NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. inklusive exploateringsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. inklusive exploateringsbokslut"

Transkript

1

2 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 inklusive exploateringsbokslut

3 Landskrona kommun Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Kommunstyrelse inklusive exploateringsbokslut 3 Teknisk Nämnd 45 Barn- och ungdomsnämnd 97 Omsorgsnämnd 136 Vuxennämnd 150 Fritidsnämnd 169 Kulturnämnd 174 Byggnadsnämnd 179 Miljönämnd 202

4 STADSKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Förvaltningschef: Stefan Johansson Nettokostnader i % av skatteintäkter: 1,6 % Nettoinvesteringar: 230 kkr Eget kapital kkr Kostnad per invånare: 662 kronor Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Budget VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Förvaltningsledning Ekonomiavdelning Ekonomiavdelning/inkasso Personalavdelning Personalavdelning/Hemdator Juridisk avdelning Juridisk avdelning, arkiv Summa av 235

5 SERVICEKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Förvaltningschef: Per-Olov Karlsson Nettoinvesteringar, fastigheter: kkr Nettoinvesteringar, övrigt: kkr Kkr Eget kapital, fastighetsavdelningen Eget kapital, offentliga toaletter Eget kapital, IKT-enhet Eget kapital, kostenhet Eget kapital, vaktmästeri-tryckeri Eget kapital, städenhet Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Gemensam administration Offentliga toaletter Bostadsfastigheter Lokaler IKT-enhet Kostenhet Vaktmästeri-tryckeri Städenhet Summa av 235

6 KOMMUNSTYRELSEN MARK o EXPLOATERINGSKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg(fp) Förvaltningschef: Kåre Larsson Eget kapital ,.exploateringsverksamhet kkr Eget kapital bostadsanpassning, kkr Eget kapital ,.övrig verksamhet kkr Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Exploatering Koloniträdgårdar Markförsörjning Tomträtt bostäder Tomträtt industri Bostadsanpassning Bostadsrätter Gemensam v.het Summa av 235

7 KOMMUNSTYRELSE Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Nettokostnader i % av skatteintäkter: 13,8 % Nettoinvesteringar: 51 kkr Eget kapital , jubilieumsfond kkr Kostnad per invånare: kronor Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, tkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Nämnd o styrelseverksamhet Personalutskott Medlemsavgifter (*) Näringslivsbefr. åtgärder (**) Profilering Landskrona Lokalt investeringsprogram Skadeförebyggande Stöd till föreningar Gymnasieutbildningar Gymnasiesärskola Sjötrafik Elnät Ks gemensamt (***) Pensionskostnader Summa (*) Bokslut Anslag Bokslut MEDLEMSAVGIFTER, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Medlemsavgifter Aktivitet 5241 Öresundskommittén Sv Kommuner o Landsting Nosam Stim Europakorridoren Övriga föreningar Summa medlemsavgifter av 235

8 KOMMUNSTYRELSE (**) Bokslut Anslag Bokslut NÄRINGSLIVSBEFRÄMJANDE Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse ÅTGÄRDER, tkr nader 2007 nader Näringslivsbefrämjande åtgärder Aktivitet 5230 Utvecklingskostnader Invest in Landskrona AB Levande Centrum Landskrona Plus AB Citysamverkan Summa näringslivsbefr. åtg (***) Bokslut Anslag Bokslut KS GEMENSAMT, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Kommunstyrelsen gemensamt Aktivitet 5200 Övriga intäkter Försäljn.vinst anl.tillgångar Avkastning fastighetsförv Borgensavgift Övriga kostnader Andel i service Anpassningsverksamhet Företagshälsovård Ofördelade hyreskostnader Miljörabatt Falck Healthcare, personalprogr Karneval Diverse projekt Personalbefrämjande åtgärder Reception Trygghetsprojekt (****) IT-tjänster fr IKT-Webb Kapitalkostnader Jubileumskommittén Projekt BoStaden Allsång /5230 Organisationsöversyn Stadsutvecklingsprojekt Summa ks gemensamt (****) Bokslut Anslag Bokslut TRYGGHETSPROJEKT, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Trygghetsprojekt Objekt 5266/5267 MED och Vega /5265 Lugnt på stan Föreningsnattvandring Stödcentr f unga brottsoffe /5259 Blåjackor o fältarbetare Kvinnofridsarbete Ordn.vakter Borstahusen Ej objektbundet anslag Summa trygghetsprojekt av

9 STRATEGIKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Förvaltningschef: Peter Billquist Nettokostnader i % av skatteintäkter: 0,5 % Nettoinvesteringar: 48 kkr Eget kapital kkr Kostnad per invånare: 205 kronor Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Strategikontor, gemensamt Strategikontor, näringsliv Strategikontor, personalutv Strategikontor, information Strategikontor, högskola Strategikontor, integr/mångfald Strategikontor, brottsföreb Strategikontor, boende Strategikontor, hållbar utv Strategikontor, urban utveck Summa av 235

10 9 av 235

11 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= hçããìåëíóêéäëéå=öéãéåë~ãí= = Övergripande ekonomisk kommentar Förutom det kommunövergripande ansvaret för all den kommunala verksamheten i Landskrona kommun, ansvarar kommunstyrelsen för en egen budget uppgående till 251,2 mnkr. Verksamheterna som är budgeterade i kommunstyrelsens internbudget är till stora delar av karaktären kommungemensamma och kommunövergripande. För verksamhetsåret 2008 utvisar det redovisade resultatet en nettokostnadsnivå med 231,7 mnkr, detta i relation till beslutade anslag utmynnar i en positiv avvikelse på 19,6 mnkr. Inom den totala budgetramen finns det både positiva och negativa avvikelser. Verksamheterna indelas och kommenteras enligt följande. Nämnds- och styrelseverksamhet, inklusive personalutskott Denna verksamhet omfattar den del som berör de tre kommunalrådens löpande arbete, samt den mötesverksamhet som sker inom kommunstyrelsen och dess arbets- och personalutskott. Gentemot ett beräknat anslag om totalt 4,1 mnkr redovisas vid 2008 års bokslut en positiv avvikelse på 0,4 mnkr. Medlemsavgifter Inom kommunstyrelsens budget finns anslag för de medlemsavgifter som har en kommunövergripande karaktär. Det största anslaget utgörs av kommunens kostnad för medlemskap i Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommunförbundet Skåne. I anslaget ingår avgifter till STIM, Europakorridoren samt kostnader för medlemskap av mera regional karaktär, såsom Öresundskommittén och kommuner i NV Skåne (Nosam). Kostnaden för 2008 redovisades till totalt 2,8 mnkr och i budget fanns en beräknad kostnadsnivå om 2,8 mnkr. Näringslivsbefrämjande åtgärder / Profilering Landskrona Inom denna del av kommunstyrelsens verksamhet beräknas kostnaden för Invest in Landskrona AB, Landskrona Plus AB, Citysamverkan i Landskrona samt det anslag som för respektive års budget beräknas till oförutsedda kostnader. Anslaget som beslutats för Citysamverkan i Landskrona om totalt 900 tkr har utnyttjats med 900 tkr. hçããìåëíóêéäëéå= 10 Sid. av 1(25) 235 Anslaget för oförutsedda kostnader, 124 tkr, disponerades inte alls under För profileringsarbetet 2008 fanns ett beslutat anslag om totalt 360 tkr. Detta anslag har under 2008 disponerats till sponsring till diverse idrottsföreningar i Landskrona kommun. Lokalt investeringsprogram För det lokala investeringsprogrammet 2008 fanns ett beslutat anslag om totalt 259 tkr. Detta anslag har under 2008 disponerats fullt ut. Skadeförebyggande, riskgruppen Riskgruppens uppdrag är att: Svara för genomförandet av det övergripande säkerhetsarbetet i kommunen. Vara ett forum för diskussion om aktuella säkerhetsfrågor. Samordna säkerhetsarbetet samt aktivt stödja arbetet med inventering, utbildning och förebyggande åtgärder. Svara för att anmälda skador registreras och att skadestatistik upprättas. Riskgruppen skall vara ett forum för diskussion om aktuella säkerhetsfrågor, samordna säkerhetsarbetet samt aktivt stödja arbete med inventering, utbildning och förebyggande åtgärder. Kommentar av ekonomiskt utfall jämfört med budget. Av anslaget om 1,0 mnkr för finansiering av intern skadereglering och skadeförebyggande arbete har 0,7 mnkr använts under Arbetet med att bygga upp en plattform för skadeförebyggande arbete har fortsatt under 2008 och skaderapporteringssystemet Flexite har använts för att rapportera egendomsskador. Stöd till föreningar Anslaget för stöd till föreningar var under 2008 budgeterat till 1,9 mnkr och har i stort utnyttjats fullt ut. Gymnasieskola Kostnader för gymnasieutbildning För 2008 budgeterades ett anslag på 160,0 mnkr i kommunstyrelsens internbudget som ekonomiskt utrymme för köp av gymnasieutbildning. Anslaget beräknades utifrån den befolkningsprognos som låg som underlag för 2008 års budgetarbete. Budget 2008 Totalt beräknades studerande i åldern år och för att få en realistisk elevvolym för tre årsklasser

12 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= togs ¾ delar av denna åldersgrupp som omfattar fyra årsklasser. Totalt beräknades att elever skulle få gymnasieutbildning till en snittkostnad med 95 tkr per plats. hçããìåëíóêéäëéå= Som konstaterats i tidigare års bokslut är posten gymnasiekostnader en del av den kommunala verksamheten som uppvisar en hög kostnadsökningstakt i det historiska perspektivet. Utfall 2008 Bokslutet för 2008 utvisar en stor negativ budgetavvikelse, totalt 8,7 mnkr och denna avvikelse kan till stora delar förklaras med följande: 29 ytterligare elever á 98 tkr 2,8 mnkr Ändrad prissättning till fristående skolor* 5,0 mnkr * Se avsnittet Externa utbildningar längre fram i dokumentet. Prognos 2008 Då 2008 års prognos beräknades per beräknades ett kostnadsöverskridande för 2008 med 3,0 mnkr, vid det tillfället förbisåg undertecknad de ekonomiska effekterna av ett ändrat beslut i Gymnasieförbundets direktion, då det gällde ersättning för elever i fristående skolor. Beslutet var känt och det känns beklagligt att inte denna parameter togs med i prognosberäkningen. Elevstatistik Under 2008 har Landskrona kommun erbjudit elever gymnasieutbildning, dels inom Gymnasieförbundets skolor, dels hos andra utbildningsanordnare. I tabell 1 finns en statistik och fördelning för Under 2008 har 61,4 % (62,0 %) av våra elever gått sin utbildning inom de nationella programmen hos Gymnasieförbundet, 8,2 % (8,9 %) har fått utbildning inom de Individuella programmen medan 30,5 % (29,1 %) hittat sina utbildningar antingen i annan kommun eller i någon fristående skola. Enligt en detaljerad sammanställning framgår att vi har elever som får sin gymnasieutbildning i Malmberget i norr, i Ystad i söder, på Öckerö i väster och i Stockholm i öster. Kostnadsutveckling Kostnaderna för gymnasieutbildning har sedan 1998 budgeterats i kommunstyrelsens internbudget och följande kostnadsvolymer och kostnadsökningar för perioden kan redovisas. Se tabell 2 Kostnaderna omfattar elevkostnad, kostnader för resor och inackordering, administrationskostnader, eventuella stödinsatser för elever samt kostnader för årskurs 10 inom grundskolan. Totalkostnaderna har ökat med 4,2 % mellan 2007 och 2008 och en beräkning görs av en snittkostnad per elev så beräknas en kostnadsökning med 4,6 %. Utbildning inom Gymnasieförbundets nationella program Landskrona kommun har under 2008 haft elever i utbildning inom de nationella programmen inom Gymnasieförbundet. Dessa program består av Samhällsprogram, Naturvetenskapsprogram, Teknikerprogram, Handelsprogram, Barn- och Fritidsprogram, Omvårdnadsprogram, Estetiskt program, Mediaprogram, Naturbruksprogram, Fordonsprogram, Hotell o Restaurangprogram, Elprogram, Byggprogram och Industriprogram. För dessa utbildningar/program kan statistik för perioden redovisas: Se tabell 3 Antalet elever inom de egna utbildningarna har minskat med 16 elever mellan 2007 och 2008, den totala elevkostnaden har ökat med 1,3 % och omräknat per elev med 2,9 %. Kostnadsjämförelserna mellan åren påverkas inte endast av en reviderad prislista utan det är även en förändring av mixen mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. Det billigaste programmet är Barn- och Fritidsprogrammet medan det dyraste är Industriprogrammet. Utbildning inom Gymnasieförbundet Individuella program (IV) För de elever som på grund av brist på behörighet inte kan beredas utbildning inom de nationella programmen formas de individuella utbildningarna. Syftet är att förebereda eleven för fortsatt utbildning inom något nationellt program eller någon praktik för att på så sätt övergå till arbetslivet. Utbildningarna inom de individuella programmen är dyrare än nationella program eftersom utbildning sker inom mindre grupper och i de flesta fall även i kombination med diverse stöd- och elevvårdsinsatser. För dessa utbildningar/program kan följande statistik för perioden redovisas: Se tabell 4 11 Sid. av 2(25) 235

13 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= Externa utbildningar Landskrona kommun har via avtal med administrativa avdelningen inom Gymnasieförbundet överlåtit ansvaret för upphandlig av externa gymnasieplatser. Det finns 522 ungdomar från Landskrona kommun som under 2008 hittat sin gymnasieutbildning hos annan utbildningsanordnare. De senaste åren har alla gymnasieskolor satsat stora pengar på reklam och marknadsföring, detta för att attrahera så många studerande som möjligt. Marknadsföring och reklam är inte gratis och detta har givetvis påverkat kostnadsläget för gymnasieutbildningarna uppåt. För de externa utbildningarna kan följande statistik för perioden redovisas: Se tabell 5 hçããìåëíóêéäëéå= För verksamhetsåret 2009 uppgår anslaget för gymnasieutbildningar till 160 mnkr och detta är beräknat att täcka kostnaden för elever till en snittkostnad med kronor. (2007 års snittkostnad uppräknat med 2,8 %) I de kommande ekonomiska uppföljningarna för 2009 kommer en helårsprognos i stället att beräknas till en total kostnad med 165 mnkr vilket motsvarar en snittkostnad med kronor per elev. (2008 års snittkostnad uppräknat med 1,4 %). Kostnader för utbildning inom gymnasiesärskola 2008 Kostnadsansvaret för gymnasiesärskolan överfördes till kommunstyrelsen från och med verksamhetsåret Dessförinnan ingick verksamheten som en integrerad del med grundsärskolan inom dåvarande Barn- och utbildningsförvaltningen. Prisläget mellan 2007 och 2008 har ökat med hela 8,6 % och denna ökning har påverkats av en förändrad ersättningsprincip till fristående skolor under 2008 i förhållande till Enligt tidigare delegationsordning, till och med 2007, hade chefen för Gymnasieförbundet ansvar för att i dialog med representanter för de fristående gymnasieskolorna avtala nivåerna på elevpriserna. Dessa ersättningsnivåer hamnade oftast på ett lägre pris än det snittpris som beräknades inom Gymnasieförbundet. Mellanskillnaden utgjordes av ett beräknat skolpliktsavdrag och den avtalade nivån beslöts med ömsesidig förståelse och acceptans. Avdraget var tänkt som en buffert för hemkommunens uppföljningsansvar för eleven ifall den fristående skolan av någon anledning inte kunde fullfölja sitt utbildningsansvar. Denna delegation ändrades genom ett politiskt beslut av Direktionen i Gymnasieförbundet och för 2008 har alla elevpriser till fristående skolor beräknats till samma nivå som de priser som gäller för Gymnasieförbundets övriga utbildningar. Denna förändring innebar en kostnadsfördyring för Landskrona kommun med cirka 5,0 mnkr. Den genomsnittliga ersättningen per elev för 2008 uppgår till kronor och motsvarande nivå för 2007 uppgick till kronor. Budget 2009, och underlag för prognos 2009 De ökade ersättningsnivåerna till de fristående skolorna kommer även att påverka kostnaderna för 2009 och hänsyn till detta beaktades inte i samband med budgetarbetet under våren och sommaren Landskrona kommuns utbildningar inom gymnasiesärskolan administreras inom Gymnasieförbundet. Det är Gymnasieförbundet som planerar och följer upp utbildningen inom gymnasiesärskolan. Ökad efterfrågan Efterfrågan på utbildning inom gymnasiesärskolan har ökat de senaste åren. Under vårterminen 2008 gick 35 elever från Landskrona kommun i olika gymnasieutbildningar och under höstterminen ökade antalet till 42 elever. Detta ger ett årsgenomsnitt med 38,5 elever och om en jämförelse görs mot 2007 var motsvarande elevantal då 31,0 elever. De flesta eleverna får sin utbildning inom Gymnasieförbundets skolor i Landskrona, Svalöv och Kävlinge. Dock finns det även särskoleelever som får sin utbildning i Hässleholms och Eslövs kommuner samt vid Hvilans Utbildnings AB i Åkarp. Förutom elevkostnaden tillkommer för denna utbildning kostnader för resor, i vissa fall inackordering, i vissa fall personlig assistent och/eller eventuellt andra stödresurser. Budget 2008 Anslaget för 2008 beräknades till 8,0 mnkr och som jämförelse kan nämnas att den totala kostnaden för 2007 uppgick till 7,4 mnkr, vilket motsvarande en genomsnittlig elevkostnad med 238,7 tkr per år.. Bokslut 2008 Med anledning av en ökning av antalet elever utvisar bokslutet för 2008 en negativ budgetavvikelse med 1,9 mnkr. Då helårsprognosen beräknades per bedömdes en negativ avvikelse med 1,0 mnkr. 12 Sid. av 3(25) 235

14 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= För 2008 uppgår den totala kostnaden för utbildning inom gymnasiesärskolan till 9,9 mnkr, vilket motsvarar en genomsnittlig elevkostnad på 257,1 tkr per år. Budget 2009 Med aktuell statistik som underlag kan en bedömning göras att den budgeterade volymen för 2009 med 8,0 mnkr är för låg, såvida det inte sker en markant minskad efterfrågan på särskoleutbildning under hçããìåëíóêéäëéå= Detta får bedömas i de kommande månads och tertialuppföljningarna. TABELL 1 Elevstatistik Antal elever LKS Gymnasieförbund Nationella program Individuella program Externt köpt gymn.utbildn Andel LKS Gymnasieförbund Nationella program 62,34 59,51 59,27 61,85 62,02 61,38 Individuella program 10,66 11,33 11,98 9,13 8,89 8,17 Externt köpt gymn.utbildn. 27,00 29,16 28,75 29,02 29,09 30,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TABELL 2 Statistik och ekonomi Gymnasieutbildningar, Kommunstyrelsens anslag Totalkostnad inklusive administr./reskostn./inackordering/övrigt stöd. Snitt År Kostn, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 13 Sid. av 4(25) 235

15 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= hçããìåëíóêéäëéå= TABELL 3 LKS Gymnasieförbund Statistik och ekonomi, nationella program (elevpris) Snitt År Kostnad, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , ,9 TABELL 4 LKS Gymnasieförbund Statistik och ekonomi, individuella program (elevpris) Snitt År Kostnad, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , ,5 TABELL 5 Externa utbildningar Statistik och ekonomi, externt köpt utbildning (elevpris) Snitt År Kostnad, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , ,6 14 Sid. av 5(25) 235

16 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= Sjötrafik Ventrafiken AB har under 2008 fått ett kommunalt driftsbidrag om totalt 4,8 mnkr. Skånetrafikens bidrag för 2008 uppgick till 4,8 mnkr. Inom verksamheten har bolaget själv genererat intäkter i form av taxor och annat med totalt 11,9 mnkr. Elnät Kommunstyrelsen har sedan ett antal år tillbaka ansvaret för anläggningar och investeringar som rör elnätet. Dessa anläggningar hyrs sedan ut till den affärsdrivande verksamheten inom Tekniska nämnden. Hyran uppgår till 12,8 mnkr och de redovisade kapitalkostnaderna för 2007 uppgår till 11,8 mnkr. Det redovisade överskottet om 0,9 mnkr är i paritet med den budgeterade nivån. Kommunstyrelsen gemensamt Förutom gemensamma intäkter och kostnader av mindre belopp, omfattar denna verksamhet bland annat anslag för beräknade realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. För 2008 budgeterades en realisationsvinst motsvarande 10,0 mnkr. Den verkligt redovisade realisationsvinsten uppgick till 25,3 mnkr och innefattade bl.a. försäljningen av tomträtter för 15,5 mnkr och bostadsrätter för 6,5 mnkr. Trygghetsprojekt Under 2008 har arbetet fokuserat på stöd och hjälp till brottsoffer, ökad närvaro ute där ungdomar befinner sig och stödjande arbete för de som befinner sig i riskzon eller har hamnat i kriminalitet. Stöd och hjälp till brottsoffer De grupper av brottsoffer som vi inriktat vårt arbete mot är kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt unga brottsoffer. Målgruppen för kommunens kvinnofridsarbete är kvinnor från 18 år som är eller har varit utsatta för hot, kränkande behandling och/eller våld i en nära relation. Den utsatta kvinnan erbjuds rådgivande samtal, praktiskt och ekonomiskt stöd, skyddat boende, samt samtalsstöd under längre eller kortare perioder. Under 2008 har individuella kontakter med närmare 100 kvinnor genomförts. Det är 40 kvinnor fler än år Cirka 25 kvinnor har haft behov av hjälp till någon form av skyddat boende. Andra har haft behov av olika typer av stärkande samtal/samtalsstöd och praktisk rådgivning. Hösten 2008 startade arbetet med stödcentrum för unga brottsoffer upp. Hit kan unga som varit utsatta för brott vända sig för att få professionell hjälp att bearbeta det trauma de gått igenom, må bättre, få tillbaka sitt självförtroende och kunna återgå till att leva som de hçããìåëíóêéäëéå= 15 Sid. av 6(25) 235 gjorde innan brottet. Arbetet har i under den första tiden främst bestått i att skapa kontaktytor och sprida information om verksamheten. Ökad närvaro Totalt finns medel för 8 blåjackor avsatta i budet. De har arbetat uppsökande ute på gator och torg. Verksamheten har utvecklats och inkluderas nu även i öppna skolor. 15 föreningar har varit ute och nattvandrat 72 kvällar/nätter. Två väktare patrullerar i centrala Landskrona under eftermiddagarna. Under sommarhalvåret ansvarade de även för badstranden i Borstahusen. Tre fältarbetare och två till fyra ordningsvakter har arbetat fredagar/lördagar Ordningsvakterna har arbetat i centrum medan fältarbetarna haft hela kommunen som sitt arbetsområde. Under året har den sociala oron på sena fredags- och lördagskvällarna/ nätterna där ungdomar varit inblandad minskat rejält, det stök som idag finns på dessa tider är i stor utsträckning krogrelaterat och det är vid få tillfällen som yngre ungdomar är inblandade vid dessa tillfällen. Stödjande arbete Projektet Mobilisering Empowerment Delaktighet (MED) har som mål att minska ungdomskriminaliteten och nyrekryteringen till kriminella livsstilar genom att utveckla/vidareutveckla metoder och samverkansmodeller. Under året har kunskap och erfarenhet förts vidare till andra grupper så som lärare och fältarbetare. Genom projektet Vega har vi arbetet med strukturerad öppenvårdsbehandling för föräldrar och ungdomar. Kommentar av ekonomiskt utfall jämfört med budget Av de medel som avsatts för kvinnofridsarbete har endast 2/5 använts. Detta beror på om att vi också fått pengar genom länsstyrelsen. Kvinnofridsteamet huvudsakliga uppgifter är att möte kvinnorna i den akuta situationen samt ge stöd och råd i deras dagliga liv. Då trycket på teamet är stort har inte tid funnit för att planera och genomföra så mycket kompetensutveckling som är önskvärt under året. En annan anledning är att mycket av året för kvinnofridsteamet har handlat om att hitta bra samarbetsformer både internt i kommunen men också med externa nätverk. På grund av samordningsvinster har kostnaderna för ordningsvakter blivit mindre än beräknat. Sjukdom och graviditet har även gjort att antalet helger som det varit 4 ordningsvakter inom Lugnt på stan blivit lägre än beräknat. Kostnaderna för Vega har blivit mindre än beräknat på grund av att två av de anställda gått ner i tid. Kostnaderna för utbildning har även minskat, sedan

17 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= båda slutfört en mer omfattande metodutbildning som avslutades i början av Kostnaderna för blåjackorna blivit lägre än beräknat då tre av dem fram till och med april/maj var anställda som plusjobbare. Samtidigt kom rekryteringen av de nya tjänsterna igång något senare än beräknat. hçããìåëíóêéäëéå= Investeringar 2008 Kommunstyrelsen hade till sitt förfogande totalt 2,5 mnkr till för diverse investeringar. Av dessa anslag har 2,0 mnkr utnyttjats under Sid. av 7(25) 235

18 = pí~çëâçåíçê séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= Allmänt Stadskontorets ekonomiska resultat gentemot tilldelat kommunbidrag blev för 2008 ett överskott på tkr. Resultatet fördelas mellan stadskontorets avdelningar enligt följande: Förvaltningsledning Nettokostnaderna för förvaltningsledningen, visar i jämförelse mot budget ett överskott på tkr. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på att projekt såsom folkshälsoarbe, utveckling av styrmodell / intern kontroll samt EU-arbete flyttats fram i avvaktan på kommande organisationsförändring. Ekonomiavdelning Nettokostnaderna för ekonomiavdelningen, exklusive inkassoenheten, uppgick för 2008 till tkr. Detta är 398 tkr mindre än budgeterat. Anledningen till budgetöverskottet är såväl ökade externa intäkter för utförda tjänster som lägre kostnader för ekonomisystemet på grund av att driftstarten för servicebyrålösningen försenades. Ekonomiavdelningens inkassoenhet, INKA, har bedrivit sin verksamhet med ett positivt resultat på 288 tkr. Tjänstledigheter och sjukskrivningar har lett till underbemanning på INKA. Detta har i sin tur resulterat i viss försening i handläggningen av ärenden. Under 2009 kommer delar av överskottet att användas till inhyrning av personal. Personalavdelning För personalavdelningen visar bokslutet för 2008 ett underskott på -566 tkr. Det förekommer såväl över- som underskott på ett antal olika aktiviteter där underskottet härleds i huvudsak till följande poster: -Personalkostnader -323 tkr: avser en tidigarelagd rekrytering av ny tjänst som lönechef samt en senarelagd pensionsavgång. Underskottet skall reduceras till viss del med överskottet på intäkterna för utförda tjänster (+100 tkr) som avser utfört arbete åt andra kommuner för projektledaren för Heroma. -Under året byttes teknisk plattform för PA-systemet vilket inte var budgeterat. Merkostnad 230 tkr. -Rekryteringskostnader: 3 genomförda rekryteringar under året medförde en ej budgeterad kostnad på ca 100 tkr. Övriga konto under KS övrigt, avvikelser från budget: -Företagshälsovården -530 tkr: I enlighet med tidigare avisering har, pga. felaktig periodisering 2007, 13 månadsfakturor betalts under Därtill har extra timmar köpts in pga. en i början av året ovanligt hög mängd ärenden. hçããìåëíóêéäëéå= -Personalbefrämjande åtgärder -336 tkr: 2008 års julklapp blev dyrare än budgeterat. Juridisk avdelning Bokslutet för 2008 visar en avvikelse från budget med ett överskott på 259 tkr för juridiska avdelningen. Av överskottet härrör 109 tkr från Centralarkivets verksamhet och 150 tkr från juridiska avdelningen i övrigt. Anledningen till budgetöverskottet är framförallt följande. Juridiska avdelningen, exkl. centralarkivet Merparten av överskottet härrör från icke budgeterade intäkter från gällande ramavtal, vilka upphörde att gälla i slutet av Några motsvarande intäkter kan inte förväntas under Anslagna medel för konsumentvägledning täcker inte kostnaderna som avtalet med Höganäs stipulerar. Trots markant ökade kostnader för statistikuppgifter har avdelningen lyckats hålla nere kostnaderna för verksamheten. Centralarkivet Överskottet på centralarkivet beror framförallt på minskade personalkostnader på grund av sjukskrivning. Även minskade kapitalkostnader har bidragit till överskottet. Avdelningen har dessutom inom budget finansierat en större internutbildning för kommunens samtliga arkivredogörare, personer. Uppföljning av verksamhetsmål och åtaganden Av verksamhetsplanen skall framgå hur respektive förvaltning skall arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges mål och inriktning av verksamheten. Verksamhetsplanen skall för varje nämnd, med utgångspunkt från av kommunfullmäktige antagen mål- och budget, lagstiftning och reglementen innehålla: Nämndmål med tillhörande indikatorer kopplade till kommunmålen. Mål för god ekonomisk hushållning. Resultatbudget för Beskrivning av nämndens verksamhet inklusive övriga verksamhetsmål/mått. Förstärkt medborgarperspektiv. Nämndmål med tillhörande indikatorer kopplade till kommunmålen I kommunens budget för 2008 finns endast ett nämndmål som stödjer Stadskontorets ansvarsområde, och det är kopplat till utvecklingsområdet näringsliv. Målet är att Stadskontorets upphandlingsenhet kan bistå de delar av den kommunala organisationen som har huvudansvaret för utveckling av näringslivet, genom att delta i t.ex. informationsträffar med 17 Sid. av 8(25) 235

19 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= näringslivsrepresentanter och där informera om reglerna kring offentlig upphandling. Vidare är det viktigt att i kommunens upphandlingsarbete beakta hur upphandlingarna kan genomföras så att kommunen möjliggör för små och medelstora företagare att delta i upphandlingarna genom att t.ex. medge att anbud lämnas på delar av upphandlingen. Till förfrågningsunderlaget kan t.ex. bifogas checklistor över vad som skall anges/inges samt ombesörja att kommunens upphandlingar speglas på kommunens hemsida. Kontakter med upphandlingsenheten angående informationsträffar har redan tagits men upplägg av informationsträffarna måste närmare utvecklas. Upphandlingsenheten har redan idag kommunövergripande upphandlingar speglade på hemsidan med frågor och svar under annonseringstiden. Implementeringen av detta arbetssätt avseende förvaltningsspecifika upphandlingar skall påbörjas. När det gäller kommunens åtagande mot kommunmålet den arbetande staden, har Stadskontoret erhållit ett anslag om 400 tkr för att kunna arbeta strategiskt med folkhälsofrågorna. Inriktningen på detta arbete finns i Stadskontorets verksamhetsmål nummer 8. Verksamhetsmål 1 Att bedriva en aktiv omvärldsbevakning för att löpande säkerställa aktuell information och aktuella kunskaper inom Stadskontorets ansvarsområde. Åtaganden delta i erfarenhetsutbyte med andra kommuner om möjligt delta i utvecklingsprojekt i regi av SKL prioritera informationsåtgärder rörande EU s fonder för programperioden Avdelningarna har medverkat i olika utvecklingsprojekt samt deltagit i diverse träffar. Verksamhetsmål 2 Att upprätthålla en hög servicenivå till i första hand förtroendevalda och förvaltningar i den egna organisationen. Åtaganden korta svars- och handläggningstider med hög tillgänglighet och kvalitet samtliga medarbetare skall ha ett professionellt förhållningssätt och respektfullt bemötande informativ och aktuellt intranät och hemsida i de delar stadskontoret ansvarar för hur dessa åtaganden upplevs av våra brukare, ska följas upp genom kundenkäter vartannat år Förslag till sammanträdesplan har presenterats. I avvaktan på stadsgemensamma anvisningar har en förbättring av kvalité och budskap gradvis genomförts. En större översyn av webbplatsen har gjorts med hçããìåëíóêéäëéå= inriktning på Stadskontorets ansvarsområden. Verksamhetsmål 3 Att bistå med att kommunens ekonomiska resurser fördelas, används och följ upp så att god ekonomisk hushållning uppnås. Åtaganden fortsätta att implementera och utveckla kommunens styrmodell utveckla mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning effektivitet och produktivitet i verksamheten kvalitetssäkra rapporteringen av löne- och personaluppgifter i Heroma stadskontoret ska ha regelbundna användar- och informationsträffar samt ordna utbildning för användarna i alla våra rutiner utveckla lathundar/riktlinjer bidra till att kommunen har låg sjukfrånvaro genom förebyggande åtgärder (friskvård, rök- och viktkurser, Falck Healthcare, MedHelp) och ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsarbete (Fhv, utbildning av chefer, uppdatering av rehabriktlinjer, MedHelp) Arbetet med utveckling av styrmodellen pågår. Mål och riktlinjer har vidareutvecklats och bl.a. resulterat i ett antal strategiska mål och mått som återfinns i budget för I samråd med med olika förvaltningar har en total genomlysning av verksamheten genomförts och därefter resulterat i förslag till rationaliseringar och effektiviseringar. Upphandlingsenheten och ekonomiavdelningen har tillsammans tagit fram en modell för uppföljning av köptrohet samt utsett ett antal områden som skall följas upp under Personalavdelningen har under året haft regelbundna PA-nätverksträffar samt utbildningar i Heroma för nya chefer och användare. Genom en organisatorisk förändring och inrättandet av en ny tjänst som Lönechef, tas ytterligare ett steg i utvecklingen att kvalitetssäkra arbetet i Heroma. Inom friskvårdsområdet har ett antal aktiviteter genomförts under året, däribland utbildning av 50 hälsoinspiratörer, utbildning för samtliga chefer i hälsosamt ledarskap, stegtävling där ca 1200 av kommunens anställda deltog, samt gruppinriktade aktiviteter som lunchpromenader, stavgång, stresshantering och kostföreläsningar. Därutöver har hälsoutvecklaren genomfört ett antal arbetsplatsbesök personer har utnyttjat friskvårdssubventionen vilket är en ökning med 54 personer. Subventionen uppgår sammantaget till 987 tkr. Under hösten har Falck och MedHelp utvärderats och majoriteten av de tillfrågade upplevde tjänsterna som mycket positiva. Under året har nya riktlinjer för rehabilitering och arbetsanpassning tagits fram maa den nya sjukförsäkringslagstiftningen. 18 Sid. av 9(25) 235

20 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= Kommunstyrelsens personalutskott har sedan starten 2003 prioriterat arbetet med att minska sjukskrivningarna bland Landskrona kommuns anställda. Målsättningarna i nuvarande mål- och åtgärdsplan är att vid utgången av 2008 skall kommunen högst ha: 6,5% total sjukfrånvaro 175 personer långtidssjukskrivna, >30 dagar 4,0 korttidssjukfrånvarodagar i genomsnitt per anställd Den totala sjukfrånvaron är 6,5%. Detta är en minskning från förra året med 0,4% -enheter. Detta innebär att målet för den totala sjukfrånvaron är uppnått. Antal långtidssjukskrivna har minskat med nära 35%, från 204 personer år 2007 till 132 personer år Den största minskningen står Barn- och Ungdomsförvaltningen för. Antalet personer som är långtidssjuka på heltid har totalt sett också minskat markant (från 130 till 90). Att den totala sjukfrånvaron inte minskat med mer än 0,4% -enheter, trots den kraftiga minskningen av antalet långtidssjukskrivna, förklaras av att minskningen främst skedde under sista kvartalet Korttidssjukfrånvaron har varit oförändrad det senaste året (4,5 dagar) vilket innebär att vi vid 2008 års utgång inte uppnått målet för korttidssjukfrånvaron. Sjuklönekostnaderna har ökat med ca 1,5 mkr, vilket motsvarar lönekostnadsökningarna för hçããìåëíóêéäëéå= Konkurrenspolicy jämte tillämpningsanvisningar antogs av fullmäktige i oktober Verksamhetsmål 5 Att vara pådrivare och initiativtagare till att samordna och utveckla administrativa, personalutvecklande, ekonomiska system och verktyg så att högsta möjliga effektivitet uppnås. Åtaganden Ökad elektronisk hantering av inköp och attest utveckla ärendehantering och nämndadministration se till att chefer/arbetsledare har tillgång till adekvat personalstatistik och utdata i PA systemet Heroma stadskontoret ska ha regelbundna användar- och informationsträffar samt ordna utbildning för användarna i alla våra rutiner utveckla användandet av analysverktyget saldoanalys så att verksamhetsansvariga får de bästa förutsättningarna att kunna följa upp den verksamhet de ansvarar för Under 2007 avslutades införandet av skanning av kommunens samtliga fakturor för att konteras och attesteras elektroniskt. Nästa steg i denna process blir elektroniska leverantörsfakturor direkt till oss. Olika nätverk för bl.a. registratorer och nämndssekreterare har startats upp och träffar har genomförts. Enskilda utbildningar på förvaltningarna i ärendehanteringssystemet har genomförts. Stadskontoret har haft regelbundna användar- och informationsträffar samt ordnat utbildning för användarna i saldoanalys såväl som alla övriga rutiner. Verksamhetsmål 4 Att svara för att kommunövergripande policydokument och riktlinjer tas fram, uppdateras samt att dessa implementeras och följs upp Åtaganden översyn och omarbetning av nämndreglementena införa och utarbeta rutiner för intern kontroll utreda dels behov av uppdatering och omarbetning av kommunens författningssamling och dels utreda möjligheterna till digitalisering av densamma genomföra genomgång och eventuella erforderliga revideringar av kommunens befintliga upphandlingspolicy ta fram en konkurrensutsättningspolicy och tillämpningsanvisningar till denna Standardreglemente har tagits fram och samtliga nämndsreglementen, förutom kommunstyrelsens, har reviderats. Reglementet för internkontroll har antagits av kommunfullmäktige i januari Stadskontoret har anställt en projektsamordnare som kommer att utbilda och leda införandet av interkontroll i enlighet med internkontrollreglementet Verksamhetsmål 6 Att bidraga till att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Åtaganden personalpolitiskt program utforma ett handlingsprogram för implementering/ genomförande av det personalpolitiska programmet., PPP-handlingsplan fastställd av PU Genomförda aktiviteter: Implementering av PPP för alla anställda och förtroendevalda på teatern m Lasse Eriksson Planering och uppstart av ledarutvecklingsprogrammet Central introduktionsdag, nytt informationsmaterial för nyanställda MIA-projektet slutfört: arbetsvärdering och lönekartläggning enligt jämställdhetslagen Aktualiserad och fastställd rekryteringsprocess: Webbaserat rekryteringsverktyg, annonsmallar och verktyg på intranätet, samlad annonsering Implementering av nytt samverkanssystem på förvaltningsnivå Sid. 19 av 10(25) 235

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv=

hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv= pí~çëâçåíçêéí= = 1(2) Datum 2008-10-22 Handläggare Dino Giribaldi Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen hçããìåëíóêéäëéåë=îéêâë~ãüéíëéä~å=ommv= Kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna senast den

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01

Rapport 2013. Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Rapport 2013 Dnr KS-2013-707 Dpl 01 Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 KARLSTAD Besöksadress: Tage Erlandegatan 8a karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: kommunledningskontoret@karlstad.se Org.nr:

Läs mer

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd

Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015. Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 Bergslagens Miljö- och Byggnämnd Bergslagens Miljö- och Byggnämnd, Nämndernas verksamhetsberättelse januari-juni 2015 2(9) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Samverkansavtal Utgångspunkter

Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal Utgångspunkter Samverkansavtal för Lidköpings kommun har sin grund i Fas 05 Förnyelse Arbetsmiljö Samverkan i kommuner, landsting och regioner. För att kunna tillämpas på en förvaltning

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer

INTRAPRENADER Policy och riktlinjer INTRAPRENADER Policy och riktlinjer Förslag Baserat på beslut i kommunstyrelsen 2006-01-10, samt medbestämmandeförhandlingar 2005-11-16 och 2005-12-01 Alternativa driftformer Kommunfullmäktige i Eksjö

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet AB Kristianstadsbyggen Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 1 1.3 Metod och avgränsning 2 2 Iakttagelser

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument

Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument 1 (5) Typ: Riktlinje Version: 2.0 Fastställd: KS 2013-01-29, 24 Giltighetstid: Tills vidare Uppdateras: 2017 Riktlinjer för benämning, fastställande och publicering av styrande dokument Innehållsförteckning

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn

Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn -1 - Riktlinjer till inköps- och upphandlingspolicyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning och syfte s. 2 2. Upphandlingsprocessen s. 2-5 2.1 Tröskelvärden 2.2 Upphandlingar över tröskelvärdet 2.3 Upphandlingar

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster

Årsrapport, 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1(6), 2013, för arbetet med det i Göteborgs Stad prioriterade budgetmålet; Ökad social hänsyn vid upphandlingar av tjänster 1. Inledning Detta är en årsrapport från och över Göteborgs Stad Upphandlings

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559

Riktlinje. Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 2015-08-31 KS 2013/0559 Riktlinje 2015-08-31 Tjänstemannariktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0559 Fastställd av kommundirektören den 28 februari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011. Ändringar

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd

Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Årsredovisning Miljö- och byggnämnd Sammanfattning Miljö och bygg Ove Johansson, verksamhetschef "Vi är mycket stolta över att vi lyckades med nämndens mål för bra bemötande och tillgänglighet. Det gav

Läs mer

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret

Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret 1(5) KFN 2009/0124 Utvärdering av förändrad organisation av utbildnings- och kultur-kontoret mm Bakgrund En översyn av gjordes i början av år 2010 av två konsulter från Pricewaterhouse Coopers. Syftet

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Textkommentar Landstingsstyrelsens förvaltning Juli 2006 LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer)

Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Bilaga till Dnr: VoO.2015.0042 1 (6) 2015-02-17 Vård och Omsorg Johanna Elfsberg Bokslutsanalys 2014 Bokslut 2014: resultat -17,8 mkr Bokslut 2013: resultat +0,1 mkr (med kompenserade volymer) Volymökningar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25

RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 RIKTLINJER FÖR KOMMUNIKATION ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-25 ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER Gislaveds kommuns kommunikation ska bidra till att nå och förverkliga våra mål och kommunens vision. I syfte att

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1 (8) REGLEMENTE FÖR BUDGETANSVAR OCH ATTEST Detta reglemente (tillsammans med Reglemente för internkontroll) ersätter tidigare Reglemente för budgetansvar och intern kontroll från. Syfte med reglementet

Läs mer

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun

Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Arbetsmiljö- policy för Hofors kommun Reviderad och fastställd av kommunstyrelsen 2009-04-14 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 2009-05-18 1 Innehållsförteckning I. Varför ska vi ha en arbetsmiljöpolicy?

Läs mer

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet

5s0. 1. Tjänsteskrivelse,2ol3-o5-2o 2. Tertial r, zor3 UN VALLENTUNA KOMMUN. Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Ärendet i korthet VALLENTUNA KOMMUN Utbildni ngsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I -06-04 6 (17) 5s0 Verksamhetsuppfoljning 20L3, tertial 1 (UN 20t3.090) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Utbildningsnämnden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter

Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter Åtgärder för kommunens förbättringsområden och svagheter BILAGA Offentlighet och demokrati - 76 poäng Förbättringsmöjligheter Kommentar Åtgärd/aktivitet Start Klart Ansvarig Tillgängligheten till nämndernas

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE

ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE 2015-04-27 A2015/xx Delegationen för unga till arbete A 2014:06 Preliminär version ATT UTARBETA EN LOKAL ÖVERENSKOMMELSE Kriterier och stöd för arbetet med lokala överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingar

Läs mer

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150

(tkr) Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön -6 793-726 3 150 Budget 2016-2019, Norrköpings kommun (tkr) Antal: 35 Kommunstyrelsen Summa: 46 426 Samtliga poster (även det som låg i plan), exklusive uppräkning av pris och lön 2016: 46 426 2017: 39 633 2018: 38 907

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer