Beviljade projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade projekt 2007 2009 1"

Transkript

1 Beviljade projekt

2 Innehåll Inledning 3 Att lära och växa 4 Ett dynamiskt näringsliv 6 Den goda resan 12 Sveriges gröna lunga 14 Den attraktiva regionen 16 Ledarskap för samverkan 18 Övriga beviljade projekt 20 2

3 Region Gävleborg har sedan bildandet 2007 uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Den strategi som detta arbete vilar på är det regionala utvecklingsprogrammet. Region Gävleborg medfinansierar projekt av olika slag vars syfte är att medverka till regional utveckling och tillväxt. Här presenteras ett urval av de projekt som Region Gävleborg har beviljat medfinansiering till under åren De är sorterade efter vårt regionala utvecklingsprogram, Möjligheter nära dig,

4 Att lära och växa MÅL: Gävleborg är 2013 en region där människor kan lära och växa. I Gävleborg kan samhällets och näringslivets behov av arbetskraft tillgodoses genom ett kvalitativt utbud av lärandemiljöer. 4

5 Trampolinen Det 1-åriga projektet Trampolinen avser att sammanföra de verksamheter som stimulerar ungas entreprenörskap med verksamheter som syftar till att öka intresset för teknik och naturvetenskap samt förena detta med ett entreprenöriellt lärande genom hela skolväsendet. Detta kan ses som en grundbult för det livslånga lärandet. Denna plattform skall tydliggöras genom en webbportal samt ett intranät för de ingående verksamheterna Nationellt UNESCO/ UNEVOC centrum UNESCO/UNEVOC är FN:s världsomspännande organisation för samverkan inom yrkesutbildning. Det är uppbyggt av 250 organisationer utsedda av regeringarna i respektive land. Inom organisationen samverkar länderna och dess nationella centra kring utveckling av yrkesutbildning och erfarenhetsutbyte mellan FN:s medlemsländer. Projektet vill utveckla ett nationellt resurscentrum kring UNESCO/UNE- VOC i vår region och medverka till att stärka såväl regional, nationell och internationell yrkesutbildning genom erfarenhetsutbyte och samarbete med yrkesutbildare i andra länder. Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr 5

6 Ett dynamiskt näringsliv MÅL: Gävleborg är 2013 en attraktiv och konkurrenskraftig region med hållbar ekonomisk tillväxt. Våra företag växer och utvecklas på nationella och internationella marknader. 6

7 Fiber Optic Valley processledning Fiber Optic Valley fokusområde Future Position X NYSTA Projektet vidareutvecklar arbetet med att leda verksamheten, informera och kommunicera för att öka intresset i regionen för Fiber Optic Valley. Man analyserar hur organisationerna i FOV organisera sitt arbete och jämför det för att utveckla lärandet mellan olika aktörer. Man satsar också på marknads- och företagsutveckling och på att initiera behovsstyrd forskning. Projektet satsar på aktiviteter som ska leda till konkreta produkter och tjänster som ska säljas av företagen inom FOV. T ex arbetar man i ett forskningssamarbete om tekniska lösningar för framtidens regionala bredbandsnät. Projektet satsar på att inspirera och stödja alla aktörer som är öppna för samarbete med andra i nya konstellationer och som vill utveckla geografiska informationssystem med fokus på användarvänliga produkter. FPX samordnar regionens aktörer när det gäller kompetensområdet och erbjuder nya metoder och resurser för internationalisering, med marknadsanalyser, omvärldsbevakning, samverkan inom FoU och erbjuder företagen en teknisk bas i ett laboratorium. Projektägare: Fiber Optic Valley Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: Fiber Optic Valley Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: Future Position X Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer 7

8 IHT som innovativ miljö för regional utveckling (IRU) Etablera företagsrådgivarna 3M (mäklare-motor-mötesplats) Projektet vill utveckla Institutet för humanteknologi till att bli ett nationellt kunskapscentrum som hjälper näringslivet att skapa breda lösningar som bygger på kunskaper om de mest utsatta brukargruppernas behov och förutsättningar, en bred brukarmedverkan. I projektet utvecklar man metoder och tester, man samarbetar med handikapporganisationer och andra för att bygga testgrupper, skapa nätverk och sprida kunskaper samt arbetar med teknikstöd för kost och hälsa. Företagsrådgivning som förstärker kompetensen och höjer kvaliteten på informationen till nyföretagare. Uppsökande verksamhet för att nå unga som kan tänka sig starta eget företag och hjälper dem att komma igång. Man stärker också samverkan med andra aktörer i regionen och utanför landets gränser. Projektet använder sig av erfarenheter och kontaktnät som man skaffat sig i arbetet med lärcentra för att knyta ihop Hälsinglands näringsliv med forskning och utveckling. Genom regionala seminarier och konferenser informerar man om aktuella forskningsresultat som är intressanta och inspirerande för företagen. Projekten har två närliggande projekt, Entreprenörskap och Tillgänglighet. Projektägare: Institutet för Humanteknologi (IHT) Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: Gävle kommun Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd: 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Hälsingeutbildning ek förening Projektperiod: Region Gävleborg: kr 8

9 ALMI Invest Norra Mellansverige SLIM I och II Hälsingland for Business Arbetar för att underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Samtidigt erbjuds företagen hjälp med kompetens, nätverkskontakter och erfarenhet. Ett hinder för nyföretagare är bristen på kapital, även om investeringar i deras affärsidéer vore lönsamma och samhällsnyttiga. ALMI Invest hjälper företagen med riskvilligt kapital. Systemledning för innovativa miljöer och klusterprocesser.slim stödjer de aktörer som driver olika projekt inom innovativa miljöer i Norra Mellansverige. I samverkan med regionala och nationella aktörer utvecklar man kunskap och kompetens inom processledning, effektmätning och policylärande. För att öka effektiviteten i regionala kluster- och innovationssatsningar söker man nya vägar för att bättre samordna de offentliga medel som investeras i regionala tillväxtsatsningar. Projektet stöder innovatörer, personer från befintliga och nystartade företag, invandrarföretag, kvinnliga företagare och entreprenörer som har avgörande betydelse för tillväxten i Hälsingland. ALMI arbetar i projektet långsiktigt och övergripande med att utveckla näringslivet i området. Projektägare: ALMI Invest NMSv Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Region Värmland Projekttid: Region Gävleborg: kr (SLIM I), kr (SLIM II) EU:s regionala utvecklingsfond: kr (SLIM I), kr (SLIM II) Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: ALMI Företagspartner Gävleborg AB Projekttid: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap 9

10 Främja kvinnors företagande Clean Production Centre Öppna dörrar Ramprogrammet Främja kvinnors företagande syftar till att åstadkomma ett långsiktigt förändringsarbete, som omfattar såväl befintliga näringslivsaktörer som kvinnor som driver eller vill starta och driva företag. Ramprojektet förvaltar 15 miljoner kronor som offentliga och ideella organisationer kan söka för att utveckla kvinnors företagande. Under åren har 27 projekt beviljats medel. Projekten handlar om rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk, verktyg eller metoder som ger affärsutvecklinig, nya kunder och företagsutveckling. Målgrupp för delprojekten är kvinnor som driver företag eller som vill starta eller ta över företag. CPC arbetar med att öka miljöprofilen hos stålindustrin i främst Gävleborg, i senare skeden ev också i Bergslagen. Projektet arbetar för närvarande som en länk mellan problemformulerare på ex. Ovako och lokala små företag som utförare och är en del av Triple Steelix. FoU bedrivs i centrat som för närvarande fokuserar på ökad energieffektivisering och tillvaratagande av spillvärme från Ovako. Projektet skapar tillväxt genom att ta tillvara outnyttjad kompetens hos personer med utländsk bakgrund. Företag deltar i projektet och man upplyser om sambandet mellan mångfald och marknadsutvidgning, produktutveckling och innovation. Projektägare: Länsstyrelsen Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Jernkontoret/Triple Steelix Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Länsstyrelsen Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap 10

11 11

12 Den goda resan MÅL- Gävleborg är 2013 lätttillgängligt för besökare och erbjuder välfungerande transportmöjligheter och kommunikationer för företag och människor i länet. Infrastrukturen hjälper Gävleborg att uppnå uppställda miljömål. 12

13 Ostkustbanan/Ådalsbanan Tid för tåg Projektets övergripande syfte är att bidra till en långsiktigt hållbar regionförstoring, regionintegrering och minskade restider. Detta genom att få bort flaskhalsar och förbättra järnvägen på Ostkustbanan och Ådalsbanan. Projektet bidrar till att påskynda nödvändiga investeringar genom aktiviteter som att utarbeta beslutsunderlag, utreda kostnader och nyttor av investeringar, utreda olika finansieringsalternativ. Ett strategiskt arbete med kommunikation och information är en viktig del i arbetet. (Ökat tågresande i södra Norrland) är ett samarbetsprojekt mellan 18 aktörer i södra Norrland längs Norra Stambanan och Mittbanan, alla med ambitionen att öka antalet resenärer på tågen. Med fler resenärer på tågen kan vi på sikt erbjuda fler avgångar, lägre priser och bättre utbud. Projektets övergripande syfte är att nå kompetensförhöjning, minska koldioxidutsläppen och stärka regionens utveckling. Projektet jobbar med attitydförändringar för att minska resandet med bil och öka det kollektiva resandet med tåg, längs Norra Stambanan samt Mittbanan i södra och mellersta Norrlands inland. Projektägare: Sundsvalls kommun Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 2.1 Tillgänglighet och Attraktivitet Projektägare: Ljusdals kommun Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 2.1 Tillgänglighet 13

14 Sveriges gröna lunga MÅL- Gävleborg har 2013 livaktiga areella näringar och hämtar utvecklingskraft från ett hållbart jord- och skogsbruk. Gävleborg når också majoriteten av sina regionala miljömål. 14

15 Biogas Mitt Syftar till att skapa förutsättningar för biogasproduktion till fordon i Gävleborg och Dalarna. Arbetet med biogasfrågorna sker via en nybildad ideell förening och har därmed en mängd parter involverade i styrelse, referensgrupper och medlemsmöten. Biogas Mitt arbetar främst via nätverkande, samling och kunskapshöjande åtgärder. Projektet har även fria medel för att kunna göra utredningar och inventeringar till hjälp för kommande produktionsbolag. Biogas Mitt kommer själv inte att producera eller distribuera färdig biogas. Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap 15

16 Den attraktiva regionen MÅL- Gävleborg är 2013 en region där människor, organisationer och företag vill bo och verka. Här finns en stark attraktionskraft och en tillåtande atmosfär som ger utrymme för individen att utvecklas. 16

17 Wij Landskapspark Genom projektet bygger man en landskapspark som ska skapa medvetande, kunskap och uppmärksamhet kring kretslopp, resursanvändning och folkhälsa. Den energi och näring som konsumeras ska också produceras på Wij. Hälsingegårdar Världsarv och utveckling Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Gävleborgs Län samt Länsmuseet i Gävleborg. Projektets övergripande syfte är att förbereda Hälsingland för ett kommande världsarv. Projektet syftar också till att berörda intressenter i Hälsingland kontinuerligt får information och kan se möjligheter till utveckling med Hälsingegårdarna och världsarvet som grund för att skapa förutsättningar för nya företag och arbetstillfällen i regionen. Projektets aktiviteter utgår även från ett vidare synsätt där besöksmålet är Hälsingebygd i vid mening. FÖRST förstärkt samverkan mellan Högskolan i Gävle och regionen för ökad tillväxt Högskolan i Gävle bildar team för entreprenörskap och kunskapsdriven tillväxt för att knyta samman högskolans resurser och kompetens med kommunernas näringslivskontor och andra länkar till företagen. Uppgiften är framför allt att utveckla samarbetsformer och aktiviteter som underlättar rekrytering, skapar ny kompetens och stärker företagens konkurrenskraft. Projektägare: Stiftelsen Wij Trädgårdar Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Högskolan i Gävle Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer 17

18 Ledarskap för samverkan MÅL- Gävleborg har år 2013 ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap hos företrädare för de ledande aktörerna i länet. Naturliga arenor för dialog och samarbete fi nns upprättade och Gävleborg har ett framskridet arbete för att få fram nya ledare. 18

19 Ledarskap för samverkan En förstudie som syftar till att ta fram en kartläggning och analys från 10 kommuner i problematiken kring ledarskapet och kompetens med fokus på utbildning. Målet är att från analysen föreslå åtgärder och i dialog med länet, Region Gävleborg, och Högskolan i Gävle hitta former för kompetensutveckling inom de områden som aktualiseras. Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr 19

20 Övriga beviljade projekt 2007 Projektnamn Projektägare Summa Överbryggningsprojekt IGA Mellansvenska Handelskammaren Europa Direkt Gävleborg Europa Direkt Det goda livet Närljus Idrott och Turism Hälsinglands Idrottsförbund Motorstadion i Årsunda med internationell status AMF Årsunda Rentré Söderhamns kommun Vita Fläckar Region Gävleborg X-Park Söderhamns kommun Region Gävleborg for Business ALMI Företagspartner Gävleborg Erfarenhetsutbyte mellan teknikföretag Sandvikens kommun Spira-projektet i Gävleborg Entreprenörsstift Drivhuset Gävleborg FoU Hälsingland Hälsingeutbildning ek förening M Hälsingeutbildning ek förening InnovX ALMI Företagspartner Gävleborg Folkmusikfest Folkmusikfest i Gästrikland Anläggning för kulturaktiviteter St Staffans kapell Ökad användning av förnybar energi Gävleborgs Kommuner o Landsting Vidareutveckling centrum för radiomätteknik Högskolan i Gävle ProBo Bollnäs kommun Europeiskt Centrum för e-validering Sandvikens kommun SWIX Kvinnokooperativet Saga Förstärkt samverkan mellan HiG och företag Högskolan i Gävle Kompetenscentrum Industriell IT Sandvikens kommun Utveckling av evenemangsarena Ljusdals Mekanföretag ek för Flottningsleden Stiftelsen Dalälvarnas Flottningsmuseum Samverkansprojekt för den sociala ekonomin Coompanion Kooperativ Utveckling Gävleborg Valideringskluster Högskolan i Gävle Erskineland Länsmuseet Gävleborg Miljöriket Näringsliv för miljön i Söderhamn Etablera företagsrådgivarna i Gästrikland Gävle kommun Internationell Landsbygdskonferens Länsstyrelsen Gävleborg Affärsmodell för validering Ljusdals Kommun

21 2007 Projektnamn Projektägare Summa Miljömålsarbete Gävleborg Gävle Dala Energikontor Ramprogram för LBU Länsstyrelsen Gävleborg Våga Växa Ung företagssamhet Gävleborg Hälsingegårdsbranschen Hälsingegårdar ek för Linné i samtiden Stiftelsen Wij Trädgårdar Region Gävleborg Region Gävleborg Region Gävleborg (GKL) Gävleborgs Kommuner o Landsting Mord och Gästabud Medborgarskolan Framtidsplanering Briggen G Föreningen Briggen Gerda Samarbete Åbo Akademin Högskolan i Gävle Hälsingland for Business ALMI Fiber optic valley Processledn nr 1 Fiber Optic Valley Idéell förening Fiber optic valley Focusområde nr 1 Fiber Optic Valley Idéell förening Future Position X NYSTA Future Position X IRU, IHT som Innovativ miljö för Regional Utveckling IHT, Institutet för Human Teknologi SWX-energi Region Gävleborg/GDE IT-rådgivarna Hudiksvalls Näringslivs AB Matresursen-för lokal livsmedelsproduktion HS Konsult AB Kluster E Tillväxtkontoret Sandviken Acreo Fiber Optic Center I Acreo AB Kreditgarantiföreningen Gävleborg Gävleborgs Kreditgarantiförening Ostkustbanan/Ådalsbanan Sundsvalls kommun Hofors Clean Production Centre Hofors Kommun IT-rådgivarna - E-hantering Hudiksvalls Näringslivs AB Uppgradering av traditionellt byggsystem Föreningen Svenska Timmerhus Fem ef Högskolan i Gävle Effektiva transporter och miljöanpassat resande Entré Hofors Förstudie GEOSUS HNA XYZAC - RTK Lantmäterimyndigheten Gävleborgs län Genomförande av aktiviteter för RUP/RTP Region Gävleborg Botniska korridoren Region Gävleborg Utveckling av ett innovationssystem Coompanion, Kooperativ utveckling Gävleborg

22 2007 Projektnamn Projektägare Summa Kommunmolnet Region Gävleborg Främja kvinnors företagande Länsstyrelsen Gävleborg Integrativ hälsomottagning Fjärran höjder Högskolan Gävle Europa direkt Gävleborg Gävle kommun Förstudie Deslgn SWX SVID Utv av miljöarbete till ungdomar i Gävleborgs län Landstinget Gävleborg Around the Baltic Sea Handpappersverkstan Projektnamn Projektägare Summa 2008 E16 Gävle-Oslo Borlänge kommun Marknadsföring Folkmusikfest Arrangörsföreningen folkmusikfest Utv av miljöarbetet till ungdomar i Gävleborgs län Landstinget Gävleborg Ett attitydprojekt om entreprenörskap Hamrånge företagarförening Design för kreativitet Design i Västernorrland Ideell förening Entrecoop Coompanion, Kooperativ utv i G-borg Kompetenscentrum - Industriell IT Sandvikens kommun SLIM-Systemledning Region Värmland Segla Briggen Gerda Föreningen Briggen Gerda Wij LandskapsPark Stiftelsen Wij Trädgårdar Hälsingegårdar - världsarv och utveckling Region Gävleborg Interactive TV Arena - steg 3 Interactive TV Arena KB Etablera företagsrådgivarna i Gästrikland Gävle kommun M (mäklare-motor-mötesplats) Innovativa miljöer Hälsingeutbildning ekonomisk förening FÖRST Högskolan i Gävle LINK SUH M (mäklare-motor-mötesplats) Entreprenörskap Hälsingeutbildning ekonomisk förening M (mäklare-motor-mötesplats) Tillgänglighet Hälsingeutbildning ekonomisk förening Förstudie för Strömvallen/Konserthuset-området Gefl e IF Uppgradering av trad byggsyst - TILLÄGGSBESLUT Föreningen Svenska Timmerhus 0 Future Position X NYSTA - TILLÄGGSBESLUT Future Position X

23 2008 Projektnamn Projektägare Summa IRU, IHT som Innovativ miljö TILLÄGGSBESLUT IHT, Institutet för Human Teknologi 0 Produktionslyft Hälsingland Hudiksvalls företags skola ek för Finnskogsturism i Norra Mellansverige - förstudie Sandvikens kommun Wij Valsverk - wij konst VERK M Forsling Jenke/mfj-form Utvecklingen av den innovativa laboratoriemiljön Högskolan i Gävle Utvecklingen av den innovativa laboratoriemiljön Högskolan i Gävle Teknikcollege Hälsingland Bromangymnasiet, Hudiksvall Förstudie - Kreativ utveckling (KRUT) Region Dalarna Förutsättningar effektivare kommunikationer Region Gävleborg Kulturhuvudstadsprojektet Gävle 2014 Gävle kommun SMEEFEN - Egieffektivisering hos SME-företag Gävle Dala Energikontor Informations- och utbildningsverksamhet Sveriges geologiska undersökning Europahuset Projektcervice Europahuset Gävleborg Förstudie/Pilot för projekt Utvecklingsnät Fiber Optic Valley AB Förstudie processutveckling steg II Närljus Stenegård LLL - Lekande, Läkande, Lärande Ljusdals kommun Förstudie Vårdtyngdsmätning och Vårdplanering Gävle kommun Öppna dörrar Länsstyrelsen Gävleborg GEOSUS, Geoenergy research centre HNA Gävleborg Business Incubator AB - förstudie Gävle Technology Park Center of Excellence i Gävleborg Gävle Dala Energikontor Renewable Energy Conference - RENEC Mellansvenska handelskammaren Skolprogram/Hälsingegårdar Hälsinglands museum Hudiksvall RUP och Tillväxt - TILLÄGGSBESLUT Region Gävleborg Unga vuxna utanför Region Gävleborg/FOU Förstudie etablering Regionalt Vindkraftcentrum Söderhamns kommun Skapa dans Landstinget-Musik Gävleborg Inför Entre Region Gävleborg/Tillväxt Fostering an Innovative and Creative European Söderhamns kommun Miljöanpassat transportsystem Landstinget Gävleborg Varannan ungdom Ung företagsamhet Gävleborg

24 2008 Projektnamn Projektägare Summa Det prestigelösa ledarskapet Region Gävleborg/Tillväxtenheten Förstudie: Ystegården Ystegården i Hillsta Förstudie CLIP Högskolan i Gävle ALMI Invest Norra Mellansverige ALMI Invest Norra Mellansverige AB Leader Hälsingebygden Leader Hälsingebygden LAG Drivhuset Gävleborg - tjänstedriven tillväxt Drivhuset Gävleborg Förstudie angående Hälsinge yrkeshögskola Hälsingeutbildning ekonomisk förening Förstudie Gävleborgs Näringslivsvecka Företagarna Service i Gävleborg St Staffan St Staffans kapell på Älvåsen i Hassela Förstudie Bredbandsinkubator i Gävleborg Fiber Optic Valley AB Biogas nätverk i Gävleborgs län Landstinget Gävleborg Bok & biblioteksmässa Gävle kommun & fritid Trampolinen Region Gävleborg För framtiden i Gävleborg Region Gävleborg Den goda resan Region Gävleborg Förstudie Ockelbo Ockelbo kommun Besöksnäring Gävleborg - strategi och utveckling Region Gävleborg Utvärdering av luftburet solenergisystem för byggnader Högskolan i Gävle SSSBP Exportrådet Nationellt UNESCO/UNEVOC centrum Region Gävleborg Uppgradering av traditionellt byggsystem II Föreningen Svenska Timmer hus Technicum en innovativ miljö vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Digital Minds The Nordic Light Interactive TV Arena AB Leader Gästrikebygden Leader Gästrikebygden Leader Hälsingebygden -TILLÄGGSBESLUT Leader Hälsingebygden

25 2009 Projektnamn Projektägare Summa LINK-idrottsturism SUH Besöksnäringen Gävleborg - strategi och utveckling Region Gävleborg GIS-Arena Karlstads kommun Innovationssystem Triple Steelix Triple Steelix Europa Direkt 2009 Gävle kommun Ökat tågresande i södra Norrland Ljusdals kommun Botniska korridoren - en europeisk transportkorridor Norrtåg AB Bergslagssatsningen - Kultur och Turism Intresseföreningen Bergslaget Vind Gävleborg Samkraft AB SLIM II Region Värmland Hälsingland for Business, H4B ALMI Företagspartner i Gävleborg AB ALMI Invest Norra Mellansverige ALMI Invest Norra Mellansverige AB Förstudie: Omvandling av f d industriområden Gävle kommun/kultur och Fritid Förstudie: Joe Hill-gården Stiftelsen Joe Hillgården Lokal identitet och produktion Studieförbundet Vuxenskolan Dal-G-borg Förstudie: Gästriklands yrkeshögskola Sandvikens kommun / CVL Utveckling av Kustvägen Nordanstigs kommun Lära och Växa Region Gävleborg / Tillväxtenheten Processarbete miljöteknik Region Gävleborg Tillväxtenheten Förstudie: Projekt Dragon Land Regionförbundet Uppsala län Grön station 2, förstudie Ockelbo kommun Hälsinge Yrkeshögskola Hälsingeutbildning ekonomisk förening Arbetslivsmentorprogrammet Gävle kommun CLIQ Gävle kommun Förstudie: Folkteatern - Communitycentrum Stiftelsen Folkteatern Gävleborg Informations- betr mineralprospektering Sveriges geologiska undersökning Kreativa näringar Region Dalarna Medlemsvård LIST LIST Gävleborg Förstudie för projekt Science Bus Hudiksvalls kommun

26 2009 Projektnamn Projektägare Summa Gävle-Dala Designlab (version 2) Stiftelsen Teknikdalen Utvecklingsprojekt BiogasMitt Intresseföreningen BiogasMitt Utveckling och samordning av besöksnäringen Region Gävleborg/Tillväxtenheten Kustnära Mötesplatser, etapp 1 Gävle kommun Gävle-Dala utvecklingsstråk Falu kommun Teknikcollege Hälsingland Hälsingeutbildning ekonomisk förening Gästrike och Älvkarleby gemensamma marknad Gävle kommun Movexum Företagsinkubator Gävleborg Movexum AB Clean Production Center Jernkontoret/Triple Steelix Öppna dörrar Länsstyrelsen Gävleborg Radiocentrum Högskolan i Gälve Säker rastplats Gävle hamn Gävle kommun Ramprojek: Regionens småtsöd till ideella sektorn Region Gävleborg/Tillväxtenheten Strukturfondspartnerskapet 2009 SFP Norra Mellansverige Urix 2009 Söderhamns kommun Haaken Gulleson och medetida kyrklig skulptur Stiftelsen Hälsinglands museum E-process för bästa offentliga affären Region Gävleborg/Tillväxtenheten Nationell IT-strategi Region Gävleborg/Tillväxtenheten Förhöjd viadukt Vägverket Region Mitt Eldklotet Företagargala Gävleborg Företagarna Service i Gävleborg AB Drivhuset Gävleborg Drivhuset Gävleborg Konstnärlig fi beroptisk testbädd - förstudie Fiber Optic Valley AB ISEA, Institute fpr Skill Supply by E-Assessment ISEA Ideell förening Förstudie Nat Lab FörEn Region Gävleborg/GDE Refi ll (Rädda etablerade företag i lång lågkonjunktur) ALMI Företagspartner AB Effektiv process för komp.för. av kvalificerad arbetskraft Future Posotion X Vägledningsforum Gävleborg Vägledningsrådet Gävleborg Gymnasial lärling inom gymnasieskolan i Hälsingland Hälsingeutbildning ekonomisk förening Projekt Järnvägsplan-Gävle hamn Banverket

27 27

28 Ruddammsgatan 30, Gävle Box 834, Gävle Tel: Fax:

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

SLIM III. TPP Framtidsfabriken fas tre Innovativa processer. Fokus InnoWent

SLIM III. TPP Framtidsfabriken fas tre Innovativa processer. Fokus InnoWent Sid 1 (10) PRESSMEDDELANDE Vid s sammanträde i Sandviken den 14-15 december prioriterades EU-projekt för över 330 Mkr för prioriterade följande ansökningar för finansiering av EU:s social- och regionala

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

Bilaga 1... 7 Lista på områden under respektive tema:... 7

Bilaga 1... 7 Lista på områden under respektive tema:... 7 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Vision 2020... 4 3. Affärsidé... 4 4. Övergripande mål... 4 5. Strategi... 5 6. Förhållningssätt... 5 7. Teman... 6 Bilaga 1... 7 Lista på områden under respektive

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Vem är vem aktörskarta

Vem är vem aktörskarta Vem är vem aktörskarta ALMI Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas och verksamheten omfattar lån, riskkapital och rådgivning i innovationsfrågor. www.almi.se

Läs mer

Hälsingegårdarna och projekten

Hälsingegårdarna och projekten Sveriges 15:e världsarv 1 juli 2012 Hälsingegårdarna och projekten Kultur och kulturarv som drivkraft för regional utveckling och tillväxt 14 mars 2013 Lena Landström Världsarvskoordinator Länsstyrelsen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 14/6 2011 kl.17.30 21.00 Gammelstilla Café, Gammelstilla, Hofors

Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 14/6 2011 kl.17.30 21.00 Gammelstilla Café, Gammelstilla, Hofors Protokoll för LAG-möte Leader Gästrikebygden 14/6 2011 kl.17.30 21.00 Gammelstilla Café, Gammelstilla, Hofors FORMALIA 1. Mötet öppnas av ordförande Kenneth Nyberg 2. Alice Lindgren hälsade välkommen till

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Logistik avgör. Behov av kompetens kring effektiva. och globalt

Logistik avgör. Behov av kompetens kring effektiva. och globalt Logistik avgör Behov av kompetens kring effektiva försörjningskedjor regionalt och globalt Enablers - Human resources (3) - Finance and support (3) Firm activities - Firm investments (2) - Linkages and

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ

0DUNQDGVNRPPXQLNDWLRQ VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4 MARKNADSKOMMUNIKATION Svår men spännande utmaning att särskilja sig 6 MARKNADSKOMMUNIKATION PR-arbete för relationer, reaktioner och rykten PR HANDLAR

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling

Innovation enligt vår definition. Ny kunskap blir till nytta och handling Innovation enligt vår definition Ny kunskap blir till nytta och handling Ett framstående universitet med ämnesmässig bredd, mod att ompröva och förmåga att utveckla Samverkan Vi har som mål att genom bred

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder

Regionala Mål 2 Projekt. Projektansökan ur EG:s strukturfonder Regionala Mål 2 Projekt Projektansökan ur EG:s strukturfonder Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige 4. Östra Mellansverige 5. Stockholm 6. Västsverige

Läs mer

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar

Välkommen till. Nordanstig. i norra Hälsingland. Här förverkligar du dina livsdrömmar Välkommen till Nordanstig i norra Hälsingland Här förverkligar du dina livsdrömmar N O R D A N S T I G - Naturligtvis. Här förverkligar du dina livsdrömmar. I norra Hälsingland, nära Sveriges mittpunkt,

Läs mer

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö

Rev. 1, 2008-09-05 Maria H. FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö Rev. 1, 2008-09-05 Maria H FEM Förnybar energi, Energieffektivisering och Miljö FAKTA OM PROJEKTET Projektstart 1:a juni 2008 Projektets varaktighet 36 månader Med planerad förlängning i ytterligare 2

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg

Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fördjupad projektbeskrivning Movexum regional företagsinkubator Gävleborg Fas 2 2011-07-01 -- 2013-12-31 Bilaga till ansökan om regionala projektmedel hos Region Gävleborg 2011-2013 Innehåll 1. Sammanfattande

Läs mer

KalmarÖland En smartare landsbygd!

KalmarÖland En smartare landsbygd! KalmarÖland En smartare landsbygd! Utdrag ur strategins delar som är väsentliga för urval av projekt. Materialet är inte fullt språkgranskat och måste till vissa delar kortas. Kommentarer och förslag till

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop

Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet. Entrécoop LÄGESRAPPORT 6 Lägesrapport från Värmlandskooperativen avseende arbetsinsatser inom ramarna för projektet Entrécoop Denna lägesrapport avser tidsperioden: 2009-05-01 2009-05-31 Övriga finansiärer: Region

Läs mer

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna!

Utvecklingsområde 1. Kunskap och kompetens. Välkomna! Utvecklingsområde 1 Kunskap och kompetens Välkomna! Workshop Kunskap och kompetens Introduktion av Peter Morfeldt Vart ska vi och vad gör vi för att nå målen, inom kunskapslyft barn och unga (5 min) Presentation

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014

POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 POPULÄRVERSION AV SLUTRAPPORT Främja kvinnors företagande 2011-2014 Målet för Region Gävleborgs näringslivsutveckling är att fler företag startas, överlever och växer. Tillväxtverket fick, på uppdrag

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Information till småföretag V A R N Ä R H U R

Information till småföretag V A R N Ä R H U R S T Y R K A E N E R G I A R B E T S L U S T Information till småföretag V A R N Ä R H U R Tre små apelsiner Det är en sen kväll i april - den 14 april - 1912. Passagerarfaryget Titanic går för långt norrut

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet

En hållbar region med sikte på framtiden. Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Plattform för samarbetet En hållbar region med sikte på framtiden Region Kronoberg ska bidra till ett livskraftigt län där människor vill leva och arbeta. Vi ska

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS

KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS KULTUR PROJEKTET OPEN MINDS MARKARYDS Regionförbundet Södra Småland Kulturens Open Space Kosta Glascenter 2014-01-24 BAKGRUND Idédiskussion Idéskiss Hösten 2011 Förstudie Januari mars 2012 Dialogmöten

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer