Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning."

Transkript

1 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

2 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Koncernresultaträkning 6 Koncernbalansräkning 7 Kassaflödesanalys för koncernen 9 Moderföretagets resultaträkning 10 Moderföretagets balansräkning 11 Noter, gemensamma för moderföretag och koncern 13 Dataföreningen i Sverige Org nr Föreningsstämma hålls den 24 april 2007 kl på Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm 2

3 Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Dataföreningen har enligt stadgarna som ändamål att aktivt verka för en sund utveckling och användning av IT i samhället främja och utveckla medlemmarnas kontakter, erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling främja forskning, kunskapsspridning, certifiering och utbildningsverksamhet främja god praxis och reglerade förhållanden mellan leverantörer/säljare och användare/köpare av produkter och tjänster fortlöpande ha internationella kontakter inom ITområdet och bevaka utvecklingen Ägarförhållanden Dataföreningen i Sverige, (org nr ) med säte i Stockholm, är en oberoende intesseorganisation för yrkesverksamma inom ITområdet och ITrelaterade områden. Antalet medlemmar är cirka Föreningen bedriver sin verksamhet i kretsar och nätverk i hela landet. Dataföreningen har tre dotterbolag, vars verksamhet är inriktad på kompetensutveckling: DF Datakörkortet AB (org nr ), DF Certifiering (org nr ) och Dataföreningen i Sverige Service AB ( org nr ). Koncernstruktur Föreningens verksamhet är uppdelad i flera juridiska personer, bestående av en central förening med ett kansli och geografiskt indelade kretsar/avdelningar. Produktförsäljning och certifieringar bedrivs i två dotterbolag: DF Datakörkortet AB och DF Certifiering AB. Ett tredje dotterbolag, Dataföreningen i Sverige Service AB, hanterar gemensam administration och serviceabonnemang till företag som stödjer Dataföreningen. Verksamheten under räkenskapsåret Föreningens verksamhet bygger på Vision 2010, en vision framtagen av medlemmarna, antogs 26 april,. Huvuddragen i Vision 2010 är att: Göra föreningen mer känd för att bättre kunna verka för medlemmarna. Alla ska veta vad Dataföreningen står för. Öka antalet medlemmar ju fler och aktivare medlemmar, desto större nytta för varje individuell medlem. Öka medlemsnyttan att ständigt utveckla plattformen för kontakter och kunskap, att verka för ITprofessionens utveckling, att bygga broar mellan högskola och näringsliv och att stödja arbetsgivare i ambitionen att utveckla sin personal. Delta i ITdebatten att vara samtalspartner i ITdebatten för politiker, myndigheter, högskola och näringsliv. Starta certifiering av ITyrkeskunskap bli ITbranschens oberoende instans för standardiserade certifieringar. Se över kretsindelningen skapa en bättre balans mellan regionerna för effektivare administration. 3

4 Koncernen I linje med Vision 2010 har fler medlemmar givits möjlighet att vara delaktiga i föreningens utveckling och under märktes en ökad förändringstakt. Målet att ständigt utveckla verksamheten i takt med medlemmarnas behov och önskemål har hörsammats med nya typer och former av nätverk. Många kretsar har varit mer aktiva i sin medlemskommunikation genom emedlemsbrev och information om vad som är På gång samt fokuserat på medlemsnyttan. Moderbolaget Dataföreningen har i korthet synts i debatter och medverkat i påverkansarbetet för att stärka ITprofessionen och bidra till en ökad datormognad i samhället. medverkat i mässor, konferenser, föreläsningar och seminarier samt anordnat ett medlemskonvent. varit delaktig i att ta fram analyser och trender för ITbranschens aktörer och har premierat goda förebilder och initiativ. lanserat en virtuell mötesplats för alla medlemmar som även delvis är öppen för allmänheten. arbetat för att skapa mer nytta för medlemmarna samt att vidareutveckla olika förmåner för medlemmarna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Koncernen Dataföreningens verksamhet har omfattat medlemmar, fördelade på sex kretsar med aktiviteter i 105 nätverk. Drygt 400 aktiviteter har arrangerats av kretsarna och på många håll har nya nätverk bildats. Medlemsantalet har totalt minskat med 2,2 procent med undantag från en positiv utveckling i Östra kretsen samt avdelningarna Norrbotten och Sundsvall. Ett par kretsar har engagerat sig mycket i den nationella SurfaLugntkampanjen. Priser har delats ut i form av Kjell Hultmans stipendium, Årets ITnorrbottning, Årets ITSkvader, Årets MerIT, Årets ITentreprenör i Jämtland samt Dataföreningens Diamanter. DF Datakörkortet har främst sett ett ökat intresse från den offentliga sektorn och aktörer som arbetar med arbetsmarknadsutbildningar. Under året har en uppdatering gjorts av det webbaserade system som testerna körs i och förbättringar har gjorts i ECDLs samtliga moduler och gränssnitt. Certifieringar på svenska inom ITSM och Software Testing har erbjudits genom DF Certifiering AB och ackrediterade utbildningsföretag. Under året har 3 personer arbetat i bolaget och ca 225 personer har genomgått certifieringar sedan dessa lanserades i september. Samarbetet med BCS /ISEB har utökats. Bolaget har även under året haft ett samarbete med Valideringsdelegationen. Dataföreningen i Sverige Service AB har förutom tjänster för de företag som tecknat serviceabbonnemang bistått med administrationen av IThistorieprojektet och boken IT i Sverige. I och med försäljningen av DF Kompetens har servicebolaget övertagit förlagsverksamheten. 4

5 Moderbolaget Dialogen med medlemmarna utvecklades med Dataföreningens virtuella mötesplats, D4D, Den Fjärde Dimensionen, För första gången anordnades även ett medlemskonvent med matchmaking. Andra upplagan av IT i Sverige gavs ut i samarbete med Exido. Dataföreningen drev ITdebatt bl a om hempcreformen och för Surfa Lugntkampanjen. Inom ramarna för IThistorieprojektet genomfördes sex vittnesseminarier. Dataföreningen deltog aktivt i mässorna easyfairs, Internetdagarna och Sweden ICT Week. Annica Bergman utsågs till ny VD för Dataföreningen och Föreningsstämman utsåg Bo Nilsson och Gunnar L Johansson till nya hedersmedlemmar i Dataföreningen. 5

6 Koncernredovisning Koncernresultaträkning Not Koncernens intäkter m m Medlemsavgifter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter m m Koncernens kostnader Medlemsavgifter till kretsar och SIG:ar Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Summa koncernens kostnader 3, Koncernens verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Uppskjuten skatt Inkomstskatt Årets vinst

7 Koncernbalansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

8 Eget kapital och skulder Not Eget kapital 11 Bundna reserver Bundna reserver Fria reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatt Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 8

9 Kassaflödesanalys för koncernen Den löpande verksamheten Rörelseresultat före finansiella poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning varulager Ökning/minskning kundfordringar Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar Ökning/minskning leverantörsskulder Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Sålda materiella anläggningstillgångar Investeringar i dotterbolag Sålda dotterbolag Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar Ökning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 Moderföretagets resultaträkning Not Föreningens intäkter Medlemsavgifter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Föreningens kostnader Medlemsavgifter till kretsar och SIG:ar Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa föreningens kostnader 3, Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets vinst

11 Moderföretagets balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Aktuella skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

12 Eget kapital och skulder Not Eget kapital Eget kapital Balanserat kapital Årets vinst Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 12

13 Noter, gemensamma för moderföretag och koncern Not 1 Redovisnings och värderingsprinciper Föreningens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade/sålda företag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter/före förvärvet/försäljningen. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. Intäkter Intäkter redovisas i takt med leverans till kund. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas till vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovisas inte i resultat och balansräkningarna. 13

14 Materiella anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Immateriella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Antal år 5 år 5 år Finansiella anläggningstillgångar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Värdepapper Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Varulager Varulagret värderas, med tillämpning av förstin förstut principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på balansdagen. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt s k indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in och utbetalningar. Kassaflödet redovisas uppdelat på den löpande verksamheten investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten. Som likvida medel klassificeras kassa och banktillgodohavanden. 14

15 Not 2 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på rörelsegrenar Koncernen Moderbolaget Nettoomsättningen fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande: Utbildnings och konferensverksamhet ECDL SBA Serviceverksamhet Certifieringsverksamhet Summa Rörelseresultatet fördelar sig på rörelsegrenar enligt följande. Medlemsverksamhet Utbildnings och konferensverksamhet ECDL SBA Serviceverksamhet Certifieringsverksamhet Summa Not 3 Ersättning till revisorerna Koncernen Moderbolaget Revision Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Förtroendevalda revisorer Andra uppdrag än revisionsuppdraget Summa

16 Not 4 Leasingkostnader Koncernen Koncernens leasingkostnader uppgår under året till Not 5 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen Moderbolaget Medelantalet anställda, med fördelning på kvinnor och män har uppgått till Kvinnor Män Totalt Löner och ersättningar har uppgått till Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Totala personalkostnader, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader Del av pensionskostnaderna ovan som avser styrelse och verkställande direktör

17 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal på balansdagen Varav män Antal på balansdagen Varav män Koncernen (inkl dotterbolag) Styrelseledamöter Verkställande direktörer och andra ledande befattningshavare % 50 % % 50 % Moderbolaget Styrelseledamöter Föreningsdirektör och andra ledande befattningshavare % 100 % % 100 % Arvode förtroendevalda Förtroendevalda som har varit arvoderade under året är Thure Bergström, ordförande i Västra kretsen och Rolf Berndtson, styrelseordförande i Dataföreningen i Sverige. Not 6 Resultat från andelar i koncernföretag Koncernen Moderbolaget Utdelning från Datakörkortet AB Utdelning från DF Kompetens AB Nedskrivningar av aktier i DF Certifiering AB Realisationsresultat vid försäljningar av dotterföretag Summa

18 Not 7 Inventarier Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Förutbetalda hyror Övriga poster Summa Not 9 Kortfristiga placeringar Koncernen Moderbolaget Redovisat värde, totalt Varav noterade fonder Redovisat värde Börsvärde eller motsvarande

19 Not 10 Kassa och bank I posten ingår Serviam medel med kr ( kr) och medel för ITHistorieprojektet med kr ( kr). Not 11 Förändring av eget kapital Koncernen Bundna reserver Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital Omföring fg års resultat Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Eget kapital Omföring fg års resultat Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Eget kapital Omföring fg års resultat Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Eget kapital Omföring fg års resultat Årets resultat Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Eget kapital

20 forts. Not 11 Förändring av eget kapital Moderbolaget Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Eget kapital Omföring fg års resultat Årets resultat Eget kapital Omföring fg års resultat Årets resultat Eget kapital Omföring fg års resultat Årets resultat Eget kapital Omföring fg års resultat Årets resultat Eget kapital Not 12 Övriga kortfristiga skulder I posten ingår Serviam medel med kr ( kr) och medel för ITHistorieprojektet med kr ( kr). Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Framtida kostnader för intäktsförd försäljning Förutbetalda intäkter Upplupna löner inkl soc. avgifter Övriga poster Summa

21 Not 14 Transaktioner med närstående Uppgifter om moderföretaget Nedan anges årets inköp avseende koncernföretag. Inköp, (kr) Vid inköp och försäljning mellan koncernföretag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner mellan externa parter. Not 15 Övriga externa kostnader Medlemsmaterial D4D Webkostnad Lokalkostnader Kontors och förbrukningsmaterial ITdrift Konsultarvode Telefonkostnader Portokostnad Revisionsarvode Revisionsarvode konsultationer Styrelsekostnader Mäss och konventkostnader Post och bankavgifter Föreningsavgifter Företagsförsäkring Licensavgifter Ekonomitjänster Övriga kostnader Not 16 Andelar i dotterföretag Koncernen Org nr Säte Kapitalandel (%) DF Datakörkortet AB Dataförening i Sverige Service AB DF Certifiering AB Stockholm Stockholm Stockholm

22 forts. Not 16 Andelar i dotterföretag Moderbolaget Kapitalandel % Rösträtts Antal aktier andel % Bokfört värde Bokfört värde DF Datakörkortet AB Dataföreringen i Sverige Service AB DF Certifiering AB Ingående anskaffningsvärden Inköp av andelar Kapitaltillskott Försäljningar av andelar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående uppskrivningar/nedskrivningar Årets förändringar Nedskrivningar Försäljning av andelar Utgående ackumulerade uppskrivningar / nedskrivningar Utgående redovisat värde Not 17 Fordringar hos koncernföretag Tillkommande fordringar: DF Service AB Utgående fordringar på koncernföretag

23 Stockholm Rolf Berndtson Ordförande Annica Bergman Verkställande direktör Thure Bergström Mona Fernelius Micael Gustafsson Leif Häggmark Kenneth Kordelius Joakim Nejdeby Vår revisionsberättelse har avgivits Birgitta Eklöf Auktoriserad revisor PerErik Molander Förtroendevald revisor 23

24 Postadress: Box 45153, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 89

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 1(31) ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2013-01-01-2013-12-31 2(31) VD-kommentar Året 2013 var ett jubileumsår, nämligen SHE 40 år. Detta firades med måtta, men alla blev involverade, personal, ägare

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31

ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 1 Sala-Heby Energi AB Org nr ÅRSREDOVISNING Sala-Heby Energi AB 2012-01-01-2012-12-31 2 VD-kommentar Målsättningen inför året var verkligen mycket ambitiös, nämligen resultaten skulle kraftigt förbättras

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2013 2013 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 1(26) Gavlefastigheter Gävle kommun AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING

OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING ÅRSREDOVISNING 2011 OK KÖPING EKONOMISK FÖRENING 1(15) OK Köping ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005.

KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. KV. LÄRAREN MED 58 LÄGENHETER FÄRDIGSTÄLLDES SOMMAREN 2005. Foto: Roxx ÅRSREDOVISNINGAR 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4-5 Koncernresultaträkning 7 Koncernbalansräkning 8-9 Kassaflödesanalys

Läs mer

Clavister AB årsredovisning 2011

Clavister AB årsredovisning 2011 Clavister AB årsredovisning 2011 VD HAR ORDET 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 5 KONCERN- KONCERN- RESULTATRÄKNING 9 KONCERN- BALANSRÄKNING 10 KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN 12 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING 13

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713

Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr 556605-4713 Tele5 Voice Services AB (publ) Org.nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 2 Tele5 Voice Services AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen

Läs mer