NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. inklusive exploateringsbokslut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. inklusive exploateringsbokslut"

Transkript

1

2 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 inklusive exploateringsbokslut

3 Landskrona kommun Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Kommunstyrelse inklusive exploateringsbokslut 3 Teknisk Nämnd 45 Barn- och ungdomsnämnd 97 Omsorgsnämnd 136 Vuxennämnd 150 Fritidsnämnd 169 Kulturnämnd 174 Byggnadsnämnd 179 Miljönämnd 202

4 STADSKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Förvaltningschef: Stefan Johansson Nettokostnader i % av skatteintäkter: 1,6 % Nettoinvesteringar: 230 kkr Eget kapital kkr Kostnad per invånare: 662 kronor Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Budget VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Förvaltningsledning Ekonomiavdelning Ekonomiavdelning/inkasso Personalavdelning Personalavdelning/Hemdator Juridisk avdelning Juridisk avdelning, arkiv Summa av 235

5 SERVICEKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Förvaltningschef: Per-Olov Karlsson Nettoinvesteringar, fastigheter: kkr Nettoinvesteringar, övrigt: kkr Kkr Eget kapital, fastighetsavdelningen Eget kapital, offentliga toaletter Eget kapital, IKT-enhet Eget kapital, kostenhet Eget kapital, vaktmästeri-tryckeri Eget kapital, städenhet Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Gemensam administration Offentliga toaletter Bostadsfastigheter Lokaler IKT-enhet Kostenhet Vaktmästeri-tryckeri Städenhet Summa av 235

6 KOMMUNSTYRELSEN MARK o EXPLOATERINGSKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg(fp) Förvaltningschef: Kåre Larsson Eget kapital ,.exploateringsverksamhet kkr Eget kapital bostadsanpassning, kkr Eget kapital ,.övrig verksamhet kkr Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Exploatering Koloniträdgårdar Markförsörjning Tomträtt bostäder Tomträtt industri Bostadsanpassning Bostadsrätter Gemensam v.het Summa av 235

7 KOMMUNSTYRELSE Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Nettokostnader i % av skatteintäkter: 13,8 % Nettoinvesteringar: 51 kkr Eget kapital , jubilieumsfond kkr Kostnad per invånare: kronor Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, tkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Nämnd o styrelseverksamhet Personalutskott Medlemsavgifter (*) Näringslivsbefr. åtgärder (**) Profilering Landskrona Lokalt investeringsprogram Skadeförebyggande Stöd till föreningar Gymnasieutbildningar Gymnasiesärskola Sjötrafik Elnät Ks gemensamt (***) Pensionskostnader Summa (*) Bokslut Anslag Bokslut MEDLEMSAVGIFTER, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Medlemsavgifter Aktivitet 5241 Öresundskommittén Sv Kommuner o Landsting Nosam Stim Europakorridoren Övriga föreningar Summa medlemsavgifter av 235

8 KOMMUNSTYRELSE (**) Bokslut Anslag Bokslut NÄRINGSLIVSBEFRÄMJANDE Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse ÅTGÄRDER, tkr nader 2007 nader Näringslivsbefrämjande åtgärder Aktivitet 5230 Utvecklingskostnader Invest in Landskrona AB Levande Centrum Landskrona Plus AB Citysamverkan Summa näringslivsbefr. åtg (***) Bokslut Anslag Bokslut KS GEMENSAMT, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Kommunstyrelsen gemensamt Aktivitet 5200 Övriga intäkter Försäljn.vinst anl.tillgångar Avkastning fastighetsförv Borgensavgift Övriga kostnader Andel i service Anpassningsverksamhet Företagshälsovård Ofördelade hyreskostnader Miljörabatt Falck Healthcare, personalprogr Karneval Diverse projekt Personalbefrämjande åtgärder Reception Trygghetsprojekt (****) IT-tjänster fr IKT-Webb Kapitalkostnader Jubileumskommittén Projekt BoStaden Allsång /5230 Organisationsöversyn Stadsutvecklingsprojekt Summa ks gemensamt (****) Bokslut Anslag Bokslut TRYGGHETSPROJEKT, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Trygghetsprojekt Objekt 5266/5267 MED och Vega /5265 Lugnt på stan Föreningsnattvandring Stödcentr f unga brottsoffe /5259 Blåjackor o fältarbetare Kvinnofridsarbete Ordn.vakter Borstahusen Ej objektbundet anslag Summa trygghetsprojekt av

9 STRATEGIKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Förvaltningschef: Peter Billquist Nettokostnader i % av skatteintäkter: 0,5 % Nettoinvesteringar: 48 kkr Eget kapital kkr Kostnad per invånare: 205 kronor Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Strategikontor, gemensamt Strategikontor, näringsliv Strategikontor, personalutv Strategikontor, information Strategikontor, högskola Strategikontor, integr/mångfald Strategikontor, brottsföreb Strategikontor, boende Strategikontor, hållbar utv Strategikontor, urban utveck Summa av 235

10 9 av 235

11 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= hçããìåëíóêéäëéå=öéãéåë~ãí= = Övergripande ekonomisk kommentar Förutom det kommunövergripande ansvaret för all den kommunala verksamheten i Landskrona kommun, ansvarar kommunstyrelsen för en egen budget uppgående till 251,2 mnkr. Verksamheterna som är budgeterade i kommunstyrelsens internbudget är till stora delar av karaktären kommungemensamma och kommunövergripande. För verksamhetsåret 2008 utvisar det redovisade resultatet en nettokostnadsnivå med 231,7 mnkr, detta i relation till beslutade anslag utmynnar i en positiv avvikelse på 19,6 mnkr. Inom den totala budgetramen finns det både positiva och negativa avvikelser. Verksamheterna indelas och kommenteras enligt följande. Nämnds- och styrelseverksamhet, inklusive personalutskott Denna verksamhet omfattar den del som berör de tre kommunalrådens löpande arbete, samt den mötesverksamhet som sker inom kommunstyrelsen och dess arbets- och personalutskott. Gentemot ett beräknat anslag om totalt 4,1 mnkr redovisas vid 2008 års bokslut en positiv avvikelse på 0,4 mnkr. Medlemsavgifter Inom kommunstyrelsens budget finns anslag för de medlemsavgifter som har en kommunövergripande karaktär. Det största anslaget utgörs av kommunens kostnad för medlemskap i Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommunförbundet Skåne. I anslaget ingår avgifter till STIM, Europakorridoren samt kostnader för medlemskap av mera regional karaktär, såsom Öresundskommittén och kommuner i NV Skåne (Nosam). Kostnaden för 2008 redovisades till totalt 2,8 mnkr och i budget fanns en beräknad kostnadsnivå om 2,8 mnkr. Näringslivsbefrämjande åtgärder / Profilering Landskrona Inom denna del av kommunstyrelsens verksamhet beräknas kostnaden för Invest in Landskrona AB, Landskrona Plus AB, Citysamverkan i Landskrona samt det anslag som för respektive års budget beräknas till oförutsedda kostnader. Anslaget som beslutats för Citysamverkan i Landskrona om totalt 900 tkr har utnyttjats med 900 tkr. hçããìåëíóêéäëéå= 10 Sid. av 1(25) 235 Anslaget för oförutsedda kostnader, 124 tkr, disponerades inte alls under För profileringsarbetet 2008 fanns ett beslutat anslag om totalt 360 tkr. Detta anslag har under 2008 disponerats till sponsring till diverse idrottsföreningar i Landskrona kommun. Lokalt investeringsprogram För det lokala investeringsprogrammet 2008 fanns ett beslutat anslag om totalt 259 tkr. Detta anslag har under 2008 disponerats fullt ut. Skadeförebyggande, riskgruppen Riskgruppens uppdrag är att: Svara för genomförandet av det övergripande säkerhetsarbetet i kommunen. Vara ett forum för diskussion om aktuella säkerhetsfrågor. Samordna säkerhetsarbetet samt aktivt stödja arbetet med inventering, utbildning och förebyggande åtgärder. Svara för att anmälda skador registreras och att skadestatistik upprättas. Riskgruppen skall vara ett forum för diskussion om aktuella säkerhetsfrågor, samordna säkerhetsarbetet samt aktivt stödja arbete med inventering, utbildning och förebyggande åtgärder. Kommentar av ekonomiskt utfall jämfört med budget. Av anslaget om 1,0 mnkr för finansiering av intern skadereglering och skadeförebyggande arbete har 0,7 mnkr använts under Arbetet med att bygga upp en plattform för skadeförebyggande arbete har fortsatt under 2008 och skaderapporteringssystemet Flexite har använts för att rapportera egendomsskador. Stöd till föreningar Anslaget för stöd till föreningar var under 2008 budgeterat till 1,9 mnkr och har i stort utnyttjats fullt ut. Gymnasieskola Kostnader för gymnasieutbildning För 2008 budgeterades ett anslag på 160,0 mnkr i kommunstyrelsens internbudget som ekonomiskt utrymme för köp av gymnasieutbildning. Anslaget beräknades utifrån den befolkningsprognos som låg som underlag för 2008 års budgetarbete. Budget 2008 Totalt beräknades studerande i åldern år och för att få en realistisk elevvolym för tre årsklasser

12 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= togs ¾ delar av denna åldersgrupp som omfattar fyra årsklasser. Totalt beräknades att elever skulle få gymnasieutbildning till en snittkostnad med 95 tkr per plats. hçããìåëíóêéäëéå= Som konstaterats i tidigare års bokslut är posten gymnasiekostnader en del av den kommunala verksamheten som uppvisar en hög kostnadsökningstakt i det historiska perspektivet. Utfall 2008 Bokslutet för 2008 utvisar en stor negativ budgetavvikelse, totalt 8,7 mnkr och denna avvikelse kan till stora delar förklaras med följande: 29 ytterligare elever á 98 tkr 2,8 mnkr Ändrad prissättning till fristående skolor* 5,0 mnkr * Se avsnittet Externa utbildningar längre fram i dokumentet. Prognos 2008 Då 2008 års prognos beräknades per beräknades ett kostnadsöverskridande för 2008 med 3,0 mnkr, vid det tillfället förbisåg undertecknad de ekonomiska effekterna av ett ändrat beslut i Gymnasieförbundets direktion, då det gällde ersättning för elever i fristående skolor. Beslutet var känt och det känns beklagligt att inte denna parameter togs med i prognosberäkningen. Elevstatistik Under 2008 har Landskrona kommun erbjudit elever gymnasieutbildning, dels inom Gymnasieförbundets skolor, dels hos andra utbildningsanordnare. I tabell 1 finns en statistik och fördelning för Under 2008 har 61,4 % (62,0 %) av våra elever gått sin utbildning inom de nationella programmen hos Gymnasieförbundet, 8,2 % (8,9 %) har fått utbildning inom de Individuella programmen medan 30,5 % (29,1 %) hittat sina utbildningar antingen i annan kommun eller i någon fristående skola. Enligt en detaljerad sammanställning framgår att vi har elever som får sin gymnasieutbildning i Malmberget i norr, i Ystad i söder, på Öckerö i väster och i Stockholm i öster. Kostnadsutveckling Kostnaderna för gymnasieutbildning har sedan 1998 budgeterats i kommunstyrelsens internbudget och följande kostnadsvolymer och kostnadsökningar för perioden kan redovisas. Se tabell 2 Kostnaderna omfattar elevkostnad, kostnader för resor och inackordering, administrationskostnader, eventuella stödinsatser för elever samt kostnader för årskurs 10 inom grundskolan. Totalkostnaderna har ökat med 4,2 % mellan 2007 och 2008 och en beräkning görs av en snittkostnad per elev så beräknas en kostnadsökning med 4,6 %. Utbildning inom Gymnasieförbundets nationella program Landskrona kommun har under 2008 haft elever i utbildning inom de nationella programmen inom Gymnasieförbundet. Dessa program består av Samhällsprogram, Naturvetenskapsprogram, Teknikerprogram, Handelsprogram, Barn- och Fritidsprogram, Omvårdnadsprogram, Estetiskt program, Mediaprogram, Naturbruksprogram, Fordonsprogram, Hotell o Restaurangprogram, Elprogram, Byggprogram och Industriprogram. För dessa utbildningar/program kan statistik för perioden redovisas: Se tabell 3 Antalet elever inom de egna utbildningarna har minskat med 16 elever mellan 2007 och 2008, den totala elevkostnaden har ökat med 1,3 % och omräknat per elev med 2,9 %. Kostnadsjämförelserna mellan åren påverkas inte endast av en reviderad prislista utan det är även en förändring av mixen mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. Det billigaste programmet är Barn- och Fritidsprogrammet medan det dyraste är Industriprogrammet. Utbildning inom Gymnasieförbundet Individuella program (IV) För de elever som på grund av brist på behörighet inte kan beredas utbildning inom de nationella programmen formas de individuella utbildningarna. Syftet är att förebereda eleven för fortsatt utbildning inom något nationellt program eller någon praktik för att på så sätt övergå till arbetslivet. Utbildningarna inom de individuella programmen är dyrare än nationella program eftersom utbildning sker inom mindre grupper och i de flesta fall även i kombination med diverse stöd- och elevvårdsinsatser. För dessa utbildningar/program kan följande statistik för perioden redovisas: Se tabell 4 11 Sid. av 2(25) 235

13 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= Externa utbildningar Landskrona kommun har via avtal med administrativa avdelningen inom Gymnasieförbundet överlåtit ansvaret för upphandlig av externa gymnasieplatser. Det finns 522 ungdomar från Landskrona kommun som under 2008 hittat sin gymnasieutbildning hos annan utbildningsanordnare. De senaste åren har alla gymnasieskolor satsat stora pengar på reklam och marknadsföring, detta för att attrahera så många studerande som möjligt. Marknadsföring och reklam är inte gratis och detta har givetvis påverkat kostnadsläget för gymnasieutbildningarna uppåt. För de externa utbildningarna kan följande statistik för perioden redovisas: Se tabell 5 hçããìåëíóêéäëéå= För verksamhetsåret 2009 uppgår anslaget för gymnasieutbildningar till 160 mnkr och detta är beräknat att täcka kostnaden för elever till en snittkostnad med kronor. (2007 års snittkostnad uppräknat med 2,8 %) I de kommande ekonomiska uppföljningarna för 2009 kommer en helårsprognos i stället att beräknas till en total kostnad med 165 mnkr vilket motsvarar en snittkostnad med kronor per elev. (2008 års snittkostnad uppräknat med 1,4 %). Kostnader för utbildning inom gymnasiesärskola 2008 Kostnadsansvaret för gymnasiesärskolan överfördes till kommunstyrelsen från och med verksamhetsåret Dessförinnan ingick verksamheten som en integrerad del med grundsärskolan inom dåvarande Barn- och utbildningsförvaltningen. Prisläget mellan 2007 och 2008 har ökat med hela 8,6 % och denna ökning har påverkats av en förändrad ersättningsprincip till fristående skolor under 2008 i förhållande till Enligt tidigare delegationsordning, till och med 2007, hade chefen för Gymnasieförbundet ansvar för att i dialog med representanter för de fristående gymnasieskolorna avtala nivåerna på elevpriserna. Dessa ersättningsnivåer hamnade oftast på ett lägre pris än det snittpris som beräknades inom Gymnasieförbundet. Mellanskillnaden utgjordes av ett beräknat skolpliktsavdrag och den avtalade nivån beslöts med ömsesidig förståelse och acceptans. Avdraget var tänkt som en buffert för hemkommunens uppföljningsansvar för eleven ifall den fristående skolan av någon anledning inte kunde fullfölja sitt utbildningsansvar. Denna delegation ändrades genom ett politiskt beslut av Direktionen i Gymnasieförbundet och för 2008 har alla elevpriser till fristående skolor beräknats till samma nivå som de priser som gäller för Gymnasieförbundets övriga utbildningar. Denna förändring innebar en kostnadsfördyring för Landskrona kommun med cirka 5,0 mnkr. Den genomsnittliga ersättningen per elev för 2008 uppgår till kronor och motsvarande nivå för 2007 uppgick till kronor. Budget 2009, och underlag för prognos 2009 De ökade ersättningsnivåerna till de fristående skolorna kommer även att påverka kostnaderna för 2009 och hänsyn till detta beaktades inte i samband med budgetarbetet under våren och sommaren Landskrona kommuns utbildningar inom gymnasiesärskolan administreras inom Gymnasieförbundet. Det är Gymnasieförbundet som planerar och följer upp utbildningen inom gymnasiesärskolan. Ökad efterfrågan Efterfrågan på utbildning inom gymnasiesärskolan har ökat de senaste åren. Under vårterminen 2008 gick 35 elever från Landskrona kommun i olika gymnasieutbildningar och under höstterminen ökade antalet till 42 elever. Detta ger ett årsgenomsnitt med 38,5 elever och om en jämförelse görs mot 2007 var motsvarande elevantal då 31,0 elever. De flesta eleverna får sin utbildning inom Gymnasieförbundets skolor i Landskrona, Svalöv och Kävlinge. Dock finns det även särskoleelever som får sin utbildning i Hässleholms och Eslövs kommuner samt vid Hvilans Utbildnings AB i Åkarp. Förutom elevkostnaden tillkommer för denna utbildning kostnader för resor, i vissa fall inackordering, i vissa fall personlig assistent och/eller eventuellt andra stödresurser. Budget 2008 Anslaget för 2008 beräknades till 8,0 mnkr och som jämförelse kan nämnas att den totala kostnaden för 2007 uppgick till 7,4 mnkr, vilket motsvarande en genomsnittlig elevkostnad med 238,7 tkr per år.. Bokslut 2008 Med anledning av en ökning av antalet elever utvisar bokslutet för 2008 en negativ budgetavvikelse med 1,9 mnkr. Då helårsprognosen beräknades per bedömdes en negativ avvikelse med 1,0 mnkr. 12 Sid. av 3(25) 235

14 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= För 2008 uppgår den totala kostnaden för utbildning inom gymnasiesärskolan till 9,9 mnkr, vilket motsvarar en genomsnittlig elevkostnad på 257,1 tkr per år. Budget 2009 Med aktuell statistik som underlag kan en bedömning göras att den budgeterade volymen för 2009 med 8,0 mnkr är för låg, såvida det inte sker en markant minskad efterfrågan på särskoleutbildning under hçããìåëíóêéäëéå= Detta får bedömas i de kommande månads och tertialuppföljningarna. TABELL 1 Elevstatistik Antal elever LKS Gymnasieförbund Nationella program Individuella program Externt köpt gymn.utbildn Andel LKS Gymnasieförbund Nationella program 62,34 59,51 59,27 61,85 62,02 61,38 Individuella program 10,66 11,33 11,98 9,13 8,89 8,17 Externt köpt gymn.utbildn. 27,00 29,16 28,75 29,02 29,09 30,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TABELL 2 Statistik och ekonomi Gymnasieutbildningar, Kommunstyrelsens anslag Totalkostnad inklusive administr./reskostn./inackordering/övrigt stöd. Snitt År Kostn, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 13 Sid. av 4(25) 235

15 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= hçããìåëíóêéäëéå= TABELL 3 LKS Gymnasieförbund Statistik och ekonomi, nationella program (elevpris) Snitt År Kostnad, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , ,9 TABELL 4 LKS Gymnasieförbund Statistik och ekonomi, individuella program (elevpris) Snitt År Kostnad, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , ,5 TABELL 5 Externa utbildningar Statistik och ekonomi, externt köpt utbildning (elevpris) Snitt År Kostnad, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , ,6 14 Sid. av 5(25) 235

16 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= Sjötrafik Ventrafiken AB har under 2008 fått ett kommunalt driftsbidrag om totalt 4,8 mnkr. Skånetrafikens bidrag för 2008 uppgick till 4,8 mnkr. Inom verksamheten har bolaget själv genererat intäkter i form av taxor och annat med totalt 11,9 mnkr. Elnät Kommunstyrelsen har sedan ett antal år tillbaka ansvaret för anläggningar och investeringar som rör elnätet. Dessa anläggningar hyrs sedan ut till den affärsdrivande verksamheten inom Tekniska nämnden. Hyran uppgår till 12,8 mnkr och de redovisade kapitalkostnaderna för 2007 uppgår till 11,8 mnkr. Det redovisade överskottet om 0,9 mnkr är i paritet med den budgeterade nivån. Kommunstyrelsen gemensamt Förutom gemensamma intäkter och kostnader av mindre belopp, omfattar denna verksamhet bland annat anslag för beräknade realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. För 2008 budgeterades en realisationsvinst motsvarande 10,0 mnkr. Den verkligt redovisade realisationsvinsten uppgick till 25,3 mnkr och innefattade bl.a. försäljningen av tomträtter för 15,5 mnkr och bostadsrätter för 6,5 mnkr. Trygghetsprojekt Under 2008 har arbetet fokuserat på stöd och hjälp till brottsoffer, ökad närvaro ute där ungdomar befinner sig och stödjande arbete för de som befinner sig i riskzon eller har hamnat i kriminalitet. Stöd och hjälp till brottsoffer De grupper av brottsoffer som vi inriktat vårt arbete mot är kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt unga brottsoffer. Målgruppen för kommunens kvinnofridsarbete är kvinnor från 18 år som är eller har varit utsatta för hot, kränkande behandling och/eller våld i en nära relation. Den utsatta kvinnan erbjuds rådgivande samtal, praktiskt och ekonomiskt stöd, skyddat boende, samt samtalsstöd under längre eller kortare perioder. Under 2008 har individuella kontakter med närmare 100 kvinnor genomförts. Det är 40 kvinnor fler än år Cirka 25 kvinnor har haft behov av hjälp till någon form av skyddat boende. Andra har haft behov av olika typer av stärkande samtal/samtalsstöd och praktisk rådgivning. Hösten 2008 startade arbetet med stödcentrum för unga brottsoffer upp. Hit kan unga som varit utsatta för brott vända sig för att få professionell hjälp att bearbeta det trauma de gått igenom, må bättre, få tillbaka sitt självförtroende och kunna återgå till att leva som de hçããìåëíóêéäëéå= 15 Sid. av 6(25) 235 gjorde innan brottet. Arbetet har i under den första tiden främst bestått i att skapa kontaktytor och sprida information om verksamheten. Ökad närvaro Totalt finns medel för 8 blåjackor avsatta i budet. De har arbetat uppsökande ute på gator och torg. Verksamheten har utvecklats och inkluderas nu även i öppna skolor. 15 föreningar har varit ute och nattvandrat 72 kvällar/nätter. Två väktare patrullerar i centrala Landskrona under eftermiddagarna. Under sommarhalvåret ansvarade de även för badstranden i Borstahusen. Tre fältarbetare och två till fyra ordningsvakter har arbetat fredagar/lördagar Ordningsvakterna har arbetat i centrum medan fältarbetarna haft hela kommunen som sitt arbetsområde. Under året har den sociala oron på sena fredags- och lördagskvällarna/ nätterna där ungdomar varit inblandad minskat rejält, det stök som idag finns på dessa tider är i stor utsträckning krogrelaterat och det är vid få tillfällen som yngre ungdomar är inblandade vid dessa tillfällen. Stödjande arbete Projektet Mobilisering Empowerment Delaktighet (MED) har som mål att minska ungdomskriminaliteten och nyrekryteringen till kriminella livsstilar genom att utveckla/vidareutveckla metoder och samverkansmodeller. Under året har kunskap och erfarenhet förts vidare till andra grupper så som lärare och fältarbetare. Genom projektet Vega har vi arbetet med strukturerad öppenvårdsbehandling för föräldrar och ungdomar. Kommentar av ekonomiskt utfall jämfört med budget Av de medel som avsatts för kvinnofridsarbete har endast 2/5 använts. Detta beror på om att vi också fått pengar genom länsstyrelsen. Kvinnofridsteamet huvudsakliga uppgifter är att möte kvinnorna i den akuta situationen samt ge stöd och råd i deras dagliga liv. Då trycket på teamet är stort har inte tid funnit för att planera och genomföra så mycket kompetensutveckling som är önskvärt under året. En annan anledning är att mycket av året för kvinnofridsteamet har handlat om att hitta bra samarbetsformer både internt i kommunen men också med externa nätverk. På grund av samordningsvinster har kostnaderna för ordningsvakter blivit mindre än beräknat. Sjukdom och graviditet har även gjort att antalet helger som det varit 4 ordningsvakter inom Lugnt på stan blivit lägre än beräknat. Kostnaderna för Vega har blivit mindre än beräknat på grund av att två av de anställda gått ner i tid. Kostnaderna för utbildning har även minskat, sedan

17 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= båda slutfört en mer omfattande metodutbildning som avslutades i början av Kostnaderna för blåjackorna blivit lägre än beräknat då tre av dem fram till och med april/maj var anställda som plusjobbare. Samtidigt kom rekryteringen av de nya tjänsterna igång något senare än beräknat. hçããìåëíóêéäëéå= Investeringar 2008 Kommunstyrelsen hade till sitt förfogande totalt 2,5 mnkr till för diverse investeringar. Av dessa anslag har 2,0 mnkr utnyttjats under Sid. av 7(25) 235

18 = pí~çëâçåíçê séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= Allmänt Stadskontorets ekonomiska resultat gentemot tilldelat kommunbidrag blev för 2008 ett överskott på tkr. Resultatet fördelas mellan stadskontorets avdelningar enligt följande: Förvaltningsledning Nettokostnaderna för förvaltningsledningen, visar i jämförelse mot budget ett överskott på tkr. Budgetavvikelsen beror i huvudsak på att projekt såsom folkshälsoarbe, utveckling av styrmodell / intern kontroll samt EU-arbete flyttats fram i avvaktan på kommande organisationsförändring. Ekonomiavdelning Nettokostnaderna för ekonomiavdelningen, exklusive inkassoenheten, uppgick för 2008 till tkr. Detta är 398 tkr mindre än budgeterat. Anledningen till budgetöverskottet är såväl ökade externa intäkter för utförda tjänster som lägre kostnader för ekonomisystemet på grund av att driftstarten för servicebyrålösningen försenades. Ekonomiavdelningens inkassoenhet, INKA, har bedrivit sin verksamhet med ett positivt resultat på 288 tkr. Tjänstledigheter och sjukskrivningar har lett till underbemanning på INKA. Detta har i sin tur resulterat i viss försening i handläggningen av ärenden. Under 2009 kommer delar av överskottet att användas till inhyrning av personal. Personalavdelning För personalavdelningen visar bokslutet för 2008 ett underskott på -566 tkr. Det förekommer såväl över- som underskott på ett antal olika aktiviteter där underskottet härleds i huvudsak till följande poster: -Personalkostnader -323 tkr: avser en tidigarelagd rekrytering av ny tjänst som lönechef samt en senarelagd pensionsavgång. Underskottet skall reduceras till viss del med överskottet på intäkterna för utförda tjänster (+100 tkr) som avser utfört arbete åt andra kommuner för projektledaren för Heroma. -Under året byttes teknisk plattform för PA-systemet vilket inte var budgeterat. Merkostnad 230 tkr. -Rekryteringskostnader: 3 genomförda rekryteringar under året medförde en ej budgeterad kostnad på ca 100 tkr. Övriga konto under KS övrigt, avvikelser från budget: -Företagshälsovården -530 tkr: I enlighet med tidigare avisering har, pga. felaktig periodisering 2007, 13 månadsfakturor betalts under Därtill har extra timmar köpts in pga. en i början av året ovanligt hög mängd ärenden. hçããìåëíóêéäëéå= -Personalbefrämjande åtgärder -336 tkr: 2008 års julklapp blev dyrare än budgeterat. Juridisk avdelning Bokslutet för 2008 visar en avvikelse från budget med ett överskott på 259 tkr för juridiska avdelningen. Av överskottet härrör 109 tkr från Centralarkivets verksamhet och 150 tkr från juridiska avdelningen i övrigt. Anledningen till budgetöverskottet är framförallt följande. Juridiska avdelningen, exkl. centralarkivet Merparten av överskottet härrör från icke budgeterade intäkter från gällande ramavtal, vilka upphörde att gälla i slutet av Några motsvarande intäkter kan inte förväntas under Anslagna medel för konsumentvägledning täcker inte kostnaderna som avtalet med Höganäs stipulerar. Trots markant ökade kostnader för statistikuppgifter har avdelningen lyckats hålla nere kostnaderna för verksamheten. Centralarkivet Överskottet på centralarkivet beror framförallt på minskade personalkostnader på grund av sjukskrivning. Även minskade kapitalkostnader har bidragit till överskottet. Avdelningen har dessutom inom budget finansierat en större internutbildning för kommunens samtliga arkivredogörare, personer. Uppföljning av verksamhetsmål och åtaganden Av verksamhetsplanen skall framgå hur respektive förvaltning skall arbeta för att uppnå kommunfullmäktiges mål och inriktning av verksamheten. Verksamhetsplanen skall för varje nämnd, med utgångspunkt från av kommunfullmäktige antagen mål- och budget, lagstiftning och reglementen innehålla: Nämndmål med tillhörande indikatorer kopplade till kommunmålen. Mål för god ekonomisk hushållning. Resultatbudget för Beskrivning av nämndens verksamhet inklusive övriga verksamhetsmål/mått. Förstärkt medborgarperspektiv. Nämndmål med tillhörande indikatorer kopplade till kommunmålen I kommunens budget för 2008 finns endast ett nämndmål som stödjer Stadskontorets ansvarsområde, och det är kopplat till utvecklingsområdet näringsliv. Målet är att Stadskontorets upphandlingsenhet kan bistå de delar av den kommunala organisationen som har huvudansvaret för utveckling av näringslivet, genom att delta i t.ex. informationsträffar med 17 Sid. av 8(25) 235

19 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= näringslivsrepresentanter och där informera om reglerna kring offentlig upphandling. Vidare är det viktigt att i kommunens upphandlingsarbete beakta hur upphandlingarna kan genomföras så att kommunen möjliggör för små och medelstora företagare att delta i upphandlingarna genom att t.ex. medge att anbud lämnas på delar av upphandlingen. Till förfrågningsunderlaget kan t.ex. bifogas checklistor över vad som skall anges/inges samt ombesörja att kommunens upphandlingar speglas på kommunens hemsida. Kontakter med upphandlingsenheten angående informationsträffar har redan tagits men upplägg av informationsträffarna måste närmare utvecklas. Upphandlingsenheten har redan idag kommunövergripande upphandlingar speglade på hemsidan med frågor och svar under annonseringstiden. Implementeringen av detta arbetssätt avseende förvaltningsspecifika upphandlingar skall påbörjas. När det gäller kommunens åtagande mot kommunmålet den arbetande staden, har Stadskontoret erhållit ett anslag om 400 tkr för att kunna arbeta strategiskt med folkhälsofrågorna. Inriktningen på detta arbete finns i Stadskontorets verksamhetsmål nummer 8. Verksamhetsmål 1 Att bedriva en aktiv omvärldsbevakning för att löpande säkerställa aktuell information och aktuella kunskaper inom Stadskontorets ansvarsområde. Åtaganden delta i erfarenhetsutbyte med andra kommuner om möjligt delta i utvecklingsprojekt i regi av SKL prioritera informationsåtgärder rörande EU s fonder för programperioden Avdelningarna har medverkat i olika utvecklingsprojekt samt deltagit i diverse träffar. Verksamhetsmål 2 Att upprätthålla en hög servicenivå till i första hand förtroendevalda och förvaltningar i den egna organisationen. Åtaganden korta svars- och handläggningstider med hög tillgänglighet och kvalitet samtliga medarbetare skall ha ett professionellt förhållningssätt och respektfullt bemötande informativ och aktuellt intranät och hemsida i de delar stadskontoret ansvarar för hur dessa åtaganden upplevs av våra brukare, ska följas upp genom kundenkäter vartannat år Förslag till sammanträdesplan har presenterats. I avvaktan på stadsgemensamma anvisningar har en förbättring av kvalité och budskap gradvis genomförts. En större översyn av webbplatsen har gjorts med hçããìåëíóêéäëéå= inriktning på Stadskontorets ansvarsområden. Verksamhetsmål 3 Att bistå med att kommunens ekonomiska resurser fördelas, används och följ upp så att god ekonomisk hushållning uppnås. Åtaganden fortsätta att implementera och utveckla kommunens styrmodell utveckla mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning effektivitet och produktivitet i verksamheten kvalitetssäkra rapporteringen av löne- och personaluppgifter i Heroma stadskontoret ska ha regelbundna användar- och informationsträffar samt ordna utbildning för användarna i alla våra rutiner utveckla lathundar/riktlinjer bidra till att kommunen har låg sjukfrånvaro genom förebyggande åtgärder (friskvård, rök- och viktkurser, Falck Healthcare, MedHelp) och ett arbetslivsinriktat rehabiliteringsarbete (Fhv, utbildning av chefer, uppdatering av rehabriktlinjer, MedHelp) Arbetet med utveckling av styrmodellen pågår. Mål och riktlinjer har vidareutvecklats och bl.a. resulterat i ett antal strategiska mål och mått som återfinns i budget för I samråd med med olika förvaltningar har en total genomlysning av verksamheten genomförts och därefter resulterat i förslag till rationaliseringar och effektiviseringar. Upphandlingsenheten och ekonomiavdelningen har tillsammans tagit fram en modell för uppföljning av köptrohet samt utsett ett antal områden som skall följas upp under Personalavdelningen har under året haft regelbundna PA-nätverksträffar samt utbildningar i Heroma för nya chefer och användare. Genom en organisatorisk förändring och inrättandet av en ny tjänst som Lönechef, tas ytterligare ett steg i utvecklingen att kvalitetssäkra arbetet i Heroma. Inom friskvårdsområdet har ett antal aktiviteter genomförts under året, däribland utbildning av 50 hälsoinspiratörer, utbildning för samtliga chefer i hälsosamt ledarskap, stegtävling där ca 1200 av kommunens anställda deltog, samt gruppinriktade aktiviteter som lunchpromenader, stavgång, stresshantering och kostföreläsningar. Därutöver har hälsoutvecklaren genomfört ett antal arbetsplatsbesök personer har utnyttjat friskvårdssubventionen vilket är en ökning med 54 personer. Subventionen uppgår sammantaget till 987 tkr. Under hösten har Falck och MedHelp utvärderats och majoriteten av de tillfrågade upplevde tjänsterna som mycket positiva. Under året har nya riktlinjer för rehabilitering och arbetsanpassning tagits fram maa den nya sjukförsäkringslagstiftningen. 18 Sid. av 9(25) 235

20 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= Kommunstyrelsens personalutskott har sedan starten 2003 prioriterat arbetet med att minska sjukskrivningarna bland Landskrona kommuns anställda. Målsättningarna i nuvarande mål- och åtgärdsplan är att vid utgången av 2008 skall kommunen högst ha: 6,5% total sjukfrånvaro 175 personer långtidssjukskrivna, >30 dagar 4,0 korttidssjukfrånvarodagar i genomsnitt per anställd Den totala sjukfrånvaron är 6,5%. Detta är en minskning från förra året med 0,4% -enheter. Detta innebär att målet för den totala sjukfrånvaron är uppnått. Antal långtidssjukskrivna har minskat med nära 35%, från 204 personer år 2007 till 132 personer år Den största minskningen står Barn- och Ungdomsförvaltningen för. Antalet personer som är långtidssjuka på heltid har totalt sett också minskat markant (från 130 till 90). Att den totala sjukfrånvaron inte minskat med mer än 0,4% -enheter, trots den kraftiga minskningen av antalet långtidssjukskrivna, förklaras av att minskningen främst skedde under sista kvartalet Korttidssjukfrånvaron har varit oförändrad det senaste året (4,5 dagar) vilket innebär att vi vid 2008 års utgång inte uppnått målet för korttidssjukfrånvaron. Sjuklönekostnaderna har ökat med ca 1,5 mkr, vilket motsvarar lönekostnadsökningarna för hçããìåëíóêéäëéå= Konkurrenspolicy jämte tillämpningsanvisningar antogs av fullmäktige i oktober Verksamhetsmål 5 Att vara pådrivare och initiativtagare till att samordna och utveckla administrativa, personalutvecklande, ekonomiska system och verktyg så att högsta möjliga effektivitet uppnås. Åtaganden Ökad elektronisk hantering av inköp och attest utveckla ärendehantering och nämndadministration se till att chefer/arbetsledare har tillgång till adekvat personalstatistik och utdata i PA systemet Heroma stadskontoret ska ha regelbundna användar- och informationsträffar samt ordna utbildning för användarna i alla våra rutiner utveckla användandet av analysverktyget saldoanalys så att verksamhetsansvariga får de bästa förutsättningarna att kunna följa upp den verksamhet de ansvarar för Under 2007 avslutades införandet av skanning av kommunens samtliga fakturor för att konteras och attesteras elektroniskt. Nästa steg i denna process blir elektroniska leverantörsfakturor direkt till oss. Olika nätverk för bl.a. registratorer och nämndssekreterare har startats upp och träffar har genomförts. Enskilda utbildningar på förvaltningarna i ärendehanteringssystemet har genomförts. Stadskontoret har haft regelbundna användar- och informationsträffar samt ordnat utbildning för användarna i saldoanalys såväl som alla övriga rutiner. Verksamhetsmål 4 Att svara för att kommunövergripande policydokument och riktlinjer tas fram, uppdateras samt att dessa implementeras och följs upp Åtaganden översyn och omarbetning av nämndreglementena införa och utarbeta rutiner för intern kontroll utreda dels behov av uppdatering och omarbetning av kommunens författningssamling och dels utreda möjligheterna till digitalisering av densamma genomföra genomgång och eventuella erforderliga revideringar av kommunens befintliga upphandlingspolicy ta fram en konkurrensutsättningspolicy och tillämpningsanvisningar till denna Standardreglemente har tagits fram och samtliga nämndsreglementen, förutom kommunstyrelsens, har reviderats. Reglementet för internkontroll har antagits av kommunfullmäktige i januari Stadskontoret har anställt en projektsamordnare som kommer att utbilda och leda införandet av interkontroll i enlighet med internkontrollreglementet Verksamhetsmål 6 Att bidraga till att kommunen upplevs som en attraktiv arbetsgivare. Åtaganden personalpolitiskt program utforma ett handlingsprogram för implementering/ genomförande av det personalpolitiska programmet., PPP-handlingsplan fastställd av PU Genomförda aktiviteter: Implementering av PPP för alla anställda och förtroendevalda på teatern m Lasse Eriksson Planering och uppstart av ledarutvecklingsprogrammet Central introduktionsdag, nytt informationsmaterial för nyanställda MIA-projektet slutfört: arbetsvärdering och lönekartläggning enligt jämställdhetslagen Aktualiserad och fastställd rekryteringsprocess: Webbaserat rekryteringsverktyg, annonsmallar och verktyg på intranätet, samlad annonsering Implementering av nytt samverkanssystem på förvaltningsnivå Sid. 19 av 10(25) 235

séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu=

séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= ÖÉãÉåë~ãí= = Övergripande ekonomisk kommentar Förutom det kommunövergripande ansvaret för all den kommunala verksamheten i Landskrona kommun, ansvarar kommunstyrelsen för en egen budget uppgående till

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008

BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Brottsförebyggande rådet Datum 2008-01-18 Handläggare Annika Wågsäter projektledare BRÅ Er Referens Vår Referens BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2008 Det övergripande målet för det brottsförebyggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga

Verksamhetsplan 2015-2018. Brottsförebyggande rådet i Arboga Verksamhetsplan 2015-2018 Brottsförebyggande rådet i Arboga Brottsförebyggande rådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Brottsförebyggande rådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 3 1.3 Rådets sammansättning...

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Gymnasial

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd

Verksamhetsberättelse 2012 avseende Huddinges brottsförebyggande råd 2013-02-04 KS-2013/166.173 1 (2) HANDLÄGGARE Lindblom, Linda 0708-790 588 Linda.Lindblom@huddinge.se Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2012 avseende s brottsförebyggande råd Förslag till beslut s brottsförebyggande

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun

Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-02 Riktlinjer för hantering av intraprenad inom Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunstyrelsen Dokumentnamn Riktlinjer för hantering

Läs mer

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun

Brottsförebyggande program. för Ronneby kommun Brottsförebyggande program för Ronneby kommun Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Gäller från: 2012-04-26 Antagen: KF 121/2012 Innehållsförteckning Lokala brottsförebyggande rådets uppgift... 2 Ronneby

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE

VAD ÄR FAS? MEDARBETARINFLYTANDE FÖR BÄTTRE Samverkan FAS VÄRDEGRUND Kommunens värdegrund är ett förhållningssätt som genomsyrar allt vi gör i vårt arbete. Alla ska behandlas rättvist, våra relationer ska kännetecknas av öppenhet och gott bemötande.

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning

Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning 2016-09-26 1 (5) Kommunstyrelsen Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering, uppföljning och ekonomistyrning Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads styrmodell med principer för planering,

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ

BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Blad 1 BESTÄMMELSER FÖR HÄLSA OCH ARBETSMILJÖ Antagna av kommunfullmäktige 13 mars 2014 (Ersätter tidigare beslutad hälsopolicy KS 2004-08-25 samt Arbetsmiljöbestämmelser med riktlinjer för systematiskt

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget

Innehåll. 1. Förbundets ändamål och uppgifter Verksamhetsidé & Mål Organisation Verksamhetsplan Budget Verksamhetsplan & budget 2016 Innehåll 1. Förbundets ändamål och uppgifter... 2 2. Verksamhetsidé & Mål... 3 3. Organisation... 5 4. Verksamhetsplan 2016... 6 5. Budget 2016... 8 www.samordningtrelleborg.se

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun

Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Samverkansöverenskommelse mellan Polismyndigheten i Södermanlands län och Eskilstuna kommun Bakgrund I februari 2007 beslutade Rikspolisstyrelsen om nationella direktiv angående samverkan mellan Polismyndigheter

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård

Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivning för Team Hemvård Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eva Hallberg Ekonomi och verksamhet Prognos och analys av driftutfall Kommunledningskontoret prognostiserar ett underskott på 0,4 miljoner.

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Jämställdhetsplan 2010 för

Jämställdhetsplan 2010 för SERVICE- OCH TEKNIKFÖRVALTNINGEN Datum 2009-08-24 1 (2) Jämställdhetsplan 2010 för Service- och teknikförvaltningen Innehållsförteckning Jämställdhetsplan 2010 3 Inledning 3 Service- och Teknikförvaltningens

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6

Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivning för Team Skola år F-6 Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till teamet. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar under året. Teamet

Läs mer

Kvalitets och värdegrundsdeklaration

Kvalitets och värdegrundsdeklaration s och värdegrundsdeklaration på Fogdaröd: I vårt dagliga arbete på Fogdaröd strävar vi alltid efter att brukare, boende och elever med sina företrädare och anhöriga ska uppleva att vi med överlägsen yrkeskompetens

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun

Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet i Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Sofia Magnusson, 0531-526003 sofia.magnusson@bengtsfors.se POLICY 2015-06-10 Antagen av Kommunfullmäktige 2015.407.140 KS 162/2015 1(5) Handlingsplan Förbättrad service till näringslivet

Läs mer

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006

Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport januari - juli 2006 Eslövs kommun Oktober 2006 Alf Wahlgren Roland Svensson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Innehåll och information

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Piteå kommuns styrande dokument

Piteå kommuns styrande dokument Piteå kommuns styrande dokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns styrande dokument Policy 2008-02-11, 4 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun

Handlingsplan 2015. Samverkansöverenskommelse mellan. Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun Handlingsplan 2015 Samverkansöverenskommelse mellan Polisområde Skaraborg och Grästorps Kommun ÖVERENSKOMMELSE Grästorps kommun och Polisområde Skaraborg tecknar en överenskommelse om samverkan i det brottsförebyggande

Läs mer

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben

Fördelningen av antalet anställda inom respektive avdelning är följande: Förvaltningsledning, Administrativa staben KULTURFÖRVALTNINGEN VB 2013 BILAGA 05 KUN MEDARBETARNA SID 1 (5) 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 MEDARBETARNA Kulturförvaltningens verksamheter är i hög grad publika och personalintensiva och kvaliteten i

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter

Arbetsmiljöpolicy. med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Barn- och skolförvaltning Lunds stad Arbetsmiljöpolicy med tillhörande uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter Fastställd av Barn- och skolnämnd Lunds stad 2011-06-22, reviderad 2014-06-18 1. Arbetsmiljöpolicy

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29

Kvalitetspolicy. Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-29 Kvalitetspolicy för Köpings kommun Kvalitetspolicyn ingår i kommunens styrmodell inom ramen för kommunfullmäktiges policy för verksamhets- och ekonomistyrning.

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30-9:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 58-62 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

RIKTLINJE Sandvikens kommuns Budget- och planeringsprocess - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Styrdokumentets data Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum och paragraf: 2014-12-15,

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.

Läs mer

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun

Policy för säkerhetsarbetet i. Södertälje kommun Policy för säkerhetsarbetet i Södertälje kommun Antagen av kommunfullmäktige den 28 september 1998 2 Södertälje kommun reglerar genom detta policydokument sin inställning till säkerhet och trygghet. Säkerhetspolicyn

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 8:30 Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun

Handlingsplan Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun Handlingsplan 2011 - Samverkan Polismyndigheten i Jönköpings län - Gnosjö Kommun 2011-08-30 1. Bakgrund I januari 2008 presenterade Rikspolisstyrelsen en handlingsplan kallad Samverkan polis och kommun

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX

Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun. Antagna XXX-XX-XX Riktlinjer för internationellt samarbete i Tyresö kommun Antagna XXX-XX-XX Tyresö kommun / 2015-04-15 2 (6) Innehållsförteckning 1 Inriktning... 3 2 Prioriterade områden... 3 2.1 Utveckling av kommunens

Läs mer