IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Bilaga till Verksamhetsberättelse 2013 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål upp. Målen har fyra olika koder 0, 1, 2, 3 samt givits olika färger för att bli mer lättläsliga: en 1:a (rött); målet ej uppfyllt. En 2:a (gult); målet delvis uppfyllt. En 3:a (grönt); målet uppnått. 0 innebär att målet inte är aktuellt för perioden. Några av målen och måtten hänvisar till planerade medlems- och funktionärsundersökningar Dessa mått redovisas av förklarliga skäl ej i 2013 års styrkort. Andra mål och mått är tillämpbara endast vissa tertial tex 1:a och 3:e, varför de i tertial 2 fått "0", dvs ej aktuellt för perioden. De fyra strategiska målområden som definierats för 2013 redovisas är: Medlemmar Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. Personal & Funktionärer Engagerade, delaktiga och leende. Verksamhet Hög kvalitet under ständig utveckling. Ekonomi En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Varje målområde med dess mål och mått redovisas i det balanserade styrkortet

16 Friskis&Svettis Karlstad 2013 Medlemmar - Lustfylld träning av hög kvalité. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Medlemsfokus God tillgänglighet Resultatet för medlemsenkäten för 2014 är lika med eller över 1. Andel frågeställningar med resultat lika med genomsnittet för eller över genomsnittet för Ökat medlemsinflytande 2. Antal genomförda medlemsförslag Överraska medlemmarna. Öka dialogen med med medlemmarna om hur Friskis&Svettis ser på träning. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen Följa vår antidopingpolicy. 5. Antal aktiviteter Minst 90 timmars öppet per vecka under högsäsong 6. Antal timmar/vecka/högsäsong ledarledda pass per vecka/högsäsong. 7. Antal pass per vecka/säsong God spridning av Gruppträning och individuell träning. 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) Antal övrig gruppträning Antal spinningpass Antal utepass Öka tillgängligheten av instruktörer i gymmet. 12. Antal tillfällen Ändamålsenliga lokaler Ren och välskött Syrefabrik. 13. Antal inlämnade beröm Bra kommunikation & marknadsföring Följa kommunikationsplanen 14.Antal inlämnade klagomål Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen Antal pressreleaser samt mediahändelser

17 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 God kompetensförsörjning (funktionärer) God kompetensförsörjning (medarbetare) Leva värderingarna Balans i antal funktionärer. Alla nyrekryterade har en introduktionsplan och tilldelas en fadder. Alla nyanställda har en introduktionsplan Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan. Öka kunskapen bland funkisarna om våra värderingar genom en aktivitet/månad. 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. 20. Antal medarbetare som har en utvecklingsplan Antal utförda aktiviteter. Öka andlen funktionärer som fått boken Antal funktionärer som fått boken Hålla grytan puttrande Resultatet i funktionärsenkäten för 2014 är lika med eller över 23. Andel frågeställningar med resultatet lika genomsnittet för med eller över genomsnittet för Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt God arbetsmiljö för medarbetare Personalen: Mått via medarbetarkrysset varje tertial: Trivs på jobbet. 25. Andel Har möjlighet att påverka. 26. Andel Har en rimlig arbetsbelastning 27. Andel Alla deltar aktivit i arbetsmiljöarbetet % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Gott ledar- och medarbetarskap Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan. 29. Antal medarbetare och lönesamtal

18 Verksamhet - Hög kvalitet under ständig utveckling Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Kunskapsbaserat och ändamålsenligt träningsutbud. Kompetenta ledare, instruktörer och övriga funktionärer. Kvalitets- och förbättringsarbete Säker verksamhet Miljömedvetenhet God följsamhet till Riks regler och riktlinjer. 30. Antal ändringar Medverka i minst en av Riks testverksamheter. Alla ledare och instruktöre har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Riks. Alla övriga funktionärer har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Friskis&Svettis Karlstad. 32. Antal grundutbildade (ettan). 33. Antal vidareutbildade. 34. Antal grundutbildade Alla ledare och instruktörer erbjuds uppföljning (LUF) årligen. 35. Antal uppföljningar Alla receptionister ska uppföljas (RUF) årligen. 36. Antal uppföljningar Utreda behovet av regelbundenheten i värduppföljningen (VUF) samt ta fram nytt system för uppföljning av värdar. Alla medarbetare och funktionärer känner till att handlingsplanen (pärmen) för Kris och Stöd finns. Medarbetare och receptionister kan HLR Övriga funktionärer som önskar kan HLR. 31. Antal testverksamheter. 37. Utredning gjord. 38. Nytt utvecklat system för (VUF) finns och har prövats Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. 41. Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning Fasställa handlingsplanen för miljöarbete. 42. Planen fasställd Minst tre aktiviteter ur handlingsplanen för miljöarbetet genomförs. 43. Antal aktiviteter

19 Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Ekonomi i balans Friskis&Svettis Karlstad redovisar kr * eller bättre 44. Målet kr eller mer, är uppnått. resultat. * Att målet är ett negativt resultat beror på att vi alltid sätter det ekonomiska resultatet efter avskrivningar och räntor. Under 2012 reviderades Syrefabrikens avtal vilket ledde till att vi skriver av de investeringar som gjorts i Syrefabriken snabbare än vad som början var avsikten = Ej aktuellt för perioden 1 = Resultatmål/aktivitetsmål ej uppfylld Aktivitet/mätning ej genomförd eller påbörjad inom planerad tid (avser ej kvartal 4) 2 = Resultatmål/aktivitetsmål delvis uppfylld Resultatmål, mätning pågår, bedöms nå önskat mål Aktivitetsmål ej klar, men aktivitet påbörjad 3 = Resultatmål/aktivitetsmål uppnått

20 Medlemmar - Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. T1 Mått Aktiviteter 2. Antal genomförda medlemsförslag. 8 st: 1. "Sminkspeglar" uppsatta i damernas omklädningsrum. 2. Fler kettlebells inköpta till funtionella hörnan. 3. Fler handtag till dragmaskinerna. 4. Fler TMI-pass på schemat. 5. Kompletterande utrustning till stretchhörnan. 6. Fler medelpass (jympa) efter Fler seniorpass. 8. Fler HIT-pass. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen kommunikation kring årsmötet, medlemsförslag till nya lokalen) 5. Antal aktiviteter. Startat arbetet med Revaccinering av föreningen. Informationsåtgärder om otillåtna subsstanser i kosttillskott. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka januari - april. 7. Antal pass per vecka/säsong. 99 pass/vecka (INKLUSIVE UTE) 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 31 pass/vecka i snitt under första tertialet 9. Antal övrig gruppträning 34 pass/vecka i snitt under första tertialet 10. Antal spinningpass. 26 pass/vecka i snitt under första tertialet. 12. Antal tillfällen 4 fasta tider/vecka med tillgänglig instruktör i gymmet. 13. Antal inlämnade beröm Våra lokalvårdare får bekräftade för sitt jobb så gott som varje dag. Ett tiotal medlemmar har under tertialet tagit direkt kontakt med dem för att tala om att de gör ett bra jobb. En medlem kom direkt till VC med beröm att det är så "välstädat" (mars). 14.Antal inlämnade klagomål. Inga inlämnade klagomål. 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. Påskägg gömdes för medlemamrna att leta upp med ledtråder via faacebook under påsken. 4st (starta facebooksidan med flera inlägg i månaden som uppmanar till kommentarer, möjlöighet för funktionärer att kommentera på funktionärssidan, rolig och aktiv 12st (Förbättra den interna kommunikationen, Se till att funktionärer vet mer om föreningen åt vilket håll vi är på väg och hur olika arbetsprocesser går genom att ge mer insyn i artiklarna, Ha en fungerande kommunikation med medlemmar via sociala medier, Snyggare medlemsinfo, Synas i media på redaktionell yta, Ordna evenemang: Spin of Hope och Jubileum, Gör en snygg helsidesannons, Fokusera på målgrupp Unga genom en guide för ungdomar internt och externt. Starta Facebooksida, Förbättra appen, Annons morgontidning, Ny schemafolder att dela ut). 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 6st (inför jubileum, efter jubileum, inför spin of hope, efter spin of hope, vi ska flytta, vi vill flytta till norra fältet) och 16st mediahändelser som utfall från utskick (Jubileum 5, spin of hope 2, Ny lokal 8, Uppslag i NWT om seniorträning efter studenthjälp) samt 6st mediahändelser utan vår påverkan (lokalflytt 3, bloggare 3) T2 2. Antal genomförda medlemsförslag. 4 st. En namnändring på pass från barnvänligt till barntillåtet. Inköp av klocka till spinsalen Förändrade öppetttider under sommaren 6.30 mot tre vardagar/vecka. Två dagar öppnar vi Inköp av kompletterande utrustning till gymmet

21 Fortsättning...Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen T2 3. Antal överraskningar. 2 st. Rekrytering av nya receptionister, fler killar var målet. Små lappar med önskade egenskaper sattes upp i gymmet. Sommarhälsning till våra funktionärer, ett oväntat vykort med snällt budskap. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen 2 st. Fortsättning på lokalen-lappar, återkoppling. Fokus på synpunktshantering till Facebooksida istället för "förslagslåda". 5. Antal aktiviteter. 2 st. Revaccinering genomförd. Info på facebook om revaccinering samt betydelse om denna. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka doch ej under sommaren (19 juni - 25 augusti). 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 29 pass på höstens schema (ink. Puls och Station) 9. Antal övrig gruppträning 37 pass/vecka i snitt under första tertialet 10. Antal spinningpass. 33 pass/vecka i snitt under andra tertialet. 11. Antal utepass 4 st / vaeck under hösten fram tills vädret/underlaget ej tillåter längre. 12. Antal tillfällen 81 tillfällen. 13. Antal inlämnade beröm 14.Antal inlämnade klagomål. Våra lokalvårdare får fortsatt beröm för sitt jobb och nu har motionärerna börjat lyfta på fötterna och anpassa sina val i gymmet för att de ska få "fortsätta göra ett bra jobb". Inga klagomål. 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 15 st. Den interna kommunikationen, bland annat fixa-lapp Öka trivseln, vad som gäller samt snyggt material, uppdaterade rabattkuponger bland annat Se till att medlemsinfo uppdateras Ha en fungerande kommunikation med medlemmar via sociala medier Närvara på mässor, universitetet terminstart Synas i media på redaktionell yta, PR och debattartiklar Gör en snygg helsidesannons, träna ute x2 Målgrupp: Unga, guide att dela ut till medlemmar och Flyer familj Bli mer digitala, digitalt önskeformulär till Karin för funkisar Ny schemafolder att dela ut Höstkampanj Förbättra hemsidan Förbättra funktionärssidan 16. Mediahändelser Som vi tagit initiativ till: Svar på debattartikel om arenaområde, 2 mediahändelser Som vi blir omnämnda i: Arenaområdet, 7 mediahändelser

22 Fortsättning...Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen T3 2. Antal genomförda medlemsförslag. Inköp av diverse utrustning till gymmet, bla kettlebells och kuddar till skivstänger. Efter medelmsförslag har vi också specificerat vad skivstängerna i gymmet väger. Fler viktskivor till lilla salen är inköpta. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen December: Julklappsrim Facebook: Den som först skriver i en kommentar vad det är för julklapp får innehållet! September: Höstkampanj med filmer på Facebook. Oktober: Spontan utdelning av sadelskydd till alla cyklande medlemmar utvalda dagar. Upprättande av åsiktstavla, Ge input till matpolicy, Kom på extra årsmöte och gör din röst hörd, Aktiva frågor på Facebook (5 st), Tyck till om skivstången. 5. Antal aktiviteter. 4 personer dopingtestades i november. 7. Antal pass per vecka/säsong. 101 (INKLUSIVE UTE) ledarledda pass i höst. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka sept - dec. 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 31 pass/vecka 9. Antal övrig gruppträning 31 pass/vecka 10. Antal spinningpass. 33/vecka 11. Antal utepass 2/vecka 12. Antal tillfällen 112 tillfällen har instruktörer varit tillgängliga i gymmet 13. Antal inlämnade beröm 36 beröm direkt till städ eller till receptionen. 14.Antal inlämnade klagomål. Inga inlämnade klagomål 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. 22 st som tex innefattar inlägg på hemsida och funktionärssida, Medlemsinfon, Affischer, Egen bioreklam, diverse annonser, Flyers och diverse kommunikationsstöd. 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 8 st presshändelser innefattande pressmedelanden, en debattartikel samt 16 omnämnanden. 7. Antal pass per vecka/säsong. 98 pass under hösten/vecka

23 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. T1 Mått Aktiviteter 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 3 blivande gyminstruktörer samt 7 spin- /jympa-övrig gruppträning. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 10 ledare/instruktörer. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. RA har en introduktionsplan som följs. För vår andra receptionist har ännu inte en introduktionsplan upprättats. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Alla utom de två senaste som rekryterats (i mars och april) har en utvecklingsplan. 21. Antal utförda aktiviteter. 3st (januari, februari och mars). 22. Antal funktionärer som fått boken st: 10 st "ettor", 4 gymvärdar, 3 receptionister, 2 banrvärdar. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 8 st enkäter utdelade. 7 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,1 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 8,7 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,5 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Justeringar i arbetsmiljön (flytt av belysning samt förbättrade arbetsstationer) ute receptionen har gjorts. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. 52st (16st i jubileum, 4st fotoaktiviteter med fotograf, Funktionärsdag 16 personer. Spin-of Hope 16 personer). 34. Antal grundutbildade. 12 personer gick F&S Karlstads utbildning "Ny i Friskis" i januari. T2 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. Hela 17 personer fördelat på 3 gyminstruktörer, 2 skivstång, 1 step, 1 aerobic, 1 dans, 4 cirkelfys, 2 spinning, 1 jympa. 2 Träna Ute. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 12 nya receptionister, 3 st nya instruktörer. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. 4 st introduktionsplaner (checklistor för nyanställda timvikarier) har upprättats. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Utvecklingsplaner tas fram i samband med medarbetarsamtal, medarbetarsamtalen sträcker sig in i T Antal utförda aktiviteter. 4 st. maj - augusti. 22. Antal funktionärer som fått boken st, dvs de grundutbildade 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. 4 st (schemagrupp värdar), 4 st kommunikationstips. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 9 st enkäter utdelade. 7 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,7 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 7,7 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,7 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) 2 st. Förbättringsåtgärder föreslagna genom medarbetarkryss. Oljud vid kanslidörren, automatisk dörrstängning införskaffad. Bättre schema för en av de anställda till nästa sommar. 29. Antal medarbetare och lönesamtal. Medarbetarsamtalen påbörjade men alla ej genomförda innan tertialets utgång. 34. Antal grundutbildade övriga funkisar. 22 st 32. Antal grundutbildade (ettan). 10 personer. 33. Antal vidareutbildade. 7 st vidareutbildning av tidiager utbildade ledare samt 10 "ettor" som gått träningsformsutbildning.

24 Fortsättning. Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. T3 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 4 st till gruppträningen. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 4 ledare för gruppträning. 4 st i receptionen och 1 barnvärd. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. Ej aktuellt för T3. Totalt 5 st introduktionsplaner (checklistor för nyanställda timvikarier) har upprättats under året. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Ej aktuellt för T3. Totalt antal framtagna utvecklingsplaner för nyasntällda 5 st. 21. Antal utförda aktiviteter. 8 st innefattande värderingar för funktionärer (blogg), värderingar för FUNKA film, värderingar för matpolicy samt Facebook. 22. Antal funktionärer som fått boken stycken av våra nya värdar/receptionsvärdar. 5 st nyrektyterarde ledare. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. Stora delar av årets stora inspirationsdag för funktionärer; "FUNKA13" genomfördes med idella krafter. Tre personer planerade och genomförde tillsammans med två ur personalen denna dag som blev en av de bästa någonsin. Dagen genomfördes med totalt 10 idellt engagerade. 2 receptionsvärdar i Mitt i City, 4 receptionsvärdar Öppet Hus, 1 passvärd Funka st deltog i Friskis&Svetisloppet i april. Foto: 1 tillfälle. PR: 4 tillfällen. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 9 st enkäter utdelade. 4 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,25 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 9,5 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,5 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Inga avviklelser noterade under tertialet. Och totalt sett godkänt under året. 29. Antal medarbetare och lönesamtal. Alla anställda erbjöds och deltog i medarbetarsamtal. De fem som avsågs i årets lönerevisin fick alla sina samtal innan årets utgång. 34. Antal grundutbildade. Alla nya funktionärer klara i andra tertialet. 36. Antal uppföljningar. 12 st receptionsuppföljingar. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i 19 st HLR utbildade receptiopnister. Alla tikksvidareanställda samt vikerier för lediga tilsvidareanställnigar. utbildningen/uppdateringen.

25 Verksamhet - Hög kvalitet under ständig utveckling Mått Aktiviteter T1 31. Antal tesverksamheter. F&S Karlstad deltar i testverksamheten flex/soft. 32. Antal grundutbildade (ettan). 10 st. 33. Antal vidareutbildade. 26 spinledare uppdatering i "nya spin".16 st på spinintervallkurs. 7 st jympa- och övrig gruppträning. 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer, 16 spin/jympa. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till Handlingplanen uppdaterad efter årsmötet. Personalen, styrelsen och receptionisterna har tagit del av och signerat. handlingsplanen. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. I januari uppdaterades alla tillsvidareanställda (ej tjänstlediga) i D-HLR. Alla receptioniser uppdaterades i HLR under hösten 2012,vilket innnebär att de alla har kunskapen färsk. Ett ständigt pågående arbete med uppdateringar. T2 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer. 36. Antal uppföljningar. Nytt uppföljningssystem under uppbyggnad. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. handlingsplanen. 43. Antal aktiviteter. Ny kyl är inköpt, vilket minskat förbrukningen av el då den nya kylen har dörrar. Även bullernivån är markant sänkt! T3 30. Antal ändringar. Vi hararbetat med Alla barnen-projektet enligt Riks riktlinjer: 14 september, Herrhagsfestivalen, 28 september MimiRöris på familj samt visat upp MiniRöris på Mitt i City vid två tillfällen den 20 och 23/11. Dessutom kördes en pausjympa (MiniRöris) för Apoktekets personal i Karlstad i samband med deras "Sverigeresa". 31. Antal testverksamheter. Totalt en testverksamhet under året. 32. Antal grundutbildade (ettan). 7 st. 33. Antal vidareutbildade. 10 st: 2 junior, 1 dans, 1 medel, 3 gyminstruktörer. Samt tidigare utbildade 1 yoga, 1 station, 1 st kettlebellsutb. 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer, 5 st gruppluffningar spinning, 3 gruppluffningar jympa, 6 enskilda. 36. Antal uppföljningar (RUF) Allaidella receptionister har följts upp genom en ny framtagen RUFningsmetod En omorganisering har påbörjats viket innebär att värdrollen kommer att förändras. Målen ej längre aktuella. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. Inga aktiviteter gjorda under T Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning. Inga HLR utbildningar utöver personal och receptionsvärdar. 42. Planen fasställd. Planen fasställd av styrelsen under tredje tertialet. 43. Antal aktiviteter. 1 aktivitet: "timerar" har monterats på våra uppvärmningsmaskiner på loftet.

26 Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. T1 Ej aktuellt. T2 Ej aktuellt. T3 44. Målet kr eller mer, är uppnått. Målet uppfyllt: kr redovisades.

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad

bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad bilaga till verksamhetsplan 2013-2015 STYRKORT 2013 IF Friskis&Svettis Karlstad 1. Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen Framgångsfaktorer Mål Mått Medlemsfokus Resultatet i medlemsenkäten

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2013-2015. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2013-2015 IF Friskis&Svettis Karlstad Innehåll 1. INLEDNING... 2 2. VISION... 2 3. VERKSAMHETSIDÉ... 2 4. VÄRDERINGAR... 2 5. VÅR GEMENSAMMA MÅLBILD... 3 6. STYRKORTET 2013... 4 7. FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet

Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Tertialbokslut 2014 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål upp. Målen har fyra olika koder 0, 1, 2, 3 samt givits olika färger för att

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2015 Verksamhetsplanen för 2015 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument är alltså en detaljerad plan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad

VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT. IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSPLAN 2014 BUDGET OCH STYRKORT IF Friskis&Svettis Karlstad Inledning Verksamhetsplanen för 2014 utgår från det sk Styrkortet, vilket är en metod för effektiv verksamhetsplanering. Detta dokument

Läs mer

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN

FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN FRISKIS&SVETTIS FALUN VERKSAMHETSPLAN 2017-2019 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och som en vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge

IF FRISKIS&SVETTIS Haninge VERKSAMHETSPLAN 2013 VERKSAMHETSPLAN 2013 IF FRISKIS&SVETTIS Haninge Verksamhetsidé Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Uppdrag Få så många som möjligt att motionera Vision

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING

SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING SAMMANFATTNING AV MEDLEMSUNDERSÖKNING Hej! Under våren 2012 skickade vi ut en medlemsundersökning. Syftet med den var att Friskis&Svettis Karlstad ska bli en bättre förening och att vi ska kunna följa

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1. Inledning... 3 2. Framtidsfokus 2014... 3 2.1 Medlemmarnas drömmar blir ett träningspalats... 3 2.2 Förberedelser inför den stora flytten... 4

Läs mer

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015

Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 Friskis&Svettis träning i statistik hösten 2015 För åttonde året i rad har vi sammanställt statistik på träningsutbudet. Det handlar framför allt om frekvens, t ex hur många gånger per vecka ett pass förekommer.

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016

Årsmöte. Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Årsmöte Friskis&Svettis Lund 3 april 2016 Verksamhet 2015 3 kommuner 13 orter Friskishuset + 22 hyrda lokaler 330 ideella krafter 9 anställda (6,3 årsarbetskrafter) 153 gruppträningspass/vecka 80 timmars

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding

TÄBY. Text och produktion: Peer Weding TÄBY Text och produktion: Peer Weding FRISKIS&SVETTIS RIKS VISION Fler människor ler när de tänker på träning 1978 startades 535 000 medlemmar, YES!! 5 % av svenska befolkningen Sveriges största idrottsrörelse!

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2013-2014 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. Friskis&Svettis är i dag en av Sveriges största idrottsföreningar och finns på 159 olika ställen

Läs mer

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6.

Friskis&Svettis Borlänge 3. Lokalen 3. Träningen 3. Värdskapet 4. Kvalitet 4. Kommunikation 5. Alla Barnen Träning och äldre 6. IF Friskis&Svettis Borlänge AKTIVITETSPLAN OCH BUDGET 2014 Friskis&Svettis Borlänge 3 Lokalen 3 Träningen 3 Värdskapet 4 Kvalitet 4 Kommunikation 5 Alla Barnen 2013 6 Träning och äldre 6 Budget 6 2 IF

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2014 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ www.lidingo.friskissvettis.se Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2014 till årsmötet 2014 Verksamhetsberättelse

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014

Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 Friskis&Svettis Höganäs Verksamhetsplan 2014 F&S ändamål - vårt enda mål! Ändamålet med Friskis&Svettis: Vi ska få så många människor som möjligt att motionera och uppleva rörelseglädje, erbjuda olika

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA

VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VERKSAMHETSPLAN BUDGET 2017 IF Friskis&Svettis Lidingö #VÅGA VÅR VISION Vi har som mål att få fler att röra på sig. Lusten att träna ska vara drivkraften- det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta.

Läs mer

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN

VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN VERKSAMHETS FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND PLAN 2017 Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla Så lyder vår verksamhetsidé och när vi planerar för kommande år är utgångspunkten

Läs mer

Lustfyllt Inspirerande Modernt

Lustfyllt Inspirerande Modernt Denna årsberättelse gäller för perioden 2014-04-01 2015-03-31. Innehåll Från ordföranden 2014... 1 Vår vision... 2 Friskis&Svettis idag... 2 Vårt varumärke... 3 En ideell idrottsförening... 3 Ingen ägare...

Läs mer

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö.

Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 30/4 2014: 3 936 st jämfört med 2013: 4 267 st. En sänkning med 8% som troligen beror på att vi fått fler aktörer på vår ö. Kortpriser kommentar:

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel

Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Foto: Annelie Sundin. Annika Wihlborg leder Jympa medel Inledning FRISKIS&SVETTIS IDÉ OM TRÄNING DELAS AV ÖVER EN HALV MILJON MÄNNISKOR Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 535 000 medlemmar fördelade

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsberättelse 2011 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Inledning Friskis&Svettis är en ideell idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål, ett leende. Tack vare engagerade

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö

VERKSAMHETSPLAN & Budget IF Friskis&Svettis Lidingö VERKSAMHETSPLAN & Budget 2014 IF Friskis&Svettis Lidingö Vi har som mål att få fler att röra på sig Lusten ska vara drivkraften det ska vara lätt att börja och lätt att fortsätta Basen i Friskis&Svettis

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund

Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Lund Inledning Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening som startade 1983. Föreningen bedriver sin verksamhet i tre kommuner; Lund, Kävlinge och Staffanstorp

Läs mer

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året.

Samma år fyllde föreningen 30 år - låt Träningsfesten börja! Let s party! Och festat har vi gjort hela året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 TRÄNINGSFESTEN HAR BÖRJAT 2015 - ett historiskt år för föreningen med start av anläggning nummer två nu i norra Täby i Täby kyrkby. Söndagen den 11 januari slog vi mycket stolta

Läs mer

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020

VERKSAMHETSSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 VERKSAMHETSSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014-2020 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN

FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN FRISKIS&SVETTIS ÖSTERSUND VERK SAM HETS PLAN 2016 VISION Människor ler när de tänker på träning. VAD GÖR FRISKIS&SVETTIS? Vår verksamhetsidé beskriver vad vi gör: Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Visby TRÄNINGSÅRET. 2014 bjöd på massor av aktiviteter! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY ÅRSMÖTE. 28 Mars, kl 13:00 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Visby TRÄNINGSÅRET. 2014 bjöd på massor av aktiviteter! VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY ÅRSMÖTE. 28 Mars, kl 13:00 VERKSAMHETSBERÄTTELSE Visby 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 2015 TRÄNINGSÅRET 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FRISKIS&SVETTIS VISBY 2014 bjöd på massor av aktiviteter! Vi firade 25 årsjubileum. Vi renoverade och disponerade om i vår

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Friskis & Svettis i Svedala är en ideell idrottsförening som är ansluten till Friskis & Svettis Riks, Svenska Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv

Verksamhetsplan IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv Verksamhetsplan 2014-2015 IF Friskis&Svettis Lomma/Burlöv VISION Människor ler när de tänker på träning. VÄRDERINGAR Vi har 12 stycken gemensamma värderingar enligt vår vita bok som ska levas och kommuniceras.

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013.

Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/8 2014: 4 272 st jämfört med 2013: 4 575 st. Lite bättre än första tertialet men fortfarande färre än 2013. Kortpriser kommentar: Nu har vi genomfört

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna

Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2017 IF Friskis&Svettis Sollentuna 1 SOLLENTUNA Innehåll Vår verksamhetsplan... 4 Friskis&Svettis Sollentuna... 4 Friskis&Svettis 12 värderingar... 5 Vision... 6 Ambition... 6 Mål för 2017...

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS inspiration & utbildning i Skåne under hösten 2012! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult

Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult hösten 2015 ÄLMHULT Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Idag har F&S Älmhult 26 års erfarenhet av rolig träning,

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE

VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE VERKSAMHETSPLAN IF FRISKIS&SVETTIS GÄVLE 2016 2018 1 INLEDNING Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och en vägvisare i vardagen. Såväl budget

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö

Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö Verksamhetsberättelse 2016 Friskis&Svettis Lidingö 2016 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2016

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby Verksamhetsberättelse för IF Friskis & Svettis Visby Organisationsnummer 834001-2882 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning 1. Verksamhetens art och inriktning 2. Ledning och organisation 3. Personal

Läs mer

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning

Passbeskrivning. Jympa och annan gruppträning Passbeskrivning Jympa och annan gruppträning Jympa Soft Rörelsevalet är lätt att hänga på. Passet genomsyras av en hållningsbefrämjande medvetenhet som ger en säker och effektiv träning. Att bibehålla

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014

VERKSAMHETSPLAN 2014 Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 1 VERKSAMHETSPLAN 2014 Idrottsföreningen Friskis & Svettis Sollentuna Verksamhetsplan 2014 Friskis & Svettis Sollentuna Sid 2 Syfte med verksamhetsplanen

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

IF Friskis&Svettis Karlstad

IF Friskis&Svettis Karlstad IF Friskis&Svettis Karlstad Verksamhetsberättelse 2012 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Styrelsen 2.1 Några viktiga styrelsebeslut 2.2 Av styrelsen genomförda aktiviteter 3. Inriktning och utfall 2012 en sammanfattning

Läs mer

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017

MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 MEDLEMS- UNDERSÖKNING FRISKIS&SVETTIS VÄSBY VÅREN 2017 1/28 Hur gammal är du? Antal svarande: 368 Yngre än 20 år 32 8,69% 20-30 år 32 8,7% 31-40 41 11,14% 41-50 91 24,73% 51-60 89 24,18% 61-70 56 15,22%

Läs mer

Friskis&Svettis Falkenberg Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Falkenberg Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Falkenberg Verksamhetsberättelse 150101-151231 Årsmöte hölls den 25 april i Friskis & Svettis lokaler på Västerhavsvägen 2. Inledning Friskis&Svettis Falkenbergs mål och syfte är att erbjuda

Läs mer

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11.

Välkommen på rekryteringsdag söndagen 22 maj kl 11. 2016-04-08 Rekryteringsdag för alla som har lust Vi söker ledarämnen! Vill DU testa på hur det känns att leda/instruera? Nu har du en jättechans! Du lovar inget, bara kom och känn på det, träna med oss

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Tyresö 2012 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2012 Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016 IF Friskis&Svettis Lund

Verksamhetsberättelse 2016 IF Friskis&Svettis Lund Verksamhetsberättelse 2016 IF Friskis&Svettis Lund Inledning Friskis&Svettis Lund är en ideell idrottsförening som startade 1983. Föreningen bedriver sin verksamhet i tre kommuner; Lund, Kävlinge och Staffanstorp

Läs mer

Riktlinjer för styrkortens hantering

Riktlinjer för styrkortens hantering Riktlinjer för styrkortens hantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Styrkortet... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Strategier... 3 1.4 Framgångsfaktorer... 4 1.5

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsberättelse 2011 & Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2011 Friskis&Svettis i det stora perspektivet Friskis&Svettis startade 1978 utifrån en idé om träning:

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg

Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Verksamhetsplan 2012 IF Friskis&Svettis Helsingborg Träning mitt i city Vår Vision Människor ler när de tänker på träning. Verksamhetsidé Att erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI

JUL&NYÅR 17 DECEMBER - 6 JANUARI ASKIM 11.00-15.00 19.00 Puls/m 18.00 Station /station 18.30 Skiv/spin 18.00 Yoga 1 19.00 Skivstång 17.30 Intervall flex /dans 18.15 Puls/intervall 11.30 Cirkelgym 17.30 Cirkelgym 10.15 Senior /intervall

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer

Verksamhetsberättelse IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer Verksamhetsberättelse 2015 IF Friskis&Svettis Danderyd Organisationsnummer 812000-4034 Styrelsens arbete Förutom löpande ärenden har styrelsen under det gångna verksamhetsåret ägnat tid åt föreningens

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141111 Art: Styrelsemöte Plats: Hemma hos Bengt Tid: 18.15-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141111 Art: Styrelsemöte Plats: Hemma hos Bengt Tid: 18.15-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 141111 Art: Styrelsemöte Plats: Hemma hos Bengt Tid: 18.15-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt Mita Andersson till 20.30 Henrik Jaensson

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsplan Antagen på årsmötet Friskis & Svettis Svedala Antagen på årsmötet 2012-03-15 Grundstenar Vision Friskis & Svettis ska vara det lustfyllda och lättillgängliga träningsalternativet för alla som har livet som huvudintresse.

Läs mer

IF Friskis&Svettis Älmhult

IF Friskis&Svettis Älmhult VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 IF Friskis&Svettis Älmhult 1 Innehåll Styrelsen... 3 Årsmöte... 3 Medlemsantal... 3 Årsstämma... 3 Organisation... 4 Funkisar... 4 Internkommunikation... 4 Förening Utbildning...

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2011 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under året 5 Organisation 6-7 Värderingar 8 Föreningens mötesplatser 9-10 Medlemmar 10-11

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS HÄRNÖSAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

FRISKIS & SVETTIS HÄRNÖSAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FRISKIS & SVETTIS HÄRNÖSAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamhetsåret 2013 Målet för året var att Friskis och Svettis i Härnösand skulle få så många människor som möjligt i rörelse och få människor att

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2014 1. Agneta Hagström 2014-03-03 Brunnsgatan 4 14941 Nynäshamn ahagstrom995@gmail.com Friskis & Svettis Motion avseende sänkta avgifter för ungdomar De höga

Läs mer

FUNKINFO SOMMAR Startar som vanligt med några ord från mig till dig som vill läsa (alternativt hoppa över och gå direkt till själva infodelen)

FUNKINFO SOMMAR Startar som vanligt med några ord från mig till dig som vill läsa (alternativt hoppa över och gå direkt till själva infodelen) FUNKINFO SOMMAR 2016 Startar som vanligt med några ord från mig till dig som vill läsa (alternativt hoppa över och gå direkt till själva infodelen) Så har sommaren landat hos oss med värme, sol och stundande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Sundsvall För perioden 2012.01-2012.12

VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Sundsvall För perioden 2012.01-2012.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Sundsvall För perioden 2012.01-2012.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Sommar i Syrefabriken 24 juni 25 augusti Öppettider och pass nedan, aktuellt schema på friskissvettis.se/karlstad

Sommar i Syrefabriken 24 juni 25 augusti Öppettider och pass nedan, aktuellt schema på friskissvettis.se/karlstad Sommarschema 2013 Sommarkortet Ett allkort som gäller för perioden 27 maj 25 augusti. Kortet kostar 595 kr och kan köpas redan nu. Inga rabatter gäller på vårt Sommarkort, det är redan ett riktigt bra

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2015 2015 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2015

Läs mer

Medlemsundersökning Återkoppling

Medlemsundersökning Återkoppling Medlemsundersökning 2016 Återkoppling Hur nöjd är du totalt sett med oss? Citat från frisvaren: Go Friskis! Är glad att föreningen finns! Tack Friskis och Svettis för trevlig och folklig träningskultur.

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar

Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar totalt, 79 svar Enkät till våra motionärer våren 2014 Svar "totalt", 79 svar Allmänt om sammanställningen och analysen av svaren: Antal svarande yngre än 20 år 3 st 20-39 år 10 st 40-59 år 38 st 60 år och äldre 28 st

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2013 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen

TRÄNING OCH UTBILDNING en sammanfattning av utvecklingen TRÄNING OCH UTBILDNING 2014-16 en sammanfattning av utvecklingen TR ÄNINGSKONFERENSEN 2016 Det övergripande temat i Friskis&Svettis Riks Verksamhetsplan 2014-16 är Enklare och roligare att utveckla och

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2012 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Styrelsen för Friskis&Svettis i Tyresö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2012 till årsmötet Summeringen av verksamhetsåret 2012 visar

Läs mer

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4

Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 Sammanfattning Öppet Hus vecka 3 och 4 20 funktionärer svarade på utvärderingen. Genomgående är intrycket positivt och majoriteten vill göra om det. Många har kommenterat den dåliga informationen och planeringen

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN Är du intresserad av att bli entrévärd?

VARMT VÄLKOMMEN Är du intresserad av att bli entrévärd? VARMT VÄLKOMMEN Är du intresserad av att bli entrévärd? Varmt välkommen på rekrytering! Vad roligt att just Du är intresserad av att bli funktionär i vår förening! Fyll i blanketten längst bak i denna

Läs mer

Friskis&Svettis Partille

Friskis&Svettis Partille Friskis&Svettis Partille Hösten 2014 Vi bygger större gym under hösten! www.partille.friskissvettis.se FRISKIS&SVETTIS PARTILLE Är en ideell allmännyttig förening Startade 1990 Har ca 125 ideella funktionärer

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Verksamhetsberättelse tom

Verksamhetsberättelse tom Partille 2016-03-14 Idrottsföreningen Friskis&Svettis Partille Verksamhetsberättelse 2015-01-01 tom 2015-12-31 Inledning Friskis&Svettis Partille har nu genomfört sitt tjugofemte verksamhetsår. Året är

Läs mer