SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014"

Transkript

1 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035

2

3 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden beskriver den övergripande inriktningen för koncernens styrning mot en hållbar framtid. Läs mer om visionen på bloggen helsingborg2035.se Mål- och resultatstyrning Helsingborgs stad styrs utifrån visionen, mål och resultat. Stadens nämnder och bolag ansvarar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål (nationella och lokala), reglementen, delegationsordningar, bolagsordningar, ägardirektiv, styrdokument (program, planer, policys och riktlinjer) och ekonomisk tilldelning. Ledningssystemet i kommunkoncernen innebär en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning som utgår från stadens målprogram, som beskriver den politiska majoritetens viljeinriktning. Målkedjan i mål- och resultatstyrningen betyder att stadens nämnder och bolag har mål på olika nivåer som garanterar att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten. Gemensamt skapar koncernen en kedja av händelser mot Helsingborg 2035 och en hållbar utveckling. Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2014 för staden och nämnderna. Staden följer upp mål och resultat i planen tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen.. PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 3

4 Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 5 Treklöverns förord till budgetskrivelsen 6 Kommunstyrelsens budgetskrivning 7 Kommunfullmäktiges beslut 26 Vision Helsingborg Stadens styrkort 30 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 33 Vård- och omsorgsnämnden 39 Utvecklingsnämnden 44 Stadsbyggnadsnämnden 50 Socialnämnden 57 Idrotts- och fritidsnämnden 63 Kulturnämnden 66 Räddningsnämnden 70 Miljönämnden 73 Överförmyndarnämnden 77 Valnämnden 80 Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt 81 Styrelsen för kärnfastigheter 87 Stadsrevisionen 91 Ekonomiska sammanställningar Stadens ekonomiska målsättning 92 Helsingborgs stad, resultat- och balansräkning 93 Skattefinansierad verksamhet, resultat- och balansräkning 94 Avgiftsfinansierad verksamhet, resultat- och balansräkning 95 Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet Investeringsplan Kontakt stadsledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning Telefon E-post Webbplats helsingborg.se Omslag hstd reklambyrå ab 4 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

5 Läsanvisning Om Plan för mål och ekonomi 2014 I denna publikation presenterar kommunfullmäktige Helsingborgs stads plan för mål och ekonomi (budget) 2014 på en stadsövergripande nivå och på nämndnivå. Publikationen inleder med treklöverns förord följt av kommunstyrelsens förslagsskrivelse och en sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut (att-satser). Därefter kommer vision Helsingborg 2035 och stadens styrkort. Nästa kapitel omfattar en beskrivning per nämnd innehållande nämndens verksamhetsidé, styrkort (mål, strategier, mätetal och målvärden) och tjänstegarantier. Kapitlet omfattar även ekonomisk tilldelning samt kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut för respektive nämnd. Sista delen i publikationen omfattar stadsövergripande ekonomiska sammanställningar i form av ekonomisk målsättning, resultat- och balansräkningar, flerårsplan och investeringsplan. Styra mot mål och resultat Balanserad styrning är stadens gemensamma styrmodell för mål- och resultatstyrning och innebär att alla nämnder och deras verksamheter i Helsingborgs stad har fastställt mål som leder mot vision Helsingborg 2035 och stadens övergripande mål. Modellen innebär att prioriterade och mätbara mål formuleras inom de fyra perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Varje perspektiv innehåller mål, strategier, mätetal och målvärden som sammanställs i ett styrkort. Perspektivet invånare: Hur vi uppfyller invånarnas förväntningar och behov Perspektivet omvärld: Hur vi utvecklar verksamheten för att möta de förändringar och förutsättningar som vi står inför Perspektivet organisation: Hur vi utformar arbetssätt och processer för att på bästa sätt tillgodose invånarnas behov utifrån uppdraget Perspektivet ekonomi: Hur vi använder resurserna på bästa sätt utifrån uppdraget Styrkort Styrkort är ett måldokument som visar vilka mål och mätetal som är prioriterade. Staden har tre nivåer av styrkort; stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort. Styrkorten bygger på en helhetssyn och innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål. Stadens styrkort: De mål som finns i stadens styrkort är tvärsektoriella mål som alla nämnder ska arbeta mot. Nämndstyrkort: Alla stadens nämnder har ett styrkort som nämnderna arbetar fram med utgångspunkt i stadens styrkort. Verksamhetsstyrkort: Utifrån stadens styrkort, nämndstyrkortet och verksamhetens uppdrag skapar verksamheterna verksamhetsstyrkort. Verksamhetsidé Verksamhetsidén är en beskrivning av vad verksamheten syftar till och hur organisationen vill att den ska uppfattas av sina kunder. Mål Målen i styrkortet pekar ut vad den politiska ledningen (stadens styrkort och nämndstyrkort) eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Målen utformas så att det utifrån den samlade bilden är möjligt att bilda sig en uppfattning om vad som är det viktigaste för organisationen. Strategi Stadens styrkort och nämndstyrkorten ska innehålla en strategi för varje mål. Strategin är ett vägval som går att omsätta till handling och visar på vad nämnden kommer att fokusera på. Mätetal och målvärde För att närmare definiera vad som ska uppnås innehåller styrkorten mätetal och målvärden. Mätetalens syfte är att bedöma måluppfyllelsen. n visar vilket resultat som ska uppnås under perioden. Tjänstegaranti Tjänstegarantier utgör en deklaration av vilken service och kvalitet invånare kan förvänta sig inom vissa områden av stadens verksamhet. PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 5

6 Treklöverns förord till förslagsskrivelsen I mål och ekonomi för 2014 fortsätter Treklövern att prioritera barn och ungas uppväxtvillkor i Helsingborg. Samtidigt tar Treklövern ansvar för att staden ska ha fortsatt god ekonomi. Resultatmålet om två procent föreslås ligga fast, vilket är avgörande för att staden långsiktigt ska kunna investera och göra viktiga satsningar. Skolan är ett av stadens viktigaste verktyg för att ge barn och unga den goda start i livet de behöver. Treklövern ser att stadens skolor förbättras och att fler elever når kunskapsmålen. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete för att höja kvaliteten, sätta kunskapen i fokus och att belöna de lärare som gör goda insatser. För att fortsätta den positiva utvecklingen föreslår Treklövern fortsatt prioritering av skolan. I Helsingborgs stads nyligen antagna vision slås det fast att Helsingborg ska vara en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar stad. Helsingborg ligger i framkant gällande de två första perspektiven, men kommande år vill vi särskilt uppmärksamma och förbättra den sociala hållbarheten. Treklövern föreslår därför ett samlat paket med flera insatser som bidrar till denna utveckling. En forsknings- och utvecklingsenhet under socialförvaltningen, med nära kopplingar till andra förvaltningar, ska arbeta fram nya metoder som sedan kan implementeras av den ordinarie verksamheten. Treklövern föreslår också ett uppdrag om att öka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, insatser för ökad genomströmning i det bostadssociala programmet, att Bostad först permanentas samt att familjecentralernas sociala arbete förstärks. För att fler helsingborgare ska få arbete föreslår Treklövern inför 2014 att det framgångsrika projektet Ungdomar till arbete blir en permanent del av utvecklingsnämndens arbete. Nämnden ska även utöka antalet skyddade anställningar hos offentlig arbetsgivare, OSA, för att fler av de helsingborgare som står längst från arbetsmarknaden ska få möjlighet till en egen försörjning. I mål och ekonomi för 2014 föreslår Treklövern även ett särskilt lyft för city. Staden bör ta initiativ till att samla de aktörer som krävs för att få till stånd en saluhall i Helsingborg. Det gäller att få fastighetsägare, lokala producenter samt andra näringsidkare att samlas kring en gemensam idé, gärna på Söder. Utöver detta fortsätter vi att bygga ut stadens fria surfzoner med två nya platser: Gröningen och Mäster Palms plats. Treklövern ser också möjlighet att utveckla och höja kvaliteten på Helsingborgsfestivalen och förvandla denna till en stadsfest för och av helsingborgarna. Stadens föreningar, kulturliv och näringsliv bör engageras för att visa upp stadens alla tillgångar. Treklövern vill samtidigt ta initiativ till en utredning av handeln i Helsingborg som kan ligga till grund för framtida ställningstaganden och beslut. Handeln är en viktig sektor där många unga får jobb, det är därför viktigt med ett bra kunskapsunderlag inför kommande utveckling och expansion. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger för 2014 sitt tredje gemensamma förslag till mål och ekonomi för Helsingborgs stad. Vi samarbetar för att göra Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag. Helsingborg ska vara staden för dig som vill något. Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande Maria Winberg Nordström (FP) Kommunalråd Lars Thunberg (KD) kommunalråd Christian Orsing (M) kommunalråd Anna Jähnke (M) kommunalråd 6 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

7 Kommunstyrelsens skrivelse om mål och ekonomi 2014, plan för jämte sammanhängande frågor 1. Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter 1.1. Inledning Svensk ekonomi går långsamt mot bättre tider Efter en vinter med mycket svag tillväxt tar svensk ekonomi bättre fart inför vår och sommar. Det blir dock inte tal om högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. Sveriges kommuner och landsting räknar i sin senaste ekonomirapport med att BNP växer med 1,5 procent i år och nästa år bedöms tillväxten bli 2,5 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först under kommande år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. Tillväxten i svensk ekonomi är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt relativt svaga utvecklingen internationellt, inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten. Tabellen nedan visar nyckeltal för svensk ekonomi vilka i hög grad påverkar finansiellt utrymme för kommuner och landsting. Värdena anger procentuell förändring mellan åren. Perioden uppvisar en mycket svag utveckling, varför det är värt att notera att 2015 års förbättrade utveckling sker utifrån en låg nivå BNP 6,3 3,7 1,2 1,5 2,5 3,3 3,3 Sysselsättning timmar* 2,0 2,4 0,7 0,3 0,5 1,2 1,2 Öppen arbetslöshet 8,6 7,8 8,0 8,1 8,0 7,3 6,6 Timlön nationalräkenskaperna 1,1 2,7 2,9 2,8 2,9 3,2 3,6 Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,5 1,7 Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 0,9 0,3 1,3 2,1 2,5 Realt skatteunderlag** 0,7 2,4 2,0 1,5 0,8 1,7 1,6 * Kalenderkorrigerad utveckling **Korrigerat för regeländringar Förutsättningar för Helsingborgs stad Helsingborgs stads goda ekonomiska utgångsläge, skapat genom god ekonomisk hushållning samt att staden de senaste åren fortsatt har attraherat många nya invånare, medför att staden med kraft kan vidareutveckla pågående satsningar. Kommunstyrelsen föreslår i mål och ekonomi 2014 och i flerårsplanen att resultatmålet på minst två procent av skatteintäkterna ligger fast. Ett kvitto på att Helsingborg har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha god ekonomi med stark balansräkning är att Standard & Poor s värderar Helsingborg till det högsta kreditvärdighetsbetyget (AAA). Förutom att det är en bekräftelse på en god och välskött ekonomi blir möjligheterna till gynnsamma upplåningsvillkor goda. Stadens nuvarande upplåning till koncernbolagen ligger runt 5 miljarder kronor. Genom att staden lånar upp till en lägre kostnad än vad bolagen skulle lånat till uppstår ett så kallat vinn, vinn -förhållande där båda parter gynnas Resultatutveckling Resultatutveckling under 2000-talet Under 2000-talet har stadens resultat genomsnittligt legat på en god och stabil nivå. Soliditeten ligger fortsatt på en mycket hög nivå och Helsing- PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 7

8 borg har en av de starkaste balansräkningarna bland landets 290 kommuner. Resultatet 2012 uppgick till 365 mnkr och innehöll en större jämförelsestörande intäkt. Om denna exkluderas blev resultatutfallet 268 mnkr. År 2011 redovisades ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 250 mnkr. När kommunfullmäktige i juni 2012 beslutade om mål och ekonomi för 2013 gjordes en särskild långsiktig satsning på skolverksamheten. Denna grundades i att staden under några år arbetat upp en stabil ekonomi som redovisat ett resultat runt 250 mnkr (justerat för jämförelsestörande poster). Med denna som grund ökades finansieringen till barnoch utbildningsnämnden med cirka 100 mnkr utöver sedvanlig tilldelning. Detta innebär att stadens resultatutveckling de närmaste åren (allt annat lika) kommer att ligga runt 125 mnkr Resultatprognos för år 2013 Stadens budgeterade resultat för året visar ett överskott på 150 mnkr (skattefinansierad verksamhet 142,6 mnkr). Nämnder och styrelsers prognoser har aviserat att delar av ackumulerade resultatöverföringar från tidigare år kommer att användas (27 mnkr). Kostnadsutvecklingen för arbetskraft kan komma att överstiga finansiellt utrymme som till viss del motverkas av en i övrigt låg inflationstakt för andra kostnader. Härutöver har staden genom mark och exploatering avyttrat fastigheter som påverkar resultatprognosen positivt. Sammantaget dessa förutsättningar kommer staden att infria den ekonomiska målsättningen om ett resultat på minst 2 procent av skattenettot. Årets resultat kommer dock att belastas med en jämförelsestörande kostnad på ca 200 mnkr. Detta för att beräkningsgrunden för pensionsskulden förändras när den så kallade diskonteringsräntan sänks med 0,75 procent. När räntan sänks ökar pensionsskulden. Detta berör samtliga kommuner och landsting och i allt väsentligt utifrån storlek på huvudmannen. Följaktligen kommer årets resultat att påverkas av detta och staden förväntas därför redovisa ett resultat runt minus 80 mnkr Ekonomiska förutsättningar år Utvecklingen av skatteunderlaget under 2014, 2015 och 2016 visar en utveckling som ligger nära eller marginellt överstiger den bedömda kostnadsutvecklingen, särskilt för år Det är således av stor vikt att nämnder och styrelser har fortsatt fokus på att arbeta med ständiga förbättringar så att effektivt resursutnyttjande uppnås. Detta för att staden fortsatt ska kunna erbjuda medborgarna tjänster med hög kvalitet till rätt kostnad och ha förmåga att vara anpassade till stadens finansiella förutsättningar. (Skatteunderlagsprognoserna i tabellen nedan visar på en hög samstämmighet.) Skatteunderlagsprognoser Sveriges Kommuner och Landsting 3,4 % 2,3 % 4,0 % 4,7 % Ekonomistyrningsverket 3,4 % 3,1 % 4,2 % 4,7 % Regeringen 4,0 % 2,8 % 4,3 % 5,0 % Förändrat kostnadsutjämningssystem En enig skatteutjämningskommitté presenterade i början av maj 2011 förslag till förändringar i befintligt kostnadsutjämningssystem. Förslaget har varit ute på remiss och resulterat i att finansdepartementet tagit fram förslag på hur ett successivt införande kan göras. Även detta har varit föremål för en remissrunda. I höst förväntas riksdagen ta ställning till detta och det är högst sannolikt att ett förändrat kostnadsutjämningssystem mellan kommunerna kommer att införas redan från och med För Helsingborgs del innebär detta att skattenettot kommer att minska långsiktigt med ca 40 mnkr årligen. Övergångseffekter medför att år 2015 får den största intäktsminskningen. Tabellen nedan visar hur det successiva införandet beräknas påverka stadens skattenetto (mnkr) Skatteintäktsminskning respektive år, mnkr -17,3-47,8-42,5-40,0 8 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

9 LSS-utjämningssystemet tar allt större andel av skatteintäkterna Stadens kostnader i det nationella utjämningssystemet för LSS ligger fortsatt på en hög nivå och motsvarar cirka 87 öre på skatten, dvs. närmare 200 mnkr. Ökningstakten har dock planat ut, delvis beroende på att ytterligare LSS-bostäder finns tillgängliga i staden Långsiktig ekonomisk målsättning Helsingborgs stads ekonomi ska vara god, vilket är något som kan beskrivas och mätas på många sätt. Nivån på målvärden och graden av måluppfyllelse ger en god bild av stadens ekonomiska ställning. Staden arbetar utifrån följande mål och mätetal: Stadens resultat ska årligen uppgå till minst 2 procent av stadens totala skatteintäkter. Stadens årliga investeringar ska över tiden täckas av motsvarande kassaflöde. Den goda soliditeten ska bibehållas. Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna. För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till 2 procent av skatteintäkterna, det vill säga minst 122 mnkr. Det som händer om resultatet blir lägre är att investeringarna i stadens ordinarie verksamheter måste finansieras med lån som i sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de investeringar som genomförs undviker staden framtida räntekostnader Investeringsutrymme Investeringsutrymmet genereras i huvudsak av stadens resultat samt av avskrivningar och pensionsskuldökning för pensioner intjänade före Dessa båda kostnadsposter i resultaträkningen genererar inte något likvidflöde och uppgår till ca 300 mnkr. Detta innebär att staden givet en resultatnivå på minst 2 procent av skatteintäkterna, långsiktigt har utrymme att årligen investera för 400 mnkr i anläggningstillgångar utan att behöva lånefinansiera dessa Finansiellt utrymme och förutsättningar för 2014 års budget Sveriges kommuner och landstings skatteprognos den 26 april uppvisade en skatteintäktsförbättring på 26,8 mnkr jämfört med prognosen från december, på vilken kommunstyrelsen grundade sitt inriktningsbeslut för mål och ekonomi Detta tillsammans med ytterligare några justeringar ger staden ett visst utrymme för verksamhetsmässiga satsningar utöver kommunstyrelsens inriktningsbeslut (se tabell nedan). PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 9

10 Finansiellt utrymme 2014, mnkr (inte beslutad av kommunfullmäktige) Skatteintäkter enligt prognos från SKL april ,6 Skatteintäktsökning i Helsingborg befolkning ökar mer än riket 13,8 LSS-utjämning ökad kostnad jfr SKLs prognos -5,0 Nya utjämningssystemet -17,3 Fastighetsavgift 195,0 Finansförvaltning 163,2 Upplupna intäkter (MEX) 20,0 Pensionsskuldförändring före 1998 * 45,0 Summa intäkter 6 376,3 Ianspråktagande över/underskott -40,0 Summa kommunbidrag till nämnder/styrelser enl KS inrikt.beslut ,0 Summa medel till förfogande 207,3 Förslag ökad tilldelning -84,6 Resultat skattefinansierad verksamhet 122,7 Ekonomisk målsättning (2 % av skattenettot) 123,0 Avvikelse mot ekonomisk målsättning -0,3 1 Tabellen ovan är en del av kommunstyrelsens förslag. Ekonomiska sammanställningar beslutade av kommunfullmäktige återfinns på sidorna (anmärkning från avdelningen för ekonomi och styrning, stadsledningsförvaltningen) Planeringsanvisningar och inlämnade nämndförslag Kommunstyrelsen fattade den 13 februari 2013 ett inriktningsbeslut avseende 2014 års förutsättningar för mål och ekonomi. Kommunstyrelsen uppdrog åt nämnder och styrelser att utifrån de kända förutsättningarna planera sin verksamhet inför 2014 och återkomma med nämnds-/styrelsebehandlade förslag till mål och ekonomi senast den 9 april Lagstiftningen ställer krav på att i budgeten ta fram särskilda mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vidare ska utvärdering av verksamhetsmål ske i samband med ordinarie uppföljningstillfällen under året samt vid årsbokslut. Revisionen har härigenom ett mer omfattande ansvar att granska och säkerställa upprättande av stadens officiella delårsbokslut och följa måluppfyllelsen. Kommunfullmäktige uppdrog den 24 november 2004 åt nämnder och styrelser att arbeta med att integrera verksamhetsmål och strategier i budgeten (mål och ekonomi). Denna ordning gäller alltjämt varför nämnder och styrelsers styrkort likt tidigare år kommer att följas upp vid ordinarie ekonomiska uppföljningstillfällen vid tertial- och årsbokslutsrapportering. 2. Vision, mission och verksamhetsidé 2.1. Vision Helsingborg 2035 Kommunfullmäktige fastställde den 21 november 2012 en ny, gemensam och långsiktig vision för Helsingborg. Kortversionen av visionen lyder År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala, balanserade staden för människor och företag. 10 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

11 Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val Mission och verksamhetsidé Kommunfullmäktige fastställde den 14 december 2010 ett målprogram för stadens verksamheter. Missionen för Helsingborgs stad är enligt följande: Helsingborgs stad har två huvudsakliga uppdrag. Det första är att leverera välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till stadens invånare i livets olika skeden. Det andra är ett uppdrag att utveckla såväl stadens varumärke som att, i samarbete med andra aktörer, ta en ledande roll i att utveckla de geografiska platserna Helsingborg, Helsingborgsregionen och Öresundsregionen. I målprogrammet fastställdes även en verksamhetsidé för staden. Den lyder: Invånarna i Helsingborg ska erbjudas välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets alla skeden. Nyckelord är egenmakt, valfrihet, mångfald, trygghet, värdighet och hållbar utveckling. Grunden för bra verksamhet för helsingborgarna är personalens PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 11

12 kompetens och bemötande, kostnadseffektivitet samt framgångsrikt lokalt företagande. 3. Mål och strategier Utifrån stadens vision, mission, verksamhetsidé och viktiga värden har Helsingborgs stads styrkort för 2014 skapats. Målen i styrkortet finns formulerade inom ramen för balanserad styrning. Arbetet med balanserad styrning sammanförs i ett styrkort som består av fyra perspektiv. Dessa fyra perspektiv är: Invånare, Omvärld, Organisation och Ekonomi. Stadens politiska viljeinriktning avspeglas i de mål som ska följas upp i stadens styrkort, såväl som i de styrkort som nämnder och styrelser ansvarar för. Målen i stadens styrkort ger en överblick över prioriterade målområden och är utformade för att tydliggöra att staden måste arbeta tillsammans som en organisation för att uppnå vision Helsingborg En komplett förteckning över de föreslagna målen till stadens och nämnders/styrelsers styrkort finns i sammanställd form på sidorna I de följande avsnittet redovisas stadens tio mål med tillhörande strategier för Dessa tio mål anser kommunstyrelsen att stadens verksamheter ska utgå ifrån för att Helsingborg ska närma sig sin vision. Målen bör inte endast betraktas var för sig, utan de är ofta sammankopplade och ömsesidigt förstärkande. Ramförstärkningar som föreslås till budget 2014 finns i förekommande fall preciserade under respektive nämnd/styrelse eller i investeringsplanen. 12 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

13 3.1. Helsingborgs stads styrkort 2014 mål och strategier Perspektiv Stadens mål Strategi Invånare Omvärld Organisation Ekonomi Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv. I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn. Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad. Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet. Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor. Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet. Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Fokusera på de insatser och samarbeten som verkligen bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för helsingborgarna, eller som frigör resurser i stadens organisation. Säkerställa att vi tar nästa steg i stadens miljöledningssystem i alla våra verksamheter. Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut Invånare Mål 1: Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Strategi: Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Möjligheten att påverka sitt liv är central för alla individer och en avgörande faktor för god hälsa. Helsingborgs stad ska alltid agera med människan i centrum och så långt det är möjligt underlätta för invånarna i deras vardag. Med invånaren i fokus ska stadens verksamheter samverka internt, men även med näringslivet, föreningslivet och andra relevanta aktörer. Alla människor vill något med sina liv. Utanförskap och avsaknad av egen inkomst är faktorer som hindrar människor att förverkliga drömmar och leva ut intressen. Staden ska därför främja arbete och sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Minskat bidragsberoende och egen försörjning stärker och utvecklar människors egenmakt, självkänsla och förmåga till ett självständigt liv. Alla individer har en egen PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 13

14 kraft och en av stadens uppgifter är att uppmuntra människor att lita på sin egen förmåga. Möjligheten för Helsingborgs invånare att välja ska genomsyra alla verksamhetsområden. Genom att ge invånarna makt att välja, visas respekt för individens egen förmåga att ta ansvar för sitt liv. I Helsingborg innebär det till exempel att elever och föräldrar får välja barnomsorgsform till sina barn, att elever och föräldrar får välja förskola och skola, att invandrare själva får välja utbildningsutförare i svenskundervisning för invandrare och svenska som andraspråk, att själv eller tillsammans med anhöriga få välja vård och omsorg, att äldre kan välja olika boendeformer och att det finns blandade upplåtelseformer i bostadsbeståndet. För att stödja dessa valmöjligheter utvecklar staden webbtjänster på helsingborg.se där invånarna kan göra jämförelser utifrån olika kriterier. Helsingborgs stad ska uppmuntra och stödja social rörlighet. Barn ska växa upp och mötas och bedömas på egna meriter istället för att bli ett resultat av sina föräldrars val. Sociala problem riskerar att gå i arv till nästa generation och det är viktigt att staden arbetar förebyggande och tidigt stöttar barn och vuxna med målet att förhindra de negativa effekterna av socialt arv. Målet om allas möjlighet att påverka sina liv omfattar också människors rätt att vara den man är. Livet i Helsingborg ska vara fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och egna önskemål. Staden ska i de beslut som fattas ta hänsyn till hur dessa påverkar människor och företag i Helsingborg. Det är viktigt att staden hela tiden verkar för att undanröja hinder och strukturer, av byråkratisk eller annan karaktär, som försvårar för helsingborgarna. Helsingborg växer och utvecklas på spännande sätt när människors kreativitet får råda så fritt som möjligt. Stadens roll ska vara att ta tillvara och främja denna kraft. Mål 2: I Helsingborgs ska det finnas lika möjligheter för alla barn Strategi: Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. I Helsingborg ska alla barn ges en god start i livet. Barn är självständiga individer med egen vilja. De ska därför ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. I stadens planering och beslutsfattande ska barn och ungas perspektiv alltid finnas med. Valfrihet och hög kvalitet ska prägla barnomsorgen och föräldrar ska erbjudas olika valmöjligheter. Vårdnadsbidrag finns för dem som vill förlänga tiden hemma med de minsta barnen. Förskola och skola är de viktigaste arenorna när det gäller stadens möjligheter att påverka villkoren för barns och ungas uppväxt. Kompetenta medarbetare och mindre barngrupper ger ökade möjligheter att ge de yngsta barnen trygga villkor att växa och utvecklas. Förskolan ska ge pedagogisk utveckling och bra förutsättningar för fortsatt lärande i grundskolan. Goda resultat i grundskolan förbättrar barnens möjligheter till ett bra liv oavsett uppväxtvillkor i hemmiljön. Att klara grundskolan med godkända betyg minskar risken för bland annat framtida fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och bidragsberoende. Sambandet gäller också omvänt ohälsa ökar risken för sämre skolprestationer. Under de senaste åren har resurser tillförts både förskola och grundskola med särskild inriktning på barn och unga som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Förstärkningarna av förskola och grundskola är i denna bemärkelse tätt sammankopplade; höjd kvalitet i förskolan ger bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse i grundskolan. Helsingborg har sedan 2009 uttalade tjänstegarantier till stadens invånare, vilka slår fast att vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår och att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår. Tydliga kunskapsmål är en grund för verksamheten, men även en utvecklad elevhälsa har stor betydelse för goda resultat. Helsingborgs alla kommunala grundskolor arbetar mot mobbning och kränkande behandling enligt det så kallade Olweusprogrammet. Metoden har visat på goda resultat och mobbningen har minskat med upp till 40 procent på stadens skolor. Fortsatta insatser inriktas på att vårda positiva kamratrelationer och att vidareutveckla skolan till en trygg och trivsam plats att vistas i. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barn och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten. För att förbättra det förebyggande arbetet för utsatta barn och unga ska samarbetet mellan 14 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

15 skola och socialtjänst samt andra tvärsektoriella samarbeten stärkas. I Helsingborg har detta bland annat skett inom PArT (Preventivt arbete tillsammans) med delprojekten SkolFam, Utsikter och HUB (Hälsa, Utbildning, Barn). Sammantaget syftar projekten till att ge barn i riskgrupper bättre utbildning och hälsa. PArT:s arbete följs upp kontinuerligt och eftersom vi ser mycket goda resultat växlas delar av projektet upp och återfinns nu i den ordinarie verksamheten inom skol- och fritidsförvaltningen. PArT kommer att leva vidare i bred tvärsektoriell samverkan och arbeta med ny metodutveckling. En negativ trend som måste brytas är andelen barn i familjer med försörjningsstöd. Inom staden pågår ett arbete med att bryta utanförskapet för personer där försörjningsstöd har blivit en varaktig försörjning med ett särskilt fokus på barnfamiljer. Det är viktigt att barn i familjer med långvarigt biståndsberoende, lägre utbildningsnivå och psykisk ohälsa inte ärver sina föräldrars sociala utsatthet. Mål 3: Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Strategi: Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Helsingborg ska fortsätta att växa och erbjuda människor och företag attraktiva livsmiljöer. I denna utveckling ska det finnas ett helhetsperspektiv där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter vägs samman. Hållbar utveckling ska inte ses som en färdig lösning utan som en process och dialog där viljan till förändring är en viktig förutsättning. Hållbar stadsutveckling förutsätter också samverkan mellan många olika parter och verksamheter. Strävan ska vara att nå stadens vision om hållbara ekologiska fotavtryck, minskat socialt utanförskap och en sund ekonomi i balans. Urbanisering är en stark global trend och inflyttningen till städer förväntas fortsätta. År 2035 beräknas Helsingborg ha invånare och för att Helsingborg ska kunna fortsätta att växa och utvecklas är det av högsta betydelse att byggandet av bostäder håller jämna steg med befolkningsökningen. För staden är det därför viktigt att minska detaljregleringen för att förenkla nya byggprojekt. Vidare ska i högre utsträckning mark avsättas för fribyggartomter och flexiblare detaljplaner användas. På så sätt kan människors egna önskningar ges större utrymme. Samtidigt är det viktigt att i all planering av ny bebyggelse ta i beaktande hur högklassig åkermark kan värnas. Genom framsynt bostadsplanering och jämn planeringstakt skapas möjligheter till expansiv bostadsutbyggnad. Helsingborg växer och staden ska erbjuda boendealternativ utifrån invånarnas olika behov såsom hushållssammansättning, levnadsvanor och individuella önskemål. En viktig satsning är stadens arbete med att skapa förutsättningar för att bygga fler hyresrätter. Samtidigt behövs en mångfald av bostäder i Helsingborg i form av bostadsrätter och äganderätter för att matcha invånarnas behov i olika skeden i livet. Infrastrukturen i och runt staden ska vidareutvecklas så att förutsättningar skapas för hållbara resor och transporter. Nya smarta trafiklösningar ger även bättre förutsättningar för cyklister och gående. God infrastruktur och bra kollektivtrafik i regionen som möjliggör resande mellan tätorterna ökar Helsingborgs attraktivitet och gynnar även arbetsmarknadsregionen och utbildningsmöjligheterna. Social hållbarhet handlar bland annat om att ge alla människor lika möjligheter till en god livsmiljö. En utmaning är att bryta segregationen mellan människor. Mentala och fysiska barriärer mellan Helsingborgs stadsdelar och uppdelning i sociala och etniska grupper gynnar inte en hållbar stadsutveckling. Social integration, trygghet och ekonomiskt utbyte kan främjas om separerade stadsdelar kopplas samman och byggs ihop. Arbetslösheten är fortfarande alltför hög i Helsingborg, särskilt bland ungdomar. Staden samverkar därför nära med näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att matcha arbetslösa mot den lokala och regionala arbetsmarknaden, exempelvis inom ramen för satsningarna Unga till arbete. De elva nordvästskånska kommunerna samverkar för att effektivisera näringslivsarbetet i regionen. För många arbetsgivare kommer behovet av arbetskraft vara stort framöver och många av dagens unga arbetslösa har möjlighet att genom ytterligare insatser bli attraktiva på arbetsmarknaden. Människor ska kunna känna trygghet i sin livssituation. Det handlar bland annat om att känna sig trygg i det område och den stad man bor i, att kunna försörja sig själv, att veta att god vård och PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 15

16 omsorg finns att få när den behövs och att stadens skolor ger eleverna de bästa möjligheterna till inlärning i en trygg miljö. I Helsingborg lever allt för många ännu i utanförskap, det vill säga står utanför samhället i olika delar. Det kan handla om att människor saknar inkomst och därmed möjlighet till självförsörjning. Nyckelord för ökad integration och minskat utanförskap är arbete, utbildning, språkkunskaper, aktivitet, tydligt eget ansvar samt egenmakt genom egen försörjning, eget företagande eller eget ägande av sin bostad. Genom att erbjuda effektiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser ökas utrikes föddas förvärvsfrekvens vilket medför betydande positiva effekter, både ekonomiskt och socialt, för individen och för samhället. Arbetet med att motverka utanförskap förstärks och förbättras genom ökad samverkan såväl internt inom staden som externt med samarbetspartners. Helsingborg var tillsammans med Stockholm först i Sverige med metoden Bostad först som går ut på att erbjuda hemlösa personer permanent bostad med eget förstahandskontrakt direkt. Om bostadsfrågan löses, kan det sociala sedan byggas upp. En satsning på att fler personer kan bo i lägenhet med stöd förväntas på sikt medföra att hemlösheten i staden minskar betydligt. Mångfalden i Helsingborg ska i positiv anda användas för att utveckla staden. En stad med öppna och toleranta invånare skapar utrymme för nya möten och har positiv effekt på stadens attraktionskraft. Helsingborg konkurrerar på den globala arenan om kreativa människor och företag. Helsingborg ska attrahera morgondagens kreativa individer och talanger men även utveckla den potential som redan finns hos invånarna i staden. För att näringslivet i Helsingborg ska fortsätta att utvecklas måste Helsingborg utgöra en bra bas för företagens rekrytering, kapital och marknad. Tillgång till arbetskraft och god utbildning är saker som gör staden fortsatt konkurrenskraftig. Med utgångspunkt i alla människors lika värde blir jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet i Helsingborgs stad. Det finns fortfarande strukturer i samhället som medför att kvinnor och män behandlas olika och att kvinnor och kvinnors erfarenheter inte värderas lika högt. Mål och lagstiftning som främjar ett jämställt samhälle ska följas i samband med stadens samhällsplanering. Förbättrad jämställdhet mellan kvinnor och män ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt och gör kommunen mer attraktiv för företag och investerare. Målet om hållbar utveckling omfattar även förutsättningarna för hälsosamt åldrande. Vård och omsorg ska utföras med respekt för den enskildes värdighet, önskemål och val. I denna strävan fortsätter också arbetet med lokala värdighetsgarantier, dels för att skapa trygghet och förutsägbarhet för de äldre, dels för att tydliggöra för stadens medarbetare vilka kvalitetsnivåer som bör råda inom äldreomsorgen. En viktig strategisk utmaning är att förbereda staden för den demografiska utmaningen när allt fler blir äldre samtidigt som den arbetsföra andelen av befolkningen minskar. Under 2010 reviderades stadens miljöprogram och en energistrategi med tillhörande energiplan har tagits fram för att staden även fortsatt ska ligga i framkant inom miljöområdet och bidra till en hållbar utveckling. Stadens vision är att mängden förnybar energi från anläggningar inom staden ska motsvara den mängd energi som staden använder. Helsingborg ska prioritera omställning till ett fossilbränslefritt samhälle med fokus på grundläggande behovsområden som energi, boende, mat och transporter/rörlighet. Helsingborg ska utveckla en resurseffektiv infrastruktur med möjligheter och incitament att välja klimatsmart och hållbart med bibehållen eller ökad livskvalitet. Förtätning av staden med samordning mellan trafik och bebyggelse är ett sätt att minska Helsingborgs klimatpåverkan. Om stadens mark används mer effektivt kan energiförsörjningen effektiviseras, transportbehoven minskas och kollektiva transportsystem gynnas. Förtätningen sparar samtidigt värdefull natur, skog och jordbruksmark. Det är viktigt att förtätning av Helsingborg görs med hänsyn till stadens grönområden. Tillgängligheten och kvaliteten på parker och andra gröna strukturer bidrar starkt till kvaliteten på stadsmiljön, skapar miljökvalitet och mötesplatser. Cykeloch fotgängarvänliga miljöer främjar fysiskt aktivitet och är bra ur ett folkhälsoperspektiv. 16 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

17 Mål 4: Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar Strategi: Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. En pulserande stad förutsätter att kreativa och talangfulla människor ges utrymme för sitt skapande och ges möjlighet att förverkliga idéer. Mångfald och tolerans är viktiga faktorer i detta sammanhang och för att Helsingborg ska ha en dynamisk och pulserande miljö. Alla människor som vill ska få möjlighet att samspela och bidra till stadens utbud av upplevelser och aktiviteter. Att hela staden är levande ökar Helsingborgs attraktivitet och gör staden mer intressant för invånare, besökare och företag. Helsingborg ska vara en ledande evenemangsstad. Under 2012 invigdes Helsingborg Arena som är en av Sveriges modernaste multiarenor. Den nya arenan och Olympiaområdets utbud ger Helsingborg ett attraktivt samlat idrotts- och aktivitetscentrum, men också en plats för konserter och andra evenemang. Att fortsätta att satsa på upplevelse- och turistnäringen är prioriterat, det är dessutom en verksamhet som ofta skapar jobb för unga. Den fritidsverksamhet som den frivilliga sektorn står för utgör en viktig del av ett rikt fritidsutbud i Helsingborg och staden söker aktivt samarbete med föreningslivet. Meningsfull fritid höjer livskvaliteten för stadens invånare. Staden ska arbeta för att öka medvetenheten kring god folkhälsa och erbjuda miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. Dessutom understödjer aktivt idrotts- och fritidsliv ökad integration. Spontana fritidsaktiviteter uppmuntras, exempelvis genom fortsatt utbyggnad av näridrottsplatser och ökad flexibilitet i fritidsverksamheten. Helsingborg är en idrottsstad med såväl bredd som elit. Stadens arenor och stadsrum ska vara tillgängliga för alla. Den öppna fritidsverksamheten är omtyckt och efterfrågad och staden ska fortsätta att frekvent erbjuda olika aktiviteter för barn och ungdomar i Helsingborg. Samarbetet och dialogen med invånarna är en viktig del i arbetet med att erbjuda de tjänster och produkter som efterfrågas. Kulturen är en viktig del för att göra Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad. Förutom själva egenvärdet av en upplevelse har kulturen positiv inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Staden ska bidra till att öka tillgängligheten till och utveckla kulturutbudet i Helsingborg med målsättningen att alla som vill ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturen i Helsingborg ska nå ny publik och nya grupper. Barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp inom stadens kulturverksamhet. Kulturen ska också vara ett verktyg för att förena människor och bryta utanförskap. Stadens bibliotek ska utvecklas till moderna mötesplatser och informationscentra. Helsingborgs stad har starka, välkända kulturinstitutioner som Dunkers kulturhus, Stadsteatern, Konserthuset, Kulturmagasinet, Fredriksdals trädgårdar och museer samt Sofiero slottspark. Dessa ska fortsätta att utvecklas med hög kvalitet, bättre samverkan och ökad självfinansieringsgrad. Vid sidan om dessa institutioner finns ett stort kulturutbud genom ideella krafter och det fria kulturlivet. Staden ska främja dessa verksamheter och dialogen med det fria kulturlivet ska intensifieras Omvärld Mål 5: Helsingborgs ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Strategi: Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stimulerar stadens ekonomi samt är väsentligt för utvecklingen av Helsingborgsregionen. Innovatörer ska både få och ge näring i staden. Det är viktigt att staden är lyhörd och tillgänglig och har förståelse för företags och entreprenörers behov och önskemål. Detta innebär en effektiv ärendehantering och bra bemötande inom myndighetsutövningen. Staden ska samverka med andra aktörer för att göra Helsingborgsregionen till en av Sveriges mest kreativa och toleranta regioner för näringsliv, besökare och boende. I arbetet för att utveckla Helsingborgsregionens näringsliv är Helsingborgs stad en viktig motor. Familjen Helsingborg, med förankring i elva nordvästskånska kommuner, har målet att effektivisera PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 17

18 näringslivsarbetet i regionen och att ytterligare stärka nordvästra Skånes identitet som näringslivsoch turistområde. Det blir allt viktigare att kunna erbjuda såväl medborgare som företag bra kommunal service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av ärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Servicemodellen En väg in innebär att all kunskap och alla kontakter finns samlade på ett ställe. Näringslivsservice erbjuder befintliga och nyetablerade företag stöd genom kvalificerad och kostnadsfri service och rådgivning samt förmedling av kontakter. Den fysiska butiken tillsammans med stadens webbplats och e-tjänster är grundläggande delar för kommunikationen med stadens alla företagare. Innovatörer och entreprenörer ska erbjudas goda möjligheter att genomföra sina idéer. Under 2012 och framåt görs en gemensam satsning i Familjen Helsingborg på att tillsammans med andra aktörer starta ett antal företagsinkubatorer. Syftet med verksamheten är att stötta innovatörer och tillväxtföretag på deras väg till marknaden. Det övergripande målet är att genom inkubatorsatsningen bidra till att skapa ökad sysselsättning i regionen. För att uppnå stadens övergripande mål är det viktigt att kraftsamla kring Helsingborgs samlade utbud för att åstadkomma och underlätta för näringslivsutveckling. Intressanta företag ska erbjudas etablering i Helsingborg. Det är också viktigt att arbetet med att skapa starka nätverk med stadens förvaltningar och externa samarbetspartners fortsätter. I arbetet för bättre lokalt företagsklimat ska staden fortsatt öppna stadens verksamheter för konkurrens och samtidigt sträva efter ökad effektivitet i verksamheter som drivs i egen regi. Helsingborgs stad verkar för att utveckla utbudet av utbildning och forskning vid Campus Helsingborg. Samtidigt arbetar staden aktivt med att göra Helsingborg attraktivt för studenter. Staden ska speciellt utveckla kontakterna mellan näringslivet, Campus Helsingborg och dess studenter. Företagens behov av yrkesutbildning behöver även uppmärksammas och kanaliseras. Samordning av olika aktörers marknadsföring och utåtriktade aktiviteter är också en central uppgift för staden. Denna samordning av stadens externa marknadsföring och evenemang har som mål att tydliggöra de avgörande skillnaderna mellan Helsingborg och andra platser samt stärka varumärket Helsingborg. Helsingborg och Helsingborgsregionen ska marknadsföras som besöksdestination till nationella och internationella besökare. Staden ska utgöra motor i utvecklingen av Familjen Helsingborg som besöksdestination. Genom effektiv omvärldsbevakning och konkurrensanalys ska staden kartlägga och utveckla den interna kunskapen kring näringslivs- och marknadsfrågor samt beskriva intressanta trender och kluster. Kontakter på nationell respektive internationell nivå kan möjliggöra att framtidsföretag identifieras som kan ge staden konkurrensfördelar. Mål 6: Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad Strategi: Fokusera på de insatser och samarbeten som verkligen bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Helsingborg ska vara en sammanhållen stad utan barriärer mellan människor eller stadsdelar. Staden ska arbeta för minskad segregation och att bryta ner sociala och fysiska hinder. Det handlar om att främja en levande stadsmiljö i hela Helsingborg. För att lyckas krävs fungerande samordning inom staden tillsammans med lokalt engagemang. Invånarna ska känna sig delaktiga och inkluderade i sitt närområdes utveckling. Förstärkningar av infrastruktur och kollektivtrafik tillsammans med ny sammanhängande bebyggelse i strategiska lägen är viktiga delar i att integrera centrala Helsingborg och omgivande landsbygd. Helsingborgarnas möjligheter att mötas och att ta sig till arbete, utbildning och kultur- och fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt ska förbättras. Fler bostäder och ökad tillgänglighet till naturområden är andra utvecklingsområden. Att Helsingborgs stad har goda förbindelser och relationer med omvärlden är en viktig förutsättning för stadens konkurrenskraft. Familjen Helsingborg knyter samman invånare och företagare. Tillsammans skapar de elva nordvästskånska kommunerna en starkare helhet inom näringslivs- och destinationsutveckling. Genom att öka regionens attraktivitet ska Familjen Helsingborg locka till sig kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur attraherar företag och investeringar. 18 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

19 Helsingborg är en viktig del i den utökning av arbetsmarknadsregionen som sker. Arbetspendlingen i olika riktningar ökar, såväl i omfattning som i reseavstånd. Den ökande rörligheten ger Helsingborgsregionen nya förutsättningar för att vara attraktiv för boende och företag. Helsingborgs centrum är inte bara ett centrum för stadens invånare utan även för människor och verksamheter i angränsande kommuner. Helsingborg ska erbjuda en samlad kompetens och mångfald som inte lika enkelt kan tillgodoses på mindre orter. Den regionala utvecklingen av nordvästra Skåne förutsätter bra förbindelser. Det ska vara lätt att ta sig till, från och runt i Helsingborg och Helsingborgs roll som infrastrukturknutpunkt ska stärkas. En andra fast förbindelse över Öresund till Helsingör är den enskilt viktigaste framtidsfrågan för utvecklingen av Helsingborg. Stadens relationer till omvärlden ska präglas av samarbete. I nordvästra Skåne samarbetar de 11 kommunerna för att skapa gemensamma fördelar. Ambitionen är att regionen ska upplevas som en sammanhängande stad där kommungränserna är av underordnad betydelse. I likhet med detta tankesätt ska Helsingborg samarbeta i Öresundsregionen. Helheten är starkare än delarna. Köpenhamn är det internationellt sett starkaste varumärket i regionen, därför är det rimligt att använda sig av Köpenhamn som motor för samarbetet kring Öresund. Idén om Copenhagen Circle City, en flerkärnig mångmiljonstad bestående av Skåne och Själland, kring Öresund skapar förutsättningar för ökat samarbete. Då blir det också möjligt att sticka ut och lyckas i den internationella konkurrensen om invånare, besökare, företag och investeringar. För att nå denna målbild måste aktörerna kring Öresundsregionen enas och samlas kring en gemensam plan och ett gemensamt varumärke. Informations- och kommunikationsteknologi kommer bli allt viktigare i samhället. Snabba och stabila uppkopplingar kommer att vara lika grundläggande infrastruktur som exempelvis vägar, järnväg och VA-system. Staden ska därför vara drivande i att se till att så många bostäder och verksamhetslokaler som möjligt får tillgång till snabbt bredband. Helsingborgarna förväntar sig även att ha tillgång till information och kunna kontakta staden via olika kanaler, oavsett var de befinner och oavsett vilken teknisk utrustning de bär med sig. Staden har därför satsat på fria surfzoner på åtta platser i staden. De gör det enkelt och smidigt för helsingborgare och besökare att dra nytta av alla internets fördelar men skapar även fysiska möten och bidrar till att överbygga barriär. Den tekniska utvecklingen förändrar även hur staden bedriver sin verksamhet. Nya tjänster inom till exempel undervisning, konferenser, distansarbete och marknadsföring utvecklas och erbjuds via internet. Ny teknik möjliggör kommunikation med omvärlden när som helst och för alla ändamål vilket ger Helsingborg möjligheten att vara uppkopplad och agera lokalt på en global marknad Organisation Mål 7: Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Strategi: Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Helsingborg är en stad med hög ambitionsnivå och stark utvecklingsorientering. För att kunna förverkliga Helsingborgs stads vision är stadens ledare och medarbetare, som en av de viktigaste resurserna, avgörande. Det är viktigt att attrahera och behålla hängivna och kompetenta medarbetare som eftersträvar att åstadkomma bra förutsättningar och tjänster för helsingborgarna, näringslivet och föreningslivet. För att attrahera de bästa medarbetarna är det viktigt att staden är och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om kompetenta och utbildade människor kommer att öka i framtiden. Helsingborgs stad ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet, mångfald och framtidsorientering. En tolerant miljö är ett villkor för att attrahera ny kompetens och för att den kreativa potential som finns hos alla människor ska få komma fram. Genom samverkan med näringsliv och Campus Helsingborg och genom att på bästa sätt utnyttja den mångfald som finns i Helsingborg kan staden forma en miljö som främjar kreativitet och entreprenörskap samt som lockar fler företag och människor till Helsingborgsregionen. Staden ska arbeta med en offensiv och framtidsorienterad personalpolitik som stödjer verksamheten i arbetet mot uppsatta mål. Helsingborgs stads chefer har en nyckelroll att leda och styra ett utvecklings- och resultatorienterat arbete. Det är väsentligt att HR-processerna stödjer cheferna i deras roller som ledare. Insatser för att öka närva- PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 19

20 ron och förebygga sjukskrivningar är dessutom viktiga. För att säkra kompetensförsörjningen är det angeläget att staden arbetar för att rekrytera och vidareutbilda unga människor. En förutsättning är att staden har kunskap om vad som attraherar ungdomar hos framtida arbetsgivare och vad som är avgörande när ungdomar väljer utbildning och framtida jobb. Interna karriärvägar, intern talangscouting och traineeprogram är exempel på tillvägagångssätt. Stadens aktiva arbete med att utveckla chefskap och medarbetarskap har gett resultat. Helsingborgs stad utnämndes 2012 till årets Employer branding-kommun av företaget Universum och till årets HR-visionär av Akademikerförbundet SSR. Mål 8: Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet Strategi: Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för helsingborgarna, eller som frigör resurser i stadens organisation. Tillgänglig, transparent och effektiv kommunikation är en framgångsfaktor för att staden ska nå uppsatta mål. Stadens chefer, medarbetare och kunder använder en stor del av sin tid till att kommunicera och väl fungerande kontaktvägar, såväl internt som externt, är av stor betydelse för att skapa och utveckla en välfungerande verksamhet. Intern kommunikation och information ska ge medarbetaren de bästa förutsättningar att utföra sitt uppdrag, samt skapa insikt och förståelse för staden som helhet. Stadens service och bemötande ska hålla hög kvalitet och informationen ska vara korrekt och begriplig. Införandet av ett kontaktcenter underlättar för invånarna på flera olika sätt. Det blir en tydlig väg in till staden, kunderna får snabbare service och effektivare handläggning av sina ärenden. Helsingborg är staden för alla som vill något. Staden har ett starkt varumärke som det finns många positiva värden förknippade med och som ska vidareutvecklas med god kommunikation såväl internt som externt. Helsingborgs stad ska vara en kraft att räkna med på de arenor som påverkar stadens framtid, regionalt, nationellt och internationellt. För att lyckas med det krävs att staden aktivt driver opinionsbildning i prioriterade frågor. Omvärldsbevakning och analyser inom strategiska områden skapar förutsättningar för proaktivt agerande och utveckling av relationer med omvärlden. Alla verksamheter har nytta av att lära av och jämföra sig med kommuner eller andra relevanta aktörer. Internkommunikationen ska utvecklas för att uppnå ökad effektivitet samt för att alla medarbetare ska känna delaktighet och vara goda ambassadörer för staden. Helsingborg är och ska utvecklas ytterligare som e- stad och utvecklas till en stad i framkant avseende möjligheter att kontakta, få svar och ge service. Internet och informationstekniken påverkar alla stadens områden och utvecklingspotentialen är stor. Stadens e-strategi beskriver hur IT ska användas för att hjälpa till att realisera stadens vision och utveckla den moderna e-förvaltningen. Staden erbjuder nu 115 e-tjänster genom vilka medborgare och företag på ett enkelt och tidsbesparande sätt kan uträtta olika ärenden som de har hos staden. E-tjänster gör staden mer tillgänglig och öppen för medborgare och företag, ger ökade möjligheter till medborgardialog och frigör resurser åt stadens kärnverksamhet. Målet är att det ska finnas 150 e-tjänster vid slutet av Mål 9: Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor Strategi: Säkerställa att vi tar nästa steg i stadens miljöledningssystem i alla våra verksamheter. Helsingborgs stad ska ta ansvar för miljön och skapa god livskvalitet för alla som bor, verkar och besöker staden, nu och i framtiden. År 2035 är Helsingborg en livskraftig, energineutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. De stora miljöfrågorna är av global karaktär och kräver internationella lösningar. Helsingborgs stad ska vara en del av lösningen och ska arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser, förebygga föroreningar samt verka för miljöanpassad planering, byggande och förvaltning. Detta kräver nya tankesätt och god samverkan i energifrågorna inom staden. Under 2010 reviderades stadens miljöprogram och en energistrategi med tillhörande energiplan har 20 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Guide till HELSINGBORG

Guide till HELSINGBORG Guide till HELSINGBORG 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En

Läs mer

DEN balanserade STADEN. DEN skapande STADEN. DEN pulserande STADEN. DEN gemensamma STADEN. DEN globala STADEN. Scenario

DEN balanserade STADEN. DEN skapande STADEN. DEN pulserande STADEN. DEN gemensamma STADEN. DEN globala STADEN. Scenario Scenario Ingångsvärden: I prognoser gällande befolkningsutvecklingen de kommande 10-20 åren görs bedömningen om en stark tillväxt i staden, man räknar med att från nuvarande 135. 000 nå ca.175.000 innevånare

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Så styrs Helsingborg. Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag

Så styrs Helsingborg. Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag Så styrs Helsingborg Kommunkoncernen Helsingborg nämnder och helägda bolag År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserande staden för människor och företag.

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium

Framtidsbild 2018. 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium 2014-06-17 KS14.618 Kommunfullmäktiges presidium Innehåll 1 Inledning 4 2 Framtidsbilder för klimat och miljö 5 3 Framtidsbilder för infrastruktur och boende 6 4 Framtidsbilder för näringsliv och turism

Läs mer

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01

FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 UTVECKLINGSPLAN FÖR DALS-EDS KOMMUN 2012-2015 Dals-Eds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2011-06-15, FÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2011-06-01 Genomstruken text föreslås att tas bort Vision för Dals-Eds kommun

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Plan för mål och ekonomi 2015. Helsingborgs stad

Plan för mål och ekonomi 2015. Helsingborgs stad Plan för mål och ekonomi 2015 Helsingborgs stad Innehåll Stadsövergripande Vision Helsingborg 2035 3 Så styrs Helsingborg 4 Kommunfullmäktiges beslut om mål och ekonomi 2015 6 Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten

VÅRD & OMSORG. Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten Skol-, kultur och socialnämndens plan för verksamheten VÅRD & OMSORG Gäller perioden 2006-01-01 2008-12-31 enligt beslut i kommunfullmäktige 2005-12-18 153 1 Förord I denna plan för Vård & Omsorg redovisas

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Preliminär budget 2015

Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminär budget 2015 Preliminärt beslut i kommunfullmäktige 10 juni Definitivt beslut i kommunfullmäktige 18 november 2013-08-14 Budget 2015 Budget 2015 tar utgångspunkt i de strategiska

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun!

Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vision 2025 Tillsammans skapar vi det goda livet för invånarna i Skara kommun! Vår uppgift som kommun är att skapa förutsättningar för våra invånare att vara nöjda med att leva och bo i Skara. I Skara

Läs mer

Policy för god ekonomisk hushållning

Policy för god ekonomisk hushållning Datum hushållning Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: KF 271/2016 Dokumentägare: Ekonomidirektör Ersätter dokument: hushållning, antagen av KF 41/2014 Relaterade dokument: Ekonomistyrningspolicy Målgrupp:

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN. Strategisk plan 1 KARLSTADS KOMMUN UPPDATERAD AUGUSTI 2015 STRATEGISK PLAN KARLSTADS KOMMUN Strategisk plan 1 LAGSTIFTNING VISION Livskvalitet Karlstad 100 000 KOMMUNFULLMÄKTIGE REGLEMENTE BOLAGSORDNING STRATEGISK PLAN PRIORITERA FÖLJA

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter.

100-dagarsprogram. Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 100-dagarsprogram Inom de första 100 dagarna 2011 ska vi ha fattat beslut om eller ha påbörjat arbetet med följande 92 punkter. 1 Vision Helsingborg ska vara Sveriges mest attraktiva stad för människor

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING KOMMUNAL EKONOMI EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING TRE FINANSIERINGSFORMER Skattefinansierad verksamhet Avgiftsfinansierad verksamhet självkostnad Va och renhållning Affärsverksamhet främst i vår bolagsverksamhet

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategisk inriktning 2011-2014

Strategisk inriktning 2011-2014 Strategisk inriktning 2011-2014 Antagen av kommunfullmäktige KF 41/2011-06-20 Strategisk plan för Degerfors kommun 2011-2014 Kommunfullmäktiges prioritering Kommunens strategiska inriktning beskriver vilka

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN

LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN Sida 1 av 6 LÄNSGEMENSAM FOLKHÄLSOPOLICY JÄMTLANDS LÄN 2011 2015 Förslag till Folkhälsopolicy av Beredningen för Folkhälsa, livsmiljö och kultur, Jämtlands läns landsting Antagen av Regionförbundets styrelse

Läs mer

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet

Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft. Mälardalsrådet INriktningsmål 2014 Stockholm-Mälarregionen en hållbar storstadsregion med global konkurrensoch attraktionskraft Mälardalsrådet Enligt Mälardalsrådets stadgar ska rådsmötet besluta om inriktningsmål för

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Region Gotlands styrmodell

Region Gotlands styrmodell Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi

» Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås 2025. Vision och strategi » Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås 2025 Vision och strategi Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-XX-XX För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS

Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Regionförbundet södra Småland Återkoppling angående informations- och dialogmöten om regionbildning och RUS Rfss har ställt frågan till Växjö kommun hur trender och strukturella förändringar påverkar Växjö

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030

Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 Framtidsvision NYNÄSHAMN 2030 1 Framtidsvision Framtidsvisionen är den styrande politikens idé om hur samhället i Nynäshamns kommun har utvecklats fram till 2030. Med visionen vill de styrande partierna

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer