SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea"

Transkript

1 Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade med är obligatoriska. Företag Org nr / Pers nr Adress Besöksadress Namn behörig/a firmatecknare Telefonnummer Hemsida (Butikens www adress) SNI-kod Faxnummer Postnummer Postort Kontaktperson E-postadress Samarbete internet SveaWebPay Faktura Delbetalning/Kontokredit Mobilnummer Bankkonto/BG/PG Säljare Svea Omsättning Limit Faktura, kr Limit Delbetala, kr Spärrkonto: Se punkt 7.10 Allm.villkor SWP F&D Uppgifterna fylls i efter sedvanlig kreditbedömning hos Svea Ekonomi AB. (Allm.villkor SWP F&D201004) (Allm.villkor SWP F&D201004) Samarbete fysisk butik Säljfinansiering Delbetalning/Kontokredit (Allm.villkor Säljfinans201004) firmatecknare Svea Ekonomi AB och ovan angivna leverantör (Företag) bekräftar härmed att de tagit del av- och godkänt- dels villkoren på denna sida, dels avgifter, kostnader och villkor enligt prisbilaga jämte bilagda allmänna villkor. För övriga tjänster gäller från tid till annan gällande prislista från Svea Ekonomi AB. Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Svea Ekonomi Företaget enligt Borgen - obligatoriskt vid AB/HB Undertecknade borgensmän går härmed i borgen såsom för eget åtagande och egen skuld beträffande Säljarens åtaganden enligt punkterna i Allmänna Villkor för F&D och Säljfinans och för det fall Säljaren i något fall skulle brista i sitt åtagande i det avseendet kompensera Svea för samtliga kostnader som bristen förorsakar Svea. Huvudkontor: Solna Besöksadress: Solnavägen 102 A Box 100, Solna Telefon Fax Org.nr: Säte: Stockholm E-post:

2 Prisbilaga till Samarbetsavtal BETALA MOT FAKTURA Månadsavgift 195 kr Transaktionsavgift 2,50% Administrationsavgift 15 kr Betalningsvillkor 14 dagar DELBETALA/KONTOKREDIT Månadsavgift 100 kr KAMPANJALTERNATIV RÄNTA UPPLÄGGNINGSAVGIFT AVIAVGIFT SERVICEAVGIFT 3 månader räntefritt 0 % 195 sek 35 sek 0,5 % 6 månader räntefritt 0 % 250 sek 35 sek 1 % 12 månader räntefritt 0 % 395 sek 35 sek 2,0 % 24 mån lån 10,45 % 395 sek 35 sek 0 % ÖVRIG INFORMATION Denna prisbilaga avser endast Sverige. Mervärdesskatt tillkommer för avgifter som är skattepliktiga. Huvudkontor: Solna Besöksadress: Solnavägen 102 A Box 100, Solna Telefon Fax Org.nr: Säte: Stockholm E-post:

3 ALLMÄNNA VILLKOR SWP F&D Faktura & Delbetalning, sid 1 (2) 1. Inledning 1.1 Parter Svea Ekonomi AB (Svea, nedan) har utvecklat en betaltjänst för Internet, avsedd att användas av företag (Leverantören, nedan) som har webbshoppar eller andra webbplatser på vilka Leverantören har behov av att få betalning från sina kunder (Köpare, nedan). 1.2 Licensobjekt Betaltjänsten benämns nedan Licensobjektet och består av datakod med tillhörande rutiner/tjänster, som gör att Leverantören kan implementera och löpande använda Licensobjektet enligt här föreliggande Avtal (jfr pkt 2, nedan) under den tid Avtalet är i kraft. Licensobjektet innefattar bl.a., men inte uteslutande, någon eller flera av följande funktioner: Kreditprövning, Fakturering, Delbetalning, Överlåtelse av fakturafordringar, till Svea, Administration av ej överlåtna fakturafordringar. Samtliga ovan nämna funktioner avser köp, vilka Köpare gjort på Leverantörens webbplats. 2. Avtal 2.1 Nyttjanderätt Svea och Leverantören ingår genom här föreliggande Samarbetsavtal, dessa Allmänna villkor, Prisbilaga jämte eventuella övriga bilagor, dels avtal om upplåtelse av en icke exklusiv, i tiden begränsad, och icke överlåtbar nyttjanderätt till Licensobjektet (Avtalet, nedan) och dels avtal om kreditgivning genom överlåtelse av fakturafordringar mot Leverantörens Köpare. 2.2 Avtalsstruktur Avtalet består av tre (eller flera) olika delar som gemensamt benämns Avtalet. Delarna utgöres av ett dokument benämnt Samarbetsavtal, en Prisbilaga samt här förevarande Allmänna villkor. Fler bilagor, utöver ovan nämnda delar, kan förekomma då fler betalfunktioner än betalning via Faktura och Delbetalning används av Leverantören, och då utgöra del av Avtalet. 2.3 Förhållande mellan Avtalets olika delar mm Vid konflikt mellan stadganden i de olika delarna av Avtalet gäller stadganden som intagits i Samarbetsavtalet före de Allmänna villkoren. Om ett stadgande i de Allmänna villkoren skall utgå eller om tillägg till eller ändring av sådant stadgande skall ske, måste detta anges specifikt i Samarbetsavtalet. 3. Avgifter och kostnader 3.1 Sveas ersättning Sveas ersättning för upplåtelse av nyttjanderätt till Licensobjektet, enligt Avtalet regleras genom avgift (procent och/eller krontal) enligt vad som framgår av Prisbilaga till Avtalet. Vidare kan kostnader för installationsstöd, support och andra tjänster tillkomma. Tilläggstjänster såsom kreditkontroll av Köpare mm. kan debiteras extra och dessa avgifter framgår i sådana fall av Prisbilaga eller av Sveas från till annan gällande ordinarie prislista. Svea äger rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och inkassokostnader mot Köpare i förekommande fall. Sådana avgifter tillkommer Svea i sin helhet Andra avgifter Utöver avgifter till Svea kan avgifter till underleverantörer och/eller affärspartners till Svea förekomma. 3.3 Fakturering av avgift Samtliga upparbetade och löpande avgifter faktureras månadsvis i efterskott från Svea till Leverantör med betalningsvillkor 10 dagar netto. Avgifter avseende specifik tjänst eller liknande, faktureras dock direkt efter leverans, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad. 3.4 Ändring av avgift Om förändringar i marknaden, generell avgiftsnivå inom verksamhetsområdet, förändring av KPI med mer än 1%-enhet eller annan omständighet, som Svea bedömer vara likvärdig uppstår, äger Svea rätt att förändra avgifter och kostnader enligt Prisbilaga som hör till Avtalet, i motsvarande mån. 4. Drift och Parternas åtaganden 4.1. Sveas åtaganden Svea åtar sig att: Tillhandahålla erforderliga tekniska lösningar för att upprätthålla Licensobjektets användning, Utföra erforderliga kreditkontroller mot den kreditpolicy som Leverantören skriftligen tillhandahållit respektive som Svea beslutat då fordringar mot Köpare skall övertagas av Svea från Leverantören Upprätta fakturor i enlighet med den information som erhållits från Leverantör, via kreditkontroll samt från Köpare samt att, om Leverantör så önskar, utforma fakturan så att Leverantörens logotype ingår. Lägga upp och föra Leverantörens kundreskontra vad gäller köp via Licensobjektet Vid behov utsända påminnelsebrev, Skicka ut räntefakturor i enlighet med Leverantörens leveransbestämmelser, Vidtaga erforderliga inkassoåtgärder, Tillhandahålla s.k. CallCenter tjänst under normal arbetstid, Svara för sin egen datasäkerhet eller fel och brister i eget system. 4.2 Leverantörens åtaganden Leverantören åtar sig att: Ge Svea exklusiv rätt att erbjuda Köpare i Leverantörens webbutik, att betala köp av varor/tjänster, som där utbjuds, medelst faktura, Ge Svea exklusiv rätt att erbjuda Köpare att dela upp betalning av varor/tjänster, som utbjuds i Leverantörens webbutik, Tillhandahålla den information som krävs för att Svea skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt ovan, Vidta åtgärder för att hålla sina, enligt detta Avtal till Svea överlåtna fordringar, vid makt, Tillse att information som överförs till Svea inte utgör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt strider mot gällande lagstiftning, Visa köp- och leveransvillkor mot Köpare, på sin webbutik, Meddela Svea om Leverantörens utbud i webbutiken ändras i väsentlig mån, eller om väsentliga ändringar i ägarkretsen skett (gäller inte publika bolag), Följa Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59) och annan tillämplig lagstiftning jämte god affärssed, Att i förekommande fall (t.ex. vid reklamationer, returer etc) återbetala erlagd köpeskilling, Vidtaga åtgärder för att om möjligt upptäcka och förhindra pengatvätt eller försök därtill. 4.3 Ansvar för drift Svea är inte skadeståndsskyldig för avbrott eller fel i tillhandahållande av tjänsten, om sådana avbrott per kalendermånad inte sammanlagt uppgår till mer än 0,5% av den tid tjänsten skall vara i bruk. Svea är inte i något fall skadeståndskyldig för sådana fel eller avbrott vilka: Hänför sig till eller beror på utrustning som tillhör eller hyrs av Leverantör, Föranletts av otillbörlig åtgärd som Leverantören vidtagit eller åtgärd som Leverantören underlåtit att vidta, Beror på orsaker som utgör force majeure enligt detta Avtal, Är att hänföra till underhåll, som Svea efter att ha informerat Leverantören, behövt genomföra för att säkerställa systemets funktion och säkerhet. 4.4 Ansvar för fel Svea har inget ansvar, utöver vad som anges ovan, respektive under , för Licensobjektets funktion eller kvalitet. Leverantörens rättigheter i anledning av fel har fullständigt reglerats genom Avtalet. Svea är inte, under några omständigheter, skyldig att till Leverantören, eller till tredje man, utge någon ersättning i anledning av fel i Licensobjektet. Svea har i övrigt inget ansvar för skada, varken för direkt eller indirekt sådan, som åsamkas Leverantören eller tredje man, vare sig skadan består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, till exempel förlust eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man etc. Har Leverantören utan skriftligt medgivande från Svea använt egna eller tredje mans produkter tillsammans med Licensobjektet, upphör Sveas ansvar för fel Säkerhetsåtaganden Parterna skall vidtaga rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att de programvaror och funktioner som används vid uppkoppling mellan parterna, inte innehåller respektive kan sprida virus etc. Parterna skall också tillse att det finns relevanta och löpande uppdaterade brandväggar. I övrigt skall alla övriga rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst av data vidtagas av såväl Svea som av Leverantören. 5. Omfattning av nyttjanderätt till Licensobjektet 5.1 Användande Leverantören får endast använda Licensobjektet avseende den/de www-adress(-er) som anges i Samarbetsavtalet. Leverantören får vidare endast använda Licensobjektet i enlighet med de ändamål som uppges i Avtalet. Leverantören äger ej rätt att använda Licensobjektet för att försälja olagliga eller oetiska varor och/eller tjänster. Svea äger ensamt avgöra vad som, från tid till annan, utgör oetiska varor eller oetisk information eller bildmaterial. 5.2 Sublokation, överlåtelse m.m. Leverantören får inte utan Sveas skriftliga medgivande upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan än Leverantören varken direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, disponera eller i övrigt förfoga över Licensobjektet på annat sätt än som stadgas i Avtalet. Framställning av ytterligare exemplar (kopiering) av Licensobjektet eller delar därav, för annat bruk än enligt Avtalet, är sålunda inte tillåtet. 6. Köpares betalning, avstängning, oriktiga köp 6.1 Ansvar för Köpares betalning Vid betalsätten Faktura eller Delbetalning åvilar allt ansvar för kreditrisken avseende Köpares betalning Svea, då fakturafordran överlåtits till Svea förutsatt att övriga villkor enligt Avtalet är uppfyllda. 6.2 Ansvar för Köpares betalning av fakturafordran med regress Vid betalsätten Faktura eller Delbetalning då fakturafordran har överlåtits, med regress mot Leverantören av obetald fakturafordran efter 60 dagar, åvilar allt ansvar för kreditrisken avseende Köpares betalning, Leverantören. 6.3 Alternativ betalningstid mm För faktura, som överlåtits till Svea, äger Svea rätt ett erbjuda Köpare alternativa sätt att betala och alternativa betalningstider. Eventuella avgifter, räntor eller andra kostnader som debiteras Köpare i anledning av sådant erbjudande, tillkommer Svea i sin helhet. 6.4 Ansvar för Köpares betalning av administrerad fakturafordran Vid betalsätten Faktura eller Delbetalning då fakturafordran ej är överlåten till- eller finansierad av- Svea, utan endast administrerad s.k. Fakturaservice - åvilar allt ansvar för Köpares betalning Leverantören Avstängning av Köpare Svea äger på eget initiativ eller efter påkallande därom från Leverantören, med omedelbar verkan, och där så är möjligt, avstänga Köpare från att nyttja information och tjänster eller köpa produkter, som är knutna till Licensobjektet. Svea äger ensam rätt att avgöra vilka Köpare som kan beviljas köp från Leverantören med överlåtelse av fakturafordran med eller utan regress -, till Svea och Svea kan således avvisa köp efter egen bedömning. 6.6 Oriktiga köp Vid fall Svea får kännedom om att Köpares köp, kan misstänkas ha ägt rum på oriktiga grunder såsom, men inte uteslutande, betalning med annan persons identitet eller personuppgifter utan vederbörligt medgivande, äger Svea rätt men inte skyldighet - att kreditera respektive återbetala erlagd köpeskilling till rätt person / Köpare, om detta ej skett genom Leverantörs försorg. Återbetalning som Svea väljer att göra till rätt person / Köpare får av Svea kvittas mot alla Leverantören tillkommande medel och/eller regleras mot spärrkonto (jfr punkt 7.10). 7. Om fordringar 7.1 Överlåtelse av fordringar Svea förvärvar på i Samarbetsavtalet med bilagor och här föreliggande Allmänna Villkor, Leverantörens fordringar grundade på försäljning och leverans då enligt Samarbetsavtalet (första sidan) Fakturaköp med eller utan regress ingår i Avtalet (se under rubriken Samarbete). Överlåtelse sker genom att Leverantören bekräftar att Köpares order levererats, i Licensobjektets Administrativa gränssnitt. Samtliga fakturor skall vara försedda med en pantsättningsförklaring. 7.2 Överlåtbara fordringar och garantier för dessa Svea medger inte kredit och förvärvar inte fordringar som: a) avser köp som innefattar retur- eller avbeställningsrätt på villkor som går utöver det som anges i Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59), b) grundas på kommission eller innefattar efterkravsvillkor, c) avser dröjsmålsränta, kostnader, viten eller skadestånd, d) avser köp där leverans av vara inte skett eller tjänst inte utförts eller tillhandahållits, e) har en längre kredittid än 30 dagar eller det av fakturor och avtal inte framgår vilken dag fordran förfaller, f) inte kan överlåtas, pantsättas eller vidaretransporteras, g) är förbundna med rabatter eller andra liknande avdrag, utöver respektive fakturas totalbelopp, eller där kvittningsrätt kan göras gällande, h) är förbundna med villkor, som är i strid med avtal mellan Leverantör och dennes kund, i) är föremål- eller kan bli föremål- för tvist, riktad mot Leverantörs dotter- eller moderföretag eller annat företag med vilket Leverantören har väsentlig ekonomisk intressegemenskap med eller mot person som är anställd hos sådant företag eller hos Leverantören, j) är i annan valuta än svenska kronor, norska kronor eller euro eller avser kund i annat land än Sverige, Norge eller Finland k) avser köp av vara eller tjänst, som inte levererats respektive fullgjorts till Köpares mantalsskrivningsadress eller överlämnats mot uppvisande av giltig legitimation, l) avser köp av minderårig under 18 år, m) avser köp som kan misstänkas utgöra penningtvätt eller i övrigt strider mot lag, n) avser köp eller förhållande som saknar rättslig grund Leverantören garanterar att inte något av de förhållanden som anges under punkterna a) n) föreligger. Sveas förvärv av fordringar begränsas av vid varje tillfälle gällande kreditlimit, enligt punkt 7.8 nedan. Om Leverantören överskrider avtalad kreditlimit skall Svea, utan att förvärva fordringar, administrera fakturor enligt prisbilaga / prislista och villkor för fakturaadministration. 7.3 Underrättelse till Köpare Leverantören skall se till att dennes kund (Köparen), samtycker till avtals- och betalningsvillkor, som Svea och Leverantören genom detta avtal och dess bilagor kommit överens om och i förekommande fall godkänt äganderätts- och återtaganderättsförbehåll. Sveas avtals- och betalningsvillkor skall finnas åtkomligt för Köpare i direkt samband med köp. Faktura skall förses med Sveas text om att fordran överlåtits till Svea. Leverantören skall tillse att Köpare har tillgång till information om Köpares rättigheter enligt Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59). 7.4 Betalning direkt till Leverantör Om Köpare erlägger betalning direkt till Leverantör skall Leverantör omedelbart underrätta Svea om detta enligt fastlagda rutiner och omedelbart överföra inbetalat belopp till Svea, med angivande av referens så betalningen kan identifieras. 7.5 Återförande av överlåten fordran Svea äger rätt att till Leverantör återföra, och Leverantör skyldighet att återta, fordran förfallen såväl som icke förfallen): a) som bryter mot något av villkoren under 7.2 b) som Köpare bestrider betalningsskylighet för c) som inte uppfyller dessa avtalsvillkor d) om Köpare inte erhåller varor inom skälig tid från det att faktura aktiverats, e) om Köpare utnyttjar sin ångerrätt enligt Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59), eller eljest framställer saklig invändning mot fordran. Vid återförande av fordran utgår avgift enligt Sveas från tid till annan gällande prislista. 7.6 Utbetalning och avräkning Då Svea övertagit fordran enligt punkterna och erhållit kopia av faktura skall Svea på angivna villkor utge fakturabeloppet med avdrag för avgifter enligt prisbilagan och eventuella andra fordringar som Svea kan ha på Leverantören. Betalning för förvärvad fakturafordran, skall ske senast inom tre (3) bankdagar om inte Leverantörens försäljningsvolym ökat mer än 30% i förhållande till genomsnittet för närmaste 3 månaders försäljningsperiod och denna förändring inte är hänförlig till normala säsongsvariationer, i vilket fall Svea äger rätt att reglera förvärv inom 30 dagar. 7.7 Rättelse och återbetalning För den händelse att Köpare ej får rättelse och i förekommande fall återbetalning - från Leverantören vid returer, leveranser och/eller reklamationer eller om Leverantören på grund av obestånd eller befarat obestånd eller annan jämförlig situation ej kan återbetala erlagd köpeskilling när så skall ske, äger Svea rätt men ej skyldighet - att återbetala erlagd köpeskilling till Köpare samt innehålla motsvarande medel från utbetalning till Leverantören eller återkräva sagda belopp för det fall att utbetalning till Leverantören redan skett, alternativt kvitta mot andra, Leverantörs innestående eller tillkommande, medel. Svea äger därutöver rätt att innehålla ytterligare belopp om misstanke finns att fler reklamationer och/eller återbetalningar kan följa. När ärendet är slutligt utrett av Svea kan denne verkställa återbetalningar till Köpare från de innestående medlen, eller, om utbetalning till Leverantören redan skett, återkräva sagda belopp från Leverantören eller kvitta mot andra, Leverantören innestående, eller tillkommande medel. 1

4 ALLMÄNNA VILLKOR SWP F&D Faktura & Delbetalning, sid 2 (2) 7.8 Kreditlimit I och med att detta avtal ingås, anger Svea ett högsta totalbelopp som Svea vid varje tid övertar fordringar för (kreditlimit), uppdelat på Faktura och Delbetalning (se Samarbetsavtal, första sidan). Summan av övertagna utestående fordringar mot enskild Köpare, inklusive Sveas ränteoch avgiftsfordran får inte vid någon tid överstiga angiven kreditlimit. Kreditlimitens storlek är beroende av försäljningsstatistik, säsongsvariationer samt Sveas kreditbedömning av Leverantören och dess Köpare. Limiten kan förändras av Svea (höjas eller sänkas) utan föregående varsel. Information om beslutad förändring av kreditlimit lämnas snarast möjligt av Svea, till Leverantören, genom meddelande till Leverantörens e-postadress enligt Avtalets första sida. 7.9 Kvittning av Sveas fordringar Svea äger rätt att kvitta samtliga Sveas fordringar gentemot Leverantören enligt följande stycke - mot de av Leverantören till Svea vid varje tillfälle överlåtna fordringar. Vidare erhåller Svea generell panträtt i samtliga övriga fakturafordringar som skapas i Leverantörens webbshop genom här föreliggande Avtal, med rätt att kvitta sådana fordringar mot Sveas förutbetalda kostnader och avgifter, upplupna egna arvoden, övriga icke fakturerade kostnader och arvoden samt varje fordran som kan komma av Avtalet såsom årsavgifter, skadestånd, återbetalning vid utebliven leverans etc Spärrkonto Vid varje köptillfälle kan Svea som säkerhet innehålla viss del av vad som enligt detta avtal skall utbetalas till dess säkerheten uppnått 10% - 20 % av de vid varje tid enligt punkt 7.8. bestämda kreditlimitarna för Delbetalning respektive Betala mot Faktura. Se vidare Samarbetsavtalets första sida. Om Svea finner särskilda skäl föreligga äger Svea rätt att innehålla betalningar som influtit från pantsatta icke förvärvade fordringar. Det innehållna beloppet jämte eventuell ränta skall utgöra Leverantörens fordran på Svea och skall bokföras av Svea på ett särskilt för ändamålet avsett spärrkonto. Svea äger rätt att under avtalsperioden disponera de på spärrkontot innestående medlen på sätt som Svea finner lämpligt. Svea gottskriver Leverantören årlig ränta på de på spärrkontot innestående medlen en gång årligen efter den räntesats som Svea bestämmer genom överföring av räntan till spärrkontot. Om Leverantören inte skulle fullgöra sina förpliktelser eller brista i lämnade garantier enligt detta Avtal eller om Sveas säkerhet i form av pantsatta men inte överlåtna fordringar eller annan berättigad säkerhet skulle gå förlorad eller visa sig vara otillräcklig äger Svea rätt att kvitta Leverantörens fordran på Svea mot Leverantörens samtliga förpliktelser mot Svea. Innestående medel på spärrkonto återbetalas till Leverantören vid avtalsperiodens slut eller vid den senare tidpunkt vid vilken Leverantören fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot Svea Regress Då Svea förvärvar fakturafordran med regress (se Samarbetsavtalets första sida), inträder full regress mot Leverantören vid fall då Köpare ej erlagt hela fakturafordran, inom 60 dagar, räknat från fakturadatum,. Vid regress, äger Svea rätt att återkräva hela den obetalda delen av fakturafordran jämte dröjsmålsränta och upplupna kostnader, från Leverantören, samt kvitta denna fordran mot alla andra Leverantören tillkommande fordringar på sätt som anges i pkt 7.9 ovan, samt även mot medel på spärrkonto enligt pkt Administration av ej överlåtna fordringar Fakturafordringar, vilka ej överlåtits till Svea, skall administreras av Svea, såvida Avtalet ej anger annorledes. Vid sådan fakturaadministration gäller att Svea hanterar hela processen med produktion och betalningsbevakning, jämte inkasso. Administration av fakturor kan således ej begränsas till enbart ett av dessa moment utan hela kedjan inklusive inkasso hanteras av Svea. För fakturaadministration gäller avgifter enligt prisbilaga / prislista och villkor för fakturaadministration jämte inkasso etc,. Se även pkt 3 ovan. 8. Rättigheter 8.1 Sveas rätt till Licensobjektet Äganderätt, upphovsrätt, och i förekommande fall patenträtt till Licensobjektet respektive delar därav, med tillhörande skriftligt material jämte samtliga exemplar av Licensobjektet innehas av Svea ensam. Detsamma gäller för eventuella anpassningar, likväl som nya moduler och funktioner i anslutning till Licensobjektet, som Svea tar fram. 8.2 Exponering av Licensobjektet Leverantören förbinder sig att alltid i samband med nyttjandet av Licensobjektet förevisa symbol med Sveas logotype. Köpare kan genom att klicka där komma till eller alternativt till ett informationsavsnitt i Licensobjektet med information och stöd åt Köpare. Svea skall tillhandahålla logotype samt länkanvisning för att Köparen skall komma vidare enligt ovan. Vidare måste det i förekommande fall, visas tydligt på Leverantörens hemsida att köpet sker / skett genom Sveas system och att Sveas namn syns på såväl fakturor som på sådana andra köpehandlingar och dokument där det är relevant att informera om Sveas medverkan. Vidare äger Svea rätt att på sina hemsidor och och motsvarande hemsidor i andra länder publicera att Leverantören använder Licensobjektet. Parterna äger inte utöver vad som anges i detta Avtal använda avtalsparts varumärken eller firma eller andra kännetecken. 9. Ansvar för fel m.m Sveas ansvar vid fel Svea ansvarar för sakskador, som förorsakats genom Sveas försummelse. Sveas ersättningsskyldighet skall aldrig uppgå till mer än 50% av vad Svea debiterat Leverantören, för avgifter etc enligt detta Avtal, under föregående kalendermånad. Svea ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada mot varken Leverantören eller tredje man. 9.2 Fel, avhjälpande m.m. Svea skall, under förutsättning att Leverantören skött sina åliggande avgifter till Svea, så snart det är lämpligt, avhjälpa fel i form av avvikelser från normal och godtagbar funktion genom Licensobjektet. Om avvikelsen är affärskritisk för Leverantören skall avhjälpande ske snarast d.v.s. så snart det är praktiskt möjligt med hänsyn till avvikelsens art och tekniska omständigheter. I annat fall skall avvikelsen avhjälpas så snart det är praktiskt och lämpligt. Om avvikelse ej avhjälps inom skälig tid, dock högst tre månader efter skriftlig reklamation, får Leverantören säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande. 9.3 Reklamation Reklamationer skall, för att kunna åberopas, göras skriftligen. Reklamationen skall för att äga giltighet göras inom skälig tid efter det att Leverantören märkt felet eller bort märka felet. Leverantören skall ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. Sveas åtagande förutsätter att Leverantören på egen bekostnad översänder erforderligt material så att avvikelsen i enlighet med Leverantörens anmälan kan identifieras och åtgärdas av Svea. Har Leverantören anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Svea svarar för äger Svea debitera Leverantören för normala marknadsmässiga kostnader härför, därest så befinnes lämpligt. 10. Intrångstalan Varje påstående från tredje man att Licensobjektet utgör intrång på annans upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, eller annan jämförlig rättighet, skall meddelas skriftligen till Svea som på egen hand och egen bekostnad skall försvara sina rättigheter mot sådan tredje man. Svea svarar inte gentemot Leverantören för intrångsanspråk som grundas på att Licensobjektet, utan skriftligt medgivande från Svea, använts tillsammans med annan produkt som inte ingår i Licensobjektet, eller att Licensobjektet har ändrats eller använts på sätt för vilket det inte är avsett eller har konstruerats. 11. Sekretess 11.1 Sekretess Licensobjektet innehåller affärs- och yrkeshemligheter tillhörliga Svea och har gjorts tillgängligt för Leverantör, jämte indirekt för tredje man, endast genom Avtalet. Det åligger Leverantören dels att inte göra Licensobjektet tillgängligt för utomstående utan Sveas skriftliga medgivande utöver vad Licensobjektets normala användning medför, samt dels att vidtaga alla skäliga åtgärder för att förhindra att tredje man får del av de affärs- och yrkeshemligheter Licensobjektet innehåller. Leverantören ansvarar för att berörd personal instrueras härom och åläggs att iakttaga reglerna för Licensobjektets användning. Leverantörens sekretesskyldighet gäller även sedan nyttjanderätten enligt Avtalet upphört vare sig det skett i form av uppsägning, hävning, överlåtelse, eller på annat sätt. Sekretesskyldigheten gäller i sådana fall för en tid av fem år. För arkivexemplar som Leverantören enligt lag måste arkivera gäller sekretesskyldigheten så länge Leverantören innehar arkivexemplaret. Det åligger Leverantören att under licenstiden förvara Licensobjektet på ett betryggande sätt så att spridning därav förhindras Inloggningsuppgifter För sin kommunikation med Svea inklusive åtkomst till Administrativt gränssnitt till Licensobjektet kommer Leverantören att erhålla inloggningsuppgifter. Leverantören förbinder sig att inte avslöja inloggningsuppgifterna för någon obehörig samt att tillse att handling (inklusive eventuell hårdoch/eller mjukvara) med uppgift om inloggningsuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till uppgifterna. Leverantören skall omedelbart till Svea anmäla om det kan misstänkas att obehörig känner till Leverantörens inloggningsuppgifter. 12 Statistik Svea kan, med de begränsningar som må följa av svensk eller utländsk lagstiftning såsom exempelvis men inte uteslutande Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), tillhandahålla försäljningsinformation och annan statistik, som Svea önskar tillhandahålla till Leverantör, om Köpare som nyttjar Licensobjektet via Leverantörens hemsida. Sådan information och statistik finns tillgänglig för Leverantören genom till Licensobjektet hörande Administrativt gränssnitt (Admin 2.0 och senare versioner) vartill Leverantören fått inloggningsuppgifter. 13. Mervärdesskatt och F-Skattsedel Det åligger Leverantören respektive Svea att under här föreliggande Avtals hela giltighetstid, inneha och vid anfordran kunna uppvisa F-skattesedel (FA-skattesedel) samt att i förekommande fall vara registrerade för mervärdesskatt enligt svensk eller motsvarande nationell lagstiftning. 14. Avtalets giltighetstid/uppsägning 14.1 Avtalstid Avtalet, avseende nyttjanderätten till Licensobjektet gäller i femton (15) månader, med början från och med angivelse på Samarbetsavtalets första sida. Om skriftlig uppsägning ej skett från någondera parten senast 3 månader före avtalsperiodens utgång, förlängs avtalet med ett år i taget. Part äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och rättelse inte vidtagits inom 30 dagar från motparts skriftliga begäran om rättelse Leverantörens uppsägningsrätt Leverantören äger rätt att säga upp Avtalet enligt vad som framgår i Avtalet. Uppsägningstiden vid normal förlängning är tre (3) månader. Leverantören är vid uppsägning ej berättigad att återfå någon del av erlagd licensavgift Sveas hävningsrätt Svea äger rätt att säga upp detta Avtal i sin helhet till omedelbart upphörande om omständighet skulle föreligga, som enligt Sveas bedömning, äventyrar Leverantörens rätta fullgörande av sina förpliktelser eller om Leverantören tillhandahåller varor eller tjänster som Svea finner lagstridiga, oetiska eller vars sammankoppling med Svea kan skapa badwill för Svea. Vidare äger Svea rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande vid upprepade brott mot punkt 7.2 ovan eller mot enstaka allvarliga brott mot Avtalets anda eller bokstav. Svea äger även med omedelbar verkan häva Avtalet i sin helhet om Leverantören: ej betalat avtalade avgifter och är i dröjsmål i mer än trettio (30) dagar; eller bryter mot något villkor i Avtalet Hävning vid kreditförluster Vid fall Sveas sammanlagda, konstaterade kreditförluster, på från Leverantören förvärvade fakturafordringar under de närmast föregående 3 månaderna, överstiger de sammanlagda kostnader och avgifter som Svea under samma tid debiterat mot Leverantören, äger Svea rätt att omgående häva Avtalet i den del, som avser överlåtelse av fakturafordringar inklusive finansierade delbetalningar Återställande av Licensobjektet Vid Avtalets upphörande, vare sig det sker i form av uppsägning eller hävning, åligger det Leverantören att omgående upphöra att exponera Licensobjektet i alla sammanhang där så skett. 15. Skadestånd För den skada som Svea må drabbas av p.g.a. Leverantörens brott mot dennes åtaganden enligt Avtalet äger Svea rätt till skadestånd motsvarande faktiska kostnader innefattande utebliven vinst som Svea lider till följd av sådant avtalsbrott. 16. Force Majeure Part är inte ansvarig för försening eller skada som beror på omständighet som är utom parts kontroll och som part heller inte kunnat förutse eller förebygga vid detta Avtals tecknande såsom t.ex. lagbud, myndighetsåtgärd, anvisningar och regler från kortföretag eller banker, elavbrott, sabotage mot till exempel el, telefonledningar, Internetförbindelse och datautrustning, krigshändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, lockout, eller annan liknande omständighet som kan anses påverka detta avtalsförhållande. Förbehållet för strejk, blockad eller lockout gäller även om part själv är föremål för- eller vidtar sådan åtgärd. Finns hinder för part att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt denna bestämmelse p.g.a. omständighet i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört. Om parts fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angivna omständigheter äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet. I händelse av uppskjuten betalning skall part inte betala dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall part betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är part av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning har part för den tid som hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 17. Ändringar och tillägg Ändringar eller tillägg av Avtalet mellan Svea och Leverantören skall ske skriftligen och godkännas av båda parter. 18. Tvist Tvist i anledning av detta Avtal skall ske med tillämpning av svensk lag i svensk domstol, 2

5 ALLMÄNNA VILLKOR Säljfinans Parter och samarbete Svea Ekonomi AB (Svea nedan) är ett finansbolag, som står under tillsyn av Finansinspektionen och bl.a. erbjuder finansiering genom delbetalning och kontokredit. Leverantören (se Samarbetsavtal, första sidan) är ett företag, som säljer varor och/eller tjänster. Kunderna till sådan finansiering (Köpare nedan), utgörs av privatpersoner, som i samband med köp av olika varor och tjänster från Leverantören, önskar finansiering av dessa köp. Leverantören å sin sida har behov av att erbjuda potentiella Köpare sådana finansieringslösningar som nämnes ovan och parterna har därför ingått detta avtal, varigenom Svea tillhandahåller finansieringsmöjligheter som kan erbjudas potentiella Köpare, till Leverantören (Avtalet, nedan). Finansieringsalternativen skall alltid vara pris- och marknadsmässigt konkurrenskraftiga och baseras på sunda företagsekonomiska grunder. Leverantören, likväl som Svea, har att alltid följa Konsumentkreditlagen (1992:630) samt i förekommande fall Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59) då finansieringsprodukter erbjuds till Köpare. 2. Sveas finansieringsprodukter 2.1 Till privatpersoner: Kontokredit med möjlighet att utnyttja aktuellt kreditutrymme efter eget gottfinnande, Delbetalning. Leverantören kan genom telefonkontakt med Sveas handläggare ( ) biträda konsument i samband med dennes kreditansökan. 3. Avgifter och kostnader 3.1 Ersättningen (avgifterna) till Svea är, som framgår av från tid till annan gällande prislista, uppdelad på avgifter och ränta som Köparen betalar respektive sådana som Leverantören betalar vid finansiering mot privatperson, medan Köparen ensam betalar avgifter och ränta vid finansiering mot juridiska personer. Sveas ersättning (avgifter och ränta) då Köpare utnyttjar de av Leverantören erbjudna finansieringsprodukterna, framgår av från tid till annan gällande prislista som tillhandahålles av Svea. Vidare kan kostnader för installationsstöd, support och andra tjänster tillkomma. Svea äger rätt att i förekommande fall debitera dröjsmålsränta, lagstadgade påminnelseavgifter samt inkassokostnader mot Köpare. Sådana avgifter tillkommer Svea i sin helhet. 3.2 Fakturering av samtliga upparbetade och löpande avgifter som skall erläggas av Leverantör, sker månadsvis i efterskott från Svea till Leverantör med betalningsvillkor 10 dagar netto. Avgifter avseende specifik tjänst eller liknande, faktureras dock direkt efter leverans, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad. 3.3 Om förändringar i marknaden, generell avgiftsnivå inom verksamhetsområdet, förändring av KPI med mer än 1%-enhet eller annan omständighet, som Svea bedömer vara likvärdig uppstår, äger Svea rätt att förändra avgifter och kostnader som hör till Avtalet, i motsvarande mån. 4. Sättet för beviljande och lämnande av kredit m m 4.1 Svea tillhandahåller skuldebrevsformulär (kreditansökan) som Leverantören skall lämna till Köparen, för ifyllande och Sveas påföljande prövning. Kreditansökan skall ifyllas komplett. Leverantören skall noga kontrollera Köparens identitet. 4.2 Leverantören ansvarar för att den information som lämnas till Svea är korrekt så långt Leverantören kan kontrollera (Köparens adress, personnummer och identitet). 4.3 Svea företar kreditprövning av Köparens med beaktande av den information Leverantören tillhandahåller samt enligt uppgifterna i kreditansökan. Svea äger rätt att efter eget gottfinnande bevilja eller avslå kreditansökan. Svea bestämmer självständigt vilket kredittid och övriga villkor, som skall erbjudas enskild kreditansökan. 4.4 Beviljas krediten skall Leverantören informera Köparen om detta samt om att alla betalningar skall erläggas till Svea. Leverantören skall tillse att mottagandet av godset kvitteras av Köparen vid leverans, samt att Köparen legitimerar sig med godkänd identitetshandling. 5. Ansvar för köpares betalning 5.1 Vid finansiering enligt punkt 2 i Avtalet åvilar allt ansvar för kreditrisken, avseende Köpares betalning, Svea, förutsatt att övriga villkor enligt Avtalet, är uppfyllda. 5.2 Vid fall Svea får kännedom om att Köpares köp, kan misstänkas ha ägt rum på oriktiga grunder såsom, men inte uteslutande, betalning med annan persons identitet eller personuppgifter utan vederbörligt medgivande, äger Svea rätt men inte skyldighet - att kreditera respektive återbetala erlagd köpeskilling till rätt person / Köpare, om detta ej skett genom Leverantörs försorg. Återbetalning som Svea väljer att göra till rätt person / Köpare får av Svea kvittas mot alla Leverantören tillkommande medel och/eller regleras mot spärrkonto. 6. Leverantörens åtagande gentemot Svea 6.1 Leverantören ansvarar för att Köparen samtycker till avtals- och betalningsvillkor, som Svea och Leverantören genom Avtalet och dess bilagor kommit överens om, samt i förekommande fall godkänner äganderätts- och återtaganderättsförbehåll. Sveas avtals- och betalningsvillkor skall finnas åtkomligt för Köpare i direkt samband med köp. Leverantören skall tillse att Köpare har tillgång till information om Köpares rättigheter enligt Konsumentköplagen (1990:932) samt i förekommande fall enligt Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59). 6.2 Leverantören har även att iaktta följande: a) Leverantören ger Svea en exklusiv rätt, till finansiering med sådana krediter som detta Avtal reglerar, till Köpare, under avtalsperioden, b) Leverantören skall marknadsföra sina produkter och Sveas finansieringstjänster enligt gällande lagar, förordningar samt god bransch- och affärssed, c) Leverantören skall tillse att information som överförs till Svea inte utgör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt strider mot gällande lagstiftning, d) Leverantören skall tillse att kreditansökan ifylls komplett och noga kontrollera Köparens identitet genom godkänd identitetshandling, såsom svenskt ID-kort eller körkort, e) Leverantören skall bevara av kunden påskrivet underlag för köp i 10 år och skall på anmodan av Svea kunna tillställa underlaget till Svea, f) Leverantören skall tillse att inga förhållanden enligt punkten 7.1 är för handen. 6.3 Skulle de uppgifter som Svea lagt till grund för kreditansökan och som inhämtats från Leverantören vara felaktiga, t.ex. när Leverantören inte kontrollerat Köpares identitet genom giltig identitetshandling eller om kreditansökan innehållit felaktiga uppgifter eller på annat sätt visat sig vara av sådan karaktär att Svea beviljat krediten på felaktiga grunder, är Leverantören skyldig att fullt ut ersätta Svea för de kostnader och eventuella förluster som uppkommit i anledning av den felaktigt beviljade krediten, 6.4 Skulle Leverantören inte tillsett att köpt lös egendom kvitterats av behörig mottagare (Köpare eller befullmäktigat ombud för Köpare) och detta föranlett att Svea drabbats av, eller riskerar att drabbas av, förlust eller kostnader skall Leverantören ersätta Svea för sådan förlust eller kostnad, 6.5 För det fall Köpare, till Leverantören reklamerar köpt vara eller om Köpare utnyttjar sin ångerrätt, efter det att kredit beviljats, skall Leverantören genast svara för kreditens rätta fullgörande till Svea och även hålla Svea skadeslöst för kostnader och utgifter som Svea må drabbas av i anledning av reklamationen eller utnyttjandet av ångerrätten. Leverantören skall därvid utge ersättning till Svea krona för krona, och efter Leverantörens rätta fullgörande av sådan ersättning inträder Leverantören i Sveas ställe som kreditgivare 6.6 Om Köpare erlägger betalning direkt till Leverantör skall Leverantör snarast underrätta Svea om detta enligt fastlagda rutiner och omedelbart överföra inbetalat belopp till Svea, med angivande av referens så att betalningen kan identifieras. 6.7 För den händelse att Köpare ej får rättelse och i förekommande fall återbetalning - från Leverantören vid returer, leveranser och/eller reklamationer eller om Leverantören på grund av obestånd eller befarat obestånd eller annan jämförlig situation ej kan återbetala erlagd köpeskilling när så skall ske, äger Svea rätt men ej skyldighet - att återbetala erlagd köpeskilling till Köpare samt innehålla motsvarande medel från utbetalning till Leverantören eller återkräva sagda belopp för det fall att utbetalning till Leverantören redan skett, alternativt kvitta mot andra, Leverantörs innestående eller tillkommande, medel. Svea äger därutöver rätt att innehålla ytterligare belopp om misstanke finns att fler reklamationer och/eller återbetalningar kan följa. När ärendet är slutligt utrett av Svea kan denne verkställa återbetalningar till Köpare från de innestående medlen, eller, om utbetalning till Leverantören redan skett, återkräva sagda belopp från Leverantören eller kvitta mot andra, Leverantören innestående, eller tillkommande medel. 7. Kredit (kontokredit eller delbetalning) till Köpare 7.1 Då Svea beviljat kredit till Köpare och förvärvar fordran från Leverantör, sker detta efter det att Leverantören bekräftar att Köpares order levererats, i Licensobjektets Administrativa gränssnitt. 7.2 Svea medger inte kredit och förvärvar inte fordringar som: a) avser köp som innefattar retur- eller avbeställningsrätt på villkor som går utöver det som anges i Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59), b) grundas på kommission eller innefattar efterkravsvillkor, c) avser dröjsmålsränta, kostnader, viten eller skadestånd, d) avser köp där leverans av vara inte skett eller tjänst inte utförts eller tillhandahållits, e) har en längre kredittid än 30 dagar eller det av fakturor och avtal inte framgår vilken dag fordran förfaller, f) inte kan överlåtas, pantsättas eller vidaretransporteras, g) är förbundna med rabatter eller andra liknande avdrag, utöver respektive fakturas totalbelopp, eller där kvittningsrätt kan göras gällande, h) är förbundna med villkor, som är i strid med avtal mellan Leverantör och dennes kund, i) är föremål- eller kan bli föremål- för tvist, riktad mot Leverantörs dotter- eller moderföretag eller annat företag med vilket Leverantören har väsentlig ekonomisk intressegemenskap med eller mot person som är anställd hos sådant företag eller hos Leverantören, j) är i annan valuta än svenska kronor, norska kronor eller euro eller avser kund i annat land än Sverige, Norge eller Finland k) avser köp av vara eller tjänst, som inte levererats respektive fullgjorts till Köpares mantalsskrivningsadress eller överlämnats mot uppvisande av giltig legitimation, l) avser köp av minderårig under 18 år, m) avser köp som kan misstänkas utgöra penningtvätt eller i övrigt strider mot lag, n) avser köp eller förhållande som saknar rättslig grund Leverantören garanterar att inte något av de förhållanden som anges under punkterna a) n) föreligger. Sveas sammanlagda utestående kredit till Köpare, som Leverantören anvisat enligt Avtalet, begränsas av vid varje tillfälle gällande kreditlimit. 7.3 Utbetalning och avräkning. Då Svea beviljat Köpare kredit, och erhållit underskrivet skuldebrevsformulär i original, jämte kopia av köpehandling, skall Svea på angivna villkor, till Leverantören utge köpebeloppet, med avdrag för avgifter enligt gällande prislista, jämte eventuella andra fordringar, som Svea kan ha på Leverantören. Betalning till Leverantör, för köp med godkänd kredit, skall ske senast inom tre (3) bankdagar om inte Leverantörens försäljningsvolym ökat mer än 30% i förhållande till genomsnittet för närmaste 3 månaders försäljningsperiod, och ökningen inte kan hänföras till normala säsongsvariationer, i vilket fall Svea äger rätt att antingen reglera köp mot kredit, inom 30 dagar eller att ej medge ytterligare kredit. 7.4 Svea äger rätt att till Leverantör återföra, och Leverantör skyldighet att återta, kredit (förfallen såväl som icke förfallen): a) som bryter mot något av villkoren i punkterna 7.1 eller andra stycket i 7.2, ovan, b) som Köpare bestrider betalningsskyldighet för, c) som inte uppfyller dessa avtalsvillkor, d) om Köpare inte erhåller varor inom skälig tid från det att köp hos Leverantören skett och kredit godkänts, e) om Köpare utnyttjar sin ångerrätt enligt Konsumentköplagen (1990:932) eller Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59), eller eljest framställer saklig invändning mot fordran. Vid återförande av fordran utgår avgift enligt Sveas från tid till annan gällande prislista För det fall Köpare erlägger betalning direkt till Leverantör gäller vad som framgår av punkt Kreditlimit I och med att detta avtal ingås, anger Svea ett högsta totalbelopp som Svea vid varje tid övertar fordringar för (kreditlimit), uppdelat på Faktura och Delbetalning (se Samarbetsavtal, första sidan). Summan av övertagna utestående fordringar mot enskild Köpare, inklusive Sveas ränte- och avgiftsfordran får inte vid någon tid överstiga angiven kreditlimit. Kreditlimitens storlek är beroende av försäljningsstatistik, säsongsvariationer samt Sveas kreditbedömning av Leverantören och dess Köpare. Kreditlimiten kan förändras av Svea utan föregående varsel. Likaså kan Leverantören ansöka hos Svea om höjning av kreditlimiten. Information om beslutad förändring av kreditlimit lämnas snarast möjligt av Svea, till Leverantören, genom meddelande till Leverantörens e-postadress eller via telefon, enligt Avtalets första sida. 9. Spärrkonto Svea äger rätt att avsätta belopp till spärrkonto enligt följande: a) Vid varje köptillfälle kan Svea som säkerhet innehålla viss del av vad som enligt detta avtal skall utbetalas till dess säkerhet medelst spärrkonto uppnått 10%, eller den på Avtalets första sida särskilt angivna procentsats, av vid varje tid utestående, och av Svea finansierade reskontrafordran mot Leverantörens samtliga Köpare. b) Det innehållna beloppet jämte eventuell ränta skall utgöra Leverantörens fordran på Svea och skall bokföras av Svea på ett särskilt för ändamålet avsett spärrkonto. Svea äger rätt att under avtalsperioden disponera de på spärrkontot innestående medlen på sätt som Svea finner lämpligt. Svea gottskriver Leverantören årlig ränta på de på spärrkontot innestående medlen en gång årligen efter den räntesats som Svea bestämmer, genom överföring av räntan till spärrkontot. c) Om Leverantören inte skulle fullgöra sina förpliktelser eller brista i lämnade garantier enligt detta Avtal eller om annan berättigad säkerhet skulle gå förlorad eller visa sig vara otillräcklig äger Svea rätt att kvitta Leverantörens fordran på Svea mot Leverantörens samtliga förpliktelser mot Svea. Innestående medel på spärrkonto återbetalas till Leverantören vid avtalsperiodens slut eller vid den senare tidpunkt vid vilken Leverantören fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot Svea. 10. Uppsägning 10.1 Leverantören skall anmäla varje ändring i Leverantörens styrelse - och för det fall Leverantören ej är noterad på börslista eller motsvarande - även ägande, till Svea. Finner Svea att sådan ändring är till nackdel för Svea äger Svea rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet Omedelbar uppsägningsrätt för Svea föreligger också om Leverantören försätts i konkurs, inleder rekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion, ingår i utredning om ekonomisk brottslighet eller på annat sätt uppvisar ekonomisk instabilitet som Svea bedömer kunna äventyra Leverantörens åtaganden enligt detta avtal. Sistnämnda grund att säga upp avtalet med omedelbar verkan föreligger inte om Leverantören genast efter anmodan ställer godtagbar ekonomisk säkerhet till Svea Svea har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Leverantörens marknadsföring strider mot Marknadsföringslagen eller eljest av Svea uppfattas som oetisk Omedelbar uppsägning kan också ske, vid fall Leverantören eller Leverantörens Köpare, handlar oredligt, eller väsentligen avviker från villkor i Avtalet Bryter part mot bestämmelse i detta avtal på annat sätt än vad angetts i punkterna 10.1, 10.2 eller 10.3, och inte vidtar rättelse senast 14 dagar från anmaning härom har den andre parten rätt att därefter säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Anmaning kan ske via post, fax eller e-post. Skriftlig anmaning skall anses kommit motpart tillhanda 3 dagar efter postbefordran; anmaning via fax eller e-post skall anses kommit motpart tillhanda genast. 11. Skadestånd För den skada som Svea må drabbas av p.g.a. Leverantörens brott mot dennes åtaganden enligt Avtalet äger Svea rätt till skadestånd motsvarande faktiska kostnader dock högst till belopp motsvarande utgivet kreditbelopp jämte eventuella kostnader och upplupen ränta, för respektive individuellt lämnad kredit till Köpare, 12. Force Majeure Part är inte ansvarig för försening eller skada som beror på omständighet som är utom parts kontroll och som part heller inte kunnat förutse eller förebygga vid detta Avtals tecknande såsom t.ex. lagbud, myndighetsåtgärd, anvisningar och regler från kortföretag eller banker, elavbrott, sabotage mot till exempel el, telefonledningar, Internet-förbindelse och datautrustning, krigshändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, lockout, eller annan liknande omständighet som kan anses påverka detta avtalsförhållande. Förbehållet för strejk, blockad eller lockout gäller även om part själv är föremål för- eller vidtar sådan åtgärd. Finns hinder för part att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt denna bestämmelse p.g.a. omständighet i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört. Om parts fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angivna omständigheter äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet. 13. Ändringar och tillägg Ändringar eller tillägg av Avtalet skall ske skriftligen och godkännas av båda parter. Dock äger Svea rätt att när som helst och utan godkännande av Leverantör, ändra från tid till annan gällande prislista utan att skriftligen informera härom. 14. Avtalstid Avtalet avseende nyttjanderätten till Licensobjektet, gäller i femton (15) månader, med början från och med angivelse på Samarbetsavtalets första sida. Om skriftlig uppsägning ej skett från någondera parten senast 3 månader före avtalsperiodens utgång, förlängs avtalet med ett år i taget. Part äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och rättelse inte vidtagits inom 30 dagar från motparts skriftliga begäran om rättelse. 15. Tvist Tvist rörande tolkningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

6 Vidimerad kopia på id-handling (avtalstecknare samt ev. borgenär) För att vi i enlighet med gällande lag skall kunna identifiera våra kunder på ett säkert sätt även vid distanshandel måste en vidimerad kopia på godkänd id-handling bifogas avtalet. De id-handlingar som är godkända är svenskt pass, körkort samt övriga id-kort. Observera att id-handlingar vars giltighetstid inte har gått ut kan användas. Såhär tar du fram en vidimerad kopia på din id-handling: 1. Kopiera din id-handling med hjälp av scanner, kopiator, digitalkamera eller liknande. Observera att alla uppgifter på id-handlingen måste synas tydligt på kopian. 2. Underteckna kopian och skriv namnförtydligande samt telefonnummer under namnteckningen. 3. För att kopian ska vara giltig måste ytterligare en person intyga att kopian på id-handlingen överensstämmer med originalet. Detta sker genom att denna person skriver texten Vidimeras efterföljt av sin underskrift, namnförtydligande samt telefonnummer på kopian. ID-innehavare Vidimeras av Signatur Signatur Telefonnummer Telefonnummer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Adress Postnr Postort

Adress Postnr Postort Sidan 1 av 6 BESTÄLLNING / AVTAL Företagskund Företagsnamn Kontaktperson Adress Postnr Postort Organisationsnummer Tel Mobiltel E-post Tjänstebeskrivning (GEAB) tillhandahåller ett fiberpar för kunds bruk

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst 1 Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avtalet:

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning. S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2011 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT AVTAL OM TELIASONERA KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren)

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT

AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT Avtalsnummer: AVTAL OM KOPPLAD TRANSIT mellan TeliaSonera Network Sales AB och OPERATÖREN AB 1 TeliaSonera Network Sales AB, org.nr 556458-0040, 123 86 Farsta, nedan Network Sales, och OPERATÖREN AB, org.nr,,

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, januari 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst

Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänna villkor för anslutning till BVB Byggvarubedömningens Webtjänst Allmänt 1.1 Definitioner Begreppen nedan har följande betydelse i dessa Allmänna villkor. Allmänna villkor: Användare: Avgift: Avtalet:

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren.

Dessa Användarvillkor avser det avtal som Kund tecknar med BASTA Online AB för användning av BASTA Projekthanteraren. Användarvillkor för BASTA Projekthanteraren A. Allmänt 1. Definitioner I dessa Användarvillkor skall nedan nämnda termer ha följande betydelser. Användarvillkor: Dessa Användarvillkor. Användare: Den som

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Allmänna villkor Bredband

Allmänna villkor Bredband Allmänna villkor Bredband Dokument namn Allmänna villkor Bredband Dokumentnamn digitalt QS-EX-Allmänna villkor Bredband [SW] Säkerhetsklassning Public Skapad av City Network Hosting AB Skapad datum 2016-08-25

Läs mer

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP

GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP GENERELLA VILLKOR FÖR LEVERANSER AV EXPRESSEN/GT/KVP Gäller från den 4 april 2010 2 LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 1. ALLMÄNT Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE-

LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- LICENSAVTAL -VARUMÄRKE- Villaägarna Riksförbund, 802003-7118, Box 7119, 192 07 Sollentuna, nedan benämnt Villaägarna, medger Eskilstorps Bygg AB, 556789-0123, Hantverkargatan 1, 123 45 Eskilstorp, nedan

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal.

Deltagare är oförhindrad att med Deltagare eller annan träffa andra avtal om utväxling i annan ordning av information/data motsvarande detta avtal. AVTAL OM DATACLEARING 1 (5) 2001-04-23 Avtal om Dataclearing Mellan i bilaga 2 angivna Deltagare och Svenska Bankföreningen träffas härmed följande avtal om de grundläggande bestämmelserna för den tekniska

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster.

1.2 Fastighetsägaren får genom Fibergruppens nät möjlighet att ingå avtal med Tjänsteleverantör om att erhålla Bredbandstjänster. Allmänna villkor för Fibergruppen nät Rev 2012-12-20 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Fibergruppen Sverige AB ( Fibergruppen ) till en småhusägare ( Fastighetsägaren ) tillhandahåller installation

Läs mer

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET

VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET Sidnr 1(6) VILLKOR FÖR NUMMERPORTABILITET 1. Allmänt Dessa villkor (Villkor-NP) gäller för tillhandahållande av administration för överlämnande/övertagande av telefonnummer som TeliaSonera AB förfogar

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga.

Kundfinans kan endast bevilja lån till myndiga personer som klarar av Kundfinans krav och har en god fastställd betalningsförmåga. Allmänna villkor Kreditgivare är SMS Pengar Norden AB, 556221-6902 (hädanefter Kundfinans), som bedriver verksamhet under varumärket Kundfinans. Kundfinans tillhandhåller konsumentkrediter (hädanefter

Läs mer

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion DNR SVENSKA KRAFTNÄT [Klicka och skriv] BILAGA 3 AVTAL NR [KLICKA OCH SKRIV] Avtal enligt förordning (2015:213) om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion 1/7 Innehåll

Läs mer

Molntjänster från gazoo HB

Molntjänster från gazoo HB Molntjänster från gazoo HB Extern Lagring Avtalsvillkor för molntjänsten Extern Lagring. 1. Allmänt 1.1 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och gazoo HB, org. nr 969718-5438 (nedan

Läs mer

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1)

Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) Allmänna försäljningsvillkor (N2015:1) 1. TILLÄMPNING 1.1 Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Villkoren ) gäller för samtliga leveranser av produkter ( Produkter ), konsulttjänster ( Konsulttjänster )

Läs mer

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 %

1 000 kr 350 kr 245 kr 1 350 kr 5 896 % 2 000 kr * 500 kr 350 kr 2 500 kr 1 822 % 3 000 kr ** 650 kr 455 kr 3 650 kr 1 183 % Allmänna villkor Expresskredit Norden AB (hädanefter långivaren) förmedlar blancolån via SMS och på webben (sammanfattas hädanefter som mikrolån) till privatpersoner (hädanefter låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank.

Dessa allmänna villkor är tillämpliga för betalningstransaktioner till och från ett betalkonto i Netfonds Bank. Allmänna villkor för betaltjänster Sida 1 av 6 Allmänna villkor för betaltjänster 1. Definitioner Netfonds Bank Netfonds Bank AS, org.nr. 976 546 180 Bankdag En dag när medverkande betaltjänstleverantörer

Läs mer

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud

Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Behörighet i Alectas internetkontor - Ombud Nyanmälan. Vi anmäler oss till internetkontoret för första gången. Byte av behörighetsansvarig. Avregistrera nuvarande behörighetsansvarig (i samband med byte

Läs mer

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst Användning av PRI Pensionsgarantis webbtjänst PRI Pensionsgarantis kunder har möjlighet att utnyttja de webbtjänster som erbjuds på PRI Pensionsgarantis webbplats. För att kunna börja använda tjänsten

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Lånevillkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015

Lånevillkor. Allmän information. S&A Sverige AB , maj 2015 Lånevillkor S&A Sverige AB 556678-2677, maj 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL

AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL AVTAL FÖR ADVITUMS DOKUMENTPORTAL Inledning Detta avtal för Advitums dokumentportal, ( Avtalet ), har slutits mellan Advitum AB, 556671-9448, Kraftvägen 2, 382 36 Nybro, ( Advitum ), och organisationen

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016

Villkor - lån. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juli 2016 Villkor - lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , juni 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, juni 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som uppfyller

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och

(1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr , Box 5253, SE Göteborg ( Handelskammaren ) och DEPOSITIONSAVTAL (1) Västsvenska Handelskammaren Service AB, org.nr 556063-6796, Box 5253, SE-402 25 Göteborg ( Handelskammaren ) och (2) XXXXX, XXXX, org.nr 000000-000, ( Deponenten ) och (3) XXXXXX,

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB , september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , november 2016 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, november 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER

Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER Sjukvårdsrådgivningen GRUNDAVTAL IT-TJÄNSTER 2008-01-30 Version 1.0 2 (6) Mellan Sjukvårdsrådgivningen SVR AB, organisationsnummer 556559-4230 (nedan benämnd Sjukvårdsrådgivningen) och organisationsnummer

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: IUC SYD AB, 556101-2153 Anckargripsgatan 3 211 19 Malmö i det följande IUC Syd AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de villkor som

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014

Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Allmänna villkor Garanti för investeringskrediter November 2014 Sida 1 Allmänna villkor för garanti för investeringskrediter 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med Betalningsdröjsmål: kredittagarens

Läs mer

Standardbolag Internet

Standardbolag Internet Standardbolag Internet allmänna villkor för internettjänster och registrering av domän Sida 2 Allmänna villkor för Svenska Standardbolag Internettjänster Sida 3-5 Allmänna villkor för Standardbolag Internets

Läs mer

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från:

Villkor KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR 2013-04-01. Gäller: Giltig från: Villkor Gäller: KÖP- OCH LEVERANSVILLKOR Giltig från: 2013-04-01 Sida 1 av 5 1. Allmänt 1.1 Kroppslyftet i Stockholm är en registrerad bifirma till Carnebro Invest AB, 556853-7368, nedan kallad Kroppslyftet.

Läs mer

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015

Villkor. Allmän information. Lån. Återbetalning och avbetalning. Kostnader. Ränta. S&A Sverige AB , december 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, december 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER

ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER ALLMÄNNA VILLKOR FLEXSPAR 2010-12-28 1.PARTER Parter är Avida Finans AB, nedan kallad Avida, och den eller de som tecknat avtal med Avida om Avidas tjänster och för vilken respektive ett konto förs, nedan

Läs mer

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015

Villkor. Allmän information. S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Villkor S&A Sverige AB 556678-2677, september 2015 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet lån till privatpersoner (Låntagaren) som

Läs mer

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid

Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM. 1 Definitioner. 2 Testperiod. 3 Avtalstid Allmänna villkor för HEMSIDAN.COM Dessa villkor reglerar användadet av tjänsten HEMSIDAN.COM som tillhandahålls av Hemsidan Com AB med organisationsnummer 556685-2785, nedan kallad Hemsidan, och den part

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION

VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION VALIDOO ITEM; VILLKOR FÖR VARULEVERANTÖRERNAS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN FÖR VALIDERING AV ARTIKELINFORMATION 1. Inledning Detta dokument innehåller villkoren för Validoo AB:s ( VALIDOO ) tillhandahållande

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning

Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Allmänna avtalsvillkor för Stadsnätsanslutning Utformat efter SSNF:s Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Halmstads stadsnät AB 556532-6187 Ver.1.3 2012-04-11 1. Allmänt

Läs mer

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån

Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån Villkor - Sms lån, Mobillån, Mikrolån och olika lån S&A Sverige AB 556678-2677, juli 2016 Allmän information Långivare är S&A Sverige AB 556678-2677. S&A Sverige AB (Långivaren) förmedlar via Internet

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst

Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst 1 (2) Avtal om PRI Pensionsgarantis webbtjänst Avtal avser behörighetsansvarig för företaget eller företagsgruppen och måste undertecknas av behörig firmatecknare på respektive företag eller annan person

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats.

Förhandsinformation om konsumentkrediter. Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Förhandsinformation om konsumentkrediter Inom EU har en standardiserad blankett för konsumentkreditinformation utformats. Blanketten utgör inte något rättsligt bindande krediterbjudande. Uppgifterna återger

Läs mer

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR

JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 2015-11- 15 JOJKA COMMUNICATIONS AB (PUBL):s ALLMÄNNA VILLKOR 1. DEFINITIONER Avtal/et innebär Tjänsteavtalet inklusive dessa allmänna villkor. Jojka, org. nr 556666-6466. Kunden den part som anges i Tjänsteavtalet.

Läs mer

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB

Allmänna villkor. DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB Allmänna villkor DPOrganizer Ett verktyg från Beyano AB 1. Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor ( Villkoren ) gäller för användning av DPOrganizer som är en programvara tillhandahållen av Beyano AB, org.

Läs mer

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R

FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R FCH FORWARDER CARGO HANDLING AB ( FCH ) G E N E R E L L A U P P D R A G S V I L L K O R 1. Tillämplighet, omfattning m m 1.1 Dessa villkor gäller fr o m 2012-01-01. 1.2 Med Uppdragsgivare avses den som

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag AVTALSVILLKOR 1(8) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning Företag Gäller från och med 2013-11-01. 1 Allmänt 1.1, 556016-2561, nedan Skellefteå Kraft, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

Se också "Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se.

Se också Kommentarer till Stockholms Handelskammares Modellavtal 2014. Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se. 1 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 INSTRUKTIONER STOCKHOLMS HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL 2014 Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna ska anpassa tillämpningen av villkoren i detta

Läs mer

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor

FIRMA DAVID WIBERGH - Allmänna villkor Detta är Firma David Wibergh:s allmänna försäljningsvillkor för konsulttjänster. Vid all kontakt med Firma David Wibergh så förutsätts kunden ha läst och godkänt dessa villkor. Dessa villkor gäller ovillkorligen

Läs mer

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och

Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/1044 2013-12-12 Protokoll för överenskommelse mellan Konsumentverket och Elektronikbranschen Konsumentverket och Elektronikbranschen har träffat en överenskommelse

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer