Sammanfattning. Projektnamn:Stockholms Unga I Jobb Diarienummer (fylls i av ESF-rådet):

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanfattning. Projektnamn:Stockholms Unga I Jobb Diarienummer (fylls i av ESF-rådet):"

Transkript

1 1(10) Projektnamn:Stockholms Unga I Jobb Diarienummer (fylls i av ESF-rådet): Sammanfattning Projektidén under förprojekteringen var att tillsammans med näringslivet och erfarna utbildningsanordnare undersöka möjligheterna till en praktisk utbildning som möjliggör ingångar för ungdomar som inte är intresserade av teoretisk utbildning. Projektidén var dock svår att realisera då Jobbtorg Stockholm, som projektägare, själv inte är en utbildningsanordnare, men framförallt eftersom samma projektidé redan höll på att genomföras i ett samarbete mellan Utbildningsförvaltningen och Hantverksakademin det som i höst kommer att starta som Järvalärling. Ett annat utgångsläge för Stockholms stad var att man av ESF-rådet hade blivit beviljade medel för fyra olika förprojekteringar, med villkoret att dessa skulle slås samman till två genomförandeansökningar. Vilka som skulle slås samman var ingen självklarhet och detta föranledde många och långa diskussioner. Kring dessa två förutsättningar cirkulerade de första månadernas förprojektering. Var Stockholms Unga I Jobb värt att satsa på när dess ursprungliga projektidé inte skulle kunna realiseras? Vilken fortsatt riktning skulle Stockholms Unga I Jobb ta? Och vilken av de övriga tre förprojekteringarna kunde projektet slås samman med? Med ovanstående faktum klargjorda påbörjades en delvis förändrad förprojektering, som fokuserade både på vilket utbildningsutbud som finns för målgruppen, om det är något som saknas och vad Jobbtorg Stockholm kan göra för att i projektform underlätta för målgruppsungdomarnas etablering i studier och/eller på arbetsmarknaden. Under projektets omvärldsanalys och kartläggningsarbete såg vi att det egentligen finns ett relativt heltäckande behov av studievägar och insatser som kan passa vår målgrupp, i alla fall om man inräknar det planerade Järvalärling, och att det egentligen inte finns ett behov av att konstruera något nytt. Däremot är det ett alltför stort steg för våra målgruppsungdomar att gå från arbetslöshet och inaktivitet till ett heltidsåtagande i studier eller yrkeskurser. Ungdomarna har behov av ett individuellt och socialt stöd och en möjlighet att prova på för att våga ta del av det som erbjuds. Med denna insikt hittade vi snabbt en ny projektidé. En idé där det inte handlar om att konstruera något nytt utan att bygga en modell för hur vi kan bygga vägar in i redan existerande verksamheter. En modell som bygger på ett förstärkt och kontinuerligt stöd både före, under och efter vår insats och ett stöd som fortsätter in i reguljära studier eller anställning. Och med denna nya projektidé kom vi även fram till vilka projekt som borde slås samman, d v s de både ungdomsprojekten. För att kunna bygga ett uppsökande projekt som får ungdomarna att vilja välja ett innanförskap behövs nämligen vägar in i väl anpassade insatser. Sammanslagningen

2 2(10) av dessa båda projekt gör dem bara starkare och förutsättningarna för strategiskt inflytande ökar. De som har varit inblandade i processen är vår utvecklingsansvarige Karin Eriksson Bech och vår samordnare för ungdomsfrågor Anki Garces samt projektledarna för de fyra olika förprojekteringarna: Magnus Axell, Nadera Shalaldeh, Patrik Tengberg och Ceres Sandström. Trots att det tog rätt lång tid att formera projektets styrgrupp har den sedan november varit mycket aktiv i processen. Styrgruppen för Stockholms Unga I Jobb har bestått av: Åsa Helsing, Projektledare för Stockholms Unga I Jobb Jan Karlsson, Arbetsförmedlingschef, AF Spånga-Tensta Björn Ramse, Projektledare Svensk Handel Kunskap Jens Vollmer, Skolchef och VD Hantverksakademin Anki Garces, Samordnare för ungdomsfrågor inom Jobbtorg Stockholm Karin Eiderbrant, Rektor Skarpnäcks Folkhögskola Marianne Wikander, Enhetschef Försörjningsstöd Enskede-Årsta-Vantör Elisabeth Linderstad, Verksamhetsledare för KraMiMoa Förutom styrgruppen har vi även haft många otroligt engagerade samverkanspartners att diskutera projektidéer och upplägg med. Dessa är: Magnus Axell, Rekryteringsprogrammet Mita Thorstensson, SYV Jobbtorg Stockholm Lotta Wranér, SYV Jobbtorg Stockholm Elisabeth Ryde, Utbildningsförvaltningen Jens Eriksson, Skarpnäcks Folkhögskola Margot Sallander och Franco Peirano, START Björn Ramse, Svensk Handel Kunskap Lars Ihre, ICA och Butiksskolan Detta projekt har formats mycket genom dialog, reflektion och analys under olika former av möten och samtal. Naturligtvis har vi även jobbat med mer beprövade metoder som SWOT-analyser, enkäter, djupintervjuer och en hel del analys av kartläggnings- och uppföljningsmaterial. Vi har även hela tiden försökt att hålla oss uppdaterade inom aktuell forskning genom att ta del av nya rapporter, nya ungdomspolitiska tendenser och nya arbetsmarknadssatsningar. Här har vi haft stor nytta av goda kontakter och ingångar på både Ungdomsstyrelsen och Arbetsförmedlingen. Vi har även haft ett nära och fruktbart samarbete inom Storstadsintegrationssatsningen tillsammans med Malmö och Göteborg. Ett samarbete som vi arrangerat så att varje stad bjudit in till en samverkanskonferens var under förprojekteringen. Stockholms konferens hade rubriken Det finns ungdomsarbetslöshet och det finns ungdomsarbetslöshet hur riktar vi insatserna rätt?, Malmös konferens Samverkan över gränser och Göteborgs Den nödvändiga samverkan. Det samarbete vi byggt upp tillsammans med Malmö och Göteborg kommer naturligtvis att fortgå under genomförandeprojekten.

3 3(10) Förprojekteringens resultat Arbetet i förprojekteringen avsåg att fokusera kring uppbyggnaden av en praktisk yrkesutbildning för målgruppen. När vi insåg att detta arbete redan pågick i ett annat projekt och i ett annat samarbete i staden, inom ramen för Järvalärling, blev våra förutsättningar lite förändrade och vår projektidé fick nytt fokus. Genom en gedigen och omfattande omvärldsanalys och kartläggningsarbete tillsammans med SYV:are från Jobbtorg Stockholm, kontakter inom Folkhögskola, Gymnasieslussen och Utbildningsförvaltningens vuxenavdelning kom vi fram till att det framförallt inom gymnasieskolan, men även inom Folkhögskola och Vuxenutbildning, finns ett relativt heltäckande utbud av målgruppsanpassade studieinriktningar och yrkesutbildningar anpassade till kommande rekryteringsbehov. Det som dock tidigare har saknats är den yrkesutbildning som till hösten startar ute på Järvafältet under namnet Järvalärling. Denna yrkesutbildning vänder sig huvudsakligen till språksvaga ungdomar boende på Järvafältet. D v s för oss fanns inget behov av att konstruera en ny yrkesutbildning, däremot finns ett behov av att få våra ungdomar att klara av de utbildningar som erbjuds. Vi hade även genom samtal med medarbetare inom Jobbtorg Stockholm och analyser av vårt uppföljningssystem FLAI sett att många ungdomar söker sig till studier, får anställning eller deltar i en längre insats, men avbryter inom kort och kommer tillbaka till Jobbtorg. Detta är något som vi i projektet vill fokusera på. D v s att bygga ett stödsystem och en modell för inslussning i studier och jobb, som följer ungdomens väg in i och genom hela insatsen och vidare in i studier och/eller jobb. Vi har jämfört AF:s siffror på inskrivna ungdomar under en viss månad och kommit fram till att av Stockholms arbetssökande ungdomar befinner sig drygt en tredjedel på Jobbtorg Stockholm, på AF fanns i oktober ungdomar och på Jobbtorg Stockholm fanns totalt 958 ungdomar. Vi har utifrån dessa siffror samt siffror på hur många avrop, d v s köp av externa tjänster som gjorts för ungdomar varje år, även beräknat hur många ungdomar som ska gå igenom projektets insatser under de tre åren. Vi har byggt ett ganska stort projekt med tillgång till 774 platser, 8-26 veckor långa, under Dessa platser består även av prova-på-kurser riktade mot studier, något vi aldrig tidigare har erbjudit våra ungdomar. Dessa platser uppgår till 412 av de totalt 774, resterande är yrkesförberedande platser. Vi följde trots vissa förändringar vår ursprungliga tids- och aktivitetsplan som planerat och genomförde bl a flera workshops och även djupintervjuer med målgruppsungdomar, vilka gav mycket information till vad vi bör tänka på i projektet. Våra ungdomar behöver ett kontinuerligt individuellt och socialt stöd för att både våga chansa, men även för att kunna lyckas. Dessa ungdomar är passiviserade av en längre tids arbetslöshet och steget från denna inaktivitet till ett längre heltidsåtagande är för vår målgrupp ett alltför stort steg för att kunna tas på egen hand. En ytterligare svårighet som ungdomarna själva uttrycker är att så fort de nått sitt och vårt mål, d v s studier eller anställning, avbryts stödet och de får stå på egna ben, trots att det är nu de behöver stödet som mest. Våra ungdomarnas erfarenhet sedan tidigare är ofta ett misslyckande. Det är detta de kan och detta de

4 4(10) känner till, vilket gör att de många gånger ställer till det för sig själva för att rädslan för att lyckas är större än ett misslyckande. Här kan vårt bibehållna stöd vara till stor hjälp. Vi har läst en hel del forskningsrapporter och projektrapporter för att ta del av ny forskning och resultat från tidigare projekt. Bl a har vi läst en alldeles färsk LOundersökning,Nitton diagram om ungas arbetslöshet en granskning av de vitt skilda arbetslöshetsproblemen, som påvisar att unga med oavslutade gymnasiestudier är överrepresenterade bland de arbetslösa samtidigt som avslutad gymnasieutbildning i stort sett är minimikravet på dagens arbetsmarknad. Detta är något som vi har observerat i workshops med ungdomar under förprojekteringen och även fått styrkt i samtal med Jobbtorgets medarbetare. Inom Jobbtorg Stockholm har vi hela tiden sett studier som den mest hållbara lösningen och en säkrare biljett in i långsiktig självförsörjning än arbete för våra målgruppsungdomar. Ett problem som vi sett är dock att många ungdomar inte vågar ta steget att börja studera igen. Risken finns för ett nytt misslyckande; denna gång med en studieskuld som påminnelse. Vi har under förprojekteringen försökt hitta studiealternativ som passar målgruppen, vilket vi tycker att det finns gott om, och försökt hitta sätt att göra vägen in till dessa studier enklare och mindre hotfull. Vi kommer i projektet att arbeta för att ungdomarna ska få det stöd och den förberedelse de behöver för att våga söka sig till redan existerande utbildningar inom Folkhögskola och Vuxenutbildning, samt till Järvalärling. I projektet kommer vi även att jobba för att underlätta ungdomarnas väg till anställning. Detta då studier inte alltid är ett reellt alternativ för hela målgruppen och då vägen till anställning i dagens lågkonjunktur i stort sett är omöjlig utan vissa branschspecifika grundkunskaper och arbetslivserfarenheter. Här kommer vi att bygga olika yrkesförberedande spår som möter olika behov. Detta gör vi tillsammans med Svensk Handel/START, Svenska Bostäder/Rekryteringsprogrammet och ICA, med målet att ungdomarna får en anställning inom respektive bransch Det individuella stödet kommer att fortsätta hela vägen in i de reguljära studierna eller in i anställning för att få ungdomarna att denna gång lyckas hålla sig fast och uppnå sitt mål. Mycket av tiden under förprojekteringen har gått åt till att knyta kontakter med de samverkanspartners vi vill bygga våra prova-på-kurser och yrkeskurser tillsammans med och till att påbörja planeringen av olika upplägg hos de olika samverkansparterna, allt för att kunna erbjuda ett så brett och varierat utbud som möjligt för att kunna nå så många som möjligt i målgruppen. Under förprojekteringen har vi haft ett nära samarbete med Susanne Zander, utredare på Ungdomsstyrelsen och projektkoordinator för temaprojektet Themegroup Youth. Hon har i både samtal och föredragningar berättat om dagens unga, vad som utmärker dem som generation, vilka behov de har och vad de drömmer om. Ungdomar idag drömmer inte om att bli kända eller arbeta inom media. Ungdomar

5 5(10) idag drömmer om ett tryggt, stabilt jobb och ett hus och en familj, d v s rätt vanliga drömmar. Jobbet är även den viktigaste faktorn för att bekämpa ett utanförskap. Och därför bör projektet bygga på viktiga, riktiga insatser som underlättar ungdomars väg till arbete. Under förprojekteringen har vi fokuserat mycket på vilken metodik och pedagogik projektets kurser bör använda. Vi har kommit fram till att vi vill att fokus ska ligga på utveckling, d v s att ungdomarna hela tiden utvecklas och tar sitt nästa steg. Vi vill även att ungdomarna ska öka tilltron till sin egen förmåga. Frågan vi ställt oss är hur vi ska lyckas kombinera dessa och hur vi ska arbeta för att uppnå detta? I en fortbildningskurs under förprojekteringen, 7-20-utbildningen, och i seminarier med bl a Mia Börjesson, coach och författare som arbetat med dessa frågor i många år och studier av bland annat böcker skrivna av Igor Ardoris, pedagog och mental tränare har vi kommit fram till att kunskapsutveckling kräver både tilltro till sin egen förmåga och en trygg och trivsam miljö. Relationen mellan dessa kan beskrivas såhär: En ungdom kan ge upp alla försök att utföra en uppgift genom den ångest en låg självförmåga genererar. Å andra sidan kan en ungdom vara fullständigt övertygad om att besitta tillräcklig förmåga för uppgiften, men försöken uteblir ändå pga bedömningen att den omgivande miljön är oförstående, otrygg, fördömande. Här blir det oerhört viktigt med en kursmiljö som är bejakande där ungdomen kan pröva sina vingar under trygga former utan rädsla för att bli kritiserad. Det är alltså viktigt att hela tiden jobba parallellt med att öka ungdomarnas tilltro till sin egen förmåga och arbeta för att gruppen och den omgivande miljön är så trygg och trivsam som möjligt. Med utgångspunkt i ovanstående började vi arbeta för att hitta ett projektgemensamt förhållningssätt och en projektgemensam människosyn. Detta blev temat i en workshop som anordnades tillsammans med projektets samverkanspartners. Vi enades kring att en utgångspunkt i projektet ska vara att: Alla ungdomar vill ha en plats och vara en del i ett sammanhang. Detta innebär att viljan finns där och att vi flyttar fokus från att ständigt fokusera på att ungdomar behöver motiveras, till att fokusera på att komma underfund om vad de är motiverade för. Vi kom alla överens om att det är viktigt att vi börjar planeringsarbetet i syfte, mål och grundläggande värderingar istället för att direkt börja fylla kurserna med innehåll. Kunskap blir nämligen en kunskap först när den blir en resurs. Innehållet i de förberedande kurserna har börjat planeras, men det är ett arbete som kommer att ta fart nu under våren och när vi får besked om projektet blir beviljat eller ej. Under workshopen blev alla inspirerade av konsekvenspedagogiken och social handlingskompetens som presenterades av Elisabeth Linderstad, verksamhetsledare för KraMiMoa som arbetat med detta som grund i många år. Konsekvenspedagogikens utgångspunkt är att alla människor är tänkande, viljande och handlande människor som alla fötts in i en social verklighet. Människan kan dock ha vissa kunskapsluckor som behöver fyllas för att kunna fungera som en trygg individ men även för att vara en del i en social verklighet. Detta arbetar man med genom bl a social handlingskompetens. Pedagogiken har sin källa i Jens Bay och TAMU-skolorna i Danmark. Vi tog kontakt med

6 6(10) Jens Bay och upprättade en treårsplan för ett mentorskapsutbyte med honom och TAMUskolorna för att lära oss mer om detta och för att verkligen kunna förankra tankarna i projektet. Vi har under förprojekteringen insett att det är oerhört viktigt att kunna följa projektdeltagarnas utveckling och se om deras självförmåga ökar under insatsen och därför var vi tvungna att hitta metoder och verktyg för detta. Som projektledare har jag tillsammans med många kollegor deltagit i en två-dagars OCN-utbildning för att verkligen kunna sätta mig in i den metoden. Vi har dock kommit fram till att vi vill använda oss av en modell där deltagarna själva tar ett större ansvar för sin lärandedokumentation, precis som man gör i TAMU-skolorna i Danmark. Vi har bestämt oss för att testa Experience Learning Description, ELD, där deltagarna dokumenterar kontinuerligt i en loggbok och ELD bygger därför på deltagarnas beskrivningar av situationer som uppstått under ett moment, projekt eller liknande och hjälper deltagaren att synliggöra det lärande som sker. Genom ELD får vi i projektgruppen tillsammans med våra samverkanspartners en gemensam metodik och även en samtalsmodell att förhålla oss till och använda när det gäller projektdeltagarnas lärande i projektet. Vi har även besökt och fått kontakt med ett liknande ungdomsprojekt i Göteborg, Unga I Jobb, som använder OCN-metoden istället. Detta erfarenhetsutbyte kommer att fortgå under genomförandet då vi får möjlighet att jämföra två metoder och dess för- och nackdelar. Inom ramen för Storstadsintegrationssatsningen anordnade vi tre konferenser som alla gav väldigt mycket input till arbetet under förprojekteringen. Även om de tre konferenserna hade lite olika ingångar var den röda tråden samverkan och hur man på bästa sätt ska arbeta för att uppnå en god samverkan. Ett tänkvärt inlägg var av Christian Jensen, Universitetslektor Handelshögskolan i Göteborg, som sa: Problemet är inte att samverkan inte fungerar utan att samverkan och utvecklingsfrågor ofta bedrivs i projektform som tar slut. Därför är det viktigt att spridningsarbetet och implementeringsarbetet är en pågående process under projektet och att man under projekttiden arbetar aktivt med medarbetarna i den ordinarie verksamheten. En utmaning när man leder samverkan, leder projekt, är att man både ska påverka andras tänkande och andras görande, man ska både agera pedagog och förändringsagent. Detta är något vi har tagit till oss och vi har valt att bemanna projektet med både en projektledare och en projektpedagog för att kunna och hinna arbeta strategiskt med både tänkande och görande. För att lyckas med samverkansarbete bör man skapa både tid och forum för reflektion, erfarenhetssamtal och erfarenhetsutbyte, dvs med jämna mellanrum stanna upp och titta bakåt och inte hela tiden springa vidare. Detta skapar även en tillit i samverkansgruppen som underlättar det fortsatta samarbetet. Vi har därför bestämt att vi under genomförandeprojektet själva kommer att dokumentera vårt lärande under projektet enligt ELD-metoden, både för att få ett samtalsunderlag att reflektera kring men även för att självvärdera metoden som ungdomarna använder. Till detta reflektionsarbete kommer vi även att knyta vår lärandeutvärderare för att fånga upp och vidareutveckla våra reflektioner så att det leder till en utveckling av projektet.

7 7(10) På Ungdomsstyrelsens Rikskonferens i december lyssnade vi bl a på ungdomsminister Nyamko Saboni och hennes presentation av både EU:s nya ramverk gällande ungdomspolitiken och regeringens syn på ungdomspolitiken. Föredraget gav mest en bekräftelse om att vi är på rätt väg i vårt projekt. EU:s prioriterade frågor vad gäller ungdomspolitiken är just vägar in i utbildning, övergången mellan studier och arbete samt att hitta metoder för att kunna mäta och värdesätta det informella lärandet. Sabuni tog även upp Danmark som ett föregångsland, pga att det har lägre trösklar till arbetsmarknaden, vilket gör det än mer spännande att bygga upp ett mentorskap tillsammans med representanter från Köpenhamns yrkesutbildningar. Den samlade kunskapen och erfarenheten som erhållits under förprojekteringen har mynnat ut i en tydlig modell för stöd och inslussning av arbetssökande ungdomar till redan existerande skolor och arbetsmarknadsinsatser. Denna modell kommer i genomförandeprojektet att fogas samman med ett uppsökande arbete, vars grund lades under förprojekteringen Järva möter unga. Detta kommer att innebära att genomförandeprojektet arbetar med både uppsökande arbete och en mängd olika insatser, med målsättningen studier, arbete och innanförskap (se bilagor). Det gemensamma projektnamnet för genomförandeprojektet är merit.nu. Genom att prova denna modell i ett genomförandeprojekt och kontinuerligt utvärdera, förbättra och utveckla ser vi en möjlighet till en nationell modell för inslussning av ungdomar till redan existerande verksamheter. Detta innebär dels att vi inte måste konstruera några nya verksamheter eller insatser och dels att vi med relativt enkla medel kan överbrygga avståndet från utanförskap till innanförskap och från arbetslöshet och bidragsberoende till självförsörjning. En framtida vision är att denna modell kan byggas på med kontakter från högskola för att på så sätt motivera även till högskolestudier, med ett starkt stöd i en arbetsplats där man har en mentor, sommarjobb, extrajobb och en väntande anställning efter sina högskolestudier. Ungdomsstyrelsens temaprojekt för ungdomar gav oss tre tips på hur man lyckas med sitt projekt: Tänk stort, tänk långsiktigt, tänk helhet! Detta är något vi har tagit fasta på och något som idag genomsyrar vår projektidé. Vilket torde vara ett gott tecken på att detta kommer att bli ett framgångsrikt projekt! Jämställdhetsintegrering Genom Länsstyrelsens processtöd har vi skaffat oss grundläggande kunskaper kring jämställdhet och arbetat fram de frågor som är viktiga att arbeta vidare med under genomförandet. Vi hade en projektgemensam workshop, med alla ESFförprojekteringar i Stockholm stad och projektens samverkanspartners där vi diskuterade jämställdhetsfrågor i ett större perspektiv. Dessa slutsatser tog vi med oss när vi senare genomförde en SWOT med fokus på jämställdhet i vårt projekt.

8 8(10) Vid analysen av SWOT:en såg vi att jämställdhetsarbetet inom projektet bör pågå på flera plan: i styrgruppen, i projektgruppen, bland deltagare, arbetsgivare och utbildningsanordnare och i en kontinuerlig analys av både omvärlden och projektets resultat. I detta arbete kommer vi att ha stor hjälp av vår lärandeutvärderare som följer projektets arbete. En av de viktigaste slutsatserna från SWOT:en är att trots att könsfördelningen på Jobbtorg Stockholm är rätt jämt fördelad, 47% kvinnor och 53% män, ser det annorlunda ut i det uppsökande arbetet där vi mest når unga män, vilket innebär att vi får utmana oss själva för att hitta metoder och vägar för att nå även de unga kvinnorna. Vi bör även utmana både oss själva och ungdomarna att inte vägleda till/göra könstypiska yrkesval. Detta är något vi kommer att medvetandegöra och arbeta aktivt med i projektet. Vi kommer att inleda genomförandeprojektet med en fortbildningsdag om just jämställdhetsfrågor för att få med detta perspektiv från början. Tillgänglighet för personer med funktionshinder Projektledningen har deltagit i en workshop tillsammans med andra projektledare och samverkanspartners som anordnades i samarbetet med processtödet från Handisam. Målsättningen är att projektets aktiviteter och insatser ska göras tillgängliga för alla arbetssökande ungdomar inom JT, AF:s Ungdomsgaranti och de ungdomar som befinner sig i utanförskap, i ett första skede på Järvafältet. De åtgärder som behöver vidtas för att uppnå detta är ett ständigt pågående informations- och fortbildningsarbete både internt inom JT och AF, men framförallt i kommunikationen och uppbyggnadsarbetet tillsammans med samverkanspartners. Vi behöver även vara trygga i att alla våra samverkanspartners förstår vad de fyra olika tillgänglighetsperspektiven innebär. Detta kommer vi i ett första skede att initiera genom en gemensam orienteringsutbildning via processtödet Handisam. De enklare tillgänglighetsåtgärderna är att säkerställa att så många som möjligt av projektets lokaler är tillgängliga och utrustade med t ex hörslingor och handikapptoaletter och att all information görs tillgänglig så att alla kan tillgodogöra sig den. De svårare åtgärderna är att hela tiden ha en beredskap för att möta olika former av funktionshinder, många gånger dolda funktionshinder. Detta är dock utmaningar vi gärna antar då detta ska bli ett projekt som vänder sig till alla inom målgruppen. Samverkan Styrgruppen tillsattes med intresserade personer i ledande ställning och mandat att fatta beslut. Styrgruppen har varit en viktig samverkanspart under hela förprojekteringen och följt och deltagit i projektets process från den tänkta

9 9(10) projektidén med en ny yrkesutbildning till inslussningsmodellen och till sammanslagningen med det uppsökande projektet. Hela tiden har styrgruppen varit delaktig och engagerad både i innehållet och metoderna i genomförandeprojektet, men även för att lösa samverkansbehov och knutar där uppdragen krockar. T ex har vi redan nu löst problemet med Ungdomsgarantin som ungdomarna erbjuds genom AF. Kring Ungdomsgarantin gör vi nu en samplanering i projektet. Alla deltagande aktörer, samverkanspartners, har på eget initiativ intresserat sig för projektet. Dvs deras delaktighet bygger helt och hållet på eget initiativ, vilket har visat sig i det fruktbara samarbetet som nu har inletts. Att samverkan mellan kursanordnare och projektledning är tät och välfungerande är oerhört viktigt för att nå projektmålen. Detta är något vi sett när vi har analyserat tidigare insatser av liknande karaktär i FLAI och när vi har tagit del av målgruppsungdomarna synpunkter vid workshops och djupintervjuer. Därför har vi valt att bygga upp samverksansgrupper kring både typ av insats, studieförberedande eller yrkesförberedande, och kring varje enskild insats inom respektive grupp. Vi har även skrivit en avsiktsförklaring, för att tydliggöra våra intentioner och våra ansvarsområden i projektet, som alla samverkanspartners har skrivit under (se bilaga). Strategisk påverkan Under förprojekteringen har vi beslutat oss för att bygga en modell som vänder sig till både ungdomar i utanförskap och ungdomar från Jobbtorg Stockholm och AF. Detta kommer att, pga sin storlek och komplexitet, kräva en genomtänkt och tydlig kommunikationsstrategi och medverkan av chefer på alla nivåer, vilket leder till att förutsättningarna för strategisk betydelse och för fortsatt utvecklingsarbete är stora. Vi har byggt in förutsättningar för implementering i den ordinarie verksamheten i projektidén då det handlar om att ta tillvara på redan existerande utbud och skapa förutsättningar för vår målgrupp att ta del av detta. Inbyggt i projektidén finns även förutsättningen och målsättningen att vi under projektet ska bygga upp en modell av prova-på-studier och förberedande yrkesutbildningar och även en modell för hur man mäter och kommunicerar lärandet som sker i kurserna. Då vi vill att denna modell, både under och efter projekttiden, ska kunna föras över till nya aktörer, nya utbildningar och projekt så att insatserna hela tiden matchar både utbudet och målgruppens behov har vi arbetat utifrån denna idé redan från början. Förhoppningen är att detta ska leda till en nationell modell för inslussning av ungdomar till redan existerande utbildningar, projekt och kurser. Flera av våra samverkanspartners har redan ovanstående bild klar för sig. Det projekt som redan finns i Göteborg, ett traineeeprogram inom ICA, som vi inom ramen för detta projekt överför i sin nuvarande form till Stockholmsregionen, visar hur stort detta skulle kunna bli. Järvalärling som byggs upp tillsammans med Hantverksakademin och som är en av våra samverkanspartners tittar redan nu på vilket område i Sverige som kan bli nästa steg.

10 10(10) Vi har även sett till att Stockholms stadsledningskontor kommer att vara representerat i projektets partnerskap för att slutsatser och resultat ska kunna tas tillvara på en övergripande nivå. Uppföljning under förprojekteringen Eftersom jag har varit ensam projektledare har det varit viktigt med täta rapporteringar och avstämningsmöten både för mig och för organisationen. Vi har internt bildat en inofficiell projektgrupp som träffats med jämna mellanrum för att stämma av förprojekteringens process. Den gruppen har bestått av mig, Karin Eriksson Bech, utvecklingsansvarig på Arbetsmarknadsavdelningen och Anki Garces, samordnare för ungdomsfrågor inom Jobbtorg Stockholm. Vi har även med jämna mellanrum rapporterat till gruppledarna för ungdomsgrupperna inom Jobbtorg Stockholm, både för att stämma av, få input och feedback, men även för implementering. Varje styrgruppsmöte har inletts med en rapport om processen och här har det förts minnesanteckningar som senare spridits. Mellan mötena har dialogen förts via mail och annan skriftlig dokumentation. Både styrgrupp och övriga samverkanspartners har varit mycket aktiva i hela processen. Varje månad har månadsrapporter sammanställts till ESF-rådet, vilka har fungerat som stöd och underlag både till slutrapport och genomförandeansökan. Andra erfarenheter som ni vill dela med er av Det var en utmaning att veta redan från början att projektet skulle slås ihop med ett annat vid genomförandet, utan att för den skull veta vilket projekt man skulle slås samman med. Kanske hade det varit bättre om vi hade bestämt detta tidigare och kanske hade det varit bättre om man slagit ihop förprojekteringarna utifrån det beslutet. Nu jobbade man hela tiden i två spår, dels utifrån sin egen förprojektering och dels inför ett gemensamt genomförande. Vår medverkan i Storstadsintegrationssatsningens tillsammans med Malmö och Göteborg som under förprojekteringen har varit mycket lyckad känns svårgenomförd under genomförandet då de olika städerna fått olika förutsättningar. Vår genomförandeutlysning var ingen separat utlysning för storstadsintegration, som den var i Malmö och Göteborg, och dessutom är vår genomförandetid tre år medan deras är två år. Frågan är om detta samarbete ska prioriteras i vårt genomförande eller ej då det inte är en del av utlysningen? Det vore tråkigt att inte utveckla detta vidare då ett mycket gott samarbete har påbörjats under förprojekteringen. Kontaktpersoner Åsa Helsing, Projektledare Arbetsmarknadsavdelningen, ,

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun Projekt: L4U Lean Life Long Learning Ungdom ESF Diarie.Nr: 2009-3020122 VOK AB Delrapport 3 ESF-Socialfonden, programområde 2 Ökat arbetskraftutbud Projekt L4U Lean Life Long Learning Ungdom Enköping Kommun

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Sollentuna 22-23 september 2011 2011-10-04 Andreas Sävenstrand, SPeL Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING ÅSA LINDH...

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn Dalalyft Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1411476919594] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Sammanfattning En

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret,

Läs mer

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6

Arbetsmarknadssatsningen. att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Arbetsmarknadssatsningen att bryta ungdomars utanförskap på arbetsmarknaden UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2006:6 Förord Ungdomsstyrelsen har sedan 2003, på regeringens och sedermera Arvsfondsdelegationens

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Utvecklande samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektet Utvecklande Samverkan hade som idé

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer