Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl , lunch kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00."

Transkript

1 (29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl , lunch kl Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne Hörnberg, (c) Per-Anders Olsson, (s) Elli-Marie Lundgren, (m) Annelii Andersson, (s) Tomas Nilsson, (m) Kent-Erik Mattsson, (s), tj ers Christer Jonsson, (kd) Erik Landby, (v), 85-97, Övriga deltagande Utses att justera Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef Eric Thorstensson, administrativchef Malin Bjurén, föreningsutvecklare, 86, 101 Jens Enfors, ordförande Vindelns hockeyförening, 86 Alexander Bagrov, styrelseledamot i Vindelns hockeyförening, 86 Hampus Jonsson, styrelseledamot i Vindelns hockeyförening, 86 Christer Lundgren Göran Lindblom, Svenska Hockeyförbundet, 86 Göran Lindström, Västerbottens hockeyförbund, 86 Håkan Ahlman, ekonomichef, Lars Johansson, barn- och utbildningschef, Jan Olofsson, miljö- och byggnadschef, Mats Morin, socialchef, Hanna Johansson Jänkänpää, projektledare 100 Plats och tid Kommunkontoret, den 4 maj 2015, kl Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Mathias Haglund Christer Lundgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (29) Innehållsförteckning Förändring av kommunstyrelsens dagordning... 3 Förlängning av istid i Fritidscentrum Vindeln... 4 Information efter mötet med Trafikverket... 6 Information om biosfärkandidaturen... 7 Information om samverkan inom vatten, avlopp och renhållning med Umeå kommun... 8 Bildande av gemensamt kompetensbolag med Umeå kommun... 9 Bildande av anläggningsbolag inom vatten, avlopp och renhållning Ferieplatser Reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp Ingen olaglig mat i kommunens kök Kommunikationsplan Ekonomisk uppföljning Budget Medfinansiering projektansökan Skogstekniska klustret Energisparprojektet EPC Projektägare för restaurering av flottningslämningar Kommunchefen informerar Kurser och konferenser Delegeringsbeslut Meddelanden Handlingsplan för bygdemedel

3 (29) 85 Dnr K Förändring av kommunstyrelsens dagordning Ordföranden Mathias Haglund frågar kommunstyrelsen om ärendet Handlingsplan för bygdemedel 2015 kan läggas till på dagordningen och finner att kommunstyrelsen beslutar så. s beslut Ärendet Handlingsplan för bygdemedel 2015 läggs till på kommunstyrelsens dagordning den 28 april 2015.

4 (29) 86 Dnr K Förlängning av istid i Fritidscentrum Vindeln Sammanfattning På kommunstyrelsen sammanträdet den 28 april 2015, medverkar representanter från Vindelns hockeyförening för att diskutera istiderna på Fritidscentrum i Vindeln. Representanterna från Vindelns hockeyförening var, Jens Enfors ordförande, Alexander Bagrov styrelseledamot och Hampus Jonsson styrelseledamot. På sammanträdet deltar även Göran Lindblom representant från Svenska Hockeyförbundet samt Göran Lidström representant från Västerbottens hockeyförbund. Vindelns hockeyförening startade upp ungdomsverksamheten inom hockeyn för två år sedan, detta efter att verksamheten legat nere under ett antal år. I dagsläget har föreningen sex ledare inom ungdomsverksamheten. Ordförande för Vindelns hockeyförening Jens Enfors framför att behovet av utökade istider är stort, detta för att kunna möte de ökade intresset för ishockey bland ungdomar i Vindeln. Intresset för hockey sprider sig enligt Jens Enfors över ett brett åldersspann. För att kunna möta de ökade engagemanget och intresset bland hockeyungdomarna krävs enligt Vindelns hockeyförening en förlängning av istiden i Fritidscentrum med totalt en månad. Utökningen av tid är främst viktigt under hösten. Denna ökning skulle uppskattningsvis medföra en ökning av kostnaderna för Vindelns kommun med kr. Detta skulle inte inkludera is under sportlovet. Föreningsutvecklare Malin Bjurén har fört diskussion med arenabolaget som ansvarar för driften av Fritidscentrum i Vindeln. Arenabolaget ser ingen möjlighet att ta delar av driftskostnaderna för en förlängd istid. Arbetsutskottets beslut kr tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall. Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel. - Tjänsteskrivelse Malin Bjurén, den 22 april - Beslut från s arbetsutskott den 9 mars, 61 - Beslut från den 27 januari, 34 - Beslut från s arbetsutskott den 13 januari, 18.

5 (29) Förslag på sammanträdet Tomas Nilsson, (m), yrkar på att kronor tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall under hösten Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel. Beslutsordning Ordförande konstaterar att det finns två förslag, ett från kommunstyrelsens arbetsutskott om ett tillskott till Vindelns idrottsfastigheter AB på kr för utökade istid och ett förslag från Tomas Nilsson, (m), om ett tillskott till Vindelns idrottsfastigheter AB på kr för utökad istid. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen besluter enligt arbetsutskottets förslag. Tomas Nilsson, (m), begär votering och votering genomförs. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för arbetsutskottets förslag Nej-röst för Tomas Nilssons, (m), förslag. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej-röster för Tomas Nilssons, (m), förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. Voteringslista, se bilaga 1. s beslut kr tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall under hösten Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel.

6 (29) 87 Dnr K Information efter mötet med Trafikverket På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april ges information om mötet med Trafikverket. - Minnesanteckningar från möte med trafikverket, den 14 april s beslut Informationen är delgiven.

7 (29) 88 Dnr K Information om biosfärkandidaturen På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informerar Malin Karlsson, från projektet Biosfärsområde Vindelälven, om biosfärkandidaturen. s beslut Ärendet utgår från dagordningen.

8 (29) 89 Dnr K Information om samverkan inom vatten, avlopp och renhållning med Umeå kommun Bakgrund Sedan hösten 2013 har diskussioner förts med Umeå kommun om förutsättningar för en samverkan kring vatten-, avlopps- och renhållningsfrågor. beslutade den 21 oktober 2014, 129, att bilda en styrgrupp tillsammans med Umeva, Umeå kommuns kommunala bolag som ansvarar för vatten, avlopp, avfall och renhållning. Vindelns kommuns representanter i styrgruppen är kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande. Styrgruppen och förvaltningschef Eric Thorstensson föreslår att Vindelns kommun tillsammans med Umeå kommen bildar ett kompetensbolag, ärende K , samt att Vindelns kommun själv bildar ett anläggningsbolag, ärende K På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015 informerar kommunchef Per-Eric Magnusson om det aktuella läget i ärendet. - Tjänsteskrivelse Eric Thorstensson, den 31 mars beslut Informationen är delgiven.

9 (29) 90 Dnr K Bildande av gemensamt kompetensbolag med Umeå kommun Sammanfattning Umeå och Vindelns kommun avser att bilda ett gemensamt kompetensbolag för dess vatten-, avlopp- och avfallsverksamheter. De anläggningar som i dagsläget ligger i Vindelns kommunala förvaltning ska till bokfört restvärde föras över till ett anläggningsbolag som ägs till 100 % av Vindelns kommun. Nuvarande UMEVA (Umeå Vatten och Avfall AB) ombildas till ett bolag som äger vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar i Umeå kommun. På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informeras ledamöterna i kommunstyrelsen i ärendet. Ärendet kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Vindelns kommun beslutar att: bilda gemensamt kompetensbolag (ACKVA) mellan Umeå och Vindelns kommuner med igångsättande godkänna förslag till bolagsordning i kompetensbolag (ACKVA) i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 1 godkänna förslag till aktieägaravtal i kompetensbolag (ACKVA) i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 2 godkänna förslag till ägardirektiv till kompetensbolag (ACKVA) i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 3 godkänna förslaget att bilda ett anläggningsbolag Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB godkänna förslag till bolagsordning i anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 4 godkänna förslag till ägardirektiv till anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 5 personal med huvudsaklig sysselsättning inom VA- och avfallsverksamhet i Vindeln kommun bereds tillfälle att övergå till anställning i det nybildade kompetensbolag (ACKVA)

10 (29) uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) att förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt bolagsstämma ACKVA ska hållas senast där kommunen ska företrädas av Vindeln kommuns kommunalråd styrelseledamöter i Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB ska vara i personunion med KSAU. till styrelseledamöter i ACKVA utse XX, XX, XX och XX Per-Eric Magnusson uppdras göra vissa redaktionella ändringar beslutsunderlaget. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 79 - Tjänsteskrivelse Eric Thorstensson, den 1 april Principer för ansvarsfördelning, den 1 april Förslag ägardirektiv, den 2 april Förslag bolagsordning, den 2 april Förslag aktieägaravtal, den 2 april s beslut Informationen är delgiven.

11 (29) 91 Dnr K Bildande av anläggningsbolag inom vatten, avlopp och renhållning Bakgrund Umeå och Vindelns kommun avser att bilda ett gemensamt kompetensbolag för dess vatten-, avlopp- och avfallsverksamheter. Detta förutsätter att Vindelns kommun har anläggningstillgångarna inom vatten, avlopp och renhållning i ett aktiebolag, inte som idag i förvaltningsform i kommunen. De anläggningar som i dagsläget ligger i Vindelns kommunala förvaltning ska föras över till ett anläggningsbolag som ägs till 100 % av Vindeln kommun till bokfört restvärde. På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informeras kommunstyrelsen i ärendet. Ärendet kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Vindelns kommun beslutar att: godkänna förslaget att bilda ett anläggningsbolag, Vindeln Vattenoch Avfall AB godkänna förslag till bolagsordning i anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfall AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 1 godkänna förslag till ägardirektiv till anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfall AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 2 uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt styrelseledamöter i Vindeln Vatten- och Avfall AB ska vara i personunion med KSAU. Vindelns kommuns andel av aktierna i nybildade ACKVA ska ägas av Vindeln Vatten o Avfall AB Anvisa 0,5 milj kr till aktiekapital i Vindeln Vatten- och Avfall AB ur tillgängliga likvida medel Bevilja Vindeln Vatten- och Avfall AB kommunal borgen såsom för egen skuld på 30,0 milj kr.

12 (29) Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdras göra vissa redaktionella ändringar i beslutsunderlaget. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 80 - Tjänsteskrivelse Eric Thorstensson, den 1 april Bolagsordning Vindeln vatten och avfall AB, den 2 april Ägardirektiv Vindeln vatten och avfall AB, den 2 april s beslut Informationen är delgiven.

13 (29) 92 Dnr K Ferieplatser 2015 Bakgrund Vindelns kommun erbjuder feriearbeten till en del av kommunens ungdomar. Praktikplatserna erbjuds i följande prioriteringsordning; gymnasieskolan årskurs ett, grundskolan årskurs nio, gymnasieskolan årskurs två och grundskolan årskurs åtta. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 82 - Tjänsteskrivelse personalstrateg, Göran Dahle, den 3 april s beslut Ersättningsnivån för feriepraktik förblir oförändrad under 2015, det vill säga 55 kr per timme för praktik inom vård och omsorg samt 45 kr per timme för övriga praktikplatser. Praktikplatserna tillsätts i följande turordning: 1. Elever i gymnasieskolans årskurs ett 2. Elever i grundskolans årskurs nio 3. Elever i gymnasieskolans årkurs två 4. Elever i grundskolans årskurs åtta. Föreningar i Vindelns kommun kan erhålla bidrag enbart för ungdomar i de åldersklasser som omfattas av de kommunala praktikplatserna, det vill säga grundskolans årskurs åtta till och med gymnasieskolan årskurs två. Föreningar kan endast erhålla bidrag för ungdomar som inte haft en kommunal feriepraktik under det aktuella året.

14 (29) 93 Dnr K Reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet Vindelns kommun har ett pensionärs- och tillgänglighetsråd som organisatoriskt är knutet till kommunstyrelsen medan socialnämnden svarar för administrationen och budget. Rådets beslut berör samtliga nämnder och styrelsen och ska vara representerat av ordförande eller styrelseledamot från varje nämnd i kommunen. Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är tänkt att vara ett organ för samarbete och ömsesidig dialog. Kommunens företrädare ska informera rådet om planer eller förändringar av samhällsinsatsernas utformning i ett så tidigt skede att rådets förslag och synpunkter kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Reglementet för pensionärs- och tillgänglighetsrådet föreslås revideras. administrativchef Eric Thorstensson har tagit fram ett förslag till ett nytt reglemente. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, Förslag Reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet, den 22 april s förslag till kommunfullmäktige Reglementet för pensionärs och tillgänglighetsrådet i Vindelns kommun antas.

15 (29) 94 Dnr K Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp Ingen olaglig mat i kommunens kök Sammanfattning Centerpartiets fullmäktigegrupp i Vindelns kommun inkom den 17 november 2014, med en motion där de föreslår att Vindelns kommun i sina upphandlingar ska köpa mer lokalproducerade livsmedel, att Vindelns kommun ställer högre krav på bland annat kvaliteten på livsmedlen som köps in, att upphandlingspolicyn revideras samt att högre krav ställs på leverantörer av kött. I Vindelns kommuns upphandlingspolicy framgår att Vindeln kommuns upphandlingar och inköp ska utföras professionellt, med verksamhet som kännetecknas av hög kompetens och god trovärdighet. En tydlig etisk hållning som främjar kommunens värderingar ska finnas. Kommunens relationer med marknaden ska kännetecknas av öppenhet, enkelhet och god marknadskännedom. Verksamhet ska vara i ständig förbättring och utveckling för att bidra till en organisation som har hög kvalitet. Dessa regler och riktlinjer gäller för samtliga verksamheter i Vindelns kommun. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april 2015, 84 - Tjänsteskrivelse, Frida Hallgren, den 19 mars Beslut från Kommunfullmäktige, den 17 november 2014, Motion från Centerpartiet Ingen olaglig mat i kommunens kök, den 17 november Förslag på sammanträdet Christer Lundgren, (c), yrkar bifall på arbetsutskottets förslag. s beslut Motionen bifalls.

16 (29) 95 Dnr K Kommunikationsplan Sammanfattning På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 januari 2015, 85, uppdrogs till kommunikatör Emma Allebo Goff att ta fram en kommunikationsplan för Vindelns kommun. Kommunikationsplanen redogör för hur Vindelns kommuns dialog med medborgarna kan utvecklas. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, Tjänsteskrivelse, kommunikatör Emma Allebo Goff, den 2 april Förslag till kommunikationsplan, den 7 april Förslag till lathund för kommunikationsplanen, den 20 april s beslut Kommunikationsplanen för Vindelns kommun antas.

17 (29) 96 Dnr K Ekonomisk uppföljning På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015 diskuterar kommunstyrelsen den första budgetprognosen för Under februari månad 2015 tog Umeå kommun över löneadministrationen för Vindelns kommuns anställda. De förändrade rutinerna har medfört problem med att skapa en budgetprognoser för Vindelns kommun. Budgetprognosen för Vindelns kommun per den 28 februari 2015 visar ett prognostiserat resultat på helår för Vindelns kommun på cirka - 2,3 mkr. Det skulle medföra en avvikelse från budget 2015 på 4,4 mkr. Ekonomichef Håkan Ahlman informerar att den förändrade skatteprognosen som kommunen delgavs i början av 2015 har medfört en minskad skatteintäkt på 1,4 mkr. Samtliga nämnder redovisar ett negativt resultat på helår i budgetprognosen per den 28 februari På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april redogör förvaltningscheferna för respektive nämnds ekonomiska läge och vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att motverka den negativa prognosen. Miljö- och byggchef Jan Olofsson meddelar att % av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet finansieras av avgiftsintäkter. Jan Olofsson informerar även om de rekryteringar som miljö- och byggnadskontoret håller på att genomföra. Socialchef Mats Morin, informerar om de potentiella åtgärderna som skulle kunna genomföras för att förbättra budgetläget under 2015 för socialnämnden. Socialnämnden sammanträder den 29 april 2015 och kommer då behandla frågan angående möjliga lösningar för att förbättra det ekonomiska utfallet Kommunchef Per-Eric Magnusson informerar om kommunstyrelsens prognos per den 28 februari ser ökade kostnader inom området för införandet av det nya lönesystemet, ökade personalkostnader på IT-avdelningen och nämndsadministrationen samt ökade kostnader inom vinterväghållningen. konstaterar att de har förbrukat cirka 400 tkr av de 2 mkr i de oförutsedda medel I prognosen per den 29 april 2015 förutsetts att kommunstyrelsen förbrukar alla oförutsedda medel 2015, vilket kommunstyrelsen inte finner troligt. Barn- och utbildningschef Lars Johansson informerar på kommunstyrelsens

18 (29) sammanträde den 28 april för barn och utbildningsnämndens prognos för verksamhetsåret Prognosen per den 28 februari 2015 redovisar ett underskott för barn- och utbildningsnämnden. Lars Johansson meddelar att barn- och utbildningsnämnden har påbörjat arbetet för att vidta åtgärder som förbättrar budgetläget Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 98 - Budgetprognos per s beslut konstaterar att nämnderna arbetar för att minska det prognostiserade underskottet som redovisades i prognosen per den 28 februari Vindeln kommuns nämnder och styrelse uppdras att fortsatt vidta erforderliga åtgärder för att motverka den negativa prognosen.

19 (29) 97 Dnr K Budget 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen ansvar att besluta om kommunens budget. har utsett en budgetberedning som har ansvar att ta fram ett förslag till Vindelns kommuns budget Budgetberedningen sammanträder i början av maj 2015 och består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden för barn- och utbildningsnämnden, ordföranden för socialnämnden, ordföranden för miljö- och byggnadsnämnden samt en representant från varje parti som inte har någon ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott eller någon partirepresentant som innehar någon av ordförandeposterna i nämnderna. Kommunfullmäktige fastställde budgetramarna för budget 2016, den 23 februari 2015, 6. På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april diskuteras aktuellt läget med arbetet med att ta fram ett förslag till budget På sammanträdet informerar även barn- och utbildningschef Lars Johansson, socialchef Mats Morin, miljö- och byggnadschef Jan Olofsson samt kommunchef Per-Eric Magnusson för arbetet med att ta fram ett förslag till budget för Vindelns kommun Ekonomichef Håkan Ahlman informerar om det gällande arbetet med Vindelns kommun totala budget Enligt budgetförslagen som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015, har samtliga nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden inte lyckats ta fram en budget inom kommunfullmäktiges budgetramar. Nedan redovisas aktuellt läge i arbetet med budget 2016 i förhållande till kommunfullmäktiges budgetramar: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden tkr tkr tkr 0 tkr - Budgetramar 2016 och 2017, fastställda av kommunfullmäktige den 23 februari Budgetförslag 2016, den 28 april s beslut Informationen är delgiven.

20 (29) 98 Dnr K Medfinansiering projektansökan Skogstekniska klustret Projektet SMART Innovation ska genom att driva ett antal utvecklingsprojekt skapa en infrastruktur för samverkan mellan akademi och företag och därigenom öka företagens och svensk skogsskötsels- och skogsteknikens exportandelar. Den förändring som projektet syftar till att åstadkomma är att öka företagens kunskap om samverkan med forskare men också att akademin får en ökad förståelse för näringslivets villkor och behov. Vindelns kommun har fått en förfrågan om att medfinansiera projektet SMART Innovation med totalt kronor. Medfinansieringen är fördelad under fyra år enligt följande: 2015: kr 2016: kr 2017: kr 2018: kr - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 76 - Medfinansiering Vindelns kommun, den 2 april SMART Innovation presentation, den 31 mars s beslut Vindelns kommun medfinansierar projektet SMART Innovation med totalt kronor fördelat under 4 år. Erik Landby, (v), anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

21 (29) 99 Dnr K Energisparprojektet EPC Sammanfattning Vindelnbostäder AB:s och Vindelns kommuns fastigheter har ett underhållsbehov av olika grad samt begränsade ekonomiska resurser att tillgå. Ett bra sätt att komma tillbaka till en god förvaltningsnivå är enligt VD för Vindelnbostäder AB, Joachim Blomberg att genomföra ett projekt av typen energisparprojekt, ett så kallat Energy Performance Contracting (EPC). Vindelnbostäder AB avser starta upp ett energisparprojekt med benämningen EPC där syftet är att spara pengar på driften av fastigheterna genom att energieffektivisera och modernisera fastighetsbeståndet. Projektet är indelat i tre faser: inventering, genomförande och uppföljning. Projekttid är totalt ca 6-10 år beroende på vilka besparingsåtgärder projektägaren väljer att satsa på. VD för Vindelnbostäder AB, Joachim Blomberg föreslår att Vindelns kommun genomföra ett EPC-projekt med start våren 2015 för kommunens fastigheter i samverkan med Vindelnbostäder AB. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, Tjänsteskrivelse VD Joachim Blomberg, VIBO, s beslut Vindelnbostäder AB uppdras att påbörja arbetet med att förbereda inför en eventuell upphandling för ett energisparprojekt. Finansiering av EPC-projektet aktualiseras i samband med framställandet av investeringsbudget 2016.

22 (29) 100 Dnr K Projektägare för restaurering av flottningslämningar Sammanfattning Tillsammans med projektet utveckling av Vindelforsarnas friluftsområde har Länsstyrelsen i Västerbotten besiktat flottningslämningar längs Renforsen. Ett restaureringsförslag har tagits fram av fackman och ligger nu till grund för en ansökan om medel för restaureringen. Projektledare Hanna Johansson Jänkänpää föreslår att Vindelns kommun åtar sig uppdraget att vara projektägare för restaureringen av flottlämningar längs Renforsen och söker avsatta medel för detta, samt att Hanna Johansson Jänkänpää uppdras att ansvara för ansökan av dessa medel. s arbetsutskott uppdrog till Hanna Johansson Jänkänpää att på kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015 redovisa en likviditetsbudget, en tidsplan samt information om antalet arbetstimmar för projektet. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 94 - Tjänsteskrivelse Hanna Johansson Jänkänpää, den 1 april Projektbeskrivning, den 22 november s beslut Vindelns kommun åtar sig uppdraget att vara projektägare för restaureringen av flottlämningar längs Renforsen. Vindelns kommun söker under år 2015 medel för att genomföra två restaureringsåtgärder av flottningslämningarna. Hanna Johansson Jänkänpää uppdras att ansvara för ansökan av dessa medel.

23 (29) 101 Dnr K Kommunchefen informerar På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informerar kommunchef Per-Eric Magnusson om aktuella frågor inom kommunstyrelsens ansvarsområde. - Aktuella projekt: Kommunchef Per-Eric Magnusson informerar om det aktuella läget gällande projekt som Vindelns kommun valt att delta i. - Löneadministrationen: Kommunchef Per-Eric Magnusson informerar om hur arbetet med införandet av det nya lönesystemet fortgår. I dagsläget finns problem med att kunna läsa in lönekostnaderna i ekonomisystemet vilket medför problem för ekonomiavdelningen att kunna ta fram prognoser för året. Arbetet fortgår för att lösa detta problem. - Förstudie för digitala trygghetslarm: På Umeåregionens kommunchefsträff beslutades att Örnsköldsviks kommun ska genomföra en förstudie kring införandet av ett gemensamt system för digitala trygghetslarm. - Räddningstjänsten: En förstudie kommer att genomföras för att göra en nulägesbeskrivning av räddningstjänsterna i Umeåregionen. - Vindbygdmedel: På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informerar föreningsutvecklare, Malin Bjurén för fördelningen av Vindbygdmedlen. - Underlag Vindbygdmedel, den 27 april s beslut Informationen är delgiven.

24 (29) 102 Dnr K Kurser och konferenser 1. LONA-dagarna, den maj, 2015, Lycksele. 2. Slutseminarium projekt Umeälven, den maj 2015, Umestan, Umeå. s beslut Anne-Lise Harnesk deltar på LONA-dagarna den maj 2015, Lycksele. avstår från att delta på slutseminariet för projekt Umeälven, den maj 2015, Umestan, Umeå.

25 (29) 103 Delegeringsbeslut 1. Dnr. K Beslut angående Vindelns IF:s ansökan om medel till sommarläger för skidåkande ungdomar. 2. Dnr. K Beslut om anordning av ett kojbyggarläger för år Dnr. K Upphandling av vacciner 2015 för Norra regionen. 4. Dnr. K Yttrande över ansökan om förvärv av Granölund 1:12, Tomas Olovsson o Marina Edin. 5. Dnr. K Yttrande över förvärv, del av Bjurfors 1:10, Bengt-Erik Liw. 6. Dnr. K Överenskommelse om bidrag till kulturarrangemang- Vindelns föreläsningsförening. 7. Dnr. K Överlåtelse av fiskerättsbevis. s beslut Delegeringsbesluten är delgivna.

26 (29) 104 Meddelanden 1. Dnr. K Ansökan om pedagogisk omsorg. 2. Dnr. K Beslut från Miljö och bygg- Förslag till revidering av vattenskyddsområde och föreskrifter för vattenskyddsområde för Hällnäs vattentäkt. 3. Dnr. K Beslut från Miljö och bygg- Förslag till revidering av vattenskyddsområde och föreskrifter för vattenskyddsområde för Åmsele vattentäkt. 4. Dnr. K från Region Västerbotten angående medfinansiering från Trafikverket. 5. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Centralskolan 1- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Renforsskolan. 6. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Älvbrinkens skola. 7. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Granön Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Granö småbarnsskola. 8. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Hjuken 6:111- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Hällnäs skola. 9. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Nedre Siksele 2:1 - Återkallelse av serveringstillstånd på egen begäran. 10. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Tväråträsk 1:166- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i

27 (29) Tvärålunds skola. 11. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Åmsele 2:117- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Åmsele småbarnsskola. 12. Dnr. K Ekonomisk redovisning från Länstrafiken. 13. Dnr. K Entreprenadprotokoll: Avfallshätmning i Umeåregionen. 14. Dnr. K Finanspolicy Vindelnbostäder AB. 15. Dnr. K Information gällande Rysslandssamarbete. 16. Dnr. K Information som redovisar riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 miljöbalken för Västerbottens län. 17. Dnr. K Klagomål på camping säsongsplats Buberget. 18. Dnr. K Protokoll från Region Västerbotten, Primärkommunala delegationen- Sammanträdesdatum Dnr. K Sammanställning av bidrag till lönebidragsanställningar. 20. Dnr. K Samråd angående nydragning av väg (väg 363 Puckdalen). 21. Dnr. K Samrådsunderlag väg 363 Puckdalen. 22. Dnr. K SKL Kommentus årsredovisning 2014 med inbjudan till årsstämma. 23. Dnr. K Årlig rapport för transporter av farligt gods.

28 (29) 24. Dnr. K Årsredovisning 2014 Stiftelsen Vindelälvsfiske. 25. Dnr. K Vindeln Kommunbrev Teknikskifte 2015 april. 26. Dnr. K Reviderat uppföljning gällande kollektivtrafiken. 27. Dnr. K Leaderområde Vindelälven. s beslut Meddelandena är delgivna.

29 (29) 105 Dnr Handlingsplan för bygdemedel 2015 Sammanfattning Kommunen ska årligen skicka en handlingsplan över planerad användning av bygdemedel till Länsstyrelsen. - Tjänsteskrivelse, Eric Thorstensson, den 27 april Vägledning Bygdemedel, den 1 januari s beslut Vindelns kommuns handlingsplan för bygdemedel 2015 utgöras av Kommunens dokument, Vägledning Bygdeavgiftsmedel där framgår vad som är möjligt att söka till och hur prioriteringen sker. För närvarande har bara ett projekt fått beslut om flerårig finansiering. Det är Tågperrongen i Tvärålund som beviljats kr/år under åren Bidrag ur resterade del av tillgängliga medel ca 2,0 miljoner kronor prövas enligt Vägledningen.

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-05-03 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, k1 13.00-18.20 Beslutande Arne Ottosson (M) ordförande ---- (C) 1:e vice ordf Markus Kauppinen (S) 2:e vice

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Datum Tid kl 08:15-11:00 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Susanna Wintherhamre (V) Xamuel Halfvars (V), 145 Justeringens plats och tid 2012-12-05 Justerade

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110)

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Plats och sammanträdestid SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 1(2) Sammanträdesdatum Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag l O mars 2015 Klockan 09:00-16:20 Ajournering 09:05-10:00, 15:15-15:20 ( 110) Beslutande Ledamöter

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd

Erik Lövgren, s Stefan Åsén, v Hans-Erik Beck Magdalena Flemström, c Kjell Grip, kd 1 (27) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, måndagen den 3 januari 2011 kl. 10.00 14.30, ajournering 12.00-13.00 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund,

Läs mer