IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 IF Friskis&Svettis Karlstad VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 Bilaga till Verksamhetsberättelse 2013 Uppfyllelse av strategiska målområden - Styrkortet Varje tertial följs styrkortets resultat/aktivitetsmål upp. Målen har fyra olika koder 0, 1, 2, 3 samt givits olika färger för att bli mer lättläsliga: en 1:a (rött); målet ej uppfyllt. En 2:a (gult); målet delvis uppfyllt. En 3:a (grönt); målet uppnått. 0 innebär att målet inte är aktuellt för perioden. Några av målen och måtten hänvisar till planerade medlems- och funktionärsundersökningar Dessa mått redovisas av förklarliga skäl ej i 2013 års styrkort. Andra mål och mått är tillämpbara endast vissa tertial tex 1:a och 3:e, varför de i tertial 2 fått "0", dvs ej aktuellt för perioden. De fyra strategiska målområden som definierats för 2013 redovisas är: Medlemmar Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. Personal & Funktionärer Engagerade, delaktiga och leende. Verksamhet Hög kvalitet under ständig utveckling. Ekonomi En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Varje målområde med dess mål och mått redovisas i det balanserade styrkortet

16 Friskis&Svettis Karlstad 2013 Medlemmar - Lustfylld träning av hög kvalité. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Medlemsfokus God tillgänglighet Resultatet för medlemsenkäten för 2014 är lika med eller över 1. Andel frågeställningar med resultat lika med genomsnittet för eller över genomsnittet för Ökat medlemsinflytande 2. Antal genomförda medlemsförslag Överraska medlemmarna. Öka dialogen med med medlemmarna om hur Friskis&Svettis ser på träning. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen Följa vår antidopingpolicy. 5. Antal aktiviteter Minst 90 timmars öppet per vecka under högsäsong 6. Antal timmar/vecka/högsäsong ledarledda pass per vecka/högsäsong. 7. Antal pass per vecka/säsong God spridning av Gruppträning och individuell träning. 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) Antal övrig gruppträning Antal spinningpass Antal utepass Öka tillgängligheten av instruktörer i gymmet. 12. Antal tillfällen Ändamålsenliga lokaler Ren och välskött Syrefabrik. 13. Antal inlämnade beröm Bra kommunikation & marknadsföring Följa kommunikationsplanen 14.Antal inlämnade klagomål Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen Antal pressreleaser samt mediahändelser

17 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 God kompetensförsörjning (funktionärer) God kompetensförsörjning (medarbetare) Leva värderingarna Balans i antal funktionärer. Alla nyrekryterade har en introduktionsplan och tilldelas en fadder. Alla nyanställda har en introduktionsplan Alla medarbetare har en personlig utvecklingsplan. Öka kunskapen bland funkisarna om våra värderingar genom en aktivitet/månad. 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. 20. Antal medarbetare som har en utvecklingsplan Antal utförda aktiviteter. Öka andlen funktionärer som fått boken Antal funktionärer som fått boken Hålla grytan puttrande Resultatet i funktionärsenkäten för 2014 är lika med eller över 23. Andel frågeställningar med resultatet lika genomsnittet för med eller över genomsnittet för Öka andelen ideellt aktiva i olika projekt och arrangemang. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt God arbetsmiljö för medarbetare Personalen: Mått via medarbetarkrysset varje tertial: Trivs på jobbet. 25. Andel Har möjlighet att påverka. 26. Andel Har en rimlig arbetsbelastning 27. Andel Alla deltar aktivit i arbetsmiljöarbetet % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Gott ledar- och medarbetarskap Medarbetarsamtal och lönesamtal genomförs enligt plan. 29. Antal medarbetare och lönesamtal

18 Verksamhet - Hög kvalitet under ständig utveckling Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Kunskapsbaserat och ändamålsenligt träningsutbud. Kompetenta ledare, instruktörer och övriga funktionärer. Kvalitets- och förbättringsarbete Säker verksamhet Miljömedvetenhet God följsamhet till Riks regler och riktlinjer. 30. Antal ändringar Medverka i minst en av Riks testverksamheter. Alla ledare och instruktöre har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Riks. Alla övriga funktionärer har adekvat utbildning för sitt uppdrag via Friskis&Svettis Karlstad. 32. Antal grundutbildade (ettan). 33. Antal vidareutbildade. 34. Antal grundutbildade Alla ledare och instruktörer erbjuds uppföljning (LUF) årligen. 35. Antal uppföljningar Alla receptionister ska uppföljas (RUF) årligen. 36. Antal uppföljningar Utreda behovet av regelbundenheten i värduppföljningen (VUF) samt ta fram nytt system för uppföljning av värdar. Alla medarbetare och funktionärer känner till att handlingsplanen (pärmen) för Kris och Stöd finns. Medarbetare och receptionister kan HLR Övriga funktionärer som önskar kan HLR. 31. Antal testverksamheter. 37. Utredning gjord. 38. Nytt utvecklat system för (VUF) finns och har prövats Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. 41. Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning Fasställa handlingsplanen för miljöarbete. 42. Planen fasställd Minst tre aktiviteter ur handlingsplanen för miljöarbetet genomförs. 43. Antal aktiviteter

19 Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. Framgångsfaktorer Mål Mått T1 T2 T3 Ekonomi i balans Friskis&Svettis Karlstad redovisar kr * eller bättre 44. Målet kr eller mer, är uppnått. resultat. * Att målet är ett negativt resultat beror på att vi alltid sätter det ekonomiska resultatet efter avskrivningar och räntor. Under 2012 reviderades Syrefabrikens avtal vilket ledde till att vi skriver av de investeringar som gjorts i Syrefabriken snabbare än vad som början var avsikten = Ej aktuellt för perioden 1 = Resultatmål/aktivitetsmål ej uppfylld Aktivitet/mätning ej genomförd eller påbörjad inom planerad tid (avser ej kvartal 4) 2 = Resultatmål/aktivitetsmål delvis uppfylld Resultatmål, mätning pågår, bedöms nå önskat mål Aktivitetsmål ej klar, men aktivitet påbörjad 3 = Resultatmål/aktivitetsmål uppnått

20 Medlemmar - Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen. T1 Mått Aktiviteter 2. Antal genomförda medlemsförslag. 8 st: 1. "Sminkspeglar" uppsatta i damernas omklädningsrum. 2. Fler kettlebells inköpta till funtionella hörnan. 3. Fler handtag till dragmaskinerna. 4. Fler TMI-pass på schemat. 5. Kompletterande utrustning till stretchhörnan. 6. Fler medelpass (jympa) efter Fler seniorpass. 8. Fler HIT-pass. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen kommunikation kring årsmötet, medlemsförslag till nya lokalen) 5. Antal aktiviteter. Startat arbetet med Revaccinering av föreningen. Informationsåtgärder om otillåtna subsstanser i kosttillskott. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka januari - april. 7. Antal pass per vecka/säsong. 99 pass/vecka (INKLUSIVE UTE) 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 31 pass/vecka i snitt under första tertialet 9. Antal övrig gruppträning 34 pass/vecka i snitt under första tertialet 10. Antal spinningpass. 26 pass/vecka i snitt under första tertialet. 12. Antal tillfällen 4 fasta tider/vecka med tillgänglig instruktör i gymmet. 13. Antal inlämnade beröm Våra lokalvårdare får bekräftade för sitt jobb så gott som varje dag. Ett tiotal medlemmar har under tertialet tagit direkt kontakt med dem för att tala om att de gör ett bra jobb. En medlem kom direkt till VC med beröm att det är så "välstädat" (mars). 14.Antal inlämnade klagomål. Inga inlämnade klagomål. 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. Påskägg gömdes för medlemamrna att leta upp med ledtråder via faacebook under påsken. 4st (starta facebooksidan med flera inlägg i månaden som uppmanar till kommentarer, möjlöighet för funktionärer att kommentera på funktionärssidan, rolig och aktiv 12st (Förbättra den interna kommunikationen, Se till att funktionärer vet mer om föreningen åt vilket håll vi är på väg och hur olika arbetsprocesser går genom att ge mer insyn i artiklarna, Ha en fungerande kommunikation med medlemmar via sociala medier, Snyggare medlemsinfo, Synas i media på redaktionell yta, Ordna evenemang: Spin of Hope och Jubileum, Gör en snygg helsidesannons, Fokusera på målgrupp Unga genom en guide för ungdomar internt och externt. Starta Facebooksida, Förbättra appen, Annons morgontidning, Ny schemafolder att dela ut). 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 6st (inför jubileum, efter jubileum, inför spin of hope, efter spin of hope, vi ska flytta, vi vill flytta till norra fältet) och 16st mediahändelser som utfall från utskick (Jubileum 5, spin of hope 2, Ny lokal 8, Uppslag i NWT om seniorträning efter studenthjälp) samt 6st mediahändelser utan vår påverkan (lokalflytt 3, bloggare 3) T2 2. Antal genomförda medlemsförslag. 4 st. En namnändring på pass från barnvänligt till barntillåtet. Inköp av klocka till spinsalen Förändrade öppetttider under sommaren 6.30 mot tre vardagar/vecka. Två dagar öppnar vi Inköp av kompletterande utrustning till gymmet

21 Fortsättning...Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen T2 3. Antal överraskningar. 2 st. Rekrytering av nya receptionister, fler killar var målet. Små lappar med önskade egenskaper sattes upp i gymmet. Sommarhälsning till våra funktionärer, ett oväntat vykort med snällt budskap. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen 2 st. Fortsättning på lokalen-lappar, återkoppling. Fokus på synpunktshantering till Facebooksida istället för "förslagslåda". 5. Antal aktiviteter. 2 st. Revaccinering genomförd. Info på facebook om revaccinering samt betydelse om denna. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka doch ej under sommaren (19 juni - 25 augusti). 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 29 pass på höstens schema (ink. Puls och Station) 9. Antal övrig gruppträning 37 pass/vecka i snitt under första tertialet 10. Antal spinningpass. 33 pass/vecka i snitt under andra tertialet. 11. Antal utepass 4 st / vaeck under hösten fram tills vädret/underlaget ej tillåter längre. 12. Antal tillfällen 81 tillfällen. 13. Antal inlämnade beröm 14.Antal inlämnade klagomål. Våra lokalvårdare får fortsatt beröm för sitt jobb och nu har motionärerna börjat lyfta på fötterna och anpassa sina val i gymmet för att de ska få "fortsätta göra ett bra jobb". Inga klagomål. 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 15 st. Den interna kommunikationen, bland annat fixa-lapp Öka trivseln, vad som gäller samt snyggt material, uppdaterade rabattkuponger bland annat Se till att medlemsinfo uppdateras Ha en fungerande kommunikation med medlemmar via sociala medier Närvara på mässor, universitetet terminstart Synas i media på redaktionell yta, PR och debattartiklar Gör en snygg helsidesannons, träna ute x2 Målgrupp: Unga, guide att dela ut till medlemmar och Flyer familj Bli mer digitala, digitalt önskeformulär till Karin för funkisar Ny schemafolder att dela ut Höstkampanj Förbättra hemsidan Förbättra funktionärssidan 16. Mediahändelser Som vi tagit initiativ till: Svar på debattartikel om arenaområde, 2 mediahändelser Som vi blir omnämnda i: Arenaområdet, 7 mediahändelser

22 Fortsättning...Medlemmar -Väljer Friskis&Svettis igen och igen och igen T3 2. Antal genomförda medlemsförslag. Inköp av diverse utrustning till gymmet, bla kettlebells och kuddar till skivstänger. Efter medelmsförslag har vi också specificerat vad skivstängerna i gymmet väger. Fler viktskivor till lilla salen är inköpta. 3. Antal överraskningar. 4. Antal aktiviteter som ökar dialogen December: Julklappsrim Facebook: Den som först skriver i en kommentar vad det är för julklapp får innehållet! September: Höstkampanj med filmer på Facebook. Oktober: Spontan utdelning av sadelskydd till alla cyklande medlemmar utvalda dagar. Upprättande av åsiktstavla, Ge input till matpolicy, Kom på extra årsmöte och gör din röst hörd, Aktiva frågor på Facebook (5 st), Tyck till om skivstången. 5. Antal aktiviteter. 4 personer dopingtestades i november. 7. Antal pass per vecka/säsong. 101 (INKLUSIVE UTE) ledarledda pass i höst. 6. Antal timmar/vecka/högsäsong. 90 timmar/vecka sept - dec. 8. Antal intensiteter (soft, bas,medel, intensiv) 31 pass/vecka 9. Antal övrig gruppträning 31 pass/vecka 10. Antal spinningpass. 33/vecka 11. Antal utepass 2/vecka 12. Antal tillfällen 112 tillfällen har instruktörer varit tillgängliga i gymmet 13. Antal inlämnade beröm 36 beröm direkt till städ eller till receptionen. 14.Antal inlämnade klagomål. Inga inlämnade klagomål 15. Antal aktiviteter ur kommunikationsplanen. 22 st som tex innefattar inlägg på hemsida och funktionärssida, Medlemsinfon, Affischer, Egen bioreklam, diverse annonser, Flyers och diverse kommunikationsstöd. 16. Antal pressreleaser samt mediahändelser. 8 st presshändelser innefattande pressmedelanden, en debattartikel samt 16 omnämnanden. 7. Antal pass per vecka/säsong. 98 pass under hösten/vecka

23 Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. T1 Mått Aktiviteter 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 3 blivande gyminstruktörer samt 7 spin- /jympa-övrig gruppträning. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 10 ledare/instruktörer. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. RA har en introduktionsplan som följs. För vår andra receptionist har ännu inte en introduktionsplan upprättats. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Alla utom de två senaste som rekryterats (i mars och april) har en utvecklingsplan. 21. Antal utförda aktiviteter. 3st (januari, februari och mars). 22. Antal funktionärer som fått boken st: 10 st "ettor", 4 gymvärdar, 3 receptionister, 2 banrvärdar. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 8 st enkäter utdelade. 7 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,1 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 8,7 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,5 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Justeringar i arbetsmiljön (flytt av belysning samt förbättrade arbetsstationer) ute receptionen har gjorts. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. 52st (16st i jubileum, 4st fotoaktiviteter med fotograf, Funktionärsdag 16 personer. Spin-of Hope 16 personer). 34. Antal grundutbildade. 12 personer gick F&S Karlstads utbildning "Ny i Friskis" i januari. T2 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. Hela 17 personer fördelat på 3 gyminstruktörer, 2 skivstång, 1 step, 1 aerobic, 1 dans, 4 cirkelfys, 2 spinning, 1 jympa. 2 Träna Ute. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 12 nya receptionister, 3 st nya instruktörer. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. 4 st introduktionsplaner (checklistor för nyanställda timvikarier) har upprättats. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Utvecklingsplaner tas fram i samband med medarbetarsamtal, medarbetarsamtalen sträcker sig in i T Antal utförda aktiviteter. 4 st. maj - augusti. 22. Antal funktionärer som fått boken st, dvs de grundutbildade 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. 4 st (schemagrupp värdar), 4 st kommunikationstips. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 9 st enkäter utdelade. 7 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,7 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 7,7 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,7 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) 2 st. Förbättringsåtgärder föreslagna genom medarbetarkryss. Oljud vid kanslidörren, automatisk dörrstängning införskaffad. Bättre schema för en av de anställda till nästa sommar. 29. Antal medarbetare och lönesamtal. Medarbetarsamtalen påbörjade men alla ej genomförda innan tertialets utgång. 34. Antal grundutbildade övriga funkisar. 22 st 32. Antal grundutbildade (ettan). 10 personer. 33. Antal vidareutbildade. 7 st vidareutbildning av tidiager utbildade ledare samt 10 "ettor" som gått träningsformsutbildning.

24 Fortsättning. Funktionärer - Engagerade, delaktiga och leende. T3 17. Antal rekryteringar till verksamhetens behov. 4 st till gruppträningen. 18. Antal nyrekryterade som har en introduktionsplan. 4 ledare för gruppträning. 4 st i receptionen och 1 barnvärd. 19. Antal nyanställda som har en introduktionsplan. Ej aktuellt för T3. Totalt 5 st introduktionsplaner (checklistor för nyanställda timvikarier) har upprättats under året. 20. Antal nyanställda som har en utvecklingsplan. Ej aktuellt för T3. Totalt antal framtagna utvecklingsplaner för nyasntällda 5 st. 21. Antal utförda aktiviteter. 8 st innefattande värderingar för funktionärer (blogg), värderingar för FUNKA film, värderingar för matpolicy samt Facebook. 22. Antal funktionärer som fått boken stycken av våra nya värdar/receptionsvärdar. 5 st nyrektyterarde ledare. 24. Antal ideellt aktiva i genomförda projekt. Stora delar av årets stora inspirationsdag för funktionärer; "FUNKA13" genomfördes med idella krafter. Tre personer planerade och genomförde tillsammans med två ur personalen denna dag som blev en av de bästa någonsin. Dagen genomfördes med totalt 10 idellt engagerade. 2 receptionsvärdar i Mitt i City, 4 receptionsvärdar Öppet Hus, 1 passvärd Funka st deltog i Friskis&Svetisloppet i april. Foto: 1 tillfälle. PR: 4 tillfällen. Mått via medarbetarkrysset varje tertial: 9 st enkäter utdelade. 4 st inlämnade 25. Andel. Betyget 9,25 av 10 möjliga. 26. Andel. Betyget 9,5 av 10 möjliga. 27. Andel. Betyget 8,5 av 10 möjliga % deltar i att genomföra SAM (Samordnad arbetsmiljö) Inga avviklelser noterade under tertialet. Och totalt sett godkänt under året. 29. Antal medarbetare och lönesamtal. Alla anställda erbjöds och deltog i medarbetarsamtal. De fem som avsågs i årets lönerevisin fick alla sina samtal innan årets utgång. 34. Antal grundutbildade. Alla nya funktionärer klara i andra tertialet. 36. Antal uppföljningar. 12 st receptionsuppföljingar. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i 19 st HLR utbildade receptiopnister. Alla tikksvidareanställda samt vikerier för lediga tilsvidareanställnigar. utbildningen/uppdateringen.

25 Verksamhet - Hög kvalitet under ständig utveckling Mått Aktiviteter T1 31. Antal tesverksamheter. F&S Karlstad deltar i testverksamheten flex/soft. 32. Antal grundutbildade (ettan). 10 st. 33. Antal vidareutbildade. 26 spinledare uppdatering i "nya spin".16 st på spinintervallkurs. 7 st jympa- och övrig gruppträning. 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer, 16 spin/jympa. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till Handlingplanen uppdaterad efter årsmötet. Personalen, styrelsen och receptionisterna har tagit del av och signerat. handlingsplanen. 40. Antal medarbetare och receptionister som har deltagit i utbildningen/uppdateringen. I januari uppdaterades alla tillsvidareanställda (ej tjänstlediga) i D-HLR. Alla receptioniser uppdaterades i HLR under hösten 2012,vilket innnebär att de alla har kunskapen färsk. Ett ständigt pågående arbete med uppdateringar. T2 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer. 36. Antal uppföljningar. Nytt uppföljningssystem under uppbyggnad. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. handlingsplanen. 43. Antal aktiviteter. Ny kyl är inköpt, vilket minskat förbrukningen av el då den nya kylen har dörrar. Även bullernivån är markant sänkt! T3 30. Antal ändringar. Vi hararbetat med Alla barnen-projektet enligt Riks riktlinjer: 14 september, Herrhagsfestivalen, 28 september MimiRöris på familj samt visat upp MiniRöris på Mitt i City vid två tillfällen den 20 och 23/11. Dessutom kördes en pausjympa (MiniRöris) för Apoktekets personal i Karlstad i samband med deras "Sverigeresa". 31. Antal testverksamheter. Totalt en testverksamhet under året. 32. Antal grundutbildade (ettan). 7 st. 33. Antal vidareutbildade. 10 st: 2 junior, 1 dans, 1 medel, 3 gyminstruktörer. Samt tidigare utbildade 1 yoga, 1 station, 1 st kettlebellsutb. 35. Antal uppföljningar 2 st gyminstruktörer, 5 st gruppluffningar spinning, 3 gruppluffningar jympa, 6 enskilda. 36. Antal uppföljningar (RUF) Allaidella receptionister har följts upp genom en ny framtagen RUFningsmetod En omorganisering har påbörjats viket innebär att värdrollen kommer att förändras. Målen ej längre aktuella. 39. Antal aktiviteter för att medarebetare och funktionärer ska känna till handlingsplanen. Inga aktiviteter gjorda under T Antal övriga funktionärer som deltagit i utbildning. Inga HLR utbildningar utöver personal och receptionsvärdar. 42. Planen fasställd. Planen fasställd av styrelsen under tredje tertialet. 43. Antal aktiviteter. 1 aktivitet: "timerar" har monterats på våra uppvärmningsmaskiner på loftet.

26 Ekonomi - En ekonomi som medger stabil och uthållig verksamhet. T1 Ej aktuellt. T2 Ej aktuellt. T3 44. Målet kr eller mer, är uppnått. Målet uppfyllt: kr redovisades.

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse

träningsglädje verksamhetsberättelse miljö teknik svett spinning gruppträning gym hemsida medlemmar funktionärer personal styrelse svett hemsida bokslut 2012 sociala medier verksamhetsberättelse miljö teknik träningsglädje medlemmar funktionärer personal styrelse spinning gym gruppträning Friskis&Svettis Göteborg Friskis&Svettis Göteborgs

Läs mer

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010

Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 Verksamhetsberättelse IF FRISKIS&SVETTIS VÄSTERÅS 2010 IF Friskis&Svettis Västerås 2010 1 IF Friskis&Svettis Västerås Verksamhetsberättelse 2010 INNEHÅLL Välkommen 3 Ordförande har ordet 4 Händelser under

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. friskis&svettis göteborg. tvåtusenelva VERKSAMHETSBERÄTTELSE friskis&svettis göteborg tvåtusenelva 1 1 IF FRISKIS&SVETTIS GÖTEBORGS VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL Ordförande har ordet 3 Verksamhetschefen berättar 4 Händelser under året 5 Värderingar

Läs mer

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse

Friskis&Svettis Örebro. 2012 Verksamhetsberättelse Friskis&Svettis Örebro 2012 Verksamhetsberättelse Vi vet hur vi gör! När jag ser 2012 års verksamhet i backspegeln så kan jag se att det är ett år då vi förstärkt, byggt ut, renoverat och ventilerat. Det

Läs mer

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00

Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Friskis&Svettis IF Kalmar Protokoll 130910 Art: Styrelsemöte Plats: F&S Konferensrum Tid: 18.15-20.00 Närvarande: Frånvarande: Styrelse: Övriga: Bengt Sjöstedt ordf Nicklas Anderberg Katarina Zambrell

Läs mer

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN

IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN IF FRISKIS&SVETTIS NYNÄSHAMN ÅRSBERÄTTELSE 2014 1 SNABBFAKTA OM FÖRENINGEN 2014 2428st medlemmar 80 ideella funktionärer 20 olika pass per vecka 1700 kvm lokalyta varav 1280 kvm träningsyta 2st anställda

Läs mer

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare.

Stockholm 4. Träna fritt i Stockholms parker hela sommaren. Få tips och övningar till din sommarträning av Friskis&Svettis Personliga tränare. Stockholm 4 2014 RULLA FRAM Inlines passar dig som vill träna din kondition och åkteknik på ett varierat och tryggt sätt med erfarna inlinesledare. Du får en skön träningsupplevelse utomhus och gemenskap

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ

Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ 2015 Verksamhetsplan FRISKIS&SVETTIS TYRESÖ Inledning Verksamhetsåret 2015 präglas av aktiviteter som leder mot de långsiktiga målen i föreningens treårsplan och därmed föreningens syfte: att få mer människor

Läs mer

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata

Verksamhets. berättelse2012. Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Verksamhets berättelse2012 Text & foto där inte annat anges: Hanna Bata Ordförande Styrelsens årsberättelse 2012 Så lägger vi 2012 till handlingarna, ett år som inte liknar något annat i modern Friskis&Svettis

Läs mer

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning

Haninge. ung spinning funktionell träning core & core/spinning. Friskispressen. Allträningskort. sänkt pris. nu 2900:- taktik och träning Friskispressen Haninge missa inte! sänkt pris Allträningskort nu 2900:- foto: anna henriksson taktik och träning FOKUS PÅ ung spinning funktionell träning core & core/spinning Ordföranden har ordet GOTT

Läs mer

Stockholm 5. Lust har ingen gräns

Stockholm 5. Lust har ingen gräns Styrka och smidighet syns inte alltid på utsidan. Men lusten att röra sig ger dig oanade krafter. Därför har vi olika träningsformer och olika nivåer så att du kan hitta något som passar just dig. Alltför

Läs mer

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter

Eskilstuna. Gymmet växer och blir Multihall. En nyhet som får dig att sväva. Indoor walking. Nya möjligheter Välkommen till Sveaplan Träning på hög nivå! Att må bra och ha kul är det viktigaste Andreas Mallin, gyminstruktör Nya möjligheter Gymmet växer och blir Multihall Ett stort gym med moderna träningsmaskiner,

Läs mer

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset

Norrköping. Jympa bas och HIT Ytterligheter i ett stort utbud. Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset www.friskissvettis.se/norrkoping Han tog hem VINSTEN Johan Roth Är Bäst i Sverige text & foto: katarina ekeström Årets ledare är vår Johan Roth tog hem förstapriset Men på jobbet är det tvärtom han som

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 1 Friskis&Svettis Malmö 2014 blev ett turbulent år med en översvämning som drabbade Parkmöllan hårt, men en lyckad renovering av gymmet fick ett mycket positivt mottagande. Vi

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden

Verksamhetsberättelse 2014. Hemvårdsnämnden Verksamhetsberättelse 2014 Hemvårdsnämnden Innehållsförteckning 1 Organisation... 3 2 Viktiga händelser 2014... 4 3 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål... 6 4 Personalredovisning...

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB

Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB sida 1 (15) Verksamhetsbesök i särskilda boenden LSS, Humana Omsorg AB, juni - augusti 2011 med kommentarer och handlingsplan från Humana Omsorg AB 1 sida 2 (15) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning

Guide till dig som är. ansvarig för din förenings. gruppträning Guide till dig som är ansvarig för din förenings gruppträning KORPENS GRUPPTRÄNINGSSGUIDE 2 Varför denna guide? Den här guiden är främst till för dig som är gruppträningsansvarig i din förening. Kanske

Läs mer

Sollentuna. Spin puls Ny pulsbaserad spinning. Fråga Tiina Varför får man träningsvärk? 1:års

Sollentuna. Spin puls Ny pulsbaserad spinning. Fråga Tiina Varför får man träningsvärk? 1:års 5-12 1:års kalas! Friskis&Svettis har funnits i Stinsen i ett år. Var med och fira den 1 oktober. foto: Lea Hjalmarsson Spin puls Ny pulsbaserad spinning Håll koll på din spuls och spinningpasset blir

Läs mer

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen

På gymmet. finns något för alla sid 4. Friskispressen Örebro. Vårens schema Fullspäckat med träning! Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Friskispressen Örebro Älskar sitt uppdrag Madelene är yngst i styrelsen Vårens schema Fullspäckat med träning! Andreas och Martin testar F&S gym På gymmet finns något för alla sid 4 F&S Örebro har över

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3

1 (10) 201 ÅRSBERÄTTELSE Årsberättelse Friskis&Svettis Nynäshamn 2013 3 1 (10) ÅRSBERÄTTELSE 2013 Årsberättelse 2013 2 (10) IF Friskis&Svettis Nynäshamn avger härmed berättelse för föreningens verksamhet under tiden 1 januari 2013 31 december 2013. FÖRENINGEN Under 2013 fyllde

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer