Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Året i siffror 2013

2 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Humana tillhandahåller sociala tjänster inom ramen för främst kommunernas ansvarsområden. Personlig assi stans, äldreomsorg, LSS-boenden och individ- och familje omsorg är Humanas verksamhetsområden. Humanas vision och verksamhetens utgångspunkt är att alla har rätt till ett bra liv. Humana har över hel/deltidsanställda medarbetare över hela Sverige (2013). Bolagets säte är i Stockholm. Humana är medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, som är en del av Svenskt Näringsliv. Personlig assistans Humana har arbetat med personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar i mer än ett decennium och är idag Sveriges största assistansbolag med verksamhet i över 230 kommuner. Humanas assistansverksamhet har nått sin ledande position genom en kombination av att ständigt sätta individen i fokus och ett konsekvent kvalitetsarbete. Från start har organisationen byggts för att kunna erbjuda skräddarsydd personlig assistans där kundens inflytande i processen är central. Assistansverksamheten har Sveriges i särklass största juridiska kompetens. Humana akademin säkerställer utbildning av Humanas personliga assistenter för trygghet och trivsel i sin yrkesroll. Fortsatt satsning på webbaserade utbildningar har inneburit att assistenter har kompetensutvecklats under året. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Örebro, regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och mindre kontor i Luleå, Falköping, Piteå, Kalix och Östersund. Under 2013 har nya kontor öppnats i Uppsala, Gävle och Karlstad. Humana har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans. Innehåll 2 Förvaltningsberättelse 5 Koncernens resultaträkning 6 Koncernens balansräkning 8 Koncernens kassaflödesanalys 9 Moderbolagets resultaträkning 10 Moderbolagets balansräkning 12 Moderbolagets kassaflödesanalys 13 Noter Äldreomsorg Utifrån kundens egna förutsättningar, behov och önskemål erbjuder Humana en individanpassad äldreomsorg. Äldreomsorg består av två verksamhetsområden, särskilda boenden och hemtjänst. Vanligast är att äldre väljer att bo hemma så länge det fungerar med hjälp av hemtjänst men ibland är särskilt boende ett välbehövt alternativ. Hemtjänst blir ett allt större verksamhetsområde för Humana med verksamhet i 15 kommuner med kundval (LOV) där den enskilde själv kan välja vilken utförare av tjänsten man vill ha och i en kommun där hemtjänsten är upphandlad. 12 av kommunerna har tillkommit under Inom särskilt boende utgår uppdraget från de avtal som beställaren, det vill säga kommunen, sätter upp genom upphandling. Humana har särskilt boende på entreprenad (LOU) på 11 orter. LSS-boenden Humana driver LSS-boenden, gruppbostäder anpassade för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar i Laholm, Falkenberg, Tyringe och Uppsala. Bostäderna är anpassade för att möjliggöra ett liv utan hinder för kunderna. Att kunna gå direkt från sin lägenhet ut till ett gemensamhetsutrymme fyllt av aktiviteter och en 2 Humana i siffror 2013

3 Förvaltningsberättelse gagerade medarbetare är viktigt för kundernas livskvalitet. I våra grupp- och serviceboenden arbetar personal med hög kompetens. Sjuksköterskor finns att tillgå dygnet runt och på gruppbostäder finns alltid personal på plats dygnet runt. På servicebostäderna finns personal på plats eller tillgängliga dygnets alla timmar. Fritidsaktiviteter planeras och genomförs efter varje kunds önskemål. Individ och familjeomsorg Humanas individ och familjeomsorg bildar en vårdfläta som kan ta emot alla barn, unga och vuxna med psykosocial problematik. Med förvärvet av INOM-koncernen, Nordens ledande företag inom socialpsykiatri för vuxna, i början av 2014 har Humana kunnat bredda sitt erbjudande väsentligt och är nu marknadsledare. Rollen som ledande aktör innebär att Humana kan erbjuda hög kvalitet och rätt kompetens över hela Sverige. Humanas medarbetare har lång erfarenhet och specialkompetens inom bland annat psykiatri, psykosocialt förändringsarbete, trauma, krishantering och missbruk. Det finns även en stor kulturell och språklig kompetens. FOU-enheten (forskning och utveckling) inom individ och familj delar med sig av de senaste rönen och framstegen i form av föreläsningar och rapporter. Enheten utvecklar egna metoder och utvärderingsinstrument och samarbetar med ledande högskolor. INOM Akademin har skapats för att stödja utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt som utgår ifrån det praktiska omsorgs- och behandlingsarbetet. Övrig verksamhet Övrig verksamhet består av Habiliteket, med säte i Täby. Habiliteket bedriver förskole- och grundskoleverksamhet samt korttidsboende för barn med flerfunktionshinder. Humanas kultur medarbetarna och värdegrunden är centrala Viljan att göra skillnad och engagemanget hos medarbetarna på Humana förenar och präglar företaget. I grunden finns Humanas värderingar och kultur, vilket genomsyrar verksamheten. Humana är en lärande organisation som utvecklas genom att lyssna på och värna om medarbetarnas synpunkter, tankar och idéer. Humana strävar alltid efter att besluten ska tas där verksamheten bedrivs. Det innebär att personalen har stort inflytande över hur verksamheten styrs, och kan anpassa arbetet utifrån kundens önskemål, behov och förväntningar. Humana tror på ett decentraliserat ledarskap eftersom det leder till större engagemang hos medarbetare, vilket i sin tur återspeglas i mötet med kunden. Det är där Humana gör skillnad. Humana genomför regelbundet NMI-undersökningar (Nöjd-Medarbetar-Index). Detta är ett sätt att konkret mäta och följa upp våra medarbetares intryck av Humana som arbetsgivare och ett viktigt verktyg i vår ständiga strävan att förbättra oss. En aktiv röst i samhällsdebatten Humana vill vara med och påverka branschen och samhället i de områden där Humana verkar genomfördes för fjärde gången Tillgänglighetsbarometern där Humana tar temperaturen på kommuners arbete med tillgänglighet för funktionshindrade. Under året har det dessutom initierats ytterligare två undersökningar, Barnbarometern och Äldreomsorgsindex. Dessa undersökningar hjälper kommunerna att utvärdera sin egen verksamhet, och driva på arbetet, inom Humanas verksamhetsområden. På så sätt vill Humana som ledande aktör påverka utvecklingen för hela omsorgsbranschen och förutsättningarna för kunderna. Inom assistans ger Humanas juristavdelning ut en juridisk årsrapport som varje år belyser vilka trender som råder inom rättsväsendet inom LSS-lagstiftningen. Inom Humana råder nolltolerans mot såväl lagbrott som brott mot regelverk och mot bristande efterlevnad av Humanas etiska regler. Som marknadens största privata aktör inom assistans ser Humana det som en viktig uppgift att vara pådrivande för genomförande av ytterligare förbättringar i regelverk och tydligare krav på assistansanordnare som höjer den generella kvaliteten och skapar en ökad trygghet för kunder såväl som assistenter. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Besluten ännu närmare kunden inom assistans Humanas regionalisering har slagit igenom fullt under Besluten fattas på plats ute på regionkontoren nära kunderna. Behovet har vuxit fram i takt med att verksamheten utökats samtidigt som regionerna arbetar allt närmare kunderna och assistenterna. För att kunna betjäna kunderna bättre har Region Mitt öppnat kontor i Karlstad och Region Norr har öppnat kontor i Gävle samtidigt som Luleåkontoret flyttat till nya mer kundanpassade lokaler. Humanas värdegrund i praktiken Det viktiga arbetet med Humanas värdegrund (Engagemang-Glädje-Ansvar) har intensifierats under 2013 med hjälp av värdegrundsambassadörer runt om i företaget. Dialoger har förts såväl inom ledningsgrupper som vid personalträffar. Under 2014 står de personliga assistenterna i fokus för värdegrundsarbetet. Nytt särskilt boende I Kungsbacka i oktober slog Humana upp portarna till Sveriges första vård- och omsorgsboende som också är ett passivhus ett energisnålt hus som är byggt för att minimera värmeförluster och tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och solen. Flertalet nya LSS-boenden Den 1 november tog Humana över driften av 12 stycken LSS-boenden i Uppsala. Sedan tidigare har Humana åtta LSS-boenden vilket ger totalt 20 boenden i Uppsala. Detta stärker Humanas möjligheter att utveckla LSSverksamheten ytterligare. Humana siffror

4 Förvaltningsberättelse Nya enheter inom individ och familjeomsorg I Älvsbyn öppnades enheten Boromir för målgruppen pojkar av annat etniskt ursprung, med särskilt behov av stöd eller bearbetning av tidigare trauman i hemlandet/ under flykten. I Älvkarleby öppnade K REHAB enhet Öst, som tar emot vuxna med komplex problematik. Under våren öppnar enheten Nenya, som fick tillstånd i november (målgrupp unga pojkar med missbruk i relation till migration). Förvärv I början av året förvärvade Humana Ekeliden AB inkråmet i Syster Hulda Englunds stiftelse Ekeliden (LSS). I september förvärvades Carema Hemtjänst AB. Bolaget har omkring medarbetare och omkring hemtjänstkunder. Under året har Humana förvärvat Davidsbo koncernen, Humlans HVB, HVB Lappetorp och Storsjögårdens HVB (individ och familjeomsorg). I januari 2014 förvärvades INOM-koncernen som idag omfattar 900 årsanställda och 900 vårduppdrag. INOMs behandlingsverksamhet sätter klienten i centrum och bygger på en evidensbaserad praktik samt metoder och behandlingar som vilar på vetenskaplig grund. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Humana koncernen bedriver verksamhet som finansieras av stat och kommuner, vilket innebär att verksamheten påverkas av politiska beslut. Det innebär att Humanas tillväxtmöjligheter påverkas av opinionen och politikernas syn på koncernens verksamhetsområden. Humana har en ständigt pågående omvärldsbevakning. Syftet är att snabbt uppfatta förändringar i omvärlden för att kunna bedöma risker och möjligheter och anpassa verksamheten till omvärldens förändring. Den politiska situationen utvärderas fortlöpande. Koncernen är exponerad för finansiella risker, framförallt i form av kreditrisk, ränterisk och refinansieringsrisk. Kreditrisken minimeras genom att kunderna till största delen utgörs av stat och kommuner. Koncernens finansiella skulder framgår av balansräkningen på sid 8 och förfallostrukturen för låneskulden framgår av not 11 och 12. Räntan på låneskulden enligt not 11 är fast och förfaller till betalning samtidigt som låneskulden. Räntan på skulder till kreditinstitut är rörlig, men har genom räntederivat omvandlats till en fast ränta. Årets resultat Omsättningen har under året ökat med 18% till 3 529,8 Mkr tack vare nyetablerade enheter, vunna entreprenadkontrakt och genomförda förvärv. Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgår till 221,9 Mkr vilket är en ökning med 9% jämfört med föregående års 204,1 Mkr. Från det avgår avskrivningar på goodwill med 80,9 Mkr och nedskrivningar på goodwill med 50,1 Mkr, sammanlagt 131,0 Mkr. Nedskrivningen på goodwill är relaterad till värderingsjusteringar av tidigare gjorda förvärv. Det finansiella nettot uppgår till minus 25,7 Mkr och skattekostnaden uppgår till 36,3 Mkr. Att skattekostnadens andel av resultatet är förhållandevis hög förklaras av att av- och nedskrivningar på goodwill inte är skattemässigt avdragsgilla. Framtida utveckling Koncernen fortsätter sin strategi att växa, dels genom ytterligare förvärv av bolag och dels genom satsningar på organisk tillväxt. Koncernen kommer fortsätta att lägga anbud på entreprenader och att starta nya enheter drivna i egen regi. Humana ser positivt på framtiden och ambitionen är en fortsatt tillväxt under kommande räkenskapsår. Förslag till vinstdisposition Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade medel Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. Omsättning, resultat och ställning KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 33,5% 36,2% 36,4% 5,6% 5,7% Medelantal anställda Humana i siffror 2013

5 Koncernens resultaträkning KSEK Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Rörelsens kostnader Kostnader för tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT Humana siffror

6 Koncernens balansräkning KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 5a Licenser 5b Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5c Förbättringsutgifter annans fastighet 5d Inventarier 5e Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätt Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Humana i siffror 2013

7 Koncernens balansräkning KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital; A aktier, B aktier och 7 Pref Aktier Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Aktier i dotterbolag Företagsinteckningar Ställda säkerheter övrigt Spärrmedel bank Ansvarsförbindelser 0 0 Humana siffror

8 Koncernens kassaflödesanalys KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Annat ej kassaflödespåverkande Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (+)/Minskning ( ) av kundfordringar Ökning ( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Ökning (+)/Minskning ( ) av leverantörsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella & materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lån kreditinstitut Amortering av övriga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Humana i siffror 2013

9 Moderbolagets resultaträkning KSEK Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Förändring av periodiseringsfond Skatt ÅRETS RESULTAT Humana siffror

10 Moderbolagets balansräkning KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5e Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Humana i siffror 2013

11 Moderbolagets balansräkning KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital; A aktier, B aktier och 7 Pref aktier Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit (koncernlimit tkr) Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Aktier i dotterbolag Ansvarsförbindelser Inga Inga Humana siffror

12 Moderbolagets kassaflödesanalys KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Ökning (+)/Minskning ( ) av leverantörsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella & materiella anläggningstillgångar 0 37 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 37 Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Lån koncernföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Humana i siffror 2013

13 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernen/moderbolaget Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2- reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har redovisats till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges i not nedan. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Koncernredovisningen omfattar dotterföretag där moderföretaget innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden och inkluderas i koncernredovisningens intäkter och kostnader, tillgångar och skulder från och med förvärvstidpunkten. Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Koncernbidrag Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering. Koncernbidrag redovisas enligt den ekonomiska innebörden, vilket innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess skatteeffekt medan koncernbidrag som är att jämställa med utdelning redovisas som utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess skatteeffekt redovisas i resultaträkningen. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd och bedömt restvärde. Den förvärvade verksamhetens karaktär är av strategisk karraktär, vilket gör att den bedömda livslängden på goodwillen bedöms att uppgå till minst 20 år. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Goodwill 5,0% Fastigheter 2,0% Inventarier 20,0% Licenser 20,0% Finansiella anläggningstillgångar Aktier redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR2001:11. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatt. Derivatinstrument Derivatinstrument utgörs av ränteswappar som innehas för att säkra exponering för ränterisk. Vinster och förluster på på den del som avser säkringsinstrument redovisas vid samma tidpunkt som vinster och förluster på den säkrade posten. Derivatinstrument som inte utgör säkringsinstrument redovisas enligt lägsta värdes princip. Intäktsredovisning Intäkter redovisas i enlighet med BFNAR 2003:3. Intäkter redovisas i den period under vilken tjänsten har utförts till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Nyckeltal För beräkning av nyckeltal har nedanstående formler använts. Soliditet = Beskattat Eget kapital / Balansomslutningen Not 2 Moderföretagets försäljning till koncernföretag Inköp 0,0% 0,0% Försäljning 100,0% 100,0% Humana siffror

14 Noter Not 3 Upplysning om revisorns arvode Koncernen Moderbolaget KPMG AB Revisionsuppdrag Skatterådgivning Summa Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltalet heltidsanställda Antal årsanställda Varav män Antal årsanställda Totalt i moderbolaget 9 44% 7 57% Varav män Dotterföretag Humana Assistans AB % % Ekonomibyrån i Wermland AB 18 39% 23 39% Humana Omsorg AB 617 8% 542 8% Humana Ekeliden AB 44 11% Humana Hemtjänst AB % Baggium Vård & Behandling AB % % Vassbo behandlinshem AB 16 56% 13 69% Hallandshem AB 0 0% 8 75% Balanshem AB 8 50% 5 60% Vidablick AB 22 36% 6 33% Tiangruppen AB 50 52% 45 51% Adventum Vård AB 97 51% 89 49% Adventum Specialpedagogik AB 8 63% 7 43% K REHAB AB 27 37% 23 35% Humlans HVB AB 24 25% HVB Lappetorp AB 47 81% Storsjögårdens HVB AB 7 14% Davidsbo Invest AB 2 50% Davidsbogård AB 29 47% Rehabiliteringsbolaget i Mälardalen AB 4 25% Cureum AB 4 25% Familjevårdskonsulenterna i Sverige AB 6 17% Habiliteket AB 44 9% 41 10% Totalt i dotterföretag % % Totalt i koncernen % % 14 Humana i siffror 2013

15 Noter Löner, ersättningar m m Löner och andra ersättningar Soc.kostn (varav pens. kostnader) Löner och andra ersättningar Soc.kostn (varav pens. kostnader) Moderbolaget (0) (1 382) Dotterföretag (96 769) (97 179) Koncernen (96 769) (98 561) Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Moderbolaget Pensionspremie VD Dotterföretag Pensionspremie VD Koncernen Pensionspremie VD Uppsägningstid för VD är maximalt sex (6) månader vid uppsägning från bolaget och sex (6) månader vid egen uppsägning. Koncernen har gjort pensionsutfästelser, vilka tryggas genom kapitalförsäkring. Pensionsåtagandet är villkorat av värdet i kapitalförsäkringen och motsvarar därför värdet av tillgångarna i kapitalförsäkringen vid varje tillfälle. Per balansdagen uppgick värdet av tillgångarna i kapitalförsäkringen till tkr. Könsfördelning i styrelse mm Antal Varav män Antal Varav män Styrelse 6 83,3% 6 83,3% Företagsledning 7 71,4% 7 71,4% Not 5a Goodwill Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets av- och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Humana siffror

16 Noter Not 5b Licenser Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Förvärvat anskaffningsvärde Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Not 5c Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Förvärvat anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Humana i siffror 2013

17 Noter Not 5d Förbättringsutgifter annans fastighet Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Omklassificeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Not 5e Materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Förvärvat anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Humana siffror

18 Noter Not 6 Andelar i koncernföretag Företagets namn Antal andelar Säte Bokfört värde Humana Group Holding AB, 100% direkt ägt, Stockholm Humana Group AB, 100%, * Örebro Humana AB, 100%, * Örebro Nordic Care AB, 100%, * Örebro Humana Assistans AB, 100%, * Örebro Plus Assistans AB, 100%, * Örebro Ekonomibyrån i Wermland AB, 100%, * Filipstad Humana Omsorg AB, 100%, * Stockholm Humana Ekeliden AB, 100%, * Örebro Humana Hemtjänst AB, 100%, * Stockholm Baggium Vård & Behandling AB, 100%, * Göteborg Vassbo Behandlingshem AB, 100%, * Uddevalla Baggium Fastigheter AB, 100%, * Göteborg Baggium Tuve 15:90 AB, 100%, * Göteborg Hallandshem AB, 100%, * Kungsbacka Balanshem AB, 100%, * Höör Vidablick AB, 100%, * Helsingborg Tiangruppen AB, 100%, * Uppsala Adventum Vård AB, 100%, * Borlänge Adventum Specialpedagogik AB, 100%, * Borlänge K rehab AB, 100%, * Sandviken K REHAB Vård & behandling AB, 100%, * Sandviken Davidsbo Invest AB, 100%, * 500 Norberg Davidsbogård AB, 100%, * Norberg Familjevårdskonsulenterna i Sverige AB, 100%, * Örebro Curem AB, 100%, * 821 Örebro Rehabiliteringsbolaget i Mälardalen AB, 100%, * Örebro Davidsbo Fastigheter AB, 100%, * Norberg Humlans HVB AB, 100%, * Ockelbo HVB Lappetorp AB, 100%, * Trosa Storsjögårdens HVB AB, 100%, * Gävle Habiliteket AB, 100%, * Täby Bolag markerat med * är indirekt ägt av Humana Investment Holding AB Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Övrigt Summa Humana i siffror 2013

19 Noter Not 8 Förändring i eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Pågående emission Fria reserver Belopp vid årets ingång Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat Belopp vid årets utgång Emissionen om 7 aktier serie C1 till C7 har registrerats i januari Villkoren för de nytecknade preferensaktierna är att preferensbeloppet på KSEK löper med en årligt ackumulerande avkastning på 12%. Den ackumulerade outbetalda avkastningen per 31 dec 2013 uppgår till KSEK Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Pågående emission Fria reserver Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Skatt på grund av ändrad taxering Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa Not 10 Obeskattade reserver Moderbolaget Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa Humana siffror

20 Noter Not 11 Skulder till kreditinstitut Koncernen Moderbolaget Skuld till kreditinstitut med förfall inom 1 år Skuld till kreditinstitut med förfall inom 1 5 år Summa Skulder till kreditinstitut är förenade med sedvanliga åtaganden för återbetalning av skuld till kreditinstitut. Not 12 Övriga långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget Skuld till övr. långivare med förfall efter 5 år Övriga långfristiga skulder Summa Räntan på låneskulden till övriga långivare är fast och förfaller till betalning samtidigt som låneskulden. Not 13 Övriga kortfristiga skulder Koncernen Moderbolaget Personalens skatter och avgifter Övriga poster Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupen lön Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader kreditinstitut Upplupna pensioner Övriga poster Summa Humana i siffror 2013

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5

Innehåll. Organisation och ägarförhållanden 3. Marknaden 3-4. Medarbetare 4-5. Resultat och ställning 5. Finansiering 5. Miljö 5 Årsredovisning 2010/2011 Innehåll Organisation och ägarförhållanden 3 Marknaden 3-4 Medarbetare 4-5 Resultat och ställning 5 Finansiering 5 Miljö 5 Risker och riskhantering 5 Händelser efter bokslutsdagen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för ICT Norden Fastigheter AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bravida AB

Årsredovisning 2006 Bravida AB Årsredovisning 2006 Bravida AB Produktion: Bravida, Koncerninformation Repro & Tryck: Litografia+ Fotograf: Petter Karlberg Vi skapar effektiva tekniska lösningar inom installation och service. Vår kompetens

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige

ÅRSREDOVISNING 2011. Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige ÅRSREDOVISNING 2011 Ett värdeskapande fastighetsbolag med fokus på Norra Sverige 2011 i sammandrag Artikel publicerad 2011-03-02 i tidningen Fastighetsaktien Stefan Fröjdendahl Intäkterna uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005

Årsredovisning 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Årsredovisning 2005 Bilder omslag: Den stora bilden är från service och montagearbete under stoppet 2005 vid M-reals pappersbruk i Husum. Bilderna på baksidan är tagna i samband med tre projekt som koncernen

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning

Året i siffror. CSR - hållbarhetsredovisning CSR - hållbarhetsredovisning VD har ordet Det här är nu tredje året du får årsredovisningen presenterad ihop med vår CSRredovisning. Båda är starkt sammankopplade eftersom ekonomisk hållbarhet är en viktig

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013

ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för Byggnadsfirman Lund Aktiebolag, organisationsnummer 556086-0917,

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2012

GE Money Bank Årsredovisning 2012 GE Money Bank Årsredovisning 2012 Innehåll VD-ord 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Rapport över förändring i Eget Kapital 11 Kassaflödesanalys

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006

Carnegie Investment Bank AB. (Org nr 516406-0138) Årsredovisning 2006 () Årsredovisning 2006 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB 1 (26) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Carnegie Investment Bank AB får härmed avge årsredovisning för verksamheten i

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Skandrenting årsredovisning 2006

Skandrenting årsredovisning 2006 Skandrenting årsredovisning 2006 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Skandrenting AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2006. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Sturestadens Fastighets AB (organisationsnummer 556167-2063) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för år 2013. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer