Organisations- och strukturförändringar i staten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisations- och strukturförändringar i staten"

Transkript

1 Organisations- och strukturförändringar i staten Antal statliga myndigheter och anställda i tusental , prognos över antalet myndigheter 2007

2

3 Organisations- och strukturförändringar i staten

4 Produktion: Verva ISBN: Layout: Jupiter Reklam Tryck: Danagårds Grafi ska

5 Förord Regeringen gav i början av år 2006 Verket för förvaltningsutveckling, Verva, i uppdrag att samlat och översiktligt beskriva utvecklingen i förvaltningen i såväl Sverige som internationellt. Denna rapport är en redovisning av en del av det större uppdraget, som nu publiceras separat på grund av att ämnet organisations- och strukturförändringar i staten fått förnyad aktualitet, bland annat genom skrivningarna i budgetpropositionen för Kartläggningen visar att det skett stora förändringar i de statliga myndighetsstrukturerna sedan Myndigheterna har blivit färre, men större räknat i antalet anställda. Vid 1990-talets början fanns det statliga myndigheter på central, regional och lokal nivå. År 2005 hade antalet reducerats med två tredjedelar till 470 stycken, samtidigt som de statsanställda minskat med tio procent. Koncentrationen mot större enheter har skett stegvis och det finns flera exempel på att verksamheten samlats till en enda sammanhållen myndighet. Trenden mot s.k. enmyndigheter fortsatte även under 2006 och enligt budgetpropositionen för 2007 med de förändringar som aviserats där ska antalet minska ytterligare, till 380 vid årsskiftet 2007/08. Hela Vervas uppdrag ska redovisas under våren Det kommer även att avse statens och den offentliga sektorns betydelse för samhällsekonomin i olika avseenden samt de anställdas sammansättning när det gäller ålder, kön, utbildning och lön. Andra ämnen som kommer att tas upp, förutom det internationella perspektivet, är sjukfrånvaron, graden av etni sk mångfald och användningen av IT för att effektivisera den offentliga sektorns verksamhet. Detta ärende har beslutats av generaldirektören för Verva, Lena Jönsson. Närvarande vid beslutet var enhetschefen Christina von Greyerz och projekt ledaren Margareta Ringqvist, föredragande. Stockholm i december 2006 Lena Jönsson Generaldirektör Margareta Ringqvist Projektledare

6

7 Innehåll Såväl stora som små statliga myndigheter 7 Färre men större statliga myndigheter 12 Flest myndigheter inom samhällsskydd och rättskipning 19 Hundra myndigheter inom näringslivstjänster 29 Femtio myndigheter inom allmänna förvaltningstjänster 38 Långsiktig satsning på den högre utbildningen 47 Fyrtio myndigheter inom vård och socialt skydd 53 Trettio kulturmyndigheter 63 Försvarsmyndigheterna är tolv till antalet 66 Register över diagram och tablåer 75 Referenser 76 Sakregister 77 Bilaga: De statliga myndigheterna och antalet anställda år

8

9 Såväl stora som små statliga myndigheter och antalet har minskat 470 myndigheter 2005 Kartläggningen av den statliga myndighetsstrukturen i form av statliga myndigheter med anställd personal med domstolarna och andra regionala myndigheter inräknade visar att det fanns omkring 470 myndigheter som sysselsatte totalt personer år 2005 (diagram 1). Diagram 1. Antal statliga myndigheter och antal anställda i tusental , prognos över antalet myndigheter 2007 Antal Prognos n Antal myndigheter n Tusentals anställda Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik och egna beräkningar. mot år 1990 I början av 1990-talet fanns det närmare myndigheter under regering och riksdag. De sysselsatte då personer. Det innebär att antalet statliga myndigheter har minskat med två tredjedelar under en femtonårsperiod samtidigt som sysselsättningen gått ned med drygt 10 procent. 7

10 Här ingår inte de statliga affärsverken eller de statligt ägda bolagen. Inte heller de år 2005 omkring 65 statliga myndigheterna utan egen personal har räknats in. 1 Sysselsättningsbegreppet som använts genomgående i rapporten är antalet anställda omräknat till helårspersoner. Som senare ska visas är huvudförklaringen till förändringarna att många tidigare självständiga regionala och lokala myndigheter successivt slagits samman till större enheter och i flera fall så småningom bildat en enda myndighet. Antalet krympte ytterligare år 2006 Organisationsförändringarna under 2006 är i huvudsak kända, men en samlad statistik över hur de påverkar antalet statsanställda saknas ännu. De förändringar som hittills genomförts innebär att antalet myndigheter krymper till 410 och drygt anställda berördes av förändringarna. och enligt budgetpropositionen till 380 vid årsskiftet 2007/08 Om regeringens skrivningar i budgetpropositi onen för 2007 om nedläggningar av myndigheter och reformeringen av Arbetsmarknadsverket räknas in, skulle antalet myndigheter minska ytterligare, till omkring 380 stycken från den 1 januari Tillsammans med andra besparingar innebär det sannolikt att den statliga sysselsättningen minskar. Arbetsmarknadsverket hade närmare anställda år 2005 och de myndigheter som finns på regeringens lista över nedläggningar drygt 600, vilket innebär att omkring personer kan komma att beröras av omorganisationer fram till årsskiftet 2007/08. Tjugotvå myndigheter svarar för sextio procent av de anställda Den statliga sektorn består av såväl mycket stora som många små myndigheter. De som hade fler än tvåtusen anställda var tjugotvå till antalet och svarade för över 60 procent av sysselsättningen i staten år Av dessa har de fyra största och den minsta Tullverket tillkommit genom fusioner inom myndighetskoncerner till s.k. enmyndigheter (tablå 1). 1 Uppgiften om antalet myndigheter utan egen personal är hämtad från Statsförvaltningens utveckling , Statskontoret 2005:32. 8

11 Tablå 1. Statliga myndigheter med fler än tvåtusen anställda år 2005 Myndighet Antal anställda Försvarsmakten (inkl. utlandsstyrkor) Försäkringskassan Skatteverket Kriminalvården Vägverket Banverket Lunds universitet Polismyndigheten i Stockholm Uppsala universitet Regeringskansliet Göteborgs universitet Karolinska institutet Polismyndigheten i Västra Götaland Umeå universitet Stockholms universitet Linköpings universitet Migrationsverket Kungliga tekniska högskolan Statens institutionsstyrelse Polismyndigheten i Skåne län Statens lantbruksuniversitet Tullverket Summa Källor: Årsredovisningar för 2005 och SCB:s arbetsmarknadsstatistik. Trenden mot större enheter är tydlig Utvecklingen mot stora sammanhållna myndigheter är en tydlig trend inom statsförvaltningen. Att Försäkringskassan skulle bli en enda myndig het år 2005 och dessutom statlig är en stor förändring efter årtionden av översyner och diskussioner. Tidigare har försäkringskassornas ställning varit otydlig genom att de inte räknats som statliga myndigheter. 2 Tendensen märks på område efter område. Senast har enmyndigheter bildats inom kriminalvården, kronofogdarna och skogsorganisationen. Undantagen är polisen och än så länge Arbetsmarknadsverket Viktiga verksamheter där den regionala organisationen finns kvar är inom polisen och arbetsmarknadsmyndigheterna. Polismyndigheterna i de tre stor länen har dock fler än tvåtusen anställda, vilket gör att de finns med i tablå 1. 2 För jämförbarhetens skull ingår dock försäkringskassorna och de anställda där i denna rapport som länsvisa myndigheter under perioden

12 Arbetsmarknadsverkets organisation har varit förhållandevis stabil över tiden genom att den i princip har varit oförändrad i tjugo år, medan man inom polisen successivt slagit samman lokalkontor. Dagens länsvisa polismyndigheter har funnits i nästan tio år. som hamnar högt upp på listan över stora statliga myndigheter Enligt budgetpropositionen för 2007 kommer dock Arbetsm ark nads verkets organisation att förändras och neddragningar i anslagen förutsätts föra med sig att sysselsättningen inom verket minskar. Ombildn ingen till en enda sammanhållen myndighet innebär att Arbetsmarkn adsstyrelsen och länsarbetsnämnderna läggs ned och den nya myndigheten kommer sannolikt att hamna högt upp på listan över stora statliga myndigheter i tablå 1. Infrastrukturmyndigheter, nio universitet och två inom socialt skydd Andra stora myndigheter finns inom infrastruktur Vägverket och Banver ket och satsningen på den högre utbildningen gör att nio av Sveriges trettiofem universitet och högskolor hade fler än tvåtusen anställda år Vid sidan av Försäkringskassan finns två myndigheter Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse inom området socialt skydd som sysselsättningsmässigt överskred tvåtusengränsen. Små myndigheter Verksamheten avgör Statliga myndigheter verkar på en rad olika områden. Den nödvändiga storleken på myndigheten beror i hög grad på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Domstolar och tillsynsmyndigheter behöver inte ha lika många anställda för att kunna fullföra sina arbetsuppgifter som andra tjänsteproducerande myndigheter, som t.ex. Försäkringskassan och universiteten som har många kunder. De statliga myndigheterna är därför också många och förhållandevis små inom rättskipning och näringslivstjänster, områden där merparten av domstolarna respektive de flesta tillsynsmyndigheterna finns. Inom vissa verksamheter, t.ex. när det gäller livsmedel, ligger EU bakom kravet att tillsyn ska skiljas från annan statlig verksamhet, men det är än så länge inte någon generell regel. 10

13 Svenska institutet och Invest in Sweden Agency gör reklam för Sverige Svenska institutet är en myndighet med nittio anställda, som sedan länge har haft främjande uppgifter. Arbetet har visserligen inte från början bedrivits inom ramen för en statlig myndighet, men sedan andra världskrigets slut har uppgiften varit att gynna svenska intressen genom att informera om landet och sätta Sverige på världskartan. En statlig myndighet som inte har lika många år på nacken, men med besläktade uppgifter, är Myndigheten för utländska investeringar i Sverige eller Invest in Sweden Agency, som den också kallas. Den har funnits sedan 1996 och har omkring femtio anställda. Uppdraget är att öka utländska investeringar i Sverige och därmed stärka konkurrenskraften och bilden av Sverige i utlandet. Allt vanligare med nya små myndigheter för att lyfta en fråga Det finns flera exempel på att nya myndigheter bildats för att lösa ett problem eller lyfta fram en fråga för att betona dess vikt. Dessa är ofta små och har bland sina arbetsuppgifter också den att främja en viss utveckling. I dag finns det t.ex. särskilda myndigheter för brottsförebyggande verksam het, folkhälsa, integration, djurskydd, glesbygd, återknytning till historien och senast en myndighet för handikappolitik som ska driva på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta. Riksdagen beslutade också våren 2006 att en ny myndighet ska bildas under år 2007 för att arbeta med frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män. Valmyndigheten kan också räknas in i denna kategori eftersom den bland annat har till uppgift att verka för ett högre valdeltagande. Valideringsdelegationen är ett annat exempel på en fråga som har lyfts fram. Hur ska kunskaper värderas som erhållits genom erfarenheter och som inte kan dokumenteras i formella betyg? 11

14 Färre men större statliga myndigheter och antalet statsanställda har minskat Antalet statliga myndigheter med egen personal uppgick alltså till 470 vid årsskiftet 2005/06 och sysselsatte personer, vilket är en minskning med drygt 10 procent sedan Nedgången i antalet statsanställda var som störst under 1990-talets första hälft, därefter mattades takten av. Under de fyra första åren på 2000-talet ökade antalet statsanställda marginellt, med totalt fem procent. År 2005 minskade dock sysselsättningen åter, med personer eller ett par procent jämfört med året innan. Nedgången skedde inom försvaret, men de anställda inom den högre utbildningen blev också för första gången på många år färre. 3 Förändringar i myndighetsstrukturerna genom sammanslagningar Sedan 1990-talets början har det gjorts stora förändringar i den statli g a myndighetsstrukturen. Att antalet myndigheter minskat med två tredje delar beror på att många regionala och lokala enheter tidigare var själv ständiga myndigheter. Trenden har varit och den tycks fortsätta även framöver att slå samman myndigheter till större enheter. Koncentrationen till färre men större myndigheter har skett successivt sedan 1990 och det finns flera exempel på att statlig verksamhet samlats inom en enda rikstäckande centralmyndighet. Det gäller t.ex. Tullen, Skatteverket och Försäkringskassan. också under 2006 Under 2006 har tendensen fortsatt genom att Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och Skogsstyrelsen bildades genom en sammanslagning av totalt 56 tidigare självständiga myndigheter. Inom tingsrättsorganisationen fortsätter den översyn som startade 1999 och sammanslagningar beräknas pågå ytterligare en tid. Drygt anställda berördes av förändringarna under 2006 och antalet statliga myndigheter reducerades till omkring Utvecklingen av antalet anställda i staten framgår av diagram 4 på s

15 Sysselsättningen vid de myndigheter som berörts av sammanslagningar uppgick till närmare år Det motsvarar en tredjedel av alla statsanställda (tablå 2). Tablå 2. Sammanläggningar av myndigheter i staten, startår och antalet anställda 2005 Myndighet År Antal anställda Försvarsmakten Regeringskansliet Tullverket Sammanläggning av tingsrätter med start Arbetsmiljöverket Skatteverket Försäkringskassan Åklagarmyndigheten Kronofogdemyndigheten Kriminalvården Skogsstyrelsen Summa Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik. Regionala myndigheter fi nns än så länge kvar inom sju områden Inom sju verksamhetsområden finns den regionala strukturen kvar med självständiga myndigheter. Det gäller universitet och högskolor, polisen, Arbetsmarknadsverket, länsstyrelserna, domstolarna, den statliga lantmäteriorganisationen och Riksarkivet med sju landsarkiv samt Krigsarkivet. Det sistnämnda är en enhet som tillhör Riksarkivets organisation sedan Den regionala nivån avskaffas på sikt i lantmäteriet När det gäller lantmäteriorganisationen har den regering som satt före skiftet i början på oktober 2006, angett att man på sikt, efter vissa utökningar i arbetsuppgifterna från och med den 1 januari 2008, ska avskaffa den regionala nivån. 5 Förslag från myndigheterna själva Rikspolisstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen har tidigare kommit med egna förslag om att bilda s.k. enmyndigheter, men fick då inte gehör för sina idéer. 4 Landsarkiven finns i Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. I Stockholms län har Stockholms stadsarkiv motsvarande uppgifter, Malmö stadsarkiv utför dem i Malmö kommun på uppdrag av Landsarkivet i Lund och i Värmlands län är det Värmlandsarkiv som är arkivmyndighet för statliga myndigheter. 5 Lantmäteriverksamheten, prop. 2005/06:5. Se vidare s

16 Arbetsmarknadsverket ska reformeras från grunden I den nya regeringens första budgetproposition som kom hösten 2006 angavs att Arbetsmarknadsverket ska reformeras från grunden genom att Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna avvecklas. Den nya samman hållna myndigheten är tänkt att börja sin verksamhet den 1 januari En sådan förändring innebär att antalet statliga myndigheter minskar med ytterligare ett tjugotal. Antalet anställda som skulle beröras av omorganisationen uppgick år 2005 till Nya och nedlagda myndigheter Fyra nya bildades och nio lades ned under 2006 Utöver sammanslagningar inom myndighetskoncerner förekommer andra omstruktureringar inom den statliga myndighetssfären. Till exempel kan befintliga eller nya myndigheter ta över arbetsuppgifter från andra, som blir mindre eller läggs ned. Under 2006 tillkom fyra nya myndigheter samtidigt som nio lades ned (tablå 3) Tablå 3. Nybildade och nedlagda myndigheter under 2006 Nybildade myndigheter Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsarbete, Sadev Verket för förvaltningsutveckling, Verva Nedlagda myndigheter Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU Utlänningsnämnden Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR Statens utsädeskontroll Statens växtsortnämnd Statens bostadsnämnd Turistdelegationen Myndigheten för nätverk och samarbete Inom den högre utbildningen, NSHU Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam Källa: Sveriges statskalender Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Statens institut för särskilt utbildningsstöd 6 Arbetsmarknadsverket tas också upp på s

17 Även om myndigheter läggs ned är det sällsynt att den berörda verksamheten upphör. Så t.ex. har Utlänningsnämndens uppgifter övertagits av tre länsrätter och en kammarrätt och de nedlagda myndigheterna inom jordbruksområdet gått samman med Jordbruksverket. Förändringarna kommen teras ytterligare i samband med att respektive verksamhetsområde beskrivs. Regeringens prioriteringar Färre statliga myndigheter ökar effektiviteten enligt regeringen I budgetpropositionen för 2007 anger regeringen att den statliga myndighetsstrukturen blivit komplicerad och svåröverskådlig och att rena myndighetsuppgifter i dag blandas med opinionsbildande verksamhet, som rimmar illa med det svenska ämbetsmannaidealet. Regeringen vill därför se över hela den statliga verksamheten och ta ett samlat grepp om myndighetsstrukturen. Översynen ska ha som princip att framtidens myndigheter ska fokusera på statens kärnverksamhet och att antalet ska minskas. och en tydligare förvaltningsstruktur ska skapas Bland den nya regeringens förvaltningspolitiska prioriteringar under de närmaste åren finns därför att skapa en tydligare och mer överskådlig förvaltningsstruktur och att granska och ompröva de statliga myndigheternas opinionsbildande verksamhet. med hänsyn tagen till Ansvarskommitténs förslag Ansvarskommittén har bland sina uppgifter att också se över relationerna mellan regeringen och de statliga myndigheterna samt mellan staten och den kommunala nivån. Vid den kommande översynen av den statliga myndighetsstrukturen ska hänsyn tas till kommitténs betänkande, som kommer i början på Några myndigheter bör avvecklas redan under 2007 För att öka effektiviteten inom offentlig sektor och minska byråkratin ska, enligt budgetpropositionen, ett antal myndigheter avvecklas redan under år 2007 (tablå 4). 7 Budgetpropositionen för 2007, prop. 2006/07:1, s. 48 respektive Statsförvaltningens utveckling, bilaga 1 till Utgiftsområde 2 i samma proposition. 15

18 Tablå 4. Statliga myndigheter som ska läggas ned under 2007 och antalet berörda anställda år 2005 Myndighet Antal anställda Arbetslivsinstitutet 380 Integrationsverket 100 Djurskyddsmyndigheten 90 Handelsfl ottans kultur- och fritidsråd 30 Institutet för psykosocial medicin 30 Summa 630 Källor: Budgetpropositionen, prop. 2006/07:1 och SCB:s arbetsmarknadsstatistik. och fyra ombudsmän ersättas av en Dessutom anges att fyra av de fem ombudsmännen ska läggas ned och ersättas av en gemensam ombudsmannaorganisation i en ny myndighet, Ombudsmannen mot diskriminering. 8 Arbetsmiljöverket kommer att bantas Arbetsmiljöverket, som bildades i början på 2000-talet genom en sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen och den regionala yrkesinspektionsorganisationen, ska bantas. Myndigheten har i dag 810 anställda. Enligt budgetpropositionen för 2007 ska anslagen minskas, vilket kommer att medföra en nedgång i sysselsättningen vid verket med omkring 280 personer eller 35 procent under perioden och omorganisationen av stabsmyndigheterna ses över Den tidigare regeringen genomförde en omorganisation av stabsmyndigheterna som berörde Ekonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret. Den medförde att Verket för förvaltningsutveckling, Verva, bildades samtidigt som Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR, lades ned vid årsskiftet 2005/06 (tablå 3). För att stärka och samordna det stöd i förvaltningspolitiska frågor som myndigheterna ger regeringen vill man, enligt budgetpropositionen för år 2007, göra en översyn av omorganisationen. Kammarkollegiet kan också komma att beröras av granskningen genom att rollen som stabsmyndighet förstärks. 8 De fyra ombudsmännen är Handikappombudsmannen, HO, Jämställdhetsombudsmannen, JämO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO. För en utförligare beskrivning se s Prop. 2006/07:1, Utgiftsområde 2, bilga 1. Arbetsmiljöverket tas även upp på s

19 Heterogen verksamhet Den svenska staten är heterogen. Myndigheterna bedriver verksamhet på en rad vitt skilda områden och det finns stora skillnader i myndighetsstrukturerna beroende på typ av arbetsuppgifter. Många myndigheter inom domstolsväsendet men få i försvaret Antalet myndigheter är flest inom samhällsskydd och rättskipning beroende på de många förhållandevis små domstolarna, medan det inom försvaret efter det att Försvarsmakten bildades 1994 bara finns drygt ett tiotal (diagram 2). Diagram 2. Andel och antal statliga myndigheter och sysselsättning fördelade på verksamhetsområden 2005 Procent n Antal myndigheter n Sysselsättning Samhällsskydd och rättskipning 40,5 98 Näringslivstjänster 26,5 28,7 54 Allmänna förvaltningstjänster 51 51,8 Utbildning Vård och socialt skydd 33 Kultur 2,4 12 Försvar 25,6 Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik. Anm. Siffrorna ovanför staplarna anger antalet myndigheter respektive antalet sysselsatta i tusental. Indelningen följer FN:s standard Classifi cation of Functions of Government, CoFoG. Näringslivstjänster och vård och socialt skydd är dock sammanslagningar av fl era CoFoG-områden. Antalet myndigheter på central och regional nivå ett debattämne Antalet statliga myndigheter har varit ett debattämne under senare år och olika uppgifter har cirkulerat, inte beroende på osäkerhet i statistiken utan på det enkla faktum att kartläggningarna som gjorts har använt olika definitioner på myndigheter och avgränsningen av staten. Detta har i sin tur berott på skilda syften med studierna. 17

20 För att försöka bringa reda i oredan har denna rapport disponerats efter hur många självständiga statliga myndigheter som finns på central och regional nivå per verksamhetsområde. Indelningen följer FN:s standard Classification of Functions of Government, CoFoG, som senast reviderades år En förteckning över de statliga myndigheterna fördelade på verksamhetsområden finns bilagd. 18

21 Flest myndigheter inom samhällsskydd och rättskipning Polisen svarar för mer än hälften av de anställda Till området samhällsskydd och rättskipning räknas polisen, kriminalvården, domstolsväsendet, kronofogdarna och åklagarna. Det är inom detta område som antalet statliga myndigheter är flest. Vid årsskiftet 2005/06 uppgick de till närmare 180 stycken. De sysselsatte drygt personer eller knappt en femtedel av de statsanställda, varav polisen svarade för mer än hälften. Tio procent mindre på femton år Genom att polisväsendet väger så tungt på området har sysselsättningen inom samhällsskydd och rättskipning totalt utvecklats i ungefär samma takt som inom polisen. Det innebär att nedgången under större delen av 1990-talet och uppgången därefter är den samma för verksamhetsområdet som helhet som för polisväsendet. År 2005 var området 10 procent mindre mätt i antalet anställda jämfört med för femton år sedan. Utvecklingen inom de andra delområdena skiljer sig dock åt (diagram 3). Diagram 3. Sysselsättningen inom polisväsendet, kriminalvården och domstolarna , index 1990=100 Index 1990= Kriminalvård Domstolar Polisväsendet Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik. 19

22 Tjugotvå polismyndigheter mot hundra fl er 1990 Sedan 1998 är polismyndigheterna organiserade länsvis med Riks polisstyrelsen som central förvaltnings- och tillsynsmyndighet. Antalet myndigheter uppgår alltså till tjugotvå. År 1990 fanns nästan hundra fler, men antalet krympte successivt i takt med att lokala myndigheter slogs ihop. Länsstyrelsernas ansvar upphörde vid 1990-talets slut Från och med 1992 fungerade länspolismästare inom länsstyrelserna som regionala polischefer. Vid 1990-talets slut upphörde länsstyrelsernas ansvar för polisverksamheten och den leds numera av en polisstyrelse i varje län. Ledamöterna nomineras av partierna och utses av regeringen. Kraftiga besparingar under större delen av 1990-talet Besparingarna och rationaliseringarna innebar att antalet anställda inom polisen sjönk kraftigt från och med 1990, med över personer eller dryga 15 procent. Efter övergången till den länsvisa organisationen har polisen fått förstärkning av resurserna och sysselsättningen har ökat igen. Under perioden steg antalet anställda med eller sju procent till totalt (diagram 3). men därefter ville man anställa fl er För att underlätta rekryteringen av nya poliser har polisutbildningen byggts ut under 2000-talets början. Sedan 2001 finns utbildningen på tre orter, i Solna, Umeå och Växjö. Från och med 2002 finns även möjlighet att studera på distans. En utredning om den framtida polisutbildningen pågår och ska vara slutförd den sista januari Flera universitet och högskolor har markerat sitt intresse för att starta sådana utbildningar. Tjugotusen poliser år 2010 Regeringen vill, enligt budgetpropositionen för 2007, satsa mer på polisen genom att fler ska utbildas och anställas. Därför tillförs extra resurser. År 2005 fanns sammanlagt poliser sysselsatta vid de regionala polismyndigheterna. Regeringens mål är att de år 2010 ska vara till antalet, en ökning med 20 procent. 20

23 Hälften av de anställda fi nns i storlänen Bland annat beroende på länens skilda befolkningsstorlek varierar sysselsättningen vid de enskilda polismyndigheterna. De tre storlänen svarade för hälften av de anställda år I Stockholms län fanns 5 200, i Västra Götaland och i Skåne Minst är polis myndigheten på Gotland med 125 anställda. 11 Omkring nittio domstolar med nästan femtusen anställda Att myndigheterna är många inom området samhällsskydd och rättskipning förklaras av strukturen inom domstolsväsendet med åtminstone jämfört med polisen förhållandevis små enheter. Antalet domstolar uppgick vid årsskiftet 2005/06 till ett nittiotal, varav 56 var tingsrätter. 12 Domstolsväsendet hade då totalt närmare anställda. Fyrtio tingsrätter har upphört Medan stora omstruktureringar gjordes i staten i övrigt under 1990-talet var domstolarnas organisation länge förhållandevis stabil. Från och med år 1999 påbörjades dock ett förändringsarbete när det gäller tingsrätterna. Sedan dess har närmare sjuttio tingsrätter berörts av omorganisation och fyrtio lagts ned som självständiga myndigheter, varav tolv under Den dömande verksamheten har dock inte upphört på riktigt lika många platser. Den finns i några fall kvar, på sex orter. En utvärdering har visat att det skapat problem med samordning, arbetsfördelning och arbetsledning när en tingsrätt har flera kansliorter och fl er nedläggningar är på gång Enligt Domstolsverket finns planer på fortsatt koncentration och sammanläggning av tingsrätter. Vissa är beslutade av regeringen och andra är ännu på planeringsstadiet. Dagens nio tingsrätter i Stockholm blir t.ex. sju den 1 april Västmanlands tingsrätt har i dag verksamhet i Köping, Sala och Västerås. De två förstnämnda ska läggas ned som kansliorter senast den 1 november 2007 och tingsrätten kommer därefter att ha ett kansli enbart i Västerås Rikspolisstyrelsens årsredovisning för Om man till domstolsväsendet också räknar hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten som också sorterar under Domstolsverket tillkommer ett tiotal myndigheter med totalt 320 anställda år Källa: Sveriges domstolar årsredovisning Förändringar i tingsrättsorganisationen en utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter , SOU 2003:5. 14 Sveriges domstolar årsredovisning

24 Antalet anställda har minskat med en fjärdedel på femton år Under perioden har sysselsättningen vid domstolarna kontinuerligt gått ned. Sammantaget har eller en fjärdedel av personalen försvunnit (diagram 3). Innan översynen av tingsrätternas organisation påbörjades var det främst på administrativ personal som besparingar gjordes. Därefter påverkades utvecklingen av sammanläggningarna av tingsrätter och renodlingen av verksamheten som innebar att arbetsuppgifter koncentrerades till vissa tingsrätter eller fördes över till någon annan myndighet. Ansvaret för bo upp teckningar flyttades t.ex. från tingsrätterna till Skatteverket och avdelningar för fastighetsinskrivning har koncentrerats och finns endast vid sju tingsrätter sedan Den 1 juli 2005 flyttades också inskrivningen av rättigheter i luftfartyg från tingsrätt till den då nybildade Luftfartsstyrelsen. Nya uppgifter när Utlänningsnämnden lades ned och de anställda blev fler Från den 31 mars 2006 finns en ny instans- och processordning för ut länningsoch medborgarskapsärenden. Överprövning av Migrations verkets beslut kan göras vid länsrätterna i Stockholm, Skåne och Göteborg. Länsrätternas beslut ska kunna överklagas till Kammarrätten i Stockholm som sista instans. Domstolarnas nya arbetsuppgifter medförde att 450 personer anställdes under I och med att den nya ordningen infördes lades Utlänningsnämnden ned och omkring 300 anställda berördes av den förändringen, varav närma re åttio personer sades upp. 15 Fler arbetsuppgifter kommer att försvinna Regeringen har föreslagit att huvudmannaskapet för inskrivningsärenden, dvs. huvudsakligen frågor om lagfart för och inteckning i fastigheter, förs över från Domstolsverket och de sju tingsrätterna till Lantmäteriverket den 1 januari Syftet med förändringen är att skapa en samlad statlig organisation för fastighetsanknutna ärenden. Den beräknas innebära en nedgång i sysselsättningen vid domstolarna framöver Budgetpropositionen, prop.2006/07:1, Utgiftsområde 2, bilaga Lantmäteriverksamheten, prop. 2005/06:5. 22

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Rapport 1/09 Att styra jämställt Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007 2009

Rapport 1/09 Att styra jämställt Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007 2009 1/09 Rapport Att styra jämställt Kartläggning av regleringen av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete, år 2007 2009 Utgivare: Nationella sekretariatet för genusforskning Göteborgs universitet

Läs mer

Staten regionalt och lokalt

Staten regionalt och lokalt 2008:3 Staten regionalt och lokalt Modeller för organisation och samverkan MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-01-23 2007/227-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-11-09 Dnr 26/07 Förvaltningskommittén (Fi 2006:08)

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:62

Regeringens proposition 2008/09:62 Regeringens proposition 2008/09:62 F-skatt åt fler Prop. 2008/09:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 2008 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet)

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket

2014:21. Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket 2014:21 Myndighetsanalys av Arbetsmiljöverket MISSIV DATUM DIARIENR 2014-09-29 2014/53-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-27 A2014/908/ARM Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Myndighetsanalys

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5 2010 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Detta är Sveriges Domstolar... 8 2.1 Organisation... 8 2.2 Genomförda och pågående förändringar... 11 3 Sammanfattning... 12 4 Resultatutveckling i

Läs mer

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter

På väg mot en sammanhållen Polismyndighet. Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter På väg mot en sammanhållen Polismyndighet Fas 2: Beslut om polisregioner och huvudorter Innehåll Innehåll... 1 Beslut om polisregioner och huvudorter... 2 1 Uppdraget... 3 2 Indelning i polisregioner...

Läs mer

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3

SPECIALISERING. En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund. DV-rapport 2003:3 SPECIALISERING En förstudie i samarbete med Sveriges Domareförbund DV-rapport 2003:3 Sammanfattning Målet för förstudien har varit att undersöka om någon eller några olika typer av specialisering för domare

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Yttrande över Domstolsverkets rapport angående underrättsorganisationen i Stockholms län

Yttrande över Domstolsverkets rapport angående underrättsorganisationen i Stockholms län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE SIDA 2014-06-26 KS-2014/848.109 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Kommunstyrelsen Yttrande över Domstolsverkets rapport

Läs mer

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna

2003:27. Effektivare tillsyn över energimarknaderna 2003:27 Effektivare tillsyn över energimarknaderna MISSIV DATUM DIARIENR 2003-11-10 2002/365-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-09-05 N2002/8516/ESB Regeringen Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Att flytta eller inte flytta?

Att flytta eller inte flytta? Att flytta eller inte flytta? Utvärderingsrapport om Projekt Stockholm INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:03 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 1. Utvärderingens ramar 5 Bakgrund 5 Utgångspunkter och

Läs mer

Myndigheternas ledningsformer

Myndigheternas ledningsformer 2014:4 Myndigheternas ledningsformer en kartläggning och analys MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-02-20 2013/142-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-06-13 S2013/4539/SFÖ (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Varför universitet? Innehållsförteckning

Varför universitet? Innehållsförteckning Varför universitet? (Lars Brandell september 2007 rättad 2007-09-29) Termen universitet har kommit i centrum av debatten om den högre utbildningen och forskningen i vårt land. Det sägs ofta att vi har

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter

Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter Rapport Effektivisering av kärnverksamheter: Exempel från statliga myndigheter 2014:59 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar.

Läs mer

Samordning av häktningsverksamhet

Samordning av häktningsverksamhet Samordning av häktningsverksamhet Domstolsverket Postadress Besöksadress Telefon Telefax Internetadress E-postadress 551 81 Jönköping Kyrkogatan 34 036-15 53 00 036-16 57 21 www.dom.se domstolsverket@dom.se

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer