Media Evolution Southern Sweden AB (svb)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Media Evolution Southern Sweden AB (svb)"

Transkript

1 Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Räkenskapsåret

2 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5-6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 7 Tilläggsupplysningar 8 Upplysningar till resultaträkning 9 Upplysningar till balansräkning Underskrifter 12

3 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 1(12) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Media Evolution Southern Sweden AB (svb), får härmed avge årsredovisning för 2014, bolagets sjunde räkenskapsår. Verksamheten Allmänt om verksamheten Den 17 december 2008 bildades den ideella föreningen Moving Media Southern Sweden (org nr ) av Region Skåne, Region Blekinge, NetPort Karlshamn AB, Malmö stad, Malmö Högskola och Scandvision Communication AB. Den ideella föreningen registrerade ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning - Moving Media Southern Sweden AB (svb) (org nr ). Under 2010 ändrades namnet till Media Evolution Southern Sweden AB. Bolagets uppgift är att genomföra den operativa verksamheten. Verksamheten grundlades genom två stora strukturfondsprojekt som bedrevs åren 2009 till och med Malmö Nya Medier (MNM) samt Moving Media Southern Sweden 1 (MMSS1) bildades aktiebolaget Media Evolution City i Malmö AB som ett dotterbolag till 100 % ägt av Media Evolution Southern Sweden AB. Övergripande verksamhet Den inledande verksamheten fokuserade på att genomdriva strukturfondsprojekten MMSS1 och Malmö Nya Medier. Syftet var och är att skapa en regional kraftsamling på området digitala medier med avsikten att skapa en långsiktig motor för tillväxt inom och i anslutning till de digitala branscherna. Verksamheten har med tiden byggts upp med tre verksamhetsområden: Kompetensutveckling, Communitybyggande och Marknadsutveckling/Marknadsskapande. En stor del av verksamheten ligger i att utveckla nya och banbrytande utvecklingsprojekt som ofta sker i gränssnitten mellan Akademi, näringsliv och offentliga sektor. Lejonparten av dessa projekt etableras i nära samarbete med regionens lärosäten samt med regionerna Skåne och Blekinge och regionernas kommuner. Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret CCCC Under 2013 startade vi, som en direkt följd av ett djuplodande strategiarbete, en utveckling av de tjänster som Media Evolution erbjuder sin omvärld. Denna verksamhet, kallad CCCC (Community, Collaboration, Competence & Clusters) erbjuder tjänster kopplade till kompetensutveckling, kollaborativa processer, klustersamarbeten samt community-byggande. Tjänsterna är ofta i form av utvecklingsprocesser, utbildningar eller strategiutvecklingsövningar. Dessa tjänster säljer Media Evolution ofta tillsammans med Media Evolution City och medlemmarna inom Media Evolution. Kunderna är alltifrån kommuner, regioner, enskilda företag och organisationer. Gemensamt är att de alla är inne i eller är på väg in i någon form av förändring kopplat till ett digitalt skifte i verksamheten. Under året har utveckling av koncepten Världens Bästa After Work, Världens Bästa Morgon, Bästa Besöket och Open Agency varit mycket framgångsrika och har bedrivits inom gruppen som driver CCCC. Koncepten har ökat omsättningen, både monetärt och i antal medverkande, och har stärkt vår grundläggande förankring och samarbete med våra medlemmar i stort. Competence boost ESF-projektet Competence Boost startade 2012 och avslutades i januari Syftet och målet med detta projekt är att stärka kompetensutvecklingen inom de digitala branscherna. Projektet har legat till grund för den kompetensutvecklingsverksamhet som nu Media Evolution mot slutet av 2013 bedrev framgångsrikt, ofta tillsammans med företag och organisationer inom medlemsbasen.

4 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 2(12) The Conference Den fram till nu växande verksamheten runt The Conference nådde nya höjder under året och är inte bara en fullsatt tvådagarskonferens med 1000 medverkande, utan innefattar numera också en hel veckas program med workshops, runda bordssamtal, fokusresor, angränsande mini-konferenser mm. Sammantaget medverkande närmare 2500 personer från hela Sverige och resten av världen under konferensveckan. The Conference har på ett mycket framgångsrikt sätt stärkt verksamheten som helhet och befäst Media Evolutions roll gällande utveckling och innovation inom den digitala världen, inte minst på internationellt plan. Medlemsutveckling Under 2014 mognade medlemsarbetet över lag och arbetet med premiummedlemmar utvecklades, i samråd med medlemsbasen, och har nu skapat en ny plattform för de ännu inte helt digitaliserade företagen att lära, utvecklas och skapa nära samarbete med den del av medlemsbasen som verkar i framkanten av det digitala skiftet. Denna plattform är fullständigt unik och är egentligen den bas på vilken Media Evolutions verksamhet vilar - mötet mellan den lite mer traditionella industrin, de digitala näringarna, akademi och de offentliga aktörerna. Medlemsantalet krymper och växer över året - den övergripande utvecklingen har under 2014 varit stabil, något ökande i antal men framförallt fler nya större företag som är i behov av att lära, tänka nytt och ställa om tillsammans med vårt community. EU-projekt Under året genomfördes två EU-projekt; Eurotransmedia och Tellus. Dessa två projekt löper t o m sommaren 2014 och syftar främst till att skapa bra och långsiktiga relationer med kluster från olika länder i Europa. Under senare delen av året startade vi arbetet med att söka nya EU-projekt, men nya och gamla samarbetspartners från Sverige och andra länder. Vi har med dessa två projekt som grund kunnat göra ansökningar som vi utan dessa samarbeten inte hade varit berättigade att göra. Arabic Game Jam Projektet söker och hittar nya talanger och verksamheter inom datorspelsbranschen kopplade till arabisktalade marknader. Efter en rad lyckade processer och workshops med mycketgott resultat kommer projektet tas vidare under 2015, då det också planeras internationell verksamhet inom området. Internationalisering I december gick Hong Kong Business of Design Week Asiens ledande årliga designevent av stapeln. Tillsammans med en rad aktörer, bl a Region Skåne, Malmö Stad, Form Design Center och flera medlemsföretag, hade Media Evolution stort inflytande i planeringen och genomförandet av utställningen Southern Sweden - Designing Life. Ett mycket lyckat arrangemang som gav många nya kontakter för ME men framförallt gav det medlemmar nya samarbetspartners, embryon till affärer och rena affärer som de inte hade kunnat utveckla utan projektet. Detta tar vi vidare under 2015 då vi planerar en övergripande internationaliseringsstrategi som syftar till etablering och försäljning av svenska företag, produkter och tjänster i andra länder men också etablering av nya aktörer och samarbeten i Sverige. I skrivande stund tittar vi på Kina(Hong Kong), Tyskland(Hamburg och Berlin), USA(Austin, San Fransisco och New York). Grunderna Media Evolution Southern Sweden AB har under 2014 stärkt sina relationer med Region Skåne, Region Blekinge, Malmö Stad, Helsingborgs Stad samt Malmö Högskola, Lunds Universitet och Blekinge Tekniska Högskola. Under hela året har vi arbetat för att fördjupa relationer och verksamhet i Helsingborg och Blekinge. Vi har utfört flera arrangemang och inlett ett flertal samarbeten kring te x, Världens Bästa After Work och deltagande i andra arrangemang så som seminarier, utbildningar, workshops, näringslivsdagar och liknande. Detta fokus kommer att stärkas än mer under 2015 och vi upplever redan nu att vi har ett mycket bättre och mer fruktsam dialog som har skapat bättre samarbeten med alla delar av grundfinansiärerna.

5 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 3(12) Flerårsöversikt Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % 3,7 2,8 2,9 2,0 Resultatdisposition Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

6 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 4(12) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Förändringar av pågående arbete Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Köp av tjänster, mm Övriga externa kostnader Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner 5 Förändring av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

7 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 5(12) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Pågående arbete för annans räkning Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 9 Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 6(12) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Bundet eget kapital Aktiekapital (1 aktier) Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 7(12) Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter inga inga Företagsinteckningar Summa ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Rekvisitioner Summa ansvarsförbindelser Avser ej beviljade/godkända rekvisitioner, sannolikheten är inte stor att beloppet kommer att återbetalas.

10 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 8(12) Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag. Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Redovisning av tjänste- och entreprenaduppdrag Företagets intäkter från uppdrag på löpande räkning redovisas enligt huvudregel. Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs i enlighet med Redovisningsrådets rekommendation nr 8, med undantag för långfristiga monetära mellanhavande med självständig utlandsverksamhet, där anskaffningskurs används. Kursdifferenser på rörelsefordringar och rörelseskulder ingår i rörelseresultatet, medan differenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. I den mån fordringar och skulder i utländsk valuta har terminssäkrats omräknas de till terminskurs. Koncernuppgifter Företaget är helägt dotterföretag till Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening, org nr , med säte i Malmö stad. Med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. Försäljning mellan bolagen Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening, org nr ,och Media Evolution Southern Sweden AB (svb), org nr, har skett under Försäljning till koncernbolag har uppgått till SEK Inköp från koncernbolag har uppgått till SEK 0. Företaget har i sin tur ett dotterbolag, där man äger 100 %, Media Evolution City i Malmö AB, org nr , med säte i Malmö stad. Med stöd av ÅRL 7 kap 3 upprättas inte någon koncernredovisning. Försäljning mellan bolagen Media Evolution Southern Sweden AB (svb), org nr, och Media Evolution City i Malmö AB, org nr , har skett under Försäljning till koncernbolag har uppgått till SEK Inköp från koncernbolag har uppgått till SEK

11 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 9(12) Upplysningar till resultaträkning Not 1 Nettoomsättning Malmö Nya Medier ESF The Conference Serviceavgifter från medlemsföretag Grundfinansiering - verksamhetsbidrag Övriga intäkter - konsult och övriga Not 2 Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Män 4 5 Kvinnor Totalt Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelse och VD Övriga anställda Summa Sociala kostnader (varav pensionskostnader Styrelse och VD) (varav pensionskostnader övriga anställda) Not 3 Övriga ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter, övriga Not 4 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader, övriga Not 5 Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfond

12 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 10(12) Upplysningar till balansräkning Not 6 Andelar i dotterbolag Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Redovisat värde vid årets slut Specifikation av moderbolagets innehav av aktier och andelar i dotterföretagföretag Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier. Dotterföretag/ Antal Kapital Rösträtts- Redovisat org nr, säte andelar andel i % andel i % värde Media Evolution City i Malmö AB , Malmö Eget kapital Årets resultat Not 7 Pågående arbete för annans räkning Framtidens Lärande ESF Wrap IT Eurotransmedia Tellus Övriga projekt Summa Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Hyror MEC Pensioner Övriga Not 9 Kassa och bank Checkräkningskonto Eurokonto Specialkonto Checkräkningskredit Beviljad kredit Utnyttjad kreditbelopp - -

13 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 11(12) Not 10 Eget kapital Aktie- Reserv- Uppskrivn.- Fritt eget kapital fond fond kapital Belopp vid årets början Korringeringar vid övergång till BFNAR 2008:1 Korrigerat belopp vid årets ingång Disposition enl årsstämmobeslut Årets resultat Belopp vid årets slut Erhållna villkorade aktieägartillskott uppgår till SEK (SEK ). Not 11 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt Av periodiseringsfonder utgör SEK uppskjuten skatt. Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter The Conference Övriga interimsskulder Avsättning riskkostnader projekt

14 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) 12(12) Underskrifter Malmö, den Stefan Johansson Styrelseordförande Magnus-Thure Nilsson Verkställande direktör Pehr Andersson Åza Rydén Claes Malmberg Helene Mohlin Anna Charlotte Werntoft Jesper Falkheimer Samuel Henningsson Anders Nilsson Karin Johansson-Mex Anna Nordström Carlsson Ola Holmdahl Min revisionsberättelse har lämnats den Thomas Hallberg Auktoriserad revisor

15 Media Evolution Southern Sweden AB (svb) Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Media Evolution Southern Sweden AB (svb) intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen fastställts på årsstämma Stämman beslöt också att godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition. Malmö, den Magnus-Thure Nilsson Verkställande direktör

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Minno AB 556680-6211. Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Minno AB Räkenskapsåret 2008-07-01-2009-06-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 Happy minds make happy people H1 Communication AB (Publ) Årsredovisning 2012 1 TJÄNSTE- OMRÅDEN H1 erbjuder ett brett utbud av tjänster inom outsourcade Contact- Center lösningar som skall ge kunden högsta

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008

Årsredovisning & Koncernredovisning. för World Class Seagull International AB 556525-8083 Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning för World Class Seagull International AB Räkenskapsåret 2008 Årsredovisning & Koncernredovisning Räkenskapsåret 2008 Innehållsförteckning 2. VD har ordet 4. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Omegapoint. Årsredovisning

Omegapoint. Årsredovisning Omegapoint Årsredovisning 2011 2012 1 innehåll Kort om Omegapoint... 4 5 VD har ordet... 6-7 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin

Läs mer

Virtuous Spirits AB (publ)

Virtuous Spirits AB (publ) Årsredovisning för Virtuous Spirits AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31

Årsredovisning för. Ansta Fiber ek förening 769626-7 421. Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Årsredovisning för Ansta Fiber ek förening 769626-7 421 Räkenskapsåret 2013-08-06-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009

Foto: Gustavo Orensztajn. ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Foto: Gustavo Orensztajn ÖRESUNDSKRAFT AB Årsredovisning 2009 Öresundskraft - 2009 - Org nr 556089-7851 Innehållsförteckning..................................... 1 Några viktiga händelser under året...........................

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB

Årsredovisning 2012. Sh bygg, sten & anläggning AB Årsredovisning 2012 Sh bygg, sten & anläggning AB Sh bygg Årsredovisning 2012 3 innehåll vd har ordet VD har ordet...3 Året i korthet...5 Snabba fakta...6 Marknaden...7 Affärsidé...8 Vision...9 Mål 2013...9

Läs mer