Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001"

Transkript

1 ANSÖKAN Diarienummer Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat Uppgifter om organisationen Organisationens namn Regionförbundet Uppsala län Utdelningsadress Box 1843 Postnummer Webbplats Postort Uppsala Organisationsnummer Organisationstyp Landstingskommunala verksam Organisationsstorlek 2-50 anställda Behörig företrädare Catharina Blom Uppgifter om arbetsstället/enheten Enhetens namn Regionförbundet Uppsala län Utdelningsadress Postnummer Postort UPPSALA Besökadress CFAR-nummer Telefonnummer Faxnummer BankGiro E-postadress SNI-kod Offentlig förvaltning PlusGiro Antal anställda Kvinnor 11 Män 9 PRO v.3 [ ] d.pro3 v.1 Uppgifter om projektet Projektets namn Mot en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Projektets besökadress Box 1843 Postnummer Postadress Uppsala Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering Startdatum Slutdatum Ansökan avser Förprojektering Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Programområde Ja Nej 1. Kompetensförsörjning Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna i EUF- fördraget 2. Ökat arbetskraftsutbud och förordning (2009:982) om statligt stöd för Socialfonden? Ja Nej Har annan finansiering i form av offentligt stöd/eu-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, Antal deltagare mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Kvinnor Män Ja Nej 0 0 Områden som projektet kommer att bedrivas inom Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland och Öarna Västsverige Vilka ska delta i projektet? Uppfyller projektet något av följande kriterier? Sysselsatta Lärande miljöer Samverkan Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med Innovativ verksamhet Strategiskt påverkansarbete utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Är projektet inriktat på någon eller några av diskrimineringsgrunderna? Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning Etnicitet Kön Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet Ålder Funktionshinder Trosuppfattning Sexuell läggning Projektet är inte riktat mot någon av diskrimineringsgrunderna

2 Sid 2 (15) Kontaktperson projekt För- och efternamn Karin Liljeberg-Trotzig E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Kontaktperson ekonomi För- och efternamn Christina Lagerstedt E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Beskrivning Bakgrund och problemanalys Förprojektering: Beskriv huvudproblemet och orsakerna till detta i den mån de är identifierade. Behov och orsaker ska analyseras under förprojekteringen med hjälp av relevanta intressenter. Genomförande: Beskriv projektets uppkomst, bakgrund och vilket huvudproblem som ska lösas genom projektet samt de viktigaste orsakerna till detta problem. I Uppsala län finns ett antal grupper som står utanför arbetsmarknaden. De offentliga, direkta kostnaderna för den arbetsföra befolkningens arbetsfrånvaro uppgår till omkring 3,2 miljarder kronor per år i Uppsala län. Individer hamnar utanför arbetsmarknaden av ett olika skäl, t ex utbildning och kompetens, diskriminering, kultur, språk, funktionshinder, ålder och hälsa. I vissa grupper förekommer utanförskap som inte enbart kan förklaras utifrån ett individperspektiv. Ungdomsarbetslöshet når nya rekord, äldre arbetskraft (55+) har svårt att behålla sin attraktivitet på arbetsmarknaden, nationell statistik visar slående arbetslöshetsiffror för utrikesfödda personer eller personer med utländsk bakgrund, gruppen med dokumenterade funktionshinder står långt ifrån arbetslivet och den gruppen med dolda funktionshinder (bland annat psykisk ohälsa) växer. Psykiska diagnoser utgör i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Personer med långvarig frånvaro har de sämsta förutsättningarna på abetsmarknaden. Samtidigt visar undersökningar att viljan att anställa personer med olika förutsättningar varierar kraftigt. TCO genomförde 2009 intervjuer med 1800 personalchefer på svenska arbetsplatser som visade att målgruppen sjukskrivna var den grupp som är minst intressant att anställa, medan personer yngre än 30 år är mest intressant. Uppsala län har haft tillgång till ESF-medel sedan Under perioden uppgick projektbudgetar i länet till över 360 miljoner kronor i ESF-stöd. Under perioden har volymerna inte varit fullt lika höga. Projekten har resulterat i mycket kompetensutveckling och flera värdefulla insatser för individer som stått utanför arbetsmarknaden men projekten har inte resulterat i de genomgripande förändringar i myndighetssystem eller samverkan som var tänkt. Problembilden såsom beskriven generellt i utlysningen stämmer även i Uppsala län. Enskilda projekt kan nå goda resultat men länet har inte samfällt och konsekvent använt ESF-medel strategiskt eller utvecklingsinriktad (undantag finns dock) för att minska utanförskap från arnetsmarknaden. Utmaningar i hanteringen av utanförskapet är komplexa. Problembeskrivningar omfattar utmaningar i system, på arbetsplatser och i individens enskilda situation. Ett strategiskt förberedelsearbete behövs om Uppsala län ska kunna åstadkomma förändring. Länet måste bli bättre på samverkan mellan olika instanser. Många behöver bidra till lösningar via styrkort på olika nivåer. Ledarskapet behöver bli tydligare i prioritering och strukturpåverkan. Uppsala län har vid årsskiftet beslutat om en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Strategin pekar mot flera

3 Sid 3 (15) konkreta mål och insatser för att bland annat motverka utanförskap på arbetsmarknaden. Den här förstudien ger länet möjlighet att förbättra sin användning av ESF-medel för utveckling mot utanförskap samt skapa en struktur där genomförda projekt kan kopplas till kända och mätbara regionala utmaningarna i utvecklingsstrategin. En mer utförlig beskrivning av bakgrundsstatistik och problembild finns i Bilaga 1 "Arbetssätt" samt Bilaga 2 "Bakgrundsbeskrivning". Intressenter som påverkas av och påverkar projektet Förprojektering: Beskriv projektets tänkta intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även hur de kommer att engageras under förprojekteringen i syfte att kartlägga och undersöka deras behov och idéer. Genomförande: Beskriv projektets intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även deras engagemang i projektet. Förstudieansökan är förankrad hos nyckelaktörer i länet och den största delen av arbetet kommer att drivas av aktörerna själva i gemensamma och parallella processer. Regionförbundet är projektledare. Gemensamt hanterar de tilltänkta projektdeltagarna ett systemperspektiv och de besitter i vissa fall mandat att åtgärda de så kallade vägskälen som påverkar om de identifierade målgrupperna (unga, äldre, funktionsnedsatta samt vissa etniska grupper) slussas närmare eller längre bort från arbetsmarknaden. Förstudien ska ta sig an ett process- och flaskhalstänk från skolan till pensionering och identifiera var projektlärande kan åstadkomma mest nytta för ansvariga parter. Detta arbete sker i dialog med centrala parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, Samordningsförbundet, Migrationsverket, Länsstyrelsen och Landstinget) samt andra berörda instanser (fackliga parter, intresseorganisationer/expertgrupper). Förstudiens styrgrupp utgörs av representanter från kommunerna samt de sju stora regionala aktörerna i integrations/ utanförskapsfrågor: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet. Dessa har huvudansvar för utanförskapsfrågor och länsövergripande processer samt en aktiv roll i större delen av länets finansieringskällor. Tillsammans kommer representanter för dessa organisationer att ansvara för att ge en överblick av utanförskapsproblematiken i länet som kan styra förstudieinsatserna rätt, öppna dörrar i de egna organisationerna samt strukturera en tänkt genomförandestruktur inför kommande projektriggningsprocesser. Den viktigaste frågan för styrgruppen, utöver styrfarten i projektet, är dialogen inom och mellan organisationerna. Styrgruppen kommer att träffas 7-9 gångar under projektperioden. ESF-rådet adjungeras till styrgruppen. Kommunerna kommer att driva en stor del av mobiliseringsprocessen. Kommunens roll i utanföskapsprocesser omfattar förskolan och skolan till gymnasiet och uppföljnigsansvar, vuxenutbildning, SFI och yrkessvenska samt sociala kontorens olika befogenheter. Kommunens hela arbetsfält bjuds in för dialog om hur kommunkontoren gemensamt kan arbeta för att minska utanförskapet från arbetsmarknaden. Drivkraften i projektet kommer från projekttillsatta tjänster enligt tabellen nedan: Samordningsförbundet 50 % Arbetsförmedlingen 50 % Försäkringskassan 50 % Kommunala perspektivet 300 % Alla projekttjänster får i uppdrag att se utanförskapsperspektivet i sin helhet och inte enbart ur det egna stuprörsperspektivet. Dessa organisationstjänster samt tillsatt projektledare axlar det operativa ansvaret för att projektmålen uppnås. Andra vikitga aktörer och sakkunniga har redan eller kommer att knytas till projektet. T ex regionförbundets enhet för Välfärd och FoU-stöd, fackliga organisationer, Leader-strukturer, expertgrupper såsom Handikapförbundens Samverkansorgan (HSO) samt akademi och forskning. Även brukarperspektivet ska beaktas. Kontakt med dessa parter har redan tagits och den fortsatta dialogen under hösten kommer att definierar precis hur dessa dockas in i förstudien. Målsättningen är att på sikt också involvera arbetsgivarsidan. Under förstudien görs detta i första hand via dialog med fackliga parter. Jämställdhetsintegrering

4 Sid 4 (15) Förprojektering: Beskriv hur projektet ska ge deltagarna ökade kunskaper om vad jämställdhetsintegrering är, samt hur projektet ska arbeta jämställdhetsintegrerat gentemot projektets deltagare. Genomförande: Redogör för resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet samt hur resultatet påverkar projektinnehållet. Jämställdhet mellan män och kvinnor är en mycket viktig aspekt i utanförskapsfrågan. Förstudien kommer att beakta statistiska skillnader mellan könen men också skillnader som kan kopplas till etnicitet, ålder och funktionshinder. Statisktiken ska ligga till grund för diskussioner bland länets samtliga aktörer för att identifiera viktiga orsaker till utanförskap. Sammansättningen av projektgrupper skall också naturligtvis eftersträva en jämn könsfördelning. Detta gäller såväl fasta konstellationer som tillfälliga grupper. Projektet bör också eftersträva en represenation som återspeglar de målgrupper som projektet inriktas mot. Projektet kommer att lyfta frågan om jämlik styrning. Sveriges kommuner och landsting har arbetat fram en modell för ökad jämlikhet i styrning och ledning i kommuner, landsting och regioner. Den handlar om hur en organisation kan utveckla sitt övergripande styr- och ledningssystem för att erbjuda mer jämlika välfärdstjänster och service inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten. Till skillnad från jämställdhet så tar inte jämlikhet sin utgångspunkt endast i relationen mellan kvinnor och män utan belyser fler maktordningar och dimensioner som är aktuella för denna ansökan, t ex etnicitet, ålder och funktionshinder. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Förprojektering: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Genomförande: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt hur denna kunskap ska integreras i projektgenomförandet. God kunskap om målgruppen "personer med funktionsnedsättning" är en grundpelare i förstudien. Medverkande organisationers kunskapsnivån om denna heterogena grupp kommer att diskuteras (kanske kan detta resultera i ett underlag till kompetensutvecklingsinsatser för PO1?). Det kan även bli aktuellt att bjuda in personer med funktionsnedsättning som sakkunniga i förstudien för att bättre anpassa blivande projekt för ökad framgång. Förstudien kommer definitivt att hantera "brukarperspektivet". Regionförbundet har etablerat kontakt med HSO för att deras expertkompetens ska berika dialogen om funktionhindrades förustättningar. Målformulering, projektets mål Förprojektering: Formulera tänkta mål på lång och medellång sikt. Genomförande: Ange projektets mål på lång, medellång och kort sikt. Säkerställ att det finns en logisk koppling mellan målnivåerna. Övergripande mål (mål på lång sikt) Utanförskapet bland invånare i Uppsala län ska minska och fler ges möjlighet att delta aktivt i arbets- och samhällsliv. Förstudien ska lägga grunden för effektiva regionala strukturer som förebygger och pressar tillbaka utanförskapet, med utgångspunkt från individernas behov, och en möjlighet för länets aktörer att dra maximal nytta av kommande socialfondsprogram. Projektmål (syfte, ett mål på medellång sikt) Förstudien ska resultera i en gemensam och väl förankrad strategi för hur utanförskap ska kunna förebyggas och minska, med stöd av medel från ESF. Förstudien ska ge en gemensam helhetsbild över länets sociala och arbetsmarknadsmässiga utmaningar, samt identifiera prioriterade aktiviteter som kan bidra till måluppfyllelse. Med helhetsbilden, och de därtill gemensamt utstakade färdriktningarna, kommer nya hållbara strukturer för samarbete kunna skapas. Strukturerna ska vara tydliga, resursstarka, sammanlänkade samt väl förankrade utifrån lokala förutsättningar. Detta ska underlätta informationsspridning, processtöd och lärande. Kommande ESF-projekt ska drivas utifrån ett aktivt ägarskap, ökad förståelse för helheten och resultat ska ges bättre förutsättningar att lämna avtryck inom ordinarie strukturer. Tydliga informations- och planeringskanaler ska upprättas för ett gemensamt agerande inför kommande utlysningar och projektriggningar. Delmål (projekt på kort sikt) Samtliga ingående aktörer ska medverka aktivt i förstudien, ges tid att reflektera kring sin roll i systemet och förstå hur nya metoder och samarbeten kan bidra till bättre utfall inom respektive organisation. Förstudien ska utmynna i förslag på ESF-projekt som kan komma att genomföras på kommunnivå, länsnivå och/ eller storregionalnivå i Östra Mellansverige. Projektförslagen ska ligga i linje med ESF-målsättningar och svara upp mot identifierade RUS-mål. Mervärde

5 Sid 5 (15) Beskriv hur projektets mål och verksamhet löser och tillmötesgår identifierade behov och problem hos intressenterna jämfört med hur det sker idag Förstudien syftar till att skapa ett mervärde på tre fronter: 1) erbjuda en tydlig och gemensam bild av de olika komplexa utmaningar som individer står inför för att komma ut på arbetsmarknaden, (2) förbättrad samverkan mellan olika instanser där flera bidrar till lösningar som styrs på olika sätt och nivåer, samt (3) en översyn av ledarskapet i fråga om prioritering och strukturpåverkan i frågor som påverkar inkluderingen på arbetsmarknaden i länet. Den breda ansatsen på förstudien syftar till att bilda bestående nätverk bland länets aktörer i linje med EU:s tankar om community led local development (CLLD). I vardagen saknas ett strukturerade arbetssätt kring hur processerna hänger ihop. Mycket görs, stor kompetens finns och tydligare styrning och sammanhang kommer att ge ett enormt mervärde för ingående parter. Genomslagskraft säkerställs via fokus på finansieringslösningar till identifierade egna utmaningar. Avslutningsvis är kanske det enskilt viktigaste syftet med förstudien att skapa tid och resurser för länets aktörer att reflektera kring sin roll i utanförskaps/innanförskapsprocesser. Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos samverkanspartner och/eller deltagare. Uppföljning, utvärdering och lärande Förprojektering: Beskriv hur ni ska följa upp och lära av arbetet under förprojekteringen. Genomförande: Beskriv hur ni ska dokumentera, följa upp och utvärdera projektet samt hur detta ska bidra till lärande i projektet. Förstudien bör ses som en process där länets aktörer närmar sig varandra och där den samlade kunskapen tas tillvara på ett mer effektivt sätt. Styrgruppen och projektledningen ansvarar för att projektet fullföljer sina åtaganden och inspel från utomstående experter hoppas kommer att bidra till en lärande process. En utomstående översikt av förstudien görs i dailog med utvärderingen i Spår 2. Riskanalys och riskhantering Ange vilka de potentiella riskerna är som kan leda till svårigheter att uppnå målen i ert projekt och ange även hur ni planerar att hantera dessa risker. Riskanalys av medfinansiering görs i fältet om medfinansiering. Potentiella risker Riskhantering Aktörerna medverkar inte fullt ut i processen, utan betraktar den från sidan. Det saknas beredskap och vilja att förändra invanda arbetssätt hos aktörerna. Alla arbetar vidare i sina respektive stuprör. Svagt mandat och oförmåga att fatta beslut om samverkan och nya arbetsformer. Svag koppling mellan ordinarie verksamhet och projektet. Dialog i styrgruppen och på ledningsbefattningar. Projektledningen fokuserar resurser på ev hinder för aktiv medverkan från aktören. Skapa tydlighet om mervärdet. Dialog inom styrgruppen, förbundsstyrelsen eller mellan kommun-/ landstingsledningar. Stöd till tjänstemännen för ytterligare förankring bakåt i den egna organisationen. Anpassninga av projektförslagen till mer "ordinarie" förhållanden. Ömsesidigt lärande mellan ordinarie verksamhet och projekt (strukturpåverkande, lärande eller åtgärder). En allmän projekttrötthet minskar engagemanget. Identifiering av orsaker till projekttröttheten och ökade resurser, om möjligt i form av processtöd. Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av. Inga enskilda konsulter är identifierade i skrivande stund. Kompletteras under hösten Tid- och aktivitetsplan Förprojektering: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter. Genomförande: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter och/eller kompetensutvecklingsinsatser.

6 Sid 6 (15) Aktivitet Startdatum Slutdatum Kick-off presentation (nationella programmet, regionala handlingsplanen och förstudien) Underlag tas fram: nyckelaktörernas roller och mandat (var uppdragen inte går ihop) ur målgruppsperspektiv. Effektivitet av förmedlingssystem och förmåga att bryta utanförskap. Steg 1 - Diskussion om förutsättningar för individer/målgrupperna att bryta utanförskapet flaskhalsar som styr mot utanförskap, processer som förhindra vägen tillbaka. Underlag tas fram: Samhällseffekter av åtgärder - var vinster och förluster syns Underlag tas fram: Hur, var och varför lyckas vi med etablering av målgrupperna på arbetsmarknaden. Steg 2 Arbetsplatsens roll - Diskussion om hur enskilda parter arbeta med etablering av målgrupperna på arbetsmarknaden. Underlag tas fram: förslag till aktörer och processer för Community Led Local Development (CLLD) förankring från Partnerskapet till kommunen Gemensam avstämning mot projektmål Steg 3 Strukturer för genomförande - diskussion om nivåer och aktörer, behovsidentifiering (enighet bland aktörer), planering, initiativtagande/utlysning, genomförande, spridning/lärande Steg 4 Åtgärder: återkoppling kring inspel förslag till åtgärder och strukturer Plenumpresentationer/diskussion Programkriterier Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer? Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet? Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan? Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete? Huvudsyfet med förstudien är att skapa möjligheten för länet att ta ett helhetsansvar och ledarskap i utanförskapsfrågor (med inriktning mot arbetsmarknaden). Dialogen ska öppna möjligheter för aktörerna att se vinsten av nya konstellationer eller samarbeten kring gemensamma utmaningar, antingen kortsiktigt kring enskilda projekt eller, helst, mer långsiktigt gällande ökad samverkan i det ordinarie arbetet. Den breda dialogen med så många nyckelaktörer som möjligt syftar till att få organisationerna att se sin egen roll och ansvar i komplexa utanförskapsprorcesser, och därmed öka ägarskapet inför kommande initiativ. Förstudien siktar på att nå ut till över 400 individer i länet som arbetar i processer som slussar individer mot eller från arbetsmarknaden. Att förstudien ska redovisa stora strategiska förändringar efter tio månader är tveksamt. Dock kan en lyckad förstudie ge bättre förutsättningar inför kommande ESF-period än länet har haft de senaste åren. Hela projektupplägget med fokus på dialog pekar tydligt på viljan att modifiera befintliga system, både i frågan om utanförskapsprocesser och användning av ESF-medel.

7 Sid 7 (15) Transnationalitet, Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet. Förstudien gör den strategiska bedömningen att välja bort transnationalitet i detta skede. Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som helhet. Om tid eller möjlighet finns ska förstudien undersöka möjligheten att koppla forskning inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet (tidigare beviljade ERUF-finansiering, SISHU) till arbetsmarknadsparter för ett mer långtgående ömsesidigt utbyte. I dagsläge är det omöjligt att se om denna möjlighet kommer att hinnas med under tio intensiva månader. Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt. De självklara projekten som förstudien kommer att har ett aktivt samarbete med är de andra beviljade projekten inom Spår 1 (ett visst läns utbyte ska ske), Spår 2 i hela Östra Mellansverige där vi förväntar oss vara en aktiv part samt Spår 3. Regionförbundet har fört samtal med fem presumtiva Spår 3 projekt samt Apel i Spår 2. Leader är ytterligare en projektstruktur som förstudien kommer att arbeta med. Länets befintliga och avslutade PO2-projekt kommer, till varierande grad, att sökas upp för lärande och dialog. Projektorganisation Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras. Styrgruppen: Förstudiens styrgrupp utgörs av kommunrepresentanter samt de sju stora regionala aktörerna i integrations/ utanförskapsfrågor: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet. Dessa har huvudansvar för utanförskapsfrågor och länsövergripande processer samt en aktiv roll i större delen av länets finansieringskällor. Tillsammans kommer representanter för dessa organisationer att ansvara för en överblick av utanförskapsproblematiken i länet för att styra förstudieinsatserna rätt, öppna dörrar i de egna organisationerna samt strukturera en tänkt genomförandestruktur inför kommande projektriggningsprocesser. Den kanske viktigaste frågan för styrgruppen utöver styrfarten i projektet är dialogen inom och mellan organisationerna. Styrgruppen kommer att träffas 7-9 gångar under projektperioden. ESF-rådet adjungeras till styrgruppen. Projektledningen: Drivkraften i projektet kommer från projekttillsatta tjänster enligt tabellen nedan: Samordningsförbundet 50 % Arbetsförmedlingen 50 % Försäkringskassan 50 % Kommunala perspektivet 300 % Till denna projektledning kan tillkomma åtminstone tre resurser till i form av sakkunskap om funktionsnedsättning, hälsa och etnisk bakgrund. Alla projekttjänsterna får i uppdrag att se utanförskapsperspektivet i sin helhet och inte enbart ur det egna stuprörsperspektivet. Dessa organisationstjänster samt projektledaren kommer att axla det operativa ansvaret för att projektmålen uppnås. Regionförbundet är projektledare och ansvarar för administrationen av projektet. Regionförbundet avsätter resurser enligt tabellen nedan: Projektadministration 40 % (extern rekrytering) Projektledarskap 60 % (extern rekrytering) Processtöd 30 % (befintliga tjänstemän) Regionförbundet har gedigen kompetens i hanteringen av EU-projekt och har riggat och drivit flera EU-finansierade

8 Sid 8 (15) projekt genom åren. Förbundet har enbart drivit ett eget ESF-projekt men har ingått långa och gedigna samtal med ESF-rådet om intentioner i programmet och mobiliseringsutmaningar. Under nuvarande period har regionförbundet jobbat mer med ERUF- och Interreg-projekt men har varit länets centrala kontakt för European Minds (ESFprocesstöd). Gällande själva uppdraget om minskningen av utanförskap på arbetsmarknaden har regionförbundet inget tydligt uttalat mandat. Förbundet har det övergripande ansvaret att ta fram och implementera den regionala utvecklingsstrategin (RUS:en) där genomförandet vilar på samspel mellan sakkunniga i länet. Det finns stor kunskap och uppdrag hos regionförbundet inom folkhälsa och utveckling inom välfärdssystemet, likaså arbetsmarknaden genom dialogen med kompetensforum. Regionförbundet har begränsade sakkunskaper inom de centrala frågorna för förstudien, utanförskap och arbetsmarknad. Ytterligare resurser: Till projektets hjälp finns en rad intresseföreningar och experter. Sedan våren 2013 har regionförbundet fört dialog med flera instanser om mobilisering av ESF-programmet i länet. Under sommaren 2013 bjöds representanter för bland annat fackliga organisationer, Leader, Handikapporganisationers Samarbetsorganisation (HSO) med flera in till en dialog kring den kommande förstudien. Responsen har varit bra. - Företrädare för arbetslivet. Fackliga organisationer företräder arbetsplatser. Facken valdes framför enskilda arbetsplatser för att en övergripande strategiskt resonemang ska kunna föras. Fackliga organisationer har en lång erfarenhet av att hantera utanförskaps-, diskriminerings- och hälsofrågor på arbetsplatser och arbetar aktivt för att motverka negativa trender. För att penetrera de svåra frågor om varför svaga grupper har svårt att komma in på arbetsplatser och hur arbetsplatser effektivt kan förebygga att svaga slussas ut till sjukskrivning måste en övergripande kompetens anlitas. Förstudien har för avsikt att bjuda in flera aktörer från denna bransch för att söka stöd i att hitta goda inspel till arbetsplatsens förutsättningar i utanförskapsproblematiken. Genom att tidigt initiera en dialog och samverkan med fackliga representanter avser regionförbundet att på sikt försöka inkludera arbetsgivarrepresentanter och branchföreträdare/kompetensforum i arbetet. - Leader bjuds in, och anses viktiga, därför att tidigare erfarenhet visar att myndigheter är duktiga på att skriva fram utvecklingsinitiativ men mindre duktiga på att pricka rätt åtgärd till rätt individ. Leaders kompetens är att driva utvecklingsprocesser med ett tydligt underifrånperspektiv samt förankrad dialog med samtliga berörda. Att säkerställa strategiska initiativ som skrivs fram på femlänsnivå ner till de individer som behöver aktiveras är en uppmaning. Leader har med framgång brottas med denna fråga under flera programperioder och har mycket att erbjuda förankrings- och implementeringsdialogen. - Expertgrupper såsom HSO är givetvis viktiga instanser att föra dialog med. Regionförbundet har bland annat bjudit in experter på funktionshindrades situation till förstudiediskussioner. Invandrarorganisationer samt experter på äldres utanförskap (55+), socialt företagande, ungdomsbrottslighet, kulturella värderingar, hemmiljön och dess påverkan på skolbarns förutsättningar är exempel på andra viktiga perspektiv att föra in i förstudien. Experterna är tänkta att i huvudsak komma från närregionen. Genom att inleda en dialog med expertis från befintliga aktörer i regionen kan länet dra fördel av flera aktiva individer med intresse att delta i projektåtgärder. Regionförbundet har även sökt upp externa experter i form av tidigare projektledare och projektutvärderare. Denna grupp kan komma med mycket värdefulla inspel i denna lärande förstudie. Utöver dessa finns en uppsjö av kända experter på nationell nivå. Viktigast och kanske närmast är de resurser som finns knutna till ESF:s befintliga nationella temagrupper. Dessa fyra grupperingar som omfattar unga och arbetsmarknad, integration och arbetslivet, företagande och entreprenörskap, lika behandling samt arbetsplastlärande och omställning utgör en värdeful resurs både i frågor om sakkunskap, ESF-förståelse samt koppling till regionalutvecklingsproblematiken. I frågan om anlitandet av experter från offentliga myndigheter kommer ersättning att betalas ut för faktiska redovisade timkostnader för anställda hos Arbetsförmedlingen, kommunen osv. Gällande expertgrupperingar kommer samverkansavtal att upprättas med ett antal parter, både innan och under förstudien som gör att projektet och partnern är överens om en timtransaktion kopplat till hanteringen av det gemensamma uppdraget. I frågor om

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer 2011-3050084 Sid 1 (23) Utlysningens namn och diarienummer 1-2012, Kompetensförsörjning programområde 1 2011-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Göteborgsregionens

Läs mer

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001

Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (24) Utlysningens namn och diarienummer Regional och nationell ansökningsomgång för programområde 2 2011-5090001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14

Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare. Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Utvärdering av projektet Diplomerad Världssäljare Slutlig följeforskningsrapport 2012-08-14 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektets bakgrund och tillkomst 4 Projektägarens verksamhet och intention

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg

Vård-SFI. Lära och utvecklas tillsammans. PROJEKTPLAN Norra Mellansverige. PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL. SFI Vård och omsorg Vård-SFI PROJEKTPLAN Norra Mellansverige PROJEKTÄGARE Söderhamns kommun, CFL Lära och utvecklas tillsammans SFI Vård och omsorg Förberedande program för Omvårdnadsprogrammet Projektplan för Vård-Sfi Projektplan

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden

Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Dokumentation av 2011 års lärkonferens för genomförandeorganisationen inom Socialfonden Sollentuna 22-23 september 2011 2011-10-04 Andreas Sävenstrand, SPeL Innehåll INNEHÅLL... 2 INLEDNING ÅSA LINDH...

Läs mer

Arbetsplatsutveckling genom projekt

Arbetsplatsutveckling genom projekt Arbetsplatsutveckling genom projekt En syntes av kunskap om och från nio ESF-projekt Slutrapport Louise Svensson Christina Ehneström Per-Erik Ellström Arbetsplatslärande och omställning (A&O) Sammanfattning

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Folkhälsa och regional utveckling

Folkhälsa och regional utveckling Folkhälsa och regional utveckling en inventering av hur folkhälsa beaktas i utvecklings- och planeringsdokument www.statens folkhälsoinstitut.se Rapport nr A 2009:04 STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT A 2009:04

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Projektplanering enligt LFA-metoden

Projektplanering enligt LFA-metoden Projektplanering enligt LFA-metoden (The Logical Framework Approach) Mål- och resultatstyrning av projekt inom Socialfonden Kari Örtengren Project Design AB Kari Örtengren/2012 Denna skrift har tagits

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Med lika rättig heter och

Med lika rättig heter och Mäta Effekter av ARBETET Med lika rättig heter och möjligheter? En rapport om hur man kan mäta effekterna av likabehand lings arbete i projekt finansierade av Europeiska socialfonden. En rapport av Kontigo

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer