NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. inklusive exploateringsbokslut

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE. inklusive exploateringsbokslut"

Transkript

1

2 NÄMNDERNAS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 inklusive exploateringsbokslut

3 Landskrona kommun Nämndernas verksamhetsberättelse 2008 Innehållsförteckning Kommunstyrelse inklusive exploateringsbokslut 3 Teknisk Nämnd 45 Barn- och ungdomsnämnd 97 Omsorgsnämnd 136 Vuxennämnd 150 Fritidsnämnd 169 Kulturnämnd 174 Byggnadsnämnd 179 Miljönämnd 202

4 STADSKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Förvaltningschef: Stefan Johansson Nettokostnader i % av skatteintäkter: 1,6 % Nettoinvesteringar: 230 kkr Eget kapital kkr Kostnad per invånare: 662 kronor Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Budget VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Förvaltningsledning Ekonomiavdelning Ekonomiavdelning/inkasso Personalavdelning Personalavdelning/Hemdator Juridisk avdelning Juridisk avdelning, arkiv Summa av 235

5 SERVICEKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Förvaltningschef: Per-Olov Karlsson Nettoinvesteringar, fastigheter: kkr Nettoinvesteringar, övrigt: kkr Kkr Eget kapital, fastighetsavdelningen Eget kapital, offentliga toaletter Eget kapital, IKT-enhet Eget kapital, kostenhet Eget kapital, vaktmästeri-tryckeri Eget kapital, städenhet Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Gemensam administration Offentliga toaletter Bostadsfastigheter Lokaler IKT-enhet Kostenhet Vaktmästeri-tryckeri Städenhet Summa av 235

6 KOMMUNSTYRELSEN MARK o EXPLOATERINGSKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg(fp) Förvaltningschef: Kåre Larsson Eget kapital ,.exploateringsverksamhet kkr Eget kapital bostadsanpassning, kkr Eget kapital ,.övrig verksamhet kkr Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Exploatering Koloniträdgårdar Markförsörjning Tomträtt bostäder Tomträtt industri Bostadsanpassning Bostadsrätter Gemensam v.het Summa av 235

7 KOMMUNSTYRELSE Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Nettokostnader i % av skatteintäkter: 13,8 % Nettoinvesteringar: 51 kkr Eget kapital , jubilieumsfond kkr Kostnad per invånare: kronor Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, tkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Nämnd o styrelseverksamhet Personalutskott Medlemsavgifter (*) Näringslivsbefr. åtgärder (**) Profilering Landskrona Lokalt investeringsprogram Skadeförebyggande Stöd till föreningar Gymnasieutbildningar Gymnasiesärskola Sjötrafik Elnät Ks gemensamt (***) Pensionskostnader Summa (*) Bokslut Anslag Bokslut MEDLEMSAVGIFTER, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Medlemsavgifter Aktivitet 5241 Öresundskommittén Sv Kommuner o Landsting Nosam Stim Europakorridoren Övriga föreningar Summa medlemsavgifter av 235

8 KOMMUNSTYRELSE (**) Bokslut Anslag Bokslut NÄRINGSLIVSBEFRÄMJANDE Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse ÅTGÄRDER, tkr nader 2007 nader Näringslivsbefrämjande åtgärder Aktivitet 5230 Utvecklingskostnader Invest in Landskrona AB Levande Centrum Landskrona Plus AB Citysamverkan Summa näringslivsbefr. åtg (***) Bokslut Anslag Bokslut KS GEMENSAMT, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Kommunstyrelsen gemensamt Aktivitet 5200 Övriga intäkter Försäljn.vinst anl.tillgångar Avkastning fastighetsförv Borgensavgift Övriga kostnader Andel i service Anpassningsverksamhet Företagshälsovård Ofördelade hyreskostnader Miljörabatt Falck Healthcare, personalprogr Karneval Diverse projekt Personalbefrämjande åtgärder Reception Trygghetsprojekt (****) IT-tjänster fr IKT-Webb Kapitalkostnader Jubileumskommittén Projekt BoStaden Allsång /5230 Organisationsöversyn Stadsutvecklingsprojekt Summa ks gemensamt (****) Bokslut Anslag Bokslut TRYGGHETSPROJEKT, tkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Trygghetsprojekt Objekt 5266/5267 MED och Vega /5265 Lugnt på stan Föreningsnattvandring Stödcentr f unga brottsoffe /5259 Blåjackor o fältarbetare Kvinnofridsarbete Ordn.vakter Borstahusen Ej objektbundet anslag Summa trygghetsprojekt av

