årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr. 556623-2095 2007.01.01 2007.12."

Transkript

1 årsredovisning för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB Org. Nr

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB, , får härmed avge årsredovisning för perioden till VERKSAMHETSBESKRIVNING Verksamheten startades PULS är ett nätverk som arbetar med utveckling och investeringar inom Life Science området. PULS består av ca. 20 Partners som respresenterar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. PULS AB ägs utöver Partners av ett antal finansiärer, som investerat i PULS för möjligheten till en god avkastning. Dels genom investeringen i PULS, men framförallt genom att PULS möjliggör direktinvesteringar i de projektbolag som startas och drivs i PULS regi. PULS fördelar bygger på förmågan att: Noggrant selektera produktidéer med hög potential från innovatörer i den kreativa forskningsmiljön. Tillhandahålla de nödvändiga resurserna för att utveckla produktidén till en produkt med rätt dokumentation och IPR-plattform genom de första faserna i läkemedelsutvecklingen. Finna lämplig mottagare i läkemedelsindustrin av produkten för att maximera värdet av investeringarna i produktidén. PULS mission Hjälpa innovatörer att maximera värdet av sina produktidéer inom Life Science. PULS vision PULS vill bidra till ett fortsatt innovativt och livskraftigt Life Science i Sverige. PULS PULS är förkortningen av Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB. PULS är ett nätverk bestående av ca. 20 Partners med kompetens i världsklass för utveckling av läkemedel och kan närmast liknas vid ett virtuellt läkemedelsbolag. PULS går in tidigt i projekt och groddföretag och utvecklar tillsammans med innovatörerna produktidéer för kommersialisering. PULS styrelse har en sammansättning som speglar Partnerskapet och PULS finansiärer. PULS har som mål att finansiera varje projekt med upp till miljoner SEK per projekt via sina ägare. PULS Partnernätverk och finansiella struktur möjliggör en effektiv utveckling av innovatörernas produktidéer. PULS Partners PULS Partners består av ca. 20 personer som respresenterar hela värdekedjan från kemisk, farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av Partners har en förankring i universitets och forskningsmiljön och hälften i industrin. Partners ägde den 31 december 2007 tillsammans ca 32 % av PULS AB. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, P. U. L. S. AB, sid 2

3 som när de uppnått PULS kriterier kan bli basen för nya projektbolag. PULS har således en stark egen innovationskraft i Partnerskapet. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa innovatörer. Då tillgängligheten och kompetensen bland Partners är av avgörande betydelse för PULS framgång sker kontinuerligt en vitalisering av Partnerskapet. Det innebär att det kontinuerligt tillförs nya kompetenser som kompletterar befintliga Partners men även att vissa Partners lämnar PULS, vilket hanteras genom PULS Partners strategi och nomineringskommitté. PULS Styrelse PULS styrelse består av en kombination av Partners, större finansiärer samt oberoende ledamöter och säkerställer därmed en optimal mix av kompetenser och resurser. PULS styrelse fattar beslut om start av nya projekt samt svarar även för PULS AB:s långsiktiga utveckling och den strategiska målstyrningen av PULS projektbolag. Styrelsen består av (aktieinnehav per ); Åke Fredriksson, ordf. Lennart Bruce Jonas Gulliksson Född 1948 Född 1944 Född 1944 Aktieinnehav: Aktieinnehav: Aktieinnehav: Jörgen Johnsson Hans Lennernäs Olov Sterner Född 1948 Född 1960 Född 1953 Aktieinnehav: , Aktieinnehav: Aktieinnehav: (Ropeka AB) Gunnar Säll Anders Vedin Henrik Wingstrand Född 1947 Född 1942 Född 1961 Aktieinnehav: Aktieinnehav: 0 Aktieinnehav: , (T-bolaget AB) Petter Wingstrand, suppleant Född 1965 Aktieinnehav: , (T-bolaget AB) PULS operativa ledning Pontus Ottosson är sedan januari 2005 VD för PULS AB och ansvarar för den operativa driften av bolaget. Ottosson är född 1975, reservofficer och civilingenjör med examen från Chalmers School of Entrepreneurship. Jeanette Sundberg är sedan januari 2007 ansvarig för Forskning och Utveckling i PULS. Sundberg är född 1961 och disputerad apotekare. Efter ett par års forskning som post-doc i USA har Sundberg erhållit mångårig och bred erfarenhet från läkemedelsindustrin inom bl.a. klinisk forskning och registrering. Åren före sin anställning i PULS arbetade Sundberg som egen konsult. Sundberg ansvarar inom PULS bland annat att för den löpande projektutvärderingen samt att supportera PULS projektbolag, men även att agera som katalysator i innovationsprocessen inom PULS. P. U. L. S. AB, sid 3

4 Björn Dellgren är sedan mars 2006 ansvarig för marknadsutvärdering av nya projekt i PULS. Dellgren är född 1954, civilekonom och var tidigare partner på BankInvest Bio Venture, Danmark och har arbetat med internationell riskkapitalinvestering inom bioteknik sedan Innan dess var Dellgren Director Business Development på Pharmacia. Dellgren ansvarar inom PULS bland annat för att administrera och koordinera den finansiella och affärsmässiga utvärderingen av nya projekt samt planera för PULS övergripande exitmöjligheter i projektbolagen. Jörgen Johnsson, är som en av grundarna av PULS Partners, också löpande tillgänglig för företagsledningen i frågor rörande affärsutveckling och projektvärdering. Johnsson är född 1948 och har de senaste 25 åren arbetat med affärs- och läkemedelsutveckling. Johnsson var fram till 2000 Corporate senior Vice President på Pharmacia och VD för företagets globala OTC verksamhet. Johnsson är idag aktiv inom flera läkemedels och utvecklingsbolag. PULS-processen PULS Partners har med sin breda och samlade erfarenhet från läkemedelsindustrin och olika discipliner inom forskningen i universitetsmiljön utarbetat den arbetsmodell som används inom PULS. PULS-processen kan åskådliggöras med följande illustration. Externt nätverk Projektidé PULS Partners Kompetenspool Kontinuerlig interaktion Utvärdering Förslag Beslut Affärsplan Management & Styrelse Finansiering Produktutveckling Dokumentation Immaterialrättsutveckling Trade Sale Inkubator 2 Ett projekt löper, som framgår, längst ner i bilden från vänster till höger genom de olika stadierna i PULS-processen. PULS operativa ledning har till uppgift att säkerställa att rätt resurser finns tillgänglig vid rätt tillfälle för respektive projekt. Utvärdering För varje presumtivt projekt sätts en unik utvärderingsgrupp samman inom PULS beroende på projektets art och inriktning. PULS säkrar att utvärderingsgruppen innehåller de erfarenheter som behövs för projektutvärderingen. P. U. L. S. AB, sid 4

5 Följande kriterier skall minst vara uppfyllda för att en värdering skall kunna leda till en investeringsrekommendation. En definierbar och hållbar immaterialrättssituation. En tydlig exitmöjlighet. En genomarbetad projektplan avseende kostnad och tidsåtgång fram till exit. Om utvärderingsgruppen kommer fram till att projektet är lämpligt att drivas i PULS regi utarbetas ett förslag för beslut i PULS styrelse. Etableringsfasen Vid ett positivt beslut i styrelsen formaliseras samarbetet med innovatörerna och ett affärsutvecklingsavtal tecknas mellan PULS och innovatörerna. Ett gemensamt ägt bolag bildas sedan av PULS och innovatörerna. Affärsutvecklingsavtalet reglerar bland annat att PULS tillsätter tre av fem ledamöter i projektbolagets styrelse varav en är ordförande. Styrelsen för projektbolaget utser i sin tur en projektledare som skall ansvara för det operativa arbetet i bolaget och en affärsplan med väl definierade mål fastställs för genomförande. Genomförandefasen PULS har för avsikt att driva varje projektbolag under 3-5 år och under denna tidsperiod ta projektet fram till exit. För att optimera värdet drivs projektet i enlighet med fastställd affärsplan och i nära samarbete med innovatören, PULS Partners och PULS AB:s operativa resurser och kvalitetssäkrade externa nätverk. Huvudaktiviteterna skiljer sig från projekt till projekt men innefattar oftast konceptutveckling, produktutveckling och dokumentation samt vidareutveckling av de immateriella rättigheterna. Driften av bolagen finansieras genom eget kapital från nyemissioner som i första hand riktar sig till PULS aktieägare. Exitfasen Den generella exitstrategin är så kallade Trade Sales, dvs en försäljning av bolaget i sin helhet till en industriell tagare. Redan vid investeringstillfället skall en tydlig exitstrategi föreligga samtidigt som det är viktigt att kontinuerligt revidera den samma i god tid före planerad exit. PULS bedömning bygger på att Partnerskapet och PULS styrelse har den kunskap och erfarenhet som behövs för att utveckla projekten och genomföra framgångsrika exits. PULS är dock medvetna om att det inte alltid är möjligt att genomföra en ren försäljning av projektbolagen. Det kan då bli aktuellt med ett överlåtande av rättigheterna till ett bolag mot en viss ersättning och att huvuddelen av ersättning kommer i form av delbetalningar när projektet uppnår vissa i förväg bestämda mål i den fortsatta utvecklingen samt en royalty på produktens försäljning. Ett alternativ till detta är att bolagets huvudfinansiärer tillsammans med ytterligare finansiärer driver utvecklingen vidare. Detta kan ske inom bolaget eller i ett nybildat bolag. P. U. L. S. AB, sid 5

6 Styrning av PULS projektbolag PULS styr enligt sitt ägande och uppdrag projektbolagen utifrån beslutad affärsplan genom tillsättande av 3 av 5 styrelseledamöter inkluderande styrelseordförande. Huvudfinansiärerna i projektbolagen är, direkt eller indirekt, representerade i PULS styrelse och deltar därmed i såväl beslut om nya projekt som indirekt även i styrningen av projektbolagen. Huvudfinansiärerna kan även vara direkt representerade i projektbolagen. Finansiering av PULS projektbolag PULS har som målsättning att kunna finansiera varje projektbolag med upp till MSEK genom PULS egna aktieägare. Detta möjliggör start av nya kvalitetssäkrade PULS-projekt till del oberoende av den finansiella marknadens svängningar. Finansieringen sker företrädesvis genom att projektbolagen genomför ett antal nyemissioner enligt nedanstående principer. PULS AB bildar tillsammans med innovatörerna ett aktiebolag till nominellt belopp. Bolagets första emission riktas till PULS Partners, styrelse och operativt ansvariga. Tanken med denna första emission är dels att tillgodose bolagets behov av såddkapital. Bolagets andra emission kommer i första hand att riktas till PULS aktieägare. Principen är att PULS aktieägare alltid har rätt att teckna proportionellt lika stor andel i denna emission som de äger i PULS AB. Om emissionen inte blir fulltecknad kommer externa aktörer erbjudas att teckna aktier i projektbolagen. Emissioner som följer därefter kommer att vara företrädesemissioner i respektive bolag. Respektive projektbolag har dock möjlighet att göra avsteg frånprincipen med företrädesemission om man så finner bäst för bolaget. tidpunkt belopp sek aktörer etableringsfasen etableringsfasen Entreprenör och PULS PULS partners genomförandefasen 2-6 miljoner per nyemission PULS Aktieägare och investerarnätverk PULS och innovatörerna är redan före det att ett projektbolag bildas överens om en finansieringsplan för bolaget. Storleken på emissionerna och värderingarna förutsätter då att projektet löper enligt plan, budget hålls och att uppsatta mål nås. PULS erbjuder genom denna finansieringsmodell sina aktieägare möjlighet till direktinvesteringar i tidiga, noggrant utvalda, utvecklingsprojekt med hög avkastningspotential. Genom PULS AB och PULS-processen erhålles även en riskminimering och en kontinuerlig, kvalificerad uppföljning och utveckling av varje projekt. P. U. L. S. AB, sid 6

7 AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN Aktiekapital Aktiekapitalet i PULS uppgår per 31 december 2007 till kronor fördelat på aktier. Utvecklingen av aktiekapitalet framgår av tabellen nedan. Tidpunkt Händelse Antal aktier Totalt antal aktier Kvotvärde per aktie Ökning av aktiekapital Totalt aktiekapital Tillfört kapital Bolagsbildning : Split , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Nyemission , Pris/ aktie Ägarförhållanden Bolaget ägs av Partners och utvalda investerare. Ägarförhållandena i PULS per den 31 december 2007 framgår av nedanstående tabell. ägare antal aktier procent Swed Ocean AB ,05% T-bolaget AB ,05% Wikow Venture AB ,05% Björn Parkander ,05% Gunnar Säll (Partner) ,10% Ropeka AB (Jörgen Johnsson, Partner) ,10% Thomas Hedner (Partner) ,05% Olov Sterner (Partner) ,62% Bacapps Capital AB ,62% Övriga (34 st.) ,35% PULS Partners (exl. ovan nämnda) ,98% ,0% P. U. L. S. AB, sid 7

8 STATUS PULS AB OCH PULS PROJEKTBOLAG PULS driver idag sju projekt varav tre befinner sig i klinisk fas, se översiktsbild nedan. Project company lead projects Chemical Optimization Target Identification Target Validation Candidate Drug Lab & Animal Testing Formulation, pilot, scale up Toxicolgy CTA Ph I Ph II Ph III Ambria Dermatology AB Ph II started Q3, 2005 Ph II completed Q4, 2007 DuoCort Pharma AB LIDDS AB Pharmapnea AB Ph I start Ph I comp Q3, 2006 Q2, 2007 Ph II start Q2, 2007 Ph II comp Q4, 2008 Ph I b start Ph I b completed Q2, 2007 Q2, 2008 Ph II start Ph II start Ph II b started Ph II b completed Q1, 2006 Q4, 2006 AcuCort AB Start Q3, 2007 Compl Q2, 2008 Ph II start Q3, 2008 Ph II comp Q4, 2008 Laccure AB Start Q2, 2007 Compl Q3, 2008 Adenovir Pharma AB Start Q1, 2008 Compl Q1, 2009 PULS AB och dess projektbolag har tillsammans tillförts 108 MSEK genom nyemissioner enligt tabellen nedan (emissionsbeloppen angivna i MSEK) summa PULS AB 7,8 4,8 12,6 Ambria Dermatology AB 4,5 5 9,5 DuoCort AB 0,1 2 7,5 6 5,1 20,7 LIDDS AB 0,7 5,5 9, ,4 Pharmapnea AB 6,6 6,6 Laccure AB 3,5 3,5 Adenovir Pharma AB 0,1 0,1 0,8 19,8 23,3 11,0 53,5 108,4 Som framgår har PULS idag sju projekt och förväntas framöver starta minst två nya projekt per år, vilket också är anledningen till att PULS vill bredda sin finansiella bas. Målet är givetvis att projekt skalla avyttras i sådan omfattning att PULS blir självfinansierande så snart som möjligt, samtidigt som bolaget inte vill ha en begränsning i uppstarten av nya kvalitetssäkrade projekt. VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2007 Under året har PULS intensifierat sin marknadsföring gentemot forskare på olika universitet och sjukhus. Fokus har varit på de södra och västra delarna av Sverige, men även universitet utanför regionen så som Uppsala, Umeå och Linköping har besökts. Likaså har PULS varit aktivt via olika branschorganisationer t.ex. Sweden Bio, Medicon Valley Alliance och Göteborg Bio, samt i andra nätverk så som Connect. Under 2007 har PULS utvärderat ett trettiotal projektidéer och startat upp två nya projektbolag, Laccure AB samt Adenovir Pharma AB. PULS har utöver de nybildade bolagen drivit fyra projektbolag, Ambria Dermatology AB, DuoCort AB, LIDDS AB samt Pharmapnea AB. Adenovir Pharma AB köptes av Svenska Standarbolag AB under december månad och ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under P. U. L. S. AB, sid 8

9 Ambria Dermatology AB har under året genomfört ett antal väsentliga in vitro försök som visar produktifieringspotentialen som generika på ett antal intressanta produkter och substanser. Den kliniska studien gällande behandling av impetigo har slutförts under året och resultaten kommer att sammanställas och rapporteras under början av Då projektet har kommit till den mognadsgrad att det bättre utvecklas hos en industriell aktör har arbetet med en avyttring av projektet inletts. DuoCort AB har under året bildat ett andra dotterbolag, DuoCort Pharma AB, och är därmed ett holdingbolag med två döttrar, DuoCort Pharma AB respektive AcuCort AB, där de bägge projekten drivs. AcuCort utvecklar en produkt för behandling av akuta allergitillstånd och har under året tecknat utvecklingsavtal med en världsledande tillverkare av den typ av beredningsform som utvecklas i projektet. Under året har också aktiv substans för utvecklingen valts. Utvecklingsarbetet har påbörjats och löper enligt plan i avsikt att nå klinisk fas redan under DuoCort Pharma utvecklar kronisk behandling för patienter med binjurebarksvikt, Adisons sjukdom. Under året har den fas I studie som genomfördes utvärderats och rapporterats med goda resultat. Efter framgångsrik rekrytering har även samtliga patienter i den planerade och pågående fas II-III studien inkluderats och studien löper enligt plan. Även arbete med att ta fram en storskalig tillverkningsprocess har genomförts under året. DuoCort Pharma är därmed framme vid en tidpunkt då projektet bör kunna avyttras till en industriell partner. Laccure AB har påbörjat det initiala utvecklingsarbetet i samarbete med experter på universiteten i Lund vad gäller kemisk utveckling och Gdansk vad gäller galenisk utveckling. Vidare har den kliniska planen förfinats och olika leverantörer identifierats. Projektet löper därmed i enlighet med fastställd plan. LIDDS har under året inlett sin första kliniska studie, en så kallad säkerhetsstudie, på Sahlgrenska och tre patienter har genomgått behandling med Liproca. En fjärde patient kommer att inkluderas innan prövningen går vidare i full skala med centra även i Tammerfors och Helsingborg. Formulerings- och karakteriseringsarbete har genomförts för att ta fram en ny version av Liproca med (i) långsammare frisättning, (ii) högre drug load och (iii) långsammare härdning än den version som används i den pågående kliniska prövningen, där samtliga mål i princip har nåtts. Insatser har även gjorts för att ta fram ett funktionellt och användarvänligt blandningssystem för Liprocapastan. Pharmapnea har under året ytterligare utvärderat den studie som genomfördes Dock har inga data framkommit som kan förklara utfallet av studien, utan studieresultatet är tyvärr fortfarande icke konklusiva då effekten av donepezil ej kan styrkas på det sätt som visats i de två tidigare studierna. Pharmapnea har kontaktat potentiella intressenter angående bolagets patent och övrig knowhow. Projektet kommer med all sannolikhet att avvecklas under Under 2007 har LIDDS AB, i samarbete med Öhmans, genomfört en nyemission om 40 MSEK till ett värde om 114 MSEK efter kapitaltillskottet. Laccure AB har via PULS aktieägare tillförts 3,5 MSEK och DuoCort har via en företrädesemission till sina aktieägare finansierats med 5,1 MSEK. P. U. L. S. AB, sid 9

10 PULS har drivit ett aktivt arbete med att bredda den finansiella basen i bolaget och därmed även för dess projektbolag. Som en konsekvens av detta genomfördes en nyemission i PULS AB under Det emitterades totalt aktier, vilket tillförde bolaget 4,8 MSEK samt 14 nya finansiärer. Arbetet med att ta in ytterligare en till tre tyngre finansiärer pågår för att ge PULS ytterligare finansiell kraft för en den växande projektportföljen och driften av PULS verksamhet. PULS har under året arbetet aktivt med vitaliseringen av Partnerskapet via PULS Partners strategi och nomineringskommitté. För att ytterligare bredda kompetensen och den innovativa förmågan i PULS har det införts ett nytt begrepp, PULS Associate Partners. Associate Partners skall kompetensmässigt uppfylla samma krav som Partners men avkrävs nödvändigtvis inte samma engagemang som en Partner. Antalet Associate Partners kommer att på samma sätt som Partners begränsas till ca. 20-talet personer. Anledningen till detta är att PULS samtidigt som innovationsdynamiken och kontaktnätet breddas vill behålla småskaligheten och närheten i relationerna. Sven Enerbäck, professor i medicinsk genetik vid Göteborgs Universitet har under 2007 engagerats som ny PULS Partner. Jan Hedner har under året valt att övergå från PULS Partner till PULS Associate Partner. För att ytterligare befästa PULS unikitet som kunskapsföretag och innovationsgenerator har Christina Rångemark Åkerman anställts för att arbeta med att bygga vidare på PULS kompetensnätverk och tillse att PULS får en bra och kontinuerlig innovationsdynamik. I det avseendet gäller såväl att bygga ut PULS Associate Partners som att katalysera Partners och Associate Partners till ytterligare innovation. Åkerman kommer även att föreslås som styrelseordförande vid kommande årsstämma och arbeta utifrån den rollen. Ambitionen är att på detta sätt säkerställa såväl PULS vision som operativa drivkraft och unikiteten med PULS som koncept. VIKTIGA HÄNDELSER EFTER Adenovir Pharma AB har under januari påbörjat det operativa arbetet i projektet och i februari genomfört en första nyemission riktad till PULS Partners, styrelse och operativt ansvariga, vilken blev kraftigt övertecknad. DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT Till årsstämmans förfogande finns följande fria fond och ansamlad förlust (kr): Överkursfond Balanserat resultat Årets förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten kronor respektive överkursfonden kronor balanseras i ny räkning. P. U. L. S. AB, sid 10

11 RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Fakturerade kostnader Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Not Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster ÅRETS RESULTAT P. U. L. S. AB, sid 11

12 BALANSRÄKNING PER TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Not Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Not Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR P. U. L. S. AB, sid 12

13 BALANSRÄKNING PER EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 4 Bundet eget kapital Aktiekapital, ( ) aktier Reservfond Fritt eget kapital/ansamlad förlust Överkursfond Balanserat resultat Årets förlust Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter INGA INGA Ansvarsförbindelser INGA INGA P. U. L. S. AB, sid 13

14 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och med Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar tas upp till det belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan har baserats på anläggningarnas anskaffningsvärden och beräknats med hänsyn till uppskattad livslängd. Följande avskrivningssatser har använts: Datainventarier 20% Ersättning till revisor Ersättning till bolagets revisor uppgår till (15 000). Av ersättningen utgör (15 000) kostnad för revision. P. U. L. S. AB, sid 14

15 NOTER Not 1 - Medelantal anställda och lönekostnader Medelantal anställda Män 1 1 Kvinnor 1 - Summa 2 1 Antalet anställda motsvarar verkligt antal anställda vid årets utgång. Lönekostnader Löner och andra ersättningar Styrelsen och VD Övriga anställda Sociala kostnader Pensionskostnader, styrelsen och VD Pensionskostnader, övriga anställda Övriga sociala kostnader Summa lönekostnader Not 2 - Inventarier Anskaffningsvärden Ingående värden Årets inköp Utgående värden Ackumulerade avskrivningar Ingående värden Årets avskrivningar Utgående värden Redovisat värde Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år P. U. L. S. AB, sid 15

16 Not 3 - Andelar i intresseföretag Säte Andel i % Antal aktier Bokfört värde *Värde enligt senaste emission Ambria Dermatology AB, Göteborg 11,9% Lidds AB, Helsingborg 11,1% DuoCort AB, Helsingborg 6,3% Pharmapnea AB, ** Göteborg 18,9% Laccure AB, Göteborg 35,1% Adenovir Pharma AB, Umeå 100% Resultat enligt senaste bokslut Eget kapital enligt senaste bokslut Ambria Dermatology AB *** Lidds AB *** DuoCort AB *** Pharmapnea AB *** Laccure AB *** Adenovir Pharma AB *** * Avser PULS ABs andel av respektive bolags värde per ** Projektet är under avveckling och kassan uppgick per till ca. 900 tkr. *** Avser preliminär och ej reviderad rapport, belopp i tkr. P. U. L. S. AB, sid 16

17 Not 4 - Förändring eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Ansamlad förlust Belopp vid årets ingång Enligt Bolagsstämmobeslut Nyemission Årets förlust Belopp vid årets utgång Göteborg Åke Fredriksson Lennart Bruce Jonas Gulliksson Ordförande Jörgen Johnsson Hans Lennernäs Olov Sterner Gunnar Säll Anders Vedin Henrik Wingstrand Pontus Ottosson Verkställande direktör Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young Aktiebolag Hans Bjerke Auktoriserad revisor P. U. L. S. AB, sid 17

18 P. U. L. S. AB, sid 18

19 puls AB Kullagatan 8, Helsingborg Tel: Fax: E-post:

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling II AB (Publ) 556879-4134 Räkenskapsåret 2014 07 01 2015 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31

Ellen AB. Org nr 556419-2663. Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - 2004-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB

ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB 1(7) ÅRSREDOVISNING för New Science Svenska AB Stockholm Organisationsnummer 556617-1459 Räkenskapsåret 2003-01-01-2003-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2(7) Styrelsen och verkställande direktören för New

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Ellen AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret

Ellen AB (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret (publ) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 - - Styrelsen och verkställande direktören för Ellen AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.)

ÅRSREDOVISNING SingöAffären AB (publ.) ÅRSREDOVISNING 2010-05-01 2011-04-30 SingöAffären AB (publ.) 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för SingöAffären AB (publ.) får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ)

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling I AB (Publ) 556867-7008 Räkenskapsåret 2013 07 01 2014 06 30 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 793200-0065 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Fanjunkaren nr 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Gotland Whisky AB (publ) Org.nr för räkenskapsåret Sida 2 Styrelsen och verkställande direktören för Gotland Whisky AB (publ) lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret.

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Delårsrapport för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Perioden 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Arsredovisning A-Ringen AB

Arsredovisning A-Ringen AB o Arsredovisning A-Ringen AB Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 A-Ringen AB 1 (9) Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01 01 2014-12 31 Styrelsen och verkställande direktören för A-Ringen AB avger härmed

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. FC Djursholm

Årsredovisning. FC Djursholm Årsredovisning för FC Djursholm 802416-2276 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för FC Djursholm, med säte i Djursholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Amago Capital AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 -- 2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer