Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang"

Transkript

1 Årsberättelse

2 NÅGRA VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2008 Modernt rustade teknikkonsulter med ansvarsfullt engagemang Elkraft Vi arbetar med nät och anläggningar för distribution och transmission inom 0,4 220 kv. Kunderna är bl.a. ägaren till landets stamnät samt ett flertal elnätsbolag, såväl de största i landet som mindre. Elinstallation Vi utför uppdrag rörande elsystem i fastigheter för kontor, vård och omsorg, bostäder, kommersiella lokaler, industri etc. Kunderna är fastighetsbolag, landsting, kommuner, byggbolag m.fl : STOCKHOLMS STRÖM Projektet drivs av Svenska Kraftnät. Det syftar till att utforma kraftledningsnätet i Stockholmsregionen för att säkra den långsiktiga elförsörjningen till lägsta möjliga kostnad och med minsta möjliga påverkan på omgivningen. Alteco arbetar sedan flera år i projektet för både Svenska Kraftnät och Fortum Distribution. Omsättning (tkr) Offentlig belysning Vi arbetar i uppdrag rörande belysning för det yttre offentliga rummet d.v.s. gator, vägar, torg, parker, tunnlar, idrottsplatser, fasader etc. Kunderna är kommuner, verk, byggbolag m.fl. Kommunikation Vi utför uppdrag rörande nät och anläggningar för distribution och transmission av multimediakommunikation (telefoni, data, TV, radio etc.). Kunderna återfinns främst bland kommunala bolag. Automation Här arbetar vi med automatisering av elsystem och processer för energibolag och industri. Kunderna finns både inom landet och i flera europeiska länder och är främst verksamma inom energi- och sågverkssektorerna. Innehåll VD har ordet...3 Styrelseordföranden blickar framåt...4 Förvaltningsberättelse...6 Resultaträkning...7 Balansräkning Kassaflödesanalys...10 Redovisnings principer och bokslutskommentarer...11 Noter Underskrifter...14 Styrelsen...14 Revisionsberättelse Alteco AB, årsredovisning 2008

3 VD HAR ORDET : TUNNELBANEUPPRUSTNING Under året upprustade Storstockholms Lokaltrafik (SL) en del av den Gröna linjen. Vi hade i uppdrag att ansvara för bygg ledningen för två kabelhanteringsentreprenader. I dessa entreprenader ingick rivning och nyförläggning av kraft-, opto-, tele- och signalkablar för tunnelbanans tekniska system. Vi har ramavtal med SL och samarbetet fortsätter : HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET AAA Vi har erhållit trippel A-rating av Soliditet AB, som är Nordens ledande leverantör av kredit- och affärsinformation. Av landets aktiebolag tillhör tio procent den högsta kategorin AAA. Förberedd för framtiden Vi lägger ännu ett framgångsrikt år bakom oss det femtonde! Företaget är större än någonsin och lönsamheten är fortsatt god, det senare styrks av att vi under året erhållit AAA-rankning. Den lågkonjunktur som var förväntad under andra halvåret blev som bekant något ännu värre en global finanskris. Vi inledde tidigt ett ökat försäljningsarbete som koncentrerades till ett särskilt urval kunder. Vår strategi var att förbereda oss för den kanske tuffaste tiden i vår historia. Så här långt (mars 2009) kan vi konstatera att vi drabbats ytterst marginellt, beläggningsläget är fortfarande mycket bra. Kunder och uppdrag Vi är ett relativt litet företag men har alltid försökt konkurrera med de största konsultkoncernerna vilket stimulerat oss till ständig förbättring. Det är därför är mycket glädjande att se förtroendet som våra kunder visar genom att anlita oss i så många intressanta och spännande projekt. Medarbetarna Den totala personalstyrkan ökade under året från 17,5 till 19 helårsanställda. Vi hade dessutom ett mycket omfattande och bra samarbete med 4 5 underkonsulter. Vi driver sedan många år ett målinriktat arbete inom arbetsmiljö och hälsa, vilket bidrar till mycket låga sjukskrivningstal. Företaget fortsätter att satsa på strategisk kompetensutveckling, målet är att utveckla varje medarbetare till sin fulla potential. Medarbetarnas kompetens, engagemang och trivsel är helt avgörande för vår framgång och därför känns det tryggt att den årliga medarbetarenkäten överträffade målet även detta år! Alteco i media Vi har sedan 2001 drivit ett aktivt miljöarbete som syftar till att dels minska vår negativa miljöpåverkan, dels öka den positiva påverkan. Arbetet ledde till att vi 2007 blev ett s.k. Klimatneutralt företag, vilket uppmärksammades med en halvsidesartikel i Dagens Industri under året. Framtidsutsikter År 2009 kommer att bli en spännande utmaning för oss. Osäkerheten i omvärlden kommer säkert att påverka våra marknader men vi känner oss väl förberedda. Vi har en effektiv organisation, optimerade system, mycket god kundkrets och framför allt engagerad personal! Bollnäs i mars 2009 Andreas Lundström Verkställande direktör Alteco AB, årsberättelse

4 STYRELSEORDFÖRANDEN BLICKAR FRAMÅT : UPPDRAG VINDKRAFT Den pågående vindkraftutbyggnaden gav oss flera uppdrag under året i bl.a. Härjedalen. Uppdragen glädjer oss lite extra eftersom vi har ett genuint miljöintresse. Vi har främst utfört utrednings- och projekteringsarbete för anslutningsledningar mot befintliga regionnätsledningar : UPPDRAG SLUSSEN Slussen i Stockholm skall byggas om. Drygt 70 år har satt sina spår på en av landets mest intensiva trafikplatser. Vi har i uppdrag att utreda hur de mycket omfattande ombyggnationerna påverkar de befintliga ledningsnäten, dels åt Fortum Distribution dels åt Stokab, båda ramavtalskunder till oss sedan många år. Här skapas en mötesplats i världsklass. Bert blickar framåt Förväntningar på elutvecklingen Den nederbördsfattiga sommaren 2008 medförde att de svenska vattenmagasinen aldrig fylldes upp till normalnivåer. Vattenkraften gav 68,3 TWh och kärnkraften 61,3 TWh till den totala elproduktionen på 145,8 TWh. Vindkraften lämnar fortfarande ett mycket begränsat (2 TWh) bidrag till den svenska eltillförseln. Som elkonsultföretag är en våra främsta uppgifter att planera, projektera, projekt-/byggleda elanläggningar på ett för våra kunder rationellt och eleffektivt sätt, d.v.s. hjälpa våra kunder att använda Sveriges elproduktion mer effektivt. Energi- och elanvändning har de senaste åren visat sig var helt avgörande för den klimatförändring som pågår i vår värld. De svenska elföretagen är finansiellt stabila, långsiktiga i sitt agerande och beredda att göra de omfattande investeringar som krävs för att säkra infrastrukturen samt medverka till den omställning av energisystemet som politiskt beslutas på såväl europeisk som nationell nivå. Vilken fortsatt utveckling av elanvändningen kan vi förvänta oss? Det första man tänker på är kanske den stora vindkraftutbyggnad som pågår, med en investeringsvolym på ca 100 miljarder kronor under en kommande tioårsperiod. Utvecklingen av eldrift för bilar och andra fordon är mycket aktuell och det förväntas att alla inom en inte alltför avlägsen framtid ska köra någon form av hybridbil. Europeiska Unionens ekodesignkommitté har som bekant beslutat om utfasning av glödlampor inom EU. Besparingen beräknas till ca 40 TWh när den fullt utförd Det pågår även stora förbättringar när det gäller elförbrukningen för de vitvaror som vi dagligen använder i våra hem. I Energieffektiviseringsutredningens slutbetänkande Vägen till ett energieffektivare Sverige identifierades en stor potential av lönsamma elprojekt. Utredningen föreslog en mängd åtgärder för att effektivisera elanvändningen i våra företag, fastigheter, infrastruktur m.m. Sommaren 2009 ska den stora reformen vara klar som gör att alla elkonsumenter enkelt själva ska kunna avläsa sin förbrukning. Elräkningen ska sedan baseras på den faktiska förbrukningen istället för som tidigare på ett schablonberäknat belopp. Reformarbetet har pågått inom elbranschen under några år. All utveckling av elanvändningen är av stor betydelse för vårt samhälle och där har vi på Alteco en mycket viktig uppgift, att för våra kunder på bästa sätt optimera elanläggningarna. Vi känner oss i högsta grad beredda att hjälpa till att förbättra miljön i vår värld. Bollnäs i mars 2009 Bert Andersson Ordförande för Alteco AB 4 Alteco AB, årsberättelse 2008

5 080801: NYTT KONTOR Den 1 augusti öppnade vi vårt tredje kontor, den här gången i Mora. Kontorets först anställde har tidigare varit anställd vid vårt Bollnäskontor men blir efter en mellanperiod som filialchef för ett installationsföretag nu Morabo. Det nya kontoret ligger på Dalagatan 4, mycket nära det klassiska Vasaloppsmålet. Årsredovisning Alteco AB, årsberättelse

6 1 013 tkr 2007: : : : 889 «Nettoomsättning/ helårsanställd Årsförsäljning exklusive mervärdesskatt Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ALTECO AB, får härmed avge årsredovisning för Organisation Alteco AB är ett tekniskt konsultföretag som startade sin verksamhet Verksamheten startade ursprungligen i moderföretagets regi, organisationsnummer Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. Ekonomisk översikt Antal anställda Omsättning tkr tkr tkr tkr tkr tkr Res e finansiella poster tkr tkr tkr tkr tkr Vinstmarginal, % 8,8 % 7,6 % 9,5 % 8,1 % 12,0 % Avkastning på totalt kapital, % 15,5 % 13,6 % 17,4 % 14,8 % 24,9 % Soliditet, % 63 % 69 % 65 % 58 % 51 % Förändring i nettoomsättning, % 23 % 12 % 10 % -8 % 20 % Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat från lämnade koncernbidrag årets resultat Totalt Disponeras för: utdelning, [1000 aktier * kr per aktie] balanseras i ny räkning Summa Alteco AB, årsberättelse 2008

7 10 % 2004: 2007: 7,5 2006: 9,7 2005: 8,4 12,5 «Rörelsemarginal Resultat före finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Förändringar pågående tjänsteuppdrag Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Underkonsulter och kopiering Övriga externa kostnader 2, Personalkostnader Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper som är anläggningstillgång Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat Alteco AB, årsberättelse

8 8,8 % 2004: 2007: 7,6 2006: 9,5 2005: 8,1 12,0 «Nettomarginal Resultat efter finansiella poster i förhållande till nettoomsättningen Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Alteco AB, årsberättelse 2008

9 15,5 % 2004: 2007: 13,6 2006: 17,4 2005: 14,8 24,9 «Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat plus finansiella intäkter i förhållande till balansomslutningen Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital, aktier med kvotvärde 600 kr Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Erhållna/lämnade koncernbidrag Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Pågående arbete för annans räkning Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder Inga Inga Övriga ställda panter och säkerhet Inga Inga Alteco AB, årsberättelse

10 63 % 2004: 2007: : : «Soliditet Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen Kassaflödesanalys Belopp i kr Not Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning (+) av pågående arbeten Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Erhållna koncernbidrag Lämnade koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Alteco AB, årsberättelse 2008

11 244 % 2004: 2007: : : «Kassalikviditet Omsättningstillgångar i förhållande till kortfristiga skulder Redovisnings - principer och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Redovisning av pågående arbete i tjänsteföretag Bolaget vinstavräknar utförda tjänsteuppdrag på den löpande räkning i den takt arbetet utförs, i enlighet med BFN:s huvudregel i BFNAR 2003:3. Bolaget vinstavräknar, i enlighet med BFN:s alternativregel (färdigställandemetoden) i BFNAR 2003:3, utförda tjänsteuppdrag med fast pris först när uppdraget väsentligen är slutfört. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Anläggningstillgångar % per år Materiella anläggningstillgångar: Datorer 25 Kontorsmöbler 12,5 Övriga inventarier 20 Byggnader 1 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Laurentius Invest AB, organisationsnummer med säte i Bollnäs stad. Av dotterbolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser kronor av inköpen och 0 kronor av försäljningen moderbolaget. Alteco AB, årsberättelse

12 77,5 % 2004: 2007: 73,7 2006: 75,6 2005: 77,3 76,5 «Debiteringsgrad Debiterbar tid i förhållande till total närvarotid (inkl ledning och administration). Noter Not 1 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 17,5 16,5 Kvinnor 1,5 1,0 Totalt 19,0 17,5 Not 2 Ersättning till revisorer Bollnäs Revisionsbyrå AB Revisionsarvode Övriga uppdrag Summa Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda (varav bonus) Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader) Av bolagets pensionskostnader avser kr (fg år kr) gruppen styrelse och VD. Bolagets utestående pensions förpliktelser till dessa uppgår till 0 kr. Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro som en andel av ordinarie arbetstid 2,19 % Andel av den totala sjukfrånvaron som avser sammanhängande sjukfrånvaro på 60 dagar eller mer 0 % Sjukfrånvaron fördelad efter kön: Män i relation till arbetad tid för män 2,41 % Kvinnor Sjukfrånvaron fördelad efter ålders kategori: 29 år eller yngre 0,40 % år 0,56 % 50 år eller äldre 8,49 % Not 3 Leasingavgifter avseende operationell leasing Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal Räkenskapsårets leasingkostnader exklusive lokalhyror Avtalade framtida leasingavgifter Not 4 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Summa Not 5 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond Förändring avskrivningar utöver plan Summa Alteco AB, årsberättelse 2008

13 Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början Nyanskaffningar Avyttringar och utrangeringar Justering mot anläggningsregister Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Årets avskrivning enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 7 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: Vid årets början Ackumulerade avskrivningar enligt plan: Vid årets början Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 8 Eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Vid årets början Lämnade koncernbidrag Årets resultat Vid årets slut Not 9 Ackumulerade avskrivningar utöver plan Byggnader och mark Maskiner och inventarier Av beloppet utgör 26,3 % en latent skatteskuld. Not 10 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Av beloppet utgör 26,3 % en latent skatteskuld. Taxeringsvärde byggnader och mark Taxeringsvärde mark Alteco AB, årsberättelse

14 Underskrifter Styrelsen och verkställande direktören försäkrar härmed att årsredovisningen är upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed för aktiebolag. De lämnade uppgifterna stämmer med de faktiska förhållanden och ingenting av väsentlig betydelse är utlämnat som skulle kunna påverka den bild av bolaget som skapats av årsredovisningen. Bollnäs 31 mars 2009 Andreas Lundström Verkställande direktör Bert Andersson Styrelseordförande Louise Lundström Styrelseledamot Min revisionsberättelse har avgivits den 31 mars 2009 Staffan Broomé Godkänd revisor, Bollnäs Revisionsbyrå AB Styrelsen Louise Lundström Invald Ekonomisamordnare Alteco AB. Andreas Lundström Grundade bolaget Verkställande direktör Alteco AB. Bert Andersson Ordförande sedan Delägare och ordförande Eltjänst i Bollnäs AB. Tidigare VD för AB Edsbyns Elverk med dotterbolag. Andra väsentliga uppdrag: Ledamot i Tryggstiftelsen SEB. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Nordea Hälsingland. F.d. styrelseledamot i elbranschorganisationerna Svensk Energi och EIO Gävle/Dala. 14 Alteco AB, årsberättelse 2008

15 Revisionsberättelse Till årsstämman i ALTECO AB, Org nr Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i ALTECO AB för räkenskapsåret Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Bollnäs den 31 mars 2009 Staffan Broomé Godkänd revisor Bollnäs Revisionsbyrå AB Alteco AB, årsberättelse

16 Alteco utvecklar smarta och energisparande teknikmiljöer. I vårt arbete lägger vi alltid lika stor vikt vid människa och miljö som vid säkerhet och ekonomi. Våra kunder är medelstora och stora organisationer som uppskattar kombinationen av erfarenhet från Ryter kommunikationsbyrå Tryck: Bok & Tryck, Bollnäs 2009 stora projekt och ett sinne för detaljer. Vi bedriver verksamhet inom fem teknikområden: Elkraft, Elinstallation, Offentlig belysning, Kommunikation och Automation. Företagets ledningssystem är sedan 2001 certifierat enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO Vi är också utsedda till ett s.k. Klimatneutralt företag 1) sedan ) Bolaget Respect diplomerar företag som vill vara föregångare och driva sin verksamhet utan att bidra till globala klimatförändringar. De som kartlägger sina utsläpp, minskar dem och kompenserar i internationella klimatprojekt för de kvarstående utsläppen kan diplomeras som ett Klimatneutralt företag. Alteco AB, Bollnäs (HK) Box 261, Bollnäs Besök: Långgatan Alteco AB, Nacka Strand Cylindervägen 18 8tr, Nacka Strand Alteco AB, Mora Dalagatan 4, Mora

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

Bodens energi nät årsredovisning

Bodens energi nät årsredovisning Bodens energi nät årsredovisning 2010 1 2 Årsredovisning 2010 Bodens Energi Nät AB 556526-8561 Innehåll sida Verksamheten 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010. Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Årsredovisning 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning Innehåll 2 En nostalgisk tillbakablick 12 Resultaträkningar

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR

ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING 2010 ÖSTERLENS KRAFT EK FÖR ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING för räkenskapsåret 2010 ÖSTERLENS KRAFT Ekonomiska Förening Org nr 738800-2706 Styrelsen avger följande årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer