ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD"

Transkript

1 ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD GÖ st LI

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARKITEKTSTUDENTERNA 3 Vad är ArkitektStudenterna? Varför ska jag bli medlem? Hur får jag information om ArkitektStudenternas verksamhet? Hur blir jag medlem och vad kostar det? UPPBYGGNAD 4 Organisationens syfte/verksamhetsidé Organisation STYRDOKUMENT 4 EKONOMI POSTER I ARKITEKTSTUDENTERNA 5 MÖTEN MED ARKITEKTSTUDENTERNA 6 Presidiet Studenthandläggare Lokalordförande Studentrepresentanter i Akademier, Nämnder och Utskott Studentrepresentant i en lokalförening Valberedning Verksamhetsrevisor Resor är arkit inred lands plane Boende PROJEKT 7 Att genomföra projekt Vilken typ av projekt kan man ordna? Vad får det kosta? SOCIALA MEDIER 8 VAL UNDER ETT VERKSAMHETSÅR 9 Studentspalten Blogg Facebook-sida Twitter Instagram Val till Presidium Val till studentrepresentant i Val till lokalordförande och lokal styrelse Nominering till studentrepresentant i Sveriges Arkitekters styrelse Val till verksamhetsrevisor Val till valberedning KONTAKT 10 s. 2

3 ARKITEKTSTUDENTERNA VAD ÄR ArkitektStudenterna? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters1 studentorgan och verkar som en intresse- och nätverksorganisation för alla studentmedlemmar vid Sveriges nio arkitektskolor2. Kärnan i verksamheten är utbytet mellan arkitekturdiscipliner, skolor och årskurser, samt kopplingen till arbetslivet. Vi värnar även om utbildningskvalitet och studiesociala frågor. Verksamheten bygger på medlemmarnas intressen och studentens möjlighet till att träffa andra studenter under givande och roliga former, så som medlemsinitierade projekt. Det medlemmarna ger till organisationen ska de få tillbaka i form av kunskap, energi och stärkt självkänsla i sin studiesituation. VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM I ArkitektStudenterna? Träffa andra arkitektstudenter och knyt nya kontakter under roliga och givande former. Få perspektiv på, och kunskap om, din utbildning och framtida yrkesroll. Arrangera och/eller delta på workshops/projekt med deltagare från landets alla arkitektutbildningar. Delta i och påverka den arkitekturpolitiska debatten. Få insikt i branschen genom medlemstidningen Arkitekten. Få samma service som fullbetalande medlemmar i Sveriges Arkitekter.3 Ans elle ege HUR FÅR JAG INFORMATION OM ArkitektStudenterna VERKSAMHET? I första hand på vår blogg [arkitektstudenterna.wordpress.com]. Få ett mail så fort den uppdateras genom att fylla i din e-postadress längst ner i högerspalten. På [www.arkitekt.se/student] finns mycket matnyttigt, som till exempel kontaktinformation, mötesprotokoll, blanketter och information om arkitekttävlingar. Gilla oss på Facebook [www.facebook.com/arkitektstudenterna] och få tips om aktuella workshops, intressanta länkar och en och annan bild. HUR BLIR JAG MEDLEM I ArkitektStudenterna OCH VAD KOSTAR DET? Eft me ter Du ansöker om studentmedlemskap i Sveriges Arkitekter på [www.arkitekt.se/student]. Studentmedlemskap kostar 25 kronor/månad och du betalar kvartalsvis. Hela inskrivningsterminen är dock gratis. Sve om pen och År en ark hur tik me 1. Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla 2. Arkitektur, KTH (Stockholm) Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsararkitektur, LTH (Lund) kitekter och planeringsarkitekter. Agendan är bred, Arkitektur samt Arkitektur och Teknik, Chalmers (Göteborg) med allt från fackligt arbete och branschbevakning till Arkitektur, UMA (Umeå) professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är Fysisk Planering, BTH (Karlskrona) att åstadkomma goda betingelser för medlemmarnas Inredningsarkitektur, HDK (Göteborg) yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering. Inredningsarkitektur, Konstfack (Stockholm) Förbundet har över medlemmar, varav Landskapsarkitektur, SLU Alnarp (Lomma) Landskapsarkitektur, SLU Ultuna (Uppsala) studentmedlemmar. 95 procent av landets yrkesverk3. Till exempel personlig rådgivning och förhandlingshjälp om du skulle få samma arkitekter är medlemmar. problem med en arbets- eller uppdragsgivare eller en praktikvärd. Nä råd hjä om tjä 10 s. 3

4 UPPBYGGNAD ORGANISATIONENS SYFTE/VERKSAMHETSIDÉ Vad är vi och varför finns vi? ArkitektStudenterna är en intresse- och nätverksorganisation för alla studenter, vid samtliga Sveriges arkitektutbildningar, där kärnan i verksamheten är utbytet mellan arkitekturdiscipliner, skolor, årskurser samt kopplingen till arbetslivet. Organisationen värnar om utbildningskvalitet och studiesociala frågor. Verksamheten bygger på medlemmarnas intressen och studentens möjlighet till att träffa andra studenter under givande och roliga former, så som medlemsinitierade projekt. Det medlemmarna ger till organisationen ska de få tillbaka i form av kunskap, energi och stärkt självkänsla i sin studiesituation. ORGANISATION Hur är organisationen uppbyggd? BLI MedLeM VAr Moderförbund: Sveriges Arkitekter, anslutna därigenom till Saco och Saco Studentråd Styrelse: ett presidium på fyra personer och en lokalordförande per skola Lokalförening: en på varje skola Medlem: alla studentmedlemmar i Sveriges Arkitekter Studenthandläggare: ArkitektStudenternas resurs på Sveriges Arkitekter STYRDOKUMENT Organisationen styrs av följande dokument (i hierarkisk ordning): ORGANISATIONEN VERKSAMHETEN KOMMUNIKATIONEN Stadga Visioner och Mål Värdegrund Verksamhetsplan Kommunikationsplan Sverige ternas, landska planeri ons- oc Sverige agenda och bra fession Ett vik förutsä nas yrk för ark innebä mycket igång d debatt EKONOMI ArkitektStudenternas budget är en del av Sveriges Arkitekters budget som fastslås på deras stämma vartannat år. Vill man påverka den budgeten så får man be om ett möte med förbundsdirektören samt ekonomichef tidigt det år då kommande stämma skall hållas (jämna år). Budgetens summa är alltså inte ett beslutsunderlag för ArkitektStudenternas årsmöte. De poster/objekt som ArkitektStudenternas budget är uppdelade på och fördelningen av pengar inom dessa, är bestämt av tidigare årsmöten och kan uppdateras på ett årsmöte vid behov. Fördelningen fungerar som riktlinjer för att styrelsen under sitt verksamhetsår skall kunna ta beslut om framförallt projektansökningar. För de övriga budgetposterna utom projekt/ verksamhet kan pengarna användas inom den post där de bäst behövs så länge de inte överskrider totalbudgeten, men för projekt/verksamhet-posten får pengarna endast användas till projekt, workshop och annan medlemsinitierad verksamhet. Studen Sverige stor vik medlem ArkitektStudenternas presidium kan godkänna utlägg på max 3000 kr och för belopp över det är det styrelsen som tar beslut om respektive projekt. De förtroendevalda i presidiet är sedan 2011 arvoderade. Dessa pengar betalas av Sveriges s. 4

5 Arkitekter och är inte en del av ArkitektStudenternas kostnader. Den totala summan för presidiets arvodering är kr/månad (innan skatt) och fördelningen av dessa pengar är beräknade på utifrån rekommendationer från LSU Sveriges Ungdomsorganisationer. Fördelningen är: Ordförande får 3/7 (4300 kr), Vice Ordförande 2/7 (2900 kr), Kassör 1/7 (1500 kr) och Sekreterare 1/7 (1500 kr). Utöver ArkitektStudenternas budget finns en budget för den totala studentverksamheten för Sveriges Arkitekter som inkluderar till exempel medlemsrekrytering och jobb och praktikinformation på skolorna, deltagande på Saco studentmässor och olika tillfälliga projekt ämnade att gynna studentmedlemmarna och förbundet i stort. Studenthandläggaren ansvarar för den budgeten, som likt ArkitektStudenternas, antas på Sveriges Arkitekters stämma. POSTER I ARKITEKTSTUDENTERNA PRESIDIET Presidiet leder styrelsens arbete. Det består av 4 personer fördelade på posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. De planerar och håller i verksamhetsårets möten. Presidiet ska vara lyhört för vad medlemmarna uttrycker och sätter därefter riktningen för verksamheten i linje med verksamhetsplanen. Arbetsfördelningen inom presidiet bestäms inbördes och detta dokument uppdateras därför årligen efter presidieskiftet i början av varje verksamhetsår. STUDENTSAMORDNARE Studentsamordnaren är heltidsanställd på Sveriges Arkitekters kansli och en resurs för ArkitektStudenterna. LOKALORDFÖRANDE På samtliga 9 skolor bör det finnas en vald lokalordförande som är ArkitektStudenternas representant på skolan. Dessa nio tillsammans med presidiet utgör ArkitektStudenternas styrelse. Lokalordförande ska närvara på StudRix som är ArkitektStudenternas styrelsemöten. Lokalordförandena har en central roll för ArkitektStudenternas verksamhet. De är länken mellan skolan och ArkitektStudenterna/Sveriges Arkitekters verksamhet. Att denna kommunikation fungerar åt båda vägar är en förutsättning för ArkitektStudenternas verksamhet. Kontakten, men framförallt förståelsen mellan skolorna och disciplinerna förutsätts hos lokalordföranden vara hög. BAr FÖr som stu STUDENTREPRESENTANTER I AKADEMIER, NÄMNDER OCH UTSKOTT Sveriges Arkitekter har fyra akademier. Det är akademierna för arkitektur, fysisk planering, inredningsarkitektur och landskapsarkitektur. De motsvarar de fyra olika arkitekturprofessionerna och har till uppgift att stödja yrkes- och kunskapsutveckling inom respektive område. Sveriges Arkitekters nämnder; tävlingsnämnden, invalsnämnden och etiska nämnden jobbar på liknande sätt men med mer specifika uppgifter. Likaså utskotten; miljö- och teknikutskottet (för tillfället nedlagt) samt utbildnings- och forskningsutskottet (UFU). ArkitektStudenterna väljer en studentrepresentant som kan svara för studenternas intressen och vara studenternas röst inom dessa akademier, utskott och nämnder (undantaget etiska nämnden och invalsnämnden då de inte jobbar med studentfrågor). STUDENTREPRESENTANT I EN LOKALFÖRENING Sveriges Arkitekter har förutom sina arbetsgrupper i form av akademier, nämnder och utskott nämnda ovan, ett antal (15 just nu) lokalföreningar runtom i Sverige. Dessa samlar medlemmarna inom ett geografiskt område och bedriver sin egna lokala agenda. I vissa av dessa lokalföreningar sitter det också studentrepresentanter, men dessa väljer lokalföreningarna in själva och ArkitektStudenterna har alltså ingen del i nominering eller inval till dessa. 4 s. 5

6 VALBEREDNING Valberedningen består av tre personer, varav en utnämns till sammankallande. Att sitta med i valberedningen är spännande och lärorikt och en bra merit för framtiden. Arbetet går ut på att uppmuntra studenter till att söka lediga poster, läsa de ansökningar som kommer in och sedan nominera lämpliga kandidater till de olika posterna. Valberedningens arbete är otroligt viktigt för ArkitektStudenterna. Valberedningen sitter på 1 års basis och väljs in på årsmötet. VERKSAMHETSREVISOR Verksamhetsrevisor är den person som granskar ArkitektStudenternas styrelses arbete under ett verksamhetsår. Uppdraget är att kontrollera att styrelsen följer stadgan, verksamhetsplanen och medlemsmötesbeslut. Kontakt mellan verksamhetsrevisorn och styrelsen sker löpande under mandatperioden. Inför årsmötet innebär uppdraget att skriva en revisionsberättelse där ArkitektStudenternas arbete under året kommenteras samt där verksamhetsrevisorn yrkar på huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller ej. MÖTEN MED ARKITEKTSTUDENTERNA Inom ArkitektStudenterna finns fyra tydligt definierade mötestyper. Dessa är i fallande storleksordning Årsmöte, Höstträff, Styrelsemöte och Presidiemöte. Studenterna ska även finnas representerade på Sveriges Arkitekters stämma som hålls vart annat år. På årsmötet och höstträffen deltar 5 personer från varje skola. Årsmötet är det formella mötet där beslut tas om organisationens verksamhet och hur den skall fungera under året. Mötet förläggs ofta i annat land. Stadgarna reglerar vad som måste göras på årsmötet. Höstträffen har ingen stadgereglerad uppgift och agendan sätts därför från år till år. Under båda nämnda möten introduceras ArkitektStudenternas verksamhet för nya studenter och ger tillfälle att mötas och byta erfarenheter. Studiebesök, gästföreläsningar, besök på skolor och workshops är exempel på ofta förekommande aktiviteter. Presidiemöten och styrelsemöten (STY) är för dem som redan är engagerade inom ArkitektStudenterna. Under presidiemöten deltar enbart presidiet medan styrelsemöten samlar styrelsen (presidie + lokalordförande från varje skola). Även dessa fungerar som viktiga mötesforum, men tyngdpunkten ligger på att föra verksamheten framåt i linje med verksamhetsplanen samt följa upp projekt och informera om relevanta händelser. Sveriges Arkitekters stämma hålls i november jämna år. Stämman är moderorganisationens högsta beslutande organ och medlemmarnas främsta tillfälle att påverka Sveriges Arkitekters verksamhet. Det är stämman som fattar beslut om Sveriges Arkitekters kommande verksamhetsområden och organisation de följande två åren fram till nästa stämma. Varje skola har ett 1-3 ledamotsplatser att fylla med studenter. Antalet ombud avgörs av hur många medlemmar det finns på varje enskild skola enligt principen 1 ombud per påbörjat 200-tal medlemmar på skolan. Möte Deltagare Fokus Övrigt Årsmöte (januari) Styrelsen + 5 repr./ skola + repr. för akademier och nämnder + valberedning + verksamhetsrevisor Styrelse, 5 repr./skola Avsluta verksamhetsår samt sätta riktlinjer för kommande år Äger vanligen rum i annat land, i stad med arkitektsskola Höstträff (oktober) STY (4 ggr/år) Styrelsen Presidie (4-6 ggr/ år) Presidiet Stämma (nov jämna år) Representanter från varje skola Byte av presidium Träffas, diskutera, göra studiebesök, uppmuntra engagemang Den löpande verksamheten och läget på skolorna GÖr stud LIte Arkit lokal Kallelse går ut minst fyra veckor i förväg Halvårsmöte. Hålls på någon av skolorna. En st dente av m Dess natio i Ark ansö Teambuilding för styrelsen Erfarenhetsutbyten Planering av kommande möten och den löpande verksamheten Kan göras i samband med STY. Presidiet har även skypemöten i perioderna mellan de fysiska mötena Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ Nominering av studentrepresentant till styrelsen görs i god tid innan stämman Natio återk s. 6

7 RESOR En stor del av ArkitektStudenternas verksamhet innebär resor. Ibland med upp emot 60 resenärer. För att detta skall kunna administreras på ett för alla tillfredställande vis är det viktigt att hitta bra rutiner. Resande ska fylla i ArkitektStudenternas resemall (erhålles via mail i samband med kallelsen) och bokning görs sedan av studenthandläggaren. Lokala BOENDE I möjligaste mån ordnas boende, på möten och under projekt, hemma hos, men när detta inte är möjligt bokar presidiet in gruppen på ett lämpligt vandrarhem. Boende till alla möten betalas av ArkitektStudenterna; kostnadsmedvetet tänkande gäller. PROJEKT ATT GENOMFÖRA PROJEKT HänG Med Os ArkitektStudenterna är en intresseorganisation som existerar genom studenters engagemang. Medlemmar i ArkitektStudenterna kan ansöka om ekonomiskt stöd genom att fylla i en projektmall som finns för nedladdning på ArkitektStudenternas hemsida. VILKEN TYP AV PROJEKT KAN MAN ORDNA? Fotograf: Mårten Espmarker Kärnverksamheten inom ArkitektStudenterna är mötet mellan de olika utbildningarna. Precis som Sveriges Arkitekter är ArkitektStudenternas organisation uppbyggd av medlemmar med bakgrund inom de fyra arkitektprofessionerna. Även om det kan tyckas självklart att de olika professionerna har mer gemensamt än vad som skiljer dem så har det inte alltid varit så. När Sveriges Arkitekter bildades 2002 var detta en sammanslagning av Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR), ArkitektFörbundet (AF), LandskapsArkitekternas Riksförbund (LAR), Sveriges Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR) och Fysiska Planerares Riksförbund (FPR). För att ytterligare öka förståelsen för de olika professionernas specifika kompetenser och stärka bilden av hur dessa kompletterar varandra är därför kärnan i verksamheten att träffas över utbildningsgränserna. Tumregeln är att projekt som genomförs med bidrag från ArkitektStudenterna omfattar minst två skolor, gärna med olika inriktning men det är inget krav. Projekten kan vara små eller stora, det är helt upp till dem som anordnar. Tänk prestationslöst; ordna hellre ett litet projekt än inget alls. Ett arkiv av genomförda projekt finns i Projektboken som finns på hemsidan. VAD FÅR DET KOSTA? Det finns ingen bestämd regel för vilka ekonomiska medel ett projekt kan få utan det är snarare upp till styrelsen och i synnerhet presidiet att känna av projektets betydelse för verksamheten. Projekt som rör sponsring av ett specifikt projekt på en utbildning kan även på sponsring av Sveriges Arkitekter (inte ArkitektStudenterna) på ibland upp till kr. Exempel på projekt är Chalmers Structural Challenge, LARKdagen och Fysplandagen. Projektmallen som finns på hemsidan ifylls och ju tydligare och noggrannare ifyllt med syfte och budget osv, desto troligare är det att ansökan blir godkänd. Läs även dokumentet Att genomföra projekt som finns på hemsidan för information om hela projektförfarandet. Vi finns på din skola! Din närmsta väg till at ArkitektStudenternas är genom lokalavdelni din skola. Ju fler vi är re blir det. På nästan a finns det en engagera relse som ser till att n vad som är på g. Alla medlemmar i Ark denterna är välkomna aktiviteter, oavsett om vill lyssna och fika elle brinner för att få enga Det gäller såklart ocks som funderar på att b och bara är nyfiken. 6 s. 7

8 s SOCIALA MEDIER ArkitektStudenterna finns på wordpress, Facebook, Instagram, och Twitter. Informationskanaler STUDENTSPALTEN Studentspalten är ArkitektStudenternas stående inslag i medlemstidningen Arkitekten. Det är en krönikaspalt som kan skrivas utifrån valfritt ämne. Ansvarig för att upprätta ett schema för vilken skola som skriver studentspalten samt att detta följs ligger hos vice ordförande. BLOGG ALLtId uppdaterad Sedan 2010 har ArkitektStudenterna en blogg för att öka kommunikationen mellan arkitektstudenter. Tanken är att den som får åka i väg på något i ArkitektStudenternas regi återkopplar detta i ett personligt inlägg på bloggen. Detta inlägg kan exempelvis bestå av text, några bilder eller en film. Annars kan inlägg handla om ArkitektStudenterna eller arkitektur på allehanda olika vis. Ansvarig för inläggen är inte ArkitektStudenterna utan studenten skriver under med eget namn. Gästkonto som kan användas av tillfälliga skribenter är (för lösenord se separat dokument): Användare: arkitektstudent Lösenord: maila presidiet på för att få tillgång till lösenordet Webadress: FACEBOOK-SIDA ArkitektStudenterna har en Facebook-sida som används som en mer interaktiv kontakt med medlemmar eller andra intresserade av ArkitektStudenterna än vad bloggen gör. Webadress: Arkitekten är nyhetsmagasinet för alla arkitekter och som ingår i medlemskapet. Här kan du läsa TWITTER om allt som påverkar arkitekter Twitterkontot är bra vid evenemang som exempelvis Almedalsveckan, Saco-möten, i yrkesutövningen. Genom att Arkitekturdagen. Mycket snabb och aktuell kommunikation förs via denna kanal. läsa Andra Arkitekten skaffar du dig organisationer, politiker, media är väldigt aktiva här. en bra inblick i arkitekters yrke och vardag. Arkitekten bevakar självklart även det som händer Användarnamn: arkstud på de olika utbildningarna. Där hittar du också de allra flesta platsannonserna som rör arkiinstagram tektjobb. Ett snabbt och enkelt sätt att förmedla i bildform alla trevliga stunder vi har. På Sveriges Arkitekters webbplats får du tillgång till aktuell information. Användarnamn: arkitektstudenterna Under rubriken För studenter hittar du allt som särskilt gäller dig som s annat hitt personer ArkitektS med. Du h Arkitekte terna på s book, Twi Sveriges kurser oc na. Några praktikinf du hanter studentm möjlighet Arkitekte rier till et s. 8

9 VAL UNDER ETT VERKSAMHETSÅR VAL TILL PRESIDIUM Ordförande Vice ordförande Varje år, på årsmöte Kassör Sekreterare VAL TILL STUDENTREPRESENTANT I Akademin för arkitektur Akademin för landskapsarkitektur Akademin för inredningsarkitektur Akademin för fysisk planering Sker löpande vid behov Utbildnings och forskningsutskottet (1 ordinarie + 3 adjungerade, alla från olika professioner) Ins OC MÖ Miljö och teknikutskottet (tillfälligt nedlagt) Tävlingsnämnden VAL TILL LOKALORDFÖRANDE OCH LOKAL STYRELSE Dessa val sker lokalt ute på skolorna och involverar inte valberedningen om inte detta önskas från sittande lokalordförande. 1 gång per år NOMINERING TILL STUDENTREPRESENTANT I SVERIGES ARKITEKTERS STYRELSE Sker vartannat år (jämna). ArkitektStudenterna nominerar enbart till denna post. Själva valet sker sedan på Sveriges Arkitekters stämma i november. I detta val är styrelsen valberedningen. 1 gång per 2 år VAL TILL VERKSAMHETSREVISOR VAL TILL VALBEREDNING Varje år, på årsmötet Kontakta valberedningen på 8 s. 9

10 KOntAKtA Oss! Kontakt Arkitektstudenterna Facebook: ArkitektStudenterna Instagram: ArkitektStudenterna Twitter: ArkStud BtH: Chalmers: HdK: Konstfack: KtH: LtH: slu Alnarp: slu ultuna: uma: Kontakt sveriges Arkitekter Storgatan 41 Box Stockholm Facebook: Sveriges Arkitekter Instagram: Sveriges_arkitekter Twitter: SvArkitekter s. 10

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition?

#ek14. Elevrådskongressen. Propositioner. Vad är en proposition? 14 Propositioner Elevrådskongressen #ek14 Vad är en proposition? Propositionerna är de förslag som förbundsstyrelsen lägger innan Elevrådskongressen. Propositionerna handlar om vad förbundsstyrelsen tycker

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013

KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR DISTRIKTSKONGRESS 2013 KONGRESSHANDLINGAR Distriktskongress Stockholm 2013 Lördagen den 25:e Maj 2013 kl 15:00 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Formalia 2.1. Fastställande

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Equmeniakyrkan på sociala medier

Equmeniakyrkan på sociala medier Februari 2015 Equmeniakyrkan på sociala medier Sociala medier används för att kommunicera, skapa relationer, främja dialog och dela kunskap. Sociala medier som exempelvis Twitter, Facebook och bloggar

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå

Reglemente. -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13. Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Reglemente -fastslaget av Luleå Studentkårs fullmäktige 2013-04-13 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ks@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/31 Innehållsförteckning 1. Reglemente för ekonomi

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer