Förvaltningsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Året i siffror 2013

2 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Humana tillhandahåller sociala tjänster inom ramen för främst kommunernas ansvarsområden. Personlig assi stans, äldreomsorg, LSS-boenden och individ- och familje omsorg är Humanas verksamhetsområden. Humanas vision och verksamhetens utgångspunkt är att alla har rätt till ett bra liv. Humana har över hel/deltidsanställda medarbetare över hela Sverige (2013). Bolagets säte är i Stockholm. Humana är medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, som är en del av Svenskt Näringsliv. Personlig assistans Humana har arbetat med personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar i mer än ett decennium och är idag Sveriges största assistansbolag med verksamhet i över 230 kommuner. Humanas assistansverksamhet har nått sin ledande position genom en kombination av att ständigt sätta individen i fokus och ett konsekvent kvalitetsarbete. Från start har organisationen byggts för att kunna erbjuda skräddarsydd personlig assistans där kundens inflytande i processen är central. Assistansverksamheten har Sveriges i särklass största juridiska kompetens. Humana akademin säkerställer utbildning av Humanas personliga assistenter för trygghet och trivsel i sin yrkesroll. Fortsatt satsning på webbaserade utbildningar har inneburit att assistenter har kompetensutvecklats under året. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Örebro, regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och mindre kontor i Luleå, Falköping, Piteå, Kalix och Östersund. Under 2013 har nya kontor öppnats i Uppsala, Gävle och Karlstad. Humana har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans. Innehåll 2 Förvaltningsberättelse 5 Koncernens resultaträkning 6 Koncernens balansräkning 8 Koncernens kassaflödesanalys 9 Moderbolagets resultaträkning 10 Moderbolagets balansräkning 12 Moderbolagets kassaflödesanalys 13 Noter Äldreomsorg Utifrån kundens egna förutsättningar, behov och önskemål erbjuder Humana en individanpassad äldreomsorg. Äldreomsorg består av två verksamhetsområden, särskilda boenden och hemtjänst. Vanligast är att äldre väljer att bo hemma så länge det fungerar med hjälp av hemtjänst men ibland är särskilt boende ett välbehövt alternativ. Hemtjänst blir ett allt större verksamhetsområde för Humana med verksamhet i 15 kommuner med kundval (LOV) där den enskilde själv kan välja vilken utförare av tjänsten man vill ha och i en kommun där hemtjänsten är upphandlad. 12 av kommunerna har tillkommit under Inom särskilt boende utgår uppdraget från de avtal som beställaren, det vill säga kommunen, sätter upp genom upphandling. Humana har särskilt boende på entreprenad (LOU) på 11 orter. LSS-boenden Humana driver LSS-boenden, gruppbostäder anpassade för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar i Laholm, Falkenberg, Tyringe och Uppsala. Bostäderna är anpassade för att möjliggöra ett liv utan hinder för kunderna. Att kunna gå direkt från sin lägenhet ut till ett gemensamhetsutrymme fyllt av aktiviteter och en 2 Humana i siffror 2013

3 Förvaltningsberättelse gagerade medarbetare är viktigt för kundernas livskvalitet. I våra grupp- och serviceboenden arbetar personal med hög kompetens. Sjuksköterskor finns att tillgå dygnet runt och på gruppbostäder finns alltid personal på plats dygnet runt. På servicebostäderna finns personal på plats eller tillgängliga dygnets alla timmar. Fritidsaktiviteter planeras och genomförs efter varje kunds önskemål. Individ och familjeomsorg Humanas individ och familjeomsorg bildar en vårdfläta som kan ta emot alla barn, unga och vuxna med psykosocial problematik. Med förvärvet av INOM-koncernen, Nordens ledande företag inom socialpsykiatri för vuxna, i början av 2014 har Humana kunnat bredda sitt erbjudande väsentligt och är nu marknadsledare. Rollen som ledande aktör innebär att Humana kan erbjuda hög kvalitet och rätt kompetens över hela Sverige. Humanas medarbetare har lång erfarenhet och specialkompetens inom bland annat psykiatri, psykosocialt förändringsarbete, trauma, krishantering och missbruk. Det finns även en stor kulturell och språklig kompetens. FOU-enheten (forskning och utveckling) inom individ och familj delar med sig av de senaste rönen och framstegen i form av föreläsningar och rapporter. Enheten utvecklar egna metoder och utvärderingsinstrument och samarbetar med ledande högskolor. INOM Akademin har skapats för att stödja utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt som utgår ifrån det praktiska omsorgs- och behandlingsarbetet. Övrig verksamhet Övrig verksamhet består av Habiliteket, med säte i Täby. Habiliteket bedriver förskole- och grundskoleverksamhet samt korttidsboende för barn med flerfunktionshinder. Humanas kultur medarbetarna och värdegrunden är centrala Viljan att göra skillnad och engagemanget hos medarbetarna på Humana förenar och präglar företaget. I grunden finns Humanas värderingar och kultur, vilket genomsyrar verksamheten. Humana är en lärande organisation som utvecklas genom att lyssna på och värna om medarbetarnas synpunkter, tankar och idéer. Humana strävar alltid efter att besluten ska tas där verksamheten bedrivs. Det innebär att personalen har stort inflytande över hur verksamheten styrs, och kan anpassa arbetet utifrån kundens önskemål, behov och förväntningar. Humana tror på ett decentraliserat ledarskap eftersom det leder till större engagemang hos medarbetare, vilket i sin tur återspeglas i mötet med kunden. Det är där Humana gör skillnad. Humana genomför regelbundet NMI-undersökningar (Nöjd-Medarbetar-Index). Detta är ett sätt att konkret mäta och följa upp våra medarbetares intryck av Humana som arbetsgivare och ett viktigt verktyg i vår ständiga strävan att förbättra oss. En aktiv röst i samhällsdebatten Humana vill vara med och påverka branschen och samhället i de områden där Humana verkar genomfördes för fjärde gången Tillgänglighetsbarometern där Humana tar temperaturen på kommuners arbete med tillgänglighet för funktionshindrade. Under året har det dessutom initierats ytterligare två undersökningar, Barnbarometern och Äldreomsorgsindex. Dessa undersökningar hjälper kommunerna att utvärdera sin egen verksamhet, och driva på arbetet, inom Humanas verksamhetsområden. På så sätt vill Humana som ledande aktör påverka utvecklingen för hela omsorgsbranschen och förutsättningarna för kunderna. Inom assistans ger Humanas juristavdelning ut en juridisk årsrapport som varje år belyser vilka trender som råder inom rättsväsendet inom LSS-lagstiftningen. Inom Humana råder nolltolerans mot såväl lagbrott som brott mot regelverk och mot bristande efterlevnad av Humanas etiska regler. Som marknadens största privata aktör inom assistans ser Humana det som en viktig uppgift att vara pådrivande för genomförande av ytterligare förbättringar i regelverk och tydligare krav på assistansanordnare som höjer den generella kvaliteten och skapar en ökad trygghet för kunder såväl som assistenter. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Besluten ännu närmare kunden inom assistans Humanas regionalisering har slagit igenom fullt under Besluten fattas på plats ute på regionkontoren nära kunderna. Behovet har vuxit fram i takt med att verksamheten utökats samtidigt som regionerna arbetar allt närmare kunderna och assistenterna. För att kunna betjäna kunderna bättre har Region Mitt öppnat kontor i Karlstad och Region Norr har öppnat kontor i Gävle samtidigt som Luleåkontoret flyttat till nya mer kundanpassade lokaler. Humanas värdegrund i praktiken Det viktiga arbetet med Humanas värdegrund (Engagemang-Glädje-Ansvar) har intensifierats under 2013 med hjälp av värdegrundsambassadörer runt om i företaget. Dialoger har förts såväl inom ledningsgrupper som vid personalträffar. Under 2014 står de personliga assistenterna i fokus för värdegrundsarbetet. Nytt särskilt boende I Kungsbacka i oktober slog Humana upp portarna till Sveriges första vård- och omsorgsboende som också är ett passivhus ett energisnålt hus som är byggt för att minimera värmeförluster och tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och solen. Flertalet nya LSS-boenden Den 1 november tog Humana över driften av 12 stycken LSS-boenden i Uppsala. Sedan tidigare har Humana åtta LSS-boenden vilket ger totalt 20 boenden i Uppsala. Detta stärker Humanas möjligheter att utveckla LSSverksamheten ytterligare. Humana siffror

4 Förvaltningsberättelse Nya enheter inom individ och familjeomsorg I Älvsbyn öppnades enheten Boromir för målgruppen pojkar av annat etniskt ursprung, med särskilt behov av stöd eller bearbetning av tidigare trauman i hemlandet/ under flykten. I Älvkarleby öppnade K REHAB enhet Öst, som tar emot vuxna med komplex problematik. Under våren öppnar enheten Nenya, som fick tillstånd i november (målgrupp unga pojkar med missbruk i relation till migration). Förvärv I början av året förvärvade Humana Ekeliden AB inkråmet i Syster Hulda Englunds stiftelse Ekeliden (LSS). I september förvärvades Carema Hemtjänst AB. Bolaget har omkring medarbetare och omkring hemtjänstkunder. Under året har Humana förvärvat Davidsbo koncernen, Humlans HVB, HVB Lappetorp och Storsjögårdens HVB (individ och familjeomsorg). I januari 2014 förvärvades INOM-koncernen som idag omfattar 900 årsanställda och 900 vårduppdrag. INOMs behandlingsverksamhet sätter klienten i centrum och bygger på en evidensbaserad praktik samt metoder och behandlingar som vilar på vetenskaplig grund. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Humana koncernen bedriver verksamhet som finansieras av stat och kommuner, vilket innebär att verksamheten påverkas av politiska beslut. Det innebär att Humanas tillväxtmöjligheter påverkas av opinionen och politikernas syn på koncernens verksamhetsområden. Humana har en ständigt pågående omvärldsbevakning. Syftet är att snabbt uppfatta förändringar i omvärlden för att kunna bedöma risker och möjligheter och anpassa verksamheten till omvärldens förändring. Den politiska situationen utvärderas fortlöpande. Koncernen är exponerad för finansiella risker, framförallt i form av kreditrisk, ränterisk och refinansieringsrisk. Kreditrisken minimeras genom att kunderna till största delen utgörs av stat och kommuner. Koncernens finansiella skulder framgår av balansräkningen på sid 8 och förfallostrukturen för låneskulden framgår av not 11 och 12. Räntan på låneskulden enligt not 11 är fast och förfaller till betalning samtidigt som låneskulden. Räntan på skulder till kreditinstitut är rörlig, men har genom räntederivat omvandlats till en fast ränta. Årets resultat Omsättningen har under året ökat med 18% till 3 529,8 Mkr tack vare nyetablerade enheter, vunna entreprenadkontrakt och genomförda förvärv. Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgår till 221,9 Mkr vilket är en ökning med 9% jämfört med föregående års 204,1 Mkr. Från det avgår avskrivningar på goodwill med 80,9 Mkr och nedskrivningar på goodwill med 50,1 Mkr, sammanlagt 131,0 Mkr. Nedskrivningen på goodwill är relaterad till värderingsjusteringar av tidigare gjorda förvärv. Det finansiella nettot uppgår till minus 25,7 Mkr och skattekostnaden uppgår till 36,3 Mkr. Att skattekostnadens andel av resultatet är förhållandevis hög förklaras av att av- och nedskrivningar på goodwill inte är skattemässigt avdragsgilla. Framtida utveckling Koncernen fortsätter sin strategi att växa, dels genom ytterligare förvärv av bolag och dels genom satsningar på organisk tillväxt. Koncernen kommer fortsätta att lägga anbud på entreprenader och att starta nya enheter drivna i egen regi. Humana ser positivt på framtiden och ambitionen är en fortsatt tillväxt under kommande räkenskapsår. Förslag till vinstdisposition Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade medel Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. Omsättning, resultat och ställning KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 33,5% 36,2% 36,4% 5,6% 5,7% Medelantal anställda Humana i siffror 2013

5 Koncernens resultaträkning KSEK Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Rörelsens kostnader Kostnader för tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT Humana siffror

6 Koncernens balansräkning KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 5a Licenser 5b Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5c Förbättringsutgifter annans fastighet 5d Inventarier 5e Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätt Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Humana i siffror 2013

7 Koncernens balansräkning KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital; A aktier, B aktier och 7 Pref Aktier Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Aktier i dotterbolag Företagsinteckningar Ställda säkerheter övrigt Spärrmedel bank Ansvarsförbindelser 0 0 Humana siffror

8 Koncernens kassaflödesanalys KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Annat ej kassaflödespåverkande Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (+)/Minskning ( ) av kundfordringar Ökning ( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Ökning (+)/Minskning ( ) av leverantörsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella & materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lån kreditinstitut Amortering av övriga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Humana i siffror 2013

9 Moderbolagets resultaträkning KSEK Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Förändring av periodiseringsfond Skatt ÅRETS RESULTAT Humana siffror

10 Moderbolagets balansräkning KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5e Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Humana i siffror 2013

11 Moderbolagets balansräkning KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital; A aktier, B aktier och 7 Pref aktier Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit (koncernlimit tkr) Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Aktier i dotterbolag Ansvarsförbindelser Inga Inga Humana siffror

12 Moderbolagets kassaflödesanalys KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Ökning (+)/Minskning ( ) av leverantörsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella & materiella anläggningstillgångar 0 37 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 37 Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Lån koncernföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Humana i siffror 2013

13 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernen/moderbolaget Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2- reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har redovisats till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges i not nedan. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Koncernredovisningen omfattar dotterföretag där moderföretaget innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden och inkluderas i koncernredovisningens intäkter och kostnader, tillgångar och skulder från och med förvärvstidpunkten. Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Koncernbidrag Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering. Koncernbidrag redovisas enligt den ekonomiska innebörden, vilket innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess skatteeffekt medan koncernbidrag som är att jämställa med utdelning redovisas som utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess skatteeffekt redovisas i resultaträkningen. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd och bedömt restvärde. Den förvärvade verksamhetens karaktär är av strategisk karraktär, vilket gör att den bedömda livslängden på goodwillen bedöms att uppgå till minst 20 år. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Goodwill 5,0% Fastigheter 2,0% Inventarier 20,0% Licenser 20,0% Finansiella anläggningstillgångar Aktier redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR2001:11. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatt. Derivatinstrument Derivatinstrument utgörs av ränteswappar som innehas för att säkra exponering för ränterisk. Vinster och förluster på på den del som avser säkringsinstrument redovisas vid samma tidpunkt som vinster och förluster på den säkrade posten. Derivatinstrument som inte utgör säkringsinstrument redovisas enligt lägsta värdes princip. Intäktsredovisning Intäkter redovisas i enlighet med BFNAR 2003:3. Intäkter redovisas i den period under vilken tjänsten har utförts till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Nyckeltal För beräkning av nyckeltal har nedanstående formler använts. Soliditet = Beskattat Eget kapital / Balansomslutningen Not 2 Moderföretagets försäljning till koncernföretag Inköp 0,0% 0,0% Försäljning 100,0% 100,0% Humana siffror

14 Noter Not 3 Upplysning om revisorns arvode Koncernen Moderbolaget KPMG AB Revisionsuppdrag Skatterådgivning Summa Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltalet heltidsanställda Antal årsanställda Varav män Antal årsanställda Totalt i moderbolaget 9 44% 7 57% Varav män Dotterföretag Humana Assistans AB % % Ekonomibyrån i Wermland AB 18 39% 23 39% Humana Omsorg AB 617 8% 542 8% Humana Ekeliden AB 44 11% Humana Hemtjänst AB % Baggium Vård & Behandling AB % % Vassbo behandlinshem AB 16 56% 13 69% Hallandshem AB 0 0% 8 75% Balanshem AB 8 50% 5 60% Vidablick AB 22 36% 6 33% Tiangruppen AB 50 52% 45 51% Adventum Vård AB 97 51% 89 49% Adventum Specialpedagogik AB 8 63% 7 43% K REHAB AB 27 37% 23 35% Humlans HVB AB 24 25% HVB Lappetorp AB 47 81% Storsjögårdens HVB AB 7 14% Davidsbo Invest AB 2 50% Davidsbogård AB 29 47% Rehabiliteringsbolaget i Mälardalen AB 4 25% Cureum AB 4 25% Familjevårdskonsulenterna i Sverige AB 6 17% Habiliteket AB 44 9% 41 10% Totalt i dotterföretag % % Totalt i koncernen % % 14 Humana i siffror 2013

15 Noter Löner, ersättningar m m Löner och andra ersättningar Soc.kostn (varav pens. kostnader) Löner och andra ersättningar Soc.kostn (varav pens. kostnader) Moderbolaget (0) (1 382) Dotterföretag (96 769) (97 179) Koncernen (96 769) (98 561) Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Moderbolaget Pensionspremie VD Dotterföretag Pensionspremie VD Koncernen Pensionspremie VD Uppsägningstid för VD är maximalt sex (6) månader vid uppsägning från bolaget och sex (6) månader vid egen uppsägning. Koncernen har gjort pensionsutfästelser, vilka tryggas genom kapitalförsäkring. Pensionsåtagandet är villkorat av värdet i kapitalförsäkringen och motsvarar därför värdet av tillgångarna i kapitalförsäkringen vid varje tillfälle. Per balansdagen uppgick värdet av tillgångarna i kapitalförsäkringen till tkr. Könsfördelning i styrelse mm Antal Varav män Antal Varav män Styrelse 6 83,3% 6 83,3% Företagsledning 7 71,4% 7 71,4% Not 5a Goodwill Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets av- och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Humana siffror

16 Noter Not 5b Licenser Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Förvärvat anskaffningsvärde Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Not 5c Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Förvärvat anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Humana i siffror 2013

17 Noter Not 5d Förbättringsutgifter annans fastighet Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Omklassificeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Not 5e Materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Förvärvat anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Humana siffror

18 Noter Not 6 Andelar i koncernföretag Företagets namn Antal andelar Säte Bokfört värde Humana Group Holding AB, 100% direkt ägt, Stockholm Humana Group AB, 100%, * Örebro Humana AB, 100%, * Örebro Nordic Care AB, 100%, * Örebro Humana Assistans AB, 100%, * Örebro Plus Assistans AB, 100%, * Örebro Ekonomibyrån i Wermland AB, 100%, * Filipstad Humana Omsorg AB, 100%, * Stockholm Humana Ekeliden AB, 100%, * Örebro Humana Hemtjänst AB, 100%, * Stockholm Baggium Vård & Behandling AB, 100%, * Göteborg Vassbo Behandlingshem AB, 100%, * Uddevalla Baggium Fastigheter AB, 100%, * Göteborg Baggium Tuve 15:90 AB, 100%, * Göteborg Hallandshem AB, 100%, * Kungsbacka Balanshem AB, 100%, * Höör Vidablick AB, 100%, * Helsingborg Tiangruppen AB, 100%, * Uppsala Adventum Vård AB, 100%, * Borlänge Adventum Specialpedagogik AB, 100%, * Borlänge K rehab AB, 100%, * Sandviken K REHAB Vård & behandling AB, 100%, * Sandviken Davidsbo Invest AB, 100%, * 500 Norberg Davidsbogård AB, 100%, * Norberg Familjevårdskonsulenterna i Sverige AB, 100%, * Örebro Curem AB, 100%, * 821 Örebro Rehabiliteringsbolaget i Mälardalen AB, 100%, * Örebro Davidsbo Fastigheter AB, 100%, * Norberg Humlans HVB AB, 100%, * Ockelbo HVB Lappetorp AB, 100%, * Trosa Storsjögårdens HVB AB, 100%, * Gävle Habiliteket AB, 100%, * Täby Bolag markerat med * är indirekt ägt av Humana Investment Holding AB Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Övrigt Summa Humana i siffror 2013

19 Noter Not 8 Förändring i eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Pågående emission Fria reserver Belopp vid årets ingång Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat Belopp vid årets utgång Emissionen om 7 aktier serie C1 till C7 har registrerats i januari Villkoren för de nytecknade preferensaktierna är att preferensbeloppet på KSEK löper med en årligt ackumulerande avkastning på 12%. Den ackumulerade outbetalda avkastningen per 31 dec 2013 uppgår till KSEK Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Pågående emission Fria reserver Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Skatt på grund av ändrad taxering Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa Not 10 Obeskattade reserver Moderbolaget Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa Humana siffror

20 Noter Not 11 Skulder till kreditinstitut Koncernen Moderbolaget Skuld till kreditinstitut med förfall inom 1 år Skuld till kreditinstitut med förfall inom 1 5 år Summa Skulder till kreditinstitut är förenade med sedvanliga åtaganden för återbetalning av skuld till kreditinstitut. Not 12 Övriga långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget Skuld till övr. långivare med förfall efter 5 år Övriga långfristiga skulder Summa Räntan på låneskulden till övriga långivare är fast och förfaller till betalning samtidigt som låneskulden. Not 13 Övriga kortfristiga skulder Koncernen Moderbolaget Personalens skatter och avgifter Övriga poster Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupen lön Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader kreditinstitut Upplupna pensioner Övriga poster Summa Humana i siffror 2013

Humana i siffror. Årsredovisning 2012

Humana i siffror. Årsredovisning 2012 Humana i siffror Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Innehåll 2 Förvaltningsberättelse 4 s resultaträkning 5 s balansräkning 7 s kassaflödesanalys 8 s resultaträkning 9 s balansräkning 11 s kassaflödesanalys

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar

ÅRSREDOVISNING för. GEMA INDUSTRI AB (publ) Reg nr Årsredovisningen omfattar ÅRSREDOVISNING 2005-01-01 2005-12-31 för Reg nr 556530-0612 Årsredovisningen omfattar Sid - förvaltningsberättelse 1 - resultaträkning 2 - balansräkning 3-4 - finansieringsanalys 5 - noter 6-8 1 STYRELSENS

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2015 1 (18) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S I G

Å R S R E D O V I S I G Å R S R E D O V I S I G för BRF Borgmästargården i Gävle Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-03-10--2009-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer