Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013

2 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 till Årsmötet för vederbörlig granskning. För de olika avsnitten svarar i huvudsak de förtroendevalda inom respektive ansvarsområde. För sammanställningen av verksamhetsberättelsen svarar föreningens ordförande och vice ordförande och för sammanställningen av den ekonomiska berättelsen svarar föreningens kassör i samarbete med övriga styrelseledamöter. Styrelsen ansvarar kollektivt för sitt fögderi. 1

3 Innehållsförteckning 2013 Ett år med Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 4 Allmänt om Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 6 Organisation 7 Styrelsen 7 Presidiet 8 Medlem 9 PR 9 Aktivitetsutskottet 9 Reseutskottet 9 Bidragsansvarig 9 Mentorskapsansvarig 9 Programutskottet 9 Redaktionen 9 Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) 10 Utrikespolitiska Föreningen Stockholms arbete under Medlem 11 PR 11 Aktivitet- och programutskottet 12 Reseutskottet 17 Bidragsansvarig 18 Mentorskapsansvarig 18 2

4 Redaktionen 20 Ekonomisk berättelse 21 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 3

5 2013 ett år med Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013 har varit ett händelserikt och utvecklande år för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm. Den nya styrelsen som tillträdde i februari bestod av en jämn blandning av gamla och nya ledamöter vilket till stor del underlättade arbetet med överlämning. Under året har arbetet med tidningens grafiska profil fortsatt och under hösten fattades beslutet att utge två nummer per år. Vidare har föreningens kommunikationsstrategi utvecklats. Det finns en väl utarbetad rutin för affischering och marknadsföring av event via sociala medier föreningens närvaro på sociala medier har stigit markant under året med kraftig ökning av antal följare på Twitter, antal likes på Facebook och medlemskap i föreningens Facebookgrupp. Vi har även utvecklat ansökningsprocessen både för mentorskapsprogrammet och för resorna. De ekonomiska rutinerna har förbättrats då ett bokföringsprogram har etablerats för bättre översyn och kontroll över föreningens ekonomi. Samarbetet med andra organisationer har stärkts under året. En löpande dialog förs med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF). FUF marknadsför UF Stockholms event i sina separata kommunikationskanaler och FUF:s betalande medlemmar får besöka våra event. Vi har också upprättat en dialog med IKFF som resulterat i två stycken event under året: en paneldiskussion om Centralafrikanska Republiken och en filmvisning på FN-dagen om en framgångsrik fredsrörelse i Liberia. Under året har även samarbetet på Stockholms universitet utvecklats, främst genom att UF Stockholm tillsammans med flera andra kårföreningar var med och arrangerade Stockholm Earth Week: en temavecka med föreläsningar, workshops m.m. kring miljö och hållbarhet. Dessutom har samarbetet med Stockholms universitets studentkår förbättrats då vi under året har deltagit på flertalet av deras evenemang. Under 2013 har FN-förbundet startat en studentsektion vid Stockholms universitet och även om inget samarbete har formaliserats fördes en dialog kring eventuella framtida evenemang på FN-dagen den 24:e oktober. UF Stockholm har också i viss mån bidragit med stöd och erfarenhet. Vi har under året haft flera högprofilerade föreläsare som gäster, som Gustav Fridolin (i samarbete med Earth Week), Birgitta Ohlsson och Gudrun Schyman. Arbetet som påbörjades under förra verksamhetsåret med att samordna arbetet mellan program- och aktivitetsutskottet har intensifierats under 2013 och utskotten planerar nu alla aktiviteter tillsammans: seminarier såväl som talarpubar. Vi har också strävat efter att inkludera medlemmar i den löpande verksamheten genom medlemsmöten. En uppmaning till nästkommande styrelse är att fortsätta diskutera hur föreningen och styrelsen bäst ska organiseras, och hur arbetet med att inkludera medlemmar i det löpande arbetet ska förbättras. Föreningens stadga är under revidering, med ett förslag som antogs på höstmötet den 19:e september Förlaget ska röstas igenom ytterligare en gång i början av 2014 för att träda i kraft. 4

6 De största ändringarna som genomförs i stadgan är att årsmötena för föreningen har ändrats, vilket innebär att ytterligare ett årsmöte har lagts till. Det nya valmötet äger istället rum i november december vilket ger möjlighet att ha en överlämning från gamla till nya styrelsen innan verksamhetsåret börjar. Det ger den nya styrelsen större möjlighet att sätta sig in i och planera kommande termins verksamhet och skapar på så sätt en bättre struktur inom föreningen. Ett dechargemöte ska hållas i perioden januari mars för att behandla frågan om ansvarsfrihet och ekonomisk berättelse för föregående år, kommande verksamhetsplan och budget samt val av UFS-representant. Höstmötet behålls i stort i samma format som tidigare. Valproceduren för styrelsen har ändrats så att valmötet väljer respektive person till respektive post, snarare än att styrelsen konstituerar sig själv. Ändringarna är i linje med hur de faktiska valen har gått till inom föreningen. Även valproceduren för valberedningen har ändrats, då valberedningen numera väljs på ungefär ett halvårs mandat, till nästkommande årsmöte. Ändringen har motiverats av att den valda valberedningen sällan sitter kvar ett helt år har varit ett utmanande, spännande och utvecklande år för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm och för oss som ordförandepar. Det är med stolthet och förväntan som vi nu överlämnar föreningen till nästkommande styrelse. Tack för i år! Simon Rose, ordförande Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013 Alexandra Bro, vice ordförande Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

7 Allmänt om Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Utrikespolitiska Föreningen Stockholm är en ideell förening som verkar för att sprida intresse och kunskap kring viktiga internationella frågor av olika slag. Fokus ligger bland annat på fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor och demokrati. Föreningen har sitt säte och verkar främst på Stockholms universitet. Föreningen grundades 1925 som en stödförening till Nationernas Förbund. Den 9 februari 1934 ändrades namnet till Utrikespolitiska Föreningen eftersom studenterna inte längre ville bli förknippade med Nationernas Förbund som de ansåg hade svikit sina ideal tillsatte Utrikespolitiska Föreningen en arbetsgrupp vars syfte var att väcka opinion för bildandet av ett Utrikespolitiskt Institut. Detta initiativ rönte stor framgång och 1938 bildades Utrikespolitiska Institutet. Under efterkrigstiden var föreningen en lokalavdelning till FN och hade mot slutet av sextiotalet omkring tusen medlemmar vilka företog studieresor till USA, Latinamerika, Israel och Kina. I samband med 68-rörelsen radikaliserades föreningen och splittrades för att under sjuttiotalet dö ut. Den 11 november 1998 återbildades stockholmsföreningen av en handfull internationellt intresserade studenter. Tidigare var UF Stockholm en ämnesförening under Samhällsvetenskapliga Föreningen vid Stockholm universitet (SF); på höstmötet i september 2006 beslutades om utträde ur SF. Sedan dess har UF Stockholm och SF haft ett nära samarbete baserat på ett gemensamt avtal. Idag hyr föreningen sin kontorslokal i Café Bojan, Östra Nobelhuset, på Frescati av SF. Vi erbjuder bland annat föreläsningar och debatter regelbundet i Stockholms universitets föreläsningssalar. Dessutom anordnar vi studieresor, studiebesök och talarpubar, samt ger ut en tidning. Föreningen hade vid årsskiftet 2013/ stycken betalande medlemmar. UF Stockholm är också en kårförening inom Stockholms universitets studentkår (SUS). UF Stockholm är medlemsförening i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), det nationella förbundet för Sveriges Utrikespolitiska föreningar. Föreningens verksamhet finansieras av stöd från fonder, medlemsavgifter och samarbetspartners. Föreningens främsta finansiering utgjordes under 2013 av statsbidraget som tilldelas föreningen genom UFS. Även Folke Bernadotteakademin och Forum Syd hör till UF:s viktigare finansiärer. Utrikespolitiska Föreningen har organisationsnummer

8 Organisation Liksom tidigare år har UF Stockholms arbete under 2013 organiserats genom utskott och arbetsgrupper, främst under ledning av utskottsansvariga styrelseledamöter men också med ett antal aktiva och engagerade medlemmar. Då några medlemmar i styrelsen har börjat studera på annan ort under höstterminen, eller av annan anledning lämnat styrelsen, har nya styrelseledamöter tillsatts efter sommaren. Styrelsen Styrelsen har sedan den tillträdde i början av februari 2013 arbetat med planering och administration av föreningens verksamhet. Uppsatta mål för styrelsen var att öka antalet medlemmar genom en utarbetad strategi samt att utveckla arbetet inom samtliga utskott. Ett övergripande mål under verksamhetsåret har varit att skapa en bättre kontinuitet i föreningen, vilket har resulterat i ett förändrat arbetssätt inom utskotten samt en omfattande revidering av stadgan. Vi har även arbetat för att skapa en större delaktighet bland våra medlemmar, bland annat genom regelbundna medlemsmöten och ett utökat samarbete mellan program- och aktivitetsutskotten. Styrelsen har haft 17 stycken protokollförda styrelsemöten. Protokoll från dessa möten finns tillgängliga för medlemmarna efter förfrågan. Presidiet är den grupp i styrelsen som under året skött styrelseverksamhetens administration och hanterat föreningens övergripande förvaltning. Presidiet har tagit beslut mellan styrelsemötena och även arbetat med att ge stöd till ansvariga och arbetsgrupper, samt berett styrelsemötena. Presidiet har under hösten bestått av ordförande, vice ordförande och kassör och under hösten även av sekreterare (då ingen ordinarie sekreterare var tillsatt under våren). Styrelsen har lagt stor vikt vid att utveckla verksamheten och rutiner inom samtliga utskott för att skapa bättre kontinuitet. Styrelsen har också informerat om föreningens verksamhet via informationsbord på Stockholms universitet samt genom klasspresentationer med syfte att nå ut till fler potentiella medlemmar. Stor vikt har lagts vid att närvara under större arrangemang anordnat av universitetet och som riktats till nya och internationella studenter. Valberedningen till årsmötet den 6:e februari bestod av Calle Nilsson. Då UFSrepresentanten är ledamot i Utrikespolitiska Förbundet Sveriges styrelse är denne inte formellt en del av UF Stockholms styrelse, men deltar ändå på samtliga styrelsemöten. Vid årsmötet den 6 februari 2013 valdes följande till styrelsen: Simon Rose Ordförande Marcus Morfeldt Vice ordförande Calle Nilsson Kassör Maria Persson Bidragsansvarig Derya Öztürk Aktivitetsansvarig Nikolina Stålhand Aktivitetsansvarig (suppleant) 7

9 Markus Lyckman Mentorskapsansvarig Salma Salim Medlemsansvarig Caroline Nabavieh Programansvarig Alexandra Bro Programansvarig (suppleant) Hannes Lewander PR-ansvarig Kitty Kuusk PR-ansvarig (suppleant) Linnéa Wallenholm Reseansvarig Anton Ahlen Redaktör Love Lindqvist Redaktör (suppleant) (Erick Modén - UFS-representant) Maria Persson meddelande under våren att hon skulle lämna styrelsen på grund av andra uppdrag, varpå Ivana Jaksic adjungerades in i styrelsen som tillförordnad bidragsansvarig. På grund av praktik, utlandsresor och andra anledningar avgick Marcus Morfeldt, Derya Öztürk, Salma Salim, Caroline Nabavieh, Kitty Kuusk och Love Lindqvist i början av hösten. Erick Modén avgick efter ett år som UFS-representant. Efter fyllnadsvalet som ägde rum vid höstmötet har styrelsen haft följande sammansättning: Simon Rose Ordförande Alexandra Bro Vice ordförande Calle Nilsson Kassör Joanna Blossner - Sekreterare Ivana Jaksic Bidragsansvarig Viktor Fridh Kleberg Aktivitetsansvarig Nikolina Stålhand Aktivitetsansvarig (suppleant) Markus Lyckman Mentorskapsansvarig Andrea Feuer Medlemsansvarig Roza Khoban Programansvarig Louise Strandendahl Programansvarig (suppleant) Hannes Lewander PR-ansvarig Linn Hultqvist PR-ansvarig (suppleant) Linnéa Wallenholm Reseansvarig Anton Ahlen Redaktör Andreas Carlsson Redaktör (suppleant) (Adrian Kellner UFS-representant) Valberedningen valdes under höstmötet till Linnéa Wallenholm och Ashkan Yazdani Damavandi. Till revisorer valdes Johan Wallhammar och Dasara Hoxha (suppleant). Presidiet Föreningens presidium leder styrelsens arbete och har hand om fortlöpande förvaltning och ekonomi. Presidiet bestod under våren 2013 av ordförande Simon Rose, vice ordförande Marcus Morfeldt och kassör Calle Nilsson. Under hösten avgick Marcus Morfeldt och Alexandra Bro tillträdde som vice ordförande och Joanna Blossner tillträdde som sekreterare. 8

10 Medlem Medlemsansvarig är ansvarig för det administrativa arbetet med föreningens medlemsregister och rekrytering, samt verkar som kontaktperson och informativ länk mellan medlemmar och styrelse. Medlemsansvarig var under våren 2013 Salma Salim som ersattes vid höstmötet av Andrea Feuer. PR PR-ansvarig ansvarar för att stärka föreningens varumärke genom övergripande marknadsförings- och materialstrategier. PR-ansvarig var under 2013 Hannes Lewander, som under våren hade Kitty Kuusk som suppleant. Under hösten avgick Kitty Kuusk som suppleant och ersattes av Linn Hultqvist. Aktivitetsutskottet Aktivitetsgruppen planerar och genomför sociala aktiviteter och studiebesök samt talarpubar för föreningens medlemmar. Aktivitetsansvariga under våren 2013 var Derya Öztürk och Nikolina Stålhand. Derya Öztürk avgick under hösten och ersattes av Viktor Fridh Kleberg. Reseutskottet Resegruppen planerar och genomför gruppresor för föreningens medlemmar med olika utrikespolitiska teman. Reseansvarig under 2013 var Linnéa Wallenholm. Bidragssansvarig Bidragsansvaret innefattar att se till att föreningen söker bidrag i tid samt se till att föreningens verksamhet finansieras på lämpligt sätt. Ansvaret innefattar även att redovisa de sökta bidragen samt se till att de förpliktelser som de sökta bidragen innebär, uppfylls på ett bra och korrekt sätt. Under början av våren var Maria Persson bidragsansvarig. På grund av andra uppdrag avgick hon under våren och Ivana Jaksic adjungerades in i styrelsen som tillförordnad bidragsansvarig. På höstmötet tillträdde Ivana Jaksic på posten som bidragsansvarig. Mentorskapsansvarig I mentorskapsansvaret ingår att planera och administrera föreningens mentorskapsprogram. Mentorskapsansvarig var under 2013 Markus Lyckman. Programutskottet Programutskottet anordnar och samordnar föreningens seminarieverksamhet. Programansvariga var under våren 2013 Caroline Nabavieh och Alexandra Bro. Vid höstmötet valdes Roza Khoban till programansvarig och Louise Strandendahl till suppleant. Redaktionen Redaktionen arbetar med föreningens tidning The Stockholm Journal of International Affairs. Redaktörer var under våren 2013 Anton Ahlen och Love Lindqvist. Under hösten avgick Love Lindqvist och ersattes av Andreas Carlsson. Dessutom har redaktionen utvecklats under våren genom att tillsätta Caroline Wrangsten som bloggansvarig, dock utanför styrelsen. 9

11 Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) bildades år Förbundsstyrelsen leder förbundets arbete och består av ett presidium och en styrelseledamot från varje medlemsförening. UF Stockholms representant i UFS styrelse har under vårterminen 2013 varit Erick Modén och under höstterminen Adrian Kellner. Om revideringen av stadgan beslutas om kommer UFS-representanten i framtiden att väljas på dechargemötet i början av verksamhetsåret. Under det gångna året har UFS utökats med ännu en medlemsförening, UF Växjö, vilket gör att UFS nu har totalt 12 medlemsföreningar. Förbundet har också jobbat med att stärka det egna varumärket och centralisera förbundets organisation, bland annat genom att ta fram en ny logga som ska kunna adopteras av lokalföreningarna. Tyvärr präglades året 2013 också av dålig kommunikation mellan förbund och föreningar vilket ibland lett till missförstånd och oförståelse. Förbundet har likt tidigare år genomfört flera återkommande programpunkter. Bland annat Utrikespolitiskt Konvent 2013, i år i Linköping med temat Science and Politics, och Almedalsveckan, där UFS bjuder upp till utrikespolitiska samtal under politikerveckan i Visby. Planeringen för nästa års program startade under hösten. Almedalsgruppen har hittat boende för 80 deltagare och ordnat inför flera intressanta event. Temat för konventet är Supervalåret och den bortglömda utrikespolitiken och hålls i Uppsala den april. Mer information om UFS och dess arbete finns att tillgå på UFS nydesignade hemsida 10

12 Utrikespolitiska Föreningen Stockholms arbete under 2013 Nedan presenteras verksamhetsberättelser för respektive utskott. Medlem Uppdraget som medlemsansvarig har under året som gått bestått av två huvudsakliga uppgifter, att föra in nya medlemmar i föreningens medlemsregister, samt att arbeta med medlemsvård genom att verka som informativ länk mellan medlemmar och styrelse. Under året som gått så har föreningen jobbat hårt med att använda olika kanaler för att nå ut till nya och gamla medlemmar. Detta har skett i nära samarbete med PR-ansvariga och de kanaler som använts är främst Facebook, hemsidan, Twitter, samt utskick av veckobrev. Fortsatt så är det dock genom föreningens seminarier och studiebesök, vilka sköts av program- och aktivitetsutskottet, som föreningen lockar flest nya medlemmar. I syfte att locka till sig nya medlemmar så har föreningen medverkat med informationsbord under Stockholms universitets välkomstdagar. Utanför universitet så har föreningen funnits på plats med informationsbord i samband med Försvarshögskolans arbetsmarknadsdag och Stockholm Model United Nations på Handelshögskolan. Genom ett utökat samarbete med Utrikespolitiska Institutet (UI) så har styrelsen under året som gått kunnat avskaffa den extra kostnad som tidigare lades ovanpå medlemskapet för de som önskade en prenumeration på UI:s tidning Internationella Studier. I och med detta så kan föreningen nu erbjuda prenumerationen på Internationella Studier som ytterligare en förmån vid tecknande av medlemskap. Kostnaden för ett medlemskap har, liksom föregående år, legat på 50 kronor för ett år. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen totalt 458 betalande medlemmar. PR PR-ansvarig var under året 2013 Hannes Lewander som tillsammans med PR-suppleanterna Kitty Kuusk (våren) och Linn Hultqvist (hösten) förvaltade och vidareutvecklade föreningens PR-arbete. En del av arbetet under 2013 har varit att ta fram funktionella mallar till div. grafisk material som enkelt kan användas och som kan underlätta överlämning till nästkommande PRutskott. Det har också tagits fram ett dokument för att försöka standardisera sättet som PR får in information om event från program- och aktivitetsutskotten för att undvika missförstånd och se till att all nödvändig information kommer in på en gång. PR har också lagt fokus på att öka kopplingen mellan Facebook och hemsidan, samt vår närvaro på Facebook och det har märkts att fler och fler hör talas om våra evenemang och aktiviteter genom den kanalen. Det har också lagts mindre summor från PR-budgeten för att marknadsföra sidan och specifika event, något som fått positiv effekt. Vi har också ökat våra ansträngningar för att all information ska komma ut på engelska på hemsida och vid event. 11

13 I övrigt har vi fortsatt att vårda redan etablerade kanaler som universitetet, studentkåren, medier, politiska organisationer, kontakter på olika institut och andra utrikespolitiska föreningar. Föreningens aktiviteter belyses alla brett i sociala medier, och dokumenteras även med bilder. Aktivitet och programutskottet Program- och aktivitetsutskottet har under 2013 ansvarat för att anordna seminarium och föreläsningar som uppmärksammat en bredd av utrikespolitiska frågor samt för föreningens sociala aktiviteter, såsom studiebesök och talarpubar. Utskotten har fortsatt arbeta tillsammans då detta har ansetts fungera mycket bra. Aktiviteterna har planerats i nära samarbete med utskottsansvariga samt aktiva medlemmar. Under året har även arbetet fortsatt för att engagera fler medlemmar i anordnandet av föreningens aktiviteter, bl.a. genom medlemsmöten som följts upp via Facebook och möten i mindre gruppar. Följande aktiviteter har program- och aktivitetsutskottet anordnat under 2013: 25 januari Talarpub: Afrah Nasser The Yemeni uprising, hopes and fears Talarpub med journalisten Afrah Nasser, som pratade om situationen i Yemen med ett specifikt fokus på frihet och kvinnors situation. 5 februari Karriärföreläsning: Tommy Strömberg, UD Tommy Strömberg från Utrikesdepartementet föreläste om hur det är att jobba inom UD samt om möjligheterna att göra karriär och potentialerna för att söka praktik på departementet. 20 februari Women on waves taking to the seas to protect women s rights Föreläsning med Rebecca Gomperts, grundare av den holländska organisationen Women on Waves, som jobbar med att genomföra säkra aborter till havs utanför länder där aborter annars är olagligt. 27 februari Bortglömda kriser läkare utan gränser Föreläsning utifrån rapporten Kriser som svenskarna glömt med Robert Höglund från Läkare utan gränser. 5 mars Arabiska våren Föreläsning kring dagsläget i de nordafrikanska länderna med Nathalie Besér, projektledare på Global Utmaning och Mellanösternexpert och Mehdi Gharbi, nätaktivist och grundare av nyhetsbrevet Tunis News. 12

14 8 mars Internationella kvinnodagen seminarium om Resolution 1325 Seminarium och paneldiskussion om Resolution 1325 och hur denna påverkat kvinnors medverkan i konfliktlösning och fredsskapande. Medverkande var Lotta Hedström (ordförande Svenska Afghanistankommittén), Emmicki Roos (projektledare Operation 1325) samt Martina Lindberg (handläggare för 1325 implementering och universitetsadjunkt vid Försvarshögskolan) som modererade samtalet. 12 mars Seminarium om trafficking ECPAT ECPAT, som jobbar mot alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn, föreläste om hur dagens verklighet ser ut när det gäller människohandel samt hur ECPAT jobbar för att motverka denna. 21 mars Romer i Europa Seminarium om romers situation i Europa, med fokus på Sverige. Ämnen som berördes var diskriminering, fördomar samt åtgärder för att förbättra villkoren för romer. Deltagare var Gregor Kwiek (ordförande för Romano Paso Research Center), Hans Caldaras (artist, författare, debattör samt f.d. föreståndare och kulturansvarig för Romskt Kulturcentrum i Stockholm), David Gaunt (professor i historia vid Södertörns Högskola) samt Mark Klamberg (doktor i folkrätt vid Stockholms universitet) som modererade seminariet. 27 mars Talarpub: Makt, motstånd och repression i Mexico Adi Musabasic, som har arbetat som fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexico, berättade om konflikten i Chiapas och om hur det är att arbeta som fredsobservatör. 3 april Ett flyktingspel av och med Röda Korset Röda Korset besökte oss och höll en workshop där deltagarna fick sätta sig in i rollen som flykting. 11 april The challenges and prospects of aid policy Seminarium om biståndspolitiken i Sverige. Frågor som diskuterades var bland annat huruvida bistånd är effektivt i fattigdomsbekämpning, vilka förväntade långsiktiga fördelar som bistånd kan bidra med och hur Sveriges bistånd fördelas. Medverkande var Magnus Walan (rådgivare på Diakonia), Margaret Gärding (forskare vid Stockholms universitet) samt Martin Ängeby (generalsekreterare vid Swedish International Liberal Centre (SILC)). Moderator var Mia Laurén, marknadsföringsansvarig på tidningen OmVärlden. 13

15 16 april Frankrike och Tyskland då, nu och imorgon Tillsammans med Stockholms Universitet anordnade vi en föreläsning och dialog med Frankrikes och Tysklands ambassadörer. Föreläsningen bestod till största del av en dialog där publiken fick möjlighet att ställa frågor. Frågorna som kom upp rörde både hur det är att jobba som ambassadör men också politiska frågor om läget i Europa och vilka framtidsutsikter de kan se för EU. 25 april Central African Pandemonium Ett seminarium om konflikterna i Centralafrikanska Republiken och Demokratiska Republiken Kongo. Frågor som togs upp var konfliktorsaker, likheter mellan konflikterna samt vilka möjligheter och begränsningar det finns för internationella insatser, både vad det gäller interventioner och militära medel, men också bistånd och diplomati. Deltagare var Johan Mast (generalsekreterare vid Läkare utan gränser Sverige), Maria Eriksson Baaz (researcher på Nordic Africa Institute), Tove Ivergard (koordinator vid International League for Peace and Freedom (IKFF)) samt Caroline Holmqvist-Jonsäter (researcher vid Försvarshögskolan). Moderator var Dennis Halvordsson, praktikant på UD och UF-alumn. 3 maj Israel-Palestina konflikten Den alltid aktuella konflikten mellan Israel och Palestina diskuterades mellan Per Jönsson, associerad redaktör vid UI, och Amil Sarsour, ordförande för Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) och en av passagerarna på Frihetsflottan i maj Dagsläget diskuterades såväl som historiska aspekter till konfliktens ursprung. 27 maj Studiebesök: UD-MENA Studiebesök vid UD:s MENA-enhet. Förutom information kring karriärmöjligheter så diskuterades bland annat Gulf-ländernas aktuella situation samt EU:s agerande under arabiska våren. 29 maj Talarpub: PeaceWorks Ett antal praktikanter som, via PeaceWorks och det SIDA-finansierade praktikantprogrammet, gjort praktik vid internationella partners runt om i världen höll i en talarpub hos oss. Praktikanterna berättade om sina erfarenheter och publiken fick möjlighet att ställa frågor. 1 juni Zimbabwes politiska process och ledarskap i en hotfull kontext Tayson Mudarikiri och Rosewita Katsande, från LSU:s partner YETT (Youth Empowerment and Transformation Trust) i Zimbabwe höll en föreläsning där de gav sin bild av det politiska läget i Zimbabwe, det kommande valet och ungas arbete och möjlighet att påverka. 14

16 18 september Föreläsning med EU-minister Birgitta Ohlsson EU-minister Birgitta Olsson höll en föreläsning på temat mänskliga rättigheter i EU. Efter föreläsningen, under vilken hon gav flera historiska exempel på framsteg som gjorts gällande mänskliga rättigheter i EU, fanns möjlighet för besökarna att ställa frågor. 19 september På flykt från klimatet Seminarium med Malin Mobjörk (forskare på Totalförvarets forskningsinstitut), Petter Lydén (policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia, Shora Esmailian (författare och journalist) och Ulrika Modéer, teamchef inom miljö- och internationell politik på Miljöpartiet och styrelseledamot i FUF, om hur klimatförändringar leder till ökade flyktingströmmar. Bland annat diskuterades definitionen av en klimatflykting och vad som händer med dem som inte kan flytta. 26 september Studiebesök på Amnesty Studiebesök på Amnesty med information om organisationens arbete, aktuella kampanjer samt möjligheter för engagemang. 10 oktober Rättfärdig handel med konfliktmineraler? Seminarium med Joakim Wohlfeil (policyrådgivare på Diakonia), Théo Jaekel (researcher vid Swdwatch) och Mia Laurén (från tidningen OmVärlden) om Corporate Social Responsibility med fokus på situationen i DR Kongo. Seminariet belyste bl.a. ansvarsfrågan, hur konsumenter kan agera samt hur företag kan jobba för att stödja hållbar utveckling. 16 oktober Cyberkrig och cybersäkerhet Föreläsning med David Lindahl (cyberkrigsspecialist vid FOI) om den ständiga teknologiska utvecklingen och konsekvenser för utrikespolitiska relationer. Diskussion om sårbarheten som har uppstått samt vilka utmaningar vi står inför idag. 23 oktober Varför händer det så lite när vi vet så mycket? - Föreläsning med Gudrun Schyman Gudrun Schyman höll en föreläsning med fokus på begreppen feminism och jämställdhet. Maktstrukturer och genusfrågor belystes och en diskussion fördes om detta både ur ett nationellt och globalt perspektiv. 24 oktober FN-dagen - Temadag med UF Stockholm UF Stockholm uppmärksammade FN-dagen med två seminarier och en filmvisning med efterföljande diskussion. Under det första seminariet Föreläsning om milleniemålen och Post 2015 höll Hanna Hansson (samordnare för Beyond 2015 på Concord) ett föredrag om 15

17 FN:s åtta mål för att förbättra livet för de mest utsatta samt förde en diskussion om dessa. Det andra seminariet var en karriärföreläsning med UNHCR som hölls av Karolina Lindholm Billing (Senior Regional Legal Officer på UNHCR). Det innehöll bl.a. information om möjligheterna för praktik och jobb inom FN. Avslutningsvis visades, i samarbete med IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) filmen Pray the devil back to hell. Filmvisningen följdes av en kort diskussion om de olika ämnen som filmen behandlade. Genom bidrag från FBA, som vi mottagit för genomförande av dagen, bjöds på lättare förtäring mellan aktiviteterna. 25 oktober Föreläsning med Martin Shibbye och Johan Persson UF Stockholm livestramade föreläsningen med Martin Schibbye och Johan Persson som hölls av UF Malmö. 13 november Relationen mellan Kina och USA och deras rivalitet om resurserna i Afrika Börje Ljunggren (bl.a. f.d. ambassadör i Hanoi och Peking), Merrick Tabor (statsvetare vid Stockholms Universitet) och Lennart Wolgemuth (gästprofessor i Afrikakunskap vid Göteborgs universitet) deltog i ett seminarium om relationen mellan Kina och USA samt deras närvaro i Afrika. Diskussionen fokuserade bland annat på hur relationerna uppkommit och utvecklats, vilka grundpelare som finns samt de olika tillvägagångssätten som används gentemot Afrika. 27 november UF-pub med quiz UF:s medlemmar bjöds in till en pub på Bojan för socialt umgänge. Ett utrikespolitiskt quiz anordnades även under kvällen. 28 november Det goda köttet Seminarium om köttindustrin, djurens levnadsförhållanden samt köttproduktionens miljöpåverkan. Anföranden hölls av Jonas Paulsson (upphovsperson till Köttfri måndag i Sverige, Martin Smedjeback (föreläsare och upphovsperson till ickevåld.se) samt Per Jensen (professor i etologi och f.d. ordförande i EU-kommissionens vetenskapliga råd för djurskydd). En diskussion fördes sedan tillsammans med publiken om människans komplicerade förhållande till djur. 5 december Studiebesök på Sida Studiebesök på Sida med generell information om Sidas arbete och uppdrag (presenterad av 16

18 Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo), genomgång av hur myndigheten arbetar med jämställdhetspolicy (presentation av jämställdhetsrådgivare Ewa Nunes Sörenson) samt diskussion om karriärmöjligheter. Reseutskottet Under 2013 genomförde föreningen två resor, en resa till Libanon på vårterminen och en rundresa på Balkan på höstterminen. Libanon Tidigt på vårterminen efterlystes förslag på resmål i föreningens Facebookgrupp, och ett av de första förslagen som kom in var Beirut. Reseansvarig Linnéa Wallenholm tog med sig förslaget till styrelsen, som biföll, och arbetet med att bilda en resegrupp tog fart. Antalet ansökningar var rekordhögt, och av över sextio sökande valdes en grupp på 12 personer ut. Gruppen planerade resan tillsammans, och höll, som en del av förberedelserna, en workshop om Libanon och de frågor som skulle behandlas under de inplanerade studiebesöken. Den 30 april bar det av till Beirut, där ett fullspäckat schema väntade gruppen; möten med den svenska ambassaden i Syrien (som p.g.a. situationen tillfälligt befinner sig i Beirut), två FNorgan (UNRWA och UNHCR) och fem olika NGOs (ABAAD, Amel Association, Samir Kassir Foundation, March och RDFL). Centrala teman var krisen i Syriens effekter i Libanon, situationen för såväl syriska som palestinska flyktingar i Libanon, det konfessionella politiska systemet, press- och yttrandefrihet samt kvinnors rättigheter. Tillsammans med FNorganet UNRWA besökte gruppen det palestinska flyktinglägret Shatila, och tillsammans med organisationen Amel gjordes en rundresa i södra Libanon. Den 6 maj landade gruppen på Arlanda igen, fulla av nya intryck och erfarenheter; inspirerade, berörda och entusiasmerade av en fantastisk stad och de människor som bor där. Balkan På höstterminen föll valet på Balkan, och återigen var det hård konkurrans om de tio platserna. Gruppen planerade resan tillsammans, och förberedde sig med både workshops och besök på både Serbiens och Kosovos ambassader i Stockholm. Den 14 december landade gruppen i Belgrad, Serbien, där de besökte EU-delegationen, Kvinna till Kvinna och Belgrad Center for Human Rights. Här hade gruppen också tid för lite sightseeing, och besökte bland annat Tito-muséet. Nästa etapp på resan var staden Mitrovica i Kosovo, där gruppen anlände i norra Mitrovica, och vandrade över den bro som skiljer Mitrovicas serbiska del från den albanska delen. Där besökte de OSCE. Redan samma kväll bar det av till Kosovos huvudstad Pristina, där gruppen fick tillfälle att träffa både EULEX och en NGO vid namn European Center for Minority Issues. Sedan var det dags för resans sista stopp: Skopje i Makedonien. Även i Skopje var schemat fullspäckat, med besök på tre olika NGOs (Civil, LGBTI och MCIC). Den 20 december bar det av hemåt igen. Den makedonska dimman bjöd visst motstånd, och efter nästan ett dygn på resande fot, med en smärre omväg via Bulgarien, kunde gruppen till slut pusta ut hemma i Stockholm; trötta men glada, med mängder av nyvunnen kunskap och varma minnen i bagaget. 17

19 Bidragsansvarig Under hösten 2013 sökte UF Stockholm projektbidrag från Olof Palmes minnesfond samt från Folke Bernadotteakademin. Under överlämningsperioden har bidragsansvarig Ivana Jaksic även hållit kontakt med bidragsansvarig Andreas Persson på UFS angående Forum Syd-bidraget och när detta ska sökas. Från Olof Palmes minnesfond ansökte UF Stockholm under höstterminen 2013, kr för att kunna finansiera den Balkanresa som ägde rum den december 2013, alltså samma termin. Då resan genomfördes under samma termin som bidraget söktes kunde det dock inte beviljas. Vidare sökte UF Stockholm även bidrag från Folke Bernadotteakademins projektstöd. Under hösten 2013 söktes det bidrag både i form av projektstöd samt verksamhetsstöd. Projektansökan för våren 2014 gäller för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling, där det både söktes för den seminarieserie bestående av fyra seminarier som löper under våren för delsumman av kr, samt för den temadag UF Stockholm, vid tidpunkten för ansökan, ämnade arrangera i ljuset av internationella kvinnodagen för delsumman av kr totalsumman landar därav på kr. Gällande verksamhetsstödet för år 2014 ansökte UF Stockholm en totalsumma av kr, där den detaljerade budgeten ser ut som följande: administration kr, PR och marknadsföring kr samt UF Stockholms tidning the Stockholm Journal of International Affairs kr. Under våren 2013 söktes det även bidrag från Folke Bernadotteakademin för hösten UF Stockholm ansökte om kr i projektstöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling med särskilt fokus på internationellt samarbete, samt 4000 kr för temadagen FN-dagen säkerhet och utveckling. Projektstödet för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling med särskilt fokus på internationellt samarbete avslogs dessvärre då FBA ansåg att förslaget inte var tillräckligt preciserat. Det sistnämnda projektstödet på 4000 kr beviljades och temadagen med fokus på FN-dagen utfördes Mentorskapsansvarig Detta är den sjunde terminen som mentorskapsprogrammet ordnas, programmet finansieras av föreningen till 50 % och resterande 50 % får UF Stockholm från Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. Ett stort tack från mig (Markus Lyckman) som ansvarig till Lenita Freidenvall och Schauki Karim som varit ett stort stöd i arbetet! Eftersom det tidigare i stort saknats nedskrivna instruktioner för hur arbetet med mentorskapsprogrammet ska gå till, men det ändå tydligt finns en struktur för hur samarbetspartners och mentorer vill se arbetet bedrivas, så har huvudfokus legat på att utveckla och kodifiera denna struktur. I första hand rör det kontakten utåt men även sådant som schemaläggning av uppstart och avslutning samt planeringen av själva arbetet. Detta för att förenkla överlämning och för att posten ska bli något mindre beroende av en enda 18

20 initierad ämbetsperson. Vidare har ansvarig under året fört en dialog med övriga styrelsen kopplat till olika avvägningar rörande programmets storlek och urvalsprocessen. Att bibehålla den bredd av mentorer inom ramen för utrikespolitiken som under föregående år byggts upp, men samtidigt tillgodose önskemål hos de sökande, har varit av stor vikt. Konkret innebär detta att vissa områden fått ett större antal mentorer (exempelvis säkerhet ), då det varit ett stort antal sökande med denna profil som varit mycket kvalificerade. Mycket grovt kan mentorerna delas in i fyra kategorier: Kris/säkerhet, Internationell (politiskt) ekonomi, Mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor fördelat på fyra sektorer där dessa sedan verkar: statligt, NGO/IO, näringsliv samt inom forskarvärlden. Givetvis är detta en grov uppdelning och det finns ingen skarp gräns mellan de olika områdena, dessutom kan vissa mentorer vara aktiva inom flera fält och sektorer samtidigt, det ska därmed snarast ses som en vägledning i urvalsprocessen. Att upprätthålla en balans mellan dessa områden för att ge en bredd åt programmet och ge alla UF Stockholms medlemmar en chans till vägledning i karriären har varit av största vikt. Ett annat arbete som påbörjats är att tillsätta en utomstående tredje part i form av HRinriktade studenter från PAO & AKPA vid Stockholms Universitet. I detta arbete har respektive institution varit till stor hjälp vid spridande av information. Under januari kommer urvalet till VT-14 att göras och då används för första gången en på förhand utvald objektiv tredje part i urvalsarbetet. Det beslut som fattades om att höja antalet relevanta högskolepoäng från 60hp till 120hp ser ut att ha haft effekt, de sökande till HT-13 var mycket kvalificerade och det uppskattas av mentorerna. Dessutom ökade antalet sökande till HT-13 kraftigt (cirka fyra sökande per mentor), vilket skapade en del problem i urvalsprocessen på grund av tidskrävande arbete. Under våren genomfördes återigen ett mitterminsmöte, detta besöktes av cirka hälften av adepterna och en hel del feedback gavs till ansvarig samt en del goda tankar utbyttes mellan deltagarna. Under hösten har detta inte kunnat genomföras då adepterna varit upptagna med annat då det funnits möjlighet, en förträff innan avslutningen i januari kan bli aktuell för att kunna diskutera med adepterna. För att återkoppla till den verksamhetsplan som sattes av föregående ansvarig och utvärdera året så kan det sägas att det första målet (flera mentorer med internationella uppdrag) inte uppfyllts, detta då bedömningen gjordes att de personliga träffarna är för viktiga. Däremot har det införlivats nya mentorer med internationell erfarenhet, det vill säga personer som tidigare arbetat utomlands och nu vänt hem. Det andra målet som sattes var att med tillgängliga medel (och utan att sänka gränsen på 120hp) öka antalet sökande, något som lyckats väl. Stort fokus på att marknadsföra via tillgängliga virala kanaler, i klasspresentationer samt genom att finnas på plats vid olika evenemang har gett resultat och detta uppmuntras även under nästkommande år! 19

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Verksamhetsberättelse 2011 Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 1 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 till Årsmötet för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 2013

Verksamhetsberättelse 2012 2013 Verksamhetsberättelse 2012 2013 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Förord Utrikespolitiska föreningens verksamhetsår 2012 2013 har varit mycket lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer, akademiker,

Läs mer

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014

Utrikespolitiska föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2013-2014 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2013-2014 Förord Utrikespolitiska föreningens i Uppsalas verksamhetsår 2013 2014 har varit väldigt lyckat. Programverksamheten har lockat ambassadörer,

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005

Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala. Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska Föreningen i Uppsala Verksamhetsberättelse 2004-2005 Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 10 maj 2005 Sida 2(25) Förord Utrikespolitiska föreningen är nu inne på sitt 57:e verksamhetsår

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2012/13 1 Sveriges främsta forum för utrikespolitisk debatt. Utrikespolitiska förbundet UF är riksförbundet för Sveriges utrikespolitiska föreningar. Vi

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Föreningen för Utvecklingsfrågor

Föreningen för Utvecklingsfrågor Föreningen för Utvecklingsfrågor Verksamhetsberättelse 2012 1 Innehållsförteckning FUF 3 STYRELSE OCH KANSLI 2012 4 ORDFÖRANDEN HAR ORDET 6 VERKSAMHET 2012 7 1. INLEDNING 7 2. FUF:S VERKSAMHETSGRENAR 7

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms FN-förening

Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms FN-förening Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms FN-förening 1 Om föreningen Styrelsen Under 2014 har styrelsen haft följande sammansättning: Ordförande Maria Appelblom, ordförande tom 2014 07 31 Nora Weintraub,

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner

1. Inledning. Varma scouthälsningar, Maria Graner Verksamhetsrapport För det gemensamma arbetet i Svenska Scoutrådet och Scouterna Riksorganisationen april till augusti 2012 1 1. Inledning Scouthösten är igång, det är full fart ute i landets alla kårer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 5/3-14 Tid: 19.15 21.00 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 11 gången under verksamhetsåret 13/14 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Ordförande har ordet 2006

Ordförande har ordet 2006 Verksamhetsberättelse 2006 Ordförande har ordet 2006 Så har ännu ett händelserikt år gått, ett år fyllt av kreativt engagemang och en hel del slit. RFSU:s verksamhet växer lokalt, nationellt och internationellt,

Läs mer

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012

Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport 2012 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2012 1. Inledning 4 2. Arbete med EU:s och Sveriges utvecklingspolitik 4 2.1 Samstämmighet 4 2.2 EU:s och Sveriges

Läs mer

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305

Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014. 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilagesamling KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 5 Sammanträdesdatum 2014-03-06 Sidan 1 av 2 Teknologkårens fullmäktige Anmälningsärenden Sektioner Maskinteknologsektionen,

Läs mer

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA...

SERVICE OCH STÖD TILL MEDLEMSORGANISATIONERNA... VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ORGANISATION... 4 1.1 STYRELSE... 4 1.2 KANSLI... 5 1.2.1 Personal... 5 1.3 MEDLEMMAR... 5 1.3.1 SKR:s medlemsstatistik 2009... 6 1.4 ÅRSMÖTET 2009...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning Ordföranden sammanfattar året... 5 Bryggan i korthet... 5 Verksamhetens övergripande mål... 5 Därför behövs Bryggan... 6 Ett kallare samhällsklimat... 6 Dagligen påverkas 30 000

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer