Ansökan om medfinansiering till projekt Laakso Chikks

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om medfinansiering till projekt Laakso Chikks"

Transkript

1 ^hy ks ao^a /6.00 r ^'^O9/ aaks la\set h Haparanda stad Gunnel Simu/Tommi Slunga Haparanda Ansökan om medfinansiering till projekt Laakso Chikks Svenska Toxnedalingaxs Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T, ansöker om medfmansiering med kronor till projektet Laakso Chikks. Pengarna äx avsedda att täcka kostnaderna för Madeleine Isakssons och Anne Angerias medverkan som Chikks respektive mentor i projektet (Anne under förutsättning att hon antas, matchning av Chikks och mentorer pågår i skrivande stund). Madeleine och Anne box i Haparanda kommun och bägge har anmält intresse att delta. Anne gick mentorutbildningen i Luleå 2-3 februari i projektets regi. Laakso Chikks äx ett mentorskapspxojekt för tjejer (childcs) åx med någon koppling till Tornedalen. Tillsammans med varsin kvinnlig mentor erbjuds tio chiklcs att under projektåret 2013 utforska sina identiteter. Syftet äx att chikksen under trygga, roliga, förbehållslösa och respektfulla former ska få kunskap om det historiska och nutida Tornedalen och tillfälle att reflektera över och förhålla sig till sitt eget toxnedalska "arv". Att få insikt i och föxeståelse för alla bitar i sin egen identitet skapar trygghet hos individen och förstärker dess självkänsla och tro på sin egen förmåga. Det i sin tur stärker henne att påverka sina egna livsval, leva sina drömmar och ta aktiv del av samhällsbygget. Samverkanspartners iprojektet äx Ungdomsstyrelsen och Svenska kyrkan samt att Norrbottens läns landsting och Kiruna, Gällivare, Pajala, Övextoxneå, Haparanda och I{alix kommuner kommer att uppvaktas. Svenska Tornedalingaxs RiksföxUund -Tomiolaaksolaiset (STR-T), Aapua 6, Övextoxneå Tel: Fax: E-post: info e str-t.com Hemsida:

2 yk^ ^oi^ dali ngers q`^^ f^ Förmer information se bifogad projektansökan till Ungdomsstyrelsen (beviljad) och wcvwstrt.com, under fliken Laakso Chikks. Projektledarens kontaktuppgifter se nedan. Pajala Regim Veräjä Regim Veräjä Projektledare Laakso Chikks 070/ , Svenska Toxnedalingaxs Riksförbund -Toxniolaaksolaiset (STR-T), Aapua 6, Overtoxneå Tel: Fax: E-post: -t.com Hemsida: w«^vstr-t.coln

3 Laakso Chikks Projektstart: Slutdatum: Syftet med stödformen är att stödja nationella minoriteters arbete mot diskriminering och för jämställdhet i sina egna organisationer. På vilket sätt bidrar ert projekt till att uppfylla syftet med bidraget?* Komplettering : Syftet är att hitta en metod/ett forum där de unga tornedalingarna kan känna gemenskap, ha roligt med andra tornedalingar oavsett hur och var de än lever sina liv skall de känna att de är aktörer i den tornedalska framtiden. Laakso Chikks skulle ingå i en tredelad satsning med samlingsnamnet Laaksolainen. Den metod som förbundet via Laaksolainen vill använda är coachning/mentorskap där tornedalska tjejer/killar/föräldrar stödjer/supportar och är fdrebilder för yngre tjejer, killar och för småbarnsföräldrar (chikks, bojs, darlings). I inledningen börjar förbundet med unga tornedalska flickor, för att sedan i andra projektet utöka till att gälla killar. Sista och tredje projektet satsar vi på coach/mentorskap för tornedalska småbarnsföräldrar. Chikksen, bojsen, darlingarna behöver inte förklara det tornedalska samhällets situation utan får stöd av en coach/mentor/förebild med tornedalsk identitet och ges på detta sätt en oersättlig kultur, tradition och språkkompetens. Laakso Chikks projektet ska påbörjas under hösten 2012 så snart besked kring finansiering inkommer från er/ungdomsstyrelsen. Förbundets ansökan till Norrbottens Läns Landsting avser killar/ Laakso Bojs delen utav STR-T:s satsning. Genom satsning Laaksolainen vill förbundet nå spännvidd i åldrar, genus, jämställdhet och livssituation hos dem som ingår i satsningen samt också geografisk vidd med tanke på att tornedalingar finns i hela Sverige. Med ett etablerat forum uppbyggt på unga tornedalingars villkor och erfarenhetsutbyte tror förbundet att vi på lång sikt kan bidra med kunskap som påverkar jämställdheten och mångfalden. STR-T vill på detta sätt få unga delaktiga i debatter om minoriteter och annat som sker i samhället. Projektet syftar till att hitta en metod för att erbjuda unga tornedalska tjejer ett forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra tjejer oavsett hur och var de än lever sina liv skall de känna att de är aktörer i den tornedalska framtiden.i dagsläget finns inget etablerat forum fdr unga tornedalska tjejer i Sverige där de kan nätverka, utbyta erfarenheter och stärka sin egen identitet. Med ett etablerat forum uppbyggt på tjejer/kvinnors villkor och erfarenhetsutbyte tror förbundet att vi på lång sikt kan bidra med kunskap som påverkar jämställdheten och mångfalden. STR-T vill på detta sätt få unga tjejer/kvinnor delaktigå i debatter om minoriteter och annat som sker i samhället. Komplettering: STR- T som organisation påverkas av projektet genom att arbetet med att få ungdomar mer intresserade av sin bakgrund, sitt språk intensifieras. Med stöd av en mentor med en stark tornedalsk identitet ges Chikks kulturkompetens och Chikksens möjlighet att vara med i planering av innehåll och redan där stärka dem till att ta plats på tjejer/kvinnors villkor. STR-T hoppas med. projektet också få unga tjejer/kvinnor delaktiga organisationens arbete och styrning. STR-T ser inte att den tornedalska minoriteten skiljer sig från övriga Sverige vad gäller jämställdheten i annat är det som nedan nämnda forskning visar. Förbundet vill genom att starta projektet med tjejer öka språk och kulturkompetensen hos Chikksen och hoppas det i sin tur ska spridas till fler tjejer. I nästa steg avser förbundet att utöka med ytterligare mentorsprojekt till att stötta fler unga, tjejer, killar och i närliggande länder med tornedalsk bakgrund.

4 Vilket behov finns av projektet? Skriv ned dina argument. Ange också vilka som efterfrågar projektet.* *Med ett etablerat forum uppbyggt på tjejer/kvinnors villkor och erfarenhetsutbyte tror förbundet att vi på lång sikt kan bidra med kunskap som påverkarjämställdheten och mångfalden. * STR-T ser ett behov av att få fler unga tjejer/kvinnor delaktiga i debatter om minoriteter och annat som sker i samhället. *Forskning och förbundet ser att flickor i mindre grad än pojkar pratar meänkeli och behovet att identitetstärka tjejerna skulle även stärka dem i språk m.m. Vilka konkreta mål vill ni ha uppnått när projektet är slut? Vid behov kan du ange både huvudmål och delmål.* Det övergripande målebsyftet är att etablera ett forum för unga tornedalska tjejer där tjejer i Sverige kan nätverka, utbyta erfarenheter och stärka sin egen identitet. För att uppnå detta har Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset fastställt följande mätbara delmål: Mätbara mål -Att tio mentorpar ska etableras och genomgå programmet -Att fem peppträffar arrangeras för deltagarna -Att varje par ska delta minst tre av fem träffar. Detta garanteras genom att datum och innehåll planeras tillsammans med deltagarna. -Att varje par, har kontakt med varandra mellan träffarna -Att efter projektets slut ha hittat fungerande metod för tornedalskt mentorprogram -Att starta blogg som uppdateras med minst ett inlägg i veckan -Att STR-T fan page på Facebook hålls uppdaterad -Att skapa sluten Facebook-grupp för mentorparen Att redovisning av projektet genomförs under kickoffen och då med sikte på ett vidgat mentorsprogram Att hitta partners för ett vidgat mentorsprogram med verksamhet som rör större delar av Nordkalotten, Norge, Sverige, Finland och Ryssland. Komplettering : Faller projektet väl ut är tanken att i första ledet fortsätta mentorskapsprojektettdl fler unga både tjejer och killar därefter knyta an till kontakter och samarbete med Chikks in Sapmi. Vi har redan idag ett samarbete med Kväni Nuoret (Norska unga kväner) som vi vill utvidga med mentorskapsprojekt. Kväni Nuoret i sin tur har kontakt med en organisation i Finland som vi också tänker få knyta samarbete med och dem, har kontakter med en rysk organisation. Genom att använda vårt närverk har vi förhoppningar om att mentorskap skall spridas sig till fler unga minoritetsgrupper och därmed också stärka unga minoriteter.

5 Vilka aktiviteter, metoder och arbetssätt ska projektet innehålla?* Aktiviteter och tidsplan Juli -Augusti Komplettering: Ändrar projekted till 1 september augusti Rekrytering oclr anställning av projektledare Annonsering och rekrytering efrer mentorpar September Möte med referens/arbetsgrupp Utbildning av mentorer pä ex. Fryshuset i Stockholm Nätverksträff i Luleä Oktober -december Första peppträffen för alla mentorpar. Fokus kommer att finnas grupprocessen och att lära känna varandra. Andra peppträffen. Tema självkänsla/planeras tillsammans med deltagarna Februari -Mars Tredje träffen. Tema personlig utveckling planeras tillsammans med deltagarna Fjärde peppträffen. Tema makt?tillväxt planeras tillsammans med deltagarna April -maj Femte och sista peppträffen. Tema planeras tillsammans med deltagarna Utvärdering utförs tillsammans med deltagarna Juni Möte med referens/arbetsgrupp med utvärdering Extern utvärdering av projektet utförs Augusti Kickoff -inspirations och redovisningsträff med moderator, inbjudna gäster(str-t, berörda ministrar, Ungdomsstyrelsen, m.fl.) Sammanställning och rapportering av projektet Förbundet har medarbetare som arbetat med metoder för att stärka tjejers självkänsla och identitet därtill skall andra personer med liknande erfarenheter och kompetenser och med tornedalska rötter

6 införlivas i projektet. Detta för att stärka projektets deltagare och fdr att få fram väl fungerande metoder för mentorsprogram som blir skräddarsytt för tornedalsk målgrupp. Vi kommer även att erbjuda barnpassning under peppträffarna och kickoffen. Projektet vill ge barnen en insikt om hur värdefull naturen är. Genom att erbjuda barnpassning kommer även unga mammor ha möjlighet att delta. Detta är också en möjlighet att initiera tanken till gemensamma språkbad för tornedalska barn och ungdomar. Första peppträffen varvas med fokus på att lära känna varandra med aktiviteter och värderingsövningar kring grupprocesser, förhållningssätt, fördomar m.m. Sedan ägnas dagen åt ett eller flera föredrag med olika föreläsare som analyserar begreppet utifrån teman, På kvällen arrangeras en utflykt i till någon av de lokala turistarrangörerna med anknytning till Tornedalen. Det övriga peppträffarna kommer att ha olika teman och varvas med aktiviteter, övningar, föredrag och möjlighet för mentorstid. Vår ambition är att projektets olika moment var för sig eller sammantaget kommer att starta en process på det individuella planet och i deltagarnas lokala nivå. Inbjudan och tackannons kommer att annonseras i tidskrifter, annonsblad, via hemsidor, facebook, bloggar och mailinglistor. Kickoffen kommer också att marknadsföras via pressmeddelanden. STR-T, s hemsida, facebook, blogg, twitter kommer att användas för att sprida information och bjuda in till dialog. Hemsidan uppdateras med information om mentorprogrammet, verksamheten och kontaktuppgifter till projektledarna. Alla deltagare i projektet ska ha tillgång till inloggning på bloggen och kunnat skriva blogginlägg om de vill. Gästbloggare får tillfälle att skriva inlägg på relevanta teman, och projektledaren har att uppdatera bloggen kontinuerligt. Syftet med hemsidan har varit flera och projektledaren ska jobba efter en strategi för att nå alla projektets målgrupper. Facebook-sidan kommer att användas som dragplåster till hemsidan, och för att rekrytera deltagare till öppna evenemang. Twitter används främst för nätverkande och för att få trafik till hemsidan. Projektledaren har uppdrag att sprida STR-T, s och projektets visioner och arbetssätt där det finns möjlighet och ska presentera projektet och arbetssätten. STR-T vill dela med sig av projekterfarenheter med information och material. Projektet skall etablera 10 mentorpar, mentorsprogrammet annonseras via social medier och traditionell media..under projektet hålls fem peppträffar för mentorer och Chikks. På träffarna jobbar vi i grupp/individuellt kring teman som makttillväxt, självkänsla och härskar/främjartekniker. Peppträffarna planeras tillsammans med deltagarna. Komplettering : Chikks - om dem blir fler som anmäler sig än vi har platser till : Där tänker STR-T att att lotten ska avgöra. Om projektet inte får tillräckligt med intresserade Chikks: STR-T kommer att besöka skolor, ta personliga kontakter, få ungdomar att marknadsföra vårt projektet, STR-T tänker oss också att intensifiera marknadsföring via sociala medier. Mentorer : Rekrytering av mentorer : STR-T kommer att utföra samtal/intervjuer för att säkerställa att mentorerna har likvärdig vision som förbundet och förstår projketets vision och anser att det kan vara bra att ha mentorer i reserv för att säkerställa ifall bortfall sker. I övrigt planeras samma tillvägagångssätt som för chikksen om för få skulle anmäla sig.

7 Lämna in en tidsplan för projektets huvudsakliga aktiviteter: (Vid fleråriga projekt sammanfatta även kommande års aktiviteter.)* Aktiviteter och tidsplan Juli -Augusti Komplettering : Ändrar projektid till I september augusti 2013 och i och med ändring kortar STR-T ner projektet med att genömföra endast fyra mentorträffar istället för fem. Ex. kommer mentorträff tre att lämnas bort och ingå som naturlig del i dem övriga. Rekrytering och anställning av projektledare Annonsering och rekrytering efter mentorpar September Möte med referens/arbetsgrupp Utbildning av mentorer på ex. Fryshuset i Stockholm Nätverksträff i Lu]eå Oktober -december Första peppträffen för alla mentorpar. Fokus kommer att finnas grupprocessen och att lära känna varandra. Andra peppträffen. Tema självkänsla/planeras tillsammans med deltagarna Februari -Mars Tredje träffen. Tema personlig utveckling planeras tillsammans med deltagarna Fjärde peppträffen. Tema makt?tillväxt planeras tillsammans med deltagarna April -maj Femte och sista peppträffen, Tema planeras tillsammans med deltagarna Utvärdering utförs tillsammans med deltagarna Juni Möte med referens/arbetsgrupp med utvärdering Extern utvärdering av projektet utförs Augusti Kickoff /inspirations och redovisningsträff med moderator, inbjudna gäster(str-t, berörda ministrar, Ungdomsstyrelsen, m.fl.) Sammanställning och rapportering av projektet

8 I vilka kommuner eller på vilka orter ska projektet genomföra sin verksamhet?* Låakso-Chikks bor utspridda över helå Sverige och världen och ibland på platser där det finns få andra tornedalingar. Målsättningen är att detta inte skulle hindra tjejer från att delta i Laakso Chikks. Det innebär att förbundet kommer att erbjuda tjejer att ha kontakt på andra sätt än genom fysiska träffar. Mentorparen träffas fysiskt eller genom skype, msn, chatt, mail, telefon, brev eller det som passar dem bäst. Dem fysiska träffar som anordnas är peppträffarna. Om ni planerar att genomföra projektet tillsammans eller i nära samverkan med ideella föreningar, offentliga myndigheter eller andra aktörer ange kontaktuppgifter till era partners. Beskriv också vilken roll de har i projektet.* Projektet kommer att ha ett samarbete med deltagare i projektet Niejda-Chicks in Sapmi. Ansökan om medfinansiering kommer också att lämnas till Allmänna Arvsfonden. Komplettering: STR-T kommer att involvera projektutförare från Niejda- Chicks in Sapmi i referensgrupp då vi fått indikationer om en eventuell fortsättningsansökan från deras sida och att de är intresserade av ett samarbete. Beskriv projektets målgrupp. Om det finns flera målgrupper, ange gärna vilken som är den huvudsakliga målgruppen och vilka som är övriga målgrupper för projektet.* Unga tornedalska tjejer och kvinnor som bor i Sverige. Tjejer från år och år Mentorer från 20 år och äldre. Hur är projektet förankrat hos målgruppen?* Intresse till att delta som Chikks och som mentor har redan kommit till STR-T. Projektet skall etablera 10 mentorpar, mentorsprogrammet annonseras via sociala medier och traditionell media. Erbjudan att delta kommer att annonseras i tidskrifter, annonsblad, via hemsidor, facebook, bloggar och mailinglistor. STR-T, s hemsida, facebook, blogg, twitter kommer att användas för att sprida information och bjuda in till dialog. Hemsidan uppdateras med information om mentorprogrammet, verksamheten och kontaktuppgifter till projektledarna. Vid rekrytering sker tydlig information om kriterier och värderingar för det som krävs för att delta som en mentor och förebild istr-t och Chikks of Laakso.

9 Redogör för hur erfarenheter från projektet kommer att tas till vara inom organisationen och spridas vidare till andra aktörer. Då menar Ungdomsstyrelsen tillexempel metoder eller arbetssätt som projektet tagit fram. Det kan också handla om ny kunskap eller andra resultat från projektet.* Projektledaren har uppdrag att sprida STR-T, s och projektets visioner och arbetssätt där det finns möjlighet och ska presentera projektet och arbetssätten. STR-T vill dela med sig av projekterfarenheter med information och material. Slutlig skriftlig sammanställd dokumentation utförs av projektledaren och kommer att presenteras inför STR-T, s styrelse och den kommer ligga till grund för nästkommande ansökningar. Ifall projektet faller väl ut har förbundet som mål i framtiden att utföra fler likvärdiga mentorsprojekt för fler tornedalska tjejer, killar i Barentsregionen. Utvärdering, bilder och synpunkter kommer att läggas ut på organisationens hemsida coh under kickoffen som kommer också att marknadsföras via pressmeddelanden och inbjudningar kommer att ske. STR-T, s hemsida, facebook, blogg, twitter kommer att användas för att sprida information och bjuda in till dialog. Hemsidan uppdateras med information om mentorprogrammet, verksamheten och kontaktuppgifter till projektledarna. Alla deltagare i projektet ska ha tillgång till inloggning på bloggen och kunnat skriva blogginlägg om de vill. Gästbloggare får tillfälle att skriva inlägg på relevanta teman, och projektledaren har att uppdatera bloggen kontinuerligt. Syftet med hemsidan har varit flera och projektledaren ska jobba efter en strategi för att nå alla projektets målgrupper. Facebook-sidan kommer att användas som dragplåster till hemsidan, och för att rekrytera deltagare till öppna evenemang. Twitter används främst för nätverkande och för att fa trafik till hemsidan.

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet

Metoder & ideér som fungerar. i projekt för unga om jämställdhet Metoder & ideér som fungerar i projekt för unga om jämställdhet Skriften kan rekvireras kostnadsfritt från fritidsförvaltningen i Jönköpings kommun, telefon 036-10 69 00. Kontaktperson: Liz Modin. Texter

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker

Tjänsteskrivelse. Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-05-03 Vår referens Demal Zetterman Föreningssekreterare Tjänsteskrivelse Demal.Zetterman@malmo.se Ansökan om jämställdhetsbidrag, BBK Playmaker FRI-2013-415

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Ulf Lundström 2014-04-29 UAN-2014-0191 Rev.2014-05-15 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan om projektstöd till Ung Scenkonst

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2

Innehållsförteckning. 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 GFC STOCKHOLM BY NIGHT 2012 Innehållsförteckning 1. Inledning!!!!!!!!!!! 2! 1.1. bakgrund!!!!!!!!! 2! 1.2. Syfte & Metod!!!!!!!!! 2! 1.3. Vision!!!!!!!!!! 2 2. Teknik!!!!!!!!!!! 3 3. Plats!!!!!!!!!!! 3!

Läs mer

Vägledning Comenius 2013

Vägledning Comenius 2013 Vägledning Comenius 2013 Comenius partnerskap kontaktseminarium förberedande besök Comenius partnerskap är en av flera möjligheter att samarbeta internationellt för förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap!

Hej där! Lycka till med ditt mentorskap! Hej där! Handboken som du nu håller i dina händer är sammanställd som ett introduktionsmaterial för dig som är ny mentor i Intize. Den berättar allt du behöver veta för att komma igång med ditt mentorskap.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg

TEXTILT GALLERI. En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm. Sanna Gustavsson och Ellen Landberg TEXTILT GALLERI En förstudie om möjligheterna att öppna ett textilt galleri i Stockholm Sanna Gustavsson och Ellen Landberg 1 Innehållsförteckning: Inledning 3 Arbetstid och arvodering 3 Resultat 3 Nätverkande

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Mentorskap så funkar det

Mentorskap så funkar det Mentorskap så funkar det Jag försöker vara ett bollplank för min adept Innehållsförteckning Varför är mentorskap en metod att använda sig av?...4 Satsningen yrkesinriktat mentorskap...6 Mentorskap fungerar...6

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer