Utskottet för ekonomiutbildningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utskottet för ekonomiutbildningar"

Transkript

1 KALLELSE Nr 4: MDH /13 Utskottet för ekonomiutbildningar Utskottet för ekonomiutbildningar Datum och tid: Onsdagen den 21 augusti klockan Plats: Ypsilon, Västerås Ledamöter: Lars Hallén Ordförande Christos Papahristodoulou Lärarrepresentant Joakim Johansson Lärarrepresentant Marie Mörndal Lärarrepresentant, vice ordf Marlene Lundgren Studeranderepresentant Vakant Studeranderepresentant Marita Schwartz Extern ledamot Josephine Härdin Extern ledamot Magnus Hoppe Utbildningsledare Adjungerade: Peter Gustafsson Prodekan Tjänstemän: Maria Spennare Jonas Lostelius Handläggare Handläggare Fackliga företrädare: Håkan Lindgren SACO OFR-S

2 FÖREDRAGNINGSLISTA Nr 4: MDH /13 Utskottet för ekonomiutbildningar 1. Val av justeringsperson (B) 2. Fastställande av föredragningslista (B) 3. Resultat från kursvärderingssystem med avseende på VT13 (I) 4. Programutbud för läsåret 14/15 avseende utbildningar på svenska (I) 5. Revidering av utbildningsplan för International marketing (B) 6. Samhällsvetenskapliga programmet rapport (B) 7. Rapporter (I)

3 Nr 4: MDH /13 Utskottet för ekonomiutbildningar 1 Val av justeringsperson Förslag till beslut: att utse XX enligt utskottets förslag att jämte ordförande justera protokollet 2 Fastställande av föredragningslista Förslag till beslut: att fastställa förslag till föredragningslista

4 Nr 4: MDH /13 Utskottet för ekonomiutbildningar 3 Resultat från kursvärderingssystem med avseende på VT13 (informationsärende) Diarienummer: MDH /10 Handläggare: Jonas Lostelius Via det högskolegemensamma kursvärderingssystemet går det att göra omfattande datauttag över respondenternas svar. Det uttagna datamaterialet kan sorteras på olika nivåer (från akademi- till kurstillfällesnivå) och analyser på aggregerad nivå är möjliga. Mot bakgrund av fakultetsnämndens och utbildningsutskottens kvalitetsansvar presenteras resultat från kursvärderingssystemet med avseende på VT13. Av resultaten framgår att anordnandegraden är fortsatt god och att i stort sett samtliga kurstillfällen är föremål för utvärdering via högskolans webbaserade enkätverktyg. Resultaten på aggregerad nivå visar att i regel så upprätthålls samma resultat som tidigare terminer. Fortsatt är det många som svarar nej på frågan om man under kursen fått information om resultat på tidigare kursvärderingar och vilka eventuella förändringar som tidigare resultat har lett till. Sju kurstillfällen med 50 procents svarsfrekvens, fler än fem svarande och lägre sammanfattande omdöme än 3,0 identifieras för VT13. Givet att fakultetsnämnden vid sitt sammanträde den 30 maj 2013 beslöt att följa upp kursanalyser vid det sista sammanträdet 2013 har inte förekomsten av kursanalyser följts upp i föreliggande rapport. Föredragande: Föredras skriftligt. Ärendets beredning Utbildnings- och forskningssektionen har bearbetat data från högskolans kursvärderingssystem. Underlag i ärendet Bilaga 1: Rapport Resultat från kursvärderingssystem VT13 Bilaga 2: Nytt frågebatteri från svenska Delges Utbildningsledare vid samtliga akademier, avdelningschefer vid samtliga akademier

5 Nr 4: MDH /13 Utskottet för ekonomiutbildningar 4 Programutbud för läsåret 2014/2015 avseende utbildningar på svenska (informationsärende) Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Jonas Lostelius Fakultetsnämnden har det övergripande ansvaret för planering, styrning och kvalitetssäkring av utbildning på grund- och avancerad nivå och ska enligt rektors delegationsordning fatta beslut om programutbud och rekryteringsmål. Enligt den ordinarie tidplanen ska beslut om svenskt programutbud fattas vid fakultetsnämndens sammanträde den 10 oktober Verksamheten ska utvecklas i överensstämmelse med rektors beslut om verksamhetsmål, uppdrag och budget och högskolans utbildningsutbud ska ligga i linje med forsknings- och utbildningsstrategi för (FUS), vilket bland annat innefattar att utbildningskvaliteten ska vara hög. Fakultetsnämndens utskott (med undantag av forskningsutskottet) ska bereda förslag till beslut om programutbud. Vid sammanträdena i augusti 2013 ska utskotten utifrån akademiernas önskemål om programutbud och ytterligare uppföljningsunderlag påbörja beredningen av ärendet. Utskottens beredning fortsätter vid sammanträdena i september och då ska förslag till utbudsbeslut till fakultetsnämndens sammanträde den 10 oktober 2013 läggas. Föredragande: Handläggaren Jonas Lostelius Ärendets beredning Förfrågan om vilket programutbud som akademierna önskar och instruktioner för hur akademierna ska förfara för att lämna sina önskemål har skickats till akademiernas utbildningsledare med kännedom till bland annat akademichefer den 4 juni Akademiernas önskemål ska inkomma till utbildnings- och forskningssektionen senast den 20 september Av instruktionerna framgår att akademierna EST, IDT och UKK senast den 12 augusti 2013 ska ha inkommit med kommentarer av resultatet av sina åtgärdsplanerna för stärkt studentrekrytering till ett antal program som akademierna lämnade i inställandeprocessen våren Underlag i ärendet Bilaga 1 Besluts-PM Bilaga 2 Styrkort Bilaga 3 Prognoser över arbetskraftsbalans

6 Nr 4: MDH /13 Utskottet för ekonomiutbildningar 5 Revidering av utbildningsplan för International marketing Diarienummer: MDH /13 Handläggare: Maria Spennare Fakultetsnämnden har via rektors delegationsordning (MDH /12, beslutad den 24 april 2012) ansvar för att fatta beslut om revideringar av utbildningsplaner. Akademin för ekonomi, samhälle och teknik (EST) har den 11 juni 2013 inkommit med önskemål om revidering av utbildningsplanen för programmet där man vill ändra programmets behörighet och även göra en korrigering av namnet på värdakademin. Önskemålet om ändring beror på att EST behöver harmonisera antagnings-kraven för programmet i international marketing till det svenska magister-programmet i företagsekonomi. Då båda programmen leder fram till möjligheten att ta ut samma examen bör också förkunskapskraven i princip vara identiska. Nuvarande behörighet: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknik. Dessutom krävs Engelska B. Motsvarande behörighetskrav uttryckta för internationella sökande: A completed Bachelor's degree from an institution of higher education of three years or more, equivalent to at least 180 credits (180 ECTS credits) within the field of Social Science, Science or Technology. English B is required for Swedish students. Foreign students are required to submit a TOEFL test result, minimum score 575 with a TWE score of at least 4,5 (PBT) or 90 with a TWE score of at least 20 (ibt) or an IELTS test result with an overall band score of minimum 6.5 and no band score below 5.5 or equivalent. Föredragande: Maria Spennare Förslag till beslut Utskottet för ekonomiutbildningar föreslår fakultetsnämnden: att ändra behörigheten efter akademins önskemål till: Examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom företagsekonomi. Dessutom krävs Engelska B. Motsvarande behörighetskrav uttryckta för internationella sökande: A completed Bachelor's degree from an institution of higher education of three years or more, equivalent to at least 180 credits and with a major in the field of Business Administration. A TOEFL test result, with a minimum score of 575 with a TWE score of at least 4.5 (PBT) or 90 with a TWE score of at least 20 (ibt) or an IELTS test result with an overall band score of at least 6.5 and no band score below 5.5 or equivalent is required.

7 Nr 4: MDH /13 Utskottet för ekonomiutbildningar att därmed fastställa reviderad utbildningsplan för International marketing att gälla för utbildning som startar efter Ärendets beredning Ärendet har arbetats fram vid akademi EST, stämts av med STC/antagningen och har därefter beretts vid utbildnings- och forskningssektionen. Underlag i ärendet Bilaga 1: Akademins begäran om revidering Bilaga 2: Nu gällande utbildningsplan Delges Utbildningsledare EST, administrativchef EST

8 Nr 4: MDH /13 Utskottet för ekonomiutbildningar 6 Samhällsvetenskapliga programmet rapport Akademin EST har inkommit med en rapport i sitt utredningsarbete av det samhällsvetenskapliga programmet. Utredningen är ett uppdrag i EST:s verksamhetsplan för Uppdraget initierades genom ett programmöte med representanter för samtliga i programmet ingående akademiska ämnen samt ämnet nationalekonomi. Arbetet fokuserades mot att utreda hur dagens samhällsvetenskapliga program skulle kunna justeras för att hantera avvecklingen av historia som examensutgång, samt pröva om och hur nationalekonomi eventuellt skulle kunna införlivas som ett nytt ämne i programmet. Det sistnämnda som en möjlighet att, i linje med uppdraget, knyta det samhällsvetenskapliga programmet närmare ekonomiutbildningsområdet. Därtill har frågor om akademisk kvalitet, studentrekrytering och genomströmning varit aktuella, även om arbetet främst inriktats på de konkreta problemen med nödvändiga justeringar i liggande kursutbud. EST argumenterar för att det samhällsvetenskapliga programmet revideras enligt alternativ 1 eller att det fasas ut och ersätts med ett förvaltningsprogram enligt alternativ 2. Betraktat ur MHD:s samlade programutbud och beslutet om fyra prioriterade utbildningsområden önskar akademin vägledning från fakultetsnämnden kring vilket av dessa två alternativ som är att föredra. Att utveckla ett förvaltningsprogram (alternativ 2) förutsätter fortsatt utredningsarbete gällande förutsättningar för ett sådant vägval. Förslag till beslut Utskottet för ekonomiutbildningar har följande synpunkter på akademins rapport:

9 Nr 4: MDH /13 Utskottet för ekonomiutbildningar 7 Rapporter a) Utskottets ordförande rapporterar från senaste nämndmötet b) Studentrepresentanterna rapporterar c) Branschrepresentanter rapporterar d) Prodekan rapporterar Mötet avslutas

10 Bilaga 1 till ärende 3 MDH /10 RAPPORT 1 (6) Resultat från kursvärderingssystem med avseende på VT13 Utbildnings- och forskningssektionen Jonas Lostelius

11 Bilaga 1 till ärende 3 2 (6) Bakgrund Via det högskolegemensamma kursvärderingssystemet går det att göra omfattande datauttag över respondenternas svar. Datan kan i exempelvis datorprogrammet Excel sorteras på olika nivåer, från akademi- till kurstillfällesnivå och körningar mellan olika kategorier är möjliga. Uttagen möjliggör förutom snabba sorteringar även analyser på aggregerad nivå. Uttag kan göras när som helst men en lämplig tidpunkt är efter ett terminsslut. Mot bakgrund av fakultetsnämndens och utbildningsutskottens kvalitetsansvar presenteras resultat från kursvärderingssystemet med avseende på VT13. Ansvarsfördelning Enligt fakultetsnämndens arbetsordning ansvarar nämnden för beredning av och i förekommande fall beslut i frågor som rör uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen. Enligt utbildningsutskottens arbetsordning ska utskotten särskilt följa kvaliteten i verksamheten inom sitt ansvarsområde och rapportera till nämnden. I arbetsordningen anges även att resultat av kursvärderingar ska användas vid utvärdering av utbildningars kvalitet. Gällande kurser har rektor delegerat beslut om inställande av kurs- och programtillfällen inom utbildning till fakultetsnämnden medan rektor har delegerat beslut om inrättande och fastställande av kursplaner till respektive akademichef. Rektor har även i beslut ( , MDH /11) fastställt akademiernas inre organisation. I detta beslut anges att det är avdelningschef som utser kursansvarig lärare och att det för varje kurs ska finnas en kursansvarig lärare som svarar för utvärdering av kursen samt för att resultatet av utvärderingen kommuniceras med studentgruppen och utbildningsledare och att det dokumenteras så att det finns tillgängligt vid den fortsatta kursutvecklingen. Av samma rektorsbeslut kan utläsas att utbildningsledare ska ha kunskap om hur kvalitetsarbete bedrivs och bära ett samordningsansvar. Ytterligare en aktör i sammanhanget är ämnesföreträdarna vars uppgift enligt nyss nämnda rektorsbeslut är att företräda och svara för kursutveckling med avseende på vetenskaplig kompetens och kvalitet inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Vid inrättande/fastställande av kursplaner, vid inställande av kurstillfällen och vid utvärderingar av utbildningars kvalitet är det tänkbart att resultat från kursvärderingar utgör underlag. Data på aggregerad nivå kan utgöra startpunkt för att identifiera förbättringsområden eller för att identifiera kurser och kurstillfällen som får svaga resultat i kursvärderingarna. Av styckena ovan framgår att det finns flera funktioner som ur olika aspekter har intresse av att följa resultat från kursvärderingar och kursvärderingssystemet.

12 Bilaga 1 till ärende 3 3 (6) Analys av data för VT13 Analysmöjligheterna är många och inom föreliggande rapport finns endast möjlighet att lyfta fram några aspekter. Att kursvärderingar ska genomföras är ett förordningskrav och således är den så kallade anordnandegraden i MDH:s kursvärderingssystem relevant att följa upp. I nedanstående tabell jämförs antal utvärderingar i högskolans enkätverktyg (Netigate) med antal ej inställda kurstillfällen i databasen DSI. VT13 Utvärderingar i Netigate Ej inställda tillfällen i DSI Anordnandegrad EST % HVV % IDT % UKK % Under VT13 har en god anordnandegrad upprätthållits. Möjliga orsaker till att anordnandegraden inte är exakt 100 procent kan vara att det på några kurstillfällen inte fanns registrerade studenter, att alla kurstillfällen i DSI inte är reguljära poänggivande kurstillfällen, att ytterligare undersökningar har lagts upp i Netigate medan tillfället inte finns i DSI, att det i DSI finns kurskoder utan anmälningskoder samt att utvärderingar har beställts felaktigt. Däremot finns inga indikationer på att flera kurstillfällen har glömts bort eller liknande eller att vissa typer av kurstillfällen systematiskt inte utvärderas. Det sammanfattande omdömet för hela högskolan landar i genomsnitt på 3,7 (skala 1 till 5) och ligger i nivå med föregående terminer. Beträffande frågorna som relaterar till kursplanen (se nedanstående tabell, också skala 1 till 5) framträder på akademinivå inte några särskilda skillnader, varken mellan akademier eller mellan tidigare terminer. Not. För att få en uppfattning om vad frågorna står för bifogas grundmallen för kursvärderingar. Frågan om information om resultat på tidigare kursvärderingar och förändringar som de lett till har koppling till högskoleförordningen då förordningen gör gällande att högskolan ska informera om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranletts av kursvärderingarna. Av nedanstående tabell framgår att för VT13 svarar en majoritet nej på frågan och andelen som svarar nej ligger i nivå med föregående terminer.

13 Bilaga 1 till ärende 3 4 (6) Det är alltså på totalen fler som svarar att de inte fått återkoppling än som svarar att de fått återkoppling. Av UKK:s utvärderade kurstillfällen svarar tio eller fler att de inte fått återkoppling i 21 kurstillfällen. På HVV svarar tio eller fler nej i 15 kurstillfällen (i fyra av dessa har dock fler svarat att de fått information om tidigare kursvärderingar och eventuella förändringar än de tio eller fler som svarat att de inte fått informationen). På EST svarar tio eller fler nej i 27 kurstillfällen (i ett av dessa har fler svarat ja). På IDT svarar tio eller fler nej på frågan om denne vid början av kursen eller på annat sätt fick information om tidigare kursvärderingar och vilka eventuella förändringar som de lett till i 14 kurstillfällen. Jämfört med motsvarande resultat från VT12 har akademi EST förbättrat sitt resultat från 46 kurstillfällen där fler än tio svarat nej på frågan om de fått information om tidigare kursvärderingar till 27 kurstillfällen VT13. Det går förstås att sätta olika gränser för hur många som ska ange att de fått eller inte fått återkoppling på resultat och förändringar från tidigare kursvärderingar. Ovan har tanken varit att om så många som tio personer anger att de inte fått återkoppling så är det tillräckligt många för att rutinerna för återkoppling behöver förbättras. Av svaren på kurstillfällesnivå framgår det att det nästan alltid är några som anger att de fått återkoppling medan andra på samma tillfälle svarar att de inte fått återkoppling. Men om tio stycken inte anser sig ha fått återkoppling kan en slutsats vara att återkopplingen måste ges fler gånger och i fler sammanhang. Vidare framgår av flera fritextsvar att studenterna har fått översiktlig information om vad tidigare studenter har tyckt och att kursen har ändrats men att studenterna gärna vill veta mer i detalj vad förändringarna har bestått i. Under det här avsnittet ska också nämnas att det av Högskoleverkets rapport från tillsynsbesöket hösten 2011 (2012:14 R) beträffande högskolans kursvärderingar framgår att åtgärder kan / / behöva vidtas med anledning av vad studentkåren anfört om brister i återkopplingen, särskilt till studenter i kursens inledningsskede. Kurstillfällen VT13 med utvecklingspotential Totalt anordnade högskolan under VT13 cirka 800 kurstillfällen. Ett sätt att sovra i materialet med resultat från utvärderade kurstillfällen är att fokusera på de kurstillfällen som utifrån resultaten kan antas ha större utvecklingspotential än andra. För att identifiera sådana kurstillfällen givna under VT13 har följande urvalskriterier använts (där samtliga ska vara uppfyllda): 1. Under 3,0 i sammanfattande omdöme 2. Minst 50 procents svarsfrekvens 3. Minst fem svarande Motiveringar till urvalskriterierna är att kurstillfällena ska ha ett sammanfattande omdöme där de negativa svaren överväger samtidigt som svarsfrekvensen är någorlunda representativ. För att undvika alltför små grupper har minst fem svarande använts som gräns för antal svarande. Av tabellen nedan framgår under vilket utbildningsutskott respektive kurs sorterar. Den nionde av de tio kolumnerna innehåller ett urval av vanligt förekommande respondentkommentarer. Detta som ett sätt att illustrera vad

14 Bilaga 1 till ärende 3 5 (6) studenterna upplevt som bristfälligt. Följande sju kurstillfällen uppfyller urvalskriterierna. Utskott Akademi Kurskod Anmälningskod Kursnamn Antal svar Svarsfrekvens Sammanfattande omdöme, medelvärde (skala 1-5) Vanliga negativa respondentkommentarer i sammanställningen Information om tidigare kursvärdering och förändringar de lett till (ej svar/ja/nej/totalt) L UKK SQA Att som specialpedagog arbeta med sociala samspelsprocesser - fördjupning 2, ,4% Inställda förläsningar, salskrångel. Oklarheter om utformning av examinationen. Studiehandledningen otydlig. Mycket trevliga lärare, men rörigt. 3/0/8/11 H HVV VAE Normal graviditet, barnafödande och puerperium 1, ,7% Behövs mer struktur i kursen. För många frågor och för omfattande. Onödigt mycket litteratur. Schemat stämde inte med föreläsningarna. 0/3/13/16 H HVV VAE Kvalitativ metodteori 1, ,0% Hade önskat introduktion av kursen, med genomgång av studiehandledningen. Instruktioner inför seminarier är under all kritik. Böckerna var inte till någon hjälp alls. 1/1/13/15 H HVV FHA Sjukdomsförebygga nde metoder 2, ,0% Olika kvalitet på föreläsningar och föreläsare. Allt var väldigt rörigt. 9/0/7/16 H HVV VAE Vårdande som etik, relation och process 2,1 7 58,3% Önskvärt med hemtenta istället för salstenta. Kränkande attityd av kursledaren, många studenter har haft ångest inför seminarierna. 0/3/4/7 T EST MXA Systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete 2, ,0% Tentan kändes stor i förhållande till de 1,5 hp. Litteraturen var bristande. Handledningen till projekt bör förbättras. 1/0/13/14 T IDT MFL Flygmotorteknik 2, ,9% Många föreläsningar ägnades åt 0/2/12/14 räkning medan tentan innehöll väldigt liten andel räkning. Läraren gör räknefel hela tiden.

15 Bilaga 1 till ärende 3 6 (6) Tabellen för VT13 innehåller lika många kurstillfällen som motsvarande tabell för VT12. Ovanstående sju kurstillfällen ska ställas i relation till att högskolan VT13 anordnade totalt cirka 800 kurstillfällen. Kursanalyser Av tabellen ovan kan man dra slutsatsen att det finns förbättringspotential i dessa kurser/kurstillfällen. Ett sätt att följa kvalitetsarbetet är att följa upp att de kursanalyser 1 som ska göras verkligen görs. Vid fakultetsnämnden sammanträde den 30 maj 2013 beslöts att fakultetsnämnden årligen ska följa upp kursanalyser med en första rapportering vid det sista sammanträdet Givet detta och det faktum att några av kursvärderingarna för kurstillfällena på listan ovan avslutats sent i juni 2013 har inte förekomsten av kursanalyser följts upp i det här skedet. Svarsfrekvensen Ytterligare en intressant aspekt att analysera är svarsfrekvensen, som mäts per fråga (eftersom respondenterna kan välja att inte besvara alla frågor i en kursvärdering). I nedanstående tabell ges en bild över svarsfrekvensen i den sista frågan i kursvärderingarnas grundformulär som handlar om studentens sammanfattande omdöme om kursen. Den genomsnittliga svarsfrekvensen är för VT13 26,5 procent. Detta är mindre än för såväl VT12 (28,7 procent), HT11 (32,5 procent) som för VT11 (32,8 procent). Samtliga akademier uppvisar lägre genomsnittlig svarsfrekvens än tidigare terminer. Det kan dock framhållas att svarsfrekvensen mellan enskilda kurstillfällen skiljer sig stort, det finns tillfällen med upp mot 100 procents svarsfrekvens och det finns tillfällen med ned mot 0 procents svarsfrekvens. 1 I underlaget till rektorsbeslutet om införandet av kursvärderingssystemet omnämns kursanalys på följande sätt: Kursanalysen skall diskuteras i ett forum med en sammansättning som fastställs på akademin. I forumet skall ingå akademipersonal, studenter och när så anses lämpligt även företrädare för näringsliv och samhälle. Diskussionen skall antingen leda till beslut att kursen skall ges i oförändrad form eller till ett beslut om hur kursen skall förändras. Beslutet efter diskussionen av kursanalysen dokumenteras.

16 Bilaga 2 till ärende 3 Kursvärdering för [namn] Den här webbenkäten är en del av kursvärderingen för kursen med kurskoden i rubriken ovan. Genom att klicka på länken skriva in kurskoden ovan och klicka på SÖK så får du tillgång till kursplanen efter ytterligare ett klick på kurskoden. Den behövs när du ska svara på frågorna. Det finns en länk per respondent och det går inte att dela samma länk med andra. Din anonymitet är skyddad och de som hanterar data har inte möjlighet att koppla din identitet till de svar som du lämnar. Genom att klicka på rutan kontakt nederst på sidan kan du ställa frågor om enkäten via e post. Dina svar och de synpunkter som du lämnar är viktiga för högskolan. De är inte bara värdefulla när den här kursen ges nästa gång utan kommer också allmänt att påverka utvecklingen och kvalitetssäkringen av högskolans utbildningar. Tack för att du tar dig tid att svara! 1. Undervisning Kursens undervisning, det vill säga det praktiska genomförandet och de olika läraktiviteterna, gav mig förutsättningar att uppnå lärandemålen. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Förbättringsförslag och andra kommentarer (lämna gärna konkreta förslag/exempel) 2. Examination Kursens examination framgår av kursplanen. Examinationen av kursen var utformad så att den gav mig möjlighet att visa i vilken omfattning som jag har uppnått kursens lärandemål. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Förbättringsförslag och andra kommentarer (lämna gärna konkreta förslag på alternativa examinationsformer)

17 2. Examination Bilaga 2 till ärende 3 Kursens examination framgår av kursplanen. Examinationen av kursen var utformad så att den gav mig möjlighet att visa i vilken omfattning som jag har uppnått kursens lärandemål. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Förbättringsförslag och andra kommentarer (lämna gärna konkreta förslag på alternativa examinationsformer) 3. Litteratur och andra läromedel Kurslitteraturen (eller länk till kurslitteraturen) framgår av kursplanen. Kurslitteraturen och andra läromedel gav gott stöd för att jag skulle kunna uppnå kursens lärandemål. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Förbättringsförslag och andra kommentarer (lämna gärna konkreta förslag/exempel på annan litteratur eller läromedel) 4. Kursinnehåll I kursplanen beskrivs vad kursen ska handla om. Det faktiska kursinnehållet motsvarade det som står i kursplanen. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Förbättringsförslag och andra kommentarer (lämna gärna konkreta förslag/exempel)

18 4. Kursinnehåll Bilaga 2 till ärende 3 I kursplanen beskrivs vad kursen ska handla om. Det faktiska kursinnehållet motsvarade det som står i kursplanen. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Förbättringsförslag och andra kommentarer (lämna gärna konkreta förslag/exempel) 5. Samverkan 1 Denna fråga syftar till att undersöka din uppfattning om kursen knutit an till ett av de generella mål som högskolan har med sina utbildningar. Innehöll kursen några samverkansinslag (exempelvis extern föreläsare från företag/organisation/annat lärosäte, studiebesök, exempel/case studies, verksamhetsförlagd utbildning eller annan kontakt med företrädare från det omgivande samhället)? Nej gfedc Ja gfedc 6. Samverkan 2 Mervärde Kursen har haft inslag av samverkan (exempelvis extern föreläsare från företag/organisation/annat lärosäte, studiebesök, exempel/case studies, verksamhetsförlagd utbildning eller annan kontakt med företrädare från det omgivande samhället) som har givit ett mervärde till kursen. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Förbättringsförslag och andra kommentarer (lämna gärna konkreta förslag/exempel) 7. Internationalisering 1 Denna fråga syftar till att undersöka din uppfattning om kursen knutit an till ett av de generella mål som högskolan har med sina utbildningar.

19 Information om kursen, till exempel om examination/läsanvisningar/labinstruktioner, kan finnas i en kompletterande 7. Internationalisering 1 Bilaga 2 till ärende 3 Denna fråga syftar till att undersöka din uppfattning om kursen knutit an till ett av de generella mål som högskolan har med sina utbildningar. Har kursen haft inslag av internationalisering (exempelvis interaktion/samarbeten med internationella studenter under kursens gång, diskuterat ämnen från andra länders perspektiv/praxis, internationell gästföreläsare eller internationell litteratur) som har breddat dina perspektiv? Nej gfedc Ja gfedc 8. Internationalisering 2 Mervärde Kursen har haft inslag av internationalisering (exempelvis interaktion/samarbeten med internationella studenter under kursens gång, diskuterat ämnen från andra länders perspektiv/praxis, internationell gästföreläsare eller internationell litteratur) som har breddat dina perspektiv och som har givit ett mervärde till kursen. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Förbättringsförslag och andra kommentarer (lämna gärna konkreta förslag/exempel) 9. Jämlikhet Har du själv eller någon student du känner till på kursen missgynnats eller kränkts på grund av ålder, kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet/uttryck? gfedc gfedc gfedc Nej, varken jag själv eller någon annan har kränkts eller missgynnats. Ja, jag själv har kränkts eller missgynnats. Ja, någon annan har kränkts eller missgynnats. Om du svarat att du eller någon annan kränkts eller missgynnats, beskriv det som inträffat och om du vidtagit någon åtgärd. 10. Studiehandledning eller annan information om kursen

20 10. Studiehandledning eller annan information om kursen Bilaga 2 till ärende 3 Information om kursen, till exempel om examination/läsanvisningar/labinstruktioner, kan finnas i en kompletterande studiehandledning (kallas även kurs PM, studieinformation eller kursplanering) eller vara tillgänglig i Blackboard eller på en kurshemsida. Studiehandledningen eller motsvarande information om kursen underlättade för mig att planera studierna. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Förbättringsförslag och andra kommentarer (lämna gärna konkreta förslag/exempel på vad som var bra eller mindre bra) 11. Information om resultat på tidigare kursvärderingar Har du under kursen fått information om resultat på tidigare kursvärderingar och vilka eventuella förändringar som tidigare resultat har lett till? gfedc gfedc gfedc Ja Nej Ej tillämpligt (exempelvis om kursen var ny) Förbättringsförslag och andra kommentarer (lämna gärna konkreta förslag/exempel) 12. Förkunskapskrav Kursens förkunskapskrav var tillräckliga i förhållande till kursens svårighetsgrad. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Kommentarer (ange gärna om förkunskapskraven var för höga eller för låga)

21 Dina svar är betydelsefulla för att högskolan ska kunna vidareutveckla kursernas kvalitet. Du kan ändra eller komplettera dina 12. Förkunskapskrav Bilaga 2 till ärende 3 Kursens förkunskapskrav var tillräckliga i förhållande till kursens svårighetsgrad. 1 = Jag håller inte alls med = Jag håller med helt och hållet gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Kommentarer (ange gärna om förkunskapskraven var för höga eller för låga) 13. Egen arbetsinsats Den här frågan gäller din egen arbetsinsats på kursen. Räkna både med tiden som du har deltagit i undervisning och din egen studietid. Om du läst andra kurser parallellt ska du inte ta med den tiden här. Min genomsnittliga arbetsinsats i timmar per vecka bedömer jag till gfedc 0 4 gfedc 5 14 gfedc gfedc gfedc gfedc 45 Kommentarer 14. Sammanfattande omdöme om kursen Hur bedömer du kursen som helhet? 1 = Jag är inte alls nöjd = Jag är mycket nöjd gfedc gfedc gfedc gfedc gfedc Förbättringsförslag och andra kommentarer utöver det du redan skrivit, gärna om vad som har varit särskilt bra och vad som har varit mindre bra Det här är sista frågan i en uppsättning frågor som är gemensamma för alla kursvärderingar vid Mälardalens högskola. Härefter kan det följa ett antal frågor som är specifika för det här kurstillfället. Slut på kursvärderingen

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 4:2013 2013-08-22 MDH 1.1-23/13 Fakultetsnämnden, utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 22 augusti kl. 9.15-12.00 Plats:

Läs mer

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH

Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Peter Gustafsson 2012-09-04 ARBETSMATERIAL Strategiskt underlag för nätbaserad utbildning vid MDH Uppdrag Från rektor till fakultetsnämnden 2012: Fakultetsnämnden uppdras att ta fram en strategi för nätbaserad

Läs mer

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar

Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar KALLELSE Nr 5:2013 2013-10-03 MDH 1.1-23/13 Utskottet för teknikutbildningar Fakultetsnämnden utskottet för teknikutbildningar Datum och tid: Torsdag 3 oktober kl. 9.15-12.00 Plats: R3-131, Mälardalens

Läs mer

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant

Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca. Gordana Dodig-Crnkovic Lärarrepresentant. Johanna Westerlund Lärarrepresentant KALLELSE Nr 6 :2013 2013-10-25 MDH 1.1-18/13 Datum och tid: Plats: Fredagen den 25 oktober, klockan 9.30 15.00 ca Sammanträdeslokal: Park Inn, Uppsala Ledamöter: Peter Dobers Ordförande Yvonne Eriksson

Läs mer

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus

2009-12-08. Datum. och tid: Plats: Konferensrum. Tola Jonsson Ingela Rådestad Mats Börjesson Eva Sundgrenn Per. Dekanus Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-12-08 Nr 8:2009 Dnr. MDH 2009/1007 Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser)

Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) , www.uka.se Rapport 2014:15 Granskning av kurser som inte specifikt omfattas av kursfordringarna för någon examen 2014 och uppföljning av granskade kurser 2013 (uddakurser) Fastställd den 16 december

Läs mer

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2

Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna. Monica Hanefors. Nr: 2008: 2 Tummen upp för distansstudier! En utvärdering av lärarutbildning på distans vid Högskolan Dalarna Monica Hanefors Nr: 2008: 2 Högskolan Dalarna, Kultur och Lärande, arbetsrapport nr 2008:2 ISBN 978-91-89020-74-0

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer

Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering av ekonomer Mälardalens högskola Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 hp Vårterminen 2009 Seminariedatum 2009-05-27 Behovsanalys av vad som efterfrågas vid rekrytering

Läs mer

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor

Rapport 2009:36 R. Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Rapport 2009:36 R Utvärdering av socionomutbildningen vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag MÄLARDALENS HÖGSKOLA Västerås 2009-06-02 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i ekonomistyrning (EFO019) Vårterminen 2009 Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna DUC 2014/277/20 ÅRSREDOVISNING 2013 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2014-02-19 ORGANISATIONSPLAN 2013 2 Årsredovisning 2013 Högskolan Dalarna INNEHÅLL Organisationsplan 2 Innehåll 3 Resultatredovisning

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor

Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning, ingenjörsutbildning samt brandingenjörsutbildning vid svenska universitet och högskolor Del I Högskoleverkets rapportserie 2003:20 R Utvärdering av högskoleingenjörsutbildning,

Läs mer

20 årsredo 11 visning

20 årsredo 11 visning 211 årsredovisning 211/967 A31 Innehåll Högskolestyrelsen - Underskrifter... 3 Organisation... 4 Rektors förord... 5 RESULTATREDOVISNING... 6 NIVÅ... 6 Nya högskoleplatser... 8 Studieavgifter för tredjelandsstudenter......

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden

Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga nämnden Utbildningsvetenskapliga nämnden KALLELSE 2009-03-05 Nr 2:2009 Diarienr: MDH 2009/ /33 Fakultetsnämndens ledamöter Fackliga företrädare Övriga för kännedom enligt sändlista Kallelse till möte med utbildningsvetenskapliga

Läs mer

Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Nya ingenjörer om utbildning och arbete Nya ingenjörer om utbildning och arbete en enkätundersökning riktad till civil- och högskoleingenjörer i Sveriges Ingenjörer med examen 2005 eller 2006 Rapporten Nya ingenjörer om utbildning och arbete

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007

Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management. Studieordning 2007 Studiehandbok för studerande i Ekonomie kandidatprogrammet, Retail Management Studieordning 2007 HHS:s studieregler fastställs av Faculty and Program Board. Studiereglerna uppdateras vid behov. Den senaste

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer