Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010"

Transkript

1 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(174) Lönestrukturstatistik, statlig sektor 2010 AM0104 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent 0.6 Uppgiftsskyldighet 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering 0.10 Syfte och historik 0.11 Statistikanvändning 0.12 Uppläggning och genomförande 0.13 Internationell rapportering 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar 2 Uppgiftsinsamling 2.1 Ram och ramförfarande 2.2 Urvalsförfarande 2.3 Mätinstrument 2.4 Insamlingsförfarande 2.5 Databeredning 1.1 Observationsstorheter 1.2 Statistiska målstorheter 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata 1.4 Dokumentation och metadata 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler 3.2 Redovisningsförfaranden 4 Slutliga Observationsregister 4.1 Produktionsversioner 4.2 Arkiveringsversioner 4.3 Erfarenheter från senaste undersökningsomgången

2 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2(174) 0 Administrativa uppgifter 0.1 Ämnesområde Ämnesområde: Arbetsmarknad 0.2 Statistikområde Statistikområde: Löner och arbetskostnader 0.3 SOS-klassificering Tillhör (SOS) För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella statistiken (2001:100) 0.4 Statistikansvarig Myndighet/organisation: Medlingsinstitutet (MI) Postadress: Box STOCKHOLM Besöksadress: Tullgränd 4 Kontaktperson: John Ekberg Telefon: Telefax: E-post: 0.5 Statistikproducent Myndighet/organisation: Statistiska centralbyrån (SCB) Postadress: ÖREBRO Besöksadress: Klostergatan 23 Kontaktperson: Yadi Nejad Telefon: E-post: 0.6 Uppgiftsskyldighet Uppgiftsskyldighet föreligger inte enligt lagen om den officiella statistiken (SFS 2001: 99)

3 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 3(174) 0.7 Sekretess och regler för behandling av personuppgifter I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller sekretess enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Vid automatiserad behandling av personuppgifter gäller reglerna i personuppgiftslagen (1998:204). På statistikområdet finns dessutom särskilda regler för personuppgiftsbehandling i lagen (2001:99) och förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 0.8 Gallringsföreskrifter 0.9 EU-reglering Ingen reglering styr undersökning, men flera av undersökningsvariablerna ingår i undersökningen Structure of earnings survey. För denna senare undersökning finns en reglering, Rådets förordning (EG) nr 2744/95, av den 27 november 1995, om statistik över löners struktur och fördelning Syfte och historik Denna undersökning ingår i SCB:s löpande lönestrukturstatistik och avser löner och sysselsättning inom statlig sektor. Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur. För tjänstemän med statligt reglerad lön har sysselsättningsstatistik på riksnivå funnits hos SCB sedan 1954 och regional statistik på kommunnivå sedan 1966/67. Lönestatistik har funnits hos SCB sedan början av 1970-talet. Från och med 2001 produceras denna statistik av SCB på uppdrag av Medlingsinstitutet (MI), som ansvarar för officiell statistik inom området Statistikanvändning Statistiken används som utvärderings- och planeringsunderlag på såväl riks- som regionalnivå men även för analyser av lönestruktur och annan jämförande lönestatistik. Huvudsakliga användare av statistiken är massmedia, departement, Medlingsinstitutet, Nationalräkenskaperna vid SCB, Arbetslivsinstitutet, Statskontoret m.fl Uppläggning och genomförande Undersökningen är en totalundersökning. Arbetsgivarverket samlar in individuppgifter från samtliga statliga myndigheter. Efter viss granskning och bearbetning vidarebefordras dessa uppgifter till SCB Internationell rapportering Inte aktuellt.

4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 4(174) 0.14 Planerade förändringar i kommande undersökningar Medlingsinstitutet (MI) ansvarar för eventuella förändringar.

5 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 5(174) 1 Översikt 1.1 Observationsstorheter Myndigheter Anställda Variabelinnehållet beskrivs i alfabetisk ordning. Anställningsår inom myndighet Arbetstidsberoende tillägg Avtal Beredskapstillägg COFOG Fasta lönetillägg Föräldrapenningtillägg Kommun för arbetsställe Kön Ledighetstillägg Län för arbetsstället Lön exklusive fasta och rörliga tillägg ej justerade Lönepopulation Lönetariff Löpnummer, antal anställningar Mertidstillägg Militär Myndighetskod Månadslön Naturaförmåner Organisationsnummer Organisatorisk hemvist Personnummer Prestationslön Semestertillägg Sysselsättningspopulation

6 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 6(174) Tidförskjutningstillägg Tillägg för jour Tillägg för obekväm tid Tim-, Dag- och Veckolön Tjänstebenämning Tjänsteresetillägg Tjänstgöringsomfattning Tjänstgöringsomfattning-AgV Tjänstledighet Utbildningsinriktning (4 positioner) Utbildningsnivå (3 positioner) Yrkesuppgift Ålder Övertidstillägg Övertidstillägg, enkel Övertidstillägg, kvalificerad Övriga rörliga tillägg Ovanstående variabler beskrivs närmare i kapitel Statistiska målstorheter Genomsnittlig månadslön för sysselsatta inom statlig sektor. Objektgrupp Variabel Mått Population Redovisningsgrupper Personer inom statlig sektor som är mellan 18 och 64 år Personer inom statlig sektor kön, yrke, region, län, utbildning och åldersgrupp kön, myndighet, kommun och län Månadslön Medelvärde, median, undre och övre kvartil Antal, heltidspersoner 1.3 Utflöden: statistik och mikrodata Årligen publiceras materialet som ett statistiskt meddelande (SM) i elektronisk form, Löner och sysselsättning inom statlig sektor AM 50, samt i Sveriges statistiska databaser (SSD). De kan nås via SCB:s hemsida På SCB:s hemsida finns även en kort presentation av undersökningen, länk till pressinformation samt utvalda tabeller och diagram från den senaste publiceringsomgången. 1.4 Dokumentation och metadata Undersökningen finns dokumenterad i Beskrivning av statistiken med kvalitetsdeklaration och Metaplus.

7 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 7(174) 2 Uppgiftsinsamling Undersökningen är en totalundersökning. Arbetsgivarverket samlar in individuppgifter från samtliga statliga myndigheter. Efter viss granskning och bearbetning vidarebefordras dessa uppgifter till SCB. Uppgifter om högsta utbildning matchas från SCB:s utbildningsregister. 2.1 Ram och ramförfarande Målpopulationen omfattar samtliga anställda inom statlig förvaltning, sysselsatta vid institutioner hänförliga till statlig sektor samt de vid socialförsäkringsfonder i september För tjänstemän vid universitet och högskolor gäller dock uppgifter för oktober månad. Anställda inom statliga aktiebolag och affärsverk ingår ej i undersökningen, dessa ingår i undersökningen för privat sektor. Urvalsramen består av de organisationer som har följande villkor i SCB:s Företagsdatabas (FDB): ägare 10 (Statligt), indelningssektor som börjar på 3 (Statlig förvaltning och Riksgäldskontoret) eller 5 (Socialförsäkringsfonder), inte juridisk form 49 (Övriga aktiebolag) samt har status 1 (Verksam). I den redovisade statistiken används två olika undersökningspopulationer, enligt definitionerna nedan: 1) Sysselsättningspopulationen omfattar samtliga arbetstagare inom den statliga sektorn i september 2010 förutom: - Tjänstlediga som ej fick lön utbetald under redovisningsmånaden - Utlandsanställda 2) Lönepopulationen utgår från sysselsättningspopulationen men avgränsas vidare genom att endast personer som under mätmånaden fyllt 18 men ej 65 år ingår. Dessutom exkluderas följande: - Arvodesanställda Anställda med en tjänstgöringsomfattning som är mindre än 5 procent. 2.2 Urvalsförfarande Undersökningen är en totalundersökning. 2.3 Mätinstrument Uppgifterna samlas in av Arbetsgivarverket som samlar in uppgifterna via textfiler som är hämtade från myndigheternas lönesystem. 2.4 Insamlingsförfarande Arbetsgivarverket (AgV) samlar in uppgifterna via textfiler som är hämtade från myndigheternas lönesystem. September månad är mätmånad och efter att AgV samlat in och granskat materialet skickas det till SCB på CD-skiva i januari/februari året efter. 2.5 Databeredning All insamling sköts av Arbetsgivarverket som även gör det största granskningsarbetet. Efter att SCB fått materialet körs vissa SAS-script för granskning samt bearbetning av materialet. En beskrivning av dessa SAS-script finns i bilaga 1.

8 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 8(174) 3 Statistisk bearbetning och redovisning 3.1 Skattningar: antaganden och beräkningsformler Statistiken redovisas i form av lön (genomsnittlig månadslön, median samt undre och övre kvartil) och antal sysselsatta. Månadslön består av anställningens sammanlagda grundlön (grundlön plus fasta tillägg), rörliga lönetillägg (OB-, jour- och beredskapstillägg samt övriga rörliga tillägg), Dessutom ingår naturaförmåner. I det fall tjänstgöringens omfattning ej avser heltid räknas grundlönen och de rörliga lönetilläggen om till heltid. Det finns två variabler för tjänstgöringens omfattning, dels omfattning som är Arbetsgivarverkets variabel och dels Tjänstgöringsomfattning som delvis omarbetas av SCB enligt följande. Huvudregeln för variabeln tjänstgöringsomfattning är att den sätts lika med anställningens omfattning men i vissa fall används följande förfarande. 1. Hjälplön = grundlön (utan fasta tillägg) + fasta tillägg * 100 / omfattningen. 2. I de fall som omfattningen skiljer sig från noll och hjälplönen understiger så sätts tjänstgöringsomfattning till grundlön (utan fasta tillägg) + fasta tillägg * 100 / föregående års genomsnittslön för respektive kön och yrke. 3. Då omfattningen är lika med noll så sätts tjänstgöringsomfattning till grundlön (utan fasta tillägg)+ fasta tillägg * 100 / föregående års genomsnittslön för respektive kön och yrke. 4. Steg 2 och 3 kan leda till att tjänstgöringsomfattningen blir större än 100, denna skrivs då ner till 100. Antalet heltidspersoner i en redovisningsgrupp beräknas som summan av tjänstgöringens omfattning för de anställningar som tillhör redovisningsgruppen i undersökningsmaterialet. 3.2 Redovisningsförfaranden Årligen publiceras materialet som ett statistiskt meddelande (SM) i både pappers- och i elektronisk form, Löner och sysselsättning inom statlig sektor AM 50, samt i Sveriges statistiska databaser (SSD). De kan nås via SCB:s hemsida På SCB:s hemsida finns även en kort presentation av undersökningen, länk till pressinformation samt utvalda tabeller och diagram från den senaste publiceringsomgången.

9 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 9(174) 4 Slutliga observationsregister 4.1 Produktionsversioner Lönestruktur, statlig sektor Register Lönestrukturstatistik, statlig sektor (SLO-S) Rubrik Lönestruktur, statlig sektor Syfte/Beskrivning Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur. Övrigt Statistikansvarig myndighet Medlingsinstitutet Kontaktperson Nejad, Yadi Registervariant Registervariant Rubrik Innehållstyp Insamlingstyp Syfte/beskrivning Sekretess Avidentifierad Urval Personuppgift Slutligt observationsregister Registerversion Lönestrukturstatistik, statlig sektor Lönestruktur, statlig Annan beståndsvariant Administrativt statiskt Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur. Sekretess i 70 år enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Nej Nej Ja Ja Namn 2010 Syfte/Beskrivning Syftet med undersökningen är att årligen belysa löner och sysselsättning inom staten i termer av nivå, utveckling och struktur. Mätinformation Uppgifterna samlas in av Arbetsgivareverket i textfiler. Efter viss granskning skickas de till SCB. Materialet levereras på CD-skiva. Objekttyp - Person Namn Person Definition Alla slags fysiska personer. Inkluderar t.ex. anställd, elev, patient, barn. Standardnivå Standard fastställd av SCB Population - Anställda inom staten Namn Definition Anställda inom staten Samtliga anställda inom statlig förvaltning, sysselsatta vid institutioner hänförliga till statlig sektor samt sysselsatta vid socialföräkringsfonder den 1 september

10 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 10(174) Standardnivå Nej Populationstyp Register- och undersökningspopulation Kommentar Datum Variabler Anställningsår inom myndighet Namn Anställningsår inom myndighet Definition Anställningsår vid nuvarande myndighet. Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Beskrivning Årtalet för arbetstagarens vid nuvarande myndighet. Tjänstgöringsomfattning-AgV Namn Tjänstgöringsomfattning-AgV Definition Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Tjänstgöringsomfattning tid i förhållande till heltid, fastställs av Arbetsgivarverket Nej Nej Representation Procent Måttenhet Procent Beskrivning Sysselsättningspopulation Namn Sysselsättningspopulation Definition Anger om anställningen ska ingå i sysselsättningspopulationen Beskrivning Härleds utifrån tjänstgöringsomfattning, kommun för arbetsställe mm. Se SM Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Sysselsättningspopulation ST Version Sysselsättningspopulation ST Nivå Sysselsättningspopulation ST

11 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 11(174) Representation Ej aktuellt Arbetstidsberoende tillägg Namn Arbetstidsberoende tillägg Definition Arbetstidsberoende tillägg Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Avtal Namn Avtal Definition Kod för avtal, under mätmånad Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Avtal statlig sektor Version Avtal statlig sektor Nivå 1 Representation Ej aktuellt Beredskapstillägg Namn Beredskapstillägg Definition Tillägg för beredskap (ingår i rörliga tillägg) Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning COFOG Namn COFOG Definition Svensk ändamålsindelning av den offentliga sektorn Beskrivning Kommentar Referenstid

12 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 12(174) Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Uppgifterna kommer från Nationalräkenskaperna. Värdemängd Klassifikation/värdemängd COFOG Version COFOG 1999 Nivå N3 Representation Ej aktuellt Fasta lönetillägg Namn Fasta lönetillägg Definition Summa fasta tillägg i kronor, under mätmånad Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Härleds utifrån olika fasta tillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens lönesystem Nej Nej Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Föräldrapenningtillägg Namn Föräldrapenningtillägg Definition Föräldrapenningtillägg Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Kommun för arbetsställe Namn Kommun för arbetsställe Definition Kommun för arbetsställe Beskrivning Kommunkod för arbetsställets belägenhet Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Län, kommun, församling

13 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 13(174) Version LKF / Län, kommuner och församlingar Nivå Kommun Representation Ej aktuellt Kön Namn Kön Definition Personens kön. Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Härleds utifrån näst sista siffran i personnummer Värdemängd Klassifikation/värdemängd Kön Version Kön Nivå Kön Representation Ej aktuellt Ledighetstillägg Namn Ledighetstillägg Definition Semestertillägg, föräldrapenning mm Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Län för arbetsstället Namn Län för arbetsstället Definition Länskod dit ett arbetsställe tillhör Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Härleds från de två första siffrorna i kommunkoden. Värdemängd Klassifikation/värdemängd Län, kommun, församling Version LKF / Län, kommuner och församlingar Nivå Län Representation Ej aktuellt Lön exklusive fasta och rörliga tillägg ej justerade Namn Lön exklusive fasta och rörliga tillägg ej justerade Definition Lön exklusive fasta och rörliga tillägg ej justerade med tjänsteomfattning

14 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 14(174) Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Beskrivning Lönepopulation Namn Definition Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Nej Kronor (SEK) Lönepopulation Anger om anställningen ska ingå i lönepopulationen Härleds utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Nej Dimension Nej Operationell definition Härleds utifrån lönebeteckning, ålder, avtal mm. Se SM Värdemängd Klassifikation/värdemängd Lönepopulation ST Version Lönepopulation ST Nivå Lönepopulation ST Representation Ej aktuellt Lönetariff Namn Lönetariff Definition Kod för lönetariffer som Arbetsgivarverket använder. Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Beskrivning Uppgiften redovisas med kod för arbetstagare som omfattas av lokalt lönesystem. SCB saknar information om koderna. Löpnummer, antal anställningar Namn Löpnummer, antal anställningar Definition Om en individ har en post anges löpnummer till 1. Om en individ har flera anställningar anges löpnummer 1-9. Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Operationell definition Nej Avser antal anställningar. löpnummer för personer som har flera tjänster vid samma organisation.

15 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 15(174) Värdemängd Beskrivning Löpnummer som anger om personen har en eller flera anställningar. Mertidstillägg Namn Mertidstillägg Definition Mertidstillägg Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Militär Namn Militär Definition Kod för om personen är militär eller civil inom försvaret. Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Militär Version Militär Nivå Militär Representation Ej aktuellt Myndighetskod Namn Myndighetskod Definition Kod för myndigheter enligt Arbetsgivarverket. Beskrivning Myndigheterna redovisas enligt Sveriges statskalender Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Myndighet Version Myndighet from 2006 Nivå 1 Representation Ej aktuellt Månadslön Namn Månadslön Definition Månadslön (grundlön + rörligatillägg uppräknade till heltid samt

16 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 16(174) Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Beskrivning Naturaförmåner naturaförmåner) Nej Nej Kronor (SEK) Namn Naturaförmåner Definition Summa naturaförmåner Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell Härleds utifrån olika naturaförmåner för anställningen, hämtade ur definition myndighetens lönesystem Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Organisationsnummer Namn Organisationsnummer Definition Myndighetens eller företagets organisationsnummer Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Beskrivning Myndighetens organisationsnummer 10 siffror Organisatorisk hemvist Namn Organisatorisk hemvist Definition Kod för organisatorisk hemvist Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Kod för organisatorisk hemvist i SLÖR

17 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 17(174) Värdemängd Beskrivning Kod för organisatorisk hemvist. Personnummer Namn Personnummer Definition Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Personer som är folkbokförda registreras inom folkbokföringen med personnummer som identitetsbeteckning. Nej Nej Beskrivning Personnumret består av födelsetid (8 siffror), födelsenummer (3 siffror) och en kontrollsiffra Prestationslön Namn Definition Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Prestationslön Lönedel eller bonus som utgår på grund av prestation eller resultat under mätmånad. Nej Nej Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Semestertillägg Namn Semestertillägg Definition Semestertillägg Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Tidförskjutningstillägg Namn Tidförskjutningstillägg

18 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 18(174) Definition Tidförskjutningstillägg Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Tillägg för jour Namn Tillägg för jour Definition Tillägg för jour (ingår i rörliga tillägg) Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Tillägg för obekväm tid Namn Tillägg för obekväm tid Definition Tillägg för ob, obekvämtidstilägg (ingår i rörliga tillägg) Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Tim-, Dag- och Veckolön Namn Tim-, Dag- och Veckolön Definition Beloppet skall motsvara anställningens tjänstgöringsomfattning Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition

19 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 19(174) Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Tjänstebenämning Namn Tjänstebenämning Definition Kod för tjänstebenämning i myndigheters, universitets och högskolors lönesystem. Beskrivning SCB tilldelar myndigheter, universitet och högskolor koder för nya tjänstebenämningar löpande under året. Koderna används i deras lönesystem. Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell Tjänstebenämning under mätmånaden definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd Tjänstebenämningar Version Tjänstebenämningar, total Nivå Benämningar Representation Ej aktuellt Tjänsteresetillägg Namn Tjänsteresetillägg Definition Tjänsteresetillägg Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Tjänstgöringsomfattning Namn Tjänstgöringsomfattning Definition Tjänstgöringstid i förhållande till heltid Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Operationell definition Värdemängd Representation Procent Måttenhet Procent Nej Härleds från tjänstgöringsomfattning-agv som fastställs av Arbetsgivarverket.

20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 20(174) Beskrivning Tjänstledighet Namn Definition Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Tjänstledighet Kod för tjänstledighet Nej Nej Klassifikation/värdemängd Tjänstledighet Version Tjänstledighet Nivå Tjänstledighet Representation Ej aktuellt Utbildningsinriktning (4 positioner) Namn Utbildningsinriktning (4 positioner) Definition Utbildningens inriktning enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Hela inriktningskoden, fyra positioner. Beskrivning Klassificering av inriktningen för en persons genomförda utbildning. Tillhörande klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till större grupper. Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Utbildningsregistret Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd SUN Version SUN Utbildningsinriktning Nivå Utbildningsinriktning, 4 positioner Representation Ej aktuellt Utbildningsnivå (3 positioner) Namn Utbildningsnivå (3 positioner) Definition Utbildningens nivå enligt Svensk utbildningsnomenklatur (SUN 2000). Hela Beskrivning Kommentar Referenstid Uppgiftskälla Arkiveras Dimension nivåkoden, tre positioner. Klassificering av nivån för en persons genomförda utbildning. Tillhörande klassifikation är Svensk utbildningsnomenklatur (SUN). SUN är en standard för klassificering av enskilda utbildningar samtidigt som den utgör ett system för aggregering av utbildningar till större grupper. Utbildningsregistret Nej Nej

21 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 21(174) Operationell definition Värdemängd Klassifikation/värdemängd SUN Version SUN Utbildningsnivå Nivå Utbildningsnivå, 3 positioner Representation Ej aktuellt Yrkesuppgift Namn Definition Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Yrkesuppgift Klassificering av yrke. Tillhörande klassifikationen är Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK). Nej Nej Härleds (översätts) med hjälp olika nycklar från BESTA och tjänstebenämning och myndighets-koder Klassifikation/värdemängd SSYK Version Standard för svensk yrkesklassificering 1996 Nivå Undergrupp Representation Ej aktuellt Ålder Namn Ålder Definition Ålder Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition Ålder=År och månad i mättiden-födelseår och månad enligt personnummer. Värdemängd Klassifikation/värdemängd Ålder Version Ålder Nivå Ålder i antal år Representation Ej aktuellt Övertidstillägg Namn Övertidstillägg Definition Summa övertidstillägg i kronor, under mätmånad Beskrivning Härleds utifrån olika övertidstillägg för anställningen, hämtade ur myndighetens lönesystem Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell

22 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 22(174) definition Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Övertidstillägg, enkel Namn Övertidstillägg, enkel Definition Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Övertidstillägg, enkel Enkel övertid avses övertidsarbete på annan tid än den som är kvalificerad övertidstillägg. Nej Nej Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Övertidstillägg, kvalificerad Namn Övertidstillägg, kvalificerad Definition Övertidstillägg, kval Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Dimension Operationell definition Värdemängd Med kvalificerad övertid avses övertidsarbete - mellan klockan på fredag och klockan på måndag, mellan klockan på dag före Trettondedag Jul, Första Maj, Kristi Himmelsfärds dag eller Nationaldagen och klockan närmast följande vardag, - mellan klockan på Skärtorsdagen och klockan på dagen efter Annandag Påsk, - mellan klockan på dag före midsommaraft Nej Nej Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning Övriga rörliga tillägg Namn Övriga rörliga tillägg Definition Tillägg som är beroende av arbetsuppgifter och/eller arbetsförhållande. Beskrivning Kommentar Referenstid Arkiveras Nej Dimension Nej Operationell definition

23 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 23(174) Värdemängd Representation Värde Måttenhet Kronor (SEK) Beskrivning

24 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 24(174) Värdemängder Avtal statlig sektor Klassifikation Avtal statlig sektor Version Avtal statlig sektor Nivå 1 Värden Kod Text 01 Allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) 02 Avtal om anställningsvillkor för arbetstagare vid utrikesförvaltningen m.fl. under utlands (U- ALFA) 03 Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) 10 Affärsverksavtalet (AVA) 12 Anställning med lön enligt Cheftsavtalet (se även avtalskod 13) 13 Avtal om regeringsbeslut om avlöningsförmåner m.m. för vissa högre anställningar m.m. 47 Befälsförstärkningsavtal (BFA) 49 Avtal om avlöningsförmåner för officer anställda på reservstat inom Försvarsmakten. (Reservstatsavt) 87 Läkaravtalet 97 Allmänt löne- och förmånsavtal för anställda vid allmän försäkringskassa (ALFA-FK) 99 Beteckning för arbetstagare som ej omfattas av något av ovannämnda avtal COFOG 1999 Klassifikation COFOG Version COFOG 1999 Nivå N3 Värden Kod Text 0111 Verkställande och lagstiftande organ 0112 Ekonomi- och skatteförvaltning 0113 Utrikesförvaltning 0121 Ekonomiskt bistånd till utvecklings- och övergångsländer 0122 Ekonomiskt bistånd som lämnas via internationella organisationer 0131 Allmän personalförvaltning 0132 Allmänna planerings- och statistikenheter 0133 Annan allmän förvaltning 0140 Grundforskning 0150 FoU Allmän offentlig förvaltning 0160 Övrig allmän offentlig förvaltning 0170 Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn 0180 Allmänna transfereringar mellan olika delsektorer inom den offentliga sektorn 0210 Militärt försvar 0220 Civilt försvar 0230 Internationellt militärt bistånd 0240 FoU Försvar 0250 Övrigt försvar

25 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 25(174) 0310 Polisverksamhet 0320 Brand- och räddningsverksamhet 0330 Rättsskipning 0340 Kriminalvård 0350 FoU Samhällsskydd och rättsskipning 0360 Övrigt samhällsskydd och rättsskipning Övergripande handels- och näringslivsfrågor 0412 Övergripande arbetsmarknadsfrågor 0421 Jordbruk 0422 Skogsbruk 0423 Fiske och jakt 0431 Kol och andra fasta mineraliska bränslen 0432 Petroleum och naturgas 0433 Kärnbränsle 0434 Andra bränslen 0435 El 0436 Icke-elektrisk energi 0441 Utvinning av malmer och mineral utom energimineral 0442 Tillverkning 0443 Byggnadsverksamhet 0451 Vägtransporter 0452 Sjötransporter 0453 Järnvägstransporter 0454 Lufttransporter 0455 Rörtransporter och andra transportsystem 0460 Kommunikationer 0471 Varuhandel, lager och magasinering 0472 Hotell och restauranger 0473 Turism 0474 Integrerade utvecklingsprojekt 0481 FoU Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor 0482 FoU Jordbruk, skogsbruk, fiske och jakt 0483 FoU Bränsle och energi 0484 FoU Utvinning av mineral tillverkning och byggverksamhet 0485 FoU Transporter 0486 FoU Kommunikationer 0487 FoU Andra näringsgrenar 0490 Övriga ekonomiska frågor 0510 Avfallshantering 0520 Hantering av avloppsvatten 0530 Föroreningsbekämpning 0540 Skydd av biologisk mångfald och landskap 0550 FoU Miljöskydd 0560 Övrigt miljöskydd 0610 Bostadsförsörjning 0620 Samhällsutveckling 0630 Vattenförsörjning 0640 Gatubelysning 0650 FoU Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0660 Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg)

Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) Register: Yrkesregistret med yrkesstatistik (yrkesreg) 1 Statistikansvarig: Statistiska centralbyrån (SCB) Statistikprodukt: Yrkesregistret med yrkesstatistik Kontaktperson: Sara Andersson, tel: 019-17

Läs mer

Arbetsskador 2013 län och kommun

Arbetsskador 2013 län och kommun Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:2 Arbetsskador 2013 län och kommun preliminära uppgifter Arbetsskador 2013

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2.

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2014. Naturvårdsverket, NV-00453-15. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2014 per kommun Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal beslut om

Läs mer

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb.

Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008. Ulf Johansson, SCB, tfn 019-17 68 74, ulf.johansson2@scb. NV 19 SM 1003 Specialisering och koncentration inom kommunernas näringsliv 2008 Specialisation and concentration within the municipal business economy 2008 I korta drag Mest koncentrerade näringslivet

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015

Läsårstiderna länsvis Län Höststart 2014 Höstlov v. 2014 Höstslut 2014 Vårstart 2015 Sportlov v. 2015 Påsklov v. 2015 Vårslut 2015 Datum: 2014-03-06 Grundskolans läsårstider 2014/2015 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Arbetsplatsområden utanför tätort 2005

Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(38) 2010-12-21 Arbetsplatsområden utanför tätort 2005 MI0815 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering

Läs mer

Hushållens ekonomi Household finances

Hushållens ekonomi Household finances Hushållens ekonomi Household finances Foto: Jan-Aage Haaland Hushållens ekonomi Statistisk årsbok 2013 13 Hushållens ekonomi Household finances 13.1 Hushållens inkomster... 267 Household income 13.2 Hushållens

Läs mer

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014

kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 kommuninvest KOMMUNALA INVESTERINGAR 2014 Innehållsförteckning Förord...3 Inledning...4 Kommunernas investeringar...5 Investeringarnas drivkrafter...8 Investeringsredovisning... 10 Regressionsanalys: Vad

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer