Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013

2 Härmed överlämnar Utrikespolitiska Föreningen Stockholms styrelse sin verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013 till Årsmötet för vederbörlig granskning. För de olika avsnitten svarar i huvudsak de förtroendevalda inom respektive ansvarsområde. För sammanställningen av verksamhetsberättelsen svarar föreningens ordförande och vice ordförande och för sammanställningen av den ekonomiska berättelsen svarar föreningens kassör i samarbete med övriga styrelseledamöter. Styrelsen ansvarar kollektivt för sitt fögderi. 1

3 Innehållsförteckning 2013 Ett år med Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 4 Allmänt om Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 6 Organisation 7 Styrelsen 7 Presidiet 8 Medlem 9 PR 9 Aktivitetsutskottet 9 Reseutskottet 9 Bidragsansvarig 9 Mentorskapsansvarig 9 Programutskottet 9 Redaktionen 9 Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) 10 Utrikespolitiska Föreningen Stockholms arbete under Medlem 11 PR 11 Aktivitet- och programutskottet 12 Reseutskottet 17 Bidragsansvarig 18 Mentorskapsansvarig 18 2

4 Redaktionen 20 Ekonomisk berättelse 21 Resultaträkning 23 Balansräkning 24 3

5 2013 ett år med Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013 har varit ett händelserikt och utvecklande år för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm. Den nya styrelsen som tillträdde i februari bestod av en jämn blandning av gamla och nya ledamöter vilket till stor del underlättade arbetet med överlämning. Under året har arbetet med tidningens grafiska profil fortsatt och under hösten fattades beslutet att utge två nummer per år. Vidare har föreningens kommunikationsstrategi utvecklats. Det finns en väl utarbetad rutin för affischering och marknadsföring av event via sociala medier föreningens närvaro på sociala medier har stigit markant under året med kraftig ökning av antal följare på Twitter, antal likes på Facebook och medlemskap i föreningens Facebookgrupp. Vi har även utvecklat ansökningsprocessen både för mentorskapsprogrammet och för resorna. De ekonomiska rutinerna har förbättrats då ett bokföringsprogram har etablerats för bättre översyn och kontroll över föreningens ekonomi. Samarbetet med andra organisationer har stärkts under året. En löpande dialog förs med Föreningen för Utvecklingsfrågor (FUF). FUF marknadsför UF Stockholms event i sina separata kommunikationskanaler och FUF:s betalande medlemmar får besöka våra event. Vi har också upprättat en dialog med IKFF som resulterat i två stycken event under året: en paneldiskussion om Centralafrikanska Republiken och en filmvisning på FN-dagen om en framgångsrik fredsrörelse i Liberia. Under året har även samarbetet på Stockholms universitet utvecklats, främst genom att UF Stockholm tillsammans med flera andra kårföreningar var med och arrangerade Stockholm Earth Week: en temavecka med föreläsningar, workshops m.m. kring miljö och hållbarhet. Dessutom har samarbetet med Stockholms universitets studentkår förbättrats då vi under året har deltagit på flertalet av deras evenemang. Under 2013 har FN-förbundet startat en studentsektion vid Stockholms universitet och även om inget samarbete har formaliserats fördes en dialog kring eventuella framtida evenemang på FN-dagen den 24:e oktober. UF Stockholm har också i viss mån bidragit med stöd och erfarenhet. Vi har under året haft flera högprofilerade föreläsare som gäster, som Gustav Fridolin (i samarbete med Earth Week), Birgitta Ohlsson och Gudrun Schyman. Arbetet som påbörjades under förra verksamhetsåret med att samordna arbetet mellan program- och aktivitetsutskottet har intensifierats under 2013 och utskotten planerar nu alla aktiviteter tillsammans: seminarier såväl som talarpubar. Vi har också strävat efter att inkludera medlemmar i den löpande verksamheten genom medlemsmöten. En uppmaning till nästkommande styrelse är att fortsätta diskutera hur föreningen och styrelsen bäst ska organiseras, och hur arbetet med att inkludera medlemmar i det löpande arbetet ska förbättras. Föreningens stadga är under revidering, med ett förslag som antogs på höstmötet den 19:e september Förlaget ska röstas igenom ytterligare en gång i början av 2014 för att träda i kraft. 4

6 De största ändringarna som genomförs i stadgan är att årsmötena för föreningen har ändrats, vilket innebär att ytterligare ett årsmöte har lagts till. Det nya valmötet äger istället rum i november december vilket ger möjlighet att ha en överlämning från gamla till nya styrelsen innan verksamhetsåret börjar. Det ger den nya styrelsen större möjlighet att sätta sig in i och planera kommande termins verksamhet och skapar på så sätt en bättre struktur inom föreningen. Ett dechargemöte ska hållas i perioden januari mars för att behandla frågan om ansvarsfrihet och ekonomisk berättelse för föregående år, kommande verksamhetsplan och budget samt val av UFS-representant. Höstmötet behålls i stort i samma format som tidigare. Valproceduren för styrelsen har ändrats så att valmötet väljer respektive person till respektive post, snarare än att styrelsen konstituerar sig själv. Ändringarna är i linje med hur de faktiska valen har gått till inom föreningen. Även valproceduren för valberedningen har ändrats, då valberedningen numera väljs på ungefär ett halvårs mandat, till nästkommande årsmöte. Ändringen har motiverats av att den valda valberedningen sällan sitter kvar ett helt år har varit ett utmanande, spännande och utvecklande år för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm och för oss som ordförandepar. Det är med stolthet och förväntan som vi nu överlämnar föreningen till nästkommande styrelse. Tack för i år! Simon Rose, ordförande Utrikespolitiska Föreningen Stockholm 2013 Alexandra Bro, vice ordförande Utrikespolitiska Föreningen Stockholm

7 Allmänt om Utrikespolitiska Föreningen Stockholm Utrikespolitiska Föreningen Stockholm är en ideell förening som verkar för att sprida intresse och kunskap kring viktiga internationella frågor av olika slag. Fokus ligger bland annat på fred och säkerhet, internationell samverkan, utvecklingsfrågor och demokrati. Föreningen har sitt säte och verkar främst på Stockholms universitet. Föreningen grundades 1925 som en stödförening till Nationernas Förbund. Den 9 februari 1934 ändrades namnet till Utrikespolitiska Föreningen eftersom studenterna inte längre ville bli förknippade med Nationernas Förbund som de ansåg hade svikit sina ideal tillsatte Utrikespolitiska Föreningen en arbetsgrupp vars syfte var att väcka opinion för bildandet av ett Utrikespolitiskt Institut. Detta initiativ rönte stor framgång och 1938 bildades Utrikespolitiska Institutet. Under efterkrigstiden var föreningen en lokalavdelning till FN och hade mot slutet av sextiotalet omkring tusen medlemmar vilka företog studieresor till USA, Latinamerika, Israel och Kina. I samband med 68-rörelsen radikaliserades föreningen och splittrades för att under sjuttiotalet dö ut. Den 11 november 1998 återbildades stockholmsföreningen av en handfull internationellt intresserade studenter. Tidigare var UF Stockholm en ämnesförening under Samhällsvetenskapliga Föreningen vid Stockholm universitet (SF); på höstmötet i september 2006 beslutades om utträde ur SF. Sedan dess har UF Stockholm och SF haft ett nära samarbete baserat på ett gemensamt avtal. Idag hyr föreningen sin kontorslokal i Café Bojan, Östra Nobelhuset, på Frescati av SF. Vi erbjuder bland annat föreläsningar och debatter regelbundet i Stockholms universitets föreläsningssalar. Dessutom anordnar vi studieresor, studiebesök och talarpubar, samt ger ut en tidning. Föreningen hade vid årsskiftet 2013/ stycken betalande medlemmar. UF Stockholm är också en kårförening inom Stockholms universitets studentkår (SUS). UF Stockholm är medlemsförening i Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS), det nationella förbundet för Sveriges Utrikespolitiska föreningar. Föreningens verksamhet finansieras av stöd från fonder, medlemsavgifter och samarbetspartners. Föreningens främsta finansiering utgjordes under 2013 av statsbidraget som tilldelas föreningen genom UFS. Även Folke Bernadotteakademin och Forum Syd hör till UF:s viktigare finansiärer. Utrikespolitiska Föreningen har organisationsnummer

8 Organisation Liksom tidigare år har UF Stockholms arbete under 2013 organiserats genom utskott och arbetsgrupper, främst under ledning av utskottsansvariga styrelseledamöter men också med ett antal aktiva och engagerade medlemmar. Då några medlemmar i styrelsen har börjat studera på annan ort under höstterminen, eller av annan anledning lämnat styrelsen, har nya styrelseledamöter tillsatts efter sommaren. Styrelsen Styrelsen har sedan den tillträdde i början av februari 2013 arbetat med planering och administration av föreningens verksamhet. Uppsatta mål för styrelsen var att öka antalet medlemmar genom en utarbetad strategi samt att utveckla arbetet inom samtliga utskott. Ett övergripande mål under verksamhetsåret har varit att skapa en bättre kontinuitet i föreningen, vilket har resulterat i ett förändrat arbetssätt inom utskotten samt en omfattande revidering av stadgan. Vi har även arbetat för att skapa en större delaktighet bland våra medlemmar, bland annat genom regelbundna medlemsmöten och ett utökat samarbete mellan program- och aktivitetsutskotten. Styrelsen har haft 17 stycken protokollförda styrelsemöten. Protokoll från dessa möten finns tillgängliga för medlemmarna efter förfrågan. Presidiet är den grupp i styrelsen som under året skött styrelseverksamhetens administration och hanterat föreningens övergripande förvaltning. Presidiet har tagit beslut mellan styrelsemötena och även arbetat med att ge stöd till ansvariga och arbetsgrupper, samt berett styrelsemötena. Presidiet har under hösten bestått av ordförande, vice ordförande och kassör och under hösten även av sekreterare (då ingen ordinarie sekreterare var tillsatt under våren). Styrelsen har lagt stor vikt vid att utveckla verksamheten och rutiner inom samtliga utskott för att skapa bättre kontinuitet. Styrelsen har också informerat om föreningens verksamhet via informationsbord på Stockholms universitet samt genom klasspresentationer med syfte att nå ut till fler potentiella medlemmar. Stor vikt har lagts vid att närvara under större arrangemang anordnat av universitetet och som riktats till nya och internationella studenter. Valberedningen till årsmötet den 6:e februari bestod av Calle Nilsson. Då UFSrepresentanten är ledamot i Utrikespolitiska Förbundet Sveriges styrelse är denne inte formellt en del av UF Stockholms styrelse, men deltar ändå på samtliga styrelsemöten. Vid årsmötet den 6 februari 2013 valdes följande till styrelsen: Simon Rose Ordförande Marcus Morfeldt Vice ordförande Calle Nilsson Kassör Maria Persson Bidragsansvarig Derya Öztürk Aktivitetsansvarig Nikolina Stålhand Aktivitetsansvarig (suppleant) 7

9 Markus Lyckman Mentorskapsansvarig Salma Salim Medlemsansvarig Caroline Nabavieh Programansvarig Alexandra Bro Programansvarig (suppleant) Hannes Lewander PR-ansvarig Kitty Kuusk PR-ansvarig (suppleant) Linnéa Wallenholm Reseansvarig Anton Ahlen Redaktör Love Lindqvist Redaktör (suppleant) (Erick Modén - UFS-representant) Maria Persson meddelande under våren att hon skulle lämna styrelsen på grund av andra uppdrag, varpå Ivana Jaksic adjungerades in i styrelsen som tillförordnad bidragsansvarig. På grund av praktik, utlandsresor och andra anledningar avgick Marcus Morfeldt, Derya Öztürk, Salma Salim, Caroline Nabavieh, Kitty Kuusk och Love Lindqvist i början av hösten. Erick Modén avgick efter ett år som UFS-representant. Efter fyllnadsvalet som ägde rum vid höstmötet har styrelsen haft följande sammansättning: Simon Rose Ordförande Alexandra Bro Vice ordförande Calle Nilsson Kassör Joanna Blossner - Sekreterare Ivana Jaksic Bidragsansvarig Viktor Fridh Kleberg Aktivitetsansvarig Nikolina Stålhand Aktivitetsansvarig (suppleant) Markus Lyckman Mentorskapsansvarig Andrea Feuer Medlemsansvarig Roza Khoban Programansvarig Louise Strandendahl Programansvarig (suppleant) Hannes Lewander PR-ansvarig Linn Hultqvist PR-ansvarig (suppleant) Linnéa Wallenholm Reseansvarig Anton Ahlen Redaktör Andreas Carlsson Redaktör (suppleant) (Adrian Kellner UFS-representant) Valberedningen valdes under höstmötet till Linnéa Wallenholm och Ashkan Yazdani Damavandi. Till revisorer valdes Johan Wallhammar och Dasara Hoxha (suppleant). Presidiet Föreningens presidium leder styrelsens arbete och har hand om fortlöpande förvaltning och ekonomi. Presidiet bestod under våren 2013 av ordförande Simon Rose, vice ordförande Marcus Morfeldt och kassör Calle Nilsson. Under hösten avgick Marcus Morfeldt och Alexandra Bro tillträdde som vice ordförande och Joanna Blossner tillträdde som sekreterare. 8

10 Medlem Medlemsansvarig är ansvarig för det administrativa arbetet med föreningens medlemsregister och rekrytering, samt verkar som kontaktperson och informativ länk mellan medlemmar och styrelse. Medlemsansvarig var under våren 2013 Salma Salim som ersattes vid höstmötet av Andrea Feuer. PR PR-ansvarig ansvarar för att stärka föreningens varumärke genom övergripande marknadsförings- och materialstrategier. PR-ansvarig var under 2013 Hannes Lewander, som under våren hade Kitty Kuusk som suppleant. Under hösten avgick Kitty Kuusk som suppleant och ersattes av Linn Hultqvist. Aktivitetsutskottet Aktivitetsgruppen planerar och genomför sociala aktiviteter och studiebesök samt talarpubar för föreningens medlemmar. Aktivitetsansvariga under våren 2013 var Derya Öztürk och Nikolina Stålhand. Derya Öztürk avgick under hösten och ersattes av Viktor Fridh Kleberg. Reseutskottet Resegruppen planerar och genomför gruppresor för föreningens medlemmar med olika utrikespolitiska teman. Reseansvarig under 2013 var Linnéa Wallenholm. Bidragssansvarig Bidragsansvaret innefattar att se till att föreningen söker bidrag i tid samt se till att föreningens verksamhet finansieras på lämpligt sätt. Ansvaret innefattar även att redovisa de sökta bidragen samt se till att de förpliktelser som de sökta bidragen innebär, uppfylls på ett bra och korrekt sätt. Under början av våren var Maria Persson bidragsansvarig. På grund av andra uppdrag avgick hon under våren och Ivana Jaksic adjungerades in i styrelsen som tillförordnad bidragsansvarig. På höstmötet tillträdde Ivana Jaksic på posten som bidragsansvarig. Mentorskapsansvarig I mentorskapsansvaret ingår att planera och administrera föreningens mentorskapsprogram. Mentorskapsansvarig var under 2013 Markus Lyckman. Programutskottet Programutskottet anordnar och samordnar föreningens seminarieverksamhet. Programansvariga var under våren 2013 Caroline Nabavieh och Alexandra Bro. Vid höstmötet valdes Roza Khoban till programansvarig och Louise Strandendahl till suppleant. Redaktionen Redaktionen arbetar med föreningens tidning The Stockholm Journal of International Affairs. Redaktörer var under våren 2013 Anton Ahlen och Love Lindqvist. Under hösten avgick Love Lindqvist och ersattes av Andreas Carlsson. Dessutom har redaktionen utvecklats under våren genom att tillsätta Caroline Wrangsten som bloggansvarig, dock utanför styrelsen. 9

11 Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) Utrikespolitiska Förbundet Sverige (UFS) bildades år Förbundsstyrelsen leder förbundets arbete och består av ett presidium och en styrelseledamot från varje medlemsförening. UF Stockholms representant i UFS styrelse har under vårterminen 2013 varit Erick Modén och under höstterminen Adrian Kellner. Om revideringen av stadgan beslutas om kommer UFS-representanten i framtiden att väljas på dechargemötet i början av verksamhetsåret. Under det gångna året har UFS utökats med ännu en medlemsförening, UF Växjö, vilket gör att UFS nu har totalt 12 medlemsföreningar. Förbundet har också jobbat med att stärka det egna varumärket och centralisera förbundets organisation, bland annat genom att ta fram en ny logga som ska kunna adopteras av lokalföreningarna. Tyvärr präglades året 2013 också av dålig kommunikation mellan förbund och föreningar vilket ibland lett till missförstånd och oförståelse. Förbundet har likt tidigare år genomfört flera återkommande programpunkter. Bland annat Utrikespolitiskt Konvent 2013, i år i Linköping med temat Science and Politics, och Almedalsveckan, där UFS bjuder upp till utrikespolitiska samtal under politikerveckan i Visby. Planeringen för nästa års program startade under hösten. Almedalsgruppen har hittat boende för 80 deltagare och ordnat inför flera intressanta event. Temat för konventet är Supervalåret och den bortglömda utrikespolitiken och hålls i Uppsala den april. Mer information om UFS och dess arbete finns att tillgå på UFS nydesignade hemsida 10

12 Utrikespolitiska Föreningen Stockholms arbete under 2013 Nedan presenteras verksamhetsberättelser för respektive utskott. Medlem Uppdraget som medlemsansvarig har under året som gått bestått av två huvudsakliga uppgifter, att föra in nya medlemmar i föreningens medlemsregister, samt att arbeta med medlemsvård genom att verka som informativ länk mellan medlemmar och styrelse. Under året som gått så har föreningen jobbat hårt med att använda olika kanaler för att nå ut till nya och gamla medlemmar. Detta har skett i nära samarbete med PR-ansvariga och de kanaler som använts är främst Facebook, hemsidan, Twitter, samt utskick av veckobrev. Fortsatt så är det dock genom föreningens seminarier och studiebesök, vilka sköts av program- och aktivitetsutskottet, som föreningen lockar flest nya medlemmar. I syfte att locka till sig nya medlemmar så har föreningen medverkat med informationsbord under Stockholms universitets välkomstdagar. Utanför universitet så har föreningen funnits på plats med informationsbord i samband med Försvarshögskolans arbetsmarknadsdag och Stockholm Model United Nations på Handelshögskolan. Genom ett utökat samarbete med Utrikespolitiska Institutet (UI) så har styrelsen under året som gått kunnat avskaffa den extra kostnad som tidigare lades ovanpå medlemskapet för de som önskade en prenumeration på UI:s tidning Internationella Studier. I och med detta så kan föreningen nu erbjuda prenumerationen på Internationella Studier som ytterligare en förmån vid tecknande av medlemskap. Kostnaden för ett medlemskap har, liksom föregående år, legat på 50 kronor för ett år. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen totalt 458 betalande medlemmar. PR PR-ansvarig var under året 2013 Hannes Lewander som tillsammans med PR-suppleanterna Kitty Kuusk (våren) och Linn Hultqvist (hösten) förvaltade och vidareutvecklade föreningens PR-arbete. En del av arbetet under 2013 har varit att ta fram funktionella mallar till div. grafisk material som enkelt kan användas och som kan underlätta överlämning till nästkommande PRutskott. Det har också tagits fram ett dokument för att försöka standardisera sättet som PR får in information om event från program- och aktivitetsutskotten för att undvika missförstånd och se till att all nödvändig information kommer in på en gång. PR har också lagt fokus på att öka kopplingen mellan Facebook och hemsidan, samt vår närvaro på Facebook och det har märkts att fler och fler hör talas om våra evenemang och aktiviteter genom den kanalen. Det har också lagts mindre summor från PR-budgeten för att marknadsföra sidan och specifika event, något som fått positiv effekt. Vi har också ökat våra ansträngningar för att all information ska komma ut på engelska på hemsida och vid event. 11

13 I övrigt har vi fortsatt att vårda redan etablerade kanaler som universitetet, studentkåren, medier, politiska organisationer, kontakter på olika institut och andra utrikespolitiska föreningar. Föreningens aktiviteter belyses alla brett i sociala medier, och dokumenteras även med bilder. Aktivitet och programutskottet Program- och aktivitetsutskottet har under 2013 ansvarat för att anordna seminarium och föreläsningar som uppmärksammat en bredd av utrikespolitiska frågor samt för föreningens sociala aktiviteter, såsom studiebesök och talarpubar. Utskotten har fortsatt arbeta tillsammans då detta har ansetts fungera mycket bra. Aktiviteterna har planerats i nära samarbete med utskottsansvariga samt aktiva medlemmar. Under året har även arbetet fortsatt för att engagera fler medlemmar i anordnandet av föreningens aktiviteter, bl.a. genom medlemsmöten som följts upp via Facebook och möten i mindre gruppar. Följande aktiviteter har program- och aktivitetsutskottet anordnat under 2013: 25 januari Talarpub: Afrah Nasser The Yemeni uprising, hopes and fears Talarpub med journalisten Afrah Nasser, som pratade om situationen i Yemen med ett specifikt fokus på frihet och kvinnors situation. 5 februari Karriärföreläsning: Tommy Strömberg, UD Tommy Strömberg från Utrikesdepartementet föreläste om hur det är att jobba inom UD samt om möjligheterna att göra karriär och potentialerna för att söka praktik på departementet. 20 februari Women on waves taking to the seas to protect women s rights Föreläsning med Rebecca Gomperts, grundare av den holländska organisationen Women on Waves, som jobbar med att genomföra säkra aborter till havs utanför länder där aborter annars är olagligt. 27 februari Bortglömda kriser läkare utan gränser Föreläsning utifrån rapporten Kriser som svenskarna glömt med Robert Höglund från Läkare utan gränser. 5 mars Arabiska våren Föreläsning kring dagsläget i de nordafrikanska länderna med Nathalie Besér, projektledare på Global Utmaning och Mellanösternexpert och Mehdi Gharbi, nätaktivist och grundare av nyhetsbrevet Tunis News. 12

14 8 mars Internationella kvinnodagen seminarium om Resolution 1325 Seminarium och paneldiskussion om Resolution 1325 och hur denna påverkat kvinnors medverkan i konfliktlösning och fredsskapande. Medverkande var Lotta Hedström (ordförande Svenska Afghanistankommittén), Emmicki Roos (projektledare Operation 1325) samt Martina Lindberg (handläggare för 1325 implementering och universitetsadjunkt vid Försvarshögskolan) som modererade samtalet. 12 mars Seminarium om trafficking ECPAT ECPAT, som jobbar mot alla former av kommersiell sexuell exploatering av barn, föreläste om hur dagens verklighet ser ut när det gäller människohandel samt hur ECPAT jobbar för att motverka denna. 21 mars Romer i Europa Seminarium om romers situation i Europa, med fokus på Sverige. Ämnen som berördes var diskriminering, fördomar samt åtgärder för att förbättra villkoren för romer. Deltagare var Gregor Kwiek (ordförande för Romano Paso Research Center), Hans Caldaras (artist, författare, debattör samt f.d. föreståndare och kulturansvarig för Romskt Kulturcentrum i Stockholm), David Gaunt (professor i historia vid Södertörns Högskola) samt Mark Klamberg (doktor i folkrätt vid Stockholms universitet) som modererade seminariet. 27 mars Talarpub: Makt, motstånd och repression i Mexico Adi Musabasic, som har arbetat som fredsobservatör för Kristna Fredsrörelsen i Mexico, berättade om konflikten i Chiapas och om hur det är att arbeta som fredsobservatör. 3 april Ett flyktingspel av och med Röda Korset Röda Korset besökte oss och höll en workshop där deltagarna fick sätta sig in i rollen som flykting. 11 april The challenges and prospects of aid policy Seminarium om biståndspolitiken i Sverige. Frågor som diskuterades var bland annat huruvida bistånd är effektivt i fattigdomsbekämpning, vilka förväntade långsiktiga fördelar som bistånd kan bidra med och hur Sveriges bistånd fördelas. Medverkande var Magnus Walan (rådgivare på Diakonia), Margaret Gärding (forskare vid Stockholms universitet) samt Martin Ängeby (generalsekreterare vid Swedish International Liberal Centre (SILC)). Moderator var Mia Laurén, marknadsföringsansvarig på tidningen OmVärlden. 13

15 16 april Frankrike och Tyskland då, nu och imorgon Tillsammans med Stockholms Universitet anordnade vi en föreläsning och dialog med Frankrikes och Tysklands ambassadörer. Föreläsningen bestod till största del av en dialog där publiken fick möjlighet att ställa frågor. Frågorna som kom upp rörde både hur det är att jobba som ambassadör men också politiska frågor om läget i Europa och vilka framtidsutsikter de kan se för EU. 25 april Central African Pandemonium Ett seminarium om konflikterna i Centralafrikanska Republiken och Demokratiska Republiken Kongo. Frågor som togs upp var konfliktorsaker, likheter mellan konflikterna samt vilka möjligheter och begränsningar det finns för internationella insatser, både vad det gäller interventioner och militära medel, men också bistånd och diplomati. Deltagare var Johan Mast (generalsekreterare vid Läkare utan gränser Sverige), Maria Eriksson Baaz (researcher på Nordic Africa Institute), Tove Ivergard (koordinator vid International League for Peace and Freedom (IKFF)) samt Caroline Holmqvist-Jonsäter (researcher vid Försvarshögskolan). Moderator var Dennis Halvordsson, praktikant på UD och UF-alumn. 3 maj Israel-Palestina konflikten Den alltid aktuella konflikten mellan Israel och Palestina diskuterades mellan Per Jönsson, associerad redaktör vid UI, och Amil Sarsour, ordförande för Samarbetsorganisationen för invandrarföreningar i Uppsala (SIU) och en av passagerarna på Frihetsflottan i maj Dagsläget diskuterades såväl som historiska aspekter till konfliktens ursprung. 27 maj Studiebesök: UD-MENA Studiebesök vid UD:s MENA-enhet. Förutom information kring karriärmöjligheter så diskuterades bland annat Gulf-ländernas aktuella situation samt EU:s agerande under arabiska våren. 29 maj Talarpub: PeaceWorks Ett antal praktikanter som, via PeaceWorks och det SIDA-finansierade praktikantprogrammet, gjort praktik vid internationella partners runt om i världen höll i en talarpub hos oss. Praktikanterna berättade om sina erfarenheter och publiken fick möjlighet att ställa frågor. 1 juni Zimbabwes politiska process och ledarskap i en hotfull kontext Tayson Mudarikiri och Rosewita Katsande, från LSU:s partner YETT (Youth Empowerment and Transformation Trust) i Zimbabwe höll en föreläsning där de gav sin bild av det politiska läget i Zimbabwe, det kommande valet och ungas arbete och möjlighet att påverka. 14

16 18 september Föreläsning med EU-minister Birgitta Ohlsson EU-minister Birgitta Olsson höll en föreläsning på temat mänskliga rättigheter i EU. Efter föreläsningen, under vilken hon gav flera historiska exempel på framsteg som gjorts gällande mänskliga rättigheter i EU, fanns möjlighet för besökarna att ställa frågor. 19 september På flykt från klimatet Seminarium med Malin Mobjörk (forskare på Totalförvarets forskningsinstitut), Petter Lydén (policyrådgivare i klimatfrågor på Diakonia, Shora Esmailian (författare och journalist) och Ulrika Modéer, teamchef inom miljö- och internationell politik på Miljöpartiet och styrelseledamot i FUF, om hur klimatförändringar leder till ökade flyktingströmmar. Bland annat diskuterades definitionen av en klimatflykting och vad som händer med dem som inte kan flytta. 26 september Studiebesök på Amnesty Studiebesök på Amnesty med information om organisationens arbete, aktuella kampanjer samt möjligheter för engagemang. 10 oktober Rättfärdig handel med konfliktmineraler? Seminarium med Joakim Wohlfeil (policyrådgivare på Diakonia), Théo Jaekel (researcher vid Swdwatch) och Mia Laurén (från tidningen OmVärlden) om Corporate Social Responsibility med fokus på situationen i DR Kongo. Seminariet belyste bl.a. ansvarsfrågan, hur konsumenter kan agera samt hur företag kan jobba för att stödja hållbar utveckling. 16 oktober Cyberkrig och cybersäkerhet Föreläsning med David Lindahl (cyberkrigsspecialist vid FOI) om den ständiga teknologiska utvecklingen och konsekvenser för utrikespolitiska relationer. Diskussion om sårbarheten som har uppstått samt vilka utmaningar vi står inför idag. 23 oktober Varför händer det så lite när vi vet så mycket? - Föreläsning med Gudrun Schyman Gudrun Schyman höll en föreläsning med fokus på begreppen feminism och jämställdhet. Maktstrukturer och genusfrågor belystes och en diskussion fördes om detta både ur ett nationellt och globalt perspektiv. 24 oktober FN-dagen - Temadag med UF Stockholm UF Stockholm uppmärksammade FN-dagen med två seminarier och en filmvisning med efterföljande diskussion. Under det första seminariet Föreläsning om milleniemålen och Post 2015 höll Hanna Hansson (samordnare för Beyond 2015 på Concord) ett föredrag om 15

17 FN:s åtta mål för att förbättra livet för de mest utsatta samt förde en diskussion om dessa. Det andra seminariet var en karriärföreläsning med UNHCR som hölls av Karolina Lindholm Billing (Senior Regional Legal Officer på UNHCR). Det innehöll bl.a. information om möjligheterna för praktik och jobb inom FN. Avslutningsvis visades, i samarbete med IKFF (Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet) filmen Pray the devil back to hell. Filmvisningen följdes av en kort diskussion om de olika ämnen som filmen behandlade. Genom bidrag från FBA, som vi mottagit för genomförande av dagen, bjöds på lättare förtäring mellan aktiviteterna. 25 oktober Föreläsning med Martin Shibbye och Johan Persson UF Stockholm livestramade föreläsningen med Martin Schibbye och Johan Persson som hölls av UF Malmö. 13 november Relationen mellan Kina och USA och deras rivalitet om resurserna i Afrika Börje Ljunggren (bl.a. f.d. ambassadör i Hanoi och Peking), Merrick Tabor (statsvetare vid Stockholms Universitet) och Lennart Wolgemuth (gästprofessor i Afrikakunskap vid Göteborgs universitet) deltog i ett seminarium om relationen mellan Kina och USA samt deras närvaro i Afrika. Diskussionen fokuserade bland annat på hur relationerna uppkommit och utvecklats, vilka grundpelare som finns samt de olika tillvägagångssätten som används gentemot Afrika. 27 november UF-pub med quiz UF:s medlemmar bjöds in till en pub på Bojan för socialt umgänge. Ett utrikespolitiskt quiz anordnades även under kvällen. 28 november Det goda köttet Seminarium om köttindustrin, djurens levnadsförhållanden samt köttproduktionens miljöpåverkan. Anföranden hölls av Jonas Paulsson (upphovsperson till Köttfri måndag i Sverige, Martin Smedjeback (föreläsare och upphovsperson till ickevåld.se) samt Per Jensen (professor i etologi och f.d. ordförande i EU-kommissionens vetenskapliga råd för djurskydd). En diskussion fördes sedan tillsammans med publiken om människans komplicerade förhållande till djur. 5 december Studiebesök på Sida Studiebesök på Sida med generell information om Sidas arbete och uppdrag (presenterad av 16

18 Sidas kommunikationschef Joachim Beijmo), genomgång av hur myndigheten arbetar med jämställdhetspolicy (presentation av jämställdhetsrådgivare Ewa Nunes Sörenson) samt diskussion om karriärmöjligheter. Reseutskottet Under 2013 genomförde föreningen två resor, en resa till Libanon på vårterminen och en rundresa på Balkan på höstterminen. Libanon Tidigt på vårterminen efterlystes förslag på resmål i föreningens Facebookgrupp, och ett av de första förslagen som kom in var Beirut. Reseansvarig Linnéa Wallenholm tog med sig förslaget till styrelsen, som biföll, och arbetet med att bilda en resegrupp tog fart. Antalet ansökningar var rekordhögt, och av över sextio sökande valdes en grupp på 12 personer ut. Gruppen planerade resan tillsammans, och höll, som en del av förberedelserna, en workshop om Libanon och de frågor som skulle behandlas under de inplanerade studiebesöken. Den 30 april bar det av till Beirut, där ett fullspäckat schema väntade gruppen; möten med den svenska ambassaden i Syrien (som p.g.a. situationen tillfälligt befinner sig i Beirut), två FNorgan (UNRWA och UNHCR) och fem olika NGOs (ABAAD, Amel Association, Samir Kassir Foundation, March och RDFL). Centrala teman var krisen i Syriens effekter i Libanon, situationen för såväl syriska som palestinska flyktingar i Libanon, det konfessionella politiska systemet, press- och yttrandefrihet samt kvinnors rättigheter. Tillsammans med FNorganet UNRWA besökte gruppen det palestinska flyktinglägret Shatila, och tillsammans med organisationen Amel gjordes en rundresa i södra Libanon. Den 6 maj landade gruppen på Arlanda igen, fulla av nya intryck och erfarenheter; inspirerade, berörda och entusiasmerade av en fantastisk stad och de människor som bor där. Balkan På höstterminen föll valet på Balkan, och återigen var det hård konkurrans om de tio platserna. Gruppen planerade resan tillsammans, och förberedde sig med både workshops och besök på både Serbiens och Kosovos ambassader i Stockholm. Den 14 december landade gruppen i Belgrad, Serbien, där de besökte EU-delegationen, Kvinna till Kvinna och Belgrad Center for Human Rights. Här hade gruppen också tid för lite sightseeing, och besökte bland annat Tito-muséet. Nästa etapp på resan var staden Mitrovica i Kosovo, där gruppen anlände i norra Mitrovica, och vandrade över den bro som skiljer Mitrovicas serbiska del från den albanska delen. Där besökte de OSCE. Redan samma kväll bar det av till Kosovos huvudstad Pristina, där gruppen fick tillfälle att träffa både EULEX och en NGO vid namn European Center for Minority Issues. Sedan var det dags för resans sista stopp: Skopje i Makedonien. Även i Skopje var schemat fullspäckat, med besök på tre olika NGOs (Civil, LGBTI och MCIC). Den 20 december bar det av hemåt igen. Den makedonska dimman bjöd visst motstånd, och efter nästan ett dygn på resande fot, med en smärre omväg via Bulgarien, kunde gruppen till slut pusta ut hemma i Stockholm; trötta men glada, med mängder av nyvunnen kunskap och varma minnen i bagaget. 17

19 Bidragsansvarig Under hösten 2013 sökte UF Stockholm projektbidrag från Olof Palmes minnesfond samt från Folke Bernadotteakademin. Under överlämningsperioden har bidragsansvarig Ivana Jaksic även hållit kontakt med bidragsansvarig Andreas Persson på UFS angående Forum Syd-bidraget och när detta ska sökas. Från Olof Palmes minnesfond ansökte UF Stockholm under höstterminen 2013, kr för att kunna finansiera den Balkanresa som ägde rum den december 2013, alltså samma termin. Då resan genomfördes under samma termin som bidraget söktes kunde det dock inte beviljas. Vidare sökte UF Stockholm även bidrag från Folke Bernadotteakademins projektstöd. Under hösten 2013 söktes det bidrag både i form av projektstöd samt verksamhetsstöd. Projektansökan för våren 2014 gäller för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling, där det både söktes för den seminarieserie bestående av fyra seminarier som löper under våren för delsumman av kr, samt för den temadag UF Stockholm, vid tidpunkten för ansökan, ämnade arrangera i ljuset av internationella kvinnodagen för delsumman av kr totalsumman landar därav på kr. Gällande verksamhetsstödet för år 2014 ansökte UF Stockholm en totalsumma av kr, där den detaljerade budgeten ser ut som följande: administration kr, PR och marknadsföring kr samt UF Stockholms tidning the Stockholm Journal of International Affairs kr. Under våren 2013 söktes det även bidrag från Folke Bernadotteakademin för hösten UF Stockholm ansökte om kr i projektstöd för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling med särskilt fokus på internationellt samarbete, samt 4000 kr för temadagen FN-dagen säkerhet och utveckling. Projektstödet för information och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling med särskilt fokus på internationellt samarbete avslogs dessvärre då FBA ansåg att förslaget inte var tillräckligt preciserat. Det sistnämnda projektstödet på 4000 kr beviljades och temadagen med fokus på FN-dagen utfördes Mentorskapsansvarig Detta är den sjunde terminen som mentorskapsprogrammet ordnas, programmet finansieras av föreningen till 50 % och resterande 50 % får UF Stockholm från Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet. Ett stort tack från mig (Markus Lyckman) som ansvarig till Lenita Freidenvall och Schauki Karim som varit ett stort stöd i arbetet! Eftersom det tidigare i stort saknats nedskrivna instruktioner för hur arbetet med mentorskapsprogrammet ska gå till, men det ändå tydligt finns en struktur för hur samarbetspartners och mentorer vill se arbetet bedrivas, så har huvudfokus legat på att utveckla och kodifiera denna struktur. I första hand rör det kontakten utåt men även sådant som schemaläggning av uppstart och avslutning samt planeringen av själva arbetet. Detta för att förenkla överlämning och för att posten ska bli något mindre beroende av en enda 18

20 initierad ämbetsperson. Vidare har ansvarig under året fört en dialog med övriga styrelsen kopplat till olika avvägningar rörande programmets storlek och urvalsprocessen. Att bibehålla den bredd av mentorer inom ramen för utrikespolitiken som under föregående år byggts upp, men samtidigt tillgodose önskemål hos de sökande, har varit av stor vikt. Konkret innebär detta att vissa områden fått ett större antal mentorer (exempelvis säkerhet ), då det varit ett stort antal sökande med denna profil som varit mycket kvalificerade. Mycket grovt kan mentorerna delas in i fyra kategorier: Kris/säkerhet, Internationell (politiskt) ekonomi, Mänskliga rättigheter och utvecklingsfrågor fördelat på fyra sektorer där dessa sedan verkar: statligt, NGO/IO, näringsliv samt inom forskarvärlden. Givetvis är detta en grov uppdelning och det finns ingen skarp gräns mellan de olika områdena, dessutom kan vissa mentorer vara aktiva inom flera fält och sektorer samtidigt, det ska därmed snarast ses som en vägledning i urvalsprocessen. Att upprätthålla en balans mellan dessa områden för att ge en bredd åt programmet och ge alla UF Stockholms medlemmar en chans till vägledning i karriären har varit av största vikt. Ett annat arbete som påbörjats är att tillsätta en utomstående tredje part i form av HRinriktade studenter från PAO & AKPA vid Stockholms Universitet. I detta arbete har respektive institution varit till stor hjälp vid spridande av information. Under januari kommer urvalet till VT-14 att göras och då används för första gången en på förhand utvald objektiv tredje part i urvalsarbetet. Det beslut som fattades om att höja antalet relevanta högskolepoäng från 60hp till 120hp ser ut att ha haft effekt, de sökande till HT-13 var mycket kvalificerade och det uppskattas av mentorerna. Dessutom ökade antalet sökande till HT-13 kraftigt (cirka fyra sökande per mentor), vilket skapade en del problem i urvalsprocessen på grund av tidskrävande arbete. Under våren genomfördes återigen ett mitterminsmöte, detta besöktes av cirka hälften av adepterna och en hel del feedback gavs till ansvarig samt en del goda tankar utbyttes mellan deltagarna. Under hösten har detta inte kunnat genomföras då adepterna varit upptagna med annat då det funnits möjlighet, en förträff innan avslutningen i januari kan bli aktuell för att kunna diskutera med adepterna. För att återkoppla till den verksamhetsplan som sattes av föregående ansvarig och utvärdera året så kan det sägas att det första målet (flera mentorer med internationella uppdrag) inte uppfyllts, detta då bedömningen gjordes att de personliga träffarna är för viktiga. Däremot har det införlivats nya mentorer med internationell erfarenhet, det vill säga personer som tidigare arbetat utomlands och nu vänt hem. Det andra målet som sattes var att med tillgängliga medel (och utan att sänka gränsen på 120hp) öka antalet sökande, något som lyckats väl. Stort fokus på att marknadsföra via tillgängliga virala kanaler, i klasspresentationer samt genom att finnas på plats vid olika evenemang har gett resultat och detta uppmuntras även under nästkommande år! 19

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö

Utrikespolitiska Föreningen, Växjö Verksamhetsberättelse 2014 Utrikespolitiska Föreningen, Växjö 1 Sammanfattning av 2014 2014 har varit ett intressant och framgångsrikt år för Utrikespolitiska Föreningen, Växjö. Ny styrelse valdes in i

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012-2013.

Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsberättelse 2012-2013. Verksamhetsåret 2012-2013 var ett händelserikt år för Utrikespolitiska föreningen i Örebro (UF Örebro). En stor variation av föreläsningar och aktiviteter har anordnats

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Förslag på Verksamhetsplan 13/14

Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Förslag på Verksamhetsplan 13/14 Styrelsen Styrelsen åläggs att i början av terminen ha ett gemensamt planeringsmöte inför verksamhetsåret. Motivering: Detta är ett bra sätt för de nya styrelsemedlemmarna

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa.

Sekreteraren har fört protokoll under de sex styrelsemöten som ägt rum och ansvarat för dessa. Verksamhetsberättelse för Uppsala Peace- and Development Students Association April-Oktober 2012 1. Föreningen i korthet Medlemskap i föreningen: 74 Antal betalande fullvärdiga medlemmar vid årets slut:

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE 1. FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA KVINNOFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas EKRFS. EKRFS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2.

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2014-12-09 Tid: 15-17 Plats: Wallenberg Bakgrund Styrelsen sammanträder för 9 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015.

Seminariet tar avstamp i Europeiska temaåret för utvecklingssamarbete 2015 EYD2015. PRESSMEDDELANDEFRÅNINTERCULT 2015&11&05 Europa Direkt Intercult bjuder in till Seminarium om Bistånd och migration om EU, Sverige och bistånd Fredag den 13 november kl 13.00-15.00 på Europahuset, Regeringsgatan

Läs mer

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper

4.1 Unga Republikaner är en riksorganisation. Verksamheten består av - Kongress - Förbundsstyrelse - Lokalföreningar - Arbetsgrupper 1 Förbundets namn 1.1 Förbundets namn är Unga Republikaner. 2 Ändamål 2.1 Unga Republikaner är en partipolitisk obunden förbund som skall verka för att Sverige skall införa ett demokratiskt valt statsskick.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1.

STADGAR. Riksnätverket Fryshusandan. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. STADGAR Riksnätverket Fryshusandan En ideell förening för utvecklingen av ungdomsverksamheter i Sverige 1 Föreningens namn Föreningens namn är Riksnätverket Fryshusandan 1. 2 Syfte & ändamål Riksnätverket

Läs mer

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen.

mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta beslutande organ är årsmötet och därefter Elevkårsstyrelsen. Norra Reals Elevkårs Stadga Med organisationsnummer 802408 7036 Antogs på årsmötet 25 mars 2015 1 Organisationen mom 1 Elevkårens juridiska namn är Norra Reals Elevkår. mom 2 Norra Reals Elevkårs högsta

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund

Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Stadgar Sveriges läkarförbund student Lund Allmänna bestämmelser 1. 2. 3. Medlemskap 4. 5. 6. Sveriges läkarförbund student Lund är en lokalavdelning av Sveriges läkarförbund student inom Sveriges Läkarförbund

Läs mer

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014.

SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. ÅRSMÖTE 2014 SWAN:s årsmöte som hålls i Stockholms Handelskammares nya lokaler på Brunnsgatan 2, kl 11:30 den 25 mars 2014. Årsmöteshandlingar och stadgar finns som bilagor. Välkomna! Dagordning 1. Val

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE

PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE PROTOKOLL för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm måndag den 5 februari 2007, klockan 17:00 Östra Nobelhuset (Café Bojan) Frescativägen 6 Närvarande: Anders Forsberg, Marika Hjälsten, Mikael

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma

Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Protokoll från Utrikespolitiska studentföreningens föreningsstämma Datum: torsdagen den 8/5 2008 Tid: 17:15 Plats: U-min, C-huset, Campus Valla, Linköpings Universitet ärvarande (i bokstavsordning efter

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Förbundsstyrelsemöte

Förbundsstyrelsemöte 15 december 2016 Styrelseprotokoll Förbundsstyrelsemöte 161215 Styrelsemöte med beslutsrätt, 15 december 2016, kl. 18.00. Plats: Webex Närvarande: Rosaline Marbinah, förbundsordförande Gustaf Fritz, vice

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt. OSSE-nätverket för frivilliga organisationer i Sverige Organisationsnummer 802430-5917 Ansökan inom ramen för Ett projekt för fred 1. Sammanfattning. OSSE-nätverket inkommer här med ansökan om 3 projekt.

Läs mer

Verksamhetsberättelse WAiK 2012

Verksamhetsberättelse WAiK 2012 Verksamhetsberättelse WAiK 2012 1. Fakta om året som gått Antal medlemmar vid årets slut: 114 stycken Medlemsavgift: För privatpersoner 40 kr per år. För företag, andra föreningar och organisationer 200

Läs mer

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

S t a d g a r. Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering S t a d g a r för föreningen Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering Reviderade 26 mars 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering. Föreningen är en

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

Protokoll från Styrelsemöte FLINS Protokoll från Styrelsemöte FLINS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Plats: Kårallen, Luxor Datum: 2010 05-19 Närvarande: Charles Westerberg, Robert Johansson, Björn Höckerfelt, Therese

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan för global rättvisa 1 Organisation

Läs mer

KIDS FUTURE

KIDS FUTURE STADGAR för KIDS FUTURE Beslutade i Stockholm den 11 maj 2016 1 FIRMA Föreningens firma är Kids Future. 2 ÄNDAMÅL Kids Future är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell förening som bedriver internationellt

Läs mer

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008

Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet Womens International League for Peace and Freedom Protokoll, IKFF: s AU den 11 december 2008 1 Formalia 1.1 Ordförande AnnaLisa Eneroth 1.2 Sekreterare

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också

IKFF vill vidare genom projektet verka för ett ökat samarbete i frågor som rör europeisk säkerhetspolitik mellan IKFF: s kretsar i Sverige men också Politics for Peace Under år 2007 beviljades IKFF medel för att utbilda sina medlemmar om europeisk säkerhetspolitik (ESP) med fokus på ett genusperspektiv. Nu fortsätter den här satsningen genom projektet

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt.

Personer och organisationer som inte kan eller vill bli medlemmar i partiets organisation kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemmar saknar rösträtt. Stadgar 1 Namn Partiets namn är Vägvalet. 2 Säte Partiets säte är Göteborg. 3 Syfte och värderingar Vägvalets mål och syfte är att driva politik där demokratin utgår från medborgarna och speglar deras

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 20 november 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.08. Närvarande: Louise Gellin, Lisa Lindqvist, Daniel Kjellén, Edwin

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Proposition 1 Stadgarna

Proposition 1 Stadgarna Proposition 1 Stadgarna Förslag till förändringar i stadgarna för PeaceWorks Sweden. PeaceWorks styrelse har under året som gått genomfört en översyn av föreningens stadgar i syfte att förtydliga utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete

STADGAR FÖR DORCAS AID ORGANIZATION (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete (DAO) Social-, humanitär- och utvecklingsarbete Revideras och antagna den 05 maj 2012 2 1 Organisation (namn och identitet), förkortat DAO är en ideell förening som bedriver internationellt bistånds- och

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5

Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Styrelsemöte 10-3 6 april 2010 kl. 17.30 Sammanträdesrum G, Läkarförbundet, Villagatan 5 Närvaro: AL, EL, KT, JL, MS, HL, SR, RH och BG. 1. Mötets öppnande Så sker kl 18.00. 2. Val av mötesordförande AL

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ.

ÅRSMÖTE 25 Årsmötet är Försvarshögskolans Studentkårs högsta beslutande organ. Stadga för FÖRSVARSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR Denna stadga antogs första gången 31 januari 2008. Stadgan reviderades en första gång 3 mars 2010. Denna version av stadga gäller från och med 1 juli 2010. ÄNDAMÅL

Läs mer

Djurens partis stadgar

Djurens partis stadgar Djurens partis stadgar 1. Namn och syfte Partiets namn är Djurens parti. Djurens parti är en politisk organisation vars syfte är att kraftfullt verka för djurens intressen genom att ta politiskt mandat

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm

Protokoll. Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Protokoll för STYRELSEMÖTE Utrikespolitiska Föreningen Stockholm, Tisdagen den 15 februari 2011, 18.00, Förmansvägen 20, Stockholm Närvarande: Lina Irstad, Lotta Bobjer, Sara Andegiorgis, Niosha Esfahani,

Läs mer

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten.

Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Datum: 2015-02-17 Tid: 17.15-19 Plats: Alurama Bakgrund Styrelsen sammanträder för12 gången under versamhetsåret 14/15 för att diskutera och besluta kring den löpande verksamheten. Dagordning 1 Mötets

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer