Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops"

Transkript

1 Abstracts till SPARCs & SIRAs presentationer/workshops Tema: Forskningscirkel för utveckling och lärande Fia Andersson, Högskolan på Gotland Forskningscirkeln utmaning och utveckling av erfarenhetsbaserad kunskap Utifrån erfarenheter i en pågående forskningscirkel med lärare i grundsärskolan diskuteras forskningscirkelns möjligheter och dilemman ur såväl forskarens som lärarens perspektiv. Deltagande i forskning i den egna praktiken möjliggör för praktiker att tillsammans med forskare bidra till utveckling av erfarenhetsbaserad kunskap i den egna praktiken. Forskningscirkeln, en form av deltagarbaserad aktionsforskning, utgör ett sådant utbildnings- och forskningsmässigt sammanhang för samverkan mellan akademi och fält (Andersson, 2007). Forskningscirkeln beskrivs ofta som en arena, en mötesplats, för ett organiserat kunskapssökande och kunskapsutveckling i samverkan mellan deltagarna och inom ett område av ömsesidigt intresse. Centralt i forskningscirkeln är att forskning bedrivs tillsammans med och inte på deltagarna och att det finns en öppenhet i dialogen där både forskares och praktikers tidigare erfarenheter tillvaratas, utmanas och kritiskt granskas. I forskningscirkeln belyses och fördjupas kunskap inom det valda området, ett överskridande av tidigare kunskap sker och något nytt uppstår. Ett systematiskt erfarenhetsutbyte inom forskningscirkeln kan, men behöver inte, innebära att ett problem löses. Erfarenheter från en pågående forskningscirkel presenteras och diskuteras. Denna forskningscirkel genomförs i samverkan mellan Högskolan på Gotland och lärare inom grundsärskolan på Gotland. Fokus ligger i det här fallet på lärarnas professionella erfarenheter av arbete inom olika skolformer och specifikt undersöks och diskuteras vilka möjligheter elever i grundsärskolan ges att utveckla läsande och skrivande. Frågor som kommer att behandlas: Vad kan en forskningscirkel tillföra forskare respektive praktiker? Vilka dilemman kan uppstå i en forskningscirkel - ur såväl forskarens som praktikerns perspektiv? Forskningscirkelns möjligheter att hantera relationella, forskningsmetodiska och etiska aspekter? Forskningscirkeln som form för kunskapsmöten där forskare, andra professioner och även barn, ungdomar och föräldrar skulle kunna delta? Andersson, F. (2007). Att utmana erfarenheter. Kunskapsutveckling i en forskningscirkel. Stockholm: Stockholms universitet. Doktorsavhandling. Andersson, F. (2012) Att leda specialpedagogiska insatser. I: G. Berg, F. Sundh & C. Wede (red.) Lärare som ledare i och utanför klassrummet (s ). Lund: Studentlitteratur 1

2 Martina Norling, Universitetsadjunkt förskollärarprogrammet och doktorand i didaktik vid Mälardalens högskola Ulrika Fyhr, Förskollärare vid Korsängens förskola i Västerås Pernilla Hedin, Förskollärare vid Korsängens förskola i Västerås Filma oss - ett utvecklingsarbete i förskolan gällande sagor och berättande Sammanfattning Under vårterminen 2013 har en forskarstuderande från Mälardalens högskola tillsammans med två förskollärare filmat aktiviteter i förskolan för synliggöra arbetet med sagor och berättande i syfte att analysera, reflektera och dokumentera förhållningssätet gällande barns läs - och skriv processer (emergent literacy). Dokumentation, reflektion och analys ligger till grund för ett utvecklingsarbete i verksamheten vilket innebär den egna yrkesrollen som förskollärare, lärandemiljön samt nya metoder för att utmana barnens lärandeprocesser i läs- och skriv aktiviteter. Abstract I läroplanen för förskolan (Lpfö, 2010) står det att barn ska ges möjlighet till att utveckla sitt språk samt utveckla sin förmåga att argumentera och kommunicera med andra. Men hur vet vi vilka möjligheter som ges till språklig interaktion med personal och barn i förskolan? Tidigare forskning visar att förskolepersonalen tenderar att vara lyhörda och omvårdande och var mer emotionellt engagerade i de vardagliga aktiviteterna i förskolan, men i mindre utsträckning tillämpade utmanande frågor, avancerat språk, läs-och skriv samt begreppsutvecklande aktiviteter så som att utmana barnen till sagor och berättande (in process, Norling, Sandberg & Almqvist). Resultaten synliggör personalens behov av kompetensutveckling gällande emergent literacy (språk, läs-och skriv) aktiviteter då personalen själva beskriver bristande kunskaper om området(in process, Norling). I läroplanen finns det tydliga mål och riktlinjer där det står att personalen i förskolan ska uppmuntra barn till att utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner (Lpfö, 98/2010, s. 10). Syftet med forskningscirkeln är att deltagarna dokumenterar och skriver ett paper gällande deltagarbaserad forskning samt processen gällande utvecklingsarbetet av sagor och berättande i förskolan. I den här presentationen kommer själva processen till utvecklingsarbetet presenteras där deltagarna beskriver processen både teoretiskt och praktiskt det vill säga deltagarbaserad/aktionsforskning där fokus är sagor och berättande samt de forskningsfrågor som formulerats av deltagarna under utvecklingsarbetets process. Forskningsfrågorna ska sedan ligga till grund för planering av personalens fortsatta utvecklingsarbete med sagor och berättande. Möjligtvis kan resultatet bidra med praktiknära information om främjande aktiviteter och förhållningssätt gällande sagor och berättande i förskolan. Resultatet kan också generera till ny kunskap gällande utbildningsinsatser i samverkan förskola och Mälardalens högskola. 2

3 Maria Olsson, Högskolan Dalarna Möjligheter och hinder för en lärandeprocess i en forskningscirkel I detta paper har jag för avsikt att diskutera möjligheter och hinder för en lärandeprocess i en pågående ( ) forskningscirkel. I cirkeln är vi tio deltagare, nio lärare från fyra olika skolformer; förskola, förskoleklass, grundskola och grundsärskolans grundskoleklass och jag som forskarstudent. Syftet med forskningscirkeln är att undersöka och analysera, vilken mening vi skapar över tid, i dialoger, om lärares ledarskap i mötet med barns olikheter. Genom användande av en deltagarorienterad design som forskningscirkeln, finns det en strävan efter att skapa en gemensam lärandeprocess i vilka våra olika erfarenheter möts och kontrasteras med teorier (se t.ex. Holmstrand & Härnsten 2003). Idealt bör denna process leda till att kunskaper utvecklas som anses relevanta och trovärdiga av forskarsamhället, användbara av och utvecklande för deltagarna samt leda till ett mer rättvisa pedagogiska praktiker utvecklas (jfr Lindhult 2008; Reason & Bradbury 2008). Deltagarnas inflytande över projektets form och innehåll, ser jag som både problematiskt och möjlighetsskapande för lärandeprocessen. Denna ter sig svår att överblicka, är tidskrävande och ibland verkar det oklart vilka slags kunskaper som utvecklas och vad dessa kan komma att leda till. Dock har lärandeprocessen i cirkeln lett till att lärare har gjort förändringar i sina praktiker, avseende exempelvis förhållningssätt till barn och samtalsstrukturer. Lärarna har uttryckt deras deltagande i cirkeln som värdefullt och flera av dem söker nu sprida lärandeprocessen bland sina kollegor genom att initiera cirklar på sina arbetsplatser. Referenser: Holmstrand, L. & Härnsten, G. (2003). Förutsättningar för forskningscirklar i skolan: en kritisk granskning. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. Lindhult, E. (2008). Att bedöma och uppnå kvalitet in interaktiv forskning. I B. Johannisson, E. Gunnarsson & T. Stjernberg (red.) Gemensamt kunskapande den interaktiva forskningens praktik. (s. 1-27). Växjö: Växjö University Press. Reason, P., & Bradbury, H. (2008). Introduction. In P. Reason and H. Bradbury, (red.). The Sage Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice (s. 1-10). London: Sage Publications. Maria Olsson, doktorand i specialpedagogik, Specialpedagogiska institutionen, Stockholms Universitet samt vid Institutionen för Utbildning och Humaniora, Högskolan Dalarna Tema: Forskning, demokrati och mänskliga rättigheter Matts Mattsson, Ph D, Ass Prof, Temporary Director, ICLD Centre of Knowledge Björn Möller, Quality Assurance Manager, ICLD Centre of Knowledge Vilka forskningsprojekt kan bidra till förbättrad lokal demokrati? ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati) är ett SIDA-finansierat centrum för lokal demokrati. En stor del av verksamheten består av Kommunala Partnerskap. Svenska kommuner samarbetar med kommuner i Afrika, Asien och Östeuropa om projekt som vill utveckla lokal demokrati utifrån konkreta problem. Det kan t ex handla om framtida avfallshantering, energitillgång, vatten, stadsplanering och kvinnors inflytande i politiken. Vilken forskning är man då betjänt av? 3

4 Sedan 2010 har ICLD initierat ett tiotal forskningsprojekt och åstadkommit ca 20 forskningsrapporter (se hemsidan Publikationerna håller hög internationell standard, men används i ganska liten utsträckning av deltagare i de lokala projekten. Därmed väcks frågan om forskningens relevans. Vi vill i detta seminarium diskutera några olika perspektiv på relevant forskning. (1) Upplysning (enlightenment) Flera av ICLD:s publikationer bygger på iden om enlightenment dvs. att forskningens främsta funktion är att ge ny kunskap, nya perspektiv, nya begrepp, nya sätt att förstå den verklighet som behöver förändras. Själva förändringsarbetet överlämnas åt andra med större inflytande över sammanhanget. (2) Praxisorienterad forskning (praxis research) Några forskningsprojekt är praxisorienterade dvs. de genomförs i nära interaktion mellan de forskare och praktiker som vill medverka till lokal demokrati i t ex Tanzania, Indonesien eller Georgien. Iden är att forskningen kan bli relevant genom dialog och interaktion byggd på respekt för deltagarnas olika typer av kunskap. (3) Praktikerforskning (practitioner research) En del projekt är mer utvecklingsprojekt än forskningsprojekt. Syftet är vanligtvis att bidra till professionsutveckling bland lokala aktörer. Iden är att deltagare, med eller utan stöd av forskare, skaffar sig den kunskap de anser sig behöva i det specifika projektet för att lösa de problem som framträder. Forskningen är underordnad praktiken. ICLD:s utlysning av forskningsanslag 2013 prioriterar collaborative research, participation and capacity building (http://www.icld.se/eng/researchapplication.pab). Varje enskilt projekt behöver ändå granskas utifrån sina specifika förutsättningar och möjligheter att bidra till ökad lokal demokrati. Låt oss presentera och diskutera några exempel. Matts Mattsson, Telephone: , E:mail: Björn Möller, Telephone: , Anette Sandberg, Mälardalens Högskola Helena Kindberg, Norrgårdens Förskola, Arboga Mänskliga Rättigheter i Förskolan Lärprocessen i två Forskningscirklar Hur tillämpas den professionella kompetensen i det vardagliga pedagogiska arbetet med mänskliga rättigheter i förskolan? Syftet med denna studie är att undersöka hur förskollärare beskriver och reflekterar kring arbetet med mänskliga rättigheter i förskolan. Studien är en fortsättning utifrån projektet JämBredd, där forskningscirklar användes för verksamhetsutveckling kring genus- och mångfaldsfrågor (Ladenperä, 2011; Sandberg & Sandström, 2012; Sier et al, 2012: Sandström et al, 2013). En variant av aktionsforskning har använts (Rönnerman, Moksnes-Furu & Salo, 2008; Rönnerman, & Salo, 2012). 14 förskollärare deltog i två skilda forskningscirklar. Forskningscirkeldeltagarna träffades tio gånger under elva månader. Vid träffarna diskuterades och reflekterades det kring litteratur, Gustafsson, (2011), Critical Incident-teknik (CIT) som är en metod för att analysera professionellt arbetet (Johansson & Sandberg, 2012) samt hur arbetet med mänskliga rättigheter implementerades i respektive förskola. 4

5 Referenser Gustafsson, l.h. (2011). Förskolebarnets mänskliga rättigheter. Lund: Studentlitteratur. Ladenperä, P. (2011) (red). Forskningscirkel arena för verksamhetsutveckling i mångfald. Mälardalens högskola: Studies in Social Sciences. Rönnerman, K. & Salo, P. (2012). Collaborative and Action Research within Education - a Nordic perspective. Nordic Studies in Education 32 (1), Rönnerman, K., Moksnes-Furu, E., & Salo, P. (2008). Nurturing Praxis. Action Research in Partnerships between School and University in a Nordic Light. Rotterdam: Sense Publishers Sandberg, A. & Sandström, M. (2012) (red). Kritiska händelser för lärande i förskolan. Lund: Studentlitteratur. Sandström, M., Stier, J. & Sandberg, A. (i First, 2013). Working with Gender Pedagogics at Fourteen Swedish Preschools. Journal of Early Childhood Research. Stier, J., Tryggvason, M-T., Sandström, M., & Sandberg, A. (2012). Diversity management in preschools using a critical incident approach. Intercultural Education, 23, (4), Sofia Wistus, fil. dr. och lektor vid Linköpings universitet Ann-Christine Larsson, fil. dr. och FoU-ledare vid Fokus Kalmar län. Empowering dialogues Dialog som verktyg för mer demokratisk kunskapsutveckling. Seminariet hämtar exempel från ett projekt, där långtidssjukskrivna kvinnor tillsammans med forskare skapade en gemensam kunskapsutveckling utifrån ett interaktivt förhållningssätt i forsknings- och utvecklingsprocessen (Larsson 2007, Wistus 2008). Kan aktions/interaktiv forskning bidra till mer demokratiska miljöer i kunskapsproduktionen och vilka utmaningar innebär detta i termer av makt och/eller jämlika relationer (Greenwood & Levin 1998; Aagaard Nielsen & Svensson 2006, Svensson et al 2002)? Vidare beskriver vi förutsättningar (möjligheter och svårigheter) för att genomföra empowering dialogues (jfr Reynolds 2002, Friedman 2001, Lilleaas 2013, Larsson 2007). Våra slutsatser är att dialogen som verktyg för demokratisk kunskapsutveckling kan ligga till grund för och bidra till att: Olika röster och perspektiv lyfts fram Skapa miljöer för olika aktörer att ta del i en demokratisk kunskapsprocess Identifiera och presentera förslag till social förändring Utveckla en annan sorts kunskap och genom detta ge möjlighet till andra perspektiv i en social förändring Diskussionsfråga; Är det forskningens uppgift att skapa mer demokratiska kunskapsutvecklingsprocesser? Är det möjligt? Nackdelar/fördelar. Referenser Aagaard Nielsen, K. and Svensson, L. (eds.) (2006) Action Research and Interactive Research Beyond practice and theory. Maastricht: Shaker Publishing. Friedman, V.J. (2001) Action Science: Creating Communities of Inquiry in Communities of Practice. In Reason, P. and Bradbury H. (eds.) Handbook of Action Research. Participative Inquiry and Practice. London: Sage 5

6 Greenwood, D., and Levin, M. (1998) Introduction to Action Research: Social Research for Social Change. Thousand Oaks, Californien: Sage Publications. Larsson, A.-C. (2007) Empowermentprocesser ett sätt att öka långtidssjukskrivna kvinnors resurser? Avhandling, Linköpings universitet Lilleaas, U-B. (2013) My Discomfort Practical Reflexivity as a Methodological Approach. In Phillips, L et al. Knowledge and Power in Collaborative Research. A Reflexive Approach. New York: Routledge Reynolds, T. (2002) On relations between black female researcher and participants, in Qualitative research in action, May T. (ed) London: Sage Svensson, L. et. al. (2002) Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik. Work Life in Transition No 7. Stockholm: Arbetslivsinstitutet Wistus, S. (2008). Birds of a feather flock together - On representation and equal relationships in partnerships i Svensson, L & Nilsson, B. Partnership - As a Strategy for Social Innovation and Sustainable Change. Stockholm: Santérus. Tema: Utvecklingsarbete inom välfärdssektorn mm Georg Drakos, Samverkande forskningsföretag Maria Gardsäter, Nordens Välfärdscenter Samverkande forskningsföretag inom hum/sam: Ett innovationssystem i mikroformat. Hur kan forskare integrera samverkan i sin forskning och utbildning för att bidra till en så radikal förnyelse som möjligt, i å ena sidan sin egen verksamhet och å andra sidan samhällets offentliga, privata och ideella organisationer? Bakgrunden till vår presentation är ett forskningsföretagsprogram inom hum/sam som genomförts under 2012 och vars arbetsmodell för samverkan ska följas upp, spridas och implementeras under en treårsperiod med stöd av Vinnova. För detta ändamål har vi bildat den ideella yrkesföreningen Samverkande forskningsföretag hum/sam (SF-HS) där vi medlemmar är forskare inom humaniora och samhällsvetenskap som startat samverkande forskningsföretag. Samverkande forskningsföretag skiljer sig i flera avseenden från vanliga företag genom att bäras fram av ett långsiktigt yrkesmål och en stark professionell identitet. Lite förenklat är forskningsföretaget sin egen FoU-enhet. Samverkan är ett ord på modet och kännetecknas som sådant av mångtydighet. Vi har tagit fasta på Högskoleverkets användning av ordet samverkan för att beskriva ett av högskolans uppdrag. Detta innebär att samverkan ska vara integrerad i högskolans utbildning och forskning och inte vara en separat tredje uppgift. Vi är också eniga om samverkan inte ska inskränka på forskningens frihet. Det ömsesidiga utbyte som samverkan har som sitt mål, utgår från de olika förutsättningar och arbetsätt som skiljer kunskapsproduktionen inom akademin från kunskapsproduktionen utanför. 6

7 I presentationen kommer vi att redogöra för den modell för samverkande forskningsföretag som vi använder för att med hjälp av forskningsföretaget utveckla ett innovationssystem i mikroformat. Som ett exempel på användningen av modellen kommer vi att diskutera samverkan kring temat berättande och funktionshinder med särskild inriktning på hur berättande används i olika yrkespraktiker på skilda verksamhetsområden. Den övergripande fråga vi vill få synpunkter på är den inledande. Referenser: Drakos, G Berättande och äldreomsorg kroppen som hinder och resurs för berättande. I: Ronström, O., Drakos, G. & Engman J. Folkloristikens aktuella utmaningar. Visby: Gotland University Press. Gardsäter, M. mfl Att leva med en sällsynt diagnos. I: Drakos G. & Hydén L-C. Diagnos och identitet. Stockhom: Gothia förlag. Rönn, Milda. (u.u.). Samverkande forskningsföretag inom hum/sam en ny kugge och injektion i Sveriges innovationssystem? I: C. Nahnfeldt (red.). Är det någon idé? Om innovationer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Karlstad: VINNOVA/Karlstad universitet Deltagare: Georg Drakos, docent i etnologi, Stockholms universitet/samverkande forskningsföretag hum/sam (SF-HS) E-post: Maria Gardsäter, projektledare för Råd för nordiskt samarbete om funktionshinder, vid Nordens Välfärdscenter E-post: Katarina Sipos, Stockholms universitet Maud Baumgarten, Stockholms universitet Äldreomsorg och hemtjänst - deltagarorienterad forskningsdesign som strategi för kvalitet i produktion? Research topic/aims: The aim of the research project is first to highlight the skill of the care workers and how they have learned their skills. Second to elaborate enabling and constraining aspects of a learning environment in health care institutions. And finally in the tradition of action research the purpose is to explore and test out some strategies in order to achieve workplace learning. Theoretical framework: The point of departure is the concept of working environment. An ideal workplace is designed for learning and will have learning readiness. That means that it affords opportunities for the individuals to engage in and be supported in learning at work. The structural aspect is important but also how these structural aspects are experienced and evaluated by the individuals in a working group (Billett 2001, 2004; Ellström 2001, 2006; Ellström, Ekholm and Ellström 2008; Ellström 2012). Research design: The study is inspired by an action research design. The study is based on interviews with managers, focus group discussions with managers and teachers, as well as focus group discussions with staff in care. We have participated in workplace meetings and training sessions conducted by staff. We have also actively contributed in strategies of forming workplace learning. The study includes four different institutions in home care and in nursing homes during

8 Findings from the research: The conclusion so far is that learning activities are rarely organized and the informal and formal learning are not well integrated. There are little organized opportunities for learning, ie meetings that provide space for reflection. To summarize; the managers are crucial as well as the co-workers in creating a working environment in terms of having learning readiness. Intressant att följa fall där chefer och medarbetare identifierar frihetsgrader I organisationen så att strategier, metoder prövas för att skapa lärtillfällen. Research dilemma: The care of the elderly is facing new challenges and the care workers needs deeper and more various skills. Also the Nordic countries are facing problems in recruiting new personal. There have been few studies in order to explore how to handle these new demands especially in elder care. Vad bidrar egentligen denna forskningsdesign till? Erik Lindhult, Mälardalens högskola Anna Kremel, Mälardalens högskola Interaktiv forskning och aktionsforskning som samhällsentreprenörskap. Exempel från samhällskontraktet vid Mälardalens högskola En viktig motivation för interaktiva forskare och aktionsforskare är ett engagemang att förändra samhället och förbättra situationen för vissa grupper. Detta var något som lyftes fram i andra generationens aktionsforskning som växte fram i slutet på 1960-talet (Löchen, 1970, Fals Borda, 1976), som även var en bakgrund till strävan till en mer jämlik och demokratisk relation i forskningsprocessen och därmed mer participativa ansatser (Fals Borda & Rahman, 1991). Man kan säga ett det externa engagemanget får en institutionalisering i vad Gibbons (1994) kallar den ökande graden av Mode 2-forskning där forskningen sker i ett fält att av olika intressenter vars värderingar och önskemål forskningen behöver bemöta. Engagemanget för, samt det konkreta arbetet, att bidra till lösning av samhällsproblem och bidra till värdeskapande och ett bättre samhälle innebär att det finns en grundläggande dimension av samhällsentreprenörskap i interaktiv forskning. Detta paper fokuserar på projekt inom ramen för Samhällskontraktet, ett institutionaliserad samverkan mellan Mälardalens högskola och det omgivande samhället i form av Västerås och Eskilstuna kommun. Sedan februari 2009 finns ett avtal mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola om att tillsammans arbeta med utveckling kring skola, omsorg, framtidens arbetskraft och hållbar stadsutveckling. Samhällskontraktet är ett samhällsentreprenöriellt initiativ (Gawell, mfl., red., 2009), en motor för initiativ och projektutveckling i samverkan mellan aktörer vid akademin och i kommunerna, där samhällskontraktet fungerar som ett stöd och en möjliggörare. Samhällskontraktet har också rollen som mäklare och mötesplats för att gränsöverskridande initiativ kan växa fram i demokratiska och innovativa former. Samverkansinitiativ och projekt av en mångfald av anställda och medborgare inom akademin och kommunerna bildar en grund för Samhällskontraktets framgång, där MOPS (Modell för Projektutveckling inom Samhällskontraktet) kan ses som en bottom-up orienterad projektstödjande modell. Syftet är att beskriva och analysera projekt och MOPS-modellen som samhällsentreprenöriella initiativ utifrån ett vetenskapligt/teoretiskt ramverk. Finns det främjande och begränsande faktorer för projektens utveckling och värdeskapande forskningsmässigt och praktiskt som samhällsentreprenöriella initiativ? 8

9 Tema: Utvärdering för utveckling mm Laila Niklasson, Mälardalens högskola Anne-Lie Leweby, Eskilstuna kommun Lokal samproduktion för kunskap i Utvärderingsverkstad Kort sammanfattning på några rader I vår presentation berättar vi om hur Eskilstuna kommun (inklusive Torshälla) genomfört en satsning på utveckling av undervisning av ämnet matematik i projektform. För att utvärdera denna satsning samverkar Eskilstuna kommun med MDH som organiserat en utvärderingsverkstad. Vi berättar om vad vi genomfört för att utveckla kunskap inom denna lokala samproduktion. Abstract Ordet samverkan har troligen en positiv klang för de flesta. Det är också bakgrunden till att Utvärderingsverkstäder etablerades där mindre projekt utvärderas av projektledare i samverkan med en utvärderare från högskola och en sekreterare från kommunal eller privat verksamhet. De teorier som ofta nämns som stöd för denna samverkan kan hänföras till uttryck som är lättast att hänvisa till på engelska språket såsom empowerment, participation och capacity building (Fetterman & Wandersman, 2007; Green, 1997; Cousins, 2003). Det är också så att lärande förväntas när en utvärdering genomförs (Morgan, 2002; Taut, 2007). I vår presentation berättar vi om hur Eskilstuna kommun (inklusive Torshälla) genomförts en satsning på utveckling av undervisning av ämnet matematik i projektform. För att utvärdera denna satsning samverkar Eskilstuna kommun med MDH som organiserat en utvärderingsverkstad. Arbetet i utvärderingsverkstaden innebär att lärare inom grundskola är engagerad i planering, genomförande, självutvärdering, dokumentation och presentation, under ledning av utvärderingsforskare från högskola, MDH. Arbete har inneburit lärande på individuell nivå, vi granskar nu kritiskt om det också skett på organisatorisk nivå. Dokumentation av arbetet har sammanställts i två volymer, en tredje är på gång där lärare, sekreterare och utvärderingsforskaren är författare. Spridning av resultat har skett genom att ledning och förtroendevalda på kommunnivå har fått höra presentationer av lärarna. En fråga vi nu fortsätter att kritiskt granska är hur relationen lärarnas erfarenhet- beprövad erfarenet och forskning framträder i, eller efter, en utvärderingsverkstad. Frågeställning/problematik som vi vill diskutera och få synpunkter på Enligt styrdokument för grundskola skall arbetet bedrivas med utgångspunkt från forskning och/eller beprövad erfarenhet. Vi ställer oss nu 3 frågor A) Hur kan lärarnas erfarenheter från Utvärderingsverkstaden bli beprövad erfarenhet? B) På vilket sätt kan den beprövade erfarenheten utgöra grund för forskning? C) I vems intresse ägnar vi tiden åt att omvandla (beprövad) erfarenhet till forskning, räcker det inte med erfarenheten? Kicki Stridh, Brohuset FoU Teoridriven utvärdering bokcirkeln som metod Utvecklingsprojekt inom social- och regionalfonden utgör ett omfattande fält för interaktion mellan akademi och det omgivande samhället genom den utvärderingspraxis som utvecklats. De enskilda projekten samarbetar med akademin eller teoridrivna konsulter för att genomföra det som kallas 9

10 lärande utvärdering (Socialfonden) eller följeforskning (Regionalfonden) 1 och som syftar till att stärka och utveckla projektets process: Lärandet sker genom att det som synliggörs under utvärderingen återkopplas till projektet och att en dialog förs med ansvariga och berörda om vad som kommit fram. På det sättet kan man i projektet ta ställning till hur processen utvecklas och om det finns förutsättningar att uppnå projektets mål och syfte. 2 Kring detta synliggörande (Av vad? Hur går det till?) och denna dialog (Kring vad? Hur gör man?) finns utrymme för fördjupad teoretisk reflektion och för utveckling av konkreta praktiska metoder för utvärderingen. Detta paper tar sin utgångspunkt i ett konkret metodcase: bokcirkeln som metod i den externa utvärderingen av projektet Aktivism en väg till jobb inom social ekonomi som genomförs av Emmaus Björkå i Malmö. I en serie träffar har projektledningen och utvärderarna träffats för att spegla projekterfarenheterna mot för processerna relevant teori (om ideella föreningars organisation, om projektprocessen och om utvärdering av empowerment, bland annat). Utvecklingen, genomförandet och resultat av bokcirkeln beskrivs. Reflektionen kring metoden berör den interaktiva dialogen mellan forskare och praktiker, lärande och teoridriven utvärdering3. Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan, Västra Götaland Regional Centre of Expertise West Sweden as Participatory Action Research The years is declared by UN as Decade of Education for Sustainable Development and to enhance this ambition the UN encourage regions around the world to become Regional Centre of Expertise - RCE:s. A RCE is a network of different stakeholders based on management, collaboration, research & development and transformative learning. In late 2011 the adult participatory studyorganisation Studieförbundet Vuxenskolan, University West and the informal network Academy for Sustainable Development jointly took the initiative to start a process to become a RCE. So we invited people in our networks and asked them to send the invitation further. During dialogue meetings last spring, some main gaps emerged that seemed relevant to focus on in the application. The RCE West Sweden was approved in December 2012 and we have had a handfull introduction meeting where we have start the cooperative inquiry process. In RCE West Sweden we welcome all actors who have any intention to contribute to strong sustainability, to become a node in the emerging polycentric network. The nodes vary from very small enterprises and organisations to universities and municipalities, no matter which; equality, openness and personal engagement are crucial elements. A basic attitude is; we do not know what a sustainable development look like and we do not know what competences and skills are and will be important in this transformation together, we need to find out by doing. 1 Beskrivs i Lärande utvärdering genom följeforskning. Svensson L, Brulin G, Jansson S, Sjöberg K, Studentlitteratur Ur Handledning för uppföljning och utvärdering, 3 Program Theory-Driven Evaluation Science: Strategies and Applications. Donaldson, Stewart I. (2007) Mahwah, NJ 10

Jämställdhetsintegrering som lärande förändring

Jämställdhetsintegrering som lärande förändring Aktionsforskning og utvikling i organisationer 4 5 november 2010 Aalborg universitet Ewa Gunnarsson, professor Eva Amundsdotter, fil.dr Avdelning Genus & innovation Luleå tekniska universitet Sverige ewa.gunnarsson@ltu.se

Läs mer

Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik

Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik Lennart Svensson, Göran Brulin, Per-Erik Ellström och Örjan Widegren (red) Interaktiv forskning för utveckling av teori och praktik ARBETSLIV I OMVANDLING 2002:7 ISBN 91-7045-637-2 ISSN 1404-8426 a Arbetslivsinstitutet

Läs mer

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt.

Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. 08 14 Åren då den svenska designforskningen tog fart tack vare Designfakulteten. Designforskning för nytänkande, innovation och hållbar tillväxt. Innehåll D! 08 14 in English? You find a pdf to download

Läs mer

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg

Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013. A Blue Paper Report. IR- utbildning 2012-13 Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Innovationsrådgivarutbildning 2012-2013 A Blue Paper Report Version: 1.0 Författare: Lena Holmberg Sammanfattning Det finns flera tecken som tyder på att nyttiggörande av forskning får allt större betydelse:

Läs mer

"VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT"

VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT Mälardalen University Press Dissertations No. 168 "VI KAN SKRIVA FÖRARGUMENT OCH SEDAN MOTARGUMENT" OM DELIBERATIVA SAMTAL I UNDERVISNING I SVENSKA SOM ANDRASPRÅK PÅ HÖGSKOLENIVÅ Samira Hajjouji Hennius

Läs mer

Att lyfta matematiken

Att lyfta matematiken Att lyfta matematiken intresse, lärande, kompetens Betänkande av Matematikdelegationen Stockholm 2004 SOU 2004:97 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet

Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet 2:A REVIDERADE UPPLAGAN Att leda konsten in i framtiden? Om en idé för utveckling av ledarskap inom kulturlivet Förord Våren 2006 åkte vi från Nätverkstan till London för att träffa Venu Dhupa, då nytillsatt

Läs mer

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts

UMEÅ 8-10 OKTOBER. Abstracts UMEÅ 8-10 OKTOBER Abstracts Innehållsförteckning Keynote: Desire Lines: Creativity and Conformity in Higher Education... 10 Keynote: Promoting 21st century learning skills for higher education success...

Läs mer

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården

Kompetens för en konstruktiv dialog. En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet Dialog för naturvården rapport 6339 maj 2010 Kompetens för en konstruktiv dialog En utvärdering av kompetensutvecklingsprogrammet

Läs mer

Flexibel utbildning i praktiken.

Flexibel utbildning i praktiken. Flexibel utbildning i praktiken. En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande Anita Mattsson Title: Language: Keywords: Abstract Flexible education

Läs mer

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill

Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill gothenburg studies in educational sciences 337 Vi får ju inte riktigt förutsättningarna för att genomföra det som vi vill En studie om lärares möjligheter och hinder till förändring och förbättring i praktiken

Läs mer

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning

Framåtblickande analys av Konstfacks forskning 18 juni 2009 Framåtblickande analys av Konstfacks forskning Lars Geschwind & Karin Eduards Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com www.technopolis-group.com Innehåll Sammanfattning 1 Executive

Läs mer

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT

KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT KUNSKAP ETT STEG MOT TILLVÄXT - EN FORMATIV STUDIE AV ERFARENHETSBASERAT LÄRANDE HOS DELTAGARNA I EN KRAFT-GRUPP A NNIKA G USTAFSSON Kunskap ett steg mot tillväxt - en formativ studie av erfarenhetsbaserat

Läs mer

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02

Att utveckla regionernas lärande. Rapport 2013:02 Rapport 2013:02 Att utveckla regionernas lärande Tillväxtanalys har fått i uppdrag att analysera hur lärandet inom den regionala tillväxtpolitiken kan utvecklas. Syftet med denna rapport är att dels göra

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF

tjänsteforskning Ylva Larsson Eklund ny licentiat vid CTF AKTUELL tjänsteforskning Nr 45, maj - nov 03 Ylva Larsson Eklund tillsammans med sina handledare vid Karlstads universitet, Henry Cöster, professor i religionsvetenskap, Per Echeverri, ekon dr och Lars

Läs mer

Hans-Åke Scherp Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv

Hans-Åke Scherp Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Hans-Åke Scherp Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Hans-Åke Scherp. Kvalitetsarbete utifrån ett lärandeperspektiv Författaren Grafisk form: Gun-Britt Scherp Tryck: Universitetstryckeriet i Karlstad,

Läs mer

Utvärderaren som turist, spion och missionär en utvärderares vardag ur dramapedagogiska ögon

Utvärderaren som turist, spion och missionär en utvärderares vardag ur dramapedagogiska ögon Utvärderaren som turist, spion och missionär en utvärderares vardag ur dramapedagogiska ögon Joakim Tranquist Presenterad vid Svenska Utvärderingsföreningens (SVUF) fjärde konferens Utvärdering: Filosofi

Läs mer

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan.

ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. ATT DE LYSSNAR HELT ENKELT En studie om föräldrars uppfattning rörande delaktighet och inflytande i förskolan. THAT THEY LISTEN SIMPLY A study of parents' perception regarding participation and influence

Läs mer

Att bli bättre lärare

Att bli bättre lärare Att bli bättre lärare Hur undervisningsinnehållets behandling blir till samtalsämne lärare emellan Laila Gustavsson Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete nr 12 Doktorsavhandlingar

Läs mer

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT

CTRIVE COMPETENCE DEVELOPMENT TOOL FOR RESEARCHERS: INTELLECTUAL VALUE ENHANCEMENT V Grants and Innovation office (GIO) har som främsta uppgift att ge stöd till anställda vid Karlstads universitet när det gäller forskningsfinansiering och nyttiggörande av forskning. Stödet ges på både

Läs mer

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006

IT och lärande En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006 Patrik Hassel Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund... 4 Datainsamling... 4 Avgränsning av området IT och lärande... 4 Metodik...

Läs mer

De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång

De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk ingång De första sex åren En studie av fyra lärares professionella utveckling med en yrkeslivshistorisk

Läs mer

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006.

FÖRETAGSAMMA ELEVER. Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan. Eva Leffler. Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. FÖRETAGSAMMA ELEVER Diskurser kring entreprenörskap och företagsamhet i skolan Eva Leffler Doktorsavhandling i Pedagogiskt arbete Nr 8, 2006. Eva Leffler 2006 ISSN 1650-8858 ISBN 91-7264-041-3 Tryck: Tryckt

Läs mer

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle

transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle transition hub En mötesplats för omställning till ett hållbart samhälle Amanda Stehn Examensarbete vid chalmers arkitektur Design for sustainable development TRANSITION HUB -En mötesplats för omställning

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 01/2012. Program: Vård. Mariehamn 16.12.2011 ISSN 1458-1531 Reflektion rörelse mot professionell kunskap och inre utveckling En litteraturstudie ur ett sjukskötarperspektiv Guðrun Gudmundsen Christina Fia Hagelberg Högskolan på Åland serienummer 01/2012 Program:

Läs mer

Åtgärdsprogram för vems skull?

Åtgärdsprogram för vems skull? BRITTA WINGÅRD Åtgärdsprogram för vems skull? Ett exempel på hur de studerandes egna erfarenheter tillvaratas i högre utbildning Individ, omvärld och lärande/forskning nr 36 Britta Wingård Åtgärdsprogram

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen

Personlig och professionell utveckling inom socionomutbildningen Det är med stor glädje som vi nu kan presentera ett första svenskt bidrag till att mer samlat presentera erfarenheter, studier och exempel från PPU-området för socionomutbildning i Sverige. Hela åtta universitet

Läs mer

Brukarmedverkan som en del av EBP

Brukarmedverkan som en del av EBP Brukarmedverkan som en del av EBP En studie av brukarnas delaktighet i socialtjänstens verksamhetsutveckling Monica Helin Student Monica Helin Vt 2012 Examensarbete, 15 hp Masterexamen (2 år) i socialt

Läs mer