ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD"

Transkript

1 ÖVERSIKT ARKITEKTSTUDENTERNAS UPPBYGGNAD GÖ st LI

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARKITEKTSTUDENTERNA 3 Vad är ArkitektStudenterna? Varför ska jag bli medlem? Hur får jag information om ArkitektStudenternas verksamhet? Hur blir jag medlem och vad kostar det? UPPBYGGNAD 4 Organisationens syfte/verksamhetsidé Organisation STYRDOKUMENT 4 EKONOMI POSTER I ARKITEKTSTUDENTERNA 5 MÖTEN MED ARKITEKTSTUDENTERNA 6 Presidiet Studenthandläggare Lokalordförande Studentrepresentanter i Akademier, Nämnder och Utskott Studentrepresentant i en lokalförening Valberedning Verksamhetsrevisor Resor är arkit inred lands plane Boende PROJEKT 7 Att genomföra projekt Vilken typ av projekt kan man ordna? Vad får det kosta? SOCIALA MEDIER 8 VAL UNDER ETT VERKSAMHETSÅR 9 Studentspalten Blogg Facebook-sida Twitter Instagram Val till Presidium Val till studentrepresentant i Val till lokalordförande och lokal styrelse Nominering till studentrepresentant i Sveriges Arkitekters styrelse Val till verksamhetsrevisor Val till valberedning KONTAKT 10 s. 2

3 ARKITEKTSTUDENTERNA VAD ÄR ArkitektStudenterna? ArkitektStudenterna är Sveriges Arkitekters1 studentorgan och verkar som en intresse- och nätverksorganisation för alla studentmedlemmar vid Sveriges nio arkitektskolor2. Kärnan i verksamheten är utbytet mellan arkitekturdiscipliner, skolor och årskurser, samt kopplingen till arbetslivet. Vi värnar även om utbildningskvalitet och studiesociala frågor. Verksamheten bygger på medlemmarnas intressen och studentens möjlighet till att träffa andra studenter under givande och roliga former, så som medlemsinitierade projekt. Det medlemmarna ger till organisationen ska de få tillbaka i form av kunskap, energi och stärkt självkänsla i sin studiesituation. VARFÖR SKA JAG BLI MEDLEM I ArkitektStudenterna? Träffa andra arkitektstudenter och knyt nya kontakter under roliga och givande former. Få perspektiv på, och kunskap om, din utbildning och framtida yrkesroll. Arrangera och/eller delta på workshops/projekt med deltagare från landets alla arkitektutbildningar. Delta i och påverka den arkitekturpolitiska debatten. Få insikt i branschen genom medlemstidningen Arkitekten. Få samma service som fullbetalande medlemmar i Sveriges Arkitekter.3 Ans elle ege HUR FÅR JAG INFORMATION OM ArkitektStudenterna VERKSAMHET? I första hand på vår blogg [arkitektstudenterna.wordpress.com]. Få ett mail så fort den uppdateras genom att fylla i din e-postadress längst ner i högerspalten. På [www.arkitekt.se/student] finns mycket matnyttigt, som till exempel kontaktinformation, mötesprotokoll, blanketter och information om arkitekttävlingar. Gilla oss på Facebook [www.facebook.com/arkitektstudenterna] och få tips om aktuella workshops, intressanta länkar och en och annan bild. HUR BLIR JAG MEDLEM I ArkitektStudenterna OCH VAD KOSTAR DET? Eft me ter Du ansöker om studentmedlemskap i Sveriges Arkitekter på [www.arkitekt.se/student]. Studentmedlemskap kostar 25 kronor/månad och du betalar kvartalsvis. Hela inskrivningsterminen är dock gratis. Sve om pen och År en ark hur tik me 1. Sveriges Arkitekter är intresseorganisation för alla 2. Arkitektur, KTH (Stockholm) Sveriges arkitekter, inredningsarkitekter, landskapsararkitektur, LTH (Lund) kitekter och planeringsarkitekter. Agendan är bred, Arkitektur samt Arkitektur och Teknik, Chalmers (Göteborg) med allt från fackligt arbete och branschbevakning till Arkitektur, UMA (Umeå) professions- och arkitekturfrågor. Ett viktigt mål är Fysisk Planering, BTH (Karlskrona) att åstadkomma goda betingelser för medlemmarnas Inredningsarkitektur, HDK (Göteborg) yrkesutövning och därmed för arkitektur och planering. Inredningsarkitektur, Konstfack (Stockholm) Förbundet har över medlemmar, varav Landskapsarkitektur, SLU Alnarp (Lomma) Landskapsarkitektur, SLU Ultuna (Uppsala) studentmedlemmar. 95 procent av landets yrkesverk3. Till exempel personlig rådgivning och förhandlingshjälp om du skulle få samma arkitekter är medlemmar. problem med en arbets- eller uppdragsgivare eller en praktikvärd. Nä råd hjä om tjä 10 s. 3

4 UPPBYGGNAD ORGANISATIONENS SYFTE/VERKSAMHETSIDÉ Vad är vi och varför finns vi? ArkitektStudenterna är en intresse- och nätverksorganisation för alla studenter, vid samtliga Sveriges arkitektutbildningar, där kärnan i verksamheten är utbytet mellan arkitekturdiscipliner, skolor, årskurser samt kopplingen till arbetslivet. Organisationen värnar om utbildningskvalitet och studiesociala frågor. Verksamheten bygger på medlemmarnas intressen och studentens möjlighet till att träffa andra studenter under givande och roliga former, så som medlemsinitierade projekt. Det medlemmarna ger till organisationen ska de få tillbaka i form av kunskap, energi och stärkt självkänsla i sin studiesituation. ORGANISATION Hur är organisationen uppbyggd? BLI MedLeM VAr Moderförbund: Sveriges Arkitekter, anslutna därigenom till Saco och Saco Studentråd Styrelse: ett presidium på fyra personer och en lokalordförande per skola Lokalförening: en på varje skola Medlem: alla studentmedlemmar i Sveriges Arkitekter Studenthandläggare: ArkitektStudenternas resurs på Sveriges Arkitekter STYRDOKUMENT Organisationen styrs av följande dokument (i hierarkisk ordning): ORGANISATIONEN VERKSAMHETEN KOMMUNIKATIONEN Stadga Visioner och Mål Värdegrund Verksamhetsplan Kommunikationsplan Sverige ternas, landska planeri ons- oc Sverige agenda och bra fession Ett vik förutsä nas yrk för ark innebä mycket igång d debatt EKONOMI ArkitektStudenternas budget är en del av Sveriges Arkitekters budget som fastslås på deras stämma vartannat år. Vill man påverka den budgeten så får man be om ett möte med förbundsdirektören samt ekonomichef tidigt det år då kommande stämma skall hållas (jämna år). Budgetens summa är alltså inte ett beslutsunderlag för ArkitektStudenternas årsmöte. De poster/objekt som ArkitektStudenternas budget är uppdelade på och fördelningen av pengar inom dessa, är bestämt av tidigare årsmöten och kan uppdateras på ett årsmöte vid behov. Fördelningen fungerar som riktlinjer för att styrelsen under sitt verksamhetsår skall kunna ta beslut om framförallt projektansökningar. För de övriga budgetposterna utom projekt/ verksamhet kan pengarna användas inom den post där de bäst behövs så länge de inte överskrider totalbudgeten, men för projekt/verksamhet-posten får pengarna endast användas till projekt, workshop och annan medlemsinitierad verksamhet. Studen Sverige stor vik medlem ArkitektStudenternas presidium kan godkänna utlägg på max 3000 kr och för belopp över det är det styrelsen som tar beslut om respektive projekt. De förtroendevalda i presidiet är sedan 2011 arvoderade. Dessa pengar betalas av Sveriges s. 4

5 Arkitekter och är inte en del av ArkitektStudenternas kostnader. Den totala summan för presidiets arvodering är kr/månad (innan skatt) och fördelningen av dessa pengar är beräknade på utifrån rekommendationer från LSU Sveriges Ungdomsorganisationer. Fördelningen är: Ordförande får 3/7 (4300 kr), Vice Ordförande 2/7 (2900 kr), Kassör 1/7 (1500 kr) och Sekreterare 1/7 (1500 kr). Utöver ArkitektStudenternas budget finns en budget för den totala studentverksamheten för Sveriges Arkitekter som inkluderar till exempel medlemsrekrytering och jobb och praktikinformation på skolorna, deltagande på Saco studentmässor och olika tillfälliga projekt ämnade att gynna studentmedlemmarna och förbundet i stort. Studenthandläggaren ansvarar för den budgeten, som likt ArkitektStudenternas, antas på Sveriges Arkitekters stämma. POSTER I ARKITEKTSTUDENTERNA PRESIDIET Presidiet leder styrelsens arbete. Det består av 4 personer fördelade på posterna ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör. De planerar och håller i verksamhetsårets möten. Presidiet ska vara lyhört för vad medlemmarna uttrycker och sätter därefter riktningen för verksamheten i linje med verksamhetsplanen. Arbetsfördelningen inom presidiet bestäms inbördes och detta dokument uppdateras därför årligen efter presidieskiftet i början av varje verksamhetsår. STUDENTSAMORDNARE Studentsamordnaren är heltidsanställd på Sveriges Arkitekters kansli och en resurs för ArkitektStudenterna. LOKALORDFÖRANDE På samtliga 9 skolor bör det finnas en vald lokalordförande som är ArkitektStudenternas representant på skolan. Dessa nio tillsammans med presidiet utgör ArkitektStudenternas styrelse. Lokalordförande ska närvara på StudRix som är ArkitektStudenternas styrelsemöten. Lokalordförandena har en central roll för ArkitektStudenternas verksamhet. De är länken mellan skolan och ArkitektStudenterna/Sveriges Arkitekters verksamhet. Att denna kommunikation fungerar åt båda vägar är en förutsättning för ArkitektStudenternas verksamhet. Kontakten, men framförallt förståelsen mellan skolorna och disciplinerna förutsätts hos lokalordföranden vara hög. BAr FÖr som stu STUDENTREPRESENTANTER I AKADEMIER, NÄMNDER OCH UTSKOTT Sveriges Arkitekter har fyra akademier. Det är akademierna för arkitektur, fysisk planering, inredningsarkitektur och landskapsarkitektur. De motsvarar de fyra olika arkitekturprofessionerna och har till uppgift att stödja yrkes- och kunskapsutveckling inom respektive område. Sveriges Arkitekters nämnder; tävlingsnämnden, invalsnämnden och etiska nämnden jobbar på liknande sätt men med mer specifika uppgifter. Likaså utskotten; miljö- och teknikutskottet (för tillfället nedlagt) samt utbildnings- och forskningsutskottet (UFU). ArkitektStudenterna väljer en studentrepresentant som kan svara för studenternas intressen och vara studenternas röst inom dessa akademier, utskott och nämnder (undantaget etiska nämnden och invalsnämnden då de inte jobbar med studentfrågor). STUDENTREPRESENTANT I EN LOKALFÖRENING Sveriges Arkitekter har förutom sina arbetsgrupper i form av akademier, nämnder och utskott nämnda ovan, ett antal (15 just nu) lokalföreningar runtom i Sverige. Dessa samlar medlemmarna inom ett geografiskt område och bedriver sin egna lokala agenda. I vissa av dessa lokalföreningar sitter det också studentrepresentanter, men dessa väljer lokalföreningarna in själva och ArkitektStudenterna har alltså ingen del i nominering eller inval till dessa. 4 s. 5

6 VALBEREDNING Valberedningen består av tre personer, varav en utnämns till sammankallande. Att sitta med i valberedningen är spännande och lärorikt och en bra merit för framtiden. Arbetet går ut på att uppmuntra studenter till att söka lediga poster, läsa de ansökningar som kommer in och sedan nominera lämpliga kandidater till de olika posterna. Valberedningens arbete är otroligt viktigt för ArkitektStudenterna. Valberedningen sitter på 1 års basis och väljs in på årsmötet. VERKSAMHETSREVISOR Verksamhetsrevisor är den person som granskar ArkitektStudenternas styrelses arbete under ett verksamhetsår. Uppdraget är att kontrollera att styrelsen följer stadgan, verksamhetsplanen och medlemsmötesbeslut. Kontakt mellan verksamhetsrevisorn och styrelsen sker löpande under mandatperioden. Inför årsmötet innebär uppdraget att skriva en revisionsberättelse där ArkitektStudenternas arbete under året kommenteras samt där verksamhetsrevisorn yrkar på huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet eller ej. MÖTEN MED ARKITEKTSTUDENTERNA Inom ArkitektStudenterna finns fyra tydligt definierade mötestyper. Dessa är i fallande storleksordning Årsmöte, Höstträff, Styrelsemöte och Presidiemöte. Studenterna ska även finnas representerade på Sveriges Arkitekters stämma som hålls vart annat år. På årsmötet och höstträffen deltar 5 personer från varje skola. Årsmötet är det formella mötet där beslut tas om organisationens verksamhet och hur den skall fungera under året. Mötet förläggs ofta i annat land. Stadgarna reglerar vad som måste göras på årsmötet. Höstträffen har ingen stadgereglerad uppgift och agendan sätts därför från år till år. Under båda nämnda möten introduceras ArkitektStudenternas verksamhet för nya studenter och ger tillfälle att mötas och byta erfarenheter. Studiebesök, gästföreläsningar, besök på skolor och workshops är exempel på ofta förekommande aktiviteter. Presidiemöten och styrelsemöten (STY) är för dem som redan är engagerade inom ArkitektStudenterna. Under presidiemöten deltar enbart presidiet medan styrelsemöten samlar styrelsen (presidie + lokalordförande från varje skola). Även dessa fungerar som viktiga mötesforum, men tyngdpunkten ligger på att föra verksamheten framåt i linje med verksamhetsplanen samt följa upp projekt och informera om relevanta händelser. Sveriges Arkitekters stämma hålls i november jämna år. Stämman är moderorganisationens högsta beslutande organ och medlemmarnas främsta tillfälle att påverka Sveriges Arkitekters verksamhet. Det är stämman som fattar beslut om Sveriges Arkitekters kommande verksamhetsområden och organisation de följande två åren fram till nästa stämma. Varje skola har ett 1-3 ledamotsplatser att fylla med studenter. Antalet ombud avgörs av hur många medlemmar det finns på varje enskild skola enligt principen 1 ombud per påbörjat 200-tal medlemmar på skolan. Möte Deltagare Fokus Övrigt Årsmöte (januari) Styrelsen + 5 repr./ skola + repr. för akademier och nämnder + valberedning + verksamhetsrevisor Styrelse, 5 repr./skola Avsluta verksamhetsår samt sätta riktlinjer för kommande år Äger vanligen rum i annat land, i stad med arkitektsskola Höstträff (oktober) STY (4 ggr/år) Styrelsen Presidie (4-6 ggr/ år) Presidiet Stämma (nov jämna år) Representanter från varje skola Byte av presidium Träffas, diskutera, göra studiebesök, uppmuntra engagemang Den löpande verksamheten och läget på skolorna GÖr stud LIte Arkit lokal Kallelse går ut minst fyra veckor i förväg Halvårsmöte. Hålls på någon av skolorna. En st dente av m Dess natio i Ark ansö Teambuilding för styrelsen Erfarenhetsutbyten Planering av kommande möten och den löpande verksamheten Kan göras i samband med STY. Presidiet har även skypemöten i perioderna mellan de fysiska mötena Sveriges Arkitekters högsta beslutande organ Nominering av studentrepresentant till styrelsen görs i god tid innan stämman Natio återk s. 6

7 RESOR En stor del av ArkitektStudenternas verksamhet innebär resor. Ibland med upp emot 60 resenärer. För att detta skall kunna administreras på ett för alla tillfredställande vis är det viktigt att hitta bra rutiner. Resande ska fylla i ArkitektStudenternas resemall (erhålles via mail i samband med kallelsen) och bokning görs sedan av studenthandläggaren. Lokala BOENDE I möjligaste mån ordnas boende, på möten och under projekt, hemma hos, men när detta inte är möjligt bokar presidiet in gruppen på ett lämpligt vandrarhem. Boende till alla möten betalas av ArkitektStudenterna; kostnadsmedvetet tänkande gäller. PROJEKT ATT GENOMFÖRA PROJEKT HänG Med Os ArkitektStudenterna är en intresseorganisation som existerar genom studenters engagemang. Medlemmar i ArkitektStudenterna kan ansöka om ekonomiskt stöd genom att fylla i en projektmall som finns för nedladdning på ArkitektStudenternas hemsida. VILKEN TYP AV PROJEKT KAN MAN ORDNA? Fotograf: Mårten Espmarker Kärnverksamheten inom ArkitektStudenterna är mötet mellan de olika utbildningarna. Precis som Sveriges Arkitekter är ArkitektStudenternas organisation uppbyggd av medlemmar med bakgrund inom de fyra arkitektprofessionerna. Även om det kan tyckas självklart att de olika professionerna har mer gemensamt än vad som skiljer dem så har det inte alltid varit så. När Sveriges Arkitekter bildades 2002 var detta en sammanslagning av Sveriges Arkitekters Riksförbund (SAR), ArkitektFörbundet (AF), LandskapsArkitekternas Riksförbund (LAR), Sveriges Inredningsarkitekters Riksförbund (SIR) och Fysiska Planerares Riksförbund (FPR). För att ytterligare öka förståelsen för de olika professionernas specifika kompetenser och stärka bilden av hur dessa kompletterar varandra är därför kärnan i verksamheten att träffas över utbildningsgränserna. Tumregeln är att projekt som genomförs med bidrag från ArkitektStudenterna omfattar minst två skolor, gärna med olika inriktning men det är inget krav. Projekten kan vara små eller stora, det är helt upp till dem som anordnar. Tänk prestationslöst; ordna hellre ett litet projekt än inget alls. Ett arkiv av genomförda projekt finns i Projektboken som finns på hemsidan. VAD FÅR DET KOSTA? Det finns ingen bestämd regel för vilka ekonomiska medel ett projekt kan få utan det är snarare upp till styrelsen och i synnerhet presidiet att känna av projektets betydelse för verksamheten. Projekt som rör sponsring av ett specifikt projekt på en utbildning kan även på sponsring av Sveriges Arkitekter (inte ArkitektStudenterna) på ibland upp till kr. Exempel på projekt är Chalmers Structural Challenge, LARKdagen och Fysplandagen. Projektmallen som finns på hemsidan ifylls och ju tydligare och noggrannare ifyllt med syfte och budget osv, desto troligare är det att ansökan blir godkänd. Läs även dokumentet Att genomföra projekt som finns på hemsidan för information om hela projektförfarandet. Vi finns på din skola! Din närmsta väg till at ArkitektStudenternas är genom lokalavdelni din skola. Ju fler vi är re blir det. På nästan a finns det en engagera relse som ser till att n vad som är på g. Alla medlemmar i Ark denterna är välkomna aktiviteter, oavsett om vill lyssna och fika elle brinner för att få enga Det gäller såklart ocks som funderar på att b och bara är nyfiken. 6 s. 7

8 s SOCIALA MEDIER ArkitektStudenterna finns på wordpress, Facebook, Instagram, och Twitter. Informationskanaler STUDENTSPALTEN Studentspalten är ArkitektStudenternas stående inslag i medlemstidningen Arkitekten. Det är en krönikaspalt som kan skrivas utifrån valfritt ämne. Ansvarig för att upprätta ett schema för vilken skola som skriver studentspalten samt att detta följs ligger hos vice ordförande. BLOGG ALLtId uppdaterad Sedan 2010 har ArkitektStudenterna en blogg för att öka kommunikationen mellan arkitektstudenter. Tanken är att den som får åka i väg på något i ArkitektStudenternas regi återkopplar detta i ett personligt inlägg på bloggen. Detta inlägg kan exempelvis bestå av text, några bilder eller en film. Annars kan inlägg handla om ArkitektStudenterna eller arkitektur på allehanda olika vis. Ansvarig för inläggen är inte ArkitektStudenterna utan studenten skriver under med eget namn. Gästkonto som kan användas av tillfälliga skribenter är (för lösenord se separat dokument): Användare: arkitektstudent Lösenord: maila presidiet på för att få tillgång till lösenordet Webadress: FACEBOOK-SIDA ArkitektStudenterna har en Facebook-sida som används som en mer interaktiv kontakt med medlemmar eller andra intresserade av ArkitektStudenterna än vad bloggen gör. Webadress: Arkitekten är nyhetsmagasinet för alla arkitekter och som ingår i medlemskapet. Här kan du läsa TWITTER om allt som påverkar arkitekter Twitterkontot är bra vid evenemang som exempelvis Almedalsveckan, Saco-möten, i yrkesutövningen. Genom att Arkitekturdagen. Mycket snabb och aktuell kommunikation förs via denna kanal. läsa Andra Arkitekten skaffar du dig organisationer, politiker, media är väldigt aktiva här. en bra inblick i arkitekters yrke och vardag. Arkitekten bevakar självklart även det som händer Användarnamn: arkstud på de olika utbildningarna. Där hittar du också de allra flesta platsannonserna som rör arkiinstagram tektjobb. Ett snabbt och enkelt sätt att förmedla i bildform alla trevliga stunder vi har. På Sveriges Arkitekters webbplats får du tillgång till aktuell information. Användarnamn: arkitektstudenterna Under rubriken För studenter hittar du allt som särskilt gäller dig som s annat hitt personer ArkitektS med. Du h Arkitekte terna på s book, Twi Sveriges kurser oc na. Några praktikinf du hanter studentm möjlighet Arkitekte rier till et s. 8

9 VAL UNDER ETT VERKSAMHETSÅR VAL TILL PRESIDIUM Ordförande Vice ordförande Varje år, på årsmöte Kassör Sekreterare VAL TILL STUDENTREPRESENTANT I Akademin för arkitektur Akademin för landskapsarkitektur Akademin för inredningsarkitektur Akademin för fysisk planering Sker löpande vid behov Utbildnings och forskningsutskottet (1 ordinarie + 3 adjungerade, alla från olika professioner) Ins OC MÖ Miljö och teknikutskottet (tillfälligt nedlagt) Tävlingsnämnden VAL TILL LOKALORDFÖRANDE OCH LOKAL STYRELSE Dessa val sker lokalt ute på skolorna och involverar inte valberedningen om inte detta önskas från sittande lokalordförande. 1 gång per år NOMINERING TILL STUDENTREPRESENTANT I SVERIGES ARKITEKTERS STYRELSE Sker vartannat år (jämna). ArkitektStudenterna nominerar enbart till denna post. Själva valet sker sedan på Sveriges Arkitekters stämma i november. I detta val är styrelsen valberedningen. 1 gång per 2 år VAL TILL VERKSAMHETSREVISOR VAL TILL VALBEREDNING Varje år, på årsmötet Kontakta valberedningen på 8 s. 9

10 KOntAKtA Oss! Kontakt Arkitektstudenterna Facebook: ArkitektStudenterna Instagram: ArkitektStudenterna Twitter: ArkStud BtH: Chalmers: HdK: Konstfack: KtH: LtH: slu Alnarp: slu ultuna: uma: Kontakt sveriges Arkitekter Storgatan 41 Box Stockholm Facebook: Sveriges Arkitekter Instagram: Sveriges_arkitekter Twitter: SvArkitekter s. 10

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser.

GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nomineringsanmodan GFS söker nu studenter till ett antal uppdrag som styrelseledamöter och revisorer till våra bolag och stiftelser. Nominering Rätt att nominera har alla medlemmar i varje medlemskår,

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer

Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Stadgar Göteborgs Förenade Studentkårer Organisationsnummer: 857200-4995 1 Ändamål och uppgifter 1.1 Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) har till ändamål: att tillvarata och främja medlemskårernas och

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14

Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Juseks studerandesektion Verksamhetsberättelse Verksamhetsår 2013/14 Bakgrund Juseks studerandesektion Juseks studerandesektion består av omkring 20 000 studentmedlemmar. Engagemanget inom sektionen är

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26

Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Reglemente Fastställda vid stormöte 2014-03-26 Innehåll Sida 1 Föreningsaktiva 1 2 Föreningsstyrelsen 1 2.1 Ordförande............................... 1 2.2 Vice ordförande tillika ekonomiskt ansvarig.............

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad

Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Stadgar för Sacorådet i Göteborgs Stad Antagna vid Sacorådets ordinarie årsmöte 2014-02-20 1 Syfte Syftet med Sacorådet i Göteborgs Stad är att, genom samarbete, säkerställa optimal styrka hos Sacoförbunden,

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor.

Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. Styrelseposter 2014 Vi söker personer till tio styrelseplatser i Kids of Ugandas styrelse, samt valberedningens ordförande och verksamhetsrevisor. För att söka en plats i Kids of Ugandas styrelse 2014

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798

Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 Stadgar för Enskilda Gymnasiets elevkår Antagen på årsmötet den 16/9 2010 Organisationsnummer: 802455-7798 1 Organisation och Syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Enskilda Gymnasiets elevkår, men

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Bilda förening. så funkar det

Bilda förening. så funkar det Bilda förening så funkar det Vad är en förening? En förening kan startas av ett antal personer som har samma intresse och vill göra något tillsammans. En förening är demokratisk. Det betyder att du som

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation.

1.2 Självständighet Föreningen är en ideell, demokratisk och politiskt obunden organisation. Stadgar Personalvetare i Lund Reviderade på årsmötet 260215 1. Ändamål 1.1 Syfte Föreningen PiL Personalvetare i Lund är en studentledd intresseorganisation för studerande med anknytning till Personal-

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar

Föreningen IT-Sektionen i Uppsala. Stadgar Föreningen IT-Sektionen i Uppsala Stadgar gillad och antagen av årsmötet 2001 reviderad av årsmötet 2002 reviderad av årsmötet 2005 reviderad av årsmötet våren 2007 reviderad av årsmötet hösten 2008 reviderad

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet

GULA HÄFTET! Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet GULA HÄFTET! Innehåller punkt 24-37 Vilka som ska göra sakerna vi bestämde på lördagen Beskrivningar för deras uppdrag Slutet på mötet Här finns också förslag till förbundsstyrelsen, barnrättspolitiska

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige

Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige Bilaga 4: Stadgar Psykologstudent Sverige 1. Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Psykologstudent Sverige, med förkortningen PS. Föreningens organisationsnummer är 80244157688.

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område.

Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. Nuvarande arbetsordning för Klubb Tunnelbanan SEKO Stockholm 1 Verksamhetsområde Klubbens verksamhetsområde omfattar alla som arbetar inom organisationens område. 2 Sektioner Klubben är uppdelad i sektioner.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014

Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 2013-10-14 Verksamhetsplan och ansvarsfördelning Juseks studerandesektions styrelse, verksamhetsår 2013/2014 RIKTLINJER Juseks uppgifter - att ta till vara och främja medlemmarnas fackliga, yrkesmässiga

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R SVENSKA FÖRENINGEN FÖR KOGNITIVA OCH BETEENDEINRIKTADE TERAPIER (SFKBT) S T A D G A R 1 ÄNDAMÅL Svenska föreningen för kognitiv psykoterapi bildades 1986 och bytte namn till Svenska föreningen för kognitiva

Läs mer

Halmstad Studentkår Stadga

Halmstad Studentkår Stadga Halmstad Studentkår Stadga Antagen av Medlemsmötet för Halmstad Studentkår 21 maj 2013 Kapitel 1. Allmänt... 3 Kapitel 2. Medlemskap... 4 Kapitel 3. Kårstatus... 5 Kapitel 4. Organisation... 6 Kapitel

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar.

A. Organisation Jagvillhabostad.nu består av enskilda medlemmar organiserade i lokalavdelningar. STADGAR Antagna 2003-04-06 Reviderade 2006-03-04, 2007-03-03, 2009-03-07, 2010-03-06, 2012-02-18 1. Firma Organisationens namn är jagvillhabostad.nu. 2. Syfte Föreningens syfte är att bevaka samt agera

Läs mer

Att starta en studentförening

Att starta en studentförening 1 (5) Att starta en studentförening Läs noga genom hela dokumentet innan ni börjar skriva stadgar, och kontrollera att ni får med allt i er ansökan. Att starta en studentförening kan sammanfattas i fem

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

STADGAR. Juridiska Föreningen vid Örebro universitet STADGAR Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Antagna på den extra årsstämman i Juridiska Föreningen den 5 mars 2009. Reviderade på den ordinarie årsstämman den 22 oktober 2009, på den ordinarie

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE

Senast uppdaterad 2013-02-08 STADGAR FÖR RADIO SHORE STADGAR FÖR RADIO SHORE INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 NAMN, SYFTE OCH VISION 4 1.1 NAMN OCH SYFTE 4 1.2 VISION 4 2 MEDLEMSKAP 4 2.1 INTRÄDE 4 2.2 RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 2.3 UTESLUTNING 5 3 MEDLEMSAVGIFT

Läs mer

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker

Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker REFERENSNR TITEL VERSION KLASSIFICERING DATUM SMA..100503 FÖR SMA 1.0 GODKÄND PUBLIK 2010-05-25 Stadgar för Sveriges Muslimska Akademiker FÖRBEREDD AV YASMIN KHAN SKRIVEN FÖR SVERIGES MUSLIMSKA AKADEMIKER

Läs mer

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet

Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 (6) Stadgar för regioner inom Kulturens Bildningsverksamhet 1 Namn Föreningens namn är Region Väst inom Kulturens Bildningsverksamhet, nedan kallat Regionen. (organisationsnummer 802456-6369) Regionen

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22

Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 Stadgar för Leksands Dykarklubb Antagna vid årsmötet 2014-02-22 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Leksands Dykarklubb (LDK) 2 - Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Leksand. 3 Föreningsform

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013

Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 Stadgar Sveriges Elevråd Antagna på årsmötet 30 november 2013 1 Syfte mom 1 Organisationens syfte är att stödja och hjälpa elevråd på grundskolan. 2 Organisation mom 1 Organisationens juridiska namn är

Läs mer

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519

Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 Stadgar Medicinska studierådet Uppsala universitet Reviderade 140519 1. Uppgift Medicinska studierådet är en politiskt och religiöst obunden organisation som skall tillvarata läkarstuderandes intressen

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 1 2014-10-15 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 15:e oktober 2014, klockan 17.15. Department of Peace and Conflict Research,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer