam plan för länet, i bred samverkan med andra aktörer, som skall leda till jobb, utbildning och framtidstro. Under åren 2012 och 2013 bedrevs projektet Service skapar tillväxt i mindre tätorter i Kalmar län i samverkan mellan Regionförbundet i Kalmar län, Länsstyrelsen Kalmar län, Hela Sverige ska leva och Tillväxtverket. Projektet identifierade en rad utvecklingsområden, bl a etablering av servicepunkter, fiberutbyggnad och kommunikationer. Regionförbundet har tillsatt en intern arbetsgrupp med uppdrag att ta fram ytterligare konkreta insatser för landsbygdsutveckling i Kalmar län. Inledningsvis kommer man att bjuda in till dialogmöten med länets leaderområden, andra regionala aktörer som länsstyrelsen och Hela Sverige ska leva. Dialoger kommer att föras med länets kommuner för att kartlägga pågående och planerade arbeten. En gemensam plan för länet skall därefter tas fram i samverkan med andra aktörer i länet. föreslår att styrelsen godkänner svar på skrivelse från Socialdemokraterna Uppdrag till regionförbundet att utveckla hela Kalmar län. 192 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Kultur och upplevelser Maria Agestam redogör för RUS:ens mål och indikatorer avseende området Kultur och upplevelser. Inom området Kultur och upplevelser finns målet att alla skall ha en demokratisk möjlighet att uppleva, utöva och delta i kultur och där antalet besökare och deltagare inom det regionala kulturutbudet skall öka med 5 procent till Detta mål kommer att uppnås. Ytterligare ett mål är att en stabil kulturinfrastruktur skall ge alla invånare i Kalmar län möjlighet att ta del av och delta i ett brett kulturutbud inom alla kulturområden.

10 78 Här skall till 2015 finnas en överenskommelse med Trafikstyrelsen om barns och ungas resor till länets kulturutbud i paritet med 2003/04 års nivå samt att den samlade länskulturen år 2015 skall nå alla kommuner varje år med ett varierat utbud. Detta kommer delvis att uppnås. Andra mål är att barn och ungdomar i länet skall ha hög delaktighet i kulturen och möjlighet att påverka utbudet i hela länet, länets kulturarv, kultur och naturmiljöer skall bevaras, användas och utvecklas samt att målen för kultur skall nås genom samverkan mellan kultur och hälsa, kultur och skola, kultur och näring. tar redogörelsen till protokollet för information till styrelsen. 193 D 2012/ Kulturinslag vid regionförbundets styrelsemöten Regionförbundets styrelse har 179/12 beslutat att ett kulturinslag presenteras vid styrelsens tvådagarsmöten, regiondagar och seminarier samt att någon av länets kulturinstitutioner eller organisationer bjuds in vid varje styrelsesammanträde för att presentera verksamhet, projekt eller nyheter kopplade till Kulturplan Kalmar län Kulturberedningen har 37/14 beslutat föreslå att även länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete. Kulturberedningen har även föreslagit att kommunerna skall delges ett antal punkter som presentationen skall utgå ifrån, dels för att underlätta förberedelsearbetet, dels för att få en tydlighet och jämförbarhet mellan kommunerna. Följande punkter föreslås Skolkulturstrategin RELEVANT Kulturskola Arrangörsföreningar På vilket sätt når ni så många som möjligt? Hur når ni ut till mindre samhällen/orter i kommunen? Styrkor svagheter Det här är vi stolta över Kulturberedningen har 37/14 beslutat föreslå att det tidigare beslutet om kulturinslag vid bl a regionförbundets styrelsemöten ( 179/12) kompletteras med att även länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete. Ärendet har beretts ur ett jämställdhetsperspektiv. föreslår styrelsen besluta i enlighet med kulturberedningens förslag 37/14

11 79 att ett kulturinslag presenteras vid styrelsens tvådagarsmöten, regiondagar och seminarier, samt att någon av länets kulturinstitutioner eller -organisationer bjuds in vid varje styrelsesammanträde för att presentera verksamhet, projekt eller nyheter kopplade till Kulturplan , alternativt att länets kommuner ges möjlighet att presentera sitt kulturarbete 194 D 2013/ Länsgemensam ledning i samverkan Charlotte G Alidzanovic och Camilla Samuelsson presenterar arbetet med länsgemensam ledning i samverkan. I länsgemensam ledning inom socialtjänsten och det angränsande området hälso- och sjukvård i Kalmar län samverkar länets kommuner med Landstinget i Kalmar län. Regionförbundet i Kalmar län är samordnande part. Utvecklingen av den gemensamma ledningsstrukturen och det regionala plattformsarbetet skall bl a bidra till en sammanhållen vård och omsorg för varje enskild individ, säkra vårdens övergångar mellan huvudmän och mellan verksamheter. Man skall även arbeta mot en evidensbaserad praktik där brukare/ patienter involveras i arbetet. Den lokala kunskapen skall utvecklas genom att analysera resultatet av arbetet och man tar tillvara professionens kunskaper samt använder sig av forskning. En handlingsplan fastställdes i november 2013 och under 2014 har uppföljningar gjorts av arbetet. Vid presidiemöte i december 2014 kommer resultatet av verksamheten att redovisas. tar presentationen till protokollet. 195 D 2014/ Information om överenskommelse på socialtjänstens område för 2015 I skrivelse den 23 oktober 2014 informerar Sveriges Kommuner och Landsting om överenskommelse på socialtjänstens område Det nuvarande samarbetet med överenskommelse på socialtjänstens område har pågått de senaste sex åren. Av den nu framlagda budgetpropositionen framkommer att de medel för kunskapsutveckling inom socialtjänsten för år 2015, som regeringen vill förhandla om, endast utgör en liten del av de resurser som gemensamt diskuterats att användas för det fortsatta utvecklingsarbetet.

12 80 De förändrade förutsättningarna kommer kraftigt påverka de regionala utvecklingsarbeten som pågår inom följande områden och där risken är stor att insatserna kommer att behöva avslutas helt vid årsskiftet : stöd till uppbyggnad av regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling (nedtrappning 2015) föräldrasatsning inom missbruks- och beroendevården (planerad t o m 2015) social barn- och ungdomsvård (planerad fortsättning åtminstone 2015, ingen slutdatum utsatt) verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning (planerad fortsättning åtminstone 2015, inget slutdatum utsatt) e-hälsa (osäkert med regionalt stöd 2015) öppna jämförelser (inget slutdatum utsatt) Även verksamhetsområdena vård och omsorg om äldre och missbruks- och beroende berörs. Dessa områden har tills nu bedrivits inom Mest sjuka äldre (avslutas som planerat 2014) Kunskap till praktik (avslutas som planerat 2014) Under de sex år som samarbetet med överenskommelse på socialtjänstens område har pågått har man hela tiden arbetet mot att införa det s k fjärde steget, statlig kunskapsstyrning. Arbetet påbörjas den 1 juli Myndigheternas arbete med kunskapsstyrning skall bli behovsanpassat, effektivt och samordnat och innehållet skall svara mot olika professioners krav på adekvata kunskapsstöd inför beslut om behandling och insatser. Ett Kunskapsstyrningsråd, bestående av representanter för berörda myndigheter, inrättas som ett forum för strategiska överläggningar om kunskapsutveckling och nyttiggörandet av forskning och innovationer. Beredande organ för Kunskapsstyrningsrådet blir NSK-S (Nationell samverkanskommitté socialtjänst). tar informationen till protokollet. 196 D 2014/ Samverkan mellan primärkommunala nämnden och länets kommunchefer Primärkommunala nämnden och länets kommunchefer har under åren tillsammans med regionförbundets kansli lyft behovet av en utvecklad strategisk samverkan mellan kommunerna som omfattar politisk såväl som tjänstemannamässig ledning och styrning. Förslaget innebär att primärkommunala nämndens och kommunchefernas sammanträden förläggs till samma dag och att delar av dagen är gemensam för strategiska överläggningar.

13 81 Ärendet har behandlats vid primärkommunala nämndens sammanträde den 30 oktober beslutar att bifalla förslaget om samverkan mellan primärkommunala nämnden och länets kommunchefer. ger vidare kansliet i uppdrag att revidera Reglemente för primärkommunala nämnden för beslut i arbetsutskott och styrelse. 197 ACTION För arbetsutskottets kännedom föreligger PM avseende Kumulus-projektet ACTION, som startade ACTION är en form av idépengar till föreningen Kumulus medlemmar och ger unga i Kalmar län en möjlighet att söka medel till olika projekt. Kravet för att beviljas medel är att aktiviteten går i linje med LUPP-resultatet och att ungdomarnas hemkommun växlar upp med samma summa som ACTION bidrar med. Regionala föreningar som är medlemmar i Kumulus är också berättigade till att ansöka om medel från potten. Nuvarande beslut gäller t o m med december Under år 2014 har tio av elva kommuner och en av fem föreningar använt ACTION-pengar. Under det gångna året har 24 projekt genomförts 19 projekt av ungdomar från kommunerna och 5 projekt av ungdomar från ideella organisationer. tar informationen till protokollet. 198 D 2013/ Integrationsarbetet lägesrapport Charlotte G Alidzanovic ger en lägesrapport över regionförbundets integrationsarbete. Kalmar läns integrationsvision är att gemensamt skapa förutsättningar för ett län med ett inkluderande mottagande, där individens resurser tillvaratas och ger en mångfald som bidrar till individens, lokalsamhällets och regionens utveckling. Det övergripande målet är att öka andelen utrikes födda i Kalmar län. Detta underbyggs av två delmål sysselsättning och språkkunskap samt fokusområdena Hälsa; Bostad; Social sammanhållning.

14 82 Målgrupp för det strategiska arbetet är bl a nyanlända kvinnor och män som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och deras barn, ensamkommande flickor och pojkar och individer med uppehållstillstånd för studier, arbete, anknytning etc. Under 2015 behövs samverkan för tidiga insatser på flyktingboende, förläggningar och för ensamstående barn och ungdomar. Vidare behöver man arbeta mer med att underlätta människors etablering i och den gemensamma samhällsorienteringen på modersmål behöver fortsatt utvecklas. Det behövs också samverkan och fler metoder för att ta tillvara nyanlända akademiker och internationella studenter i företag och offentlig sektor. Där planeras en förstudie kring arbetskraftsförsörjning i samarbete med Småland/Blekinges Brysselkontor. Ytterligare åtgärder är att förenkla för människor att starta företag. I kommunerna behövs en bra basorganisation för mottagande och det behöver också skapas en tydligare regional organisation som bygger på samverkan oh gemensam styrning kring frågorna. Föreslås att kansliet, tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län och länets kommuner, får i uppdrag att ta fram ett förslag till fortsatta insatser. tar informationen med godkännande till protokollet samt beslutar ge kansliet i uppdrag att, tillsammans med Länsstyrelsen Kalmar län och länets kommuner, ta fram ett förslag till fortsatta insatser. 199 Linneaus Technical Centre Lars Eliasson, verksamhetsledare vid Linneaus Technical Centre (LTC), informerar om LTC:s arbete. Projektet Linneaus Technical Centre arbetar för att stärka konkurrenskraft, kompetens oh lönsamhet för teknikföretagen i Linnéregionen. Samarbeten sker mellan företag och akademin samt mellan företag och företag. Linnéuniversitetet är navet i projektet och ett antal tekniknoder har skapats i regionen. Genom noderna fångas nya utvecklingsprojekt upp för vidareutveckling. Dessa samarbeten lägger grunden för extern finansiering av forskning inom teknikområdet. Inom LTC drivs olika typer av forsknings- och näringslivsprojekt samt studentaktiviteter.

15 83 tar informationen till protokollet. 200 D 2009/ Uppföljning av Regionala Utvecklingsstrategin (RUS) Miljö i balans Carolina Gunnarsson redogör för Regionala Utvecklingsstrategins område Miljö i balans. Inom målområdet Fossilbränslefri region 2030 skall utsläppen av fossil koldioxid år 2015 ha minskat med minst 30 procent jämfört med år År 2020 är motsvarande siffra 50 procent. Vidare skall energiförbrukningen per bruttoregionkrona år 2015 vara 10 procent lägre än år För år 2020 är motsvarande siffra 20 procent. Slutligen skall Kalmar läns miljösektor utvecklas bättre än riksgenomsnittet. Avseende målet god vattenkvalitet i Kalmar läns grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten skall dessa år 2015 uppvisa god status enligt Vattenförvaltningsförordningen och EG:s ramdirektiv för vatten. Regionen skall också ta sin del av HELCOM:s Baltic Sea Action Plan, vilket innebär att länets utsläpp av kväve respektive fosfor, från år 2006 till 2016, skall minska med cirka 30 procent respektive 60 procent. Övriga mål inom området Miljö i balans är att den sammanlagda exponeringen av kemiska ämnen som är skadliga ämnen för människor skall minska och nå nära noll när det gäller särskilt farliga ämnen att bibehålla och förbättra värdefulla biotoper, miljöer och landskap samt göra det möjligt att nyttja dessa miljöer som en resurs för folkhälsa, turism och livsmedelsproduktion För dessa båda skall regionala handlingsprogram färdigställas under tar redogörelsen till protokollet för information till styrelsen.

16 D 2014/ Nationellt skolforskningsinstitut Peo Fahlström informerar om den utredning som gjorts avseende ett Nationellt skolforskningsinstitut. Skolforskningsinstitutets uppdrag skall vara att bidra till att de som är verksamma inom skolväsendet ges goda förutsättningar att planera, genomföra och utvärdera undervisningen med stöd av vetenskapligt underbyggda metoder och arbetssätt. Myndigheten skall bidrag till goda förutsättningar för barns och elevers utveckling och lärande samt till förbättrade kunskapsresultat för eleverna. Institutets uppgifter är att göra systematiska kunskapssammanställningar, kartlägga befintlig forskning, validera internationella kunskapssammanställningar och enskilda studier av stort värde samt sprida och göra forskningsresultat tillgängliga. Vidare skall man identifiera områden där praktiknära forskning saknas, initiera praktiknära forskning samt fördela medel till praktiknära forskning. Skolforskningsinstitutet skall bestå av en skolforskningsnämnd och ett vetenskapligt råd. Nämnden skall besluta om vilka systematiska kunskapssammanställningar som skall genomföras samt om inriktningen av den praktiknära forskning som skall initieras. Det vetenskapliga rådet skall granska det vetenskapliga underlaget i myndighetens systematiska sammanställningar, samt granska förslag till sammanfattningar och slutsatser i dessa sammanställningar. Vidare skall man bevilja medel till forskning som Skolforskningsnämnden beslutat att initiera. tar informationen till protokollet. 202 SYV (Studie- och yrkesvägledare) i förändring Peo Fahlström informerar om projektet SYV (studie- och yrkesvägledare) i förändring. Projektets har syftat till att, utifrån kartläggning i form av enkät och djupintervjuer, kompetensutveckla vägledare för att stödja dem i sin yrkesroll. Målet har bl a varit att höja kompetensen hos vägledarna i linje med de nya krav och förväntningar som finns på deras yrkesroll, ge dem ökad kunskap om den regionala och europeiska arbetsmarknaden och etablera nya samverkansformer för vägledare och arbetslivet.

17 85 I Kalmar län har ett SYV-nätverk startats. Ett SYV-råd med representant från varje kommun tar in synpunkter och behov samt planerar insatser och program. Nätverket fortsätter med bl a återkommande kompetenshöjande och informationsspridande konferenser. tar informationen till protokollet. 203 D 2014/ Regional cykelstrategi för Kalmar län Helena Ervenius informerar om förslag till Regional cykelstrategi för Kalmar län. Syftet med den regionala cykelstrategin är att skapa mål och strategier för hur cykelvägnätet och turistcykelleder långsiktigt kan utvecklas i ett regionalt perspektiv. Strategierna är vägledande och rådgivande för kommunal och regional cykelplanering. Cykelstrategin är styrande för finansiering av cykelinvesteringar i det statliga vägnätet kopplat till genomförandet av Regionala transportplanen för Kalmar län Förslaget till cykelstrategi har tagits fram av en arbetsgrupp med representanter för samtliga kommuner i länet, Kalmar Länstrafik, Trafikverket och Länsstyrelsen i Kalmar län. Föreslås att Regional cykelstrategi för Kalmar län sänds på remiss till länets kommuner och övriga berörda parter samt att remissvar skall vara regionförbundet tillhanda senast den 31 mars beslutar att sända Regional cykelstrategi för Kalmar län på remiss till länets kommuner och övriga berörda parter samt att remissvaren skall vara Regionförbundet i Kalmar län tillhanda senast den 31 mars D 2014/ Systemanalys för Sydsverige Helena Ervenius informerar om arbetet med Systemanalys för Sydsverige. Senast en gemensam systemanalys genomfördes i södra Sverige var 2008 då Blekinge, Kalmar, Kronobergs, Jönköpings och Östergötlands län gjorde Regional systemanalys i östra Götaland. Region Skåne gjorde samtidigt Systemanalys för infrastrukturen i Skåne. De båda systemanalyserna låg till grund för arbetet med länstransportplanerna för perioden respektive De har också varit underlag för den nationella infrastrukturplaneringen.

18 86 Arbetet med en för Sydsverige gemensam systemanalys har påbörjats och de frågor som kan vara relevanta för en systemanalys har identifierats. Det är viktigt att den sydsvenska systemanalysen anpassas så att den både tidsoch innehållsmässigt kan samspela med den av regeringen i juli 2014 beslutade satsningen på utbyggnad av stambanor och en samordnad satsning på bostadsbyggande och infrastruktur i storstadsregionerna, det s k Sverigebygget. Systemanalysen skall omfatta samtliga transportslag och har följande syften Utveckling av kunskap och underlagsmaterial för gemensamma sydsvenska frågor Utveckla samsyn för övergripande mål och utvecklingsinriktningar Ta fram en samlad sydsvensk prioritering som underlag för nationella beslutsorgan Skapa underlag för åtgärdsplaner (infrastruktur) och trafikförsörjningsprogram Kan även användas som underlag för annat regionalt och kommunalt utvecklingsarbete Analysen avser Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län. Även sambanden med dessa regioners omgivning skall behandlas. Analysen skall innefatta följande områden befolkning, arbetsmarknad näringslivsstruktur och arbetsmarknad ortsstruktur och funktionella samband mellan de största städerna i Sydsverige (> invånare) tillgänglighet res- och transportmönster miljö med fokus på klimat och transporternas miljöpåverkan stråk och noder funktionalitet i transportsystemet och de olika transportslagen transportutveckling Arbetet med Systemanalys för Sydsverige skall vara klart i mars/april Förslaget till Systemanalys för Sydsverige har tagits fram av arbetsgruppen för infrastruktur inom den ideella föreningen Sydsvensk regionbildning. tar informationen med godkännande till protokollet.

19 Inbjudan as att Lars Blomberg (M), Ulf Nilsson (S), Åke Nilson (KD) och Leif Larsson (C) deltar i möte i Kalmar den 14 november 2014, Sydöstra Sverige måste dra nytta av höghastighetstågen. 206 Rapport Akko Karlsson (MP) rapporterar från ERB (Euroregion Baltic) Annual Forum den 28 oktober och ERB:s styrelsemöte den 29 oktober Vid ERB Annual Forum presenterades Polens arbete med Östersjöstrategin och planeringen för ordförandeskapet i Östersjöstäderna. Vidare redovisades projektet South Baltic Professionals sitt arbete för att öka arbetskraftsmobiliteten i södra Östersjöregionen. Södra Östersjöprogrammet redogjorde för det kommande programmets tematiska områden m m. Vid styrelsemötet togs upp frågor kring det internationella sekretariatet, Youth Board, projekt i det kommande södra Östersjöprogrammet samt arbetet med vattenfrågor och Waternets-projektet. tar rapporten till protokollet. 207 Anmälningsärenden Anmäls följande ärenden Budgetläget för företags- och projektstöd (1:1) Förteckning över aktuella ärenden Kompetenscentrum Pukeberg rektorsbeslut från Linnéuniversitetet D 2014/ Skrivelse från Högsby kommun angående strandskyddet D 2014/ Skrivelse till Skatteverket den 30 oktober 2014 avseende nedläggning av skattebrottsenheten D 2014/ Kulturberedningens protokoll den 3 oktober 2014

20 88 Anteckning från möte den 13 oktober 2014 med arbetsutskottet för Sydsvensk regionbildning D 2008/ tar anmälningarna med godkännande till protokollet. Leif Larsson Lars Blomberg ordförande ordförande Mona Jeansson justerare Ingemo Ullman sekreterare

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson

Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson 135 Organ: Plats och tid: Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län (Marratech) ande: Övriga deltagare: Utses att justera: Leif Larsson Akko Karlsson Mona Jeansson Åke Nilsson Håkan Brynielsson

Läs mer

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott

Protokoll 2010-11-11 Arbetsutskott 142 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 11 november 2010, kl 13.00-15.05 ande Leif Larsson ordförande Akko Karlsson vice ordförande Eddie Forsman

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014

Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Protokoll från styrgruppsmöte med Småland- Blekinges Brysselkontor den 1 oktober 2014 Plats och tid Ledamöter Övriga Regionförbundet södra Småland, Växjö 1 oktober 2014, kl 13.00-16.00 Lars Blomberg, ordförande

Läs mer

Protokoll 2014-03-19 Arbetsutskott

Protokoll 2014-03-19 Arbetsutskott 39 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Onsdagen den 19 mars 2014, kl 09.00-12.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice

Läs mer

Protokoll 2013-11-22 Styrelsen

Protokoll 2013-11-22 Styrelsen 142 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse KalmarSalen, Kalmar Fredagen den 22 november 2013, kl 09.00-15.15 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande 156-170 Håkan Algotsson 155-170

Läs mer

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg

Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg 2016-02-04 1(6) Ledningssystem för samverkan inom regionens och kommunernas hälsa, vård och omsorg Där invånarna behöver oss tillsammans! Utgångspunkt/bakgrund Ledningssystemet för samverkan tar sin utgångspunkt

Läs mer

Protokoll 2013-03-12 Styrelse

Protokoll 2013-03-12 Styrelse 21 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Glasverandan, KalmarSalen, Kalmar Tisdagen den 12 mars 2013, kl 14.00-14.30 Beslutande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson

Läs mer

Protokoll Styrelsen. Onsdag den 17 december 2014, kl Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll Styrelsen. Onsdag den 17 december 2014, kl Beslutande Lars Blomberg ordförande 110 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Badholmen, Oskarshamn Onsdag den 17 december 2014, kl 09.00-14.20 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Eva-Kristina Berg Sylvia Borg

Läs mer

Integrationsstrategi för Kalmar län

Integrationsstrategi för Kalmar län TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kerstin Björklund 2013-05-22 KS 2012/0768 Kommunstyrelsen Integrationsstrategi för Kalmar län Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Länsstyrelsen

Läs mer

Protokoll 2013-11-07 Arbetsutskottet

Protokoll 2013-11-07 Arbetsutskottet 139 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Regionförbundet i Kalmar län Torsdagen den 7 november 2013, kl 09.00-12.25 ande Lars Blomberg ordförande Åke Nilsson Mona Jeansson Ulf Nilsson Linda

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Regionförbundets arbetsutskott

Regionförbundets arbetsutskott 3 Organ: Plats och tid: ande: Övriga deltagare: Regionförbundets arbetsutskott SKI, Stockholm Onsdag den 24 januari 2007, kl 09.00-11.25 Leif Larsson, ordförande Akko Karlsson, vice ordförande Eddie Forsman,

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Protokoll Styrelsen. Onsdagen den 4 maj 2011, kl Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande

Protokoll Styrelsen. Onsdagen den 4 maj 2011, kl Beslutande Harald Hjalmarsson ordförande 49 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Möre Hotell, Söderåkra Onsdagen den 4 maj 2011, kl 09.00-14.30 ande Harald Hjalmarsson ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation.

Region Kalmar län bildas genom att Landstingets och Regionförbundets nuvarande uppdrag och verksamheter förenas i en ny gemensam organisation. Region Kalmar län Landstingsfullmäktige och Regionförbundets styrelse har beslutat att man har för avsikt att bilda regionkommun i Kalmar län från och med 2019. Region Kalmar län bildas genom att Landstingets

Läs mer

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89

Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 PROTOKOLL UTDRAG Presidium Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 73-89 Tid: 2015-09-22 kl.08:30-12.30 Plats: Regionens hus, Malin Wengholms tjänsterum 75 RJL 2015/ 1862 Underlag till beslut

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Ledningssystem för samverkan

Ledningssystem för samverkan 1(5) Ledningssystem för samverkan Utgångspunkt/bakgrund Ledningsgruppen för samverkan mellan kommun och landsting (KOLA-gruppen) har på uppdrag av Läns-LAKO att utveckla ett ledningssystem för samverkan

Läs mer

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48

Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län Remissvar- Regional indelning tre nya län, SOU 2016:48 Region Jönköpings län (RJL) har getts möjlighet att yttra sig över remissen Regional indelning tre nya län. Regionen har tagit

Läs mer

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Uppdragsbeskrivningen Analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för ett utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge

Läs mer

Handlingsplan 2016 med utblickar för 2017 och 2018

Handlingsplan 2016 med utblickar för 2017 och 2018 Regionsamverkan Sydsverige Handlingsplan 2016 med utblickar för 2017 och 2018 www.regionsamverkan.se beslutad av representantskapet 17 mars 2016 1 (7) INNEHÅLL 1. Övergripande syfte och målsättning med

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS

Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 1 (5) Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS SKRIVELSE 1 (5) Landstingsstyrelsen Förslag till Regional utvecklingsplan 2010 för Stockholmsregionen, RUFS Föredragande landstingsråd: Christer G Wennerholm ÄRENDET Regionplanenämnden förslag till Regional

Läs mer

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring

Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring 7 juli 2017 Statens offentliga utredning En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring Inspel från Tourism in Skåne AB och Region Skåne/Avdelningen för Regional Utveckling Nedanstående

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna

Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna Beslutsdatum 2008-02-05 1 (5) Tid Tisdagen den 5 februari 2008 kl. 15.30. Beslutande Ledamöter Marie-Louise Hilmersson, ordförande Leif Larsson Kira Berg Eva Nypelius Björn Jansson Lars Isaksson Esse Petersson

Läs mer

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö

Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö FoU-beredningen Tid 2015-04-16 13:00 15:30 Plats Sessionssalen, regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Lennart Värmby (V), ordförande Peter Freij (S) Cheryl Jones Fur (MP) Roland Gustbée

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv

Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv Sveriges nationella strategi ur ett regionalt perspektiv Håkan Brynielsson Regiondirektör Regionförbundet i Kalmar län Regionala handlingsplaner Färdig RUS Länsuppdraget Löpande utvärdering OECD-rapport

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (7) 2008-12-05 1 (7) Tid Fredagen den 5 december 2008 kl.08.15 08.45 Plats Beslutande Ledamöter Utvandrarnas Hus, Vilhelm Mobergs gata 4, Växjö Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Ann-Charlotte Wiesel

Läs mer

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse.

Överenskommelsen blir giltig under förutsättning att den godkänns av regeringen och SKL:s styrelse. Protokoll II:6 vid regeringssammanträde 2011-06-16 S2011/5826/FST (delvis) Socialdepartementet Godkännande av en överenskommelse om insatser för att samordna vård och omsorg om de mest sjuka äldre 1 bilaga

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet PROTOKOLL UTDRAG Presidium - Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Tid: 2016-08-31 kl. 09:00-11:50 Plats: Regionens hus, sal B 10 Finansiering av regional skogsstrategi Småland Diarienummer:

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Protokoll 2014-04-03 Styrelsen. Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 Beslutande Lars Blomberg ordförande

Protokoll 2014-04-03 Styrelsen. Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 Beslutande Lars Blomberg ordförande 33 Organ Plats och tid Regionförbundets styrelse Gränsö Slott, Västervik Torsdagen den 3 april 2014, kl 09.00-14.00 ande Lars Blomberg ordförande Leif Larsson vice ordförande Akko Karlsson vice ordförande

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 2011-01-25 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavd, Marianne Hammarström Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 januari 2011, kl. 09.00 11.40 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser

Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-11-06 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan beslut om insatser Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor bestående

Läs mer

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet. Tjänsteskrivelse 215-12-1 RJL 215/2648 Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Integration som första steg till Företagande och Företagsamhet.

Läs mer

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015

Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Protokoll från Styrgruppens möte i Bryssel den 26 juni 2015 Tid: fredag den 26 juni, kl. 8.30-11.30 Deltagare Styrgrupp Ulf Nilsson, Regionförbundet i Kalmar län Harald Hjalmarsson, Regionförbundet i Kalmar

Läs mer

Integration & etablering Kalmar län. Förslag på handlingsplan 2015

Integration & etablering Kalmar län. Förslag på handlingsplan 2015 Integration & etablering Kalmar län Förslag på handlingsplan 2015 Kommundialog 26 feb. 2015 Program Kl 9.00-10.30 Inledning Tomas Kronståhl 1. Integration och etablering Information från Länsstyrelsen,

Läs mer

Du har nu öppnat en presentation som innehåller:

Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Du har nu öppnat en presentation som innehåller: Information och förankringsmaterial avseende utvecklingsfrågor gällande kunskapsstyrning: organisation, aktiviteter och tankar framåt. NSK NSK-S Nuvarande

Läs mer

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS

Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg (FP) ordförande Ida Andersson (C) t.om. 8 Ann Pettersson (M) ANSLAG/BEVIS Rådet för folkhälso- och brottsförebyggande arbete 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Strået kl. 13.00 15.30 Beslutande Övriga deltagare Anneli Persson (S) Lennart Pettersson (C) Sara Billquist-Selberg

Läs mer

26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336

26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336 26 Medlemskap i Regionsamverkan Sydsverige RS150336 Ärende Vid möte den 21 augusti 2015 med ledande politiker från Region Kronoberg, Landstinget Blekinge, Region Blekinge, Landstinget i Kalmar län, Regionförbundet

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S)

Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) STRATEGIDOKUMENT 2014-06-30 1 (5) Vård och omsorg Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning inom socialtjänsten (NSK-S) Syfte Syftet med NSK-S är att samordna arbetet med strategiska frågor som

Läs mer

Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige

Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige 2015-10-20 Regionledningskontoret Regionsamverkan Sydsverige Protokollsutdrag från regionstyrelsens sammanträde 2015-10-13 Tjänsteskrivelse 2015-10-13 Förslag till Stadgar och överenskommelse för regionsamverkan

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Science Park, Jönköping Anders Hulusjö, Kd, Carina Johansson, C, Anders Karlsson, S, Ilan de Basso, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Ulla

Läs mer

Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar

Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar Anteckningar från möte med ledningsgruppen regionbildning södra Sverige, fredagen den 16 maj 2013 i Kalmar Närvarande: Johan Assarsson, projektledare Jonas Rastad, Region Skåne (via video i Malmö) Peter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016

Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2016 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting 2016 2015-12-18 Sektionen för vård och socialtjänst 1 Knivdåd i Norrköping kunde

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer

Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2016-12-06 KS 2016/1203 Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring för strategiskt partnerskap ett universitet, två städer Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 968/2016 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2016-11-08 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) Johanna Reimfelt (M)

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

1/16 Socialberedningen gemensamt

1/16 Socialberedningen gemensamt 1/16 Plats Sunderbyns kurs och konferens, Södra Sunderbyn Beslutande, Barn- och utbildningsberedningen Carina Sammeli, (s), Luleå Bengt Westman, (s), Haparanda Roger Suup, (s), Kiruna Sture Nordin, (s),

Läs mer

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB

8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB 8 Överenskommelse omhändertagande enligt LOB Presidiets förslag Nämnden beslutar att anteckna informationen till protokollet Ärendet Strategisk grupp har tagit fram ett förslag till överenskommelse tillsammans

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 171-186 Tid: 2015-11-02, kl 13:00-15:30 Plats: Regionens Hus, sal A 181 RJL2015 /1943 Internationell policy Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår

Läs mer

Handlingsplan för besöksnäringen

Handlingsplan för besöksnäringen 2016-12-07 15RK2154 Regional utveckling Handlingsplan för besöksnäringen 2017-2020 En strategi för besöksnäringen i södra Småland 2013-2020 har tagits fram genom aktiv samverkan mellan Regionförbundet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag

Region Örebro Förslag - Regionens roll och uppdrag. Inledning och syfte. Roller och uppdrag i dag Projekt Region 2015 130513 ver 9 Region Örebro 2015 Förslag - Regionens roll och uppdrag Inledning och syfte Regionbildningen i Örebro län innebär att den regionala politiska nivån tar på sig en annan

Läs mer

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut

S2011/6353/FST (delvis) Socialstyrelsen Stockholm. Regeringens beslut Regeringsbeslut II:1 2011-06-30 S2011/6353/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag att leda, samordna och stimulera till ett nationellt utvecklingsarbete av stöd till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

För ett jämställt Dalarna

För ett jämställt Dalarna För ett jämställt Dalarna Regional avsiktsförklaring 2014 2016 Vi vill arbeta för...... Att förändra attityder Ett viktigt steg mot ett jämställt Dalarna är att arbeta med att förändra attityder i länet,

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (6) Landstingets kansli 2011-11-07 LSAU 09/2011 Planeringsavd, Marianne Hammarström Justerat 2011-11-15 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 7 november 2011 kl. 08.30 11.30 Plats

Läs mer

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö

Kulturberedningen. Tid Fredagen den 11 april 2014 kl Sessionssalen, landstingets kansli Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (7) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Hillevi Andersson Justerat 2014-04-25 Kulturberedningen Tid Fredagen den 11 april 2014 kl. 9-11.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sessionssalen,

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred kl

Sessionssalen, Hultsfred kl Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-16.00 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Per-Inge Pettersson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande

Läs mer

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga

Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringsbeslut II:3 2012-10-11 S2012/7070/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag inom trygg och säker vård för barn och unga Regeringens beslut Regeringen ger Socialstyrelsen

Läs mer