Nätverks-RTK i produktionstest under ett år för positionsbestämning med centimeternoggrannhet i östra Svealand/Götaland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nätverks-RTK i produktionstest under ett år för positionsbestämning med centimeternoggrannhet i östra Svealand/Götaland"

Transkript

1 Förslag Projektförslag för POSITION STOCKHOLM MÄLAREN Nätverks-RTK i produktionstest under ett år för positionsbestämning med centimeternoggrannhet i östra Svealand/Götaland Sammanfattning GPS/RTK är nu en fungerande teknik för praktisk detaljmätning med centimeternoggrannhet, som är på väg att ta över en allt större del av den vardagsmätning som kräver några centimeters noggrannhet i positionen. Ett alternativ till att använda markerade referenspunkter som utgångspunkter för RTK-mätning kan vara att använda fasta referensstationer, som antingen kan etableras i egen regi eller som ett nät, som kan användas av alla användare inom täckningsområdet. Lantmäteriet - division fastighetsbildning, Banverket, Vägverket och 11 kommuner runt Mälaren har i samarbete med SWEPOS (Geodetiska utvecklingsenheten, division Landskaps- och Fastighetsdata, Lantmäteriet) under 1:a halvåret 2001 testat och utvärderat Nätverks-RTK i förstudien Position Stockholm - Mälaren. Rapporten från förstudien kommer att distribueras i början av augusti. Resultatet av förstudien är positivt och visar att nätverks-rtk i många situationer ger bättre funktion och bättre ekonomi än vid traditionell RTK-mätning med egen mobil eller fast referensstation. En ytterligare slutsats är att en gemensam regional Nätverks-RTKtjänst skulle underlätta införandet av GPS i de organisationer som har detta framför sig. På vägen mot en färdig positioneringstjänst för produktionsmätning erfordras ytterligare produktionsmätningar med en prototyptjänst. Detta projektförslag omfattar ett års produktionsmätning, samt drift och utvärdering av en prototyptjänst för Nätverks- RTK som omfattar SWEPOS-stationerna Mårtsbo, Uppsala, Västerås, Lovö, Örebro/Frövi och Norrköping samt projektstationerna, Östervåla, Öregrund, Norrtäljeområdet, Stavsnäs, Nynäshamn, Mariefred, Oxelösund, Bie, Zinkgruvan, Björneborg och Norberg, se bilaga 1. Driftskostnaderna för de 11 projektstationerna utöver kostnaderna för de 6 SWEPOSstationerna i det föreslagna produktionsnätet uppskattas till kr/år plus kr i anslutningsavgift för varje samtidig GSM-linje till SWEPOS-centralen för uppkoppling till Nätverks-RTK server, t. ex blir anslutningskostnaden kr om man vill ha möjlighet till 10 samtidiga användare. För att samla in underlag och utarbeta en kostnads/nyttoanalys för Nätverks-RTK tjänsten jämfört med drift av egen referensstation krävs en projektledarinsats på ca 13 mv till en uppskattad kostnad på kr Projektkostnaderna för ett år täcks av intressentinsatser enligt följande: 1

2 Kommuner med mindre än invånare, kr/år Kommuner med invånare, kr/år Kommuner med mer än invånare, kr/år Övriga intressenter, kr/år För att projektet skall kunna genomföras krävs ett tillräckligt stort antal intressenter. SWEPOS förbehåller sig rätten att ta ut intressentinsatser för de intressenter som kommer till efter projektstarten som bidrag till täckningen av de extra kostnader som uppstår i SWEPOS-driften. De intressenter som går in i projektet har inga åtaganden efter det projektet slutförts. 1. Bakgrund GPS/RTK är nu en fungerande teknik för praktisk detaljmätning med centimeternoggrannhet, som är på väg att ta över en allt större del av den vardagsmätning som kräver några centimeters noggrannhet i positionen. Vid användning av befintliga referenspunkter i terrängen som utgångspunkter för RTK-mätning krävs att användaren själv etablerar en tillfällig referensstation med tillhörande radiolänk. Ett alternativ till etableringen av tillfälliga referensstationer kan vara att använda fasta referensstationer. som antingen kan etableras i egen regi eller som ett nät som kan användas av alla användare inom täckningsområdet Egna fasta referensstationer kräver egna investeringar för etableringen och kan innebära att egen specialkompetens för driften behöver byggs upp. Detta gäller särskilt om data skall erbjudas utanför den egna organisationen. Efter hand som antalet lokala referensstationslösningar ökar kan det också bli problem med tillgängliga radiofrekvenser för överföring av korrektionsdata mellan referensstation och mätpunkt. För att öka effektiviteten för fasta referensstationer och öka avståndet mellan dem krävs det att de binds ihop i ett datornätverk, s. k. Nätverks-RTK. Vidare innebär Nätverks-RTK ett sömlöst täckningsområde för användaren, se figur 1 och möjligheter till kontinuerlig kvalitetskontroll. Nätverks RTK innebär att en korrektionsmodell för RTK-data beräknas ur ett nät av fasta referensstationer vilket enligt hittills genomförda tester kan öka avståndet mellan fasta referensstationer från idag 20 km till km med bibehållen noggrannhet och ungefär lika lång initialiseringstid som för 10 km avstånd till referensstationen. Korrektionsmodellen sänds sedan till användaren som kan interpolera fram en korrektion för sin aktuella position, dvs. användarens position blir en virtuell referensstation. Idag finns inget standardformat för denna korrektionsmodell och därför kan denna interpolation till användarens position ej ske i GPS-mottagaren; varje fabrikant av Nätverks-RTK programvara har sitt egna format för korrektionsmodellen. Följande två alternativ finns idag för interpolation av RTK-korrektioner till användarens position: Alt 1. Använder skickar sin position via GSM till en server för Nätverks-RTK och får tillbaka korrigerade RTK-data i ett standardformat, se figur 2 2

3 Alt 2. RTK-data med tillhörande korrektionsmodell distribueras i fabrikantformat till användaren som har en enhet med beräkningskapacitet kopplad till sin GPSmottagare, se figur 3. I det föreslagna projektet kommer data att distribueras enligt modellen i alternativ 1, eftersom det idag inte finns någon produktionsversion av något program som använder modellen i alternativ 2. Figur 1. Principskisser för Enstations-RTK och Nätverks-RTK 3

4 Figur 2. Distribution av Nätverks-RTK via tvåvägskommunikation Figur 3. Distribution av Nätverks-RTK via envägskommunikation 4

5 2.. Mål och krav 2.1 Projektets syfte Projektet avser etablering och ett års drift av en prototyptjänst för Nätverks-RTK i Stockholm Mälarområdet, samt produktionsmätning och studier av funktion och kostnads/nyttoeffekt för nätverks-rtk jämfört med användning av fasta referensstationer på centralpunkter i t. ex. varje kommun. Projektet avser också att utarbeta rutiner för transformation av erhållna positioner i referenssystemet SWEREF 99 (det referenssystem som SWEPOS arbetar i) till det lokala referenssystem som redovisningen skall ske i. Resultaten kan också bidra till att ge underlag för att bedöma vilka vinster det finns med att introducera Nätverks-RTK inom befintliga organisationer, som arbetar med detaljmätning. Vinsterna kan avse t. ex. högre kvalitet, besparingar i stomnätsunderhåll, arbetsorganisation jämfört med traditionell teknik m. m. 2.2 Effektmål Intressenterna i projektet får fördjupad erfarenhet av användning av Nätverks-RTK för detaljmätning. Underlag skapas som kan leda till en bedömning av hur nät av fasta referensstationer för detaljmätning med RTK påverkar effektiviteten för detaljmätning med GPS. 2.3 Produktmål ett prototypnät av fasta referensstationer för Nätverks-RTK i östra Svealand/Götaland för produktionsmätning och fördjupad utvärdering av nätverks-rtk för detaljmätning rapporter med sammanställning av testresultat som redovisar tillförlitlighet och produktion samt kostnads/nyttoanalys för Nätverks-RTK, jämfört med enkelstations- RTK från fasta referensstationer på centralorter i t. ex. varje kommun. 3 Organisation Projektet styrs av en styrgrupp, som består av två representanter från kommungruppen, en representant från de statliga fastighetsbildningsmyndigheterna, en representant från statliga verk/organisationer, en representant från övriga intressenter, samt en utsedd person som sammankallande Vid behov kan ytterligare personer adjungeras till styrgruppen. Styrgruppen sammanträder vid behov, dock minst en gång per kvartal. Den operativa verksamheten leds av en projektledare, som sammankallar hela eller delar av projektgruppen vid behov. Varje intressent utser en á två deltagare till den projektgrupp som leds av projektledaren. Projektgruppen och Styrgruppen samlas till ett kick-off möte i början av projektet, ett möte för utbyte av erfarenheter i mitten av projektet samt ett utvärderingsmöte i slutet av projektet. 5

6 3.1 Bemanning Fastställs i samband med avtalsunderteckningen 4. Aktiviteter Det i förstudien etablerade nätet av fasta referensstationer för Nätverks-RTK i Stockholm- Mälarområdet modifieras för produktionsmätning och fördjupad utvärdering av Nätverks-RTK. Det modifierade nätet består av SWEPOS-stationerna Mårtsbo, Uppsala, Västerås, Lovö, Örebro/Frövi och Norrköping samt projektstationerna, Östervåla, Öregrund, Norrtäljeområdet, Stavsnäs, Nynäshamn, Mariefred, Oxelösund, Bie, Zinkgruvan, Björneborg och Norberg, dvs. 6 befintliga SWEPOS-stationer + 11 projektstationer. Nätverksprogramvara installeras på SWEPOS driftsledningscentral och GSM användes för datadistribution Projektet kan indelas i : - Planeringsfas. Genomgång av grundförutsättningarna, planering av aktiviteter under projektet, tidsplanering. Val av stationer. - Implementerings- och verifieringsfas. Etablering av antennfundament och installation av stationsutrustning. Genomgång av systemfunktioner och planering av fältmätningar - Produktionsmätningsfas och studier av funktion och kostnads/nyttoeffekt för Nätverks-RTK. Tjänsten är disponibel för obegränsad produktionsmätning, som bör genomföras på ett sådant sätt att en godtagbar positionsnoggrannhet (tillförlitlighet och precision) erhålls i den aktuella tillämpningen. Dessutom genomför de som har egna fasta referensstationer jämförande produktionsmätningar med jämförelse mellan nätverks-rtk och data från egna referensstationen enligt ett fastställt schema, i genomsnitt 1-2 dagar per månad, som i vissa fall kan koncentreras till 2 á 3 perioder under projektåret. De som ej har egen fast referensstation utför testmätningar i genomsnitt 1-2 dagar per månad, som i vissa fall kan koncentreras till 2 á 3 perioder under projektåret, på kända s. k. SWEREF-punkter enligt fastställda rutiner. Så långt som möjligt skall råa observationsdata sparas på fältmätningspunkterna för att kunna tillhandahållas till intresserade forskargrupper. - Beräknings- och utvärderingsfas. Utvärdering av de genomförda mätningarna för studier av funktion och kostnads/nyttoanalys för Nätverks-RTK genomförs löpande under projekttiden. Erfarenheterna från produktionsmätningarna med prototypnätet följs också upp löpande under projekttiden. - Sammanställning av resultat. Delresultat och erfarenheter sammanställs löpande under projekttiden och distribueras till projektdeltagarna. Särskilda avrapporteringar sker i samband med seminarierna i mitten av projekttiden och seminariet vid projektets slut. En slutrapport sammanställs då projektet är slutfört. 6

7 Aktivitet Tid Projektledare LMV Onsala rymdobs Per intressent Kostnad er som belastar projekt Planeringsfas Genomgång av grundförutsättningarna, planering av aktiviteter under projektet, tidsplanering. Val av stationer. 24 augusti 30 september, mv 1mv Implementerings och verifieringsfas Etablering av antennfundament och installation av stationsutrustning. Genomgång av systemfunktioner och planering av fältmätningar 1 oktober 15 november, mv 1mv Produktionsmätningsfas och studier av funktion och kostnads/nyttoeffekt för nätverks-rtk. Jämförande mätningar med RTK-korrektioner från egen fast referensstation och från Nätverks-RTK eller testmätning på s. k. SWEREFpunkter Beräknings och utvärderingsfas. Utvärdering av de genomförda mätningarna 1 november, oktober, 2002 löpande under året 3 mv 8 mv 2-3 mv 6 mv 3 mv 2mv 1 mv Sammanställning av slutrapport 1-30 november, mv 1 mv 2mv Summa 13 mv 22 mv 4mv 6mv/ intr. Aktivitet aug sep okt nov dec jan feb marapr maj jun jul aug sep okt nov Planering I------I Implementering I I Produktionsmätning och testmätning I I Utvärdering I I Slutrapport I-----I 7

8 5. Finansiering 5.1 Arbetstid Kostnaderna för LMV (Geodetiska utvecklingsenheten) täcks inom ramen för SWEPOSprojektet. En öppen fråga är hur projektledarens kostnader finansieras. Intressenterna och Onsala rymdobservatorium står för sin egna arbetstid och reskostnader 5.2 Utrustning och drift LMV ställer data från fem SWEPOS-stationerna gratis till förfogande samt server på SWEPOS driftsledningscentral och en grundlicens för nätverks-rtk programvaran GPS Network. Övervakning av de tillkommande stationerna finansieras via den ordinarie SWEPOS-driften. Driftskostnad inkl. kapitalkostnad uppskattas till kr per år och station, se specifikation nedan. Kostnad för en referensstation utan dubblerad utrustning 1 st GPS-mottagare ingår i totalsumman Antenn ingår i totalsumman accesserver PC Skärm UPS antennfäste trefot utan lod instrumentrack Kablage 5000 radom anslutning fast ledning anslutning GPS network Summa Årskostnad för en station, års avskrivn. (25%) Årskostnad för fast ledning Underhållslicens GPS network, Totalt per station och år ingående GSM-linjer till SWEPOS (ett tel. nr. för alla + del i router kr/år kan utökas till 60 etc. 8

9 För de projektdeltagare som tillkommer efter det att avtalet skrivits under tar SWEPOS ut en avgift som motsvarar inträdesavgiften för de som gick med i projektet vid starten. Intressenterna står själva för sina mobiltelefonkostnader 5.3 Samanställning av kostnader som skall betalas av projektet Aktivitet Tid Kostnad Projektledning för utvärdering 13 mv kr Kostnader för etablering och ett års drift av 11 projektstationer kr Drift av 6 SWEPOS-stationer Bo Jonsson LF-Geodesi Bilaga 1 Idéskiss för Nätverks-RTK i Stockholm - Mälardalen 9

LMV-Rapport 2004:12. Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem SKAN-RTK - 2. nätverks-rtk i produktionstest i södra Sverige

LMV-Rapport 2004:12. Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem SKAN-RTK - 2. nätverks-rtk i produktionstest i södra Sverige LMV-Rapport 2004:12 Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem SKAN-RTK - 2 nätverks-rtk i produktionstest i södra Sverige Daniel Johansson Gävle 2004 L A N T M Ä T E R I E T Copyright 2004-06-28

Läs mer

LMV-rapport 2004:11. Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem. Väst-RTK. nätverks-rtk i produktionstest i västra Sverige

LMV-rapport 2004:11. Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem. Väst-RTK. nätverks-rtk i produktionstest i västra Sverige LMV-rapport 2004:11 Rapportserie: Geodesi och Geografiska informationssystem Väst-RTK nätverks-rtk i produktionstest i västra Sverige Christina Kempe Gävle 2004 L A N T M Ä T E R I E T Copyright 2004-06-28

Läs mer

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag

Försöksverksamhet med. videokonferens DV-RAPPORT 2004:1. Redovisning av ett regeringsuppdrag Försöksverksamhet med videokonferens DV-RAPPORT 2004:1 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, diarienummer 1509-1997 Tryckt av Tabergs tryckeri AB,

Läs mer

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision

PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision PUBLIKATION 2007:62 Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Titel: Insatser i Orust kommun inom Pilotprojekt kommunal reserevision Slutrapport Publikation: 2007:62 Utgivningsdatum:

Läs mer

Mobil läkare Ljungby kommun

Mobil läkare Ljungby kommun FoU Kronoberg FoU-rapport 2011:1 Mobil läkare Ljungby kommun Hanna Lunding Sammanfattning I takt med att allt fler multisjuka äldre vårdas i det egna hemmet och antalet avancerade vårdinsatser som görs

Läs mer

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet

Trygghetslarm. Uppföljning av funktion och säkerhet Trygghetslarm Uppföljning av funktion och säkerhet ISBN 978-91-85999-95-8 Artikelnr 2009-126-25 Publicerad www.socialstyrelsen.se, januari 2009 Sättning Maj-Len Sjögren 2 Förord Under hösten 2006 blev

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje

ehälsa ehemtjänst i Norrtälje ehälsa ehemtjänst i Norrtälje Förstudierapport Version 1.0 Sjukvårds- och omsorgskontoret Innehåll 1 Inledning... 4 1.1 Dokumentets användning... 4 1.2 Definitioner... 4 1.3 Referenser... 6 2 Sammanfattning...

Läs mer

Styrgruppsmöte Gute-RTK

Styrgruppsmöte Gute-RTK L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) MÖTESANTECKNINGAR 2007-01-24 Kopia till: Kopia till Se förteckning i slutet av dokumentet. Styrgruppsmöte Gute-RTK Tid: Plats: Närvarande: Den 23 januari, kl. 10:00-12:00

Läs mer

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014

Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Rapport 1 (18) 2015-06-03 Kommunledningskontoret Fredrik Eriksson, it-strateg Uppföljning av Linköpings kommuns it-infrastrukturprogram 2010-2014 Inledning Den 13 april 2010 fastställdes Linköpings kommuns

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem.

En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. En jämförelse av Ericssons projektstyrningsmodell och en metod för införande av standardsystem. Seminariearbete i informatik C-nivå Göteborgs Universitet Vårterminen 1999-05-19 Handledare: Faramarz Agahi

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN

Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige den 26 januari 2011, 4. Dnr: 1199/10-948 BREDBANDSSTRATEGI FÖR BÅSTADS KOMMUN 2 Innehållsförteckning 1. FÖRORD...3 2. ÖVERGRIPANDE BAKGRUND...4 3. SYFTE...5 4. VISION...6

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun

Ärende 14. Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Ärende 14 Slutrapport - pilotprojekt för införande av surfplattor i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse KS 2012.0046 Handläggare: Kristofer Gisslén Kommunstyrelsen Slutrapport - pilotprojekt för införande

Läs mer

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning samhällsskydd och beredskap 1 (49) UB-RTJ Lars-Gunnar Strandberg Marie Norrby 010-240 51 62/51 68 lars-gunnar.strandberg@msb.se marie.norrby@msb.se Slutrapport till delprojektet Strukturkoncept fo r fortbildning

Läs mer

EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA. Resfria möten i Västernorrland

EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA. Resfria möten i Västernorrland EN FÖRSTUDIE OM ATT ANVÄNDA TEKNIK FÖR ATT MÖTAS UTAN ATT RESA Resfria möten i Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland Gånsviksvägen 4 Box 3014 871 03 Härnösand Tfn: 0611-55 78 50 Fax: 0611-231 39

Läs mer

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser

Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2010-03-11 104(123) 68 Projekt Lumiora, Delprojekt IV: Virtuella möten genom så kallade videokonferenser Tony Blomqvist, VD, IT Norrbotten redovisar delrapport

Läs mer

Tillgången till telefoni

Tillgången till telefoni Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Datum 2011-08-30 Tillgången till telefoni PTS uppföljningsrapport nr 1 augusti 2011 Rapportnummer PTS-ER-2011:19 Diarienummer 11-8638 ISSN 1650-9862 Post- och telestyrelsen

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer