Förslag till investeringsramar för budgetåret 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till investeringsramar för budgetåret 2016"

Transkript

1 Ekonomienheten PM Frida Wiklander dnr E 215/97 Rektor Förslag till investeringsramar för budgetåret 216 Investeringar i anläggningstillgångar har betydelse för resursanvändningen inom universitetet. Ett investeringsbeslut påverkar den löpande ekonomin under minst tre år genom de kapitalkostnader (amorteringar och ränta på lånen) som blir följden av beslutet. Ett investeringsbeslut kan även påverka lokalanvändningen och innebära ombyggnads- eller tillbyggnadsbehov av befintliga lokaler. Regeringen styr universitetets årliga investeringsutrymme genom de låneramar som anges i regleringsbrevet för respektive budgetår. För 216 räknar universitetet med att disponera en låneram på 75 miljoner kronor som begärts i budgetunderlaget. Planerade investeringar under 216 Investeringsplaneringen inför 216 har inriktats mot fakulteternas/motsvarande ordinarie investeringsäskanden, det vill säga investeringar för vilka kostnaderna ryms inom fakultetens/ motsvarande egen budget. Investeringsplaneringen omfattar även universitetsgemensamma utvecklingsprojekt och lokalprojekt samt den pågående anskaffningen av ett nytt forskningsfartyg. Ordinarie investeringar Fakulteternas investeringsbehov redovisades i december 214 som en del i underlaget till universitetets budgetunderlag. Detta kompletterades i september 215. Investeringsbehoven har delats upp på följande ändamål : Ersättningsanskaffningar av lös inredning och utrustning Nyinvesteringar i lös inredning och utrustning Planerad finansiell leasing Ersättningsanskaffningarna påverkas av tidigare perioders investeringsbeslut och på de olika avskrivningstider som tillämpats. Kortare avskrivningstider innebär normalt en ökad andel ersättningsanskaffningar under kommande år. Ersättningsanskaffningar är att betrakta som den miniminivå universitetet måste rymma inom de ekonomiska resursramarna för att utrustningsstandarden ska bibehållas på en kvalitetsmässigt acceptabel nivå, även ersättningsanskaffning för skador, stölder mm. ingår i denna investeringsram. För budgetåret 216 beräknas ersättningsanskaffningarna uppgå till 58 miljoner kronor. Planerings- och uppföljningssektionen 1 (5) Vasagatan 33, Box 1, 45 3 Göteborg

2 Nyinvesteringar i lös inredning och utrustning kan variera över tiden. Dessa är beroende av styrande beslut och prioriteringar från styrelse, rektor, fakulteter och institutioner. Den största enskilda satsningen är för närvarande anskaffningen av ett nytt forskningsfartyg. Anskaffningen sker successivt och leverans planeras till början av 216 med beräknad slutbetalning under 216. Utrymmet för nyinvesteringar måste kopplas samman med fakultetens/motsvarande långsiktiga totala ekonomiska utrymme och verksamhetsuppdraget från universitetsstyrelsen. För budgetåret 216 beräknas nyinvesteringarna uppgå till totalt 172 miljoner kronor. Finansiell leasing om 4 kronor planeras för budgetåret 216. Universitetsgemensamma investeringar Inom den gemensamma förvaltningen hanteras anläggningstillgångar som kommer hela universitetet till del. Exempel på sådant är de universitetsgemensamma IT-systemen och infrastruktur för dessa samt IT-infrastruktur inom lokalprojekten. Denna post inom investeringsramen beräknas till 9 miljoner kronor och ingår i totalbeloppet för nyinvesteringar ovan. Universitetsgemensamma utvecklingsprojekt Bland de utvecklingsprojekt som kommer att genomföras eller startas under 216 märks exempelvis investeringar i utveckling av system det vill säga immateriella anläggningstillgångar, exempelvis LADOK 3. Den totala insatsen för universitetsgemensamma utvecklingsprojekt beräknas till 18 miljoner kronor för budgetåret 216. Strategisk campusutveckling Sedan en tid tillbaka har förberedande arbete skett kring utvecklingen av Campus Näckrosen och Campus Medicinareberget. Dessa utvecklingsprojekt går nu in i en skarpare fas där substantiella värden börjar byggas upp. Projekten kan dock ännu inte betraktas som lokalprojekt. Utrymme behöver därför avsättas inom universitetets låneram på 2 miljoner kronor för 216. Lokalprojekt Med lokalprojekt avses samtliga projekt som påverkar lokalkostnaderna. Dessa kan påverkas genom: investeringar i egen eller annans fastighet förändringar i inhyrningen förändring i energianvändning Löpande investeringar i annans fastighet (för pågående lokalprojekt) redovisas hos fastighets- och serviceenheten. Kostnaden för dessa inrednings- och utrustningsprojekt ska inrymmas i fakulteternas ekonomiska ramar. Tertialvis lämnas redovisning till berörda fakulteter/motsvarande över bokförda investeringsbelopp per lokalprojekt. Fastighets- och serviceenheten har beräknat resursbehovet för egna investeringar i lokalprojekt. Berörda fakulteter kommer att debiteras en intern hyra som motsvarar de kapitalkostnader som dessa lokalprojekt kommer att innebära. Investeringen i lokalprojekt beräknas 216 uppgå till 18 miljoner kronor. 2 (5)

3 Investeringsramar 216 Mot bakgrund av ovanstående beräknas behovet av lånefinansierade investeringar till totalt 286 miljoner kronor för budgetåret 216. Ersättningsanskaffningar av lös inredning och utrustning 58 miljoner kronor Nyinvesteringar i lös inredning och utrustning inkl. forskningsfartyget 172 miljoner kronor, inklusive universitetsgemensamma investeringar på 9 miljoner kronor Planerad finansiell leasing 4 kronor Strategisk campusutveckling 2 miljoner kronor Universitetsgemensamma utvecklingsprojekt 18 miljoner kronor Lokalprojekt 18 miljoner kronor Jämfört med budgetåret 215 minskar ersättningsanskaffningarna med 8 miljoner kronor. Minskningen är dubbelt så stor som mellan 214 och 215. Nyinvesteringarna ökar marginellt med 4 miljoner kronor och härrör sig främst till fartygsinvesteringen. Hos den naturvetenskapliga fakulteten minskar nyinvesteringarna med 9 miljoner kronor jämfört med 215 och på universitetsgemensam nivå minskar de med 19 miljoner kronor. En stor del av förvaltningens minskning förklaras av att investeringar i nätbaserad pedagogik (1 miljoner kronor) istället hanteras inom den utbildningsvetenskapliga fakulteten. Bland de nyinvesteringar som beräknas belasta låneramen, märks bland annat: fortsatt anskaffning av det nya forskningsfartyget om ca 58 miljoner kronor, totalt beräknas fartyget kosta ca 13 miljoner kronor i inköp inklusive övrig utrustning. utrustning till utbildningsverksamhet och projektet INU Infrastruktur nätburen undervisning inom den utbildningsvetenskapligavetenskapliga fakulteten på 13 miljoner kronor. utrustning till utbildning och forskning inom bl.a. fysik och marina vetenskaper inom den naturvetenskapliga fakulteten på 42 miljoner kronor. inredning och utrustning inom Sahlgrenska akademin på 45 miljoner kronor, samma nivå som föregående år. Vid en jämförelse med övriga fakulteter bör dock noteras att majoriteten av investeringar inom Sahlgrenska akademin finansieras med externa bidrag och tar därmed inte låneramen i anspråk. Totalt sett ökar universitetets investeringsbehov jämfört med 215 med 18 miljoner kronor. Majoriteten av fakulteterna har en minskad eller bibehållen investeringsnivå. Det som ökar är nyinvesteringar och universitetsgemensamma projekt samt strategisk campusutveckling som står för lejonparten av ökningen. Låneramar Den beviljade låneramen för budgetåret 215 uppgår till 725 miljoner kronor. Utnyttjandet av låneramen uppgick enligt bokslutet 214 till 5 miljoner kronor och för 215 beräknas nyttjandet uppgå till 575 miljoner kronor. För budgetåret 216 beräknas låneramen öka till 75 miljoner kronor. Amorteringen under 216 beräknas till 175 miljoner kronor. Detta innebär att av låneramen på beräknade 75 miljoner kronor för budgetåret 216 utnyttjas enligt nedan: beräknat utnyttjat t o m miljoner kronor beräkn investeringar miljoner kronor beräkn amorteringar miljoner kronor Summa utnyttjad låneram 686 miljoner kronor 3 (5)

4 Villkor för investeringar 1. Investeringar i lokalprojekt är generellt villkorade, vilket betyder att de inte kan bytas ut mot annat lokalprojekt eller mot utrustningsinvesteringar utan beslut av rektor. 2. För att leva upp till myndighetsförordningen (SFS 27:515) samt förordningen om intern styrning och kontroll (27:63) får endast upphandlade leverantörer användas då beviljade investeringsramar utnyttjas. 3. Ianspråktagande av investeringsramar ska följas upp av fakultet/motsvarande för att förebygga att överutnyttjande sker, vilket inte får förekomma. Om den beviljade investeringsramen inte räcker, tillställs rektor ett äskande om utökad investeringsram som lämnas in till ekonomienheten. 4 (5)

5 Förslag till beslut Rektor beslutar att fastställa investeringsramar och föreslagna villkor för investeringar för budgetåret 216 för fakulteter m fl. enheter i enlighet med förslagen i denna promemoria samt i enlighet med bilaga 1. Enligt uppdrag Frida Wiklander Bilagor: 1. Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar 216 per fakultet/ motsvarande 5 (5)

6 Ekonomienheten dnr E 215/97 Förslag till investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar år 216 Summan av fakulteternas uppgifter om investeringar inkl nytt forskningsfartyg, gemensamma förvaltningens, universitetsgemensamma verksamheters och universitetsbibliotekets investeringsplaner samt universitetsgemensamma utvecklings- och lokalprojekt under kommande budgetår., tkr: 57 55, tkr: Varav forskningsfartyg 58, tkr 4 4 Strategisk campusutveckling 2 5 Universitetsgemensamma utvecklingsprojekt 18 6 Lokalprojekt 18 3 INVESTERINGSRAM för lånefinansierade anläggningstillgångar Investeringsram

7 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 HFS Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

8 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 SFS Investeringarna avser åter- samt nyinvesteringar av möbler. Även återinvesteringar i datorer ingår i vissa institutioner/enheters investeringsberäkningar. Psykologiska institutionen gör en nyinvestering i en EMG-utrustning till ett forskningslabb som skall användas i forskningsprojekt. Denna investering kommer att göras av externa forskningsanslag. Fakultetsgemensamt återinvesteras i datorer samt både åter- och nyinvesteras i möbler. Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

9 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 HHFS 1 3 Det råder viss osäkerhet kring fakultetens investeringar i lokalerna på Viktoriagatan. Framförallt handlar det om när planerade investeringar genomförs. Bl a planerades ett nytt GIS-lab under 215 som sannolikt skjuts till 216. Även det befintliga GIS-labbet ska inredas. Under 216 ska också ytterligare ca 2 arbetsrum inredas på Viktoriagatan till en beräknad kostnad på ca 8 tkr. Under 216 kommer fakulteten att fortsätta att byta ut kontorsstolar i datorsalarna och även byta vissa datorer. Vidare kommer hyllsystem i ett antal kontorsrum att ersättas. Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 4

10 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 UFS Lärarutbildningen där fakulteten har 5 % av utföraransvaret befinner sig i en expansionfas. Personal rekryteras som behöver bl a datorer och möbler. Det utökade antalet lärare och studenter kräver att lokalutnyttjandet ses över och anpassas efter behovet, vilket innebär ombyggnationer. Det finns även behov av mer lokalyta för studenterna exempelvis studieplatser. Det innebär att mer möbler behöver inköpas även för detta ändamål. Lås, larm, AV-utrustning m m byts ut enligt en flerårig plan. En ombyggnation är försenad, vilket gör att investeringar i möbler som var tänkt att ske 215 kommer att skjutas till 216. Till INU (Blended Learning) äskas en investeringsram på 1 tkr som avser infrastruktur såsom videokonferenssystem och inspelningsutrustning. (Hanterades inför 215 inom gemensamma förvaltningens investeringsram) Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

11 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 SA Samtliga institutioner/motsvarande har tillfrågats om behov av investeringsram för 216. Efter en övergripande bedömning har fakulteten justerat de summerade önskemålen nedåt. Core Facilities har aviserat behov av omfattande investeringar, men i nuläget bedöms det inte finnas ekonomisk finansiering fullt ut. Två ansökningar som lämnats till Vetenskapsrådet om nationell infrastruktur, masspektrometri respektive mikroskopi, har gått vidare till bedömningen i fas 2. I bedömningen av äskandet om investeringsram är inkluderat bifall till båda ansökningarna. Låneramen totalt 216 för Sahlgrenska akademin bedöms oförändrat till 45 mnkr jämfört med budgetunderlag Två av akademins institutioner ser över sina rutiner för registrering av anläggningar, och detta innebär att låneramen kommer att utnyttjas mer. Kliniska vetenskaper har meddelat att man redan nu kan notera att andelen lånefinansierade investeringar ökar. Sahlgrenska akademin har för avsikt att inom Gamla Rättsmedicin skapa ett Kirurgiskt Anatomiskt Träningscentrum, vilket kommer kräva lokalanpassning och utrustning. Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

12 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 NFS 8 42 De största investeringarna planeras av Fysik och Lovéncentrum och är nödvändiga för fakultetens forskningsinfrastruktur. Det gäller bl a en fotonfabrik på Fysik och en AUV på Lovéncentrum. Fakultetens investeringar finansieras till stor del via externa projekt, men på så vis att de måste ha lån. Det innebär att utfallet på vissa ansökningar om externa medel påverkar hur stora investeringar det blir. Ej medtaget på grund av osäker finansiering är en ytterligare investering på KMB på 9 mkr. Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 5

13 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 KFS Konstnärliga fakultetens investeringsbehov 216 ligger kvar ungefär samma nivå som 215. En stor del av investeringarna avser nya möbler på HDK såväl till studentutrymmen som personalutrymmen. Investeringar i lokalanpassningar görs för att samla så mycket av utbildningarna som möjligt inom HDK till Kristinelundsgatan. Viss lokalpassning sker även i Steneby. Därutöver är det återinvesteringar i maskiner, verktyg, instrument, ljud, ljus och ITrelaterad teknik som dominerar fakultetens samlade investeringsbehov för 216. Konsekvenser av uteblivna investeringar: Trångboddheten på HDK måste lösas för att förbättra arbetsmiljön. Maskinoch teknikparken måste ständigt uppdateras och vara i harmoni med den teknik som väntar studenterna i arbetslivet. Alternativet till nyinköp är stora kostnader för underhåll, vilket också medför störningar i undervisningen. Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

14 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 ITFS 3 Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 3

15 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 Avdelning/motsvarande: Nationella enheter samt GMV 15 Ersättningsanskaffningarna avser datorer och möbler. Konsekvensen av uteblivna investeringar blir försämrad (fysisk) arbetsmiljö. 3 Eftersom en av enheterna finns i tillfälliga lokaler kan en flytt bli aktuell under 216. Det innebär inköp av ny inredning. En enhet har behov av en server under 216. Konsekvensen av uteblivna investeringar kan innebära försämrad (fysisk) arbetsmiljö samt svårigheter att bedriva en väl fungerande verksamhet. Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

16 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 LUN 2 2 Arbetet med att ersätta datorer inom administrationen fortsätter under 216. Enligt nämndens handlingsplan för 216 ska utvecklingsinsatser för att stärka lärarstudenters kunskaper om IT och lärande ingå. Detta beräknas medföra investeringar i IT-utrustning. Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 4

17 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 Universitetsbiblioteket 2 6 Ersättningsanskaffningarna består av utbyten av datorutrustning, enl plan, där stationära datorer utbyts mot bärbara för ett flexiblare arbetssätt samt möbler och annan inredning. Investeringar kopplade till arbets- och studiemiljöer är belysningsförbättringar på DigIT, höj- och sänkbara skrivbord samt skärmar på Humanistiska biblioteket samt möbler i studieutrymmen på Ekonomiska biblioteket. 1 8 Nyanskaffningarna består främst av inköp kopplade till bibliotekens lärmiljöer. Biomedicinska biblioteket gör en uppgradering av två undervisningssalar och Humanistiska biblioteket satsar på bättre support i entréplan i samarbete med språkhandledningen. Pedagogiska biblioteket behöver frigöra för fler studieplatser på befintliga ytor och har fått tillgång till annat utrymme i byggnaden som behöver inredas. Ovanstående investeringar behövs för att UB ska upprätthålla bra och funktionell arbetsmiljö för studenter, forskare och personal. Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

18 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 Enhet/motsvarande: Gemensamma förvaltningen & gemensamma verksamheter 19 3 Ersättningsanskaffningarna avser: * Datorer, möbler och inredning mm * Gemensam informationsteknik såsom infrastruktur, lagring & back-up, webtjänster mm * Utrustning för lokalvård * Utrustning för caféer 12 4 Nyinvesteringarna avser: * IT- infrastruktur vid om- och nybyggnationer mm, 7 6 tkr * Inredning och utrustning, 4 8 tkr Hanteringen av investeringar i infrastruktur till nätburen undervisning - INU (Blended Learning) sker nu inom UFS. 3 Immateriella anläggningstillgångar utöver gemensamma utvecklingsprojekt 7 Investeringarna i immateriella anläggningstillgångar avser: * Utveckling av EKO, 7 tkr 4 Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

19 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 Enhet/motsvarande: Universitetsgemensamma utvecklingsprojekt 18 Investeringar i utveckling av system d v s immateriella anläggningstillgångar, exempelvis LADOK 3. Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

20 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 Fastighets- och serviceenheten - Lokalprojekt 1 Ersättningsanskaffningar 2 Nyinvesteringar/lokalprojekt 18 3 GF m fl Fakulteter Ny trappa & div ombyggn 3 HFS - Ombyggn Humanisten 1 5 (Vasaparken) UFS - Ombyggn Hus A 1 SA - G:a Rättsmed, EBM m fl 4 6 NFS - Geovetarcentrum m fl 2 8 KFS - Valand 9 18 Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

21 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 Strategiska investeringar i nya campus 1 Ersättningsanskaffningar 2 Nyinvesteringar 2 Förprojektering och strategisk utveckling av de nya campusområdena Näckrosen och Medicinareberget. Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 2

22 Ekonomienheten dnr E 215/97 Investeringsramar för lånefinansierade anläggningstillgångar för år 216 Forskningsfartyg 1 Ersättningsanskaffningar 2 Nyinvesteringar 58 Betalning av fartyget sker vid fem olika tillfällen med 2,64 miljoner euro varje gång. Vid utgången av 215 är tre av fem betalade. Resterande två betalningar är planerade till kvartal respektive kvartal Föreslagen investeringsram inrymmer två utbetalningar 216 med hänsyn till risken för förseningar. Kvartal ,7 mnkr Kvartal ,7 mnkr Eurokursen är beräknad till 9,37 SEK (genomsnitt 215) Tillkommande anskaffning i forskningsutrustning och projektkostnader 8 mnkr Summa investeringsram för lånefinansierade anläggningstillgångar för år

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2013

Förslag till investeringsramar för budgetåret 2013 Ekonomiavdelningen Frida Wiklander PM 1 / 5 212-1-29 dnr V 212/29 Rektor Förslag till investeringsramar för budgetåret 213 Investeringar i anläggningstillgångar har betydelse för resursanvändningen inom

Läs mer

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013

Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Styrdokument Dnr V 2013/446 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare http:// medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Universitetsdirektören Lars Nilsson

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt = www.styrdokument.adm.gu.se Styrdokument Dnr B9 2162/2009 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare www.styrdokument.adm.gu.se Förvaltningschefen Lars Nilsson Beslutsdatum 2009-05-11

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena

Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena Ekonomiavdelningen Lars Nilsson PM 1 / 8 2013-01-25 dnr V 2013/15 Rektor Universitetsledningen Redovisning av balanserat kapital för fakultetsområdena Inledning Under höstens verksamhetsdialoger mellan

Läs mer

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018

Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1(5) 2015-02-27 Budgetunderlag för verksamhetsåren 2016 2018 1. Anslag Institutet anhåller om att anslaget 3:4 Institutet för språk och folkminnen, inom utgiftsområde 17, fr.o.m. 2016 höjs med 3 miljoner

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 BESLUT 1 (1) 2013-03-01 Dnr 100-1157-13 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå

Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå DNR: SLU ua Fe 2013.1.1.1-2588 Internrevisionen 2013-09-25 Styrning av utbildning på grund- och avancerad nivå Rapport från internrevisionen Innehåll Sammanfattning... 3 1 Bakgrund och motiv... 4 2 Granskningens

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter

Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2. En guide för studenter Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 En guide för studenter K2 K3 Tillgångsbegreppen enligt K3 och K2 förstudiematerial 1 Redovisning av materiella anläggningar är ett av de områden där K3 och K2 skiljer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för British Schools AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-09-01 -- 2015-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016

Universitets- och fakultetsgemensamma kostnader 2016 STYRANDE DOKUMENT SLU ID: SLU.ua.2015.1.1.1-4479 Sakområde: Budgetar, anslagsfördelning och verksamhetsuppdrag Dokumenttyp: Årligen återkommande planeringsoch styrdokument Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli:

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015

Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015 Handlingsplan för miljöarbetet vid Göteborgs universitetsbibliotek 2011-2015 Om handlingsplanen: Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling anger de övergripande målen för universitetsbibliotekets

Läs mer

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013

Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 2008-11-12 BESLUT Dnr LiU-2008/03932 Lokalförsörjningsplan för perioden 2008-2013 Universitetsstyrelsen godkänner lokalförsörjningsplan avseende perioden 2008-2013 enligt bilaga som grund för det fortsatta

Läs mer

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018

Kompletterande budgetunderlag 2016-2018 1 (7) Rapport Datum 2015-04-30 Västra Götalandsregionen Koncernstab Verksamhetsuppföljning, Ekonomi & Inköp Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se Kompletterande

Läs mer

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015

Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för 2015 PM Datum: -06-22 Dnr: E 2014/257 Mottagare: Rektor Handläggare: Heléne Gustafsson Förändringar gällande grundutbildningsuppdraget för Universitetets anslagsfördelning och interna fördelning av grundutbildningsuppdraget

Läs mer

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola

Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Lokalförsörjningsplan 2013-2016 för Mälardalens högskola Inledning I lokalförsörjningsplanen fastställer högskolestyrelsen årligen högskolans övergripande strategi för lokalplaneringen. Planen är avsedd

Läs mer

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world

Alingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world Alingsås kommun Utredning avseende leasing HIP' EY Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Bakgrund och syfte 2 1.2. Frågeställningar 2 1.3. Metod 2 1.4. Avgränsning 2 2. Utredningens resultat 3 2.1. Vad leasas av

Läs mer

Mälarsjukhuset, hus E5 och E6, ombyggnad av personalbostäder

Mälarsjukhuset, hus E5 och E6, ombyggnad av personalbostäder TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson Administrativt stöd (FM-enheten) +46155245826 2015-11-18 LS-LED15-1615-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen

Läs mer

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014

KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014 KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se

Läs mer

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april

Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april

Läs mer

REGLER FÖR INTERN HANDEL

REGLER FÖR INTERN HANDEL STYRDOKUMENT Dnr V 2015/378 REGLER FÖR INTERN HANDEL Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Ekonomienheten Beslutsdatum 2015-05-11 Giltighetstid Sammanfattning

Läs mer

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN

4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN sid 1 (6) 4.1 LOKALFÖRSÖRJNINGSAVDELNINGEN Viktigare händelser 2012 Många stora projekt har genomförts under året, exempel är badhuset etapp 1, Lerinmuséet, Mariebergsskolan, Infanteribrigadmuséet, energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

Våra strategiska satsningar 2015-2017

Våra strategiska satsningar 2015-2017 Våra strategiska satsningar 2015-2017 För kommande verksamhetsperiod har högskolan avsatt strategiska medel motsvarande cirka 12 mnkr/år. Rektors ledningsråd kom den 26 augusti 2014 fram till prioriterade

Läs mer

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12

Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, 2015:12 Utdrag ur protokoll från Rektors beslutsmöte, :12 Datum: -06-22 Tid: 15.00-16.00 Plats: Viktor Rydbergsrummet, Vasaparken Närvarande Beslutsfattare: Bisittare: Protokollförare: Övriga: Rektor Pam Fredman

Läs mer

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt

Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Styrdokument Dnr V 2012/131 Regler för hantering av investeringar och lokalprojekt Publicerad Beslutsfattare Handläggare Beslutsdatum Giltighetstid Sammanfattning www.styrdokument.adm.gu.se Förvaltningschefen

Läs mer

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser)

Uppsägning av lokaler (interna upplåtelser) 1(2) SLU ua 2015.2.9-628 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Lokaler och fastigheter Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Avdelningen för

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt

Hanteringsordning för medfinansiering av EU-projekt Lars Nilsson, Hans-Göran Gustafsson, Frida Wiklander Ekonomiavdelningen Siv Bondenäs Brink, Claes Jansson, Emilia Rung, Pirjo Gustafsson, Ludde Edgren Externa Relationer, Forsknings- och innovationsservice

Läs mer

lärande Rum för lärande vid Umeå universitet

lärande Rum för lärande vid Umeå universitet Rum för vid Umeå universitet det finns ett växande intresse för rummets betydelse för i högre utbildning. Det har länge varit ett område som inte rönt så mycket uppmärksamhet då utbildningsverksamheten

Läs mer

Budget och uppföljning

Budget och uppföljning NORMERANDE BESLUT 2013-10-21 Dnr V 2013/776 Budget och uppföljning Område/uppgift Ansvarig chef Handläggare Giltighetstid Uppföljning Administrativa stödet, Ekonomienheten Lars Nilsson, ekonomidirektör

Läs mer

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus

Alingsås lasarett - om- och tillbyggnad, framtidens närsjukhus 1 (3) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-20 Diarienummer RS 11-2015 Västra Götalandsregionen Regionkansliet/ekonomiavdelningen Handläggare: Emil Gisslow Telefon: 070-082 57 26 E-post: emil.gisslow@vgregion.se

Läs mer

Debitering av infrastrukturtjänster för 2015 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress:

Debitering av infrastrukturtjänster för 2015 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress: GÖTEBORGS UNIVERSITET 214-9-1 Sammanställning Bil. 6, 7a, 7b och 7c Debitering av infrastrukturtjänster för 215 Kontaktperson: Henrik Nettelbrandt Tel: 2987 Mailadress: henrik.nettelbrandt@gu.se IT 215

Läs mer

Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete

Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete Undervisningsoch examinationsformer. Pedagogiskt utvecklingsarbete Bengt Pettersson Från BLUE-verktyget: Beskriv/ange och kommentera: 1. Undervisningsformer som används inom programmet, andelsmässig fördelning

Läs mer

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten.

Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Planerings- och uppföljningssektionen Frida Wiklander Universitetsstyrelsen Budget för 2015 Enligt universitetets arbetsordning ska universitetsstyrelsen årligen fastställa den totala budgeten. Budgetarbetet

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 KS 7 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-26 KSN-2013-0384 Kommunstyrelsen Justering av kommunbidrag och investeringsramar för 2013 med anledning av bolagisering

Läs mer

Förslag till budget 2015

Förslag till budget 2015 Förslag till budget 2015 och plan för åren 2016-2017 Treklövern Innehållsförteckning Inledning - En budget för hela Ängelholm... 3 Treklöverns förslag till budget för år 2015 och plan för åren 2016-2017...

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

Underlag till reinvesteringsprojekt

Underlag till reinvesteringsprojekt Bilaga 2:1 Underlag till reinvesteringsprojekt Reinvesteringsprojekt: Reinvestering av verksamhetsdatorer: Omfattar samtliga datorer förutom gymnasiets elevdatorer (1:1) Plan enl VEP 2016-2018 2016: 4

Läs mer

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation

Bidra till framtiden. genom gåva eller donation Bidra till framtiden genom gåva eller donation GÖTEBORGS VIKTIGASTE HUS FYLLER 100 ÅR MED DIN HJÄLP BLIR NÄSTA 100 ÅR ÄNNU VIKTIGARE Göteborgs universitet är idag ett av landets största lärosäten med över

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1. Tobias Birgersson, ekonomistrateg. Sekreterare...Paragrafer 69-74 Erik Hansson Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-11-25 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 13.00-15.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Gullmaren. Redovisningen omfattar

Bostadsrättsföreningen Gullmaren. Redovisningen omfattar Årsredovisning Styrelsen för bostadsrättsföreningen Gullmaren i Stockholm Organisationsnummer: 769602-5563 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2016-04-19 Datum: Tisdagen den 19 april 2016 Tid: 17.30 18.40 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 25 april, klockan 16.00 Paragrafer: 19-26 Utses att justera: Christian Samuelsson

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011

DNR 2010/BUN 0219-10. Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 DNR 2010/BUN 0219-10 Barn- och utbildningsnämndens verksamhets- och budgetplan 2011 2 (11) Budgetramar 2011 Kommunfullmäktige fastställer genom politiska prioriteringar de ekonomiska ramarna för kommunens

Läs mer

Västra Kommundelarna - Handlingsplan

Västra Kommundelarna - Handlingsplan BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR

Läs mer

Budget. Budget för Riksbanken 2016. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3. 1. Inledning. 2. Sammanfattning. 3.

Budget. Budget för Riksbanken 2016. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3. 1. Inledning. 2. Sammanfattning. 3. Protokollsbilaga A-3 Direktionens protokoll 151211, 3 DATUM: -12-11 AVDELNING: Stabsavdelningen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015

Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 Årsredovisning för Skurups folkhögskola 2015 2 (12) Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten grundades 1888

Läs mer

Resursfördelningsmodell grundskola F-9

Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Resursfördelningsmodell grundskola F-9 Sektor utbildning Mariestads kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15 Reviderad 2015-xx-xx 1 Innehållsförteckning 1 Principer för resursfördelningsmodell...

Läs mer

PROTOKOLL 2004:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2004-11-19

PROTOKOLL 2004:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2004-11-19 PROTOKOLL 2004:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2004-11-19 Tid: Fredag den 19 november 2004 kl 09:00-14:30 Plats: 21:410, Oden Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna

Läs mer

Avd: Förvaltningsgemensamt 701100-702100

Avd: Förvaltningsgemensamt 701100-702100 Avd: Förvaltningsgemensamt 701100-702100 Intäkter 10 282 1 978 856 659 Personalkostnader -2 592-1 170-216 -734 Lokalkostnader -174-54 -15-18 Övr driftskostnader -7 516-1 396-626 -519 Kapiatkost inkl internränta

Läs mer

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007.

Verksamhetsrapport för Internrevisionen 2007. Styrelse och rektor 1(6) Verksamhetsrapport för 2007. Revisionsplanen för 2007, dnr LiU 1298/06-25, beskriver internrevisionens (IR:s) planerade aktiviteterna för verksamhetsåret. Nedan redovisas genomförda

Läs mer

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde

Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde 2014-09-18 Barn- och ungdomsnämnden Pressmeddelande inför barn- och ungdomsnämndens sammanträde För ytterligare information kontakta Catharina Rosencrantz (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden, telefon

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden

Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden 1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Internbudget och uppföljningsplan

Internbudget och uppföljningsplan Protokollsbilaga A-4 Direktionens protokoll 151211, 3 Internbudget och uppföljningsplan DATUM: -12-11 AVDELNING: Avdelningen för verksamhetssupport SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet

Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet 1 (10) 2009-05-11 Charlotte Rossland Utredare Regionalt utvecklingscentrum, RUC Om fortbildningen inom Lärarlyftet på Stockholms universitet Om projektets allmänna förutsättningar Regeringen gör en satsning

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Kommuncentral motfinansiering av investeringsstöd till solceller

Kommuncentral motfinansiering av investeringsstöd till solceller PM 2006 RVIII (Dnr 303-1747/2006) Kommuncentral motfinansiering av investeringsstöd till solceller Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande 1. Fastighets- och saluhallsnämnden medges

Läs mer

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009

2009-03-27 Dnr 539-2009. Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG 1 Bert-Olof Åkerström Kommunstyrelsen Handlingsprogram för att minska kostnaderna 2009 Budget 2009 antogs av kommunfullmäktige den 11 december. Under hela hösten bedömdes effekterna

Läs mer

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser

UFV 2012/318. Nyckeltal och jämförelser UFV 212/318 Nyckeltal och jämförelser Underlag inför beslut om s verksamhetsplan 213 UPPSALA UNIVERSITET Nyckeltal och jämförelser UFV212/318 Innehåll Inledning...3 Ekonomi...3 Totala intäkter, flera lärosäten,

Läs mer

Verksamhetsplan för Kulturnämnden

Verksamhetsplan för Kulturnämnden Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,

Läs mer

Gott och blandat från ESV

Gott och blandat från ESV Gott och blandat från ESV Årsredovisningen för staten 2014 Intäkter av bidrag och oförbrukade bidrag Intäkter av bidrag vid U/H Miljoner kronor 2014 2013 2012 Totalt 18 007 17 308 15 764 Inomstatliga 9

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S)

Protokoll. Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD) Margot Karlsson (S) Sammanträdesdatum Sida 1/12 Plats och tid Sammanträdesrummet, övrevåningen, Hagfors stadshus kl 10:30 12:30 Beslutande Övriga Göran Eriksson (S) Lena Svensson (S) Lars T. Stenson (L) Jan Klarström (SD)

Läs mer

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31)

Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Utlåtande 2005: RIV (Dnr 322-3820/2003) Öronmärkning av invandrarelevers pengar Motion av Fahri Ölcer (fp) (2003:31) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:31) av Fahri

Läs mer

Lokalförsörjningplan/ investeringsplan

Lokalförsörjningplan/ investeringsplan Revisionsrapport Lokalförsörjningplan/ investeringsplan Landstinget Gävleborg Lars-Åke Ullström Rolf Hammar Augusti 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Sammanfattning och revisionell bedömning

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen

Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen SVERIGES LANTBRUKSUNIVERSITET Styrelsen BESLUT Dnr SLU ua 10-1013/09 2009-04-28 Exp. den Rektor Lokalförsörjning 3, Egendomsförvaltningen Beslut Ärendet Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens

Läs mer

Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Utlåtande 2013:85 RV (Dnr 316-324/2013) Sänkta förmedlingsavgifter för Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Förmedlingsavgiften tas bort

Läs mer

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen)

Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Utlåtande 2004:105 RII (Dnr 119-2213/2004) Förvärv av Mälarhöjdens ishall (Wallenstamhallen) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Avtal med Djurgårdens Hockey AB, Djurgårdens

Läs mer

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015

Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng för språkintroduktion 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-03-05 DNR KS 2015.133 ANDREAS FORSLUND SID 1/2 KOMMUNCONTROLLER ANDREAS.FORSLUND@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng

Läs mer

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg

HÖGSKOLAN I GÄVLE Bilaga 71:1 Högskolestyrelsen 2015-12-10 Avdelningen för personal, ekonomi och planering HIG-STYR 2015/31 Leif Sjöberg Fastställt av Budget för 2016 Sammanfattning Det här dokumentet redovisar Högskolan i Gävles budget för år 2016. Det finns också tabeller som visar anslagstilldelningen för de kommande tre åren. De tabellerna

Läs mer

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden

Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess 2012. Miljarden 1(7) TJÄNSTEUTLÅTANDE Hälso- och sjukvårdsavdelningen Christina Möller/Mats Swanberg 2012-02-10 Dnr RS 690-2011 Till Hälso- och sjukvårdsutskottet Statsbidrag för en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess

Läs mer

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014. POPPELN nr 12. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen POPPELN nr 12

Läs mer

Ansökan om ökad tilldelning av medel för konstnärlig utsmyckning - Konstprojekt Pontushallen

Ansökan om ökad tilldelning av medel för konstnärlig utsmyckning - Konstprojekt Pontushallen Kommunstyrelsen 2012-11-12 246 597 Arbets- och personalutskottet 2012-11-12 250 516 Dnr 12.636-86 novkf20 Ansökan om ökad tilldelning av medel för konstnärlig utsmyckning - Konstprojekt Pontushallen Ärendebeskrivning

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97

STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson 1998-02-20 Doss 112 Dnr 2596/97 STOCKHOLMS UNIVERSITET BUDGETUNDERLAG 1(5) Universitetsstyrelsen Planeringschef Ingemar Larsson Regeringen Utbildningsdepartementet Förslag till finansiering av verksamheten budgetåren 1999-2001 1 Intäkter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola

Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Norra Ängby skola Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (12) 2015-02-04 Handläggare Kerstin Jansson Telefon: Till Norra Ängby skola Verksamhetsplan 2015 för Norra Ängby skola Förslag till beslut Norra Ängby skola

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal

Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal 1 (5) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2104-11-12, 109 Uppdateras: 2017 Riktlinjer för hantering av investeringar och leasingavtal Innehållsförteckning 1. Bakgrund

Läs mer

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Innehåll. Protokoll 2016-01-11 2 av 2. 2 Detaljbudget 2016. 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav. 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande Protokoll 2 av 2 Innehåll 1 Protokolljusterare och fastställande av föredragningslista 3 2 Detaljbudget 2016 4 3 Konsekvensanalys avseende besparingskrav 5 4 Konsekvensanalys avseende flyktingmottagande

Läs mer

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde

1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Fördelning av årsarbetstid för lärare 1 Avtalets formella grund och tillämpningsområde Parterna sluter detta avtal med stöd av ALFA 1 kap. 3 samt bilaga 5. Avtalet innehåller tillägg till och undantag

Läs mer

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010

Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Universitetsadministrationen Dnr SLU ua 10-1042/09 Personalenheten 2009-05-25 Handlingsplan för Lika villkorsarbetet vid SLU 2009-2010 Den övergripande inriktningen för SLU:s Lika villkorsarbete finns

Läs mer

Ny utbildningsorganisation vid SLU

Ny utbildningsorganisation vid SLU Dnr SLU ua 2013.1.1.1-4639 PM Ny utbildningsorganisation vid SLU SLU får en ny utbildningsorganisation från den 1 januari 2014. Ny är den centrala utbildningsnämnden (UN) och programnämnderna (PN), men

Läs mer

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15

Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB. Affärsplan 2009 Gamla Uppsala Buss AB Fastställd 2009-01-15 1 Affärsplan 2009 GAMLA UPPSALA BUSS AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Kommunens krav 2. Historia 3. Nuläge 4. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 5. Affärsidé 6. Långsiktiga mål

Läs mer

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet

Delårsrapport. Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Delårsrapport Jan oktober 2012 Naturbruksgymnasiet Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Produktionsenhetschefens reflektion 1 Fördjupad ekonomisk analys 3 Ekonomisk redovisning Helårsbedömning:

Läs mer

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015

Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 E6 BESLUTSFÖRSLAG Ny beräkning av ersättning till fristående skolor och förskoleklass 2015 Kommunstyrelsen föreslås besluta: Ingen ytterligare ersättning ska utgå för elev i fristående förskoleklass eller

Läs mer

Större händelser som påverkar ekonomin:

Större händelser som påverkar ekonomin: 1(4) Dnr SLU ua Planeringsavdelningen Lasse Thorell PROMEMORIA 2015-04-24 Kostnadsuppföljning efter kvartal 1 2015 Uppföljning efter första kvartalet bygger inte på något bokslut, varför endast en översiktlig

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014

Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Verksamhetsberättelse Kungsängens förskolor 2014 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Viktiga händelser under året... 3 2 Mål och resultat... 4 2.1 Förbättra servicen till medborgare och företagare

Läs mer

Målet är delvis uppnått

Målet är delvis uppnått Lärande- och kulturnämndens alla verksamheter visar genom sina resultat på att goda förutsättningar kombinerat med varierad undervisning, lärandeformer och förhållningssätt ger barn, elever och ungdomar

Läs mer

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012

SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde

Läs mer

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN

2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN 2012-10-01 BESKRIVNING AV INDI-MODELLEN Innehåll Inledning... 1 Direkta och indirekta kostnader... 1 Kärnverksamhet och kostnadsbärare... 1 Stödverksamheten... 1 Fördelning av universitets- och fakultetsgemensamma

Läs mer