SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014"

Transkript

1 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035

2

3 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision Helsingborg 2035 och dess fem områden beskriver den övergripande inriktningen för koncernens styrning mot en hållbar framtid. Läs mer om visionen på bloggen helsingborg2035.se Mål- och resultatstyrning Helsingborgs stad styrs utifrån visionen, mål och resultat. Stadens nämnder och bolag ansvarar för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, politiska mål (nationella och lokala), reglementen, delegationsordningar, bolagsordningar, ägardirektiv, styrdokument (program, planer, policys och riktlinjer) och ekonomisk tilldelning. Ledningssystemet i kommunkoncernen innebär en heltäckande styrprocess för verksamhetsplanering och uppföljning som utgår från stadens målprogram, som beskriver den politiska majoritetens viljeinriktning. Målkedjan i mål- och resultatstyrningen betyder att stadens nämnder och bolag har mål på olika nivåer som garanterar att den politiska viljeinriktningen når hela vägen ut i verksamheten. Gemensamt skapar koncernen en kedja av händelser mot Helsingborg 2035 och en hållbar utveckling. Denna publikation presenterar kommunfullmäktiges plan för mål och ekonomi (budget) 2014 för staden och nämnderna. Staden följer upp mål och resultat i planen tre gånger per år, dels i två delårsrapporter och dels i årsredovisningen.. PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 3

4 Innehåll Stadsövergripande Läsanvisning 5 Treklöverns förord till budgetskrivelsen 6 Kommunstyrelsens budgetskrivning 7 Kommunfullmäktiges beslut 26 Vision Helsingborg Stadens styrkort 30 Nämnder och styrelser Barn- och utbildningsnämnden 33 Vård- och omsorgsnämnden 39 Utvecklingsnämnden 44 Stadsbyggnadsnämnden 50 Socialnämnden 57 Idrotts- och fritidsnämnden 63 Kulturnämnden 66 Räddningsnämnden 70 Miljönämnden 73 Överförmyndarnämnden 77 Valnämnden 80 Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt 81 Styrelsen för kärnfastigheter 87 Stadsrevisionen 91 Ekonomiska sammanställningar Stadens ekonomiska målsättning 92 Helsingborgs stad, resultat- och balansräkning 93 Skattefinansierad verksamhet, resultat- och balansräkning 94 Avgiftsfinansierad verksamhet, resultat- och balansräkning 95 Flerårsplan för skattefinansierad verksamhet Investeringsplan Kontakt stadsledningsförvaltningen, avdelningen för ekonomi och styrning Telefon E-post Webbplats helsingborg.se Omslag hstd reklambyrå ab 4 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

5 Läsanvisning Om Plan för mål och ekonomi 2014 I denna publikation presenterar kommunfullmäktige Helsingborgs stads plan för mål och ekonomi (budget) 2014 på en stadsövergripande nivå och på nämndnivå. Publikationen inleder med treklöverns förord följt av kommunstyrelsens förslagsskrivelse och en sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut (att-satser). Därefter kommer vision Helsingborg 2035 och stadens styrkort. Nästa kapitel omfattar en beskrivning per nämnd innehållande nämndens verksamhetsidé, styrkort (mål, strategier, mätetal och målvärden) och tjänstegarantier. Kapitlet omfattar även ekonomisk tilldelning samt kommunstyrelsens förslag och kommunfullmäktiges beslut för respektive nämnd. Sista delen i publikationen omfattar stadsövergripande ekonomiska sammanställningar i form av ekonomisk målsättning, resultat- och balansräkningar, flerårsplan och investeringsplan. Styra mot mål och resultat Balanserad styrning är stadens gemensamma styrmodell för mål- och resultatstyrning och innebär att alla nämnder och deras verksamheter i Helsingborgs stad har fastställt mål som leder mot vision Helsingborg 2035 och stadens övergripande mål. Modellen innebär att prioriterade och mätbara mål formuleras inom de fyra perspektiven invånare, omvärld, organisation och ekonomi. Varje perspektiv innehåller mål, strategier, mätetal och målvärden som sammanställs i ett styrkort. Perspektivet invånare: Hur vi uppfyller invånarnas förväntningar och behov Perspektivet omvärld: Hur vi utvecklar verksamheten för att möta de förändringar och förutsättningar som vi står inför Perspektivet organisation: Hur vi utformar arbetssätt och processer för att på bästa sätt tillgodose invånarnas behov utifrån uppdraget Perspektivet ekonomi: Hur vi använder resurserna på bästa sätt utifrån uppdraget Styrkort Styrkort är ett måldokument som visar vilka mål och mätetal som är prioriterade. Staden har tre nivåer av styrkort; stadens styrkort, nämndstyrkort och verksamhetsstyrkort. Styrkorten bygger på en helhetssyn och innehåller både kortsiktiga och långsiktiga mål. Stadens styrkort: De mål som finns i stadens styrkort är tvärsektoriella mål som alla nämnder ska arbeta mot. Nämndstyrkort: Alla stadens nämnder har ett styrkort som nämnderna arbetar fram med utgångspunkt i stadens styrkort. Verksamhetsstyrkort: Utifrån stadens styrkort, nämndstyrkortet och verksamhetens uppdrag skapar verksamheterna verksamhetsstyrkort. Verksamhetsidé Verksamhetsidén är en beskrivning av vad verksamheten syftar till och hur organisationen vill att den ska uppfattas av sina kunder. Mål Målen i styrkortet pekar ut vad den politiska ledningen (stadens styrkort och nämndstyrkort) eller chefen (verksamhetsstyrkort) vill att verksamheten ska uppnå vid en viss tidpunkt. Målen utformas så att det utifrån den samlade bilden är möjligt att bilda sig en uppfattning om vad som är det viktigaste för organisationen. Strategi Stadens styrkort och nämndstyrkorten ska innehålla en strategi för varje mål. Strategin är ett vägval som går att omsätta till handling och visar på vad nämnden kommer att fokusera på. Mätetal och målvärde För att närmare definiera vad som ska uppnås innehåller styrkorten mätetal och målvärden. Mätetalens syfte är att bedöma måluppfyllelsen. n visar vilket resultat som ska uppnås under perioden. Tjänstegaranti Tjänstegarantier utgör en deklaration av vilken service och kvalitet invånare kan förvänta sig inom vissa områden av stadens verksamhet. PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 5

6 Treklöverns förord till förslagsskrivelsen I mål och ekonomi för 2014 fortsätter Treklövern att prioritera barn och ungas uppväxtvillkor i Helsingborg. Samtidigt tar Treklövern ansvar för att staden ska ha fortsatt god ekonomi. Resultatmålet om två procent föreslås ligga fast, vilket är avgörande för att staden långsiktigt ska kunna investera och göra viktiga satsningar. Skolan är ett av stadens viktigaste verktyg för att ge barn och unga den goda start i livet de behöver. Treklövern ser att stadens skolor förbättras och att fler elever når kunskapsmålen. Det är resultatet av ett målmedvetet arbete för att höja kvaliteten, sätta kunskapen i fokus och att belöna de lärare som gör goda insatser. För att fortsätta den positiva utvecklingen föreslår Treklövern fortsatt prioritering av skolan. I Helsingborgs stads nyligen antagna vision slås det fast att Helsingborg ska vara en ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbar stad. Helsingborg ligger i framkant gällande de två första perspektiven, men kommande år vill vi särskilt uppmärksamma och förbättra den sociala hållbarheten. Treklövern föreslår därför ett samlat paket med flera insatser som bidrar till denna utveckling. En forsknings- och utvecklingsenhet under socialförvaltningen, med nära kopplingar till andra förvaltningar, ska arbeta fram nya metoder som sedan kan implementeras av den ordinarie verksamheten. Treklövern föreslår också ett uppdrag om att öka samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, insatser för ökad genomströmning i det bostadssociala programmet, att Bostad först permanentas samt att familjecentralernas sociala arbete förstärks. För att fler helsingborgare ska få arbete föreslår Treklövern inför 2014 att det framgångsrika projektet Ungdomar till arbete blir en permanent del av utvecklingsnämndens arbete. Nämnden ska även utöka antalet skyddade anställningar hos offentlig arbetsgivare, OSA, för att fler av de helsingborgare som står längst från arbetsmarknaden ska få möjlighet till en egen försörjning. I mål och ekonomi för 2014 föreslår Treklövern även ett särskilt lyft för city. Staden bör ta initiativ till att samla de aktörer som krävs för att få till stånd en saluhall i Helsingborg. Det gäller att få fastighetsägare, lokala producenter samt andra näringsidkare att samlas kring en gemensam idé, gärna på Söder. Utöver detta fortsätter vi att bygga ut stadens fria surfzoner med två nya platser: Gröningen och Mäster Palms plats. Treklövern ser också möjlighet att utveckla och höja kvaliteten på Helsingborgsfestivalen och förvandla denna till en stadsfest för och av helsingborgarna. Stadens föreningar, kulturliv och näringsliv bör engageras för att visa upp stadens alla tillgångar. Treklövern vill samtidigt ta initiativ till en utredning av handeln i Helsingborg som kan ligga till grund för framtida ställningstaganden och beslut. Handeln är en viktig sektor där många unga får jobb, det är därför viktigt med ett bra kunskapsunderlag inför kommande utveckling och expansion. Moderaterna, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger för 2014 sitt tredje gemensamma förslag till mål och ekonomi för Helsingborgs stad. Vi samarbetar för att göra Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad för människor och företag. Helsingborg ska vara staden för dig som vill något. Peter Danielsson (M) kommunstyrelsens ordförande Maria Winberg Nordström (FP) Kommunalråd Lars Thunberg (KD) kommunalråd Christian Orsing (M) kommunalråd Anna Jähnke (M) kommunalråd 6 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

7 Kommunstyrelsens skrivelse om mål och ekonomi 2014, plan för jämte sammanhängande frågor 1. Ekonomiska förutsättningar och utgångspunkter 1.1. Inledning Svensk ekonomi går långsamt mot bättre tider Efter en vinter med mycket svag tillväxt tar svensk ekonomi bättre fart inför vår och sommar. Det blir dock inte tal om högre tillväxttal utan svensk ekonomi hålls även fortsättningsvis tillbaka av en dyster utveckling i vår omvärld. Sveriges kommuner och landsting räknar i sin senaste ekonomirapport med att BNP växer med 1,5 procent i år och nästa år bedöms tillväxten bli 2,5 procent. Den måttliga tillväxten innebär att arbetslösheten dröjer sig kvar kring 8 procent. Det är först under kommande år som läget på arbetsmarknaden mer påtagligt börjar förbättras. Det svaga arbetsmarknadsläget i kombination med en fortsatt stark krona håller tillbaka pris- och löneutvecklingen. Det låga inflationstrycket begränsar tillväxten i skatteunderlaget. Tillväxten i svensk ekonomi är i hög grad ett resultat av inhemska faktorer såväl konsumtionen som investeringarna växer snabbt. Den fortsatt relativt svaga utvecklingen internationellt, inte minst i Europa, innebär att exporten lämnar ett förhållandevis begränsat bidrag till tillväxten. Tabellen nedan visar nyckeltal för svensk ekonomi vilka i hög grad påverkar finansiellt utrymme för kommuner och landsting. Värdena anger procentuell förändring mellan åren. Perioden uppvisar en mycket svag utveckling, varför det är värt att notera att 2015 års förbättrade utveckling sker utifrån en låg nivå BNP 6,3 3,7 1,2 1,5 2,5 3,3 3,3 Sysselsättning timmar* 2,0 2,4 0,7 0,3 0,5 1,2 1,2 Öppen arbetslöshet 8,6 7,8 8,0 8,1 8,0 7,3 6,6 Timlön nationalräkenskaperna 1,1 2,7 2,9 2,8 2,9 3,2 3,6 Konsumentpris, KPIX 1,8 1,1 1,1 0,8 1,2 1,5 1,7 Konsumentpris, KPI 1,2 3,0 0,9 0,3 1,3 2,1 2,5 Realt skatteunderlag** 0,7 2,4 2,0 1,5 0,8 1,7 1,6 * Kalenderkorrigerad utveckling **Korrigerat för regeländringar Förutsättningar för Helsingborgs stad Helsingborgs stads goda ekonomiska utgångsläge, skapat genom god ekonomisk hushållning samt att staden de senaste åren fortsatt har attraherat många nya invånare, medför att staden med kraft kan vidareutveckla pågående satsningar. Kommunstyrelsen föreslår i mål och ekonomi 2014 och i flerårsplanen att resultatmålet på minst två procent av skatteintäkterna ligger fast. Ett kvitto på att Helsingborg har lyckats i sin målmedvetna och långsiktiga strävan att ha god ekonomi med stark balansräkning är att Standard & Poor s värderar Helsingborg till det högsta kreditvärdighetsbetyget (AAA). Förutom att det är en bekräftelse på en god och välskött ekonomi blir möjligheterna till gynnsamma upplåningsvillkor goda. Stadens nuvarande upplåning till koncernbolagen ligger runt 5 miljarder kronor. Genom att staden lånar upp till en lägre kostnad än vad bolagen skulle lånat till uppstår ett så kallat vinn, vinn -förhållande där båda parter gynnas Resultatutveckling Resultatutveckling under 2000-talet Under 2000-talet har stadens resultat genomsnittligt legat på en god och stabil nivå. Soliditeten ligger fortsatt på en mycket hög nivå och Helsing- PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 7

8 borg har en av de starkaste balansräkningarna bland landets 290 kommuner. Resultatet 2012 uppgick till 365 mnkr och innehöll en större jämförelsestörande intäkt. Om denna exkluderas blev resultatutfallet 268 mnkr. År 2011 redovisades ett resultat exklusive jämförelsestörande poster på 250 mnkr. När kommunfullmäktige i juni 2012 beslutade om mål och ekonomi för 2013 gjordes en särskild långsiktig satsning på skolverksamheten. Denna grundades i att staden under några år arbetat upp en stabil ekonomi som redovisat ett resultat runt 250 mnkr (justerat för jämförelsestörande poster). Med denna som grund ökades finansieringen till barnoch utbildningsnämnden med cirka 100 mnkr utöver sedvanlig tilldelning. Detta innebär att stadens resultatutveckling de närmaste åren (allt annat lika) kommer att ligga runt 125 mnkr Resultatprognos för år 2013 Stadens budgeterade resultat för året visar ett överskott på 150 mnkr (skattefinansierad verksamhet 142,6 mnkr). Nämnder och styrelsers prognoser har aviserat att delar av ackumulerade resultatöverföringar från tidigare år kommer att användas (27 mnkr). Kostnadsutvecklingen för arbetskraft kan komma att överstiga finansiellt utrymme som till viss del motverkas av en i övrigt låg inflationstakt för andra kostnader. Härutöver har staden genom mark och exploatering avyttrat fastigheter som påverkar resultatprognosen positivt. Sammantaget dessa förutsättningar kommer staden att infria den ekonomiska målsättningen om ett resultat på minst 2 procent av skattenettot. Årets resultat kommer dock att belastas med en jämförelsestörande kostnad på ca 200 mnkr. Detta för att beräkningsgrunden för pensionsskulden förändras när den så kallade diskonteringsräntan sänks med 0,75 procent. När räntan sänks ökar pensionsskulden. Detta berör samtliga kommuner och landsting och i allt väsentligt utifrån storlek på huvudmannen. Följaktligen kommer årets resultat att påverkas av detta och staden förväntas därför redovisa ett resultat runt minus 80 mnkr Ekonomiska förutsättningar år Utvecklingen av skatteunderlaget under 2014, 2015 och 2016 visar en utveckling som ligger nära eller marginellt överstiger den bedömda kostnadsutvecklingen, särskilt för år Det är således av stor vikt att nämnder och styrelser har fortsatt fokus på att arbeta med ständiga förbättringar så att effektivt resursutnyttjande uppnås. Detta för att staden fortsatt ska kunna erbjuda medborgarna tjänster med hög kvalitet till rätt kostnad och ha förmåga att vara anpassade till stadens finansiella förutsättningar. (Skatteunderlagsprognoserna i tabellen nedan visar på en hög samstämmighet.) Skatteunderlagsprognoser Sveriges Kommuner och Landsting 3,4 % 2,3 % 4,0 % 4,7 % Ekonomistyrningsverket 3,4 % 3,1 % 4,2 % 4,7 % Regeringen 4,0 % 2,8 % 4,3 % 5,0 % Förändrat kostnadsutjämningssystem En enig skatteutjämningskommitté presenterade i början av maj 2011 förslag till förändringar i befintligt kostnadsutjämningssystem. Förslaget har varit ute på remiss och resulterat i att finansdepartementet tagit fram förslag på hur ett successivt införande kan göras. Även detta har varit föremål för en remissrunda. I höst förväntas riksdagen ta ställning till detta och det är högst sannolikt att ett förändrat kostnadsutjämningssystem mellan kommunerna kommer att införas redan från och med För Helsingborgs del innebär detta att skattenettot kommer att minska långsiktigt med ca 40 mnkr årligen. Övergångseffekter medför att år 2015 får den största intäktsminskningen. Tabellen nedan visar hur det successiva införandet beräknas påverka stadens skattenetto (mnkr) Skatteintäktsminskning respektive år, mnkr -17,3-47,8-42,5-40,0 8 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

9 LSS-utjämningssystemet tar allt större andel av skatteintäkterna Stadens kostnader i det nationella utjämningssystemet för LSS ligger fortsatt på en hög nivå och motsvarar cirka 87 öre på skatten, dvs. närmare 200 mnkr. Ökningstakten har dock planat ut, delvis beroende på att ytterligare LSS-bostäder finns tillgängliga i staden Långsiktig ekonomisk målsättning Helsingborgs stads ekonomi ska vara god, vilket är något som kan beskrivas och mätas på många sätt. Nivån på målvärden och graden av måluppfyllelse ger en god bild av stadens ekonomiska ställning. Staden arbetar utifrån följande mål och mätetal: Stadens resultat ska årligen uppgå till minst 2 procent av stadens totala skatteintäkter. Stadens årliga investeringar ska över tiden täckas av motsvarande kassaflöde. Den goda soliditeten ska bibehållas. Nettokostnaden (externa intäkter minus total kostnad) i skattefinansierad verksamhet ska täckas av de samlade skatteintäkterna. För att fortsatt bevara stadens goda ekonomiska ställning med hög soliditet är det nödvändigt att årligen redovisa resultat som minst uppgår till 2 procent av skatteintäkterna, det vill säga minst 122 mnkr. Det som händer om resultatet blir lägre är att investeringarna i stadens ordinarie verksamheter måste finansieras med lån som i sin tur medför räntekostnader. Genom att minimera behovet av upplåning för de investeringar som genomförs undviker staden framtida räntekostnader Investeringsutrymme Investeringsutrymmet genereras i huvudsak av stadens resultat samt av avskrivningar och pensionsskuldökning för pensioner intjänade före Dessa båda kostnadsposter i resultaträkningen genererar inte något likvidflöde och uppgår till ca 300 mnkr. Detta innebär att staden givet en resultatnivå på minst 2 procent av skatteintäkterna, långsiktigt har utrymme att årligen investera för 400 mnkr i anläggningstillgångar utan att behöva lånefinansiera dessa Finansiellt utrymme och förutsättningar för 2014 års budget Sveriges kommuner och landstings skatteprognos den 26 april uppvisade en skatteintäktsförbättring på 26,8 mnkr jämfört med prognosen från december, på vilken kommunstyrelsen grundade sitt inriktningsbeslut för mål och ekonomi Detta tillsammans med ytterligare några justeringar ger staden ett visst utrymme för verksamhetsmässiga satsningar utöver kommunstyrelsens inriktningsbeslut (se tabell nedan). PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 9

10 Finansiellt utrymme 2014, mnkr (inte beslutad av kommunfullmäktige) Skatteintäkter enligt prognos från SKL april ,6 Skatteintäktsökning i Helsingborg befolkning ökar mer än riket 13,8 LSS-utjämning ökad kostnad jfr SKLs prognos -5,0 Nya utjämningssystemet -17,3 Fastighetsavgift 195,0 Finansförvaltning 163,2 Upplupna intäkter (MEX) 20,0 Pensionsskuldförändring före 1998 * 45,0 Summa intäkter 6 376,3 Ianspråktagande över/underskott -40,0 Summa kommunbidrag till nämnder/styrelser enl KS inrikt.beslut ,0 Summa medel till förfogande 207,3 Förslag ökad tilldelning -84,6 Resultat skattefinansierad verksamhet 122,7 Ekonomisk målsättning (2 % av skattenettot) 123,0 Avvikelse mot ekonomisk målsättning -0,3 1 Tabellen ovan är en del av kommunstyrelsens förslag. Ekonomiska sammanställningar beslutade av kommunfullmäktige återfinns på sidorna (anmärkning från avdelningen för ekonomi och styrning, stadsledningsförvaltningen) Planeringsanvisningar och inlämnade nämndförslag Kommunstyrelsen fattade den 13 februari 2013 ett inriktningsbeslut avseende 2014 års förutsättningar för mål och ekonomi. Kommunstyrelsen uppdrog åt nämnder och styrelser att utifrån de kända förutsättningarna planera sin verksamhet inför 2014 och återkomma med nämnds-/styrelsebehandlade förslag till mål och ekonomi senast den 9 april Lagstiftningen ställer krav på att i budgeten ta fram särskilda mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning. Vidare ska utvärdering av verksamhetsmål ske i samband med ordinarie uppföljningstillfällen under året samt vid årsbokslut. Revisionen har härigenom ett mer omfattande ansvar att granska och säkerställa upprättande av stadens officiella delårsbokslut och följa måluppfyllelsen. Kommunfullmäktige uppdrog den 24 november 2004 åt nämnder och styrelser att arbeta med att integrera verksamhetsmål och strategier i budgeten (mål och ekonomi). Denna ordning gäller alltjämt varför nämnder och styrelsers styrkort likt tidigare år kommer att följas upp vid ordinarie ekonomiska uppföljningstillfällen vid tertial- och årsbokslutsrapportering. 2. Vision, mission och verksamhetsidé 2.1. Vision Helsingborg 2035 Kommunfullmäktige fastställde den 21 november 2012 en ny, gemensam och långsiktig vision för Helsingborg. Kortversionen av visionen lyder År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala, balanserade staden för människor och företag. 10 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

11 Den skapande staden Hos oss finns idéer, talanger och förebilder. Vi har den bästa skolan för varje barn och det bästa klimatet för entreprenörer. Här finns möjligheterna för de som vill skapa, bygga, förändra, uppleva och utvecklas. I Helsingborg finns samverkan mellan forskning, näringsliv, kultur och skola. Här finns ett kreativt centrum med universitetet som motor. Här sker utbyten och samarbeten som får spännande saker att hända. Här är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. Helsingborg är staden för människor som vill något. Den pulserande staden Hos oss finns lust och lekfullhet, busighet och allvar. Här uppstår möten, stora och små, där människor växer tillsammans. Här finns trygga stadsrum, vackra parker och roliga evenemang. Här lever alla delar av staden. I Helsingborg finns aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Här finns pulserande stadsliv, aktivt idrotts- och föreningsliv och internationellt uppmärksammad kultur. Här trivs både det fria kulturlivet och de etablerade aktörerna. Här finns samspel och mångfald. Helsingborg är det naturliga valet för kreativitet, affärer och turism. Den gemensamma staden Hos oss finns gemenskap, jämlikhet och tolerans. Här finns lika möjligheter för alla människor. Här finns vård och omsorg för alla. I Helsingborg har vi inflytande över stadens utveckling och tar ett gemensamt ansvar för vår stad. Här finns hållbar tillväxt och hållbart byggande. Vi har spännande boendemiljöer och uppmärksammad arkitektur. Här finns ett hem för alla smaker och behov. Hos oss finns stolthet, trygghet och samhörighet, här är det lätt att trivas. I Helsingborg finns det goda livet. Den globala staden Hos oss finns nyfikenhet, öppenhet och framtidstro. Vi är navet i norra öresundsregionen som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. Här är världen alltid nära och närvarande. I Helsingborg finns smart infrastruktur, här är avstånden korta och kollektivtrafiken en förebild. Här finns en höghastighetsbana och nära kontakt med Danmark genom en fast förbindelse till Helsingör. Här finns hållbara transportsystem, avancerade godsflöden och en konkurrenskraftig hamn. Hos oss finns det moderna livet och det globala perspektivet. Helsingborg är ett föredöme för andra städer. Den balanserade staden Hos oss finns insikt om samberoendet mellan människa och natur. Vi tar ansvar för hur vi använder våra energikällor och naturresurser. Här är vi på god väg mot ett hållbart ekologiskt fotavtryck vi lever inte över jordens tillgångar. I Helsingborg finns ett unikt och vackert läge. Här finns staden, havet och landsbygden. Här finns stillhet och puls, tradition och nytänkande, historia och framtid. Här finns närproduktion och småskalighet, smarta klimatanpassningar samt hållbara miljö- och energisatsningar. Här är vattnet rent och luften lätt att andas. Allt i Helsingborg görs med social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet i fokus här är det enkelt att göra kloka val Mission och verksamhetsidé Kommunfullmäktige fastställde den 14 december 2010 ett målprogram för stadens verksamheter. Missionen för Helsingborgs stad är enligt följande: Helsingborgs stad har två huvudsakliga uppdrag. Det första är att leverera välfärd, service och tjänster av hög kvalitet till stadens invånare i livets olika skeden. Det andra är ett uppdrag att utveckla såväl stadens varumärke som att, i samarbete med andra aktörer, ta en ledande roll i att utveckla de geografiska platserna Helsingborg, Helsingborgsregionen och Öresundsregionen. I målprogrammet fastställdes även en verksamhetsidé för staden. Den lyder: Invånarna i Helsingborg ska erbjudas välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets alla skeden. Nyckelord är egenmakt, valfrihet, mångfald, trygghet, värdighet och hållbar utveckling. Grunden för bra verksamhet för helsingborgarna är personalens PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 11

12 kompetens och bemötande, kostnadseffektivitet samt framgångsrikt lokalt företagande. 3. Mål och strategier Utifrån stadens vision, mission, verksamhetsidé och viktiga värden har Helsingborgs stads styrkort för 2014 skapats. Målen i styrkortet finns formulerade inom ramen för balanserad styrning. Arbetet med balanserad styrning sammanförs i ett styrkort som består av fyra perspektiv. Dessa fyra perspektiv är: Invånare, Omvärld, Organisation och Ekonomi. Stadens politiska viljeinriktning avspeglas i de mål som ska följas upp i stadens styrkort, såväl som i de styrkort som nämnder och styrelser ansvarar för. Målen i stadens styrkort ger en överblick över prioriterade målområden och är utformade för att tydliggöra att staden måste arbeta tillsammans som en organisation för att uppnå vision Helsingborg En komplett förteckning över de föreslagna målen till stadens och nämnders/styrelsers styrkort finns i sammanställd form på sidorna I de följande avsnittet redovisas stadens tio mål med tillhörande strategier för Dessa tio mål anser kommunstyrelsen att stadens verksamheter ska utgå ifrån för att Helsingborg ska närma sig sin vision. Målen bör inte endast betraktas var för sig, utan de är ofta sammankopplade och ömsesidigt förstärkande. Ramförstärkningar som föreslås till budget 2014 finns i förekommande fall preciserade under respektive nämnd/styrelse eller i investeringsplanen. 12 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

13 3.1. Helsingborgs stads styrkort 2014 mål och strategier Perspektiv Stadens mål Strategi Invånare Omvärld Organisation Ekonomi Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv. I Helsingborg ska det finnas lika möjligheter för alla barn. Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt. Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar. Helsingborg ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor. Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad. Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare. Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet. Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor. Helsingborgs stads ekonomi ska vara god och balanseras med hänsyn till social och miljömässig hållbarhet. Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Fokusera på de insatser och samarbeten som verkligen bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för helsingborgarna, eller som frigör resurser i stadens organisation. Säkerställa att vi tar nästa steg i stadens miljöledningssystem i alla våra verksamheter. Väga in och synliggöra sociala och miljömässiga hänsynstagande vid ekonomiska beslut Invånare Mål 1: Alla i Helsingborg ska ha möjlighet att påverka sina liv Strategi: Undanröja strukturer och hinder som begränsar människors möjligheter samt bidra till att stärka individers egen kraft. Möjligheten att påverka sitt liv är central för alla individer och en avgörande faktor för god hälsa. Helsingborgs stad ska alltid agera med människan i centrum och så långt det är möjligt underlätta för invånarna i deras vardag. Med invånaren i fokus ska stadens verksamheter samverka internt, men även med näringslivet, föreningslivet och andra relevanta aktörer. Alla människor vill något med sina liv. Utanförskap och avsaknad av egen inkomst är faktorer som hindrar människor att förverkliga drömmar och leva ut intressen. Staden ska därför främja arbete och sysselsättning för människor som står utanför arbetsmarknaden. Minskat bidragsberoende och egen försörjning stärker och utvecklar människors egenmakt, självkänsla och förmåga till ett självständigt liv. Alla individer har en egen PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 13

14 kraft och en av stadens uppgifter är att uppmuntra människor att lita på sin egen förmåga. Möjligheten för Helsingborgs invånare att välja ska genomsyra alla verksamhetsområden. Genom att ge invånarna makt att välja, visas respekt för individens egen förmåga att ta ansvar för sitt liv. I Helsingborg innebär det till exempel att elever och föräldrar får välja barnomsorgsform till sina barn, att elever och föräldrar får välja förskola och skola, att invandrare själva får välja utbildningsutförare i svenskundervisning för invandrare och svenska som andraspråk, att själv eller tillsammans med anhöriga få välja vård och omsorg, att äldre kan välja olika boendeformer och att det finns blandade upplåtelseformer i bostadsbeståndet. För att stödja dessa valmöjligheter utvecklar staden webbtjänster på helsingborg.se där invånarna kan göra jämförelser utifrån olika kriterier. Helsingborgs stad ska uppmuntra och stödja social rörlighet. Barn ska växa upp och mötas och bedömas på egna meriter istället för att bli ett resultat av sina föräldrars val. Sociala problem riskerar att gå i arv till nästa generation och det är viktigt att staden arbetar förebyggande och tidigt stöttar barn och vuxna med målet att förhindra de negativa effekterna av socialt arv. Målet om allas möjlighet att påverka sina liv omfattar också människors rätt att vara den man är. Livet i Helsingborg ska vara fritt från diskriminering, kränkningar och våld. Människor ska ha möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar och egna önskemål. Staden ska i de beslut som fattas ta hänsyn till hur dessa påverkar människor och företag i Helsingborg. Det är viktigt att staden hela tiden verkar för att undanröja hinder och strukturer, av byråkratisk eller annan karaktär, som försvårar för helsingborgarna. Helsingborg växer och utvecklas på spännande sätt när människors kreativitet får råda så fritt som möjligt. Stadens roll ska vara att ta tillvara och främja denna kraft. Mål 2: I Helsingborgs ska det finnas lika möjligheter för alla barn Strategi: Sträva efter att varje barns varje dag ska vara lustfylld, meningsfull och utvecklande. I Helsingborg ska alla barn ges en god start i livet. Barn är självständiga individer med egen vilja. De ska därför ges möjlighet till utveckling och trygghet samt delaktighet och inflytande. I stadens planering och beslutsfattande ska barn och ungas perspektiv alltid finnas med. Valfrihet och hög kvalitet ska prägla barnomsorgen och föräldrar ska erbjudas olika valmöjligheter. Vårdnadsbidrag finns för dem som vill förlänga tiden hemma med de minsta barnen. Förskola och skola är de viktigaste arenorna när det gäller stadens möjligheter att påverka villkoren för barns och ungas uppväxt. Kompetenta medarbetare och mindre barngrupper ger ökade möjligheter att ge de yngsta barnen trygga villkor att växa och utvecklas. Förskolan ska ge pedagogisk utveckling och bra förutsättningar för fortsatt lärande i grundskolan. Goda resultat i grundskolan förbättrar barnens möjligheter till ett bra liv oavsett uppväxtvillkor i hemmiljön. Att klara grundskolan med godkända betyg minskar risken för bland annat framtida fysisk och psykisk ohälsa, missbruk och bidragsberoende. Sambandet gäller också omvänt ohälsa ökar risken för sämre skolprestationer. Under de senaste åren har resurser tillförts både förskola och grundskola med särskild inriktning på barn och unga som riskerar att inte nå kunskapsmålen. Förstärkningarna av förskola och grundskola är i denna bemärkelse tätt sammankopplade; höjd kvalitet i förskolan ger bättre förutsättningar för högre måluppfyllelse i grundskolan. Helsingborg har sedan 2009 uttalade tjänstegarantier till stadens invånare, vilka slår fast att vi garanterar att ditt barn kan läsa och skriva efter sitt första skolår och att ditt barn kan räkna efter sitt andra skolår. Tydliga kunskapsmål är en grund för verksamheten, men även en utvecklad elevhälsa har stor betydelse för goda resultat. Helsingborgs alla kommunala grundskolor arbetar mot mobbning och kränkande behandling enligt det så kallade Olweusprogrammet. Metoden har visat på goda resultat och mobbningen har minskat med upp till 40 procent på stadens skolor. Fortsatta insatser inriktas på att vårda positiva kamratrelationer och att vidareutveckla skolan till en trygg och trivsam plats att vistas i. Trygga och goda uppväxtvillkor är avgörande för barn och ungdomars hälsa och för folkhälsan på lång sikt. Det finns goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa genom tidiga insatser under uppväxten. För att förbättra det förebyggande arbetet för utsatta barn och unga ska samarbetet mellan 14 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

15 skola och socialtjänst samt andra tvärsektoriella samarbeten stärkas. I Helsingborg har detta bland annat skett inom PArT (Preventivt arbete tillsammans) med delprojekten SkolFam, Utsikter och HUB (Hälsa, Utbildning, Barn). Sammantaget syftar projekten till att ge barn i riskgrupper bättre utbildning och hälsa. PArT:s arbete följs upp kontinuerligt och eftersom vi ser mycket goda resultat växlas delar av projektet upp och återfinns nu i den ordinarie verksamheten inom skol- och fritidsförvaltningen. PArT kommer att leva vidare i bred tvärsektoriell samverkan och arbeta med ny metodutveckling. En negativ trend som måste brytas är andelen barn i familjer med försörjningsstöd. Inom staden pågår ett arbete med att bryta utanförskapet för personer där försörjningsstöd har blivit en varaktig försörjning med ett särskilt fokus på barnfamiljer. Det är viktigt att barn i familjer med långvarigt biståndsberoende, lägre utbildningsnivå och psykisk ohälsa inte ärver sina föräldrars sociala utsatthet. Mål 3: Helsingborg ska växa och utvecklas på ett hållbart sätt Strategi: Möta framtiden utifrån de tre hållbarhetsaspekterna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Helsingborg ska fortsätta att växa och erbjuda människor och företag attraktiva livsmiljöer. I denna utveckling ska det finnas ett helhetsperspektiv där sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter vägs samman. Hållbar utveckling ska inte ses som en färdig lösning utan som en process och dialog där viljan till förändring är en viktig förutsättning. Hållbar stadsutveckling förutsätter också samverkan mellan många olika parter och verksamheter. Strävan ska vara att nå stadens vision om hållbara ekologiska fotavtryck, minskat socialt utanförskap och en sund ekonomi i balans. Urbanisering är en stark global trend och inflyttningen till städer förväntas fortsätta. År 2035 beräknas Helsingborg ha invånare och för att Helsingborg ska kunna fortsätta att växa och utvecklas är det av högsta betydelse att byggandet av bostäder håller jämna steg med befolkningsökningen. För staden är det därför viktigt att minska detaljregleringen för att förenkla nya byggprojekt. Vidare ska i högre utsträckning mark avsättas för fribyggartomter och flexiblare detaljplaner användas. På så sätt kan människors egna önskningar ges större utrymme. Samtidigt är det viktigt att i all planering av ny bebyggelse ta i beaktande hur högklassig åkermark kan värnas. Genom framsynt bostadsplanering och jämn planeringstakt skapas möjligheter till expansiv bostadsutbyggnad. Helsingborg växer och staden ska erbjuda boendealternativ utifrån invånarnas olika behov såsom hushållssammansättning, levnadsvanor och individuella önskemål. En viktig satsning är stadens arbete med att skapa förutsättningar för att bygga fler hyresrätter. Samtidigt behövs en mångfald av bostäder i Helsingborg i form av bostadsrätter och äganderätter för att matcha invånarnas behov i olika skeden i livet. Infrastrukturen i och runt staden ska vidareutvecklas så att förutsättningar skapas för hållbara resor och transporter. Nya smarta trafiklösningar ger även bättre förutsättningar för cyklister och gående. God infrastruktur och bra kollektivtrafik i regionen som möjliggör resande mellan tätorterna ökar Helsingborgs attraktivitet och gynnar även arbetsmarknadsregionen och utbildningsmöjligheterna. Social hållbarhet handlar bland annat om att ge alla människor lika möjligheter till en god livsmiljö. En utmaning är att bryta segregationen mellan människor. Mentala och fysiska barriärer mellan Helsingborgs stadsdelar och uppdelning i sociala och etniska grupper gynnar inte en hållbar stadsutveckling. Social integration, trygghet och ekonomiskt utbyte kan främjas om separerade stadsdelar kopplas samman och byggs ihop. Arbetslösheten är fortfarande alltför hög i Helsingborg, särskilt bland ungdomar. Staden samverkar därför nära med näringslivet, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och andra relevanta aktörer för att matcha arbetslösa mot den lokala och regionala arbetsmarknaden, exempelvis inom ramen för satsningarna Unga till arbete. De elva nordvästskånska kommunerna samverkar för att effektivisera näringslivsarbetet i regionen. För många arbetsgivare kommer behovet av arbetskraft vara stort framöver och många av dagens unga arbetslösa har möjlighet att genom ytterligare insatser bli attraktiva på arbetsmarknaden. Människor ska kunna känna trygghet i sin livssituation. Det handlar bland annat om att känna sig trygg i det område och den stad man bor i, att kunna försörja sig själv, att veta att god vård och PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 15

16 omsorg finns att få när den behövs och att stadens skolor ger eleverna de bästa möjligheterna till inlärning i en trygg miljö. I Helsingborg lever allt för många ännu i utanförskap, det vill säga står utanför samhället i olika delar. Det kan handla om att människor saknar inkomst och därmed möjlighet till självförsörjning. Nyckelord för ökad integration och minskat utanförskap är arbete, utbildning, språkkunskaper, aktivitet, tydligt eget ansvar samt egenmakt genom egen försörjning, eget företagande eller eget ägande av sin bostad. Genom att erbjuda effektiva arbetsmarknads- och utbildningsinsatser ökas utrikes föddas förvärvsfrekvens vilket medför betydande positiva effekter, både ekonomiskt och socialt, för individen och för samhället. Arbetet med att motverka utanförskap förstärks och förbättras genom ökad samverkan såväl internt inom staden som externt med samarbetspartners. Helsingborg var tillsammans med Stockholm först i Sverige med metoden Bostad först som går ut på att erbjuda hemlösa personer permanent bostad med eget förstahandskontrakt direkt. Om bostadsfrågan löses, kan det sociala sedan byggas upp. En satsning på att fler personer kan bo i lägenhet med stöd förväntas på sikt medföra att hemlösheten i staden minskar betydligt. Mångfalden i Helsingborg ska i positiv anda användas för att utveckla staden. En stad med öppna och toleranta invånare skapar utrymme för nya möten och har positiv effekt på stadens attraktionskraft. Helsingborg konkurrerar på den globala arenan om kreativa människor och företag. Helsingborg ska attrahera morgondagens kreativa individer och talanger men även utveckla den potential som redan finns hos invånarna i staden. För att näringslivet i Helsingborg ska fortsätta att utvecklas måste Helsingborg utgöra en bra bas för företagens rekrytering, kapital och marknad. Tillgång till arbetskraft och god utbildning är saker som gör staden fortsatt konkurrenskraftig. Med utgångspunkt i alla människors lika värde blir jämställdhet mellan kvinnor och män en självklarhet i Helsingborgs stad. Det finns fortfarande strukturer i samhället som medför att kvinnor och män behandlas olika och att kvinnor och kvinnors erfarenheter inte värderas lika högt. Mål och lagstiftning som främjar ett jämställt samhälle ska följas i samband med stadens samhällsplanering. Förbättrad jämställdhet mellan kvinnor och män ger förutsättningar för ekonomisk tillväxt och gör kommunen mer attraktiv för företag och investerare. Målet om hållbar utveckling omfattar även förutsättningarna för hälsosamt åldrande. Vård och omsorg ska utföras med respekt för den enskildes värdighet, önskemål och val. I denna strävan fortsätter också arbetet med lokala värdighetsgarantier, dels för att skapa trygghet och förutsägbarhet för de äldre, dels för att tydliggöra för stadens medarbetare vilka kvalitetsnivåer som bör råda inom äldreomsorgen. En viktig strategisk utmaning är att förbereda staden för den demografiska utmaningen när allt fler blir äldre samtidigt som den arbetsföra andelen av befolkningen minskar. Under 2010 reviderades stadens miljöprogram och en energistrategi med tillhörande energiplan har tagits fram för att staden även fortsatt ska ligga i framkant inom miljöområdet och bidra till en hållbar utveckling. Stadens vision är att mängden förnybar energi från anläggningar inom staden ska motsvara den mängd energi som staden använder. Helsingborg ska prioritera omställning till ett fossilbränslefritt samhälle med fokus på grundläggande behovsområden som energi, boende, mat och transporter/rörlighet. Helsingborg ska utveckla en resurseffektiv infrastruktur med möjligheter och incitament att välja klimatsmart och hållbart med bibehållen eller ökad livskvalitet. Förtätning av staden med samordning mellan trafik och bebyggelse är ett sätt att minska Helsingborgs klimatpåverkan. Om stadens mark används mer effektivt kan energiförsörjningen effektiviseras, transportbehoven minskas och kollektiva transportsystem gynnas. Förtätningen sparar samtidigt värdefull natur, skog och jordbruksmark. Det är viktigt att förtätning av Helsingborg görs med hänsyn till stadens grönområden. Tillgängligheten och kvaliteten på parker och andra gröna strukturer bidrar starkt till kvaliteten på stadsmiljön, skapar miljökvalitet och mötesplatser. Cykeloch fotgängarvänliga miljöer främjar fysiskt aktivitet och är bra ur ett folkhälsoperspektiv. 16 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

17 Mål 4: Helsingborg ska erbjuda ett pulserande utbud av aktiviteter och upplevelser för alla åldrar Strategi: Stärka samarbetet mellan staden, näringslivet, föreningslivet och kulturlivet samt inspirera till och stimulera initiativ från människor och företag. En pulserande stad förutsätter att kreativa och talangfulla människor ges utrymme för sitt skapande och ges möjlighet att förverkliga idéer. Mångfald och tolerans är viktiga faktorer i detta sammanhang och för att Helsingborg ska ha en dynamisk och pulserande miljö. Alla människor som vill ska få möjlighet att samspela och bidra till stadens utbud av upplevelser och aktiviteter. Att hela staden är levande ökar Helsingborgs attraktivitet och gör staden mer intressant för invånare, besökare och företag. Helsingborg ska vara en ledande evenemangsstad. Under 2012 invigdes Helsingborg Arena som är en av Sveriges modernaste multiarenor. Den nya arenan och Olympiaområdets utbud ger Helsingborg ett attraktivt samlat idrotts- och aktivitetscentrum, men också en plats för konserter och andra evenemang. Att fortsätta att satsa på upplevelse- och turistnäringen är prioriterat, det är dessutom en verksamhet som ofta skapar jobb för unga. Den fritidsverksamhet som den frivilliga sektorn står för utgör en viktig del av ett rikt fritidsutbud i Helsingborg och staden söker aktivt samarbete med föreningslivet. Meningsfull fritid höjer livskvaliteten för stadens invånare. Staden ska arbeta för att öka medvetenheten kring god folkhälsa och erbjuda miljöer som stimulerar till fysisk aktivitet. Dessutom understödjer aktivt idrotts- och fritidsliv ökad integration. Spontana fritidsaktiviteter uppmuntras, exempelvis genom fortsatt utbyggnad av näridrottsplatser och ökad flexibilitet i fritidsverksamheten. Helsingborg är en idrottsstad med såväl bredd som elit. Stadens arenor och stadsrum ska vara tillgängliga för alla. Den öppna fritidsverksamheten är omtyckt och efterfrågad och staden ska fortsätta att frekvent erbjuda olika aktiviteter för barn och ungdomar i Helsingborg. Samarbetet och dialogen med invånarna är en viktig del i arbetet med att erbjuda de tjänster och produkter som efterfrågas. Kulturen är en viktig del för att göra Helsingborg till Sveriges mest attraktiva stad. Förutom själva egenvärdet av en upplevelse har kulturen positiv inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Staden ska bidra till att öka tillgängligheten till och utveckla kulturutbudet i Helsingborg med målsättningen att alla som vill ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kulturen i Helsingborg ska nå ny publik och nya grupper. Barn och ungdomar ska vara en prioriterad målgrupp inom stadens kulturverksamhet. Kulturen ska också vara ett verktyg för att förena människor och bryta utanförskap. Stadens bibliotek ska utvecklas till moderna mötesplatser och informationscentra. Helsingborgs stad har starka, välkända kulturinstitutioner som Dunkers kulturhus, Stadsteatern, Konserthuset, Kulturmagasinet, Fredriksdals trädgårdar och museer samt Sofiero slottspark. Dessa ska fortsätta att utvecklas med hög kvalitet, bättre samverkan och ökad självfinansieringsgrad. Vid sidan om dessa institutioner finns ett stort kulturutbud genom ideella krafter och det fria kulturlivet. Staden ska främja dessa verksamheter och dialogen med det fria kulturlivet ska intensifieras Omvärld Mål 5: Helsingborgs ska ha det bästa klimatet för företagsamma människor Strategi: Inspirera och stimulera entreprenörskap i regionen samt främja att näringsliv, föreningsliv, utbildning, forskning, kultur och offentliga verksamheter arbetar tillsammans. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stimulerar stadens ekonomi samt är väsentligt för utvecklingen av Helsingborgsregionen. Innovatörer ska både få och ge näring i staden. Det är viktigt att staden är lyhörd och tillgänglig och har förståelse för företags och entreprenörers behov och önskemål. Detta innebär en effektiv ärendehantering och bra bemötande inom myndighetsutövningen. Staden ska samverka med andra aktörer för att göra Helsingborgsregionen till en av Sveriges mest kreativa och toleranta regioner för näringsliv, besökare och boende. I arbetet för att utveckla Helsingborgsregionens näringsliv är Helsingborgs stad en viktig motor. Familjen Helsingborg, med förankring i elva nordvästskånska kommuner, har målet att effektivisera PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 17

18 näringslivsarbetet i regionen och att ytterligare stärka nordvästra Skånes identitet som näringslivsoch turistområde. Det blir allt viktigare att kunna erbjuda såväl medborgare som företag bra kommunal service. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommunen, handläggningen av ärenden ska vara snabb och enkel och bemötandet ska kännetecknas av öppenhet och dialog. Servicemodellen En väg in innebär att all kunskap och alla kontakter finns samlade på ett ställe. Näringslivsservice erbjuder befintliga och nyetablerade företag stöd genom kvalificerad och kostnadsfri service och rådgivning samt förmedling av kontakter. Den fysiska butiken tillsammans med stadens webbplats och e-tjänster är grundläggande delar för kommunikationen med stadens alla företagare. Innovatörer och entreprenörer ska erbjudas goda möjligheter att genomföra sina idéer. Under 2012 och framåt görs en gemensam satsning i Familjen Helsingborg på att tillsammans med andra aktörer starta ett antal företagsinkubatorer. Syftet med verksamheten är att stötta innovatörer och tillväxtföretag på deras väg till marknaden. Det övergripande målet är att genom inkubatorsatsningen bidra till att skapa ökad sysselsättning i regionen. För att uppnå stadens övergripande mål är det viktigt att kraftsamla kring Helsingborgs samlade utbud för att åstadkomma och underlätta för näringslivsutveckling. Intressanta företag ska erbjudas etablering i Helsingborg. Det är också viktigt att arbetet med att skapa starka nätverk med stadens förvaltningar och externa samarbetspartners fortsätter. I arbetet för bättre lokalt företagsklimat ska staden fortsatt öppna stadens verksamheter för konkurrens och samtidigt sträva efter ökad effektivitet i verksamheter som drivs i egen regi. Helsingborgs stad verkar för att utveckla utbudet av utbildning och forskning vid Campus Helsingborg. Samtidigt arbetar staden aktivt med att göra Helsingborg attraktivt för studenter. Staden ska speciellt utveckla kontakterna mellan näringslivet, Campus Helsingborg och dess studenter. Företagens behov av yrkesutbildning behöver även uppmärksammas och kanaliseras. Samordning av olika aktörers marknadsföring och utåtriktade aktiviteter är också en central uppgift för staden. Denna samordning av stadens externa marknadsföring och evenemang har som mål att tydliggöra de avgörande skillnaderna mellan Helsingborg och andra platser samt stärka varumärket Helsingborg. Helsingborg och Helsingborgsregionen ska marknadsföras som besöksdestination till nationella och internationella besökare. Staden ska utgöra motor i utvecklingen av Familjen Helsingborg som besöksdestination. Genom effektiv omvärldsbevakning och konkurrensanalys ska staden kartlägga och utveckla den interna kunskapen kring näringslivs- och marknadsfrågor samt beskriva intressanta trender och kluster. Kontakter på nationell respektive internationell nivå kan möjliggöra att framtidsföretag identifieras som kan ge staden konkurrensfördelar. Mål 6: Helsingborg ska vara en lokalt, regionalt och globalt sammankopplad stad Strategi: Fokusera på de insatser och samarbeten som verkligen bidrar till att staden utvecklas och som dessutom ger effekt för Familjen Helsingborg. Helsingborg ska vara en sammanhållen stad utan barriärer mellan människor eller stadsdelar. Staden ska arbeta för minskad segregation och att bryta ner sociala och fysiska hinder. Det handlar om att främja en levande stadsmiljö i hela Helsingborg. För att lyckas krävs fungerande samordning inom staden tillsammans med lokalt engagemang. Invånarna ska känna sig delaktiga och inkluderade i sitt närområdes utveckling. Förstärkningar av infrastruktur och kollektivtrafik tillsammans med ny sammanhängande bebyggelse i strategiska lägen är viktiga delar i att integrera centrala Helsingborg och omgivande landsbygd. Helsingborgarnas möjligheter att mötas och att ta sig till arbete, utbildning och kultur- och fritidsaktiviteter på ett hållbart sätt ska förbättras. Fler bostäder och ökad tillgänglighet till naturområden är andra utvecklingsområden. Att Helsingborgs stad har goda förbindelser och relationer med omvärlden är en viktig förutsättning för stadens konkurrenskraft. Familjen Helsingborg knyter samman invånare och företagare. Tillsammans skapar de elva nordvästskånska kommunerna en starkare helhet inom näringslivs- och destinationsutveckling. Genom att öka regionens attraktivitet ska Familjen Helsingborg locka till sig kreativa och talangfulla människor vilket i sin tur attraherar företag och investeringar. 18 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

19 Helsingborg är en viktig del i den utökning av arbetsmarknadsregionen som sker. Arbetspendlingen i olika riktningar ökar, såväl i omfattning som i reseavstånd. Den ökande rörligheten ger Helsingborgsregionen nya förutsättningar för att vara attraktiv för boende och företag. Helsingborgs centrum är inte bara ett centrum för stadens invånare utan även för människor och verksamheter i angränsande kommuner. Helsingborg ska erbjuda en samlad kompetens och mångfald som inte lika enkelt kan tillgodoses på mindre orter. Den regionala utvecklingen av nordvästra Skåne förutsätter bra förbindelser. Det ska vara lätt att ta sig till, från och runt i Helsingborg och Helsingborgs roll som infrastrukturknutpunkt ska stärkas. En andra fast förbindelse över Öresund till Helsingör är den enskilt viktigaste framtidsfrågan för utvecklingen av Helsingborg. Stadens relationer till omvärlden ska präglas av samarbete. I nordvästra Skåne samarbetar de 11 kommunerna för att skapa gemensamma fördelar. Ambitionen är att regionen ska upplevas som en sammanhängande stad där kommungränserna är av underordnad betydelse. I likhet med detta tankesätt ska Helsingborg samarbeta i Öresundsregionen. Helheten är starkare än delarna. Köpenhamn är det internationellt sett starkaste varumärket i regionen, därför är det rimligt att använda sig av Köpenhamn som motor för samarbetet kring Öresund. Idén om Copenhagen Circle City, en flerkärnig mångmiljonstad bestående av Skåne och Själland, kring Öresund skapar förutsättningar för ökat samarbete. Då blir det också möjligt att sticka ut och lyckas i den internationella konkurrensen om invånare, besökare, företag och investeringar. För att nå denna målbild måste aktörerna kring Öresundsregionen enas och samlas kring en gemensam plan och ett gemensamt varumärke. Informations- och kommunikationsteknologi kommer bli allt viktigare i samhället. Snabba och stabila uppkopplingar kommer att vara lika grundläggande infrastruktur som exempelvis vägar, järnväg och VA-system. Staden ska därför vara drivande i att se till att så många bostäder och verksamhetslokaler som möjligt får tillgång till snabbt bredband. Helsingborgarna förväntar sig även att ha tillgång till information och kunna kontakta staden via olika kanaler, oavsett var de befinner och oavsett vilken teknisk utrustning de bär med sig. Staden har därför satsat på fria surfzoner på åtta platser i staden. De gör det enkelt och smidigt för helsingborgare och besökare att dra nytta av alla internets fördelar men skapar även fysiska möten och bidrar till att överbygga barriär. Den tekniska utvecklingen förändrar även hur staden bedriver sin verksamhet. Nya tjänster inom till exempel undervisning, konferenser, distansarbete och marknadsföring utvecklas och erbjuds via internet. Ny teknik möjliggör kommunikation med omvärlden när som helst och för alla ändamål vilket ger Helsingborg möjligheten att vara uppkopplad och agera lokalt på en global marknad Organisation Mål 7: Helsingborgs stad ska vara en attraktiv arbetsgivare Strategi: Fokusera på utveckling av stadens medarbetarskap och ledarskap. Helsingborg är en stad med hög ambitionsnivå och stark utvecklingsorientering. För att kunna förverkliga Helsingborgs stads vision är stadens ledare och medarbetare, som en av de viktigaste resurserna, avgörande. Det är viktigt att attrahera och behålla hängivna och kompetenta medarbetare som eftersträvar att åstadkomma bra förutsättningar och tjänster för helsingborgarna, näringslivet och föreningslivet. För att attrahera de bästa medarbetarna är det viktigt att staden är och uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Konkurrensen om kompetenta och utbildade människor kommer att öka i framtiden. Helsingborgs stad ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, jämställdhet, mångfald och framtidsorientering. En tolerant miljö är ett villkor för att attrahera ny kompetens och för att den kreativa potential som finns hos alla människor ska få komma fram. Genom samverkan med näringsliv och Campus Helsingborg och genom att på bästa sätt utnyttja den mångfald som finns i Helsingborg kan staden forma en miljö som främjar kreativitet och entreprenörskap samt som lockar fler företag och människor till Helsingborgsregionen. Staden ska arbeta med en offensiv och framtidsorienterad personalpolitik som stödjer verksamheten i arbetet mot uppsatta mål. Helsingborgs stads chefer har en nyckelroll att leda och styra ett utvecklings- och resultatorienterat arbete. Det är väsentligt att HR-processerna stödjer cheferna i deras roller som ledare. Insatser för att öka närva- PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD 19

20 ron och förebygga sjukskrivningar är dessutom viktiga. För att säkra kompetensförsörjningen är det angeläget att staden arbetar för att rekrytera och vidareutbilda unga människor. En förutsättning är att staden har kunskap om vad som attraherar ungdomar hos framtida arbetsgivare och vad som är avgörande när ungdomar väljer utbildning och framtida jobb. Interna karriärvägar, intern talangscouting och traineeprogram är exempel på tillvägagångssätt. Stadens aktiva arbete med att utveckla chefskap och medarbetarskap har gett resultat. Helsingborgs stad utnämndes 2012 till årets Employer branding-kommun av företaget Universum och till årets HR-visionär av Akademikerförbundet SSR. Mål 8: Helsingborgs stads kommunikation ska möta behovet av tillgänglighet, transparens och effektivitet Strategi: Fokusera på de service- och kommunikationslösningar som uppskattas av eller har ett värde för helsingborgarna, eller som frigör resurser i stadens organisation. Tillgänglig, transparent och effektiv kommunikation är en framgångsfaktor för att staden ska nå uppsatta mål. Stadens chefer, medarbetare och kunder använder en stor del av sin tid till att kommunicera och väl fungerande kontaktvägar, såväl internt som externt, är av stor betydelse för att skapa och utveckla en välfungerande verksamhet. Intern kommunikation och information ska ge medarbetaren de bästa förutsättningar att utföra sitt uppdrag, samt skapa insikt och förståelse för staden som helhet. Stadens service och bemötande ska hålla hög kvalitet och informationen ska vara korrekt och begriplig. Införandet av ett kontaktcenter underlättar för invånarna på flera olika sätt. Det blir en tydlig väg in till staden, kunderna får snabbare service och effektivare handläggning av sina ärenden. Helsingborg är staden för alla som vill något. Staden har ett starkt varumärke som det finns många positiva värden förknippade med och som ska vidareutvecklas med god kommunikation såväl internt som externt. Helsingborgs stad ska vara en kraft att räkna med på de arenor som påverkar stadens framtid, regionalt, nationellt och internationellt. För att lyckas med det krävs att staden aktivt driver opinionsbildning i prioriterade frågor. Omvärldsbevakning och analyser inom strategiska områden skapar förutsättningar för proaktivt agerande och utveckling av relationer med omvärlden. Alla verksamheter har nytta av att lära av och jämföra sig med kommuner eller andra relevanta aktörer. Internkommunikationen ska utvecklas för att uppnå ökad effektivitet samt för att alla medarbetare ska känna delaktighet och vara goda ambassadörer för staden. Helsingborg är och ska utvecklas ytterligare som e- stad och utvecklas till en stad i framkant avseende möjligheter att kontakta, få svar och ge service. Internet och informationstekniken påverkar alla stadens områden och utvecklingspotentialen är stor. Stadens e-strategi beskriver hur IT ska användas för att hjälpa till att realisera stadens vision och utveckla den moderna e-förvaltningen. Staden erbjuder nu 115 e-tjänster genom vilka medborgare och företag på ett enkelt och tidsbesparande sätt kan uträtta olika ärenden som de har hos staden. E-tjänster gör staden mer tillgänglig och öppen för medborgare och företag, ger ökade möjligheter till medborgardialog och frigör resurser åt stadens kärnverksamhet. Målet är att det ska finnas 150 e-tjänster vid slutet av Mål 9: Helsingborgs stad ska vara en förebild i miljö- och klimatfrågor Strategi: Säkerställa att vi tar nästa steg i stadens miljöledningssystem i alla våra verksamheter. Helsingborgs stad ska ta ansvar för miljön och skapa god livskvalitet för alla som bor, verkar och besöker staden, nu och i framtiden. År 2035 är Helsingborg en livskraftig, energineutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen. De stora miljöfrågorna är av global karaktär och kräver internationella lösningar. Helsingborgs stad ska vara en del av lösningen och ska arbeta aktivt för att minska användningen av naturresurser, förebygga föroreningar samt verka för miljöanpassad planering, byggande och förvaltning. Detta kräver nya tankesätt och god samverkan i energifrågorna inom staden. Under 2010 reviderades stadens miljöprogram och en energistrategi med tillhörande energiplan har 20 PLAN FÖR MÅL OCH EKONOMI HELSINGBORGS STAD

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor

Årsredovisning 2014. Helsingborgs stad. Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor Årsredovisning 2014 Helsingborgs stad Helsingborgs stads årsredovisning 2014 Lorem ipsum dolor 1 Inledning Årsredovisningen inleds med en kort introduktion som först av allt presenterar stadens vision

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 2 (90) Uppsala kommun INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2014-2017 Beslut i kommunfullmäktige 10-11 juni 2013 Omslagsfoto: Stewen Quigley, Q IMAGE

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015

Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 mmunf av ko Beslutad -06-17 ge 2014 ullmäkti Kommunplan 2015 2018 och budget för 2015 Inledning... 2 Kapitel 1. Kommunfullmäktiges beslut... 4 Kapitel 2. Omvärldsanalys... 5 Kapitel 3. Styrning av verksamheten

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

Mål och budget 2015 2017

Mål och budget 2015 2017 Mål och budget 2015 2017 Omslagsbilden: Ruba Daklallah studerar på barn- och fritidsprogrammet på Torekällgymnasiet och praktiserar på en förskola i Södertälje. Innehållsförteckning Ett attraktivt och

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014

uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun. inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 uppsala kommun inriktning, verksamhet, ekonomi 2011 2014 Innehåll 1. Vision 5 2. Styrmodellen 6 3. Uppsalas utvecklingsförutsättningar 11 4. Ekonomisk

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun

Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 maj 2013 7 Paragraf Diarienummer KS-2013/467.182 Mål och budget 2014 och planeringsramar 2015-2016 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN

& 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Mål & Budget 2012 STRÖMSTADS KOMMUN Innehållsförteckning Inledning Budget 2 4 5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Organisationsschema Övergripande principer för verksamhets- och ekonomistyrning 15

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation

Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Kommunplan med Årsbudget och Utblick Gävle kommun, 2011 Foto: Albin Bogren Produktion: Baringo reklam & kommunikation Innehållsförteckning Beslutsförslag 5 Utdrag ur sammanträdesprotokoll 6 Gävle fortsätter

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035?

Trend- och omvärldsanalys. planeringsförutsättningar 2015. vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalys planeringsförutsättningar 2015 vad möter vi på vägen mot helsingborg 2035? Trend- och omvärldsanalysen finns att hämta på helsingborg.se och på intranätet. Citera gärna men ange

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Strategisk plan och budget 2011-2013

Strategisk plan och budget 2011-2013 Strategisk plan och budget - lidköpings kommun Innehåll OMVÄRLDSANALYS Omvärldsanalys Lidköpings kommun 3 Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Omvärldsanalys fokusområde kund 3 Omvärldsanalys

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald

nacka kommun Årsredovisning Öppenhet och mångfald nacka kommun Årsredovisning 2012 Öppenhet och mångfald 2 Innehåll Sammanfattning 4 Reflektioner från Nackaåret 2011 5 Fem år i sammandrag 6 Vad används skattepengarna till? 7 Politisk styrning och organisation

Läs mer

MED VÄSBYBORNA I FOKUS

MED VÄSBYBORNA I FOKUS MED VÄSBYBORNA I FOKUS Allians för Väsbys förslag till flerårsplan med budget Kommunfullmäktige 2015-06-15 2 Med väsbyborna i fokus INLEDNING Allians för Väsby står för en politik som skapar förutsättningar

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-03 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 113 Kommunplan 2014-2016 (KS 2012.478) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer