Beviljade projekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade projekt 2007 2009 1"

Transkript

1 Beviljade projekt

2 Innehåll Inledning 3 Att lära och växa 4 Ett dynamiskt näringsliv 6 Den goda resan 12 Sveriges gröna lunga 14 Den attraktiva regionen 16 Ledarskap för samverkan 18 Övriga beviljade projekt 20 2

3 Region Gävleborg har sedan bildandet 2007 uppdrag att samordna det regionala utvecklingsarbetet. Den strategi som detta arbete vilar på är det regionala utvecklingsprogrammet. Region Gävleborg medfinansierar projekt av olika slag vars syfte är att medverka till regional utveckling och tillväxt. Här presenteras ett urval av de projekt som Region Gävleborg har beviljat medfinansiering till under åren De är sorterade efter vårt regionala utvecklingsprogram, Möjligheter nära dig,

4 Att lära och växa MÅL: Gävleborg är 2013 en region där människor kan lära och växa. I Gävleborg kan samhällets och näringslivets behov av arbetskraft tillgodoses genom ett kvalitativt utbud av lärandemiljöer. 4

5 Trampolinen Det 1-åriga projektet Trampolinen avser att sammanföra de verksamheter som stimulerar ungas entreprenörskap med verksamheter som syftar till att öka intresset för teknik och naturvetenskap samt förena detta med ett entreprenöriellt lärande genom hela skolväsendet. Detta kan ses som en grundbult för det livslånga lärandet. Denna plattform skall tydliggöras genom en webbportal samt ett intranät för de ingående verksamheterna Nationellt UNESCO/ UNEVOC centrum UNESCO/UNEVOC är FN:s världsomspännande organisation för samverkan inom yrkesutbildning. Det är uppbyggt av 250 organisationer utsedda av regeringarna i respektive land. Inom organisationen samverkar länderna och dess nationella centra kring utveckling av yrkesutbildning och erfarenhetsutbyte mellan FN:s medlemsländer. Projektet vill utveckla ett nationellt resurscentrum kring UNESCO/UNE- VOC i vår region och medverka till att stärka såväl regional, nationell och internationell yrkesutbildning genom erfarenhetsutbyte och samarbete med yrkesutbildare i andra länder. Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr 5

6 Ett dynamiskt näringsliv MÅL: Gävleborg är 2013 en attraktiv och konkurrenskraftig region med hållbar ekonomisk tillväxt. Våra företag växer och utvecklas på nationella och internationella marknader. 6

7 Fiber Optic Valley processledning Fiber Optic Valley fokusområde Future Position X NYSTA Projektet vidareutvecklar arbetet med att leda verksamheten, informera och kommunicera för att öka intresset i regionen för Fiber Optic Valley. Man analyserar hur organisationerna i FOV organisera sitt arbete och jämför det för att utveckla lärandet mellan olika aktörer. Man satsar också på marknads- och företagsutveckling och på att initiera behovsstyrd forskning. Projektet satsar på aktiviteter som ska leda till konkreta produkter och tjänster som ska säljas av företagen inom FOV. T ex arbetar man i ett forskningssamarbete om tekniska lösningar för framtidens regionala bredbandsnät. Projektet satsar på att inspirera och stödja alla aktörer som är öppna för samarbete med andra i nya konstellationer och som vill utveckla geografiska informationssystem med fokus på användarvänliga produkter. FPX samordnar regionens aktörer när det gäller kompetensområdet och erbjuder nya metoder och resurser för internationalisering, med marknadsanalyser, omvärldsbevakning, samverkan inom FoU och erbjuder företagen en teknisk bas i ett laboratorium. Projektägare: Fiber Optic Valley Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: Fiber Optic Valley Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: Future Position X Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer 7

8 IHT som innovativ miljö för regional utveckling (IRU) Etablera företagsrådgivarna 3M (mäklare-motor-mötesplats) Projektet vill utveckla Institutet för humanteknologi till att bli ett nationellt kunskapscentrum som hjälper näringslivet att skapa breda lösningar som bygger på kunskaper om de mest utsatta brukargruppernas behov och förutsättningar, en bred brukarmedverkan. I projektet utvecklar man metoder och tester, man samarbetar med handikapporganisationer och andra för att bygga testgrupper, skapa nätverk och sprida kunskaper samt arbetar med teknikstöd för kost och hälsa. Företagsrådgivning som förstärker kompetensen och höjer kvaliteten på informationen till nyföretagare. Uppsökande verksamhet för att nå unga som kan tänka sig starta eget företag och hjälper dem att komma igång. Man stärker också samverkan med andra aktörer i regionen och utanför landets gränser. Projektet använder sig av erfarenheter och kontaktnät som man skaffat sig i arbetet med lärcentra för att knyta ihop Hälsinglands näringsliv med forskning och utveckling. Genom regionala seminarier och konferenser informerar man om aktuella forskningsresultat som är intressanta och inspirerande för företagen. Projekten har två närliggande projekt, Entreprenörskap och Tillgänglighet. Projektägare: Institutet för Humanteknologi (IHT) Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: Gävle kommun Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd: 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Hälsingeutbildning ek förening Projektperiod: Region Gävleborg: kr 8

9 ALMI Invest Norra Mellansverige SLIM I och II Hälsingland for Business Arbetar för att underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till riskkapital. Samtidigt erbjuds företagen hjälp med kompetens, nätverkskontakter och erfarenhet. Ett hinder för nyföretagare är bristen på kapital, även om investeringar i deras affärsidéer vore lönsamma och samhällsnyttiga. ALMI Invest hjälper företagen med riskvilligt kapital. Systemledning för innovativa miljöer och klusterprocesser.slim stödjer de aktörer som driver olika projekt inom innovativa miljöer i Norra Mellansverige. I samverkan med regionala och nationella aktörer utvecklar man kunskap och kompetens inom processledning, effektmätning och policylärande. För att öka effektiviteten i regionala kluster- och innovationssatsningar söker man nya vägar för att bättre samordna de offentliga medel som investeras i regionala tillväxtsatsningar. Projektet stöder innovatörer, personer från befintliga och nystartade företag, invandrarföretag, kvinnliga företagare och entreprenörer som har avgörande betydelse för tillväxten i Hälsingland. ALMI arbetar i projektet långsiktigt och övergripande med att utveckla näringslivet i området. Projektägare: ALMI Invest NMSv Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Region Värmland Projekttid: Region Gävleborg: kr (SLIM I), kr (SLIM II) EU:s regionala utvecklingsfond: kr (SLIM I), kr (SLIM II) Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer Projektägare: ALMI Företagspartner Gävleborg AB Projekttid: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap 9

10 Främja kvinnors företagande Clean Production Centre Öppna dörrar Ramprogrammet Främja kvinnors företagande syftar till att åstadkomma ett långsiktigt förändringsarbete, som omfattar såväl befintliga näringslivsaktörer som kvinnor som driver eller vill starta och driva företag. Ramprojektet förvaltar 15 miljoner kronor som offentliga och ideella organisationer kan söka för att utveckla kvinnors företagande. Under åren har 27 projekt beviljats medel. Projekten handlar om rådgivning, coachning, mentorskap, nätverk, verktyg eller metoder som ger affärsutvecklinig, nya kunder och företagsutveckling. Målgrupp för delprojekten är kvinnor som driver företag eller som vill starta eller ta över företag. CPC arbetar med att öka miljöprofilen hos stålindustrin i främst Gävleborg, i senare skeden ev också i Bergslagen. Projektet arbetar för närvarande som en länk mellan problemformulerare på ex. Ovako och lokala små företag som utförare och är en del av Triple Steelix. FoU bedrivs i centrat som för närvarande fokuserar på ökad energieffektivisering och tillvaratagande av spillvärme från Ovako. Projektet skapar tillväxt genom att ta tillvara outnyttjad kompetens hos personer med utländsk bakgrund. Företag deltar i projektet och man upplyser om sambandet mellan mångfald och marknadsutvidgning, produktutveckling och innovation. Projektägare: Länsstyrelsen Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Jernkontoret/Triple Steelix Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Länsstyrelsen Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap 10

11 11

12 Den goda resan MÅL- Gävleborg är 2013 lätttillgängligt för besökare och erbjuder välfungerande transportmöjligheter och kommunikationer för företag och människor i länet. Infrastrukturen hjälper Gävleborg att uppnå uppställda miljömål. 12

13 Ostkustbanan/Ådalsbanan Tid för tåg Projektets övergripande syfte är att bidra till en långsiktigt hållbar regionförstoring, regionintegrering och minskade restider. Detta genom att få bort flaskhalsar och förbättra järnvägen på Ostkustbanan och Ådalsbanan. Projektet bidrar till att påskynda nödvändiga investeringar genom aktiviteter som att utarbeta beslutsunderlag, utreda kostnader och nyttor av investeringar, utreda olika finansieringsalternativ. Ett strategiskt arbete med kommunikation och information är en viktig del i arbetet. (Ökat tågresande i södra Norrland) är ett samarbetsprojekt mellan 18 aktörer i södra Norrland längs Norra Stambanan och Mittbanan, alla med ambitionen att öka antalet resenärer på tågen. Med fler resenärer på tågen kan vi på sikt erbjuda fler avgångar, lägre priser och bättre utbud. Projektets övergripande syfte är att nå kompetensförhöjning, minska koldioxidutsläppen och stärka regionens utveckling. Projektet jobbar med attitydförändringar för att minska resandet med bil och öka det kollektiva resandet med tåg, längs Norra Stambanan samt Mittbanan i södra och mellersta Norrlands inland. Projektägare: Sundsvalls kommun Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 2.1 Tillgänglighet och Attraktivitet Projektägare: Ljusdals kommun Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 2.1 Tillgänglighet 13

14 Sveriges gröna lunga MÅL- Gävleborg har 2013 livaktiga areella näringar och hämtar utvecklingskraft från ett hållbart jord- och skogsbruk. Gävleborg når också majoriteten av sina regionala miljömål. 14

15 Biogas Mitt Syftar till att skapa förutsättningar för biogasproduktion till fordon i Gävleborg och Dalarna. Arbetet med biogasfrågorna sker via en nybildad ideell förening och har därmed en mängd parter involverade i styrelse, referensgrupper och medlemsmöten. Biogas Mitt arbetar främst via nätverkande, samling och kunskapshöjande åtgärder. Projektet har även fria medel för att kunna göra utredningar och inventeringar till hjälp för kommande produktionsbolag. Biogas Mitt kommer själv inte att producera eller distribuera färdig biogas. Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap 15

16 Den attraktiva regionen MÅL- Gävleborg är 2013 en region där människor, organisationer och företag vill bo och verka. Här finns en stark attraktionskraft och en tillåtande atmosfär som ger utrymme för individen att utvecklas. 16

17 Wij Landskapspark Genom projektet bygger man en landskapspark som ska skapa medvetande, kunskap och uppmärksamhet kring kretslopp, resursanvändning och folkhälsa. Den energi och näring som konsumeras ska också produceras på Wij. Hälsingegårdar Världsarv och utveckling Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Region Gävleborg, Länsstyrelsen i Gävleborgs Län samt Länsmuseet i Gävleborg. Projektets övergripande syfte är att förbereda Hälsingland för ett kommande världsarv. Projektet syftar också till att berörda intressenter i Hälsingland kontinuerligt får information och kan se möjligheter till utveckling med Hälsingegårdarna och världsarvet som grund för att skapa förutsättningar för nya företag och arbetstillfällen i regionen. Projektets aktiviteter utgår även från ett vidare synsätt där besöksmålet är Hälsingebygd i vid mening. FÖRST förstärkt samverkan mellan Högskolan i Gävle och regionen för ökad tillväxt Högskolan i Gävle bildar team för entreprenörskap och kunskapsdriven tillväxt för att knyta samman högskolans resurser och kompetens med kommunernas näringslivskontor och andra länkar till företagen. Uppgiften är framför allt att utveckla samarbetsformer och aktiviteter som underlättar rekrytering, skapar ny kompetens och stärker företagens konkurrenskraft. Projektägare: Stiftelsen Wij Trädgårdar Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.2 Entreprenörskap Projektägare: Högskolan i Gävle Projektperiod: Region Gävleborg: kr EU:s Regionala utvecklingsfond: kr Åtgärd 1.1 Innovativa miljöer 17

18 Ledarskap för samverkan MÅL- Gävleborg har år 2013 ett resultatinriktat och prestigelöst ledarskap hos företrädare för de ledande aktörerna i länet. Naturliga arenor för dialog och samarbete fi nns upprättade och Gävleborg har ett framskridet arbete för att få fram nya ledare. 18

19 Ledarskap för samverkan En förstudie som syftar till att ta fram en kartläggning och analys från 10 kommuner i problematiken kring ledarskapet och kompetens med fokus på utbildning. Målet är att från analysen föreslå åtgärder och i dialog med länet, Region Gävleborg, och Högskolan i Gävle hitta former för kompetensutveckling inom de områden som aktualiseras. Projektägare: Region Gävleborg Projektperiod: Region Gävleborg: kr 19

20 Övriga beviljade projekt 2007 Projektnamn Projektägare Summa Överbryggningsprojekt IGA Mellansvenska Handelskammaren Europa Direkt Gävleborg Europa Direkt Det goda livet Närljus Idrott och Turism Hälsinglands Idrottsförbund Motorstadion i Årsunda med internationell status AMF Årsunda Rentré Söderhamns kommun Vita Fläckar Region Gävleborg X-Park Söderhamns kommun Region Gävleborg for Business ALMI Företagspartner Gävleborg Erfarenhetsutbyte mellan teknikföretag Sandvikens kommun Spira-projektet i Gävleborg Entreprenörsstift Drivhuset Gävleborg FoU Hälsingland Hälsingeutbildning ek förening M Hälsingeutbildning ek förening InnovX ALMI Företagspartner Gävleborg Folkmusikfest Folkmusikfest i Gästrikland Anläggning för kulturaktiviteter St Staffans kapell Ökad användning av förnybar energi Gävleborgs Kommuner o Landsting Vidareutveckling centrum för radiomätteknik Högskolan i Gävle ProBo Bollnäs kommun Europeiskt Centrum för e-validering Sandvikens kommun SWIX Kvinnokooperativet Saga Förstärkt samverkan mellan HiG och företag Högskolan i Gävle Kompetenscentrum Industriell IT Sandvikens kommun Utveckling av evenemangsarena Ljusdals Mekanföretag ek för Flottningsleden Stiftelsen Dalälvarnas Flottningsmuseum Samverkansprojekt för den sociala ekonomin Coompanion Kooperativ Utveckling Gävleborg Valideringskluster Högskolan i Gävle Erskineland Länsmuseet Gävleborg Miljöriket Näringsliv för miljön i Söderhamn Etablera företagsrådgivarna i Gästrikland Gävle kommun Internationell Landsbygdskonferens Länsstyrelsen Gävleborg Affärsmodell för validering Ljusdals Kommun

21 2007 Projektnamn Projektägare Summa Miljömålsarbete Gävleborg Gävle Dala Energikontor Ramprogram för LBU Länsstyrelsen Gävleborg Våga Växa Ung företagssamhet Gävleborg Hälsingegårdsbranschen Hälsingegårdar ek för Linné i samtiden Stiftelsen Wij Trädgårdar Region Gävleborg Region Gävleborg Region Gävleborg (GKL) Gävleborgs Kommuner o Landsting Mord och Gästabud Medborgarskolan Framtidsplanering Briggen G Föreningen Briggen Gerda Samarbete Åbo Akademin Högskolan i Gävle Hälsingland for Business ALMI Fiber optic valley Processledn nr 1 Fiber Optic Valley Idéell förening Fiber optic valley Focusområde nr 1 Fiber Optic Valley Idéell förening Future Position X NYSTA Future Position X IRU, IHT som Innovativ miljö för Regional Utveckling IHT, Institutet för Human Teknologi SWX-energi Region Gävleborg/GDE IT-rådgivarna Hudiksvalls Näringslivs AB Matresursen-för lokal livsmedelsproduktion HS Konsult AB Kluster E Tillväxtkontoret Sandviken Acreo Fiber Optic Center I Acreo AB Kreditgarantiföreningen Gävleborg Gävleborgs Kreditgarantiförening Ostkustbanan/Ådalsbanan Sundsvalls kommun Hofors Clean Production Centre Hofors Kommun IT-rådgivarna - E-hantering Hudiksvalls Näringslivs AB Uppgradering av traditionellt byggsystem Föreningen Svenska Timmerhus Fem ef Högskolan i Gävle Effektiva transporter och miljöanpassat resande Entré Hofors Förstudie GEOSUS HNA XYZAC - RTK Lantmäterimyndigheten Gävleborgs län Genomförande av aktiviteter för RUP/RTP Region Gävleborg Botniska korridoren Region Gävleborg Utveckling av ett innovationssystem Coompanion, Kooperativ utveckling Gävleborg

22 2007 Projektnamn Projektägare Summa Kommunmolnet Region Gävleborg Främja kvinnors företagande Länsstyrelsen Gävleborg Integrativ hälsomottagning Fjärran höjder Högskolan Gävle Europa direkt Gävleborg Gävle kommun Förstudie Deslgn SWX SVID Utv av miljöarbete till ungdomar i Gävleborgs län Landstinget Gävleborg Around the Baltic Sea Handpappersverkstan Projektnamn Projektägare Summa 2008 E16 Gävle-Oslo Borlänge kommun Marknadsföring Folkmusikfest Arrangörsföreningen folkmusikfest Utv av miljöarbetet till ungdomar i Gävleborgs län Landstinget Gävleborg Ett attitydprojekt om entreprenörskap Hamrånge företagarförening Design för kreativitet Design i Västernorrland Ideell förening Entrecoop Coompanion, Kooperativ utv i G-borg Kompetenscentrum - Industriell IT Sandvikens kommun SLIM-Systemledning Region Värmland Segla Briggen Gerda Föreningen Briggen Gerda Wij LandskapsPark Stiftelsen Wij Trädgårdar Hälsingegårdar - världsarv och utveckling Region Gävleborg Interactive TV Arena - steg 3 Interactive TV Arena KB Etablera företagsrådgivarna i Gästrikland Gävle kommun M (mäklare-motor-mötesplats) Innovativa miljöer Hälsingeutbildning ekonomisk förening FÖRST Högskolan i Gävle LINK SUH M (mäklare-motor-mötesplats) Entreprenörskap Hälsingeutbildning ekonomisk förening M (mäklare-motor-mötesplats) Tillgänglighet Hälsingeutbildning ekonomisk förening Förstudie för Strömvallen/Konserthuset-området Gefl e IF Uppgradering av trad byggsyst - TILLÄGGSBESLUT Föreningen Svenska Timmerhus 0 Future Position X NYSTA - TILLÄGGSBESLUT Future Position X

23 2008 Projektnamn Projektägare Summa IRU, IHT som Innovativ miljö TILLÄGGSBESLUT IHT, Institutet för Human Teknologi 0 Produktionslyft Hälsingland Hudiksvalls företags skola ek för Finnskogsturism i Norra Mellansverige - förstudie Sandvikens kommun Wij Valsverk - wij konst VERK M Forsling Jenke/mfj-form Utvecklingen av den innovativa laboratoriemiljön Högskolan i Gävle Utvecklingen av den innovativa laboratoriemiljön Högskolan i Gävle Teknikcollege Hälsingland Bromangymnasiet, Hudiksvall Förstudie - Kreativ utveckling (KRUT) Region Dalarna Förutsättningar effektivare kommunikationer Region Gävleborg Kulturhuvudstadsprojektet Gävle 2014 Gävle kommun SMEEFEN - Egieffektivisering hos SME-företag Gävle Dala Energikontor Informations- och utbildningsverksamhet Sveriges geologiska undersökning Europahuset Projektcervice Europahuset Gävleborg Förstudie/Pilot för projekt Utvecklingsnät Fiber Optic Valley AB Förstudie processutveckling steg II Närljus Stenegård LLL - Lekande, Läkande, Lärande Ljusdals kommun Förstudie Vårdtyngdsmätning och Vårdplanering Gävle kommun Öppna dörrar Länsstyrelsen Gävleborg GEOSUS, Geoenergy research centre HNA Gävleborg Business Incubator AB - förstudie Gävle Technology Park Center of Excellence i Gävleborg Gävle Dala Energikontor Renewable Energy Conference - RENEC Mellansvenska handelskammaren Skolprogram/Hälsingegårdar Hälsinglands museum Hudiksvall RUP och Tillväxt - TILLÄGGSBESLUT Region Gävleborg Unga vuxna utanför Region Gävleborg/FOU Förstudie etablering Regionalt Vindkraftcentrum Söderhamns kommun Skapa dans Landstinget-Musik Gävleborg Inför Entre Region Gävleborg/Tillväxt Fostering an Innovative and Creative European Söderhamns kommun Miljöanpassat transportsystem Landstinget Gävleborg Varannan ungdom Ung företagsamhet Gävleborg

24 2008 Projektnamn Projektägare Summa Det prestigelösa ledarskapet Region Gävleborg/Tillväxtenheten Förstudie: Ystegården Ystegården i Hillsta Förstudie CLIP Högskolan i Gävle ALMI Invest Norra Mellansverige ALMI Invest Norra Mellansverige AB Leader Hälsingebygden Leader Hälsingebygden LAG Drivhuset Gävleborg - tjänstedriven tillväxt Drivhuset Gävleborg Förstudie angående Hälsinge yrkeshögskola Hälsingeutbildning ekonomisk förening Förstudie Gävleborgs Näringslivsvecka Företagarna Service i Gävleborg St Staffan St Staffans kapell på Älvåsen i Hassela Förstudie Bredbandsinkubator i Gävleborg Fiber Optic Valley AB Biogas nätverk i Gävleborgs län Landstinget Gävleborg Bok & biblioteksmässa Gävle kommun & fritid Trampolinen Region Gävleborg För framtiden i Gävleborg Region Gävleborg Den goda resan Region Gävleborg Förstudie Ockelbo Ockelbo kommun Besöksnäring Gävleborg - strategi och utveckling Region Gävleborg Utvärdering av luftburet solenergisystem för byggnader Högskolan i Gävle SSSBP Exportrådet Nationellt UNESCO/UNEVOC centrum Region Gävleborg Uppgradering av traditionellt byggsystem II Föreningen Svenska Timmer hus Technicum en innovativ miljö vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Digital Minds The Nordic Light Interactive TV Arena AB Leader Gästrikebygden Leader Gästrikebygden Leader Hälsingebygden -TILLÄGGSBESLUT Leader Hälsingebygden

25 2009 Projektnamn Projektägare Summa LINK-idrottsturism SUH Besöksnäringen Gävleborg - strategi och utveckling Region Gävleborg GIS-Arena Karlstads kommun Innovationssystem Triple Steelix Triple Steelix Europa Direkt 2009 Gävle kommun Ökat tågresande i södra Norrland Ljusdals kommun Botniska korridoren - en europeisk transportkorridor Norrtåg AB Bergslagssatsningen - Kultur och Turism Intresseföreningen Bergslaget Vind Gävleborg Samkraft AB SLIM II Region Värmland Hälsingland for Business, H4B ALMI Företagspartner i Gävleborg AB ALMI Invest Norra Mellansverige ALMI Invest Norra Mellansverige AB Förstudie: Omvandling av f d industriområden Gävle kommun/kultur och Fritid Förstudie: Joe Hill-gården Stiftelsen Joe Hillgården Lokal identitet och produktion Studieförbundet Vuxenskolan Dal-G-borg Förstudie: Gästriklands yrkeshögskola Sandvikens kommun / CVL Utveckling av Kustvägen Nordanstigs kommun Lära och Växa Region Gävleborg / Tillväxtenheten Processarbete miljöteknik Region Gävleborg Tillväxtenheten Förstudie: Projekt Dragon Land Regionförbundet Uppsala län Grön station 2, förstudie Ockelbo kommun Hälsinge Yrkeshögskola Hälsingeutbildning ekonomisk förening Arbetslivsmentorprogrammet Gävle kommun CLIQ Gävle kommun Förstudie: Folkteatern - Communitycentrum Stiftelsen Folkteatern Gävleborg Informations- betr mineralprospektering Sveriges geologiska undersökning Kreativa näringar Region Dalarna Medlemsvård LIST LIST Gävleborg Förstudie för projekt Science Bus Hudiksvalls kommun

26 2009 Projektnamn Projektägare Summa Gävle-Dala Designlab (version 2) Stiftelsen Teknikdalen Utvecklingsprojekt BiogasMitt Intresseföreningen BiogasMitt Utveckling och samordning av besöksnäringen Region Gävleborg/Tillväxtenheten Kustnära Mötesplatser, etapp 1 Gävle kommun Gävle-Dala utvecklingsstråk Falu kommun Teknikcollege Hälsingland Hälsingeutbildning ekonomisk förening Gästrike och Älvkarleby gemensamma marknad Gävle kommun Movexum Företagsinkubator Gävleborg Movexum AB Clean Production Center Jernkontoret/Triple Steelix Öppna dörrar Länsstyrelsen Gävleborg Radiocentrum Högskolan i Gälve Säker rastplats Gävle hamn Gävle kommun Ramprojek: Regionens småtsöd till ideella sektorn Region Gävleborg/Tillväxtenheten Strukturfondspartnerskapet 2009 SFP Norra Mellansverige Urix 2009 Söderhamns kommun Haaken Gulleson och medetida kyrklig skulptur Stiftelsen Hälsinglands museum E-process för bästa offentliga affären Region Gävleborg/Tillväxtenheten Nationell IT-strategi Region Gävleborg/Tillväxtenheten Förhöjd viadukt Vägverket Region Mitt Eldklotet Företagargala Gävleborg Företagarna Service i Gävleborg AB Drivhuset Gävleborg Drivhuset Gävleborg Konstnärlig fi beroptisk testbädd - förstudie Fiber Optic Valley AB ISEA, Institute fpr Skill Supply by E-Assessment ISEA Ideell förening Förstudie Nat Lab FörEn Region Gävleborg/GDE Refi ll (Rädda etablerade företag i lång lågkonjunktur) ALMI Företagspartner AB Effektiv process för komp.för. av kvalificerad arbetskraft Future Posotion X Vägledningsforum Gävleborg Vägledningsrådet Gävleborg Gymnasial lärling inom gymnasieskolan i Hälsingland Hälsingeutbildning ekonomisk förening Projekt Järnvägsplan-Gävle hamn Banverket

27 27

28 Ruddammsgatan 30, Gävle Box 834, Gävle Tel: Fax:

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2011

VERKSAMHETSPLAN 2011 VERKSAMHETSPLAN 2011 1 Innehållsförteckning Inledning...2 Uppdrag...2 Värdegrund...3 Vision...3 Vägen till visionen...4 Verksamhets- och kvalitetsstyrning...4 Region Värmlands planerade insatser och verksamhetsaktiviteter

Läs mer

Framtid Västernorrland!

Framtid Västernorrland! Framtid Västernorrland! Regional utvecklingsstrategi för länet 2011-2020 N W E S 2020 Visionsformulering Ett stolt Västernorrland med funktion och attraktivitet Återföring - lärande Övergripande mål o.

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder

Utveckla. Sverige. EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013. Europeiska unionens strukturfonder Utveckla Sverige EU:s strukturfonder i Sverige 2007 2013 Europeiska unionens strukturfonder förord Förord EU:s strukturfonder har, genom åren, bidragit till många framgångsrika satsningar för att skapa

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020

Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 Tillväxtstrategi för Halland 2014-2020 strategiska val och prioriteringar för regional tillväxtpolitik i halland 2014 2020 Innehåll Förord...4 En tillväxtstrategi för Halland...6 Det strategiska ramverket...8

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010

Nya företag och jobb för regionens utveckling. EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 Nya företag och jobb för regionens utveckling EU:s regionala strukturfondsprogram i Östra Mellansverige år 2010 1 Förord Göran Theolin, chef för Europaprogrammen, Tillväxtverket 2010 är vi mitt i programperioden

Läs mer

Innovation och Mångfald

Innovation och Mångfald Innovation och Mångfald Slutrapport Charlotte Lorentz Hjorth Isabel Andersson INNOVATION Innovation SKÅNE Skåne KUNSKAPSBRON Kunskapsbron www.ik2.se Innovation och mångfald Innehåll 1. Förord...2 2. Sammanfattning...3

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4

Sörmland ska ha hållbara och attraktiva livsmiljöer LÄS MER PÅ SIDAN 4 ETT NYHETSBREV FRÅN REGIONFÖRBUNDET SÖRMLAND Sörmland helt enkelt NUMMER 1 FEBRUARI 2013 INLEDAREN Sörmland behöver nya jobb FOTO: ANNELIE LJUNGWALD Innovationskraften i Sörmland Arbetet för ökad innovationskraft

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer