Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl , lunch kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl. 09.00 16.30, lunch kl. 12.00-13.00."

Transkript

1 (29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 28 april 2015, kl , lunch kl Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne Hörnberg, (c) Per-Anders Olsson, (s) Elli-Marie Lundgren, (m) Annelii Andersson, (s) Tomas Nilsson, (m) Kent-Erik Mattsson, (s), tj ers Christer Jonsson, (kd) Erik Landby, (v), 85-97, Övriga deltagande Utses att justera Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef Eric Thorstensson, administrativchef Malin Bjurén, föreningsutvecklare, 86, 101 Jens Enfors, ordförande Vindelns hockeyförening, 86 Alexander Bagrov, styrelseledamot i Vindelns hockeyförening, 86 Hampus Jonsson, styrelseledamot i Vindelns hockeyförening, 86 Christer Lundgren Göran Lindblom, Svenska Hockeyförbundet, 86 Göran Lindström, Västerbottens hockeyförbund, 86 Håkan Ahlman, ekonomichef, Lars Johansson, barn- och utbildningschef, Jan Olofsson, miljö- och byggnadschef, Mats Morin, socialchef, Hanna Johansson Jänkänpää, projektledare 100 Plats och tid Kommunkontoret, den 4 maj 2015, kl Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer Ordförande Mathias Haglund Christer Lundgren Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Förvaring av protokollet Kommunkontoret Anslaget tas ner Underskrift...

2 (29) Innehållsförteckning Förändring av kommunstyrelsens dagordning... 3 Förlängning av istid i Fritidscentrum Vindeln... 4 Information efter mötet med Trafikverket... 6 Information om biosfärkandidaturen... 7 Information om samverkan inom vatten, avlopp och renhållning med Umeå kommun... 8 Bildande av gemensamt kompetensbolag med Umeå kommun... 9 Bildande av anläggningsbolag inom vatten, avlopp och renhållning Ferieplatser Reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp Ingen olaglig mat i kommunens kök Kommunikationsplan Ekonomisk uppföljning Budget Medfinansiering projektansökan Skogstekniska klustret Energisparprojektet EPC Projektägare för restaurering av flottningslämningar Kommunchefen informerar Kurser och konferenser Delegeringsbeslut Meddelanden Handlingsplan för bygdemedel

3 (29) 85 Dnr K Förändring av kommunstyrelsens dagordning Ordföranden Mathias Haglund frågar kommunstyrelsen om ärendet Handlingsplan för bygdemedel 2015 kan läggas till på dagordningen och finner att kommunstyrelsen beslutar så. s beslut Ärendet Handlingsplan för bygdemedel 2015 läggs till på kommunstyrelsens dagordning den 28 april 2015.

4 (29) 86 Dnr K Förlängning av istid i Fritidscentrum Vindeln Sammanfattning På kommunstyrelsen sammanträdet den 28 april 2015, medverkar representanter från Vindelns hockeyförening för att diskutera istiderna på Fritidscentrum i Vindeln. Representanterna från Vindelns hockeyförening var, Jens Enfors ordförande, Alexander Bagrov styrelseledamot och Hampus Jonsson styrelseledamot. På sammanträdet deltar även Göran Lindblom representant från Svenska Hockeyförbundet samt Göran Lidström representant från Västerbottens hockeyförbund. Vindelns hockeyförening startade upp ungdomsverksamheten inom hockeyn för två år sedan, detta efter att verksamheten legat nere under ett antal år. I dagsläget har föreningen sex ledare inom ungdomsverksamheten. Ordförande för Vindelns hockeyförening Jens Enfors framför att behovet av utökade istider är stort, detta för att kunna möte de ökade intresset för ishockey bland ungdomar i Vindeln. Intresset för hockey sprider sig enligt Jens Enfors över ett brett åldersspann. För att kunna möta de ökade engagemanget och intresset bland hockeyungdomarna krävs enligt Vindelns hockeyförening en förlängning av istiden i Fritidscentrum med totalt en månad. Utökningen av tid är främst viktigt under hösten. Denna ökning skulle uppskattningsvis medföra en ökning av kostnaderna för Vindelns kommun med kr. Detta skulle inte inkludera is under sportlovet. Föreningsutvecklare Malin Bjurén har fört diskussion med arenabolaget som ansvarar för driften av Fritidscentrum i Vindeln. Arenabolaget ser ingen möjlighet att ta delar av driftskostnaderna för en förlängd istid. Arbetsutskottets beslut kr tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall. Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel. - Tjänsteskrivelse Malin Bjurén, den 22 april - Beslut från s arbetsutskott den 9 mars, 61 - Beslut från den 27 januari, 34 - Beslut från s arbetsutskott den 13 januari, 18.

5 (29) Förslag på sammanträdet Tomas Nilsson, (m), yrkar på att kronor tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall under hösten Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel. Beslutsordning Ordförande konstaterar att det finns två förslag, ett från kommunstyrelsens arbetsutskott om ett tillskott till Vindelns idrottsfastigheter AB på kr för utökade istid och ett förslag från Tomas Nilsson, (m), om ett tillskott till Vindelns idrottsfastigheter AB på kr för utökad istid. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen besluter enligt arbetsutskottets förslag. Tomas Nilsson, (m), begär votering och votering genomförs. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för arbetsutskottets förslag Nej-röst för Tomas Nilssons, (m), förslag. Omröstningsresultat Med 8 ja-röster för arbetsutskottets förslag och 3 nej-röster för Tomas Nilssons, (m), förslag beslutar kommunstyrelsen enligt arbetsutskottets förslag. Voteringslista, se bilaga 1. s beslut kr tillskjuts till Vindelns idrottsfastigheter AB för att utöka istiden i Vindelns ishall under hösten Finansiering: kommunstyrelsens oförutsedda medel.

6 (29) 87 Dnr K Information efter mötet med Trafikverket På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april ges information om mötet med Trafikverket. - Minnesanteckningar från möte med trafikverket, den 14 april s beslut Informationen är delgiven.

7 (29) 88 Dnr K Information om biosfärkandidaturen På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informerar Malin Karlsson, från projektet Biosfärsområde Vindelälven, om biosfärkandidaturen. s beslut Ärendet utgår från dagordningen.

8 (29) 89 Dnr K Information om samverkan inom vatten, avlopp och renhållning med Umeå kommun Bakgrund Sedan hösten 2013 har diskussioner förts med Umeå kommun om förutsättningar för en samverkan kring vatten-, avlopps- och renhållningsfrågor. beslutade den 21 oktober 2014, 129, att bilda en styrgrupp tillsammans med Umeva, Umeå kommuns kommunala bolag som ansvarar för vatten, avlopp, avfall och renhållning. Vindelns kommuns representanter i styrgruppen är kommunstyrelsen ordförande och vice ordförande. Styrgruppen och förvaltningschef Eric Thorstensson föreslår att Vindelns kommun tillsammans med Umeå kommen bildar ett kompetensbolag, ärende K , samt att Vindelns kommun själv bildar ett anläggningsbolag, ärende K På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015 informerar kommunchef Per-Eric Magnusson om det aktuella läget i ärendet. - Tjänsteskrivelse Eric Thorstensson, den 31 mars beslut Informationen är delgiven.

9 (29) 90 Dnr K Bildande av gemensamt kompetensbolag med Umeå kommun Sammanfattning Umeå och Vindelns kommun avser att bilda ett gemensamt kompetensbolag för dess vatten-, avlopp- och avfallsverksamheter. De anläggningar som i dagsläget ligger i Vindelns kommunala förvaltning ska till bokfört restvärde föras över till ett anläggningsbolag som ägs till 100 % av Vindelns kommun. Nuvarande UMEVA (Umeå Vatten och Avfall AB) ombildas till ett bolag som äger vatten-, avlopps- och avfallsanläggningar i Umeå kommun. På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informeras ledamöterna i kommunstyrelsen i ärendet. Ärendet kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Vindelns kommun beslutar att: bilda gemensamt kompetensbolag (ACKVA) mellan Umeå och Vindelns kommuner med igångsättande godkänna förslag till bolagsordning i kompetensbolag (ACKVA) i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 1 godkänna förslag till aktieägaravtal i kompetensbolag (ACKVA) i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 2 godkänna förslag till ägardirektiv till kompetensbolag (ACKVA) i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 3 godkänna förslaget att bilda ett anläggningsbolag Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB godkänna förslag till bolagsordning i anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 4 godkänna förslag till ägardirektiv till anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 5 personal med huvudsaklig sysselsättning inom VA- och avfallsverksamhet i Vindeln kommun bereds tillfälle att övergå till anställning i det nybildade kompetensbolag (ACKVA)

10 (29) uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott (KSau) att förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt bolagsstämma ACKVA ska hållas senast där kommunen ska företrädas av Vindeln kommuns kommunalråd styrelseledamöter i Vindeln Vatten- och Avfallsanläggning AB ska vara i personunion med KSAU. till styrelseledamöter i ACKVA utse XX, XX, XX och XX Per-Eric Magnusson uppdras göra vissa redaktionella ändringar beslutsunderlaget. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 79 - Tjänsteskrivelse Eric Thorstensson, den 1 april Principer för ansvarsfördelning, den 1 april Förslag ägardirektiv, den 2 april Förslag bolagsordning, den 2 april Förslag aktieägaravtal, den 2 april s beslut Informationen är delgiven.

11 (29) 91 Dnr K Bildande av anläggningsbolag inom vatten, avlopp och renhållning Bakgrund Umeå och Vindelns kommun avser att bilda ett gemensamt kompetensbolag för dess vatten-, avlopp- och avfallsverksamheter. Detta förutsätter att Vindelns kommun har anläggningstillgångarna inom vatten, avlopp och renhållning i ett aktiebolag, inte som idag i förvaltningsform i kommunen. De anläggningar som i dagsläget ligger i Vindelns kommunala förvaltning ska föras över till ett anläggningsbolag som ägs till 100 % av Vindeln kommun till bokfört restvärde. På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informeras kommunstyrelsen i ärendet. Ärendet kommer upp för beslut på kommunstyrelsens sammanträde den 26 maj. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Vindelns kommun beslutar att: godkänna förslaget att bilda ett anläggningsbolag, Vindeln Vattenoch Avfall AB godkänna förslag till bolagsordning i anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfall AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 1 godkänna förslag till ägardirektiv till anläggningsbolaget Vindeln Vatten- och Avfall AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 2 uppdra åt kommunstyrelsens arbetsutskott att förbereda och ta fram erforderliga avtal och handlingar i övrigt styrelseledamöter i Vindeln Vatten- och Avfall AB ska vara i personunion med KSAU. Vindelns kommuns andel av aktierna i nybildade ACKVA ska ägas av Vindeln Vatten o Avfall AB Anvisa 0,5 milj kr till aktiekapital i Vindeln Vatten- och Avfall AB ur tillgängliga likvida medel Bevilja Vindeln Vatten- och Avfall AB kommunal borgen såsom för egen skuld på 30,0 milj kr.

12 (29) Kommunchef Per-Eric Magnusson uppdras göra vissa redaktionella ändringar i beslutsunderlaget. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 80 - Tjänsteskrivelse Eric Thorstensson, den 1 april Bolagsordning Vindeln vatten och avfall AB, den 2 april Ägardirektiv Vindeln vatten och avfall AB, den 2 april s beslut Informationen är delgiven.

13 (29) 92 Dnr K Ferieplatser 2015 Bakgrund Vindelns kommun erbjuder feriearbeten till en del av kommunens ungdomar. Praktikplatserna erbjuds i följande prioriteringsordning; gymnasieskolan årskurs ett, grundskolan årskurs nio, gymnasieskolan årskurs två och grundskolan årskurs åtta. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 82 - Tjänsteskrivelse personalstrateg, Göran Dahle, den 3 april s beslut Ersättningsnivån för feriepraktik förblir oförändrad under 2015, det vill säga 55 kr per timme för praktik inom vård och omsorg samt 45 kr per timme för övriga praktikplatser. Praktikplatserna tillsätts i följande turordning: 1. Elever i gymnasieskolans årskurs ett 2. Elever i grundskolans årskurs nio 3. Elever i gymnasieskolans årkurs två 4. Elever i grundskolans årskurs åtta. Föreningar i Vindelns kommun kan erhålla bidrag enbart för ungdomar i de åldersklasser som omfattas av de kommunala praktikplatserna, det vill säga grundskolans årskurs åtta till och med gymnasieskolan årskurs två. Föreningar kan endast erhålla bidrag för ungdomar som inte haft en kommunal feriepraktik under det aktuella året.

14 (29) 93 Dnr K Reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet Vindelns kommun har ett pensionärs- och tillgänglighetsråd som organisatoriskt är knutet till kommunstyrelsen medan socialnämnden svarar för administrationen och budget. Rådets beslut berör samtliga nämnder och styrelsen och ska vara representerat av ordförande eller styrelseledamot från varje nämnd i kommunen. Kommunens pensionärs- och tillgänglighetsråd är tänkt att vara ett organ för samarbete och ömsesidig dialog. Kommunens företrädare ska informera rådet om planer eller förändringar av samhällsinsatsernas utformning i ett så tidigt skede att rådets förslag och synpunkter kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse. Reglementet för pensionärs- och tillgänglighetsrådet föreslås revideras. administrativchef Eric Thorstensson har tagit fram ett förslag till ett nytt reglemente. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, Förslag Reglemente för pensionärs- och tillgänglighetsrådet, den 22 april s förslag till kommunfullmäktige Reglementet för pensionärs och tillgänglighetsrådet i Vindelns kommun antas.

15 (29) 94 Dnr K Motion från Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp Ingen olaglig mat i kommunens kök Sammanfattning Centerpartiets fullmäktigegrupp i Vindelns kommun inkom den 17 november 2014, med en motion där de föreslår att Vindelns kommun i sina upphandlingar ska köpa mer lokalproducerade livsmedel, att Vindelns kommun ställer högre krav på bland annat kvaliteten på livsmedlen som köps in, att upphandlingspolicyn revideras samt att högre krav ställs på leverantörer av kött. I Vindelns kommuns upphandlingspolicy framgår att Vindeln kommuns upphandlingar och inköp ska utföras professionellt, med verksamhet som kännetecknas av hög kompetens och god trovärdighet. En tydlig etisk hållning som främjar kommunens värderingar ska finnas. Kommunens relationer med marknaden ska kännetecknas av öppenhet, enkelhet och god marknadskännedom. Verksamhet ska vara i ständig förbättring och utveckling för att bidra till en organisation som har hög kvalitet. Dessa regler och riktlinjer gäller för samtliga verksamheter i Vindelns kommun. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april 2015, 84 - Tjänsteskrivelse, Frida Hallgren, den 19 mars Beslut från Kommunfullmäktige, den 17 november 2014, Motion från Centerpartiet Ingen olaglig mat i kommunens kök, den 17 november Förslag på sammanträdet Christer Lundgren, (c), yrkar bifall på arbetsutskottets förslag. s beslut Motionen bifalls.

16 (29) 95 Dnr K Kommunikationsplan Sammanfattning På kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 13 januari 2015, 85, uppdrogs till kommunikatör Emma Allebo Goff att ta fram en kommunikationsplan för Vindelns kommun. Kommunikationsplanen redogör för hur Vindelns kommuns dialog med medborgarna kan utvecklas. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, Tjänsteskrivelse, kommunikatör Emma Allebo Goff, den 2 april Förslag till kommunikationsplan, den 7 april Förslag till lathund för kommunikationsplanen, den 20 april s beslut Kommunikationsplanen för Vindelns kommun antas.

17 (29) 96 Dnr K Ekonomisk uppföljning På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015 diskuterar kommunstyrelsen den första budgetprognosen för Under februari månad 2015 tog Umeå kommun över löneadministrationen för Vindelns kommuns anställda. De förändrade rutinerna har medfört problem med att skapa en budgetprognoser för Vindelns kommun. Budgetprognosen för Vindelns kommun per den 28 februari 2015 visar ett prognostiserat resultat på helår för Vindelns kommun på cirka - 2,3 mkr. Det skulle medföra en avvikelse från budget 2015 på 4,4 mkr. Ekonomichef Håkan Ahlman informerar att den förändrade skatteprognosen som kommunen delgavs i början av 2015 har medfört en minskad skatteintäkt på 1,4 mkr. Samtliga nämnder redovisar ett negativt resultat på helår i budgetprognosen per den 28 februari På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april redogör förvaltningscheferna för respektive nämnds ekonomiska läge och vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att motverka den negativa prognosen. Miljö- och byggchef Jan Olofsson meddelar att % av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet finansieras av avgiftsintäkter. Jan Olofsson informerar även om de rekryteringar som miljö- och byggnadskontoret håller på att genomföra. Socialchef Mats Morin, informerar om de potentiella åtgärderna som skulle kunna genomföras för att förbättra budgetläget under 2015 för socialnämnden. Socialnämnden sammanträder den 29 april 2015 och kommer då behandla frågan angående möjliga lösningar för att förbättra det ekonomiska utfallet Kommunchef Per-Eric Magnusson informerar om kommunstyrelsens prognos per den 28 februari ser ökade kostnader inom området för införandet av det nya lönesystemet, ökade personalkostnader på IT-avdelningen och nämndsadministrationen samt ökade kostnader inom vinterväghållningen. konstaterar att de har förbrukat cirka 400 tkr av de 2 mkr i de oförutsedda medel I prognosen per den 29 april 2015 förutsetts att kommunstyrelsen förbrukar alla oförutsedda medel 2015, vilket kommunstyrelsen inte finner troligt. Barn- och utbildningschef Lars Johansson informerar på kommunstyrelsens

18 (29) sammanträde den 28 april för barn och utbildningsnämndens prognos för verksamhetsåret Prognosen per den 28 februari 2015 redovisar ett underskott för barn- och utbildningsnämnden. Lars Johansson meddelar att barn- och utbildningsnämnden har påbörjat arbetet för att vidta åtgärder som förbättrar budgetläget Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 98 - Budgetprognos per s beslut konstaterar att nämnderna arbetar för att minska det prognostiserade underskottet som redovisades i prognosen per den 28 februari Vindeln kommuns nämnder och styrelse uppdras att fortsatt vidta erforderliga åtgärder för att motverka den negativa prognosen.

19 (29) 97 Dnr K Budget 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har enligt kommunallagen ansvar att besluta om kommunens budget. har utsett en budgetberedning som har ansvar att ta fram ett förslag till Vindelns kommuns budget Budgetberedningen sammanträder i början av maj 2015 och består av ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, ordföranden för barn- och utbildningsnämnden, ordföranden för socialnämnden, ordföranden för miljö- och byggnadsnämnden samt en representant från varje parti som inte har någon ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott eller någon partirepresentant som innehar någon av ordförandeposterna i nämnderna. Kommunfullmäktige fastställde budgetramarna för budget 2016, den 23 februari 2015, 6. På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april diskuteras aktuellt läget med arbetet med att ta fram ett förslag till budget På sammanträdet informerar även barn- och utbildningschef Lars Johansson, socialchef Mats Morin, miljö- och byggnadschef Jan Olofsson samt kommunchef Per-Eric Magnusson för arbetet med att ta fram ett förslag till budget för Vindelns kommun Ekonomichef Håkan Ahlman informerar om det gällande arbetet med Vindelns kommun totala budget Enligt budgetförslagen som redovisades på kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015, har samtliga nämnder förutom miljö- och byggnadsnämnden inte lyckats ta fram en budget inom kommunfullmäktiges budgetramar. Nedan redovisas aktuellt läge i arbetet med budget 2016 i förhållande till kommunfullmäktiges budgetramar: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden tkr tkr tkr 0 tkr - Budgetramar 2016 och 2017, fastställda av kommunfullmäktige den 23 februari Budgetförslag 2016, den 28 april s beslut Informationen är delgiven.

20 (29) 98 Dnr K Medfinansiering projektansökan Skogstekniska klustret Projektet SMART Innovation ska genom att driva ett antal utvecklingsprojekt skapa en infrastruktur för samverkan mellan akademi och företag och därigenom öka företagens och svensk skogsskötsels- och skogsteknikens exportandelar. Den förändring som projektet syftar till att åstadkomma är att öka företagens kunskap om samverkan med forskare men också att akademin får en ökad förståelse för näringslivets villkor och behov. Vindelns kommun har fått en förfrågan om att medfinansiera projektet SMART Innovation med totalt kronor. Medfinansieringen är fördelad under fyra år enligt följande: 2015: kr 2016: kr 2017: kr 2018: kr - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 76 - Medfinansiering Vindelns kommun, den 2 april SMART Innovation presentation, den 31 mars s beslut Vindelns kommun medfinansierar projektet SMART Innovation med totalt kronor fördelat under 4 år. Erik Landby, (v), anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

21 (29) 99 Dnr K Energisparprojektet EPC Sammanfattning Vindelnbostäder AB:s och Vindelns kommuns fastigheter har ett underhållsbehov av olika grad samt begränsade ekonomiska resurser att tillgå. Ett bra sätt att komma tillbaka till en god förvaltningsnivå är enligt VD för Vindelnbostäder AB, Joachim Blomberg att genomföra ett projekt av typen energisparprojekt, ett så kallat Energy Performance Contracting (EPC). Vindelnbostäder AB avser starta upp ett energisparprojekt med benämningen EPC där syftet är att spara pengar på driften av fastigheterna genom att energieffektivisera och modernisera fastighetsbeståndet. Projektet är indelat i tre faser: inventering, genomförande och uppföljning. Projekttid är totalt ca 6-10 år beroende på vilka besparingsåtgärder projektägaren väljer att satsa på. VD för Vindelnbostäder AB, Joachim Blomberg föreslår att Vindelns kommun genomföra ett EPC-projekt med start våren 2015 för kommunens fastigheter i samverkan med Vindelnbostäder AB. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, Tjänsteskrivelse VD Joachim Blomberg, VIBO, s beslut Vindelnbostäder AB uppdras att påbörja arbetet med att förbereda inför en eventuell upphandling för ett energisparprojekt. Finansiering av EPC-projektet aktualiseras i samband med framställandet av investeringsbudget 2016.

22 (29) 100 Dnr K Projektägare för restaurering av flottningslämningar Sammanfattning Tillsammans med projektet utveckling av Vindelforsarnas friluftsområde har Länsstyrelsen i Västerbotten besiktat flottningslämningar längs Renforsen. Ett restaureringsförslag har tagits fram av fackman och ligger nu till grund för en ansökan om medel för restaureringen. Projektledare Hanna Johansson Jänkänpää föreslår att Vindelns kommun åtar sig uppdraget att vara projektägare för restaureringen av flottlämningar längs Renforsen och söker avsatta medel för detta, samt att Hanna Johansson Jänkänpää uppdras att ansvara för ansökan av dessa medel. s arbetsutskott uppdrog till Hanna Johansson Jänkänpää att på kommunstyrelsens sammanträde den 28 april 2015 redovisa en likviditetsbudget, en tidsplan samt information om antalet arbetstimmar för projektet. - Beslut från s arbetsutskott den 13 april, 94 - Tjänsteskrivelse Hanna Johansson Jänkänpää, den 1 april Projektbeskrivning, den 22 november s beslut Vindelns kommun åtar sig uppdraget att vara projektägare för restaureringen av flottlämningar längs Renforsen. Vindelns kommun söker under år 2015 medel för att genomföra två restaureringsåtgärder av flottningslämningarna. Hanna Johansson Jänkänpää uppdras att ansvara för ansökan av dessa medel.

23 (29) 101 Dnr K Kommunchefen informerar På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informerar kommunchef Per-Eric Magnusson om aktuella frågor inom kommunstyrelsens ansvarsområde. - Aktuella projekt: Kommunchef Per-Eric Magnusson informerar om det aktuella läget gällande projekt som Vindelns kommun valt att delta i. - Löneadministrationen: Kommunchef Per-Eric Magnusson informerar om hur arbetet med införandet av det nya lönesystemet fortgår. I dagsläget finns problem med att kunna läsa in lönekostnaderna i ekonomisystemet vilket medför problem för ekonomiavdelningen att kunna ta fram prognoser för året. Arbetet fortgår för att lösa detta problem. - Förstudie för digitala trygghetslarm: På Umeåregionens kommunchefsträff beslutades att Örnsköldsviks kommun ska genomföra en förstudie kring införandet av ett gemensamt system för digitala trygghetslarm. - Räddningstjänsten: En förstudie kommer att genomföras för att göra en nulägesbeskrivning av räddningstjänsterna i Umeåregionen. - Vindbygdmedel: På kommunstyrelsens sammanträde den 28 april informerar föreningsutvecklare, Malin Bjurén för fördelningen av Vindbygdmedlen. - Underlag Vindbygdmedel, den 27 april s beslut Informationen är delgiven.

24 (29) 102 Dnr K Kurser och konferenser 1. LONA-dagarna, den maj, 2015, Lycksele. 2. Slutseminarium projekt Umeälven, den maj 2015, Umestan, Umeå. s beslut Anne-Lise Harnesk deltar på LONA-dagarna den maj 2015, Lycksele. avstår från att delta på slutseminariet för projekt Umeälven, den maj 2015, Umestan, Umeå.

25 (29) 103 Delegeringsbeslut 1. Dnr. K Beslut angående Vindelns IF:s ansökan om medel till sommarläger för skidåkande ungdomar. 2. Dnr. K Beslut om anordning av ett kojbyggarläger för år Dnr. K Upphandling av vacciner 2015 för Norra regionen. 4. Dnr. K Yttrande över ansökan om förvärv av Granölund 1:12, Tomas Olovsson o Marina Edin. 5. Dnr. K Yttrande över förvärv, del av Bjurfors 1:10, Bengt-Erik Liw. 6. Dnr. K Överenskommelse om bidrag till kulturarrangemang- Vindelns föreläsningsförening. 7. Dnr. K Överlåtelse av fiskerättsbevis. s beslut Delegeringsbesluten är delgivna.

26 (29) 104 Meddelanden 1. Dnr. K Ansökan om pedagogisk omsorg. 2. Dnr. K Beslut från Miljö och bygg- Förslag till revidering av vattenskyddsområde och föreskrifter för vattenskyddsområde för Hällnäs vattentäkt. 3. Dnr. K Beslut från Miljö och bygg- Förslag till revidering av vattenskyddsområde och föreskrifter för vattenskyddsområde för Åmsele vattentäkt. 4. Dnr. K från Region Västerbotten angående medfinansiering från Trafikverket. 5. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Centralskolan 1- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Renforsskolan. 6. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Älvbrinkens skola. 7. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Granön Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Granö småbarnsskola. 8. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Hjuken 6:111- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Hällnäs skola. 9. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Nedre Siksele 2:1 - Återkallelse av serveringstillstånd på egen begäran. 10. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Tväråträsk 1:166- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i

27 (29) Tvärålunds skola. 11. Dnr. K Delegationsbeslut från Miljö o bygg- Åmsele 2:117- Föreläggande enligt miljöbalken att åtgärda brister gällande städning och ventilation i Åmsele småbarnsskola. 12. Dnr. K Ekonomisk redovisning från Länstrafiken. 13. Dnr. K Entreprenadprotokoll: Avfallshätmning i Umeåregionen. 14. Dnr. K Finanspolicy Vindelnbostäder AB. 15. Dnr. K Information gällande Rysslandssamarbete. 16. Dnr. K Information som redovisar riksintressen och områden av betydelse för totalförsvaret enligt 3 kap 9 miljöbalken för Västerbottens län. 17. Dnr. K Klagomål på camping säsongsplats Buberget. 18. Dnr. K Protokoll från Region Västerbotten, Primärkommunala delegationen- Sammanträdesdatum Dnr. K Sammanställning av bidrag till lönebidragsanställningar. 20. Dnr. K Samråd angående nydragning av väg (väg 363 Puckdalen). 21. Dnr. K Samrådsunderlag väg 363 Puckdalen. 22. Dnr. K SKL Kommentus årsredovisning 2014 med inbjudan till årsstämma. 23. Dnr. K Årlig rapport för transporter av farligt gods.

28 (29) 24. Dnr. K Årsredovisning 2014 Stiftelsen Vindelälvsfiske. 25. Dnr. K Vindeln Kommunbrev Teknikskifte 2015 april. 26. Dnr. K Reviderat uppföljning gällande kollektivtrafiken. 27. Dnr. K Leaderområde Vindelälven. s beslut Meddelandena är delgivna.

29 (29) 105 Dnr Handlingsplan för bygdemedel 2015 Sammanfattning Kommunen ska årligen skicka en handlingsplan över planerad användning av bygdemedel till Länsstyrelsen. - Tjänsteskrivelse, Eric Thorstensson, den 27 april Vägledning Bygdemedel, den 1 januari s beslut Vindelns kommuns handlingsplan för bygdemedel 2015 utgöras av Kommunens dokument, Vägledning Bygdeavgiftsmedel där framgår vad som är möjligt att söka till och hur prioriteringen sker. För närvarande har bara ett projekt fått beslut om flerårig finansiering. Det är Tågperrongen i Tvärålund som beviljats kr/år under åren Bidrag ur resterade del av tillgängliga medel ca 2,0 miljoner kronor prövas enligt Vägledningen.

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 2014-12-16 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 16 december 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 174-177, 179-187 Christer Lundgren, (c), ordförande 178 Marianne

Läs mer

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ...

Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare Per-Eric Magnusson, kommunchef ... 2015-06-22 1(8) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 08.00 09.30 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s) Marianne

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 2015-01-08 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 8 januari 2015 kl. 08.30-11.50 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Dan Oskarsson, (s)

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig, (m) Marianne Hörnberg, (c) Christer Jonsson, (kd) 2013-08-27 1(12) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, den 27 augusti 2013, kl 15.30-17.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Simon Karström, (fp) Paul Redstig,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl 2015-08-17 1(18) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 17 augusti 2015, kl. 08.00 12.30 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Christer Lundgren,

Läs mer

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare

Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Frida Hallgren, kommunsekreterare 2015-09-21 1(5) Plats och tid Forum, Vindeln, den 21 september 2015. Beslutande Göran Dahl, (s) Christer Lundgren, (c) Dan-Olov Andersson, (s), tj ers Marianne Hörnberg, (c) Dan Oskarsson, (s) Caroline

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl , , lunch 2015-10-15 1(18) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 15 oktober 2015, kl. 08.30 12.00, 13.00 14.30, lunch 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s) Simon Karström,

Läs mer

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15

Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 2015-09-03 1(12) Plats och tid Forsströmska gården, Vindeln, torsdagen den 3 september 2015, kl. 08.00 11.15 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Dan-Olov Andersson,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s)

Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00. Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) 2014-11-25 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Vindelns kommun, 25 november 2014, kl. 10.00 12.00 Beslutande Tomas Nilsson, (m), ordförande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren, (c) Lena Malm, (s) Marianne

Läs mer

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c)

Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon Karström, (c) 2016-03-17 1(14) Plats och tid Vindelns kommun, kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 17 mars 2016, kl 08.30-14.40, lunch kl. 11.50-13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 13 januari 2015, kl. 08.00-12.00 och 13.00 17.30, lunch kl.12.00-13.

Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 13 januari 2015, kl. 08.00-12.00 och 13.00 17.30, lunch kl.12.00-13. 2015-01-13 1(25) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 13 januari 2015, kl. 08.00-12.00 och 13.00 17.30, lunch kl.12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), Ordförande

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Tisdagen den 19 april 2016, kl , ajournering för lunch, kl

Stora sammanträdesrummet, Tisdagen den 19 april 2016, kl , ajournering för lunch, kl 2016-04-19 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Tisdagen den 19 april 2016, kl 09.00-15.30, ajournering för lunch, kl. 12.05-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Vindeln, den 17 december kl , lunch kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Vindeln, den 17 december kl , lunch kl 2015-12-17 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Vindeln, den 17 december kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.20 13.20 Beslutande Mathias Haglund, (s) Chriser Lundgren, (c) Dan Oskarsson,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15.

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15. 2015-01-27 1(25) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, den 27 januari 2015 kl. 08.30-12.15, 13.15-15.30, lunch 12.15 13.15. Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51

Frida Hallgren, sekreterare Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB ... Sekreterare Frida Hallgren Paragrafer 38-51 2014-12-17 1(17) Plats och tid 17 december 2014, kl. 11.30-15.45 Beslutande Stefan Nordström, ordförande Janne Noren, (c) Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Övriga deltagande Frida

Läs mer

Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10

Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10 2015-03-25 3(22) Dnr K-2015-45 Information om vattenråd 10 På kommunstyrelsen sammanträde den 25 mars kommer Greger Jonsson och informerar om vattenråd 10. 2015-03-25 4(22) Dnr K-2014-23 Bokslut 2014 Sammanfattning

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) arbets- och personalutskott 2012-06-29 1(12) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen den 29 juni 2012, kl. 15.00-16.15 Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare

Åke Strandgren (c) Jesper Arnfjell (kd) tjg ersättare Maria Svensson (s) Dan-Olov Andersson (s) tjg ersättare Elli-Marie Lundgren (m) tjg ersättare 2014-10-23 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 23 oktober 2014, kl 08 00-16 15. Ajournering för lunch 12 15-13 15. Beslutande Birgita Sigfridsson (c) ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-25 1(26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 25 mars 2015, kl. 09.00 15.30, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c)

kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Christer Lundgren, (c) 2013-02-26 1(20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 26 februari 2013, kl. 09.00-12.00 13.00-16.30, i Åmsele kl 18.30-21.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att

Läs mer

Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18

Joachim Blomberg, VD Vindelnbostäder AB Anna Sandgren, sekreterare ... Sekreterare Anna Sandgren Paragrafer 9-18 2016-03-10 1(12) Plats och tid Hotell Forsen, Vindeln, den 10 mars 2016, kl. 11.45-14.15 Beslutande Per-Anders Olsson, ordf, (s) Dan Andersson, (s), tjänstgörande ers Annelie Bjurén, (s) Jan-Eric Norén,

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Vindeln, den 24 februari 2015, kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Vindeln, den 24 februari 2015, kl 2015-02-24 1(27) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Vindeln, den 24 februari 2015, kl. 08.30 12.30. Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c). 44-55, 57-58 Dan Oskarsson,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 9 november 2015, kl , lunch kl

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 9 november 2015, kl , lunch kl 2015-11-09 1(19) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, måndagen den 9 november 2015, kl. 08.30 14.30, lunch kl. 12.00 13.00 Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl

Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl 2014-12-17 1(11) Plats och tid Granö Beckasin, onsdag den 17 december 2014, kl. 09.30 11.30 Beslutande Christer Lundgren (c ) ordförande Mats Ekman (c) Dan Oskarsson (s) Annelii Andersson (s) Britt-Louise

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 25 augusti 2015, kl. 09.00 16.15, lunch kl. 12.10-13.00

Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 25 augusti 2015, kl. 09.00 16.15, lunch kl. 12.10-13.00 2015-08-25 1(27) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 25 augusti 2015, kl. 09.00 16.15, lunch kl. 12.10-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Marianne

Läs mer

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommmunkontoret i Vindeln den 8 december kl

Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommmunkontoret i Vindeln den 8 december kl 2014-12-08 1(23) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommmunkontoret i Vindeln den 8 december kl. 08.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande 233-237, 239-253 Jeanette Knutstam, (m) tj

Läs mer

Plats och tid Forum, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl Beslutande Göran Dahl, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Plats och tid Forum, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl Beslutande Göran Dahl, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) 2015-06-22 1(33) Plats och tid Forum, Vindeln, måndagen den 22 juni 2015, kl. 13.00 15.05 Beslutande Göran Dahl, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Mathias Haglund, (s) Ewa-May Karlsson, (c) Nina Loughlin,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, 7 mars 2016, kl , lunch

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, 7 mars 2016, kl , lunch 2016-03-07 1(22) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, 7 mars 2016, kl. 08.30 15.00, lunch 12.10 13.10 Mathias Haglund, (s), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Kommunstyrelsen 2014-09-30 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 09.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Sofia Söderström (S) Bengt Nilsson

Läs mer

Plats och tid Forum, Vindelns kommun, måndagen den 18 februari, kl , ajournering, kl

Plats och tid Forum, Vindelns kommun, måndagen den 18 februari, kl , ajournering, kl 2016-04-18 1(25) Plats och tid Forum, Vindelns kommun, måndagen den 18 februari, kl 13.00 15.45, ajournering, kl. 14.50 15.00 Beslutande Göran Dahl, (s), ordförande Christer Lundgren, (c) Mathias Haglund,

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, tisdagen den 24 november 2015, kl , lunch kl

Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, tisdagen den 24 november 2015, kl , lunch kl 2015-11-24 1(23) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, tisdagen den 24 november 2015, kl. 09.00 14.45, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27

Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 15-27 2014-05-15 1(15) Plats och tid Kommunhuset, stora sammanträdesrummet den 15 maj kl 13.00-15.30 Beslutande Stefan Nordström (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Per-Anders Olsson (s) Göran

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj ers. Johan Åsberg, (fp) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-06-11 1(8) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, den 11 juni 2013, kl 13.30-14.55 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Dan-Olof Andersson, (s), tj

Läs mer

Vindelns kommun, kommunhuset, stora sammanträdesrummet, den 17 februari 2016, kl , lunch kl

Vindelns kommun, kommunhuset, stora sammanträdesrummet, den 17 februari 2016, kl , lunch kl 2016-02-17 1(21) Plats och tid Vindelns kommun, kommunhuset, stora sammanträdesrummet, den 17 februari 2016, kl. 08.50-14.45, lunch kl. 12.00 13.00 Beslutande Britt-Louise Eriksson, (s), ordförande Simon

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 26 maj 2015, kl , , , lunch

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 26 maj 2015, kl , , , lunch 2015-05-26 1(29) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset, Vindeln, den 26 maj 2015, kl. 09.00 10.30, 11.00 12.00, 13.00 16.00, lunch 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s) Christer Lundgren,

Läs mer

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun

Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-09-30 9(18) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0182 106 Gemensam personaladministrativ nämnd med Umeå kommun Sammanfattning Umeåregionens kansli har sedan hösten 2011 sökt

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden

KF 8 Föreningsbidrag för kultur- och fritidsnämnden 9 Kvalitetsredovisning 2003, utbildningsnämnden KOMMUNSTYRELSEN 2004-04-21 Godkännande av dagordningen Beslutsärenden KS 1 Projekt Utväg Södra Älvsborg 2 Kommunens arbete med övergripande risk- och sårbarhetsanalys 3 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgifter

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 12 maj 2016, kl , lunch

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 12 maj 2016, kl , lunch 2016-05-12 1(23) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, torsdagen den 12 maj 2016, kl 08 30-14 25, lunch 12 00-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande Simon Karström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24

PROTOKOLL 1(11) från Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 2012-09-24 1(11) Plats och tid: Sammanträdesrummet 2:a vån, Ale gymnasium, Nödinge kl 09.00-12.00 Beslutande Isabell Korn, ordf (M) Rikard Paulin (S) och tjänstgörande ersättare Monica Samuelsson (S) Natalya Raad

Läs mer

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Maria Höglund Paragrafer 1-10. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2014-02-27 1(12) Plats och tid Forsströmska huset kl 8.30-11.00 Beslutande Övriga deltagande Stefan Nordström, (m), ordförande Janne Norén (c) Per-Uno Bergner (c) Staffan Nygren (fp) Ulf-Peter Nilsson

Läs mer

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist.

Kerstin Hörnqvist, sekreterare. Justeringens tid och plats: Kommunkontoret, , kl Kerstin Hörnqvist. 1 (8) Plats och tid: Oasen, Nordmaling kl 19-19.35 Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Gunnar Wiglöv (s), ordförande Anders Lundberg (c), 1:e vice ordförande Bo Westermark (v), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Eva Engström Sekreterare. Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 3 april 2008 kl. 08:15-12:25. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson (s)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG

Göran Lidström, Sekr. Gunnel Karlsson Personalchef Lars Ekbäck Ekonomichef 198. Rickard Norberg BEVIS OM ANSLAG VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(11) Plats och tid Förvaltningshuset, Onsdagen den 7 september 2011, kl. 15.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Åke Nilsson, ordf. Anita Johansson Ewa Hed

Läs mer

Vindeln Utveckling, utskott för näringslivsfrågor (7) Tomas Lundmark, (s), ordförande, Christer Jonsson, (kd) Dan Oskarsson, (s)

Vindeln Utveckling, utskott för näringslivsfrågor (7) Tomas Lundmark, (s), ordförande, Christer Jonsson, (kd) Dan Oskarsson, (s) utskott för näringslivsfrågor 2010-12-14 1(7) Plats och tid Tisdagen den 14 december 2010, Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret i Vindeln, kl15.30 17.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande,

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Vindeln, den 22 augusti 2016, kl

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Vindeln, den 22 augusti 2016, kl 2016-08-22 1(25) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset Vindeln, den 22 augusti 2016, kl 08.30 15.15 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Erik Landby, (v), tj ers Christer Lundgren,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-06-04 1(23) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 4 juni 2012, kl 08.00-11.35, 14.00-15.00 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE

PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl BESLUTANDE PLATS OCH TID Kommunhuset, Mellanfryken, måndag 17 oktober 2016, kl. 09.00 09.15 BESLUTANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Mikael Johansson (S), ordförande Georg Forsberg (C), 1:e vice ordförande Hans Eriksson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Tekniska servicenämnden 2010-11-17 67 (73) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 17 november 2010, kl. 14.00-15.45 Beslutande Harald Olsson (S) ordf Rutger Hallin (M) Ola Lindgren (S) tjänstg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15.

Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (23) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Torsdag 26 april 2012 kl. 08:15-12:15. Beslutande Monica Olsson (S) Ordförande Stig Eng (C)

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-05-21 Sid 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 21 maj 2013, klockan 13.30

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 13.30 15.30 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s) 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Örjan Wilhelmsson (s) Jan

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ...

Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén, (c) ... 2013-12-11 1(15) Plats och tid Forsströmska huset, den 11 december 2013, kl. 14.00-16.15 Beslutande Stefan Nordström, (m), ordförande Per-Anders Olsson, (s) Göran Dahl, (s) Annelie Bjurén, (s) Janne Norén,

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-06-03 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 6 maj 2013, kl 08.30-12.00, 13.00-14.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Ewa-May Karlsson, (c),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s)

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Sven-Erik Sjölund (s) Ersättare för Stig Jonsson (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 15 december 2008 kl. 08:15-13:40 samt kl. 15:10-16:10. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande

Läs mer

Plats och tid Vindelnbostäder, Vindeln, onsdagen den 16 december 2015, kl. 1230-1430

Plats och tid Vindelnbostäder, Vindeln, onsdagen den 16 december 2015, kl. 1230-1430 2015-12-16 1(8) Plats och tid Vindelnbostäder, Vindeln, onsdagen den 16 december 2015, kl. 1230-1430 Beslutande Per-Anders Olsson, (s), ordförande Ulf-Peter Nilsson, (s) Annelie Bjurén, (s) Göran Dahl,

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Kommunkansliet kl 15.00 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-19.20 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare:

Utses att justera: Roger Rydström Jan-Olof Andersson 13-19 Pontus Wessman 12 och 20 Justeringens plats och tid: Sekreterare: Kommunstyrelsen 2013-01-14 1 (10) Plats och tid: Kommunkontoret Kisa 2013-01-14 klockan 09.00-16.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Malin Svensson (M) Roger Rydström (S) Jan-Olof Andersson (C)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 10.00 10.35 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum 2014-05-21 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret, kl 08:30 11:30 Ledamöter Gunnel Jonsson (S) ordförande Margareta Johansson (Åkl) vice ordförande Tjänstgörande ersättare Urban Lindström

Läs mer

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Patric Carlsson. Anders Svensson. Arne Andersson. Patric Carlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Örkelljunga, Skånes Fagerhultsrummet, tisdagen den 17 november 2015, klockan 13.30 16.40 Arne Andersson (M) ordförande Christer Unosson

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-13 1 (8)

Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-13 1 (8) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-09-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa 2010-09-13 klockan 08.00-15.00 Beslutande: Anders Ljung (C), ordförande Åke Almqvist (M) Solveig Danielsson (KD) Sigvard

Läs mer

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB

SÄFFLE KOMMUNIKATION AB OMMUN PROTOKOLL 1(7) Paragrafer 30-35 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:05 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne Erik Fogelberg

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer