Organisations- och strukturförändringar i staten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisations- och strukturförändringar i staten"

Transkript

1 Organisations- och strukturförändringar i staten Antal statliga myndigheter och anställda i tusental , prognos över antalet myndigheter 2007

2

3 Organisations- och strukturförändringar i staten

4 Produktion: Verva ISBN: Layout: Jupiter Reklam Tryck: Danagårds Grafi ska

5 Förord Regeringen gav i början av år 2006 Verket för förvaltningsutveckling, Verva, i uppdrag att samlat och översiktligt beskriva utvecklingen i förvaltningen i såväl Sverige som internationellt. Denna rapport är en redovisning av en del av det större uppdraget, som nu publiceras separat på grund av att ämnet organisations- och strukturförändringar i staten fått förnyad aktualitet, bland annat genom skrivningarna i budgetpropositionen för Kartläggningen visar att det skett stora förändringar i de statliga myndighetsstrukturerna sedan Myndigheterna har blivit färre, men större räknat i antalet anställda. Vid 1990-talets början fanns det statliga myndigheter på central, regional och lokal nivå. År 2005 hade antalet reducerats med två tredjedelar till 470 stycken, samtidigt som de statsanställda minskat med tio procent. Koncentrationen mot större enheter har skett stegvis och det finns flera exempel på att verksamheten samlats till en enda sammanhållen myndighet. Trenden mot s.k. enmyndigheter fortsatte även under 2006 och enligt budgetpropositionen för 2007 med de förändringar som aviserats där ska antalet minska ytterligare, till 380 vid årsskiftet 2007/08. Hela Vervas uppdrag ska redovisas under våren Det kommer även att avse statens och den offentliga sektorns betydelse för samhällsekonomin i olika avseenden samt de anställdas sammansättning när det gäller ålder, kön, utbildning och lön. Andra ämnen som kommer att tas upp, förutom det internationella perspektivet, är sjukfrånvaron, graden av etni sk mångfald och användningen av IT för att effektivisera den offentliga sektorns verksamhet. Detta ärende har beslutats av generaldirektören för Verva, Lena Jönsson. Närvarande vid beslutet var enhetschefen Christina von Greyerz och projekt ledaren Margareta Ringqvist, föredragande. Stockholm i december 2006 Lena Jönsson Generaldirektör Margareta Ringqvist Projektledare

6

7 Innehåll Såväl stora som små statliga myndigheter 7 Färre men större statliga myndigheter 12 Flest myndigheter inom samhällsskydd och rättskipning 19 Hundra myndigheter inom näringslivstjänster 29 Femtio myndigheter inom allmänna förvaltningstjänster 38 Långsiktig satsning på den högre utbildningen 47 Fyrtio myndigheter inom vård och socialt skydd 53 Trettio kulturmyndigheter 63 Försvarsmyndigheterna är tolv till antalet 66 Register över diagram och tablåer 75 Referenser 76 Sakregister 77 Bilaga: De statliga myndigheterna och antalet anställda år

8

9 Såväl stora som små statliga myndigheter och antalet har minskat 470 myndigheter 2005 Kartläggningen av den statliga myndighetsstrukturen i form av statliga myndigheter med anställd personal med domstolarna och andra regionala myndigheter inräknade visar att det fanns omkring 470 myndigheter som sysselsatte totalt personer år 2005 (diagram 1). Diagram 1. Antal statliga myndigheter och antal anställda i tusental , prognos över antalet myndigheter 2007 Antal Prognos n Antal myndigheter n Tusentals anställda Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik och egna beräkningar. mot år 1990 I början av 1990-talet fanns det närmare myndigheter under regering och riksdag. De sysselsatte då personer. Det innebär att antalet statliga myndigheter har minskat med två tredjedelar under en femtonårsperiod samtidigt som sysselsättningen gått ned med drygt 10 procent. 7

10 Här ingår inte de statliga affärsverken eller de statligt ägda bolagen. Inte heller de år 2005 omkring 65 statliga myndigheterna utan egen personal har räknats in. 1 Sysselsättningsbegreppet som använts genomgående i rapporten är antalet anställda omräknat till helårspersoner. Som senare ska visas är huvudförklaringen till förändringarna att många tidigare självständiga regionala och lokala myndigheter successivt slagits samman till större enheter och i flera fall så småningom bildat en enda myndighet. Antalet krympte ytterligare år 2006 Organisationsförändringarna under 2006 är i huvudsak kända, men en samlad statistik över hur de påverkar antalet statsanställda saknas ännu. De förändringar som hittills genomförts innebär att antalet myndigheter krymper till 410 och drygt anställda berördes av förändringarna. och enligt budgetpropositionen till 380 vid årsskiftet 2007/08 Om regeringens skrivningar i budgetpropositi onen för 2007 om nedläggningar av myndigheter och reformeringen av Arbetsmarknadsverket räknas in, skulle antalet myndigheter minska ytterligare, till omkring 380 stycken från den 1 januari Tillsammans med andra besparingar innebär det sannolikt att den statliga sysselsättningen minskar. Arbetsmarknadsverket hade närmare anställda år 2005 och de myndigheter som finns på regeringens lista över nedläggningar drygt 600, vilket innebär att omkring personer kan komma att beröras av omorganisationer fram till årsskiftet 2007/08. Tjugotvå myndigheter svarar för sextio procent av de anställda Den statliga sektorn består av såväl mycket stora som många små myndigheter. De som hade fler än tvåtusen anställda var tjugotvå till antalet och svarade för över 60 procent av sysselsättningen i staten år Av dessa har de fyra största och den minsta Tullverket tillkommit genom fusioner inom myndighetskoncerner till s.k. enmyndigheter (tablå 1). 1 Uppgiften om antalet myndigheter utan egen personal är hämtad från Statsförvaltningens utveckling , Statskontoret 2005:32. 8

