Årsredovisning 2009 MedCore AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2009 MedCore AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2009 MedCore AB

2 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Marknadsbeskrivning 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse 9 Koncernens resultaträkning 12 Koncernens balansräkning 13 Koncernens kassaflödesanalys 15 Moderbolagets resultaträkning 16 Moderbolagets balansräkning 17 Moderbolagets kassaflödesanalys 19 Redovisningsprinciper och noter 20 Revisionsberättelse 30 Styrelse och ledande befattningshavare 31

3 2 Om MedCore Bolagets tidigare firma Minidoc AB ( publ) är sedan 1999 listat på NGM Nordic MTF, men har i all väsentlighet saknat rörelsedrivande verksamhet de senaste åren. Bolaget beslutade därför under våren 2009 att förvärva MedCore Sweden AB. Den 1 juni 2009 förvärvades samtliga aktier i MedCore Sweden av Bolaget. Betalning för aktierna erlades med reverser som kvittades mot aktier i enlighet med bolagsstämmans beslut vid årsstämman den 10 juni Transaktionen skedde som ett så kallat omvänt förvärv där ägarna till Medcore Sweden erhöll majoriteten av aktierna i Bolaget. På årsstämman den 10 juni 2009 beslutade Bolaget att byta namn till MedCore AB (publ). Den verksamhet som idag bedrivs i MedCore är i all väsentlighet identisk med den verksamhet som tidigare bedrevs i MedCore Sweden AB. MedCore Sweden AB startade sin verksamhet under slutet av år Bolaget skall agera som representant för internationella bolag som behöver en professionell marknadsförare på den nordiska marknaden. Bolaget skall fungera som en länk mellan framtidens produkter, metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik, säkerhet och kostnadseffektivitet. För att säkerställa våra mål och för att Bolaget skall vara en bra samarbetspartner ställer vi höga krav både på våra produkter och vår organisation. Bolaget har i huvudsak den nordiska sjukvårdsmarknaden som sin plattform och arbetar idag med direkt försäljning i Sverige och Danmark medan försäljningen i Finland och Norge sköts av lokala agenter. Under 2010 kommer bolaget att etablera sig på den norska marknaden medan etableringen i Finland skall vara genomförd senast år Bolaget har idag en stark fokusering på respiration, temperaturreglering, infusionsterapi och diabetes. Inom de flesta av de aktuella områdena har företaget introducerat både nya terapier och nya produkter som förbättrat den aktuella behandlingen för den enskilda patienten samt bidragit till minskade kostnader för sjukvården i form av bland annat kortare behandlingstider. MedCore är certifierat enligt standarden ISO 9001:2000, ISO i sammandrag Nettoomsättning uppgick till 55,4 (28,2) MSEK +96% EBITDA 1,6 (-0,1) MSEK Resultat efter skatt uppgick till -1,8 (-0,7) MSEK Resultat per aktie 0 (0) kr. Bolaget har under året förvärvat två agenturer från Haemedic Sweden AB Bolaget skrev avtal med Conmed Inc beträffande ett ny metod för att mäta cardiac output.

4 3 VD har ordet 2009 har varit ett mycket händelserikt år för MedCore. Samgåendet med Minidoc AB och den nu genomförda emissionen har resulterat i att Bolaget idag har en bra ekonomisk ställning och vi kan därför nu genomföra den planerade expansionen på den nordiska sjukvårdsmarknaden enligt den strategiska planen. År 2009 har också kännetecknats av integreringen av diabetesverksamheten som förvärvades från Haemedic Sweden AB. Transaktionen har genomförts på ett mycket bra sätt. Ett bra bevis på detta är att vi inte har haft några störningar vad gäller leveranser till våra nya kunder. Försäljningen utvecklades enligt prognos och slutade på 55,4 MSEK. De affärsområden som fortsatt att redovisa en god tillväxt under 2009 har varit Medicinteknik och Diabetes. Medicinteknik hade en organisk tillväxt på 31%, ökningen för Diabetes var 290% och till största delen beroende av förvärvet av verksamheten i Haemedic Sweden AB. Under året har vi sett en väsentligt ökad priskonkurrens inom affärsområdet Förbrukningsartiklar. Den direkta orsaken till detta är en ökad import av produkter från Asien och främst Kina. Bolaget har dock lyckats med att hålla sina marginaler på de två viktigaste agenturerna. För att utöka och förstärka Bolagets satsning i Norden planerar MedCore en större satsning i Norge under första halvåret Bolaget kommer att lansera minst tre egna produktlinjer inom affärsområdena Diabetes och Kirurgi under För att kunna klara av den tillväxttakt som Bolaget nu är inne på har den administrativa delen av organisationen utökats med en CFO och ytterligare en person på kundservice. Sälj/marknadsavdelning har utökats med två nya säljare inom affärsområdet Diabetes. Med den nu genomförda kompletteringen av vår organisation är Bolaget väl förberett för den fortsatta expansionen. Bolaget har under året haft en stark fokus på lönsamhetsfrämjande åtgärder. Bolaget kommer bland annat att genomföra ett antal förändringar beträffande logistik och spedition, vilket får genomslag under Med de satsningar som Bolaget gör under 2010 ser jag ljust på MedCore s framtid. Kista den 25 mars 2009 Sverker Olofsson Bolaget har under 2009 ingått samarbete med Conmed Inc. vad gäller en helt ny metod för att mäta cardiac output på patienten. Vidare har ett samarbete påbörjats med Oculus Inovative beträffande en ny produkt för behandling av sår.

5 4 Vision och strategi Affärsidé Bolaget skall agera som representant för internationella bolag som behöver en professionell marknadsförare på den nordiska marknaden. Bolaget skall fungera som en länk mellan framtidens produkter, metoder och sjukvårdens högt ställda krav avseende teknik, säkerhet och kostnadseffektivitet. För att säkerställa våra mål och för att Bolaget skall vara en bra samarbetspartner ställer vi höga krav både på våra produkter och vår organisation. Målsättningar MedCores målsättningar är att: Uppnå en organisk tillväxt på 20 % per år. Uppnå en bruttomarginal 40 %. Genomföra företagsförvärv. Bolaget skall år 2012 vara representerade i samtliga nordiska länder med egen organisation. Strategier År 2012 skall egna produkter utgöra 20 % av omsättningen. MedCore har vidtagit flera strategiska initiativ för att skapa förutsättningarna för en bra tillväxt. Bolagets strategi för fortsatt tillväxt innefattar: Organisk tillväxt Den organiska tillväxten kommer till största delen att ske inom områdena Medicinteknik och Diabetes. Inom Medicinteknik är det bland annat försäljningen av mobila pumpar som förväntas bidra till Bolagets organiska tillväxt. Enligt statistik för 2009 från landstingen i Sverige är marknadspotentialen idag i Sverige 100 MSEK beträffande pumpar som används inom både sjukvården och hemsjukvården. Marknaden är dessutom under stark tillväxt. Under 2010 startar Bolaget försäljning av de aktuella pumparna i Norge. Bolagets produktportfölj av temperaturregleringsprodukter kommer att starkt bidra till den fortsatta organiska tillväxten under de kommande åren. Bolaget har idag ett komplett sortiment för temperaturreglering. De aktuella produkterna marknadsförs i Sverige, Norge och Danmark. Marknadspotentialen för de aktuella produkterna är idag 50 MSEK och kommer att öka starkt beroende på nya applikationsområden.

6 5 Inom affärsområdet Diabetes har Bolaget redan en bra mix av produkter och under år 2010 kommer den första egna produkten att lanseras. Företagsförvärv Bolaget har under 2009 genomfört ett förvärv och har för avsikt att göra ytterligare förvärv under den kommande treårsperioden på den nordiska marknaden. Bolaget utvärderar i första hand bolag som redan har en kompletterande produktportfölj till MedCores alternativt en motsvarande kundgrupp för att kunna uppnå direkta synergieffekter. MedCore utvärderar därtill förvärv som kompletterar Bolagets geografiska närvaro i Norden. Egna produkter Under andra halvåret 2010 kommer Bolaget att börja marknadsföra sin första egna produkt inom området Diabetes. Bolaget har för avsikt att under de kommande tre åren lansera fler egna produkter. I samband med att de egna produkterna lanseras kommer Bolaget att kunna utöka sin marknad utanför de nordiska länderna. Det som Bolaget i första hand har för avsikt att fokusera på är den europiska marknaden. Fördelen med egna produkter är att kontrollen och utvecklingen styrs direkt av Bolaget. Partnerskap Under 2008 etablerades det första partnerskapet med Baxter Medical AB. Baxter Medical AB ingår i Baxterkoncernen, vilket idag är ett av världens största företag inom sjukvårdsbranschen på den internationella marknaden. Resultatet från det aktuella samarbetet har varit mycket givande eftersom båda företagen fått en förbättrad marknadspenetration. Den aktuella modellen för partnerskap kommer Bolaget att gå vidare med inom fler områden. Affärsområden MedCore erbjuder för närvarande produkter från Bolagets tolv olika försäljningsagenturer. Produkterna säljs inom nedanstående affärsområden. Medicinteknink Medicinteknik fortsatte att redovisa en god försäljningstillväxt under Tillväxten blev 31% i jämförelse med Det som i första hand bidrog till den goda tillväxten var försäljningen av temperaturregleringsprodukter samt ambulatoriska pumpar. MedCore är först på marknaden med en ambulatorisk pump som har fjärrstyrning för infusionsbehandling i hemmet. Läkare, sjuksköterskor och vårdgivare i hemmet kan varsomhelst få tillgång till sina patienters infusionsstatus via webben. Infusionsparametrarna kan fjärrstyras och justeras vilket sparar in på kostnaderna för vårdtid samtidigt som patienten får en förbättrad livskvalitet. Att kunna behandla patienten i hemmet är något som sjukvården idag ser som en mycket intressant utvecklingstrend och detta är ett marknadssegment som är under stark tillväxt. CritiCool som MedCore marknadsför bland annat i Danmark, Norge och Sverige är idag den mest använda produkten för behandling av cardiac arrest (hjärtstillestånd). Produkten ifråga används även för andra diagnoser såsom aspyxi, Total Brain Injury och vid större brännskador. Ett nytt spännande indikationsområde är stroke. Bolaget kommer under 2010 att starta de första kliniska testerna.

7 Medicinteknik Försäljning Förbrukningsartiklar Försäljning Den organiska tillväxten blev 3%. Det som bidragit till försäljningsökningen har varit Oxymask, det första öppna systemet för att leverera syrgas till patienten. Etableringen av produkten i Europa har nu också påbörjats. Diabetes Försäljningen inom diabetesområdet hade under 2009 en stark tillväxt mycket beroende på förvärvet av verksamheten i Haemedic Sweden AB samt en ökad försäljning av pennkanyler. Den organiska tillväxten var 58% och tillsammans med förvärvet av verksamheten i Haemedic blev den totala tillväxten 290%. Under 2009 startade Bolaget lanseringen av en ny produkt för behandling av sår som många diabetespatienter råkar ut för på grund av dålig perifer cirkulation. Den nya produkten Dermacyn WoundCare både förbättrar och förkortar behandlingstiden vilket kommer att betyda stora vinster för sjukvården och en förbättrad livskvalitet för patienten. Idag amputeras årligen 1000 svenska diabetespatienter som en direkt följd av diabetiska sår. Förbrukningsartiklar Försäljning Diabetes Försäljning Försäljning Försäljning

8 7 Marknadsbeskrivning Marknad Den totala marknaden, med nuvarande produktportfölj och med de nya produkter som kommer att lanseras under 2010 bedöms ha ett årligt värde av cirka 1,4 miljarder. Affärsområdet Medicinteknik svarar för 31% av omsättningen inom Bolaget. Bolagets definierade marknad uppskattas till cirka 325 miljoner. Bolaget är idag ledande inom området att kyla patienter. Affärsområdet Diabetes svarar för 50% av omsättningen och marknadspotentialen uppskattas till cirka 600 miljoner. Bolaget hade under 2009 en tillväxt på 290% inom affärsområdet. Bolaget har idag majoriteten av sin försäljning i Sverige vars marknadsandel inom respektive affärsområde framgår nedan. Affärsområde Andel % Medicinteknik 5 Förbrukningsartiklar 12 Diabetes 5 Källor: Landstingsstatistik och Swedish Lab Tech Affärsområdet Förbrukningsartiklar representerar 19% av omsättningen och den uppnåbara marknadspotentialen för bolaget är 50 MSEK. Med satsningen på två nya affärsområden under 2010 kommer marknadspotentialen att öka med cirka 200 MSEK. Lansering av de nya produkterna sker i första läget i Sverige, Danmark och Norge. Bolaget har för avsikt att starta lanseringen i Finland senast under CritiCool temperaturregleringsutrustning

9 8 Aktien MedCore är sedan 1999 listad på NGM Nordic MTF. Aktien handlas under beteckningen MCOR MTF. Styrelsen har beslutat att föreslå stämman att ingen utdelning utgår för Aktiekapital Aktiekapitalet i MedCore uppgår till kronor fördelat på aktier. Aktiens kvotvärde är 0,1 kronor. Varje aktie berättigar till en röst vid årsstämman. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Aktieägare Antalet aktieägare i MedCore uppgick per den 30 december 2009 till 1556 enligt Euroclear Sweden AB. MedCores nio största ägare innehar aktier motsvarande 85,5 procent av röster och kapital i Bolaget. VD och ledande befattningshavare äger 10,1 procent av aktierna. Sista betalkurs per den 31 december var 0,1 kr (0,06) vilket gav ett börsvärde om 45,1 Mkr (8,9). Största aktieägare Aktieägare Antal aktier Andel av röster och kapital, % Recapital AB ,02% SIX SIS AG W8IMY ** ,53% TIBIA Konsult AB ,08% Sverker Olofsson ,04% HaeMedic Sweden AB ,82% Yngve Andersson ,76% Anders Hallberg ,82% Lemshaga Förvaltnings AB ,79% Venture Securities AB ,61% Övriga ,53% SUMMA ,00% * per enligt Euroclear Sweden AB ** Varav Infologix äger aktier Aktiekapitalets förändring Förändringar Förändringar Förändring av av antalet av antalet Förändringar av Totalt antal Aktiekapital Kvotvärde Datum Transaktion antal aktier A-aktier B-aktier aktiekapital (kr) aktier (kr) (kr) Nybildning Fondemission* , Konvertering , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Fondemission* , Nyemission , Utbyte konv , Nyemission , Teckn option , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Teckn option , Nyemission , Nyemission , Teckn option , Minskning** , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission ,10 * split ** Minskning av aktienskvotvärde med 0,90 kr *** Bolaget har endast ett aktieslag

10 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för MedCore AB (publ) org.nr får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret till Allmänt om verksamheten Bolagets tidigare firma Minidoc AB (publ) är sedan 1999 listat på NGM Nordic MTF, men har i all väsentlighet saknat rörelsedrivande verksamhet de senaste åren. Bolaget beslutade därför under våren 2009 att förvärva MedCore Sweden AB. Den 1 juni 2009 förvärvades samtliga aktier i MedCore Sweden. Betalning för aktierna erlades med reverser som kvittades mot aktier i enlighet med bolagsstämmans beslut vid årsstämman den 10 juni Transaktionen skedde som ett så kallat omvänt förvärv där ägarna till MedCore Sweden erhöll majoriteten av aktierna i Bolaget. På årsstämman den 10 juni beslutade bolaget att byta namn till MedCore AB(publ). Den verksamhet som idag bedrivs i MedCore är i allt väsentligt identisk med den verksamhet som tidigare bedrevs i MedCore Sweden AB. Affärsidé MedCore s affärside är att sälja produkter till sjukvården och apotek samt utveckla egna produkter. Bolagets produkter skall vara innovativa och ge marknaden kostnadseffektiva lösningar samtidigt som de skall förbättra situationen för den enskilda patienten. Bolagets kunder är hälso- och sjukvårdsmarknaden i Norden samt apoteksmarknaden i Sverige Verksamhetens utveckling Försäljningen under 2009 uppgick till 55,4 MSEK (28,2 MSEK) vilket är överensstämmande med den lagda prognosen. Detta innebär en ökning med 96% mot föregående år. Den organiska tillväxten var 38%. Under början av året förvärvades diabetesverksamheten från Haemedic Sweden AB. Investeringar och avskrivningar MedCore s investeringar i immateriella anläggningstillgångar var under året 17,8 MSEK varav 12,6 MSEK avser förvärvet av verksamheten i Haemedic och 5,2 MSEK det omvända förvärvet av MedCore AB. Avskrivningstiden för verksamheten i Haemedic löper på 5 år medan avskrivningstiden för förvärvet av MedCore AB är 10 år. Av Bolagets totala avskrivningar om 2,6 MSEK avser 2,4 MSEK avskrivningar på goodwill. Finansiering och likviditet Under sommaren sålde MedCore sitt aktieinnehav i Etrail Worldwide Inc. vilket resulterade i en reavinst om 9,1 MSEK. Under hösten 2009 genomfördes en nyemission vilken inbringade 8,6 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Det finns ett program för teckningsoptioner. Det består av utestående teckningsoptioner i MedCore AB med en teckningskurs till 10 öre per aktie. Vid full teckning av dessa optioner kommer bolaget att tillföras ytterligare ca 4,8 MSEK under hösten Koncernens soliditet vid utgången av året uppgick till 66% (13,7%). Koncernens likvida medel uppgick vid årets slut till 13,8 (0) MSEK. Resultat och ställning Nettoomsättningen för året uppgick till 55,4 (28,2) MSEK, en ökning med 96% jämfört med förgående år. Ökningen har till största delen skett inom affärsområdet Diabetes i och med förvärvet av verksamheten i Haemedic och dess agenturer.

11 10 Rörelsens kostnader uppgick till 53,9 (28,4) MSEK. Av de totala rörelsekostnaderna utgjorde handelsvaror 34,3 MSEK (63%), personalkostnader 7,9 MSEK (15%) och övriga externa kostnader 11,7 MSEK (22%). Övriga externa kostnader avsåg lokalhyror transportkostnader och konsultarvoden. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 1,6 (-0,1) MSEK. Resultatförbättringen är främst en följd av ökade rörelseintäkter. Styrelsens arbete och organisation Styrelsen har under år 2009 bestått av tre ledamöter utan suppleant. Styrelsen har sammanträtt tolv gånger under året. Styrelsen har upprättat en arbetsordning, som reglerar styrelsens arbete avseende arbetsfördelning och ekonomisk rapportering, i enlighet med aktiebolagslagen, 8 kap I en särskild instruktion för den verkställande direktören beskrivs arbete- och befogenhetsfördelningen mellan VD och styrelsen. Styrelsens ordförande behandlar frågor avseende lön och anställningsvillkor för VD. Ordförande förankrar sedan förslagen och styrelsen beslutar om ersättning till VD. Riskfaktorer MedCores verksamhet är beroende av avtal med medicinteknikbolag som ger MedCore rätt att marknadsföra och sälja medicintekniska produkter på den nordiska marknaden så kallade försäljningsagenturer. Det finns alltid en risk att dessa sägs upp eller att tvister uppstår beträffande dessa avtal. För de fall avtalen sägs upp riskerar Bolaget att gå miste om framtida intäkter och intjäning. Bolagets kunder består till största delen av landsting och Apoteksbolaget AB. Avtal med dessa kunder om leverans av produkter förutsätter offentlig upphandling, vilka som regel genomförs vart tredje år. Om MedCore inte vinner upphandlingar som bolaget medverkar i, går Bolaget miste om försäljningen för den aktuella perioden. Viktiga händelser efter räkenskapsårets utgång MedCore har skrivit ett avtal avseende förvärv av en etablerad agentur på den nordiska marknaden inom affärsområdet Kirurgi. Framtidsutsikter MedCore kommer under det kommande verksamhetsåret att introducera ett antal nya produkter inom våra befintliga affärsområden samtidigt som Bolaget kommer att starta ett helt nytt affärsområde inriktat mot kirurgi. Satsningen innebär att MedCore avser att förvärva ett redan etablerat bolag samtidigt som vi kommer att starta marknadsföringen av ett flertal nya produkter. Tester av de nya produkterna har till viss del genomförts under det föregående året med goda resultat. Bolaget har för avsikt att under år 2010 öka bearbetningen av bolagets produkter i Norge. MedCore kommer vidare att under år 2010 starta lanseringen av produkter under eget varumärke. Miljöpåverkan MedCores verksamhet har marginell påverkan på den yttre miljön. Bolaget eftersträvar att i största möjliga mån välja miljövänliga alternativ vid inköp och så långt som möjligt återvinna kontors- och förbrukningsmaterial. MedCore är certifierat enligt standarden ISO 14001:2004. Ordinarie årsstämma Årsstämman äger rum måndag 26 april 2010 kl 17:00 i Bolagets lokaler Finlandsgatan 62, Kista. Kallelse sker genom annonsering i Postoch inrikes tidningar samt i Svenska Dagbladet.

12 11 Finansiell översikt Koncernen Resultat och ställning (tkr) Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet 66% 14% 11% 13% 11% Moderbolaget Resultat och ställning (tkr) Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansnetto Soliditet 99% 72% 89% 95% 94% Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande står följande medel: Ansamlad förlust Årets vinst Summa Styrelsen och verkställande direktören förslår att ansamlad förlust disponeras så att i ny räkning överförs kronor

13 12 Koncernens Resultaträkning (Belopp i tkr) Nettoomsättning Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Not 2, Personalkostnader Not Avskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatter Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat Resultat per aktie, kr 0,00-0,01 Resultat per aktie efter utspädning 0,00-0,01 Genomsnittligt antal aktier, tusental Genomsnittligt antal aktier efter utspädning, tusental

14 13 Koncernens Balansräkning (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstilgångar Not 5 Övriga immateriella anläggningstillgångar Goodwill Finansiella anläggningstillgångar Not 18 Andra långfristiga värdepappersinnehav Materiella anläggningstillgångar Not 6 Inventarier, verktyg och installationer Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Handelsvaror Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 14 Koncernens Balansräkning (Belopp i tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 8 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserad resultat Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Not Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Not Ansvarsförbindelser Inga Inga

16 15 Koncernens Kassaflödesanalys (Belopp i tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållna ränteintäkter Betalda räntekostnader Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning (-) resp. minskning (+) av varulager Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp. minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Investeringar Not Försäljningar Nettoförändring av investeringar Kassaflöde från rörelsen efter investeringar Finansiering Upptagna lån/amorterade lån Nyemission/emissionskostnader Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel

17 16 Moderbolagets Resultaträkning (Belopp i tkr) Nettoomsättning Not Rörelsekostnader Handelsvaror Övriga externa kostnader Not Personalkostnader Not Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och anläggningstillgångar Not 16, Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Not 16, Räntekostnader Not Resultat efter finansiella poster Skatter Skatt på årets resultat 0 0 Årets resultat

18 17 Moderbolagets Balansräkning (Belopp i tkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Not 19, Andra långfristiga värdepapper Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 0 58 Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

19 18 Moderbolagets Balansräkning (Belopp i tkr) EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 21 Bundet eget kapital Aktiekapital Uppskrivningsfond Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder 46 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

20 19 Moderbolagets Kassaflödesanalys (Belopp i tkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Not 16 Realisationsresultat vid försäljning av anläggningstillgångar Erhållna räntor Betalda räntor Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (exkl. likvida medel) Ökning (-) resp. minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp. minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar Investeringar 0 0 Försäljning Not Nettoförändring av investeringar Kassaflöde från rörelsen efter investeringar Finansiering Nyemission/emissionskostnader Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel samt kortfristiga placeringar Likvida medel samt kortfristiga placeringar vid årets början Förändring av likvida medel samt kortfristiga placeringar Summa disponibla likvida medel 20 38

21 20 Not 1 REDOVISNINGSPRINCIPER Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom redovisning av koncernredovisning där redovisningsrådet rekommendation nr 1 har tillämpats. Koncernredovisning I samband med MedCores förvärv av MedCore Sweden fick de tidigare aktieägarna i MedCore Sweden ett bestämmande inflytande över MedCore i den nya koncernen, vilket medför att förvärvet skall redovisas enligt reglerna i Årsredovisningslagen kap 7 22A om omvända förvärv. Redovisningen enligt ett omvänt förvärv innebär att det redovisas som om det legalt förvärvade bolaget, dvs. MedCore Sweden, vore förvärvare av aktierna i MedCore. Mot denna bakgrund är MedCore s årsredovisning för perioden januari till december 2009, framtagen enligt ovan beskrivna regler i Årsredovisningslagen. Dotterföretag Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen. Dotterföretag redovisas i normalfallet enligt förvärvsmetoden. Förvärvsmetoden innebär att ett förvärv av dotterföretag betraktas som en transaktion varigenom moderföretaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill. Goodwill Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar i dotterföretag överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan företag i koncernen liksom därmed sammanhängande orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till historiska anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Immateriella tillgångar Immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererad goodwill och varumärken redovisas i resultaträkningen som kostnad då de uppkommer. Tillkommande utgifter för en immateriell tillgång läggs till anskaffningsvärdet endast om de ökar de framtida ekonomiska fördelarna som överstiger den ursprungliga bedömningen och utgifterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Alla andra utgifter kostnadsförs när de uppkommer. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med eventuella restvärden. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Goodwill 10 år Övriga immateriella 5 år Materiella tillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller koncernen/företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB

ORG. NR 556470-2065. Årsredovisning 2013 MedCore AB ORG. NR 556470-2065 Årsredovisning 2013 MedCore AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 1 MedCore i sammandrag 2 VD har ordet 3 Vision/strategi 4 Affärsområden 5 Aktien 6 Förvaltningsberättelse 7

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN

ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN 20 14 ÅRSREDOVISNING NILÖRNGRUPPEN Innehåll 3 Kort om Nilörngruppen AB 4 År 2014 i korthet 5 VD har ordet 6 Flerårsöversikt 7 Definitioner 7 Nilörngruppens Aktie 8 Historik 9 Förvaltningberättelse 12 Resultaträkning

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014

Net Gaming Europe AB (publ) Org.nr. 556693-7255. Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 Org.nr. 556693-7255 Årsredovisning 1 januari 31 december 2014 ! 2 (34) Innehållsförteckning Produkter och tjänster 3 2014 i korthet...4 Viktiga händelser efter periodens utgång i korthet 4 VD har ordet.4

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009

Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 Årsberättelse Followit Holding AB (publ) 2009 1 Året i korthet Nettoomsättningen för perioden 35,0 MSEK (47,0) Rörelseresultatet före avskrivningar -2,3 MSEK (-2,7) Resultatet efter finansiella poster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958

ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 ÅRSREDOVISNING 2012-01-01 2012-12-31 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ.) 556693-7958 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Kommentarer av VD till koncernens utveckling och framtid 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) 556944-7096 ÅRSREDOVISNING 2014-01-01--2014-12-31 för Delarka Fastighet AB (publ) Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Bolagets resultaträkning och rapport över totalresultat 5 Bolagets rapport

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer