IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Bilaga till Verksamhetsberättelse 2013 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål upp. Målen har fyra olika koder 0, 1, 2, 3 samt givits olika färger för att bli mer lättläsliga: en 1:a (rött); målet ej uppfyllt. En 2:a (gult); målet delvis uppfyllt. En 3:a (grönt); målet uppnått. 0 innebär att målet inte är aktuellt för perioden. Några av målen och måtten hänvisar till planerade medlems- och funktionärsundersökningar Dessa mått redovisas av förklarliga skäl ej i 2013 års styrkort. Andra mål och mått är tillämpbara endast vissa tertial tex 1:a och 3:e, varför de i tertial 2 fått "0", dvs ej aktuellt för perioden. De fyra strategiska målområden som definierats för 2013 redovisas är: Medlemmar Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. Personal & Funktionärer Engagerade, delaktiga och leende. Verksamhet Hög kvalitet under ständig utveckling. Ekonomi En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Varje målområde med dess mål och mått redovisas i det balanserade styrkortet

16 Friskis&Svettis Karlstad 2013 Medlemmar - Lustfylld träning av hög kvalité. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Medlemsfokus God tillgänglighet Resultatet för medlemsenkäten för 2014 är lika med eller över 1. Andel frågeställningar med resultat lika med genomsnittet för eller över genomsnittet för Ökat medlemsinflytande 2. Antal genomförda medlemsförslag Överraska medlemmarna. Öka dialogen med med medlemmarna om hur Friskis&Svettis ser på träning. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen Följa vår antidopingpolicy. 5. Antal aktiviteter Minst 90 timmars öppet per vecka under högsäsong 6. Antal timmar/vecka/högsäsong ledarledda pass per vecka/högsäsong. 7. Antal pass per vecka/säsong God spridning av Gruppträning och individuell träning. 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) Antal övrig gruppträning Antal spinningpass Antal utepass Öka tillgängligheten av instruktörer i gymmet. 12. Antal tillfällen Ändamålsenliga lokaler Ren och välskött Syrefabrik. 13. Antal inlämnade beröm Bra kommunikation & marknadsföring Följa kommunikationsplanen 14.Antal inlämnade klagomål Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen Antal pressreleaser samt mediahändelser

17 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 God kompetensförsörjning (funktionärer) God kompetensförsörjning (medarbetare) Leva värderingarna Balans i antal funktionärer. Alla nyrekryterade har en introduktionsplan och tilldelas en fadder. Alla nyanställda har en introduktionsplan Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan. Öka kunskapen bland funkisarna om våra värderingar genom en aktivitet/månad. 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. 20. Antal medarbetare som har en utvecklingsplan Antal utförda aktiviteter. Öka andlen funktionärer som fått boken Antal funktionärer som fått boken Hålla grytan puttrande Resultatet i funktionärsenkäten för 2014 är lika med eller över 23. Andel frågeställningar med resultatet lika genomsnittet för med eller över genomsnittet för Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt God arbetsmiljö för medarbetare Personalen: Mått via medarbetarkrysset varje tertial: Trivs på jobbet. 25. Andel Har möjlighet att påverka. 26. Andel Har en rimlig arbetsbelastning 27. Andel Alla deltar aktivit i arbetsmiljöarbetet % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Gott ledar- och medarbetarskap Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan. 29. Antal medarbetare och lönesamtal

18 Verksamhet - Hög kvalitet under ständig utveckling Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Kunskapsbaserat och ändamålsenligt träningsutbud. Kompetenta ledare, instruktörer och övriga funktionärer. Kvalitets- och förbättringsarbete Säker verksamhet Miljömedvetenhet God följsamhet till Riks regler och riktlinjer. 30. Antal ändringar Medverka i minst en av Riks testverksamheter. Alla ledare och instruktöre har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Riks. Alla övriga funktionärer har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Friskis&Svettis Karlstad. 32. Antal grundutbildade (ettan). 33. Antal vidareutbildade. 34. Antal grundutbildade Alla ledare och instruktörer erbjuds uppföljning (LUF) årligen. 35. Antal uppföljningar Alla receptionister ska uppföljas (RUF) årligen. 36. Antal uppföljningar Utreda behovet av regelbundenheten i värduppföljningen (VUF) samt ta fram nytt system för uppföljning av värdar. Alla medarbetare och funktionärer känner till att handlingsplanen (pärmen) för Kris och Stöd finns. Medarbetare och receptionister kan HLR Övriga funktionärer som önskar kan HLR. 31. Antal testverksamheter. 37. Utredning gjord. 38. Nytt utvecklat system för (VUF) finns och har prövats Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. 41. Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning Fasställa handlingsplanen för miljöarbete. 42. Planen fasställd Minst tre aktiviteter ur handlingsplanen för miljöarbetet genomförs. 43. Antal aktiviteter

19 Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Ekonomi i balans Friskis&Svettis Karlstad redovisar kr * eller bättre 44. Målet kr eller mer, är uppnått. resultat. * Att målet är ett negativt resultat beror på att vi alltid sätter det ekonomiska resultatet efter avskrivningar och räntor. Under 2012 reviderades Syrefabrikens avtal vilket ledde till att vi skriver av de investeringar som gjorts i Syrefabriken snabbare än vad som början var avsikten = Ej aktuellt för perioden 1 = Resultatmål/aktivitetsmål ej uppfylld Aktivitet/mätning ej genomförd eller påbörjad inom planerad tid (avser ej kvartal 4) 2 = Resultatmål/aktivitetsmål delvis uppfylld Resultatmål, mätning pågår, bedöms nå önskat mål Aktivitetsmål ej klar, men aktivitet påbörjad 3 = Resultatmål/aktivitetsmål uppnått

20 Medlemmar - Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. T1 Mått Aktiviteter 2. Antal genomförda medlemsförslag. 8 st: 1. "Sminkspeglar" uppsatta i damernas omklädningsrum. 2. Fler kettlebells inköpta till funtionella hörnan. 3. Fler handtag till dragmaskinerna. 4. Fler TMI-pass på schemat. 5. Kompletterande utrustning till stretchhörnan. 6. Fler medelpass (jympa) efter Fler seniorpass. 8. Fler HIT-pass. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen kommunikation kring årsmötet, medlemsförslag till nya lokalen) 5. Antal aktiviteter. Startat arbetet med Revaccinering av föreningen. Informationsåtgärder om otillåtna subsstanser i kosttillskott. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka januari - april. 7. Antal pass per vecka/säsong. 99 pass/vecka (INKLUSIVE UTE) 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 31 pass/vecka i snitt under första tertialet 9. Antal övrig gruppträning 34 pass/vecka i snitt under första tertialet 10. Antal spinningpass. 26 pass/vecka i snitt under första tertialet. 12. Antal tillfällen 4 fasta tider/vecka med tillgänglig instruktör i gymmet. 13. Antal inlämnade beröm Våra lokalvårdare får bekräftade för sitt jobb så gott som varje dag. Ett tiotal medlemmar har under tertialet tagit direkt kontakt med dem för att tala om att de gör ett bra jobb. En medlem kom direkt till VC med beröm att det är så "välstädat" (mars). 14.Antal inlämnade klagomål. Inga inlämnade klagomål. 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. Påskägg gömdes för medlemamrna att leta upp med ledtråder via faacebook under påsken. 4st (starta facebooksidan med flera inlägg i månaden som uppmanar till kommentarer, möjlöighet för funktionärer att kommentera på funktionärssidan, rolig och aktiv 12st (Förbättra den interna kommunikationen, Se till att funktionärer vet mer om föreningen åt vilket håll vi är på väg och hur olika arbetsprocesser går genom att ge mer insyn i artiklarna, Ha en fungerande kommunikation med medlemmar via sociala medier, Snyggare medlemsinfo, Synas i media på redaktionell yta, Ordna evenemang: Spin of Hope och Jubileum, Gör en snygg helsidesannons, Fokusera på målgrupp Unga genom en guide för ungdomar internt och externt. Starta Facebooksida, Förbättra appen, Annons morgontidning, Ny schemafolder att dela ut). 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 6st (inför jubileum, efter jubileum, inför spin of hope, efter spin of hope, vi ska flytta, vi vill flytta till norra fältet) och 16st mediahändelser som utfall från utskick (Jubileum 5, spin of hope 2, Ny lokal 8, Uppslag i NWT om seniorträning efter studenthjälp) samt 6st mediahändelser utan vår påverkan (lokalflytt 3, bloggare 3) T2 2. Antal genomförda medlemsförslag. 4 st. En namnändring på pass från barnvänligt till barntillåtet. Inköp av klocka till spinsalen Förändrade öppetttider under sommaren 6.30 mot tre vardagar/vecka. Två dagar öppnar vi Inköp av kompletterande utrustning till gymmet

21 Fortsättning...Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen T2 3. Antal överraskningar. 2 st. Rekrytering av nya receptionister, fler killar var målet. Små lappar med önskade egenskaper sattes upp i gymmet. Sommarhälsning till våra funktionärer, ett oväntat vykort med snällt budskap. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen 2 st. Fortsättning på lokalen-lappar, återkoppling. Fokus på synpunktshantering till Facebooksida istället för "förslagslåda". 5. Antal aktiviteter. 2 st. Revaccinering genomförd. Info på facebook om revaccinering samt betydelse om denna. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka doch ej under sommaren (19 juni - 25 augusti). 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 29 pass på höstens schema (ink. Puls och Station) 9. Antal övrig gruppträning 37 pass/vecka i snitt under första tertialet 10. Antal spinningpass. 33 pass/vecka i snitt under andra tertialet. 11. Antal utepass 4 st / vaeck under hösten fram tills vädret/underlaget ej tillåter längre. 12. Antal tillfällen 81 tillfällen. 13. Antal inlämnade beröm 14.Antal inlämnade klagomål. Våra lokalvårdare får fortsatt beröm för sitt jobb och nu har motionärerna börjat lyfta på fötterna och anpassa sina val i gymmet för att de ska få "fortsätta göra ett bra jobb". Inga klagomål. 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 15 st. Den interna kommunikationen, bland annat fixa-lapp Öka trivseln, vad som gäller samt snyggt material, uppdaterade rabattkuponger bland annat Se till att medlemsinfo uppdateras Ha en fungerande kommunikation med medlemmar via sociala medier Närvara på mässor, universitetet terminstart Synas i media på redaktionell yta, PR och debattartiklar Gör en snygg helsidesannons, träna ute x2 Målgrupp: Unga, guide att dela ut till medlemmar och Flyer familj Bli mer digitala, digitalt önskeformulär till Karin för funkisar Ny schemafolder att dela ut Höstkampanj Förbättra hemsidan Förbättra funktionärssidan 16. Mediahändelser Som vi tagit initiativ till: Svar på debattartikel om arenaområde, 2 mediahändelser Som vi blir omnämnda i: Arenaområdet, 7 mediahändelser

22 Fortsättning...Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen T3 2. Antal genomförda medlemsförslag. Inköp av diverse utrustning till gymmet, bla kettlebells och kuddar till skivstänger. Efter medelmsförslag har vi också specificerat vad skivstängerna i gymmet väger. Fler viktskivor till lilla salen är inköpta. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen December: Julklappsrim Facebook: Den som först skriver i en kommentar vad det är för julklapp får innehållet! September: Höstkampanj med filmer på Facebook. Oktober: Spontan utdelning av sadelskydd till alla cyklande medlemmar utvalda dagar. Upprättande av åsiktstavla, Ge input till matpolicy, Kom på extra årsmöte och gör din röst hörd, Aktiva frågor på Facebook (5 st), Tyck till om skivstången. 5. Antal aktiviteter. 4 personer dopingtestades i november. 7. Antal pass per vecka/säsong. 101 (INKLUSIVE UTE) ledarledda pass i höst. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka sept - dec. 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 31 pass/vecka 9. Antal övrig gruppträning 31 pass/vecka 10. Antal spinningpass. 33/vecka 11. Antal utepass 2/vecka 12. Antal tillfällen 112 tillfällen har instruktörer varit tillgängliga i gymmet 13. Antal inlämnade beröm 36 beröm direkt till städ eller till receptionen. 14.Antal inlämnade klagomål. Inga inlämnade klagomål 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. 22 st som tex innefattar inlägg på hemsida och funktionärssida, Medlemsinfon, Affischer, Egen bioreklam, diverse annonser, Flyers och diverse kommunikationsstöd. 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 8 st presshändelser innefattande pressmedelanden, en debattartikel samt 16 omnämnanden. 7. Antal pass per vecka/säsong. 98 pass under hösten/vecka

23 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. T1 Mått Aktiviteter 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 3 blivande gyminstruktörer samt 7 spin- /jympa-övrig gruppträning. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 10 ledare/instruktörer. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. RA har en introduktionsplan som följs. För vår andra receptionist har ännu inte en introduktionsplan upprättats. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Alla utom de två senaste som rekryterats (i mars och april) har en utvecklingsplan. 21. Antal utförda aktiviteter. 3st (januari, februari och mars). 22. Antal funktionärer som fått boken st: 10 st "ettor", 4 gymvärdar, 3 receptionister, 2 banrvärdar. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 8 st enkäter utdelade. 7 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,1 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 8,7 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,5 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Justeringar i arbetsmiljön (flytt av belysning samt förbättrade arbetsstationer) ute receptionen har gjorts. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. 52st (16st i jubileum, 4st fotoaktiviteter med fotograf, Funktionärsdag 16 personer. Spin-of Hope 16 personer). 34. Antal grundutbildade. 12 personer gick F&S Karlstads utbildning "Ny i Friskis" i januari. T2 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. Hela 17 personer fördelat på 3 gyminstruktörer, 2 skivstång, 1 step, 1 aerobic, 1 dans, 4 cirkelfys, 2 spinning, 1 jympa. 2 Träna Ute. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 12 nya receptionister, 3 st nya instruktörer. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. 4 st introduktionsplaner (checklistor för nyanställda timvikarier) har upprättats. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Utvecklingsplaner tas fram i samband med medarbetarsamtal, medarbetarsamtalen sträcker sig in i T Antal utförda aktiviteter. 4 st. maj - augusti. 22. Antal funktionärer som fått boken st, dvs de grundutbildade 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. 4 st (schemagrupp värdar), 4 st kommunikationstips. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 9 st enkäter utdelade. 7 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,7 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 7,7 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,7 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) 2 st. Förbättringsåtgärder föreslagna genom medarbetarkryss. Oljud vid kanslidörren, automatisk dörrstängning införskaffad. Bättre schema för en av de anställda till nästa sommar. 29. Antal medarbetare och lönesamtal. Medarbetarsamtalen påbörjade men alla ej genomförda innan tertialets utgång. 34. Antal grundutbildade övriga funkisar. 22 st 32. Antal grundutbildade (ettan). 10 personer. 33. Antal vidareutbildade. 7 st vidareutbildning av tidiager utbildade ledare samt 10 "ettor" som gått träningsformsutbildning.

24 Fortsättning. Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. T3 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 4 st till gruppträningen. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 4 ledare för gruppträning. 4 st i receptionen och 1 barnvärd. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. Ej aktuellt för T3. Totalt 5 st introduktionsplaner (checklistor för nyanställda timvikarier) har upprättats under året. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Ej aktuellt för T3. Totalt antal framtagna utvecklingsplaner för nyasntällda 5 st. 21. Antal utförda aktiviteter. 8 st innefattande värderingar för funktionärer (blogg), värderingar för FUNKA film, värderingar för matpolicy samt Facebook. 22. Antal funktionärer som fått boken stycken av våra nya värdar/receptionsvärdar. 5 st nyrektyterarde ledare. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. Stora delar av årets stora inspirationsdag för funktionärer; "FUNKA13" genomfördes med idella krafter. Tre personer planerade och genomförde tillsammans med två ur personalen denna dag som blev en av de bästa någonsin. Dagen genomfördes med totalt 10 idellt engagerade. 2 receptionsvärdar i Mitt i City, 4 receptionsvärdar Öppet Hus, 1 passvärd Funka st deltog i Friskis&Svetisloppet i april. Foto: 1 tillfälle. PR: 4 tillfällen. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 9 st enkäter utdelade. 4 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,25 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 9,5 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,5 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Inga avviklelser noterade under tertialet. Och totalt sett godkänt under året. 29. Antal medarbetare och lönesamtal. Alla anställda erbjöds och deltog i medarbetarsamtal. De fem som avsågs i årets lönerevisin fick alla sina samtal innan årets utgång. 34. Antal grundutbildade. Alla nya funktionärer klara i andra tertialet. 36. Antal uppföljningar. 12 st receptionsuppföljingar. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i 19 st HLR utbildade receptiopnister. Alla tikksvidareanställda samt vikerier för lediga tilsvidareanställnigar. utbildningen/uppdateringen.

25 Verksamhet - Hög kvalitet under ständig utveckling Mått Aktiviteter T1 31. Antal tesverksamheter. F&S Karlstad deltar i testverksamheten flex/soft. 32. Antal grundutbildade (ettan). 10 st. 33. Antal vidareutbildade. 26 spinledare uppdatering i "nya spin".16 st på spinintervallkurs. 7 st jympa- och övrig gruppträning. 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer, 16 spin/jympa. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till Handlingplanen uppdaterad efter årsmötet. Personalen, styrelsen och receptionisterna har tagit del av och signerat. handlingsplanen. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. I januari uppdaterades alla tillsvidareanställda (ej tjänstlediga) i D-HLR. Alla receptioniser uppdaterades i HLR under hösten 2012,vilket innnebär att de alla har kunskapen färsk. Ett ständigt pågående arbete med uppdateringar. T2 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer. 36. Antal uppföljningar. Nytt uppföljningssystem under uppbyggnad. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. handlingsplanen. 43. Antal aktiviteter. Ny kyl är inköpt, vilket minskat förbrukningen av el då den nya kylen har dörrar. Även bullernivån är markant sänkt! T3 30. Antal ändringar. Vi hararbetat med Alla barnen-projektet enligt Riks riktlinjer: 14 september, Herrhagsfestivalen, 28 september MimiRöris på familj samt visat upp MiniRöris på Mitt i City vid två tillfällen den 20 och 23/11. Dessutom kördes en pausjympa (MiniRöris) för Apoktekets personal i Karlstad i samband med deras "Sverigeresa". 31. Antal testverksamheter. Totalt en testverksamhet under året. 32. Antal grundutbildade (ettan). 7 st. 33. Antal vidareutbildade. 10 st: 2 junior, 1 dans, 1 medel, 3 gyminstruktörer. Samt tidigare utbildade 1 yoga, 1 station, 1 st kettlebellsutb. 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer, 5 st gruppluffningar spinning, 3 gruppluffningar jympa, 6 enskilda. 36. Antal uppföljningar (RUF) Allaidella receptionister har följts upp genom en ny framtagen RUFningsmetod En omorganisering har påbörjats viket innebär att värdrollen kommer att förändras. Målen ej längre aktuella. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. Inga aktiviteter gjorda under T Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning. Inga HLR utbildningar utöver personal och receptionsvärdar. 42. Planen fasställd. Planen fasställd av styrelsen under tredje tertialet. 43. Antal aktiviteter. 1 aktivitet: "timerar" har monterats på våra uppvärmningsmaskiner på loftet.

26 Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. T1 Ej aktuellt. T2 Ej aktuellt. T3 44. Målet kr eller mer, är uppnått. Målet uppfyllt: kr redovisades.

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping

VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN. IF Friskis&Svettis Nyköping VERKSAMHETS-/ AKTIVITETSPLAN IF Friskis&Svettis Nyköping 2014 Friskis&Svettis idag Friskis&Svettis är en idé om träning som delas av över 552 000 människor. Utvecklingen har varit enorm. År 1990 hade Friskis&Svettis

Läs mer

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013

Inledning. Läget F&S Lomma/Burlöv 2013 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen har verksamhet i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika former som är föreningens

Läs mer

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ

Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ 2013 Verksamhetsberättelse FRISKIS&SVETTIS LIDINGÖ Styrelsen för Friskis&Svettis Lidingö vill härmed lämna följande verksamhetsberättelse för år 2013

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12

VERKSAMHETSPLAN. IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 VERKSAMHETSPLAN IF Friskis&Svettis Enköping För perioden 2015.01-2015.12 Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet.

Läs mer

Verksamh. ets. ber ättelse

Verksamh. ets. ber ättelse Verksamh ets ber ättelse 2011 P Året 2011 Föreningens verksamhetsberättelse utgår bland annat från föreningens verksamhetsplan 2011 och omfattar olika fokusområden så som medlemmar, organisation, utbud,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 Vision 2023 Friskis&Svettis Linköping År 2023 ler människor när de tänker på träning och vi erbjuder lustfylld träning av hög kvalitet till Linköpingsborna. Med fler och nya sätt att mötas för träning

Läs mer

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD

INLEDNING VI SOM GÖR DET I HANINGE ÅRETS RÖDA TRÅD 1 INLEDNING Friskis&Svettis idé om träning delas av över en halv miljon människor. Idag har Friskis&Svettis rörelsen tillsammans 552 082 medlemmar fördelade på 159 medlemsföreningar i 10 länder. Det är

Läs mer

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012

DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 DAGORDNING ÅRSMÖTE 2012 1. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 2. Val av två justeringsmän, vilka jämte ordföranden skall justera mötets protokoll samt rösträknare. 3. Fastställande av röstlängd

Läs mer

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%.

Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medlemmar och kortpriser: Johanna Antalet medlemmar tom 31/12 2014: 4 856 st jämfört med 2013: 5 226 st. Ett tapp på 7%. Medelåldern på våra medlemmar är 45,4 år yngsta medlemmen var 11 år och äldsta 92

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp. Jympa i olika

Läs mer

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning)

Våra övergripande mål (2015-2016) Vi förädlar och kvalitetssäkrar våra träningsformer och intensiteter genom kontinuerlig LUFarbete (Ledaruppföljning) Inledning Verksamhetsplanen är till för anställda och funktionärer i föreningen. Den ska fungera som ett stöd och vägvisare i utvecklingsarbetet. Verksamhetsplaneringen är ett kontinuerligt arbete och

Läs mer

DU - som vill bli gyminstruktör

DU - som vill bli gyminstruktör DU - som vill bli gyminstruktör ATT VARA GYMINSTRUKTÖR är ett ideellt, utvecklande, utmanade och engagerande fritidsuppdrag. Du får garanterat många härliga upplevelser, du får och ger mycket energi, du

Läs mer

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år)

Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) Utveckling och mål 2011-2013 (då vi är 10 år) FRISKIS&SVETTIS GEMENSAMT vår grundläggande plattform Friskis&Svettis vision Människor ler när det tänker på träning De idéella funktionärerna och anställda

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130507 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.00-20.30 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Staffan Marmelin 22 Hussein Darwiche

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsberättelse 2013 & Verksamhetsplan 2014 IF Friskis&Svettis i Kungsbacka Verksamhetsberättelse 2013 Friskis&Svettis F&S är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål: ett leende.

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012

Så här tycker ni. Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 Så här tycker ni Friskis&Svettis Västerås medlemsundersökning 2012 1. Hur gammal är du? Yngre än 20 år 4,2% 20-30 år 18,36% 31-40 år 19,16% 41-50 år 25,5% 51-60 år 18,42% 61-70 år 11,73% 71 år eller äldre

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011

Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Friskis & Svettis Svedala Verksamhetsberättelse 2011 Inledning Friskis & Svettis i Svedala är en ideell idrottsförening som är ansluten till Friskis & Svettis Riks, Svenska Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby

Verksamhetsberättelse. för. IF Friskis & Svettis Visby Verksamhetsberättelse för IF Friskis & Svettis Visby Organisationsnummer 834001-2882 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning 1. Verksamhetens art och inriktning 2. Ledning och organisation 3. Personal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv

Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Verksamhetsberättelse 2011 Lomma/Burlöv Inledning F&S Lomma/Burlöv bildades 1987. Föreningen verkar i Lomma och Burlövs kommuner. Aktiviteter bedrivs i orterna Alnarp, Arlöv, Bjärred, Lomma och Åkarp.

Läs mer

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns

séêâë~ãüéíëéä~å=omnq séêâë~ãüéíëéä~å=omnqjomns séêâë~ãüéíëéä~åomnq séêâë~ãüéíëéä~åomnqjomns OMNS Föreningen Vi är idag en förening med ca 4900 medlemmar varav ca 150 är funktionärer/förtroendevalda. Kansliet består idag av 6 anställda samt ett antal

Läs mer

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013!

SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS. Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! SKÅNE INSPIRATIONUTBILDNINGWORKSHOPS Inspiration & utbildning i Skåne under våren 2013! Information Du som är Friskis&Svettis-funkis och vill gå på någon av inspirationsdagarna, anmäl dig till din förening

Läs mer

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn

1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013. Verksamhetsplan 2012-2013 F&S Nynäshamn 1 (1) Verksamhetsplan Friskis&Svettis Nynäshamn 2012-2013 1 (8) Verksamhetsplan 2012-2013 Syfte och Mål Verksamhetsplanen beskriver planerad och i viss mån visionerad verksamhet i IF Friskis&Svettis Nynäshamn

Läs mer

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014

SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 2014 SAMMANFATTNING MEDLEMSENKÄT 214 Ett stort tack till alla som svarade på enkäten. Nästan 65 svar har vi fått imponerande! De flesta är nöjda eller mycket nöjda med föreningen och tycker det är prisvärt

Läs mer

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR

våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR våren 2015 ÄLMHULT Missa inte vårens nyhet POWER HOUR Välkommen till Friskis&Svettis i Älmhult Friskis&Svettis erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla! Alla ledare, instruktörer,

Läs mer

Verksamhetsberättelse NORRTÄLJE

Verksamhetsberättelse NORRTÄLJE Verksamhetsberättelse 2012 NORRTÄLJE 1 Ordförande har ordet Ibland skadar det inte att fundera lite kring vad som är idén med Friskis&Svettis. Vad vi står för och vår syn på träning. Vi talar om lustfylld

Läs mer

IF Friskis&Svettis Älmhult

IF Friskis&Svettis Älmhult VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 IF Friskis&Svettis Älmhult 1 Innehåll Styrelsen... 3 Årsmöte... 3 Medlemsantal... 3 Årsstämma... 3 Organisation... 4 Funkisar... 4 Internkommunikation... 4 Förening Utbildning...

Läs mer

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET

Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET Vi erbjuder lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet för alla VERKSAMHETSPLAN & BUDGET 2015 Huvudmål Mål 2015 5% vinst 2500 medlemmar Övergripande mål 2015-2017 Tillväxt på 3% till 2630st medlemmar.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2011 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under året 5 Organisation 6-7 Värderingar 8 Föreningens mötesplatser 9-10 Medlemmar 10-11

Läs mer

Verksamhetsplan & budget

Verksamhetsplan & budget Verksamhetsplan & budget 2013 f 2013-2015 Det är din förening Det är min förening Tillsammans Vi lägger ett av föreningens mest enastående år till handlingarna och blickar in i perioden 2013-15. Det är

Läs mer

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter...

Friskis&Svettis 12 värderingar... 3. Vision... 4. Ambition... 5. Mål för 2015-2016... 5. Projekt/Nyheter... 6. Utbud... 8. Digitala nyheter... 1 Innehåll Friskis&Svettis 12 värderingar... 3 Vision... 4 Ambition... 5 Mål för 2015-2016... 5 Projekt/Nyheter... 6 Utbud... 8 Digitala nyheter... 8 Dopingförebyggande arbete... 8 Ekonomi... 9 Organisationen...

Läs mer

Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson

Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31. Annika Holmquist, Camilla Lind och Eva Kristofferson Verksamhetsberättelse för IF Friskis&Svettis Sundsvall 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Ledamot Suppleant Verksamhetschef Kansli Sektionsansvariga:

Läs mer

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis.

FRISKIS. Heta nyheter i sommar. Friskis&Svettis Båstad Ängelholm. Sommar 2015. Smarta Sommarkortet. Outdoor Fusion. Familjen Friskis. Sommar 2015 FRISKIS Friskis&Svettis Båstad Ängelholm Smarta Sommarkortet Heta nyheter i sommar Outdoor Fusion Familjen Friskis Outdoor Kids Höstnyheter - smygtitt Öppna och läs mer! 8 Träna till fantastiskt

Läs mer

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010

Pulsen. Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar. Träningscoach. Vi människor och träning! NYHET. Nummer 1 2010 En ideell idrottsförening där alla vinner. Vi människor och träning! Pulsen Årsmöte Mer träning för unga Kurser & Föreläsningar Nummer 1 2010 Träningscoach NYHET FÖRELÄSNINGAR Alla föreläsningar är i Bätte

Läs mer

Sammanfattning (89 svar)

Sammanfattning (89 svar) Sammanfattning (89 svar) Hur nöjd eller missnöjd är du som helhet med Friskis&Svettis? 5 mycket nöjd 3742 % 4 4854 % 3 3 3 % 1 inte alls nöjd 0 0 % ingen uppfattning 0 0 % Hur väl motsvarar Friskis&Svettis

Läs mer

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna

FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna FEMtastiskt! Verksamhetsplan Friskis&Svettis Kiruna 2012 Idé utan krav Friskis&Svettis är en idrottsförening med för idrottsvärlden ett ovanligt mål. Här finns inget målsnöre att spränga, inget nät att

Läs mer

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera

Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet. Få så många som möjligt att Träna/motionera Erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalitet Få så många som möjligt att Träna/motionera Ett friskare Haninge Vara Haninges bästa träningsanläggning Det finns i Friskis&Svettis att ständigt

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130205 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Henrik Jaensson ordf Rune Johansson till 99 Evali Lindström

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 IF Friskis&Svettis Kalmar Lite tuffare, mycket roligare ÅRET I KORTHET 7 100 MEDLEMMAR 5,5 FAST ANSTÄLLDA 220 AKTIVA FUNKTIONÄRER 125 PASS/VECKA VÅR & HÖST MER JYMPA I JYMPAN

Läs mer

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute?

Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Är du intresserad av att bli ledare inom Indoor Walking, Spin eller Träna ute? Ledare inom Träna ute Vad krävs av mig? Att du är intresserad av träning generellt och specifikt konditionsträning. Du har

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Friskis&Svettis Malmö 2014 blev ett turbulent år med en översvämning som drabbade Parkmöllan hårt, men en lyckad renovering av gymmet fick ett mycket positivt mottagande. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö

Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Verksamhetsplan 2011 Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplanen är i första hand till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 IF Friskis&Svettis Stenungsund Tack vare engagerade funktionärer kan Friskis&Svettis Stenungsund erbjuda lustfylld och lättillgänglig träning av hög kvalité för alla. 1 Verksamhetsledaren

Läs mer

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015

Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 Motioner FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMNS ÅRSMÖTE 2015 1. Olov Sjöström 2015-02-26 MOTION TILL FRISKIS o SVETTIS I NYNÄSHAMN ÅRSMÖTET 2015 ANG KOSTNADER FÖR FÖRLÄNGNING AV AKTIVITETSKORT Jag är aktiv medlem

Läs mer

Riktlinjer för styrkortens hantering

Riktlinjer för styrkortens hantering Riktlinjer för styrkortens hantering KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Styrkortet... 3 1.1 Innehåll... 3 1.2 Vision... 3 1.3 Strategier... 3 1.4 Framgångsfaktorer... 4 1.5

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 150210 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.10 Närvarande: Styrelse: Bengt Sjöstedt Katarina Zambrell Henrik Cedeskog Hussein Darwiche Pär Hansson

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FRISKIS&SVETTIS LERUM

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FRISKIS&SVETTIS LERUM VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 FRISKIS&SVETTIS LERUM Verksamhetsberättelse 2013 Sida 1 Verksamhetsberättelse för perioden 2013-01-01 till 2013-12-31 Styrelsens sammansättning Under verksamhetsåret har styrelsen

Läs mer

Regler för medlemsföreningar

Regler för medlemsföreningar Regler för medlemsföreningar Det ska vara enkelt. Det ska vara enkelt att sätta sig in i vad som gäller för medlemsföreningar i Friskis&Svettis. Friskis&Svettis värderingar och vårt gemensamma regelverk

Läs mer

Till alla funktionärer

Till alla funktionärer Stans bästa lekplats för stora och små! Jag tycker det är ett bra sätt att beskriva oss och våra fina lokaler på Frösön. I ordet lekplats ryms vår idé om lust och glädje. Lekplats för också tankarna till

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba

Nummer 4 2010. Ängelholm. Höstens roliga. kurser. Yoga Träning för gravida Zumba Nummer 4 2010 Ängelholm Höstens roliga kurser Yoga Träning för gravida Zumba NYHETER INDOORWALKING CIRKELGYM FRIVOLTA - DIN SAL Schema 27 september 2010-27 mars 2011 Seriöst rolig träning! Vi kan träning.

Läs mer

Södertälje. Coola juniorer Nu rockas det på Danspasset. Comeback Familjejympan är tillbaka.

Södertälje. Coola juniorer Nu rockas det på Danspasset. Comeback Familjejympan är tillbaka. Södertälje träna med instruktör succé på nya passen "TMI". läs på SID 7. Coola juniorer Nu rockas det på Danspasset. En ny form av juniorjympa startade i januari på Friskis&Svettis Södertälje. Dans Junior

Läs mer

Haninge. Aerobics Dans & yoga 2 Säsongens nya stjärnor Så blir du funktionär. Friskispressen. Gratis för alla F F D I G E N G O D.

Haninge. Aerobics Dans & yoga 2 Säsongens nya stjärnor Så blir du funktionär. Friskispressen. Gratis för alla F F D I G E N G O D. Nummer 4 2010 Friskispressen Haninge S K A F F A Foto: anna henriksson D I G E N G O D V A N A Gratis för alla 9UPPAK 1 / Aerobics Dans & yoga 2 Säsongens nya stjärnor Så blir du funktionär NYHEER Här

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2

Västerås. Egna sidor. Pulsträning Träna med pulsband Få ut maximalt av din träning testa våra pulspass. SID2 Västerås DU HAR VÄL KÖPT BILJETT TILL ÅRETS ROLIGASTE FEST? JUBILEUMSFESTEN LÖ 30 NOV KL 19-01 Egna sidor 2010-2013 Egna sidor Tack och hej då Vi provar andra vägar att nå ut till våra medlemmar. SID 4

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 18 414 TOPP 5 KVM TOTAL ANLÄGGNINGSYTA MEST BESÖKTA TRÄNINGEN 1. GYM 650 2 282 2. JYMPA PASS I VECKAN 3. SPINNING 4. SKIVSTÅNG/SKIVSTÅNG

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka.

Stig Nyberg, 71 år Varför tränar du? Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Stig Nyberg, 71 år Jag vill behålla den livskvalité som jag har idag. Kanske tom öka min styrka. Cirkelgym är det enda jag kan träna numera eftersom jag är höftopererad och inte kan hoppa. Förr tränade

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE IF Friskis&Svettis Gävle Organisationsnummer 885001-0698 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Ordförande har ordet 2014 turbulens och tuffa beslut Verksamhetsåret 2014 blev på många sätt ett år som präglades av

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013

IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 IF Friskis&Svettis Norrköping Verksamhetsberättelse 2013 Ordförande har ordet tillbakablick 2013 Som nytillträdd ordförande för Friskis&Svettis Norrköping kan jag se tillbaka på ett utmanande och lärorikt

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Styrelsemöte 090124. Revision Datum Utfärdare Sida A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) A 2009-01-25 Sten-Anders Hofvendahl 1 (8) Mötesdatum: 2009-01-24 Tid: 09.00-11.30 Plats: Konferenshus Sundet Boxholm Närvarande: Mikael Seidl, Camilla Persson, Peter Tuvberger, Sten- Anders Hofvendahl,

Läs mer

Haninge. Morgonjympa En kickstart på dagen. Ung Spinning Kom bara in & kör i gång

Haninge. Morgonjympa En kickstart på dagen. Ung Spinning Kom bara in & kör i gång Haninge hitta lugnet vi har nya yogapass för hösten för dig som vill stanna upp en stund Morgonjympa En kickstart på dagen Att träna på morgonen är inte bara för morgonpigga. Ha tålamod med att få in en

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun

Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Service och PR via sociala medier i Vellinge kommun Magnus Mosén, Skånska Webbdagen den 10 september Från trevande start till given kanal att räkna med Facebook.com/Vellingekommun lanserades i januari

Läs mer

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning

Västerås. Styrelsearbete. Nya redskap i gymmet. Nytt år och nya utmaningar. Funktionell träning Västerås BOKA IN VÅRENS VIKTIGASTE MÖTE - ÅRSMÖTET DEN 31 MARS! LÄS MER PÅ SIDAN 5 foto: karin wittur Nya redskap i gymmet Funktionell träning Våra två gym är toppmoderna med stora ytor för bland annat

Läs mer

Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning.

Friskis & Svettis Sollentunas mål är att se till att så många som möjligt tar del i vår leendeframkallande träning. Organisationsplan Side 1 1 VISION Friskis&Svettis Sollentuna är en idrottsförening med ett för idrottsvärlden ovanligt mål. Hos oss är målet ett leende. Leendet Friskis&Svettis eftersträvar snarare känns

Läs mer

Medarbetarenkäten 2009

Medarbetarenkäten 2009 Övergripande rapport för Jenny Axelsson Personalavdelningen 1. Inledning Piteå kommun ska genomföra en årlig kommunövergripande medarbetarenkät som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Resultat

Läs mer

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014

Kvalitativ undersökning avseende Saabs friskvårdsanläggning hösten 2014 Nu är enkäterna, som ni haft möjlighet att svara på, sammanställda. Totalt var det 106 personer som svarade på enkäten. Nedan kan ni se hur svaren har fördelat sig. Vi har försökt att möta så många önskemål

Läs mer

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1

ARBETSMATERIAL. Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 ARBETSMATERIAL Korpens Nöjd MedlemSindex Låt medlemmarna hjälpa dig och din förening att uppnå korpkvalitet! Korpens Nöjd MedlemSindex 1 Korpens Nöjd Medlemsindex låt medlemmarna hjälpa dig och din förening

Läs mer

Täby. Medlemsdemokrati. Lyft rätt med mycket svett Teknikskola med Niklas. Han visar hur du får ut mer av din träning. SÖKES:

Täby. Medlemsdemokrati. Lyft rätt med mycket svett Teknikskola med Niklas. Han visar hur du får ut mer av din träning. SÖKES: Täby SÖKES: Medlemsdemokrati TRÄNINGS- ANSVARIG SID 8 Gör din stämma hörd på extra årsmötet. Vi ska besluta om mer träning. SID 2 Lyft rätt med mycket svett Teknikskola med Niklas. Han visar hur du får

Läs mer

TRÄNINGSGUIDEN 2015 7 JANUARI - 14 JUNI. Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Nyheter! Power Hour, Jympa intensiv, Dans fusion och Kamp

TRÄNINGSGUIDEN 2015 7 JANUARI - 14 JUNI. Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Nyheter! Power Hour, Jympa intensiv, Dans fusion och Kamp TRÄNINGSGUIDEN 2015 7 JANUARI - 14 JUNI Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Nyheter! Power Hour, Jympa intensiv, Dans fusion och Kamp För dig som vill träna Vi har träning för vältränade, otränade

Läs mer

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum

Hösten 2012. friskissvettis.se/lerum Hösten 2012 Träningsguide friskissvettis.se/lerum Välkommen till Friskis&Svettis! Vi har lust. Har du? Välkommen till en höst fylld med träning som erbjuder 40 st gruppträningspass per vecka och flera

Läs mer

Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet

Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet 1 Sammanfattning processarbete 9 maj 2015, Korpkvalitet Tillgänglighet Att både fysiskt finnas på plats där medlemmarna finns samt svara på mail och

Läs mer

Nu blir Tyresö friskare och starkare»

Nu blir Tyresö friskare och starkare» Egna sidor från Friskis&Svettis Tyresö Nu blir Tyresö friskare och starkare» Foto: Thomas alvreten Verksamhetschefen har ordet Tack för att du stått ut Välkomna till ett nytt träningsår, en ny termin och

Läs mer

Södertälje. Träna dig klok Unga mår bra av träning. Box i fokus Gör dig beredd för kamp

Södertälje. Träna dig klok Unga mår bra av träning. Box i fokus Gör dig beredd för kamp Södertälje TRÄNA TILLSAMMANS MED FAMILJEN ÅLDERSGRÄNSER FÖR VÅRA OLIKA TRÄNINGSPASS SID 6. Box i fokus Gör dig beredd för kamp Nävarna knyts och koncentrationen är total. Slag efter slag träffar mitsarna.

Läs mer

Sollentuna. Värdering 10 Lätt att börja, lätt att fortsätta

Sollentuna. Värdering 10 Lätt att börja, lätt att fortsätta 2-13 we want you! Friskis&Svettis sollentuna växer. därför behövs flera funktionärer. anmäl ditt intresse i receptionen. foto: ilea hajalmarsson Grundfys Bra och kul teknikträning Grundfys är en ny träning

Läs mer

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014

Å rsredovisning. Friskis&Svettis Skara. Innehåll. Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Friskis&Svettis Skara Årsredovisning 2014_C3 1 ( 8) Å rsredovisning Friskis&Svettis Skara Räkenskapsår 1 januari 31 december 2014 Organisationsnummer 868400-9932 Innehåll Verksamhetsberättelse... 2 Verksamheten...

Läs mer

Västerås. Jympa enkel. Gym i cirkel. Med fokus på uthållig styrka. En inspiration till rörelseglädje

Västerås. Jympa enkel. Gym i cirkel. Med fokus på uthållig styrka. En inspiration till rörelseglädje Västerås SOMMARENS BÄSTA NYHET! TA MED ALLA DU KÄNNER OCH KOM PÅ UTEJYMPA! LÄS MER SID 6 foto: anna wittur Jympa enkel En inspiration till rörelseglädje Två dagar i veckan är det enkeljympa på F&S. Enkla

Läs mer

ESKILSTUNA. Verksamhetsberättelse & ÅRSBOKSLUT

ESKILSTUNA. Verksamhetsberättelse & ÅRSBOKSLUT ESKILSTUNA 214 Verksamhetsberättelse & ÅRSBOKSLUT INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 3 2. Presentation av Friskis&Svettis 4 3. IF Friskis&Svettis Eskilstunas Organisation 214: 5 Funktionärer 6 Medlemmar

Läs mer

PR, marknadsföring och kommunikation

PR, marknadsföring och kommunikation PR, marknadsföring och kommunikation Innehåll Pysslingen Skolors mål och aktiviteter De enskilda skolornas mål och aktiviteter Varumärke Profilprodukter Nå ut med en nyhet Intranät Chefsbrevet Skolans

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö

VERKSAMHETSPLAN. Friskis&Svettis Tyresö 2014 VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Tyresö Inledning Verksamhetsplan Verksamhetsplanen är till för alla funktionärer i föreningen. Tanken är att den ska fungera som en vägvisare och ett hjälpmedel i det

Läs mer

Sollentuna sin. Rostar inte Starka seniorer gymtränar ihop. Morgonträning Energiboost för hela dagen

Sollentuna sin. Rostar inte Starka seniorer gymtränar ihop. Morgonträning Energiboost för hela dagen 3-12 medlem nr 4 000 Söndag den 12 februari fick Friskis&Svettis sin 4 000:nde medlem. Morgonträning Energiboost för hela dagen Ge kroppen en svettig morgonstart och du får en uppiggande effekt hela dagen.

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Det här är Friskis&Svettis

Det här är Friskis&Svettis Våren 2014 ÄLMHULT Hi everyone! Vinter-OS i Ryssland, fotbolls-vm i Brasilien och en ny säsong hos Friskis&Svettis i Älmhult, 2014 känns redan som ett fantastiskt år. Som om inte detta vore nog i år firar

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130819 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-21.15 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Isabel Lindbom Hussein

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012

Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsplan för insatser mot langning i Västra Götalands län 2012 Kommunikationsutmaning/syfte Bakgrund Effekt/önskat resultat Kommunikationsmålgrupp/mottagare Övergripande mål - motverka och minska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis&Svettis i Trosa 2015-03-29

Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis&Svettis i Trosa 2015-03-29 1(7) Protokoll fört vid årsmöte för IF Friskis&Svettis i Trosa 2015-03-29 1. Fastställande av röstlängd Ordförande Kristina Svensson Pettersson förklarar mötet öppnat. Mötet beslöt att fastlägga röstlängd

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC

RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC 2011-12-05 Sid 1(6) RIKTLINJER FÖR ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER INOM SMC Text: Petra Holmlund 2011-12-05 Sid 2(6) SMC:s sociala medie-ansikte utåt För en intresseorganisation som kan sociala medier utgöra

Läs mer

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen.

Örebro 2. Året som gått SID 2. Ett händelsefyllt år har gått mot sitt slut. Läs hela berättelsen. Örebro 2 2015 Ta med dig barnen Träning ska vara lättillgängligt. Därför erbjuder vi barnpassning så att även du som har svårt att få barnvakt kan komma iväg och träna. Våra barnvärdar finns på plats fem

Läs mer