Arkivreglemente för Kristinehamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arkivreglemente för Kristinehamns kommun"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson Arkivreglemente för Kristinehamns kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att Arkivreglemente för Kristinehamns kommun 26/2009 upphör att gälla. Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat Arkivreglemente för Kristinehamns kommun. Kommunstyrelsen beslutar att anta nya Riktlinjer för arkivhantering inom Kristinehamns kommun, under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar att Arkivreglemente 26/2009 upphör och beviljar reviderat Arkivreglemente för Kristinehamns kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse KF 26/2009 Arkivreglemente Redovisning nuvarande kontra ny lydelse reglemente, daterat Arkivreglemente för Kristinehamns kommun (Vattenstämpel: Förslag) Riktlinjer för arkivhantering inom Kristinehamns kommun, daterat Ärendet Det reviderade Arkivreglementet har mestadels redaktionella förändringar och har även anpassats till kommunens antagna dokumentstruktur. Några punkter har lyfts ur reglementet och överförts till Riktlinjer för arkivhantering inom Kristinehamns kommun. Redogörelse av arkivreglementets nuvarande lydelse kontra förslag på ny lydelse kan läsas i dokumentet Redovisning nuvarande kontra ny lydelse reglemente. Dokumentet Arkivreglemente för Kristinehamns kommun redovisas med vattenstämpel förslag. c:\users\vala8605\appdata\local\temp\solarplexusit\arkivreglemente för kristinehamns kommun-{99a8209d-62ea-40ef-8c71-1c82de5c54c9}.docx Kristinehamns kommun Postadress 1. Kommunledningsförvaltningen Kristinehamn E-post Besöksadress Uroxen Kungsgatan 30 Telefon vx Fax Bankgiro Organisationsnr

2 2 I arbetet med reglementet och riktlinjerna har samråd och avstämning skett med kommunens arkivarie samt att Riksarkivets allmänna råd om arkivreglemente för kommuner 1 har används som underlag. Riktlinjer för arkivhantering inom Kristinehamns kommun I samband med denna översyn har riktlinjerna för arkivhantering granskats. Även i detta dokument är det övervägande redaktionella ändringar och en anpassning till antagen dokumentstruktur som genomförts. De punkter som lyfts ur reglementet och överförts till riktlinjerna gäller dokumenthanteringsplan, arkivredogörarens ansvar och arkivförteckning. Beslutsnivå Enligt kommunens dokumentstruktur beslutar kommunfullmäktige om reglemente. Rutiner/Instruktioner/Riktlinjer beslutar nämnd/respektive chef. Kommunstyrelsen beslutar om riktlinjer i det här fallet då kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Kommunala bolag och stiftelser I samband med detta ärende är det viktigt att notera följande som Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 2 tar upp: I och med att arkivlagen fr.o.m gäller även för kommunala bolag och stiftelser bör det påpekas, att arkivreglementen blir gällande för kommunala företag endast efter associationsrättsligt bindande beslut dvs. bestämmelser i t.ex. bolagsordning eller ägardirektiv. Man kan alltså inte enbart anta ett arkivreglemente som säger att detta även ska gälla för kommunala företag, utan man måste följa upp ett sådant beslut genom att i t.ex. ägardirektiv hänvisa till detta arkivreglemente. Man kan även låta bolagets styrelse fatta beslut om vilka regler och föreskrifter som ska gälla. Huruvida detta är belyst i ägardirektiv eller utformat och antaget i respektive bolagsordning för kommunens bolag bör kontrolleras upp. Det är även av vikt att det beaktas vid utformningen av ägardirektiv för det nya näringslivsbolaget. Kommunarkiv istället för Stadsarkiv Arkivet benämns som Stadsarkiv i bl.a. tidigare reglemente och riktlinjer vilket känns som att namnet lever kvar från tiden när stadsbegreppet var aktuellt, Kristinehamns stad år År 1952 genomfördes storkommunreformen och på och 70-talet genomfördes ytterligare reformer, då bl.a. det gamla stadsbegreppet försvann bildades Kristinehamns kommun av Kristinehamns stad och Visnum samt Ölme församling ut Väse. En sökning har gjorts för att se vad kommunerna i Värmland använder för benämning av sitt arkiv och merparten använder begreppet kommunarkiv, 1 RA-FS 1995:3 2 Samrådsgruppen bildades 1984 av Riksarkivet och SKL, som ett beredande samarbetsorgan mellan det statliga arkivväsendet och de primär- och landstingskommunala sektorerna. Gruppen ska främja samverkan mellan stat, kommuner och landsting inom arkivområdet till gagn för utvecklingen av arkivfrågorna.

3 3 ingen använder begreppet stadsarkiv (Arvika, Karlstad och Säffle, tidigare stadskommuner fram till 1971). För att få en anpassning till en enhetlig kommunbeteckning ändras benämningen Stadsarkiv till Kommunarkiv. Denna ändring har genomförts i reviderat Arkivreglemente och i Riktlinjer för arkivhantering. Peter Eskebrink Kanslichef Kerstin Gustafsson Utredare Skickas till Kommunchef Kommunarkivarie Kanslichef Samtliga förvaltningschefer Samtliga nämndsekreterare Arkivredogörare på respektive förvaltning

4

5 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och av arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Kristinehamns kommun följande reglemente, meddelat som stöd av 16 arkivlagen. l. Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndigheter avses kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt de kommunala bolagen. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och av arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Kristinehamns kommun följande reglemente, meddelat som stöd av 16 arkivlagen (AL). 1. Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. 2. Myndighetens arkivansvar Varje myndighet ansvarar för det egna arkivet samt för av myndigheten övertagna arkiv. Till övertagna arkiv räknas arkiv från tidigare organisation, vars verksamhet övertagits av myndigheten. Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-8 av detta reglemente. 2. Myndigheternas arkiv (3 AL) Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnat och vårdas så att de tillgodoser: rätten att ta del av allmänna handlingar behovet av information för rättskipning och förvaltning och forskningens behov 3. Myndighetens arkivansvar (4 AL) Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv samt för av myndigheten övertagna arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av punkterna 4 9 i detta reglemente. Hos arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) ska det finnas arkivansvarig. För fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten ska det inom varje verksamhetsområde finnas en eller flera arkivredogörare beroende på verksamhetens omfattning.

6 Arkivmyndighet (7-9 AL) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Hos arkivmyndigheten ska finnas ett kommunarkiv, i Kristinehamn benämnt stadsarkivet. Arkivmyndigheten skall utöva tillsyn över att kommunens myndigheter samt de juridiska personer som avses i l kap 9 sekretesslagen ( 1980: l 00) fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. vårda och förvara arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet enligt offentlighetsprincipen och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. ge myndigheterna råd i arkivfrågor. stadsarkivet får ta emot enskilda arkiv eller hänvisa till Arkivcentrum Värmland. 4 Arkivhandläggare Hos varje myndighet skall finnas en eller flera arkivhandläggare som har ansvar för att: känna till gällande lagar och bestämmelser rörande arkivvården bevaka arkivlagens och reglementets tillämpning hos myndigheten bevaka arkivfrågor vid förändring i organisation och rutiner förbereda och ombesörja leverans till stadsarkivet ansvara för att dokumenthanteringsplaner, arkivförteckningar och arkivbeskrivningar upprättas. verkställa beslutad och föreskriven gallring hos 4. Arkivmyndigheten (7-9 AL) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn över att kommunens myndighet fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten ska det finnas ett kommunarkiv. Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet ger myndigheterna råd i arkivfrågor. Att arkivansvarig/arkivhandläggare ska finnas inom myndigheternas verksamhetsområde framgår under punkt 3. Vad arkivredogörarens ansvar består i tas bort från reglementet och överförs till Riktlinjer för arkivhantering inom Kristinehamns kommun. (se under rubrik 2. Arkivredogörare)

7 myndigheten tillse att arkivbildningen sker enligt dokumenthanteringsplanen informera berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkiv området. 5 Arkivbeskrivning och arkivförteckning (6 2 p arkivlagen) Varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning och arkivförteckning. Arkivbeskrivningen ska innehålla uppgifter om: Myndighetens organisation och uppgifter Myndighetens och eventuella föregångares historik Sökingångar till arkivet Inskränkning i tillgängligheten genom sekretess (i förekommande fall) Gallringsbeslut som tillämpas Myndighetens arkivhandläggare Arkivet skall redovisas i en systematisk förteckning, arkivförteckning 6 Dokumenthanteringsplan (6 l p AL) Varje myndighet (styrelse, nämnd, bolag etc.) skall upprätta och fastställa en Plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras. Denna plan benämns Dokumenthanteringsplan och skall innehålla: Handlingens benämning och vilken rutin den hör till Handlingens medium Förvaringsplats Gallringsfrist (bevaras/gallras) 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL) Varje myndighet ska dels redovisa sitt arkiv genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning) så att slutförtecknande hos kommunarkivet underlättas. Vad en arkivbeskrivning ska innehålla tas bort i reglementet och överförs till Riktlinjer för arkivhantering inom Kristinehamns kommun. (se under rubrik 5.1 Arkivbeskrivning) 6. Dokumenthanteringsplan (6 1 p AL) Varje myndighet (styrelse, nämnd, bolag etc.) ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Planen ska fortlöpande revideras. Dokumenthanteringsplanen ska överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Vad dokumenthanteringsplanen ska innehålla överförs till Riktlinjer för arkivhantering inom Kristinehamns kommun. (se under rubrik 5.1 Dokumenthanteringsplan) Dokumenthanteringsplanen ska överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom.

8 Arkivförteckning (6 2p AL) Handlingar som förvaras hos myndigheten Allmänna handlingar hos en myndighet anses förtecknade då de redovisas i dokumenthanteringsplan som utformas enligt 6. Samtliga handlingstyper som förekommer hos en myndighet, oavsett medium, ska vara upptagna i planen. Redovisas under punkt 5 Redovisning av arkiv (6 2 p AL) Det finns även redovisat i Riktlinjer för arkivhantering inom Kristinehamns kommun. (se under rubrik 5. Bevarande och gallring av allmänna handlingar och 6. Överlämnande av arkiv till arkivmyndigheten ). Handlingar som överlämnats till stadsarkivet De handlingar som överlämnas till stadsarkivet ska förtecknas. Samråd ska ske med ansvarig för stadsarkivet. Varje arkiv ska förtecknas för sig och får inte sammanblandas med arkiv. Vid förteckning ska en särskild plan, det s.k. allmänna arkivschemat eller den s.k. processplanen följas. För arkiv som avslutats dvs. för upphörda myndigheter, skall förteckningen förses med en historik. Eventuella undantag från dessa regler meddelas av arkivmyndigheten. Arkivbeskrivning och arkivförteckning skall fortlöpande revideras. 8 Rensning (6 4 p AL) Handlingar som inte är allmänna eller inte skall tillhöra myndighetens arkiv ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensning ska genomföras senast i samband med arkivläggningen. 7. Rensning (6 4 p AL) Handlingar som inte ska tillhöra myndighetens arkiv ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen ska genomföras senast i samband med arkivläggningen och den ska genomföras av personal med god kännedom om handlingarnas betydelse.

9 Gallring (10 AL) Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring (förstöring) av allmänna handlingar, såvida inte annat följer av lag eller förordning. Handlingar som är gallringsbara skall utan dröjsmål förstöras under kontroll. Om sådana handlingar sänds till destruktion skall destruktionsintyg begäras. 8. Bevarande och gallring (10 AL) Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida inte annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som i sin helhet överlämnas till kommunarkivet, beslutar arkivmyndighetens företrädare i samråd med överlämnande myndighet om gallring. Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras under kontroll. Om sådana handlingar sänds till destruktion ska intyg begäras 10 Överlämnande (9, AL) När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos myndigheten, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av stadsarkivet för fortsatt vård. Om kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan myndighet inom kommunen, ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader, såvida inte fullmäktige har beslutat något annat. Annat överlämnande, t ex till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige. Arkivhandlingar får inte överlämnas till privaträttsligt subjekt. 9. Överlämnande (9, AL) När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet för fortsatt vård. Handlingar till kommunarkivet som ska bevaras ska levereras i den sorteringsordning som anges i dokumenthanteringsplanen och vara befriade från gallringsrespektive rensningsbar dokumentation, gem, häftklamrar och plast (mappar och fickor). I leveransen ska även finnas uppgift om handlingsslag och innehållets tidsintervall. Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan myndighet inom kommunen, ska arkivet överlämnas till myndigheten inom tre månader, såvida inte fullmäktige beslutat annat. Annat överlämnande, t ex till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige. Arkivhandlingar får inte överlämnas till privaträttsligt subjekt.

10 Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 2 p, 6 3 p AL) Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Vid användning av elektroniska databärare ska samråd ske med arkivmyndigheten om val av medium för att informationen ska kunna bevaras för eftervärlden. 10. Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 2 p och 6 3 p AL) Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet och läsbarhet. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav ska tjäna som norm för arkivbeständighet och arkivförvaring. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Närmare bestämmelser om arkivbeständighet och förvaring meddelas av arkivmyndigheten. 12 Utlåning Utlåning av allmänna handlingar ska ske under sådana former att risk för skador och förluster inte uppkommer. Arkivhandlingar får lånas ut för tjänsteändamål till annan myndighet och för vetenskapligt ändamål till institution, som beviljats inlåningsrätt av riksarkivet. Förutsättning för utlån är att utlämnandet sker enligt tryckfrihetsförordningens och sekretesslagens bestämmelser. 13 Samråd Utöver vad som anges i 10 och 11 ska myndigheterna samråda med arkivmyndigheten i viktigare frågor rörande arkivvården. Med viktiga frågor avses t ex omorganisationer 11. Utlåning Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. 12. Samråd Myndigheterna ska samråda med arkivmyndigheten i viktiga frågor rörande arkivvården. Med viktiga frågor avses t ex omorganisationer. Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring ska beaktas.

11 Arkivreglemente för Kristinehamns kommun Dokumenttyp Reglemente Beslutsinstans Kommunfullmäktige Dokument-ID Ks/2015:108 Dokumentansvarig Kommunchef Datum för beslut Ansvarig för uppföljning Kanslichef Dokumentet gäller: Kommunövergripande, samtliga nämnder och förvaltningar Version 1.3 Reviderat Kf 26/2009 Kf 126/1992

12 Innehållsförteckning 1. Tillämpningsområde 2. Myndigheternas arkiv (3 AL) 3. Myndigheternas arkivansvar (4 AL) 4. Arkivmyndigheten (7-9 AL) 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL) 6. Dokumenthanteringsplan (6 1 p AL) 7. Rensning (6 4 p AL) 8. Bevarande och gallring (10 AL) 9. Överlämnande (9, AL) 10. Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 2 p och 6 3 p AL) 11. Utlåning 12. Samråd

13 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och av arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom Kristinehamns kommun följande reglemente, meddelat som stöd av 16 arkivlagen (AL). 1. Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter. Med myndighet avses i reglementet kommunstyrelsen och övriga nämnder/förvaltningar, kommunfullmäktiges revisorer samt andra kommunala organ med självständig ställning. Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande samt de samägda företag för vilka kommunen har arkivansvar enligt särskild överenskommelse. 2. Myndighetens arkiv (3 AL) Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Myndigheternas arkiv ska bevaras, hållas ordnat och vårdas så att de tillgodoser: rätten att ta del av allmänna handlingar behovet av information för rättskipning och förvaltning och forskningens behov 3. Myndighetens arkivansvar (4 AL) Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv samt för av myndighetens övertagna arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av punkterna 4 9 i detta reglemente. Hos arkivmyndigheten (kommunstyrelsen) ska det finnas arkivansvarig. För fullgörande av arkivuppgifter hos myndigheten ska det inom varje verksamhetsområde finnas en eller flera arkivredogörare beroende på verksamhetens omfattning. 4. Arkivmyndigheten (7-9 AL) Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Arkivmyndigheten ansvarar för tillsyn över att kommunens myndighet fullgör sina skyldigheter beträffande arkivbildningen och dess syften samt över arkivvården i kommunen. Hos arkivmyndigheten ska det finnas ett kommunarkiv. Kommunarkivet ska vårda hos sig förvarat arkivbestånd samt främja arkivens tillgänglighet och dess användning i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet ger myndigheterna råd i arkivfrågor 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL) Varje myndighet ska dels redovisa sitt arkiv genom information om vilka slag av handlingar som kan finnas och hur arkivet är organiserat (arkivbeskrivning), dels i en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv (arkivförteckning) så att slutförtecknande hos kommunarkivet underlättas.