11 Tablå 1. Statliga myndigheter med fler än tvåtusen anställda år 2005 Myndighet Antal anställda Försvarsmakten (inkl. utlandsstyrkor) Försäkringskassan Skatteverket Kriminalvården Vägverket Banverket Lunds universitet Polismyndigheten i Stockholm Uppsala universitet Regeringskansliet Göteborgs universitet Karolinska institutet Polismyndigheten i Västra Götaland Umeå universitet Stockholms universitet Linköpings universitet Migrationsverket Kungliga tekniska högskolan Statens institutionsstyrelse Polismyndigheten i Skåne län Statens lantbruksuniversitet Tullverket Summa Källor: Årsredovisningar för 2005 och SCB:s arbetsmarknadsstatistik. Trenden mot större enheter är tydlig Utvecklingen mot stora sammanhållna myndigheter är en tydlig trend inom statsförvaltningen. Att Försäkringskassan skulle bli en enda myndig het år 2005 och dessutom statlig är en stor förändring efter årtionden av översyner och diskussioner. Tidigare har försäkringskassornas ställning varit otydlig genom att de inte räknats som statliga myndigheter. 2 Tendensen märks på område efter område. Senast har enmyndigheter bildats inom kriminalvården, kronofogdarna och skogsorganisationen. Undantagen är polisen och än så länge Arbetsmarknadsverket Viktiga verksamheter där den regionala organisationen finns kvar är inom polisen och arbetsmarknadsmyndigheterna. Polismyndigheterna i de tre stor länen har dock fler än tvåtusen anställda, vilket gör att de finns med i tablå 1. 2 För jämförbarhetens skull ingår dock försäkringskassorna och de anställda där i denna rapport som länsvisa myndigheter under perioden

12 Arbetsmarknadsverkets organisation har varit förhållandevis stabil över tiden genom att den i princip har varit oförändrad i tjugo år, medan man inom polisen successivt slagit samman lokalkontor. Dagens länsvisa polismyndigheter har funnits i nästan tio år. som hamnar högt upp på listan över stora statliga myndigheter Enligt budgetpropositionen för 2007 kommer dock Arbetsm ark nads verkets organisation att förändras och neddragningar i anslagen förutsätts föra med sig att sysselsättningen inom verket minskar. Ombildn ingen till en enda sammanhållen myndighet innebär att Arbetsmarkn adsstyrelsen och länsarbetsnämnderna läggs ned och den nya myndigheten kommer sannolikt att hamna högt upp på listan över stora statliga myndigheter i tablå 1. Infrastrukturmyndigheter, nio universitet och två inom socialt skydd Andra stora myndigheter finns inom infrastruktur Vägverket och Banver ket och satsningen på den högre utbildningen gör att nio av Sveriges trettiofem universitet och högskolor hade fler än tvåtusen anställda år Vid sidan av Försäkringskassan finns två myndigheter Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse inom området socialt skydd som sysselsättningsmässigt överskred tvåtusengränsen. Små myndigheter Verksamheten avgör Statliga myndigheter verkar på en rad olika områden. Den nödvändiga storleken på myndigheten beror i hög grad på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Domstolar och tillsynsmyndigheter behöver inte ha lika många anställda för att kunna fullföra sina arbetsuppgifter som andra tjänsteproducerande myndigheter, som t.ex. Försäkringskassan och universiteten som har många kunder. De statliga myndigheterna är därför också många och förhållandevis små inom rättskipning och näringslivstjänster, områden där merparten av domstolarna respektive de flesta tillsynsmyndigheterna finns. Inom vissa verksamheter, t.ex. när det gäller livsmedel, ligger EU bakom kravet att tillsyn ska skiljas från annan statlig verksamhet, men det är än så länge inte någon generell regel. 10

13 Svenska institutet och Invest in Sweden Agency gör reklam för Sverige Svenska institutet är en myndighet med nittio anställda, som sedan länge har haft främjande uppgifter. Arbetet har visserligen inte från början bedrivits inom ramen för en statlig myndighet, men sedan andra världskrigets slut har uppgiften varit att gynna svenska intressen genom att informera om landet och sätta Sverige på världskartan. En statlig myndighet som inte har lika många år på nacken, men med besläktade uppgifter, är Myndigheten för utländska investeringar i Sverige eller Invest in Sweden Agency, som den också kallas. Den har funnits sedan 1996 och har omkring femtio anställda. Uppdraget är att öka utländska investeringar i Sverige och därmed stärka konkurrenskraften och bilden av Sverige i utlandet. Allt vanligare med nya små myndigheter för att lyfta en fråga Det finns flera exempel på att nya myndigheter bildats för att lösa ett problem eller lyfta fram en fråga för att betona dess vikt. Dessa är ofta små och har bland sina arbetsuppgifter också den att främja en viss utveckling. I dag finns det t.ex. särskilda myndigheter för brottsförebyggande verksam het, folkhälsa, integration, djurskydd, glesbygd, återknytning till historien och senast en myndighet för handikappolitik som ska driva på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta. Riksdagen beslutade också våren 2006 att en ny myndighet ska bildas under år 2007 för att arbeta med frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män. Valmyndigheten kan också räknas in i denna kategori eftersom den bland annat har till uppgift att verka för ett högre valdeltagande. Valideringsdelegationen är ett annat exempel på en fråga som har lyfts fram. Hur ska kunskaper värderas som erhållits genom erfarenheter och som inte kan dokumenteras i formella betyg? 11

14 Färre men större statliga myndigheter och antalet statsanställda har minskat Antalet statliga myndigheter med egen personal uppgick alltså till 470 vid årsskiftet 2005/06 och sysselsatte personer, vilket är en minskning med drygt 10 procent sedan Nedgången i antalet statsanställda var som störst under 1990-talets första hälft, därefter mattades takten av. Under de fyra första åren på 2000-talet ökade antalet statsanställda marginellt, med totalt fem procent. År 2005 minskade dock sysselsättningen åter, med personer eller ett par procent jämfört med året innan. Nedgången skedde inom försvaret, men de anställda inom den högre utbildningen blev också för första gången på många år färre. 3 Förändringar i myndighetsstrukturerna genom sammanslagningar Sedan 1990-talets början har det gjorts stora förändringar i den statli g a myndighetsstrukturen. Att antalet myndigheter minskat med två tredje delar beror på att många regionala och lokala enheter tidigare var själv ständiga myndigheter. Trenden har varit och den tycks fortsätta även framöver att slå samman myndigheter till större enheter. Koncentrationen till färre men större myndigheter har skett successivt sedan 1990 och det finns flera exempel på att statlig verksamhet samlats inom en enda rikstäckande centralmyndighet. Det gäller t.ex. Tullen, Skatteverket och Försäkringskassan. också under 2006 Under 2006 har tendensen fortsatt genom att Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och Skogsstyrelsen bildades genom en sammanslagning av totalt 56 tidigare självständiga myndigheter. Inom tingsrättsorganisationen fortsätter den översyn som startade 1999 och sammanslagningar beräknas pågå ytterligare en tid. Drygt anställda berördes av förändringarna under 2006 och antalet statliga myndigheter reducerades till omkring Utvecklingen av antalet anställda i staten framgår av diagram 4 på s

15 Sysselsättningen vid de myndigheter som berörts av sammanslagningar uppgick till närmare år Det motsvarar en tredjedel av alla statsanställda (tablå 2). Tablå 2. Sammanläggningar av myndigheter i staten, startår och antalet anställda 2005 Myndighet År Antal anställda Försvarsmakten Regeringskansliet Tullverket Sammanläggning av tingsrätter med start Arbetsmiljöverket Skatteverket Försäkringskassan Åklagarmyndigheten Kronofogdemyndigheten Kriminalvården Skogsstyrelsen Summa Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik. Regionala myndigheter fi nns än så länge kvar inom sju områden Inom sju verksamhetsområden finns den regionala strukturen kvar med självständiga myndigheter. Det gäller universitet och högskolor, polisen, Arbetsmarknadsverket, länsstyrelserna, domstolarna, den statliga lantmäteriorganisationen och Riksarkivet med sju landsarkiv samt Krigsarkivet. Det sistnämnda är en enhet som tillhör Riksarkivets organisation sedan Den regionala nivån avskaffas på sikt i lantmäteriet När det gäller lantmäteriorganisationen har den regering som satt före skiftet i början på oktober 2006, angett att man på sikt, efter vissa utökningar i arbetsuppgifterna från och med den 1 januari 2008, ska avskaffa den regionala nivån. 5 Förslag från myndigheterna själva Rikspolisstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen har tidigare kommit med egna förslag om att bilda s.k. enmyndigheter, men fick då inte gehör för sina idéer. 4 Landsarkiven finns i Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. I Stockholms län har Stockholms stadsarkiv motsvarande uppgifter, Malmö stadsarkiv utför dem i Malmö kommun på uppdrag av Landsarkivet i Lund och i Värmlands län är det Värmlandsarkiv som är arkivmyndighet för statliga myndigheter. 5 Lantmäteriverksamheten, prop. 2005/06:5. Se vidare s

16 Arbetsmarknadsverket ska reformeras från grunden I den nya regeringens första budgetproposition som kom hösten 2006 angavs att Arbetsmarknadsverket ska reformeras från grunden genom att Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna avvecklas. Den nya samman hållna myndigheten är tänkt att börja sin verksamhet den 1 januari En sådan förändring innebär att antalet statliga myndigheter minskar med ytterligare ett tjugotal. Antalet anställda som skulle beröras av omorganisationen uppgick år 2005 till Nya och nedlagda myndigheter Fyra nya bildades och nio lades ned under 2006 Utöver sammanslagningar inom myndighetskoncerner förekommer andra omstruktureringar inom den statliga myndighetssfären. Till exempel kan befintliga eller nya myndigheter ta över arbetsuppgifter från andra, som blir mindre eller läggs ned. Under 2006 tillkom fyra nya myndigheter samtidigt som nio lades ned (tablå 3) Tablå 3. Nybildade och nedlagda myndigheter under 2006 Nybildade myndigheter Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsarbete, Sadev Verket för förvaltningsutveckling, Verva Nedlagda myndigheter Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU Utlänningsnämnden Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR Statens utsädeskontroll Statens växtsortnämnd Statens bostadsnämnd Turistdelegationen Myndigheten för nätverk och samarbete Inom den högre utbildningen, NSHU Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam Källa: Sveriges statskalender Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Statens institut för särskilt utbildningsstöd 6 Arbetsmarknadsverket tas också upp på s

17 Även om myndigheter läggs ned är det sällsynt att den berörda verksamheten upphör. Så t.ex. har Utlänningsnämndens uppgifter övertagits av tre länsrätter och en kammarrätt och de nedlagda myndigheterna inom jordbruksområdet gått samman med Jordbruksverket. Förändringarna kommen teras ytterligare i samband med att respektive verksamhetsområde beskrivs. Regeringens prioriteringar Färre statliga myndigheter ökar effektiviteten enligt regeringen I budgetpropositionen för 2007 anger regeringen att den statliga myndighetsstrukturen blivit komplicerad och svåröverskådlig och att rena myndighetsuppgifter i dag blandas med opinionsbildande verksamhet, som rimmar illa med det svenska ämbetsmannaidealet. Regeringen vill därför se över hela den statliga verksamheten och ta ett samlat grepp om myndighetsstrukturen. Översynen ska ha som princip att framtidens myndigheter ska fokusera på statens kärnverksamhet och att antalet ska minskas. och en tydligare förvaltningsstruktur ska skapas Bland den nya regeringens förvaltningspolitiska prioriteringar under de närmaste åren finns därför att skapa en tydligare och mer överskådlig förvaltningsstruktur och att granska och ompröva de statliga myndigheternas opinionsbildande verksamhet. med hänsyn tagen till Ansvarskommitténs förslag Ansvarskommittén har bland sina uppgifter att också se över relationerna mellan regeringen och de statliga myndigheterna samt mellan staten och den kommunala nivån. Vid den kommande översynen av den statliga myndighetsstrukturen ska hänsyn tas till kommitténs betänkande, som kommer i början på Några myndigheter bör avvecklas redan under 2007 För att öka effektiviteten inom offentlig sektor och minska byråkratin ska, enligt budgetpropositionen, ett antal myndigheter avvecklas redan under år 2007 (tablå 4). 7 Budgetpropositionen för 2007, prop. 2006/07:1, s. 48 respektive Statsförvaltningens utveckling, bilaga 1 till Utgiftsområde 2 i samma proposition. 15

18 Tablå 4. Statliga myndigheter som ska läggas ned under 2007 och antalet berörda anställda år 2005 Myndighet Antal anställda Arbetslivsinstitutet 380 Integrationsverket 100 Djurskyddsmyndigheten 90 Handelsfl ottans kultur- och fritidsråd 30 Institutet för psykosocial medicin 30 Summa 630 Källor: Budgetpropositionen, prop. 2006/07:1 och SCB:s arbetsmarknadsstatistik. och fyra ombudsmän ersättas av en Dessutom anges att fyra av de fem ombudsmännen ska läggas ned och ersättas av en gemensam ombudsmannaorganisation i en ny myndighet, Ombudsmannen mot diskriminering. 8 Arbetsmiljöverket kommer att bantas Arbetsmiljöverket, som bildades i början på 2000-talet genom en sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen och den regionala yrkesinspektionsorganisationen, ska bantas. Myndigheten har i dag 810 anställda. Enligt budgetpropositionen för 2007 ska anslagen minskas, vilket kommer att medföra en nedgång i sysselsättningen vid verket med omkring 280 personer eller 35 procent under perioden och omorganisationen av stabsmyndigheterna ses över Den tidigare regeringen genomförde en omorganisation av stabsmyndigheterna som berörde Ekonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret. Den medförde att Verket för förvaltningsutveckling, Verva, bildades samtidigt som Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR, lades ned vid årsskiftet 2005/06 (tablå 3). För att stärka och samordna det stöd i förvaltningspolitiska frågor som myndigheterna ger regeringen vill man, enligt budgetpropositionen för år 2007, göra en översyn av omorganisationen. Kammarkollegiet kan också komma att beröras av granskningen genom att rollen som stabsmyndighet förstärks. 8 De fyra ombudsmännen är Handikappombudsmannen, HO, Jämställdhetsombudsmannen, JämO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO. För en utförligare beskrivning se s Prop. 2006/07:1, Utgiftsområde 2, bilga 1. Arbetsmiljöverket tas även upp på s

19 Heterogen verksamhet Den svenska staten är heterogen. Myndigheterna bedriver verksamhet på en rad vitt skilda områden och det finns stora skillnader i myndighetsstrukturerna beroende på typ av arbetsuppgifter. Många myndigheter inom domstolsväsendet men få i försvaret Antalet myndigheter är flest inom samhällsskydd och rättskipning beroende på de många förhållandevis små domstolarna, medan det inom försvaret efter det att Försvarsmakten bildades 1994 bara finns drygt ett tiotal (diagram 2). Diagram 2. Andel och antal statliga myndigheter och sysselsättning fördelade på verksamhetsområden 2005 Procent n Antal myndigheter n Sysselsättning Samhällsskydd och rättskipning 40,5 98 Näringslivstjänster 26,5 28,7 54 Allmänna förvaltningstjänster 51 51,8 Utbildning Vård och socialt skydd 33 Kultur 2,4 12 Försvar 25,6 Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik. Anm. Siffrorna ovanför staplarna anger antalet myndigheter respektive antalet sysselsatta i tusental. Indelningen följer FN:s standard Classifi cation of Functions of Government, CoFoG. Näringslivstjänster och vård och socialt skydd är dock sammanslagningar av fl era CoFoG-områden. Antalet myndigheter på central och regional nivå ett debattämne Antalet statliga myndigheter har varit ett debattämne under senare år och olika uppgifter har cirkulerat, inte beroende på osäkerhet i statistiken utan på det enkla faktum att kartläggningarna som gjorts har använt olika definitioner på myndigheter och avgränsningen av staten. Detta har i sin tur berott på skilda syften med studierna. 17

20 För att försöka bringa reda i oredan har denna rapport disponerats efter hur många självständiga statliga myndigheter som finns på central och regional nivå per verksamhetsområde. Indelningen följer FN:s standard Classification of Functions of Government, CoFoG, som senast reviderades år En förteckning över de statliga myndigheterna fördelade på verksamhetsområden finns bilagd. 18

21 Flest myndigheter inom samhällsskydd och rättskipning Polisen svarar för mer än hälften av de anställda Till området samhällsskydd och rättskipning räknas polisen, kriminalvården, domstolsväsendet, kronofogdarna och åklagarna. Det är inom detta område som antalet statliga myndigheter är flest. Vid årsskiftet 2005/06 uppgick de till närmare 180 stycken. De sysselsatte drygt personer eller knappt en femtedel av de statsanställda, varav polisen svarade för mer än hälften. Tio procent mindre på femton år Genom att polisväsendet väger så tungt på området har sysselsättningen inom samhällsskydd och rättskipning totalt utvecklats i ungefär samma takt som inom polisen. Det innebär att nedgången under större delen av 1990-talet och uppgången därefter är den samma för verksamhetsområdet som helhet som för polisväsendet. År 2005 var området 10 procent mindre mätt i antalet anställda jämfört med för femton år sedan. Utvecklingen inom de andra delområdena skiljer sig dock åt (diagram 3). Diagram 3. Sysselsättningen inom polisväsendet, kriminalvården och domstolarna , index 1990=100 Index 1990= Kriminalvård Domstolar Polisväsendet Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik. 19

22 Tjugotvå polismyndigheter mot hundra fl er 1990 Sedan 1998 är polismyndigheterna organiserade länsvis med Riks polisstyrelsen som central förvaltnings- och tillsynsmyndighet. Antalet myndigheter uppgår alltså till tjugotvå. År 1990 fanns nästan hundra fler, men antalet krympte successivt i takt med att lokala myndigheter slogs ihop. Länsstyrelsernas ansvar upphörde vid 1990-talets slut Från och med 1992 fungerade länspolismästare inom länsstyrelserna som regionala polischefer. Vid 1990-talets slut upphörde länsstyrelsernas ansvar för polisverksamheten och den leds numera av en polisstyrelse i varje län. Ledamöterna nomineras av partierna och utses av regeringen. Kraftiga besparingar under större delen av 1990-talet Besparingarna och rationaliseringarna innebar att antalet anställda inom polisen sjönk kraftigt från och med 1990, med över personer eller dryga 15 procent. Efter övergången till den länsvisa organisationen har polisen fått förstärkning av resurserna och sysselsättningen har ökat igen. Under perioden steg antalet anställda med eller sju procent till totalt (diagram 3). men därefter ville man anställa fl er För att underlätta rekryteringen av nya poliser har polisutbildningen byggts ut under 2000-talets början. Sedan 2001 finns utbildningen på tre orter, i Solna, Umeå och Växjö. Från och med 2002 finns även möjlighet att studera på distans. En utredning om den framtida polisutbildningen pågår och ska vara slutförd den sista januari Flera universitet och högskolor har markerat sitt intresse för att starta sådana utbildningar. Tjugotusen poliser år 2010 Regeringen vill, enligt budgetpropositionen för 2007, satsa mer på polisen genom att fler ska utbildas och anställas. Därför tillförs extra resurser. År 2005 fanns sammanlagt poliser sysselsatta vid de regionala polismyndigheterna. Regeringens mål är att de år 2010 ska vara till antalet, en ökning med 20 procent. 20

23 Hälften av de anställda fi nns i storlänen Bland annat beroende på länens skilda befolkningsstorlek varierar sysselsättningen vid de enskilda polismyndigheterna. De tre storlänen svarade för hälften av de anställda år I Stockholms län fanns 5 200, i Västra Götaland och i Skåne Minst är polis myndigheten på Gotland med 125 anställda. 11 Omkring nittio domstolar med nästan femtusen anställda Att myndigheterna är många inom området samhällsskydd och rättskipning förklaras av strukturen inom domstolsväsendet med åtminstone jämfört med polisen förhållandevis små enheter. Antalet domstolar uppgick vid årsskiftet 2005/06 till ett nittiotal, varav 56 var tingsrätter. 12 Domstolsväsendet hade då totalt närmare anställda. Fyrtio tingsrätter har upphört Medan stora omstruktureringar gjordes i staten i övrigt under 1990-talet var domstolarnas organisation länge förhållandevis stabil. Från och med år 1999 påbörjades dock ett förändringsarbete när det gäller tingsrätterna. Sedan dess har närmare sjuttio tingsrätter berörts av omorganisation och fyrtio lagts ned som självständiga myndigheter, varav tolv under Den dömande verksamheten har dock inte upphört på riktigt lika många platser. Den finns i några fall kvar, på sex orter. En utvärdering har visat att det skapat problem med samordning, arbetsfördelning och arbetsledning när en tingsrätt har flera kansliorter och fl er nedläggningar är på gång Enligt Domstolsverket finns planer på fortsatt koncentration och sammanläggning av tingsrätter. Vissa är beslutade av regeringen och andra är ännu på planeringsstadiet. Dagens nio tingsrätter i Stockholm blir t.ex. sju den 1 april Västmanlands tingsrätt har i dag verksamhet i Köping, Sala och Västerås. De två förstnämnda ska läggas ned som kansliorter senast den 1 november 2007 och tingsrätten kommer därefter att ha ett kansli enbart i Västerås Rikspolisstyrelsens årsredovisning för Om man till domstolsväsendet också räknar hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten som också sorterar under Domstolsverket tillkommer ett tiotal myndigheter med totalt 320 anställda år Källa: Sveriges domstolar årsredovisning Förändringar i tingsrättsorganisationen en utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter , SOU 2003:5. 14 Sveriges domstolar årsredovisning

24 Antalet anställda har minskat med en fjärdedel på femton år Under perioden har sysselsättningen vid domstolarna kontinuerligt gått ned. Sammantaget har eller en fjärdedel av personalen försvunnit (diagram 3). Innan översynen av tingsrätternas organisation påbörjades var det främst på administrativ personal som besparingar gjordes. Därefter påverkades utvecklingen av sammanläggningarna av tingsrätter och renodlingen av verksamheten som innebar att arbetsuppgifter koncentrerades till vissa tingsrätter eller fördes över till någon annan myndighet. Ansvaret för bo upp teckningar flyttades t.ex. från tingsrätterna till Skatteverket och avdelningar för fastighetsinskrivning har koncentrerats och finns endast vid sju tingsrätter sedan Den 1 juli 2005 flyttades också inskrivningen av rättigheter i luftfartyg från tingsrätt till den då nybildade Luftfartsstyrelsen. Nya uppgifter när Utlänningsnämnden lades ned och de anställda blev fler Från den 31 mars 2006 finns en ny instans- och processordning för ut länningsoch medborgarskapsärenden. Överprövning av Migrations verkets beslut kan göras vid länsrätterna i Stockholm, Skåne och Göteborg. Länsrätternas beslut ska kunna överklagas till Kammarrätten i Stockholm som sista instans. Domstolarnas nya arbetsuppgifter medförde att 450 personer anställdes under I och med att den nya ordningen infördes lades Utlänningsnämnden ned och omkring 300 anställda berördes av den förändringen, varav närma re åttio personer sades upp. 15 Fler arbetsuppgifter kommer att försvinna Regeringen har föreslagit att huvudmannaskapet för inskrivningsärenden, dvs. huvudsakligen frågor om lagfart för och inteckning i fastigheter, förs över från Domstolsverket och de sju tingsrätterna till Lantmäteriverket den 1 januari Syftet med förändringen är att skapa en samlad statlig organisation för fastighetsanknutna ärenden. Den beräknas innebära en nedgång i sysselsättningen vid domstolarna framöver Budgetpropositionen, prop.2006/07:1, Utgiftsområde 2, bilaga Lantmäteriverksamheten, prop. 2005/06:5. 22

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse

Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Tabell 8. Rankingpoäng utifrån kvaliteten på myndigheters miljöpolicy, miljömål och måluppfyllelse Myndighet Ranking 2013 Ranking 2014 Göteborgs universitet* 9 10 Havs- och Vattenmyndigheten* 5 10 Högskolan

Läs mer

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008

Kommittédirektiv. Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen. Dir. 2008:25. Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Kommittédirektiv Bildandet av Diskrimineringsombudsmannen Dir. 2008:25 Beslut vid regeringssammanträde den 6 mars 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska förbereda och genomföra bildandet

Läs mer

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket.

Bilaga. Affärsverket svenska kraftnät. Allmänna reklamationsnämnden. Arbetsdomstolen. Arbetsförmedlingen. Arbetsgivarverket. Bilaga Affärsverket svenska kraftnät Allmänna reklamationsnämnden Arbetsdomstolen Arbetsförmedlingen Arbetsgivarverket Arbetsmiljöverket Barnombudsmannen Blekinge tekniska högskola Bokföringsnämnden Bolagsverket

Läs mer

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93.

[ 111~. i. P.~Z.O.lf>/2.)93. ~ ~~~~-"'~~~~- REGERINGSKANSLIET Remiss 2015-06-02 Ju2015/3364/L6 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Nils Sjöblom Telefon 08-405 51 07 E-post nils. sjoblom@regenngsl

Läs mer

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND

Uppföljning av en kartläggning. styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Uppföljning av en kartläggning av regeringens styrning av myndigheternas utåtriktade jämställdhetsarbete JIMMY SAND Program Jämi Jämställdhetsintegrering i staten vid Nationella sekretariatet för genusforskning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2004:550 Utkom från trycket den 16 juni 2004 utfärdad den 27 maj 2004. Regeringen föreskriver att 1 a, 1 b och 3

Läs mer

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5)

MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) MOTPARTER 2017 Sidan 1 (5) 1001 Uppsala universitet 1002 Kungliga hov- och slottsstaten 1003 Kammarkollegiet 1004 Riksarkivet 1005 Lantmäteriet 1006 Försvarets materielverk 1007 Riksantikvarieämbetet 1008

Läs mer

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50)

Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remiss 2017-06-13 U2017/02644/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten Betänkandet Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål (SOU 2017:50) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2011:639 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Regeringen

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007

2007/99-5. Statliga myndigheter 2007 /99-5 Statliga myndigheter MISSIV DATUM DIARIENR -06-05 /99-5 ERT DATUM -04-19 10/07 ER BETECKNING Förvaltningskommittén Fi 2006:08 103 33 Stockholm Uppdrag att uppdatera statistiken över statliga myndigheter

Läs mer

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1

Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Sammanfattning av Miljöprocessutredningens betänkande En ny instansordning för mål enligt planoch bygglagen (SOU 2007:111) Bilaga 1 Bilaga 1 Bilaga 1 Lagförslag från Miljöprocessutredningens betänkande

Läs mer

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning

5 november Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning 5 november 2015 Sektionen Ekonomi KONCERNKOD namn nummer Förteckning över externa koncernkoder i alfabetisk ordning Affärsverket statens järnvägar 21054 Affärsverket svenska kraftnät 21204 Allmänna reklamationsnämnden

Läs mer

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006

Sjukfrånvaron i staten - kvartal 3 2006 Enheten för analys Anna Enström Järleborg MISSIV DATUM DIARIENR 2007-01-25 2006/431 ERT DATUM ER BETECKNING 2005-12-20 Fi2005/6390 Finansdepartementet Enheten för statlig arbetsgivarpolitik (ESA) 103 33

Läs mer

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning

Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning 1/2 Datum 2009-01-29 ESV Dnr 49-41/2009 Handläggare Curt Johansson Till myndigheter under regeringen m.fl. Beräkning av övergångseffekter vid kostnadsmässig anslagsavräkning Ekonomistyrningsverket (ESV)

Läs mer

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag

Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringsbeslut I 1 2009-05-28 Fi2009/4428 Finansdepartementet Riksgäldskontoret Norrlandsgatan 15 103 74 Stockholm Övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag Regeringens beslut 1. Regeringen

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2008:41 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga

Myndigheter enligt bilaga. 1 bilaga -e`) 6>r(1M REGERINGEN Regeringsbeslut1 vid regeringssammanträde 2016-02- 04 A2016/00216/A Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emotpersonermed funktionsnedsättningsommedförnedsattarbetsförmågaför

Läs mer

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen

L-- Den praktik som erbjuds ska ske inom ramen för Arbetsförmedlingens. ordinarie arbete med att anvisa till arbetspraktik. Arbetsförmedlingen praktik. 1 bilaga 2018 m.m. Dnr 2016 -p2-12 STATSKONRET Arbetsmarknadsdepartementet Myndigheter enligt bilaga vid regeringssammanträde Regeringsbeslut 1 funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006

Kommittédirektiv. Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten. Dir. 2006:59. Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Kommittédirektiv Överföring av huvudmannaskapet för inskrivningsverksamheten Dir. 2006:59 Beslut vid regeringssammanträde den 18 maj 2006 Sammanfattning av uppdraget Regeringen har bedömt att huvudmannaskapet

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010

Kommittédirektiv. En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Kommittédirektiv En ny organisation för polisen? Dir. 2010:75 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juli 2010 Sammanfattning En parlamentarisk kommitté ska analysera i vilken utsträckning polisens nuvarande

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 6. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 6 Statliga myndigheter m.m. Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under riksdagen

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m.

Bilaga 2. Statliga myndigheter m.m. Bilaga 2 Statliga myndigheter m.m. 1.1 Statliga myndigheter m.m. I de konsoliderade resultat- och balansräkningarna och finansieringsanalysen ingår samtliga myndigheter, inklusive affärsverken, under

Läs mer

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga

Uppdrag att följa de statliga myndighetemas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter 1 bilaga Regeringsbeslut III 5 REGERINGEN 2016-02-25 N2016/01642/EF Näringsdepartementet Ekonomistyrningsverket Box 45316 104 30 Stockholm EKONOMiSTYRNINGSVERKEr Inkom Uppdrag att följa de statliga myndighetemas

Läs mer

Delegering av processbehörighet i arbetstvister

Delegering av processbehörighet i arbetstvister Delegering av processbehörighet i arbetstvister 341 376 Utgiven av Arbetsgivarverket 2014 Produktion: Arbetsgivarverket Innehåll Förord Delegering av Arbetsgivarverkets processbehörighet Bilaga till Arbetsgivarverkets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2004:1011 Utkom från trycket den 30 november 2004 utfärdad den 18 november 2004. Regeringen föreskriver att 1 a,

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2014:57 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av myndighetsspecifika föreskrifter om arkivlokaler beslutade den

Läs mer

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén

En sammanhållen diskrimineringslagstiftning, SOU 2006:22 Remiss av slutbetänkande av Diskrimineringskommittén Kansliavdelningen S OCIALTJÄNSTFÖRVALTNINGEN Handläggare: Lisbeth Westerlund Tfn: 08-508 25 016 T JÄNSTEUTLÅTANDE 2006-05-22 S OCIALTJÄNSTNÄMNDEN 2006-06-13 DNR 106-0305/2006 Till Socialtjänstnämnden En

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010

Kommittédirektiv. Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd. Dir. 2010:133. Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Kommittédirektiv Förutsättningar för att avveckla Statens vanämnd Dir. 2010:133 Beslut vid regeringssammanträde den 9 december 2010 Sammanfattning En särskild utredare tillkallas med uppgift att analysera

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014

Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 2015-03-12 Dnr 2015/0172 Återrapportering av tidsanvändningsstatistik för kalenderåret 2014 Till medlemmar som deltar i tidsanvändningsstatistiken avseende kalenderåret 2014 Återrapportering Arbetsgivarverket

Läs mer

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017.

Kommittédirektiv. En expertgrupp för digitala investeringar. Dir. 2017:62. Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Kommittédirektiv En expertgrupp för digitala investeringar Dir. 2017:62 Beslut vid regeringssammanträde den 8 juni 2017. Sammanfattning En särskild expertgrupp i form av en kommitté ges i uppdrag att stödja

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Kommittédirektiv. Renodling av polisens arbetsuppgifter. Dir. 2014:59. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014

Kommittédirektiv. Renodling av polisens arbetsuppgifter. Dir. 2014:59. Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014 Kommittédirektiv Renodling av polisens arbetsuppgifter Dir. 2014:59 Beslut vid regeringssammanträde den 24 april 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och lämna förslag till förändringar

Läs mer

Länsrättsutredningen

Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKETS RAPPORTSERIE 2008:2 Länsrättsutredningen DOMSTOLSVERKET SVERIGES DOMSTOLAR Länsrättsutredningen INNEHÅLL Sammanfattning Författningsförslag 5 1. Förslag till lag om ändring i lagen (1971:289)

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 1/8 Datum Handläggare 2017-11-08 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 2017-00946 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2017 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga

Ivo ink2016-02-09. 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA. Myndigheter enligt bilaga RegeringsbeslutIII 3 REGERINGEN 2016-02-04 Fi2016/00386/ESA Finansdepartementet Myndigheter enligt bilaga Ivo ink2016-02-09 Drir E -1-6161/Z_C?14. 1 Uppdragtill statligamyndigheteratt ta emot nyanländaarbetssökandeför

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 1/7 Datum Handläggare 2016-11-02 Anne-Marie Ögren ESV-dnr Eva Engdahl Gäfvert 4.1-813/2016 Anna Kindberg Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering för 2016 Den ekonomiadministrativa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet; SFS 2002:338 Utkom från trycket den 4 juni 2002 utfärdad den 23 maj 2002. Regeringen föreskriver

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657); SFS 2007:1213 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 29 november 2007. Regeringen föreskriver att 1 a,

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters informationssäkerhet samhällsskydd och beredskap REMISS 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Verksamheten för samhällets informations- och cybersäkerhet Ert datum Er referens Helena Andersson 073-026

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Kommittédirektiv Dir. 2011:74 Sammanfattning

Kommittédirektiv Dir. 2011:74 Sammanfattning Kommittédirektiv Den framtida organisationen för prövning av hyres- och arrendetvister Dir. 2011:74 Beslut vid regeringssammanträde den 1 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Motp nr Motp Motp grp

Motp nr Motp Motp grp 1001 Uppsala universitet Statlig 1002 Kungliga hov och slottsstaden Statlig 1003 Kammarkollegiet Statlig 1004 Riksarkivet Statlig 1005 Lantmäteriet Statlig 1006 Försvarets materielverk Statlig 1007 Riksantikvarieämbetet

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2000:9 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring, överlämnande

Läs mer

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13 Avtal 2010-04-28 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Läs mer

Forskningsresurser i högskolan

Forskningsresurser i högskolan , Rapport 2013:7 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008 2012 Forskningsresurser i högskolan En kartläggning av lärosätenas forskningsfinansiering 2008

Läs mer

Indelning i utgiftsområden

Indelning i utgiftsområden Socialutskottets yttrande 2006/07:SoU4y Indelning i utgiftsområden Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 24 april 2007 berett bl.a. socialutskottet tillfälle att yttra sig över regeringens

Läs mer

Dnr M2016/01073/R

Dnr M2016/01073/R Remiss 2016-04-15 Dnr M2016/01073/R Miljö- och energidepartementet Rättssekretariatet Anna Berglund Telefon 08-405 49 58 E-post anna.berglund@regeringskansliet.se Informationsansvar enligt det s.k. Inspiredirektivet;

Läs mer

Administration av skattesystemet

Administration av skattesystemet 217 12 Administration av skattesystemet 12.1 Inledning Skattesystemet berör alla invånare, företag och organisationer och nästan alla deltar i dess administration som deklaranter, uppgiftslämnare eller

Läs mer

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete

Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete IVA-projektet Innovation för tillväxt Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning Redovisning av enkätundersökning om myndighetschefers syn på innovationsarbete Arbetsgruppen Effektiv statlig förvaltning

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2013-05-15 N2013/1260/ENT Regeringskansliet Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen (dnr. 2013/4)

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss 2017-04-25 Ju2017/04129/KRIM Justitiedepartementet Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän

Läs mer

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster

Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning till Statens servicecenters tjänster Statens servicecenter Dnr 10395-2015/1221 En förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv delrapport februari 2016 Bilaga 4 förslag till ändring i förordningen (2015:665) om statliga myndigheters anslutning

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:177

Regeringens proposition 2015/16:177 Regeringens proposition 2015/16:177 Fortsatt giltighet av en tidsbegränsad bestämmelse i inhämtningslagen Prop. 2015/16:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 maj

Läs mer

1 (7) 1 Utnämning av hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt Ju2012/7577/DOM

1 (7) 1 Utnämning av hovrättsråd tillika vice ordförande på avdelning i Göta hovrätt Ju2012/7577/DOM REGERINGEN Expeditionschefen Stefan Johansson (ärendena 1 6, 11 18, 39 44) Rättschefen Charlotte von Essen (ärendena 7 10, 22 38) Rättschefen Magnus Medin (ärendena 19 21) Ärendeförteckning regeringssammanträde

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Högskoleverket; SFS 2003:7 Utkom från trycket den 21 januari 2003 utfärdad den 19 december 2002. Regeringen föreskriver följande. Ansvarsområde

Läs mer

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017.

Kommittédirektiv. Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser. Dir. 2017:79. Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Kommittédirektiv Utredning om regeringens analys- och utvärderingsresurser Dir. 2017:79 Beslut vid regeringssammanträde den 27 juli 2017. Sammanfattning En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Arbetsförmedlingen; SFS 2007:1030 Utkom från trycket den 4 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver 1 följande. Uppgifter

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)

Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2015-06-30 S2015/3232/SF Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Skapa tilltro Generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Boverket; SFS 2012:546 Utkom från trycket den 28 augusti 2012 utfärdad den 16 augusti 2012. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Boverket

Läs mer

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster)

Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär (tkr) (operiodiserade inkomster) Externa* anslag, bidrag och uppdragsinkomster per finansiär 2003-2006 (tkr) (operiodiserade inkomster) Finansiär 2003 2004 2005 Maj 05 - Jan Apr 05 Jan Apr Energimynd STATENS ENERGIMY 0 58 974 38 668 33

Läs mer

Regeringens proposition 1997/98:17

Regeringens proposition 1997/98:17 Regeringens proposition 1997/98:17 Domstolsfrågor i anledning av den ändrade länsindelningen i västra Sverige Prop. 1997/98:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september

Läs mer

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Kommittén 2013-10-24 Thomas Rolén kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm, har av regeringen utsetts att leda genomförandekommitténs

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete

Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen för brottsförebyggande arbete Regeringsbeslut I:5 2017-02-16 Ju2017/01526/KRIM Justitiedepartementet Brottsförebyggande rådet Box 1386 111 93 Stockholm Uppdrag till Brottsförebyggande rådet att utveckla det nationella stödet och samordningen

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 2016-10-06 102-25947-2016 1(5) Regeringskansliet Finansdepartementet fi.registrator@regeringskansliet.se Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) (dnr Fi2016/02568/K)

Läs mer

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26

Innehäll. 3 Rättsordningen Rättsväsendet 26 Innehäll Förord 5 Förkortningar 17 Avdelning I - DOMSTOLSORGANISATIONEN, DOMAR OCH BESLUT, AKTUELLAVERKSAMHETSFRÄGOR M.M. 19 1 Inledning 21 1.1 Domstolsväsendet 21 1.2 Domstolarnas verksamhet 22 2 Regeringsformen

Läs mer

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla

Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla Remiss 2017-06-05 S2017/03374/FS Socialdepartementet Remiss av delbetänkande SOU 2017:40 För dig och för alla Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän (JO) 2 Riksrevisionen 3 Hovrätten för Västra Sverige

Läs mer

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län

Grov organiserad brottslighet. Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län Grov organiserad brottslighet Jimmy Liljebäck, Polismyndigheten i Jönköpings län 1 2 Organiserad brottslighet enligt EU:s kriterier Samarbete mellan fler än två personer. Egna tilldelade uppgifter åt var

Läs mer

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras

Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk inresekontroll vid utresa från Sverige så kan avtalen genomföras Remiss 2017-06-28 Ju2017/05764/BIRS Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete Erika Goldkuhl 08-405 32 84 Remittering av betänkandet SOU 2017:58 Amerikansk

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg

U2014/7490/JÄM. Göteborgs universitet Box Göteborg Regeringsbeslut IV:2 2014-12-18 U2014/7490/JÄM Utbildningsdepartementet Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Regeringens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län

Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 10 oktober 2014 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget september 2014 Skåne län De senaste beräkningarna av nationalräkenskaperna som publicerades

Läs mer