SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNI-kod. Bankkonto/BG/PG. Säljare Svea"

Transkript

1 Avtal nr Samarbetsavtal SveaWebPay Mellan Svea Ekonomi AB, (Svea) och nedan angivna Leverantör har följande samarbetsavtal tecknats enligt villkor i detta avtal,med bilagor. Fält markerade med är obligatoriska. Företag Org nr / Pers nr Adress Besöksadress Namn behörig/a firmatecknare Telefonnummer Hemsida (Butikens www adress) SNI-kod Faxnummer Postnummer Postort Kontaktperson E-postadress Samarbete internet SveaWebPay Faktura Delbetalning/Kontokredit Mobilnummer Bankkonto/BG/PG Säljare Svea Omsättning Limit Faktura, kr Limit Delbetala, kr Spärrkonto: Se punkt 7.10 Allm.villkor SWP F&D Uppgifterna fylls i efter sedvanlig kreditbedömning hos Svea Ekonomi AB. (Allm.villkor SWP F&D201004) (Allm.villkor SWP F&D201004) Samarbete fysisk butik Säljfinansiering Delbetalning/Kontokredit (Allm.villkor Säljfinans201004) firmatecknare Svea Ekonomi AB och ovan angivna leverantör (Företag) bekräftar härmed att de tagit del av- och godkänt- dels villkoren på denna sida, dels avgifter, kostnader och villkor enligt prisbilaga jämte bilagda allmänna villkor. För övriga tjänster gäller från tid till annan gällande prislista från Svea Ekonomi AB. Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt. Svea Ekonomi Företaget enligt Borgen - obligatoriskt vid AB/HB Undertecknade borgensmän går härmed i borgen såsom för eget åtagande och egen skuld beträffande Säljarens åtaganden enligt punkterna i Allmänna Villkor för F&D och Säljfinans och för det fall Säljaren i något fall skulle brista i sitt åtagande i det avseendet kompensera Svea för samtliga kostnader som bristen förorsakar Svea. Huvudkontor: Solna Besöksadress: Solnavägen 102 A Box 100, Solna Telefon Fax Org.nr: Säte: Stockholm E-post:

2 Prisbilaga till Samarbetsavtal BETALA MOT FAKTURA Månadsavgift 195 kr Transaktionsavgift 2,50% Administrationsavgift 15 kr Betalningsvillkor 14 dagar DELBETALA/KONTOKREDIT Månadsavgift 100 kr KAMPANJALTERNATIV RÄNTA UPPLÄGGNINGSAVGIFT AVIAVGIFT SERVICEAVGIFT 3 månader räntefritt 0 % 195 sek 35 sek 0,5 % 6 månader räntefritt 0 % 250 sek 35 sek 1 % 12 månader räntefritt 0 % 395 sek 35 sek 2,0 % 24 mån lån 10,45 % 395 sek 35 sek 0 % ÖVRIG INFORMATION Denna prisbilaga avser endast Sverige. Mervärdesskatt tillkommer för avgifter som är skattepliktiga. Huvudkontor: Solna Besöksadress: Solnavägen 102 A Box 100, Solna Telefon Fax Org.nr: Säte: Stockholm E-post:

3 ALLMÄNNA VILLKOR SWP F&D Faktura & Delbetalning, sid 1 (2) 1. Inledning 1.1 Parter Svea Ekonomi AB (Svea, nedan) har utvecklat en betaltjänst för Internet, avsedd att användas av företag (Leverantören, nedan) som har webbshoppar eller andra webbplatser på vilka Leverantören har behov av att få betalning från sina kunder (Köpare, nedan). 1.2 Licensobjekt Betaltjänsten benämns nedan Licensobjektet och består av datakod med tillhörande rutiner/tjänster, som gör att Leverantören kan implementera och löpande använda Licensobjektet enligt här föreliggande Avtal (jfr pkt 2, nedan) under den tid Avtalet är i kraft. Licensobjektet innefattar bl.a., men inte uteslutande, någon eller flera av följande funktioner: Kreditprövning, Fakturering, Delbetalning, Överlåtelse av fakturafordringar, till Svea, Administration av ej överlåtna fakturafordringar. Samtliga ovan nämna funktioner avser köp, vilka Köpare gjort på Leverantörens webbplats. 2. Avtal 2.1 Nyttjanderätt Svea och Leverantören ingår genom här föreliggande Samarbetsavtal, dessa Allmänna villkor, Prisbilaga jämte eventuella övriga bilagor, dels avtal om upplåtelse av en icke exklusiv, i tiden begränsad, och icke överlåtbar nyttjanderätt till Licensobjektet (Avtalet, nedan) och dels avtal om kreditgivning genom överlåtelse av fakturafordringar mot Leverantörens Köpare. 2.2 Avtalsstruktur Avtalet består av tre (eller flera) olika delar som gemensamt benämns Avtalet. Delarna utgöres av ett dokument benämnt Samarbetsavtal, en Prisbilaga samt här förevarande Allmänna villkor. Fler bilagor, utöver ovan nämnda delar, kan förekomma då fler betalfunktioner än betalning via Faktura och Delbetalning används av Leverantören, och då utgöra del av Avtalet. 2.3 Förhållande mellan Avtalets olika delar mm Vid konflikt mellan stadganden i de olika delarna av Avtalet gäller stadganden som intagits i Samarbetsavtalet före de Allmänna villkoren. Om ett stadgande i de Allmänna villkoren skall utgå eller om tillägg till eller ändring av sådant stadgande skall ske, måste detta anges specifikt i Samarbetsavtalet. 3. Avgifter och kostnader 3.1 Sveas ersättning Sveas ersättning för upplåtelse av nyttjanderätt till Licensobjektet, enligt Avtalet regleras genom avgift (procent och/eller krontal) enligt vad som framgår av Prisbilaga till Avtalet. Vidare kan kostnader för installationsstöd, support och andra tjänster tillkomma. Tilläggstjänster såsom kreditkontroll av Köpare mm. kan debiteras extra och dessa avgifter framgår i sådana fall av Prisbilaga eller av Sveas från till annan gällande ordinarie prislista. Svea äger rätt att debitera lagstadgade påminnelseavgifter, dröjsmålsränta och inkassokostnader mot Köpare i förekommande fall. Sådana avgifter tillkommer Svea i sin helhet Andra avgifter Utöver avgifter till Svea kan avgifter till underleverantörer och/eller affärspartners till Svea förekomma. 3.3 Fakturering av avgift Samtliga upparbetade och löpande avgifter faktureras månadsvis i efterskott från Svea till Leverantör med betalningsvillkor 10 dagar netto. Avgifter avseende specifik tjänst eller liknande, faktureras dock direkt efter leverans, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad. 3.4 Ändring av avgift Om förändringar i marknaden, generell avgiftsnivå inom verksamhetsområdet, förändring av KPI med mer än 1%-enhet eller annan omständighet, som Svea bedömer vara likvärdig uppstår, äger Svea rätt att förändra avgifter och kostnader enligt Prisbilaga som hör till Avtalet, i motsvarande mån. 4. Drift och Parternas åtaganden 4.1. Sveas åtaganden Svea åtar sig att: Tillhandahålla erforderliga tekniska lösningar för att upprätthålla Licensobjektets användning, Utföra erforderliga kreditkontroller mot den kreditpolicy som Leverantören skriftligen tillhandahållit respektive som Svea beslutat då fordringar mot Köpare skall övertagas av Svea från Leverantören Upprätta fakturor i enlighet med den information som erhållits från Leverantör, via kreditkontroll samt från Köpare samt att, om Leverantör så önskar, utforma fakturan så att Leverantörens logotype ingår. Lägga upp och föra Leverantörens kundreskontra vad gäller köp via Licensobjektet Vid behov utsända påminnelsebrev, Skicka ut räntefakturor i enlighet med Leverantörens leveransbestämmelser, Vidtaga erforderliga inkassoåtgärder, Tillhandahålla s.k. CallCenter tjänst under normal arbetstid, Svara för sin egen datasäkerhet eller fel och brister i eget system. 4.2 Leverantörens åtaganden Leverantören åtar sig att: Ge Svea exklusiv rätt att erbjuda Köpare i Leverantörens webbutik, att betala köp av varor/tjänster, som där utbjuds, medelst faktura, Ge Svea exklusiv rätt att erbjuda Köpare att dela upp betalning av varor/tjänster, som utbjuds i Leverantörens webbutik, Tillhandahålla den information som krävs för att Svea skall kunna fullgöra sina åtaganden enligt ovan, Vidta åtgärder för att hålla sina, enligt detta Avtal till Svea överlåtna fordringar, vid makt, Tillse att information som överförs till Svea inte utgör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt strider mot gällande lagstiftning, Visa köp- och leveransvillkor mot Köpare, på sin webbutik, Meddela Svea om Leverantörens utbud i webbutiken ändras i väsentlig mån, eller om väsentliga ändringar i ägarkretsen skett (gäller inte publika bolag), Följa Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59) och annan tillämplig lagstiftning jämte god affärssed, Att i förekommande fall (t.ex. vid reklamationer, returer etc) återbetala erlagd köpeskilling, Vidtaga åtgärder för att om möjligt upptäcka och förhindra pengatvätt eller försök därtill. 4.3 Ansvar för drift Svea är inte skadeståndsskyldig för avbrott eller fel i tillhandahållande av tjänsten, om sådana avbrott per kalendermånad inte sammanlagt uppgår till mer än 0,5% av den tid tjänsten skall vara i bruk. Svea är inte i något fall skadeståndskyldig för sådana fel eller avbrott vilka: Hänför sig till eller beror på utrustning som tillhör eller hyrs av Leverantör, Föranletts av otillbörlig åtgärd som Leverantören vidtagit eller åtgärd som Leverantören underlåtit att vidta, Beror på orsaker som utgör force majeure enligt detta Avtal, Är att hänföra till underhåll, som Svea efter att ha informerat Leverantören, behövt genomföra för att säkerställa systemets funktion och säkerhet. 4.4 Ansvar för fel Svea har inget ansvar, utöver vad som anges ovan, respektive under , för Licensobjektets funktion eller kvalitet. Leverantörens rättigheter i anledning av fel har fullständigt reglerats genom Avtalet. Svea är inte, under några omständigheter, skyldig att till Leverantören, eller till tredje man, utge någon ersättning i anledning av fel i Licensobjektet. Svea har i övrigt inget ansvar för skada, varken för direkt eller indirekt sådan, som åsamkas Leverantören eller tredje man, vare sig skadan består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, till exempel förlust eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man etc. Har Leverantören utan skriftligt medgivande från Svea använt egna eller tredje mans produkter tillsammans med Licensobjektet, upphör Sveas ansvar för fel Säkerhetsåtaganden Parterna skall vidtaga rimliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att de programvaror och funktioner som används vid uppkoppling mellan parterna, inte innehåller respektive kan sprida virus etc. Parterna skall också tillse att det finns relevanta och löpande uppdaterade brandväggar. I övrigt skall alla övriga rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst av data vidtagas av såväl Svea som av Leverantören. 5. Omfattning av nyttjanderätt till Licensobjektet 5.1 Användande Leverantören får endast använda Licensobjektet avseende den/de www-adress(-er) som anges i Samarbetsavtalet. Leverantören får vidare endast använda Licensobjektet i enlighet med de ändamål som uppges i Avtalet. Leverantören äger ej rätt att använda Licensobjektet för att försälja olagliga eller oetiska varor och/eller tjänster. Svea äger ensamt avgöra vad som, från tid till annan, utgör oetiska varor eller oetisk information eller bildmaterial. 5.2 Sublokation, överlåtelse m.m. Leverantören får inte utan Sveas skriftliga medgivande upplåta underlicens, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan än Leverantören varken direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, disponera eller i övrigt förfoga över Licensobjektet på annat sätt än som stadgas i Avtalet. Framställning av ytterligare exemplar (kopiering) av Licensobjektet eller delar därav, för annat bruk än enligt Avtalet, är sålunda inte tillåtet. 6. Köpares betalning, avstängning, oriktiga köp 6.1 Ansvar för Köpares betalning Vid betalsätten Faktura eller Delbetalning åvilar allt ansvar för kreditrisken avseende Köpares betalning Svea, då fakturafordran överlåtits till Svea förutsatt att övriga villkor enligt Avtalet är uppfyllda. 6.2 Ansvar för Köpares betalning av fakturafordran med regress Vid betalsätten Faktura eller Delbetalning då fakturafordran har överlåtits, med regress mot Leverantören av obetald fakturafordran efter 60 dagar, åvilar allt ansvar för kreditrisken avseende Köpares betalning, Leverantören. 6.3 Alternativ betalningstid mm För faktura, som överlåtits till Svea, äger Svea rätt ett erbjuda Köpare alternativa sätt att betala och alternativa betalningstider. Eventuella avgifter, räntor eller andra kostnader som debiteras Köpare i anledning av sådant erbjudande, tillkommer Svea i sin helhet. 6.4 Ansvar för Köpares betalning av administrerad fakturafordran Vid betalsätten Faktura eller Delbetalning då fakturafordran ej är överlåten till- eller finansierad av- Svea, utan endast administrerad s.k. Fakturaservice - åvilar allt ansvar för Köpares betalning Leverantören Avstängning av Köpare Svea äger på eget initiativ eller efter påkallande därom från Leverantören, med omedelbar verkan, och där så är möjligt, avstänga Köpare från att nyttja information och tjänster eller köpa produkter, som är knutna till Licensobjektet. Svea äger ensam rätt att avgöra vilka Köpare som kan beviljas köp från Leverantören med överlåtelse av fakturafordran med eller utan regress -, till Svea och Svea kan således avvisa köp efter egen bedömning. 6.6 Oriktiga köp Vid fall Svea får kännedom om att Köpares köp, kan misstänkas ha ägt rum på oriktiga grunder såsom, men inte uteslutande, betalning med annan persons identitet eller personuppgifter utan vederbörligt medgivande, äger Svea rätt men inte skyldighet - att kreditera respektive återbetala erlagd köpeskilling till rätt person / Köpare, om detta ej skett genom Leverantörs försorg. Återbetalning som Svea väljer att göra till rätt person / Köpare får av Svea kvittas mot alla Leverantören tillkommande medel och/eller regleras mot spärrkonto (jfr punkt 7.10). 7. Om fordringar 7.1 Överlåtelse av fordringar Svea förvärvar på i Samarbetsavtalet med bilagor och här föreliggande Allmänna Villkor, Leverantörens fordringar grundade på försäljning och leverans då enligt Samarbetsavtalet (första sidan) Fakturaköp med eller utan regress ingår i Avtalet (se under rubriken Samarbete). Överlåtelse sker genom att Leverantören bekräftar att Köpares order levererats, i Licensobjektets Administrativa gränssnitt. Samtliga fakturor skall vara försedda med en pantsättningsförklaring. 7.2 Överlåtbara fordringar och garantier för dessa Svea medger inte kredit och förvärvar inte fordringar som: a) avser köp som innefattar retur- eller avbeställningsrätt på villkor som går utöver det som anges i Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59), b) grundas på kommission eller innefattar efterkravsvillkor, c) avser dröjsmålsränta, kostnader, viten eller skadestånd, d) avser köp där leverans av vara inte skett eller tjänst inte utförts eller tillhandahållits, e) har en längre kredittid än 30 dagar eller det av fakturor och avtal inte framgår vilken dag fordran förfaller, f) inte kan överlåtas, pantsättas eller vidaretransporteras, g) är förbundna med rabatter eller andra liknande avdrag, utöver respektive fakturas totalbelopp, eller där kvittningsrätt kan göras gällande, h) är förbundna med villkor, som är i strid med avtal mellan Leverantör och dennes kund, i) är föremål- eller kan bli föremål- för tvist, riktad mot Leverantörs dotter- eller moderföretag eller annat företag med vilket Leverantören har väsentlig ekonomisk intressegemenskap med eller mot person som är anställd hos sådant företag eller hos Leverantören, j) är i annan valuta än svenska kronor, norska kronor eller euro eller avser kund i annat land än Sverige, Norge eller Finland k) avser köp av vara eller tjänst, som inte levererats respektive fullgjorts till Köpares mantalsskrivningsadress eller överlämnats mot uppvisande av giltig legitimation, l) avser köp av minderårig under 18 år, m) avser köp som kan misstänkas utgöra penningtvätt eller i övrigt strider mot lag, n) avser köp eller förhållande som saknar rättslig grund Leverantören garanterar att inte något av de förhållanden som anges under punkterna a) n) föreligger. Sveas förvärv av fordringar begränsas av vid varje tillfälle gällande kreditlimit, enligt punkt 7.8 nedan. Om Leverantören överskrider avtalad kreditlimit skall Svea, utan att förvärva fordringar, administrera fakturor enligt prisbilaga / prislista och villkor för fakturaadministration. 7.3 Underrättelse till Köpare Leverantören skall se till att dennes kund (Köparen), samtycker till avtals- och betalningsvillkor, som Svea och Leverantören genom detta avtal och dess bilagor kommit överens om och i förekommande fall godkänt äganderätts- och återtaganderättsförbehåll. Sveas avtals- och betalningsvillkor skall finnas åtkomligt för Köpare i direkt samband med köp. Faktura skall förses med Sveas text om att fordran överlåtits till Svea. Leverantören skall tillse att Köpare har tillgång till information om Köpares rättigheter enligt Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59). 7.4 Betalning direkt till Leverantör Om Köpare erlägger betalning direkt till Leverantör skall Leverantör omedelbart underrätta Svea om detta enligt fastlagda rutiner och omedelbart överföra inbetalat belopp till Svea, med angivande av referens så betalningen kan identifieras. 7.5 Återförande av överlåten fordran Svea äger rätt att till Leverantör återföra, och Leverantör skyldighet att återta, fordran förfallen såväl som icke förfallen): a) som bryter mot något av villkoren under 7.2 b) som Köpare bestrider betalningsskylighet för c) som inte uppfyller dessa avtalsvillkor d) om Köpare inte erhåller varor inom skälig tid från det att faktura aktiverats, e) om Köpare utnyttjar sin ångerrätt enligt Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59), eller eljest framställer saklig invändning mot fordran. Vid återförande av fordran utgår avgift enligt Sveas från tid till annan gällande prislista. 7.6 Utbetalning och avräkning Då Svea övertagit fordran enligt punkterna och erhållit kopia av faktura skall Svea på angivna villkor utge fakturabeloppet med avdrag för avgifter enligt prisbilagan och eventuella andra fordringar som Svea kan ha på Leverantören. Betalning för förvärvad fakturafordran, skall ske senast inom tre (3) bankdagar om inte Leverantörens försäljningsvolym ökat mer än 30% i förhållande till genomsnittet för närmaste 3 månaders försäljningsperiod och denna förändring inte är hänförlig till normala säsongsvariationer, i vilket fall Svea äger rätt att reglera förvärv inom 30 dagar. 7.7 Rättelse och återbetalning För den händelse att Köpare ej får rättelse och i förekommande fall återbetalning - från Leverantören vid returer, leveranser och/eller reklamationer eller om Leverantören på grund av obestånd eller befarat obestånd eller annan jämförlig situation ej kan återbetala erlagd köpeskilling när så skall ske, äger Svea rätt men ej skyldighet - att återbetala erlagd köpeskilling till Köpare samt innehålla motsvarande medel från utbetalning till Leverantören eller återkräva sagda belopp för det fall att utbetalning till Leverantören redan skett, alternativt kvitta mot andra, Leverantörs innestående eller tillkommande, medel. Svea äger därutöver rätt att innehålla ytterligare belopp om misstanke finns att fler reklamationer och/eller återbetalningar kan följa. När ärendet är slutligt utrett av Svea kan denne verkställa återbetalningar till Köpare från de innestående medlen, eller, om utbetalning till Leverantören redan skett, återkräva sagda belopp från Leverantören eller kvitta mot andra, Leverantören innestående, eller tillkommande medel. 1

4 ALLMÄNNA VILLKOR SWP F&D Faktura & Delbetalning, sid 2 (2) 7.8 Kreditlimit I och med att detta avtal ingås, anger Svea ett högsta totalbelopp som Svea vid varje tid övertar fordringar för (kreditlimit), uppdelat på Faktura och Delbetalning (se Samarbetsavtal, första sidan). Summan av övertagna utestående fordringar mot enskild Köpare, inklusive Sveas ränteoch avgiftsfordran får inte vid någon tid överstiga angiven kreditlimit. Kreditlimitens storlek är beroende av försäljningsstatistik, säsongsvariationer samt Sveas kreditbedömning av Leverantören och dess Köpare. Limiten kan förändras av Svea (höjas eller sänkas) utan föregående varsel. Information om beslutad förändring av kreditlimit lämnas snarast möjligt av Svea, till Leverantören, genom meddelande till Leverantörens e-postadress enligt Avtalets första sida. 7.9 Kvittning av Sveas fordringar Svea äger rätt att kvitta samtliga Sveas fordringar gentemot Leverantören enligt följande stycke - mot de av Leverantören till Svea vid varje tillfälle överlåtna fordringar. Vidare erhåller Svea generell panträtt i samtliga övriga fakturafordringar som skapas i Leverantörens webbshop genom här föreliggande Avtal, med rätt att kvitta sådana fordringar mot Sveas förutbetalda kostnader och avgifter, upplupna egna arvoden, övriga icke fakturerade kostnader och arvoden samt varje fordran som kan komma av Avtalet såsom årsavgifter, skadestånd, återbetalning vid utebliven leverans etc Spärrkonto Vid varje köptillfälle kan Svea som säkerhet innehålla viss del av vad som enligt detta avtal skall utbetalas till dess säkerheten uppnått 10% - 20 % av de vid varje tid enligt punkt 7.8. bestämda kreditlimitarna för Delbetalning respektive Betala mot Faktura. Se vidare Samarbetsavtalets första sida. Om Svea finner särskilda skäl föreligga äger Svea rätt att innehålla betalningar som influtit från pantsatta icke förvärvade fordringar. Det innehållna beloppet jämte eventuell ränta skall utgöra Leverantörens fordran på Svea och skall bokföras av Svea på ett särskilt för ändamålet avsett spärrkonto. Svea äger rätt att under avtalsperioden disponera de på spärrkontot innestående medlen på sätt som Svea finner lämpligt. Svea gottskriver Leverantören årlig ränta på de på spärrkontot innestående medlen en gång årligen efter den räntesats som Svea bestämmer genom överföring av räntan till spärrkontot. Om Leverantören inte skulle fullgöra sina förpliktelser eller brista i lämnade garantier enligt detta Avtal eller om Sveas säkerhet i form av pantsatta men inte överlåtna fordringar eller annan berättigad säkerhet skulle gå förlorad eller visa sig vara otillräcklig äger Svea rätt att kvitta Leverantörens fordran på Svea mot Leverantörens samtliga förpliktelser mot Svea. Innestående medel på spärrkonto återbetalas till Leverantören vid avtalsperiodens slut eller vid den senare tidpunkt vid vilken Leverantören fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot Svea Regress Då Svea förvärvar fakturafordran med regress (se Samarbetsavtalets första sida), inträder full regress mot Leverantören vid fall då Köpare ej erlagt hela fakturafordran, inom 60 dagar, räknat från fakturadatum,. Vid regress, äger Svea rätt att återkräva hela den obetalda delen av fakturafordran jämte dröjsmålsränta och upplupna kostnader, från Leverantören, samt kvitta denna fordran mot alla andra Leverantören tillkommande fordringar på sätt som anges i pkt 7.9 ovan, samt även mot medel på spärrkonto enligt pkt Administration av ej överlåtna fordringar Fakturafordringar, vilka ej överlåtits till Svea, skall administreras av Svea, såvida Avtalet ej anger annorledes. Vid sådan fakturaadministration gäller att Svea hanterar hela processen med produktion och betalningsbevakning, jämte inkasso. Administration av fakturor kan således ej begränsas till enbart ett av dessa moment utan hela kedjan inklusive inkasso hanteras av Svea. För fakturaadministration gäller avgifter enligt prisbilaga / prislista och villkor för fakturaadministration jämte inkasso etc,. Se även pkt 3 ovan. 8. Rättigheter 8.1 Sveas rätt till Licensobjektet Äganderätt, upphovsrätt, och i förekommande fall patenträtt till Licensobjektet respektive delar därav, med tillhörande skriftligt material jämte samtliga exemplar av Licensobjektet innehas av Svea ensam. Detsamma gäller för eventuella anpassningar, likväl som nya moduler och funktioner i anslutning till Licensobjektet, som Svea tar fram. 8.2 Exponering av Licensobjektet Leverantören förbinder sig att alltid i samband med nyttjandet av Licensobjektet förevisa symbol med Sveas logotype. Köpare kan genom att klicka där komma till eller alternativt till ett informationsavsnitt i Licensobjektet med information och stöd åt Köpare. Svea skall tillhandahålla logotype samt länkanvisning för att Köparen skall komma vidare enligt ovan. Vidare måste det i förekommande fall, visas tydligt på Leverantörens hemsida att köpet sker / skett genom Sveas system och att Sveas namn syns på såväl fakturor som på sådana andra köpehandlingar och dokument där det är relevant att informera om Sveas medverkan. Vidare äger Svea rätt att på sina hemsidor och och motsvarande hemsidor i andra länder publicera att Leverantören använder Licensobjektet. Parterna äger inte utöver vad som anges i detta Avtal använda avtalsparts varumärken eller firma eller andra kännetecken. 9. Ansvar för fel m.m Sveas ansvar vid fel Svea ansvarar för sakskador, som förorsakats genom Sveas försummelse. Sveas ersättningsskyldighet skall aldrig uppgå till mer än 50% av vad Svea debiterat Leverantören, för avgifter etc enligt detta Avtal, under föregående kalendermånad. Svea ansvarar inte för utebliven vinst eller annan indirekt skada mot varken Leverantören eller tredje man. 9.2 Fel, avhjälpande m.m. Svea skall, under förutsättning att Leverantören skött sina åliggande avgifter till Svea, så snart det är lämpligt, avhjälpa fel i form av avvikelser från normal och godtagbar funktion genom Licensobjektet. Om avvikelsen är affärskritisk för Leverantören skall avhjälpande ske snarast d.v.s. så snart det är praktiskt möjligt med hänsyn till avvikelsens art och tekniska omständigheter. I annat fall skall avvikelsen avhjälpas så snart det är praktiskt och lämpligt. Om avvikelse ej avhjälps inom skälig tid, dock högst tre månader efter skriftlig reklamation, får Leverantören säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande. 9.3 Reklamation Reklamationer skall, för att kunna åberopas, göras skriftligen. Reklamationen skall för att äga giltighet göras inom skälig tid efter det att Leverantören märkt felet eller bort märka felet. Leverantören skall ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. Sveas åtagande förutsätter att Leverantören på egen bekostnad översänder erforderligt material så att avvikelsen i enlighet med Leverantörens anmälan kan identifieras och åtgärdas av Svea. Har Leverantören anmält fel och det visar sig inte föreligga något fel som Svea svarar för äger Svea debitera Leverantören för normala marknadsmässiga kostnader härför, därest så befinnes lämpligt. 10. Intrångstalan Varje påstående från tredje man att Licensobjektet utgör intrång på annans upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt, eller annan jämförlig rättighet, skall meddelas skriftligen till Svea som på egen hand och egen bekostnad skall försvara sina rättigheter mot sådan tredje man. Svea svarar inte gentemot Leverantören för intrångsanspråk som grundas på att Licensobjektet, utan skriftligt medgivande från Svea, använts tillsammans med annan produkt som inte ingår i Licensobjektet, eller att Licensobjektet har ändrats eller använts på sätt för vilket det inte är avsett eller har konstruerats. 11. Sekretess 11.1 Sekretess Licensobjektet innehåller affärs- och yrkeshemligheter tillhörliga Svea och har gjorts tillgängligt för Leverantör, jämte indirekt för tredje man, endast genom Avtalet. Det åligger Leverantören dels att inte göra Licensobjektet tillgängligt för utomstående utan Sveas skriftliga medgivande utöver vad Licensobjektets normala användning medför, samt dels att vidtaga alla skäliga åtgärder för att förhindra att tredje man får del av de affärs- och yrkeshemligheter Licensobjektet innehåller. Leverantören ansvarar för att berörd personal instrueras härom och åläggs att iakttaga reglerna för Licensobjektets användning. Leverantörens sekretesskyldighet gäller även sedan nyttjanderätten enligt Avtalet upphört vare sig det skett i form av uppsägning, hävning, överlåtelse, eller på annat sätt. Sekretesskyldigheten gäller i sådana fall för en tid av fem år. För arkivexemplar som Leverantören enligt lag måste arkivera gäller sekretesskyldigheten så länge Leverantören innehar arkivexemplaret. Det åligger Leverantören att under licenstiden förvara Licensobjektet på ett betryggande sätt så att spridning därav förhindras Inloggningsuppgifter För sin kommunikation med Svea inklusive åtkomst till Administrativt gränssnitt till Licensobjektet kommer Leverantören att erhålla inloggningsuppgifter. Leverantören förbinder sig att inte avslöja inloggningsuppgifterna för någon obehörig samt att tillse att handling (inklusive eventuell hårdoch/eller mjukvara) med uppgift om inloggningsuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till uppgifterna. Leverantören skall omedelbart till Svea anmäla om det kan misstänkas att obehörig känner till Leverantörens inloggningsuppgifter. 12 Statistik Svea kan, med de begränsningar som må följa av svensk eller utländsk lagstiftning såsom exempelvis men inte uteslutande Personuppgiftslagen (SFS 1998:204), tillhandahålla försäljningsinformation och annan statistik, som Svea önskar tillhandahålla till Leverantör, om Köpare som nyttjar Licensobjektet via Leverantörens hemsida. Sådan information och statistik finns tillgänglig för Leverantören genom till Licensobjektet hörande Administrativt gränssnitt (Admin 2.0 och senare versioner) vartill Leverantören fått inloggningsuppgifter. 13. Mervärdesskatt och F-Skattsedel Det åligger Leverantören respektive Svea att under här föreliggande Avtals hela giltighetstid, inneha och vid anfordran kunna uppvisa F-skattesedel (FA-skattesedel) samt att i förekommande fall vara registrerade för mervärdesskatt enligt svensk eller motsvarande nationell lagstiftning. 14. Avtalets giltighetstid/uppsägning 14.1 Avtalstid Avtalet, avseende nyttjanderätten till Licensobjektet gäller i femton (15) månader, med början från och med angivelse på Samarbetsavtalets första sida. Om skriftlig uppsägning ej skett från någondera parten senast 3 månader före avtalsperiodens utgång, förlängs avtalet med ett år i taget. Part äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och rättelse inte vidtagits inom 30 dagar från motparts skriftliga begäran om rättelse Leverantörens uppsägningsrätt Leverantören äger rätt att säga upp Avtalet enligt vad som framgår i Avtalet. Uppsägningstiden vid normal förlängning är tre (3) månader. Leverantören är vid uppsägning ej berättigad att återfå någon del av erlagd licensavgift Sveas hävningsrätt Svea äger rätt att säga upp detta Avtal i sin helhet till omedelbart upphörande om omständighet skulle föreligga, som enligt Sveas bedömning, äventyrar Leverantörens rätta fullgörande av sina förpliktelser eller om Leverantören tillhandahåller varor eller tjänster som Svea finner lagstridiga, oetiska eller vars sammankoppling med Svea kan skapa badwill för Svea. Vidare äger Svea rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande vid upprepade brott mot punkt 7.2 ovan eller mot enstaka allvarliga brott mot Avtalets anda eller bokstav. Svea äger även med omedelbar verkan häva Avtalet i sin helhet om Leverantören: ej betalat avtalade avgifter och är i dröjsmål i mer än trettio (30) dagar; eller bryter mot något villkor i Avtalet Hävning vid kreditförluster Vid fall Sveas sammanlagda, konstaterade kreditförluster, på från Leverantören förvärvade fakturafordringar under de närmast föregående 3 månaderna, överstiger de sammanlagda kostnader och avgifter som Svea under samma tid debiterat mot Leverantören, äger Svea rätt att omgående häva Avtalet i den del, som avser överlåtelse av fakturafordringar inklusive finansierade delbetalningar Återställande av Licensobjektet Vid Avtalets upphörande, vare sig det sker i form av uppsägning eller hävning, åligger det Leverantören att omgående upphöra att exponera Licensobjektet i alla sammanhang där så skett. 15. Skadestånd För den skada som Svea må drabbas av p.g.a. Leverantörens brott mot dennes åtaganden enligt Avtalet äger Svea rätt till skadestånd motsvarande faktiska kostnader innefattande utebliven vinst som Svea lider till följd av sådant avtalsbrott. 16. Force Majeure Part är inte ansvarig för försening eller skada som beror på omständighet som är utom parts kontroll och som part heller inte kunnat förutse eller förebygga vid detta Avtals tecknande såsom t.ex. lagbud, myndighetsåtgärd, anvisningar och regler från kortföretag eller banker, elavbrott, sabotage mot till exempel el, telefonledningar, Internetförbindelse och datautrustning, krigshändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, lockout, eller annan liknande omständighet som kan anses påverka detta avtalsförhållande. Förbehållet för strejk, blockad eller lockout gäller även om part själv är föremål för- eller vidtar sådan åtgärd. Finns hinder för part att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt denna bestämmelse p.g.a. omständighet i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört. Om parts fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angivna omständigheter äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet. I händelse av uppskjuten betalning skall part inte betala dröjsmålsränta. Om ränta är utfäst, skall part betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. Är part av omständighet som anges i första stycket förhindrad att ta emot betalning har part för den tid som hindret förelegat rätt till ränta endast enligt de villkor som gällde på förfallodagen. 17. Ändringar och tillägg Ändringar eller tillägg av Avtalet mellan Svea och Leverantören skall ske skriftligen och godkännas av båda parter. 18. Tvist Tvist i anledning av detta Avtal skall ske med tillämpning av svensk lag i svensk domstol, 2

5 ALLMÄNNA VILLKOR Säljfinans Parter och samarbete Svea Ekonomi AB (Svea nedan) är ett finansbolag, som står under tillsyn av Finansinspektionen och bl.a. erbjuder finansiering genom delbetalning och kontokredit. Leverantören (se Samarbetsavtal, första sidan) är ett företag, som säljer varor och/eller tjänster. Kunderna till sådan finansiering (Köpare nedan), utgörs av privatpersoner, som i samband med köp av olika varor och tjänster från Leverantören, önskar finansiering av dessa köp. Leverantören å sin sida har behov av att erbjuda potentiella Köpare sådana finansieringslösningar som nämnes ovan och parterna har därför ingått detta avtal, varigenom Svea tillhandahåller finansieringsmöjligheter som kan erbjudas potentiella Köpare, till Leverantören (Avtalet, nedan). Finansieringsalternativen skall alltid vara pris- och marknadsmässigt konkurrenskraftiga och baseras på sunda företagsekonomiska grunder. Leverantören, likväl som Svea, har att alltid följa Konsumentkreditlagen (1992:630) samt i förekommande fall Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59) då finansieringsprodukter erbjuds till Köpare. 2. Sveas finansieringsprodukter 2.1 Till privatpersoner: Kontokredit med möjlighet att utnyttja aktuellt kreditutrymme efter eget gottfinnande, Delbetalning. Leverantören kan genom telefonkontakt med Sveas handläggare ( ) biträda konsument i samband med dennes kreditansökan. 3. Avgifter och kostnader 3.1 Ersättningen (avgifterna) till Svea är, som framgår av från tid till annan gällande prislista, uppdelad på avgifter och ränta som Köparen betalar respektive sådana som Leverantören betalar vid finansiering mot privatperson, medan Köparen ensam betalar avgifter och ränta vid finansiering mot juridiska personer. Sveas ersättning (avgifter och ränta) då Köpare utnyttjar de av Leverantören erbjudna finansieringsprodukterna, framgår av från tid till annan gällande prislista som tillhandahålles av Svea. Vidare kan kostnader för installationsstöd, support och andra tjänster tillkomma. Svea äger rätt att i förekommande fall debitera dröjsmålsränta, lagstadgade påminnelseavgifter samt inkassokostnader mot Köpare. Sådana avgifter tillkommer Svea i sin helhet. 3.2 Fakturering av samtliga upparbetade och löpande avgifter som skall erläggas av Leverantör, sker månadsvis i efterskott från Svea till Leverantör med betalningsvillkor 10 dagar netto. Avgifter avseende specifik tjänst eller liknande, faktureras dock direkt efter leverans, med betalningsvillkor 10 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per påbörjad månad. 3.3 Om förändringar i marknaden, generell avgiftsnivå inom verksamhetsområdet, förändring av KPI med mer än 1%-enhet eller annan omständighet, som Svea bedömer vara likvärdig uppstår, äger Svea rätt att förändra avgifter och kostnader som hör till Avtalet, i motsvarande mån. 4. Sättet för beviljande och lämnande av kredit m m 4.1 Svea tillhandahåller skuldebrevsformulär (kreditansökan) som Leverantören skall lämna till Köparen, för ifyllande och Sveas påföljande prövning. Kreditansökan skall ifyllas komplett. Leverantören skall noga kontrollera Köparens identitet. 4.2 Leverantören ansvarar för att den information som lämnas till Svea är korrekt så långt Leverantören kan kontrollera (Köparens adress, personnummer och identitet). 4.3 Svea företar kreditprövning av Köparens med beaktande av den information Leverantören tillhandahåller samt enligt uppgifterna i kreditansökan. Svea äger rätt att efter eget gottfinnande bevilja eller avslå kreditansökan. Svea bestämmer självständigt vilket kredittid och övriga villkor, som skall erbjudas enskild kreditansökan. 4.4 Beviljas krediten skall Leverantören informera Köparen om detta samt om att alla betalningar skall erläggas till Svea. Leverantören skall tillse att mottagandet av godset kvitteras av Köparen vid leverans, samt att Köparen legitimerar sig med godkänd identitetshandling. 5. Ansvar för köpares betalning 5.1 Vid finansiering enligt punkt 2 i Avtalet åvilar allt ansvar för kreditrisken, avseende Köpares betalning, Svea, förutsatt att övriga villkor enligt Avtalet, är uppfyllda. 5.2 Vid fall Svea får kännedom om att Köpares köp, kan misstänkas ha ägt rum på oriktiga grunder såsom, men inte uteslutande, betalning med annan persons identitet eller personuppgifter utan vederbörligt medgivande, äger Svea rätt men inte skyldighet - att kreditera respektive återbetala erlagd köpeskilling till rätt person / Köpare, om detta ej skett genom Leverantörs försorg. Återbetalning som Svea väljer att göra till rätt person / Köpare får av Svea kvittas mot alla Leverantören tillkommande medel och/eller regleras mot spärrkonto. 6. Leverantörens åtagande gentemot Svea 6.1 Leverantören ansvarar för att Köparen samtycker till avtals- och betalningsvillkor, som Svea och Leverantören genom Avtalet och dess bilagor kommit överens om, samt i förekommande fall godkänner äganderätts- och återtaganderättsförbehåll. Sveas avtals- och betalningsvillkor skall finnas åtkomligt för Köpare i direkt samband med köp. Leverantören skall tillse att Köpare har tillgång till information om Köpares rättigheter enligt Konsumentköplagen (1990:932) samt i förekommande fall enligt Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59). 6.2 Leverantören har även att iaktta följande: a) Leverantören ger Svea en exklusiv rätt, till finansiering med sådana krediter som detta Avtal reglerar, till Köpare, under avtalsperioden, b) Leverantören skall marknadsföra sina produkter och Sveas finansieringstjänster enligt gällande lagar, förordningar samt god bransch- och affärssed, c) Leverantören skall tillse att information som överförs till Svea inte utgör intrång i tredje mans rätt eller på annat sätt strider mot gällande lagstiftning, d) Leverantören skall tillse att kreditansökan ifylls komplett och noga kontrollera Köparens identitet genom godkänd identitetshandling, såsom svenskt ID-kort eller körkort, e) Leverantören skall bevara av kunden påskrivet underlag för köp i 10 år och skall på anmodan av Svea kunna tillställa underlaget till Svea, f) Leverantören skall tillse att inga förhållanden enligt punkten 7.1 är för handen. 6.3 Skulle de uppgifter som Svea lagt till grund för kreditansökan och som inhämtats från Leverantören vara felaktiga, t.ex. när Leverantören inte kontrollerat Köpares identitet genom giltig identitetshandling eller om kreditansökan innehållit felaktiga uppgifter eller på annat sätt visat sig vara av sådan karaktär att Svea beviljat krediten på felaktiga grunder, är Leverantören skyldig att fullt ut ersätta Svea för de kostnader och eventuella förluster som uppkommit i anledning av den felaktigt beviljade krediten, 6.4 Skulle Leverantören inte tillsett att köpt lös egendom kvitterats av behörig mottagare (Köpare eller befullmäktigat ombud för Köpare) och detta föranlett att Svea drabbats av, eller riskerar att drabbas av, förlust eller kostnader skall Leverantören ersätta Svea för sådan förlust eller kostnad, 6.5 För det fall Köpare, till Leverantören reklamerar köpt vara eller om Köpare utnyttjar sin ångerrätt, efter det att kredit beviljats, skall Leverantören genast svara för kreditens rätta fullgörande till Svea och även hålla Svea skadeslöst för kostnader och utgifter som Svea må drabbas av i anledning av reklamationen eller utnyttjandet av ångerrätten. Leverantören skall därvid utge ersättning till Svea krona för krona, och efter Leverantörens rätta fullgörande av sådan ersättning inträder Leverantören i Sveas ställe som kreditgivare 6.6 Om Köpare erlägger betalning direkt till Leverantör skall Leverantör snarast underrätta Svea om detta enligt fastlagda rutiner och omedelbart överföra inbetalat belopp till Svea, med angivande av referens så att betalningen kan identifieras. 6.7 För den händelse att Köpare ej får rättelse och i förekommande fall återbetalning - från Leverantören vid returer, leveranser och/eller reklamationer eller om Leverantören på grund av obestånd eller befarat obestånd eller annan jämförlig situation ej kan återbetala erlagd köpeskilling när så skall ske, äger Svea rätt men ej skyldighet - att återbetala erlagd köpeskilling till Köpare samt innehålla motsvarande medel från utbetalning till Leverantören eller återkräva sagda belopp för det fall att utbetalning till Leverantören redan skett, alternativt kvitta mot andra, Leverantörs innestående eller tillkommande, medel. Svea äger därutöver rätt att innehålla ytterligare belopp om misstanke finns att fler reklamationer och/eller återbetalningar kan följa. När ärendet är slutligt utrett av Svea kan denne verkställa återbetalningar till Köpare från de innestående medlen, eller, om utbetalning till Leverantören redan skett, återkräva sagda belopp från Leverantören eller kvitta mot andra, Leverantören innestående, eller tillkommande medel. 7. Kredit (kontokredit eller delbetalning) till Köpare 7.1 Då Svea beviljat kredit till Köpare och förvärvar fordran från Leverantör, sker detta efter det att Leverantören bekräftar att Köpares order levererats, i Licensobjektets Administrativa gränssnitt. 7.2 Svea medger inte kredit och förvärvar inte fordringar som: a) avser köp som innefattar retur- eller avbeställningsrätt på villkor som går utöver det som anges i Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59), b) grundas på kommission eller innefattar efterkravsvillkor, c) avser dröjsmålsränta, kostnader, viten eller skadestånd, d) avser köp där leverans av vara inte skett eller tjänst inte utförts eller tillhandahållits, e) har en längre kredittid än 30 dagar eller det av fakturor och avtal inte framgår vilken dag fordran förfaller, f) inte kan överlåtas, pantsättas eller vidaretransporteras, g) är förbundna med rabatter eller andra liknande avdrag, utöver respektive fakturas totalbelopp, eller där kvittningsrätt kan göras gällande, h) är förbundna med villkor, som är i strid med avtal mellan Leverantör och dennes kund, i) är föremål- eller kan bli föremål- för tvist, riktad mot Leverantörs dotter- eller moderföretag eller annat företag med vilket Leverantören har väsentlig ekonomisk intressegemenskap med eller mot person som är anställd hos sådant företag eller hos Leverantören, j) är i annan valuta än svenska kronor, norska kronor eller euro eller avser kund i annat land än Sverige, Norge eller Finland k) avser köp av vara eller tjänst, som inte levererats respektive fullgjorts till Köpares mantalsskrivningsadress eller överlämnats mot uppvisande av giltig legitimation, l) avser köp av minderårig under 18 år, m) avser köp som kan misstänkas utgöra penningtvätt eller i övrigt strider mot lag, n) avser köp eller förhållande som saknar rättslig grund Leverantören garanterar att inte något av de förhållanden som anges under punkterna a) n) föreligger. Sveas sammanlagda utestående kredit till Köpare, som Leverantören anvisat enligt Avtalet, begränsas av vid varje tillfälle gällande kreditlimit. 7.3 Utbetalning och avräkning. Då Svea beviljat Köpare kredit, och erhållit underskrivet skuldebrevsformulär i original, jämte kopia av köpehandling, skall Svea på angivna villkor, till Leverantören utge köpebeloppet, med avdrag för avgifter enligt gällande prislista, jämte eventuella andra fordringar, som Svea kan ha på Leverantören. Betalning till Leverantör, för köp med godkänd kredit, skall ske senast inom tre (3) bankdagar om inte Leverantörens försäljningsvolym ökat mer än 30% i förhållande till genomsnittet för närmaste 3 månaders försäljningsperiod, och ökningen inte kan hänföras till normala säsongsvariationer, i vilket fall Svea äger rätt att antingen reglera köp mot kredit, inom 30 dagar eller att ej medge ytterligare kredit. 7.4 Svea äger rätt att till Leverantör återföra, och Leverantör skyldighet att återta, kredit (förfallen såväl som icke förfallen): a) som bryter mot något av villkoren i punkterna 7.1 eller andra stycket i 7.2, ovan, b) som Köpare bestrider betalningsskyldighet för, c) som inte uppfyller dessa avtalsvillkor, d) om Köpare inte erhåller varor inom skälig tid från det att köp hos Leverantören skett och kredit godkänts, e) om Köpare utnyttjar sin ångerrätt enligt Konsumentköplagen (1990:932) eller Distans- och Hemförsäljningslagen (2005:59), eller eljest framställer saklig invändning mot fordran. Vid återförande av fordran utgår avgift enligt Sveas från tid till annan gällande prislista För det fall Köpare erlägger betalning direkt till Leverantör gäller vad som framgår av punkt Kreditlimit I och med att detta avtal ingås, anger Svea ett högsta totalbelopp som Svea vid varje tid övertar fordringar för (kreditlimit), uppdelat på Faktura och Delbetalning (se Samarbetsavtal, första sidan). Summan av övertagna utestående fordringar mot enskild Köpare, inklusive Sveas ränte- och avgiftsfordran får inte vid någon tid överstiga angiven kreditlimit. Kreditlimitens storlek är beroende av försäljningsstatistik, säsongsvariationer samt Sveas kreditbedömning av Leverantören och dess Köpare. Kreditlimiten kan förändras av Svea utan föregående varsel. Likaså kan Leverantören ansöka hos Svea om höjning av kreditlimiten. Information om beslutad förändring av kreditlimit lämnas snarast möjligt av Svea, till Leverantören, genom meddelande till Leverantörens e-postadress eller via telefon, enligt Avtalets första sida. 9. Spärrkonto Svea äger rätt att avsätta belopp till spärrkonto enligt följande: a) Vid varje köptillfälle kan Svea som säkerhet innehålla viss del av vad som enligt detta avtal skall utbetalas till dess säkerhet medelst spärrkonto uppnått 10%, eller den på Avtalets första sida särskilt angivna procentsats, av vid varje tid utestående, och av Svea finansierade reskontrafordran mot Leverantörens samtliga Köpare. b) Det innehållna beloppet jämte eventuell ränta skall utgöra Leverantörens fordran på Svea och skall bokföras av Svea på ett särskilt för ändamålet avsett spärrkonto. Svea äger rätt att under avtalsperioden disponera de på spärrkontot innestående medlen på sätt som Svea finner lämpligt. Svea gottskriver Leverantören årlig ränta på de på spärrkontot innestående medlen en gång årligen efter den räntesats som Svea bestämmer, genom överföring av räntan till spärrkontot. c) Om Leverantören inte skulle fullgöra sina förpliktelser eller brista i lämnade garantier enligt detta Avtal eller om annan berättigad säkerhet skulle gå förlorad eller visa sig vara otillräcklig äger Svea rätt att kvitta Leverantörens fordran på Svea mot Leverantörens samtliga förpliktelser mot Svea. Innestående medel på spärrkonto återbetalas till Leverantören vid avtalsperiodens slut eller vid den senare tidpunkt vid vilken Leverantören fullgjort samtliga sina förpliktelser gentemot Svea. 10. Uppsägning 10.1 Leverantören skall anmäla varje ändring i Leverantörens styrelse - och för det fall Leverantören ej är noterad på börslista eller motsvarande - även ägande, till Svea. Finner Svea att sådan ändring är till nackdel för Svea äger Svea rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet Omedelbar uppsägningsrätt för Svea föreligger också om Leverantören försätts i konkurs, inleder rekonstruktion enligt lagen om företagsrekonstruktion, ingår i utredning om ekonomisk brottslighet eller på annat sätt uppvisar ekonomisk instabilitet som Svea bedömer kunna äventyra Leverantörens åtaganden enligt detta avtal. Sistnämnda grund att säga upp avtalet med omedelbar verkan föreligger inte om Leverantören genast efter anmodan ställer godtagbar ekonomisk säkerhet till Svea Svea har även rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om Leverantörens marknadsföring strider mot Marknadsföringslagen eller eljest av Svea uppfattas som oetisk Omedelbar uppsägning kan också ske, vid fall Leverantören eller Leverantörens Köpare, handlar oredligt, eller väsentligen avviker från villkor i Avtalet Bryter part mot bestämmelse i detta avtal på annat sätt än vad angetts i punkterna 10.1, 10.2 eller 10.3, och inte vidtar rättelse senast 14 dagar från anmaning härom har den andre parten rätt att därefter säga upp avtalet till omedelbart upphörande. Anmaning kan ske via post, fax eller e-post. Skriftlig anmaning skall anses kommit motpart tillhanda 3 dagar efter postbefordran; anmaning via fax eller e-post skall anses kommit motpart tillhanda genast. 11. Skadestånd För den skada som Svea må drabbas av p.g.a. Leverantörens brott mot dennes åtaganden enligt Avtalet äger Svea rätt till skadestånd motsvarande faktiska kostnader dock högst till belopp motsvarande utgivet kreditbelopp jämte eventuella kostnader och upplupen ränta, för respektive individuellt lämnad kredit till Köpare, 12. Force Majeure Part är inte ansvarig för försening eller skada som beror på omständighet som är utom parts kontroll och som part heller inte kunnat förutse eller förebygga vid detta Avtals tecknande såsom t.ex. lagbud, myndighetsåtgärd, anvisningar och regler från kortföretag eller banker, elavbrott, sabotage mot till exempel el, telefonledningar, Internet-förbindelse och datautrustning, krigshändelse, naturkatastrof, strejk, blockad, lockout, eller annan liknande omständighet som kan anses påverka detta avtalsförhållande. Förbehållet för strejk, blockad eller lockout gäller även om part själv är föremål för- eller vidtar sådan åtgärd. Finns hinder för part att helt eller delvis verkställa åtgärd enligt denna bestämmelse p.g.a. omständighet i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess hindret upphört. Om parts fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på grund av ovan angivna omständigheter äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet. 13. Ändringar och tillägg Ändringar eller tillägg av Avtalet skall ske skriftligen och godkännas av båda parter. Dock äger Svea rätt att när som helst och utan godkännande av Leverantör, ändra från tid till annan gällande prislista utan att skriftligen informera härom. 14. Avtalstid Avtalet avseende nyttjanderätten till Licensobjektet, gäller i femton (15) månader, med början från och med angivelse på Samarbetsavtalets första sida. Om skriftlig uppsägning ej skett från någondera parten senast 3 månader före avtalsperiodens utgång, förlängs avtalet med ett år i taget. Part äger rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och rättelse inte vidtagits inom 30 dagar från motparts skriftliga begäran om rättelse. 15. Tvist Tvist rörande tolkningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.

6 Vidimerad kopia på id-handling (avtalstecknare samt ev. borgenär) För att vi i enlighet med gällande lag skall kunna identifiera våra kunder på ett säkert sätt även vid distanshandel måste en vidimerad kopia på godkänd id-handling bifogas avtalet. De id-handlingar som är godkända är svenskt pass, körkort samt övriga id-kort. Observera att id-handlingar vars giltighetstid inte har gått ut kan användas. Såhär tar du fram en vidimerad kopia på din id-handling: 1. Kopiera din id-handling med hjälp av scanner, kopiator, digitalkamera eller liknande. Observera att alla uppgifter på id-handlingen måste synas tydligt på kopian. 2. Underteckna kopian och skriv namnförtydligande samt telefonnummer under namnteckningen. 3. För att kopian ska vara giltig måste ytterligare en person intyga att kopian på id-handlingen överensstämmer med originalet. Detta sker genom att denna person skriver texten Vidimeras efterföljt av sin underskrift, namnförtydligande samt telefonnummer på kopian. ID-innehavare Vidimeras av Signatur Signatur Telefonnummer Telefonnummer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION K2069-8065 Uppdat. 2015-04-01 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress EnterCard Sverige

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m.

ALLMÄNNA VILLKOR Företagstjänster m.m. Utgivningsdatum 2014-11-14 1(36) 1. FÖRHÅLLANDET MELLAN DESSA VILLKOR OCH ANDRA BESTÄMMELSER I Bankens ALLMÄNNA VILLKOR INLÅNING M. M finns bestämmelser som i vissa avseenden reglerar förhållanden som

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MECENAT_140401 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post

Bankens ex AVTAL. Datum. E-post Bankens ex Bankkontor, handläggare, telefon AVTAL FÖRETAGSTJÄNSTER MM Datum KUNDENS NAMN OCH ADRESS Namn Person-/Organisationsnummer Utdelningsadress Telefon (även riktnr) Postnummer och ort E-post Kunden

Läs mer

Ansök om Visa Business Card

Ansök om Visa Business Card 1. Fyll i övergripande företagsuppgifter Ansök om Visa Business Card OBLIGATORISKA UPPGIFTER FÖRETAG Företagets /Enskilda Firmans fullständiga namn Utdelningsadress Företagets organisationsnummer Postadress

Läs mer

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa.

Vardagspaketet. Få balans i vardagsekonomin. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Internetbank. Transaktionskonto. Bankkort Visa. Vardagspaketet Få balans i vardagsekonomin Transaktionskonto Bankkort Visa Internetbank Transaktionskonto Med Vardagspaketet får du en bra ränta på ditt Transaktionskonto och kan enkelt sköta dina bankärenden.

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012

Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 Kontovillkor Suzukikort Oktober 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

Kontovillkor Hondakort Maj 2012

Kontovillkor Hondakort Maj 2012 Kontovillkor Hondakort Maj 2012 1. PARTER Kreditgivare och kortutgivare (nedan Banken) DNB Bank ASA, filial Sverige, org.nr 516406-0161. Besöks- och postadress Kungsgatan 18, 105 88 Stockholm Internetadress

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Kia MasterCard! Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Kia MasterCard så får du full kontroll över

Läs mer

Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard!

Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard! Handla smart, alltid räntefritt med Mazda MasterCard! M{zd{ Assistans +46 8 541 70 210 Var rädd om din bil! Rätt service vid rätt tidpunkt ger ett så bra andrahandsvärde som möjligt. Ansök om ett Mazda

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

villkoren ha företräde.

villkoren ha företräde. Det Finstilta 1 (6) ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA-bonus ICA Reklam REKHLG1058 2015.04 Art nr 40.2 Utg 20 Allmänna villkor ICA Banken AB,

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/ kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer Adress EnterCard

Läs mer

ANSÖKAN THECARD BETALKORT

ANSÖKAN THECARD BETALKORT ANSÖKAN THECARD BETALKORT FÖR MYNDIGHETER OCH RIKSDAG MED PERSONLIGT BETALNINGSANSVAR PERSONUPPGIFTER SÖKANDE EFTERNAMN* PERSONNUMMER* POSTNUMMER* TILLTALSNAMN* ADRESS* ORT* TELEFON ARBETE* MOBIL* E-POSTADRESS*

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10

Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 Villkor Betal- & Kreditkort 2014-12-10 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat Kortet, är ett avtal med nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Syd, (org. nr. 548000-7425),

Läs mer

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE

MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE MOREGOLF MASTERCARD BETAL- OCH KREDITKORTET FÖR GOLFARE Ingen årsavgift första året! (värde 495 kr) Greenfeerabatt Bonus på alla inköp 3 fria försäkringar LäS mer på www.golf.se/moregolf MoreGolf MasterCard.

Läs mer

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb

Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Ansök om delbetalning av årsavgift till din golfklubb Fyll i ansökan, lägg i kuvert tillsammans med avin/avierna för årsavgiften och skicka portofritt till EnterCard, Svarspost 205 046 42, 110 00 Stockholm.

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION CLASSIC_uppdat.130205 8191_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION MERKON_uppdat.150507 8999_ 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare Organisationsnummer

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter K2078-8022:2 Uppdat. 2012-11-06 Kreditgivare Organisationsnummer Adress Kreditförmedlare

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde.

visst kontoslag eller viss tjänst, ska de särskilda villkoren ha företräde. 1 (6) Det Finstilta ICA Banken AB Allmänna villkor för Konto med tillhörande tjänster samt Allmänna villkor för ICA Bonus Allmänna villkor ICA Banken AB, konto med tillhörande tjänster visst kontoslag

Läs mer