VD har ordet Förvärvet av Tourn Media Internationell expansion

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VD har ordet Förvärvet av Tourn Media Internationell expansion"

Transkript

1

2 VD har ordet Förvärvet av Tourn Media År 2014 har varit ett händelserikt år för Tourn International och den viktigaste händelsen var förvärvet av bloggannonseringsnätverket Tourn Media (Tourn.se). I och med förvärvet har bolaget tillförts en ny marknadsföringskanal med stor efterfrågan och liten konkurrens. Tourn är en marknadsplats som knyter ihop företag (reklamköpare) med bloggare. Företaget lägger ut en förfrågan på plattformen för att söka bloggare som passar deras produkt. Bloggaren anmäler sitt intresse för att blogga om produkten/kampanjen via marknadsplatsen Tourn. Företaget väljer ut lämpliga bloggare och anställer dem för kampanjen. Tourn hanterar all administration, pengaströmmar och tar en avgift för detta. Idag finns det över 1250 företag och över 7400 bloggare anslutna till marknadsplatsen. Tourn är ingen konkurrent till bloggportalerna, utan bloggare från alla världens bloggportaler kan ansluta sig till Tourn. Bloggsfären uppfattas av många som ostrukturerad och svår att marknadsföra mot. Tourn strukturerar denna marknad genom ett enkelt och funktionellt system som även kontrollerar att bloggare följer lagar och regler gällande marknadsföring. Genomsnittspriset för ett inlägg i Tourn är 500 kronor, men kan stiga till flera tusen beroende på hur många besökare bloggen har. All ersättning som betalas ut av Tourn betalas ut som lön till bloggare. Eftersom Tourn inte är låst till ett bloggnätverk innebär det att Tourns räckvidd kan sträcka sig över alla bloggar i hela Sverige och inom en snar framtid hela världen. Det fanns stora synergier med bolagets befintliga annonssystem adproton som sedan kvartal 3 integrerats och används i Tourn. Internationell expansion I Sverige finns det bloggar som har fler besökare än vissa nyhetstidningar. Tourn möjliggör marknadsföring på alla bloggar, videobloggar, Instagram, Facebook samt Twitter på ett enkelt och effektivt sätt. Antalet bloggar i Sverige ökar i snabb takt och vi ser samma trend utanför Sveriges gränser. Vi såg potential och skalbarhet i Tourn och beslöt därför att vi skulle lansera Tourn internationellt. Bolaget valde att söka kapital för att stärka kassan, samt stärka sin styrelse med personer insatta i branschen. En riktad emission om 5 MSEK genomfördes med syfte att knyta till sig en grupp strategiskt viktiga och långsiktiga aktieägare. Detta för att skyndsamt finansiera den internationella expansionen och fortsätta exploateringen av de intäktssynergier som framkommit genom förvärvet av bloggannonseringsnätverket Tourn. Till styrelsen valdes Olle Söderberg och Marianne Östlund in, som bidragit med kunskap, strategi och kontaktnät.

3 Bolaget har, sedan genomförandet av den riktade emissionen, förberett för den globala lanseringen som tar fart tidigt under år Under kvartal 4 har bolaget ingått avtal med Sveriges största bloggnätverk Blogg.se, ett samarbete som beräknas ta fart i början av år Tourn Media tecknade flera avtal med företag som kommer att använda Tourn i större utsträckning under år Ett av dessa avtal, med start januari år 2015, var avtalet med Webgallerian som beräknas ha ett ordervärde till ca 2 MSEK över 1 års period. Namnändring Den förvärvade bloggmarknadsplatsen Tourn Media AB och annonssystemet adproton har integrerats väl med den övriga verksamheten som bland annat publicerar appar. Därmed har Tourn som planerat blivit en central del av bolagets verksamhet och i syfte för att kommunikationen ska bli mer effektiv i den internationella expansionen samt för att skapa enhetlighet ges hela bolagsgruppen ett och samma namn. Bolaget har därför bytt namn till Tourn International AB. Till bolaget har även ledamoten Björn Mannerqvist klivit in som Head of Growth. Björn kommer att arbeta med den globala lansering, öka bolagets intäkter samt förbättra produkten Tourn. Bolagets mål för år 2015 Målen för år 2015 är att: Skyndsamt lansera Tourn i flertalet länder Öka intäkterna Knyta avtal med mediaköpare och bloggportaler Appar och adproton Appverksamheten läggs som en avdelning under Tourn. Under år 2014 har bolaget publicerat andra utvecklares appar och utvecklat egna. Bolaget har beslutat att sluta tillverka egna appar och istället fokusera på att publicera andra utvecklares appar samt leverera annonslösningar till utvecklare via Tourns plattform. Under kvartal 3 har även adprotons annonshantering integrerats i Tourn och adproton uppnådde ett viktigt mål om 100 miljoner annonsvisningar i september. Målet om 100 miljoner annonsvisningar gav bolaget en starkare förhandlingsposition mot annonsörer och spelutvecklare som önskar publicera sina spel via bolaget. Tourn väljer att allt mer flytta över verksamheten med publiceringar av appar och mobilannonser, till marknadsplatsen Tourn.se så att hela koncernen kan utgå från en och samma plattform. Fondkraft International AB Dotterbolagets verksamhet som enligt plan skulle lanseras under år 2014, har inte kunnat komma igång på grund av regeländringar kring PPM-sparande samt svårigheter i marknaden. Styrelsen har därför beslutat att skriva ned värdet i Fondkraft, detta av försiktighetsskäl och för att verksamheten i Fondkraft delvis kommer att förändras. I och med förvärvet av bloggannonseringsnätverket Tourn har nya dörrar öppnats för Fondkraft. Fondkrafts plattform kvarstår men kompletteras med en bloggplattform. Bolaget ligger idag under förhandling med kända profiler inom ekonomi, vars uppgifter kommer att vara att driva en bloggplattform med inriktningen ekonomi. Bolaget ser möjligheter med att få igång Fondkrafts verksamhet med hjälp av Fondkrafts nya plattform och dessa ekonomiprofiler. Vilka dessa profiler är kommer att kommuniceras under kvartal 1 år 2015.

4 Finansiell Information Intäkter Andra halvåret 2014 har intäkterna ökat och arbetet under kvartal 4 har inneburit förberedelser för både den globala lanseringen och större kampanjlanseringar inom Tourn med start kvartal 1 år Detta innebär, trots att intäkterna under kvartal 4 var större än kvartal 3, återspeglar de inte hela det arbete som skedde under kvartal 4. Arbetet i kvartal 4 år 2014 samt det inledande arbetet i januari år 2015 visar tydliga tecken till ökade intäkter under kvartal 1 år januari 2015 tecknade Tourn Media ett avtal med Robert Friman International AB med avtalstid om 6 månader. Betallösningar och kundfordringar Tourns tidigare betallösning innebar att annonsörerna faktureras efter avslutad kampanj. Många kampanjer sträckte sig över en längre period och avslutades i slutet av december år Detta innebar att många fakturor förfaller år 2015 och inte i slutet av år 2014 vilket betyder att en stor del av Tourns tillgångar ligger under kundfodringar. Bolagets omsättningstillgångar är alla fakturor där de allra flesta förfaller i januari år 2015 och då tillförs kassan. Då Tourn växer och intäkterna ökar väljer Tourn att i början av år 2015 ändra sin betallösning. Annonsörernas betalningar kommer inte längre att ske på faktura efter avslutad kampanj utan kommer istället att krävas i förskott innan varje påbörjad kampanj. Dessa ändringar är av strategiska och säkerhetsskäl inför den internationella expansionen. Olof Söderberg Tidigare VD i Hall & Cederquist/Young & Rubicam Aktiebolag, före dess marknadschef på SEB och Volvo Personbilar. Jobbar idag som affärscoach och har ett brett nätverk inom mediebranschen. Marianne Östlund En av Sveriges mest erfarna PR-konsulter. Marianne har arbetat med allt ifrån stora krishanteringsprocesser till att framgångsrikt bygga varumärken och öka försäljning genom PR. Marianne har gjort en rad internationella kampanjer och attitydkampanjer. Har även arbetat som partisekreterare i riksdagen i sin tidiga karriär.

5 FINANSIELL ÖVERSIKT HELÅRET 2014 Totala intäkter uppgick till 898 TKR (249 TKR) Rörelseresultat, EBITDA uppgick till -463 TKR (-509 TSEK) Rörelseresultat efter avskrivningar, EBIT uppgick till TKR (-598 TSEK) Periodens resultat uppgick till TKR (-599 TKR) Resultat per aktie uppgick till -0,15 SEK (-0,12) ANTALET AKTIER & FÖRSLAG TILL UTDELNING Bolaget har per , stycken aktier. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret KOMMANDE RAPPORTER Årsstämman beräknas att hållas mars april 2015 Delårsrapport ett april 2015 Halvårsrapport juli 2015 Den fullständiga årsredovisningen beräknas finnas tillgänglig april - maj 2015, på bolagets hemsida samt kontor. INSYNSPERSONER Robin Stenman, VD, ledamot Olle Söderberg, ledamot, ordförande Thomas Jansson, ledamot Marianne Östlund, ledamot Björn Mannerqvist, ledamot

6 Koncernens resultaträkning Helår 2014 Helår Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa intäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av inventarier och goodwill Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Förändring uppskjuten skatt Skatt Årets resultat Resultat per aktie -0,37-0,12

7 Koncernens balansräkning Helår 2014 Helår 2013 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten IT Plattform Goodwill Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR *Slutlig förvärvsanalys har genomförts av övervärdet i Tourn. I och med detta har övervärdet i Tourn allokerat till balanserade utgifter för utvecklingsarbeten.

8 Koncernens balansräkning Helår 2014 Helår 2013 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital ( aktier) Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Uppskjuten skatteskuld Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Koncernens kassaflödesanalys Helår 2014 Helår 2013 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar och nedskrivningar Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av dotterbolag Kassaflöde från investeringsverksamheten Nyemission Nyemission-kvittning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

10 Redovisnings-och värderingsprinciper KONCERNREDOVISNING Koncernredovisningen är upprättad enligt förvärvsmetoden. Koncernredovisningen omfattar moderföretaget samt dess dotterföretag. Med dotterföretag avses de företag i vilka moderföretaget, direkt eller indirekt, har ett bestämmande inflytande. Utöver vad som framgår om bokslutsdispositioner och obeskattade reserver så överensstämmer samtliga i koncernredovisningen tillämpade redovisnings-och värderingsprinciper med de som beskrivs och tillämpas av moderföretaget. Moderföretag för hela koncernen är Tourn International AB (publ) (org.nr ) med säte i Stockholm. Följande avskrivningstider tillämpas: Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forskningsoch utvecklingsarbeten och liknande arbeten Goodwill 5år 5år Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Styrelsen och VD Stockholm Robin Stenman Olle Söderberg Marianne Östlund Thomas Jansson

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010

Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 Delårsrapport 360 Holding AB 1 januari till 30 juni 2010 fredagen den 27 augusti 2010 Resultatet för perioden uppgick till -3,3 Mkr (2,8 Mkr). Resultatet för andra kvartalet före avskrivningar uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT 2012-08-31 2012-01-01 till 2012-06-30 1. SAMMANFATTNING AV HALVÅRSRAPPORT FÖR KONCERNEN Första halvåret (2012-01-01 2012-06-30) Nettoomsättningen uppgick till 16 756 022 SEK (koncernredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2010 Stockholm den 28 februari 2011 Totala intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 3,8 Mkr (4,2 Mkr) Resultat för fjärde kvartalet

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt

Fortsatt kraftig tillväxt Delårsrapport januari-juni 2014 Vänligen notera! Sidorna 1 7 innehåller proformainformation. Proformainformationen används för att ge en bättre förståelse av den nuvarande koncernens resultat och visar

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.)

Andra kvartalet 2013. TrustBuddy International AB (publ.) Andra kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 29 augusti 2013 Kvartalsrapport andra kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ)

NIQUE USTOMIZED INDIVIDUALLY. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) INDIVIDUALLY USTOMIZED BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 31 december 2014 Episurf Medical AB (publ) NIQUE a BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Koncernredovisning enligt IFRS upprättades första gången i och med årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Mindark PE AB (publ) 1 (32) Årsredovisning och Koncernredovisning för Mindark PE AB (publ) 556640-4769 Räkenskapsåret 2013 2 (32) Styrelsen och verkställande direktören för Mindark PE AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse

Årsredovisning 2011. Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för Addnode AB (publ), med säte i Stockholm och organisationsnummer 556291-3185, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2011 för moderbolaget

Läs mer

Första kvartalet 2013

Första kvartalet 2013 Första kvartalet 2013 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 30 maj 2013 Kvartalsrapport första kvartalet 2013 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First

Läs mer

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)

Q1 2015. Delårsrapport januari - mars 2015. Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014) Delårsrapport januari - mars 2015 Q1 2015 Sammanfattning av Fortnoxkoncernen under första kvartalet 2015 (jämfört med första kvartalet 2014)»» Nettoomsättningen för koncernen ökade med 24,9 procent till

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008)

Delårsrapport perioden januari mars 2008. Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 1, 2008. Perioden i sammandrag (januari mars 2008) Göteborg 2008-04-25 Delårsrapport perioden januari mars 2008 Kvartal 1, 2008 Omsättningen ökade med 7 procent till 7,9 (7,4) Mkr, en ökning med 0,5 Mkr. Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 1,9 (2,7)

Läs mer

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012

Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2012 Pressinformation 31 maj 2012 Kvartalsrapport första kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer