REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN"

Transkript

1 !" #$

2 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 48 Aktuell information Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: Medfinansiering av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län - ALMI, dnr Medfinansiering av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län Drivhuset starta och driva, dnr Pensionsförmån för förtroendevalda i Regionförbundet Örebro län, dnr Bolagsförändring inom ALMI, dnr Remiss kapacitetsuppdraget , dnr Uppföljning av regionala projekt avslutade 2010 genomsyrande perspektiv, dnr Ledamots begäran om ersättning för deltagande i konferenser etc 2009, dnr Extra regionstyrelsesammanträde i december 2011, dnr Sammanträdestider för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2012, dnr Inköpssamverkan 2012, dnr Anmälningsärenden Justerare: Utdragsbestyrkande

3 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 3 Protokoll Regionstyrelsen Plats och tid: Konferensrum Donsö, Hotell Opalen, Göteborg Fredagen den 2 september, kl Beslutande: Ej tjänstgörande Ersättare Irén Lejegren (S), ordförande Björn Eriksson (S), 1 v ordf Annika Engelbrektsson (S) Anders Ceder (S) Jonas Karlsson (S) Kenneth Lantz (V) Catrin Steen (MP) Torbjörn Ahlin (C) Lars Elamson (M), 2 v ordf Erik Johansson (FP) Bo Rudolfsson (KD) Lena Baastad (S) Hans Karlsson (S) Sven-Olov Axelsson (S) Katarina Hansson (S) Elisabeth Hoikkala (S) Ewa Unevik (M) Gabrielle Peteri (FP) Lars Göran Zetterlund (C) Lars Erik Jonsson (KD) Margareta Karlsson (V) Fredrik Persson (MP) Yttranderätt: Ordföranden i Kommunstyrelser Och Landstingsstyrelsen Insynsplats: Sekreterare: Per Eriksson (S), Askersund Thomas Doxryd (S), Hallsberg Ritha Sörling (S), Hällefors Lennart Eriksson (S), Kumla Henrik Hult (C), Lekeberg Roland Halvarsson, Degerfors Ewa-Leena Johansson (S), Ljusnarsberg Tom Rymoen (M), Nora Tommy Holmquist (S), Laxå Niina Laitila (S), Karlskoga Marie-Louise Forsberg Fransson (S) Anders Östlund (SD) Christer Lenke Närvarande tjänstemän: Utses att justera: Magnus Persson, Christer Lenke och Peter Åslund. Torbjörn Ahlin (C) Justerare: Utdragsbestyrkande

4 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 4 Protokoll Regionstyrelsen Aktuell information Information kring nämnden för energi och klimat Enhetschef Peter Åhslund och Björn Eriksson (S), informerar om den nyinrättade energi- och klimatnämnden som ersätter styrgruppen. Delegationsordning har utarbetats för beslut i regionfullmäktige. Första mötet genomförs vecka 36 med studiebesök i Lindesberg. Övriga ärenden är avveckling av Energicentrum i Marieberg, årligt pris inom energiområdet, redovisning av nya projekt och lägesrapporter inom pågående projekt, program för energioch klimatområdet samt verksamhetsinriktning Regionalt program för social välfärd Enhetschef Christer Lenke informerar om arbetet med Regionalt program för social välfärd. De tre dialogmötena är genomförda med tema Nutid, Framtid och Handling. Arbetet fortsätter nu med en skrivprocess och ett förslag till program kommer att presenteras på regionstyrelsen i oktober för att sedan skickas på remis till medlems- och intresseorganisationer. Beslutsunderlag läggs fram på regionstyrelsens decembermöte. Regiondirektören informerar Inköpssamverkan Regionförbundet fortsätter som samordnande part för kommunerna, exklusive Örebro kommun. Uppräkningsfaktorn följer fortsättningsvis uppräkningsfaktorn för medlemsavgiften. Mediecenter Mälardalen Den kommunala avgiften till Mediecenter kommer från 2012 att betalas direkt av respektive kommun. En planering pågår för att från läsåret 2012/2013 helt avveckla fysisk distribution och övergå till digital distribution. Statliga utvecklingsmedel Regionförbundet har fått en återkoppling från departementet avseende 2010 års redovisning av hur medlen används. Europa 2020 Den regionala utvecklingsstrategin är i linje med EU-strategin, exempelvis inom innovationer, grön- och social sektor. ALMI Mälardalen Sammanslagningen av verksamheten i Almi Företagspartner Mälardalen AB innebär att ca 300 tkr ytterligare bör budgeteras inför budgetåret 2012 inom prestationsanslaget. Planen är att Moderbolaget Almi Mälardalen ska äga 100 % av Almi Örebro som sedan genom Almi Mälardalen avvecklas. Beslut om ägarstruktur och budget den 6 oktober. Justerare: Utdragsbestyrkande

5 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 5 Protokoll Regionstyrelsen Forts. 48 Utvärdering Almedalen Regionförbundet har deltagit i två seminarier Oslo+Stockhom=sant med Regionförbundet som arrangör och Nyckelstråket med Handelskammaren som arrangör. Ca 100 personer deltog på dessa seminarier. Kostnaden uppgår till ca 200 tkr totalt fördelat enlig följande; 50 tkr för deltagare, 50 tkr för material och 100 tkr för produktion av rapport. Regional översiktsplanering Den regionala översiktliga planeringen visar hur den fysiska planeringen i kommunerna skulle kunna stödja genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Regional översiktlig planering är underordnad den regionala utvecklingsstrategin. Rapporten är i sitt nuvarande skick ett arbetsmaterial och innehåller en faktasammanfattning, målbild och rekommendationer för vilka prioriteringar som behöver göras för att målbilden ska bli verklighet. Medfinansiering av transportinfrastruktur Utredningen konstaterar att olika intervall och planperioder skapar osäkerhet och leder till långa processer och bristande flexibilitet. Förslaget är positivt så tillvida att ett nytt planeringssystem får tydliga processer som är lätta att förstå för kommuner, landsting och regioner. När det gäller medfinansiering finns en flora av avsiktsförklaringar och avtal. Utredningen föreslår regler och riktlinjer kring medfinansiering och att den samhällsekonomiska nytta ska vara avgörande. Utredningen har dock inte behandlat medfinansiering av länsplaneobjekt. Remissvaret ska lämnas senast den 16 september. Justerare: Utdragsbestyrkande

6 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 6 Protokoll Regionstyrelsen Medfinansiering av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen, dnr: Örebrokompaniet AB ansöker om kr för projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen. Ansökan avser perioden Regionstyrelsens beslut Örebrokompaniet AB beviljas 50 % av projektets bokförda kostnader, dock högst kr för genomförande av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Meddelas: Örebrokompaniet AB Justerare: Utdragsbestyrkande

7 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 7 Protokoll Regionstyrelsen Medfinansiering av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län - ALMI, dnr ALMI Företagspartner Mälardalen AB ansöker om kr för projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län. Ansökan avser perioden Regionstyrelsens beslut ALMI Företagspartner Mälardalen AB beviljas 65 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att insatserna är delfinansierade av Tillväxtverket och programmet Främja kvinnors företagande. Tillväxtverkets logotyp och programmets symbol ska synas i all kommunikation. Vid all information om och marknadsföring av projektet ska regionförbundets logotyp finnas med. Projektet omfattas av Tillväxtverkets beslut med tillhörande villkor om fördelning av medel för affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering Jäv Erik Johansson (FP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Meddelas: ALMI Företagspartner Mälardalen AB Justerare: Utdragsbestyrkande

8 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 8 Protokoll Regionstyrelsen Medfinansiering av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län Drivhuset starta och driva, dnr Entreprenörstiftelsen Drivhuset vid Örebro universitet ansöker om kr för projekt Främja kvinnors företagande Drivhuset starta och driva. Ansökan avser perioden Regionstyrelsens beslut Entreprenörstiftelsen Drivhuset beviljas 65 % av projektets bokförda kostnader, dock högst kr för genomförande av projekt Främja kvinnors företagande i Örebro län Drivhuset starta och driva. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att insatserna är delfinansierade av Tillväxtverket och programmet Främja kvinnors företagande. Tillväxtverkets logotyp och programmets symbol ska synas i all kommunikation. Vid all information om och marknadsföring av projektet ska regionförbundets logotyp finnas med. Projektet omfattas av Tillväxtverkets beslut med tillhörande villkor om fördelning av medel för affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom ramen för programmet Främja kvinnors företagande. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Lena Kihl Meddelas: Entreprenörstiftelsen Drivhuset Justerare: Utdragsbestyrkande

9 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 9 Protokoll Regionstyrelsen Pensionsförmån för förtroendevalda i Regionförbundet Örebro län, dnr När reglementet för arvoden och ersättningar antogs fanns det mellan arbetsmarknadens parter olika nivåer på pensionsavgifter beroende på vilket avtalsområde en anställd tillhörde. Detta har nu samordnats av parterna och alla stora avtalsområden har samma nivå på avsättning, dvs 4,5 %. Mot bakgrund av detta bör även fritidspolitikers kompensation för förlorad pensionsförmån vid fullgörande av förtroendeuppdrag justeras till den rådande avtalssituationen. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: Den årliga pensionsavgiften till de förtroendevaldas pensionsförsäkring skall fr o m 2011 utgöra 4,5 % av summan av de ersättningar för förlorad arbetsinkomst och semesterförmån som utbetalts till den förtroendevalda av förbundet i enlighet med arvodesreglementet. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Meddelas: Regionfullmäktige Justerare: Utdragsbestyrkande

10 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 10 Protokoll Regionstyrelsen Bolagsförändring inom ALMI, dnr Samordningen av verksamheten i Almi Företagspartner Mälardalen AB utvärderas löpande i samband med ordinarie process för samråden mellan de tre ägarna. Etableringen av det nya bolaget har fungerat väl. Bolaget har kontor i Örebro och Västerås och bedriver verksamhet i de 22 kommunerna i Västmanlands och Örebro län. Utvecklingen i bolaget visar positiva förtecken, både när det gäller utlåning, rådgivning och effektivitet. Det finns inga skäl att ha kvar de länsvisa bolagen som ägare till Almi Företagspartner Mälardalen AB. I stället bör Almi företagspartner AB, Landstinget Västmanland och Regionförbundet Örebro län träda in som ägare av bolaget. På så sätt kommer verksamheten i Almi Företagspartner Mälardalen AB åter att knytas mer direkt till Regionförbundets styrelse. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta: Regionförbundet Örebro län säljer 49 % av aktierna i Almi Företagspartner Örebro AB till Almi Företagspartner Mälardalen AB till bokfört värde. Regionförbundet Örebro län tillstyrker att Almi Företagspartner Örebro AB säljer 25,5% av aktierna i Almi Företagspartner Mälardalen AB till Almi Företagspartner AB till bokfört värde. Regionförbundet Örebro län förvärvar 24,5% av aktierna i Almi Företagspartner Mälardalen AB från Almi Företagspartner Örebro AB till bokfört värde. Jäv Erik Johansson (FP) anmäler jäv och deltar ej i beslutet Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Meddelas: Regionfullmäktige Landstinget i Västmanland Almi Företagspartner Örebro AB Almi Företagspartner Mälardalen AB Justerare: Utdragsbestyrkande

11 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 11 Protokoll Regionstyrelsen Remiss kapacitetsuppdraget , dnr Trafikverket har den 8 juli 2011 inkommit med en förfrågan till regionförbundet om att lämna yttrande över remissen inom regeringsuppdraget för behovet av ökad kapacitet i järnvägssystemet. Remissen innehåller förslag till revideringar och kompletteringar av kapacitetsåtgärder i Nationell plan och den ska vara färdig den 1 oktober Senast den 31 augusti ska remissvaret vara Trafikverket tillhanda. Regionstyrelsens beslut Regionförbundet yttrar sig enligt justerat förslag. Omedelbar justering Denna paragraf förklaras omedelbart justerad Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Fredrik Idevall Yttrande upprättat av Fredrik Idevall Justerat förslag över yttrande upprättat av Fredrik Idevall Meddelas: Trafikverket Justerare: Utdragsbestyrkande

12 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 12 Protokoll Regionstyrelsen Uppföljning av regionala projekt avslutade 2010 genomsyrande perspektiv, dnr Under 2010 slutredovisades sammanlagt 19 projekt, som finansierats med statligt stöd. Projekten är kategoriserade efter Tillväxtprogrammets åtgärder och de genomsyrande perspektiv som fanns i det programmet - jämställdhet, integration och mångfald samt miljö. Då projekten fick sina beslut om medel tiden före den Regionala utvecklingsstrategin har projekten inte följts upp utifrån perspektiven barn och unga samt folkhälsa. Av 19 projekt har 16 projekt haft påverkan på de genomsyrande perspektiven, varav sex projekt haft påverkan på två eller tre perspektiv. Tre projekt har inte haft någon påverkan då ett projekt avslutades i förtid och två projekt var av förstudiekaraktär. Denna uppföljning är en kartläggning och ska ses som ett första steg i ambitionen att mer systematiskt följa upp och analysera de projekt som avslutas. Regionstyrelsens beslut Rapporten Uppföljning av regionala projekt avslutade 2010 genomsyrande perspektiv, läggs till handlingarna. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Yvonne Haneskog Meddelas: Regionkansliet Justerare: Utdragsbestyrkande

13 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 13 Protokoll Regionstyrelsen Ledamots begäran om ersättning för deltagande i konferenser etc 2009, dnr Ledamot Bo Rudolfsson (KD) begär ersättning för arvode och förlorad arbetsförtjänst under Det har varit oklart hur man söker arvode för deltagande i konferenser och liknande. Blankett har endast funnits för att söka ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Regionstyrelsens beslut Ledamot Bo Rudolfssons (KD) begäran om ersättning för konferenser etc under 2009 bifalls. Jäv Bo Rudolfsson (KD) anmäler jäv och deltar ej i beslutet Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Ingela Engrup Bilaga upprättad av Bo Rudolfsson Meddelas: Bo Rudolfsson Justerare: Utdragsbestyrkande

14 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 14 Protokoll Regionstyrelsen Extra regionstyrelsesammanträde i december 2011, dnr Regionstyrelsen har tidigare fastställt sin sammanträdesplan för 2011 med den 17 november som sista sammanträde före årsslutet. På grund av mängden ärenden föreslås regionstyrelsen utöka sin sammanträdesplan med ett extrainsatt sammanträde den 8 december Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens sammanträdesplan för 2011 utökas med ett extrainsatt styrelsesammanträde den 8 december. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Marcus Olovsson Meddelas: Regionkansliet Medlemsorganisationerna Justerare: Utdragsbestyrkande

15 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 15 Protokoll Regionstyrelsen Sammanträdestider för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2012, dnr Förlag till sammanträdesplan 2012 för regionstyrelsen är: kl , 2 februari, mars (styrelsens internat), 26 april, 21 juni, 23 augusti, 4 oktober, 1 november och 6 december. Förslag till sammanträdesplan 2012 för regionfullmäktige är: kl , 16 februari, 10 maj, (27 september - regionalt utvecklingsforum), 18 oktober och 20 december. Regionstyrelsens beslut Regionstyrelsens sammanträdesplan för 2012 fastställs Regionfullmäktiges sammanträdesplan för 2012 överlämnas till regionfullmäktige. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Ingela Engrup Meddelas: Regionfullmäktige Medlemsorganisationerna Justerare: Utdragsbestyrkande

16 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 16 Protokoll Regionstyrelsen Inköpssamverkan 2012, dnr Kommuncheferna i Örebro län beslutade i november 2010 att fortsatt inköpssamverkan ska ske och tillsatte en utredning med uppdrag att lämna förslag till hur denna samverkan i länet ska organiseras från och med första januari 2012 då nuvarande avtal med regionförbundet har löpt ut. Utredningens förslag är att Örebro kommun agerar inköpscentral och genomför upphandlingar som ombud för länets kommuner. Utredningen rekommenderar att fortsatt samverkansavtal mellan regionförbundet och Örebro kommun finns kvar. Vidare föreslår utredningen att kommunalägda bolag ska kunna delta vid samordnad upphandling och att detta regleras i samverkansavtalet. Regionstyrelsens beslut Avtalet som reglerar tjänsteköp för inköpssamverkan i Örebro län godkänns. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse upprättad av Mikael Calmestig Bilaga Avtal tjänsteköp för inköpssamverkan i Örebro län Meddelas: Länets kommuner Justerare: Utdragsbestyrkande

17 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 17 Protokoll Regionstyrelsen Anmälningsärenden Regionstyrelsens beslut Anmälda ärenden läggs till handlingarna Anmälan av personalärenden Rus-kansliet Enhetschef Christer Lenke tillförordnas tillfälligt som regiondirektör för perioden och perioden Enheten för Social välfärd Anställning av forskningsledare, tillsvidare, 100 %, med tillträde , dnr Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Anmälan av personalärenden entreprenad Enheten för kultur Uppdragsavtal har upprättats mellan Regionförbundet Örebro län och Jesper Ringström gällande handledning av feriepraktikanter i samband med Drömsommarjobbet 2011, perioden , dnr Enheten för Regionalt tillväxtarbete Överenskommelse angående köp av tjänst mellan Regionförbundet Örebro län och Karlskoga kommun, 75 %, , dnr Enheten för Social välfärd Överenskommelse angående köp av tjänst mellan Örebro kommun och Regionförbundet Örebro län, 50 %, perioden , dnr Anmälan av med-/egenfinansiering Regionalt utvecklingsstöd statligt stöd Örebrokompaniet AB har beviljats kr för projekt Idrott och kultur i The Heart of Sweden, perioden , dnr Hallsbergs kommun har beviljats kr för projekt Förstudie Järnvägen, för kommunikation mellan historien och framtiden, perioden , dnr Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Magnus Persson regiondirektör Irén Lejegren (S) regionråd [RS ] Magnus Persson regiondirektör Justerare: Utdragsbestyrkande

18 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 18 Protokoll Regionstyrelsen Forts. 60 Regionalt utvecklingsstöd Kultur Amatörteatersamverkan Örebro län har beviljats kr för projekt Teaterproduktion på Vinön sommaren 2011, dnr Abadá-Capoeira Örebro har beviljats kr för projekt Stoppa våldet mot kvinnor Capoeira mot kvinnoförtryck, Föreningen Folketspark Örebro beviljas kr för projekt Talangjakten 2011 i Brunnsparken Örebro, dnr Metallsvenskan AB beviljas kr för projekt Metallsvenskan 2011, dnr Lekebergs revysällskap beviljas kr för projekt Körfestival Riseberga amfiteater 2011, dnr Vegonätverket genom Annika Sundberg beviljas kr för projekt Vegofesten 2011, dnr Wadköpings Marknadsgille beviljas kr för projekt Wadköpings medeltida marknad 2011, dnr Örebro dövas ungdomsklubb beviljas kr för projekt Visuell filmgala 2011, dnr Arrangörsföreningen SceniT beviljas kr för projekt Live at Heart, dnr Nordiska saxofonkvartetten genom Johannes Thorell har beviljats kr för projekt Örebro län live 2011, dnr Örebro dövas ungdomsklubb beviljas kr för projekt Visuell filmgala 2011, dnr Regionalt utvecklingsstöd Film Annelie Widholm beviljas kr för filmen Trasig, dnr Alexander Carlsson beviljas kr för filmen Drömmen om Berlin, dnr Örebro dövas ungdomsklubb beviljas kr för projekt Visuell Filmgala 2011, dnr Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Magnus Persson regiondirektör Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Karin Wettermark Jonsson, enhetschef Justerare: Utdragsbestyrkande

19 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 19 Protokoll Regionstyrelsen forts. 60 Anmälan av representation i externa organisationer Filmregion Stockholm Mälardalen AB Torbjörn Ahlin (C) har nominerats till Filmregion Stockholm- Mälardalen AB s styrelse 2011, dnr Irén Lejegren (S) regionråd Övrigt att anmäla Protokoll: Intresseföreningen Bergslaget Årsmötesprotokoll Filmpol Mitt protokoll från årsstämma Justerare: Utdragsbestyrkande

20 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 20 Protokoll Regionstyrelsen Justerat den 8 september Irén Lejegren (S) styrelseordförande Torbjörn Ahlin (C) justerare Christer Lenke Sekreterare Att justering tillkännages på regionförbundets anslagstavla den 9 september Intygas: Marcus Olovsson Tillkännagivandet nedtages den 30 september Justerare: Utdragsbestyrkande

21 Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning RUS kansliet Tjänsteskrivelse 1 (4) 1(4) Lena Kihl Dnr: Sida Till Regionstyrelsen Medfinansiering av Tillväxt via möten i Örebroregionen Örebrokompaniet AB ansöker om kr för projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen. Ansökan avser perioden Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar Örebrokompaniet AB beviljas 50 % av projektets bokförda kostnader, dock högt kr för genomförande av projekt Tillväxt via möten i Örebroregionen. Projektet får påbörjas tidigast och avslutas senast Finansiering sker inom ramen för regionalt utvecklingsstöd - statligt stöd. Följande villkor gäller för regionförbundets beslut: Beslutet gäller under förutsättning att budgetbeslut fattas. I samband med genomförandet av projektet ska det framgå att regionförbundet medfinansierar projektet. I övrigt gäller regionförbundets allmänna villkor för medfinansiering. Sammanfattning Projektet syftar till att öka antalet möten i Örebroregionen. Detta sker både genom samverkan med aktörer i regionen, t ex kommuner, universitetssjukhus och universitet, samt genom proaktiv försäljning och marknadsföring. Skäl för det föreslagna beslutet Projektet ska, genom marknadsföring och proaktiv försäljning, öka antalet möten till Örebroregionen. Projektet bidrar till att göra Örebroregionen till en ledande mötesdestination och ligger därmed i linje med Utvecklingsstrategi för Örebroregionen, målområde Stora Evenemang.!" # $ % & & & $ $ ' ( ( ) ) *

22 Sida 2 (4) Beskrivning av ärendet Mål och syfte Projektet syftar till att öka antalet möten i Örebroregionen. Resultat Antalet hotellövernattningar är ett sätt att mäta framgången för mötesindustrin. Idag är Örebroregionens ökningstakt per år i stort sett densamma som genomsnittet i riket, 4,5 %. Målsättningen med projektet är att öka regionens ökningstakt till topp 3 i riket. Detta skulle, med utgångspunkt från 2010 års siffror innebära en ökad ökningstakt med 3,5 procentenheter. Bakgrund Ett treårigt affärsturismprojekt genomfördes inom ramen för Örebrokompaniets verksamhet under åren Syftet med detta var främst att etablera samarbete med den regionala mötesindustrin och peka på den betydelse stora möten har för en region. Som ett resultat av detta startade ÖCVB (Örebro Convention Bureau) sin verksamhet i mars Arbetet har varit mycket framgångsrikt och idag är större delen av de berörda företagen medlemmar i ÖCVB och svarar också för delar av marknadsbudgeten. Ett advisory board med representanter för näringen har skapats där man gemensamt med ÖCVB kan utarbeta strategier för det framtida arbetet. Mötesindustrins stora potential och betydelse har också lyfts inom flera områden, inte minst i den regionala utvecklingsstrategin, men även inom flera kommuner inte minst Örebro. Nu är det dags att ta nästa steg i utvecklingen mot att Örebro län ska bli en av landets främsta mötesdestinationer. Aktiviteter 1. Med hjälp av en långsiktig, väl förankrad mötes-och eventstrategi vara en viktig partner för Örebro kommun, Regionförbundet, Örebro läns landsting/universitetssjukhuset, Örebro Universitet och andra myndigheter i deras långsiktiga arbete med att utveckla sin verksamhet och destinationen som helhet. 2. Öka antalet möten till Örebroregionen genom marknadsföring och proaktiv försäljning. ÖCVB skall marknadsföra och sälja in Örebroregionen som mötesplats till beslutsfattare av vetenskapliga, förbunds- och organisationsmöten, politiska möten samt företagsmöten. ÖCVB ska söka efter potentiella möten för Örebro och uppmuntra lokala värdar att ta på sig värdskap. 3. Fungera som support för alla som planerar konferenser och kongresser i Örebro; t ex företag, event/bokningsbolag, organisationer, myndigheter och den lokala värden som tar på sig ett värdskap för en kongress.!" # $ % & & & $ $ ' ( ( ) ) *

23 Sida 3 (4) Avgränsning ordinarie verksamhet Örebrokompaniets verksamhetsområden är övergripande marknadsföring och privatturism. Arbetet för att värva möten ligger inom ÖCVB, som inte skulle existerat utan detta projekt. Projektorganisation ÖCVB är en del av Örebrokompaniet AB och består 2011 av två heltidstjänster. Tanken är att kunna anställa ytterligare en person under senare delen av Långsiktighet Vid projekttidens slut är tanken att det privata näringslivets finansiering ska ha ökat jämfört med idag. Även de kommuner som omfattas av verksamheten ska mer aktivt medverka till finansieringen, vilket garanterar långsiktighet. Ingående kommuner Örebro är den naturliga utgångspunkten för verksamheten. Här finns flera centrala anläggningar och resurser med Conventum, slottet och hotellkapacitet för större kongresser. Men resurser i form av anläggningar och kringaktiviteter i övriga länet stärker projektet och är en väsentlig del av helheten. Samarbeten finns redan med parter i Hällefors, Grythyttan, Kilsbergen m fl och i framtiden finns goda möjligheter att utvidga detta att omfatta även Askersund. Men en ökad mötesverksamhet får även effekter för kommuner utan egna större möteslokaler, något som märks tydligt redan nu. Ett ökat antal större möten kommer därför att innebära ökat antal hotellbokningar i främst Kumla, Hallsberg och Karlskoga, men också i Nora och Lindesberg. Projektets påverkan på horisontella mål Mötesindustrin, precis som all reseindustri, sliter på miljön. Miljöarbetet är därför avgörande för hur vi möter efterfrågan från dagens och framtidens konferensköpare. I samarbete med både medlemmar och mötesköpare kommer projektet att verka för att Örebroregionen ska bli ett föredöme inom detta område. Genom sitt centrala läge i Skandinavien och de utmärkta tågförbindelserna, har Örebroregionen redan idag ett försprång i strävan att vara det mest hållbara mötesalternativet. Genom samarbete vid planering och genomförande av möten strävar ÖCVB efter att utveckla dem i en hållbar riktning. Projektet ska verka för att miljömärkta produkter ska prioriteras vid inköp och ett ökat antal leverantörer som kan erbjuda miljömärkta och närproducerade alternativ och arbetar med hänsyn till miljön. Exempel på detta är Naturbeteskött från Närke som redan idag levererar till vissa evenemang.!" # $ % & & & $ $ ' ( ( ) ) *

24 Sida 4 (4) Uppföljning och utvärdering Projektet utvärderas i slutet av varje år samt slutredovisas inom projektperioden. Verksamheten fortsätter efter projektets slut med offentlig finansiering från kommunerna i regionen samt medlemsintäkter från mötesrelaterade företag i regionen. En utförlig plan för finansiering och verksamhet efter projektets slut presenteras under Kostnads- och finansieringsbudget Kostnader Totalt Bokförda kostnader Egen personal Externa tjänster Lokalkostnader Övriga kostnader Summa bokförda kostnader Finansiär Totalt Offentlig finansiär likvida medel: Regionförbundet Örebro Örebro kommun Privat finansiär likvida medel: Partnerintäkter Summa total finansiering För Regionförbundet Örebro län Magnus Persson Regiondirektör!" # $ % & & & $ $ ' ( ( ) ) *

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 REGIONSTYRELSEN 2014 12 18 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 85 Aktuell information... 5 86 Utökad medfinansiering av Skolkommunsatsning Delprojekt 1, dnr 14-160... 6 87 Egenfinansiering av Regional Turismutveckling

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus REGIONFULLMÄKTIGE 2013 10 10, Sessionssalen i Örebro rådhus INNEHÅLLSFÖRTECKNING 12 Anmälan av entledigande och fyllnadsval från medlemsorganisation 6 13 Regionförbundets delårsrapport 2013-08-31, dnr

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870

3. Val av ny ledamot i stiftelsen för Medicinsk forskning, Nyckelfonden Diarienummer: 15RS4870 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM Regionkansliet, Kristina Berglund 2015-09-30 Till Regionstyrelsen, ledamöter För kännedom: Regionstyrelsen, ersättare Organ: Regionstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 6/09 1(10) Datum: 2009-06-17 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Askersund Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-03-01 1(12) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 14.45, Fotbollens Hus Robert Mörk (S), ordförande Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Annika Engelbrektsson (S) Marianne Högberg (S)

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro

Protokoll REGIONSTYRELSEN. 2008 04 17, NetCity Örebro REGIONSTYRELSEN 2008 04 17, NetCity Örebro 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 46 Revisorernas granskningsrapport på utvalda projekt (Dnr 07-567) 4 47 Årsredovisning 2007 (Dnr 08-161) 5 48 Pensionsskuld, redovisning

Läs mer

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22

Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 2013-02-22 Förteckning över den politiska organisationen för Regionförbundet Örebro, 03-0- Antal uppdrag per parti regionstyrelsen (inkl KS-ordf med yttranderätt), regionfullmäktige (inkl KS-ordf med yttranderätt),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland - 2014 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-10-01 RS130382 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen Ägardirektiv för Almi Företagspartner Halland

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Regionförbundet Örebro län

Regionförbundet Örebro län Regionförbundet Örebro län för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning Förbundets namn... 1 Förbundets säte... 1 Förbundets medlemmar...1 Förbundets ändamål... 1 Förbundets uppgifter... 1 Förbundsfullmäktige...

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT

KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT KALLELSE TILL KOMMUNSTYRELSENS PLANERINGS- OCH UTVECKLINGSUTSKOTT Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med kommunstyrelsens planerings- och utvecklingsutskott, måndagen den 4 mars 203 kl. 9- i Leja,

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga.

att godkänna samarbetsavtal mellan NyföretagarCentrum Uppsala och Uppsala kommun enligt bilaga. KS 17 26 nov 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ingeberg Lars Linder Cecilia Datum 2014-10-29 Diarienummer KSN-2014-1136 Kommunstyrelsen Nyföretagarcentrum-samarbetsavtal Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Förbundsordning 2011-01-01

Förbundsordning 2011-01-01 1 Förbundsordning 2011-01-01 2 FÖRBUNDSORDNING för Regionförbundet Uppsala län Fr.o.m. 2003-01-01 Reviderad 2004-07-01; 2005-07-01; 2007-01-01; 2011-01-01 Förbundet är ett Kommunalförbund enligt Kommunallagen

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1

Checklista inför beslut, BP1 Projektdirektiv 1(8) Projekt R2015 - Region i Örebro län Projektägare: Rickard Simonsson, landstingsdirektör Magnus Persson, regiondirektör Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Är projektmålen tydliga och

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE. 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro

Protokoll REGIONFULLMÄKTIGE. 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro REGIONFULLMÄKTIGE 2008 03 06, Rådhusets sessionssal, Örebro INNEHÅLLSFÖRTECKNING 17 Anmälan av medlemsorganisationernas fyllnadsval 5 18 Fyllnadsval av ledamot i länsstyrelsens miljömålsråd 6 19 Fyllnadsval

Läs mer

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför?

Vad är Entrepreneur Sthlm? Varför? Vad är Entrepreneur Sthlm? Entrepreneur Sthlm är ett gemensamt initiativ av Länsstyrelsen i Stockholms län, ALMI Företagspartner Stockholm, Innovationsbron och Stockholm Business Region Development. Satsningen

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2012 04 26, Gullvivan, Regionförbundets lokaler

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2012 04 26, Gullvivan, Regionförbundets lokaler Protokoll REGIONSTYRELSEN 2012 04 26, Gullvivan, Regionförbundets lokaler REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2012 04 26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 29 Aktuell information... 5 30 Regionförbundets

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Trekom Leaders styrelse

Trekom Leaders styrelse Trekom Leaders styrelse Möte nr: 4 Plats: Norsjö kommun, Sammanträdesrum Renen Tid: 21 januari 2009, kl 15 - ca 17.30 Dagordning 52. Mötets öppnande 53. Val av justerare 54. Föregående protokoll 55. Verksamhetsledare

Läs mer

Främja kvinnors företagande

Främja kvinnors företagande Främja kvinnors företagande Rapport, Främja kvinnors företagande, augusti 2014 1 Bakgrund och fakta om kvinnors företagande Företagandet är generellt lågt i Sverige jämfört med andra europeiska länder.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-11-28 i (i) LS 1209-1261 Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN 1 2 *12-1 1 00 009 - Ägardirektiv ALMI Företagspartner i Stockholm Sörmland

Läs mer

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande.

Anders Brännström, sekreterare. Åsa Karlsson-Öhrström. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00. Beslutande. Plats och tid Kulturkontoret i Lindesberg, kl 17.00-18.00 ande Bo Jönsson (c) ordförande Birgitta Duell (m) Magnus Nordkvist (m) Malin Laurberg (c) Åsa Karlsson-Öhrström (fp) Sivert Juneholm (v) Hans-Olof

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

Förslag till föredragningslista Direktion

Förslag till föredragningslista Direktion Handläggare Carin Lilliehöök 023-77 70 81 carin.lilliehook@regiondalarna.se Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-03-27 Sida 1(6) Till Direktionens ledamöter Ersättare för kännedom Förslag till föredragningslista

Läs mer

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 09 25

Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 09 25 Protokoll REGIONSTYRELSEN 2014 09 25 REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN 2 Protokoll Regionstyrelsen 2014 09 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Regional trafikberedning (RTB)... 5 54 Aktuell information... 7 55 Egen finansiering

Läs mer

Regionstyrelsen 2014-03-28

Regionstyrelsen 2014-03-28 2014-03-28 kl 11.00-13.00, CFL, Söderhamn Sven-Åke Thoresen, S, ordf Lena Roos, M, 1:e v ordf Stig Eng, C, 2:e v ordf Eva Tjernström, S Carina Blank, S Magnus Jonsson, S Marie-Louise Dangardt, S Yoomi

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Direktionen

Sammanträdesprotokoll Direktionen Sammanträdesprotokoll Direktionen Tid Tisdagen den 22 januari 2013, kl 13.00-16.00 Plats Vänerparken Vänersalen, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 09.00-11.45 Beslutande Susanne Stenlund, s, ordf Katarina Hansson, s Per Holm, kd Jenny Steen, s, tjg ers Erling Johansson, kd, tjg ers Solveig Samuelsson, s Björn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet 106-119 PROTOKOLL 1(6) Diarienummer Plats: Regionens hus, sal A Närvarande: ande: Malin Wengholm (M), Torbjörn Eriksson (KD), Maria Hörnsten (S), Jonas Magnusson (S), Mona-Lisa Hagström-Svensson (S) ersätter Martina

Läs mer

Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL 1 (5) Landstingets kansli 2014-01-21 LSAU 1/2014 Planeringsavd, Justerat 2014-01-28 Landstingsstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 21 januari, kl. 09.00 11.00 Plats Närvarande Övriga närvarande

Läs mer

Fler kvinnor driver och utvecklar företag!

Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Fler kvinnor driver och utvecklar företag! Resultat 2007 2009 för programmet Främja kvinnors företagande Drygt 86 000 personer har hittills haft nytta av programmet Främja kvinnors företagande. Programmet

Läs mer

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013

Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2012-10-23 Handläggare: Cecilia Ljung Förhandsinbjudan till regional folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning I folkhälsoplan för Örebro län står att länets fortsatta folkhälsoarbete ska

Läs mer

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson

Kommunkontoret 2012-09-25. ... Thomas Abrahamson. ... Lena Vinnerås. ... Bertil Jansson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Kopparberg Tid: 14.00 16.00 ande Lena Vinnerås (S), Nora, ordförande Siv Sander (S), Hällefors Jerry Elvin (S), Lindesberg Bertil Jansson (M),

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 2015-09-08 1 (5) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Péter Kovács (M) Anders Ståhl (M) Göran Bengtsson (M) Margareta Ölwe (M) Ulf Molin (C), 1:e vice ordförande Ros-Mari Paulsson (FP)

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen

Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen Framtidens infrastruktur och resande i Örebroregionen NTF 2 oktober 2007 Regiondirektör Magnus Persson Regionförbundet Örebro Länets tolv kommuner och landstinget Start 1 jan 2006 1 jan 2007 övertog samordningsansvaret

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrift Sekreterare... Paragrafer 19-22. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(8) Plats och tid Ununge, kommunhuset Ankaret, klockan 13.15 15.45 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tommie Eriksson, vice kommundirektör

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland

Birgitta Wessman Thyrsson Samordningsförbundet Östra Östergötland Plats och tid: Repslagaregatan 12 Norrköping, Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irma Görtz (Norrköping Kommun) ordförande Birgitta Wessman Thyrsson (Region Öst ) Vice Orf. Anna Svensson (Arbetsförmedlingen)

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015

för företagare och innovatörer i örebroregionen 2015 bra kontakter för företagare och innovatörer i Örebroregionen 2015 Funderar du på att starta eget? Är du företagare eller bär du på en idé som du vill diskutera? Här har vi samlat bra kontakter till aktörer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland

Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Datum Dnr 20141204 14105 Delegationsordning för Regionförbundet Sörmland Fastställd av regionstyrelsen 20141204 41, att gälla från 20150101. Delegation och verkställighet Delegationsbeslut är ett beslut

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström

Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström (c) Magdalena Flemström Plats och tid Beslutande 2007-10-03 Sidan 1 av 12 Konferensrummet, Mec & Teck, Ängsvägen 5, Ånge, onsdag 3 oktober 2007 kl 08.00-12.00. Sten-Ove Danielsson (s), ordförande Åke Nyhlén (s) Magdalena Flemström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004

Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Protokoll fört vid årsstämma för Föreningen GIS i Västmanland den 31 mars 2004 Närvarande enligt bilaga 1. Föreningens ordförande Håkan Eriksson öppnar stämman och hälsar deltagarna välkomna. 1 Fråga om

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer