årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr. 556623-2095 2007.01.01 2007.12."

Transkript

1 årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB, , får härmed avge årsredovisning för perioden till VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamheten startades PULS är ett nätverk som arbetar med utveckling och investeringar inom Life Science området. PULS består av ca. 20 Partners som respresenterar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. PULS AB ägs utöver Partners av ett antal finansiärer, som investerat i PULS för möjligheten till en god avkastning. Dels genom investeringen i PULS, men framförallt genom att PULS möjliggör direktinvesteringar i de projektbolag som startas och drivs i PULS regi. PULS fördelar bygger på förmågan att: Noggrant selektera produktidéer med hög potential från innovatörer i den kreativa forskningsmiljön. Tillhandahålla de nödvändiga resurserna för att utveckla produktidén till en produkt med rätt dokumentation och IPR-plattform genom de första faserna i läkemedelsutvecklingen. Finna lämplig mottagare i läkemedelsindustrin av produkten för att maximera värdet av investeringarna i produktidén. PULS mission Hjälpa innovatörer att maximera värdet av sina produktidéer inom Life Science. PULS vision PULS vill bidra till ett fortsatt innovativt och livskraftigt Life Science i Sverige. PULS PULS är förkortningen av Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB. PULS är ett nätverk bestående av ca. 20 Partners med kompetens i världsklass för utveckling av läkemedel och kan närmast liknas vid ett virtuellt läkemedelsbolag. PULS går in tidigt i projekt och groddföretag och utvecklar tillsammans med innovatörerna produktidéer för kommersialisering. PULS styrelse har en sammansättning som speglar Partnerskapet och PULS finansiärer. PULS har som mål att finansiera varje projekt med upp till miljoner SEK per projekt via sina ägare. PULS Partnernätverk och finansiella struktur möjliggör en effektiv utveckling av innovatörernas produktidéer. PULS Partners PULS Partners består av ca. 20 personer som respresenterar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av Partners har en förankring i universitets och forskningsmiljön och hälften i industrin. Partners ägde den 31 december 2007 tillsammans ca 32 % av PULS AB. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, P. U. L. S. AB, sid 2

3 som när de uppnått PULS kriterier kan bli basen för nya projektbolag. PULS har således en stark egen innovationskraft i Partnerskapet. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa innovatörer. Då tillgängligheten och kompetensen bland Partners är av avgörande betydelse för PULS framgång sker kontinuerligt en vitalisering av Partnerskapet. Det innebär att det kontinuerligt tillförs nya kompetenser som kompletterar befintliga Partners men även att vissa Partners lämnar PULS, vilket hanteras genom PULS Partners strategi och nomineringskommitté. PULS Styrelse PULS styrelse består av en kombination av Partners, större finansiärer samt oberoende ledamöter och säkerställer därmed en optimal mix av kompetenser och resurser. PULS styrelse fattar beslut om start av nya projekt samt svarar även för PULS AB:s långsiktiga utveckling och den strategiska målstyrningen av PULS projektbolag. Styrelsen består av (aktieinnehav per ); Åke Fredriksson, ordf. Lennart Bruce Jonas Gulliksson Född 1948 Född 1944 Född 1944 Aktieinnehav: Aktieinnehav: Aktieinnehav: Jörgen Johnsson Hans Lennernäs Olov Sterner Född 1948 Född 1960 Född 1953 Aktieinnehav: , Aktieinnehav: Aktieinnehav: (Ropeka AB) Gunnar Säll Anders Vedin Henrik Wingstrand Född 1947 Född 1942 Född 1961 Aktieinnehav: Aktieinnehav: 0 Aktieinnehav: , (T-bolaget AB) Petter Wingstrand, suppleant Född 1965 Aktieinnehav: , (T-bolaget AB) PULS operativa ledning Pontus Ottosson är sedan januari 2005 VD för PULS AB och ansvarar för den operativa driften av bolaget. Ottosson är född 1975, reservofficer och civilingenjör med examen från Chalmers School of Entrepreneurship. Jeanette Sundberg är sedan januari 2007 ansvarig för Forskning och Utveckling i PULS. Sundberg är född 1961 och disputerad apotekare. Efter ett par års forskning som post-doc i USA har Sundberg erhållit mångårig och bred erfarenhet från läkemedelsindustrin inom bl.a. klinisk forskning och registrering. Åren före sin anställning i PULS arbetade Sundberg som egen konsult. Sundberg ansvarar inom PULS bland annat att för den löpande projektutvärderingen samt att supportera PULS projektbolag, men även att agera som katalysator i innovationsprocessen inom PULS. P. U. L. S. AB, sid 3

4 Björn Dellgren är sedan mars 2006 ansvarig för marknadsutvärdering av nya projekt i PULS. Dellgren är född 1954, civilekonom och var tidigare partner på BankInvest Bio Venture, Danmark och har arbetat med internationell riskkapitalinvestering inom bioteknik sedan Innan dess var Dellgren Director Business Development på Pharmacia. Dellgren ansvarar inom PULS bland annat för att administrera och koordinera den finansiella och affärsmässiga utvärderingen av nya projekt samt planera för PULS övergripande exitmöjligheter i projektbolagen. Jörgen Johnsson, är som en av grundarna av PULS Partners, också löpande tillgänglig för företagsledningen i frågor rörande affärsutveckling och projektvärdering. Johnsson är född 1948 och har de senaste 25 åren arbetat med affärs- och läkemedelsutveckling. Johnsson var fram till 2000 Corporate senior Vice President på Pharmacia och VD för företagets globala OTC verksamhet. Johnsson är idag aktiv inom flera läkemedels och utvecklingsbolag. PULS-processen PULS Partners har med sin breda och samlade erfarenhet från läkemedelsindustrin och olika discipliner inom forskningen i universitetsmiljön utarbetat den arbetsmodell som används inom PULS. PULS-processen kan åskådliggöras med följande illustration. Externt nätverk Projektidé PULS Partners Kompetenspool Kontinuerlig interaktion Utvärdering Förslag Beslut Affärsplan Management & Styrelse Finansiering Produktutveckling Dokumentation Immaterialrättsutveckling Trade Sale Inkubator 2 Ett projekt löper, som framgår, längst ner i bilden från vänster till höger genom de olika stadierna i PULS-processen. PULS operativa ledning har till uppgift att säkerställa att rätt resurser finns tillgänglig vid rätt tillfälle för respektive projekt. Utvärdering För varje presumtivt projekt sätts en unik utvärderingsgrupp samman inom PULS beroende på projektets art och inriktning. PULS säkrar att utvärderingsgruppen innehåller de erfarenheter som behövs för projektutvärderingen. P. U. L. S. AB, sid 4

5 Följande kriterier skall minst vara uppfyllda för att en värdering skall kunna leda till en investeringsrekommendation. En definierbar och hållbar immaterialrättssituation. En tydlig exitmöjlighet. En genomarbetad projektplan avseende kostnad och tidsåtgång fram till exit. Om utvärderingsgruppen kommer fram till att projektet är lämpligt att drivas i PULS regi utarbetas ett förslag för beslut i PULS styrelse. Etableringsfasen Vid ett positivt beslut i styrelsen formaliseras samarbetet med innovatörerna och ett affärsutvecklingsavtal tecknas mellan PULS och innovatörerna. Ett gemensamt ägt bolag bildas sedan av PULS och innovatörerna. Affärsutvecklingsavtalet reglerar bland annat att PULS tillsätter tre av fem ledamöter i projektbolagets styrelse varav en är ordförande. Styrelsen för projektbolaget utser i sin tur en projektledare som skall ansvara för det operativa arbetet i bolaget och en affärsplan med väl definierade mål fastställs för genomförande. Genomförandefasen PULS har för avsikt att driva varje projektbolag under 3-5 år och under denna tidsperiod ta projektet fram till exit. För att optimera värdet drivs projektet i enlighet med fastställd affärsplan och i nära samarbete med innovatören, PULS Partners och PULS AB:s operativa resurser och kvalitetssäkrade externa nätverk. Huvudaktiviteterna skiljer sig från projekt till projekt men innefattar oftast konceptutveckling, produktutveckling och dokumentation samt vidareutveckling av de immateriella rättigheterna. Driften av bolagen finansieras genom eget kapital från nyemissioner som i första hand riktar sig till PULS aktieägare. Exitfasen Den generella exitstrategin är så kallade Trade Sales, dvs en försäljning av bolaget i sin helhet till en industriell tagare. Redan vid investeringstillfället skall en tydlig exitstrategi föreligga samtidigt som det är viktigt att kontinuerligt revidera den samma i god tid före planerad exit. PULS bedömning bygger på att Partnerskapet och PULS styrelse har den kunskap och erfarenhet som behövs för att utveckla projekten och genomföra framgångsrika exits. PULS är dock medvetna om att det inte alltid är möjligt att genomföra en ren försäljning av projektbolagen. Det kan då bli aktuellt med ett överlåtande av rättigheterna till ett bolag mot en viss ersättning och att huvuddelen av ersättning kommer i form av delbetalningar när projektet uppnår vissa i förväg bestämda mål i den fortsatta utvecklingen samt en royalty på produktens försäljning. Ett alternativ till detta är att bolagets huvudfinansiärer tillsammans med ytterligare finansiärer driver utvecklingen vidare. Detta kan ske inom bolaget eller i ett nybildat bolag. P. U. L. S. AB, sid 5

6 Styrning av PULS projektbolag PULS styr enligt sitt ägande och uppdrag projektbolagen utifrån beslutad affärsplan genom tillsättande av 3 av 5 styrelseledamöter inkluderande styrelseordförande. Huvudfinansiärerna i projektbolagen är, direkt eller indirekt, representerade i PULS styrelse och deltar därmed i såväl beslut om nya projekt som indirekt även i styrningen av projektbolagen. Huvudfinansiärerna kan även vara direkt representerade i projektbolagen. Finansiering av PULS projektbolag PULS har som målsättning att kunna finansiera varje projektbolag med upp till MSEK genom PULS egna aktieägare. Detta möjliggör start av nya kvalitetssäkrade PULS-projekt till del oberoende av den finansiella marknadens svängningar. Finansieringen sker företrädesvis genom att projektbolagen genomför ett antal nyemissioner enligt nedanstående principer. PULS AB bildar tillsammans med innovatörerna ett aktiebolag till nominellt belopp. Bolagets första emission riktas till PULS Partners, styrelse och operativt ansvariga. Tanken med denna första emission är dels att tillgodose bolagets behov av såddkapital. Bolagets andra emission kommer i första hand att riktas till PULS aktieägare. Principen är att PULS aktieägare alltid har rätt att teckna proportionellt lika stor andel i denna emission som de äger i PULS AB. Om emissionen inte blir fulltecknad kommer externa aktörer erbjudas att teckna aktier i projektbolagen. Emissioner som följer därefter kommer att vara företrädesemissioner i respektive bolag. Respektive projektbolag har dock möjlighet att göra avsteg frånprincipen med företrädesemission om man så finner bäst för bolaget. tidpunkt belopp sek aktörer etableringsfasen etableringsfasen Entreprenör och PULS PULS partners genomförandefasen 2-6 miljoner per nyemission PULS Aktieägare och investerarnätverk PULS och innovatörerna är redan före det att ett projektbolag bildas överens om en finansieringsplan för bolaget. Storleken på emissionerna och värderingarna förutsätter då att projektet löper enligt plan, budget hålls och att uppsatta mål nås. PULS erbjuder genom denna finansieringsmodell sina aktieägare möjlighet till direktinvesteringar i tidiga, noggrant utvalda, utvecklingsprojekt med hög avkastningspotential. Genom PULS AB och PULS-processen erhålles även en riskminimering och en kontinuerlig, kvalificerad uppföljning och utveckling av varje projekt. P. U. L. S. AB, sid 6

7 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Aktiekapital Aktiekapitalet i PULS uppgår per 31 december 2007 till kronor fördelat på aktier. Utvecklingen av aktiekapitalet framgår av tabellen nedan. Tidpunkt Händelse Antal aktier Totalt antal aktier Kvotvärde per aktie Ökning av aktiekapital Totalt aktiekapital Tillfört kapital Bolagsbildning : Split , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Pris/ aktie Ägarförhållanden Bolaget ägs av Partners och utvalda investerare. Ägarförhållandena i PULS per den 31 december 2007 framgår av nedanstående tabell. ägare antal aktier procent Swed Ocean AB ,05% T-bolaget AB ,05% Wikow Venture AB ,05% Björn Parkander ,05% Gunnar Säll (Partner) ,10% Ropeka AB (Jörgen Johnsson, Partner) ,10% Thomas Hedner (Partner) ,05% Olov Sterner (Partner) ,62% Bacapps Capital AB ,62% Övriga (34 st.) ,35% PULS Partners (exl. ovan nämnda) ,98% ,0% P. U. L. S. AB, sid 7

8 STATUS PULS AB OCH PULS PROJEKTBOLAG PULS driver idag sju projekt varav tre befinner sig i klinisk fas, se översiktsbild nedan. Project company lead projects Chemical Optimization Target Identification Target Validation Candidate Drug Lab & Animal Testing Formulation, pilot, scale up Toxicolgy CTA Ph I Ph II Ph III Ambria Dermatology AB Ph II started Q3, 2005 Ph II completed Q4, 2007 DuoCort Pharma AB LIDDS AB Pharmapnea AB Ph I start Ph I comp Q3, 2006 Q2, 2007 Ph II start Q2, 2007 Ph II comp Q4, 2008 Ph I b start Ph I b completed Q2, 2007 Q2, 2008 Ph II start Ph II start Ph II b started Ph II b completed Q1, 2006 Q4, 2006 AcuCort AB Start Q3, 2007 Compl Q2, 2008 Ph II start Q3, 2008 Ph II comp Q4, 2008 Laccure AB Start Q2, 2007 Compl Q3, 2008 Adenovir Pharma AB Start Q1, 2008 Compl Q1, 2009 PULS AB och dess projektbolag har tillsammans tillförts 108 MSEK genom nyemissioner enligt tabellen nedan (emissionsbeloppen angivna i MSEK) summa PULS AB 7,8 4,8 12,6 Ambria Dermatology AB 4,5 5 9,5 DuoCort AB 0,1 2 7,5 6 5,1 20,7 LIDDS AB 0,7 5,5 9, ,4 Pharmapnea AB 6,6 6,6 Laccure AB 3,5 3,5 Adenovir Pharma AB 0,1 0,1 0,8 19,8 23,3 11,0 53,5 108,4 Som framgår har PULS idag sju projekt och förväntas framöver starta minst två nya projekt per år, vilket också är anledningen till att PULS vill bredda sin finansiella bas. Målet är givetvis att projekt skalla avyttras i sådan omfattning att PULS blir självfinansierande så snart som möjligt, samtidigt som bolaget inte vill ha en begränsning i uppstarten av nya kvalitetssäkrade projekt. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2007 Under året har PULS intensifierat sin marknadsföring gentemot forskare på olika universitet och sjukhus. Fokus har varit på de södra och västra delarna av Sverige, men även universitet utanför regionen så som Uppsala, Umeå och Linköping har besökts. Likaså har PULS varit aktivt via olika branschorganisationer t.ex. Sweden Bio, Medicon Valley Alliance och Göteborg Bio, samt i andra nätverk så som Connect. Under 2007 har PULS utvärderat ett trettiotal projektidéer och startat upp två nya projektbolag, Laccure AB samt Adenovir Pharma AB. PULS har utöver de nybildade bolagen drivit fyra projektbolag, Ambria Dermatology AB, DuoCort AB, LIDDS AB samt Pharmapnea AB. Adenovir Pharma AB köptes av Svenska Standarbolag AB under december månad och ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under P. U. L. S. AB, sid 8

9 Ambria Dermatology AB har under året genomfört ett antal väsentliga in vitro försök som visar produktifieringspotentialen som generika på ett antal intressanta produkter och substanser. Den kliniska studien gällande behandling av impetigo har slutförts under året och resultaten kommer att sammanställas och rapporteras under början av Då projektet har kommit till den mognadsgrad att det bättre utvecklas hos en industriell aktör har arbetet med en avyttring av projektet inletts. DuoCort AB har under året bildat ett andra dotterbolag, DuoCort Pharma AB, och är därmed ett holdingbolag med två döttrar, DuoCort Pharma AB respektive AcuCort AB, där de bägge projekten drivs. AcuCort utvecklar en produkt för behandling av akuta allergitillstånd och har under året tecknat utvecklingsavtal med en världsledande tillverkare av den typ av beredningsform som utvecklas i projektet. Under året har också aktiv substans för utvecklingen valts. Utvecklingsarbetet har påbörjats och löper enligt plan i avsikt att nå klinisk fas redan under DuoCort Pharma utvecklar kronisk behandling för patienter med binjurebarksvikt, Adisons sjukdom. Under året har den fas I studie som genomfördes utvärderats och rapporterats med goda resultat. Efter framgångsrik rekrytering har även samtliga patienter i den planerade och pågående fas II-III studien inkluderats och studien löper enligt plan. Även arbete med att ta fram en storskalig tillverkningsprocess har genomförts under året. DuoCort Pharma är därmed framme vid en tidpunkt då projektet bör kunna avyttras till en industriell partner. Laccure AB har påbörjat det initiala utvecklingsarbetet i samarbete med experter på universiteten i Lund vad gäller kemisk utveckling och Gdansk vad gäller galenisk utveckling. Vidare har den kliniska planen förfinats och olika leverantörer identifierats. Projektet löper därmed i enlighet med fastställd plan. LIDDS har under året inlett sin första kliniska studie, en så kallad säkerhetsstudie, på Sahlgrenska och tre patienter har genomgått behandling med Liproca. En fjärde patient kommer att inkluderas innan prövningen går vidare i full skala med centra även i Tammerfors och Helsingborg. Formulerings- och karakteriseringsarbete har genomförts för att ta fram en ny version av Liproca med (i) långsammare frisättning, (ii) högre drug load och (iii) långsammare härdning än den version som används i den pågående kliniska prövningen, där samtliga mål i princip har nåtts. Insatser har även gjorts för att ta fram ett funktionellt och användarvänligt blandningssystem för Liprocapastan. Pharmapnea har under året ytterligare utvärderat den studie som genomfördes Dock har inga data framkommit som kan förklara utfallet av studien, utan studieresultatet är tyvärr fortfarande icke konklusiva då effekten av donepezil ej kan styrkas på det sätt som visats i de två tidigare studierna. Pharmapnea har kontaktat potentiella intressenter angående bolagets patent och övrig knowhow. Projektet kommer med all sannolikhet att avvecklas under Under 2007 har LIDDS AB, i samarbete med Öhmans, genomfört en nyemission om 40 MSEK till ett värde om 114 MSEK efter kapitaltillskottet. Laccure AB har via PULS aktieägare tillförts 3,5 MSEK och DuoCort har via en företrädesemission till sina aktieägare finansierats med 5,1 MSEK. P. U. L. S. AB, sid 9

10 PULS har drivit ett aktivt arbete med att bredda den finansiella basen i bolaget och därmed även för dess projektbolag. Som en konsekvens av detta genomfördes en nyemission i PULS AB under Det emitterades totalt aktier, vilket tillförde bolaget 4,8 MSEK samt 14 nya finansiärer. Arbetet med att ta in ytterligare en till tre tyngre finansiärer pågår för att ge PULS ytterligare finansiell kraft för en den växande projektportföljen och driften av PULS verksamhet. PULS har under året arbetet aktivt med vitaliseringen av Partnerskapet via PULS Partners strategi och nomineringskommitté. För att ytterligare bredda kompetensen och den innovativa förmågan i PULS har det införts ett nytt begrepp, PULS Associate Partners. Associate Partners skall kompetensmässigt uppfylla samma krav som Partners men avkrävs nödvändigtvis inte samma engagemang som en Partner. Antalet Associate Partners kommer att på samma sätt som Partners begränsas till ca. 20-talet personer. Anledningen till detta är att PULS samtidigt som innovationsdynamiken och kontaktnätet breddas vill behålla småskaligheten och närheten i relationerna. Sven Enerbäck, professor i medicinsk genetik vid Göteborgs Universitet har under 2007 engagerats som ny PULS Partner. Jan Hedner har under året valt att övergå från PULS Partner till PULS Associate Partner. För att ytterligare befästa PULS unikitet som kunskapsföretag och innovationsgenerator har Christina Rångemark Åkerman anställts för att arbeta med att bygga vidare på PULS kompetensnätverk och tillse att PULS får en bra och kontinuerlig innovationsdynamik. I det avseendet gäller såväl att bygga ut PULS Associate Partners som att katalysera Partners och Associate Partners till ytterligare innovation. Åkerman kommer även att föreslås som styrelseordförande vid kommande årsstämma och arbeta utifrån den rollen. Ambitionen är att på detta sätt säkerställa såväl PULS vision som operativa drivkraft och unikiteten med PULS som koncept. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER Adenovir Pharma AB har under januari påbörjat det operativa arbetet i projektet och i februari genomfört en första nyemission riktad till PULS Partners, styrelse och operativt ansvariga, vilken blev kraftigt övertecknad. DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad förlust (kr): Överkursfond Balanserat resultat Årets förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten kronor respektive överkursfonden kronor balanseras i ny räkning. P. U. L. S. AB, sid 10

11 RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Fakturerade kostnader Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT P. U. L. S. AB, sid 11

12 BALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR P. U. L. S. AB, sid 12

13 BALANSRÄKNING PER EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 4 Bundet eget kapital Aktiekapital, ( ) aktier Reservfond Fritt eget kapital/ansamlad förlust Överkursfond Balanserat resultat Årets förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter INGA INGA Ansvarsförbindelser INGA INGA P. U. L. S. AB, sid 13

14 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och med Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar tas upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan har baserats på anläggningarnas anskaffningsvärden och beräknats med hänsyn till uppskattad livslängd. Följande avskrivningssatser har använts: Datainventarier 20% Ersättning till revisor Ersättning till bolagets revisor uppgår till (15 000). Av ersättningen utgör (15 000) kostnad för revision. P. U. L. S. AB, sid 14

15 NOTER Not 1 - Medelantal anställda och lönekostnader Medelantal anställda Män 1 1 Kvinnor 1 - Summa 2 1 Antalet anställda motsvarar verkligt antal anställda vid årets utgång. Lönekostnader Löner och andra ersättningar Styrelsen och VD Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader, styrelsen och VD Pensionskostnader, övriga anställda Övriga sociala kostnader Summa lönekostnader Not 2 - Inventarier Anskaffningsvärden Ingående värden Årets inköp Utgående värden Ackumulerade avskrivningar Ingående värden Årets avskrivningar Utgående värden Redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år P. U. L. S. AB, sid 15

16 Not 3 - Andelar i intresseföretag Säte Andel i % Antal aktier Bokfört värde *Värde enligt senaste emission Ambria Dermatology AB, Göteborg 11,9% Lidds AB, Helsingborg 11,1% DuoCort AB, Helsingborg 6,3% Pharmapnea AB, ** Göteborg 18,9% Laccure AB, Göteborg 35,1% Adenovir Pharma AB, Umeå 100% Resultat enligt senaste bokslut Eget kapital enligt senaste bokslut Ambria Dermatology AB *** Lidds AB *** DuoCort AB *** Pharmapnea AB *** Laccure AB *** Adenovir Pharma AB *** * Avser PULS ABs andel av respektive bolags värde per ** Projektet är under avveckling och kassan uppgick per till ca. 900 tkr. *** Avser preliminär och ej reviderad rapport, belopp i tkr. P. U. L. S. AB, sid 16

17 Not 4 - Förändring eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Ansamlad förlust Belopp vid årets ingång Enligt Bolagsstämmobeslut Nyemission Årets förlust Belopp vid årets utgång Göteborg Åke Fredriksson Lennart Bruce Jonas Gulliksson Ordförande Jörgen Johnsson Hans Lennernäs Olov Sterner Gunnar Säll Anders Vedin Henrik Wingstrand Pontus Ottosson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young Aktiebolag Hans Bjerke Auktoriserad revisor P. U. L. S. AB, sid 17

18 P. U. L. S. AB, sid 18

19 puls AB Kullagatan 8, Helsingborg Tel: Fax: E-post:

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013

Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Årsredovisning Räkenskapsåret 2013 Senzime AB (publ), 556565-5734»» Processövervakning vid utveckling och framställning av läkemedel»» Kontinuerlig och autmatiserad online-mätning inom sjukvård Senzime

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1

ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Karo Bio årsredovisning 2014 1 INNEHÅLL 3 Om Karo Bio 4 Affärsmodell 6 Karo Bio ökar farten 8 Vår omvärld 10 Projektportfölj 12 Aktien och ägare 14 Femårsöversikt 18 Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204

ÅRSREDOVISNING 2011-01-01 2011-12-31. för. DEFLAMO AB (publ) Org nr 556648-6204 ÅRSREDOVISNING 211-1-1 211-12-31 för DEFLAMO AB (publ) Org nr Innehåll sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 1 Finansieringsanalys 11

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012

Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 EUROPEAN INSTITUTE OF SCIENCE AB (publ) Per Aspera Ad Astra Org. nr.: 556404-2769 Årsredovisning för verksamhetsåret 2012 VD har ordet INNEHÅLL Vd har ordet 2 Bolagsstyrningsrapport 4 RÄKENSKAPER Förvaltningsberättelse

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning 2009 1

Årsredovisning 2009 1 Årsredovisning 2009 1 Om C-RAD Verksamheterna i C-RAD gruppen baseras på forskning och utveckling, som har sitt ursprung ifrån Karolinska Institutet och Karolinska Sjukhuset i Solna samt Kungliga tekniska

Läs mer

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris

Årsredovisning 2007. Rätt försäkring till rätt pris Rätt försäkring till rätt pris Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2007 tecknade Insplanet 84

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING innehåll VD HAR ORDET 4 ESS ett världsledande forskningscenter 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 8 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Miljöinformation

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com

Årsredovisning. och koncernredovisning. 1 januari 2013 31 december 2013. Granular AB 556379-2588. www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning 1 januari 2013 31 december 2013 Granular AB 5563792588 www.realstevia.com Årsredovisning och koncernredovisning för Granular AB Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Alligator Bioscience AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Alligator Bioscience AB (publ) avger härmed följande

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar

Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT FÖR SANIONA FÖR AB SANIONA (PUBL) AB (PUBL) Perioden 2 556962-5345 Publicerad den 20 maj 2015 Lyckad nyemission lägger grunden för framtida satsningar Första kvartalet 2015*

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. MindArk PE AB (publ) 1 (35) Årsredovisning och Koncernredovisning för MindArk PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2011 (publ) 2 (35) Styrelsen och verkställande direktören för MindArk PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Investerarmemorandum. Maj 2008

Investerarmemorandum. Maj 2008 Investerarmemorandum Maj 2008 3 Innehåll Sammanfattning... 4 Verksamhetsbeskrivning... 5 CEO har ordet... 7 Inbjudan...8 Villkor och anvisningar... 10 Ekonomisk information...11 Risker och skattefrågor...

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer