Beviljade projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade projekt 2007 2009 1"

Transkript

1 Beviljade projekt

2 Innehåll Inledning 3 Att lära och växa 4 Ett dynamiskt näringsliv 6 Den goda resan 12 Sveriges gröna lunga 14 Den attraktiva regionen 16 Ledarskap för samverkan 18 Övriga beviljade projekt 20 2

3 Region Gävleborg har sedan bildandet 2007 uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Den strategi som detta arbete vilar på är det regionala utvecklingsprogrammet. Region Gävleborg medfinansierar projekt av olika slag vars syfte är att medverka till regional utveckling och tillväxt. Här presenteras ett urval av de projekt som Region Gävleborg har beviljat medfinansiering till under åren De är sorterade efter vårt regionala utvecklingsprogram, Möjligheter nära dig,

4 Att lära och växa MÅL: Gävleborg är 2013 en region där människor kan lära och växa. I Gävleborg kan samhällets och näringslivets behov av arbetskraft tillgodoses genom ett kvalitativt utbud av lärandemiljöer. 4

5 Trampolinen Det 1-åriga projektet Trampolinen avser att sammanföra de verksamheter som stimulerar ungas entreprenörskap med verksamheter som syftar till att öka intresset för teknik och naturvetenskap samt förena detta med ett entreprenöriellt lärande genom hela skolväsendet. Detta kan ses som en grundbult för det livslånga lärandet. Denna plattform skall tydliggöras genom en webbportal samt ett intranät för de ingående verksamheterna Nationellt UNESCO/ UNEVOC centrum UNESCO/UNEVOC är FN:s världsomspännande organisation för samverkan inom yrkesutbildning. Det är uppbyggt av 250 organisationer utsedda av regeringarna i respektive land. Inom organisationen samverkar länderna och dess nationella centra kring utveckling av yrkesutbildning och erfarenhetsutbyte mellan FN:s medlemsländer. Projektet vill utveckla ett nationellt resurscentrum kring UNESCO/UNE- VOC i vår region och medverka till att stärka såväl regional, nationell och internationell yrkesutbildning genom erfarenhetsutbyte och samarbete med yrkesutbildare i andra länder. Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr 5

6 Ett dynamiskt näringsliv MÅL: Gävleborg är 2013 en attraktiv och konkurrenskraftig region med hållbar ekonomisk tillväxt. Våra företag växer och utvecklas på nationella och internationella marknader. 6

7 Fiber Optic Valley processledning Fiber Optic Valley fokusområde Future Position X NYSTA Projektet vidareutvecklar arbetet med att leda verksamheten, informera och kommunicera för att öka intresset i regionen för Fiber Optic Valley. Man analyserar hur organisationerna i FOV organisera sitt arbete och jämför det för att utveckla lärandet mellan olika aktörer. Man satsar också på marknads- och företagsutveckling och på att initiera behovsstyrd forskning. Projektet satsar på aktiviteter som ska leda till konkreta produkter och tjänster som ska säljas av företagen inom FOV. T ex arbetar man i ett forskningssamarbete om tekniska lösningar för framtidens regionala bredbandsnät. Projektet satsar på att inspirera och stödja alla aktörer som är öppna för samarbete med andra i nya konstellationer och som vill utveckla geografiska informationssystem med fokus på användarvänliga produkter. FPX samordnar regionens aktörer när det gäller kompetensområdet och erbjuder nya metoder och resurser för internationalisering, med marknadsanalyser, omvärldsbevakning, samverkan inom FoU och erbjuder företagen en teknisk bas i ett laboratorium. Projektägare: Fiber Optic Valley Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: Fiber Optic Valley Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: Future Position X Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer 7

8 IHT som innovativ miljö för regional utveckling (IRU) Etablera företagsrådgivarna 3M (mäklare-motor-mötesplats) Projektet vill utveckla Institutet för humanteknologi till att bli ett nationellt kunskapscentrum som hjälper näringslivet att skapa breda lösningar som bygger på kunskaper om de mest utsatta brukargruppernas behov och förutsättningar, en bred brukarmedverkan. I projektet utvecklar man metoder och tester, man samarbetar med handikapporganisationer och andra för att bygga testgrupper, skapa nätverk och sprida kunskaper samt arbetar med teknikstöd för kost och hälsa. Företagsrådgivning som förstärker kompetensen och höjer kvaliteten på informationen till nyföretagare. Uppsökande verksamhet för att nå unga som kan tänka sig starta eget företag och hjälper dem att komma igång. Man stärker också samverkan med andra aktörer i regionen och utanför landets gränser. Projektet använder sig av erfarenheter och kontaktnät som man skaffat sig i arbetet med lärcentra för att knyta ihop Hälsinglands näringsliv med forskning och utveckling. Genom regionala seminarier och konferenser informerar man om aktuella forskningsresultat som är intressanta och inspirerande för företagen. Projekten har två närliggande projekt, Entreprenörskap och Tillgänglighet. Projektägare: Institutet för Humanteknologi (IHT) Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: Gävle kommun Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd: 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Hälsingeutbildning ek förening Projektperiod: Region Gävleborg: kr 8

9 ALMI Invest Norra Mellansverige SLIM I och II Hälsingland for Business Arbetar för att underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Samtidigt erbjuds företagen hjälp med kompetens, nätverkskontakter och erfarenhet. Ett hinder för nyföretagare är bristen på kapital, även om investeringar i deras affärsidéer vore lönsamma och samhällsnyttiga. ALMI Invest hjälper företagen med riskvilligt kapital. Systemledning för innovativa miljöer och klusterprocesser.slim stödjer de aktörer som driver olika projekt inom innovativa miljöer i Norra Mellansverige. I samverkan med regionala och nationella aktörer utvecklar man kunskap och kompetens inom processledning, effektmätning och policylärande. För att öka effektiviteten i regionala kluster- och innovationssatsningar söker man nya vägar för att bättre samordna de offentliga medel som investeras i regionala tillväxtsatsningar. Projektet stöder innovatörer, personer från befintliga och nystartade företag, invandrarföretag, kvinnliga företagare och entreprenörer som har avgörande betydelse för tillväxten i Hälsingland. ALMI arbetar i projektet långsiktigt och övergripande med att utveckla näringslivet i området. Projektägare: ALMI Invest NMSv Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Region Värmland Projekttid: Region Gävleborg: kr (SLIM I), kr (SLIM II) EU:s regionala utvecklingsfond: kr (SLIM I), kr (SLIM II) Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: ALMI Företagspartner Gävleborg AB Projekttid: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap 9

10 Främja kvinnors företagande Clean Production Centre Öppna dörrar Ramprogrammet Främja kvinnors företagande syftar till att åstadkomma ett långsiktigt förändringsarbete, som omfattar såväl befintliga näringslivsaktörer som kvinnor som driver eller vill starta och driva företag. Ramprojektet förvaltar 15 miljoner kronor som offentliga och ideella organisationer kan söka för att utveckla kvinnors företagande. Under åren har 27 projekt beviljats medel. Projekten handlar om rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk, verktyg eller metoder som ger affärsutvecklinig, nya kunder och företagsutveckling. Målgrupp för delprojekten är kvinnor som driver företag eller som vill starta eller ta över företag. CPC arbetar med att öka miljöprofilen hos stålindustrin i främst Gävleborg, i senare skeden ev också i Bergslagen. Projektet arbetar för närvarande som en länk mellan problemformulerare på ex. Ovako och lokala små företag som utförare och är en del av Triple Steelix. FoU bedrivs i centrat som för närvarande fokuserar på ökad energieffektivisering och tillvaratagande av spillvärme från Ovako. Projektet skapar tillväxt genom att ta tillvara outnyttjad kompetens hos personer med utländsk bakgrund. Företag deltar i projektet och man upplyser om sambandet mellan mångfald och marknadsutvidgning, produktutveckling och innovation. Projektägare: Länsstyrelsen Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Jernkontoret/Triple Steelix Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Länsstyrelsen Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap 10

11 11

12 Den goda resan MÅL- Gävleborg är 2013 lätttillgängligt för besökare och erbjuder välfungerande transportmöjligheter och kommunikationer för företag och människor i länet. Infrastrukturen hjälper Gävleborg att uppnå uppställda miljömål. 12

13 Ostkustbanan/Ådalsbanan Tid för tåg Projektets övergripande syfte är att bidra till en långsiktigt hållbar regionförstoring, regionintegrering och minskade restider. Detta genom att få bort flaskhalsar och förbättra järnvägen på Ostkustbanan och Ådalsbanan. Projektet bidrar till att påskynda nödvändiga investeringar genom aktiviteter som att utarbeta beslutsunderlag, utreda kostnader och nyttor av investeringar, utreda olika finansieringsalternativ. Ett strategiskt arbete med kommunikation och information är en viktig del i arbetet. (Ökat tågresande i södra Norrland) är ett samarbetsprojekt mellan 18 aktörer i södra Norrland längs Norra Stambanan och Mittbanan, alla med ambitionen att öka antalet resenärer på tågen. Med fler resenärer på tågen kan vi på sikt erbjuda fler avgångar, lägre priser och bättre utbud. Projektets övergripande syfte är att nå kompetensförhöjning, minska koldioxidutsläppen och stärka regionens utveckling. Projektet jobbar med attitydförändringar för att minska resandet med bil och öka det kollektiva resandet med tåg, längs Norra Stambanan samt Mittbanan i södra och mellersta Norrlands inland. Projektägare: Sundsvalls kommun Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 2.1 Tillgänglighet och Attraktivitet Projektägare: Ljusdals kommun Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 2.1 Tillgänglighet 13

14 Sveriges gröna lunga MÅL- Gävleborg har 2013 livaktiga areella näringar och hämtar utvecklingskraft från ett hållbart jord- och skogsbruk. Gävleborg når också majoriteten av sina regionala miljömål. 14

15 Biogas Mitt Syftar till att skapa förutsättningar för biogasproduktion till fordon i Gävleborg och Dalarna. Arbetet med biogasfrågorna sker via en nybildad ideell förening och har därmed en mängd parter involverade i styrelse, referensgrupper och medlemsmöten. Biogas Mitt arbetar främst via nätverkande, samling och kunskapshöjande åtgärder. Projektet har även fria medel för att kunna göra utredningar och inventeringar till hjälp för kommande produktionsbolag. Biogas Mitt kommer själv inte att producera eller distribuera färdig biogas. Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap 15

16 Den attraktiva regionen MÅL- Gävleborg är 2013 en region där människor, organisationer och företag vill bo och verka. Här finns en stark attraktionskraft och en tillåtande atmosfär som ger utrymme för individen att utvecklas. 16

17 Wij Landskapspark Genom projektet bygger man en landskapspark som ska skapa medvetande, kunskap och uppmärksamhet kring kretslopp, resursanvändning och folkhälsa. Den energi och näring som konsumeras ska också produceras på Wij. Hälsingegårdar Världsarv och utveckling Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Gävleborgs Län samt Länsmuseet i Gävleborg. Projektets övergripande syfte är att förbereda Hälsingland för ett kommande världsarv. Projektet syftar också till att berörda intressenter i Hälsingland kontinuerligt får information och kan se möjligheter till utveckling med Hälsingegårdarna och världsarvet som grund för att skapa förutsättningar för nya företag och arbetstillfällen i regionen. Projektets aktiviteter utgår även från ett vidare synsätt där besöksmålet är Hälsingebygd i vid mening. FÖRST förstärkt samverkan mellan Högskolan i Gävle och regionen för ökad tillväxt Högskolan i Gävle bildar team för entreprenörskap och kunskapsdriven tillväxt för att knyta samman högskolans resurser och kompetens med kommunernas näringslivskontor och andra länkar till företagen. Uppgiften är framför allt att utveckla samarbetsformer och aktiviteter som underlättar rekrytering, skapar ny kompetens och stärker företagens konkurrenskraft. Projektägare: Stiftelsen Wij Trädgårdar Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Högskolan i Gävle Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer 17

18 Ledarskap för samverkan MÅL- Gävleborg har år 2013 ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap hos företrädare för de ledande aktörerna i länet. Naturliga arenor för dialog och samarbete fi nns upprättade och Gävleborg har ett framskridet arbete för att få fram nya ledare. 18

19 Ledarskap för samverkan En förstudie som syftar till att ta fram en kartläggning och analys från 10 kommuner i problematiken kring ledarskapet och kompetens med fokus på utbildning. Målet är att från analysen föreslå åtgärder och i dialog med länet, Region Gävleborg, och Högskolan i Gävle hitta former för kompetensutveckling inom de områden som aktualiseras. Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr 19

20 Övriga beviljade projekt 2007 Projektnamn Projektägare Summa Överbryggningsprojekt IGA Mellansvenska Handelskammaren Europa Direkt Gävleborg Europa Direkt Det goda livet Närljus Idrott och Turism Hälsinglands Idrottsförbund Motorstadion i Årsunda med internationell status AMF Årsunda Rentré Söderhamns kommun Vita Fläckar Region Gävleborg X-Park Söderhamns kommun Region Gävleborg for Business ALMI Företagspartner Gävleborg Erfarenhetsutbyte mellan teknikföretag Sandvikens kommun Spira-projektet i Gävleborg Entreprenörsstift Drivhuset Gävleborg FoU Hälsingland Hälsingeutbildning ek förening M Hälsingeutbildning ek förening InnovX ALMI Företagspartner Gävleborg Folkmusikfest Folkmusikfest i Gästrikland Anläggning för kulturaktiviteter St Staffans kapell Ökad användning av förnybar energi Gävleborgs Kommuner o Landsting Vidareutveckling centrum för radiomätteknik Högskolan i Gävle ProBo Bollnäs kommun Europeiskt Centrum för e-validering Sandvikens kommun SWIX Kvinnokooperativet Saga Förstärkt samverkan mellan HiG och företag Högskolan i Gävle Kompetenscentrum Industriell IT Sandvikens kommun Utveckling av evenemangsarena Ljusdals Mekanföretag ek för Flottningsleden Stiftelsen Dalälvarnas Flottningsmuseum Samverkansprojekt för den sociala ekonomin Coompanion Kooperativ Utveckling Gävleborg Valideringskluster Högskolan i Gävle Erskineland Länsmuseet Gävleborg Miljöriket Näringsliv för miljön i Söderhamn Etablera företagsrådgivarna i Gästrikland Gävle kommun Internationell Landsbygdskonferens Länsstyrelsen Gävleborg Affärsmodell för validering Ljusdals Kommun

21 2007 Projektnamn Projektägare Summa Miljömålsarbete Gävleborg Gävle Dala Energikontor Ramprogram för LBU Länsstyrelsen Gävleborg Våga Växa Ung företagssamhet Gävleborg Hälsingegårdsbranschen Hälsingegårdar ek för Linné i samtiden Stiftelsen Wij Trädgårdar Region Gävleborg Region Gävleborg Region Gävleborg (GKL) Gävleborgs Kommuner o Landsting Mord och Gästabud Medborgarskolan Framtidsplanering Briggen G Föreningen Briggen Gerda Samarbete Åbo Akademin Högskolan i Gävle Hälsingland for Business ALMI Fiber optic valley Processledn nr 1 Fiber Optic Valley Idéell förening Fiber optic valley Focusområde nr 1 Fiber Optic Valley Idéell förening Future Position X NYSTA Future Position X IRU, IHT som Innovativ miljö för Regional Utveckling IHT, Institutet för Human Teknologi SWX-energi Region Gävleborg/GDE IT-rådgivarna Hudiksvalls Näringslivs AB Matresursen-för lokal livsmedelsproduktion HS Konsult AB Kluster E Tillväxtkontoret Sandviken Acreo Fiber Optic Center I Acreo AB Kreditgarantiföreningen Gävleborg Gävleborgs Kreditgarantiförening Ostkustbanan/Ådalsbanan Sundsvalls kommun Hofors Clean Production Centre Hofors Kommun IT-rådgivarna - E-hantering Hudiksvalls Näringslivs AB Uppgradering av traditionellt byggsystem Föreningen Svenska Timmerhus Fem ef Högskolan i Gävle Effektiva transporter och miljöanpassat resande Entré Hofors Förstudie GEOSUS HNA XYZAC - RTK Lantmäterimyndigheten Gävleborgs län Genomförande av aktiviteter för RUP/RTP Region Gävleborg Botniska korridoren Region Gävleborg Utveckling av ett innovationssystem Coompanion, Kooperativ utveckling Gävleborg

22 2007 Projektnamn Projektägare Summa Kommunmolnet Region Gävleborg Främja kvinnors företagande Länsstyrelsen Gävleborg Integrativ hälsomottagning Fjärran höjder Högskolan Gävle Europa direkt Gävleborg Gävle kommun Förstudie Deslgn SWX SVID Utv av miljöarbete till ungdomar i Gävleborgs län Landstinget Gävleborg Around the Baltic Sea Handpappersverkstan Projektnamn Projektägare Summa 2008 E16 Gävle-Oslo Borlänge kommun Marknadsföring Folkmusikfest Arrangörsföreningen folkmusikfest Utv av miljöarbetet till ungdomar i Gävleborgs län Landstinget Gävleborg Ett attitydprojekt om entreprenörskap Hamrånge företagarförening Design för kreativitet Design i Västernorrland Ideell förening Entrecoop Coompanion, Kooperativ utv i G-borg Kompetenscentrum - Industriell IT Sandvikens kommun SLIM-Systemledning Region Värmland Segla Briggen Gerda Föreningen Briggen Gerda Wij LandskapsPark Stiftelsen Wij Trädgårdar Hälsingegårdar - världsarv och utveckling Region Gävleborg Interactive TV Arena - steg 3 Interactive TV Arena KB Etablera företagsrådgivarna i Gästrikland Gävle kommun M (mäklare-motor-mötesplats) Innovativa miljöer Hälsingeutbildning ekonomisk förening FÖRST Högskolan i Gävle LINK SUH M (mäklare-motor-mötesplats) Entreprenörskap Hälsingeutbildning ekonomisk förening M (mäklare-motor-mötesplats) Tillgänglighet Hälsingeutbildning ekonomisk förening Förstudie för Strömvallen/Konserthuset-området Gefl e IF Uppgradering av trad byggsyst - TILLÄGGSBESLUT Föreningen Svenska Timmerhus 0 Future Position X NYSTA - TILLÄGGSBESLUT Future Position X

23 2008 Projektnamn Projektägare Summa IRU, IHT som Innovativ miljö TILLÄGGSBESLUT IHT, Institutet för Human Teknologi 0 Produktionslyft Hälsingland Hudiksvalls företags skola ek för Finnskogsturism i Norra Mellansverige - förstudie Sandvikens kommun Wij Valsverk - wij konst VERK M Forsling Jenke/mfj-form Utvecklingen av den innovativa laboratoriemiljön Högskolan i Gävle Utvecklingen av den innovativa laboratoriemiljön Högskolan i Gävle Teknikcollege Hälsingland Bromangymnasiet, Hudiksvall Förstudie - Kreativ utveckling (KRUT) Region Dalarna Förutsättningar effektivare kommunikationer Region Gävleborg Kulturhuvudstadsprojektet Gävle 2014 Gävle kommun SMEEFEN - Egieffektivisering hos SME-företag Gävle Dala Energikontor Informations- och utbildningsverksamhet Sveriges geologiska undersökning Europahuset Projektcervice Europahuset Gävleborg Förstudie/Pilot för projekt Utvecklingsnät Fiber Optic Valley AB Förstudie processutveckling steg II Närljus Stenegård LLL - Lekande, Läkande, Lärande Ljusdals kommun Förstudie Vårdtyngdsmätning och Vårdplanering Gävle kommun Öppna dörrar Länsstyrelsen Gävleborg GEOSUS, Geoenergy research centre HNA Gävleborg Business Incubator AB - förstudie Gävle Technology Park Center of Excellence i Gävleborg Gävle Dala Energikontor Renewable Energy Conference - RENEC Mellansvenska handelskammaren Skolprogram/Hälsingegårdar Hälsinglands museum Hudiksvall RUP och Tillväxt - TILLÄGGSBESLUT Region Gävleborg Unga vuxna utanför Region Gävleborg/FOU Förstudie etablering Regionalt Vindkraftcentrum Söderhamns kommun Skapa dans Landstinget-Musik Gävleborg Inför Entre Region Gävleborg/Tillväxt Fostering an Innovative and Creative European Söderhamns kommun Miljöanpassat transportsystem Landstinget Gävleborg Varannan ungdom Ung företagsamhet Gävleborg

24 2008 Projektnamn Projektägare Summa Det prestigelösa ledarskapet Region Gävleborg/Tillväxtenheten Förstudie: Ystegården Ystegården i Hillsta Förstudie CLIP Högskolan i Gävle ALMI Invest Norra Mellansverige ALMI Invest Norra Mellansverige AB Leader Hälsingebygden Leader Hälsingebygden LAG Drivhuset Gävleborg - tjänstedriven tillväxt Drivhuset Gävleborg Förstudie angående Hälsinge yrkeshögskola Hälsingeutbildning ekonomisk förening Förstudie Gävleborgs Näringslivsvecka Företagarna Service i Gävleborg St Staffan St Staffans kapell på Älvåsen i Hassela Förstudie Bredbandsinkubator i Gävleborg Fiber Optic Valley AB Biogas nätverk i Gävleborgs län Landstinget Gävleborg Bok & biblioteksmässa Gävle kommun & fritid Trampolinen Region Gävleborg För framtiden i Gävleborg Region Gävleborg Den goda resan Region Gävleborg Förstudie Ockelbo Ockelbo kommun Besöksnäring Gävleborg - strategi och utveckling Region Gävleborg Utvärdering av luftburet solenergisystem för byggnader Högskolan i Gävle SSSBP Exportrådet Nationellt UNESCO/UNEVOC centrum Region Gävleborg Uppgradering av traditionellt byggsystem II Föreningen Svenska Timmer hus Technicum en innovativ miljö vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Digital Minds The Nordic Light Interactive TV Arena AB Leader Gästrikebygden Leader Gästrikebygden Leader Hälsingebygden -TILLÄGGSBESLUT Leader Hälsingebygden

25 2009 Projektnamn Projektägare Summa LINK-idrottsturism SUH Besöksnäringen Gävleborg - strategi och utveckling Region Gävleborg GIS-Arena Karlstads kommun Innovationssystem Triple Steelix Triple Steelix Europa Direkt 2009 Gävle kommun Ökat tågresande i södra Norrland Ljusdals kommun Botniska korridoren - en europeisk transportkorridor Norrtåg AB Bergslagssatsningen - Kultur och Turism Intresseföreningen Bergslaget Vind Gävleborg Samkraft AB SLIM II Region Värmland Hälsingland for Business, H4B ALMI Företagspartner i Gävleborg AB ALMI Invest Norra Mellansverige ALMI Invest Norra Mellansverige AB Förstudie: Omvandling av f d industriområden Gävle kommun/kultur och Fritid Förstudie: Joe Hill-gården Stiftelsen Joe Hillgården Lokal identitet och produktion Studieförbundet Vuxenskolan Dal-G-borg Förstudie: Gästriklands yrkeshögskola Sandvikens kommun / CVL Utveckling av Kustvägen Nordanstigs kommun Lära och Växa Region Gävleborg / Tillväxtenheten Processarbete miljöteknik Region Gävleborg Tillväxtenheten Förstudie: Projekt Dragon Land Regionförbundet Uppsala län Grön station 2, förstudie Ockelbo kommun Hälsinge Yrkeshögskola Hälsingeutbildning ekonomisk förening Arbetslivsmentorprogrammet Gävle kommun CLIQ Gävle kommun Förstudie: Folkteatern - Communitycentrum Stiftelsen Folkteatern Gävleborg Informations- betr mineralprospektering Sveriges geologiska undersökning Kreativa näringar Region Dalarna Medlemsvård LIST LIST Gävleborg Förstudie för projekt Science Bus Hudiksvalls kommun

26 2009 Projektnamn Projektägare Summa Gävle-Dala Designlab (version 2) Stiftelsen Teknikdalen Utvecklingsprojekt BiogasMitt Intresseföreningen BiogasMitt Utveckling och samordning av besöksnäringen Region Gävleborg/Tillväxtenheten Kustnära Mötesplatser, etapp 1 Gävle kommun Gävle-Dala utvecklingsstråk Falu kommun Teknikcollege Hälsingland Hälsingeutbildning ekonomisk förening Gästrike och Älvkarleby gemensamma marknad Gävle kommun Movexum Företagsinkubator Gävleborg Movexum AB Clean Production Center Jernkontoret/Triple Steelix Öppna dörrar Länsstyrelsen Gävleborg Radiocentrum Högskolan i Gälve Säker rastplats Gävle hamn Gävle kommun Ramprojek: Regionens småtsöd till ideella sektorn Region Gävleborg/Tillväxtenheten Strukturfondspartnerskapet 2009 SFP Norra Mellansverige Urix 2009 Söderhamns kommun Haaken Gulleson och medetida kyrklig skulptur Stiftelsen Hälsinglands museum E-process för bästa offentliga affären Region Gävleborg/Tillväxtenheten Nationell IT-strategi Region Gävleborg/Tillväxtenheten Förhöjd viadukt Vägverket Region Mitt Eldklotet Företagargala Gävleborg Företagarna Service i Gävleborg AB Drivhuset Gävleborg Drivhuset Gävleborg Konstnärlig fi beroptisk testbädd - förstudie Fiber Optic Valley AB ISEA, Institute fpr Skill Supply by E-Assessment ISEA Ideell förening Förstudie Nat Lab FörEn Region Gävleborg/GDE Refi ll (Rädda etablerade företag i lång lågkonjunktur) ALMI Företagspartner AB Effektiv process för komp.för. av kvalificerad arbetskraft Future Posotion X Vägledningsforum Gävleborg Vägledningsrådet Gävleborg Gymnasial lärling inom gymnasieskolan i Hälsingland Hälsingeutbildning ekonomisk förening Projekt Järnvägsplan-Gävle hamn Banverket

27 27

28 Ruddammsgatan 30, Gävle Box 834, Gävle Tel: Fax:

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Norra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Näringslivsutveckling Syfte utveckla innovativa miljöer främja entreprenörskap

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. En smak av EU Lena Johansson-Skeri Anneli Norman En smak av EU 2015 Lena Johansson-Skeri Anneli Norman 1 Dagens program Vad gör vi på Tillväxtverket? Vad är ett EU-projekt? Vad är ett regionalfondsprojekt? Hur ansöker man om stöd från regionalfonden?

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Främja kvinnors företagande Värmlands län

Främja kvinnors företagande Värmlands län 1(5) Näringsliv Ingela Bönström Brusgård Främja kvinnors företagande 2007-2009 Värmlands län Förteckning över samtliga beviljade projekt under programperioden 2007-2008-2009 Beviljade projekt 2007 - Offentliga

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1

~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1 ~ ~~~~ Bilaga KS 2013/189/1 1 (l) 2013-08-21 YITRANDE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Samhällsbyggnadskontoret YTTRANDE Remiss: Länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgslän 2014-2025 Sala kommun har

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

En lista över de beslutade projekten hittar du även på hemsidan för Mål 2 Norra:

En lista över de beslutade projekten hittar du även på hemsidan för Mål 2 Norra: 2006-10-18 Pressmeddelande 22,6 miljoner kr i EU-stöd till Mål 2 Norra Onsdagen den 18 oktober möttes strukturfondsdelegationen för Mål 2 Norra i Gysinge i Sandvikens kommun. Under dagen behandlades 38

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna

Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna Slutrapport av verksamheten inom projektet Entrecoop i Dalarna . SAMMANFATTNING Entrecoop i Dalarna har under projektperioden bidragit till att 7 företag bildats och där associationsformen är ekonomisk

Läs mer

Projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige 2015-06-16

Projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige 2015-06-16 Projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige 2015-06-16 Projekten får finansiering av programmet för Norra Mellansverige, ur EU:s regionala utvecklingsfond. DALARNA Kontaktperson:

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010

Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansveriges sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 Sid 1 (7) PRESSMEDDELANDE Projekt för över 102 Mkr prioriterades vid för s sammanträde i Sunne den 17-18 juni 2010 för prioriterade följande ansökningar för finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014

Främja kvinnors företagande. 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 Främja kvinnors företagande 24 beviljade projekt i Dalarna 2011-2014 KVITS -kvinnors företagande inom ITS Syfte: Kartlägga alla företag som verkar inom logistik, IT och ITS och som drivs av kvinnor. Projektledare:

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020.

Strukturfonderna Östra Mellansverige. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020. ERUF program Regional handlingsplan för Socialfonden Östra Mellansverige 2014-2020 Örebro 2014-10-13 Ny programperiod! Nya förutsättningar! Börjar med program och plan ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ERUF

Läs mer

Bergslagssatsningen Etapp 4B Bergslagssatsningen är ett utvecklingsprojekt med målsättning att: Utveckla ofta offentligt ägda industriella kulturmiljöer till besöksmål. Satsningen består av ett gränsöverskridande

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31

STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 STÖD FRÅN EU:S STRUKTURFONDER TILL SVENSKA PROJEKT MED KULTURANKNYTNING 2007 RAPPORT NR 11 PERIODEN 2007-01-01 2008-01-31 INNEHÅLL INLEDNING...5 Strukturfonderna i Sverige 2007-2013...5 Organisation och

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Information Nationella Regionalfondsprogrammet Information Nationella Regionalfondsprogrammet 1 1 Regionalfonden 2014-2020 Nio program i Sverige 6 2 3 4 5 Åtta regionala strukturfondsprogram 1. Övre Norrland 2. Mellersta Norrland 3. Norra Mellansverige

Läs mer

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014

PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 FAKTA I KORTHET Nr. 9 2015 PROJEKT FÖR HÅLLBAR REGIONAL TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2014 Den här publikationen redovisar hur Region Värmlands beviljade projektmedel har fördelats under 2014. Den visar hur

Läs mer

SLIM III. TPP Framtidsfabriken fas tre Innovativa processer. Fokus InnoWent

SLIM III. TPP Framtidsfabriken fas tre Innovativa processer. Fokus InnoWent Sid 1 (10) PRESSMEDDELANDE Vid s sammanträde i Sandviken den 14-15 december prioriterades EU-projekt för över 330 Mkr för prioriterade följande ansökningar för finansiering av EU:s social- och regionala

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Hälsingegårdarna och projekten

Hälsingegårdarna och projekten Sveriges 15:e världsarv 1 juli 2012 Hälsingegårdarna och projekten Kultur och kulturarv som drivkraft för regional utveckling och tillväxt 14 mars 2013 Lena Landström Världsarvskoordinator Länsstyrelsen

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we...

file://c:\documents and Settings\saca01\Lokala inställningar\temp\notese33295\~we... Page 1 of 5 Ser nyhetsbrevet konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Till hemsidan Skicka vidare Prenumerera Avprenumerera Företagarlunch 10 april Den alltid lika välbesökta företagarlunchen arrangeras

Läs mer

Region Skåne och Tyskland

Region Skåne och Tyskland 12 augusti 14 Dnr 1401329 Region Skåne och Tyskland Prioriterade insatser 2014-2015 VERSION 1.4 BILAGA TILL INRIKTNING FÖR SAMARBETE 0 Inledning... 3 1 Forskning och innovation... 3 1.1 Historik... 3 1.2

Läs mer

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg

Regionalfonden Småland och Öarna Aktuellt programgenomförande Oskarshamn. Henrik Blomberg Regionalfonden Småland och Öarna 2014-2020 Aktuellt programgenomförande 2017-03-23 Oskarshamn Henrik Blomberg Resultat Utlysning 2017:1 Utlysningsperiod 12 december 2017 13 mars 2017 Samtliga insatsområden

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

Årsplanering 2016 för regionalfondsprogrammet i Östra Mellansverige

Årsplanering 2016 för regionalfondsprogrammet i Östra Mellansverige Dokumentnamn Datum Årsplan 2016 ERUF 2015-08-20 Upprättad av Godkänd av Per Folkeson Strukturfondspartnerskapet Årsplanering 2016 för regionalfondsprogrammet i Östra Mellansverige Fastställd av Strukturfondspartnerskapet

Läs mer

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt?

Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Vilka är förutsättningarna för förnyelse och tillväxt? Och vad har det med jämställdhet att göra? 26 mars 2014 Peter Kempinsky Om Kontigo Arbetar med frågor kring regional och lokal utveckling samt näringslivsutveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Verksamhetsplan 2017 Intresseföreningen Bergslaget Intresseföreningen Bergslaget är en ideell förening som arbetar för samverkan mellan kommuner och regioner i det geografiska området Bergslagen. Föreningen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige

PRESSMEDDELANDE. Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige PRESSMEDDELANDE Beslut om EU-stöd via Europeiska socialfonden för bemöta varsel i Norra Mellansverige Efter s prioriteringar tar nu Svenska ESF-rådet beslut om ekonomiskt stöd för att bemöta varsel i norra

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige

Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Eventskompetens Kompetenssatsning i Norra Mellansverige Aktörer kring event Tillväxt Statlig aktör Samordning ex. destinationsbolag Regionförbund Landsting Kommun EVENT Entreprenör Event Eventbolag Samordning

Läs mer

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft

Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Så arbetar Tillväxtverket för att stärka företagens konkurrenskraft Västerås den 3 mars 2015 1 Från Arjeplog till Malmö Nationell myndighet Finns på 9 orter Cirka 370 medarbetare Intensiv global konkurrens

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet

Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet VERSION 2015-05-05 Forum för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft Utvecklad samverkan och dialog i det regionala tillväxtarbetet Inledning I Strategin En Nationell strategi för hållbar regional

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället

Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Frivillig i Gävleborg Integration i samverkan med civilsamhället Om Frivillig i Gävleborg Paragraf 37a Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter Förordning

Läs mer

East Sweden Business Region Östergötland samlar sina krafter för innovation & tillväxt

East Sweden Business Region Östergötland samlar sina krafter för innovation & tillväxt East Sweden Business Region Östergötland samlar sina krafter för innovation & tillväxt Process Behov av regional samordning & ett utvecklat ledarskap: Visioner och mål samt uppföljning Gemensamma modeller

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014

Botnia-Atlantica Uppstartskonferens. Umeå, 11 december 2014 Botnia-Atlantica 2014-2020 Uppstartskonferens Umeå, 11 december 2014 Norge: Nordland Fylkeskommune Sverige: Västerbotten Västernorrland Nordanstigs kommun Finland: Mellersta Österbotten Österbotten Södra

Läs mer

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans

Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans Region Östergötland Större kraft att växa tillsammans 1 Bakgrund Juni 2012 ansöker landstingsfullmäktige om att få bilda region i Östergötland Maj 2013 startar Utveckling Östergötland arbetet med att:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation

Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation Nils-Olof Forsgren, VD Uminova Innovation v Innovationsklimatet i Sverige Sverige hamnar ofta högt på rankingar Innovation Scoreboard Anses svaga på Kommersialisering. Har bra infrastruktur och resurser

Läs mer

Framtidens tillväxt och näringslivn

Framtidens tillväxt och näringslivn Regionens attraktionskraft Hur skapar vi en attraktiv region för morgondagens kompetens och företagande? 1.Kommunikation & infrastruktur (41) Bind ihop regionen, stå sig i konkurrens med Kastrup 2.Utveckla

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014

www.almi.se Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almis rapportserie om inkubation helår 2014 Almi satsar på Sveriges inkubatorer Almis program Business Incubation for Growth Sweden, BIG Sweden, riktade sig till inkubatorer som arbetar med utveckling

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle

Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle Högskolans utbildning och forskning Högskolan i Gävle Maj-Britt Johansson Rektor Högskolan i Gävle Etablerad 1977 Cirka 17 000 studenter Cirka 50 program Cirka 500 kurser 700 medarbetare Två forskarutbildningsrätter

Läs mer

En internationell dimension i vardagspolitiken

En internationell dimension i vardagspolitiken Utgångspunkt En internationell dimension i vardagspolitiken Från strategier till praktisk handling Ett lokalt/regionalt uppdrag som löses genom insatser på flera olika nivåer och sammanhang Norrbottenskonferensen,

Läs mer