Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl , lunch kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00."

Transkript

1 (29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl , lunch kl Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne Hörnberg, (c) Per-Anders Olsson, (s) Elli-Marie Lundgren, (m) Annelii Andersson, (s) Tomas Nilsson, (m) Kent-Erik Mattsson, (s), tj ers Christer Jonsson, (kd) Erik Landby, (v), 85-97, Övriga deltagande Utses att justera Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef Eric Thorstensson, administrativchef Malin Bjurén, föreningsutvecklare, 86, 101 Jens Enfors, ordförande Vindelns hockeyförening, 86 Alexander Bagrov, styrelseledamot i Vindelns hockeyförening, 86 Hampus Jonsson, styrelseledamot i Vindelns hockeyförening, 86 Christer Lundgren Göran Lindblom, Svenska Hockeyförbundet, 86 Göran Lindström, Västerbottens hockeyförbund, 86 Håkan Ahlman, ekonomichef, Lars Johansson, barn- och utbildningschef, Jan Olofsson, miljö- och byggnadschef, Mats Morin, socialchef, Hanna Johansson Jänkänpää, projektledare 100 Plats och tid Kommunkontoret, den 4 maj 2015, kl Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Mathias Haglund Christer Lundgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (29) Innehållsförteckning Förändring av kommunstyrelsens dagordning... 3 Förlängning av istid i Fritidscentrum Vindeln... 4 Information efter mötet med Trafikverket... 6 Information om biosfärkandidaturen... 7 Information om samverkan inom vatten, avlopp och renhållning med Umeå kommun... 8 Bildande av gemensamt kompetensbolag med Umeå kommun... 9 Bildande av anläggningsbolag inom vatten, avlopp och renhållning Ferieplatser Reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp Ingen olaglig mat i kommunens kök Kommunikationsplan Ekonomisk uppföljning Budget Medfinansiering projektansökan Skogstekniska klustret Energisparprojektet EPC Projektägare för restaurering av flottningslämningar Kommunchefen informerar Kurser och konferenser Delegeringsbeslut Meddelanden Handlingsplan för bygdemedel

3 (29) 85 Dnr K Förändring av kommunstyrelsens dagordning Ordföranden Mathias Haglund frågar kommunstyrelsen om ärendet Handlingsplan för bygdemedel 2015 kan läggas till på dagordningen och finner att kommunstyrelsen beslutar så. s beslut Ärendet Handlingsplan för bygdemedel 2015 läggs till på kommunstyrelsens dagordning den 28 april 2015.

4 (29) 86 Dnr K Förlängning av istid i Fritidscentrum Vindeln Sammanfattning På kommunstyrelsen sammanträdet den 28 april 2015, medverkar representanter från Vindelns hockeyförening för att diskutera istiderna på Fritidscentrum i Vindeln. Representanterna från Vindelns hockeyförening var, Jens Enfors ordförande, Alexander Bagrov styrelseledamot och Hampus Jonsson styrelseledamot. På sammanträdet deltar även Göran Lindblom representant från Svenska Hockeyförbundet samt Göran Lidström representant från Västerbottens hockeyförbund. Vindelns hockeyförening startade upp ungdomsverksamheten inom hockeyn för två år sedan, detta efter att verksamheten legat nere under ett antal år. I dagsläget har föreningen sex ledare inom ungdomsverksamheten. Ordförande för Vindelns hockeyförening Jens Enfors framför att behovet av utökade istider är stort, detta för att kunna möte de ökade intresset för ishockey bland ungdomar i Vindeln. Intresset för hockey sprider sig enligt Jens Enfors över ett brett åldersspann. För att kunna möta de ökade engagemanget och intresset bland hockeyungdomarna krävs enligt Vindelns hockeyförening en förlängning av istiden i Fritidscentrum med totalt en månad. Utökningen av tid är främst viktigt under hösten. Denna ökning skulle uppskattningsvis medföra en ökning av kostnaderna för Vindelns kommun med kr. Detta skulle inte inkludera is under sportlovet. Föreningsutvecklare Malin Bjurén har fört diskussion med arenabolaget som ansvarar för driften av Fritidscentrum i Vindeln. Arenabolaget ser ingen möjlighet att ta delar av driftskostnaderna för en förlängd istid. Arbetsutskottets beslut kr tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall. Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel. - Tjänsteskrivelse Malin Bjurén, den 22 april - Beslut från s arbetsutskott den 9 mars, 61 - Beslut från den 27 januari, 34 - Beslut från s arbetsutskott den 13 januari, 18.

5 (29) Förslag på sammanträdet Tomas Nilsson, (m), yrkar på att kronor tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall under hösten Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel. Beslutsordning Ordförande konstaterar att det finns två förslag, ett från kommunstyrelsens arbetsutskott om ett tillskott till Vindelns idrottsfastigheter AB på kr för utökade istid och ett förslag från Tomas Nilsson, (m), om ett tillskott till Vindelns idrottsfastigheter AB på kr för utökad istid. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen besluter enligt arbetsutskottets förslag. Tomas Nilsson, (m), begär votering och votering genomförs. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för arbetsutskottets förslag Nej-röst för Tomas Nilssons, (m), förslag. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej-röster för Tomas Nilssons, (m), förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. Voteringslista, se bilaga 1. s beslut kr tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall under hösten Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel.

6 (29) 87 Dnr K Information efter mötet med Trafikverket På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april ges information om mötet med Trafikverket. - Minnesanteckningar från möte med trafikverket, den 14 april s beslut Informationen är delgiven.

7 (29) 88 Dnr K Information om biosfärkandidaturen På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informerar Malin Karlsson, från projektet Biosfärsområde Vindelälven, om biosfärkandidaturen. s beslut Ärendet utgår från dagordningen.

8 (29) 89 Dnr K Information om samverkan inom vatten, avlopp och renhållning med Umeå kommun Bakgrund Sedan hösten 2013 har diskussioner förts med Umeå kommun om förutsättningar för en samverkan kring vatten-, avlopps- och renhållningsfrågor. beslutade den 21 oktober 2014, 129, att bilda en styrgrupp tillsammans med Umeva, Umeå kommuns kommunala bolag som ansvarar för vatten, avlopp, avfall och renhållning. Vindelns kommuns representanter i styrgruppen är kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande. Styrgruppen och förvaltningschef Eric Thorstensson föreslår att Vindelns kommun tillsammans med Umeå kommen bildar ett kompetensbolag, ärende K , samt att Vindelns kommun själv bildar ett anläggningsbolag, ärende K På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015 informerar kommunchef Per-Eric Magnusson om det aktuella läget i ärendet. - Tjänsteskrivelse Eric Thorstensson, den 31 mars beslut Informationen är delgiven.

9 (29) 90 Dnr K Bildande av gemensamt kompetensbolag med Umeå kommun Sammanfattning Umeå och Vindelns kommun avser att bilda ett gemensamt kompetensbolag för dess vatten-, avlopp- och avfallsverksamheter. De anläggningar som i dagsläget ligger i Vindelns kommunala förvaltning ska till bokfört restvärde föras över till ett anläggningsbolag som ägs till 100 % av Vindelns kommun. Nuvarande UMEVA (Umeå Vatten och Avfall AB) ombildas till ett bolag som äger vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar i Umeå kommun. På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informeras ledamöterna i kommunstyrelsen i ärendet. Ärendet kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Vindelns kommun beslutar att: bilda gemensamt kompetensbolag (ACKVA) mellan Umeå och Vindelns kommuner med igångsättande godkänna förslag till bolagsordning i kompetensbolag (ACKVA) i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 1 godkänna förslag till aktieägaravtal i kompetensbolag (ACKVA) i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 2 godkänna förslag till ägardirektiv till kompetensbolag (ACKVA) i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 3 godkänna förslaget att bilda ett anläggningsbolag Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB godkänna förslag till bolagsordning i anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 4 godkänna förslag till ägardirektiv till anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 5 personal med huvudsaklig sysselsättning inom VA- och avfallsverksamhet i Vindeln kommun bereds tillfälle att övergå till anställning i det nybildade kompetensbolag (ACKVA)

10 (29) uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) att förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt bolagsstämma ACKVA ska hållas senast där kommunen ska företrädas av Vindeln kommuns kommunalråd styrelseledamöter i Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB ska vara i personunion med KSAU. till styrelseledamöter i ACKVA utse XX, XX, XX och XX Per-Eric Magnusson uppdras göra vissa redaktionella ändringar beslutsunderlaget. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 79 - Tjänsteskrivelse Eric Thorstensson, den 1 april Principer för ansvarsfördelning, den 1 april Förslag ägardirektiv, den 2 april Förslag bolagsordning, den 2 april Förslag aktieägaravtal, den 2 april s beslut Informationen är delgiven.

11 (29) 91 Dnr K Bildande av anläggningsbolag inom vatten, avlopp och renhållning Bakgrund Umeå och Vindelns kommun avser att bilda ett gemensamt kompetensbolag för dess vatten-, avlopp- och avfallsverksamheter. Detta förutsätter att Vindelns kommun har anläggningstillgångarna inom vatten, avlopp och renhållning i ett aktiebolag, inte som idag i förvaltningsform i kommunen. De anläggningar som i dagsläget ligger i Vindelns kommunala förvaltning ska föras över till ett anläggningsbolag som ägs till 100 % av Vindeln kommun till bokfört restvärde. På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informeras kommunstyrelsen i ärendet. Ärendet kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Vindelns kommun beslutar att: godkänna förslaget att bilda ett anläggningsbolag, Vindeln Vattenoch Avfall AB godkänna förslag till bolagsordning i anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfall AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 1 godkänna förslag till ägardirektiv till anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfall AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 2 uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt styrelseledamöter i Vindeln Vatten- och Avfall AB ska vara i personunion med KSAU. Vindelns kommuns andel av aktierna i nybildade ACKVA ska ägas av Vindeln Vatten o Avfall AB Anvisa 0,5 milj kr till aktiekapital i Vindeln Vatten- och Avfall AB ur tillgängliga likvida medel Bevilja Vindeln Vatten- och Avfall AB kommunal borgen såsom för egen skuld på 30,0 milj kr.

12 (29) Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdras göra vissa redaktionella ändringar i beslutsunderlaget. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 80 - Tjänsteskrivelse Eric Thorstensson, den 1 april Bolagsordning Vindeln vatten och avfall AB, den 2 april Ägardirektiv Vindeln vatten och avfall AB, den 2 april s beslut Informationen är delgiven.

13 (29) 92 Dnr K Ferieplatser 2015 Bakgrund Vindelns kommun erbjuder feriearbeten till en del av kommunens ungdomar. Praktikplatserna erbjuds i följande prioriteringsordning; gymnasieskolan årskurs ett, grundskolan årskurs nio, gymnasieskolan årskurs två och grundskolan årskurs åtta. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 82 - Tjänsteskrivelse personalstrateg, Göran Dahle, den 3 april s beslut Ersättningsnivån för feriepraktik förblir oförändrad under 2015, det vill säga 55 kr per timme för praktik inom vård och omsorg samt 45 kr per timme för övriga praktikplatser. Praktikplatserna tillsätts i följande turordning: 1. Elever i gymnasieskolans årskurs ett 2. Elever i grundskolans årskurs nio 3. Elever i gymnasieskolans årkurs två 4. Elever i grundskolans årskurs åtta. Föreningar i Vindelns kommun kan erhålla bidrag enbart för ungdomar i de åldersklasser som omfattas av de kommunala praktikplatserna, det vill säga grundskolans årskurs åtta till och med gymnasieskolan årskurs två. Föreningar kan endast erhålla bidrag för ungdomar som inte haft en kommunal feriepraktik under det aktuella året.

14 (29) 93 Dnr K Reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet Vindelns kommun har ett pensionärs- och tillgänglighetsråd som organisatoriskt är knutet till kommunstyrelsen medan socialnämnden svarar för administrationen och budget. Rådets beslut berör samtliga nämnder och styrelsen och ska vara representerat av ordförande eller styrelseledamot från varje nämnd i kommunen. Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är tänkt att vara ett organ för samarbete och ömsesidig dialog. Kommunens företrädare ska informera rådet om planer eller förändringar av samhällsinsatsernas utformning i ett så tidigt skede att rådets förslag och synpunkter kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Reglementet för pensionärs- och tillgänglighetsrådet föreslås revideras. administrativchef Eric Thorstensson har tagit fram ett förslag till ett nytt reglemente. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, Förslag Reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet, den 22 april s förslag till kommunfullmäktige Reglementet för pensionärs och tillgänglighetsrådet i Vindelns kommun antas.

15 (29) 94 Dnr K Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp Ingen olaglig mat i kommunens kök Sammanfattning Centerpartiets fullmäktigegrupp i Vindelns kommun inkom den 17 november 2014, med en motion där de föreslår att Vindelns kommun i sina upphandlingar ska köpa mer lokalproducerade livsmedel, att Vindelns kommun ställer högre krav på bland annat kvaliteten på livsmedlen som köps in, att upphandlingspolicyn revideras samt att högre krav ställs på leverantörer av kött. I Vindelns kommuns upphandlingspolicy framgår att Vindeln kommuns upphandlingar och inköp ska utföras professionellt, med verksamhet som kännetecknas av hög kompetens och god trovärdighet. En tydlig etisk hållning som främjar kommunens värderingar ska finnas. Kommunens relationer med marknaden ska kännetecknas av öppenhet, enkelhet och god marknadskännedom. Verksamhet ska vara i ständig förbättring och utveckling för att bidra till en organisation som har hög kvalitet. Dessa regler och riktlinjer gäller för samtliga verksamheter i Vindelns kommun. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april 2015, 84 - Tjänsteskrivelse, Frida Hallgren, den 19 mars Beslut från Kommunfullmäktige, den 17 november 2014, Motion från Centerpartiet Ingen olaglig mat i kommunens kök, den 17 november Förslag på sammanträdet Christer Lundgren, (c), yrkar bifall på arbetsutskottets förslag. s beslut Motionen bifalls.

16 (29) 95 Dnr K Kommunikationsplan Sammanfattning På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 januari 2015, 85, uppdrogs till kommunikatör Emma Allebo Goff att ta fram en kommunikationsplan för Vindelns kommun. Kommunikationsplanen redogör för hur Vindelns kommuns dialog med medborgarna kan utvecklas. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, Tjänsteskrivelse, kommunikatör Emma Allebo Goff, den 2 april Förslag till kommunikationsplan, den 7 april Förslag till lathund för kommunikationsplanen, den 20 april s beslut Kommunikationsplanen för Vindelns kommun antas.

17 (29) 96 Dnr K Ekonomisk uppföljning På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015 diskuterar kommunstyrelsen den första budgetprognosen för Under februari månad 2015 tog Umeå kommun över löneadministrationen för Vindelns kommuns anställda. De förändrade rutinerna har medfört problem med att skapa en budgetprognoser för Vindelns kommun. Budgetprognosen för Vindelns kommun per den 28 februari 2015 visar ett prognostiserat resultat på helår för Vindelns kommun på cirka - 2,3 mkr. Det skulle medföra en avvikelse från budget 2015 på 4,4 mkr. Ekonomichef Håkan Ahlman informerar att den förändrade skatteprognosen som kommunen delgavs i början av 2015 har medfört en minskad skatteintäkt på 1,4 mkr. Samtliga nämnder redovisar ett negativt resultat på helår i budgetprognosen per den 28 februari På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april redogör förvaltningscheferna för respektive nämnds ekonomiska läge och vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att motverka den negativa prognosen. Miljö- och byggchef Jan Olofsson meddelar att % av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet finansieras av avgiftsintäkter. Jan Olofsson informerar även om de rekryteringar som miljö- och byggnadskontoret håller på att genomföra. Socialchef Mats Morin, informerar om de potentiella åtgärderna som skulle kunna genomföras för att förbättra budgetläget under 2015 för socialnämnden. Socialnämnden sammanträder den 29 april 2015 och kommer då behandla frågan angående möjliga lösningar för att förbättra det ekonomiska utfallet Kommunchef Per-Eric Magnusson informerar om kommunstyrelsens prognos per den 28 februari ser ökade kostnader inom området för införandet av det nya lönesystemet, ökade personalkostnader på IT-avdelningen och nämndsadministrationen samt ökade kostnader inom vinterväghållningen. konstaterar att de har förbrukat cirka 400 tkr av de 2 mkr i de oförutsedda medel I prognosen per den 29 april 2015 förutsetts att kommunstyrelsen förbrukar alla oförutsedda medel 2015, vilket kommunstyrelsen inte finner troligt. Barn- och utbildningschef Lars Johansson informerar på kommunstyrelsens

18 (29) sammanträde den 28 april för barn och utbildningsnämndens prognos för verksamhetsåret Prognosen per den 28 februari 2015 redovisar ett underskott för barn- och utbildningsnämnden. Lars Johansson meddelar att barn- och utbildningsnämnden har påbörjat arbetet för att vidta åtgärder som förbättrar budgetläget Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 98 - Budgetprognos per s beslut konstaterar att nämnderna arbetar för att minska det prognostiserade underskottet som redovisades i prognosen per den 28 februari Vindeln kommuns nämnder och styrelse uppdras att fortsatt vidta erforderliga åtgärder för att motverka den negativa prognosen.

19 (29) 97 Dnr K Budget 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen ansvar att besluta om kommunens budget. har utsett en budgetberedning som har ansvar att ta fram ett förslag till Vindelns kommuns budget Budgetberedningen sammanträder i början av maj 2015 och består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden för barn- och utbildningsnämnden, ordföranden för socialnämnden, ordföranden för miljö- och byggnadsnämnden samt en representant från varje parti som inte har någon ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott eller någon partirepresentant som innehar någon av ordförandeposterna i nämnderna. Kommunfullmäktige fastställde budgetramarna för budget 2016, den 23 februari 2015, 6. På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april diskuteras aktuellt läget med arbetet med att ta fram ett förslag till budget På sammanträdet informerar även barn- och utbildningschef Lars Johansson, socialchef Mats Morin, miljö- och byggnadschef Jan Olofsson samt kommunchef Per-Eric Magnusson för arbetet med att ta fram ett förslag till budget för Vindelns kommun Ekonomichef Håkan Ahlman informerar om det gällande arbetet med Vindelns kommun totala budget Enligt budgetförslagen som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015, har samtliga nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden inte lyckats ta fram en budget inom kommunfullmäktiges budgetramar. Nedan redovisas aktuellt läge i arbetet med budget 2016 i förhållande till kommunfullmäktiges budgetramar: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden tkr tkr tkr 0 tkr - Budgetramar 2016 och 2017, fastställda av kommunfullmäktige den 23 februari Budgetförslag 2016, den 28 april s beslut Informationen är delgiven.

20 (29) 98 Dnr K Medfinansiering projektansökan Skogstekniska klustret Projektet SMART Innovation ska genom att driva ett antal utvecklingsprojekt skapa en infrastruktur för samverkan mellan akademi och företag och därigenom öka företagens och svensk skogsskötsels- och skogsteknikens exportandelar. Den förändring som projektet syftar till att åstadkomma är att öka företagens kunskap om samverkan med forskare men också att akademin får en ökad förståelse för näringslivets villkor och behov. Vindelns kommun har fått en förfrågan om att medfinansiera projektet SMART Innovation med totalt kronor. Medfinansieringen är fördelad under fyra år enligt följande: 2015: kr 2016: kr 2017: kr 2018: kr - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 76 - Medfinansiering Vindelns kommun, den 2 april SMART Innovation presentation, den 31 mars s beslut Vindelns kommun medfinansierar projektet SMART Innovation med totalt kronor fördelat under 4 år. Erik Landby, (v), anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

21 (29) 99 Dnr K Energisparprojektet EPC Sammanfattning Vindelnbostäder AB:s och Vindelns kommuns fastigheter har ett underhållsbehov av olika grad samt begränsade ekonomiska resurser att tillgå. Ett bra sätt att komma tillbaka till en god förvaltningsnivå är enligt VD för Vindelnbostäder AB, Joachim Blomberg att genomföra ett projekt av typen energisparprojekt, ett så kallat Energy Performance Contracting (EPC). Vindelnbostäder AB avser starta upp ett energisparprojekt med benämningen EPC där syftet är att spara pengar på driften av fastigheterna genom att energieffektivisera och modernisera fastighetsbeståndet. Projektet är indelat i tre faser: inventering, genomförande och uppföljning. Projekttid är totalt ca 6-10 år beroende på vilka besparingsåtgärder projektägaren väljer att satsa på. VD för Vindelnbostäder AB, Joachim Blomberg föreslår att Vindelns kommun genomföra ett EPC-projekt med start våren 2015 för kommunens fastigheter i samverkan med Vindelnbostäder AB. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, Tjänsteskrivelse VD Joachim Blomberg, VIBO, s beslut Vindelnbostäder AB uppdras att påbörja arbetet med att förbereda inför en eventuell upphandling för ett energisparprojekt. Finansiering av EPC-projektet aktualiseras i samband med framställandet av investeringsbudget 2016.

22 (29) 100 Dnr K Projektägare för restaurering av flottningslämningar Sammanfattning Tillsammans med projektet utveckling av Vindelforsarnas friluftsområde har Länsstyrelsen i Västerbotten besiktat flottningslämningar längs Renforsen. Ett restaureringsförslag har tagits fram av fackman och ligger nu till grund för en ansökan om medel för restaureringen. Projektledare Hanna Johansson Jänkänpää föreslår att Vindelns kommun åtar sig uppdraget att vara projektägare för restaureringen av flottlämningar längs Renforsen och söker avsatta medel för detta, samt att Hanna Johansson Jänkänpää uppdras att ansvara för ansökan av dessa medel. s arbetsutskott uppdrog till Hanna Johansson Jänkänpää att på kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015 redovisa en likviditetsbudget, en tidsplan samt information om antalet arbetstimmar för projektet. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 94 - Tjänsteskrivelse Hanna Johansson Jänkänpää, den 1 april Projektbeskrivning, den 22 november s beslut Vindelns kommun åtar sig uppdraget att vara projektägare för restaureringen av flottlämningar längs Renforsen. Vindelns kommun söker under år 2015 medel för att genomföra två restaureringsåtgärder av flottningslämningarna. Hanna Johansson Jänkänpää uppdras att ansvara för ansökan av dessa medel.

23 (29) 101 Dnr K Kommunchefen informerar På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informerar kommunchef Per-Eric Magnusson om aktuella frågor inom kommunstyrelsens ansvarsområde. - Aktuella projekt: Kommunchef Per-Eric Magnusson informerar om det aktuella läget gällande projekt som Vindelns kommun valt att delta i. - Löneadministrationen: Kommunchef Per-Eric Magnusson informerar om hur arbetet med införandet av det nya lönesystemet fortgår. I dagsläget finns problem med att kunna läsa in lönekostnaderna i ekonomisystemet vilket medför problem för ekonomiavdelningen att kunna ta fram prognoser för året. Arbetet fortgår för att lösa detta problem. - Förstudie för digitala trygghetslarm: På Umeåregionens kommunchefsträff beslutades att Örnsköldsviks kommun ska genomföra en förstudie kring införandet av ett gemensamt system för digitala trygghetslarm. - Räddningstjänsten: En förstudie kommer att genomföras för att göra en nulägesbeskrivning av räddningstjänsterna i Umeåregionen. - Vindbygdmedel: På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informerar föreningsutvecklare, Malin Bjurén för fördelningen av Vindbygdmedlen. - Underlag Vindbygdmedel, den 27 april s beslut Informationen är delgiven.

24 (29) 102 Dnr K Kurser och konferenser 1. LONA-dagarna, den maj, 2015, Lycksele. 2. Slutseminarium projekt Umeälven, den maj 2015, Umestan, Umeå. s beslut Anne-Lise Harnesk deltar på LONA-dagarna den maj 2015, Lycksele. avstår från att delta på slutseminariet för projekt Umeälven, den maj 2015, Umestan, Umeå.

25 (29) 103 Delegeringsbeslut 1. Dnr. K Beslut angående Vindelns IF:s ansökan om medel till sommarläger för skidåkande ungdomar. 2. Dnr. K Beslut om anordning av ett kojbyggarläger för år Dnr. K Upphandling av vacciner 2015 för Norra regionen. 4. Dnr. K Yttrande över ansökan om förvärv av Granölund 1:12, Tomas Olovsson o Marina Edin. 5. Dnr. K Yttrande över förvärv, del av Bjurfors 1:10, Bengt-Erik Liw. 6. Dnr. K Överenskommelse om bidrag till kulturarrangemang- Vindelns föreläsningsförening. 7. Dnr. K Överlåtelse av fiskerättsbevis. s beslut Delegeringsbesluten är delgivna.

26 (29) 104 Meddelanden 1. Dnr. K Ansökan om pedagogisk omsorg. 2. Dnr. K Beslut från Miljö och bygg- Förslag till revidering av vattenskyddsområde och föreskrifter för vattenskyddsområde för Hällnäs vattentäkt. 3. Dnr. K Beslut från Miljö och bygg- Förslag till revidering av vattenskyddsområde och föreskrifter för vattenskyddsområde för Åmsele vattentäkt. 4. Dnr. K från Region Västerbotten angående medfinansiering från Trafikverket. 5. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Centralskolan 1- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Renforsskolan. 6. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Älvbrinkens skola. 7. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Granön Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Granö småbarnsskola. 8. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Hjuken 6:111- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Hällnäs skola. 9. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Nedre Siksele 2:1 - Återkallelse av serveringstillstånd på egen begäran. 10. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Tväråträsk 1:166- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i

27 (29) Tvärålunds skola. 11. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Åmsele 2:117- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Åmsele småbarnsskola. 12. Dnr. K Ekonomisk redovisning från Länstrafiken. 13. Dnr. K Entreprenadprotokoll: Avfallshätmning i Umeåregionen. 14. Dnr. K Finanspolicy Vindelnbostäder AB. 15. Dnr. K Information gällande Rysslandssamarbete. 16. Dnr. K Information som redovisar riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 miljöbalken för Västerbottens län. 17. Dnr. K Klagomål på camping säsongsplats Buberget. 18. Dnr. K Protokoll från Region Västerbotten, Primärkommunala delegationen- Sammanträdesdatum Dnr. K Sammanställning av bidrag till lönebidragsanställningar. 20. Dnr. K Samråd angående nydragning av väg (väg 363 Puckdalen). 21. Dnr. K Samrådsunderlag väg 363 Puckdalen. 22. Dnr. K SKL Kommentus årsredovisning 2014 med inbjudan till årsstämma. 23. Dnr. K Årlig rapport för transporter av farligt gods.

28 (29) 24. Dnr. K Årsredovisning 2014 Stiftelsen Vindelälvsfiske. 25. Dnr. K Vindeln Kommunbrev Teknikskifte 2015 april. 26. Dnr. K Reviderat uppföljning gällande kollektivtrafiken. 27. Dnr. K Leaderområde Vindelälven. s beslut Meddelandena är delgivna.

29 (29) 105 Dnr Handlingsplan för bygdemedel 2015 Sammanfattning Kommunen ska årligen skicka en handlingsplan över planerad användning av bygdemedel till Länsstyrelsen. - Tjänsteskrivelse, Eric Thorstensson, den 27 april Vägledning Bygdemedel, den 1 januari s beslut Vindelns kommuns handlingsplan för bygdemedel 2015 utgöras av Kommunens dokument, Vägledning Bygdeavgiftsmedel där framgår vad som är möjligt att söka till och hur prioriteringen sker. För närvarande har bara ett projekt fått beslut om flerårig finansiering. Det är Tågperrongen i Tvärålund som beviljats kr/år under åren Bidrag ur resterade del av tillgängliga medel ca 2,0 miljoner kronor prövas enligt Vägledningen.

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15. 2015-01-27 1(25) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15. Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10

Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10 2015-03-25 3(22) Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10 På kommunstyrelsen sammanträde den 25 mars kommer Greger Jonsson och informerar om vattenråd 10. 2015-03-25 4(22) Dnr K-2014-23 Bokslut 2014 Sammanfattning

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-25 1(26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 1(11) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln torsdagen den 12 december 2012, kl 08:00-13:00 Mikael Holmlund (m), ordförande Johan Åsberg (fp) Per-Anders Olsson (s) Per-Uno

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-9. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2013-02-28 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Elli-Mari Lundgren (m) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Ing-Britt Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-24 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa, sammanträdesrum Sjön 2013-06-24 klockan 14.00-17.10 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Pontus Wessman

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör

Christian Nordin Olsson (SD) Majlis Johansson, kommunsekreterare Susann Johansson, förvaltningsadministratör Kommunstyrelsen 2013-09-02 1 (14) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2013-09-02 klockan 13.00 17.00 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Pär-Anders Olovsson (C) Malin Svensson (M) Göran Landström

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-04-06 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.15 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 10-21. Ordförande Per-Anders Olsson 10-13, 15-21 Johan Åsberg 14 2013-05-23 1(14) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet Beslutande Per-Anders Olsson (s) Dan-Olof Andersson (s) Johan Åsberg (fp) Annelie Bjurén (s) Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00

Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Paragrafen, kommunkontoret, Storuman 2013-09-26 kl 10 00 14 00 Beslutande Peter Åberg (S) ordförande Ulf Vidman (M) Eva-Marie Stabbfors (KD) Lilian Mörtsell

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid KF-salen kl 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Tjänstemän Åselotte Andersson (KD) ordf Håkan Hjelm (C) Hans Toll (S) Lisa Arvidsson (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) arbets- och personalutskott 2012-08-27 1(28) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 27 augusti 2012, kl. 08.00-12.00 Ewa-May Karlsson,

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1 Plats och tid Förbundsdirektionen Beslutande Ulrica Persson Shiro Biranvand Bengt Lindgren Jan Johansson Seija Ojala Stig Henriksson Marjatta Nurmi Lars Andersson Ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.15. Beslutande Christin Löfstrand (V) ordförande Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Hans-Petter Paulsen (FP)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-04-05 1 (8) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 5 april 2011 klockan 13.00 16.00 Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ

Marcus Eklund. Hanna Ohlsson Bredh. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2012-10-30. Beslutande organ Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen kl 13:00-16:30 Beslutande Björn Fagerlund (M) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Marcus Eklund (S) ledamot Eivor Hallén (S)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Kommunstyrelsen 2012-06-18 1 (5) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 18 juni 2012, klockan 08:00 09:00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mari-Teres Ögren (S),

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer