Ekonomisk nätbesiktning för år 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk nätbesiktning för år 2000"

Transkript

1 Ekonomisk nätbesiktning för år 2000 SLUTRAPPORT Per Agrell Peter Bogetoft

2 Disclaimer Detta är en reviderad slutrapport utarbetad av SUMICSID AB på uppdrag av Energimyndigheten, överlämnad vid slutrapportering Rapporten är baserad på auktoriserade årsredovisningsdata från uppdragsgivaren, men utgör inte myndighetsutövning eller uttrycker myndighetens slutliga bedömning av de beräknade effektivitetspotentialerna. Det vetenskapliga och tekninska ansvaret för vilar hos författarna, professorerna Per AGRELL och Peter BOGETOFT från SUMICSID AB. SUMICSID AB, 2002

3 Summary This study, commissioned by the regulator of the Swedish Energy Agency, is a Data Envelopment Analysis (DEA) of the cost and revenue efficiency of 241 Swedish electricity distributors. Two principal models have been developed in earlier work, mutually interconnected and with liaisons also to the revenue capping ideal grid model Nätnyttomodellen. The longrun model assumes full controllability under constant returns to scale, whereas a short-term model measures the operating efficiency with a given capital base and concession area. The analysis indicates an average short-run inefficiency of about 20% of the total controllable costsabout 14% of the total revenues. The long-run results indicate considerable potentials, in all 27% of the total costs could be reduced if best practice and optimal scale was applied across the industry. Inefficiency is endemic among all classes and governance structures, but detailed analyses indicate that investor-owned distributors are more successful with their revenue efficiency. This finding also shows that comparatively higher margins are not incompatible with competitive tariffs in a natural monopoly under efficient management. The full results, including a peer-group analysis using a peeling technique to validate stability of public rankings, give further support for the monitoring of potentially inefficient structures. The work is accompanied by data files to be published online at the Agency s website.

4 Innehållsförteckning 1. Inledning Effektivitetsmodeller Dataanalys Resultat Bilagor Bilaga 1. Datadefinitioner Bilaga 2. Resultat: Effektivitetsgrupp 1 Bilaga 3. Resultat: Effektivitetsgrupp 2 Bilaga 4. Resultat: Effektivitetsgrupp 3 Bilaga 5. Resultat: Effektivitetsgrupp 4 Bilaga 6. Resultat: Effektivitetsgrupp 5 Bilaga 7. Resultat: Effektivitetsgrupp 6 Bilaga 8. Resultat: Effektivitetsgrupp 7 Bilaga 9. Resultat: Effektivitetsgrupp 8 Bilaga 10. Resultat: Sammanfattande SR, LR, PE Bilaga 11. Resultat: Detalj SR

5 EKONOMISK NÄTBESIKTNING Inledning Projektbeskrivning 1.01 Nätmyndigheten vid Statens Energimyndighet (STEM) har beslutat att mäta nätoperatörers effektivitet genom jämförelsetal och nyckeltal. Uppdraget syftar till att underlätta regleringsarbetet, tillmötesgå branschens informationsbehov för rationaliseringsarbete och underlätta utförandet av myndighetens uppgifter inom tillståndsgivning, tillsyn och informationsspridning Den föreliggande rapporten är en tillämpning för årsredovisningsdata rörande år 2000 av den metod som utvecklades i Agrell och Bogetoft (2000). Projektgrupp 1.03 Konsulterna professor Per AGRELL och professor Peter BOGETOFT från SUMICSID AB har utfört analysen i samarbete med projektledare Roger HUSBLAD samt avdelningschef Karin ISRAELSSON, Nätmyndigheten. Konsulterna tackar i synnerhet Roger HUSBLAD för uppmärksam läsning av tidigare manuskript. Rapportens syfte 1.04 De effektivitetsresultat som publiceras i föreliggande rapport är avsedda att understödja Nätmyndighetens arbete gentemot företag och kunder, främst genom att identifiera och tydliggöra effektivitetspotentialer, men också genom att understödja tillsynsarbetet genom nätnyttomodellen. Rapportens struktur 1.05 Slutrapporten har följande disposition: Effektivitetsmodeller Dataanalys Resultat Bilagor (detaljresultat)

6 2 AGRELL BOGETOFT 1.06 Denna slutrapport har som bilaga de effektivitetstal som beräknats, i format Microsoft Excel 95 samt OnFront.

7 EKONOMISK NÄTBESIKTNING Effektivitetsmodeller 2.01 Detta kapitel beskriver kortfattat de modeller som nätmyndigheten har valt för att uppskatta nätföretagens långsiktiga och kortsiktiga kostnadseffektivitet. En utförligare beskrivning återfinns i Agrell och Bogetoft (2000). Styrningens effektivitet 2.02 Effektivitet och produktivitet kan mätas för olika syften, som t ex kostnadsnivå för att bestämma lokaliseringsbeslut. För Energimyndighetens syften är det dock viktigt att fastlägga vad och vem som utvärderas. Nedan utvecklas en modell som utvärderar ledningen av en nätverksamhet under en given tidsperiod. Detta ger en operationell definition på effektivitet: den optimala drift som kan åstadkommas med given efterfrågan, givna miljöfaktorer (klimat, etc.) och med given tidshorisont. På lång sikt är givetvis kraven högre ställda än på kort sikt Notera att definitionen ovan inte nödvändigtvis överensstämmer med beteendet under fri konkurrens, där företag under särskilt ogynnsamma betingelser går i konkurs och/eller ombildas. Aktivitetsanalys 2.04 Den logiska grunden i en effektivitetsmodell är en abstraktion av verksamheten till att omfatta en värdeförädling (transformation) av ett antal insatsfaktorer till slutprodukter under eventuell inverkan av yttre ramfaktorer. Den enkla grundmodellen är illustrerad i Figur 2.1 nedan Traditionellt uppfattas insatsfaktorer som kostnadskällor, medan slutprodukter är resultat som genererar intäkter och ramfaktorer är förhållanden som ligger utanför verksamhetens kontroll. Denna skiljelinje är dock inte helt klar. Vissa kostnader, liksom intäktskällor, kan vara opåverkbara, t ex kostnader för överliggande nät och kundernas energiförbrukning. Dessa är relativt okänsliga gentemot nätverksamhetens aktiviteter.

8 4 AGRELL BOGETOFT Insatsfaktorer x PROCESS Slutprodukter y z Ramfaktorer Figur Aktivitetsmodell En mera allmän definition är att inputs (insatsfaktorer) är det som vi vill undvika, outputs (slutprodukter) det som vi vill uppnå. Ramfaktorer är förhållanden som vi vare sig vill undgå eller uppnå, men som har betydelse för våra möjligheter att transformera inputs till output. Ramfaktorer påverkar processen men påverkas inte själv (jfr skillnaden mellan klimat, ramfaktor, och antalet kunder, output). Kontrollerbarhet 2.07 Utifrån en regleringsmässig synpunkt är det skillnaden mellan de kontrollerbara och de icke-kontrollerbara faktorerna (discretionary och non-discretionary) som är av intresse. Det är inte motiverande att ställa nätverksamhetens ledning till ansvar för förhållanden som de i verkligheten inte kan råda över. För en incitamentsstyrning är därför kontrollerbarhet helt nödvändig. Incitamentshänsynen betyder dock inte att myndigheten bör mäta alla påverkbara variabler. Eftersom myndigheten inte skall ingripa i den operativa verksamheten, där ledningen kan förväntas ha bättre förmåga och information, är det lämpligt att arbeta med relativt aggregerade variabler. Motsatsen skulle leda till en detaljreglering som endast kan leda till suboptimala beslut Vissa faktorer (som t ex väder, koncessionsområdets storlek, antalet kunder) ligger utanför nätoperatörens kontroll. Övriga faktorers kontrollerbarhet beror i huvudsak på juridiska och tidsmässiga begränsningar. En nätoperatör skulle kunna höja sin produktionseffektivitet genom att vägra ansluta geografiskt avlägsna abonnenter, men förhindras av anslutningsskyldigheten enl. EL 3 kap. 7 (juridiskt hinder). En nätoperatör med icke ändamålsenlig luftledning skulle kunna höja sin kostnadseffektivitet genom att byta till jordkabel, men detta är ekonomiskt försvarbart först då det befintliga nätet uppnått en viss ålder och, även om detta är fallet, först inom en viss rimlig tid (tidsmässigt hinder).

9 EKONOMISK NÄTBESIKTNING Utifrån gällande tillsynspraxis definierar vi en kortsiktig modell [SR] som en modell vari påverkbarheten skall ligga inom ett år. De kortsiktigt ej påverkbara insatsfaktorerna blir ramfaktorer på kort sikt Den långsiktiga modellen [LR] karaktäriserar alla insatsfaktorer som påverkbara. De båda modellerna [SR] och [LR] illustreras i Figur 1 där begreppen fast och rörlig används för att uttrycka påverkbarheten. Den kortsiktiga modellen [SR] är avsedd att användas för prioritering av tillsyn, då dess tidshorisont understiger ett år, regleringsperioden. De fasta (ej påverkbara) insatsfaktorer som är ramfaktorer i modell [SR] utgör, tillsammans med de rörliga (påverkbara) insatsfaktorerna, input till den långsiktiga modellen [LR]. Samma outputs uppsättning används för de båda modellerna då verksamheten har samma produktionsmål, oberoende av tidshorisont. Modell [LR] ger ett mått på den relativa långsiktiga kostnadseffektiviteten, vilket pga. begränsad påverkbarhet inte kan användas i myndighetens tillsynsarbete. Den långsiktiga effektiviteten och dess utveckling är dock av centralt intresse för såväl myndigheten som branschen och föreslås därför publicerat som ett kompletterande mått. KORT SIKT SIKT [SR] [SR] Output Fast input Rörl ig input LÅNG SIKT SIKT [LR] [LR] Ramf akt orer Figur Kortsiktig och långsiktig effektivitetsmodell Från kundperspektiv är den totala debiterade kostnaden av intresse, vilket i analogi med nätnyttomodellen föranleder analys av den totala priseffektiviteteten PE, där den totala prestationen sätts i relation till de sammanlagda rörelseintäkterna. Även om denna modell i synnherhet är inriktad mot kundkollektivet, så ger resultaten en bild av hur konkurrenskraftigt företaget är på tariffsidan. Ett kostnadsineffektivt företag, som har lågt mätetal för SR, kan ju

10 6 AGRELL BOGETOFT kompensera detta genom att ta ut lägre påslag, vilket kan ge högre priseffektivitet PE. Det motsatta gäller också, ett kostnadseffektivt företag kan genom höga marginaler ha lägre priseffektivitet Rent modelleringstekniskt kan de icke-kontrollerbara faktorerna uppfattas som antingen inputs, outputs eller ramfaktorer. De viktiga i utvärderingen är endast att modellen inte kan användas för att uppskatta kostnadsbesparingar för icke-kontrollerbara inputs eller expansionsmöjligheter för icke-kontrollerbara outputs som en indikation på ineffektivitet. Inputminimering 2.13 Distributionens andel av den totala energikostnaden för en konsument är endast ca en tredjedel och marginaleffekten på efterfrågan för elenergi, som i allmänhet är tämligen oelastisk, är mycket begränsad. Inte heller kan en eldistributör nämnvärt påverka sammansättningen av eller antalet kunder. I huvudsak är det därför på inputsidan som nätverksamheten kan förväntas ha de största påverkansmöjligheterna. Vi väljer sålunda från tillsynsmyndighetens utgångspunkt en inputminimerande modell. Principen är att output skall produceras under givna ramvillkor med minimal resursförbrukning. Som första steg kommer vi att analysera de primära inputkategorierna (kostnadsslagen) utifrån kontrollerbarhetsprincipen. Vi kombinerar detta med en redovisning av deras relativa storlek och därmed den relativa nyttan av att modellera dessa. Kostnader 2.14 Genom att studera nätföretagens kostnader, post för post, kan en ungefärlig bild göras av ekonomisk relevans samt juridisk och tidsmässig påverkbarhet. Som framgår av Figur 2.2 är det bara en mindre del av kostnaderna som kan påverkas på kort sikt. Att en viss kostnadspost (t ex nettoresultat) är mer påverkbar än någon annan (t ex räntekostnad) innebär givetvis inte att den förra skall reduceras oavsett påföljande konsekvenser. Nedan analyserar vi, post för post, hur kostnaderna kan påverkas och vilka variabelval detta leder till på kort och lång sikt.

11 EKONOMISK NÄTBESIKTNING Resultat 2.15 Nettoresultatet efter skatt är ersättningen till ägarna för det investerade kapitalet. Storleken på denna ersättning har varit föremål för andra undersökningar (Edin, Svahn, 1998). Helt kort ligger det i Energimyndighetens intresse att en effektiv verksamhet ger rätt avkastning. En för låg avkastning stryper kapitaltillgången och höjer riskpremien genom sänkt soliditet, ökad andel främmande kapital, vilket ger högre kapitalkostnader på sikt. En för hög avkastning ger motsatt förhållande, men också en förvridning av samhällsekonomisk resursanvändning och incitament. I denna rapport har en separat analys använt totalintäkten som insatsfaktor, för att underlätta jämförelser med nätnyttomodellen, se modell [PE] nedan. 100% Kostnadsslag Andel Tidshorisont 90% Nettoresultat 16% 1 år 80% Administration och övr 8% 1 år 70% Drift och underhåll 19% 1-3 år 60% 50% Mätning Elförluster 4% 5% 1-3 år 1-20 år 40% Avskrivning 15% 5-20 år 30% Räntekostnad netto 8% -20 år 20% 10% Överliggande nät 23% - 0% Skatter 3% - 18,5 Gkr Figur 2.3 Kostnadernas påverkbarhet (efter Edin och Svahn, 1998). Rörliga kostnader 2.16 Administration ger upphov till tämligen påverkbara kostnader med korta kontraktsperioder eller hög personalintensitet. Även om viss administration kan antas ofrånkomlig genom myndighetsutövning och föreskrifter finns det inget skäl att antaga att dessa åläggande

12 8 AGRELL BOGETOFT skulle vara ojämnt fördelade över distributörerna. Då administration med fördel kan utföras i samarbete med annan verksamhet, eller med inhyrda resurser, kan denna kostnad med fördel inkluderas med andra rörliga kostnader Drift och underhållskostnader (post 3.2) har varierande kontraktslängd och utformning. Med undantag för speciella fall som hyra av eget nät, nätstationer eller andra anläggningstillgångar kan posten, tillsammans med 2.16, anses som påverkbar på lång och kort sikt. Vad gäller hyra av anläggningstillgångar föreslås att endast mellanskillnaden mellan hyresbeloppet och räkenskapsenlig avskrivning tas upp som påverkbar post i modell [SR]. Detta ger jämförbarhet mellan finansiella lösningar som är ekvivalenta på lång sikt. I det fall hyreskontrakt med distributören saknar sådan information räknas hela hyreskostnaden som driftskostnad Mätning och rapportering (post 3.3) är delvis en kontraktuell fråga om utnyttjanderätt till gemensamma anläggningar, men som utan hinder kan inkluderas i en variabel för rörliga kostnader Personalkostnader är typiska rörliga kostnader på lång sikt, med en viss särställning på kort sikt beroende på drifts- och beredskapsorganisation. För både modell [SR] och [LR] inkluderas kostnaderna tekniskt i posten rörliga kostnader, då redovisningspraxis inom branschen inte tillåter en full uppdelning på denna kostnadspost. Nätförluster 2.20 Nätförluster är till sitt omfång orsakade av nätets konstitution, t ex andelen jord- och luftledning, vilket svårligen kan anses påverkbart på kort sikt, men väl på längre sikt. Sålunda ingår elförluster mätt i MWh (summan av post 1.15 och 1.16 i särskild rapport) som insatsfaktor i modell [LR]. Emellertid föreligger intresse från Energimyndigheten att motverka korssubstitution genom ev. ineffektiv egenproduktion eller ej marknadsmässig upphandling av förlustkraft. En nätoperatör i beroendeställning skulle annars frestas att upphandla förlustkraft från ev. andra koncernbolag som dold substitution för att låta monopolverksamheten bära kostnaderna. Tendenser i denna riktning har särskilt uppmärksammats i Nätmyndighetens (1997b) rapport om korssubstitution. I Agrell och Bogetoft (2000) inkluderades överkostnaden för förlustkraft som insatsfaktor i modell [SR]. Då posterna 1.15 och 1.16 inte insamlats för år 2000 utgår denna faktor.

13 EKONOMISK NÄTBESIKTNING Kapital 2.21 Avskrivningar är den redovisningstekniska reservationen för teknisk och ekonomisk förslitning av anläggningstillgångarna, kapitalet. Omedelbart framgår att denna kostnadspost, som är grundad på historiska kostnader och en konsekvens av tidigare beslut, inte kan sägas ingå i ett rättvist jämförelsematerial för kortsiktig tillsyn. Även från ett långsiktigt perspektiv saknar avskrivningsinstrumentet värde, då det inte kan sägas ge en rättvisande bild av kapitalintensiteten över tiden. Emellertid leder kostnadsposten över på den viktiga frågan om kapitalets värdering Kapital kan i princip sägas vara givet på kort sikt och rörligt på lång sikt, vilket direkt ger att intresset för att inkludera ett mått på kapitalintensiteten ligger på modell [LR]. Kapitalet omfattar nätanläggningar, maskiner och inventarier, övriga anläggningstillgångar samt omsättningstillgångar. På kort sikt i modell [SR] utgör nätanläggningarna ramfaktorer enligt nedan. På lång sikt utgör kapitalet i sin helhet en rörlig insatsfaktor. Som framgår av 2.14 ger nätanläggningarnas tekniska livslängd på år en operativ definition på begreppet lång sikt, även om en kontinuerlig återinvesteringstakt över tiden skulle innebära att en motsvarande andel av kapitalapparaten byts ut under en given tidsperiod. Att direkt använda årliga återinvesteringar som mått på kapitalmassan vore dock missledande, då kontinuiteten inte har erforderlig precision. Bokfört värde ger likaledes en dålig uppskattning av det verkliga kapitalvärdet, som realiseras vid köp och överlåtelse av verksamhet. Då den skattemässiga avskrivningen bortser från inflation och specifika marknads- och prisförändringar leder detta till en underskattning av den verkliga kapitalinsatsen i kontinuerlig drift. Dessa nackdelar är väl kända och dokumenterade i detta projekt genom Edin och Svahn (1998), Eriksson (2000) och de nordiska regulatorernas användning av kapitalmåttet I Agrell och Bogetoft (2000) rekommenderades användning av NUAK, återanskaffningsvärdet, för kapitalet i modell [LR]. I föreliggande studie används dock bokfört materiellt anläggningskapital, då insamlingen och definitionen av NUAK ännu inte har beslutats. Övriga kostnader 2.24 Kostnader till överliggande nät vidaredebiteras direkt till kund och kan inte betraktas som kontrollerbara för eldistributören. Då denna post (3.1) emellertid inte insamlats för 2000 års drift har en

14 10 AGRELL BOGETOFT konservativ uppskattning gjorts, utgående från ett volymjusterat tal baserat på 1997 års driftår. Ingen prisjustering har gjorts, trots att index förändringen under perioden var -4.8%. Resultatet är således en generös uppskattning för kostnaderna till överliggande nät, helt jämförbar med resultaten i Agrell och Bogetoft (2000). Påföljande år kommer primärdata att användas för denna faktor Skatter avräknas från nettoresultatet och ingår ej i jämförelsen. Ramfaktorer 2.26 Ramfaktorer är icke-kontrollerbara faktorer som, till skillnad från t ex givna outputnivåer, inte heller kan påverkas av kontrollerbara inputs. För att skapa jämförbarhet över tiden och upprätthålla relevanskravet har fysiska ramfaktorer föredragits framför monetära För eldistribution på kort sikt i modell [SR] har särskilt undersökts ramfaktorer inom områdena kapitalbas, geografi, kvalitet och klimat. För modell [LR] är geografi och klimat ramfaktorer Kapitalbasen På kort sikt begränsar de historiska nätkapitalinvesteringarna rörelseutrymmet vad gäller personal-, drifts- och underhållskostnader. I huvuddrag består det relevanta nätkapitalet av linjeanläggningar, nätstationer, fördelningsstationer, samt mätapparatur. I tidigare undersökningar har i synnerhet nätstationernas installerade effekt (ev. korrigerat per uttagsabonnent) använts som ramfaktor. Samrådsgruppen har dock anfört relevans- och kontrollerbarhetsargumentet för att uppmärksamma fördelningsstationernas inverkan. Dels är antalet fördelningsstationer givet av anslutningspunkter till överliggande nät enligt EL. Dels krävs viss överkapacitet för varje fördelningsstation, vilket leder till högre rörliga kostnader. I Agrell och Bogetoft (2000) föreslogs därför antalet fördelningsstationer per totalt installerad effekt. Emellertid är denna variabel inte insamlad för år 2000, vilket föranleder användning av antalet nätstationer i stället för fördelningsstationer Geografi En ramfaktor för kundtäthet avser att korrigera för de effekter som kundernas lokalisering ger för distributionsverksamheten. I samarbete med samrådsgruppen har total linjelängd valts som ramfaktor, då denna till hög grad styr de rörliga kostnaderna. En statistisk undersökning av Ek (1999) styrker antagandet under förutsättning att kundantalet ingår som output. Även om fördelningen mellan hög- och lågspänningsnät påverkar

15 EKONOMISK NÄTBESIKTNING kostnadsbilden kan användandet av ett kompletterande nyckeltal belysa skillnaden (se nedan). I modell [SR] mäts ramfaktorn som befintligt nät (post ). Modell [LR] föreslås i framtiden använda optimal nätlängd som beräknad från inlevererade GIS-data för koncessionernas uttagspunkter, när denna blir tillgänglig genom Nätnyttomodellen, i denna körning används historiskt nät Klimat Väder och vind kompenserades genom användning av en särskild klimatfaktor i Agrell och Bogetoft (2000). Analys av utfallet för 1998 års data har givit att en korrigering för norrlandskommuner ger tillräcklig kompensation för väderförhållanden. I den föreliggande studien används sålunda ett index för huruvida koncessionen befinner sig i ett norrlandslän eller inte Kvalitet Verksamhetens tjänstekvalitet är av särskilt intresse i en situation där den kortsiktiga kostnadseffektiviteten kan tänkas ge incitament att uppskjuta eller minska nödvändigt, långsiktigt underhålls- och återinvesteringsarbete. I andra effektivitetsstudier, liksom i myndighetens datainsamling enligt NUTFS 1998:1, figurerar olika mått rörande avbrottstid och frekvens som mått på levererad kvalitet. Diskussioner med samrådsgruppen har emellertid lett till ett ifrågasättande av värdet av denna kvalitetsdimension, som tenderar till att bestraffa i synnerhet en kategori glesbygdsleverantörer med längre luftledningsnät. Den åsyftande preventiva effekten på nedsatt underhåll är svag eller ingen, då karenstiden är relativt lång, kanske tio-femton år, innan dessa symptom uppträder. Kvalitet ur ett kundperspektiv är snarare relaterad till spänningskvalitet; spänningsvariationer, övertoner och spänningsnivå. Denna dimension är i sin tur mer lämpad att lösas genom en civilrättslig fråga mellan kund och leverantör alt. genom fastställande av tekniska minimivillkor för lämplighetsförklaring, än genom en effektivitetsmodell. För att uppmärksamma ev. eftersatt underhåll föreslås användningen av kompletterande nyckeltal; Genomsnittliga förebyggande underhållskostnader över fem år dividerat med nätanläggningarnas återanskaffningsvärde (post 3.2 över NUAK) samt genomsnittlig investeringsvolym över fem år dividerat med nätanläggningarnas återanskaffningsvärde (post 3.2 över NUAK). Då NUAK ännu ej entydigt definierats av Nätmyndigheten har dessa mått inte beräknats i föreliggande rapport.

16 12 AGRELL BOGETOFT Outputmått 2.32 Vid val av outputs har särskild hänsyn tagits till att måtten skall svara till branschens tre uppgifter rörande kundservice, kapacitet, och energiöverföring. Detta överensstämmer också med Energimyndighetens intresse att genom jämförelser av marginalkostnader avgöra skäligheten i olika tariffkonstruktioner rörande de tre uppgifterna för olika kundkategorier Kundservice I produktionsekonomiskt hänseende berör kundservice i detta sammanhang främst tjänster förknippande med uttagsabonnenter, dvs. mätning, fakturering, registrering och anslutning. Eftersom såväl intäkter som kostnader skiljer sig mellan hög- och lågspänningssegmenten används måtten 'Antal högspänningsabonnemang i uttagspunkt respektive 'Antal lågspänningsabonnemang i uttagspunkt (posterna 1.7 och 1.8) Kapacitet Eldistributören ansvarar för det faktiska resursbehov som kundernas effektbelastning (i MW) utgör, i likhet med flygbolaget som dimensionerar flygplan, inte efter antalet försålda biljetter (abonnerad kapacitet), men efter det förväntade antalet resande (ianspråktagen effekt). Denna produktdimension svarar mot tariffstrukturens (övervägande fasta) effektelement. Måttet Maximalt överförd effekt (MW) (post 1.11) räknas som output i denna kategori Energiöverföring Tjänsten energiöverföring inrymmer överföring av hög- och lågspänd elenergi exklusive nätförluster, svarande till tariffstrukturens rörliga energidel. Då även denna produktdimension ger upphov till olika kostnadskonsekvenser föreslås användningen av de två måtten Överförd lågspänningsenergi (MWh) exkl. nätförluster resp. Överförd högspänningsenergi (MWh) exkl. nätförluster (post 1.13). Modell [SR] 2.36 Den kortsiktiga modellen [SR] avbildas i Figur 2.4 nedan, med en insatsfaktor, fyra ramfaktorer samt fem output. Modellens variabler är tekniskt definierade i bilaga.

17 EKONOMISK NÄTBESIKTNING Överförd LSP-el Driftskostnad KOSTNADSEFFEKTIVITET ELDISTRIBUTÖR [KORT SIKT] Överförd HSP-el # kunder LSP # kunder HSP Max överförd effekt Total nätlängd # fördelningsstationer/installerad effekt (MW) Installerad effekt Klimat (Norrland) Figur Modell [SR] Modell [LR] 2.37 Den långsiktiga modellen [LR] illustreras i Figur 2.4 nedan. Modellen har tre inputs, två ramfaktorer och fem outputs, varav nätkapitalet, klimatzon samt företagets optimala nätlängd har approximerats med tillgängliga data. Se vidare bilagan. Rörliga kostnader Nätförlust (MWh) Nätkapital KOSTNADSEFFEKTIVITET ELDISTRIBUTÖR [LÅNG SIKT] Överförd LSP-el Överförd HSP-el # kunder LSP # kunder HSP Max överförd effekt Nätlängd (GIS) Klimatzon Figur Modell [LR] Modell [PE] 2.38 Företagens kortsiktiga priseffektivitet [PE] illustreras i Figur 2.6 nedan. Modellen har de totala nätintäkterna som enda input, samt i övrigt ramfaktorer och outputs som i den kortsiktiga modellen SR.

18 14 AGRELL BOGETOFT Detta medger givetvis jämförelser mellan modellerna för att analysera hur effektivitetsvinster fördelas på kund- resp. företagssidan. Överförd LSP-el Rörelseintäkt PRISEFFEKTIVITET ELDISTRIBUTÖR [KORT SIKT] Överförd HSP-el # kunder LSP # kunder HSP Max överförd effekt Total nätlängd # nätstationer/installerad effekt (MW) Installerad effekt (MW) Klimat (Norrland) Figur Modell [PE] Modellantaganden 2.39 Ett antal tekniska antaganden är diskuterade i Agrell och Bogetoft (2000) rärande produktionsfaktorberoenden, kombinerbarhet (konvexitet), skalavkastning samt kategoriska variabler. Här ges endast korta sammanfattningar av de antaganden som motiverats i tidigare studie Produktionsfaktorberoenden (disposability). Det finns t ex inte några belägg för att det skulle föreligga någon särskild komplementaritet eller flaskhalsproblem mellan två eller flera inputs och/eller outputs. Analysen sker sålunda i ett öppet inputoutput rum Kombinerbarhet (konvexitet) Med hänsyn till en avvägning mellan relevanskravet för benchmarking och det regleringsekonomiska intresset har full kombinerbarhet antagits för alla variabler utom den kategoriska klimatindikatorn Skalavkastning Som utgångspunkt kommer variabel skalavkastning (VRS) på kort sikt

19 EKONOMISK NÄTBESIKTNING och konstant skalavkastning (CRS) på lång sikt att antagas. Den variabla skalavkastningen är en markering av det exogent givna koncessionsområdet samt kortsiktigt given teknologi Kategoriska variabler Ramfaktorn klimatzon i de båda modellerna är enda kategoriska variabel.

20 16 AGRELL BOGETOFT 3. Dataanalys 3.01 Syftet med detta kapitel är att beskriva dataanalys, kodning och körning av valda DEA-modeller, verifiering av implementation med avseende på gällande rutiner Arbetet bygger på (i) gjorda överväganden i Agrell och Bogetoft (2000), (ii) databas etablerad av Nätmyndigheten från årsrapporterna 2000, (iii) OnFront mjukvara, version 2.0. Datatillgänglighet och kvalitet 3.03 Vid DEA studier används två typer av datakontroller: (i) detaljstudier av extrema observationer av nyckeltal i datamaterialet, (ii) analys av provkörningar under olika parameter-antaganden. Den första kontrollproceduren redovisas översiktligt nedan, medan denna rapport med bilagor i sig själv utgör den externa delen av den senare kontrollen. Notera emellertid att denna datakontroll här begränsats till att gälla datapunkter som genom felaktig rapportering skulle snedvrida bedömningen för branschen. Felaktig rapportering som enbart sänker prestationsvärderingen för enskild enhet har inte justerats. Detta senare fall får anses vara ett fall för internrevision hos respektive rapporterande enhet, som enligt föreskrifterna skall ha validerat data innan insändande till myndigheten. Nyckeltal 3.04 För att kontrollera rimligheten av givna data har sju nyckeltal använts från Agrell och Bogetoft (2000) TN1 Effektutnyttjande 0% Max överförd effekt (MW)/Totalt installerad effekt (MW) 100% Viss reservation för nuvarande oklarheter i anvisningarna rörande hyrda eller egna fördelningsstationer och nätstationer är nödvändig. I det aktuella datamaterialet ligger genomsnittet på 48% effektutnyttjande.

21 EKONOMISK NÄTBESIKTNING TN2 Kunduttag, lågspänning 9 Överförd lågspänningsel (MWh)/Antal lsp-kunder 36 MWh Detta mått visar snabbt orimligheter i lågspänningsdata, då förbrukningen per kund och helår är någorlunda stabil över landet ( kwh för 2000). I fig. 3.1 illustreras stabiliteten hos detta nyckeltal för använda data. MWh/ab MWh/ab Figur 3.1. Kunduttag lågspänning (MWh/ab) 2000.

22 18 AGRELL BOGETOFT 3.07 TN3 Nätförluster 2% Nätförluster (MWh)/Total överförd elenergi (MWh) 8% Nätförlusterna är till sin storlek tekniskt betingade, vilket underlättar kvalitetssäkring av data. I vissa fall kan periodiserings- och avläsningsfrågor ha inverkat på nätförlustrapporteringen. Då variablen inte direkt ingår i analysen har detta ingen direkt inverkan. Nätförluster (% av total överförd energi) 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Figur 3.2. Nätförluster (%) av totalt överförd energi 2000.

23 EKONOMISK NÄTBESIKTNING TN4 Effekttimmar Överförd energi (MWh)/Installerad effekt (MW) h Antalet effekttimmar ger ett enkelt överslag på nätets utnyttjande, där de förutom de föreslagna gränserna också finns en teoretisk övre gräns på h per år. Genomsnittet ligger för 2000 på h. Effekttimmar Figur 3.3. Effekttimmar (överförd MWh/max MW) 2000.

EI R2010:11 Förhandsregleringens krav på effektiviseringar. intäktsramen för löpande kostnader

EI R2010:11 Förhandsregleringens krav på effektiviseringar. intäktsramen för löpande kostnader EI R2010:11 Förhandsregleringens krav på effektiviseringar intäktsramen för löpande kostnader Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen EI R2010:11 Författare: Göran

Läs mer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer

EI R2010:24. Förhandsprövning av elnätstariffer EI R2010:24 Förhandsprövning av elnätstariffer - slutrapport inför första tillsynsperioden 2012-2015 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2010:24 Författare:

Läs mer

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05

Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05 Elnätsbranschens ekonomiska nyckeltal 2000-2004 ER 2006:05 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens förlag. Orderfax: 016-544 22 59 e-post: forlaget@stem.se

Läs mer

Nätnyttomodellen. En analys av den nya regleringsmodellen för elnätstariffer. Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Nätnyttomodellen. En analys av den nya regleringsmodellen för elnätstariffer. Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Magisteruppsats Framlagd Juni 2003 Nätnyttomodellen Handledare: Stefan Yard Författare: Mattias Sperlingsson Sammanfattning Titel:

Läs mer

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elnätsföretagens ekonomiska nyckeltal 2000-2006 En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen presenterar i rapporten ett urval av ekonomiska nyckeltal som beskriver elnätsföretagens

Läs mer

Nätkostnader i överföring och distribution av el

Nätkostnader i överföring och distribution av el A/O TE- K.- Aj-?+'-1 * Nätkostnader i överföring och distribution av el Närings- och teknikutvecklingsverket R 1994:68 (DISTRIBUTION OF THIS DOCUMENT JS UNUMfTED Nätkostnader i överföring och distribution

Läs mer

Hur bör elhandeln organiseras?

Hur bör elhandeln organiseras? Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska elmarknadens regelverk Elforsk rapport 2004:10 Lars Bergman Eirik S. Amundsen Mars 2004 Hur bör elhandeln organiseras? En analys av den svenska

Läs mer

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER

REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER RAPPORT Energimarknadsinspektionen REGLERING AV ELNÄTSFÖRETAGENS INTÄKTER - PILOTPROJEKT LÖPANDE KOSTNADER UPPDRAGSNUMMER 5464166 SLUTRAPPORT STOCKHOLM 2010-01-31 Sweco Energuide AB Utveckling & IT Ulf

Läs mer

Kostnadsrelaterad Modell för Transiteringstaxor i Eldistributionsnät

Kostnadsrelaterad Modell för Transiteringstaxor i Eldistributionsnät CODEN: LUTEDX/(TEIE-5087)/l-53/(1994) Lunds Tekniska Högskola Kostnadsrelaterad Modell för Transiteringstaxor i Eldistributionsnät Fredrik Collstrand Institutionen för Industriell Elektroteknik och Automation

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi Ei R2015:08 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2015:08 Författare: Linda Weman Tell,

Läs mer

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning

Ei R2014-101669. Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Ei R2014-101669 Tröskeleffekter och förnybar energi - Förslag till permanent lösning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014-101669 Författare: Linda Weman

Läs mer

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande

Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande RAPPORT NR 109 Balansräkningsenheter - rekommendationer vid införande Lund, Våren 2001 Mikael Nilsson Hellström Torbjörn Tagesson Ett samarbetsprojekt mellan MOVIUM RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN SVENSKA

Läs mer

Kvalitetsjustering av intäktsram för elnätsföretag. - Reviderad metod inför tillsynsperiod 2016-2019

Kvalitetsjustering av intäktsram för elnätsföretag. - Reviderad metod inför tillsynsperiod 2016-2019 Kvalitetsjustering av intäktsram för elnätsföretag - Reviderad metod inför tillsynsperiod 2016-2019 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen RSkriv ÅÅÅÅ:NR - Hämta

Läs mer

Värdering av VA-verksamheter förprojekt

Värdering av VA-verksamheter förprojekt VA - F O R S K R A P P O R T N r 5 februari 2003 Värdering av VA-verksamheter förprojekt Christian Odevall VA-Forsk VA-Forsk VA-Forsk är kommunernas eget FoU-program om kommunal VA-teknik. Programmet finansieras

Läs mer

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen?

Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Lunds universitet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats FEKK01 HT 2009 Vilken påverkan har tillväxt på kapitalomsättningshastigheten och vinstmarginalen? Handledare: Måns Kjelsson Författare:

Läs mer

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem

Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem EI R2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem - Smarta mätare och intelligenta nät Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna EnergimarknadsinspektionenR2010:18 Författare:

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 101-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER 2004. Mer kunskap för pengarna En analys av resurser och resultat i grundskolan

SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER 2004. Mer kunskap för pengarna En analys av resurser och resultat i grundskolan SKOLVERKETS AKTUELLA ANALYSER 2004 Mer kunskap för pengarna En analys av resurser och resultat i grundskolan Mer kunskap för pengarna En analys av resurser och resultat i grundskolan Mer kunskap för pengarna

Läs mer

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet

Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet A2002:002 Utvärdering av ALMI Företagspartner AB:s finansieringsverksamhet Fredrik Bergström, Martin Gustafsson och Svante Larsson vid AB Handelns Utredningsinstitut Utvärdering av ALMI Företagspartner

Läs mer

Kapitalstrukturens effekt på lönsamhet

Kapitalstrukturens effekt på lönsamhet 333333313 Södertörns högskola Institutionen för samhällsvetenskaper Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomi Vårterminen 2014 Kapitalstrukturens effekt på lönsamhet En studie av svenska företag Av: Jesper

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret

OM OFFENTLIG SEKTOR. Den effektiva staten. En antologi från Statskontoret OM OFFENTLIG SEKTOR En antologi från Statskontoret Statskontoret, 2012 Innehåll Förord 5 Yvonne Gustafsson 1 Inledning och sammanfattning 7 Åsa-Pia Järliden Bergström och Bob Pernodd 2 Teori och forskningsläget

Läs mer

Beräkningar av kapitalkostnader inom teknisk infrastruktur i Sverige effekter av att tillämpa olika reala annuitetsmetoder

Beräkningar av kapitalkostnader inom teknisk infrastruktur i Sverige effekter av att tillämpa olika reala annuitetsmetoder RAPPORT NR 152 Beräkningar av kapitalkostnader inom teknisk infrastruktur i Sverige effekter av att tillämpa olika reala annuitetsmetoder Våren 2005 Stefan Yard Ett samarbetsprojekt mellan RENHÅLLNINGSVERKSFÖRENINGEN

Läs mer

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping

DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping DOM 2013-12-11 Meddelad i Linköping Mål nr 8015-11 Enhet 1 1 KLAGANDE Fortum Distribution AB, 556037-7326 115 77 Stockholm Ombud 1. Advokat Jonas Eklund 2. Advokat Carl Johan af Petersens Advokatfirman

Läs mer

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara

Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag hanterar elenergi som insatsvara Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen för ekonomi Elenergi som insatsvara i lantbruksföretag - En fallstudie i hur elintensiva lantbruksföretag

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

Statens finansiella tillgångar

Statens finansiella tillgångar riksrevisionen granskar: offentliga finanser Statens finansiella tillgångar något att räkna med? rir 2015:16 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs

Läs mer

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping

DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning 1 DOM 2014-11-10 Meddelad i Jönköping Mål nr 61-14 1 KLAGANDE Energimarknadsinspektionen Box 155 631 03 Eskilstuna Ombud: Advokaterna Tobias Bengtsson och Jörgen Larsson

Läs mer

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE

Eleffektbehov i Lund. En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät. Gunnar Frennesson & Johannes Sporre ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISRN LUTMDN/TMHP-14/5312-SE ISSN 0282-1990 Eleffektbehov i Lund En analys av laststyrningsmöjligheter i Lunds elnät Gunnar Frennesson & Johannes Sporre Examensarbete på Civ.ingenjörsnivå Avdelningen för

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Basindustrins internationella position ur ett hållbarhetsperspektiv. Regleringsbrev nr 13 Dnr 1-010-2006/0015

Basindustrins internationella position ur ett hållbarhetsperspektiv. Regleringsbrev nr 13 Dnr 1-010-2006/0015 Basindustrins internationella position ur ett hållbarhetsperspektiv Regleringsbrev nr 13 Dnr 1-010-2006/0015 ITPS, Institutet för tillväxtpolitiska studier Studentplan 3, 831 40 Östersund Telefon 063 16

Läs mer