Förvaltningsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningsberättelse"

Transkript

1 Året i siffror 2013

2 Förvaltningsberättelse Verksamhetens art och inriktning Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Humana tillhandahåller sociala tjänster inom ramen för främst kommunernas ansvarsområden. Personlig assi stans, äldreomsorg, LSS-boenden och individ- och familje omsorg är Humanas verksamhetsområden. Humanas vision och verksamhetens utgångspunkt är att alla har rätt till ett bra liv. Humana har över hel/deltidsanställda medarbetare över hela Sverige (2013). Bolagets säte är i Stockholm. Humana är medlem i bransch- och arbetsgivarorganisationen Vårdföretagarna, som är en del av Svenskt Näringsliv. Personlig assistans Humana har arbetat med personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar i mer än ett decennium och är idag Sveriges största assistansbolag med verksamhet i över 230 kommuner. Humanas assistansverksamhet har nått sin ledande position genom en kombination av att ständigt sätta individen i fokus och ett konsekvent kvalitetsarbete. Från start har organisationen byggts för att kunna erbjuda skräddarsydd personlig assistans där kundens inflytande i processen är central. Assistansverksamheten har Sveriges i särklass största juridiska kompetens. Humana akademin säkerställer utbildning av Humanas personliga assistenter för trygghet och trivsel i sin yrkesroll. Fortsatt satsning på webbaserade utbildningar har inneburit att assistenter har kompetensutvecklats under året. Verksamheten bedrivs från huvudkontoret i Örebro, regionkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Umeå och mindre kontor i Luleå, Falköping, Piteå, Kalix och Östersund. Under 2013 har nya kontor öppnats i Uppsala, Gävle och Karlstad. Humana har tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva personlig assistans. Innehåll 2 Förvaltningsberättelse 5 Koncernens resultaträkning 6 Koncernens balansräkning 8 Koncernens kassaflödesanalys 9 Moderbolagets resultaträkning 10 Moderbolagets balansräkning 12 Moderbolagets kassaflödesanalys 13 Noter Äldreomsorg Utifrån kundens egna förutsättningar, behov och önskemål erbjuder Humana en individanpassad äldreomsorg. Äldreomsorg består av två verksamhetsområden, särskilda boenden och hemtjänst. Vanligast är att äldre väljer att bo hemma så länge det fungerar med hjälp av hemtjänst men ibland är särskilt boende ett välbehövt alternativ. Hemtjänst blir ett allt större verksamhetsområde för Humana med verksamhet i 15 kommuner med kundval (LOV) där den enskilde själv kan välja vilken utförare av tjänsten man vill ha och i en kommun där hemtjänsten är upphandlad. 12 av kommunerna har tillkommit under Inom särskilt boende utgår uppdraget från de avtal som beställaren, det vill säga kommunen, sätter upp genom upphandling. Humana har särskilt boende på entreprenad (LOU) på 11 orter. LSS-boenden Humana driver LSS-boenden, gruppbostäder anpassade för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar i Laholm, Falkenberg, Tyringe och Uppsala. Bostäderna är anpassade för att möjliggöra ett liv utan hinder för kunderna. Att kunna gå direkt från sin lägenhet ut till ett gemensamhetsutrymme fyllt av aktiviteter och en 2 Humana i siffror 2013

3 Förvaltningsberättelse gagerade medarbetare är viktigt för kundernas livskvalitet. I våra grupp- och serviceboenden arbetar personal med hög kompetens. Sjuksköterskor finns att tillgå dygnet runt och på gruppbostäder finns alltid personal på plats dygnet runt. På servicebostäderna finns personal på plats eller tillgängliga dygnets alla timmar. Fritidsaktiviteter planeras och genomförs efter varje kunds önskemål. Individ och familjeomsorg Humanas individ och familjeomsorg bildar en vårdfläta som kan ta emot alla barn, unga och vuxna med psykosocial problematik. Med förvärvet av INOM-koncernen, Nordens ledande företag inom socialpsykiatri för vuxna, i början av 2014 har Humana kunnat bredda sitt erbjudande väsentligt och är nu marknadsledare. Rollen som ledande aktör innebär att Humana kan erbjuda hög kvalitet och rätt kompetens över hela Sverige. Humanas medarbetare har lång erfarenhet och specialkompetens inom bland annat psykiatri, psykosocialt förändringsarbete, trauma, krishantering och missbruk. Det finns även en stor kulturell och språklig kompetens. FOU-enheten (forskning och utveckling) inom individ och familj delar med sig av de senaste rönen och framstegen i form av föreläsningar och rapporter. Enheten utvecklar egna metoder och utvärderingsinstrument och samarbetar med ledande högskolor. INOM Akademin har skapats för att stödja utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt som utgår ifrån det praktiska omsorgs- och behandlingsarbetet. Övrig verksamhet Övrig verksamhet består av Habiliteket, med säte i Täby. Habiliteket bedriver förskole- och grundskoleverksamhet samt korttidsboende för barn med flerfunktionshinder. Humanas kultur medarbetarna och värdegrunden är centrala Viljan att göra skillnad och engagemanget hos medarbetarna på Humana förenar och präglar företaget. I grunden finns Humanas värderingar och kultur, vilket genomsyrar verksamheten. Humana är en lärande organisation som utvecklas genom att lyssna på och värna om medarbetarnas synpunkter, tankar och idéer. Humana strävar alltid efter att besluten ska tas där verksamheten bedrivs. Det innebär att personalen har stort inflytande över hur verksamheten styrs, och kan anpassa arbetet utifrån kundens önskemål, behov och förväntningar. Humana tror på ett decentraliserat ledarskap eftersom det leder till större engagemang hos medarbetare, vilket i sin tur återspeglas i mötet med kunden. Det är där Humana gör skillnad. Humana genomför regelbundet NMI-undersökningar (Nöjd-Medarbetar-Index). Detta är ett sätt att konkret mäta och följa upp våra medarbetares intryck av Humana som arbetsgivare och ett viktigt verktyg i vår ständiga strävan att förbättra oss. En aktiv röst i samhällsdebatten Humana vill vara med och påverka branschen och samhället i de områden där Humana verkar genomfördes för fjärde gången Tillgänglighetsbarometern där Humana tar temperaturen på kommuners arbete med tillgänglighet för funktionshindrade. Under året har det dessutom initierats ytterligare två undersökningar, Barnbarometern och Äldreomsorgsindex. Dessa undersökningar hjälper kommunerna att utvärdera sin egen verksamhet, och driva på arbetet, inom Humanas verksamhetsområden. På så sätt vill Humana som ledande aktör påverka utvecklingen för hela omsorgsbranschen och förutsättningarna för kunderna. Inom assistans ger Humanas juristavdelning ut en juridisk årsrapport som varje år belyser vilka trender som råder inom rättsväsendet inom LSS-lagstiftningen. Inom Humana råder nolltolerans mot såväl lagbrott som brott mot regelverk och mot bristande efterlevnad av Humanas etiska regler. Som marknadens största privata aktör inom assistans ser Humana det som en viktig uppgift att vara pådrivande för genomförande av ytterligare förbättringar i regelverk och tydligare krav på assistansanordnare som höjer den generella kvaliteten och skapar en ökad trygghet för kunder såväl som assistenter. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut Besluten ännu närmare kunden inom assistans Humanas regionalisering har slagit igenom fullt under Besluten fattas på plats ute på regionkontoren nära kunderna. Behovet har vuxit fram i takt med att verksamheten utökats samtidigt som regionerna arbetar allt närmare kunderna och assistenterna. För att kunna betjäna kunderna bättre har Region Mitt öppnat kontor i Karlstad och Region Norr har öppnat kontor i Gävle samtidigt som Luleåkontoret flyttat till nya mer kundanpassade lokaler. Humanas värdegrund i praktiken Det viktiga arbetet med Humanas värdegrund (Engagemang-Glädje-Ansvar) har intensifierats under 2013 med hjälp av värdegrundsambassadörer runt om i företaget. Dialoger har förts såväl inom ledningsgrupper som vid personalträffar. Under 2014 står de personliga assistenterna i fokus för värdegrundsarbetet. Nytt särskilt boende I Kungsbacka i oktober slog Humana upp portarna till Sveriges första vård- och omsorgsboende som också är ett passivhus ett energisnålt hus som är byggt för att minimera värmeförluster och tillvarata värme från de boende, elektriska apparater och solen. Flertalet nya LSS-boenden Den 1 november tog Humana över driften av 12 stycken LSS-boenden i Uppsala. Sedan tidigare har Humana åtta LSS-boenden vilket ger totalt 20 boenden i Uppsala. Detta stärker Humanas möjligheter att utveckla LSSverksamheten ytterligare. Humana siffror

4 Förvaltningsberättelse Nya enheter inom individ och familjeomsorg I Älvsbyn öppnades enheten Boromir för målgruppen pojkar av annat etniskt ursprung, med särskilt behov av stöd eller bearbetning av tidigare trauman i hemlandet/ under flykten. I Älvkarleby öppnade K REHAB enhet Öst, som tar emot vuxna med komplex problematik. Under våren öppnar enheten Nenya, som fick tillstånd i november (målgrupp unga pojkar med missbruk i relation till migration). Förvärv I början av året förvärvade Humana Ekeliden AB inkråmet i Syster Hulda Englunds stiftelse Ekeliden (LSS). I september förvärvades Carema Hemtjänst AB. Bolaget har omkring medarbetare och omkring hemtjänstkunder. Under året har Humana förvärvat Davidsbo koncernen, Humlans HVB, HVB Lappetorp och Storsjögårdens HVB (individ och familjeomsorg). I januari 2014 förvärvades INOM-koncernen som idag omfattar 900 årsanställda och 900 vårduppdrag. INOMs behandlingsverksamhet sätter klienten i centrum och bygger på en evidensbaserad praktik samt metoder och behandlingar som vilar på vetenskaplig grund. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Humana koncernen bedriver verksamhet som finansieras av stat och kommuner, vilket innebär att verksamheten påverkas av politiska beslut. Det innebär att Humanas tillväxtmöjligheter påverkas av opinionen och politikernas syn på koncernens verksamhetsområden. Humana har en ständigt pågående omvärldsbevakning. Syftet är att snabbt uppfatta förändringar i omvärlden för att kunna bedöma risker och möjligheter och anpassa verksamheten till omvärldens förändring. Den politiska situationen utvärderas fortlöpande. Koncernen är exponerad för finansiella risker, framförallt i form av kreditrisk, ränterisk och refinansieringsrisk. Kreditrisken minimeras genom att kunderna till största delen utgörs av stat och kommuner. Koncernens finansiella skulder framgår av balansräkningen på sid 8 och förfallostrukturen för låneskulden framgår av not 11 och 12. Räntan på låneskulden enligt not 11 är fast och förfaller till betalning samtidigt som låneskulden. Räntan på skulder till kreditinstitut är rörlig, men har genom räntederivat omvandlats till en fast ränta. Årets resultat Omsättningen har under året ökat med 18% till 3 529,8 Mkr tack vare nyetablerade enheter, vunna entreprenadkontrakt och genomförda förvärv. Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar på materiella anläggningstillgångar uppgår till 221,9 Mkr vilket är en ökning med 9% jämfört med föregående års 204,1 Mkr. Från det avgår avskrivningar på goodwill med 80,9 Mkr och nedskrivningar på goodwill med 50,1 Mkr, sammanlagt 131,0 Mkr. Nedskrivningen på goodwill är relaterad till värderingsjusteringar av tidigare gjorda förvärv. Det finansiella nettot uppgår till minus 25,7 Mkr och skattekostnaden uppgår till 36,3 Mkr. Att skattekostnadens andel av resultatet är förhållandevis hög förklaras av att av- och nedskrivningar på goodwill inte är skattemässigt avdragsgilla. Framtida utveckling Koncernen fortsätter sin strategi att växa, dels genom ytterligare förvärv av bolag och dels genom satsningar på organisk tillväxt. Koncernen kommer fortsätta att lägga anbud på entreprenader och att starta nya enheter drivna i egen regi. Humana ser positivt på framtiden och ambitionen är en fortsatt tillväxt under kommande räkenskapsår. Förslag till vinstdisposition Moderbolaget Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade medel Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att i ny räkning balanseras Beträffande moderbolagets och koncernens resultat och ställning i övrigt hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar, kassaflödesanalyser samt tilläggsupplysningar. Alla belopp uttrycks i svenska kronor där ej annat anges. Omsättning, resultat och ställning KSEK Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 33,5% 36,2% 36,4% 5,6% 5,7% Medelantal anställda Humana i siffror 2013

5 Koncernens resultaträkning KSEK Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Rörelsens kostnader Kostnader för tjänster Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt ÅRETS RESULTAT Humana siffror

6 Koncernens balansräkning KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill 5a Licenser 5b Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 5c Förbättringsutgifter annans fastighet 5d Inventarier 5e Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätt Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Humana i siffror 2013

7 Koncernens balansräkning KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital; A aktier, B aktier och 7 Pref Aktier Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Uppskjuten skatteskuld Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för skulder till kreditinstitut Aktier i dotterbolag Företagsinteckningar Ställda säkerheter övrigt Spärrmedel bank Ansvarsförbindelser 0 0 Humana siffror

8 Koncernens kassaflödesanalys KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Annat ej kassaflödespåverkande Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (+)/Minskning ( ) av kundfordringar Ökning ( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Ökning (+)/Minskning ( ) av leverantörsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella & materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Lån kreditinstitut Amortering av övriga skulder Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Humana i siffror 2013

9 Moderbolagets resultaträkning KSEK Not Rörelsens intäkter mm Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Utdelning koncernföretag Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Förändring av periodiseringsfond Skatt ÅRETS RESULTAT Humana siffror

10 Moderbolagets balansräkning KSEK Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 5e Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Humana i siffror 2013

11 Moderbolagets balansräkning KSEK Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 8 Bundet eget kapital Aktiekapital; A aktier, B aktier och 7 Pref aktier Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfond Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit (koncernlimit tkr) Övriga långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Aktier i dotterbolag Ansvarsförbindelser Inga Inga Humana siffror

12 Moderbolagets kassaflödesanalys KSEK Den löpande verksamheten Rörelseresultat Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning ( )/Minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+)/Minskning ( ) av rörelseskulder Ökning (+)/Minskning ( ) av leverantörsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella & materiella anläggningstillgångar 0 37 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 37 Finansieringsverksamheten Amortering av låneskulder Lån koncernföretag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Humana i siffror 2013

13 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Koncernen/moderbolaget Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2- reglerna). I de fall det saknas ett allmänt råd från Bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer. Fordringar har upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har redovisats till anskaffningsvärde respektive nominellt värde om ej annat anges i not nedan. Koncernredovisning Koncernredovisning har upprättats i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation RR1:00. Koncernredovisningen omfattar dotterföretag där moderföretaget innehar mer än 50% av röstetalet eller på annat sätt har bestämmande inflytande. Dotterföretag redovisas enligt förvärvsmetoden och inkluderas i koncernredovisningens intäkter och kostnader, tillgångar och skulder från och med förvärvstidpunkten. Koncernmässig goodwill uppkommer när anskaffningsvärdet vid förvärv av andelar överstiger det verkliga värdet på det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Koncernbidrag Koncernbidrag och aktieägartillskott redovisas i enlighet med uttalandet från Rådet för finansiell rapportering. Koncernbidrag redovisas enligt den ekonomiska innebörden, vilket innebär att koncernbidrag som lämnats i syfte att minimera koncernens skatt redovisas direkt mot balanserade vinstmedel efter avdrag för dess skatteeffekt medan koncernbidrag som är att jämställa med utdelning redovisas som utdelning. Det innebär att erhållet koncernbidrag och dess skatteeffekt redovisas i resultaträkningen. Materiella och immateriella anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas ekonomiska livslängd och bedömt restvärde. Den förvärvade verksamhetens karaktär är av strategisk karraktär, vilket gör att den bedömda livslängden på goodwillen bedöms att uppgå till minst 20 år. Avskrivningar enligt plan är gjorda enligt följande: Goodwill 5,0% Fastigheter 2,0% Inventarier 20,0% Licenser 20,0% Finansiella anläggningstillgångar Aktier redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Fordringar Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta. Skatt Företaget och koncernen tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om redovisning av inkomstskatter, BFNAR2001:11. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar avseende avdragsgilla temporära skillnader och underskottsavdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att dessa kommer att medföra lägre skatt. Derivatinstrument Derivatinstrument utgörs av ränteswappar som innehas för att säkra exponering för ränterisk. Vinster och förluster på på den del som avser säkringsinstrument redovisas vid samma tidpunkt som vinster och förluster på den säkrade posten. Derivatinstrument som inte utgör säkringsinstrument redovisas enligt lägsta värdes princip. Intäktsredovisning Intäkter redovisas i enlighet med BFNAR 2003:3. Intäkter redovisas i den period under vilken tjänsten har utförts till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Nyckeltal För beräkning av nyckeltal har nedanstående formler använts. Soliditet = Beskattat Eget kapital / Balansomslutningen Not 2 Moderföretagets försäljning till koncernföretag Inköp 0,0% 0,0% Försäljning 100,0% 100,0% Humana siffror

14 Noter Not 3 Upplysning om revisorns arvode Koncernen Moderbolaget KPMG AB Revisionsuppdrag Skatterådgivning Summa Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Medeltalet heltidsanställda Antal årsanställda Varav män Antal årsanställda Totalt i moderbolaget 9 44% 7 57% Varav män Dotterföretag Humana Assistans AB % % Ekonomibyrån i Wermland AB 18 39% 23 39% Humana Omsorg AB 617 8% 542 8% Humana Ekeliden AB 44 11% Humana Hemtjänst AB % Baggium Vård & Behandling AB % % Vassbo behandlinshem AB 16 56% 13 69% Hallandshem AB 0 0% 8 75% Balanshem AB 8 50% 5 60% Vidablick AB 22 36% 6 33% Tiangruppen AB 50 52% 45 51% Adventum Vård AB 97 51% 89 49% Adventum Specialpedagogik AB 8 63% 7 43% K REHAB AB 27 37% 23 35% Humlans HVB AB 24 25% HVB Lappetorp AB 47 81% Storsjögårdens HVB AB 7 14% Davidsbo Invest AB 2 50% Davidsbogård AB 29 47% Rehabiliteringsbolaget i Mälardalen AB 4 25% Cureum AB 4 25% Familjevårdskonsulenterna i Sverige AB 6 17% Habiliteket AB 44 9% 41 10% Totalt i dotterföretag % % Totalt i koncernen % % 14 Humana i siffror 2013

15 Noter Löner, ersättningar m m Löner och andra ersättningar Soc.kostn (varav pens. kostnader) Löner och andra ersättningar Soc.kostn (varav pens. kostnader) Moderbolaget (0) (1 382) Dotterföretag (96 769) (97 179) Koncernen (96 769) (98 561) Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda Styrelse och VD Övriga anställda Styrelse och VD Övriga anställda Moderbolaget Pensionspremie VD Dotterföretag Pensionspremie VD Koncernen Pensionspremie VD Uppsägningstid för VD är maximalt sex (6) månader vid uppsägning från bolaget och sex (6) månader vid egen uppsägning. Koncernen har gjort pensionsutfästelser, vilka tryggas genom kapitalförsäkring. Pensionsåtagandet är villkorat av värdet i kapitalförsäkringen och motsvarar därför värdet av tillgångarna i kapitalförsäkringen vid varje tillfälle. Per balansdagen uppgick värdet av tillgångarna i kapitalförsäkringen till tkr. Könsfördelning i styrelse mm Antal Varav män Antal Varav män Styrelse 6 83,3% 6 83,3% Företagsledning 7 71,4% 7 71,4% Not 5a Goodwill Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets av- och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Humana siffror

16 Noter Not 5b Licenser Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Förvärvat anskaffningsvärde Inköp Utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Not 5c Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Förvärvat anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Humana i siffror 2013

17 Noter Not 5d Förbättringsutgifter annans fastighet Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Inköp Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar enligt plan Omklassificeringar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Not 5e Materiella anläggningstillgångar Koncernen Moderbolaget Ingående anskaffningsvärde Förvärvat anskaffningsvärde Inköp Försäljningar/utrangeringar Omklassificeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Omklassificeringar Försäljningar/utrangeringar Förvärvade avskrivningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde Humana siffror

18 Noter Not 6 Andelar i koncernföretag Företagets namn Antal andelar Säte Bokfört värde Humana Group Holding AB, 100% direkt ägt, Stockholm Humana Group AB, 100%, * Örebro Humana AB, 100%, * Örebro Nordic Care AB, 100%, * Örebro Humana Assistans AB, 100%, * Örebro Plus Assistans AB, 100%, * Örebro Ekonomibyrån i Wermland AB, 100%, * Filipstad Humana Omsorg AB, 100%, * Stockholm Humana Ekeliden AB, 100%, * Örebro Humana Hemtjänst AB, 100%, * Stockholm Baggium Vård & Behandling AB, 100%, * Göteborg Vassbo Behandlingshem AB, 100%, * Uddevalla Baggium Fastigheter AB, 100%, * Göteborg Baggium Tuve 15:90 AB, 100%, * Göteborg Hallandshem AB, 100%, * Kungsbacka Balanshem AB, 100%, * Höör Vidablick AB, 100%, * Helsingborg Tiangruppen AB, 100%, * Uppsala Adventum Vård AB, 100%, * Borlänge Adventum Specialpedagogik AB, 100%, * Borlänge K rehab AB, 100%, * Sandviken K REHAB Vård & behandling AB, 100%, * Sandviken Davidsbo Invest AB, 100%, * 500 Norberg Davidsbogård AB, 100%, * Norberg Familjevårdskonsulenterna i Sverige AB, 100%, * Örebro Curem AB, 100%, * 821 Örebro Rehabiliteringsbolaget i Mälardalen AB, 100%, * Örebro Davidsbo Fastigheter AB, 100%, * Norberg Humlans HVB AB, 100%, * Ockelbo HVB Lappetorp AB, 100%, * Trosa Storsjögårdens HVB AB, 100%, * Gävle Habiliteket AB, 100%, * Täby Bolag markerat med * är indirekt ägt av Humana Investment Holding AB Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupna intäkter Förutbetalda kostnader Övrigt Summa Humana i siffror 2013

19 Noter Not 8 Förändring i eget kapital Koncernen Aktiekapital Bundna reserver Pågående emission Fria reserver Belopp vid årets ingång Förskjutningar mellan bundet och fritt eget kapital Årets resultat Belopp vid årets utgång Emissionen om 7 aktier serie C1 till C7 har registrerats i januari Villkoren för de nytecknade preferensaktierna är att preferensbeloppet på KSEK löper med en årligt ackumulerande avkastning på 12%. Den ackumulerade outbetalda avkastningen per 31 dec 2013 uppgår till KSEK Moderbolaget Aktiekapital Bundna reserver Pågående emission Fria reserver Belopp vid årets ingång Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 9 Skatt på årets resultat Koncernen Moderbolaget Skatt på grund av ändrad taxering Aktuell skatt Uppskjuten skatt Summa Not 10 Obeskattade reserver Moderbolaget Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Periodiseringsfond tax Summa Humana siffror

20 Noter Not 11 Skulder till kreditinstitut Koncernen Moderbolaget Skuld till kreditinstitut med förfall inom 1 år Skuld till kreditinstitut med förfall inom 1 5 år Summa Skulder till kreditinstitut är förenade med sedvanliga åtaganden för återbetalning av skuld till kreditinstitut. Not 12 Övriga långfristiga skulder Koncernen Moderbolaget Skuld till övr. långivare med förfall efter 5 år Övriga långfristiga skulder Summa Räntan på låneskulden till övriga långivare är fast och förfaller till betalning samtidigt som låneskulden. Not 13 Övriga kortfristiga skulder Koncernen Moderbolaget Personalens skatter och avgifter Övriga poster Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen Moderbolaget Upplupen lön Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntekostnader kreditinstitut Upplupna pensioner Övriga poster Summa Humana i siffror 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare

ÅRSREDOVISNING. Larminstallatör. Larmoperatör. Säkerhetsanalytiker. Flygplatskontrollant. Ordningsvakt Ronderande väktare ÅRSREDOVISNING 2011 Larmoperatör Larminstallatör Säkerhetsanalytiker Flygplatskontrollant Ordningsvakt Ronderande väktare Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Noter

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31

Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Årsredovisning 2012-09-01 2013-08-31 Innehåll Förvaltningsberättelse Sid 4 Flerårsöversikt Sid 5 Förslag till vinstdisposition Sid 5 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning tillgångar Sid 6 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer