PARGAS FJÄRRVÄRME AB ÅRSBERÄTTELSE 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PARGAS FJÄRRVÄRME AB ÅRSBERÄTTELSE 2009"

Transkript

1 PARGAS FJÄRRVÄRME AB ÅRSBERÄTTELSE 2009 PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY VUOSIKERTOMUS 2009

2 3 PARGAS FJÄRRVÄRME AB PARAISTEN KAUKOLÄMPÖ OY VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009 ÖVERSIKT Det gångna året var det 27:e verksamhetsåret för Pargas Fjärrvärme Ab. Under året genomfördes flera investeringar vid fjärrvärmebolaget. År 2009 fattade bolagets styrelse beslut om att starta bolagets största investering någonsin genom att starta byggandet av biobränsleverket på hösten I augusti undertecknades ett avtal med Wetorex OÜ från Estland för leverans av en biovärmepanna. I augusti beviljade arbets- och näringsministeriet ett energistöd på sammanlagt , vilket motsvarar 18 % av kostnadskalkylen. Recessionen i samhället under 2009 har påverkat bolagets värmeproduktion. Nordkalk Abp har inte kunnat leverera spillvärme p.g.a. minskad produktion av kalkprodukter i samma omfattning som under tidigare år och spillvärmens andel totalt som kunde utnyttjas för värmeproduktionen under året var inte tillräcklig, den utgjorde endast 55,4 % av den totala värmeproduktionen. Värmeeffekten som Finncement levererade till nätet var i slutet av året ca 0,5 MW. Kalkverkets effekt var ca 2,2 MW. Det faktum att Finncement inte har kunnat leverera mera värme beror på läckage i värmeåtervinningsenheten samt stockning i rökkanalen. Den låga spillvärmeproduktionen i kalkverket har sin förklaring i den allmänna lågkonjunkturen i världen. Den levererade spillvärmeenergin från kalkverket har sjunkit från MWh under år 2008 till MWh under år Värmeleveransen från Finncement Ab:s ugn 6 har sjunkit från MWh under år 2008 till MWh under år Priset på olja var varierat mycket under år Priset på tung brännolja varierade mellan 363,12 /ton och 505,12 /ton. Stora förändringar i oljepriset påverkade dock inte konsumentpriserna nämnvärt tack vare bolagets kundförmånliga prissättningssystem. Under året byggdes stomledningar för fjärrvärme (totalt m). År 2009 anslöt sig totalt 9 fastigheter till fjärrvärmenätet och antalet anslutna fastigheter var vid årets slut 160 st. Bolagets värmepris är ungefär samma som hos övriga värmebolag i Åboregionen. Priset för kunder i samma kategori och från motsvarande anläggning som i Pargas var 64,65 /MWh. För Pargas Fjärrvärme Ab:s kunder var medelpriset för fjärrvärme 63,18 /MWh. Genomsnittspriset ovan gäller för höghus. Under år 2009 producerade Pargas Fjärrvärme Ab sammanlagt MWh energi. Av denna mängd producerades MWh (44,6 %) med spillvärme, MWh från kalkverket och MWh från Finncement. Av energin producerades MWh (55,4 %)

3 4 med tung olja. Till kunderna levererades sammanlagt MWh värmeenergi. År 2008 levererades MWh värmeenergi till kunderna. Ökningen var MWh, 15,7% och antalet kunder växte med 6,0 % under året. AFFÄRSIDÉ FÖR PARGAS FJÄRRVÄRME AB - att anskaffa, framställa och sälja värmeenergi - att i Pargas bygga och äga ändamålsenliga energiverk och ledningsnät för värmeleverans - att ombesörja distribution av fjärrvärme enligt gjorda avtal

4 5 MÅLSÄTTNINGAR FÖR PARGAS FJÄRRVÄRME AB - att säkert, konkurrenskraftigt och miljövänligt leverera värmeenergi till bolagets kunder - att vara beredd att förse Pargas centrum med fjärrvärme även för kommande nybyggen - att expandera då detta är ekonomiskt eller miljömässigt motiverat och att få fler kunder - att bedriva lönsam verksamhet, vilket bl.a. innebär att bolaget utbetalar högst 50 % av respektive års resultat som dividend med sitt driftsbidrag klarar av investeringar med hög självfinansieringsgrad STYRELSE OCH ADMINISTRATION Bolagsstämman 2009 valde följande personer till bolagets styrelse: Medlemmar Christel Sonntag, ordf. Markku Järvinen, vice ordf. Kurt Lundqvist Stig Engman Inger Karlsson Ersättare Birgit Karlsson Erik Nordenswan Tom Norrby Nils Hermansson Mariella Ramstedt DI Mika Laaksonen är driftschef för fjärrvärmebolaget. Övriga driftstjänster köps av Väståbolands stad och av privata företagare. Bokföringsuppgifterna utfördes av Pretax Oy som även har uppgjort bokslutet. Revisorerna är Oy Audiator Ab, Tove Lindström-Koli OFR, GRM och PriceWaterhouseCoopers Oy, Johan Kronberg CGR. VERKSAMHET Bolaget inledde sin verksamhet år 1983 och sålunda var år 2009 bolagets 27:e verksamhetsår. Totalt 160 st. fastigheter var anslutna till fjärrvärmenätet Den totala byggnadsvolymen är nu sammanlagt m 3. Anslutningseffekten för de fastigheter som är anslutna till fjärrvärmebolagets nätverk är sammanlagt kw. Byggnadsvolym/löpmeter ledning blev m 3 / m = 38,15 m 3 /m. Under året ingicks totalt 9 nya anslutningsavtal. De 9 nya anslutningarna ligger inom detaljplanerade områden. Den anslutna byggnadsvolymen har ökat med sammanlagt m 3, 3,7 %. Antalet anslutningar ökade med 6,0 % vilket kan anses vara ett relativt gott

5 6 resultat. Styrelsen sammanträdde 13 gånger under året. Som löner utbetalades ,10 varav ,86 utgör styrelsens arvoden. Värme som under året distribuerades till kunderna levererades från värmeanläggningar på industriområdet, dvs. kalkverkets samt Finncements värmeåtervinningsenheter och bolagets tungoljepannor som ligger i kalkverksområdet. Värmecentralen i Tennby hålls i beredskap. BOLAGSSTÄMMA Under verksamhetsåret hölls ordinarie bolagsstämma Då godkändes styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för år 2008 i enlighet med revisorernas tillstyrkande. Bolagsstämman beslöt att utbetala 100,00 /aktie i utdelning och totalt ,00 vilket motsvarar 59,5 % av bolagets aktiekapital. Bolagets aktiekapital är ,96. Väståbolands stad äger bolagets samtliga 500 aktier. RESULTAT Omsättningen för året var ,01. Bolagets ekonomiska resultat och ställning framgår av den efterföljande resultat- och balansräkningen. Årets vinst efter skatt var ,79 och i enlighet med de fastställda målen för avkastning på insatt kapital föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar utbetala 100,00 /aktie, sammanlagt , i utdelning för år Resterande vinstmede ,79 överförs på vinst- och förlustkontot. ENERGIAVGIFT FÖR FÖRBRUKAD VÄRMEENERGI Energiavgiften (KM) bestäms på basis av kostnadsstrukturen för Pargas Fjärrvärme Ab, priserna på förbrukat bränsle och de uppskattade årliga användningsandelarna av olika bränsleformer. KM = K 2 x (A x H 1 + B x H 2 ) Hösten 2009: 46,75 /MWh + moms 22 % = 57,04 /MWh K 2 A B Pargas Fjärrvärme Ab anger koefficienten. Koefficienten påverkas av verkningsgraden på värmecentralerna och utnyttjandet av fjärrvärmenätverket samt underhålls- och driftskostnaderna. Pargas Fjärrvärme Ab förbehåller sig rätten att ändra koefficienten. Priset på spillvärmeenergi, / MWh Priset på tung olja, / MWh H 1 Användningsandelen av spillvärmeenergi 80 % H 2 Användningsandelen av tung olja 20 % Koefficienten K 2 är 1,54 ( ).

6 7 Pargas Fjärrvärme Ab bestämmer över justeringen av koefficienten. Justeringen av priserna på förbrukat bränsle samt eventuell justering av användningsandelarna görs två gånger om året, 2.1 och 30.6, för därpå följande halvår. I energiavgiften tilläggs gällande moms

7 8 GRUNDAVGIFT Grundavgiften utan moms är beroende av det avtalade vattenflödet V (m3/h) enligt följande: V = 0,00-0,80 m 3 /h k x ( 46,29 + V x 1.217,94) / a V = 0,81-2,00 k x ( 81,00 + V x 1.174,54) / a V = 2,01-8,00 k x (1.215,04 + V x 607,52) / a V = 8,01 - k x (3.645,13 + V x 303,76) / a K = 1,1 fr.o.m ANSLUTNINGSAVGIFT Anslutningsavgiften är beroende det avtala vattenflödet V (m3/h) enligt följande: V = 0,00-2,00 m 3 /h k x k 1 x ( x V) V = 2,01-10,00 m 3 /h k x k 1 x ( x V) V = 10,01-20,00 m 3 /h k x k 1 x ( x V) V > 20,01 m 3 /h k x k 1 x ( x V) K = 1,1 fr.o.m FJÄRRVÄRMENÄTET År 2009 var det fjärde hela året då värme distribuerades både från kalkverksområdets värmecentral och från Finncements nya värmeåtervinningsenhet. I slutet av året kunde man notera att andelen spillvärme var 44,6 %, vilket ligger under bolagets målsättning på 80,0 %. Nätet utökades med m. I slutet av år 2009 omfattade nätet m.

8 9 INVESTERINGAR Bolaget har länge strävat efter att producera värme till kunderna förutom med spillvärme även med bioenergi i stället för olja. Genomförandet av det länge planerade biovärmeverket startade med planering och förberedande arbete i början av I augusti fattade styrelsen beslut om att bygga ett 8 MW biovärmeverk. I början av oktober påbörjade jordschaktningsarbetet i Lövnäs och avsikten är att bolagets biovärmeverk börjar distribuera bioenergi till bolagets kunder på våren Investeringens ursprungliga kostnadskalkyl var (moms 0 %). Dagens estimerade kostnadskalkyl är ca (moms 0%) och den slutliga investeringsstöd är 18 % från slutliga kostnader. Bolaget har också investerat i fjärrvärmenätet. År 2009 byggdes sammanlagt m fjärrvärmerör. Kostnaderna för dessa rörinvesteringar uppgick till ,99 inkl. moms. Rörinvesteringarna finansierades med kassamedel. För biovärmeverkets investering beviljade Kommunfinansiering Ab ett lån på Arbets- och näringsministeriet beviljade bolaget energistöd som motsvarar 18 % av investeringens kostnadskalkyl, dvs. högst ,00. PRODUKTION År 2009 löpte inte riktigt planenligt. Värmeförsäljningen uppgick till MWh. Av Nordkalk Abp köptes MWh energi och av Finncement Ab MWh. Det genomsnittliga inköpspriset för spillvärme var 26,10 /MWh (inkl. moms). Spillvärmens andel i den totala värmeproduktionen var 44,6 %, vilket var under bolagets målsättning på 80,0 %. Orsaken till den minskade spillvärmeandelen var lågkonjunktur som har orsakat produktionsstopp i kalkproduktionen. Spillvärmeproduktionen är beroende av kalktillverkningen och produktionsstoppen orsakar stopp i spillvärmeleveranser. Den resterande energin, MWh, producerades med tung olja ( ton). Pargas Fjärrvärme Ab distribuerade sammanlagt MWh energi från kalkverkets värmecentral. Av Finncement Ab köptes MWh energi. Värmecentralen i Tennby har inte producerat värme under året. Denna panncentral har enbart fungerat som reserv. Spillvärme (kalkverkets värmeåtervinningsenhet) MWh Spillvärme (Finncements värmeåtervinningsenhet) MWh Tung olja ( ton) MWh (10,21 kwh/kg) Sammanlagt MWh Graddagarna var i Åboregionen vilket är 97,89 % av normalvärdet (4 115). MILJÖASPEKTER Pargas Fjärrvärme Ab har levererat värme till sina kunder sedan Fjärrvärme är en miljövänlig energiform. En av bolagets målsättningar är att ytterligare minska miljöbelastningen. Syftet med investeringarna i biovärme är att utöka andelen av miljövänlig energi till 98 % och reducera användningen av olja.

9 10 Detta borde fastighetsägarna på orten också beakta då de överväger nya värmeanläggningar. Emissioner Vid bolagets värmeanläggningar användes tung olja med låg svavelhalt som bränsle. Vid förbränningen uppstår utsläpp, av vilka de mest betydande för miljön är kväveoxider (NO x ), svaveldioxid (SO 2 ), koldioxid (CO 2 ) samt partiklar. Dessa utsläpp inverkar främst försurande på jordmånen och bidrar till övergödningen av vattendrag. Värmecentralerna, värmeväxlarna och ledningsnätet kontrolleras regelbundet av myndigheterna. STRATEGI OCH FRAMTIDSUTSIKTER Den tillgängliga värmeeffekten (kapaciteten) för bolaget är: Kalkverkets värmeåtervinningsenhet 3,5 MW Finncements värmeåtervinningsenhet 2,5 MW Oljepannorna på kalkverksområdet 10,0 MW Oljepannorna i Tennby 6,0 MW Summa, effekt 22,0 MW Byggandet av ett biovärmeverk har inletts för att kunna trygga värmeleveranser och minska beroendet av olja avsevärt i värmeproduktionen. Bolaget har börjat planera och bygga ett biovärmeverk i Lövnäs stadsdel i syfte att ersätta den oljeproducerade värmen med biovärme. Biovärme är både miljömässigt och ekonomiskt lönsamt. Fjärrvärmeutredningen visar att det finns potential för att utvidga verksamheten. Om utvidgningen verkställs i enlighet med utredningen, skulle det ökade värmebehovet tillfredsställas genom ett biovärmeverk i Lövnäs.

10 11 VERKSAMHETSRISKER OCH RISKHANTERING Bolagets risker består främst av störningar i värmeleveransen till kunderna. Dessutom finns miljörisker och ekonomiska risker. Bolaget har försökt minimera störningar i värmeleveransen genom att hålla värmecentralen i Tennby i skick Den har inte behövts sedan 2002, men kan när som helst tas i bruk. Den allvarligaste störningen är eventuella skador på ledningen mellan värmecentralen i Kalkstrand och Storgårdsgatan. Då räcker kapaciteten från Tennby reservvärmecentral eventuellt inte till under årets kallaste dagar. Bolaget har heltäckande ansvarsförsäkring i skadeförsäkringsbolaget If. Man försöker undvika miljörisker genom att regelbundet kartlägga värmecentralernas och värmedistributionsnätets skick. Miljöriskerna har beaktats i gällande miljötillstånd. De ekonomiska riskerna bedöms som små.

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE

Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab

ÅRSBERÄTTELSE 2009. Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab ÅRSBERÄTTELSE 2009 Vasa Elektriska Ab Vasa Elnät Ab Oy RAVERA Ab Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt..................... 4 Styrelsens verksamhetsberättelse...................... 6

Läs mer

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE

KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE KRAFTNÄT ÅLAND AB ÅRSBERÄTTELSE 2006 Mariehamn 2007 ÅlandsTryckeriet KRAFTNÄT ÅLAND AB 2006 Innehåll VD:s översikt... 3-4 Bokslut Styrelsens verksamhetsberättelse... 5-15 Elöverföring... 5-6 Elmarknaden...

Läs mer

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer.

Årsredovisning 2006 Bokslut. Ta vara på dina prestationer. Årsredovisning 2006 Bokslut Ta vara på dina prestationer. Information till investerare Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma för Fortum Abp hålls onsdagen den 28 mars 2007 klockan 15:00 i Merikaapelihalli

Läs mer

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen

Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen ......................................................... Bokslut 2007 Vanda Energi -koncernen................................................... Innehållsförteckning Styrelsens verksamhetsberättelse 2

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari juni 2008

Fortum Abp Delårsrapport Januari juni 2008 Fortum Abp Delårsrapport Januari juni 2008 Fortum Abp Delårsrapport januari juni 2008 17 juli 2008 kl. 9.00 Stabilt resultat första halvåret Starkt resultat inom kraftproduktion Jämförbart rörelseresultat

Läs mer

Inledande inventering av institutionella faktorers betydelse för industri-kommunala energisamarbeten

Inledande inventering av institutionella faktorers betydelse för industri-kommunala energisamarbeten BILAGA 3 H. Bohlin arbetsnotat här återgivet med tillstånd från författaren Inledande inventering av institutionella faktorers betydelse för industri-kommunala energisamarbeten 1 Forskningsläge och syfte

Läs mer

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff...

Innehållsförteckning. VD:s översikt... 1. Styrelsens verksamhetsberättelse... 2. Effekttoppen... 3. Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 2011 Årsberättelse Innehållsförteckning VD:s översikt... 1 Styrelsens verksamhetsberättelse... 2 Effekttoppen... 3 Fakturafördelning & elöverföring per tariff... 4 Nyckeltal... 5 Distributionsanläggningar,

Läs mer

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB

GEMENSAM VÄRME. En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar. Sommaren 2002. Energi Stockholm AB GEMENSAM VÄRME En handbok för småhusägare som vill ordna sin värmeförsörjning tillsammans med sina grannar Sommaren 2002 Energi Stockholm AB Lars-Olof Södergren Björn Calminder Kristina Landfors Rolf Westerlund

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7.

Innehåll. Inbjudan att teckna aktier 3. Styrelsens försäkran 4. Villkor och anvisningar 5. Historik 6. Delägda anläggningar 7. Emissionsmemorandum Hudikvind AB 2011 1 Innehåll Inbjudan att teckna aktier 3 Styrelsens försäkran 4 Villkor och anvisningar 5 Historik 6 Delägda anläggningar 7 Delägda projekt 8 Vindkraftsmarknaden 9

Läs mer

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009

EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 EKONOMISK ÖVERSIKT 2009 INNEHÅLL Styrelsens verksamhetsberättelse 4 Nyckeltal som beskriver koncernens ekonomiska utveckling 8 Styrelsens förslag till åtgärder gällande räkenskapsårets vinst 9 Totalresultaträkning

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004

Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport Januari september 2004 Fortum Abp Delårsrapport januari september 2004 Fortsatt starkt resultat för Fortum - rörelseresultat 1 350 miljoner euro Sammanfattning av perioden januari

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år 2014...

Läs mer

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12]

Innehållsförteckning. Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] 2 ÅRSBERÄTTELSE 2011 Innehållsförteckning Verkställande direktörens översikt [4] Bolagets fastigheter [6] Sammandrag av styrelsens verksamhetsberättelse [12] Sammandrag av bokslutet [24] 3 VERKSTÄLLANDE

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

Det nordiska transmissionsnätet

Det nordiska transmissionsnätet 2012 årsredovisning 1750 1500 700 700 1000 1000 600 590 600 550 350 350 1300 100 2000 5300 1700 1300 610 680 740 1350 56 60 1100 1500 2095 2145 500 700 3300 3300 7300 7300 500 300 250 200 1000 1000 600

Läs mer

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla

Ei R2013:18. Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Ei R2013:18 Kartläggning av marknaden för fjärrkyla Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:18 Författare: Katarina Abrahamsson och Johan Nilsson Copyright:

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE

JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 FÖRVALTNINGSBER ÄTTEL SE JÄMTKRAFT AKTIEBOLAG ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Jämtkraft AB (556001-6064) får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för år 2013, bolagets

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-03-27, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cortus Energy

Uppdragsanalys 2015-03-27, uppdatering ANALYSGUIDEN. Cortus Energy Uppdragsanalys 201-03-27, uppdatering Cortus Energy AVVAKTA ÖKA Cortus Energy 201-03-27 UPPDATERING Riktkurs Analytiker: 1,20 kr (efter utspädning) Paul Regnell 2 Energibolag gör ambitiös emission Cortus

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Prisändringsmodell för Fjärrvärme gällande Falu Energi & Vatten AB... 4 Prispolicy - Långsiktig prisändringsmodell för fjärrvärme... 4 Åtagande om prisändringar... 6 Pris för år

Läs mer

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall

INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt 2 Basuppgifter om bolaget 3 Insamling av avfall 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall Årsberättelse 2005 2 INNEHÅLL 1 Verkställande direktörens översikt s.3 2 Basuppgifter om bolaget s.4 3 Insamling av avfall s.7 4 Återvunnet och slutdeponerat avfall s.10 5 Miljöskydd och kontroll s.15

Läs mer