Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat 2013-5020001"

Transkript

1 ANSÖKAN Diarienummer Sid 1 (15) Utlysningens namn och diarienummer Programområde 2 för förstudier och implementering av resultat Uppgifter om organisationen Organisationens namn Regionförbundet Uppsala län Utdelningsadress Box 1843 Postnummer Webbplats Postort Uppsala Organisationsnummer Organisationstyp Landstingskommunala verksam Organisationsstorlek 2-50 anställda Behörig företrädare Catharina Blom Uppgifter om arbetsstället/enheten Enhetens namn Regionförbundet Uppsala län Utdelningsadress Postnummer Postort UPPSALA Besökadress CFAR-nummer Telefonnummer Faxnummer BankGiro E-postadress SNI-kod Offentlig förvaltning PlusGiro Antal anställda Kvinnor 11 Män 9 PRO v.3 [ ] d.pro3 v.1 Uppgifter om projektet Projektets namn Mot en inkluderande arbetsmarknad i Uppsala län Projektets besökadress Box 1843 Postnummer Postadress Uppsala Ange ärendenummer om din ansökan gäller ett fortsättningsprojekt på en förprojektering Startdatum Slutdatum Ansökan avser Förprojektering Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? Programområde Ja Nej 1. Kompetensförsörjning Har stödsökande och någon eller några av stödmottagarna i detta projekt, vilken/vilka bedriver en ekonomisk verksamhet, mottagit statsstöd i enlighet med artiklarna i EUF- fördraget 2. Ökat arbetskraftsutbud och förordning (2009:982) om statligt stöd för Socialfonden? Ja Nej Har annan finansiering i form av offentligt stöd/eu-stöd, utöver de som redovisas i denna ansökan, Antal deltagare mottagits eller kommer att mottas för detta projekts ansökta kostnader? Kvinnor Män Ja Nej 0 0 Områden som projektet kommer att bedrivas inom Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige Norra Mellansverige Mellersta Norrland Övre Norrland Småland och Öarna Västsverige Vilka ska delta i projektet? Uppfyller projektet något av följande kriterier? Sysselsatta Lärande miljöer Samverkan Helt arbetslösa sedan minst ett år med särskilt fokus på personer med Innovativ verksamhet Strategiskt påverkansarbete utländsk bakgrund (Minst 3 månader för personer i åldern 16-24) Helt eller delvis sjukskrivna sedan minst 6 månader Är projektet inriktat på någon eller några av diskrimineringsgrunderna? Personer med hel eller delvis sjuk och aktivitetsersättning Etnicitet Kön Personer med ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen eller introduktionsersättning enligt lag om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar Unga som befinner sig i övergången mellan studier och arbetslivet Ålder Funktionshinder Trosuppfattning Sexuell läggning Projektet är inte riktat mot någon av diskrimineringsgrunderna

2 Sid 2 (15) Kontaktperson projekt För- och efternamn Karin Liljeberg-Trotzig E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Kontaktperson ekonomi För- och efternamn Christina Lagerstedt E-postadress Telefonnummer Mobilnummer Faxnummer Beskrivning Bakgrund och problemanalys Förprojektering: Beskriv huvudproblemet och orsakerna till detta i den mån de är identifierade. Behov och orsaker ska analyseras under förprojekteringen med hjälp av relevanta intressenter. Genomförande: Beskriv projektets uppkomst, bakgrund och vilket huvudproblem som ska lösas genom projektet samt de viktigaste orsakerna till detta problem. I Uppsala län finns ett antal grupper som står utanför arbetsmarknaden. De offentliga, direkta kostnaderna för den arbetsföra befolkningens arbetsfrånvaro uppgår till omkring 3,2 miljarder kronor per år i Uppsala län. Individer hamnar utanför arbetsmarknaden av ett olika skäl, t ex utbildning och kompetens, diskriminering, kultur, språk, funktionshinder, ålder och hälsa. I vissa grupper förekommer utanförskap som inte enbart kan förklaras utifrån ett individperspektiv. Ungdomsarbetslöshet når nya rekord, äldre arbetskraft (55+) har svårt att behålla sin attraktivitet på arbetsmarknaden, nationell statistik visar slående arbetslöshetsiffror för utrikesfödda personer eller personer med utländsk bakgrund, gruppen med dokumenterade funktionshinder står långt ifrån arbetslivet och den gruppen med dolda funktionshinder (bland annat psykisk ohälsa) växer. Psykiska diagnoser utgör i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Personer med långvarig frånvaro har de sämsta förutsättningarna på abetsmarknaden. Samtidigt visar undersökningar att viljan att anställa personer med olika förutsättningar varierar kraftigt. TCO genomförde 2009 intervjuer med 1800 personalchefer på svenska arbetsplatser som visade att målgruppen sjukskrivna var den grupp som är minst intressant att anställa, medan personer yngre än 30 år är mest intressant. Uppsala län har haft tillgång till ESF-medel sedan Under perioden uppgick projektbudgetar i länet till över 360 miljoner kronor i ESF-stöd. Under perioden har volymerna inte varit fullt lika höga. Projekten har resulterat i mycket kompetensutveckling och flera värdefulla insatser för individer som stått utanför arbetsmarknaden men projekten har inte resulterat i de genomgripande förändringar i myndighetssystem eller samverkan som var tänkt. Problembilden såsom beskriven generellt i utlysningen stämmer även i Uppsala län. Enskilda projekt kan nå goda resultat men länet har inte samfällt och konsekvent använt ESF-medel strategiskt eller utvecklingsinriktad (undantag finns dock) för att minska utanförskap från arnetsmarknaden. Utmaningar i hanteringen av utanförskapet är komplexa. Problembeskrivningar omfattar utmaningar i system, på arbetsplatser och i individens enskilda situation. Ett strategiskt förberedelsearbete behövs om Uppsala län ska kunna åstadkomma förändring. Länet måste bli bättre på samverkan mellan olika instanser. Många behöver bidra till lösningar via styrkort på olika nivåer. Ledarskapet behöver bli tydligare i prioritering och strukturpåverkan. Uppsala län har vid årsskiftet beslutat om en ny regional utvecklingsstrategi (RUS). Strategin pekar mot flera

3 Sid 3 (15) konkreta mål och insatser för att bland annat motverka utanförskap på arbetsmarknaden. Den här förstudien ger länet möjlighet att förbättra sin användning av ESF-medel för utveckling mot utanförskap samt skapa en struktur där genomförda projekt kan kopplas till kända och mätbara regionala utmaningarna i utvecklingsstrategin. En mer utförlig beskrivning av bakgrundsstatistik och problembild finns i Bilaga 1 "Arbetssätt" samt Bilaga 2 "Bakgrundsbeskrivning". Intressenter som påverkas av och påverkar projektet Förprojektering: Beskriv projektets tänkta intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även hur de kommer att engageras under förprojekteringen i syfte att kartlägga och undersöka deras behov och idéer. Genomförande: Beskriv projektets intressenter, vilka påverkas av och påverkar projektet. Beskriv även deras engagemang i projektet. Förstudieansökan är förankrad hos nyckelaktörer i länet och den största delen av arbetet kommer att drivas av aktörerna själva i gemensamma och parallella processer. Regionförbundet är projektledare. Gemensamt hanterar de tilltänkta projektdeltagarna ett systemperspektiv och de besitter i vissa fall mandat att åtgärda de så kallade vägskälen som påverkar om de identifierade målgrupperna (unga, äldre, funktionsnedsatta samt vissa etniska grupper) slussas närmare eller längre bort från arbetsmarknaden. Förstudien ska ta sig an ett process- och flaskhalstänk från skolan till pensionering och identifiera var projektlärande kan åstadkomma mest nytta för ansvariga parter. Detta arbete sker i dialog med centrala parter (Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner, Samordningsförbundet, Migrationsverket, Länsstyrelsen och Landstinget) samt andra berörda instanser (fackliga parter, intresseorganisationer/expertgrupper). Förstudiens styrgrupp utgörs av representanter från kommunerna samt de sju stora regionala aktörerna i integrations/ utanförskapsfrågor: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet. Dessa har huvudansvar för utanförskapsfrågor och länsövergripande processer samt en aktiv roll i större delen av länets finansieringskällor. Tillsammans kommer representanter för dessa organisationer att ansvara för att ge en överblick av utanförskapsproblematiken i länet som kan styra förstudieinsatserna rätt, öppna dörrar i de egna organisationerna samt strukturera en tänkt genomförandestruktur inför kommande projektriggningsprocesser. Den viktigaste frågan för styrgruppen, utöver styrfarten i projektet, är dialogen inom och mellan organisationerna. Styrgruppen kommer att träffas 7-9 gångar under projektperioden. ESF-rådet adjungeras till styrgruppen. Kommunerna kommer att driva en stor del av mobiliseringsprocessen. Kommunens roll i utanföskapsprocesser omfattar förskolan och skolan till gymnasiet och uppföljnigsansvar, vuxenutbildning, SFI och yrkessvenska samt sociala kontorens olika befogenheter. Kommunens hela arbetsfält bjuds in för dialog om hur kommunkontoren gemensamt kan arbeta för att minska utanförskapet från arbetsmarknaden. Drivkraften i projektet kommer från projekttillsatta tjänster enligt tabellen nedan: Samordningsförbundet 50 % Arbetsförmedlingen 50 % Försäkringskassan 50 % Kommunala perspektivet 300 % Alla projekttjänster får i uppdrag att se utanförskapsperspektivet i sin helhet och inte enbart ur det egna stuprörsperspektivet. Dessa organisationstjänster samt tillsatt projektledare axlar det operativa ansvaret för att projektmålen uppnås. Andra vikitga aktörer och sakkunniga har redan eller kommer att knytas till projektet. T ex regionförbundets enhet för Välfärd och FoU-stöd, fackliga organisationer, Leader-strukturer, expertgrupper såsom Handikapförbundens Samverkansorgan (HSO) samt akademi och forskning. Även brukarperspektivet ska beaktas. Kontakt med dessa parter har redan tagits och den fortsatta dialogen under hösten kommer att definierar precis hur dessa dockas in i förstudien. Målsättningen är att på sikt också involvera arbetsgivarsidan. Under förstudien görs detta i första hand via dialog med fackliga parter. Jämställdhetsintegrering

4 Sid 4 (15) Förprojektering: Beskriv hur projektet ska ge deltagarna ökade kunskaper om vad jämställdhetsintegrering är, samt hur projektet ska arbeta jämställdhetsintegrerat gentemot projektets deltagare. Genomförande: Redogör för resultatet av er problem- och behovsanalys/swot av jämställdhet samt hur resultatet påverkar projektinnehållet. Jämställdhet mellan män och kvinnor är en mycket viktig aspekt i utanförskapsfrågan. Förstudien kommer att beakta statistiska skillnader mellan könen men också skillnader som kan kopplas till etnicitet, ålder och funktionshinder. Statisktiken ska ligga till grund för diskussioner bland länets samtliga aktörer för att identifiera viktiga orsaker till utanförskap. Sammansättningen av projektgrupper skall också naturligtvis eftersträva en jämn könsfördelning. Detta gäller såväl fasta konstellationer som tillfälliga grupper. Projektet bör också eftersträva en represenation som återspeglar de målgrupper som projektet inriktas mot. Projektet kommer att lyfta frågan om jämlik styrning. Sveriges kommuner och landsting har arbetat fram en modell för ökad jämlikhet i styrning och ledning i kommuner, landsting och regioner. Den handlar om hur en organisation kan utveckla sitt övergripande styr- och ledningssystem för att erbjuda mer jämlika välfärdstjänster och service inom exempelvis hälso- och sjukvården, skolan och socialtjänsten. Till skillnad från jämställdhet så tar inte jämlikhet sin utgångspunkt endast i relationen mellan kvinnor och män utan belyser fler maktordningar och dimensioner som är aktuella för denna ansökan, t ex etnicitet, ålder och funktionshinder. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning Förprojektering: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Genomförande: Beskriv hur ni ska öka kunskapen om hur projektet kan bli tillgängligt för personer med funktionsnedsättning samt hur denna kunskap ska integreras i projektgenomförandet. God kunskap om målgruppen "personer med funktionsnedsättning" är en grundpelare i förstudien. Medverkande organisationers kunskapsnivån om denna heterogena grupp kommer att diskuteras (kanske kan detta resultera i ett underlag till kompetensutvecklingsinsatser för PO1?). Det kan även bli aktuellt att bjuda in personer med funktionsnedsättning som sakkunniga i förstudien för att bättre anpassa blivande projekt för ökad framgång. Förstudien kommer definitivt att hantera "brukarperspektivet". Regionförbundet har etablerat kontakt med HSO för att deras expertkompetens ska berika dialogen om funktionhindrades förustättningar. Målformulering, projektets mål Förprojektering: Formulera tänkta mål på lång och medellång sikt. Genomförande: Ange projektets mål på lång, medellång och kort sikt. Säkerställ att det finns en logisk koppling mellan målnivåerna. Övergripande mål (mål på lång sikt) Utanförskapet bland invånare i Uppsala län ska minska och fler ges möjlighet att delta aktivt i arbets- och samhällsliv. Förstudien ska lägga grunden för effektiva regionala strukturer som förebygger och pressar tillbaka utanförskapet, med utgångspunkt från individernas behov, och en möjlighet för länets aktörer att dra maximal nytta av kommande socialfondsprogram. Projektmål (syfte, ett mål på medellång sikt) Förstudien ska resultera i en gemensam och väl förankrad strategi för hur utanförskap ska kunna förebyggas och minska, med stöd av medel från ESF. Förstudien ska ge en gemensam helhetsbild över länets sociala och arbetsmarknadsmässiga utmaningar, samt identifiera prioriterade aktiviteter som kan bidra till måluppfyllelse. Med helhetsbilden, och de därtill gemensamt utstakade färdriktningarna, kommer nya hållbara strukturer för samarbete kunna skapas. Strukturerna ska vara tydliga, resursstarka, sammanlänkade samt väl förankrade utifrån lokala förutsättningar. Detta ska underlätta informationsspridning, processtöd och lärande. Kommande ESF-projekt ska drivas utifrån ett aktivt ägarskap, ökad förståelse för helheten och resultat ska ges bättre förutsättningar att lämna avtryck inom ordinarie strukturer. Tydliga informations- och planeringskanaler ska upprättas för ett gemensamt agerande inför kommande utlysningar och projektriggningar. Delmål (projekt på kort sikt) Samtliga ingående aktörer ska medverka aktivt i förstudien, ges tid att reflektera kring sin roll i systemet och förstå hur nya metoder och samarbeten kan bidra till bättre utfall inom respektive organisation. Förstudien ska utmynna i förslag på ESF-projekt som kan komma att genomföras på kommunnivå, länsnivå och/ eller storregionalnivå i Östra Mellansverige. Projektförslagen ska ligga i linje med ESF-målsättningar och svara upp mot identifierade RUS-mål. Mervärde

5 Sid 5 (15) Beskriv hur projektets mål och verksamhet löser och tillmötesgår identifierade behov och problem hos intressenterna jämfört med hur det sker idag Förstudien syftar till att skapa ett mervärde på tre fronter: 1) erbjuda en tydlig och gemensam bild av de olika komplexa utmaningar som individer står inför för att komma ut på arbetsmarknaden, (2) förbättrad samverkan mellan olika instanser där flera bidrar till lösningar som styrs på olika sätt och nivåer, samt (3) en översyn av ledarskapet i fråga om prioritering och strukturpåverkan i frågor som påverkar inkluderingen på arbetsmarknaden i länet. Den breda ansatsen på förstudien syftar till att bilda bestående nätverk bland länets aktörer i linje med EU:s tankar om community led local development (CLLD). I vardagen saknas ett strukturerade arbetssätt kring hur processerna hänger ihop. Mycket görs, stor kompetens finns och tydligare styrning och sammanhang kommer att ge ett enormt mervärde för ingående parter. Genomslagskraft säkerställs via fokus på finansieringslösningar till identifierade egna utmaningar. Avslutningsvis är kanske det enskilt viktigaste syftet med förstudien att skapa tid och resurser för länets aktörer att reflektera kring sin roll i utanförskaps/innanförskapsprocesser. Målgruppens och/eller samverkanspartnernas engagemang - Beskriv upplägget för att säkerställa ett brett engagemang hos samverkanspartner och/eller deltagare. Uppföljning, utvärdering och lärande Förprojektering: Beskriv hur ni ska följa upp och lära av arbetet under förprojekteringen. Genomförande: Beskriv hur ni ska dokumentera, följa upp och utvärdera projektet samt hur detta ska bidra till lärande i projektet. Förstudien bör ses som en process där länets aktörer närmar sig varandra och där den samlade kunskapen tas tillvara på ett mer effektivt sätt. Styrgruppen och projektledningen ansvarar för att projektet fullföljer sina åtaganden och inspel från utomstående experter hoppas kommer att bidra till en lärande process. En utomstående översikt av förstudien görs i dailog med utvärderingen i Spår 2. Riskanalys och riskhantering Ange vilka de potentiella riskerna är som kan leda till svårigheter att uppnå målen i ert projekt och ange även hur ni planerar att hantera dessa risker. Riskanalys av medfinansiering görs i fältet om medfinansiering. Potentiella risker Riskhantering Aktörerna medverkar inte fullt ut i processen, utan betraktar den från sidan. Det saknas beredskap och vilja att förändra invanda arbetssätt hos aktörerna. Alla arbetar vidare i sina respektive stuprör. Svagt mandat och oförmåga att fatta beslut om samverkan och nya arbetsformer. Svag koppling mellan ordinarie verksamhet och projektet. Dialog i styrgruppen och på ledningsbefattningar. Projektledningen fokuserar resurser på ev hinder för aktiv medverkan från aktören. Skapa tydlighet om mervärdet. Dialog inom styrgruppen, förbundsstyrelsen eller mellan kommun-/ landstingsledningar. Stöd till tjänstemännen för ytterligare förankring bakåt i den egna organisationen. Anpassninga av projektförslagen till mer "ordinarie" förhållanden. Ömsesidigt lärande mellan ordinarie verksamhet och projekt (strukturpåverkande, lärande eller åtgärder). En allmän projekttrötthet minskar engagemanget. Identifiering av orsaker till projekttröttheten och ökade resurser, om möjligt i form av processtöd. Ange namn på eventuella konsulter eller företag som ni planerar att anlita, samt vad de externa tjänsterna består av. Inga enskilda konsulter är identifierade i skrivande stund. Kompletteras under hösten Tid- och aktivitetsplan Förprojektering: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter. Genomförande: Ange och beskriv alla planerade aktiviteter och/eller kompetensutvecklingsinsatser.

6 Sid 6 (15) Aktivitet Startdatum Slutdatum Kick-off presentation (nationella programmet, regionala handlingsplanen och förstudien) Underlag tas fram: nyckelaktörernas roller och mandat (var uppdragen inte går ihop) ur målgruppsperspektiv. Effektivitet av förmedlingssystem och förmåga att bryta utanförskap. Steg 1 - Diskussion om förutsättningar för individer/målgrupperna att bryta utanförskapet flaskhalsar som styr mot utanförskap, processer som förhindra vägen tillbaka. Underlag tas fram: Samhällseffekter av åtgärder - var vinster och förluster syns Underlag tas fram: Hur, var och varför lyckas vi med etablering av målgrupperna på arbetsmarknaden. Steg 2 Arbetsplatsens roll - Diskussion om hur enskilda parter arbeta med etablering av målgrupperna på arbetsmarknaden. Underlag tas fram: förslag till aktörer och processer för Community Led Local Development (CLLD) förankring från Partnerskapet till kommunen Gemensam avstämning mot projektmål Steg 3 Strukturer för genomförande - diskussion om nivåer och aktörer, behovsidentifiering (enighet bland aktörer), planering, initiativtagande/utlysning, genomförande, spridning/lärande Steg 4 Åtgärder: återkoppling kring inspel förslag till åtgärder och strukturer Plenumpresentationer/diskussion Programkriterier Lärande miljöer - Hur främjar projektet lärande miljöer? Innovativ verksamhet - Hur främjar projektet innovativ verksamhet? Främja samverkan - Hur främjar projektet samverkan? Strategiskt påverkansarbete - Hur ska projektet bedriva ett strategiskt påverkansarbete? Huvudsyfet med förstudien är att skapa möjligheten för länet att ta ett helhetsansvar och ledarskap i utanförskapsfrågor (med inriktning mot arbetsmarknaden). Dialogen ska öppna möjligheter för aktörerna att se vinsten av nya konstellationer eller samarbeten kring gemensamma utmaningar, antingen kortsiktigt kring enskilda projekt eller, helst, mer långsiktigt gällande ökad samverkan i det ordinarie arbetet. Den breda dialogen med så många nyckelaktörer som möjligt syftar till att få organisationerna att se sin egen roll och ansvar i komplexa utanförskapsprorcesser, och därmed öka ägarskapet inför kommande initiativ. Förstudien siktar på att nå ut till över 400 individer i länet som arbetar i processer som slussar individer mot eller från arbetsmarknaden. Att förstudien ska redovisa stora strategiska förändringar efter tio månader är tveksamt. Dock kan en lyckad förstudie ge bättre förutsättningar inför kommande ESF-period än länet har haft de senaste åren. Hela projektupplägget med fokus på dialog pekar tydligt på viljan att modifiera befintliga system, både i frågan om utanförskapsprocesser och användning av ESF-medel.

7 Sid 7 (15) Transnationalitet, Insatser av regionalfondskaraktär och Koppling till andra projekt eller program Transnationalitet - Om projektet innehåller transnationell verksamhet, beskriv och motivera nyttan för projektet som helhet. Förstudien gör den strategiska bedömningen att välja bort transnationalitet i detta skede. Insatser av regionalfondskaraktär - Om projektet innehåller insatser av regionalfondskaraktär, beskriv och motivera nyttan för projektets som helhet. Om tid eller möjlighet finns ska förstudien undersöka möjligheten att koppla forskning inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet (tidigare beviljade ERUF-finansiering, SISHU) till arbetsmarknadsparter för ett mer långtgående ömsesidigt utbyte. I dagsläge är det omöjligt att se om denna möjlighet kommer att hinnas med under tio intensiva månader. Koppling till andra projekt eller program - Om projektet har en koppling till andra projekt eller program, uppge namnet på projektet eller programmet, samt beskriv och motivera nyttan för ditt eget projekt. De självklara projekten som förstudien kommer att har ett aktivt samarbete med är de andra beviljade projekten inom Spår 1 (ett visst läns utbyte ska ske), Spår 2 i hela Östra Mellansverige där vi förväntar oss vara en aktiv part samt Spår 3. Regionförbundet har fört samtal med fem presumtiva Spår 3 projekt samt Apel i Spår 2. Leader är ytterligare en projektstruktur som förstudien kommer att arbeta med. Länets befintliga och avslutade PO2-projekt kommer, till varierande grad, att sökas upp för lärande och dialog. Projektorganisation Projektorganisation - Beskriv hur projektet ska organiseras. Styrgruppen: Förstudiens styrgrupp utgörs av kommunrepresentanter samt de sju stora regionala aktörerna i integrations/ utanförskapsfrågor: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Samordningsförbundet, Migrationsverket, Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet. Dessa har huvudansvar för utanförskapsfrågor och länsövergripande processer samt en aktiv roll i större delen av länets finansieringskällor. Tillsammans kommer representanter för dessa organisationer att ansvara för en överblick av utanförskapsproblematiken i länet för att styra förstudieinsatserna rätt, öppna dörrar i de egna organisationerna samt strukturera en tänkt genomförandestruktur inför kommande projektriggningsprocesser. Den kanske viktigaste frågan för styrgruppen utöver styrfarten i projektet är dialogen inom och mellan organisationerna. Styrgruppen kommer att träffas 7-9 gångar under projektperioden. ESF-rådet adjungeras till styrgruppen. Projektledningen: Drivkraften i projektet kommer från projekttillsatta tjänster enligt tabellen nedan: Samordningsförbundet 50 % Arbetsförmedlingen 50 % Försäkringskassan 50 % Kommunala perspektivet 300 % Till denna projektledning kan tillkomma åtminstone tre resurser till i form av sakkunskap om funktionsnedsättning, hälsa och etnisk bakgrund. Alla projekttjänsterna får i uppdrag att se utanförskapsperspektivet i sin helhet och inte enbart ur det egna stuprörsperspektivet. Dessa organisationstjänster samt projektledaren kommer att axla det operativa ansvaret för att projektmålen uppnås. Regionförbundet är projektledare och ansvarar för administrationen av projektet. Regionförbundet avsätter resurser enligt tabellen nedan: Projektadministration 40 % (extern rekrytering) Projektledarskap 60 % (extern rekrytering) Processtöd 30 % (befintliga tjänstemän) Regionförbundet har gedigen kompetens i hanteringen av EU-projekt och har riggat och drivit flera EU-finansierade

8 Sid 8 (15) projekt genom åren. Förbundet har enbart drivit ett eget ESF-projekt men har ingått långa och gedigna samtal med ESF-rådet om intentioner i programmet och mobiliseringsutmaningar. Under nuvarande period har regionförbundet jobbat mer med ERUF- och Interreg-projekt men har varit länets centrala kontakt för European Minds (ESFprocesstöd). Gällande själva uppdraget om minskningen av utanförskap på arbetsmarknaden har regionförbundet inget tydligt uttalat mandat. Förbundet har det övergripande ansvaret att ta fram och implementera den regionala utvecklingsstrategin (RUS:en) där genomförandet vilar på samspel mellan sakkunniga i länet. Det finns stor kunskap och uppdrag hos regionförbundet inom folkhälsa och utveckling inom välfärdssystemet, likaså arbetsmarknaden genom dialogen med kompetensforum. Regionförbundet har begränsade sakkunskaper inom de centrala frågorna för förstudien, utanförskap och arbetsmarknad. Ytterligare resurser: Till projektets hjälp finns en rad intresseföreningar och experter. Sedan våren 2013 har regionförbundet fört dialog med flera instanser om mobilisering av ESF-programmet i länet. Under sommaren 2013 bjöds representanter för bland annat fackliga organisationer, Leader, Handikapporganisationers Samarbetsorganisation (HSO) med flera in till en dialog kring den kommande förstudien. Responsen har varit bra. - Företrädare för arbetslivet. Fackliga organisationer företräder arbetsplatser. Facken valdes framför enskilda arbetsplatser för att en övergripande strategiskt resonemang ska kunna föras. Fackliga organisationer har en lång erfarenhet av att hantera utanförskaps-, diskriminerings- och hälsofrågor på arbetsplatser och arbetar aktivt för att motverka negativa trender. För att penetrera de svåra frågor om varför svaga grupper har svårt att komma in på arbetsplatser och hur arbetsplatser effektivt kan förebygga att svaga slussas ut till sjukskrivning måste en övergripande kompetens anlitas. Förstudien har för avsikt att bjuda in flera aktörer från denna bransch för att söka stöd i att hitta goda inspel till arbetsplatsens förutsättningar i utanförskapsproblematiken. Genom att tidigt initiera en dialog och samverkan med fackliga representanter avser regionförbundet att på sikt försöka inkludera arbetsgivarrepresentanter och branchföreträdare/kompetensforum i arbetet. - Leader bjuds in, och anses viktiga, därför att tidigare erfarenhet visar att myndigheter är duktiga på att skriva fram utvecklingsinitiativ men mindre duktiga på att pricka rätt åtgärd till rätt individ. Leaders kompetens är att driva utvecklingsprocesser med ett tydligt underifrånperspektiv samt förankrad dialog med samtliga berörda. Att säkerställa strategiska initiativ som skrivs fram på femlänsnivå ner till de individer som behöver aktiveras är en uppmaning. Leader har med framgång brottas med denna fråga under flera programperioder och har mycket att erbjuda förankrings- och implementeringsdialogen. - Expertgrupper såsom HSO är givetvis viktiga instanser att föra dialog med. Regionförbundet har bland annat bjudit in experter på funktionshindrades situation till förstudiediskussioner. Invandrarorganisationer samt experter på äldres utanförskap (55+), socialt företagande, ungdomsbrottslighet, kulturella värderingar, hemmiljön och dess påverkan på skolbarns förutsättningar är exempel på andra viktiga perspektiv att föra in i förstudien. Experterna är tänkta att i huvudsak komma från närregionen. Genom att inleda en dialog med expertis från befintliga aktörer i regionen kan länet dra fördel av flera aktiva individer med intresse att delta i projektåtgärder. Regionförbundet har även sökt upp externa experter i form av tidigare projektledare och projektutvärderare. Denna grupp kan komma med mycket värdefulla inspel i denna lärande förstudie. Utöver dessa finns en uppsjö av kända experter på nationell nivå. Viktigast och kanske närmast är de resurser som finns knutna till ESF:s befintliga nationella temagrupper. Dessa fyra grupperingar som omfattar unga och arbetsmarknad, integration och arbetslivet, företagande och entreprenörskap, lika behandling samt arbetsplastlärande och omställning utgör en värdeful resurs både i frågor om sakkunskap, ESF-förståelse samt koppling till regionalutvecklingsproblematiken. I frågan om anlitandet av experter från offentliga myndigheter kommer ersättning att betalas ut för faktiska redovisade timkostnader för anställda hos Arbetsförmedlingen, kommunen osv. Gällande expertgrupperingar kommer samverkansavtal att upprättas med ett antal parter, både innan och under förstudien som gör att projektet och partnern är överens om en timtransaktion kopplat till hanteringen av det gemensamma uppdraget. I frågor om

9 Sid 9 (15) andra upphandlingar (som ev. kan ske i mycket begränsad omfattning) kommer regionförbundets att följa den egna policyn om LoU, kostnadseffektivitet, marknadsundersökningar och treparts-direktupphandlingar. Dessa extra resurser kommer att utnyttjas under förstudien i form av workshopledare, bollplank eller utredningsansvariga (i både avlönade och oavlönade aktiviteter). Diskussion ska föras om vilka som är villiga att sitta i en mer permanent referensgrupp inom projektstrukturen, vilka som ska göra "gästinspel" och vilka som ska delta närmare "projektledningen". Regionförbundet kommer kontinuerligt att avrapportera förstudien mot två grupperingar: (1) Regionförbundsstyrelsen samt (2) länets kommun/landstingsdirektörsgrupp. Kompetens och erfarenhet av projektorganisering - Beskriv kort tidigare erfarenheter av projektorganisering. Regionförbundet har gedigen kompetens i hanteringen av EU-projekt och har riggat och drivit flera EU-finansierade projekt genom åren. Förbundet har bara drivit ett eget ESF-projekt men har ingått långa och gedigna samtal med ESF-rådet om intentioner i programmet och mobiliseringsutmaningar. Under nuvarande period har Regionförbundet jobbat mera med ERUF- och Interreg-projekt men har varit länet centrala kontakt för European Minds (ESFprocesstöd). Kostnadseffektivitet - Redogör för hur ni avser att uppnå/har uppnått kostnadseffektivitet vid köp av varor och tjänster. Kostnadseffektivetet uppnås genom att i första hand mobilisera befintliga aktörer i länet för att tillvarata erfarenhet och kunskap. Kunskap som därmed kommer att finnas kvar i länet efter förstudiens slut. Ersättningen handlar om faktiska kostnader för arbetad tid. Övrig kompetens anlitas på faktisk timkostnad vid behov i dialog inom projektledningen (och styrgruppen) för att säkerställa rätt kompetens. Övrig kompetens kan också inkludera konsultinsatser. Upphandling av konsulter sker i konkurrensutsatt upphandling (minst tre offerter) enligt lagen om offentlig upphandling. Sammanfattning - Både den svenska och engelska texten kommer att publiceras på ESF-rådets webbplats om er ansökan bifalls. Sammanfattning av projektet. Det övergripande målet för förstudien är att påbörja en process som utvecklar Uppsala läns syn på och användning av ESF-medel fram till Genom förstudien ska möjligheterna ESF-medel erbjuder länet ses som centrala för genomförandet av länets regional utvecklingsstrategi (RUS). Inför kommande programperiod ska länet ta fram en gemensam och väl underbyggd strategi för användning av ESF-medel. Nyckelaktörer i länet mobiliseras genom dialog och ska uppfatta ett tydligt ägande av strategin, samt agera gemensamt i tillvägagångssätt för strategisk planering och effektivt genomförande. Länet gemensamt ska åstadkomma en lista av ett antal förankrade och fördjupade projektidéer som länet ska initiera under de kommande åren. Det planerade initiativet struktureras kring en strategisk ledningsfunktion som består av representanter från länets viktigaste "utanförskapsaktörer". Sammanfattning av projektet på engelska. The overall goal of this exploratory study is to begin a process that develops Uppsala county's view upon and use of ESF-funds. The potentials provided by the ESF-funds will in the future be seen as essential for implementing the Uppsala county strategy for regional development. The region will produce a common and well substainated strategy of how to use ESF-funding in the coming ESF-period of Keyactors shall perceive a clear ownership and act jointed for an effective implementation of this strategy. The region shall mutually create a list upon a number of well-anchored projects-ideas that the region is able to initiate in the coming years. Uppsala regional council is responsible for owning and co-ordinating the study. This will be structured through a strategic leaderfunction at the council's office and a stearing-group with representation from the municipalities and actors on regional level that deal with inclusion and exclusion on the labour-market. Bilagor Bifoga eventuella bilagor som illustrerar eller utvecklar tankegångar i din ansökan. Två bilagor skickas in separat: Bilaga 1: En beskrivning av förstudieprocessen Bilaga 2: En bakgrundsbeskrivning

10 Sid 10 (15) Aktörer Beskrivning av projektets samarbetspartners, samt på vilket sätt dessa avser att medverka i projektet. Arbetsförmedlingen Huvudkontoret Arbetsförmedlingen Uppsala Tierps Kommun Tierps Kommun, Kommunledn Östhammars kommun Arbetsmarknadskontoret Enköpings kommun Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Heby Kommun Heby Kommun. Kommunkontor Uppsala Läns Landsting Arbetsrehab-Kompetenscentrum Håbo kommun Kommunstyrelsens förvaltning Uppsala Kommun Kommunledningskontoret Länsstyrelsen i Uppsala län Länsstyrelsen i Uppsala län Försäkringskassan Försäkringskassan Huvudkontoret Stockholm Knivsta Kommun Knivsta Kommun. Kommunkontor

11 Sid 11 (15) Migrationsverket Mottagningsenheten Uppsala Älvkarleby kommun Älvkarleby kommun SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA L SAMORDNINGSFÖRBUNDET UPPSALA L Beskriv hur ni har gått till väga för att säkerställa medfinansieringen: Beskriv de åtgärder ni kommer att vidta om förväntad medfinansiering uteblir:

12 Sid 12 (15) År År År År År Kostnadsbudget 2014 Undersökning / kartläggning (ansökningar avseende Förprojektering) Total Löner kr kr kr kr Lokaler kr kr Resor kr kr Materiel Summa kr kr Aktiviteter riktade till målgruppen (ansökningar avseende Genomförande) Löner Lokaler Resor Material Projektadministration - ekonomi och rapportering Löner Materiel Uppföljning och utvärdering Löner Resor Materiel Information / marknadsföring Löner Resor Materiel

13 Sid 13 (15) Spridning av resultat för strategisk påverkan Löner Resor Materiel Transnationella aktiviteter Löner Lokaler Resor Materiel Andel transnationalitet 0,00% 0,00% Insatser av regionalfondskaraktär (ERUF) Löner Lokaler Investeringar Övriga kostnader Andel ERUF 0,00% 0,00% Indirekta utgifter Indirekta utgifter 0 kr 0 kr Andel indirekta utgifter 0,00% 0,00% Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör

14 Sid 14 (15) Offentligt bidrag i annat än pengar (avser programområde 2) Från Arbetsförmedlingen Från Försäkringskassan Från kommuner Från Landstingskommun Från annan offentlig aktör Intäkter Kostnadsbudget Totalt kr kr

15 Sid 15 (15) Finansieringsbudget År År År År År 2014 Total ESF-stöd (Programområde 1:inkl. nationell offentlig medfinansiering) Summa kr kr Offentligt finansierad ersättning till deltagare i projekt Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Offentligt bidrag i annat än pengar Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Offentliga kontanta medel tillförda projektet Från Arbetsförmedlingen 0 kr 0 kr Från Försäkringskassan 0 kr 0 kr Från kommuner 0 kr 0 kr Från Landstingskommun 0 kr 0 kr Från annan offentlig aktör 0 kr 0 kr Kontant betalt fr projektägaren 0 kr 0 kr Andel 0,00% 0,00% Andel off. medfinansiering 0% 0% Finansieringsbudget Totalt kr kr

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-11-03 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Mellersta Norrland Namn på utlysning: Förprojektering,

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet?

Ålder på projektdeltagare Stockholm Östra Mellansverige Sydsverige 55-64 Vilka ska delta i projektet? ANSÖKAN Diarienummer 2010-3050021 Sid 1 (11) Utlysningens namn och diarienummer Ansökningsomgång1-2011 Programområde 2 2010-5050005 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Vänersborgs Kommun Utdelningsadress

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-10-30 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet?

Genomförande Är din organisation momsredovisningsskyldig för projektets verksamhet? ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förstudier och fördjupade implementeringar år 2014 2013-5050001 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Samordningsförbundet

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-04-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (7) Beslutsdatum 2008-10-07 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: PO2 Förprojektering

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2009-02-13 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till:

Projektansökan. Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till samt skickas i original i pappersformat till: 1(9) Projektansökan Diarienummer RS160128 Ansökan ska skickas med e-post i pdf-format till regionen@regionhalland.se samt skickas i original i pappersformat till: Region Halland Box 517 301 80 Halmstad

Läs mer

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden

Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden 1 Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden Innehåll Anvisningar för att fylla i manuell ansökan till Europeiska socialfonden... 1 Innehåll... 1 Inledning... 2 Om projektmodellen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(6) Beslut 2009-02-05 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensutveckling

Läs mer

Mål och programområden

Mål och programområden Mål och programområden Övergripande mål för Socialfonden: Ökad tillväxt genom god kompetensförsörjning samt ett ökat arbetskraftsutbud. Två programområden: Programområde 1: Kompetensförsörjning Programområde

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (10) Beslutsdatum 2011-02-28 Europeiska socialfonden stöder projekt som främjar kompetensutveckling och motverkar utanförskap Ansökningsomgång för Stockholm ÖKAT ARBETSKRAFTSUTBUD - FLER I ARBETE

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Stärka kompetensen för sysselsatta och arbetslösa i ÖMS" Nu kan ni

Läs mer

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm

PROJEKTUTVECKLING. 12 maj 2009. Ängelholm PROJEKTUTVECKLING 12 maj 2009 Ängelholm Syfte Utveckla arbetssätt för att stärka kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden att komma i arbete eller närmare arbetsmarknaden Se och ta tillvara

Läs mer

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen

Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Datum: Dnr 2013-06-27 GD-beslut 2013-99 Kontaktperson: Handledning för stödsökande för förstudier enligt klumpsummemodellen Svenska ESF-rådet har sedan ett år tillbaka arbetat med att ta fram en modell

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2010-04-12 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Entreprenörskap.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-17 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Stockholm Namn på utlysning: Förprojektering

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "Minska långtidsarbetslösheten i Östra Mellansverige" Nr2 Nu kan ni

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Diarienummer 2017/ Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt Kompetensutveckling i relation till samhällsorientering och etablering av

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin

Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Förslag till Europeiska socialfonden 2014-2020 - avstamp i Europa 2020-strategin Utvärdering av förra programperioden Goda resultat på deltagarnivå - Långt fler deltagare än programmålen Mindre goda resultat

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända

Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Insatser för nyanlända Nu kan ni söka stöd för projekt inom programområde

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret)

PROJEKTPLAN LEADER. Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) Leader DalÄlvarna PROJEKTPLAN LEADER PROJEKTPLANEN SKA ALLTID BIFOGAS TILL JORDBRUKSVERKETS ANSÖKNINGS- BLANKETT OM PROJEKTSTÖD INOM LEADER Ankomstdatum / diarienummer (fylls i av leaderkontoret) ANVÄND

Läs mer

ANSÖKAN. 93127 Skellefteå. monica.widman.lundmark@medlefors.se. Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola

ANSÖKAN. 93127 Skellefteå. monica.widman.lundmark@medlefors.se. Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (14) Utlysningens namn och diarienummer Genomförande 2008-5080023 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Medlefors Folkhögskola Utdelningsadress Box 707

Läs mer

Förstudie Europeiska socialfonden 2014

Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Förstudie Europeiska socialfonden 2014 Hur använder vi Socialfondens resurser på ett bättre sätt än tidigare för att öka sysselsättningen i Västmanland? Länsstyrelsen genomför, med stöd av ESF-rådet och

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på regeringsuppdrag i regleringsbrev 2016 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt: Förstudie angående nyanlända kvinnor och mäns ohälsa och funktionsnedsättning

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden

Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt från arbetsmarknaden Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Underlätta övergångarna till arbete för kvinnor och män som står särskilt långt

Läs mer

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar.

I detta korta PM sammanfattas huvuddragen i de krav som ställs och som SKA uppfyllas för att ett projekt ska kunna få pengar. Vad krävs för att få pengar från ESF (EU:s socialfond) för projekt i Stockholmsregionen? - En genomgång av förutsättningar och krav som gäller på EU-, nationell- och regional nivå För alla som ska söka

Läs mer

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet

Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Vägledning inför utlysning för projekt inom Europeiska Socialfonden för elever som inte fullföljer gymnasiet Mars-april 2015 1 2 Innehåll Inledning 4 Utlysning unga 15-24 år 4 Nationellt 4 Östra Mellansverige

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Vägledning inför utlysning hösten 2015 inom Europeiska Socialfonden för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden

Vägledning inför utlysning hösten 2015 inom Europeiska Socialfonden för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden Vägledning inför utlysning hösten 2015 inom Europeiska Socialfonden för att öka nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden 1 Innehåll Inledning 3 Prioritering ESF 3 Nuläge 3 Nationellt 3 Östra

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling

Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige - Förstudieprojekt för unga med tema spel och spelutveckling Nu kan ni söka stöd

Läs mer

Utlysning för Sydsverige

Utlysning för Sydsverige 1 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Sydsverige Nu kan ni söka stöd för projekt inom Programområde 3 Sysselsättningsinitiativet

Läs mer

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2

Program. Strukturfondspartnerskapet Stockholm 2 Välkommen! Program 13.10 Resultat av förstudierna, en axplock Urban Innovation/Länsstyrelsen FIA Funktionsnedsatta i anställning genom CSR/Social Venture Network Sweden Yrkesinriktning av vuxna invandrares

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

ANSÖKAN SKELLEFTEÅ. 93185 Skellefteå. Trädgårdsgatan 6, 93185 Skellefteå. bert.ohlund@skelleftea.se

ANSÖKAN SKELLEFTEÅ. 93185 Skellefteå. Trädgårdsgatan 6, 93185 Skellefteå. bert.ohlund@skelleftea.se ANSÖKAN Diarienummer Ej diarieförd Sid 1 (17) Utlysningens namn och diarienummer Genomförande, Ökat arbetskraftsutbud 2009-5080004 Uppgifter om organisationen Organisationens namn Skellefteå kommun Utdelningsadress

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län

Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Överenskommelse för vårt arbete med integration och etablering i Uppsala län Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna i Uppsala län, Landstinget, Länsstyrelsen, Migrationsverket, Uppsala universitet

Läs mer

Budgeten i Projektrummet

Budgeten i Projektrummet 1(10) Senast uppdaterad 2009-03-20 Budgeten i Projektrummet Budgeten för en ansökan är i Projektrummet indelad i tre nivåer: 1. Aktivitet (huvudrubriksnivå) 2. Utgiftsslag (underrubriksnivå) 3. Specificering

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15

Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Erfarenheter från tre ungdomsprojekt Småland och Öarna Anna Isaksson 2013-11-15 Anna Isaksson Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och samhälle Lektor/forskare i sociologi Ännu ett projekt Samhällets

Läs mer

LFA som stöd vid granskning Intressenter:

LFA som stöd vid granskning Intressenter: LFA i praktiken LFA som stöd vid granskning Intressenter: Finns en strategi bakom val av aktörer? Relevans? Problem-/situationsbeskrivning: Relevans i förhållande till projektmål? Finns huvudproblem, orsaker

Läs mer

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma

Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 1 (6) Datum 2015-05-20 Dnr Till Samordningsförbundet FINSAM Styrelse för Kävlinge Lomma 2 (6) Förslag till ny FINSAM - Aktivitet Bakgrund Under hösten 2014 genomfördes aktiviteten Samverkanskartan idag

Läs mer

Integration genom arbete

Integration genom arbete Integration genom arbete En kort presentation Azad Jonczyk 2009-01-12 Åstorps kommun har under tre år blivit beviljat projektstöd från ESF för att tillsammans med Båstad, Perstorp och Örkelljunga kommun

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap

Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap PROJEKT Ansökan om bidrag programmet Kommunalt Partnerskap Projektets namn: Diarienummer (ifylls av ICLD): Sökt belopp (per projektår): Projektets längd (1,2 el 3 år): År 1: År 2: År:3 Svensk sökande organisation:

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö)

OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING. Följeutvärdering av Mentorskapsprogram. Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) OFFERTFÖRFRÅGAN - DIREKTUPPHANDLING Följeutvärdering av Mentorskapsprogram Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF Malmö) 1 ALLMÄN ORIENTERING Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö)

Läs mer

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering Illustration: Nina Hemmingsson ESF Jämt ESF Jämt är ett av de processtöd som finns knutna till socialfonden ESF Jämt tillhandahåller kostnadsfritt stöd till potentiella och beviljade

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN. Projektledare: Karin Sällberg. Enhetschef Förebyggarcentrum. Västerås stad Telefon:

PROJEKTANSÖKAN. Projektledare: Karin Sällberg. Enhetschef Förebyggarcentrum. Västerås stad Telefon: PROJEKTANSÖKAN DNR: 2015/22-SFV Datum: 2015-12-11 Ansökan om projekt: Förstudie/Projektplan i syfte att kartlägga, behovsinventera, avgränsa målgrupp, identifiera samverkanspartners, samla erfarenheter,

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2011-08-24 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Blankett för ansökan om medel för utveckling av rehabilitering i samverkan från Gotlands samordningsförbund. Beskriv nedan under

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige Kompetensutveckling/kompetensförsörjning inom vård- och omsorgsbranschen

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014

Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 2015-03-27 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Projekt som utgår från förstudier 2014 Nu kan ni söka stöd för projekt

Läs mer

Svar på uppdrag i regleringsbrev 2015 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF)

Svar på uppdrag i regleringsbrev 2015 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 1 (11) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Svar på uppdrag i regleringsbrev 2015 rörande det nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014-2020 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm

Läs mer

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd

HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd HANDLEDNING till ansökningsblankett om projektstöd Handledning till ansökningsblankett om projektstöd Rubrikerna nedan följer de punkter som finns i ansökningsblanketten. 1. Allmänna uppgifter Projektets

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Processtöd jämställdhetsintegrering

Processtöd jämställdhetsintegrering Processtöd jämställdhetsintegrering i nationella och regionala Socialfondsprojekt Anna-Elvira Cederholm Före ansökan (ide -fas) Förberedelser Mobilisering Genomförande o avslutande Efter projektet Tillgängligt

Läs mer

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod

Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod Försäkringskassans och samordningsförbundens medverkan i ESF-projekt Programperiod 2014-2020 Försäkringskassans medverkan i ESF-projekt programperiod 2014-2020 Försäkringskassan har till och med 12 juli

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Länsgemensam folkhälsopolicy

Länsgemensam folkhälsopolicy Länsgemensam folkhälsopolicy 2012-2015 Kronobergs län Kortversion Länsgemensam vision En god hälsa för alla! För hållbar utveckling och tillväxt i Kronobergs län Förord En god hälsa för alla För hållbar

Läs mer

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag

Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag 2015-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning för Västsverige Kompetensutveckling inom små och medelstora företag Nu kan ni söka

Läs mer

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012

Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Ansökan till främjande av kvinnors företagande Södermanlands län 2011-2012 Steg (se utlysningen) 1. Allmänna uppgifter Projektets namn: Projektperiod (ÅÅÅÅ-MM-DD ÅÅÅÅ-MM-DD) : - Sökt belopp: Projektets

Läs mer

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020

Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Bilaga 4. Urvalskriterier Lappland 2020 Villkoren måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. För kriterier märkta med * finns krav på att uppfylla minst 1 p. För att erhålla

Läs mer

ANSÖKAN. Stockholm Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B, Stockholm. Offentlig förvaltning.

ANSÖKAN. Stockholm Stockholm. Swedenborgsgatan 20 B, Stockholm. Offentlig förvaltning. ANSÖKAN Diarienummer 2010-3010003 Sid 1 (13) Utlysningens namn och diarienummer Förprojektering inom Programområde 1, Ansökningsomgång 1/2010 2009-5010013 Uppgifter om organisationen Organisationens namn

Läs mer

Europeiska integrationsfonden

Europeiska integrationsfonden Diarienummer 2012-2 1(7) Stöder integration av medborgare från länder utanför EU Europeiska integrationsfonden Stöder projekt som syftar till att förbättra integrationen för nyanlända tredjelandsmedborgare

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete.

Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Nu kan ni söka stöd inom programområde 2, Öka övergångarna till arbete. 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för Östra Mellansverige "För ett jobb i vården" Utlysning Nu kan ni söka stöd inom programområde

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Projekt Region Uppsala 2017

Projekt Region Uppsala 2017 2015-04-21 Projekt Region Uppsala 2017 Bakgrund Regeringen har uttalat att de landsting som så önskar ges möjlighet att bli regioner. Processen att bilda region i Uppsala län inleddes den 27 januari 2015

Läs mer

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183

Bakgrund. Beslutsdatum 2016-03-17. Diarienummer 2016/00183 1 Europeiska socialfonden Stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling. Utlysning för ESF Nationellt "Pilotverksamhet för utformningen av ett regionalt yrkesvux Utlysning Nationellt

Läs mer