9 STRATEGIKONTOR Ordförande: Torkild Strandberg (fp) Förvaltningschef: Peter Billquist Nettokostnader i % av skatteintäkter: 0,5 % Nettoinvesteringar: 48 kkr Eget kapital kkr Kostnad per invånare: 205 kronor Bokslut Anslag Bokslut Avvikelse RESULTATRÄKNING, kkr Intäkter Kostnader Resultat före avskrivningar och intern ränta Avskrivningar, planenliga Internränta Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag, Årsbudget Kommunbidrag, T-anslag Årets Resultat Bokslut Anslag Bokslut VERKSAMHETSOMRÅDE, kkr Nettokost- Nettokost- kostnader intäkter Avvikelse nader 2007 nader Strategikontor, gemensamt Strategikontor, näringsliv Strategikontor, personalutv Strategikontor, information Strategikontor, högskola Strategikontor, integr/mångfald Strategikontor, brottsföreb Strategikontor, boende Strategikontor, hållbar utv Strategikontor, urban utveck Summa av 235

10 9 av 235

11 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= hçããìåëíóêéäëéå=öéãéåë~ãí= = Övergripande ekonomisk kommentar Förutom det kommunövergripande ansvaret för all den kommunala verksamheten i Landskrona kommun, ansvarar kommunstyrelsen för en egen budget uppgående till 251,2 mnkr. Verksamheterna som är budgeterade i kommunstyrelsens internbudget är till stora delar av karaktären kommungemensamma och kommunövergripande. För verksamhetsåret 2008 utvisar det redovisade resultatet en nettokostnadsnivå med 231,7 mnkr, detta i relation till beslutade anslag utmynnar i en positiv avvikelse på 19,6 mnkr. Inom den totala budgetramen finns det både positiva och negativa avvikelser. Verksamheterna indelas och kommenteras enligt följande. Nämnds- och styrelseverksamhet, inklusive personalutskott Denna verksamhet omfattar den del som berör de tre kommunalrådens löpande arbete, samt den mötesverksamhet som sker inom kommunstyrelsen och dess arbets- och personalutskott. Gentemot ett beräknat anslag om totalt 4,1 mnkr redovisas vid 2008 års bokslut en positiv avvikelse på 0,4 mnkr. Medlemsavgifter Inom kommunstyrelsens budget finns anslag för de medlemsavgifter som har en kommunövergripande karaktär. Det största anslaget utgörs av kommunens kostnad för medlemskap i Sveriges Kommuner och Landsting samt Kommunförbundet Skåne. I anslaget ingår avgifter till STIM, Europakorridoren samt kostnader för medlemskap av mera regional karaktär, såsom Öresundskommittén och kommuner i NV Skåne (Nosam). Kostnaden för 2008 redovisades till totalt 2,8 mnkr och i budget fanns en beräknad kostnadsnivå om 2,8 mnkr. Näringslivsbefrämjande åtgärder / Profilering Landskrona Inom denna del av kommunstyrelsens verksamhet beräknas kostnaden för Invest in Landskrona AB, Landskrona Plus AB, Citysamverkan i Landskrona samt det anslag som för respektive års budget beräknas till oförutsedda kostnader. Anslaget som beslutats för Citysamverkan i Landskrona om totalt 900 tkr har utnyttjats med 900 tkr. hçããìåëíóêéäëéå= 10 Sid. av 1(25) 235 Anslaget för oförutsedda kostnader, 124 tkr, disponerades inte alls under För profileringsarbetet 2008 fanns ett beslutat anslag om totalt 360 tkr. Detta anslag har under 2008 disponerats till sponsring till diverse idrottsföreningar i Landskrona kommun. Lokalt investeringsprogram För det lokala investeringsprogrammet 2008 fanns ett beslutat anslag om totalt 259 tkr. Detta anslag har under 2008 disponerats fullt ut. Skadeförebyggande, riskgruppen Riskgruppens uppdrag är att: Svara för genomförandet av det övergripande säkerhetsarbetet i kommunen. Vara ett forum för diskussion om aktuella säkerhetsfrågor. Samordna säkerhetsarbetet samt aktivt stödja arbetet med inventering, utbildning och förebyggande åtgärder. Svara för att anmälda skador registreras och att skadestatistik upprättas. Riskgruppen skall vara ett forum för diskussion om aktuella säkerhetsfrågor, samordna säkerhetsarbetet samt aktivt stödja arbete med inventering, utbildning och förebyggande åtgärder. Kommentar av ekonomiskt utfall jämfört med budget. Av anslaget om 1,0 mnkr för finansiering av intern skadereglering och skadeförebyggande arbete har 0,7 mnkr använts under Arbetet med att bygga upp en plattform för skadeförebyggande arbete har fortsatt under 2008 och skaderapporteringssystemet Flexite har använts för att rapportera egendomsskador. Stöd till föreningar Anslaget för stöd till föreningar var under 2008 budgeterat till 1,9 mnkr och har i stort utnyttjats fullt ut. Gymnasieskola Kostnader för gymnasieutbildning För 2008 budgeterades ett anslag på 160,0 mnkr i kommunstyrelsens internbudget som ekonomiskt utrymme för köp av gymnasieutbildning. Anslaget beräknades utifrån den befolkningsprognos som låg som underlag för 2008 års budgetarbete. Budget 2008 Totalt beräknades studerande i åldern år och för att få en realistisk elevvolym för tre årsklasser

12 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= togs ¾ delar av denna åldersgrupp som omfattar fyra årsklasser. Totalt beräknades att elever skulle få gymnasieutbildning till en snittkostnad med 95 tkr per plats. hçããìåëíóêéäëéå= Som konstaterats i tidigare års bokslut är posten gymnasiekostnader en del av den kommunala verksamheten som uppvisar en hög kostnadsökningstakt i det historiska perspektivet. Utfall 2008 Bokslutet för 2008 utvisar en stor negativ budgetavvikelse, totalt 8,7 mnkr och denna avvikelse kan till stora delar förklaras med följande: 29 ytterligare elever á 98 tkr 2,8 mnkr Ändrad prissättning till fristående skolor* 5,0 mnkr * Se avsnittet Externa utbildningar längre fram i dokumentet. Prognos 2008 Då 2008 års prognos beräknades per beräknades ett kostnadsöverskridande för 2008 med 3,0 mnkr, vid det tillfället förbisåg undertecknad de ekonomiska effekterna av ett ändrat beslut i Gymnasieförbundets direktion, då det gällde ersättning för elever i fristående skolor. Beslutet var känt och det känns beklagligt att inte denna parameter togs med i prognosberäkningen. Elevstatistik Under 2008 har Landskrona kommun erbjudit elever gymnasieutbildning, dels inom Gymnasieförbundets skolor, dels hos andra utbildningsanordnare. I tabell 1 finns en statistik och fördelning för Under 2008 har 61,4 % (62,0 %) av våra elever gått sin utbildning inom de nationella programmen hos Gymnasieförbundet, 8,2 % (8,9 %) har fått utbildning inom de Individuella programmen medan 30,5 % (29,1 %) hittat sina utbildningar antingen i annan kommun eller i någon fristående skola. Enligt en detaljerad sammanställning framgår att vi har elever som får sin gymnasieutbildning i Malmberget i norr, i Ystad i söder, på Öckerö i väster och i Stockholm i öster. Kostnadsutveckling Kostnaderna för gymnasieutbildning har sedan 1998 budgeterats i kommunstyrelsens internbudget och följande kostnadsvolymer och kostnadsökningar för perioden kan redovisas. Se tabell 2 Kostnaderna omfattar elevkostnad, kostnader för resor och inackordering, administrationskostnader, eventuella stödinsatser för elever samt kostnader för årskurs 10 inom grundskolan. Totalkostnaderna har ökat med 4,2 % mellan 2007 och 2008 och en beräkning görs av en snittkostnad per elev så beräknas en kostnadsökning med 4,6 %. Utbildning inom Gymnasieförbundets nationella program Landskrona kommun har under 2008 haft elever i utbildning inom de nationella programmen inom Gymnasieförbundet. Dessa program består av Samhällsprogram, Naturvetenskapsprogram, Teknikerprogram, Handelsprogram, Barn- och Fritidsprogram, Omvårdnadsprogram, Estetiskt program, Mediaprogram, Naturbruksprogram, Fordonsprogram, Hotell o Restaurangprogram, Elprogram, Byggprogram och Industriprogram. För dessa utbildningar/program kan statistik för perioden redovisas: Se tabell 3 Antalet elever inom de egna utbildningarna har minskat med 16 elever mellan 2007 och 2008, den totala elevkostnaden har ökat med 1,3 % och omräknat per elev med 2,9 %. Kostnadsjämförelserna mellan åren påverkas inte endast av en reviderad prislista utan det är även en förändring av mixen mellan studieförberedande och yrkesförberedande program. Det billigaste programmet är Barn- och Fritidsprogrammet medan det dyraste är Industriprogrammet. Utbildning inom Gymnasieförbundet Individuella program (IV) För de elever som på grund av brist på behörighet inte kan beredas utbildning inom de nationella programmen formas de individuella utbildningarna. Syftet är att förebereda eleven för fortsatt utbildning inom något nationellt program eller någon praktik för att på så sätt övergå till arbetslivet. Utbildningarna inom de individuella programmen är dyrare än nationella program eftersom utbildning sker inom mindre grupper och i de flesta fall även i kombination med diverse stöd- och elevvårdsinsatser. För dessa utbildningar/program kan följande statistik för perioden redovisas: Se tabell 4 11 Sid. av 2(25) 235

13 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= Externa utbildningar Landskrona kommun har via avtal med administrativa avdelningen inom Gymnasieförbundet överlåtit ansvaret för upphandlig av externa gymnasieplatser. Det finns 522 ungdomar från Landskrona kommun som under 2008 hittat sin gymnasieutbildning hos annan utbildningsanordnare. De senaste åren har alla gymnasieskolor satsat stora pengar på reklam och marknadsföring, detta för att attrahera så många studerande som möjligt. Marknadsföring och reklam är inte gratis och detta har givetvis påverkat kostnadsläget för gymnasieutbildningarna uppåt. För de externa utbildningarna kan följande statistik för perioden redovisas: Se tabell 5 hçããìåëíóêéäëéå= För verksamhetsåret 2009 uppgår anslaget för gymnasieutbildningar till 160 mnkr och detta är beräknat att täcka kostnaden för elever till en snittkostnad med kronor. (2007 års snittkostnad uppräknat med 2,8 %) I de kommande ekonomiska uppföljningarna för 2009 kommer en helårsprognos i stället att beräknas till en total kostnad med 165 mnkr vilket motsvarar en snittkostnad med kronor per elev. (2008 års snittkostnad uppräknat med 1,4 %). Kostnader för utbildning inom gymnasiesärskola 2008 Kostnadsansvaret för gymnasiesärskolan överfördes till kommunstyrelsen från och med verksamhetsåret Dessförinnan ingick verksamheten som en integrerad del med grundsärskolan inom dåvarande Barn- och utbildningsförvaltningen. Prisläget mellan 2007 och 2008 har ökat med hela 8,6 % och denna ökning har påverkats av en förändrad ersättningsprincip till fristående skolor under 2008 i förhållande till Enligt tidigare delegationsordning, till och med 2007, hade chefen för Gymnasieförbundet ansvar för att i dialog med representanter för de fristående gymnasieskolorna avtala nivåerna på elevpriserna. Dessa ersättningsnivåer hamnade oftast på ett lägre pris än det snittpris som beräknades inom Gymnasieförbundet. Mellanskillnaden utgjordes av ett beräknat skolpliktsavdrag och den avtalade nivån beslöts med ömsesidig förståelse och acceptans. Avdraget var tänkt som en buffert för hemkommunens uppföljningsansvar för eleven ifall den fristående skolan av någon anledning inte kunde fullfölja sitt utbildningsansvar. Denna delegation ändrades genom ett politiskt beslut av Direktionen i Gymnasieförbundet och för 2008 har alla elevpriser till fristående skolor beräknats till samma nivå som de priser som gäller för Gymnasieförbundets övriga utbildningar. Denna förändring innebar en kostnadsfördyring för Landskrona kommun med cirka 5,0 mnkr. Den genomsnittliga ersättningen per elev för 2008 uppgår till kronor och motsvarande nivå för 2007 uppgick till kronor. Budget 2009, och underlag för prognos 2009 De ökade ersättningsnivåerna till de fristående skolorna kommer även att påverka kostnaderna för 2009 och hänsyn till detta beaktades inte i samband med budgetarbetet under våren och sommaren Landskrona kommuns utbildningar inom gymnasiesärskolan administreras inom Gymnasieförbundet. Det är Gymnasieförbundet som planerar och följer upp utbildningen inom gymnasiesärskolan. Ökad efterfrågan Efterfrågan på utbildning inom gymnasiesärskolan har ökat de senaste åren. Under vårterminen 2008 gick 35 elever från Landskrona kommun i olika gymnasieutbildningar och under höstterminen ökade antalet till 42 elever. Detta ger ett årsgenomsnitt med 38,5 elever och om en jämförelse görs mot 2007 var motsvarande elevantal då 31,0 elever. De flesta eleverna får sin utbildning inom Gymnasieförbundets skolor i Landskrona, Svalöv och Kävlinge. Dock finns det även särskoleelever som får sin utbildning i Hässleholms och Eslövs kommuner samt vid Hvilans Utbildnings AB i Åkarp. Förutom elevkostnaden tillkommer för denna utbildning kostnader för resor, i vissa fall inackordering, i vissa fall personlig assistent och/eller eventuellt andra stödresurser. Budget 2008 Anslaget för 2008 beräknades till 8,0 mnkr och som jämförelse kan nämnas att den totala kostnaden för 2007 uppgick till 7,4 mnkr, vilket motsvarande en genomsnittlig elevkostnad med 238,7 tkr per år.. Bokslut 2008 Med anledning av en ökning av antalet elever utvisar bokslutet för 2008 en negativ budgetavvikelse med 1,9 mnkr. Då helårsprognosen beräknades per bedömdes en negativ avvikelse med 1,0 mnkr. 12 Sid. av 3(25) 235

14 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= För 2008 uppgår den totala kostnaden för utbildning inom gymnasiesärskolan till 9,9 mnkr, vilket motsvarar en genomsnittlig elevkostnad på 257,1 tkr per år. Budget 2009 Med aktuell statistik som underlag kan en bedömning göras att den budgeterade volymen för 2009 med 8,0 mnkr är för låg, såvida det inte sker en markant minskad efterfrågan på särskoleutbildning under hçããìåëíóêéäëéå= Detta får bedömas i de kommande månads och tertialuppföljningarna. TABELL 1 Elevstatistik Antal elever LKS Gymnasieförbund Nationella program Individuella program Externt köpt gymn.utbildn Andel LKS Gymnasieförbund Nationella program 62,34 59,51 59,27 61,85 62,02 61,38 Individuella program 10,66 11,33 11,98 9,13 8,89 8,17 Externt köpt gymn.utbildn. 27,00 29,16 28,75 29,02 29,09 30,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 TABELL 2 Statistik och ekonomi Gymnasieutbildningar, Kommunstyrelsens anslag Totalkostnad inklusive administr./reskostn./inackordering/övrigt stöd. Snitt År Kostn, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,6 13 Sid. av 4(25) 235

15 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= hçããìåëíóêéäëéå= TABELL 3 LKS Gymnasieförbund Statistik och ekonomi, nationella program (elevpris) Snitt År Kostnad, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , ,9 TABELL 4 LKS Gymnasieförbund Statistik och ekonomi, individuella program (elevpris) Snitt År Kostnad, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , ,5 TABELL 5 Externa utbildningar Statistik och ekonomi, externt köpt utbildning (elevpris) Snitt År Kostnad, tkr % Antal elever % Kr/elev % , , , , , , , , , , , , , , ,6 14 Sid. av 5(25) 235

16 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= Sjötrafik Ventrafiken AB har under 2008 fått ett kommunalt driftsbidrag om totalt 4,8 mnkr. Skånetrafikens bidrag för 2008 uppgick till 4,8 mnkr. Inom verksamheten har bolaget själv genererat intäkter i form av taxor och annat med totalt 11,9 mnkr. Elnät Kommunstyrelsen har sedan ett antal år tillbaka ansvaret för anläggningar och investeringar som rör elnätet. Dessa anläggningar hyrs sedan ut till den affärsdrivande verksamheten inom Tekniska nämnden. Hyran uppgår till 12,8 mnkr och de redovisade kapitalkostnaderna för 2007 uppgår till 11,8 mnkr. Det redovisade överskottet om 0,9 mnkr är i paritet med den budgeterade nivån. Kommunstyrelsen gemensamt Förutom gemensamma intäkter och kostnader av mindre belopp, omfattar denna verksamhet bland annat anslag för beräknade realisationsvinster vid avyttring av anläggningstillgångar. För 2008 budgeterades en realisationsvinst motsvarande 10,0 mnkr. Den verkligt redovisade realisationsvinsten uppgick till 25,3 mnkr och innefattade bl.a. försäljningen av tomträtter för 15,5 mnkr och bostadsrätter för 6,5 mnkr. Trygghetsprojekt Under 2008 har arbetet fokuserat på stöd och hjälp till brottsoffer, ökad närvaro ute där ungdomar befinner sig och stödjande arbete för de som befinner sig i riskzon eller har hamnat i kriminalitet. Stöd och hjälp till brottsoffer De grupper av brottsoffer som vi inriktat vårt arbete mot är kvinnor som utsatts för våld i nära relationer samt unga brottsoffer. Målgruppen för kommunens kvinnofridsarbete är kvinnor från 18 år som är eller har varit utsatta för hot, kränkande behandling och/eller våld i en nära relation. Den utsatta kvinnan erbjuds rådgivande samtal, praktiskt och ekonomiskt stöd, skyddat boende, samt samtalsstöd under längre eller kortare perioder. Under 2008 har individuella kontakter med närmare 100 kvinnor genomförts. Det är 40 kvinnor fler än år Cirka 25 kvinnor har haft behov av hjälp till någon form av skyddat boende. Andra har haft behov av olika typer av stärkande samtal/samtalsstöd och praktisk rådgivning. Hösten 2008 startade arbetet med stödcentrum för unga brottsoffer upp. Hit kan unga som varit utsatta för brott vända sig för att få professionell hjälp att bearbeta det trauma de gått igenom, må bättre, få tillbaka sitt självförtroende och kunna återgå till att leva som de hçããìåëíóêéäëéå= 15 Sid. av 6(25) 235 gjorde innan brottet. Arbetet har i under den första tiden främst bestått i att skapa kontaktytor och sprida information om verksamheten. Ökad närvaro Totalt finns medel för 8 blåjackor avsatta i budet. De har arbetat uppsökande ute på gator och torg. Verksamheten har utvecklats och inkluderas nu även i öppna skolor. 15 föreningar har varit ute och nattvandrat 72 kvällar/nätter. Två väktare patrullerar i centrala Landskrona under eftermiddagarna. Under sommarhalvåret ansvarade de även för badstranden i Borstahusen. Tre fältarbetare och två till fyra ordningsvakter har arbetat fredagar/lördagar Ordningsvakterna har arbetat i centrum medan fältarbetarna haft hela kommunen som sitt arbetsområde. Under året har den sociala oron på sena fredags- och lördagskvällarna/ nätterna där ungdomar varit inblandad minskat rejält, det stök som idag finns på dessa tider är i stor utsträckning krogrelaterat och det är vid få tillfällen som yngre ungdomar är inblandade vid dessa tillfällen. Stödjande arbete Projektet Mobilisering Empowerment Delaktighet (MED) har som mål att minska ungdomskriminaliteten och nyrekryteringen till kriminella livsstilar genom att utveckla/vidareutveckla metoder och samverkansmodeller. Under året har kunskap och erfarenhet förts vidare till andra grupper så som lärare och fältarbetare. Genom projektet Vega har vi arbetet med strukturerad öppenvårdsbehandling för föräldrar och ungdomar. Kommentar av ekonomiskt utfall jämfört med budget Av de medel som avsatts för kvinnofridsarbete har endast 2/5 använts. Detta beror på om att vi också fått pengar genom länsstyrelsen. Kvinnofridsteamet huvudsakliga uppgifter är att möte kvinnorna i den akuta situationen samt ge stöd och råd i deras dagliga liv. Då trycket på teamet är stort har inte tid funnit för att planera och genomföra så mycket kompetensutveckling som är önskvärt under året. En annan anledning är att mycket av året för kvinnofridsteamet har handlat om att hitta bra samarbetsformer både internt i kommunen men också med externa nätverk. På grund av samordningsvinster har kostnaderna för ordningsvakter blivit mindre än beräknat. Sjukdom och graviditet har även gjort att antalet helger som det varit 4 ordningsvakter inom Lugnt på stan blivit lägre än beräknat. Kostnaderna för Vega har blivit mindre än beräknat på grund av att två av de anställda gått ner i tid. Kostnaderna för utbildning har även minskat, sedan

17 séêâë~ãüéíëäéê ííéäëé=ommu= båda slutfört en mer omfattande metodutbildning som avslutades i början av Kostnaderna för blåjackorna blivit lägre än beräknat då tre av dem fram till och med april/maj var anställda som plusjobbare. Samtidigt kom rekryteringen av de nya tjänsterna igång något senare än beräknat. hçããìåëíóêéäëéå= Investeringar 2008 Kommunstyrelsen hade till sitt förfogande totalt 2,5 mnkr till för diverse investeringar. Av dessa anslag har 2,0 mnkr utnyttjats under Sid. av 7(25) 235

Kommunfullmäktige 2010-04-26

Kommunfullmäktige 2010-04-26 Kommunfullmäktige 2010-04-26 2 3 Kommunstyrelsens ordförande Året har också inneburit positiva saker för Hörby kommun. För våra insatser på idrottsområdet utsågs vi 2009 till årets Skånska Idrottskommun.

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING

EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN ÅRSREDOVISNING EMMABODA I VÅRA HJÄRTAN 2013 ÅRSREDOVISNING Innehållsförteckning INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande kommenterar verksamheten... 4 Emmaboda kommuns organisation... 6 Så används skattepengarna - Fem

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011

Kommunledningskontoret. Årsrapport 2011 Kommunledningskontoret Årsrapport 2011 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 MÅL OCH MÅLUPPFÖLJNING...

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen

Årsredovisning facknämnder 2014. Kommunstyrelsen Årsredovisning facknämnder Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Kommunfullmäktiges och nämndens indikatorer... 3 2.1 Människor möts i Borås... 3 2.2 Företagandet växer genom samverkan...

Läs mer

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015

Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Delårsrapport 1 Jan - apr 2015 Lulebo AB Bioenergi i Luleå AB 91% Luleå Energi Elnät AB 100% Lulekraft AB 50 % Luleå kommun koncernorganisation Kommunrevision Kommunfullmäktige E-nämnden 2015-01-01 Kommunledningsförvaltning

Läs mer

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006

Kommunkompassen. Analys av Kungsbacka Kommun. 15 17 maj 2006 RAPPORT 1 (24) Avdelningen för Ekonomi och styrning Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? Kommunkompassen Analys av Kungsbacka Kommun 15 17 maj 2006 2. Kungsbacka kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2013-2015

Strategisk plan. med budget 2013-2015 Strategisk plan med budget 2013-2015 2 Strategisk plan med budget 2013-2015 Vision Skövde 2025 Vision Skövde 2025 är Skövderegionens gemensamma vision. Här beskriver vi vår gemensamma framtidsbild för

Läs mer

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6

Årsredovisningsgranskning 2012. Reglementen och delegation Flik 6 Revisorernas redogörelse för 2012 Flik 1 Årsredovisningsgranskning 2012 Flik2 Delårsrapport 2012 Flik3 Överförmyndarverksamheten Flik4 Externt penetrationstest - publik version Fliks Reglementen och delegation

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Årsrapport 2009 Innehåll ÅRSRAPPORT FÖR KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2009... 3 VIKTIGA HÄNDELSER OCH ÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS... 5 JÄMFÖRELSER... 6 FRAMTIDEN...

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Delå rsråpport 2012-08-31

Delå rsråpport 2012-08-31 Delå rsråpport 2012-08-31 3 (70) INNEHÅLL INLEDNING... 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 5 Snabbfakta, 4 år i sammandrag... 9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 10 Viktiga händelser... 10 Ekonomisk översikt...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT

ÅRSREDOGÖRELSE BOKSLUT ÅRSREDOGÖRELSE och BOKSLUT 2011 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE - förord till bokslutet 2011...2 Kommunens organisation...3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...6 Omvärldsanalys...6

Läs mer

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86

inledning 3-8 FörvalTNiNgberäTTelse 9-32 räkenskaper 33-44 verksamhetsberättelser 45-86 ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning 3-8 Årsredovisningens olika avsnitt 4 Förord kommunstyrelsens ordförande 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Kommunens och koncernens

Läs mer

2013 1 Årsredovisning

2013 1 Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2 Vallentuna Kulturhus Bibliotek har karaktären av ett aktivitetshus riktat till alla. Innehåll Nyckeltal i sammandrag 4 Kommunalrådet har ordet 5 Årets händelser 6 Nya trafikplatsen

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N

2009 Å R S R E D O V I S N I N G 2009 Å R S R E D O V I S N I N 2009 2009 ÅRSREDOVISNING Viktiga händelser under 2009 Tyresöborna kan nu träffa även Försäkringskassan och tekniska kontorets kundtjänst i servicecentret i kommunhusets entré i Tyresö centrum. Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer