REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN"

Transkript

1 !" #$

2 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: Medfinansiering av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län - ALMI, dnr Medfinansiering av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län Drivhuset starta och driva, dnr Pensionsförmån för förtroendevalda i Regionförbundet Örebro län, dnr Bolagsförändring inom ALMI, dnr Remiss kapacitetsuppdraget , dnr Uppföljning av regionala projekt avslutade 2010 genomsyrande perspektiv, dnr Ledamots begäran om ersättning för deltagande i konferenser etc 2009, dnr Extra regionstyrelsesammanträde i december 2011, dnr Sammanträdestider för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2012, dnr Inköpssamverkan 2012, dnr Anmälningsärenden Justerare: Utdragsbestyrkande

3 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 3 Protokoll Regionstyrelsen Plats och tid: Konferensrum Donsö, Hotell Opalen, Göteborg Fredagen den 2 september, kl Beslutande: Ej tjänstgörande Ersättare Irén Lejegren (S), ordförande Björn Eriksson (S), 1 v ordf Annika Engelbrektsson (S) Anders Ceder (S) Jonas Karlsson (S) Kenneth Lantz (V) Catrin Steen (MP) Torbjörn Ahlin (C) Lars Elamson (M), 2 v ordf Erik Johansson (FP) Bo Rudolfsson (KD) Lena Baastad (S) Hans Karlsson (S) Sven-Olov Axelsson (S) Katarina Hansson (S) Elisabeth Hoikkala (S) Ewa Unevik (M) Gabrielle Peteri (FP) Lars Göran Zetterlund (C) Lars Erik Jonsson (KD) Margareta Karlsson (V) Fredrik Persson (MP) Yttranderätt: Ordföranden i Kommunstyrelser Och Landstingsstyrelsen Insynsplats: Sekreterare: Per Eriksson (S), Askersund Thomas Doxryd (S), Hallsberg Ritha Sörling (S), Hällefors Lennart Eriksson (S), Kumla Henrik Hult (C), Lekeberg Roland Halvarsson, Degerfors Ewa-Leena Johansson (S), Ljusnarsberg Tom Rymoen (M), Nora Tommy Holmquist (S), Laxå Niina Laitila (S), Karlskoga Marie-Louise Forsberg Fransson (S) Anders Östlund (SD) Christer Lenke Närvarande tjänstemän: Utses att justera: Magnus Persson, Christer Lenke och Peter Åslund. Torbjörn Ahlin (C) Justerare: Utdragsbestyrkande

4 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 4 Protokoll Regionstyrelsen Aktuell information Information kring nämnden för energi och klimat Enhetschef Peter Åhslund och Björn Eriksson (S), informerar om den nyinrättade energi- och klimatnämnden som ersätter styrgruppen. Delegationsordning har utarbetats för beslut i regionfullmäktige. Första mötet genomförs vecka 36 med studiebesök i Lindesberg. Övriga ärenden är avveckling av Energicentrum i Marieberg, årligt pris inom energiområdet, redovisning av nya projekt och lägesrapporter inom pågående projekt, program för energioch klimatområdet samt verksamhetsinriktning Regionalt program för social välfärd Enhetschef Christer Lenke informerar om arbetet med Regionalt program för social välfärd. De tre dialogmötena är genomförda med tema Nutid, Framtid och Handling. Arbetet fortsätter nu med en skrivprocess och ett förslag till program kommer att presenteras på regionstyrelsen i oktober för att sedan skickas på remis till medlems- och intresseorganisationer. Beslutsunderlag läggs fram på regionstyrelsens decembermöte. Regiondirektören informerar Inköpssamverkan Regionförbundet fortsätter som samordnande part för kommunerna, exklusive Örebro kommun. Uppräkningsfaktorn följer fortsättningsvis uppräkningsfaktorn för medlemsavgiften. Mediecenter Mälardalen Den kommunala avgiften till Mediecenter kommer från 2012 att betalas direkt av respektive kommun. En planering pågår för att från läsåret 2012/2013 helt avveckla fysisk distribution och övergå till digital distribution. Statliga utvecklingsmedel Regionförbundet har fått en återkoppling från departementet avseende 2010 års redovisning av hur medlen används. Europa 2020 Den regionala utvecklingsstrategin är i linje med EU-strategin, exempelvis inom innovationer, grön- och social sektor. ALMI Mälardalen Sammanslagningen av verksamheten i Almi Företagspartner Mälardalen AB innebär att ca 300 tkr ytterligare bör budgeteras inför budgetåret 2012 inom prestationsanslaget. Planen är att Moderbolaget Almi Mälardalen ska äga 100 % av Almi Örebro som sedan genom Almi Mälardalen avvecklas. Beslut om ägarstruktur och budget den 6 oktober. Justerare: Utdragsbestyrkande

5 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 5 Protokoll Regionstyrelsen Forts. 48 Utvärdering Almedalen Regionförbundet har deltagit i två seminarier Oslo+Stockhom=sant med Regionförbundet som arrangör och Nyckelstråket med Handelskammaren som arrangör. Ca 100 personer deltog på dessa seminarier. Kostnaden uppgår till ca 200 tkr totalt fördelat enlig följande; 50 tkr för deltagare, 50 tkr för material och 100 tkr för produktion av rapport. Regional översiktsplanering Den regionala översiktliga planeringen visar hur den fysiska planeringen i kommunerna skulle kunna stödja genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Regional översiktlig planering är underordnad den regionala utvecklingsstrategin. Rapporten är i sitt nuvarande skick ett arbetsmaterial och innehåller en faktasammanfattning, målbild och rekommendationer för vilka prioriteringar som behöver göras för att målbilden ska bli verklighet. Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredningen konstaterar att olika intervall och planperioder skapar osäkerhet och leder till långa processer och bristande flexibilitet. Förslaget är positivt så tillvida att ett nytt planeringssystem får tydliga processer som är lätta att förstå för kommuner, landsting och regioner. När det gäller medfinansiering finns en flora av avsiktsförklaringar och avtal. Utredningen föreslår regler och riktlinjer kring medfinansiering och att den samhällsekonomiska nytta ska vara avgörande. Utredningen har dock inte behandlat medfinansiering av länsplaneobjekt. Remissvaret ska lämnas senast den 16 september. Justerare: Utdragsbestyrkande

6 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 6 Protokoll Regionstyrelsen Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: Örebrokompaniet AB ansöker om kr för projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen. Ansökan avser perioden Regionstyrelsens beslut Örebrokompaniet AB beviljas 50 % av projektets bokförda kostnader, dock högst kr för genomförande av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Meddelas: Örebrokompaniet AB Justerare: Utdragsbestyrkande

7 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 7 Protokoll Regionstyrelsen Medfinansiering av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län - ALMI, dnr ALMI Företagspartner Mälardalen AB ansöker om kr för projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län. Ansökan avser perioden Regionstyrelsens beslut ALMI Företagspartner Mälardalen AB beviljas 65 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att insatserna är delfinansierade av Tillväxtverket och programmet Främja kvinnors företagande. Tillväxtverkets logotyp och programmets symbol ska synas i all kommunikation. Vid all information om och marknadsföring av projektet ska regionförbundets logotyp finnas med. Projektet omfattas av Tillväxtverkets beslut med tillhörande villkor om fördelning av medel för affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering Jäv Erik Johansson (FP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Meddelas: ALMI Företagspartner Mälardalen AB Justerare: Utdragsbestyrkande

8 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 8 Protokoll Regionstyrelsen Medfinansiering av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län Drivhuset starta och driva, dnr Entreprenörstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet ansöker om kr för projekt Främja kvinnors företagande Drivhuset starta och driva. Ansökan avser perioden Regionstyrelsens beslut Entreprenörstiftelsen Drivhuset beviljas 65 % av projektets bokförda kostnader, dock högst kr för genomförande av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län Drivhuset starta och driva. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att insatserna är delfinansierade av Tillväxtverket och programmet Främja kvinnors företagande. Tillväxtverkets logotyp och programmets symbol ska synas i all kommunikation. Vid all information om och marknadsföring av projektet ska regionförbundets logotyp finnas med. Projektet omfattas av Tillväxtverkets beslut med tillhörande villkor om fördelning av medel för affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Meddelas: Entreprenörstiftelsen Drivhuset Justerare: Utdragsbestyrkande

9 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 9 Protokoll Regionstyrelsen Pensionsförmån för förtroendevalda i Regionförbundet Örebro län, dnr När reglementet för arvoden och ersättningar antogs fanns det mellan arbetsmarknadens parter olika nivåer på pensionsavgifter beroende på vilket avtalsområde en anställd tillhörde. Detta har nu samordnats av parterna och alla stora avtalsområden har samma nivå på avsättning, dvs 4,5 %. Mot bakgrund av detta bör även fritidspolitikers kompensation för förlorad pensionsförmån vid fullgörande av förtroendeuppdrag justeras till den rådande avtalssituationen. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: Den årliga pensionsavgiften till de förtroendevaldas pensionsförsäkring skall fr o m 2011 utgöra 4,5 % av summan av de ersättningar för förlorad arbetsinkomst och semesterförmån som utbetalts till den förtroendevalda av förbundet i enlighet med arvodesreglementet. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Meddelas: Regionfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande

10 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 10 Protokoll Regionstyrelsen Bolagsförändring inom ALMI, dnr Samordningen av verksamheten i Almi Företagspartner Mälardalen AB utvärderas löpande i samband med ordinarie process för samråden mellan de tre ägarna. Etableringen av det nya bolaget har fungerat väl. Bolaget har kontor i Örebro och Västerås och bedriver verksamhet i de 22 kommunerna i Västmanlands och Örebro län. Utvecklingen i bolaget visar positiva förtecken, både när det gäller utlåning, rådgivning och effektivitet. Det finns inga skäl att ha kvar de länsvisa bolagen som ägare till Almi Företagspartner Mälardalen AB. I stället bör Almi företagspartner AB, Landstinget Västmanland och Regionförbundet Örebro län träda in som ägare av bolaget. På så sätt kommer verksamheten i Almi Företagspartner Mälardalen AB åter att knytas mer direkt till Regionförbundets styrelse. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: Regionförbundet Örebro län säljer 49 % av aktierna i Almi Företagspartner Örebro AB till Almi Företagspartner Mälardalen AB till bokfört värde. Regionförbundet Örebro län tillstyrker att Almi Företagspartner Örebro AB säljer 25,5% av aktierna i Almi Företagspartner Mälardalen AB till Almi Företagspartner AB till bokfört värde. Regionförbundet Örebro län förvärvar 24,5% av aktierna i Almi Företagspartner Mälardalen AB från Almi Företagspartner Örebro AB till bokfört värde. Jäv Erik Johansson (FP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Meddelas: Regionfullmäktige Landstinget i Västmanland Almi Företagspartner Örebro AB Almi Företagspartner Mälardalen AB Justerare: Utdragsbestyrkande

11 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 11 Protokoll Regionstyrelsen Remiss kapacitetsuppdraget , dnr Trafikverket har den 8 juli 2011 inkommit med en förfrågan till regionförbundet om att lämna yttrande över remissen inom regeringsuppdraget för behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet. Remissen innehåller förslag till revideringar och kompletteringar av kapacitetsåtgärder i Nationell plan och den ska vara färdig den 1 oktober Senast den 31 augusti ska remissvaret vara Trafikverket tillhanda. Regionstyrelsens beslut Regionförbundet yttrar sig enligt justerat förslag. Omedelbar justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Fredrik Idevall Yttrande upprättat av Fredrik Idevall Justerat förslag över yttrande upprättat av Fredrik Idevall Meddelas: Trafikverket Justerare: Utdragsbestyrkande

12 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 12 Protokoll Regionstyrelsen Uppföljning av regionala projekt avslutade 2010 genomsyrande perspektiv, dnr Under 2010 slutredovisades sammanlagt 19 projekt, som finansierats med statligt stöd. Projekten är kategoriserade efter Tillväxtprogrammets åtgärder och de genomsyrande perspektiv som fanns i det programmet - jämställdhet, integration och mångfald samt miljö. Då projekten fick sina beslut om medel tiden före den Regionala utvecklingsstrategin har projekten inte följts upp utifrån perspektiven barn och unga samt folkhälsa. Av 19 projekt har 16 projekt haft påverkan på de genomsyrande perspektiven, varav sex projekt haft påverkan på två eller tre perspektiv. Tre projekt har inte haft någon påverkan då ett projekt avslutades i förtid och två projekt var av förstudiekaraktär. Denna uppföljning är en kartläggning och ska ses som ett första steg i ambitionen att mer systematiskt följa upp och analysera de projekt som avslutas. Regionstyrelsens beslut Rapporten Uppföljning av regionala projekt avslutade 2010 genomsyrande perspektiv, läggs till handlingarna. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Haneskog Meddelas: Regionkansliet Justerare: Utdragsbestyrkande

13 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 13 Protokoll Regionstyrelsen Ledamots begäran om ersättning för deltagande i konferenser etc 2009, dnr Ledamot Bo Rudolfsson (KD) begär ersättning för arvode och förlorad arbetsförtjänst under Det har varit oklart hur man söker arvode för deltagande i konferenser och liknande. Blankett har endast funnits för att söka ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Regionstyrelsens beslut Ledamot Bo Rudolfssons (KD) begäran om ersättning för konferenser etc under 2009 bifalls. Jäv Bo Rudolfsson (KD) anmäler jäv och deltar ej i beslutet Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Ingela Engrup Bilaga upprättad av Bo Rudolfsson Meddelas: Bo Rudolfsson Justerare: Utdragsbestyrkande

14 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 14 Protokoll Regionstyrelsen Extra regionstyrelsesammanträde i december 2011, dnr Regionstyrelsen har tidigare fastställt sin sammanträdesplan för 2011 med den 17 november som sista sammanträde före årsslutet. På grund av mängden ärenden föreslås regionstyrelsen utöka sin sammanträdesplan med ett extrainsatt sammanträde den 8 december Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens sammanträdesplan för 2011 utökas med ett extrainsatt styrelsesammanträde den 8 december. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Marcus Olovsson Meddelas: Regionkansliet Medlemsorganisationerna Justerare: Utdragsbestyrkande

15 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 15 Protokoll Regionstyrelsen Sammanträdestider för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2012, dnr Förlag till sammanträdesplan 2012 för regionstyrelsen är: kl , 2 februari, mars (styrelsens internat), 26 april, 21 juni, 23 augusti, 4 oktober, 1 november och 6 december. Förslag till sammanträdesplan 2012 för regionfullmäktige är: kl , 16 februari, 10 maj, (27 september - regionalt utvecklingsforum), 18 oktober och 20 december. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens sammanträdesplan för 2012 fastställs Regionfullmäktiges sammanträdesplan för 2012 överlämnas till regionfullmäktige. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Ingela Engrup Meddelas: Regionfullmäktige Medlemsorganisationerna Justerare: Utdragsbestyrkande

16 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 16 Protokoll Regionstyrelsen Inköpssamverkan 2012, dnr Kommuncheferna i Örebro län beslutade i november 2010 att fortsatt inköpssamverkan ska ske och tillsatte en utredning med uppdrag att lämna förslag till hur denna samverkan i länet ska organiseras från och med första januari 2012 då nuvarande avtal med regionförbundet har löpt ut. Utredningens förslag är att Örebro kommun agerar inköpscentral och genomför upphandlingar som ombud för länets kommuner. Utredningen rekommenderar att fortsatt samverkansavtal mellan regionförbundet och Örebro kommun finns kvar. Vidare föreslår utredningen att kommunalägda bolag ska kunna delta vid samordnad upphandling och att detta regleras i samverkansavtalet. Regionstyrelsens beslut Avtalet som reglerar tjänsteköp för inköpssamverkan i Örebro län godkänns. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Bilaga Avtal tjänsteköp för inköpssamverkan i Örebro län Meddelas: Länets kommuner Justerare: Utdragsbestyrkande

17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 17 Protokoll Regionstyrelsen Anmälningsärenden Regionstyrelsens beslut Anmälda ärenden läggs till handlingarna Anmälan av personalärenden Rus-kansliet Enhetschef Christer Lenke tillförordnas tillfälligt som regiondirektör för perioden och perioden Enheten för Social välfärd Anställning av forskningsledare, tillsvidare, 100 %, med tillträde , dnr Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Anmälan av personalärenden entreprenad Enheten för kultur Uppdragsavtal har upprättats mellan Regionförbundet Örebro län och Jesper Ringström gällande handledning av feriepraktikanter i samband med Drömsommarjobbet 2011, perioden , dnr Enheten för Regionalt tillväxtarbete Överenskommelse angående köp av tjänst mellan Regionförbundet Örebro län och Karlskoga kommun, 75 %, , dnr Enheten för Social välfärd Överenskommelse angående köp av tjänst mellan Örebro kommun och Regionförbundet Örebro län, 50 %, perioden , dnr Anmälan av med-/egenfinansiering Regionalt utvecklingsstöd statligt stöd Örebrokompaniet AB har beviljats kr för projekt Idrott och kultur i The Heart of Sweden, perioden , dnr Hallsbergs kommun har beviljats kr för projekt Förstudie Järnvägen, för kommunikation mellan historien och framtiden, perioden , dnr Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Irén Lejegren (S) regionråd [RS ] Magnus Persson regiondirektör Justerare: Utdragsbestyrkande

18 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 18 Protokoll Regionstyrelsen Forts. 60 Regionalt utvecklingsstöd Kultur Amatörteatersamverkan Örebro län har beviljats kr för projekt Teaterproduktion på Vinön sommaren 2011, dnr Abadá-Capoeira Örebro har beviljats kr för projekt Stoppa våldet mot kvinnor Capoeira mot kvinnoförtryck, Föreningen Folketspark Örebro beviljas kr för projekt Talangjakten 2011 i Brunnsparken Örebro, dnr Metallsvenskan AB beviljas kr för projekt Metallsvenskan 2011, dnr Lekebergs revysällskap beviljas kr för projekt Körfestival Riseberga amfiteater 2011, dnr Vegonätverket genom Annika Sundberg beviljas kr för projekt Vegofesten 2011, dnr Wadköpings Marknadsgille beviljas kr för projekt Wadköpings medeltida marknad 2011, dnr Örebro dövas ungdomsklubb beviljas kr för projekt Visuell filmgala 2011, dnr Arrangörsföreningen SceniT beviljas kr för projekt Live at Heart, dnr Nordiska saxofonkvartetten genom Johannes Thorell har beviljats kr för projekt Örebro län live 2011, dnr Örebro dövas ungdomsklubb beviljas kr för projekt Visuell filmgala 2011, dnr Regionalt utvecklingsstöd Film Annelie Widholm beviljas kr för filmen Trasig, dnr Alexander Carlsson beviljas kr för filmen Drömmen om Berlin, dnr Örebro dövas ungdomsklubb beviljas kr för projekt Visuell Filmgala 2011, dnr Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Magnus Persson regiondirektör Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Justerare: Utdragsbestyrkande

19 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 19 Protokoll Regionstyrelsen forts. 60 Anmälan av representation i externa organisationer Filmregion Stockholm Mälardalen AB Torbjörn Ahlin (C) har nominerats till Filmregion Stockholm- Mälardalen AB s styrelse 2011, dnr Irén Lejegren (S) regionråd Övrigt att anmäla Protokoll: Intresseföreningen Bergslaget Årsmötesprotokoll Filmpol Mitt protokoll från årsstämma Justerare: Utdragsbestyrkande

20 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 20 Protokoll Regionstyrelsen Justerat den 8 september Irén Lejegren (S) styrelseordförande Torbjörn Ahlin (C) justerare Christer Lenke Sekreterare Att justering tillkännages på regionförbundets anslagstavla den 9 september Intygas: Marcus Olovsson Tillkännagivandet nedtages den 30 september Justerare: Utdragsbestyrkande

21 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning RUS kansliet Tjänsteskrivelse 1 (4) 1(4) Lena Kihl Dnr: Sida Till Regionstyrelsen Medfinansiering av Tillväxt via möten i Örebroregionen Örebrokompaniet AB ansöker om kr för projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen. Ansökan avser perioden Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Örebrokompaniet AB beviljas 50 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Sammanfattning Projektet syftar till att öka antalet möten i Örebroregionen. Detta sker både genom samverkan med aktörer i regionen, t ex kommuner, universitetssjukhus och universitet, samt genom proaktiv försäljning och marknadsföring. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet ska, genom marknadsföring och proaktiv försäljning, öka antalet möten till Örebroregionen. Projektet bidrar till att göra Örebroregionen till en ledande mötesdestination och ligger därmed i linje med Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, målområde Stora Evenemang.!" # $ % & & & $ $ ' ( ( ) ) *

22 Sida 2 (4) Beskrivning av ärendet Mål och syfte Projektet syftar till att öka antalet möten i Örebroregionen. Resultat Antalet hotellövernattningar är ett sätt att mäta framgången för mötesindustrin. Idag är Örebroregionens ökningstakt per år i stort sett densamma som genomsnittet i riket, 4,5 %. Målsättningen med projektet är att öka regionens ökningstakt till topp 3 i riket. Detta skulle, med utgångspunkt från 2010 års siffror innebära en ökad ökningstakt med 3,5 procentenheter. Bakgrund Ett treårigt affärsturismprojekt genomfördes inom ramen för Örebrokompaniets verksamhet under åren Syftet med detta var främst att etablera samarbete med den regionala mötesindustrin och peka på den betydelse stora möten har för en region. Som ett resultat av detta startade ÖCVB (Örebro Convention Bureau) sin verksamhet i mars Arbetet har varit mycket framgångsrikt och idag är större delen av de berörda företagen medlemmar i ÖCVB och svarar också för delar av marknadsbudgeten. Ett advisory board med representanter för näringen har skapats där man gemensamt med ÖCVB kan utarbeta strategier för det framtida arbetet. Mötesindustrins stora potential och betydelse har också lyfts inom flera områden, inte minst i den regionala utvecklingsstrategin, men även inom flera kommuner inte minst Örebro. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen mot att Örebro län ska bli en av landets främsta mötesdestinationer. Aktiviteter 1. Med hjälp av en långsiktig, väl förankrad mötes-och eventstrategi vara en viktig partner för Örebro kommun, Regionförbundet, Örebro läns landsting/universitetssjukhuset, Örebro Universitet och andra myndigheter i deras långsiktiga arbete med att utveckla sin verksamhet och destinationen som helhet. 2. Öka antalet möten till Örebroregionen genom marknadsföring och proaktiv försäljning. ÖCVB skall marknadsföra och sälja in Örebroregionen som mötesplats till beslutsfattare av vetenskapliga, förbunds- och organisationsmöten, politiska möten samt företagsmöten. ÖCVB ska söka efter potentiella möten för Örebro och uppmuntra lokala värdar att ta på sig värdskap. 3. Fungera som support för alla som planerar konferenser och kongresser i Örebro; t ex företag, event/bokningsbolag, organisationer, myndigheter och den lokala värden som tar på sig ett värdskap för en kongress.!" # $ % & & & $ $ ' ( ( ) ) *

23 Sida 3 (4) Avgränsning ordinarie verksamhet Örebrokompaniets verksamhetsområden är övergripande marknadsföring och privatturism. Arbetet för att värva möten ligger inom ÖCVB, som inte skulle existerat utan detta projekt. Projektorganisation ÖCVB är en del av Örebrokompaniet AB och består 2011 av två heltidstjänster. Tanken är att kunna anställa ytterligare en person under senare delen av Långsiktighet Vid projekttidens slut är tanken att det privata näringslivets finansiering ska ha ökat jämfört med idag. Även de kommuner som omfattas av verksamheten ska mer aktivt medverka till finansieringen, vilket garanterar långsiktighet. Ingående kommuner Örebro är den naturliga utgångspunkten för verksamheten. Här finns flera centrala anläggningar och resurser med Conventum, slottet och hotellkapacitet för större kongresser. Men resurser i form av anläggningar och kringaktiviteter i övriga länet stärker projektet och är en väsentlig del av helheten. Samarbeten finns redan med parter i Hällefors, Grythyttan, Kilsbergen m fl och i framtiden finns goda möjligheter att utvidga detta att omfatta även Askersund. Men en ökad mötesverksamhet får även effekter för kommuner utan egna större möteslokaler, något som märks tydligt redan nu. Ett ökat antal större möten kommer därför att innebära ökat antal hotellbokningar i främst Kumla, Hallsberg och Karlskoga, men också i Nora och Lindesberg. Projektets påverkan på horisontella mål Mötesindustrin, precis som all reseindustri, sliter på miljön. Miljöarbetet är därför avgörande för hur vi möter efterfrågan från dagens och framtidens konferensköpare. I samarbete med både medlemmar och mötesköpare kommer projektet att verka för att Örebroregionen ska bli ett föredöme inom detta område. Genom sitt centrala läge i Skandinavien och de utmärkta tågförbindelserna, har Örebroregionen redan idag ett försprång i strävan att vara det mest hållbara mötesalternativet. Genom samarbete vid planering och genomförande av möten strävar ÖCVB efter att utveckla dem i en hållbar riktning. Projektet ska verka för att miljömärkta produkter ska prioriteras vid inköp och ett ökat antal leverantörer som kan erbjuda miljömärkta och närproducerade alternativ och arbetar med hänsyn till miljön. Exempel på detta är Naturbeteskött från Närke som redan idag levererar till vissa evenemang.!" # $ % & & & $ $ ' ( ( ) ) *

24 Sida 4 (4) Uppföljning och utvärdering Projektet utvärderas i slutet av varje år samt slutredovisas inom projektperioden. Verksamheten fortsätter efter projektets slut med offentlig finansiering från kommunerna i regionen samt medlemsintäkter från mötesrelaterade företag i regionen. En utförlig plan för finansiering och verksamhet efter projektets slut presenteras under Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Örebro kommun Privat finansiär likvida medel: Partnerintäkter Summa total finansiering För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör!" # $ % & & & $ $ ' ( ( ) ) *

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 06 17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 06 17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 32 Aktuell information... 5 33 Tertialrapport 2014 (Period 1 Jan 30 april), dnr

Läs mer

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31

Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Ekonomi och administration 2013-09-10 Dnr: 13 198 Mikael Calmestig Till Regionstyrelsen Sida 1 (1) Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31 Enligt förbundsordningen

Läs mer

Ärenden. 1. Öppnande

Ärenden. 1. Öppnande 2014 01 17 Förbundsstyrelsen kallar till sammanträde Tid: Fredag den 24 januari kl 9.30 Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala Ärenden 1. Öppnande 2. Protokollsjusterare 3. Föredragningslista Uppländsk Drivkraft

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde

Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde 2015 03 09 Förbundsstyrelsen kallas till sammanträde Tid: Torsdagen den 19 mars kl 10 12 (förbundsstyrelsens möte inleds med lunch den 18 mars, se bifogat program för hela mötet) Plats: Odalgården Den

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr

Louise Gachon 50,00 kr 450,00 kr 500,00 kr. Emma Ericsson 100,00 kr 200,00 kr 300,00 kr Nelly Tomemalm 50,00 kr 200,00 kr 250,00 kr medlemsavgift träningsavgift ht träningsavgift vt Inbetalningar fär trärungsavgift ht 12 medlemsavgift Nettointkt Medlem 11/12 2011 2012 läger 12/13 permedlem Ekonomirapport för Vansbro kk år 2012 Rapportdatum:

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot

Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S), ledamot Ola Persson (C), ledamot 1(20) Plats och tid Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad, kl 09.00 12.00 ande Ledamöter Tomas Riste (S), ordförande Stina Höök (M) 1:e vice ordförande Åsa Johansson (S), ledamot Bjarne Olsson (S),

Läs mer

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott

Protokoll 2013-04-12 Arbetsutskottet. Regionförbundets arbetsutskott 53 Organ Plats och tid Regionförbundets arbetsutskott Ekerum Golf & Resort, Öland Fredagen den 12 april 2013, kl 09.00-15.05 ande Lars Blomberg ordförande Akko Karlsson vice ordförande Ulf Nilsson Mona

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Regionförbundets styrelses arbetsutskott Sammanträdesdatum 2008-06-04 1 (33) 2008-06-04 1 (33) Plats och tid Onsdag den 4 juni kl. 08.30 12.00 Plats ande Ledamöter Sunnerbo, Regionförbundet, P G Vejdes väg 15, Växjö Marie-Louise Hilmersson (c) ordförande Bo Frank (m) Monica Haider

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10

FÖRORD... 3. DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7. TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 AFFÄRSPLAN 2015 2017 INNEHÅLL FÖRORD... 3 DESTINATIONEN GÖTEBORG... 5 Strategier... 6 Uppföljning... 7 TURISTSTADEN... 8 Strategier... 9 Uppföljning... 10 MÖTESSTADEN... 11 Strategier... 12 Uppföljning...

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 25 juni 2015 1 (6) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 25 juni 2015 Plats: Gullbergsvass Konferens, Vita Huset, Göteborg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande:

Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: KALLELSE Fullmäktige Regionförbundet södra Småland 2012-12-14 Ledamöterna i regionfullmäktige kallas enligt bifogad kungörelse till sammanträde enligt följande: Tid: Fredagen den 14 december 2012 kl. 10.00

Läs mer