Organisations- och strukturförändringar i staten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisations- och strukturförändringar i staten"

Transkript

1 Organisations- och strukturförändringar i staten Antal statliga myndigheter och anställda i tusental , prognos över antalet myndigheter 2007

2

3 Organisations- och strukturförändringar i staten

4 Produktion: Verva ISBN: Layout: Jupiter Reklam Tryck: Danagårds Grafi ska

5 Förord Regeringen gav i början av år 2006 Verket för förvaltningsutveckling, Verva, i uppdrag att samlat och översiktligt beskriva utvecklingen i förvaltningen i såväl Sverige som internationellt. Denna rapport är en redovisning av en del av det större uppdraget, som nu publiceras separat på grund av att ämnet organisations- och strukturförändringar i staten fått förnyad aktualitet, bland annat genom skrivningarna i budgetpropositionen för Kartläggningen visar att det skett stora förändringar i de statliga myndighetsstrukturerna sedan Myndigheterna har blivit färre, men större räknat i antalet anställda. Vid 1990-talets början fanns det statliga myndigheter på central, regional och lokal nivå. År 2005 hade antalet reducerats med två tredjedelar till 470 stycken, samtidigt som de statsanställda minskat med tio procent. Koncentrationen mot större enheter har skett stegvis och det finns flera exempel på att verksamheten samlats till en enda sammanhållen myndighet. Trenden mot s.k. enmyndigheter fortsatte även under 2006 och enligt budgetpropositionen för 2007 med de förändringar som aviserats där ska antalet minska ytterligare, till 380 vid årsskiftet 2007/08. Hela Vervas uppdrag ska redovisas under våren Det kommer även att avse statens och den offentliga sektorns betydelse för samhällsekonomin i olika avseenden samt de anställdas sammansättning när det gäller ålder, kön, utbildning och lön. Andra ämnen som kommer att tas upp, förutom det internationella perspektivet, är sjukfrånvaron, graden av etni sk mångfald och användningen av IT för att effektivisera den offentliga sektorns verksamhet. Detta ärende har beslutats av generaldirektören för Verva, Lena Jönsson. Närvarande vid beslutet var enhetschefen Christina von Greyerz och projekt ledaren Margareta Ringqvist, föredragande. Stockholm i december 2006 Lena Jönsson Generaldirektör Margareta Ringqvist Projektledare

6

7 Innehåll Såväl stora som små statliga myndigheter 7 Färre men större statliga myndigheter 12 Flest myndigheter inom samhällsskydd och rättskipning 19 Hundra myndigheter inom näringslivstjänster 29 Femtio myndigheter inom allmänna förvaltningstjänster 38 Långsiktig satsning på den högre utbildningen 47 Fyrtio myndigheter inom vård och socialt skydd 53 Trettio kulturmyndigheter 63 Försvarsmyndigheterna är tolv till antalet 66 Register över diagram och tablåer 75 Referenser 76 Sakregister 77 Bilaga: De statliga myndigheterna och antalet anställda år

8

9 Såväl stora som små statliga myndigheter och antalet har minskat 470 myndigheter 2005 Kartläggningen av den statliga myndighetsstrukturen i form av statliga myndigheter med anställd personal med domstolarna och andra regionala myndigheter inräknade visar att det fanns omkring 470 myndigheter som sysselsatte totalt personer år 2005 (diagram 1). Diagram 1. Antal statliga myndigheter och antal anställda i tusental , prognos över antalet myndigheter 2007 Antal Prognos n Antal myndigheter n Tusentals anställda Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik och egna beräkningar. mot år 1990 I början av 1990-talet fanns det närmare myndigheter under regering och riksdag. De sysselsatte då personer. Det innebär att antalet statliga myndigheter har minskat med två tredjedelar under en femtonårsperiod samtidigt som sysselsättningen gått ned med drygt 10 procent. 7

10 Här ingår inte de statliga affärsverken eller de statligt ägda bolagen. Inte heller de år 2005 omkring 65 statliga myndigheterna utan egen personal har räknats in. 1 Sysselsättningsbegreppet som använts genomgående i rapporten är antalet anställda omräknat till helårspersoner. Som senare ska visas är huvudförklaringen till förändringarna att många tidigare självständiga regionala och lokala myndigheter successivt slagits samman till större enheter och i flera fall så småningom bildat en enda myndighet. Antalet krympte ytterligare år 2006 Organisationsförändringarna under 2006 är i huvudsak kända, men en samlad statistik över hur de påverkar antalet statsanställda saknas ännu. De förändringar som hittills genomförts innebär att antalet myndigheter krymper till 410 och drygt anställda berördes av förändringarna. och enligt budgetpropositionen till 380 vid årsskiftet 2007/08 Om regeringens skrivningar i budgetpropositi onen för 2007 om nedläggningar av myndigheter och reformeringen av Arbetsmarknadsverket räknas in, skulle antalet myndigheter minska ytterligare, till omkring 380 stycken från den 1 januari Tillsammans med andra besparingar innebär det sannolikt att den statliga sysselsättningen minskar. Arbetsmarknadsverket hade närmare anställda år 2005 och de myndigheter som finns på regeringens lista över nedläggningar drygt 600, vilket innebär att omkring personer kan komma att beröras av omorganisationer fram till årsskiftet 2007/08. Tjugotvå myndigheter svarar för sextio procent av de anställda Den statliga sektorn består av såväl mycket stora som många små myndigheter. De som hade fler än tvåtusen anställda var tjugotvå till antalet och svarade för över 60 procent av sysselsättningen i staten år Av dessa har de fyra största och den minsta Tullverket tillkommit genom fusioner inom myndighetskoncerner till s.k. enmyndigheter (tablå 1). 1 Uppgiften om antalet myndigheter utan egen personal är hämtad från Statsförvaltningens utveckling , Statskontoret 2005:32. 8

11 Tablå 1. Statliga myndigheter med fler än tvåtusen anställda år 2005 Myndighet Antal anställda Försvarsmakten (inkl. utlandsstyrkor) Försäkringskassan Skatteverket Kriminalvården Vägverket Banverket Lunds universitet Polismyndigheten i Stockholm Uppsala universitet Regeringskansliet Göteborgs universitet Karolinska institutet Polismyndigheten i Västra Götaland Umeå universitet Stockholms universitet Linköpings universitet Migrationsverket Kungliga tekniska högskolan Statens institutionsstyrelse Polismyndigheten i Skåne län Statens lantbruksuniversitet Tullverket Summa Källor: Årsredovisningar för 2005 och SCB:s arbetsmarknadsstatistik. Trenden mot större enheter är tydlig Utvecklingen mot stora sammanhållna myndigheter är en tydlig trend inom statsförvaltningen. Att Försäkringskassan skulle bli en enda myndig het år 2005 och dessutom statlig är en stor förändring efter årtionden av översyner och diskussioner. Tidigare har försäkringskassornas ställning varit otydlig genom att de inte räknats som statliga myndigheter. 2 Tendensen märks på område efter område. Senast har enmyndigheter bildats inom kriminalvården, kronofogdarna och skogsorganisationen. Undantagen är polisen och än så länge Arbetsmarknadsverket Viktiga verksamheter där den regionala organisationen finns kvar är inom polisen och arbetsmarknadsmyndigheterna. Polismyndigheterna i de tre stor länen har dock fler än tvåtusen anställda, vilket gör att de finns med i tablå 1. 2 För jämförbarhetens skull ingår dock försäkringskassorna och de anställda där i denna rapport som länsvisa myndigheter under perioden

12 Arbetsmarknadsverkets organisation har varit förhållandevis stabil över tiden genom att den i princip har varit oförändrad i tjugo år, medan man inom polisen successivt slagit samman lokalkontor. Dagens länsvisa polismyndigheter har funnits i nästan tio år. som hamnar högt upp på listan över stora statliga myndigheter Enligt budgetpropositionen för 2007 kommer dock Arbetsm ark nads verkets organisation att förändras och neddragningar i anslagen förutsätts föra med sig att sysselsättningen inom verket minskar. Ombildn ingen till en enda sammanhållen myndighet innebär att Arbetsmarkn adsstyrelsen och länsarbetsnämnderna läggs ned och den nya myndigheten kommer sannolikt att hamna högt upp på listan över stora statliga myndigheter i tablå 1. Infrastrukturmyndigheter, nio universitet och två inom socialt skydd Andra stora myndigheter finns inom infrastruktur Vägverket och Banver ket och satsningen på den högre utbildningen gör att nio av Sveriges trettiofem universitet och högskolor hade fler än tvåtusen anställda år Vid sidan av Försäkringskassan finns två myndigheter Migrationsverket och Statens institutionsstyrelse inom området socialt skydd som sysselsättningsmässigt överskred tvåtusengränsen. Små myndigheter Verksamheten avgör Statliga myndigheter verkar på en rad olika områden. Den nödvändiga storleken på myndigheten beror i hög grad på vilken typ av verksamhet som bedrivs. Domstolar och tillsynsmyndigheter behöver inte ha lika många anställda för att kunna fullföra sina arbetsuppgifter som andra tjänsteproducerande myndigheter, som t.ex. Försäkringskassan och universiteten som har många kunder. De statliga myndigheterna är därför också många och förhållandevis små inom rättskipning och näringslivstjänster, områden där merparten av domstolarna respektive de flesta tillsynsmyndigheterna finns. Inom vissa verksamheter, t.ex. när det gäller livsmedel, ligger EU bakom kravet att tillsyn ska skiljas från annan statlig verksamhet, men det är än så länge inte någon generell regel. 10

13 Svenska institutet och Invest in Sweden Agency gör reklam för Sverige Svenska institutet är en myndighet med nittio anställda, som sedan länge har haft främjande uppgifter. Arbetet har visserligen inte från början bedrivits inom ramen för en statlig myndighet, men sedan andra världskrigets slut har uppgiften varit att gynna svenska intressen genom att informera om landet och sätta Sverige på världskartan. En statlig myndighet som inte har lika många år på nacken, men med besläktade uppgifter, är Myndigheten för utländska investeringar i Sverige eller Invest in Sweden Agency, som den också kallas. Den har funnits sedan 1996 och har omkring femtio anställda. Uppdraget är att öka utländska investeringar i Sverige och därmed stärka konkurrenskraften och bilden av Sverige i utlandet. Allt vanligare med nya små myndigheter för att lyfta en fråga Det finns flera exempel på att nya myndigheter bildats för att lösa ett problem eller lyfta fram en fråga för att betona dess vikt. Dessa är ofta små och har bland sina arbetsuppgifter också den att främja en viss utveckling. I dag finns det t.ex. särskilda myndigheter för brottsförebyggande verksam het, folkhälsa, integration, djurskydd, glesbygd, återknytning till historien och senast en myndighet för handikappolitik som ska driva på utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta. Riksdagen beslutade också våren 2006 att en ny myndighet ska bildas under år 2007 för att arbeta med frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män. Valmyndigheten kan också räknas in i denna kategori eftersom den bland annat har till uppgift att verka för ett högre valdeltagande. Valideringsdelegationen är ett annat exempel på en fråga som har lyfts fram. Hur ska kunskaper värderas som erhållits genom erfarenheter och som inte kan dokumenteras i formella betyg? 11

14 Färre men större statliga myndigheter och antalet statsanställda har minskat Antalet statliga myndigheter med egen personal uppgick alltså till 470 vid årsskiftet 2005/06 och sysselsatte personer, vilket är en minskning med drygt 10 procent sedan Nedgången i antalet statsanställda var som störst under 1990-talets första hälft, därefter mattades takten av. Under de fyra första åren på 2000-talet ökade antalet statsanställda marginellt, med totalt fem procent. År 2005 minskade dock sysselsättningen åter, med personer eller ett par procent jämfört med året innan. Nedgången skedde inom försvaret, men de anställda inom den högre utbildningen blev också för första gången på många år färre. 3 Förändringar i myndighetsstrukturerna genom sammanslagningar Sedan 1990-talets början har det gjorts stora förändringar i den statli g a myndighetsstrukturen. Att antalet myndigheter minskat med två tredje delar beror på att många regionala och lokala enheter tidigare var själv ständiga myndigheter. Trenden har varit och den tycks fortsätta även framöver att slå samman myndigheter till större enheter. Koncentrationen till färre men större myndigheter har skett successivt sedan 1990 och det finns flera exempel på att statlig verksamhet samlats inom en enda rikstäckande centralmyndighet. Det gäller t.ex. Tullen, Skatteverket och Försäkringskassan. också under 2006 Under 2006 har tendensen fortsatt genom att Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten och Skogsstyrelsen bildades genom en sammanslagning av totalt 56 tidigare självständiga myndigheter. Inom tingsrättsorganisationen fortsätter den översyn som startade 1999 och sammanslagningar beräknas pågå ytterligare en tid. Drygt anställda berördes av förändringarna under 2006 och antalet statliga myndigheter reducerades till omkring Utvecklingen av antalet anställda i staten framgår av diagram 4 på s

15 Sysselsättningen vid de myndigheter som berörts av sammanslagningar uppgick till närmare år Det motsvarar en tredjedel av alla statsanställda (tablå 2). Tablå 2. Sammanläggningar av myndigheter i staten, startår och antalet anställda 2005 Myndighet År Antal anställda Försvarsmakten Regeringskansliet Tullverket Sammanläggning av tingsrätter med start Arbetsmiljöverket Skatteverket Försäkringskassan Åklagarmyndigheten Kronofogdemyndigheten Kriminalvården Skogsstyrelsen Summa Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik. Regionala myndigheter fi nns än så länge kvar inom sju områden Inom sju verksamhetsområden finns den regionala strukturen kvar med självständiga myndigheter. Det gäller universitet och högskolor, polisen, Arbetsmarknadsverket, länsstyrelserna, domstolarna, den statliga lantmäteriorganisationen och Riksarkivet med sju landsarkiv samt Krigsarkivet. Det sistnämnda är en enhet som tillhör Riksarkivets organisation sedan Den regionala nivån avskaffas på sikt i lantmäteriet När det gäller lantmäteriorganisationen har den regering som satt före skiftet i början på oktober 2006, angett att man på sikt, efter vissa utökningar i arbetsuppgifterna från och med den 1 januari 2008, ska avskaffa den regionala nivån. 5 Förslag från myndigheterna själva Rikspolisstyrelsen och Arbetsmarknadsstyrelsen har tidigare kommit med egna förslag om att bilda s.k. enmyndigheter, men fick då inte gehör för sina idéer. 4 Landsarkiven finns i Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund. I Stockholms län har Stockholms stadsarkiv motsvarande uppgifter, Malmö stadsarkiv utför dem i Malmö kommun på uppdrag av Landsarkivet i Lund och i Värmlands län är det Värmlandsarkiv som är arkivmyndighet för statliga myndigheter. 5 Lantmäteriverksamheten, prop. 2005/06:5. Se vidare s

16 Arbetsmarknadsverket ska reformeras från grunden I den nya regeringens första budgetproposition som kom hösten 2006 angavs att Arbetsmarknadsverket ska reformeras från grunden genom att Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna avvecklas. Den nya samman hållna myndigheten är tänkt att börja sin verksamhet den 1 januari En sådan förändring innebär att antalet statliga myndigheter minskar med ytterligare ett tjugotal. Antalet anställda som skulle beröras av omorganisationen uppgick år 2005 till Nya och nedlagda myndigheter Fyra nya bildades och nio lades ned under 2006 Utöver sammanslagningar inom myndighetskoncerner förekommer andra omstruktureringar inom den statliga myndighetssfären. Till exempel kan befintliga eller nya myndigheter ta över arbetsuppgifter från andra, som blir mindre eller läggs ned. Under 2006 tillkom fyra nya myndigheter samtidigt som nio lades ned (tablå 3) Tablå 3. Nybildade och nedlagda myndigheter under 2006 Nybildade myndigheter Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingsarbete, Sadev Verket för förvaltningsutveckling, Verva Nedlagda myndigheter Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU Utlänningsnämnden Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR Statens utsädeskontroll Statens växtsortnämnd Statens bostadsnämnd Turistdelegationen Myndigheten för nätverk och samarbete Inom den högre utbildningen, NSHU Myndigheten för handikappolitisk samordning, Handisam Källa: Sveriges statskalender Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Statens institut för särskilt utbildningsstöd 6 Arbetsmarknadsverket tas också upp på s

17 Även om myndigheter läggs ned är det sällsynt att den berörda verksamheten upphör. Så t.ex. har Utlänningsnämndens uppgifter övertagits av tre länsrätter och en kammarrätt och de nedlagda myndigheterna inom jordbruksområdet gått samman med Jordbruksverket. Förändringarna kommen teras ytterligare i samband med att respektive verksamhetsområde beskrivs. Regeringens prioriteringar Färre statliga myndigheter ökar effektiviteten enligt regeringen I budgetpropositionen för 2007 anger regeringen att den statliga myndighetsstrukturen blivit komplicerad och svåröverskådlig och att rena myndighetsuppgifter i dag blandas med opinionsbildande verksamhet, som rimmar illa med det svenska ämbetsmannaidealet. Regeringen vill därför se över hela den statliga verksamheten och ta ett samlat grepp om myndighetsstrukturen. Översynen ska ha som princip att framtidens myndigheter ska fokusera på statens kärnverksamhet och att antalet ska minskas. och en tydligare förvaltningsstruktur ska skapas Bland den nya regeringens förvaltningspolitiska prioriteringar under de närmaste åren finns därför att skapa en tydligare och mer överskådlig förvaltningsstruktur och att granska och ompröva de statliga myndigheternas opinionsbildande verksamhet. med hänsyn tagen till Ansvarskommitténs förslag Ansvarskommittén har bland sina uppgifter att också se över relationerna mellan regeringen och de statliga myndigheterna samt mellan staten och den kommunala nivån. Vid den kommande översynen av den statliga myndighetsstrukturen ska hänsyn tas till kommitténs betänkande, som kommer i början på Några myndigheter bör avvecklas redan under 2007 För att öka effektiviteten inom offentlig sektor och minska byråkratin ska, enligt budgetpropositionen, ett antal myndigheter avvecklas redan under år 2007 (tablå 4). 7 Budgetpropositionen för 2007, prop. 2006/07:1, s. 48 respektive Statsförvaltningens utveckling, bilaga 1 till Utgiftsområde 2 i samma proposition. 15

18 Tablå 4. Statliga myndigheter som ska läggas ned under 2007 och antalet berörda anställda år 2005 Myndighet Antal anställda Arbetslivsinstitutet 380 Integrationsverket 100 Djurskyddsmyndigheten 90 Handelsfl ottans kultur- och fritidsråd 30 Institutet för psykosocial medicin 30 Summa 630 Källor: Budgetpropositionen, prop. 2006/07:1 och SCB:s arbetsmarknadsstatistik. och fyra ombudsmän ersättas av en Dessutom anges att fyra av de fem ombudsmännen ska läggas ned och ersättas av en gemensam ombudsmannaorganisation i en ny myndighet, Ombudsmannen mot diskriminering. 8 Arbetsmiljöverket kommer att bantas Arbetsmiljöverket, som bildades i början på 2000-talet genom en sammanslagning av Arbetarskyddsstyrelsen och den regionala yrkesinspektionsorganisationen, ska bantas. Myndigheten har i dag 810 anställda. Enligt budgetpropositionen för 2007 ska anslagen minskas, vilket kommer att medföra en nedgång i sysselsättningen vid verket med omkring 280 personer eller 35 procent under perioden och omorganisationen av stabsmyndigheterna ses över Den tidigare regeringen genomförde en omorganisation av stabsmyndigheterna som berörde Ekonomistyrningsverket, ESV, och Statskontoret. Den medförde att Verket för förvaltningsutveckling, Verva, bildades samtidigt som Statens kvalitets- och kompetensråd, KKR, lades ned vid årsskiftet 2005/06 (tablå 3). För att stärka och samordna det stöd i förvaltningspolitiska frågor som myndigheterna ger regeringen vill man, enligt budgetpropositionen för år 2007, göra en översyn av omorganisationen. Kammarkollegiet kan också komma att beröras av granskningen genom att rollen som stabsmyndighet förstärks. 8 De fyra ombudsmännen är Handikappombudsmannen, HO, Jämställdhetsombudsmannen, JämO, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, DO, och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning, HomO. För en utförligare beskrivning se s Prop. 2006/07:1, Utgiftsområde 2, bilga 1. Arbetsmiljöverket tas även upp på s

19 Heterogen verksamhet Den svenska staten är heterogen. Myndigheterna bedriver verksamhet på en rad vitt skilda områden och det finns stora skillnader i myndighetsstrukturerna beroende på typ av arbetsuppgifter. Många myndigheter inom domstolsväsendet men få i försvaret Antalet myndigheter är flest inom samhällsskydd och rättskipning beroende på de många förhållandevis små domstolarna, medan det inom försvaret efter det att Försvarsmakten bildades 1994 bara finns drygt ett tiotal (diagram 2). Diagram 2. Andel och antal statliga myndigheter och sysselsättning fördelade på verksamhetsområden 2005 Procent n Antal myndigheter n Sysselsättning Samhällsskydd och rättskipning 40,5 98 Näringslivstjänster 26,5 28,7 54 Allmänna förvaltningstjänster 51 51,8 Utbildning Vård och socialt skydd 33 Kultur 2,4 12 Försvar 25,6 Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik. Anm. Siffrorna ovanför staplarna anger antalet myndigheter respektive antalet sysselsatta i tusental. Indelningen följer FN:s standard Classifi cation of Functions of Government, CoFoG. Näringslivstjänster och vård och socialt skydd är dock sammanslagningar av fl era CoFoG-områden. Antalet myndigheter på central och regional nivå ett debattämne Antalet statliga myndigheter har varit ett debattämne under senare år och olika uppgifter har cirkulerat, inte beroende på osäkerhet i statistiken utan på det enkla faktum att kartläggningarna som gjorts har använt olika definitioner på myndigheter och avgränsningen av staten. Detta har i sin tur berott på skilda syften med studierna. 17

20 För att försöka bringa reda i oredan har denna rapport disponerats efter hur många självständiga statliga myndigheter som finns på central och regional nivå per verksamhetsområde. Indelningen följer FN:s standard Classification of Functions of Government, CoFoG, som senast reviderades år En förteckning över de statliga myndigheterna fördelade på verksamhetsområden finns bilagd. 18

21 Flest myndigheter inom samhällsskydd och rättskipning Polisen svarar för mer än hälften av de anställda Till området samhällsskydd och rättskipning räknas polisen, kriminalvården, domstolsväsendet, kronofogdarna och åklagarna. Det är inom detta område som antalet statliga myndigheter är flest. Vid årsskiftet 2005/06 uppgick de till närmare 180 stycken. De sysselsatte drygt personer eller knappt en femtedel av de statsanställda, varav polisen svarade för mer än hälften. Tio procent mindre på femton år Genom att polisväsendet väger så tungt på området har sysselsättningen inom samhällsskydd och rättskipning totalt utvecklats i ungefär samma takt som inom polisen. Det innebär att nedgången under större delen av 1990-talet och uppgången därefter är den samma för verksamhetsområdet som helhet som för polisväsendet. År 2005 var området 10 procent mindre mätt i antalet anställda jämfört med för femton år sedan. Utvecklingen inom de andra delområdena skiljer sig dock åt (diagram 3). Diagram 3. Sysselsättningen inom polisväsendet, kriminalvården och domstolarna , index 1990=100 Index 1990= Kriminalvård Domstolar Polisväsendet Källa: SCB:s arbetsmarknadsstatistik. 19

22 Tjugotvå polismyndigheter mot hundra fl er 1990 Sedan 1998 är polismyndigheterna organiserade länsvis med Riks polisstyrelsen som central förvaltnings- och tillsynsmyndighet. Antalet myndigheter uppgår alltså till tjugotvå. År 1990 fanns nästan hundra fler, men antalet krympte successivt i takt med att lokala myndigheter slogs ihop. Länsstyrelsernas ansvar upphörde vid 1990-talets slut Från och med 1992 fungerade länspolismästare inom länsstyrelserna som regionala polischefer. Vid 1990-talets slut upphörde länsstyrelsernas ansvar för polisverksamheten och den leds numera av en polisstyrelse i varje län. Ledamöterna nomineras av partierna och utses av regeringen. Kraftiga besparingar under större delen av 1990-talet Besparingarna och rationaliseringarna innebar att antalet anställda inom polisen sjönk kraftigt från och med 1990, med över personer eller dryga 15 procent. Efter övergången till den länsvisa organisationen har polisen fått förstärkning av resurserna och sysselsättningen har ökat igen. Under perioden steg antalet anställda med eller sju procent till totalt (diagram 3). men därefter ville man anställa fl er För att underlätta rekryteringen av nya poliser har polisutbildningen byggts ut under 2000-talets början. Sedan 2001 finns utbildningen på tre orter, i Solna, Umeå och Växjö. Från och med 2002 finns även möjlighet att studera på distans. En utredning om den framtida polisutbildningen pågår och ska vara slutförd den sista januari Flera universitet och högskolor har markerat sitt intresse för att starta sådana utbildningar. Tjugotusen poliser år 2010 Regeringen vill, enligt budgetpropositionen för 2007, satsa mer på polisen genom att fler ska utbildas och anställas. Därför tillförs extra resurser. År 2005 fanns sammanlagt poliser sysselsatta vid de regionala polismyndigheterna. Regeringens mål är att de år 2010 ska vara till antalet, en ökning med 20 procent. 20

23 Hälften av de anställda fi nns i storlänen Bland annat beroende på länens skilda befolkningsstorlek varierar sysselsättningen vid de enskilda polismyndigheterna. De tre storlänen svarade för hälften av de anställda år I Stockholms län fanns 5 200, i Västra Götaland och i Skåne Minst är polis myndigheten på Gotland med 125 anställda. 11 Omkring nittio domstolar med nästan femtusen anställda Att myndigheterna är många inom området samhällsskydd och rättskipning förklaras av strukturen inom domstolsväsendet med åtminstone jämfört med polisen förhållandevis små enheter. Antalet domstolar uppgick vid årsskiftet 2005/06 till ett nittiotal, varav 56 var tingsrätter. 12 Domstolsväsendet hade då totalt närmare anställda. Fyrtio tingsrätter har upphört Medan stora omstruktureringar gjordes i staten i övrigt under 1990-talet var domstolarnas organisation länge förhållandevis stabil. Från och med år 1999 påbörjades dock ett förändringsarbete när det gäller tingsrätterna. Sedan dess har närmare sjuttio tingsrätter berörts av omorganisation och fyrtio lagts ned som självständiga myndigheter, varav tolv under Den dömande verksamheten har dock inte upphört på riktigt lika många platser. Den finns i några fall kvar, på sex orter. En utvärdering har visat att det skapat problem med samordning, arbetsfördelning och arbetsledning när en tingsrätt har flera kansliorter och fl er nedläggningar är på gång Enligt Domstolsverket finns planer på fortsatt koncentration och sammanläggning av tingsrätter. Vissa är beslutade av regeringen och andra är ännu på planeringsstadiet. Dagens nio tingsrätter i Stockholm blir t.ex. sju den 1 april Västmanlands tingsrätt har i dag verksamhet i Köping, Sala och Västerås. De två förstnämnda ska läggas ned som kansliorter senast den 1 november 2007 och tingsrätten kommer därefter att ha ett kansli enbart i Västerås Rikspolisstyrelsens årsredovisning för Om man till domstolsväsendet också räknar hyres- och arrendenämnderna och Rättshjälpsmyndigheten som också sorterar under Domstolsverket tillkommer ett tiotal myndigheter med totalt 320 anställda år Källa: Sveriges domstolar årsredovisning Förändringar i tingsrättsorganisationen en utvärdering av sammanläggningar av tingsrätter , SOU 2003:5. 14 Sveriges domstolar årsredovisning

24 Antalet anställda har minskat med en fjärdedel på femton år Under perioden har sysselsättningen vid domstolarna kontinuerligt gått ned. Sammantaget har eller en fjärdedel av personalen försvunnit (diagram 3). Innan översynen av tingsrätternas organisation påbörjades var det främst på administrativ personal som besparingar gjordes. Därefter påverkades utvecklingen av sammanläggningarna av tingsrätter och renodlingen av verksamheten som innebar att arbetsuppgifter koncentrerades till vissa tingsrätter eller fördes över till någon annan myndighet. Ansvaret för bo upp teckningar flyttades t.ex. från tingsrätterna till Skatteverket och avdelningar för fastighetsinskrivning har koncentrerats och finns endast vid sju tingsrätter sedan Den 1 juli 2005 flyttades också inskrivningen av rättigheter i luftfartyg från tingsrätt till den då nybildade Luftfartsstyrelsen. Nya uppgifter när Utlänningsnämnden lades ned och de anställda blev fler Från den 31 mars 2006 finns en ny instans- och processordning för ut länningsoch medborgarskapsärenden. Överprövning av Migrations verkets beslut kan göras vid länsrätterna i Stockholm, Skåne och Göteborg. Länsrätternas beslut ska kunna överklagas till Kammarrätten i Stockholm som sista instans. Domstolarnas nya arbetsuppgifter medförde att 450 personer anställdes under I och med att den nya ordningen infördes lades Utlänningsnämnden ned och omkring 300 anställda berördes av den förändringen, varav närma re åttio personer sades upp. 15 Fler arbetsuppgifter kommer att försvinna Regeringen har föreslagit att huvudmannaskapet för inskrivningsärenden, dvs. huvudsakligen frågor om lagfart för och inteckning i fastigheter, förs över från Domstolsverket och de sju tingsrätterna till Lantmäteriverket den 1 januari Syftet med förändringen är att skapa en samlad statlig organisation för fastighetsanknutna ärenden. Den beräknas innebära en nedgång i sysselsättningen vid domstolarna framöver Budgetpropositionen, prop.2006/07:1, Utgiftsområde 2, bilaga Lantmäteriverksamheten, prop. 2005/06:5. 22

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM DELRAPPORT 1 (11) 2003-08-26 2003/0047-28. Charlotte Brunlid. 2003-02-20 Fi2002/422 DELRAPPORT 1 (11) ERT ERT 2003-02-20 Fi2002/422 Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delrapport rörande Uppdrag till Nämnden för offentlig upphandling att göra en utvärdering av användningen av antidiskrimineringsklausuler

Läs mer

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015

Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 1/7 Datum Handläggare 2015-10-26 Eva Engdahl Gäfvert och Anne-Marie Ögren ESV-dnr 4.1-450/2015 Myndigheter som omfattas av och undantas från ekonomiadministrativ värdering som avser 2015 Myndigheter under

Läs mer

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna

2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523. Länsstyrelserna Koncept Regeringsbeslut xx Finansdepartementet Hans Timan hans.timan@finance.ministry.se 08-4052026 2007-11-22 Fi2007/xxxx Fi2007/8545 Fi2007/8523 Länsstyrelserna Ändring av regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

It-kostnadsuppdraget

It-kostnadsuppdraget It-kostnadsuppdraget Ett gemensamt språk Frukostseminarie 2015-06-04 Förstärkt styrning, samordning och uppföljning av den övergripande itanvändningen i staten En god bild av myndigheternas it-användning

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter

DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter DN:s test av offentlighetsprincipen 2010-09-26 Kristoffer Örstadius, reporter Så här gick testet till: Steg 1: Vi skickade ett mejl till myndigheterna med en begäran att få en sammanställning över vilken

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2015:229 Utkom från trycket den 6 maj 2015 utfärdad den 23 april 2015. Regeringen

Läs mer

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433.

Page 1. Nyregistrerade medlemmar per registreringsmånad och region. NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433. Nyregistrerade medlemmar registreringsmånad och region 200701 NO VE SYD VÄS Tota RD 88 114 113 118 T 433 l 88 114 113 118 433 Nyregistrerade medlemmar region i % av månadens total 200701 NORD VE REGION

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd 1 Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd ESV Cirkulär Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven; SFS 2007:1179 Utkom från trycket den 10 december 2007 utfärdad den 22 november 2007. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13. Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09) Dir. 2012:13 Beslut vid regeringssammanträde den 23 februari 2012 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen

Läs mer

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78)

Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Generaldirektören Datum: 28 februari 2003 Diarienr: 1836-2002 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Arkiv för alla - nu och i framtiden (SOU 2002:78) Sammanfattning Domstolsverket tillstyrker

Läs mer

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24

Kommittén. Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 2013-10-24 Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten Ju 2012:16 Kommittén 2013-10-24 Thomas Rolén kammarrättspresident vid Kammarrätten i Stockholm, har av regeringen utsetts att leda genomförandekommitténs

Läs mer

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13

Avtal om vissa ändringar i Huvudavtalet 2000-06-13 Avtal 2010-04-28 Parter Arbetsgivarsidan: Arbetstagarsidan: Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna Saco-S Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Läs mer

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010

Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 OM OFFENTLIG SEKTOR Färre men större Statliga myndigheter åren 2007 2010 Statskontoret, 2010 Innehåll Organisations- och strukturförändringar i staten Begrepp och definitioner Kartläggningens omfattning

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter

OM OFFENTLIG SEKTOR. När flera blir en om nyttan med enmyndigheter OM OFFENTLIG SEKTOR När flera blir en om nyttan med enmyndigheter Statskontoret, 2010 URN:NBN:se:statskontoret-2010-Om-offentlig-sektor-1.pdf Innehåll Sammanfattning och bedömning 7 Förslag till regeringen

Läs mer

Statliga myndigheter 1

Statliga myndigheter 1 Statliga myndigheter 1 A Affärsverket svenska kraftnät Akademien för de fria konsterna Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden Allmänna pensionsfonden Allmänna reklamationsnämnden Ambassader Ansvarsnämnd,

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden

Återfinns i tabell Affärsverket svenska. Andel kv. Antal Op. 12 25,0 6 50,0 481 34,7 8 kraftnät Allmänna reklamationsnämnden PM 45 Samtlga myndgheter Blaga Tabellblaga 1: alt (män och kvnnor) och andel kvnnor lednngsgrupper samt antal och andel kvnnor med operatva befattnngar nom lednngsgrupper (lnjeansvarga exklusve myndghetschefen),

Läs mer

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter

Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chefer till avdelningen för särskilda utredningar, chefer till regionala verksamheter Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om miljöledning i statliga myndigheter; SFS 2009:907 Utkom från trycket den 28 juli 2009 utfärdad den 16 juli 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning

Läs mer

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter

Rubrik: Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Texten har hämtats från regeringskansliets rättsdatabaser 2009-08-11 där det varnas för att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

Myndigheternas IT-rankning

Myndigheternas IT-rankning 21 augusti 2008 Myndigheternas IT-rankning E-förvaltning i myndigheter och kommuner 2008 Sammanfattning Stockholms Handelskammares första undersökning om utvecklingen av e-förvaltningen hos statliga myndigheter

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

PM 2006-10-19. Roger Vilhelmsson Karin Lien Olofsson Matilda Nyström Margareta Sjöberg

PM 2006-10-19. Roger Vilhelmsson Karin Lien Olofsson Matilda Nyström Margareta Sjöberg PM 2006-10-19 Roger Vilhelmsson Karin Lien Olofsson Matilda Nyström Margareta Sjöberg Kommentarer till budgetpropositionen för 2007 I budgetpropositionen för år 2007 föreslår regeringen en ökad belastning

Läs mer

Samlat, genomtänkt och uthålligt?

Samlat, genomtänkt och uthålligt? Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006 2009 Lättläst sammanfattning Lättläst sammanfattning av betänkande av Utredningen

Läs mer

Myndigheters mångfaldsarbete Delrapport 1

Myndigheters mångfaldsarbete Delrapport 1 2007:1 Myndigheters mångfaldsarbete Delrapport 1 Kartläggning inför utvärderingen av ett regionalt utvecklingsprojekt Statskontoret, 2007 URN:NBN:se:statskontoret-2007-200701-pdf MISSIV DATUM DIARIENR

Läs mer

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket

Utvecklingsmyndighet Bolagsverket AD 340/2011 Utvecklingsmyndighet Bolagsverket N 2011/1368/ITP Företag och Företagande Rapport nr.1 Datum: 2011-09-14 Version: 1.0 Upprättad av: Monica Grahn AD 340/2011 Innehållsförteckning 1 Utvecklingsmyndigheternas

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm

Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Datum Dnr Sid Justitieombudsmannen 2013-09-27 R 62-2013 1 (5) Cecilia Renfors Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remiss av Polisorganisationskommitténs betänkande Tillsyn

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering

uppdrag då man i egenskap av sektorsmyndighet även har svarat för analyser inom de tre samhällsområdena nyanlända, diskriminering Sammanfattning Integrationspolitikens övergripande mål är ett samhälle där alla har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. År 2006 infördes ett nytt system för uppföljning och analys av integrationspolitikens

Läs mer

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning

Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Datum Diarienummer 2006-01-13 1332-2005 Lokalisering av en ny tingsrätt i Göteborg komplettering av en tidigare utredning Till regeringen 1 Inledning 1.1 Bakgrund Under senare år har den yttre tingsrättsorganisationen

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:78

Regeringens proposition 2014/15:78 Regeringens proposition 2014/15:78 Förändrade villkor för affärsverkscheferna Prop. 2014/15:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Frågor och svar Region i Örebro län

Frågor och svar Region i Örebro län Projekt Region 2015 Frågor och svar Region i Örebro län Vad är poängen med att bilda en region inom Örebro län? Erfarenheter från tidigare regionbildningar i Sverige visar bland annat på följande positiva

Läs mer

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66)

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) Remiss 2003-02-11 U 2002/4776 U 2002/4869 Utbildningsdepartementet Skolenheten Mikael Sandström Telefon 08-405 18 65 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen

Läs mer

Forensiska institutet

Forensiska institutet Forensiska institutet Ny myndighet för kriminalteknik, rättsmedicin och rättspsykiatri Delbetänkande av RMV/SKL-utredningen Stockholm 2006 SOU 2006:63 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén

24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén 24-timmarsmyndigheten - från ord till handling. Vad händer på central nivå? Bo Frändén bo.franden@statskontoret.se 08-454 47 45 Vi är ett stabsorgan till regeringen och Regeringskansliet. Vår uppgift är

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12

Statistisk analys. Färre helårsstudenter läsåret 2011/12 Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 8-563 8671 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 212-12-18 212/14 Färre helårsstudenter läsåret 211/12 Antalet helårsstudenter vid landets universitet och högskolor

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25

Kommittédirektiv. Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Dir. 2014:25 Kommittédirektiv Nationell strategi för att nå målet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra Dir. 2014:25 Beslut vid regeringssammanträde den 20 februari 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elektriska Installatörsorganisationen. YH-utbildning. Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen YH-utbildning Information från Elektriska Installatörsorganisationen EIO Elektriska Installatörsorganisationen Sida 2 av 8 Yrkeshögskoleutbildning Yrkeshögskolan är

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013

Kommittédirektiv. Översyn av ersättningen för personlig assistans. Dir. 2013:34. Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Kommittédirektiv Översyn av ersättningen för personlig assistans Dir. 2013:34 Beslut vid regeringssammanträde den 21 mars 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska se över ersättningen för personlig

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet

2001-01-09 1427-2000. Till Justitiedepartementet. Juridiska sekretariatet Datum Dnr 2001-01-09 1427-2000 Juridiska sekretariatet Till Justitiedepartementet Yttrande över bisyssleutredningens betänkande Offentligt anställdas bisysslor (SOU 2000:80) (Ert diarienummer Ju2000/4719/PP)

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3

Analys Statliga myndigheters lokaler. Utveckling av lokalhyror och areor. ESV 2014:53 Analys 3 Analys Statliga myndigheters lokaler Utveckling av lokalhyror och areor ESV 214:53 Analys 3 ESV:s analysserie innehåller fördjupade, egeninitierade analyser inom ESV:s olika verksamhetsområden. Publikationen

Läs mer

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket

Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Gör din praktik inom Myndighetsnätverket Ett samarbete mellan SPV, CSN, Försäkringskassan, Bolagsverket, Tullverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Mittuniversitetet, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9)

Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) Påverkar bostadsbristen arbetsgivares rekryteringsmöjligheter? 1 (9) 2 (9) Sammanfattning Undersökningsföretaget SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen frågat ansvariga på 50 av de 100 största arbetsplatserna

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering

Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och annan arkivhantering RA-MS 2007:68 Riksarkivets föreskrifter om upphävande av vissa myndighetsspecifika föreskrifter om gallring och överlämnande

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010

Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 Sid 1 (5) Sammanfattning av regeringens budgetproposition 2010 I denna promemoria sammanfattas regeringens budgetproposition avseende utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Avslutningsvis

Läs mer

YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10 1 Sundbyberg 2007-09-17 Vår referens: Tommy Fröberg Diarienummer Fi2007/1536 Finansdepartementet YTTRANDE ÖVER ANSVARSKOMMITTÉNS SLUTBETÄNKANDE: Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, SOU 2007:10

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Att få sin sak prövad av en opartisk

Att få sin sak prövad av en opartisk förvaltningsrätten 2 Att få sin sak prövad av en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. är den domstol som avgör tvister mellan enskilda personer och myndigheter. Det är hit man vänder sig om

Läs mer

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet)

Vad säger lagen? Bakgrunden till lagstiftningen. Skollagen (14 a kapitlet) Vad säger lagen? Det finns två lagar som ska skydda barn och elever från kränkningar, diskriminering och trakasserier i skolan (detta gäller alla skolformer som regleras i skollagen): skollagen (14 a kapitlet)

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Utländsk bakgrund i staten

Utländsk bakgrund i staten Utländsk bakgrund i staten Rapportserie 2008:5 Arbetsgivarverket Utländsk bakgrund i staten år 2007 2008-10-16 Dnr: 0809-0486 Innehåll Utländsk bakgrund i staten år 2007 3 Sammanfattning 3 Statistik

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014.

Västmanlands län. Företagsamheten 2015. Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen Västmanlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Tony Blomqvist, Personstöd Mälardalen. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn.

Regeringen uppdrar åt Linköpings universitet att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn. Regeringsbeslut II:3 2015-06-17 S2012/275/FST Socialdepartementet Linköpings universitet 581 83 Linköping Uppdrag att samla och sprida kunskap om våld och andra övergrepp mot barn 1 bilaga Regeringens

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Skatteverket; SFS 2003:1106 Utkom från trycket den 16 december 2003 utfärdad den 27 november 2003. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Arbetskraftflöden 2012

Arbetskraftflöden 2012 FS 2014:2 2014-04-04 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2012 Antalet förvärvsarbetande Norrköpingsbor ökade under 2012 med 750 personer. 4 130 personer som tidigare ej arbetat fick arbete under året mot

Läs mer

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring

HFD 2014 ref 61. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring HFD 2014 ref 61 Fråga om en person bedrivit näringsverksamhet och haft väsentligt inflytande i verksamheten i den mening som avses i 34 lagen om arbetslöshetsförsäkring. Lagrum: 34 lagen (1997:238) om

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77)

Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning. Slutbetänkande av LSS-kommittén (SOU 2008:77) Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning Slutbetänkande av (SOU 2008:77) uppdrag och sammansättning Parlamentarisk kommitté med ledamöter från

Läs mer

Så påverkas leverantörerna av

Så påverkas leverantörerna av Så påverkas leverantörerna av elektronisk upphandling Presentation på e-inköpsdagen Stefan Jönsson 2009-05-12 Vad är tillväxtverket? Nutek (Verket för näringslivsutveckling) lades ned den 31 mars Den 1

Läs mer

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp

Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp Betänkande av Utredningen mot kriminella grupperingar Stockholm 2010 STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR SÖU~2O1O:15 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller

Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter. vilka regler gäller Dödsboägda och flerägda jordbruksfastigheter vilka regler gäller Jordbruksinformation 8 2008 Regler för dödsboägda och flerägda jord- och skogsbruksfastigheter Jord- och skogsbruksfastigheter, taxerade

Läs mer

Bilaga 2. Uppdraget fas 2

Bilaga 2. Uppdraget fas 2 Sid 1 (8) Dnr Bilaga 2 Hemställan om redovisning av resurser avseende expertstöd på området spridning av allvarliga smittämnen, giftiga kemikalier och radioaktiva ämnen (CBRN-området) fas 2 Regeringen

Läs mer

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete

Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete Försäkringskassans arbete med lokala omställningsmedel och Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 22 september kl. 13-16 Försäkringskassan, Stockholm Grupper Riksutställningar Statens

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Den statliga sektorns ekonomi och verksamhet

Den statliga sektorns ekonomi och verksamhet Offentlig ekonomi 2009 Den statliga sektorns ekonomi och verksamhet 7 Den statliga sektorns ekonomi och verksamhet I detta kapitel redovisar vi den statliga verksamheten enligt årsredovisningen för staten

Läs mer

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan

Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan av etnisk diskriminering vid arbetsansökan Kommunstyrelsen 2007-02-12 50 87 Arbets- och personalutskottet 2007-01-29 13 29 Personalkontoret 03.422 008 febkf14 Yttrande över motion om avidentifiering av ansökningshandlingar samt motion om motverkan

Läs mer

2005:32. Statsförvaltningens utveckling 1990 2005

2005:32. Statsförvaltningens utveckling 1990 2005 2005:32 Statsförvaltningens utveckling 1990 2005 MISSIV DATUM DIARIENR 2005-12-09 2005/122-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att ge en samlad redovisning

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid

Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid Viltmyndigheten- jakt och viltförvaltning i en ny tid -ett delbetänkande från (SOU 2013:71) Särskild utredare Håkan Larsson Särskild utredare Håkan Larsson Sekreterare Nina Nordengren (jurist) och Jens

Läs mer