14 6. Dokumenthanteringsplan (6 1 p AL) Varje myndighet (styrelse, nämnd, bolag etc.) ska upprätta en plan som beskriver myndighetens handlingar och hur dessa hanteras (dokumenthanteringsplan). Planen ska fortlöpande revideras. Dokumenthanteringsplanen ska överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. 7. Rensning (6 4 p AL) Handlingar som inte ska tillhöra myndighetens arkivet ska fortlöpande rensas eller på annat sätt avskiljas från arkivhandlingarna. Rensningen ska genomföras senast i samband med arkivläggningen och den ska genomföras av personal med god kännedom om handlingarnas betydelse. 8. Bevarande och gallring (10 AL) Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag eller förordning. Beträffande arkiv som i sin helhet överlämnas till kommunarkivet, beslutar arkivmyndighetens företrädare i samråd med överlämnande myndighet om gallring. Handlingar som gallras ska utan dröjsmål förstöras under kontroll. Om sådana handlingar sänds till destruktion ska intyg begäras. 9. Överlämnande (9, AL) När arkivhandlingar inte längre behövs för den löpande verksamheten hos en myndighet, kan de efter överenskommelse med arkivmyndigheten övertas av kommunarkivet för fortsatt vård. Handlingar till kommunarkivet som ska bevaras ska levereras i den sorteringsordning som anges i dokumenthanteringsplanen och vara befriade från gallrings- respektive rensningsbar dokumentation, gem, häftklamrar och plast (mappar och fickor). I leveransen ska även finnas uppgift om handlingsslag och innehållets tidsintervall. Om en kommunal myndighet har upphört och dess verksamhet inte har förts över till annan myndighet inom kommunen, ska arkivet överlämnas till myndigheten inom tre månader, såvida inte fullmäktige beslutat annat. Annat överlämnande, t.ex. till myndighet utanför kommunen, kräver stöd av lag eller särskilt beslut av fullmäktige. Arkivhandlingar får inte överlämnas till privaträttsligt subjekt. 10. Arkivbeständighet och arkivförvaring (5 2 p och 6 3 p AL) Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet och läsbarhet. Arkivhandlingar ska alltid förvaras under betryggande former. Av Riksarkivet till statliga myndigheter utfärdade föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav ska tjäna som norm för arkivbeständighet och arkivförvaring.

15 11. Utlåning Utlåning av arkivhandlingar ska ske under sådana former att risk för skador eller förluster inte uppkommer. Förutsättning för utlån är att utlämnande kan ske enligt tryckfrihetsförordningens och offentlighets- och sekretesslagens bestämmelser. 12. Samråd Myndigheterna ska samråda med arkivmyndigheten i viktiga frågor rörande arkivvården. Med viktiga frågor avses t ex omorganisationer. Den inverkan som ändringen kan få på arkivbildningen och på förutsättningarna för gallring ska beaktas.

16 RIKTLINJE Sida 1(8) Datum Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för arkivhantering inom Kristinehamns kommun Dokumenttyp Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Dokument-ID Ks/2015:108 Dokumentansvarig Kanslichef Dokumentet gäller Kommunövergripande, samtliga nämnder och förvaltningar Datum för beslut [Datum för beslut] Ansvarig för uppföljning Kommunarkivarie Version 1.3 Reviderad c:\users\vala8605\appdata\local\temp\solarplexusit\riktlinjer för arkivhantering inom kristinehamns kommun-{2daea e df81144fca69}.docx

17 Kristinehamns kommun Datum Sida 2(8) Innehåll 1 Tillämpning Arkivredogörare Arkivbeständighet och förvaring av arkivmaterial Mikrofilm Hantering och förvaring av handlingar Arkivlokaler Bevarande och gallring av allmänna handlingar Arkivbeskrivning Dokumenthanteringsplan Överlämnande av arkiv till arkivmyndigheten Arkivboxar Märkning av arkivboxar Arkivförteckning Överlämning till Kommunarkivet Ansvar för handlingar som ska arkiveras... 8

18 Kristinehamns kommun Datum Sida 3(8) 1 Tillämpning Förutom Arkivreglemente för Kristinehamns kommun gäller följande riktlinjer för arkivhanteringen i Kristinehamns kommun. Dessa riktlinjer gäller för arkiv hos myndigheter och bolag enligt 1 punkten i Arkivreglemente för Kristinehamns kommun. Arkivmyndigheten kan besluta om undantag från dessa riktlinjer. Alla arkivfrågor ska hanteras i samråd med arkivarien vid kommunarkivet. På varje förvaltning/avdelning ska det finnas person/personer, som är arkivredogörare. Information ska lämnas till kommunarkivet om vem/vilka dessa är. 2 Arkivredogörare Det ska finnas en eller flera arkivredogörare hos respektive nämnd/förvaltning. En arkivredogörare har följande ansvar: ska känna till gällande lagar och bestämmelser rörande arkivvården kunna bevaka arkivlagens och reglementets tillämpning hos myndigheten bevaka arkivfrågor vid förändring i organisation och rutiner förbereda och ordna leverans till Kommunarkivet ansvara för att dokumenthanteringsplaner, arkivförteckningar och arkivbeskrivningar upprättas verkställa beslut och föreskriven gallring hos myndigheten ska se till att arkivbildningen sker enligt dokumenthanteringsplanen informera berörd personal om bestämmelser och rutiner inom arkivområdet 3 Arkivbeständighet och förvaring av arkivmaterial Myndigheten ska välja medium med beaktande av att handlingarna ska kunna framställas, hanteras, förvaras och vårdas på ett tillfredställande sätt. I de fall myndigheterna kan styra valet av papperskvalitet i arkivbildningen, ska åldringsbeständigt eller arkivbeständigt papper användas. Detta gäller även handlingar som tas emot med fax eller liknande utrustning. Arkivbeständigt papper ska användas för handlingar som beräknas bli utsatta för stort slitage. Myndigheten ska välja papper som uppfyller de krav som ställs i Riksarkivets föreskrifter och tekniska krav för handlingar på papper 1 Skrivmedel och maskinell utrustning ska uppfylla de krav som ställs i Riksarkivets tekniska krav på skrivmedel och maskinell utrustning Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på papper/ RA-FS 2006:1 (Grundförfattning) 2 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om tekniska krav och certifiering/ra-fs 2006:4 (Grundförfattning)

19 Kristinehamns kommun Datum Sida 4(8) 3.1 Mikrofilm Framställning, hantering, förvaring och vård av handlingar på mikrofilm ska ske i enlighet med de krav som ställs i Riksarkivets föreskrifter Hantering och förvaring av handlingar Handlingarna ska under hela bevarandetiden hanteras, förvaras och skyddas så att den fysiska kvaliteten och den logiska ordningen bibehålls. Myndigheten bör fastställ rutiner för att skydda handlingar mot obehörig åtkomst, manipulation och stöld. Vid tillhandahållande av handlingar till allmänheten bör myndigheten övervaka hur handlingarna hanteras. Myndigheten ska välja förvaringsmedel med hänsyn till de krav som ställs på handlingarnas användning och skydd. När man väljer förvaringsmedel ska följande beaktas: handlingarnas bevarandetid behov av skydd mot påverkan från den omgivande miljön behov av skydd mot att handlingarna sprids eller avlägsnas samt hur handlingarna används (hanterlighet, slitage m.m.) Myndigheten ska förvara arkivet i sådan ordning att handlingarna är sökbara. 4 Arkivlokaler Handlingar som tillhör myndighetens arkiv bör förvaras i arkivlokal. Detta gäller inte handlingar i ärenden som är under handläggning. Efter egen riskbedömning av myndigheten kan handlingar undantas från bestämmelsen om förvaring i arkivlokal. De ska dock förvaras på ett betryggande sätt. Om myndigheten saknar arkivlokal eller under viss tid måste förvara handlingar utanför arkivlokalen ska handlingarna förvaras i dokument- eller säkerhetsskåp som ger motsvarande skydd. Arkivlokalen bör inte användas för förvaring av annat än arkivhandlingar. Undantag kan göras för tillfällig förvaring av materiel som inte inkräktar på handlingarnas utrymme, säkerhet eller beständighet. Arkivlokalen ska inrättas så att den ger skydd för handlingarna mot: fukt och vatten brand och skadlig upphettning stöld och olaga intrång skadlig klimat- och miljöpåverkan skadliga ljus samt skadedjur 3 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på mikrofilm/ra-fs 2006:2 (Grundförfattning)

20 Kristinehamns kommun Datum Sida 5(8) Konstruktioner, byggnadsdelar, installationer och inredning ska uppfylla de krav som ställs i Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler. 4 I Kristinehamns kommun är det endast kommunarkivets lokaler som uppfyller dessa bestämmelser. Det är därför angeläget att varje myndighet gör egna riskbedömningar i frågan om säkerheten vid förvaring av handlingar. 5 Bevarande och gallring av allmänna handlingar Vid upprättande och revidering av dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut ska samråd ske med arkivarien vid kommunarkivet. Det är viktigt att arkivfrågor inte glöms bort i samband med organisationsförändringar. Gallring innebär förstöring av allmänna handlingar och/eller begränsningar eller förändring av möjligheten att använda information i allmänna handlingar. Vid fastställande av gallringsfrister ska rätten till insyn, rättsskipningens och förvaltningens behov av information samt forskning tillgodoses. Om behov finns kan särskilda beslut om gallring tas för specifika grupper av handlingar för en viss tid. I båda fallen ska samråd ske med arkivmyndigheten, innan gallringsbeslut tas i nämnd eller styrelse. Innan förslag till bevarande och gallring skickas till Kommunarkivet för samråd ska behovet ur juridisk aspekt och för ekonomisk revision ha kontrollerats. Tidsangivelsen i gallringsfristen räknas från utgången av handlingens tillkomstår, alternativt år för sista anteckning, om inte annat anges i dokumentplanen. Sekretessbelagda eller på annat sätt känsliga handlingar ska vid gallring förstöras genom bränning, malning eller annan kontrollerad metod. 5.1 Arkivbeskrivning Varje myndighet ska upprätta en arkivbeskrivning som ska innehålla uppgifter om: myndighetens organisation och uppgifter myndighetens och eventuella föregångares historik sökingångar till arkivet inskränkning i tillgängligheten genom sekretess (i förekommande fall) gallringsbeslut som tillämpas myndighetens arkivredogörare Arkivbeskrivningen ska revideras fortlöpande. 5.2 Dokumenthanteringsplan Beslut om gallring av allmänna handlingar tas genom att nämnder och bolag fastställer sina dokumenthanteringsplaner. En dokumenthanteringsplan 4 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler/ra:fs 2013:4

21 Kristinehamns kommun Datum Sida 6(8) beskriver myndighetens handlingar och hur dessa ska hanteras. Den ska innehålla: handlingens benämning handlingens medium förvaringsplats gallringsfrist (bevaras/gallras) Samtliga handlingstyper som förekommer hos en myndighet, oavsett medium, ska vara upptagna i planen. Dokumenthanteringsplanen ska revideras varje år 6 Överlämnande av arkiv till arkivmyndigheten De av kommunen allmänna handlingar, som ska bevaras för framtiden, ska överlämnas till Kommunarkivet. Innan de lämnas ska de vara ordnade och förtecknade av arkivredogörare på förvaltningen. Handlingar får aldrig överlämnas till Kommunarkivet utan samråd och godkännande av arkivarien. Ordningställande av handlingar ska göras av arkivredogörare på förvaltningen. Akten/ärendet ska rensas. Gem, häftklamrar, post-it lappar och plastfickor ska tas bort. Protokoll och minnesanteckningar m.m. ska ligga i kronologisk ordning handlingar av samma typ läggs tillsammans. T.ex. protokoll från 2009 i ett aktomslag: grå kaskad, vilket är ett grått arkivpapper i A3 format. Dessa ark kan köpas från Kommunarkivet. på aktomslagets utsida, i övre högre hörnet, skrivs med blyerts vad aktomslaget innehåller t.ex. Protokoll från X-nämnden år Diarieförda handlingar placeras: årsvis i diarie- (ta bort bindestrecket) nummerordning (fallande d.v.s. från t.ex. nr med nr. 1 överst). varje ärende/akt ska ha ett aktomslag, se ovan, och i övre högra hörnet skriver man diarienummerbeteckningen med blyerts. Projekt ska hanteras enligt dokumentplanen. Det är den person som är ansvarig för projektet som ansvarar för att rensa bort de handlingar som inte ska arkiveras. Handlingarna, som ska arkiveras: Placeras i lämplig ordning t.ex. diarienummerordning eller kronologisk ordning i aktomslag och sedan i arkivboxar Personal- akter (anställda) placeras: i personnummerordning med en person i varje aktomslag. personnummer skrivs med blyerts i övre högra hörnet på aktomslaget akterna läggs i personnummerordning i arkivkartonger

22 Kristinehamns kommun Datum Sida 7(8) Person- akter som ska bevaras ur forskningssynpunkt t.ex. de akter med personer som är födda på dag 5, 15 och 25 ska hanteras enligt följande: personakter läggs i personnummerordning med en person i varje aktomslag personnummer skrivs med blyerts i övre högra hörnet på aktomslaget akterna läggs i personnummerordning i arkivboxarna Gallring av handlingarna får endast ske när ett gallringsbeslut tagits av respektive nämnd. För att kunna gallra handlingar bakåt i tiden måste ett gallringsbeslut med retroaktiv verkan tas av nämnden. För arkiv som avslutats dvs. för upphörda myndigheter, ska förteckningen förses med en historik. Eventuella undantag meddelas av arkivmyndigheten. 6.1 Arkivboxar Handlingar läggs i arkivboxar, som kan köpas från Kommunarkivet. De finns i olika storlekar, 3 cm, 5,5 cm och 8 cm breda. Arkivboxen ska öppnas med locket uppåt, när kartongen ligger ner. Det är viktigt att fylla kartongen helt. 6.2 Märkning av arkivboxar På långsidan av arkivboxen ska innehållet antecknas med blyerts, enligt följande exempel: Kristinehamns kommun (Kommunens namn ska alltid stå överst, i versaler) Socialnämnden (Nämnden eller förvaltningens namn, i versaler) Protokoll (Innehållet t.ex. protokoll, i gemener) 2015 (Årtal) Det är mycket viktigt att arkivboxen märks med rätt innehåll. 6.3 Arkivförteckning Förteckning ska göras av handlingarna/arkivboxarna dvs. en lista ska upprättas över vilka handlingar som har arkivlagts. Varje volym/arkivbox ska förtecknas (skrivas upp på listan). Förteckningen är underlag till arkivförteckningen, som Kommunarkivet upprättar. Formulär till förteckning finns på Kommunarkivet Vid förteckning ska det allmänna arkivschemat följas 6.4 Överlämning till Kommunarkivet Överlämning till Kommunarkivet sker när arkivredogöraren på förvaltningen är färdig med iordningställandet av arkivhandlingar. Kontakt tas med arkivarien på Kommunarkivet. Innan överlämnande till Kommunarkivet kan ske kommer arkivarien att kontrollera att anvisningarna har följts. Arkivredogöraren på förvaltningen deltar vid leveransen av arkivhandlingar till Kommunarkivet. Efter överlämnande och kontroll kvitterar arkivarien leveransen som bekräftelse på övertagandet av ansvaret för handlingarna.

23 Kristinehamns kommun Datum Sida 8(8) 7 Ansvar för handlingar som ska arkiveras Respektive förvaltning ansvarar för iordningställande av handlingar som ska arkiveras. Om ni känner er osäkra på rutinerna vid arkivering eller om ni har andra frågor är ni välkomna att kontakta Kommunarkivet. Arkivarien kan även komma ut till förvaltningen och ge information. Kontakta Kommunarkivet på tele

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna Riktlinjer för arkiv. Riktlinjerna börjar gälla efter justering.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna Riktlinjer för arkiv. Riktlinjerna börjar gälla efter justering. Tjänsteskrivelse Sid 1/2 Datum Dnr 2016-05-06 LKS 2016-000073 Kommunstyrelseförvaltningen/Serviceenheten Eva Edvinsson, 0523-613106 eva.edvinsson@lysekil.se Riktlinjer för arkiv Sammanfattning Offentlighetsprincipen

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. ARKIVREGLEMENTE Antaget av kommunfullmäktige 2006-04-19, 26

DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE. ARKIVREGLEMENTE Antaget av kommunfullmäktige 2006-04-19, 26 DALS-EDS KOMMUN REGLEMENTE ARKIVREGLEMENTE Antaget av kommunfullmäktige 2006-04-19, 26 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24

Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24 Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24 Direktiv för hantering av arkiv i Gotlands kommun Med bra rutiner och en effektiv dokumenthantering får alla mer tid över

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Stadsledningskontoret ARKIVREGLEMENTE FÖR UMEÅ KOMMUN Dokumenttyp Reglemente Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentinformation Arkivreglemente för Umeå kommun Dokumentnamn Arkivreglemente Dokumentansvarig

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 1996-12-17, 225 Blad 1(6) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Dnr KK15/773. Arkivreglemente för Nyköpings kommun Dnr KK15/773 Arkivreglemente för Nyköpings kommun Antagen 2016 Dnr KK15/773 2/5 Mål och syfte med arkivreglementet Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN Lysekils kommun ARKIVREGLEMENTE Utfärdad av: Kommunarkivarien Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2007-11-22 ARKIVREGLEMENTE FÖR LYSEKILS KOMMUN 1. Syfte... 2 2. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)...

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR HÄSSLEHOLMS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 1996-12-16, 145 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun

Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Reglemente Arkivvård Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-11-25 Reglemente för arkivvård Fullmäktiges beslut 114/96. 1 Tillämpningsområde Direkt tillämpning Detta reglemente gäller

Läs mer

Arkivhandbok för Karolinska Institutet

Arkivhandbok för Karolinska Institutet Arkivhandbok för Karolinska Institutet Diarienummer: 1-814/2014 Version: 1.0 Fastställd: 2014-12-15 Giltig fr.o.m.: 2014-12-15 Arkivhandboken innehåller övergripande riktlinjer gällande arkivering vid

Läs mer

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149

Arkivreglemente. Mandatperioden Fastställt av landstingsfullmäktige den oktober 2014, 149 Arkivreglemente Mandatperioden 2015 2018 Fastställt av landstingsfullmäktige den 29 30 oktober 2014, 149 2014-10-29--30 14LS7147 2(5) ARKIVREGLEMENTE FÖR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND I anslutning till bestämmelserna

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 1 (5) Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion

Läs mer

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95.

Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. LIDNESBERGS KOMMUN Författningssamling KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av KF 73/2015 Gäller fr o m 2015-05-14 Ersätter tidigare arkivreglemente, antaget av KF 88/92, reviderat KF 116/95. Förutom de i

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 oktober 2014 arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering

Riktlinjer för digital arkivering Riktlinjer för digital arkivering I Linköpings kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2014-06-17 243 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

Arkivreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, utredare, 0531-526013

Arkivreglemente POLICY. Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, utredare, 0531-526013 Kommunledningskontoret, kanslienheten Lina Rådegård, utredare, 0531-526013 lina.radegard@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige 1(5) Arkivreglemente 2 Förutom de i arkivlagen (AL 1990:782) och

Läs mer

ARKIVHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2013-11-01

ARKIVHANDBOKEN. ITSAM Arkiv 2013-11-01 ARKIVHANDBOKEN ITSAM Arkiv 2013-11-01 Versionshistorik Versionsnummer Datum Status 0.9 2012-08-22 Arbetsmaterial 1.0 2012-09-01 Upplaga 1 1.1 2013-10-31 Upplaga 2 2 Innehållsförteckning Sida 1. INLEDNING

Läs mer

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun

Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Örebro Stadsarkiv Arkivreglemente för Örebro kommun Gäller från 2008-06-10. Uppdaterad 2016-03-07. Arkivreglemente för Örebro kommun antaget av kommunfullmäktige den 28 maj 2008. Örebro kommuns arkivreglemente

Läs mer

Arkivreglemente för. Mölndals stad

Arkivreglemente för. Mölndals stad Arkivreglemente för 1 Innehåll 1. Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 3 2. Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 3 3. Arkivmyndigheten (7-9 AL)... 4 4. Avgifter... 4 5. Redovisning av arkiv (6 2 p AL och

Läs mer

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Enköping kommunarkiv Version 1, 20101230 Steg 1. Ska handlingarna bevaras? Kontrollera först att handlingarna verkligen ska bevaras hos kommunarkivet. Det

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 14 april 2010, 57. Ändrad av kommunfullmäktige den 12 september 2012, 181. Ändrad av kommunfullmäktige den 16 september 2015, 102

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012.

Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Synskadades Riksförbund den 31 oktober 2012. Plats: Synskadades Riksförbunds lokaler på Sandsborgsvägen 52 i Enskede Närvarande: Från Synskadades Riksförbund: kanslichef,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE

KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE EKERÖ KOMMUN Nummer: 04:1 Sida: 1 (5) KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelser om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Lisbeth Rye-Danjelsen 2016-03-08 KS-2016/223 Kommunstyrelsen Riktlinjer för hantering av arkiv samt föreskrifter för arkivvården i Knivsta kommun KS-2016/223 Förslag

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå

Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå 1 (1) Beslut Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Stiftelsen Norrlandsfonden Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige

Arkivreglemente. Antagen av kommunfullmäktige Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 2010-05-31 99 ARKIVREGLEMENTE FÖR VIMMERBY KOMMUN Samtidigt som detta arkivreglemente träder i kraft upphör arkivreglemente fastställt 2006-03-27, 42 att gälla.

Läs mer

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige

Dnr KS-2009/852. Arkivreglemente. Antaget av kommunfullmäktige Dnr KS-2009/852 Arkivreglemente Antaget av kommunfullmäktige 2009-11-19 138 Rev. arkivreglemente för Knivsta kommun (Enligt kommunfullmäktiges beslut den 9 december 2002 och gällande från den 1 januari

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur KPMG Bohlins AB Datum Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Revisionsmål

Läs mer

Verksamhetssystem och dokumenthantering

Verksamhetssystem och dokumenthantering STADSLEDNINGSKONTORET 2015-09-23 ANNA TYNDERFELDT KOMMUNARKIVARIE Åtgärdsrapport gällande arkiv och dokumenthantering på enheten för vuxenutbildning Berörd myndighet: Social- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Granskning av hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte, frågeställningar och metod 1 3. Regler som styr hanteringen av allmänna

Läs mer

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/...

http://www4.goteborg.se/prod/g-info/ffs.nsf/375623d6d925132cc1256d9600237493/... Page 1 of 6 Tillbaka 9.3 Regler och riktlinjer Diverse administrativa verksamhetsriktlinjer: Arkivreglemente för Göteborgs stad Arkivreglemente för Göteborgs stad (H 1999:3, P 1999-01-28, 4, H 2000:123,

Läs mer

Arkivreglemente för Lerums kommun

Arkivreglemente för Lerums kommun 1 Arkivreglemente för Lerums kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2007-04-24 44/07 2 ARKIVREGLEMENTE FÖR LERUMS KOMMUN Antaget av Kommunfullmäktige 1992-12-08 139. Reviderat 1996-02-01, 9, 2000-10-05, 112

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun

Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun 2016-09-27 1 (7) Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖRBYSKOLAN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖRBYSKOLAN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2010-05-31 DNR 9.3-21578/09 SSA 2010:9 Örbyskolan, Att: Lennart Östlund Kopia: Utbildningsförvaltningen, Agnetha Styrwoldt-Alfheim

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01

ARKIVREGLEMENTE. Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 ARKIVREGLEMENTE Fastställt av kommunfullmäktige 2014 02 17 9 Gällande från 2014 05 01 Innehåll: Inledning 1 Omfattning 2 Syftet med informationsförvaltning 3 Organisation och ansvar 4 Planering och samråd

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film; beslutade den 19 april 2006. RA-FS 2006:3 Utkom från trycket den

Läs mer

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden.

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden. Arkivreglemente 1 Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2008 72. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN ARKIVREGLEMENTE FÖR KLIPPANS KOMMUN 3:11:1-6 Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-19, 107. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling 2005 Utgiven av Stadskansliet i Kristianstad Nr 452 KOMMUNALT ARKIVREGLEMENTE Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-12 51. Ersätter KFS nr 382. Förutom de i arkivlagen (SFS

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-12-20 DNR 9.3-16638/11 SSA 2011:14 Stockholms hotell- och restaurangskola Att: Hans Kristian Widberg Kopia: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS 2012-04-12 Gemensamma Förvaltningen Version 1.0 Högskolekansliet Åsa Enmyren, arkivarie ARKIVHANDBOK. - För institutionspersonal

HÖGSKOLAN I BORÅS 2012-04-12 Gemensamma Förvaltningen Version 1.0 Högskolekansliet Åsa Enmyren, arkivarie ARKIVHANDBOK. - För institutionspersonal 2012-04-12 Gemensamma Förvaltningen Version 1.0 Högskolekansliet Åsa Enmyren, arkivarie ARKIVHANDBOK - För institutionspersonal INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Högskolans arkivorganisation... 3 Allmän

Läs mer

Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli

Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli Version 1: 2008-11-13 Senast uppdaterad: 2012-11-22 1 (6) Innehållsförteckning HANDBOK ARKIV & DOKUMENTHANTERING SMRS KANSLI... 1 INLEDNING... 3 ANSVARSFÖRDELNING...

Läs mer

Arkivreglemente för Gävle kommun

Arkivreglemente för Gävle kommun Sid 1 (7) Arkivreglemente för Gävle kommun Arkivreglemente för Gävle kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 1998-12-14 210 (dnr EG 1998:485) Förutom de i arkivlagen (AL, SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14 ARKIVHANDBOK Bilaga 8.1 1.0 20140117 Arkivering av pappersjournaler Landstingsarkivet Besöksadress: Björnkullavägen 14 Postadress: Box 4151, 141 04 Huddinge Telefon: 08737 27 10 ARKIVHANDBOK 1 (13) Innehållsförteckning

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Arkivregler för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Arkivregler för Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013

Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013 Inspektionsrapport 1 (6) Datum Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013 Närvarande Från Opus Bilprovning: Platschef Technical Support Manager/ADR

Läs mer

Bevarande av digitala allmänna handlingar

Bevarande av digitala allmänna handlingar www.hassleholm.se S Bevarande av digitala allmänna handlingar Riktlinjer Innehåll Inledning 3 Ansvarsfördelning 3 Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 Åtgärder för bevarande av digital information

Läs mer

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223

Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-2016/223 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-05-25 93 Dokumentet ersätter dokumentet Arkivorganisation beslutat av kommunchefen 2008-12-17. 1 INNEHÅLL

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr:

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 2014.TS0347 Beställare: Jessica Dahl, biträdande samhällsbyggnadschef/planeringschef

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt

Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt 1 (7) Tillsynsavdelningen Ulrica Hofverberg 2015-10-20 Dnr RA 232-2015/8287 Örebro tingsrätt Box 383 701 47 Örebro 1 Inspektion av arkivvården vid Örebro tingsrätt Riksarkivet inspekterade den 8 oktober

Läs mer

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län

Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län ÄRENDE 13 2012-03-07 Uppdaterat arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Arkivreglemente reviderat Arkivreglemente

Läs mer

Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering

Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering ~ LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIAL/\ UTSKOTT 2016-01-14 Bos 6 Dnr KS 040/2011 Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso-

Läs mer

Arkivregler för Uppsala kommun

Arkivregler för Uppsala kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hallgren Richard Håkansson Sara Jonsson Sven Datum 2017-01-26 Diarienummer KSN-2016-2175 Kommunstyrelsen Arkivregler för Uppsala kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun

ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun 2016-09-28 Magnus Nilsson 1 (8) ARKIVREGLEMENTE för Höörs kommun Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska finnas till hands när den efterfrågas. Då behövs noggrann planering och säker förvaring.

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Stadsarkivet - Rapport från stadsarkivets uppföljning av tillsyn 2 juni 2015 - arkivförvaring på Stationsgatan 12

Stadsarkivet - Rapport från stadsarkivets uppföljning av tillsyn 2 juni 2015 - arkivförvaring på Stationsgatan 12 'N1 upektifi OMSORGSFÖRVALTNINGEN Aret&Je_ k, Handläggare Datum Diarienummer Elisabeth Karlsson 2015-10-07 OSN-2015-0306 Omsorgsnämnden Stadsarkivet - Rapport från stadsarkivets uppföljning av tillsyn

Läs mer

SAMMANFATTNING City polismästardistrikt, som med sina 1200 anställda är det största polismästardistriktet

SAMMANFATTNING City polismästardistrikt, som med sina 1200 anställda är det största polismästardistriktet Stockholms stadsarkiv LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN HANDLÄGGARE: MARTIN STÅHL INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-4062/07 SID 1 (6) 2007-06-18 SSA 2007:08 City polismästardistrikt Att: Catharina Espmark HANTERING

Läs mer

Datum 2013-04-17 Dnr HLA 23-2013/5635. Inspektion av arkivvården vid AB Svensk Bilprovning, stationen i Kramfors den 13 mars 2013

Datum 2013-04-17 Dnr HLA 23-2013/5635. Inspektion av arkivvården vid AB Svensk Bilprovning, stationen i Kramfors den 13 mars 2013 1 (7) Inspektion av arkivvården vid AB Svensk Bilprovning, stationen i Kramfors den 13 mars 2013 Närvarande: Från AB Svensk Bilprovning, stationen i Kramfors: platschef, Region Norr Från Riksarkivet: Angelica

Läs mer

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun

Revisionsrapport Rutiner för arkivering. Östersunds Kommun Revisionsrapport Rutiner för arkivering Östersunds Kommun 18 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag och Bakgrund

Läs mer

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare Inspektionsrapport DNR 9.3-2041/14 Sida 1 (8) 2014-04-25 SSA 2014:4 Närvarande från bolaget: Thomas Mundebo Chef Affärsstöd, Stab arkivansvarig Anders Törnkvist Bostadsuthyrning Marie Nogén Löneansvarig/HR

Läs mer