SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014"

Transkript

1 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035

2

3 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden beskriver den övergripande inriktningen för koncernens styrning mot en hållbar framtid. Läs mer om visionen på bloggen helsingborg2035.se Mål- och resultatstyrning Helsingborgs stad styrs utifrån visionen, mål och resultat. Stadens nämnder och bolag ansvarar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål (nationella och lokala), reglementen, delegationsordningar, bolagsordningar, ägardirektiv, styrdokument (program, planer, policys och riktlinjer) och ekonomisk tilldelning. Ledningssystemet i kommunkoncernen innebär en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning som utgår från stadens målprogram, som beskriver den politiska majoritetens viljeinriktning. Målkedjan i mål- och resultatstyrningen betyder att stadens nämnder och bolag har mål på olika nivåer som garanterar att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten. Gemensamt skapar koncernen en kedja av händelser mot Helsingborg 2035 och en hållbar utveckling. Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2014 för staden och nämnderna. Staden följer upp mål och resultat i planen tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen.. PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 3

4 Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 5 Treklöverns förord till budgetskrivelsen 6 Kommunstyrelsens budgetskrivning 7 Kommunfullmäktiges beslut 26 Vision Helsingborg Stadens styrkort 30 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 33 Vård- och omsorgsnämnden 39 Utvecklingsnämnden 44 Stadsbyggnadsnämnden 50 Socialnämnden 57 Idrotts- och fritidsnämnden 63 Kulturnämnden 66 Räddningsnämnden 70 Miljönämnden 73 Överförmyndarnämnden 77 Valnämnden 80 Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt 81 Styrelsen för kärnfastigheter 87 Stadsrevisionen 91 Ekonomiska sammanställningar Stadens ekonomiska målsättning 92 Helsingborgs stad, resultat- och balansräkning 93 Skattefinansierad verksamhet, resultat- och balansräkning 94 Avgiftsfinansierad verksamhet, resultat- och balansräkning 95 Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet Investeringsplan Kontakt stadsledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning Telefon E-post Webbplats helsingborg.se Omslag hstd reklambyrå ab 4 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

5 Läsanvisning Om Plan för mål och ekonomi 2014 I denna publikation presenterar kommunfullmäktige Helsingborgs stads plan för mål och ekonomi (budget) 2014 på en stadsövergripande nivå och på nämndnivå. Publikationen inleder med treklöverns förord följt av kommunstyrelsens förslagsskrivelse och en sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut (att-satser). Därefter kommer vision Helsingborg 2035 och stadens styrkort. Nästa kapitel omfattar en beskrivning per nämnd innehållande nämndens verksamhetsidé, styrkort (mål, strategier, mätetal och målvärden) och tjänstegarantier. Kapitlet omfattar även ekonomisk tilldelning samt kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut för respektive nämnd. Sista delen i publikationen omfattar stadsövergripande ekonomiska sammanställningar i form av ekonomisk målsättning, resultat- och balansräkningar, flerårsplan och investeringsplan. Styra mot mål och resultat Balanserad styrning är stadens gemensamma styrmodell för mål- och resultatstyrning och innebär att alla nämnder och deras verksamheter i Helsingborgs stad har fastställt mål som leder mot vision Helsingborg 2035 och stadens övergripande mål. Modellen innebär att prioriterade och mätbara mål formuleras inom de fyra perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Varje perspektiv innehåller mål, strategier, mätetal och målvärden som sammanställs i ett styrkort. Perspektivet invånare: Hur vi uppfyller invånarnas förväntningar och behov Perspektivet omvärld: Hur vi utvecklar verksamheten för att möta de förändringar och förutsättningar som vi står inför Perspektivet organisation: Hur vi utformar arbetssätt och processer för att på bästa sätt tillgodose invånarnas behov utifrån uppdraget Perspektivet ekonomi: Hur vi använder resurserna på bästa sätt utifrån uppdraget Styrkort Styrkort är ett måldokument som visar vilka mål och mätetal som är prioriterade. Staden har tre nivåer av styrkort; stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort. Styrkorten bygger på en helhetssyn och innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål. Stadens styrkort: De mål som finns i stadens styrkort är tvärsektoriella mål som alla nämnder ska arbeta mot. Nämndstyrkort: Alla stadens nämnder har ett styrkort som nämnderna arbetar fram med utgångspunkt i stadens styrkort. Verksamhetsstyrkort: Utifrån stadens styrkort, nämndstyrkortet och verksamhetens uppdrag skapar verksamheterna verksamhetsstyrkort. Verksamhetsidé Verksamhetsidén är en beskrivning av vad verksamheten syftar till och hur organisationen vill att den ska uppfattas av sina kunder. Mål Målen i styrkortet pekar ut vad den politiska ledningen (stadens styrkort och nämndstyrkort) eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Målen utformas så att det utifrån den samlade bilden är möjligt att bilda sig en uppfattning om vad som är det viktigaste för organisationen. Strategi Stadens styrkort och nämndstyrkorten ska innehålla en strategi för varje mål. Strategin är ett vägval som går att omsätta till handling och visar på vad nämnden kommer att fokusera på. Mätetal och målvärde För att närmare definiera vad som ska uppnås innehåller styrkorten mätetal och målvärden. Mätetalens syfte är att bedöma måluppfyllelsen. n visar vilket resultat som ska uppnås under perioden. Tjänstegaranti Tjänstegarantier utgör en deklaration av vilken service och kvalitet invånare kan förvänta sig inom vissa områden av stadens verksamhet. PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 5

6 Treklöverns förord till förslagsskrivelsen I mål och ekonomi för 2014 fortsätter Treklövern att prioritera barn och ungas uppväxtvillkor i Helsingborg. Samtidigt tar Treklövern ansvar för att staden ska ha fortsatt god ekonomi. Resultatmålet om två procent föreslås ligga fast, vilket är avgörande för att staden långsiktigt ska kunna investera och göra viktiga satsningar. Skolan är ett av stadens viktigaste verktyg för att ge barn och unga den goda start i livet de behöver. Treklövern ser att stadens skolor förbättras och att fler elever når kunskapsmålen. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete för att höja kvaliteten, sätta kunskapen i fokus och att belöna de lärare som gör goda insatser. För att fortsätta den positiva utvecklingen föreslår Treklövern fortsatt prioritering av skolan. I Helsingborgs stads nyligen antagna vision slås det fast att Helsingborg ska vara en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar stad. Helsingborg ligger i framkant gällande de två första perspektiven, men kommande år vill vi särskilt uppmärksamma och förbättra den sociala hållbarheten. Treklövern föreslår därför ett samlat paket med flera insatser som bidrar till denna utveckling. En forsknings- och utvecklingsenhet under socialförvaltningen, med nära kopplingar till andra förvaltningar, ska arbeta fram nya metoder som sedan kan implementeras av den ordinarie verksamheten. Treklövern föreslår också ett uppdrag om att öka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, insatser för ökad genomströmning i det bostadssociala programmet, att Bostad först permanentas samt att familjecentralernas sociala arbete förstärks. För att fler helsingborgare ska få arbete föreslår Treklövern inför 2014 att det framgångsrika projektet Ungdomar till arbete blir en permanent del av utvecklingsnämndens arbete. Nämnden ska även utöka antalet skyddade anställningar hos offentlig arbetsgivare, OSA, för att fler av de helsingborgare som står längst från arbetsmarknaden ska få möjlighet till en egen försörjning. I mål och ekonomi för 2014 föreslår Treklövern även ett särskilt lyft för city. Staden bör ta initiativ till att samla de aktörer som krävs för att få till stånd en saluhall i Helsingborg. Det gäller att få fastighetsägare, lokala producenter samt andra näringsidkare att samlas kring en gemensam idé, gärna på Söder. Utöver detta fortsätter vi att bygga ut stadens fria surfzoner med två nya platser: Gröningen och Mäster Palms plats. Treklövern ser också möjlighet att utveckla och höja kvaliteten på Helsingborgsfestivalen och förvandla denna till en stadsfest för och av helsingborgarna. Stadens föreningar, kulturliv och näringsliv bör engageras för att visa upp stadens alla tillgångar. Treklövern vill samtidigt ta initiativ till en utredning av handeln i Helsingborg som kan ligga till grund för framtida ställningstaganden och beslut. Handeln är en viktig sektor där många unga får jobb, det är därför viktigt med ett bra kunskapsunderlag inför kommande utveckling och expansion. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger för 2014 sitt tredje gemensamma förslag till mål och ekonomi för Helsingborgs stad. Vi samarbetar för att göra Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag. Helsingborg ska vara staden för dig som vill något. Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande Maria Winberg Nordström (FP) Kommunalråd Lars Thunberg (KD) kommunalråd Christian Orsing (M) kommunalråd Anna Jähnke (M) kommunalråd 6 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

7 Kommunstyrelsens skrivelse om mål och ekonomi 2014, plan för jämte sammanhängande frågor 1. Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter 1.1. Inledning Svensk ekonomi går långsamt mot bättre tider Efter en vinter med mycket svag tillväxt tar svensk ekonomi bättre fart inför vår och sommar. Det blir dock inte tal om högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. Sveriges kommuner och landsting räknar i sin senaste ekonomirapport med att BNP växer med 1,5 procent i år och nästa år bedöms tillväxten bli 2,5 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först under kommande år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. Tillväxten i svensk ekonomi är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt relativt svaga utvecklingen internationellt, inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten. Tabellen nedan visar nyckeltal för svensk ekonomi vilka i hög grad påverkar finansiellt utrymme för kommuner och landsting. Värdena anger procentuell förändring mellan åren. Perioden uppvisar en mycket svag utveckling, varför det är värt att notera att 2015 års förbättrade utveckling sker utifrån en låg nivå BNP 6,3 3,7 1,2 1,5 2,5 3,3 3,3 Sysselsättning timmar* 2,0 2,4 0,7 0,3 0,5 1,2 1,2 Öppen arbetslöshet 8,6 7,8 8,0 8,1 8,0 7,3 6,6 Timlön nationalräkenskaperna 1,1 2,7 2,9 2,8 2,9 3,2 3,6 Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,5 1,7 Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 0,9 0,3 1,3 2,1 2,5 Realt skatteunderlag** 0,7 2,4 2,0 1,5 0,8 1,7 1,6 * Kalenderkorrigerad utveckling **Korrigerat för regeländringar Förutsättningar för Helsingborgs stad Helsingborgs stads goda ekonomiska utgångsläge, skapat genom god ekonomisk hushållning samt att staden de senaste åren fortsatt har attraherat många nya invånare, medför att staden med kraft kan vidareutveckla pågående satsningar. Kommunstyrelsen föreslår i mål och ekonomi 2014 och i flerårsplanen att resultatmålet på minst två procent av skatteintäkterna ligger fast. Ett kvitto på att Helsingborg har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha god ekonomi med stark balansräkning är att Standard & Poor s värderar Helsingborg till det högsta kreditvärdighetsbetyget (AAA). Förutom att det är en bekräftelse på en god och välskött ekonomi blir möjligheterna till gynnsamma upplåningsvillkor goda. Stadens nuvarande upplåning till koncernbolagen ligger runt 5 miljarder kronor. Genom att staden lånar upp till en lägre kostnad än vad bolagen skulle lånat till uppstår ett så kallat vinn, vinn -förhållande där båda parter gynnas Resultatutveckling Resultatutveckling under 2000-talet Under 2000-talet har stadens resultat genomsnittligt legat på en god och stabil nivå. Soliditeten ligger fortsatt på en mycket hög nivå och Helsing- PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 7

8 borg har en av de starkaste balansräkningarna bland landets 290 kommuner. Resultatet 2012 uppgick till 365 mnkr och innehöll en större jämförelsestörande intäkt. Om denna exkluderas blev resultatutfallet 268 mnkr. År 2011 redovisades ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 250 mnkr. När kommunfullmäktige i juni 2012 beslutade om mål och ekonomi för 2013 gjordes en särskild långsiktig satsning på skolverksamheten. Denna grundades i att staden under några år arbetat upp en stabil ekonomi som redovisat ett resultat runt 250 mnkr (justerat för jämförelsestörande poster). Med denna som grund ökades finansieringen till barnoch utbildningsnämnden med cirka 100 mnkr utöver sedvanlig tilldelning. Detta innebär att stadens resultatutveckling de närmaste åren (allt annat lika) kommer att ligga runt 125 mnkr Resultatprognos för år 2013 Stadens budgeterade resultat för året visar ett överskott på 150 mnkr (skattefinansierad verksamhet 142,6 mnkr). Nämnder och styrelsers prognoser har aviserat att delar av ackumulerade resultatöverföringar från tidigare år kommer att användas (27 mnkr). Kostnadsutvecklingen för arbetskraft kan komma att överstiga finansiellt utrymme som till viss del motverkas av en i övrigt låg inflationstakt för andra kostnader. Härutöver har staden genom mark och exploatering avyttrat fastigheter som påverkar resultatprognosen positivt. Sammantaget dessa förutsättningar kommer staden att infria den ekonomiska målsättningen om ett resultat på minst 2 procent av skattenettot. Årets resultat kommer dock att belastas med en jämförelsestörande kostnad på ca 200 mnkr. Detta för att beräkningsgrunden för pensionsskulden förändras när den så kallade diskonteringsräntan sänks med 0,75 procent. När räntan sänks ökar pensionsskulden. Detta berör samtliga kommuner och landsting och i allt väsentligt utifrån storlek på huvudmannen. Följaktligen kommer årets resultat att påverkas av detta och staden förväntas därför redovisa ett resultat runt minus 80 mnkr Ekonomiska förutsättningar år Utvecklingen av skatteunderlaget under 2014, 2015 och 2016 visar en utveckling som ligger nära eller marginellt överstiger den bedömda kostnadsutvecklingen, särskilt för år Det är således av stor vikt att nämnder och styrelser har fortsatt fokus på att arbeta med ständiga förbättringar så att effektivt resursutnyttjande uppnås. Detta för att staden fortsatt ska kunna erbjuda medborgarna tjänster med hög kvalitet till rätt kostnad och ha förmåga att vara anpassade till stadens finansiella förutsättningar. (Skatteunderlagsprognoserna i tabellen nedan visar på en hög samstämmighet.) Skatteunderlagsprognoser Sveriges Kommuner och Landsting 3,4 % 2,3 % 4,0 % 4,7 % Ekonomistyrningsverket 3,4 % 3,1 % 4,2 % 4,7 % Regeringen 4,0 % 2,8 % 4,3 % 5,0 % Förändrat kostnadsutjämningssystem En enig skatteutjämningskommitté presenterade i början av maj 2011 förslag till förändringar i befintligt kostnadsutjämningssystem. Förslaget har varit ute på remiss och resulterat i att finansdepartementet tagit fram förslag på hur ett successivt införande kan göras. Även detta har varit föremål för en remissrunda. I höst förväntas riksdagen ta ställning till detta och det är högst sannolikt att ett förändrat kostnadsutjämningssystem mellan kommunerna kommer att införas redan från och med För Helsingborgs del innebär detta att skattenettot kommer att minska långsiktigt med ca 40 mnkr årligen. Övergångseffekter medför att år 2015 får den största intäktsminskningen. Tabellen nedan visar hur det successiva införandet beräknas påverka stadens skattenetto (mnkr) Skatteintäktsminskning respektive år, mnkr -17,3-47,8-42,5-40,0 8 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

9 LSS-utjämningssystemet tar allt större andel av skatteintäkterna Stadens kostnader i det nationella utjämningssystemet för LSS ligger fortsatt på en hög nivå och motsvarar cirka 87 öre på skatten, dvs. närmare 200 mnkr. Ökningstakten har dock planat ut, delvis beroende på att ytterligare LSS-bostäder finns tillgängliga i staden Långsiktig ekonomisk målsättning Helsingborgs stads ekonomi ska vara god, vilket är något som kan beskrivas och mätas på många sätt. Nivån på målvärden och graden av måluppfyllelse ger en god bild av stadens ekonomiska ställning. Staden arbetar utifrån följande mål och mätetal: Stadens resultat ska årligen uppgå till minst 2 procent av stadens totala skatteintäkter. Stadens årliga investeringar ska över tiden täckas av motsvarande kassaflöde. Den goda soliditeten ska bibehållas. Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna. För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till 2 procent av skatteintäkterna, det vill säga minst 122 mnkr. Det som händer om resultatet blir lägre är att investeringarna i stadens ordinarie verksamheter måste finansieras med lån som i sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de investeringar som genomförs undviker staden framtida räntekostnader Investeringsutrymme Investeringsutrymmet genereras i huvudsak av stadens resultat samt av avskrivningar och pensionsskuldökning för pensioner intjänade före Dessa båda kostnadsposter i resultaträkningen genererar inte något likvidflöde och uppgår till ca 300 mnkr. Detta innebär att staden givet en resultatnivå på minst 2 procent av skatteintäkterna, långsiktigt har utrymme att årligen investera för 400 mnkr i anläggningstillgångar utan att behöva lånefinansiera dessa Finansiellt utrymme och förutsättningar för 2014 års budget Sveriges kommuner och landstings skatteprognos den 26 april uppvisade en skatteintäktsförbättring på 26,8 mnkr jämfört med prognosen från december, på vilken kommunstyrelsen grundade sitt inriktningsbeslut för mål och ekonomi Detta tillsammans med ytterligare några justeringar ger staden ett visst utrymme för verksamhetsmässiga satsningar utöver kommunstyrelsens inriktningsbeslut (se tabell nedan). PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 9

10 Finansiellt utrymme 2014, mnkr (inte beslutad av kommunfullmäktige) Skatteintäkter enligt prognos från SKL april ,6 Skatteintäktsökning i Helsingborg befolkning ökar mer än riket 13,8 LSS-utjämning ökad kostnad jfr SKLs prognos -5,0 Nya utjämningssystemet -17,3 Fastighetsavgift 195,0 Finansförvaltning 163,2 Upplupna intäkter (MEX) 20,0 Pensionsskuldförändring före 1998 * 45,0 Summa intäkter 6 376,3 Ianspråktagande över/underskott -40,0 Summa kommunbidrag till nämnder/styrelser enl KS inrikt.beslut ,0 Summa medel till förfogande 207,3 Förslag ökad tilldelning -84,6 Resultat skattefinansierad verksamhet 122,7 Ekonomisk målsättning (2 % av skattenettot) 123,0 Avvikelse mot ekonomisk målsättning -0,3 1 Tabellen ovan är en del av kommunstyrelsens förslag. Ekonomiska sammanställningar beslutade av kommunfullmäktige återfinns på sidorna (anmärkning från avdelningen för ekonomi och styrning, stadsledningsförvaltningen) Planeringsanvisningar och inlämnade nämndförslag Kommunstyrelsen fattade den 13 februari 2013 ett inriktningsbeslut avseende 2014 års förutsättningar för mål och ekonomi. Kommunstyrelsen uppdrog åt nämnder och styrelser att utifrån de kända förutsättningarna planera sin verksamhet inför 2014 och återkomma med nämnds-/styrelsebehandlade förslag till mål och ekonomi senast den 9 april Lagstiftningen ställer krav på att i budgeten ta fram särskilda mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vidare ska utvärdering av verksamhetsmål ske i samband med ordinarie uppföljningstillfällen under året samt vid årsbokslut. Revisionen har härigenom ett mer omfattande ansvar att granska och säkerställa upprättande av stadens officiella delårsbokslut och följa måluppfyllelsen. Kommunfullmäktige uppdrog den 24 november 2004 åt nämnder och styrelser att arbeta med att integrera verksamhetsmål och strategier i budgeten (mål och ekonomi). Denna ordning gäller alltjämt varför nämnder och styrelsers styrkort likt tidigare år kommer att följas upp vid ordinarie ekonomiska uppföljningstillfällen vid tertial- och årsbokslutsrapportering. 2. Vision, mission och verksamhetsidé 2.1. Vision Helsingborg 2035 Kommunfullmäktige fastställde den 21 november 2012 en ny, gemensam och långsiktig vision för Helsingborg. Kortversionen av visionen lyder År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala, balanserade staden för människor och företag. 10 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

11 Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val Mission och verksamhetsidé Kommunfullmäktige fastställde den 14 december 2010 ett målprogram för stadens verksamheter. Missionen för Helsingborgs stad är enligt följande: Helsingborgs stad har två huvudsakliga uppdrag. Det första är att leverera välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till stadens invånare i livets olika skeden. Det andra är ett uppdrag att utveckla såväl stadens varumärke som att, i samarbete med andra aktörer, ta en ledande roll i att utveckla de geografiska platserna Helsingborg, Helsingborgsregionen och Öresundsregionen. I målprogrammet fastställdes även en verksamhetsidé för staden. Den lyder: Invånarna i Helsingborg ska erbjudas välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets alla skeden. Nyckelord är egenmakt, valfrihet, mångfald, trygghet, värdighet och hållbar utveckling. Grunden för bra verksamhet för helsingborgarna är personalens PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 11

12 kompetens och bemötande, kostnadseffektivitet samt framgångsrikt lokalt företagande. 3. Mål och strategier Utifrån stadens vision, mission, verksamhetsidé och viktiga värden har Helsingborgs stads styrkort för 2014 skapats. Målen i styrkortet finns formulerade inom ramen för balanserad styrning. Arbetet med balanserad styrning sammanförs i ett styrkort som består av fyra perspektiv. Dessa fyra perspektiv är: Invånare, Omvärld, Organisation och Ekonomi. Stadens politiska viljeinriktning avspeglas i de mål som ska följas upp i stadens styrkort, såväl som i de styrkort som nämnder och styrelser ansvarar för. Målen i stadens styrkort ger en överblick över prioriterade målområden och är utformade för att tydliggöra att staden måste arbeta tillsammans som en organisation för att uppnå vision Helsingborg En komplett förteckning över de föreslagna målen till stadens och nämnders/styrelsers styrkort finns i sammanställd form på sidorna I de följande avsnittet redovisas stadens tio mål med tillhörande strategier för Dessa tio mål anser kommunstyrelsen att stadens verksamheter ska utgå ifrån för att Helsingborg ska närma sig sin vision. Målen bör inte endast betraktas var för sig, utan de är ofta sammankopplade och ömsesidigt förstärkande. Ramförstärkningar som föreslås till budget 2014 finns i förekommande fall preciserade under respektive nämnd/styrelse eller i investeringsplanen. 12 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

13 3.1. Helsingborgs stads styrkort 2014 mål och strategier Perspektiv Stadens mål Strategi Invånare Omvärld Organisation Ekonomi Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv. I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn. Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad. Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet. Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor. Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet. Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Fokusera på de insatser och samarbeten som verkligen bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för helsingborgarna, eller som frigör resurser i stadens organisation. Säkerställa att vi tar nästa steg i stadens miljöledningssystem i alla våra verksamheter. Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut Invånare Mål 1: Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Strategi: Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Möjligheten att påverka sitt liv är central för alla individer och en avgörande faktor för god hälsa. Helsingborgs stad ska alltid agera med människan i centrum och så långt det är möjligt underlätta för invånarna i deras vardag. Med invånaren i fokus ska stadens verksamheter samverka internt, men även med näringslivet, föreningslivet och andra relevanta aktörer. Alla människor vill något med sina liv. Utanförskap och avsaknad av egen inkomst är faktorer som hindrar människor att förverkliga drömmar och leva ut intressen. Staden ska därför främja arbete och sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Minskat bidragsberoende och egen försörjning stärker och utvecklar människors egenmakt, självkänsla och förmåga till ett självständigt liv. Alla individer har en egen PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 13

14 kraft och en av stadens uppgifter är att uppmuntra människor att lita på sin egen förmåga. Möjligheten för Helsingborgs invånare att välja ska genomsyra alla verksamhetsområden. Genom att ge invånarna makt att välja, visas respekt för individens egen förmåga att ta ansvar för sitt liv. I Helsingborg innebär det till exempel att elever och föräldrar får välja barnomsorgsform till sina barn, att elever och föräldrar får välja förskola och skola, att invandrare själva får välja utbildningsutförare i svenskundervisning för invandrare och svenska som andraspråk, att själv eller tillsammans med anhöriga få välja vård och omsorg, att äldre kan välja olika boendeformer och att det finns blandade upplåtelseformer i bostadsbeståndet. För att stödja dessa valmöjligheter utvecklar staden webbtjänster på helsingborg.se där invånarna kan göra jämförelser utifrån olika kriterier. Helsingborgs stad ska uppmuntra och stödja social rörlighet. Barn ska växa upp och mötas och bedömas på egna meriter istället för att bli ett resultat av sina föräldrars val. Sociala problem riskerar att gå i arv till nästa generation och det är viktigt att staden arbetar förebyggande och tidigt stöttar barn och vuxna med målet att förhindra de negativa effekterna av socialt arv. Målet om allas möjlighet att påverka sina liv omfattar också människors rätt att vara den man är. Livet i Helsingborg ska vara fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och egna önskemål. Staden ska i de beslut som fattas ta hänsyn till hur dessa påverkar människor och företag i Helsingborg. Det är viktigt att staden hela tiden verkar för att undanröja hinder och strukturer, av byråkratisk eller annan karaktär, som försvårar för helsingborgarna. Helsingborg växer och utvecklas på spännande sätt när människors kreativitet får råda så fritt som möjligt. Stadens roll ska vara att ta tillvara och främja denna kraft. Mål 2: I Helsingborgs ska det finnas lika möjligheter för alla barn Strategi: Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. I Helsingborg ska alla barn ges en god start i livet. Barn är självständiga individer med egen vilja. De ska därför ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. I stadens planering och beslutsfattande ska barn och ungas perspektiv alltid finnas med. Valfrihet och hög kvalitet ska prägla barnomsorgen och föräldrar ska erbjudas olika valmöjligheter. Vårdnadsbidrag finns för dem som vill förlänga tiden hemma med de minsta barnen. Förskola och skola är de viktigaste arenorna när det gäller stadens möjligheter att påverka villkoren för barns och ungas uppväxt. Kompetenta medarbetare och mindre barngrupper ger ökade möjligheter att ge de yngsta barnen trygga villkor att växa och utvecklas. Förskolan ska ge pedagogisk utveckling och bra förutsättningar för fortsatt lärande i grundskolan. Goda resultat i grundskolan förbättrar barnens möjligheter till ett bra liv oavsett uppväxtvillkor i hemmiljön. Att klara grundskolan med godkända betyg minskar risken för bland annat framtida fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och bidragsberoende. Sambandet gäller också omvänt ohälsa ökar risken för sämre skolprestationer. Under de senaste åren har resurser tillförts både förskola och grundskola med särskild inriktning på barn och unga som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Förstärkningarna av förskola och grundskola är i denna bemärkelse tätt sammankopplade; höjd kvalitet i förskolan ger bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse i grundskolan. Helsingborg har sedan 2009 uttalade tjänstegarantier till stadens invånare, vilka slår fast att vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår och att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår. Tydliga kunskapsmål är en grund för verksamheten, men även en utvecklad elevhälsa har stor betydelse för goda resultat. Helsingborgs alla kommunala grundskolor arbetar mot mobbning och kränkande behandling enligt det så kallade Olweusprogrammet. Metoden har visat på goda resultat och mobbningen har minskat med upp till 40 procent på stadens skolor. Fortsatta insatser inriktas på att vårda positiva kamratrelationer och att vidareutveckla skolan till en trygg och trivsam plats att vistas i. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barn och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten. För att förbättra det förebyggande arbetet för utsatta barn och unga ska samarbetet mellan 14 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

15 skola och socialtjänst samt andra tvärsektoriella samarbeten stärkas. I Helsingborg har detta bland annat skett inom PArT (Preventivt arbete tillsammans) med delprojekten SkolFam, Utsikter och HUB (Hälsa, Utbildning, Barn). Sammantaget syftar projekten till att ge barn i riskgrupper bättre utbildning och hälsa. PArT:s arbete följs upp kontinuerligt och eftersom vi ser mycket goda resultat växlas delar av projektet upp och återfinns nu i den ordinarie verksamheten inom skol- och fritidsförvaltningen. PArT kommer att leva vidare i bred tvärsektoriell samverkan och arbeta med ny metodutveckling. En negativ trend som måste brytas är andelen barn i familjer med försörjningsstöd. Inom staden pågår ett arbete med att bryta utanförskapet för personer där försörjningsstöd har blivit en varaktig försörjning med ett särskilt fokus på barnfamiljer. Det är viktigt att barn i familjer med långvarigt biståndsberoende, lägre utbildningsnivå och psykisk ohälsa inte ärver sina föräldrars sociala utsatthet. Mål 3: Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Strategi: Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Helsingborg ska fortsätta att växa och erbjuda människor och företag attraktiva livsmiljöer. I denna utveckling ska det finnas ett helhetsperspektiv där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter vägs samman. Hållbar utveckling ska inte ses som en färdig lösning utan som en process och dialog där viljan till förändring är en viktig förutsättning. Hållbar stadsutveckling förutsätter också samverkan mellan många olika parter och verksamheter. Strävan ska vara att nå stadens vision om hållbara ekologiska fotavtryck, minskat socialt utanförskap och en sund ekonomi i balans. Urbanisering är en stark global trend och inflyttningen till städer förväntas fortsätta. År 2035 beräknas Helsingborg ha invånare och för att Helsingborg ska kunna fortsätta att växa och utvecklas är det av högsta betydelse att byggandet av bostäder håller jämna steg med befolkningsökningen. För staden är det därför viktigt att minska detaljregleringen för att förenkla nya byggprojekt. Vidare ska i högre utsträckning mark avsättas för fribyggartomter och flexiblare detaljplaner användas. På så sätt kan människors egna önskningar ges större utrymme. Samtidigt är det viktigt att i all planering av ny bebyggelse ta i beaktande hur högklassig åkermark kan värnas. Genom framsynt bostadsplanering och jämn planeringstakt skapas möjligheter till expansiv bostadsutbyggnad. Helsingborg växer och staden ska erbjuda boendealternativ utifrån invånarnas olika behov såsom hushållssammansättning, levnadsvanor och individuella önskemål. En viktig satsning är stadens arbete med att skapa förutsättningar för att bygga fler hyresrätter. Samtidigt behövs en mångfald av bostäder i Helsingborg i form av bostadsrätter och äganderätter för att matcha invånarnas behov i olika skeden i livet. Infrastrukturen i och runt staden ska vidareutvecklas så att förutsättningar skapas för hållbara resor och transporter. Nya smarta trafiklösningar ger även bättre förutsättningar för cyklister och gående. God infrastruktur och bra kollektivtrafik i regionen som möjliggör resande mellan tätorterna ökar Helsingborgs attraktivitet och gynnar även arbetsmarknadsregionen och utbildningsmöjligheterna. Social hållbarhet handlar bland annat om att ge alla människor lika möjligheter till en god livsmiljö. En utmaning är att bryta segregationen mellan människor. Mentala och fysiska barriärer mellan Helsingborgs stadsdelar och uppdelning i sociala och etniska grupper gynnar inte en hållbar stadsutveckling. Social integration, trygghet och ekonomiskt utbyte kan främjas om separerade stadsdelar kopplas samman och byggs ihop. Arbetslösheten är fortfarande alltför hög i Helsingborg, särskilt bland ungdomar. Staden samverkar därför nära med näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att matcha arbetslösa mot den lokala och regionala arbetsmarknaden, exempelvis inom ramen för satsningarna Unga till arbete. De elva nordvästskånska kommunerna samverkar för att effektivisera näringslivsarbetet i regionen. För många arbetsgivare kommer behovet av arbetskraft vara stort framöver och många av dagens unga arbetslösa har möjlighet att genom ytterligare insatser bli attraktiva på arbetsmarknaden. Människor ska kunna känna trygghet i sin livssituation. Det handlar bland annat om att känna sig trygg i det område och den stad man bor i, att kunna försörja sig själv, att veta att god vård och PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 15

16 omsorg finns att få när den behövs och att stadens skolor ger eleverna de bästa möjligheterna till inlärning i en trygg miljö. I Helsingborg lever allt för många ännu i utanförskap, det vill säga står utanför samhället i olika delar. Det kan handla om att människor saknar inkomst och därmed möjlighet till självförsörjning. Nyckelord för ökad integration och minskat utanförskap är arbete, utbildning, språkkunskaper, aktivitet, tydligt eget ansvar samt egenmakt genom egen försörjning, eget företagande eller eget ägande av sin bostad. Genom att erbjuda effektiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser ökas utrikes föddas förvärvsfrekvens vilket medför betydande positiva effekter, både ekonomiskt och socialt, för individen och för samhället. Arbetet med att motverka utanförskap förstärks och förbättras genom ökad samverkan såväl internt inom staden som externt med samarbetspartners. Helsingborg var tillsammans med Stockholm först i Sverige med metoden Bostad först som går ut på att erbjuda hemlösa personer permanent bostad med eget förstahandskontrakt direkt. Om bostadsfrågan löses, kan det sociala sedan byggas upp. En satsning på att fler personer kan bo i lägenhet med stöd förväntas på sikt medföra att hemlösheten i staden minskar betydligt. Mångfalden i Helsingborg ska i positiv anda användas för att utveckla staden. En stad med öppna och toleranta invånare skapar utrymme för nya möten och har positiv effekt på stadens attraktionskraft. Helsingborg konkurrerar på den globala arenan om kreativa människor och företag. Helsingborg ska attrahera morgondagens kreativa individer och talanger men även utveckla den potential som redan finns hos invånarna i staden. För att näringslivet i Helsingborg ska fortsätta att utvecklas måste Helsingborg utgöra en bra bas för företagens rekrytering, kapital och marknad. Tillgång till arbetskraft och god utbildning är saker som gör staden fortsatt konkurrenskraftig. Med utgångspunkt i alla människors lika värde blir jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet i Helsingborgs stad. Det finns fortfarande strukturer i samhället som medför att kvinnor och män behandlas olika och att kvinnor och kvinnors erfarenheter inte värderas lika högt. Mål och lagstiftning som främjar ett jämställt samhälle ska följas i samband med stadens samhällsplanering. Förbättrad jämställdhet mellan kvinnor och män ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt och gör kommunen mer attraktiv för företag och investerare. Målet om hållbar utveckling omfattar även förutsättningarna för hälsosamt åldrande. Vård och omsorg ska utföras med respekt för den enskildes värdighet, önskemål och val. I denna strävan fortsätter också arbetet med lokala värdighetsgarantier, dels för att skapa trygghet och förutsägbarhet för de äldre, dels för att tydliggöra för stadens medarbetare vilka kvalitetsnivåer som bör råda inom äldreomsorgen. En viktig strategisk utmaning är att förbereda staden för den demografiska utmaningen när allt fler blir äldre samtidigt som den arbetsföra andelen av befolkningen minskar. Under 2010 reviderades stadens miljöprogram och en energistrategi med tillhörande energiplan har tagits fram för att staden även fortsatt ska ligga i framkant inom miljöområdet och bidra till en hållbar utveckling. Stadens vision är att mängden förnybar energi från anläggningar inom staden ska motsvara den mängd energi som staden använder. Helsingborg ska prioritera omställning till ett fossilbränslefritt samhälle med fokus på grundläggande behovsområden som energi, boende, mat och transporter/rörlighet. Helsingborg ska utveckla en resurseffektiv infrastruktur med möjligheter och incitament att välja klimatsmart och hållbart med bibehållen eller ökad livskvalitet. Förtätning av staden med samordning mellan trafik och bebyggelse är ett sätt att minska Helsingborgs klimatpåverkan. Om stadens mark används mer effektivt kan energiförsörjningen effektiviseras, transportbehoven minskas och kollektiva transportsystem gynnas. Förtätningen sparar samtidigt värdefull natur, skog och jordbruksmark. Det är viktigt att förtätning av Helsingborg görs med hänsyn till stadens grönområden. Tillgängligheten och kvaliteten på parker och andra gröna strukturer bidrar starkt till kvaliteten på stadsmiljön, skapar miljökvalitet och mötesplatser. Cykeloch fotgängarvänliga miljöer främjar fysiskt aktivitet och är bra ur ett folkhälsoperspektiv. 16 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

17 Mål 4: Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar Strategi: Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. En pulserande stad förutsätter att kreativa och talangfulla människor ges utrymme för sitt skapande och ges möjlighet att förverkliga idéer. Mångfald och tolerans är viktiga faktorer i detta sammanhang och för att Helsingborg ska ha en dynamisk och pulserande miljö. Alla människor som vill ska få möjlighet att samspela och bidra till stadens utbud av upplevelser och aktiviteter. Att hela staden är levande ökar Helsingborgs attraktivitet och gör staden mer intressant för invånare, besökare och företag. Helsingborg ska vara en ledande evenemangsstad. Under 2012 invigdes Helsingborg Arena som är en av Sveriges modernaste multiarenor. Den nya arenan och Olympiaområdets utbud ger Helsingborg ett attraktivt samlat idrotts- och aktivitetscentrum, men också en plats för konserter och andra evenemang. Att fortsätta att satsa på upplevelse- och turistnäringen är prioriterat, det är dessutom en verksamhet som ofta skapar jobb för unga. Den fritidsverksamhet som den frivilliga sektorn står för utgör en viktig del av ett rikt fritidsutbud i Helsingborg och staden söker aktivt samarbete med föreningslivet. Meningsfull fritid höjer livskvaliteten för stadens invånare. Staden ska arbeta för att öka medvetenheten kring god folkhälsa och erbjuda miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. Dessutom understödjer aktivt idrotts- och fritidsliv ökad integration. Spontana fritidsaktiviteter uppmuntras, exempelvis genom fortsatt utbyggnad av näridrottsplatser och ökad flexibilitet i fritidsverksamheten. Helsingborg är en idrottsstad med såväl bredd som elit. Stadens arenor och stadsrum ska vara tillgängliga för alla. Den öppna fritidsverksamheten är omtyckt och efterfrågad och staden ska fortsätta att frekvent erbjuda olika aktiviteter för barn och ungdomar i Helsingborg. Samarbetet och dialogen med invånarna är en viktig del i arbetet med att erbjuda de tjänster och produkter som efterfrågas. Kulturen är en viktig del för att göra Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad. Förutom själva egenvärdet av en upplevelse har kulturen positiv inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Staden ska bidra till att öka tillgängligheten till och utveckla kulturutbudet i Helsingborg med målsättningen att alla som vill ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturen i Helsingborg ska nå ny publik och nya grupper. Barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp inom stadens kulturverksamhet. Kulturen ska också vara ett verktyg för att förena människor och bryta utanförskap. Stadens bibliotek ska utvecklas till moderna mötesplatser och informationscentra. Helsingborgs stad har starka, välkända kulturinstitutioner som Dunkers kulturhus, Stadsteatern, Konserthuset, Kulturmagasinet, Fredriksdals trädgårdar och museer samt Sofiero slottspark. Dessa ska fortsätta att utvecklas med hög kvalitet, bättre samverkan och ökad självfinansieringsgrad. Vid sidan om dessa institutioner finns ett stort kulturutbud genom ideella krafter och det fria kulturlivet. Staden ska främja dessa verksamheter och dialogen med det fria kulturlivet ska intensifieras Omvärld Mål 5: Helsingborgs ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Strategi: Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stimulerar stadens ekonomi samt är väsentligt för utvecklingen av Helsingborgsregionen. Innovatörer ska både få och ge näring i staden. Det är viktigt att staden är lyhörd och tillgänglig och har förståelse för företags och entreprenörers behov och önskemål. Detta innebär en effektiv ärendehantering och bra bemötande inom myndighetsutövningen. Staden ska samverka med andra aktörer för att göra Helsingborgsregionen till en av Sveriges mest kreativa och toleranta regioner för näringsliv, besökare och boende. I arbetet för att utveckla Helsingborgsregionens näringsliv är Helsingborgs stad en viktig motor. Familjen Helsingborg, med förankring i elva nordvästskånska kommuner, har målet att effektivisera PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 17

18 näringslivsarbetet i regionen och att ytterligare stärka nordvästra Skånes identitet som näringslivsoch turistområde. Det blir allt viktigare att kunna erbjuda såväl medborgare som företag bra kommunal service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av ärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Servicemodellen En väg in innebär att all kunskap och alla kontakter finns samlade på ett ställe. Näringslivsservice erbjuder befintliga och nyetablerade företag stöd genom kvalificerad och kostnadsfri service och rådgivning samt förmedling av kontakter. Den fysiska butiken tillsammans med stadens webbplats och e-tjänster är grundläggande delar för kommunikationen med stadens alla företagare. Innovatörer och entreprenörer ska erbjudas goda möjligheter att genomföra sina idéer. Under 2012 och framåt görs en gemensam satsning i Familjen Helsingborg på att tillsammans med andra aktörer starta ett antal företagsinkubatorer. Syftet med verksamheten är att stötta innovatörer och tillväxtföretag på deras väg till marknaden. Det övergripande målet är att genom inkubatorsatsningen bidra till att skapa ökad sysselsättning i regionen. För att uppnå stadens övergripande mål är det viktigt att kraftsamla kring Helsingborgs samlade utbud för att åstadkomma och underlätta för näringslivsutveckling. Intressanta företag ska erbjudas etablering i Helsingborg. Det är också viktigt att arbetet med att skapa starka nätverk med stadens förvaltningar och externa samarbetspartners fortsätter. I arbetet för bättre lokalt företagsklimat ska staden fortsatt öppna stadens verksamheter för konkurrens och samtidigt sträva efter ökad effektivitet i verksamheter som drivs i egen regi. Helsingborgs stad verkar för att utveckla utbudet av utbildning och forskning vid Campus Helsingborg. Samtidigt arbetar staden aktivt med att göra Helsingborg attraktivt för studenter. Staden ska speciellt utveckla kontakterna mellan näringslivet, Campus Helsingborg och dess studenter. Företagens behov av yrkesutbildning behöver även uppmärksammas och kanaliseras. Samordning av olika aktörers marknadsföring och utåtriktade aktiviteter är också en central uppgift för staden. Denna samordning av stadens externa marknadsföring och evenemang har som mål att tydliggöra de avgörande skillnaderna mellan Helsingborg och andra platser samt stärka varumärket Helsingborg. Helsingborg och Helsingborgsregionen ska marknadsföras som besöksdestination till nationella och internationella besökare. Staden ska utgöra motor i utvecklingen av Familjen Helsingborg som besöksdestination. Genom effektiv omvärldsbevakning och konkurrensanalys ska staden kartlägga och utveckla den interna kunskapen kring näringslivs- och marknadsfrågor samt beskriva intressanta trender och kluster. Kontakter på nationell respektive internationell nivå kan möjliggöra att framtidsföretag identifieras som kan ge staden konkurrensfördelar. Mål 6: Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad Strategi: Fokusera på de insatser och samarbeten som verkligen bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Helsingborg ska vara en sammanhållen stad utan barriärer mellan människor eller stadsdelar. Staden ska arbeta för minskad segregation och att bryta ner sociala och fysiska hinder. Det handlar om att främja en levande stadsmiljö i hela Helsingborg. För att lyckas krävs fungerande samordning inom staden tillsammans med lokalt engagemang. Invånarna ska känna sig delaktiga och inkluderade i sitt närområdes utveckling. Förstärkningar av infrastruktur och kollektivtrafik tillsammans med ny sammanhängande bebyggelse i strategiska lägen är viktiga delar i att integrera centrala Helsingborg och omgivande landsbygd. Helsingborgarnas möjligheter att mötas och att ta sig till arbete, utbildning och kultur- och fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt ska förbättras. Fler bostäder och ökad tillgänglighet till naturområden är andra utvecklingsområden. Att Helsingborgs stad har goda förbindelser och relationer med omvärlden är en viktig förutsättning för stadens konkurrenskraft. Familjen Helsingborg knyter samman invånare och företagare. Tillsammans skapar de elva nordvästskånska kommunerna en starkare helhet inom näringslivs- och destinationsutveckling. Genom att öka regionens attraktivitet ska Familjen Helsingborg locka till sig kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur attraherar företag och investeringar. 18 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

19 Helsingborg är en viktig del i den utökning av arbetsmarknadsregionen som sker. Arbetspendlingen i olika riktningar ökar, såväl i omfattning som i reseavstånd. Den ökande rörligheten ger Helsingborgsregionen nya förutsättningar för att vara attraktiv för boende och företag. Helsingborgs centrum är inte bara ett centrum för stadens invånare utan även för människor och verksamheter i angränsande kommuner. Helsingborg ska erbjuda en samlad kompetens och mångfald som inte lika enkelt kan tillgodoses på mindre orter. Den regionala utvecklingen av nordvästra Skåne förutsätter bra förbindelser. Det ska vara lätt att ta sig till, från och runt i Helsingborg och Helsingborgs roll som infrastrukturknutpunkt ska stärkas. En andra fast förbindelse över Öresund till Helsingör är den enskilt viktigaste framtidsfrågan för utvecklingen av Helsingborg. Stadens relationer till omvärlden ska präglas av samarbete. I nordvästra Skåne samarbetar de 11 kommunerna för att skapa gemensamma fördelar. Ambitionen är att regionen ska upplevas som en sammanhängande stad där kommungränserna är av underordnad betydelse. I likhet med detta tankesätt ska Helsingborg samarbeta i Öresundsregionen. Helheten är starkare än delarna. Köpenhamn är det internationellt sett starkaste varumärket i regionen, därför är det rimligt att använda sig av Köpenhamn som motor för samarbetet kring Öresund. Idén om Copenhagen Circle City, en flerkärnig mångmiljonstad bestående av Skåne och Själland, kring Öresund skapar förutsättningar för ökat samarbete. Då blir det också möjligt att sticka ut och lyckas i den internationella konkurrensen om invånare, besökare, företag och investeringar. För att nå denna målbild måste aktörerna kring Öresundsregionen enas och samlas kring en gemensam plan och ett gemensamt varumärke. Informations- och kommunikationsteknologi kommer bli allt viktigare i samhället. Snabba och stabila uppkopplingar kommer att vara lika grundläggande infrastruktur som exempelvis vägar, järnväg och VA-system. Staden ska därför vara drivande i att se till att så många bostäder och verksamhetslokaler som möjligt får tillgång till snabbt bredband. Helsingborgarna förväntar sig även att ha tillgång till information och kunna kontakta staden via olika kanaler, oavsett var de befinner och oavsett vilken teknisk utrustning de bär med sig. Staden har därför satsat på fria surfzoner på åtta platser i staden. De gör det enkelt och smidigt för helsingborgare och besökare att dra nytta av alla internets fördelar men skapar även fysiska möten och bidrar till att överbygga barriär. Den tekniska utvecklingen förändrar även hur staden bedriver sin verksamhet. Nya tjänster inom till exempel undervisning, konferenser, distansarbete och marknadsföring utvecklas och erbjuds via internet. Ny teknik möjliggör kommunikation med omvärlden när som helst och för alla ändamål vilket ger Helsingborg möjligheten att vara uppkopplad och agera lokalt på en global marknad Organisation Mål 7: Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Strategi: Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Helsingborg är en stad med hög ambitionsnivå och stark utvecklingsorientering. För att kunna förverkliga Helsingborgs stads vision är stadens ledare och medarbetare, som en av de viktigaste resurserna, avgörande. Det är viktigt att attrahera och behålla hängivna och kompetenta medarbetare som eftersträvar att åstadkomma bra förutsättningar och tjänster för helsingborgarna, näringslivet och föreningslivet. För att attrahera de bästa medarbetarna är det viktigt att staden är och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om kompetenta och utbildade människor kommer att öka i framtiden. Helsingborgs stad ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet, mångfald och framtidsorientering. En tolerant miljö är ett villkor för att attrahera ny kompetens och för att den kreativa potential som finns hos alla människor ska få komma fram. Genom samverkan med näringsliv och Campus Helsingborg och genom att på bästa sätt utnyttja den mångfald som finns i Helsingborg kan staden forma en miljö som främjar kreativitet och entreprenörskap samt som lockar fler företag och människor till Helsingborgsregionen. Staden ska arbeta med en offensiv och framtidsorienterad personalpolitik som stödjer verksamheten i arbetet mot uppsatta mål. Helsingborgs stads chefer har en nyckelroll att leda och styra ett utvecklings- och resultatorienterat arbete. Det är väsentligt att HR-processerna stödjer cheferna i deras roller som ledare. Insatser för att öka närva- PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 19

20 ron och förebygga sjukskrivningar är dessutom viktiga. För att säkra kompetensförsörjningen är det angeläget att staden arbetar för att rekrytera och vidareutbilda unga människor. En förutsättning är att staden har kunskap om vad som attraherar ungdomar hos framtida arbetsgivare och vad som är avgörande när ungdomar väljer utbildning och framtida jobb. Interna karriärvägar, intern talangscouting och traineeprogram är exempel på tillvägagångssätt. Stadens aktiva arbete med att utveckla chefskap och medarbetarskap har gett resultat. Helsingborgs stad utnämndes 2012 till årets Employer branding-kommun av företaget Universum och till årets HR-visionär av Akademikerförbundet SSR. Mål 8: Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet Strategi: Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för helsingborgarna, eller som frigör resurser i stadens organisation. Tillgänglig, transparent och effektiv kommunikation är en framgångsfaktor för att staden ska nå uppsatta mål. Stadens chefer, medarbetare och kunder använder en stor del av sin tid till att kommunicera och väl fungerande kontaktvägar, såväl internt som externt, är av stor betydelse för att skapa och utveckla en välfungerande verksamhet. Intern kommunikation och information ska ge medarbetaren de bästa förutsättningar att utföra sitt uppdrag, samt skapa insikt och förståelse för staden som helhet. Stadens service och bemötande ska hålla hög kvalitet och informationen ska vara korrekt och begriplig. Införandet av ett kontaktcenter underlättar för invånarna på flera olika sätt. Det blir en tydlig väg in till staden, kunderna får snabbare service och effektivare handläggning av sina ärenden. Helsingborg är staden för alla som vill något. Staden har ett starkt varumärke som det finns många positiva värden förknippade med och som ska vidareutvecklas med god kommunikation såväl internt som externt. Helsingborgs stad ska vara en kraft att räkna med på de arenor som påverkar stadens framtid, regionalt, nationellt och internationellt. För att lyckas med det krävs att staden aktivt driver opinionsbildning i prioriterade frågor. Omvärldsbevakning och analyser inom strategiska områden skapar förutsättningar för proaktivt agerande och utveckling av relationer med omvärlden. Alla verksamheter har nytta av att lära av och jämföra sig med kommuner eller andra relevanta aktörer. Internkommunikationen ska utvecklas för att uppnå ökad effektivitet samt för att alla medarbetare ska känna delaktighet och vara goda ambassadörer för staden. Helsingborg är och ska utvecklas ytterligare som e- stad och utvecklas till en stad i framkant avseende möjligheter att kontakta, få svar och ge service. Internet och informationstekniken påverkar alla stadens områden och utvecklingspotentialen är stor. Stadens e-strategi beskriver hur IT ska användas för att hjälpa till att realisera stadens vision och utveckla den moderna e-förvaltningen. Staden erbjuder nu 115 e-tjänster genom vilka medborgare och företag på ett enkelt och tidsbesparande sätt kan uträtta olika ärenden som de har hos staden. E-tjänster gör staden mer tillgänglig och öppen för medborgare och företag, ger ökade möjligheter till medborgardialog och frigör resurser åt stadens kärnverksamhet. Målet är att det ska finnas 150 e-tjänster vid slutet av Mål 9: Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor Strategi: Säkerställa att vi tar nästa steg i stadens miljöledningssystem i alla våra verksamheter. Helsingborgs stad ska ta ansvar för miljön och skapa god livskvalitet för alla som bor, verkar och besöker staden, nu och i framtiden. År 2035 är Helsingborg en livskraftig, energineutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. De stora miljöfrågorna är av global karaktär och kräver internationella lösningar. Helsingborgs stad ska vara en del av lösningen och ska arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser, förebygga föroreningar samt verka för miljöanpassad planering, byggande och förvaltning. Detta kräver nya tankesätt och god samverkan i energifrågorna inom staden. Under 2010 reviderades stadens miljöprogram och en energistrategi med tillhörande energiplan har 20 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Plan för mål och ekonomi 2015. Helsingborgs stad

Plan för mål och ekonomi 2015. Helsingborgs stad Plan för mål och ekonomi 2015 Helsingborgs stad Innehåll Stadsövergripande Vision Helsingborg 2035 3 Så styrs Helsingborg 4 Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2015 6 Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Plan för mål och ekonomi 2013. Helsingborgs stad

Plan för mål och ekonomi 2013. Helsingborgs stad Plan för mål och ekonomi 2013 Helsingborgs stad Hur är det i Helsingborg år 2035? Fem illustratörer med anknytning till Helsingborg fick uppdraget att illustrera var sitt visionsområde i visionen Helsingborg

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning

ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG. Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning ETT FRAMGÅNGSRIKT HELSINGBORG Riktlinjer mål- och resultatstyrning balanserad styrning Innehåll Förord 4 Läsanvisning 4 Helsingborgs vision 5 Balanserad styrning stadens styrmodell 7 Mål- och resultatstyrning

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014

Politisk plattform. majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Politisk plattform majoritetssamarbetet i Finspångs kommun 2011-2014 Förutsättningar Plattformen innebär åtaganden på ett antal politiska områden och en viljeinriktning om att styra Finspång tillsammans

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22)

Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22) Kommunövergripande mål och beställningar 2014 (Kommunfullmäktige 2013-05-22) DALS-ED - DÄR DET GODA LIVET ERBJUDS Dals-Ed ska vara möjligheternas kommun där människor och näringsliv känner trivsel, trygghet

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Sammanfattning av rundabordssamtal

Sammanfattning av rundabordssamtal Sammanfattning av rundabordssamtal I detta dokument summeras vad som hittills har diskuterats vid de rundabordssamtal som förts inom Kraftsamling sedan starten 2011. Det är ett omfattande material som

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun

STYRDOKUMENT. Personalpolitiskt. styrdokument. för Hudiksvalls kommun STYRDOKUMENT Personalpolitiskt styrdokument för Hudiksvalls kommun Kommunen Hudiksvalls kommun ska vara en bra kommun att leva och verka i. Därför är det viktigt att vi har en kommunal verksamhet som kännetecknas

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet.

Gemensamma 1. Verksamheten skall bygga på respekt för människor, deras självbestämmande och integritet. STRATEGISKA FOKUSOMRÅDEN Kompetensutveckling Mål, uppföljning och nyckeltal Barnperspektivet/stöd i föräldrarollen Förebyggande hälsoarbete Vårdtagare/Klient/ INRIKTNINGSMÅL Gemensamma 1. Verksamheten

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen

Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Ekonomi - Målstyrning Kommunstyrelsen 2015-04-13 Maria Fredriksson, ekonomichef, centrala ekonomiavdelningen Beståndsdelar Styrmodell Styrande dokument Budgetprocess Mål och uppdrag i budget 2016-2018

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se

Sju nycklar för framgång. www.atvidaberg.se 1 2 3 4 5 6 7 Sju nycklar för framgång www.atvidaberg.se barn- och utbildningsförvaltningen Amanda, 13 år Om lärarna samverkar med varandra, med oss elever och med föräldrarna får man flera perspektiv

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden

Strategisk plan. för Studiefrämjandet från 2012. med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Strategisk plan för Studiefrämjandet från 2012 med vision, verksamhetsidé och kärnvärden Syften och motiv med statens stöd till folkbildningen Riksdagen har angett fyra syften med statens stöd till folkbildningen.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ekonomin växer när människor växer Version: Beslutad version Ekonomin växer när människor växer Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som ger välfärd och möjligheter åt alla.

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn

Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn Fokus på förbättrad hälsa och utbildning för alla barn Verksamhetsinriktning Part 2012-2014 Helsingborg/Landskrona December 2011 Samverkan mellan skol- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen, utvecklingsnämndens

Läs mer