Till Regionfullmäktige Jämtland-Härjedalen. Motion/Medborgarförslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Regionfullmäktige Jämtland-Härjedalen. Motion/Medborgarförslag"

Transkript

1 Till Regionfullmäktige Jämtland-Härjedalen Motion/Medborgarförslag Stoppa utbyggnaden av storskalig kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag. Som politiker kan man inte vara påläst och kunnig på allt som sker i vårt samhälle. Därför vill undertecknad informera och ge förslag om vad storskalig kassodling av fisk i våra sjöar och vattendrag ställer till med. Baksidan eller vådan av vad denna industri förorsakar hålls hemlig. Vi får inte veta hela sanningen. Wangensten Fisk AB har av Mark- och Miljödomstolen fått tillstånd att utöka sin fiskodling vid Hoverberg, i Storsjön, Jämtland. Storsjön är dricksvattentäkt till fler än människor. Storsjöns vatten har varit föremål för cryptosporidiumutbrott som kostat invånarna, kommunen och staten oerhörda belopp. Samtidigt satsar Östersunds Kommun 260 miljoner kronor på reningsverk för att säkerställa vattenkvalitén till sina invånare. Undertecknad menar att Mark- och Miljödomstolens ledamöter inte har den kunskapen som behövs för att besluta i ärenden rörande storskaliga kassodlingar av fisk i öppna kassar och beslutar därefter. Utanför Miljödomstolens egen dörr i Härnösand, närmare bestämt vid världsarvet Höga kusten finns storskaliga kassodlingar av fisk som förorenar Östersjöns vatten fruktansvärt. Ortsbefolkningen reagerar med insändare i tidningar, turisterna likaså men de som beslutar i ärendet sitter tryggt kvar på sitt ämbete till synes helt okunniga om konsekvenserna av vad storskalig kassodling av fisk i öppna kassar ställer till med i vår miljö. Vi, allmogen kan inte stillatigande åse detta. Vi måste på något sätt byta ut dessa tjänstemän som visar sådan arrogans och ointresse för våra sjöar och vattendrag. Jag får känslan av att vi är den sista generationen här på jorden eftersom beslutsfattarna inte är rädda om vårt vatten. Våra barn och barnbarn tänker inte beslutsfattarna på. Vatten är vårt viktigaste livsmedel och skall behandlas därefter. Därför måste det till politiska åtgärder för att rädda våra insjöar och vattendrag. År 2009 drog EU-projektet Aquabest igång. Syftet var att sätta fart på storskalig kassodling av fisk i Jämtland och Härjedalen. Utredare var en politiker i Jämtland som till sin hjälp hade två biologer. Dessa herrar namnger över tjugo insjöar och vattendrag som lämpliga för storskalig kassodling av fisk i öppna kassar. Vad dessa herrar inte gjorde och som borde vara självklart är att besöka redan befintliga kassodlingar. Alltså en research. Det finns 15-år gamla kassodlingar där man kunnat bilda sig en uppfattning om vad som hänt med vattenmiljön i dessa sjöar och vattendrag. Alltså fiskodlingens negativa sidor. Det är skrämmande och okunnigt att föreslå samma koncept som man startade upp fiskodlingarna med för minst 15 år sedan. Vådan av fiskodling i öppna kassar är ju känd sedan länge, men här mörkas det. Att utredaren för EUprojektet Aquabest och hans två biologer missat detta är en gåta. Inte ens beslutsfattarna i Markoch Miljödomstolen kan ha tagit del av sådana resultat. De som skaffat sig kunskap om kassodling av fisk i öppna kassar och dess negativa effekter på vår miljö säger tveklöst nej till den typen av industri. Den här industrin saknar alla former av reningsverk. Dessutom är det aktörer från andra länder som är här och profiterar på vår miljö, Riskkapital bolag. Antalet arbetstillfällen vid denna typ av industri är så försvinnande liten att det inte kan tas som argument till den förstörda miljön. Det finns inget försvar till att vi i Sverige skall offra vår miljö till denna typ av industri. Förbjud kassodling av fisk i våra insjöar och vattendrag. Fiskindustrin skall etableras i bassänger på land med reningsverk. Recirkulering där man tillvaratar fiskens avföring och foderspillet. Tekniken finns.

2 Vilka sjöar och vattendrag är aktuella för nyetablering av storskalig kassodling av fisk? Undertecknad namnger Storsjön i första hand därför att där har Bright Water Fish AB ansökt om tillstånd till den i särklass största kassodlingen i Sverige någonsin. Det handlar om 6 tusen ton fisk. Då skall vi veta att företrädaren för detta företag Jussi Kähäri har förstört sjön Storuman sedan 15 år tillbaka i tiden, Storuman Fisk AB. Samma koncept är ämnat för Storsjöns räkning. EU-projektet Aquabest har sett ut över 20 sjöar och vattendrag som lämpliga att odla fisk i med öppna kassar i Jämtland och Härjedalen. Följande argument mot storskalig kassodling av fisk. Storsjöns vatten är dricksvattentäkt till fler än invånare runt Storsjön. Östersunds kommuns invånare har nyligen genomlidit ett cryptosporidiumutbrott som kostat invånarna, kommunen och staten oerhörda belopp. Många invånare dras fortfarande med sviter av cryptosporidium. VA-cheferna i de fyra kommunerna som gränsar till Storsjön kan inte garantera sina invånare friskt och rent vatten med storskalig kassodling av fisk i Storsjön. De säger att fiskodlingar medför minst tre risker när det gäller vattenkvalitén. Ökad förekomst av mikroorganismer såsom bakterier, virus och parasiter. Ökad förekomst av läkemedel. Ökad tillförsel av näringsämnen från fiskfoder och fiskavföring. VA-cheferna säger att de har andra förväntade förändringar som är svårare att förhindra t.ex. det som klimatförändringen kan orsaka. De behöver inte fler utmaningar. (Detta utlåtande från VA-cheferna i Östersund-Krokom-Åre och Bergs kommuner när Bright Water Fish Sweden AB ansökte om tillstånd till kassodlingar i Storsjön. Dnr 524/2014). Ledamöternas okunskap En 15-år gammal storskalig kassodling ger vattenytan en fet illaluktande oljefilm med fettklumpar innehållande fiskskit. Stränderna får en fet slipprig yta. Det blir algblomning i hela sjösystemet. Ytvattnet blir så giftigt att hundar inte får dricka av vattnet, enligt vattenanalys från Storumans vatten. Under fiskkassarna bildas berg av foderrester och fiskskit. Större delen av sjöns botten får en tjock beläggning av foderrester och fiskskit. Den här övergödningen leder till syrefria och döda sjöbottnar. Undertecknad anser att miljöprövningsnämndens ledamöter inte har den kunskapen. Att de saknar den praktiska och det tekniska kunnandet för att besluta i ämnet storskalig kassodling av fisk. Storskalig kassodling av fisk handlar om mycket, mycket mer än bara fosforhalten och övergödning av vattnet. Kunskapen finns i Norge Norrmännen är världsledande i den här näringen. De har över ett tusen forskare över hela världen. Ta lärdom av norrmännen. Vi behöver inte uppfinna hjulet en gång till. Norrmännen har sitt Kunskapscentrum för Lax- och Vattenmiljö i Namsos där chefen heter Frode Staldvik och han säger så här i en intervju med en skribent från Östersundsposten. Det finns en anledning till att vi i Norge fattat beslut om att inte tillåta fiskodlingar i insjöar och vattendrag. Vattenkvalitén försämras, det blir algblomning. Rymlingar från odlingen är också ett stort problem som påverkar övrigt fiskbestånd i sjön negativt. Ska ni i Sverige bygga upp en ny industri så anlägg odlingarna i bassänger på land med reningsverk. Friskt vatten tas från sjön, vattnet renas innan det släpps tillbaka i sjön. Först då får du koll på processen. Det finns tekniska lösningar som förhindrar miljöförstörelse. Var rädd om ert vatten, vattnet är vårt viktigaste livsmedel. Undertecknad påstår att den här kunskapen saknas bland er ledamöter och beslutsfattare. Svensk vattenförvaltning/vattendirektivet Svensk vattenförvaltning/vattendirektivet som trädde i kraft år 2000 och som nu är införlivat i Svensk Lagstiftning, främst i Vattenförvaltningsförordningen SFS 2004:660 och som är det direktiv som vi skall rätta oss efter. Skall vi följa detta direktiv innebär det att nuvarande kassodlingsföretag måste upphöra och att sjöbotten där odlingarna finns måste saneras.

3 Målet Målet skall vara god vattenstatus till år Att vi skall verka för att sämre vattenmiljöer skall bli bättre och att vatten som redan är bra skall bevara sin kvalitet. Inga vatten får försämras. Utöver ovanstående blir jag hoppfull när jag i EU:s ramdirektiv för vatten under rubriken Övergripande mål kan läsa: förhållanden, år Inga vatten får heller försämras. mrådena skall genomsyras av en av de bärande principerna i Vattendirektivet, nämligen att engagera även allmänheten och därigenom skapa en vattensolidaritet i samhället. Ingen insjö eller vattendrag kan uppnå ovanstående mål med fiskodling i öppna kassar. Fiskodlingar skall upp på land, i bassänger med reningsverk. I dag finns tekniken. Ett förslag från undertecknad är att många ladugårdar som står tomma kan vara lämpliga byggnader för kassodling av fisk. Cryptosporidiumrättegången i Östersund Undertecknad fanns med på rättegången som åhörare. Under en paus i förhandlingarna på Tingsrätten ställde jag en fråga till Gullvi Hedenberg, Svenskt Vatten. Hon är civilingenjör och sade vid förhöret att hon kan allt som har med dricksvatten att göra. Min fråga lydde: Vad vet du om storskalig kassodling av fisk i insjöar? Även Torbjörn Lindberg, statsinspektör vid Livsmedelsverket, fick frågan. De sade samstämmigt att de visste ingenting, absolut ingenting om vattenkvalitén där storskaliga kassodlingar av fisk förekom. Det här är folk som säger sig kunna allt om vatten, vårt viktigaste livsmedel. Jag anser att även ledamöterna i Mark- och Miljödomstolen saknar kunskap om hur sjöbottnarna blir under kassarna och sjön i övrigt med syrefria och döda sjöbottnar till följd av kassodlingarna. Ett skrämmande exempel från Norge ton fisk = ton foder = ton avföring rakt ut i sjön orenat Enligt forskning 2012 vid den norska miljömyndigheten KLIF, är denna utsläppsmängd att jämföra med orenat kloakvatten från människor. Undertecknad känner stor oro för framtida vattenkvalité med kassodlingar i nuvarande form. Det står i strid mot Svensk vattenförvaltning/vattendirektivet, SFS 2004:660. Inga vatten får försämras. Undertecknad är 40-talist och vår policy måste vara att vi ska kunna lämna över en miljö värd namnet till våra barn och barnbarn. Naturen har vi bara till låns en stund här på jorden. Även för de här tankarna hittar jag riksdagsbeslut i Länsstyrelsens skrift Miljömål att: till nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Storskalig kassodling av fisk i insjöar och vattendrag är ett stort miljöproblem. Med dagens teknik kan vi rädda vårt vatten, fiskodlingen skall upp på land i bassänger med reningsverk. I Mark- och Miljödomstolens yttrande om utökat tillstånd för Wangensten Fisk AB som håller till utanför Hoverberg i Svenstavik kan jag läsa att det skall vara långsiktigt hållbart, att det skall vara godtagbart ur miljösynpunkt, Att domstolsledamöternas erfarenheter är begränsade vad gäller miljökonsekvenserna. Undertecknad menar att ni beslutsfattare måste inse att ert kunnande inte räcker till för att ge detta tillstånd. Det duger inte att gömma sig bakom miljöbalken. Studera Svensk Vattenförvaltning/Vattendirektivet så är problemet löst. Inga vatten får försämras. Med dykares hjälp kan man studera sjöbottnarna. Vi måste kunna begära av Länsstyrelsens och Miljödelegationens tjänstemän att de besöker gamla kassodlingar för att med egna ögon se vad de beslutar om. Det måste till politiska beslut för att rädda vårt vatten, vårt viktigaste livsmedel. Detta är vår tids största utmaning.

4 Undersök möjligheten att starta fiskodling i alla tomma ladugårdar. Det finns tusentals i Norrland. Wangensten Fisk AB måste avsluta sin fiskindustri utanför Hoverberg i Storsjön. Västernorrlands läns hushållningssällskap har sin fiskodling i Landösjön. Den måste upphöra. Vattudalens Fisk AB som håller till i Ströms Vattudal måste upphöra. I slutet av augusti 2014 får vi veta att kassodlad fisk i Ströms Vattudal är smittad med BKD (leversjukdom). Den skall slaktas och säljas som människoföda. Östersunds-Posten Det är dessa tre som är de stora aktörerna i Jämtland och vi måste börja någonstans. På YouTube kan man se skräckbilder från havsbotten där en miniubåt filmar under en kassodling utanför den norska staden Bergen. Du skriver in texten: Sannheten om oppdrett..lit den Rolf Pellving

5 Till Regionfullmäktige Jämtland-Härjedalen Komplettering till motionen/medborgarförslaget Stoppa utbyggnaden av storskalig kassodling i sjöar och vattendrag. Förfoganderätt över Storsjön. Som lagstiftningen ser ut i dag så är det inte upp till kommunerna att besluta om det skall tillåtas fiskodling i Storsjön eller inte. Det är staten som äger Storsjön utanför 300- metersgränsen räknat från land. Det är Kammarkollegiet som administrerar statens vatten. I dagsläget ger Kammarkollegiet förfoganderätt för vad som helst till vem som helst utan att pröva lämpligheten av detta. Så här kan vi inte ha det. Samarbete Det måste till ett samarbete mellan Kammarkollegiet och de kommuner som gränsar till Storsjön, alltså Östersund, Krokom, Åre och Bergs kommuner. Innan man ger förfoganderätt skall man ha samråd och en gemensam syn på hur Storsjön skall användas. Det måste vara en självklarhet att staten genom Kammarkollegiet tar ansvar för den egendom som man äger och inte tillåter vad som helst utan att samråda och komma överens med kommunerna som är beroende av Storsjön. Ett juridiskt problem Vem är det som ska besluta? Miljöprövningsdelegationen och i förlängningen Miljödomstolen granskar bara ansökningar ur miljösynpunkt, alltså ur miljöbalkens synvinkel. Det finns ju andra synvinklar, näringspolitiska, lokalpolitiska osv. Det kan inte vara rimligt att vi skall vara tvungna att lämna över Storsjön till ett internationellt företag som bara utnyttjar Storsjön som en resurs för att profitera och sedan kan lämna det hela när det inte längre är lönsamt. Övergripande planering Vi måste få till en plan över hur Storsjön skall användas och vad som är viktigast. Här måste alla som har förfoganderätt delta, staten och kommunerna som gränsar till Storsjön. Kommuner nedströms Indalsälven, Ragunda och Timrå blir också drabbade av hur våra sjöar mår. I slutändan skall Östersjön, vårt innanhav, svälja och lagra all förorening som älvarna för med sig. Motion/Medborgarförlaget blir: Att Regionen JH ser till att ett samarbete kommer till stånd mellan de kommuner som gränsar till Storsjön samt även de kommuner som blir drabbade nedströms Indalsälven, Ragunda och Timrå. Att kommunerna upprättar ett samråd med Kammarkollegiet för att gemensamt besluta om vad Storsjön skall användas till. Friskt vatten till kommuninnevånarna eller storskalig kassodling av fisk. Något mellanting finns inte. Lit den Rolf Pellving

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012

Trafficking är det moderna slaveriet. Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Trafficking är det moderna slaveriet Elever på Angeredgymnasiet om trafficking och prostitution VT 2012 Den grekiska filosofen Aristoteles sade Slaven är ett stycke egendom med själ. Detta citat tycker

Läs mer

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING

ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING ÖVERGÖDNING ÖSTERSJÖN - VAD VI BÖR VETA OM ÖVERGÖDNING STUDIEMATERIAL TILL DOKUMENTÄREN VÅRT GRISIGA HAV LEON GREEN BALTIC SEA MEDIA PROJECT Filmmakaren och frilansjournalisten Folke Rydén och fotografen

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20

Framtiden vi vill ha. Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Framtiden vi vill ha Tolv svenska ungdomars budskap till Rio+20 Produktion: Utrikesdepartementet, Stockholm Redaktör: Daniel Emilson, Politiskt sakkunnig, Ministerkansliet Medredaktör: Jenny Häggmark,

Läs mer

vårt gemensamma ansvar

vårt gemensamma ansvar vårt gemensamma ansvar Vattenförvaltningen 29 215 1 Innehåll Vårt gemensamma ansvar 3 Liv och livskvalitet 4 Miljöproblem som rör vatten 6 En vattenförvaltning för hela Europa 8 Vem ansvarar för vattnet?

Läs mer

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen

SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen SEKAB - ETANOL TILL VARJE PRIS? Hur SEKABs biobränsleprojekt i Tanzania drabbar lokalbefolkningen ActionAid är en internationell hjälporganisation som i mer än 35 år har bekämpat fattigdom och orättvisa.

Läs mer

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel?

Miljörätt. Hur kunde det bli så fel? ? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Miljörätt Hur kunde det bli så fel? Utgiven av S V E N S K T N Ä R I N G S L I V 2010 Svenskt Näringsliv 2010 ISBN 978-91-7152-972-5 Produktion: XRDSi Stockholm-Brussels

Läs mer

Jag har tagit del av remissvaret från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Jag har tagit del av remissvaret från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken. Diarienummer TEM/11/08.04.01/2014 SYNPUNKTER PÅ FENNOVOIMA AB:s ANSÖKAN OM KOMPLETTERING AV STATSRÅDETS PRINCIPBESLUT AV 6.5.2010 Christina Morin Kärnkraftsfritt Bottenviken Luleå översänder mina synpunkter

Läs mer

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK

VALET ÄR DITT! HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FRAMTIDSVECKAN VÄSTERNORRLAND HÄRNÖSAND KRAMFORS SOLLEFTEÅ SUNDSVALL TIMRÅ ÅNGE ÖRNSKÖLDSVIK VALET ÄR DITT! Vårens bilaga från Framtidsveckan Västernorrland fokuserar

Läs mer

ÄLVRÄDDAREN. STRÖMMANDE VATTEN LEVANDE LANDSKAP www.alvraddarna.se. Våta drömmar Ätrans strömmar hotas Havsöringen till havs

ÄLVRÄDDAREN. STRÖMMANDE VATTEN LEVANDE LANDSKAP www.alvraddarna.se. Våta drömmar Ätrans strömmar hotas Havsöringen till havs ÄLVRÄDDAREN STRÖMMANDE VATTEN LEVANDE LANDSKAP www.alvraddarna.se 2013 Våta drömmar Ätrans strömmar hotas Havsöringen till havs ACK lla stöd och engagemang i vår kamp e av våra strömmande vattendrag! Huvudsponsorer

Läs mer

Frobbit AB www.frobbit.se

Frobbit AB www.frobbit.se Frobbit AB www.frobbit.se Svar på Remiss från.se angående Alternativt Tviste Förfarande Frobbit! lämnar härmed sina synpunkter på.se remiss angående Alternativt TvisteFörfarande (ATF)..SE ställde i remissen

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

fa f kta om vatten och avlopp

fa f kta om vatten och avlopp fakta om vatten och avlopp innehåll 3 4 7 11 12 16 17 18 21 22 Vattentjänstbranschen Vattentjänstbranschens aktörer och lagar Hur finansieras vattentjänstbranschen? Vatten genom tiderna Vattenförsörjning

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack

SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack Av Marianne Rönnberg Galmor SOCIALDEMOKRATERNA politikersnack VAL 2014 Den största nyheten hos Socialdemokraterna i Bjuv är att man utreder frågan om fria busskort till alla skolungdomar i kommunen, att

Läs mer

Följ vattnet. Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen

Följ vattnet. Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen Följ vattnet Lokala initiativ i den nya vattenorganisationen Förord Vattnet är ingen vara som helst, utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. Citatet är hämtat från det

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial

Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt. 2014-09-15 Arbetsmaterial Förslag till Åtgärdsprogram för Norra Östersjöns vattendistrikt 2014-09-15 Arbetsmaterial Missiv Samråd om Förslag till förvaltningsplan, åtgärdsprogam samt miljökvalitetsnormer för Norra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige

Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige 2008-09-01 Lönestöld för miljoner verklighet i Sverige Många anställda drabbas av att arbetsgivaren struntar i att betala lön för utfört arbete. De riskerar en havererad ekonomi och svårigheter att betala

Läs mer

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund

Värt att veta om vatten. Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund Värt att veta om vatten Ett studiematerial anpassat till skolan från Vatten Östersund 2 Vatten en självklarhet? Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor i Sverige. Vi tänker

Läs mer

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark

Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Bibliografiska uppgifter för Gödsel och miljö - lagring och spridning av gödsel - höst- och vinterbevuxen mark Författare Anonym Utgivningsår 2007 Tidskrift/serie Utgivare Huvudspråk Målgrupp Jordbruksverket

Läs mer

Det senaste inom Hållbar Utveckling

Det senaste inom Hållbar Utveckling Första upplagan Det senaste inom Hållbar Utveckling Konsekvenserner drabbar U-länderna Konsekvenserna av vårt handlande kommer att märkas tydligast i U-länderna. Länder som redan är utsatta och sedan lång

Läs mer

Barns och ungas egna perspektiv

Barns och ungas egna perspektiv Barns och ungas egna perspektiv Rapport från barn- och ungdomshearingen 20 november 2008 Nätverket för Barnkonventionen NGO Network for the Rights of the Child Innehåll Inledning... 3 Nätverket för Barnkonventionen

Läs mer

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige?

Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Fostrar vi verkligen entreprenörer i Sverige? Den svenska nyhetssajten Realtid.se skrev i veckan att det råder stor internationell efterfrågan på svenska toppchefer. De vill visa att många svenska chefer

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN

REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN REFERAT FRÅN MÄLARKONFERENSEN INNEHÅLL Introduktion och inledningsanförande: Dagens värd Landshövding Bo Könberg hälsar välkommen. Klimatanpassning i Köpenhamn. Jan Rasmussen. sid 2 Vattnet stiger Risker,

Läs mer

Ett ansvarsfullt lån

Ett ansvarsfullt lån Ett ansvarsfullt lån Av: Johannes Djerf [Även som bibelstudium för ledarscouterna, UV-Lägret 2011] Har du någongång fått i uppgift att ta hand om något som egentligen inte är ditt? Du har kanske fått låna

Läs mer

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK

BRA MILJÖTEKNIK LAPPLANDS VILDMARK. Reningsverket som ligger mitt i TRYGGHETEN AVGJORDE GUIDE: EGET AVLOPP GEMENSAMT RENINGSVERK BRA MILJÖTEKNIK EN TIDNING FRÅN: VÅREN 2015 TRYGGHETEN AVGJORDE Reidar och Annika satte tryggheten främst när de bytte avlopp. SID 6 GUIDE: EGET AVLOPP Den som ska investera i ett nytt avlopp har mycket

Läs mer

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1

Enskilt avlopp. Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Enskilt avlopp Vilken teknik passar dina förutsättningar? 1 Utgivare/copyright: Kunskapscentrum Små Avlopp Illustratör: Bo Rosander Grafisk formgivning: Bild & Kultur AB Uppsala 2011 Denna broschyr är

Läs mer