TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET"

Transkript

1 ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress Malmö Telefon Fax

2 ANSVARSFULL VERKSAMHET Innehållsförteckning 3 Sydkraft i korthet SVERIGE FINLAND NORGE ESTLAND DANMARK LITAUEN LETTLAND STOR- BRITANNIEN NEDERLÄNDERNA VITRYSSLAND POLEN BELGIEN TYSKLAND U Sydkrafts geografiska marknader är LUX. TJECKIEN SLOVAKIEN MOLDAVIEN Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen. Bolagen i Sydkraftkoncernen är organiserade i fyra affärsområden: Marknad och Försäljning, Produktion, Distribution samt Konsulter och Entreprenörer. Affärsområdena bildar tillsammans med Sydkraft Energy Trading, Sydkraft Bredband och koncernledningsfunktioner en komplett energikoncern. I Sydkraftkoncernen finns ett 60-tal rörelsedrivande dotterbolag, varav cirka 35 med egen personal. Totalt arbetar cirka anställda med elförsäljning, eldistribution, elproduktion, naturgas, gasol, värme, kyla, vatten och avlopp, energioch materialåtervinning ur avfall samt kommunikationslösningar. Sydkraft förvärvade under 2001 Norrköping Miljö & Energi, Nora Energi och SAKAB. Vid årsskiftet 2001/2002 såldes dotterbolaget Sycon, med cirka anställda, till danska Carl Bro. Under 2001 avyttrade Sydkraft även innehavet i Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) samt aktieinnehavet i E.ON AG. Under april 2002 såldes delar av aktieinnehavet i WM-Data Ellips där Sydkraft nu är minoritetsägare. Sedan maj 2001 ingår Sydkraft i den tyska E.ON -gruppen, som är noterad på börserna i Frankfurt och New York. E.ON Energie äger cirka 55 procent och norska Statkraft cirka 45 procent av aktiekapitalet i Sydkraft. Tillsammans innehar de två bolagen 99,6 procent av kapitalet och 99,9 procent av rösterna. Den 28 september 2001 avregistrerades Sydkrafts aktier från Stockholmsbörsen efter 35 år som noterat bolag. Skälet var att bolagets nya ägarstruktur inte längre uppfyllde kraven för en notering på börsens A-lista. NÅGRA VIKTIGA SIFFROR Nettoomsättning totalt (Mkr) Rörelseresultat efter finansnetto (Mkr) Soliditet Medelantal anställda (antal) Elförsäljning, GWh Gasförsäljning, GWh Värmeförsäljning, GWh INNEHÅLL Koncernchefen har ordet 4 Sydkrafts strategiska inriktning 7 En ny tid ger nya roller 9 Sydkrafts olika roller Verksamhetsutövaren 10 Arbetsgivaren 11 Marknadsaktören 12 Samhällsmedborgaren 13 En bra dialog ger goda relationer 14 Sydkraft som arbetsgivare 16 Att utvecklas i Sydkraft 17 Mångfald ger kreativitet 18 En god arbetsmiljö 20 Sydkraft och miljöarbetet 22 Prioriterade områden 24 Miljöåret Från strategi till handling 28 Affärsutveckling och miljö 30 Morgondagens lösningar och produkter 32 Dagens lösningar och produkter 34 ELPRODUKTION 2001, ENERGIKÄLLOR VÄRMEPRODUKTION 2001, ENERGIKÄLLOR Övrigt 3,2% Kärnkraft 41% Naturgas 21% Biobränsle 30% Vattenkraft 55% Kol & Olja 8% Övrigt Förnybar 0,4% Annat 4% Returbränsle 9% Inköpt värme (spillvärme & avfall) 13% Torv 4% Värmepumpar & El 11%

3 4 ANSVARSFULL VERKSAMHET Koncernchefen har ordet 5 Koncernchefen har ordet Skriften du håller i din hand är Sydkrafts första samlade presentation av vårt arbete med hållbar utveckling. Den har kommit till för att visa vad vårt företag konkret gör för att bidra till en positiv samhällsutveckling vad gäller miljö, ekonomi samt sociala och etiska aspekter. Läs den, reflektera och ifrågasätt. Vi ser fram emot en dialog kring hur Sydkraft kan utvecklas ytterligare i en hållbar riktning. Koncernchef Lars Frithiof i samtal med en av sina medarbetare. E.ON ENERGIE EN STARK ÄGARE Året som gått har påverkat och utvecklat vårt företag på nya och spännande sätt. Sydkraft ingår numera i den tyska E.ON-gruppen, som är noterad på börserna i Frankfurt och New York. Som en del i en större energikoncern har vi nu fått ökad ekonomisk styrka och samtidigt stor frihet att driva verksamheten baserat på den erfarenhet och kompetens vi har byggt upp i Norden under de senaste åren. Sydkrafts engagemang ökar i utlandet. Investeringarna utanför Sverige uppgick förra året till cirka 2,5 miljarder kronor. Sydkrafts ekonomiska resultat för 2001 var mycket bra, och rörelsen utvecklas stabilt. Sydkrafts ekonomiska styrka medför ett ansvar i de olika rollerna som verksamhetsutövare, arbetsgivare, marknadsaktör och samhällsmedborgare. ENERGI, VATTEN, AVLOPP OCH AVFALL Möjligheterna till utveckling av Sydkrafts verksamhet inom energi, vatten och avlopp samt avfallsområdet har varit goda. Vi har kommit en bra bit på väg mot våra strategiska mål. Förvärvet av Norrköping Miljö & Energi, utvecklingen av det nya bolaget Sydkraft EcoPlus, satsningen på ett 100 procent lokalt förnybart energisystem i Västra Hamnen i Malmö och investeringar på 400 miljoner kronor i en av världens största havsbaserade vindkraftparker i Danmark är några exempel. VÄL FUNGERANDE MARKNAD Den fortsatta utvecklingen av den avreglerade energimarknaden har skapat nya möjligheter och en förändrad omvärldssituation. Detta påverkar vårt sätt att förvalta och förnya Sydkraft. Avregleringen har också medfört nya frågor för energibranschen. Under året som gick blev elprisdebatten intensiv när elpriset började stiga efter flera år med en nedåtgående trend. Branschen anklagades för att samarbeta för att få upp priset. I januari i år presenterades näringsministerns enmansutredning om elpriset. Den slog fast att marknaden fungerar bra. Det som påverkar det slutliga elpriset, utöver tillgång och efterfrågan, är den hydrologiska situationen i Norden och att elskatten fördubblades mellan 1995 och januari ANSVARSFULLT MILJÖARBETE Miljöarbetet har aldrig tidigare haft ett så starkt affärsmässigt fokus inom Sydkraft som idag. Hållbarhetsbegreppet medför ett integrerat synsätt där miljöfrågan bidrar starkt till affärsutveckling och innovativt tänkande. Ett ansvarsfullt miljöarbete på alla områden från inköp och verksamhet till nya produkter och tjänster innebär goda möjligheter för Sydkraft att skapa en ledande position i branschen. MÅNGFALDSPOLICY FASTSTÄLLD I arbetet med att uppnå vår vision om att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna har vi tagit ytterligare ett steg. Sydkrafts första Mångfaldspolicy har fastställts och arbetet med att skapa en större bredd bland de anställda fortsätter. Vi är också glada över att andelen kvinnliga anställda under året ökade från 18 till 22 procent. Fortfarande har vi emellertid en lång väg att vandra innan vi når målet: att skapa ett Sydkraft med mångfald. ORD OCH HANDLING Som konsumenter och anställda är vi alla väl medvetna om ett företags rykte. Vi vill göra affärer med, och arbeta i, företag som är framgångsrika, har god service och är bra arbetsplatser med ett gott ledarskap. Sydkraft ska i ord och handling bidra till samhällets utveckling och välfärd. En förutsättning för detta är gemensamma värderingar. På global nivå utgår vi från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. På nationell nivå innebär det att vi ska bidra till bättre miljö, ökad välfärd och ett hållbart samhälle. Sydkrafts förhållningssätt ska bygga på öppenhet, ärlighet och seriositet. Att vi delar med oss av dessa värderingar till våra kunder och övriga intressenter är en förutsättning för vår framgång. TOMORROWTODAY Arbetet med hållbarhetsbegreppet får aldrig bli en dagslända eller en trend. Det ska vara en del av framtiden och måste dessutom involvera kunder och övriga intressenter. Det här är vad TomorrowToday handlar om; en ständig vilja att förändra och bryta ny mark; att se framåt utan att förlora fotfästet i nuet; att bygga förtroende över tiden genom att erbjuda värdehöjande lösningar. Kort sagt: en strävan efter att skapa morgondagens lösningar redan idag. Lars Frithiof Koncernchef Sydkraft Framtidens Sydkraft börjar redan idag. För mig speglar TomorrowToday Sydkrafts vilja att satsa framåt utan att tappa fotfästet i nuet. Sydkrafts utveckling av produkter och tjänster syftar till att skapa värdehöjande lösningar för våra kunder. Jag är övertygad om att det är den bästa vägen för att få kundernas och omvärldens förtroende över tiden.

4 ANSVARSFULL VERKSAMHET Sydkrafts strategiska inriktning 7 Sydkrafts strategiska inriktning Sydkrafts övergripande uppdrag Sydkraft erbjuder värdehöjande lösningar för morgondagen redan idag Tomorrow Today Sydkrafts strategiska instrument vision, affärsidé och värderingar, utgör grunden för arbetet med att utveckla företagets ledarskap och medarbetarskap. Med hjälp av kontinuerlig utveckling omvandlar de anställda Sydkrafts strategi till dagligt operativt arbete. På detta sätt förverkligas varumärkets tre kärnvärden Värdehöjande lösningar, Förtroende över tiden och TomorrowToday gentemot Sydkrafts kunder och omvärld. LEDARSKAP OCH MEDARBETARSKAP Värderingarna ligger till grund för hur kompetensen hos Sydkrafts medarbetare ska utvecklas. Med kompetens avses summan av en persons kunskaper och färdigheter samt hans eller hennes personliga egenskaper och beteende. För att kunna agera enligt de värderingar som är grundläggande för Sydkraft krävs affärsmässighet, helhetsperspektiv, inlevelseförmåga, drivkraft samt mod. Med hjälp av de anställdas kompetensutveckling kan organisationen förverkliga och stärka varumärket Sydkraft gentemot sina kunder och andra intressenter i omvärlden. Ledarnas och medarbetarnas agerande avgör hur väl Sydkraft lever upp till sina åtaganden och sitt ansvar. Målet att Sydkraft ska ha branschens starkaste varumärke förutsätter att vi är kundens första val och en attraktiv arbetsgivare. Varumärket spelar en avgörande roll om vi ska bli branschens mest lönsamma företag. Visionens fyra delar är alltså ömsesidigt beroende av varandra, vilket kräver att vi flyttar fram våra positioner på alla fronter. Sydkrafts Vision Vi ska vara kundens självklara val Vi ska ha branschens starkaste varumärke Vi ska vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna Vi ska vara branschens mest lönsamma företag Affärsidé Våra produkter och tjänster inom energi, miljö och kommunikation ger våra kunder på den nordeuropeiska marknaden ökad konkurrenskraft, komfort och trygghet. Värderingar Vi utgår från alla människors lika rättigheter och värde oavsett nationell härkomst, ras, hudfärg, etnisk eller social bakgrund, politisk eller religiös uppfattning, kön, ålder, sexuell läggning, civilstånd eller handikapp. Vi ska aktivt bidra till en bättre miljö och ökad välfärd samt främja en utveckling mot ett uthålligt samhälle. Vi ska med kundfokus ständigt utvecklas genom allas engagemang, delaktighet och samarbete. Vårt förhållningssätt ska bygga på öppenhet, ärlighet och seriositet. VARUMÄRKE Sydkrafts varumärke beskriver vad företaget står för och hur Sydkraft vill uppfattas. Ytterst är det ett löfte från organisationen till kunder och intressenter. Samtidigt är det ett åtagande för varje medarbetare. Varumärkesarbetet vilar på tre kärnvärden: Värdehöjande lösningar Sydkraft erbjuder värdehöjande lösningar. Det innebär att företaget ständigt eftersträvar att öka kundernas upplevda värde. Produkter och tjänster ska vara anpassade till kundens behov. De ska vara enkla och bekväma att använda samt upplevas som innovativa och nya. Förtroende över tiden Förtroende över tiden är den relation som Sydkraft eftersträvar till samtliga intressenter. Detta förtroende måste förtjänas om och om igen och får aldrig tas för givet. Det är medarbetarnas egenskaper och beteende som utgör grunden för relationerna till omvärlden. Förtroende bygger på tillgänglighet, trygghet, pålitlighet och kreativitet. TomorrowToday TomorrowToday står för morgondagens lösningar redan idag. Begreppet symboliserar det nya, spännande och ännu outforskade, samtidigt som det speglar företagets allmänna inriktning och anda. Sydkraft arbetar hårt för att vara en föregångare som bidrar till att skapa livskvalitet i vid bemärkelse. TomorrowToday skapar förväntan, såväl hos medarbetare som hos kunder och omvärld. Ur Sydkrafts Varumärkeshandbok 6

5 ANSVARSFULL VERKSAMHET En ny tid ger nya roller 9 En ny tid ger nya roller Corporate Social Responsibilty (CSR) is the commitment of business to contribute to sustainable economic development, working with employees, the local community and society at large to improve their quality of life. World Business Council for Sustainable Development Vi lever i en tid med omfattande förändringar i samhället. Roller har förändrats och skiftats på alla nivåer de senaste tio åren, såväl lokalt som globalt. Den ekonomiska makten har vuxit jämfört med den politiska. Av de hundra största globalt täckande ekonomiska systemen är fler än femtio företag. Den återstående delen utgörs av olika länders BNP. Ett exempel är General Motors, med en årlig försäljning som är större än Danmarks BNP. Den privata sektorn har fått större makt, vilket medför ett ökat ansvar. Regeringarna världen över blir mer partners än styrande faktorer i den internationella utvecklingen. En mängd viktiga beslut fattas på internationell nivå i partnerskap mellan länder, företag och civila organisationer. Samarbete är ett effektivt sätt att uppnå målsättningar för politik, ekonomiskt tillväxt, forskning och utveckling samt sociala rörelser. NY EXPONERING AV VARUMÄRKEN Nationella företag har spridit sig över världen och fört med sig sina kulturer och värderingar. Detta medför att både goda och mindre goda exempel på företagsamhet sprids över jordklotet. Multinationella företag blir allt mer granskade av sin hemmapublik. Det som enligt lag är accepterat i ett land kan upplevas som direkt stötande i ett annat. En förutsättning för den ökade globaliseringen är tillväxten av IT- och kommunikationssektorn. Ett budskap, ett meddelande eller en skandal sprids runt världen på ett ögonblick. Globala varumärken kan påverkas av positiva och negativa nyheter om företagets verksamhet varje sekund. Vi arbetar och lever i en värld som aldrig sover. Verksamheten är i gång 24 timmar per dag, 7 dagar i veckan, 365 dagar per år. NYTT SÄTT ATT TA ANSVAR I juli 2000 lanserades Global Compact vid FN:s högkvarter i New York. Generalsekreterare Kofi Annan beskrev syftet som en vilja att bidra till utvecklingen av gemensamma värderingar och principer, vilket ger den globala marknaden en mänsklig sida. Global Compact vänder sig till företag i världen. Företagen uppmanas att anta nio universella principer för mänskliga rättigheter, arbetsrätt och miljö. En naturlig följd av den ökade debatten och arbetet med hållbarhetsfrågor är att öppen och seriös redovisning av företagens verksamhet och resultat efterfrågas av olika intressentgrupper. En långsiktig och öppen dialog med de viktigaste intressentgrupperna är en förutsättning för fortlevnad och utveckling. Tendensen är att årsredovisningar och kompletterande miljöredovisningar utvecklas till redovisningar där ett etiskt, socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv presenteras samlat. SYDKRAFT I SAMHÄLLET Sydkraft har en lång historia som ansvarstagande företag i samhället. Företaget har utvecklats från att vara ett kommunägt sydsvenskt elproduktionsbolag till att idag ingå i en internationell koncern med en bred verksamhet. Som leverantör av el, värme, gas och avfallshantering ligger individens trygghet och komfort i grunden för Sydkrafts affärsverksamhet. Tjänsterna som Sydkraft levererar är samhällsnyttiga och en del av den grundläggande strukturen i ett modernt samhälle. Med denna verksamhet följer ett ansvar att sköta verksamheten på bästa sätt för Sydkrafts samtliga intressenter, med avseende på ekonomi, miljö samt sociala och etiska faktorer. Sydkraft tar detta ansvar på största allvar. Denna skrift presenterar hur ansvaret ser ut, vilka resultat det kan få och vilka utmaningar Sydkraft har framöver; allt utifrån de olika roller Sydkraft har gentemot interna och externa intressenter. FYRA ROLLER Arbetet med hållbar utveckling delas vanligtvis in i tre dimensioner: socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar. Ansvaret kan sedan preciseras i relation till olika intressentgrupper. Sydkraft har valt att arbeta efter de olika roller företaget har: verksamhetsutövaren, arbetsgivaren, marknadsaktören och samhällsmedborgaren. Samtliga roller ställer höga och stränga krav på ansvarstagande. Inte bara genom lagstiftning, riktlinjer och gränsvärden, utan också genom de värderingar som företagets intressenter har och förväntar sig att Sydkraft ska agera efter. Sydkraft arbetar med såväl kortsiktiga som långsiktiga analyser och mål för ansvaret i de olika rollerna. På de kommande sidorna finns mer information om Sydkrafts olika roller: verksamhetsutövaren, arbetsgivaren, marknadsaktören och samhällsmedborgaren. 8

6 10 ANSVARSFULL VERKSAMHET Sydkrafts olika roller 11 SYDKRAFTS OLIKA ROLLER Verksamhetsutövaren SYDKRAFTS OLIKA ROLLER Arbetsgivaren Sydkrafts ansvar omfattar alla aspekter på hur verksamheten bedrivs, förvaltas och utvecklas. Hur Sydkraft leds och styrs avgör hur händelser och beslut utvecklas över tiden från hantering av ekonomiska frågor till integrering av miljöarbete och driftsäkerhet, produktutveckling och upprätthållande av stabila kundrelationer. Som ansvarsfull verksamhetsutövare är det självklart för Sydkraft att följa lagar, ha en långsiktig ekonomisk stabilitet och lönsamhet, en känd riskbild samt en öppen, tydlig strategi för företagets framtid. FINANSIELLT ANSVARSTAGANDE Finansiell styrka är nödvändig för att ge aktieägarna god avkastning och för att skapa handlingsfrihet i verksamheten. Sydkraft är ett finansiellt välskött företag. Omsättningen år 2001 uppgick till Mkr, vilket motsvarar en ökning med 22 procent. Rörelseresultatet efter finansnetto uppgick till Mkr, en ökning med Mkr. FÖRVALTNING OCH FÖRNYELSE Ansvar som verksamhetsutövare handlar om att finna en balans mellan förvaltning och förnyelse. Förvaltning av ekonomi, teknisk kunskap och anläggningar förnyelse av marknadssituation och produkter. Dagens svenska elförsörjning baseras nästan uteslutande på kärnkraft och vattenkraft. För Sydkraft medför driften av kärnkraftverk och vattenkraftverk ett stort ansvar. Kärnkraften har ett flertal ständigt debatterade fördelar respektive nackdelar. Minimalt utsläpp till luft av växthusgaser står mot strålningsrisker och slutförvaringsfrågan. Sydkrafts ansvar är dels att omvandla energi på ett tryggt, säkert och effektivt sätt, dels att arbeta med utveckling för att finna framtidens tekniker och energilösningar. Det är en balansgång mellan seriös förvaltning av det som säkrar leveransen idag och innovativ förnyelse av det som ska trygga kundens och samhällets behov imorgon. RISKHANTERING All verksamheter innebär risktagande. Sydkrafts riskbild ändras ständigt genom snabba omvärldsförändringar. En ny risk management policy har fastställts under året. Genom att systematiskt kartlägga och värdera konsekvenser och sannolikheter för olika händelser kan risker förutses och därmed hanteras på ett innovativt, säkert och affärsmässigt sätt. HUR UPPFATTAS SYDKRAFT? Ett tecken på hur Sydkraft förvaltas och förnyas är företagets 15:e plats i Image Survey Internationals undersökning av svenska företags image år Undersökningen omfattade 280 företag i 14 branscher. Drygt 700 beslutsfattare och chefer deltog. Företagen bedömdes utifrån service, kvalitet, humankapital, marknadskommunikation, miljöhänsyn, företagsledning, forskning och utveckling, varumärke och framtidsutsikter. Källa: Image Survey International MILJÖANSVAR Dagens miljöarbete bidrar till att identifiera och minimera riskexponeringen i verksamheten. Syftet är att minska verksamhetens och produkternas miljöpåverkan. Det hjälper också till att identifiera nya affärsmöjligheter och utveckla nya affärskoncept. På så sätt bidrar miljöarbetet till att säkra det långsiktiga värdet av Sydkrafts tillgångar samt att stärka varumärket. Mer information om Sydkrafts miljöansvar finns på sidorna FÖRVÄRVSSTRATEGIER Energimarknaden förändras snabbt. Strukturrationaliseringar sker i hela Europa. Sydkraft växer såväl organiskt som genom förvärv. Strategin är att utveckla verksamheterna i de nordiska länderna och i Polen. Idag är Sydkraft helägare, majoritetsägare eller minoritetsägare i fem polska värmebolag som tillsammans förser cirka invånare i fem städer med värme. Koncernens investeringar utanför Sverige uppgick 2001 till cirka 2,5 miljarder kronor. Att förvärva bolag medför ett stort ansvarstagande, såväl för medarbetarna som för verksamheten och dess effekter. Vid förvärv av bolag arbetar Sydkraft för att skapa stabilitet för de kunder som redan finns. Samtidigt ska anställda i uppköpta bolag känna lugn och trygghet inför övertagandet. Sydkrafts ansvar förändras när ägandet blir internationellt, exempelvis i Polen. Samhällsansvaret är en viktig del av förvärvet. Sydkraft formulerar ett socialt program, innefattande rättigheter och förmåner för de anställda. Att göra investeringar för minskad miljöpåverkan är ofta en del av ett investeringspaket. Sydkrafts ambition är att dotterbolagen i Polen ska ligga långt framme när det gäller miljöarbete, i förhållande till landets övriga industri. IMAGE SURVEY INTERNATIONAL ABB 2 Nokia 3 Volvo 4 Volvo PV 5 Ica 6 Scandic Hotels 7 Länsförsäkringar 8 Statoil 9 Ikea 10 Arla 11 Ericsson 12 Skanska 13 Handelsbanken 14 Nyman & Schultz 1 5 Sydkraft Coca-Cola Europolitan KPMG För Sydkraft innebär arbetsgivaransvaret att bidra till livskvalitet och egenutveckling för de anställda oavsett var i koncernen de arbetar. Genom att vara ansvarsfull kan Sydkraft uppfylla visionen om att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna. En grundläggande ansvarsroll för Sydkraft är rollen som arbetsgivare. Att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda, goda arbetsvillkor med utvecklingsmöjligheter, både karriär- och kompetensmässigt, med människor i mångfald är väsentligt för ett framgångsrikt och innovativt företag. LÖNER, LÖNEFÖRMÅNER, PENSIONSAVTAL OCH AVGÅNGSVEDERLAG En intensiv debatt om höga chefers löner och löneförmåner pågår i samhället. Därför är det viktigt att öppet och tydligt berätta om vilka beslut Sydkrafts bolagsstämma och styrelse har fattat i dessa frågor betalades totalt kronor ut till styrelsen. Av detta belopp fick styrelsens ordförande kronor. Avtal om framtida pension, avgångsvederlag eller andra förmåner finns varken för styrelsens ordförande eller för övriga ledamöter. Till koncernledningens åtta personer betalades 2001 ut 15,7 Mkr i lön och andra ersättningar. Av detta belopp fick koncernchefen, tillika VD i Sydkraft AB, 3,8 Mkr inklusive bonus. Koncernchefen har vid uppsägning från bolaget rätt till avgångsvederlag motsvarande två årslöner, liksom rätt att avgå med pension från och med 60 års ålder. För övriga ledande befattningshavare gäller 60- eller 62-årsavtal liksom avgångsvederlag på en till två årslöner. Kostnader för dessa pensionsåtaganden kostnadsförs löpande. Årlig ersättning för tiden fram till ordinarie pensionsålder motsvarar 70 procent av lönen vid tidpunkten för förtida avgång. Koncernens chefsbonussystem bygger på att koncernledning och dotterbolagschefer kan få en bonus på maximalt 30 procent av årsinkomsten i det fall ett antal kriterier har uppfyllts. Ett sådant kriterium är att budgeten ska överträffas. Motsvarande bonusnivå för dotterbolagens ledningsgrupper är en maxbonus på 15 procent. Dessa bonusnivåer är helt i nivå med vad som tillämpas genomsnittligt inom näringslivet i övrigt. Med start 2002 får även koncernens övriga anställda möjlighet till bonus på nivåer som motsvarar högst en månadslön. Sydkraft tillämpar individuell lönesättning för alla medarbetare. Uppnådda personliga mål ger en god löneutveckling. Mer information om Sydkrafts roll som ansvarsfull arbetsgivare finns på sidorna

7 12 ANSVARSFULL VERKSAMHET Sydkrafts olika roller 13 SYDKRAFTS OLIKA ROLLER Marknadsaktören SYDKRAFTS OLIKA ROLLER Samhällsmedborgaren En ansvarsfull marknadsaktör ser till att kunderna får den kvalitet och trygghet som utlovats och bidrar till att marknadsmekanismerna fungerar på ett korrekt sätt. Detta arbete sker decentraliserat inom varje dotterbolag i Sydkraft. KUNDENS SJÄLVKLARA VAL? Sydkraft genomförde under året ett flertal undersökningar bland privat- och företagskunder. Majoriteten av kunderna uppfattar Sydkraft som ett välskött och förtroendeingivande företag med hög leveranssäkerhet och kompetent personal. Kunderna, speciellt de privata, tycker dock att räkningarna är svåra att förstå. Kunderna ansåg också att el är för dyrt. Hela 92 procent av de kunder som kan tänka sig att byta elleverantör angav priset som huvudanledning. Undersökningar visar att elpriset anses vara för högt oavsett leverantör. Kundservice Sydkraft arbetar ständigt med att minska väntetiderna till Kundservice. Under 2001 var den genomsnittliga väntetiden 60 sekunder (55 sekunder 2000), varav 50 procent av kunderna fick svar inom 30 sekunder (samma som 2000). TEMO:s Kundservicebarometer för 2001 konstaterade att 98 procent av privat- och företagskunderna upplevde bemötandet hos Kundservice som vänligt. Hela 96 procent ansåg att kundrådgivaren tog den tid som behövdes för att hjälpa till och 94 procent ansåg att de fick sitt ärende helt eller delvis besvarat vid första kontakten. Leveranssäkerhet Medelavbrottstiden för Sydkraft Elnät 2001 var cirka två timmar per kund. Kraftiga snöoväder i samband med hårda vindar har tre gånger drabbat kunderna i främst södra Sverige. Från och med 2002 satsar Sydkraft 200 Mkr extra under en treårsperiod för att plöja ner kablar i marken (en mer vädertålig teknik). Kunder som är utan el i mer än 24 timmar kompenseras med ekonomisk ersättning från Sydkraft. ELPRISET Elprisdebatten var intensiv under det senaste året. Efter en rad år med fallande priser förändrades situationen under 2001 och elpriset började stiga. Branschen anklagades för att samarbeta för att få upp priset. Debatten blev så intensiv att näringsministern valde att tillsätta en enmansutredning som skulle se över hur marknaden fungerar. På elbörsen, Nord Pool, sker handel mellan cirka 250 handlare/mäklare samt ett 90-tal försäljningsbolag som köper sin råkraft via börsen. Priset styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på andra börser. Ingen enskild aktör kan driva priserna uppåt eller nedåt. Det finns cirka 200 producenter som säljer sin produktion via börsen eller till priser som är kopplade till den. Sydkraft, som är en av de stora aktörerna på börsen, står för cirka fem procent av den fysiska volymen. I januari i år kom svaret från enmansutredaren. Det visar att marknaden fungerar bra och att det som styr elpriset, utöver tillgång och efterfrågan, är den hydrologiska situationen i Norden. Under 2000 låg priserna på en exceptionellt låg nivå tack vare ett mycket stort utbud av vattenkraft. Dagens priser är därför mer normala och i nivå med priserna för tre år sedan. Samtidigt som elmarknaden avreglerats har regeringen höjt elskatten med 100 procent från 9,7 öre per kwh 1995 till 19,8 öre i januari ANSVAR GENTEMOT LEVERANTÖRER Rollen som marknadsaktör innebär också ansvar att påverka och utveckla de leverantörer som Sydkraft samarbetar med. Sydkraft arbetar sedan flera år tillbaka med miljökrav i upphandlingar. Under året påbörjades arbetet med att även samverka kring sociala och etiska frågor i upphandling. Under 2001 samordnades koncernens upphandlingar. På detta sätt kan företaget uppnå såväl ekonomiska som miljömässiga vinster, samtidigt som möjligheterna att samordna kommunikation kring miljö- och hållbarhetskrav ökar.rutinerna med att föra ut miljökraven via enkäter har fungerat väl. Utvärderingar av material från leverantörerna har kunnat genomföras, liksom återkoppling om hur Sydkraft bedömt deras miljöarbete. Sydkraft höjer stegvis kraven på leverantörernas miljöarbete. Ambitionen är att värderingen av leverantörernas sociala och etiska agerande ska ske på ett liknande sätt som värderingen av miljöprestanda. SAMHÄLLSMEDBORGAREN Sydkrafts ansvar som samhällsmedborgare sträcker sig över en mängd områden. Det handlar bland annat om att bidra till sysselsättningen, betala skatt och vara en leverantör av trygghet och komfort. Men också om aktiv samverkan med universitet och högskolor för kompetensutveckling och att bidra till nytänkande inom energisektorn. Det är även viktigt för Sydkraft att ha en god dialog med politiker. Företagets kunskap om framtida energisystem och nya energi- och helhetslösningar kan utveckla samhället i en mer hållbar riktning. Samverkan på lokal nivå med kommuner och mindre företag är också av stor betydelse, liksom att ta ett övergripande ansvar för den yttre miljön. I stadsdelen Västra Hamnen i Malmö samarbetade Sydkraft med Malmö Stad och ett antal byggföretag för att skapa en 100 procent lokalt förnybar energilösning. Bland annat används solfångare för uppvärmning av vatten. Sydkraft agerar i en omvärld med både interna och externa intressenter. Företaget påverkar och påverkas av olika aktörer och miljöer och har ett övergripande samhällsansvar. FÖREBYGGARNA SUNDSVALL DRAGONS Sydkraft stöttar Förebyggarna i Sundvall med sammanlagt kr under en treårsperiod. Projektet, som drivs av basketlaget Sundsvall Dragons, innebär att alla sjätteklasser i kommunen får besök av spelare från laget, socialtjänst och polis. Syftet är att förebygga rasism, droger och mobbning. Förebyggarna är ett konkret exempel på Sydkrafts samhällsengagemang. Hittills har nästan elever fått besök av projektets medarbetare. Sydkraft ser gärna att projektet utvecklas ytterligare i Sundsvall, som är en av företagets huvudorter. Tanken är att inspiration och idéer från projektet ska komma till nytta i den egna verksamheten. Miljöarbetet är en integrerad del av affärsverksamheten och vården av varumärket Sydkraft. Genom ständiga förbättringar ska miljöpåverkan av verksamheten minskas och uthålliga lösningar eftersträvas. Dessutom ska leverantörernas etiska och sociala agerande värderas. Citat från Sydkrafts koncernövergripande inköpspolicy 2001

8 14 ANSVARSFULL VERKSAMHET En god dialog ger goda relaationer 15 En bra dialog ger goda relationer Arbetet med ett mer hållbart Sydkraft har sin grund i företagets relationer till intressenterna. Sydkraft är starkt beroende av ett antal intressentgrupper och påverkar i sin tur ett flertal andra grupper. För att relationerna ska bli givande för alla parter krävs en ständig dialog samt utbyte av erfarenheter. Omvärld Politiker Medarbetare KUNDER En väl fungerande dialog med kunderna är en förutsättning för att Sydkraft ska överleva som företag. För att stärka de dagliga kontakterna med kunderna har företaget byggt upp en ny kundserviceorganisation. På Sydkrafts hemsida, kan privat- och företagskunder snabbt finna information, få svar på frågor via kundtjänst och ge återkoppling till företaget. Kunden kan med hjälp av sina egen inloggningskod rapportera mätarställning, se förbrukningsstatistik med mera. På får besökaren snabba svar via e-post. Efter avregleringen är många kunder osäkra hur ett aktivt val av elleverantör går till, hur de ska tolka sina elräkningar och hur ersättning vid strömavbrott hanteras. Branschorganisationen Svensk Energi har i samarbete med Konsumentverket och Energimyndigheten startat Konsumenternas Elrådgivningsbyrå (www.elradgivningsbyran.se) Syftet är att vägleda konsumenter samt att informera om rättigheter och skyldigheter på elmarknaden. MEDARBETARE Dialogen med Sydkrafts medarbetare sker ständigt, och på flera olika sätt. Några exempel är utvecklingssamtal, attitydundersökningar, intranät (InfoNet) och intressenttidningen Utsikter. I skrivande stund reser koncernledningen runt till samtliga dotterbolag för att diskutera Sydkrafts strategiska inriktning när det gäller värderingar och varumärkesarbete. ÄGARE 2001 förvärvade det tyska energibolaget E.ON majoriteten av Sydkrafts aktier. Samarbetet och relationen till E.ON är i sin linda men redan sker utbyte via olika nätverk mellan moder- och dotterbolag. E.ON och Sydkraft arbetar också med utbytesprogram för medarbetare som vill utvecklas i företaget. MYNDIGHETER OCH POLITIKER Sydkrafts verksamhet och marknad påverkas av politiska beslut som gäller skatter, styrmedel, lagstiftning och riktlinjer inom företagets områden. Därför är det viktigt att ha en väl fungerande dialog med myndigheter och politiker. Sydkrafts dotterbolag har tät kontakt med lokala myndigheter i olika frågor från miljötillstånd till regional utveckling inom bolagets verksamhetsområden. Även på nationell nivå förs samtal om energibranschens nutid och framtid i olika forum. FACKFÖRENINGAR Omkring 80 procent av Sydkrafts anställda är medlemmar i en fackförening. De fem största fackliga organisationerna med kollektivavtal för medlemmarna är SIF ( medlemmar), Svenska Elektrikerförbundet, SEF ( 900 medlemmar), Civilingenjörsförbundet, CF ( 600 medlemmar), SEKO ( 400 medlemmar) samt Ledarna (300 medlemmar). Representanter för samtliga fem organisationer kallas när fackliga koncernövergripande förhandlingar ska genomföras. SPRÅKBANKEN I NORRKÖPING Kundtjänst i Norrköping har dagligen kontakt med en mängd människor med olika modersmål. I de fall man behöver annan språkkunskap än svenska, engelska, franska och tyska finns en språkbank med anställda inom bolaget som kallas in. På detta sätt kan man säkra dialogen även på serbiska, bulgariska, bosniska, italienska och spanska. Ägare Myndigheter INTRESSENTDIALOGER I april 2002 hölls två omvärldsdialoger: en intern med medarbetare från hela företaget och en med externa intressenter. Vid den externa dialogen var intressenter inom miljö- och människorättsorganisationer representerade tillsammans med politiker, myndigheter, forskare, studenter och kunder. Huvudfrågan för båda dialogerna var vilka förväntningar intressenterna har på Sydkraft som ansvarstagande företag. En av slutsatserna var att miljöfrågor är fortsatt i fokus och att de även framöver bör ha en central roll vid utformning av strategier, mål och handlingsplaner. En annan slutsats var att de sociala aspekterna av verksamheten är viktiga och därför bör lyftas fram. Sydkraft arbetar vidare med synpunkterna som framkom vid dialogerna. Nya omvärldsdialoger planeras framöver och mer information kan fås via DET NORDISKA PARTNERSKAPET Kunder Sydkraft gick under 2001 in i ett partnerskap tillsammans med Världsnaturfonden och ett femtontal nordiska företag. Målet är att gemensamt finna en ny affärsmodell som stödjer hållbar utveckling. Resultatet ska bland annat presenteras vid UN World Summit for Sustainable Development i Sydafrika senare i år. Den dagliga dialogen mellan medarbetare är en viktig del i relationsskapandet inom företaget. UTSIKTER EN NY INTRESSENTTIDNING I oktober 2001 utkom det första numret av Sydkrafts nya intressenttidning Utsikter. Den vänder sig främst till företagets medarbetare, politiker på kommun-, landstings- och riksdagsnivå, beslutsfattare i näringslivet, media samt universitet och högskolor. Huvudsyftet med tidningen är att stimulera till eftertanke och debatt. Det sker genom en allsidig journalistisk belysning av de frågor som är viktiga för Sydkraft och dess intressenter. RÅDGIVNINGSGRUPP FÖR OMVÄRLDSANALYS Sydkraft har förstärkt verksamheten inom området omvärldsanalys genom att bilda en grupp med externa deltagare. Varje medlem representerar en inriktning som är angelägen för Sydkrafts verksamhet. Avsikten är att tidigt uppmärksamma och förstå händelser i omvärlden som har, eller kan komma att få, betydelse för Sydkrafts verksamhet på kort och på lång sikt. Gruppen består av professor Lena Torell, VD Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA), Bengt Dennis, Senior Advisor och för detta Riksbanksdirektör, Peter Gärdenfors, professor i kognitionsforskning vid Lunds Universitet samt Wilhelm Agrell från Forskningspolitiska institutet vid Lunds Universitet.

9 16 ANSVARSFULL VERKSAMHET Sydkraft som arbetsgivare 17 Sydkraft som arbetsgivare SYDKRAFT SOM ARBETSGIVARE Att utvecklas i Sydkraft Att vara en av de mest attraktiva arbetsgivarna är en viktig en del av Sydkrafts vision. För att nå dit arbetar företaget aktivt gentemot två primära intressentgrupper: befintliga och potentiella medarbetare. Sydkraft ska vara en bra arbetsgivare med goda möjligheter till personlig utveckling och hög livskvalitet. Löner och förmåner ska vara anpassade till individen. Mångfald i alla dess former ska frodas i en god arbetsmiljö. Ett viktigt verktyg för att fortsatt vara en attraktiv arbetsgivare är attitydundersökningen som genomförs var artonde månad. Den är ett steg i utvecklingen av medarbetarskap och ledarskap inom Sydkraft samtidigt som företaget får en utgångspunkt för vidare prioriteringar och målsättningar. Den totala svarsfrekvensen för Sydkraft 2001 låg i genomsnitt på 71 procent. Till Sydkrafts styrkor hör de anställdas handlingskraft, det vill säga att de är motiverade, engagerade och tar ansvar. Medarbetarna känner delaktighet och har ett starkt kundfokus. Ledarskapet är relationsorienterat och kvaliteten ligger i nivå med svenskt näringsliv i övrigt. Till företagets förbättringsområden hör utvecklingsmöjligheter och klimatet på arbetsplatsen. Medarbetarna anser att deras utbildningsbehov och möjligheter till utveckling inom bolaget inte är tillräckligt tillgodosedda. Resultatet från undersökningen tyder också på ett något slutet klimat. MEDELANTAL ANSTÄLLDA 2001: : : Den 1 januari 2002 såldes Sycongruppen och i april såldes WM-Data Ellips. Antalet anställda i Sydkraft är i dagsläget cirka personer. Med kompetenta och engagerade medarbetare är Sydkraft ett framgångsrikt företag. PERSONALOMSÄTTNING I PROCENT 2001: 5,9 2000: 10,2 1999: 5,9 Den temporära höjningen av personalomsättningen 2000 beror på den omorganisation som genomfördes inom Sydkraft när Affärsområde Marknad och Försäljning bildades. Tidigare hade dotterbolagen egna sälj- och marknadsfunktioner. De medarbetare som inte fortsatte sin anställning inom det nya affärsområdet anställdes i Kraftcentrum. Detta företag drevs som ett projekt under 1999 och Huvudsyftet med Kraftcentrum var att skapa individuella livs- och karriärplaner samt att utveckla medarbetarna för fortsatt arbete inom eller utanför koncernen. Under perioden gick 136 personer vidare i sitt arbetsliv. Den planerade omorganisationen orsakade också viss ökad personalomsättning eftersom ett antal anställda sökte nya platser utanför Sydkraft i väntan på en färdig organisationsstruktur. Under 2001 var Sydkraft tillbaka på normal nivå. FÖRETAGSBAROMETERN 2001 Sedan 2000 har Sydkraft gått från 48:e till 33:e plats i den rankinglista där teknologer betygsätter företagens attraktionskraft som arbetsgivare. Kvinnliga teknologstudenter rankar Sydkraft högre än manliga (plats 28 hos kvinnor jämfört med plats 51 hos män). I jämförelse med Vattenfall och Birka Energi rankas Sydkraft högst när det gäller gott rykte och stark företagskultur. Studenterna ser Sydkraft som en bra start för yrkeslivet och för fortsatta framtida karriärmöjligheter. Förmåner, ingångslön och löneutveckling uppfattas dock som låga jämfört med exempelvis Ericsson och ABB, som ligger på första respektive andra plats i totalrankingen. Ett område för förbättring är att Sydkraft uppfattas ha en sned könsfördelning. ANTAL ANSTÄLLDA PER AFFÄRSOMRÅDE Konsulter& Entrepreneurer 41% Övriga6% AOMarknadochförsäljning8% AOProduktion27% Hos en attraktiv arbetsgivare har den enskilde medarbetaren möjlighet till personlig utveckling och avancemang. Sydkraft arbetar med flera program och verktyg för att omsätta de anställdas tankar, idéer och önskemål till konkreta resultat. Sydkrafts attitydundersökning från 2001 visade att 90 procent av de anställda känner sig nöjda med vad de uträttar på jobbet. Hela 96 procent sade sig vara starkt engagerade i sitt arbete. Trots detta ansåg endast 32 procent av de anställda att det fanns goda möjligheter att avancera och utvecklas i bolaget. Detta är en viktig punkt för Sydkraft att fokusera på under de kommande åren. UTVECKLINGSSAMTAL Alla anställda i Sydkraft ska vid minst ett tillfälle per år genomföra ett utvecklingssamtal med sin närmaste chef. Under samtalet utformas en individuell utvecklingsplan som löpande följs upp under året och utgör underlag för nästa utvecklingssamtal. NÄR HADE DU SENAST ETT PLANERAT UTVECKLINGSSAMTAL MED DIN CHEF? Under de senaste tolv månaderna 62 % För mer än tolv månader sedan 19 % Har aldrig haft ett utvecklingssamtal 18 % Vet ej 1% Attitydundersökning 2001 visade att 78 procent av de anställda som hade haft ett utvecklingssamtal under året ansåg att dialogen kring den egna arbetsprestationen var öppen och rak. Sex av tio medarbetare var som helhet nöjda med samtalet, medan endast 38 procent ansåg att det ledde till en konkret utvecklingsplan. Sedan februari 2001 kan samtliga bolag i Sydkraft använda det nya system för utvecklingssamtal som har utvecklats i företagets satsning på e-learning. Därmed blir det möjligt att mäta medarbetarnas kompetens och planera kompetensutvecklingen utifrån resultatet. E-LEARNING Sydkraft använder e-learning, det vill säga elektroniskt lärande, som ett komplement till traditionella utbildningsformer. E-learning gör det möjligt för medarbetarna att utbilda sig när de vill, var de än befinner sig. Det är även enkelt att anpassa utbildningen efter individens behov och förkunskaper. Språk, miljö och elsäkerhet är utbildningsområden under utveckling. VINSTANDELSSYSTEM När Sydkraft under 2001 blev ett majoritetsägt bolag inom E.ON-gruppen ersattes det gamla resultatandelssystemet med ett vinstandelssystem. Samtliga medarbetare har möjlighet att få en bonus motsvarande en månadslön. De anställda väljer mellan att avsätta utdelningen från vinstandelssystemet samt bonus i en pensionsförsäkring eller att ta ut beloppet som lön. Vinstdelningen för 2001 blev kronor per medarbetare. Just nu pågår en översyn av de förmånspaket Sydkraft erbjuder sina anställda. LEDARFÖRSÖRJNINGSPROCESSEN Ledargenomgångar genomförs en gång om året i samtliga bolag i Sydkraft. Det är ett systematiskt sätt att kartlägga nuvarande och potentiella ledare. I arbetet kartläggs även andra kategorier som experter, specialister och processledare. Syftet är att ur ett strategiskt perspektiv säkra återväxten inom Sydkraft. SYNEN PÅ LEDARSKAPET Attitydundersökningen för 2001 visade att Sydkrafts ledare litar på sina medarbetare och ger hjälp och stöd om misstag görs. Ledarna är starkt inriktade på enheternas resultat och har ett förtroende hos de anställda. Områden för utveckling är ledarnas förmåga till konflikthantering, att involvera de anställda i viktiga beslut, att ge stöd i prioriteringar mellan viktiga arbetsuppgifter samt att utöva ett ledarskap som får medarbetarna att växa och ta ett större ansvar. Sydkraft satsar nu på ett nytt ledarutvecklingsprogram med start hösten TRAINEEPROGRAM Sydkraft har sedan flera år tillbaka ett traineeprogram. Sedan starten 1993/94 har 52 traineer gått igenom programmet. Av dessa är idag 33 kvar i företaget. Traineeprogrammet vänder sig främst till ekonomer, ingenjörer samt personal- och systemvetare. Programmet är till stor del individuellt anpassat, vilket ger deltagarna goda möjligheter att påverka sina fyra projektperioder. Dessa perioder är fördelade på ett år, varav en är lokaliserad utomlands. Huvudsyftet med programmet är att säkerställa ny kompetens och medarbetarföryngring. Fler än 550 personer sökte till de sex platser som utlystes Våren 2002 sökte hela personer. Fördelningen mellan män och kvinnor bland de sökande är jämn: 54 procent kvinnor och 46 procent män. AODistribution14%

10 18 SYDKRAFT SOM ARBETSGIVARE Mångfald ger kreativitet Mångfald i arbetslivet bidrar till kreativitet och nytänkande. Det är nödvändiga ingredienser för Sydkrafts affärer och samhällets utveckling. En blandning av kvinnor och män, unga och gamla, svenskar och personer med invandrarbakgrund ger möjligheter att nå framtidens kunder, utveckla medarbetare samt främja kompetens och personalförsörjning. I arbetet med mångfald skapades redan för ett antal år sedan gruppen MoD, Mångfald och Dialog. Medlemmarna i gruppen företräder både fackförbund och företag. Gruppen ska bland annat bevaka mångfaldsfrågor, sprida kunskap och goda exempel och undersöka hur förankrade frågorna är inom Sydkraft. KVINNOR OCH MÄN I SYDKRAFT Andelen kvinnor bland de anställda har under det gångna året ökat från 18 till 22 procent. Andelen kvinnor med akademisk bakgrund är större (21,6 procent) än motsvarande andel män (18,4 procent) något som, med rätt satsningar under de kommande åren, ökar möjligheterna för kvinnlig representation i ledande roller. Andelen kvinnor i Sydkraft är likvärdig med övriga större aktörer inom energibranschen i Sverige. I det privata näringslivet är andelen kvinnor 40 procent och i den offentliga sektorn 75 procent. KVINNOR I LEDANDE POSITION Antalet redovisade personer i ledarroller är 377. Av dessa är 55 kvinnor, vilket motsvarar 14,6 procent. Antalet personer i ledningsgrupper är 150, varav 25 är kvinnor (16,7 procent). Sydkrafts ambition är att öka andelen kvinnliga ledare så att den minst motsvarar andelen kvinnor i organisationen. För 2001 skulle det ha inneburit en ökning till 22 procent. Andelen kvinnliga ledare i näringslivet är 20 procent och i offentlig förvaltning 45 procent. ÅLDERSFÖRDELNING 2001 Medelåldern i Sydkraft är relativt hög (45 år). Detta innebär att företaget står inför ett generationsskifte. Om tio år har ANTAL ANSTÄLLDA I RESPEKTIVE ÅLDERSINTERVALL % 20 tjänstemannakåren förlorat cirka 30 procent av arbetskraften. Sydkrafts satsningar med traineeutbildningar, nätverk för yngre medarbetare, individuella utvecklingsprogram samt värderings- och varumärkesarbetet är därför viktiga för att säkra det framtida kompetensbehovet. Undersökningar gjorda bland ingenjörsstudenter visar att Sydkrafts arbete med miljö och hållbar utveckling betraktas som viktigt och att det därmed stärker företagets position som potentiell framtida arbetsgivare. MEDARBETARE MED INVANDRARBAKGRUND Andelen anställda inom Sydkraft med invandrarbakgrund är låg. Ambitionen inom samtliga dotterbolag är därför att arbeta för en mer mångkulturell blandning av medarbetarna. SYDKRAFTS MÅNGFALDSPOLICY Mänskliga olikheter kan utgöras av kön, etnisk härkomst, ålder, handikapp, religion och sexuell läggning, men också av erfarenhet, livsstil, utbildning, värderingar och familjesituation. Allt detta skapar en dynamisk mångfald som tillför nya idéer, perspektiv och olika beteende och arbetssätt. Det är denna mångfald som utgör den samlade kompetensen vilken ska ses som en strategisk tillgång i koncernens affärsutveckling. En kompetens som bygger på att vi gör en sammanvägning av kunskap och personliga egenskaper och som inte får begränsas av ett trångsynt förhållningssätt till ovanstående faktorer av mångfald. Olikheter skapar möjligheter och utgör inte ett hot. Därför ska vi: utan att göra avkall på behovet av mångfald, värdera kompetens oavsett kön, etnisk härkomst, ålder, handikapp, religion eller sexuell läggning vara och aktivt verka för att uppfattas som ett jämställt företag i alla nämnda avseenden, förutse framtida krav och tidigt identifiera nya utmaningar arbeta på att ligga steget före gällande lagstiftning inom området stödja och ge förutsättningar för en god balans mellan arbetsliv och familjeliv med kraft motverka och agera vid förekomst av trakasserier och mobbning. FÖRÄLDRALEDIGHET Sydkraft vill underlätta föräldraledighet för både kvinnor och män. Under året har koncernen beslutat att öka det antal dagar som berättigar till föräldraledighetstillägg med 90 procent av lönen. Det totala antalet dagar blir efter ökningen 180. Rätten gäller anställda inom samtliga kollektivavtal och omfattar även medarbetare med högre lön än 7,5 basbelopp De grundläggande kraven på våra bolag är därför att utifrån denna policy omsätta densamma i konkreta egna handlingsplaner. För att kunna ta detta ansvar är det av största vikt att varje ledare tar sitt ansvar och är informerad om gällande diskrimineringslagar och agerar därefter. Antagen av Koncernledningen den 10 augusti

11 20 SYDKRAFT SOM ARBETSGIVARE En god arbetsmiljö Ett bra klimat på arbetsplatsen gör att medarbetarna trivs och kan utföra ett produktivt, givande arbete. Sydkraftandan beskrivs av många medarbetare som positiv för arbetsmiljön. Den definieras som en kombination av omsorg, ärlighet, samarbetsvilja och förmåga att visa uppskattning. På Sydkrafts framtidscenter, Innovision, har en inspirerande arbetsmiljö skapats. Här finns rum för reflektion, kreativa diskussioner och beslutsfattande. KULTUR OCH SAMVERKAN I Sydkrafts attitydundersökning värderade medarbetarna påståendet Vi samarbetar bra i min arbetsgrupp och 68 procent instämde i påståendet medan 10 procent inte höll med. Övriga var neutrala. I påståendet Mina arbetskamrater är måna om att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter instämde 66 procent. 11 procent tyckte inte att detta stämde medan resterande var neutrala. Trenden för de senaste åren är positiv. Antalet olycksfall ligger kvar på en låg nivå. Visserligen har inte visionen om noll olycksfall uppnåtts, men att det har gått 18 månader mellan de två senaste årens olycksfall är ett tydligt tecken på att målet är nåbart. Tendensen för antalet felmanövrar är också positiv. Utbildningsinsatser som ny driftutbildning och dialog kring ämnet elsäkerhet har gett tydliga resultat och är viktiga grundstenar i det systematiska arbetet med att eliminera olycksfall omorganiserades arbetsmiljöorganisationen inom Sydkraft. Den centrala grupp på koncernledningsnivå som tidigare samordnade och följde upp arbetsmiljöarbetet i koncernen togs bort. Syftet var att skapa en mer decentraliserad organisation. Personalcheferna inom respektive affärsområde har numera det samordnande ansvaret för att arbetet med arbetsmiljöfrågorna sköts av respektive dotterbolags VD. I detta ansvar ingår att genomföra arbetsmiljöinsatser samt att följa upp och utveckla arbetsmiljön i det egna dotterbolaget. ELOLYCKSFALL Antal tillbud Antal felmanövrar Antal olyckor Tillbud: händelse som nästan leder till olycka Felmanöver: händelse som har framkallats av att arbetet ej utförts enligt fastlagd procedur Olycka: händelse som har medfört blodvite eller läkarbesök SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvarotiden ökade från 2,5 procent 2000 till 4 procent Det är en ökning som ska utvärderas. ELSÄKERHET Gruppen Elsäkerhet, kvalitet & miljö i Sydkraft Elnät Syd AB arbetar övergripande med elsäkerhetsfrågor. I uppdraget ingår att följa upp och sammanställa statistik över händelser med koppling till elsäkerhet. TRAKASSERIER, MOBBNING OCH DISKRIMINERING Några uppmärksammade och anmälda incidenter av trakasserier, mobbning eller diskriminering rapporterades inte under Sydkrafts ledning är väl medveten om riskerna för mörkertal eftersom det oftast är svårt för en individ att prata om sin utsatthet. Det förekommer fall där anställda under anonymitet har angett att de varit utsatta. Samtliga anställda i ledningsposition har ett specifikt ansvar att vara lyhörda för missförhållanden och att i nära samarbete med sina medarbetare förhindra att negativa situationer uppstår. DISTANSARBETE OCH DELTIDSARBETE Arbetsmiljö handlar i mångt och mycket om att ha det bra på arbetet, i kombination med ett väl fungerande privatliv. För att underlätta balansgången mellan arbetsliv och privatliv erbjuder Sydkraft goda möjligheter till distansarbete och deltidsarbete.

12 22 ANSVARSFULL VERKSAMHET Sydkraft och miljöarbetet 23 Sydkraft och miljöarbetet Ansvaret för vår gemensamma miljö är en del av Sydkrafts ansvar som verksamhetsutövare och samhällsmedborgare. Att aktivt bidra till en bättre miljö och ökad välfärd är en del av företagets grundläggande värderingar och därigenom en utgångspunkt för verksamheten. Sydkrafts första miljöpolicy skapades redan Miljön har alltid har varit viktig för företaget och i organisationen finns god vana av att hantera dessa frågor. Tack vare arbetet med en hållbar utveckling integreras miljöarbetet allt mer i affärsverksamheten, vilket ger det ytterligare tyngd. Miljöfrågans betydelse för Sydkrafts ansvar blev bekräftad vid den omvärldsdialog med externa intressenter som anordnades i april Miljöarbetet styrs av Sydkrafts Miljöpolicy, som uppdateras årligen. I arbetet med miljöledningssystem har varje dotterbolag anpassat miljöpolicyn till sin egen verksamhet. ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING För att miljöfrågorna ska skötas på ett bra sätt krävs en tydlig ansvarsfördelning. Sydkrafts ambition är att miljöaspekterna ska vägas in i varje beslut och vara en naturlig del av det strategiska arbetet. Därför har varje dotterbolags ledning ansvar för det egna miljöarbetet. På koncernnivå finns två centralt placerade miljöcontrollers vars arbetsuppgifter är att stötta, uppmuntra och driva på dotterbolagen. De har även överblick över miljöarbetet i Sydkraft som helhet. I varje dotterbolag finns en miljösamordnare som är miljöcontrollerns kontaktperson och samarbetspartner i miljöfrågor. MILJÖLEDNING För att ha god struktur, ständigt förbättra miljöarbetet och integrera miljöfrågorna i de dagliga arbetsuppgifterna arbetar Sydkraft med miljöledningssystem. Redan infördes successivt ett egenutvecklat miljöledningssystem i dotterbolagen beslutade koncernledningen att samtliga bolag, inklusive Sydkraft AB och koncernledningen, skulle certifiera sina miljöledningssystem enligt ISO före utgången av Vid årets slut hade 24 bolag certifierade miljöledningssystem. Fyra bolag saknade certifikat: OKG AB, Sydkraft Värme Syd AB, Sydkraft Energy Trading AB och WM-data Ellips AB. De tre förstnämnda kommer att certifieras under första halvåret WM-data Ellips är sedan april 2002 inte längre majoritetsägt av Sydkraft och hamnar därför utanför målsättningen. Nybildade och förvärvade dotterbolag har två år på sig att certifiera sina miljöledningssystem. Detta gäller även de utländska förvärven. Det första polska förvärvet, som nu håller på att integreras i koncernen, ska certifieras under Certifieringsprocessen har inneburit att miljöfrågorna prioriterats. Certifierade ledningssystem är viktiga verktyg för ett fortsatt engagerat miljöarbete, såväl strategiskt som operativt. Sydkrafts strävan är att integrera miljöarbetet i den dagliga verksamheten i så stor utsträckning som möjligt. Därför siktar företaget på att i framtiden arbeta med integrerade verksamhetssystem. De certifierade miljöledningssystemen och den externa granskningen har inneburit ytterligare kraft för förbättringsarbetet på miljöområdet. FRAMTIDEN Sydkraft har emellertid den största utmaningen framför sig: att bibehålla den höga ambitionsnivån och största engagemanget för miljöfrågor även efter en certifiering. Det är en uppgift som företaget ser fram emot att arbeta vidare med. För att miljöarbete ska bli framgångsrikt ställs höga krav på organisationen. Viktiga framgångsfaktorer är god struktur, integrering, kompetens, engagemang och proaktivitet. Askhantering är en del av det dagliga arbetet som relaterar till miljöområdet. SYDKRAFTS MILJÖPOLICY Vision Sydkrafts miljöarbete ska präglas av helhetssyn, öppenhet och saklighet och medverka till en globalt bärkraftig utveckling. Miljöarbetet är en integrerad del av affärsverksamheten och vården av varumärket Sydkraft. Sydkraft ska genom ständiga förbättringar minska miljöpåverkan av sin verksamhet och genom sina produkter och tjänster bidra till en bättre livsmiljö med människa, samhälle och natur i samspel. Omtanken om miljön ska vara integrerad i det dagliga arbetet på alla nivåer och avse både den inre och yttre miljön. Sydkrafts engagemang inom miljöområdet ska kännetecknas av initiativkraft och förutseende med hänsyn till dagens och framtidens krav från samhälle, kunder, medarbetare och övriga intressenter. Ledstjärnor Det ständiga förbättringsarbetet ska präglas av en vilja att öka kundernas komfort och konkurrenskraft minska och begränsa miljöpåverkan med god marginal verka inom av samhället och intressenterna fastställda ramar samt att förutse framtida krav och tidigt identifiera nya utmaningar. Strategi Vårt miljöförbättringsarbete bygger på en tydlig ansvarsfördelning och fasta rutiner med stöd av miljölednings- och kvalitetssystem. Vi följer och bedriver forskning och utveckling samt utvecklar vår egen kompetens för att kunna bedöma olika åtgärders miljökonsekvenser och sätta dem i relation till framtida krav och möjligheter. Vi effektiviserar för att, tillsammans med våra kunder och leverantörer, använda resurser på ett uthålligt sätt. Vid inköp ska vi alltid bedöma om produkten eller tjänsten kan ersättas med en produkt eller tjänst med bättre miljöegenskaper. Antagen av koncernledningen i augusti 2001

13 24 SYDKRAFT OCH MILJÖARBETET Prioriterade områden Med utgångspunkt i dotterbolagens miljöledningssystem och deras betydande miljöaspekter har Sydkraft arbetat fram ett antal prioriterade miljöområden: Utsläpp till luft, exempelvis koldioxid, svavel och kväveoxider Energi- och resurseffektivitet Avfall Riskhantering och oförutsedda händelser Elektromagnetiska fält De prioriterade områdena är framtagna tillsammans med miljösamordnarna i dotterbolagen. Avsikten är att fastställa övergripande ambitionsnivåer för respektive område. Eftersom koncernens miljöarbete är decentraliserat kommer ambitionsnivåerna på koncernnivå företrädesvis att vara kvalitativa. Kvantitativa mål sätts av dotterbolagen för att bli realistiska och relevanta. Tidigare miljömål på koncernnivå var inte tillräckligt anpassade till den decentraliserade och expanderande verksamheten och inarbetas därför i de prioriterade områdena. FRAMGÅNGSFAKTORER Medarbetarnas kunskap och engagemang är en kritisk framgångsfaktor för en lyckad integration av miljöaspekterna i den dagliga verksamheten. Sydkraft har därför formulerat ett koncernövergripande mål att minst 75 procent av alla anställda ska ha genomgått en grundläggande miljöutbildning. Målet nåddes under Vid årsskiftet hade 84 procent av medarbetarna genomgått en grundläggande miljöutbildning under de tre senaste åren. SYDKRAFTS INTERNA MILJÖPRIS Som ett led i att skapa ett brett engagemang för miljöfrågan initierades 2001 Sydkrafts Miljödag. Vid Miljödagen delas Sydkrafts miljöpris ut. Årets pristagare blev Richard Bengtsson och Per Rosén från Sydkraft Värme Syd, upphovsmän och drivande krafter bakom energilösningen för Västra Hamnen en ny stadsdel i Malmö. Stadsdelen försörjs på årsbasis med 100 procent lokalt förnybar energi från vindkraft, solceller, solvärme och värmeväxlare. Mer information om Framtidsstaden finns på sidan 32. Det pågår även arbete med att ta fram en miljöutbildning via ett webbaserat utbildningsverktyg. Arbetet sker inom ramen för Sydkrafts elektroniska kompetenstorg. Syftet är att underlätta utbildning och uppföljning av koncernens samlade kompetens i miljöfrågor. Förvärv av verksamheter kan ge konsekvenser för hur miljöarbetet ska bedrivas. Därför görs regelmässigt en så kallad miljö due diligence innan förvärvet fullföljs. Syftet är att visa miljöstatus och historiska miljöaspekter samt att få god kunskap om miljöaspekterna hos nya verksamheter innan de införlivas i koncernen. Det är viktigt att integrera nya verksamheter genom att klargöra vilka miljörelaterade krav och förväntningar Sydkraft har på ett bolag som ingår i koncernen. Historiska miljöaspekter kallas ibland för miljöskuld. Sydkraft har vid ett flertal tillfällen sett över sin miljöskuld relaterad till förorenad mark. Den uppgår uppskattningsvis till 150 miljoner kronor. Nu går arbetet vidare med andra historiska miljöaspekter.

14 26 ANSVARSFULL VERKSAMHET Sydkraft och miljöarbetet 27 SYDKRAFT OCH MILJÖARBETET Miljöåret 2001 Varje år sammanställs ett miljöbokslut som ger en samlad bild av verksamhetens miljöpåverkan. Bokslutet baseras på det sammanräknade resultatet från alla dotterbolag där Sydkrafts ägarandel överstiger 50 procent. Flödesbilden för 2001 illustrerar Sydkrafts totala miljöpåverkan och samhällsnyttan som uppnås genom produkter och tjänster. Resultatet från 2001 utmärks av att Sydkrafts utökade sin verksamhet med nya bolag och verksamhetsområden, som avfall, vatten och avlopp. Detta innebär nya miljöaspekter att ta hänsyn till samtidigt som de totala utsläppsmängderna påverkas. I takt med att verksamheten växer genom förvärv, nya anläggningar och nya totalvärmekontrakt ökar även Sydkrafts ansvar som verksamhetsutövare och samhällsmedborgare. Not 1: 2000 års värde inom parantes. Not 2: Siffrorna avser sammanräknat resultat från alla dotterbolag där Sydkrafts ägarandel överstiger 50 procent. RESURSANVÄNDNING Mängd Förnybara resurser (GWh) Vattenkraft (12 144) Biobränsle (1 048) Vindkraft 23 (21) Ej förnybara resurser (GWh) Kärnkraft (8 067) Gas (7 017) Olja 829 (566) Kol 405 (38) Torv 338 (277) Återvunna resurser (GWh) Returbränsle 622 (0) Övrigt (GWh) Övrigt (Elpannor m.m.) 858 (947) UTSLÄPP Utsläppen till luft av växthusgasen koldioxid och de försurande gaserna svaveldioxid och kväveoxider ökade under 2001 jämfört med föregående år. Orsakerna är den utökade verksamheten, att det var kallare än tidigare år och att oljeanvändningen ökade. Produktionen av el och värme ökade under 2001, vilket medförde en stegrad bränsleförbrukning. Den ökade produktionen tillgodoses främst med bio- och returbränslen, men även till viss del med fossila bränslen. Användningen av biobränsle för energiomvandling mer än fördubblades under året. Mängden avfall ökade markant under året. Det beror uteslutande på att verksamheten utökades med nya bolag och verksamhetsområden. Den största tillkommande posten kommer från el- och fjärrvärmeverksamheten i Norrköping som baseras på fasta bränslen något som ger upphov till stora kvantiteter aska. En stor del av rest- Mängd Utsläpp till luft (ton) CO 2 fossilt ( ) CO 2 förnybart ( ) NO X (729) SO (185) Stoft 115 (84) ENERGI Produktion och distribution av el, värme, gas och kyla (GWh) El (20 817) Fjärrvärme (3 196) Totalvärme 984 (808) Gas (7 017) Kyla 11 (2) produkterna och avfallet tas omhand genom olika former av återvinning. Ett exempel är askor som i stor utsträckning används som fyllnadsmedel vid markberedning eller vid vägbyggen. Utöver verksamhetens normala utsläpp sker även utsläpp genom oförutsedda händelser, exempelvis i samband med haverier och olyckor. Under 2001 uppstod totalt 47 oförutsedda händelser som gav upphov till föroreningsutsläpp till luft, mark eller vatten. Majoriteten av dessa utsläpp bestod av mindre läckage av små mängder SF6 (ton) Materialåtervinning (GWh) Energiåtervunnen värme 64 VÅRA KUNDER AVFALL Avfallsbehandling Omhändertagande av avfall (ton) (svavelhexafluorid) från brytare i transformator- och vattenkraftstationer samt av mindre mängder olja som släpptes ut i samband med läckage från energiproduktionsanläggningar och transformatorer. I övrigt har 13 villkorsavvikelser inträffat för de anläggningar inom koncernen som är tillståndspliktiga enligt miljöbalken. Samtliga har rapporterats till myndigheterna. Åtgärder har vidtagits för att förhindra att nya avvikelser uppstår. Ett fullständigt miljöbokslut finns på Sydkrafts hemsida: UTSLÄPP Mängd Utsläpp till luft (ton) CO 2 fossilt CO 2 förnybart 0 NO X 43 SO 2 0,7 (g) Dioxiner 0,093 RESTPRODUKTER Avloppsvatten (milj. m 3 )18,3 Producerad mängd Nyttiggjord mängd Restprodukt (ton) (ton) Totalt restprodukter energi (22 307) (4 043) RESURSANVÄNDNING Mängd Förnybara resurser (milj. m 3 ) Råvatten 18,1 Kemikalier (ton) Berednings- och reningskemikalier Dricksvatten (milj. m 3 )15,5 VATTEN Vattenberedning Avloppsvattenrening UTSLÄPP Mängd Utsläpp till vatten (ton) Kväve 319 Fosfor 5 BOD 7 (syreförbr. mtrl) 146 TOC (tot organiskt kol) 274 UTSLÄPP AV KOLDIOXID (CO 2 ) tusen ton Omsättning (Mkr) UTSLÄPP AV KVÄVEOXIDER (NO X ) ton Omsättning(Mkr) UTSLÄPP AV SVAVELDIOXID (SO 2 ) ton Omsättning(Mkr) MILJÖNYCKELTAL 2001 (2000 års värden inom parentes) El Fjärrvärme Fjärrvärme Fjärrvärme Sydkraftssnitt Örebro Norrköping Malmö CO 2 12,0 (7,6) 29,1 (12,0) 81,8 132,1 (111,2) g/kwh SO 2 13,5 (5,6) 122,5 (92,3) 98,6 74,9 (21,6) mg/kwh NO x 12,5 (12,2) 168,2 (117,2) 185,0 182,9 (136,7) mg/kwh RESTPRODUKTER Producerad mängd Nyttiggjord mängd Restprodukt (ton) (ton) Totalt restprodukter vatten

15 28 SYDKRAFT OCH MILJÖARBETET Från strategi till handling Det är viktigt hur Sydkraft omsätter sina strategier till handling. Nedan ges några exempel på vad företaget gör för att minska verksamhetens miljöpåverkan. HÖGRE EFFEKT MINSKADE UTSLÄPP Som ett led i miljöarbetet har vissa av Sydkrafts energianläggningar i Malmö och Norrköping kompletterats med rökgaskondensering. Värmen i de rökgaser som bildas vid förbränning utnyttjas till att producera fjärrvärme. Detta ger ökad energieffektivitet, minskat bränslebehov och mindre utsläpp av föroreningar till luft. Rökgaskondenseringen i anläggningen i Malmö, som är en naturgas- och oljeeldad panna, innebär att naturgasanvändningen minskar med cirka MWh per år. Det minskar koldioxidutsläppen med cirka ton per år. Mängden kväveoxider som släpps ut minskar med cirka kilo per år. Dels till följd av minskat bränslebehov och dels tack vare minskad kväveoxidbildning, som är en följd av uppfuktning av förbränningsluften. Även i Örebro byggs en rökgaskondenseringsanläggning. Anläggningen, som kommer att vara klar hösten 2002, har ett unikt reningskoncept baserat på ultrafiltrering, omvänd osmos, recirkulering av ammoniak och fällning av tungmetaller. Detta gör att rökgaskondensatet, som består av vatten, kan recirkuleras och användas som processvatten i energiomvandlingen till fjärrvärme, samtidigt som utsläppen av ammoniak och tungmetaller minimeras. FRÅN TORVTÄKT TILL FÅGELSJÖ Efter tio års torvutvinning startade sommaren 1999 återställningen av Västkärr i Skagerhultsmossen. Idag är arbetet i sitt slutskede och resultatet är mycket lyckat. Mossen har blivit en fågelrik sjö och ett utflyktsmål med stora naturvärden. Sverige har idag brist på våtmarker, varför arbetet också har bidragit till att återskapa en viktig naturmiljö. Västkärr är ett exempel på hur industriella intressen med modern torvbrytning i stor skala kan skapa nya naturvärden. Projektet har rönt såväl nationell som internationell uppmärksamhet och är så lyckat att länsstyrelsen önskar införliva området i ett större naturreservat. MILJÖINDEX SOM BESLUTSUNDERLAG Sydkraft Vattenkrafts Miljöindex är ett exempel på innovativt tänkande i den dagliga verksamheten. Miljöindex har utvecklats för att kunna kartlägga och jämföra vattenkraftverkens miljöpåverkan. Genom att i förväg analysera hur Miljöindex påverkas av olika åtgärder, det vill säga jämföra miljöpåverkan, förbättras beslutsunderlaget vid exempelvis renoveringsprojekt och förändringar i skötsel och drift. Åtgärder som ger betydligt minskad miljöpåverkan kan på så sätt prioriteras. STORSATSNING PÅ VINDKRAFT I DANMARK Sydkraft investerar i en av världens största havsbaserade vindkraftparker. Parken är belägen utanför den danska ön Lolland. Nysted Offshores Windfarm, som projektet heter, är ett joint venture mellan Sydkraft (20 procent), danska Energi E2 (50 procent) och danska DONG (30 procent). Vindkraftparken byggs i havet söder om Lolland och har en total effekt på 160 MW. Produktionen beräknas bli 600 miljoner kwh per år, vilket motsvarar förbrukningen för hushåll. Den totala investeringen beräknas uppgå till cirka två miljarder kronor, varav Sydkraft svarar för 400 Mkr. Den nya vindkraftparken minskar varje år de nordiska utsläppen av koldioxid med ton, svaveldioxid med minst 500 ton och kvävedioxid med 440 ton.

16 30 ANSVARSFULL VERKSAMHET Sydkraft och miljöarbetet 31 SYDKRAFT OCH MILJÖARBETET Affärsutveckling och miljö Sydkrafts möjligheter att ta ett brett och övergripande ansvar gentemot samtliga intressenter ligger bland annat i kontinuerlig och ansvarsfull affärsutveckling. Utan nytänkande och mod att utveckla idéer som är annorlunda riskerar företaget att komma efter på alla fronter: bland de anställda som snart söker sig till andra mera framåt arbetsgivare, bland ägare som inte får den avkastning som de förväntar sig och bland kunder som hittar bättre lösningar och produkter hos konkurrenterna. Utmaningen är att ge största möjliga kundnytta, ekonomiska vinster och effektiviseringar samtidigt som Sydkraft tar sitt ansvar för miljö och omvärld. SYDKRAFT ECOPLUS Sydkraft EcoPlus är en bred satsning på miljöriktig avfallshantering. I partnerskap med exempelvis Sydkraft Försäljning, Sydgas och Sydkraft Sakab kan dotterbolaget agera inom hela avfallshierarkin från avfallsminimering och återanvändning till materialåtervinning, energiåtervinning och miljöanpassad deponi. med norska Energos ASA ska bolaget bygga en avfallsförbränningsanläggning i anslutning till returpappersbruket i Timsfors, Markaryds kommun. Anläggningen löser både Munksjö Lagamills behov av energi och företagets avfallshantering. Den kommer årligen att ta emot brukets cirka ton restprodukter samt leverera 130 GWh ånga och 15 GWh el. Resursloopen är en ny metodik utvecklad av Sydkraft Eco- Plus. Fokus ligger på att minimera mängden avfall på ett sätt som blir lönsamt för kunden. Metoden tar ett helhetsgrepp om kundens avfallssituation. Resultatet är en komplett inventering, en åtgärdslista och en lönsamhetsberäkning. Förädling av avfallsprodukter till ny råvara är ytterligare ett affärsområde för Sydkraft EcoPlus. Planer på rötningsanläggningar där biogas kan utvinnas ur avfall från livsmedelsindustri, restauranger och storkök utvecklas i samverkan med Sydgas. Ett annat viktigt affärsområde är energiåtervinning. Sydkraft EcoPlus satsar på att bygga och driva återvinningsanläggningar, både i anslutning till energiintensiva industrier och tillsammans med kommuner. Den senast tillkomna affären för Sydkraft EcoPlus är ett 20- årigt avtal om energileverans av ånga och el samt avfallsbehandling av Munksjö Lagamills restprodukter. I samarbete Tidigare har vi skickat våra restprodukter till deponi, vilket är både dyrt och en onödig belastning på miljön. Nu kan vi byta ut våra fossila bränslen samtidigt som avfallet från anläggningen hanteras på ett miljöriktigt sätt. Det innebär både kostnadsbesparingar i verksamheten och långsiktiga miljöfördelar Gösta Claesson, VD, Munksjö Packaging AB. HANDEL FÖR BÄTTRE MILJÖ Sydkraft har startat ett affärsutvecklingsprojekt med fokus på klimatfrågan. Syftet är att utveckla en koncernstrategi för hantering av denna fråga. Viktiga delar i arbetet är att öka Sydkrafts kompetens om växthuseffekten samt att utveckla de möjligheter som ges genom nya miljömarknader för gröna certifikat och handeln med utsläppsrätter. Det gröna certifikatet är ett bevis på att en viss mängd elenergi har producerats med förnybara energikällor. Det kan säljas separat från elkraften och ökar på detta sätt intäkterna för el producerad med förnybara resurser. Detta medför i sin tur att takten för utbyggnad av ny, förnybar elproduktion ökar. Sydkraft Energy Trading deltar aktivt i affärsutvecklingen inom klimatområdet. Handel med gröna certifikat och utsläppsrätter kommer att bli en del av handlarnas vardag i framtiden. BIOGAS Att utvinna biogas ur organiskt material ger miljövinster. Det beror dels på att energinnehållet tas till vara, dels på att näringsämnen i den återstående rötresten kan återföras till naturen. Biogasen är förnybar och kan, efter uppgradering till naturgaskvalitet, distribueras via naturgasnätet. Detta görs redan i Laholm i ett samarbete mellan Laholms Biogas och Sydgas. Uppgraderad biogas och naturgas kan även användas som fordonsbränsle med betydande miljövinster. Bilar och bussar som drivs med gas ger lägre hälsofarliga utsläpp av koloxid, kväveoxid, kolväten och partiklar samtidigt som utsläppen av klimatpåverkande gaser minskar. Källsortering är en förutsättning för material- och energiåtervinning. För närvarande pågår en inventering av Sydkrafts klimatpåverkande verksamheter. Syftet är att få en god bild av utgångsläget, lägga upp en strategi och att integrera klimatfrågan i den dagliga verksamheten. Sydkraft är aktivt både på den frivilliga marknaden för gröna certifikat och på de nationella marknader som har skapats genom politiska krav.

17 32 ANSVARSFULL VERKSAMHET Morgondagens lösningar och produkter 33 Morgondagens lösningar och produkter Proaktivitet innebär att Sydkraft ska vara innovativt och agera med helhetssyn och framsynthet. Ett exempel på detta är energilösningen för Västra Hamnen i Malmö. Ett annat är Simlingeprojektet. I byn Simlinge utanför Trelleborg bor 35 familjer. Sydkraft deltar i ett unikt projekt som syftar till att all el och värme som behövs i det lilla samhället också ska alstras där. Sydkraft arbetar för att stödja och stimulera utveckling av ett uthålligt samhälle, framför allt genom hållbara energisystem. Samverkan sker med industriella partners, universitet och högskolor. Syftet är att skapa hög beredskap och att tillämpa ny teknik när de ekonomiska och miljömässiga förutsättningarna finns. Sydkraft satsade totalt 154 Mkr på forskning och utveckling under Framtidsstaden ett uthålligt samhälle 2001 färdigställdes en helt ny stadsdel i Västra Hamnen i Malmö: Framtidsstaden. Energisystemet som Sydkraft har skapat för Framtidsstaden är unikt eftersom det är 100 procent lokalt förnybart. Konceptet bygger på utnyttjande av lokala förutsättningar för energiförsörjning. El produceras med vindkraft och solceller. Värme framställs med solfångare, värmepumpar som tar energi ur en akvifer (vattenförande lager meter under mark) på området samt rötgas som utvinns ur organiskt avfall från området. Det unika är att de olika produktionsanläggningarna kopplas in på stadens nät för fjärrvärme, el och naturgas. Ekvationen 100 procent förnybart beräknas på årsbasis. Vid vissa tider lånar stadsdelen energi från det stora systemet och vid andra tider lämnas energiöverskottet till systemet. Vindkraftverket BoEl, som försörjer hela området med el, togs i drift i mars 2001 och är Sveriges största moderna vindkraftverk med en effekt på 2 MW. Sydkraft ser medverkan i Framtidsstaden och Bo01 som starskottet för nya affärer. Energikonceptet har rönt stor uppmärksamhet och kontakter har etablerats för liknande utbyggnader på andra håll. Vidareutveckling kommer att ske för att kunna medverka i ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande inom infrastruktur, energianvändning, återvinning, miljöanpassade transporter och IT-kommunikation. FRAMTIDENS ENERGILÖSNINGAR Framtidens energisystem måste i högre grad baseras på förnybara energikällor. Sydkrafts utvecklingsarbete stöder initiativ som bedöms ingå i framtidens energisystem, exempelvis vätgas, solenergi och bränsleceller. Vätgas Tillsammans med norska Statkraft studerar Sydkraft vätgas för att demonstrera dess möjligheter i det framtida energisystemet. Verksamheten kommer under 2002 att konkretiseras i olika projekt. Solenergi Sydkraft har sedan länge intresse av att utnyttja solenergi. Företaget har testat olika solfångare, främst för uppvärmning. Ångströmlaboratoriet i Uppsala har genom mycket höga verkningsgrader uppnått viktiga framsteg inom området solceller för elproduktion. Sydkraft följer detta arbete på nära håll. I Framtidsstaden i Malmö ingår såväl solfångare som solceller. Bränsleceller Sydkraft är sedan tio år tillbaka ledande i norra Europa inom användning av bränslecellteknik. Två olika tillämpningar för tekniken har demonstrerats med goda tekniska resultat. Arbetet intensifieras nu för att finna lämpliga tekniker för ny bränslecellteknik, framför allt polymerteknik. Sydkraft samarbetar med Statkraft och ABB samt inom ramen för Elforsk. VERKAR SYDKRAFT I EN FRAMTIDSBRANSCH? Medarbetarna tillfrågades i attitydundersökningen om de ansåg att Sydkraft verkar i en framtidsbransch. 64 procent av de svarande ansåg att så var fallet, 10 procent instämde inte medan resterande var neutrala. För att kunna klara kontinuerlig teknisk utveckling, ständigt förbättrade lösningar till kunderna och en långsiktigt hållbar utveckling krävs oavbrutet arbete med att stimulera till och samarbeta kring ny affärsutveckling. Inom Sydkraft finns flera initiativ som stöder kontinuerlig affärsutveckling. INNOVATIONSFONDEN Innovationsfonden är ett komplement till koncernens operativa verksamhet när det gäller att söka efter och ta hand om idéer som kan bli morgondagens affärer. Fonden stöder i första hand utveckling som inte kan ske i de operativa affärsområdena på grund av högt risktagande eller stora insatser innan idén kan föras ut på marknaden. Idéerna kan komma såväl inifrån Sydkraft som från externa kontakter med exempelvis kunder och leverantörer. INNOVISION FÖRNYELSE OCH AFFÄRSUTVECKLING I mars 2001 invigdes Sydkrafts framtidscenter, Innovision, i Västra Hamnen i Malmö. Innovision är ett kompetenscentrum och en plats som genom inspiration och projektstöd bidrar till att fler affärs- och verksamhetsutvecklingsprojekt blir verklighet. Syftet är att öka koncernens konkurrenskraft och attraktionsförmåga. Ett innovativt organisationsklimat ökar förutsättningarna för att nya affärsidéer ska växa fram. Idéerna och engagerade interna entreprenörer, intraprenörer, får stöd och hjälp av Innovision. På så sätt minimeras hindren för genomförande. Hittills har Innovision medverkat i ett 30-tal projekt. Det har lett till konkret utveckling och förbättring i Sydkrafts befintliga verksamhet samt ett flertal affärskoncept med intäkter och tydlig kundnytta i fokus. UTVECKLING I SAMVERKAN Genom samverkan med en mängd olika parter inom näringsliv, myndighetssfär och högskola/universitet kan Sydkraft tidigt tillämpa ny teknik och skapa långsiktiga affärslösningar. Elforsk Elforsk ägs av Svensk Energi och Svenska Kraftnät och är ett samarbetsorgan för energiindustrin i Sverige. Sydkraft har i ett flertal samverkansprojekt dragit direkt nytta av resultaten. Exempel på detta är energianvändning, vattenkraftprojekt samt en försöksanläggning för polymerbränslecelltekniken vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Högskola och universitet Sydkraft har genom åren byggt upp ett stabilt nätverk och samverkar med institutioner på universitet och högskolor inom viktiga kompetensområden. Under 2001 stöddes cirka 20 forskarstuderande ekonomiskt via Sydkrafts Forskningsstiftelse. Stiftelsen har varit verksam i drygt 20 år. Inom samarbetet för Elforsk gavs ekonomiskt stöd till ytterligare ett 20-tal forskarstuderande. Under året har ett 20-tal examensarbeten bedrivits vid Sydkraft. Sydkraft i Norrköping har i samarbete med Linköpings Universitet och Länsarbetsnämnden utvecklat en specialanpassad och behovsstyrd utbildning för drifttekniker. Den riktar sig till arbetslösa mellan 25 och 45 år. På detta sätt kan flera behov tillfredsställas: ökad sysselsättning, säkrat tillskott av ung, kompetent personal samt nyutveckling av utbildningsprogram. Sydkraft Sakab, Örebro Universitet och Örebro Universitetssjukhus har inlett ett forskningsprogram inom dioxinområdet. Syftet med samarbetet är att sammanföra expertis på området och göra Örebro till en av världens främsta regioner för studier av dioxiner. Sydkraft huvudsakliga intresse är att se hur uppbyggnaden av dioxiner på förbränningsanläggningen kan minimeras. Det samägda dioxinlaboratoriet ger för första gången i Sverige möjlighet att kombinera dioxinforskning med fullskalig avfallshantering i praktiken. KOMPETENSCENTRUM FÖR MILJÖANPASSADE TRANSPORTER Under 2001 bildades Miløre Centre tillsammans med Malmö Stad och Vägverket. Miløre Centre är ett kompetenscentrum för miljöanpassade transportsystem. Det är uppbyggt som ett nätverk av deltagare från företag, kommuner, universitet och andra organisationer i Öresundregionen. Genom informationsspridning och rådgivning ska Miløre Centre verka för att Öresundregionen utvecklas till Europas renaste transportmiljö. INNOVATÖRERNA I december 2001 inbjöd koncernchef Lars Frithiof till en intern tävling under namnet Innovatörerna. Tävlingen anordnas av Innovision och Innovationsfonden, två interna verksamheter som ska främja Sydkrafts innovationskraft. Tävlingen ger företagets medarbetare möjlighet att föra fram sina idéer till en jury. Vid finalen i maj 2002 belönas de idéer som har störst lönsamhetspotential. Totalt inkom 38 bidrag till tävlingen. Medarbetarna bakom de sex bidrag som gick vidare till den andra deltävlingen kommer under våren 2002 att genomföra en djupare affärsmässig utvärdering av idéerna. Solfångare i Västra Hamnen i Malmö.

18 34 Dagens lösningar och produkter Idag finns lösningar och produkter som integrerar miljö, samhällsansvar och innovativt tänkande. Här följer några av de arbetssätt, lösningar och produkter som Sydkraft erbjuder kunderna. ENERGILOOPEN Energiloopen är Sydkrafts samarbetsmetod för att effektivisera energianvändningen vid industrier och företag. Metoden omfattar en genomgående analys av företagets totala energiflöden och är ett verktyg för kostnadsminskningar och miljöförbättrande åtgärder. DITT ENERGIVAL All elproduktion påverkar miljön. Vad som är grön el handlar därför mycket om åsikter och värderingar. En individ kan tycka att vattenkraft är minst skadligt för miljön och därmed grönast, medan en annan individ föredrar vindkraft. Därför har Sydkraft tagit fram ett erbjudande som heter Ditt Energival. Ditt Energival ger kunden möjlighet att välja hur elen ska produceras. Ditt Energival består av el producerad med vattenkraft, vindkraft, miljövarudeklarerad el (EPD) från Vindön vid Landskrona samt el som är märkt med Bra Miljöval. ENERGIDIRIGENT EnergiDirigent är ett helautomatiskt system som oftast utnyttjas för att kapa topparna i effektuttaget. På detta sätt kan kunden klara sig med lägre maxeffektuttag, vilket i sin tur ger ett lägre effektabonnemang. EnergiDirigent kan även användas för att övervaka och styra elanvändning som tidsstyrning av energikrävande objekt, kontroll av temperatur i kylrum, mätning, loggning samt övervakning av olika miljöparametrar som halten av skadliga ämnen i exempelvis rökgaser och avloppsvatten. ENERGIDIALOG Energidialog är en Internetbaserad tjänst för uppföljning och analys av energianvändningen. I tjänsten ingår ett antal analysverktyg som gör det enklare att förstå företagets energisituation, vilket ökar kundens kunskaper om energieffektivisering. VI VILL HA KONTAKT! Vi ser fram emot en dialog kring hur Sydkraft kan utvecklas ytterligare i en hållbar riktning. Ring Miljöcontroller Maria Sunér på eller skicka e-post till om du har frågor, funderingar och idéer kring det som står i denna skrift! Du kan även ge dina synpunkter via vår hemsida På hemsidan kommer vi även att ge information om framtida omvärldsdialoger. TOTALVÄRME TotalVärme innebär att Sydkraft levererar värme till kundens fastighet eller industri från en lokalt placerad produktionsanläggning. Den kan vara befintlig, renoverad/moderniserad eller uppförd av Sydkraft för ändamålet. Målet är att optimera anläggningen ekonomiskt och miljömässigt. Detta görs exempelvis genom att höja verkningsgraden eller att byta till ett bränsle som är bättre ur miljösynpunkt. Idén med TotalVärme är att kunden ska slippa bekymret med värmeproduktionen och att Sydkraft tar ansvar för investeringar, bränsleanskaffning, drift, övervakning, underhåll, kontroller och myndighetskontakter. Produktion i samverkan med Sustain AB Design: Bysted AB Tryck: MCT Foto: Thomas Tolstrup

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE

MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS ADDTECHS CODE OF CONDUCT MEDARBETARE MEDARBETARE VÅR VIKTIGASTE RESURS Det är våra medarbetare som gör Addtech. De är vår absolut främsta resurs. Ansvar och frihet är två av Addtechs kärnvärden och sammanfattas som "Frihet under ansvar",

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU)

Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Beslutad 2007-10-05 Kooperativa Förbundets policy för hållbar utveckling (HU) Denna policy gäller i första hand verksamhet inom KF-koncernen och dess bolag. Det är vår strävan att denna policy även ska

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Vi är Vision! Juni 2016

Vi är Vision! Juni 2016 Vi är Vision! Juni 2016 2 Inledning Under några år har vi tillsammans byggt Vision och vi har varit framgångsrika. Allt fler väljer att bli medlemmar i Vision. Vi växer för varje dag som går. Bilden och

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group

Gerdins Group. Vision och värderingar i Gerdins Group Gerdins Group Vision och värderingar i Gerdins Group I Gerdins Group utvecklar vi tillsammans Vi-känslan Denna folder har tillkommit för att förklara visioner, målsättningar och strategier inom Gerdins

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Vår vision. Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Vår vision Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla medarbetare hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Policy för hållbar utveckling

Policy för hållbar utveckling Moraknivs utgångspunkt är att ett väl fungerande samhälle bygger på hållbar utveckling, vilket för oss innebär en väl avvägd balans mellan ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Detta dokument

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun

Remiss: Personalpolicy för Huddinge kommun NATUR- OCH BYGGNADS FÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2015-06-09 Sida 1(2) Diarienr: TN-2015/210.199 Handläggare Felicia Almerén 08-535 365 47 felicia.almeren@huddinge.se Remiss: Personalpolicy för

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen

Medarbetarpolicy för Samhall AB. Beslutad av styrelsen Medarbetarpolicy för Samhall AB Beslutad av styrelsen 2016-12-15 Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Medarbetarpolicy för Samhall AB

Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicy för Samhall AB Medarbetarpolicyn beskriver hur det ska vara att arbeta i Samhall och vad som förväntas av medarbetare och chefer i företaget. Arbetet styrs genom riktlinjer, förhållningssätt,

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se

Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall. nackavattenavfall.se Varumärkesplattform Nacka vatten och avfall nackavattenavfall.se Varumärket Nacka vatten och avfall att bygga och utveckla ett starkt och framgångsrikt varumärke är ett kontinuerligt arbete som kräver

Läs mer

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun

Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun ÄNGELHOLMS KOMMUN Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Öppenhet Omtanke Handlingskraft Personalpolicy för dig i Ängelholms kommun Personalpolicyn är ett övergripande idé- och styrdokument som gäller

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn

Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Sveriges nationella inköpscentral inom försörjningssektorn Värmek är medlemmarna Värmek är en inköpscentral i form av en ekonomisk förening som ägs av sina 144 medlemar. Värmekhar i uppdrag av sina medlemmar

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution.

Vår vägvisare. * MTD betyder morgontidig distribution. * Vår vägvisare * MTD betyder morgontidig distribution. Det som kännetecknar framgångsrika företag är förmågan att skapa värden för sina kunder. Att helt enkelt göra nytta. Ett starkt varumärke, goda relationer

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program 1 (7) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2010-04-20, 18 Uppdateras: 2015 Styrdokument för personalarbetet på samtliga arbetsplatser i Strömsunds kommun. Strömsunds kommun

Läs mer

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen

Personalpolitiskt program. Antaget av kommunfullmäktige , 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2012-03-29, 22 Distribueras via personalavdelningen Personalpolitiskt program INLEDNING... 3 VISION... 3 INRIKTNINGSMÅL... 3 MEDARBETARSKAP OCH LEDARSKAP...

Läs mer

Vårt. personalpolitiska. program

Vårt. personalpolitiska. program Vårt personalpolitiska program 2 Innehåll Inledning 5 Personal- och arbetsmiljöpolicy 7 Personalstrategi 9 Övergripande mål för personalarbetet 19 Omslagsbild: Lydia Lehtonen och Erik Lööv, projektledare

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Likabehandlingspolicy för Region Skåne

Likabehandlingspolicy för Region Skåne Likabehandlingspolicy för Region Skåne Ingen är vaccinerad mot diskriminering. Att reagera på det faktum att någon är annorlunda är naturligt. Det är när man börjar agera utifrån en rädsla för det som

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Stockholms läns landstings Personalpolicy

Stockholms läns landstings Personalpolicy Stockholms läns landstings Personalpolicy Beslutad av landstingsfullmäktige 2010-06-21 1 2 Anna Holmberg, barnmorska från ord till verklighet Personalpolicyn stödjer landstingets uppdrag att ge god service

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Uppförandekod Sveaskogs uppförandekod tydliggör för alla anställda hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör. Vår vision: Vi ska vara det ledande skogsföretaget

Läs mer

Syfte Mål Värderingar

Syfte Mål Värderingar Syfte Mål Värderingar xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0614 6 Syfte Vision Affärsidé 12 Mål Ägare Medarbetare Kunder Leverantörer Samhället Hälsa, miljö och

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne

JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY. HSB Skåne JÄMLIKHETS- OCH MÅNGFALDSPOLICY HSB Skåne 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande mål 3. Definition av begrepp 3 2 Rekrytering 4 3 Löner 4 4 Utbildning och kompetensutveckling 5 5 Arbetsmiljö och arbetsförhållanden

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

lindab vi förenklar byggandet Lindab

lindab vi förenklar byggandet Lindab Lindab Vi förenklar byggandet Lindab i korthet Försäljning, marknader Lindab är en internationell koncern som utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar i tunnplåt

Läs mer

Medarbetare i Norrköpings kommun

Medarbetare i Norrköpings kommun Antagen av personalutskottet den 16 december 2011, KS 2011/0765 Medarbetare i Norrköpings kommun Det goda livet finns i Norrköping en framtidsvision för Norrköping Medarbetarskap gör skillnad! Har du tänkt

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik

FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik FABEGES UPPFÖRANDEKOD Vår syn på ansvar, relationer och affärsetik SKAPA RÄTT FÖRUTSÄTTNINGAR 1 INNEHÅLL Vår uppgift 4 Vilka vi är 6 Nära våra kunder 7 Samhälle och miljö 8 Arbetsmiljö och medarbetare

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter. Österåkers Kommun Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Österåkers Kommun 2015-2017 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Personalstatistik... 4 Förvärvsarbete och föräldraskap... 8 Trakasserier... 9 Lediga

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer