Askåterföring till skog, vardande blir verklighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Askåterföring till skog, vardande blir verklighet"

Transkript

1 Askåterföring till skog, vardande blir verklighet Folke Bohlin & Kjell Mårtensson The Swedish University of Agricultural Sciences Department of Forest Products and Markets Uppsala 2004 Institutionen för skogens produkter och marknader ISSN: Report No 11 Rapport nr 11

2

3 Sammanfattning Askåterföring är ett medel för att långsiktigt kunna ta ut en stor mängd skogsbränslen utan att därför utarma marken. Forskningen om konsekvenserna av askåterföring började redan i slutet av 1970-talet men mera definitiva resultat presenterades först Användaranvisningar i form av regelverk för hur åtgärden skulle gå till togs sedan fram av skogsstyrelsen 1999 och En storskalig återföring har dock låtit vänta på sig trots att de ekonomiska incitamenten blivit allt bättre. En avfallsskatt som också gäller aska infördes år 2000, skatten har successivt höjts och är nu uppe i 370 kr/ton. Detta är en systemstudie där hela kedjan från fjärrvärmeföretaget till den enskilda skogsägaren undersöks. Fallstudier av tre energiföretag, Växjö Energi AB, Borås Energi AB samt Falu Energi AB visar att företagen i stort varit nöjda med sina åtgärder och ser satsningen som en allt bättre affär ju mer avfallshanteringsavgifterna stiger. En enkät visar att de viktigaste hindren som gjort att askåterföring inte påbörjats var att man saknar klara regler, man inte hade kunnat köpa tjänsten, samt att man ansåg sig sakna kunskap. En knapp tredjedel sökte efter en annan användning för askan. Huvudsakliga drivkrafter för att påbörja askåterföring var miljömässiga samt att skapa immateriella mervärden, askåterföring får då kosta som deponikostnaden. Det har tidigare visats att skogsägare upplever en stor osäkerhet vid trädbränsleuttag på grund av den extra näringsförlust som skörden ger upphov till. Vår studie om askåterföring visar på ett stort kunskapsbehov, ofta menar skogsägaren sig inte ha tagit ställning eftersom han/hon inte vet tillräckligt. De som inte vill ha askåterföring motiverar detta med att avverkningsresterna borde ligga kvar och förmultna, att den moderna skogsskötseln utarmar marken, att betalningen för avverkningsrester är för låg, samt att spridningen kan ge skador på både mark och trädstammar. Skogsägare som är för att sprida aska anför att den ger ett förhöjt ph värde, man hänvisar till ett kretsloppstänkande, att det blir mycket få kör- och blästringsskador, samt att man litar på den rådgivare som förespråkar åtgärden. Administrativt har askåterföring till skog blivit enklare, prövningen sker i ett samråd med skogsvårdsstyrelsen, och därefter är den formella aspekten avklarad. Denna relativa klarhet i regelverket på nationell nivå och det uttryckliga önskemålet från myndigheternas sida om denna användning är återföring till skog ensam om. Två större hinder kvarstår. Brist på kunskap i alla led i systemet samt alternativkostnaden för annan askanvändning såsom täckning av tippar, vägbyggnation, anläggande av hårdgjorda ytor m.m. För att kunna yttra sig med en större säkerhet om framtiden för askåterföring till skog krävs därför en fortsatt undersökning av prissättning, uthållighet och legal status för dessa andra användningar av askan. 3

4 Executive summary Ash recycling is a means to safe guard nutrient availability while harvesting forest fuels. Research on the consequences of ash recycling started in the end of the 1970 s, definite results were presented in The National Board of Forestry presented guidelines on ash recycling in 1999 and Yet, there has been no large scale application of the technology despite improved economic incentives. A waste tax which also applies to ash was introduced in 2000, it has been successively increased and today amounts to 370 SwCr/ton. This is a systems study of ash recycling where the whole chain from district heating utility to individual forest owner is investigated. Case studies of three district heating utilities, Växjö Energi AB, Borås Energi AB and Falu Energi AB, indicate that the utilities have, generally, been satisfied with their activities on ash recycling and see the investment constantly improving while the tax is increasing. A nation-wide questionnaire shows that the greatest impediments to ash recycling have been that managements miss clear-cut rules, have not been able to buy the service and generally considered that they lack knowledge. About a third of the utilities actively tried to identify other means of disposing of their ash. Main driving forces for ash recycling have been environmental concerns and to create immaterial values. Under these circumstances ash recycling may equal the deposition costs. Previous research has indicated that non-industrial private forest owners consider that nutrient loss may render the harvest of forest fuels problematic. Our study on forest owners show a great need for knowledge, the forest owner frequently indicates that he/she does not know sufficiently to be able to evaluate ash recycling. Forest owners who reject ash recycling motivate this by saying that the forest residues should be left to decompose in the forest, that modern forestry depletes the soils, that payment for the forest fuels is insufficient, and that the spreading of the ash may result in damage on remaining trees and soil. Forest owners who accept recycling appreciate that the ash increases the ph, refer to a recycling perspective, consider that mechanical damage is very limited, and state that they have faith in the extension agent who proposed the activity. Legislation presently permits a simple administration of ash recycling under the auspices of local forestry boards. This lucidity in the legislation and the outspoken desire for this utilisation of wood ash at government level is a singular feat which does not apply to other uses. Two major impediments remain to a large scale recycling of ash to the forest. A general lack of knowledge on all levels and the alternative usually much lower cost for other utilisations such as road building, covering of old deposits and others. To be able to make any definite prognoses about the future for ash recycling to the forest a continued investigation of the pricing, sustainability and legal status of these other ways of utilising the ash must be carried out. 4

5 Förord Studien behandlar de olika aktörer som är eller kan tänkas bli aktuella vid en storskalig implementering av askåterföring till skog. Vidare tas de formella och informella institutioner som omger denna praxis upp. Här försiggår en ständig vidareutveckling och förfining av ramverket vilket gör att hinder och drivkrafter i sammanhanget fortsatt förändras. Huvuddelen av arbetet utfördes under Annika Eliasson, Teknik och Samhälle, Malmö Högskola, har varit mycket behjälplig vid den statistiska bearbetningen av enkätmaterialet. Projektarbetet har skett i samråd med en referensgrupp bestående av Jan Thorburn, Fortum, Johan Kling, SNF, Christer Olofsson, SLU, samt Erik Ling, då vid Energimyndigheten. Gruppens råd har varit synnerligen välkomna, rapportens innehåll är dock helt och hållet författarnas ansvar. Projektet har finansierats av Energimyndigheten. 5

6 Innehållsförteckning Sammanfattning Executive summary Förord Innehållsförteckning Inledning BAKGRUND OCH SYFTE Metod Teoretisk referensram INLEDNING EN INNOVATION INOVATIONENS KARAKTÄR ANVÄNDARKATEGORIER BESLUTSPROCESSEN Strukturer kring askåterföring drivkrafter eller hinder EKONOMISKA INCITAMENT REGELVERK KRING FÖRSURNINGSPROBLEMATIK OCH NÄRINGSBALANS MILJÖBALKEN MILJÖMÄRKNING OCH CERTIFIERING Erfarenheter av askåterföring VEAB Inledning Inre historiska drivkrafter Genomförande av askåterföring Egna erfarenheter och framtiden BORÅS ENERGI AB Inledning Från försurningsproblematik till del av bränsleavtal Genomförande av askåterföring på kommersiell basis Organisation av askåterföring Kostnader Framtida planer för askåterföring FALU ENERGI AB Drivkrafter Genomförande Organisation

7 5.4 SAMMANFATTNING AV ENERGIFÖRETAGENS ERFARENHETER VAD VILL SKOGSÄGARNA? Inledning Metod och material Skogsägare som tackat ja till askåterföring Skogsägare som tackat nej till askåterföring Askåterföring i Falutrakten Slutsatser Energiföretagens föreställningar om askåterföring INLEDNING ENKÄTENS UTFORMNING, METODFRÅGOR Beslutssituationen askåterföring eller inte Frågeformulering och tolkning Svarsfrekvens RESULTAT Företag som ej påbörjat askåterföring Överväganden i beslutssituationen Försök att etablera askåterföring Framtida planer för askan Företagens uppgifter om askan Företagens egna kommentarer Företag som påbörjat askåterföring Överväganden i beslutssituationen Erfarenheter Önskemål om organisation Företagens egna kommentarer SAMMANFATTNING, RESULTAT OCH DISKUSSION Drivkrafter och hinder Förklaringsfaktorer till att man inte påbörjat askåterföring Diskussion och slutsatser Litteratur Bilagor Frågeformulär till företag som ej påbörjat askåterföring Frågeformulär till företag som har påbörjat askåterföring 7

8 1 Inledning 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE Trots en snart tjugoårig forskningsinsats och tilltagande myndighetstryck har askåterföring ännu inte nått ett storskaligt implementeringsstadium. Två möjliga historiska orsaker för denna bristande utveckling kan vara dels ett bristande ekonomiskt incitament, dels, eller alternativt, avsaknad av en entydig lagstiftning på området. En tredje parallell förklaring kan vara att vi står inför en innovation 1 som ska anammas av flera annars helt orelaterade användare samtidigt, och sådant tar tid. Vad vi kan skönja idag är ett tilltagande institutionellt och ekonomiskt tryck för en ökad askåterföring från flera olika sektorer som kanske sammantaget kan ge en tillräcklig drivkraft för att bära fram en utveckling mot en storskalig askåterföring. I ett tänkt implementeringsskede präglat av stor osäkerhet kring kostnader och ansvarsfrågor, tillkommer så en rad ekonomiska, organisatoriska och institutionella aspekter som måste lösas för att askåterföring även under gynnsamma yttre förhållanden ska komma till stånd i praktiken. Kvittblivning av restprodukter har normalt skett till deponi. Samhället styr nu bort från deponi med målet att minska uppkomsten av restprodukter eller att finna nya användningar för dessa. Två senare uttryck för dessa strävanden är den avfallsskatt som infördes år 2000 och de rekommendationer som utfärdats av Skogsstyrelsen 1999 och 2001 för återföring av aska till skogsmark. Skatten styr med de markant ökade kostnaderna bort från deponi, antingen genom en snålare initial materialanvändning eller genom att restprodukterna får en alternativ användning. Vid införandet uppgick skatten till 250 kr/ton, år 2004 är den uppe i 370 kr/ton. Till detta kommer dock olika kommunala hanteringsavgifter, vilket ger totala behandlingsavgifter inklusive moms och avfallsskatt som uppgår till kr/ton (RVF, 2003). År 2001 utfärdade Skogsstyrelsen rekommendationer för under vilka förhållanden trädbaserad aska ska kunna spridas i skogsmark och ger därmed ett alternativ till deponi. Den aska som är aktuell för återföring till skogsmark ska i huvudsak utgöras av förbränt trädbränsle utan kontaminering. Skogsstyrelsen har utfärdat riktlinjer för en acceptabel aska för spridning i skogsmark. Dessa riktlinjer anger såväl den maximala halt skadliga ämnen som ska undvikas som minimumgränser för de baskatjoner och näringsämnen som måste ingå för att askan ska ha någon effekt och därmed vara värd att återföras till skog. De två branscher som producerar denna aska är skogsindustrin och fjärrvärmeföretagen. De mängder aska som dessa branscher producerar som uppfyller de krav som ställs på vad som får spridas i skogsmark är mycket svåra att uppskatta. Detta beror på flera 1 Innovation i Rogers bemärkelse, d.v.s. något som är nytt för användaren. 8

9 orsaker, förbränningen kan vara undermålig, sameldning sker ofta då olika bränslen blandas, det kan vara svårt att hålla olika askfraktioner åtskilda. En uppskattning som gjorts indikerar att återförbara askor från energibranschen är ca ton per år, från skogsindustrin mer än det dubbla (Energimyndigheten, 2003). Detta projekt har två huvudsyften, dels att undersöka och tydliggöra drivkrafter och hinder för askåterföring ur ett dynamiskt perspektiv, dels ge underlag för rekommendationer för den praktiska utformningen av olika askåterföringssystem. Fokus ligger på formella och informella institutioner, dvs. såväl på utformningen av olika lagar och regelverk som på aktörernas, i huvudsak bränsleanvändarnas, bränslemäklarföretagens och skogsägarnas attityder och erfarenheter. För att optimera de totala förutsättningarna och undvika närsynthet präglas projektet av en systemsyn som sträcker sig från den primära askproducenten, värmeverket, till den slutliga askkonsumenten, skogsägaren. Vi tror att ett tydliggörande av de olika incitament och svårigheter som ligger mer eller mindre dolda i olika strukturer kan vara till stor hjälp för beslutsfattarna inom systemet, såväl de direkt inblandade som olika statliga myndigheter som kan tänkas överväga olika insatser på området. Den första forskningen om konsekvenserna av askåterföring genomfördes redan med början Man kom då fram till att askåterföring till åkermark var tveksam, särskilt med tanke på tungmetallinnehållet, men att återföring till skogsmark kunde vara en möjlighet. (Andersson, 1985; Moberg, 1986). Uppföljningen av detta program skedde inom Program Askåterföring mellan , här undersökte man tre huvudområden, återföring av aska till skogsmark, askhantering samt askkarakterisering. Man har sedan i en miljökonsekvensbeskrivning kunnat konstatera att askåterföring, rätt skött, är en bra form av kompensation för näringsförluster som orsakats av GROT skörd (Egnell, m.fl, 1998). Ett flertal gångbara tekniker för askomvandling har under denna tid utvecklats, från självhärdning till granulering/pelletering (NUTEK 1994:3). Även administrativa, tekniska och ekonomiska aspekter på askåterföring har undersökts, och här har ett flertal problem, framför allt administrativa identifierats (NUTEK, 1997). Den merkostnad som askåterföring innebär har visat sig ligga på en eller ett par procent av inköpspriset för trädbränsle i förhållande till alternativet när askan läggs på deponi (Danielsson, 1997; 1998). Ytterligare drivkrafter för askåterföring är Skogsstyrelsens anvisningar (1999; 2001) för hur askåterföring ska genomföras efter GROT uttag i slutavverkning. Nyare forskningsrön om skogsägarnas leveransvillighet av skogsbränslen pekar också på att deras största farhågor i samband med skogsbränsletäkt gäller just markens fortsatta produktionsförmåga (Bohlin och Roos, 2002). Deras inställning till askåterföring är dock tveksam, men askåterföring kan ses som ett medel för att möta oron för markens produktionsförmåga och därmed bli ett billigt sätt att öka leveransvilligheten. Energiföretagen å andra sidan är mycket måna om sin miljöprofil och askåterföring borde kunna passa väl in i denna (Roos och Bohlin, 2003). 9

10 Även trädbränsleföretag är måna om sin miljöprofil och har i vissa fall påbörjat ansökning om EMAS certifiering (Hedman, Naturbränsle, samtal 2001) och kan ur denna synvinkel anses positivt inställda till askåterföring. Kanske kan vi säga att en praktisk tillämpning av askåterföring efter biobränsleeldning står och väger, frågan är hur länge detta vägande ska fortgå, och om det finns något sätt att bättre mäta, eller t.o.m. påverka viktsförhållandena. 10

11 2 Metod Till stora delar har arbetet skett som olika fallstudier. Detta angreppssätt lämpar sig väl när man rör sig över ämnesområden med stora kunskapsluckor där teori också saknas (Eisenhardt, 1989). Studien inleddes med en omvärldsanalys, vilken löpte över en stor del av undersökningstiden då vi både genom kontakter med andra forskningsprojekt, intervjuer och samtal med myndighetspersoner, företag och andra aktörer kring askåterföring samt studier av rapporter fick kunskap och ingångar till de andra delstudierna. Syftet var att identifiera och få kunskap om det sammanhang i form av formella institutioner, aktörer, föreställningsvärldar och systemlösningar som askåterföringen befann sig i och sammanhanget för den framtida askåterföringen. Genom analysen fick vi en bild och en grund att kunna tydliggöra drivkrafter och hinder på nationell, regional och lokal nivå för framtida storskalig askåterföring. Omvärldsanalysen baserades på både djupintervjuer och samtal med olika myndighetsföreträdare och aktörer inom systemet och även med aktörer som kan ingå i nya systemlösningar, samt på uttolkning av såväl skrivna lagar och rekommendationer som rådande praxis och tillämpningar och annat skrivet material. Den andra delstudien gjordes i form av fallstudier på tre energiföretag som genomfört askåterföring. Fallstudie innebär att man undersöker ett fenomen, i det här fallet tankar och aktiviteter kring askåterföringen, i sin realistiska miljö, vilket Yin (1994, s23) uttrycker: [ ]investigates a contemporary phenomenon within its real-life context: when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; and in which multiple sources of evidence are used. En styrka som fallstudier har är möjligheterna att kunna göra omfattande beskrivningar av ett studerat fenomens såväl tidsmässiga, rumsliga sammanhang som dess institutionella, värdemässiga/kulturella samt teknologiska sammanhang. Våra fallstudier var inriktade på att belysa olika sätt att genomföra askåterföring och de förhållningssätt till askåterföring som finns i olika energiföretag. Företag för fallstudien valdes så att olika förhållanden blev belysta både vad gäller det geografiska läget och hur askåterföringen organiserats. Båda dessa faktorer hänger naturligtvis delvis samman, då en stor skiljelinje mellan företagen är om de har respektive inte har sin verksamhet inom de försurade områdena i södra och sydvästra Sverige. Två av företagen, Växjö Energi och Borås Energi, ligger i de försurade, södra delarna av Sverige, varför deras aska kommit till användning för att motverka försurningens effekter. Växjö Energi fick fortfarande 2003 sin aska spridd genom skogsvårdsstyrelsen, som organiserade och finansierade askåterföringen i syfte att motverka försurningen. Borås Energi hade fått aska spridd genom skogsvårdsstyrelsens försorg, men på grund av myndigheternas kortsiktiga planering hade man senare valt att få askåterföringen som en del 11

12 av bränsleavtalet. Det tredje företaget, Falu Energi, har inte alls varit involverat i försurningsproblematiken men fick istället draghjälp av ett statligt delfinansierat forskningsprojekt. Genom att studera askåterföring utifrån dessa tre energiföretags perspektiv, som befinner sig i olika situationer har vi fått en bredd på belysningen av olika erfarenheter. Även denna delstudie baserades huvudsakligen på kvalitativa intervjuer. Urvalet av intervjupersonerna gjordes efter kriterierna typiskhet eller otypiskhet (Kvale, 1997) eller helt enkelt efter de som vi bedömde kände till överväganden kring askåterföringen bäst. En annan nyckelgrupp är skogsägarna, vars föreställningar är helt avgörande för askåterföring. Den tredje delstudien var därför inriktad på att fånga skogsägarnas förhållningssätt till askåterföring. Även här delade vi upp undersökningen för att täcka in områden som drabbats av försurning respektive inte drabbats. Huvuddelen av undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer. Med detta menas att man försöker fånga erfarenheter, innebörder och interaktioner ur undersökningspersonens vardagsvärld. Styrkan i denna typ av intervjuer ligger i att de intervjuade kan förmedla sin situation till andra ur ett eget perspektiv och därtill med egna ord (Kvale, 1997). Vi valde den halvstrukturerade intervjuformen, eftersom helstrukturerade intervjuer hindrar de intervjuades associationer. Samtidigt var det viktigt att samtliga våra teman samt teman som vi inte tänkt på men som de intervjuade tog upp blev behandlade under intervjuerna. I vilken ordning temata behandlades hade mindre betydelse. Dock kan det vara en fördel att ta upp mindre känsliga teman i början och slutet av intervjun. Det är viktigt att ett förtroende och öppenhet etableras vid intervjutillfället så att de intervjuade inte känner sig obekväma, vilket kan hindra vissa känsliga teman att komma fram. Det är en poäng att inleda varje tema med att låta intervjupersonerna berätta utan för mycket styrning för att på så sätt få så många aspekter som möjligt av det undersökta, därefter kan man komplettera med frågor för att få de olika temana fullständigt belysta. Intervjuer med skogsägare genomfördes dels vid besök dels via telefon. Orsaken till att vi använde oss av telefonintervjuer var framförallt av tidsekonomiska skäl, skogsägarna bor utspridda med stora avstånd mellan de olika intervjupersonerna. Dessutom märkte vi att de intervjuer som genomfördes hemma hos skogsägarna inte tillförde mer ny information till undersökningen än telefonintervjuerna. Intervjuerna genomfördes till dess vi fann en mättnadsgrad (Glaser och Strauss, 1967), när nya intervjutillfällen inte längre genererade ny kunskap. Det strategiska urvalet av ett mindre antal aktörer som intervjuats på djupet, där respondenterna fria associerande satts i fokus vittnar om vårt kvalitativa och induktiva angreppssätt. Ett sådan angreppssätt medger inte statistiska generaliseringar. Det korrekta sättet att dra slutsatser från ett kvalitativt material är istället att söka generella begreppsliga mönster och kategorier i materialet som 12

13 fångar aktörernas förhållningssätt (Yin, 1994). För att kunna göra statistiska generaliseringar genomförde vi också en enkätundersökning hos de trädbränsleeldande energiföretagen i Sverige. Frågeformuleringen innebar en operationalisering (Bryman, 1989) av frågeställningar som aktualiserats i de tidigare tre fallstudierna med syftet att belysa hinder och drivkrafter nationellt på askproducentsidan. Två enkäter konstruerades och skickades ut, en för de företag som hade genomfört askåterföring till skogen och en till de som inte hade genomfört askåterföring. För att identifiera hinder ställde vi frågor till de företag som inte påbörjat askåterföring, drivkrafterna utforskades i enkäten till de företag som påbörjat askåterföring. Förutom att se till historik och dagsläge ställde vi också frågor om företagens framtida planer. En pilotenkät skickades ut till 5 fjärrvärmeföretag och ändringar och klargöranden gjordes utifrån deras synpunkter. Enkäten skickades också till Fjärrvärmeföreningen för granskning före det att den slutliga versionen skickades ut. Enkätens utformning påverkades också av den så kallade enkättröttheten i branschen, varför vår ambition var att göra en enkät som skulle kunna ge en god vägledning om situationen och ändå vara möjlig att besvara på minuter. Vi har därför mestadels använt oss av frågor utformade som påståenden, där respondenterna kan instämma i eller ta avstånd från påståenden längs en 7-gradig Likertskala. Enkäten skickades ut till VD för 168 företag enligt Fjärrvärmeföreningens medlemslista. Totalt har 111 enkäter inkommit. 18 av dessa är blanka och kommer från företag som inte eldar med trädbränslen. De som inte svarat efter första utskicket fick ytterligare ett utskick, därefter ringde vi upp en stor del av de företag som inte svarat. Vi fokuserade då i första hand de större anläggningarna så vi skulle vara säkra på att få svar från så stor andel av energiproduktionen som möjligt. Det visade sig att den statistik vi hade från Fjärvärmeföreningen inte var helt tillförlitlig och efter justeringar visade det sig att 115 företag eldar med trädbränslen (enl. Fjärrvärmeföreningen och enkätuppgifter). Av dessa har vi fått svar från totalt 94 företag, svarsfrekvensen är således 82%. 20 företag hade skaffat erfarenhet av askåterföring och 74 hade inte gjort det. Enkäten diskuterades fram och förankrades genom diskussioner med enskilda fjärrvärmeföretag. Fjärrvärmeföreningen och andra nyckelorganisationer. Enkäten skickades sedan till samtliga fjärrvärmeföretag i Sverige utifrån fjärrvärmeföreningens adresslista. Den 28 oktober 2002 genomfördes ett utvecklingsseminarium som en del av forskningsprojektet, vars syfte var att förutom att redovisa praktisk kunskap från implementering av askåterföring och de regleringar som omger verksamheten, ge de olika aktörerna tillfälle att träffas och ventilera erfarenheter kring askåterföring. Ytterligare ett syfte med seminariet var att ge nya ingångar till vår undersökning. Det som kom fram under seminariet matchades mot de intervjuer vi genomfört dels för att få bekräftelse på att vi identifierat relevanta aspekter, dels för att fånga 13

14 aspekter som inte framkommit under intervjuerna. Under seminariet deltog företrädare för energibranschen, skogsbranschen, tillsyningsmyndigheter samt forskare. Tillsammans var det ca 50 medverkande. 14

15 3 Teoretisk referensram 3.1 INLEDNING Vår utgångspunkt i detta forskningsarbete har varit att betrakta askåterföring till skog som en innovation som är på väg ut till sina presumtiva användare i fjärrvärmesektorn, som producenter av träaska. Två huvudlinjer för att förklara teknisk förnyelse och innovationer är push-supply respektive market-demand (Ruttan, 1996). Den förra linjen innebär att vetenskaplig forskning är det främsta upphovet till ny teknik som sedan diffunderar ut på marknaden av egen kraft. Den senare hävdar att ny teknik kommer som ett resultat av en marknadsefterfrågan. Förklaringskraften förskjuts alltmer mot att se till vikten av en marknadsefterfrågan, både som förklaringsgrund för att en innovation kommer till stånd, och som en drivkraft för att övervinna de hinder som en innovation alltid ställs inför i ett introduktionsstadium. Ett antal forskningsrapporter pekar sedan på den mycket långa tid som går från det att en uppfinning dyker upp i sin första skepnad till dess den kommer till en praktisk användning, detta kan ofta ta decennier. Orsaken till dessa fördröjningar är givetvis flera, av blandad teknologisk och institutionell karaktär. Uppfinningen är oftast tekniskt omogen i sig själv medan de institutionella kraven innebär att uppfinningen måste passa(s) in i ett större ekonomiskt och samhälleligt sammanhang. När sedan tekniken visat sig god nog på marknaden följer ett imitationsstadium där nya användare mer eller mindre automatiskt skaffar sig den nya tekniken så länge den fortsatt är överlägsen. Enkel sammanfattning innovationsförloppet ur en teknisk utbudssynpunkt: Uppfinning Innovation Imitation Trots mycket forskning på askåterföring kan man - åtminstone vad marknadsintroduktionen anbelangar - närmast hänföra den till upptäckts/uppfinningsstadiet. Forskningen har funnit tekniken sund, men innovationen, att få tekniken ut i en praktisk applikation, har låtit vänta på sig i åtminstone 15 år. I jämförelse med ledtiderna för andra teknikintroduktioner är detta inte anmärkningsvärt, särskilt inte med hänsyn till att det ekonomiska incitamentet som annars driver teknikintroduktioner saknats (askåterföring innebär trots allt en merkostnad). 3.2 EN INNOVATION Vad är det vi studerar? Vi kan å ena sidan hävda att man i alla tider lite till mans lagt askan i skogen eller på vinbärsbuskarna i trädgården, men å andra sidan har den storskaliga askhanteringen de senaste 30 åren inneburit att man kört materialet till deponi. Att då bryta detta raka flöde från producent till deponi genom 15

16 att återföra askan till skogen är en innovation i Rogers (1995) bemärkelse. En innovation är en idé, ett förhållningssätt eller ett föremål, som upplevs som ny för en individ eller organisation. Det är den upplevda subjektiviteten hos en idé som betyder något för reaktionen på den. Om en idé förefaller ny för en individ, då är det en innovation. (Rogers,1995, s.11) Med denna vida definition är således innovationen inte nödvändigtvis en artefakt, den behöver heller inte komma nyutsprungen från laboratoriet, huvudsaken är att det är en nyhet för användaren. Rogers synsätt har också använts i ett flertal innovationsstudier där man lägger vikten vid diffusion och användande, snarare än hos innovationens egenart. Ur Rogers synvinkel ser innovationsförloppet snarare ut som nedan. (Uppfinning) Innovation Imitation En ökad diffusion och användning av askåterföring till skog är ju också vår frågeställning. Kring innovationsbegreppet bygger sedan Rogers sin metod för att undersöka diffusionen på tre stöttepelare, innovationens karaktär, användarnas egenskaper, samt beslutsprocessens olika steg. 3.3 INNOVATIONENS KARAKTÄR Hur innovationen tas upp bland medlemmarna i ett system beror enligt Rogers bl.a. på innovationens karaktär. Rogers har fem dimensioner i denna karaktär. En avgörande faktor är den relativa fördelen med innovationen. Denna kan exempelvis uttryckas i ekonomiska termer eller status. För askåterföringens del kan detta bero på vilken alternativkostnad vi åsätter, samt, vad statusen anbelangar, om vi ser själva återföringen som att hantera ett avfall eller som ett sätt att återföra näringsämnen till kretsloppet. En andra dimension är innovationens kompatibilitet. Det önskade beteendet måste gå i linje med de värden och föreställningar som redan finns i systemet. Komplexitet är en tredje dimension som kan påverka innovationens genomslagskraft. Innebär det önskade beteendet att man måste ändra sin livsstil eller gäller det enbart en detaljfråga? Goda möjligheter att pröva innovationen i en mindre skala innan en större implementering påverkar också diffusionsprocessen i positiv riktning. Kan man pröva askåterföring i liten skala? Slutligen är även innovationens observerbarhet av betydelse för hur snabbt diffusionsprocessen sker. Ju högre observerbarhet, desto snabbare sker processen. Frågan är hur observerbara de första exemplen av askåterföring varit. 3.4 ANVÄNDARKATEGORIER Rogers arbetar också med olika beteckningar på de kategorier som i olika skeden tillgodogör sig en innovation. De första som anammar en innovation är innovatörer, personer som vågar ta risker, de är de första som tar till sig nya idéer och produkter. Studier visar att innovatörer ofta har mer positiva attityder till nya idéer och att det är dessa som startar det nya beteendet och även sprider det vidare. De exponerar sig i stor utsträckning för olika massmedier och har vidsträckta 16

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Förstudie om e-handel vid Stora Enso Packaging AB Pilot study on e-commerce at Stora Enso Packaging

Läs mer

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9

Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 Tillämpningen av miljöbalkens 16 kap 9 En studie av handläggares erfarenheter av och attityder till kompensation för intrång i allmänna intressen Tove Hägglund Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15

Läs mer

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter

Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter EXAMENSARBETE 2005:129 SHU E-FAKTUROR: Implementeringsprocessen i offentliga verksamheter LINDA BERG JENNIE NYMAN Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram

Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Slutrapport 2014-06-25 Halvtidsutvärdering av tre bränsleprogram Mid-term evaluation of the Bioenergy Feedstock Programme Miriam Terrell, Karolina Henningsson, Johanna Enberg och Linnéa Järpestam Faugert

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning

C-UPPSATS. Hållbarhetsredovisning C-UPPSATS 2007:166 Hållbarhetsredovisning Något för ett mindre energiföretag? David Lindström Mattias Svensson Luleå tekniska universitet C-uppsats Företagsekonomi Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare

EXAMENSARBETE. Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare EXAMENSARBETE 2005:054 SHU Relationen mellan försäkringsbolag och försäkringsmäklare En fallstudie i Norrbotten Christian Andersson Johan Eriksson Luleå tekniska universitet Samhällsvetenskapliga utbildningar

Läs mer

Planer är inget; planering är allt

Planer är inget; planering är allt ISRN-nr: LIU-IEI-FIL-A 10/00686 SE Planer är inget; planering är allt Plans are nothing; planning is everything (Dwight D. Eisenhower) Ann Axelsson, Malin Lindau & Karin Lindgren VT 2010 Handledare Peter

Läs mer

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB

PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase hos SABO AB Södertörns högskola Institutionen för ekonomi och företagande Företagsekonomi Kandidatuppsats 10 poäng Handledare: Hans Richter & Bengt Lindström VT 2005 PROJEKTREDOVISNINGSSYSTEM - En utvärdering av TimeEase

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala

Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap. Institutionen för skogens produkter, Uppsala Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för skogsvetenskap Institutionen för skogens produkter, Uppsala Innovationsprocessen: Från förnyelsebart material till produkt The innovation process: From renewable

Läs mer

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option?

Joakim Andersson Tobias Jakobsson. Arbetskooperativ. När är de ett alternativ? Workers Co-operatives. When are they an option? Joakim Andersson Tobias Jakobsson Arbetskooperativ När är de ett alternativ? Workers Co-operatives When are they an option? Företagsekonomi D-uppsats Termin: Handledare: VT10 Margareta Bjurklo Sammanfattning

Läs mer

Examensarbete i ämnet företagsekonomi inriktning mot fastighetsförmedling

Examensarbete i ämnet företagsekonomi inriktning mot fastighetsförmedling Institutionen för ekonomi Titel: Val av fastighetsmäklare - en jämförelse småstad/storstad Författare: Petra Jonsson och Lena Rönn Kurspoäng: Kursnivå: 10 poäng Kandidatkurs (C-nivå) Examensarbete i ämnet

Läs mer

Mer ekologisk mat. i Jämtlands läns landsting. Ylva Holm Cecilia Jansson

Mer ekologisk mat. i Jämtlands läns landsting. Ylva Holm Cecilia Jansson Mer ekologisk mat i Jämtlands läns landsting Ylva Holm Cecilia Jansson SLU, Institutionen för ekonomi Uppsats Nr 479 Examensarbete i företagsekonomi Uppsala, 2007 D-nivå, 20 poäng ISSN 1401-4084 ISRN SLU-EKON-EX-No479--SE

Läs mer

Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete

Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Scores rapportserie 2014:2 Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Sofie Grettve Bra Miljöval En fallstudie av ett miljömärkes förtroendearbete Sofie Grettve sofie.grettve@score.su.se

Läs mer

effektiv kommunikation med kunder och allmänhet rapport från svensk fjärrvärme

effektiv kommunikation med kunder och allmänhet rapport från svensk fjärrvärme effektiv kommunikation med kunder och allmänhet rapport från svensk fjärrvärme 1 effektiv kommunikation med kunder och allmänhet lars palm sara von platen isbn 978-91-85775-10-1 2012 svensk fjärrvärme

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN?

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Höstterminen 2010 Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? en kvalitativ fallstudie av hur kunskapen som fås av att

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7

`ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå. Miljö och hållbart företagande Magisteruppsats 2006:7 eìã~å=êéëçìêåé=ã~å~öéãéåí=á= ãáäà ~êäéíéí= = = J=ÇÉëë=ÄÉíóÇÉäëÉ=Ñ ê=áãéäéãéåíéêáåö= çåü=ñ ê=~íí=å =ãáäà ã ëëáö= Ñê~ãÖ åö= = = = bå=ñ~ääëíìçáé=é =på~åçáå=eçíéäë=pîéêáöé= `ÜêáëíáåÉ=_ êàéëëçå Miljö och hållbart

Läs mer

Införande av webbaserad självbetjäning

Införande av webbaserad självbetjäning 2004:100 SHU EXAMENSARBETE Införande av webbaserad självbetjäning MIKAEL LUNDSTRÖM TORBJÖRN OJA Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET D-NIVÅ Institutionen för

Läs mer

Miljömärkning av hotell

Miljömärkning av hotell Södertörns högskola Institutionen för Livsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Miljövetenskap Höstterminen 2011 Programmet för Miljö och utveckling Miljömärkning av hotell En studie av miljömässiga och ekonomiska

Läs mer

Bioenergi & kretslopp stad/land

Bioenergi & kretslopp stad/land Bioenergi & kretslopp stad/land en samsyn Boverket Naturvårdsverket Bioenergi och kretslopp stad/land en samsyn 1 M SÖKORD: Samhällsplanering, miljömål, bioenergi, biobränslen, kretslopp, energiförsörjning,

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet

Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet Industrial and Financial Management Department of Business Studies University of Gothenburg 2009-06-23 Påverkande faktorer vid valet mellan vanlig el och grön el en studie av hushåll i Göteborgsområdet

Läs mer

Räntebeläggning av periodiseringsfonder

Räntebeläggning av periodiseringsfonder Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID 10 poäng LUNDS UNIVERSITET Januari 2006 Räntebeläggning av periodiseringsfonder Handledare: Maria Gårdängen Göran Anderson Författare:

Läs mer

D-UPPSATS. Revisionsplikten

D-UPPSATS. Revisionsplikten D-UPPSATS 2006:138 Revisionsplikten nödvändigt ont eller stor nytta för det lilla företaget? Rebecca Borgenstål Kristina Ericsson Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen för

Läs mer

Nyföretagande i Sverige

Nyföretagande i Sverige 2004:135 SHU EXAMENSARBETE Nyföretagande i Sverige Fallstudier av viktiga faktorer för nyföretagare EMMA BLOMQVIST IDA LUNDMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar EKONOMPROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige

2012:20. Köpta relationer. Om korruption i det kommunala Sverige 2012:20 Köpta relationer Om korruption i det kommunala Sverige MISSIV DATUM DIARIENR 2012-06-01 2011/174-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-06-16 Fi2011/2882 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare

Hade det inte kostat så mycket, hade det kanske varit enklare 1 Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Sociologi och Socialt Utvecklingsarbete C-uppsats Ht 2007 Handledare: Ann-Katrin Witt Examinator: Åke Nilsén Hade det inte kostat så mycket, hade

Läs mer