Kommunstyrelsen (20)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen 2011-06-14 1(20)"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (20) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl Beslutande Ledamöter Ulrika Liljeberg (C), ordförande Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande Sakarias Winberg (KD), 2:e vice ordförande, ej Lars-Erik Jansson (S), 3:e vice ordförande Kenneth Dahlström (C) Louise Tysklind (S) Per Thulemark (M) Mats Oscarsson (S) Erica Stid (KD) Eric Böwes (MP) Gerd Adolfsson (FP) Inga Westlund (V) Tjänstgörande ersättare Aarno Magnusson (C) för Birgitta Pettersson (C) Per Spik (M) för Johanna Reichel (M) Anneli Lundell (KD) för Robin Malm (KD) Maths Bolmstam (KD) för Sakarias Winberg (KD), Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Maths Bolmstam (KD), ej Per Wiman (KD) Sven Eric Norman (FP) David Edin (BP) Åke Arnesson (BP) Helene Kallebäck (MP) Tjänstemän Göran Wigert, kommundirektör Dan Söderström, chef fritid, 145 Övriga Justering Eric Böwes (MP) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Andriette Ivarsson Ulrika Liljeberg (C) Eric Böwes (MP) ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunhuset, administrativ service Andriette Ivarsson

2 Kommunstyrelsen Dnr KS 131 Förändrat aktieägaravtal och en förändrad bolagsordning avseende AB Dalatrafik I samband med bildandet av Dalarnas kollektivtrafikmyndighet behöver flera dokument förändrad av formella skäl. Beslut om ett förändrat aktieägaravtal och en förändrad bolagsordning behöver fattas. Beslutsunderlag Förslag till nytt aktieägaravtal avseende AB Dalatrafik Förslag till ny bolagsordning för AB Dalatrafik Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna förslaget till aktieägaravtal. 2. Godkänna förslaget till bolagsordning. Kommunfullmäktige

3 Kommunstyrelsen Dnr KS 132 Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2010 Leksands naturvårdsfond har överlämnat sin årsberättelse till Leksands kommun. Leksands naturvårdsfond har till uppgift att verka för skyddet av värdefull natur i Leksands kommun. Beslutsunderlag Årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2010, daterad Kommunstyrelsens förslag för beslut i kommunfullmäktige 1. Lägga årsberättelse för Leksands naturvårdsfond 2010 till handlingarna. Kommunfullmäktige

4 Kommunstyrelsen Dnr KS 133 Regional avsiktsförklaring Direktionen i Region Dalarna gav i maj 2010 ett uppdrag åt regionchefen att utse en arbetsgrupp med deltagare från kommunernas socialtjänst med fokus på äldrefrågorna och med medverkan av landstinget ta fram en regional avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete. Statligt stöd till kunskapsutveckling inom socialtjänsten har varit otillräckligt och kortsiktigt. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans skapat en plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Region Dalarna ska fungera som ett nav i stödstrukturen, vara en beslutsorganisation, vara ett nätverk och stödja forskning, samordnad med praktik, utbildning och införande. Den huvudsakliga uppgiften är att ta ett regionalt ansvar för utvecklings- och samverkansfrågor. Det innebär att Region Dalarna tar en regional ledarroll när det gäller de sociala frågorna. Avsiktsförklaringen är Dalarnas svar på hur samordningen är tänkt att fungera. Beslutsunderlag Missiv Regional avsiktsförklaring från Region Dalarna, daterad Anta avsiktsförklaringen. Region Dalarna Sektorn vård och omsorg

5 Kommunstyrelsen Dnr KS 134 Detaljplan Refugium, Plintsberg, Leksands kommun Syftet med planläggningen är att göra det möjligt att uppföra ett landskapshotell med tillhörande bostad för värdfamiljen. Anläggningar kommer att utgöras av tio mindre byggnadskroppar, hotellrumskabiner, med en byggnadsarea om ca kvadratmeter och med två till fyra sängplatser i varje. I anslutning kommer även att finnas en servicebyggnad med bastu och bad. Från en gemensam parkering nere vid vägen leder en enkel träspång med trappor till stugorna. Nere vid vägen kommer värdfamiljens bostadshus att placeras. I anslutning kommer även att finnas komplementutrymmen till stugorna i form av pool, konferens- och ateljéutrymmen m.m. Beslutsunderlag Antagandehandling, daterad mars Anta detaljplan Refugium, Plintsberg, Leksands kommun. Sektorn samhällsbyggnad för expediering till berörda

6 Kommunstyrelsen Dnr KS 135 Detaljplan söder Soltägtgården, Plintsberg, Leksands kommun Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra 13 enfamiljshus. Området delas in i två delar där man i den norra delen medger fyra tomter och i den södra nio tomter. Delarna skiljer sig åt genom olika bestämmelser för byggnationen. Området trafikförsörjs genom en ny tillfart från länsväg 926, Plintsbergsvägen. Beslutsunderlag Antagandehandling, daterad juni Anta detaljplan för söder Soltägtgården, Plintsberg, Leksands kommun. Sektorn samhällsbyggnad för expediering till berörda

7 Kommunstyrelsen Dnr KS 136 Projektplan socialt företag Affär n Daglig verksamhet för sysselsättning till personer som omfattas av LSS (Lagen om stöd och service) startade i Leksand på 1970-talet. Affär n på Norsgatan öppnade i mitten av 1980-talet. Under 2010 har tankar väckts hos tre medarbetare i verksamheten om att undersöka möjligheten att ombilda verksamhetsdelenaffär n- Textilverkstaden till socialt företag. Kommunen ställer sig positiv till utvecklingsarbetet inom Affär n med inriktningen att undersöka möjligheterna till att driva verksamheten som ett socialt företag. Definition socialt företag Ett socialt företag: har som ändamål att integrera människor som står långt från arbetsmarkanden i samhälle och arbetsliv, skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt, återinvesterar sina vinster i den egna eller liknande verksamheter, är fristående från offentlig verksamhet, binder samman entreprenörskap med individens behov av arbete och samhällets behov av tjänster, driver affärsverksamhet där medarbetarna och deras förutsättningar står i centrum. Beslutsunderlag Projektplan, Socialt företag, Utvecklingsarbete inom daglig verksamhet LSS, Affär n. Forts. Sektorn vård och omsorg för expediering till berörda

8 Kommunstyrelsen KS 136 forts. 1. Uppdra till avdelningschef LSS att starta utvecklingsarbetet inom daglig verksamhet LSS, Affär n enligt projektplan, med inriktningen att udnersöka möjligheterna till att driva verksamheten som ett socialt företag. Tidigare beslut i ärendet VO KS VO

9 Kommunstyrelsen Dnr KS 137 Utökat antal platser i avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande flyktingbarn samt förlängning av uppsägningstid Sedan den 1 februari 2010 har Leksands kommun en överenskommelse med Migrationsverket om att ordna boende för barn utan legal vårdnadshavare, så kallade ensamkommande flyktingbarn. Uppsägningstiden för överenskommelsen är nio månader. Kommunen förbinder sig att hålla åtta boendeplatser tillgängliga för ensamkommande barn, varav tre platser alltid ska vara tillgängliga för asylsökande barn. Migrationsverket får anvisa asylsökande barn från 16 år. Barnen placeras på Siljegården intill Leksands folkhögskola. Överenskommelsen innebär att det alltid ska finnas tre asylplatser tillängliga. Det innebär att antalet inskrivna barn successivt ökar. För närvarande är 14 pojkar inskrivna i verksamheten vilket innebär sex överinskrivningar. Vi får ersättning för överinskrivna barn för den faktiska kostnaden. För att få en bättre överensstämmelse mellan antalet mottagna barn och avtalet bör överenskommelsen omregleras och utökas med sex platser. Det innebär att kommunen ordnar boende för 14 barn varav tre asylsökande. För att pojkarna ska få plats krävs det att kommunen hyr fler lokaler än Siljegården. Folkhögskolan är villig att hyra ut Målargården som är en byggnad som är sammanbyggd med Siljegården. Folkhögskolan önskar teckna ett hyresavtal på fem år. Migrationsverket kan förlänga uppsägningstiden för överenskommelsen till tre år. Migrationsverket Länsstyrelsen i Dalarna Forts.

10 Kommunstyrelsen Avdelningschef familj och stöd Integrationssamordnare Föreståndare Siljegården KS 137 forts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från integrationssamordnare Tomas Nylén och avdelningschef lärande och stöd Risto Haapala, daterad Teckna ny överenskommelse med Migrationsverket från den 1 juni 2011 om mottagande av barn utan legal vårdnadshavare, så kallade ensamkommande barn. 2. Den nya överenskommelsen innebär att kommunen anordnar boende för 14 barn varav tre asylsökande. 3. Uppsägningstiden för överenskommelsen med Migrationsverket förlängs till tre år. Tidigare beslut i ärendet LS

11 Kommunstyrelsen Dnr KS 138 GY 2011 organisation på gymanasieskolan läsåret 2011/2012 Vård- och omsorgsprogrammet på Leksands gymnasium har ett sviktande elevunderlag inför läsåret 2011/2012; enbart 5-6 sökande. Gymnasiechefens förslag är att inte starta vård- och omsorgsprogrammet i Leksand läsåret 2011/2012. De elever som sökt till programmet får hänvisas till de skolor inom Gysam som startar utbildningen. Beslutsunderlag Skrivelse från ledningsgruppen på Leksands gymnasium, daterad Protokollsutdrag från utskottet för Lärande och stöd Inte göra något intag läsåret 2011/2012 till det nya vård- och omsorgsprogrammet i Leksand utan hänvisa elever som sökt till programmet till de skolor inom Gysam som bedriver utbildningen. 2. Som ytterligare ett alternativ erbjuda de sökande till vård- och omsorgsutbildningen att få genoföra utbildningen inom gymnasial lärlingsutbildning. Uppdra till sektorscheferna för Lärande och stöd samt Vård och omsorg att skapa förutsättningar så att utbildningen kan genomförs inom lärlingsutbildningen. Tidigare beslut i ärendet LS Leksands gymnasium Sektorschef Lärande och stöd Sektorschef Vård och omsorg

12 Kommunstyrelsen Dnr KS 139 Anmälan av ordförandebeslut om att servera alkoholdrycker vid Restaurang Bygatan 16, Leksand På grund av ärendets brådskande natur har kommunstyrelsens ordförande beslutat att bevilja Restaurang Bogaz AB stadigvarande serveringstillstånd för servering vid Restaurang Bygatan 16, Leksand. Serveringstillståndet gäller fr.o.m Godkänna redovisningen av ordförandebeslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid Restaurang Bygatan 16, Leksand. Tidigare beslut i ärendet SB

13 Kommunstyrelsen Dnr KS 140 Anmälan av ordförandebeslut om tillägg till ärendet om att servera alkoholdrycker vid restaurang Skutan, Leksand På grund av ärendets brådskande natur har kommunstyrelsens ordförande beslutat att bevilja serveringstillstånd för perioden till restaurang Skutan, Leksand, under förutsättning att bygglov beviljas samt att räddningstjänsten ger klartecken. 1. Godkänna redovisningen av ordförandebeslut om tillägg till ärendet om att servera alkoholdrycker vid restaurang Skutan, Leksand.

14 Kommunstyrelsen Dnr KS 141 Anmälan av ordförandebeslut om att servera alkoholdrycker vid restaurang Lyktan, Leksand På grund av ärendets brådskande natur har kommunstyrelsens ordförande beslutat att bevilja He Li Handelsbolag stadigvarande serveringstillstånd för servering vid restaurang Lyktan, Villagatan 10, Leksand under förutsättning att räddningstjänsten ger sitt godkännande och meddelar max antal personer som får vistas i lokalen samtidigt. Serveringstillståndet gäller från och med Godkänna redovisningen av ordförandebeslut om tillstånd att servera alkoholdrycker vid restaurang Lyktan, Leksand.

15 Kommunstyrelsen Dnr KS 142 Anmälan av fattade delegeringsbeslut Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla delegering. Personalärenden enligt följande: o Beslut 14/2011fattade av städchef o Beslut 6-7/2011 fattat av chefen för natur- och förrådsenheten o Anställning av utredare fr.o.m , kommundirektör Delegeringsbeslut inom sektorn lärande och stöd Delegeringsbeslut inom sektorn samhällsbyggnad Lånebeslut o Omlagt lån kronor. Förfallodag o Nytt lån kronor. Förfallodag o Nytt lån kronor. Förfallodag o Nytt lån kronor. Förfallodag o Nytt lån kronor. Förfallodag Godkänna redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokoll av den 14 juni

16 Kommunstyrelsen Dnr KS 143 Kommunstyrelsens ordförande informerar Kommunstyrelsens ordförande informerar om: Dalating genomförs den 15 juni då bl.a. regionfrågan ska diskuteras. Biogasprojekt, Ickholmen. 1. Lägga informationen till handlingarna.

17 Kommunstyrelsen Dnr KS 144 Kommundirektören informerar Kommundirektören informerar om: Ersättning för internetuppkoppling och förbrukningsvaror för förtroendevalda. Tekniken i Plenisalen. Trafikenhetens personal slutar. Mycket jobb med att sätta den nya organisationen. Rekryteringar pågår inom kommunikationsavdelningen. 1. Lägga informationen till handlingarna.

18 Kommunstyrelsen Dnr KS 145 Driftbidrag till föreningsägda anläggningar i Leksands kommun 2011 Avdelningschef Dan Söderström presenterar ärendet och svarar på frågor. Fritidsavdelningen har gjort en sammanställning över inkomna ansökningar om driftbidrag till föreningsägda och föreslår att bidraget fördelas enligt följande: Förening Ansökan 2011 Förslag bidrag 2011 Insjöns Ridklubb Leksands Curlingklubb - - Leksands Golfklubb Leksands Orienteringsklubb Leksands Ridklubb Leksands Tennisklubb Siljansnäs IF Tällbergs IF Summa Beslutsunderlag Fritidsavdelningens sammanställning, daterad Godkänna ovanstående förslag till fördelning av driftbidrag 2011.

19 Kommunstyrelsen Fritidsavdelningen för expediering till berörda parter Ekonomichef Dnr KS 146 Ansökan om att förvaltningsrätten dömer ut till STF vandrarhem i Leksand Räddningstjänsten i Leksands kommun har i tillsynsföreläggande daterat förelagt ägaren till STF vandrarhem Leksand att senast ansluta brand- och utrymningslarmanläggningen till ständigt bemannad plats, t.ex. SOS Alarm. Beslutsunderlag Vitesföreläggande, daterat Översända ärendet till förvaltningsrätten för att ansöka om att vite på kronor till STF Vandrarhem Leksand utdöms med stöd av 5 kap 2 lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778).

20 Kommunstyrelsen Sektorn samhällsbyggnad för expediering till förvaltningsrätten Räddningstjänsten i Leksand Dnr KS 147 Fyllnadsval av ersättare (V) till utskottet för Lärande och stöd t.o.m En ersättarplats i för Vänsterpartiet är vakant i utskottet för Lärande och stöd. En ny ersättare behöver väljas. 1. Utse Kajsa Fredholm (V) som ersättare i kommunstyrelsen t.o.m under förutsättning att kommunfullmäktige utser henne som ersättare i kommunstyrelsen t.o.m

21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

Kommunhuset, administrativ service

Kommunhuset, administrativ service 1(4) Plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl. 16.30-16.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga Justeringens plats och tid Kommunhuset plenisalen, kl.18.00

Läs mer

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne

Jan-Åke Hermansson, kommundirektör Cecilia Lundqvist Hahne, sekreterare Per-Joel Sewelén, verksamhetschef LOS, 93. Cecilia Lundqvist Hahne Sammanträdesprotokoll 1 (30) Plats och tid Sammanträdesrum AB-salen, Verkstaden, Arvika, kl. 14.00 16.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, Ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf.

2014-10-21. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. 88-96 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.40 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP), v. ordf. Agneta Wessberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45

Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 2015-04-20 1(16) Plats och tid Arbetsmarknadsavdelningen, Alvesta 2015-04-20 kl. 13.15 17.10 Ajournering mellan 37 och 38 kl. 14.45 15.00 Ajournering mellan 42 och 42 kl. 16.40 16.45 Justerade paragrafer

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar

40 Kommunstyrelsens ärendelista. 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009. 42 Finansrapport december 2009. 44 Ekonomi kring föreningar 2010-02-01 Paragrafer 40 Kommunstyrelsens ärendelista 41 Månadsrapport för pensionsportföljen december 2009 42 Finansrapport december 2009 43 Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16.

Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala. Individ & Familjeomsorg, Teknikgatan 12, Kungsbacka, 2 februari, klockan 16. Nämnden för Individ & Familjeomsorg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande Gottskärs hotell och konferens, Landstormsvägen 31, 439 93 Onsala Ledamöter Kalle Sundvall (M), ordförande Karin Augustsson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S)

Ersättare Lennart Engström (KD) Karl-Otto Rosenqvist (MP) Lars Nyander (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-12-11 kl 08:30-11:45 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) 331-349, 351-353 Eva Kullenberg (FP)

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Barn- och utbildningsnämnden 2013-12-16 1-46 Plats och tid A 1, kl. 13.00-19.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Micael Åkesson (M) Jeanette Qvist (S) Eva Pehrsson-Karlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(22) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Se närvarolista sidan 2 Justerare Justeringens plats och tid Kommunkontoret

Läs mer