Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion för Vallentuna församling"

Transkript

1 Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom Dialog - Bemötande - Learning by doing Balans mellan Aktivitet och Stillhet Syftet med allt församlingsarbete är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av detta. (KO, Andra avdelningens inledning)

2 Innehållsförteckning Förord s Sammanfattning s. 4 Inledning s. 4 Varför församlingsinstruktion s. 4 Omvärld s. 5 Miljö s. 5 Verksamhet s. 6 Idealitet och samverkan s. 6 Perspektiv framåt s Kort presentation av församlingens verksamheter s. 7 Gudstjänsten s. 7 Kyrkomusiken s. 7 Förskolearbetet s. 8 Skolkyrkan s. 8 Ungdomsarbetet s. 8 Konfirmandarbetet s. 9 Det diakonala arbetet s. 9 Vallentunadialogen s. 9 Lekmannakåren s. 10 Syföreningar s. 10 Ekumenik s. 10 Internationella gruppen s. 10 Intern och extern kommunikation s. 10 Kyrkogårds- och fastighetsförv. s Församlingens pastorala program s Gudstjänsten s Diakoni s Undervisning s Mission s Regler för fortbildning s Domkapitlets regler s Verksamhet på andra språk s. 14 (inklusive teckenspråk) Verksamhet på finska s. 14 Verksamhet på samiska s. 14 Verksamhet på teckenspråk s Samverkan med andra församlingar s Uppföljning och undertecknande s. 15 Bilaga: Projekt Bällstaberg Förord Det har alltid varit kyrkans situation att orientera sig i en föränderlig värld, i ny tid. Det gäller förstås också den del av den världsvida kyrkan som vi kallar Vallentuna församling. Nyorientering utan att förlora sitt fokus, Att göra Kristus synlig. Det finns alltid risker i en sådan orientering. Den ena är att kyrkan och hennes språk och sätt att vara blir så annorlunda att ingen begriper vad hon har med omvärlden att göra. Den andra risken är att kyrkan blir så utslätad och anpassad, så att hon slutar att beröra, slutar att vara det friska saltet. Risken finns också att dras in i den allmänna världens försök att rationalisera, slimma sina organisationer. I en församling måste god tid finnas till både eftertanke och stillhet. När vi nu har arbetat med en ny församlingsinstruktion har intentionen varit att den skall vara så koncentrerad som möjligt. Detta för att motverka att det blir ett dokument som blir liggande i en låda. Tanken har också varit att göra en kort sammanfattning i ett format, som är lätt att bära med sig. Detta också som ett led i att församlingsinstruktionen skall bli ett redskap i församlingens kontinuerliga utveckling. Enligt kyrkoordningen skall en församling fira Gudstjänst, bedriva Diakoni, Undervisning och Mission. De tre första känns på ett vis enkla. Mission är det svårare begreppet. Det är just det begreppet som jag vill att församlingen framöver skall reflektera över. Kanske på ett sätt återerövra. Mission som uppdrag, hur ser det ut? När vi talar om Mission skall det kunna relateras till både gudstjänsten, diakonin och undervisningen. Uppdraget att göra Kristus synlig finns i helheten. Vi måste mer och mer bli medvetna om att det inte handlar om vår mission, vare sig anställdas, förtroendevaldas eller Att Göra Kristus Synlig frivilligas, det handlar om Guds mission. I den inbegrips allt kyrkans folk. Sedan finns de olika ansvarsområdena. Förr hette det den dubbla ansvarslinjen. Nu kallas den den gemensamma ansvarslinjen. Jag skulle snarare vilja kalla den den tredelade ansvarslinjen, där alla de som vill göra en ideell insats är den tredje delen. Åt det hållet skulle jag vilja att Vallentuna församling strävar, och även avsätter tid för reflektion hur missionsuppdraget förändras över tid. Mission kan inte begränsas till kyrkans internationella uppdrag, hur viktigt det än är. Mission handlar alltid om det som finns långt borta och det som finns i vår omedelbara närhet. Som med allt, när det gäller arbete i församling, vill jag hitta den goda balansen. Balansen mellan bön och arbete om man så vill. Balansen mellan att vara i full verksamhet och att bara vara i stillhetens eftertanke och reflektion. Så, för den kommande perioden finns några huvudområden som jag som kyrkoherde känner är viktiga. Det handlar om balansen som jag talat om. Det gäller reflektionen över begreppet mission, som sin tur för med sig hur vår syn på församlingen tar sig uttryck. Det gäller utvecklandet av en god struktur för de som vill göra ideella insatser. Det handlar också om att fortsätta att utveckla samverkan med kommunen och andra organisationer. Vallentuna församling har att kontinuerligt orientera sig i sin föränderliga omvärld. Alltid med uppdraget att Göra Kristus synlig. Vallentuna Nils Rune, kyrkoherde

3 1. Sammanfattning Inledning Den 1 januari 2006 upphörde Vallentuna kyrkliga samfällighet. Av de fyra församlingarna, Markim, Orkesta, Frösunda och Vallentuna bildades en ny: Vallentuna församling. Organisationsmässigt har vi alltså ett kyrkofullmäktige, ett kyrkoråd, en kyrkogårds- och fastighetsnämnd, och en valnämnd. Kyrkoherden har det övergripande ledningsansvaret. Uppdraget, verksamhetsidén, för anställda, förtroendevalda och frivilliga är, att Göra Kristus synlig. Det måste ske utifrån de förutsättningar som finns just i vår miljö. Vallentuna som en gammal kulturbygd, med sina fyra medeltida kyrkor, med sin karaktär av både landsbygd och tätort. Vallentuna är också en inflyttningskommun. Hur påverkar det vårt sätt att låta arbetet på ett tydligt sätt Göra Kristus synlig? Hur finner vi en bra balans mellan tätort, nybyggda områden och landsbygd? Det är ett par grundläggande frågor som skall hållas levande. För att dessa frågor skall kunna hållas vid liv måste församlingen ständigt utveckla den gemensamma ansvarslinjen, samtidigt som det ideella arbetet utvecklas. Inom en period av 3-5 år kommer centrala Vallentuna att förändras. I korthet innebär det att Väsbyvägen läggs i tunnel. En överdäckning kommer att ske, vilket innebär att vår kyrkby återknyts till den centrala delen. Symboliskt kan det ses som att centrum och kyrkby återigen knyts samman. Ibland måste även de självklara sakerna uttalas, nämligen den att kyrkan är en viktig del av samhället. I vårt sätt att Göra Kristus synlig behövs både saltet och ljuset. Kyrkans röst måste vara tydlig och klar i existentiella frågor. Kyrkan måste våga ge röst åt de som ingen röst har. Kyrkan måste slå vakt om både människovärde och den människosyn som grundar sig i evangeliet. Jesus mötte varje människa precis där hon fanns just i mötet. Jesu möte med kvinnan vid Sykars brunn är bara ett exempel på detta. (Joh. 4:7ff) Varför församlingsinstruktion? Egentligen finns instruktionen redan på många ställen i evangeliet. Den tydligaste ligger i dop- och missionsbefallningen: Åt mig har givits all makt, gå därför ut.... I en instruktion måste då ligga alla frågorna som innehåller ett hur, eller på vilket sätt skall detta göras. Just där ligger det viktiga med en Församlingsinstruktion. Alla församlingar har olika förutsättningar både kulturellt, geografiskt och när det gäller personella och ekonomiska resurser. I alla församlingar förändras över tid vissa av dessa förutsättningar. Det som inte förändras är de grundläggande uppgifterna: att fira Gudstjänst, att bedriva Undervisning, Diakoni och Mission. I instruktionen skall ligga, som vi ser det, inriktningar för olika områden, inte preciserade planer. Det hör till Verksamhetsplanerna. Att varje församling skall ha en församlingsinstruktion är ett åläggande som är formulerat i kyrkoordningen. Omvärld Vallentuna är en växande kommun. Det väcker förstås frågorna hur vi skall möta de nya behov som finns i nybyggda områden. Skall församlingen satsa på nya lokaler? Det som just nu är aktuellt i Vallentuna är Bällstaberg. Under den pågående mandatperioden kommer församlingen att hyra en mycket centralt och bra belägen lokal. Den beräknas stå klar under augusti månad Om några år kommer Nyby att vara ett område där vi måste ta ställning till hur vi möter behoven och hur vi syns i nya områden. Frågorna med hur och på vilket sätt blir åter aktuella. I vår instruktion binder vi oss inte vid en lösning. Från tid till annan får vi ta ställning till, på vilket sätt Kristus kan göras synlig i hela församlingen. Det måste ske utifrån aktuella ekonomiska och personella resurser. I perspektivet finns hela den geografiska församlingen med sin karaktär av landsbygd och tätort, och framför allt församlingens medlemmar. Det är alla medlemmarna som är den största och viktigaste tillgången. I den tillgången finns både de som älskar sin kyrka, de som är indifferenta och de som är mer eller mindre kritiska. Miljö Kyrkbyn i Vallentuna erbjuder en fantastiskt fin yttre miljö. Här finns allt samlat. Förutsättningarna är goda. När det gäller den inre arbetsmiljön, så är också den god med bra arbetsrum och uppdaterad teknisk utrustning. Arbetsklimatet i och kring vår kyrkby är i grunden gott, och kan utvecklas. Vi bör i ännu högre grad bli medvetna om vikten av ett gott bemötande. Det gäller både telefonkontakter och när församlingsbor besöker oss. Bemötandefrågan är central och den börjar med hur vi som anställda, förtroendevalda och frivilliga möter och bemöter varandra. Det är säkert svårt att nå fram till det som utomstående sa om de första kristna, se hur de älskar varandra, men den inriktningen är klar. Det som handlar om arbetsklimat och bemötande, har effekt på hur vi kan Göra Kristus synlig. När det gäller miljöarbetet kan det skärpas ytterligare. En fråga vi måste ställa oss är: Hur tar vi ansvar för vår del av förvaltningen av jordens resurser? Källsorteringen kan utvecklas, så att återvinning kan ske. Rättvisemärkta varor kan inhandlas i större utsträckning, så att arbetare i andra länder kan få en skälig inkomst av sitt arbete. Vi kan bli noggrannare när det gäller pappersförbrukning, elförbrukning, så att gemensamma resurser sparas och våra utsläpp av växthusgaser reduceras. I varje äskande till nästkommande års budgetar skall finnas med, hur var och en tänker när det gäller att hushålla med egna och gemensamma resurser

4 Verksamhet Vallentuna församling har en omfattande verksamhet. Allt ifrån barn, ungdomar och äldre. Genom gudstjänster och diakoni, genom undervisning och mission. Musiken och körerna är en omistlig del. Informationssidan med intern och extern kommunikation. Administrationen med allt sitt nödvändiga servicearbete. Gårdsvärdssidan med all aktivitet, både intern och extern, som förekommer i Mathiasgården, Klockargården och Stefansgården. Här finns också Orkesta bygdegård, Markims församlingshus och vår nya lokal i Bällstaberg. Kyrkogården har sin del av uppdraget, liksom många frivilliggrupper. Här vill vi kort reflektera över mängden av aktiviteter. Självklart är det något gott att det händer mycket och det är lika viktigt att söka och finna balansen mellan aktivitet och stillhet. Lika viktigt som att ha en stor och omfattande verksamhet, är att söka och finna tid för både eftertanke, stillhet och reflektion. Dessa tre är i sig en central aktivitet. I en tid då vi kommunicerar blixtsnabbt, då vi helst skall vara tillgängliga dygnet runt, är det viktigt att bilda mönster som finner den goda balansen mellan aktivitet och stillhet. I det avseende skulle församlingen kunna vara en motbild i ett snabbt och effektivt samhällsmaskineri. Förebilden finns redan i evangeliet. Jesus drog sig ofta undan, endera ensam eller med sina lärjungar. Inte bara för vilans skull, utan också för att söka stillheten. Idealitet och samverkan En framtidsfråga för församlingen gäller hur vi kan bereda mark för ideella insatser som församlingsbor vill göra. Vi behöver under innevarande period skapa en god struktur för frivilligarbetet. Frågan har egentligen inget att göra med de ekonomiska aspekterna, utan är mer en ideologisk fråga. Hur tänker vi kring begreppet församling? Det är ett samtal som bör föras mellan anställda, förtroendevalda och de som gör ideella insatser. Redan idag samverkar vi på olika sätt med andra organisationer och med Vallentuna kommun. Det hör också till det område som kan utvecklas och stödjas. Perspektiv framåt Landsbygden behöver tätorten och tätorten behöver landsbygden. Egentligen har Vallentuna församling den unika möjligheten att utveckla samspelet mellan dessa båda storheter. Områdena kring Markim, Orkesta och Frösunda har i den nya organisationen fått sina sockenråd. När dessa råd breddas, kan en god utveckling ske. De kan komma att fungera som idébanker och tankesmedjor. Även Vallentuna har sitt sockenråd, som tillvaratar frågorna kring Vallentuna kyrka. I det här sammanhanget vill vi ta upp en vision. Den handlar om just balansen mellan tätorten och landsbygden. Drömmen handlar om Frösundagården. Den skulle kunna utvecklas till en oas, där många kunde finna tid till stillhet, eftertanke och reflektion på olika sätt. Frösundagården med kyrkan som granne skulle kunna bli en plats där människor kan föra samtal kring både sorg och glädje, vardagsstress och oro. En plats för korta retreater, en plats där församlingens Ionagrupp skulle kunna ha sin bas. I perspektivet framåt finns också utvecklingen inom Bällstabergsområdet med. Eftersom församlingen inte kommer att nyanställa under åren framåt, måste verksamhet i Bällstaberg bedrivas med befintlig personal. På ett naturligt sätt kommer då tankar kring engagemang av frivilliga insatser in. Lokalen i Bällstaberg skulle kunna bli basen för ett pilotprojekt, där församlingsmedlemmarna tar ett eget och större ansvar för olika aktiviteter. De som i församlingen har ansvar för barn- och ungdom, mellanåldrar och äldre, musik och sång, kan då mer bli organisatörer, inspiratörer och handledare för grupper av frivilliga. Det är också en vision, som får ha sin grund i verksamhetsidén: Att göra Kristus synlig. 2. Kort presentation av församlingens verksamheter Gudstjänsten Varje vecka firas huvudgudstjänst, såsom kyrkoordningen föreskriver, varje söndag och helgdag i Vallentuna, samt varje söndag i någon av kyrkorna i Markim, Orkesta eller Frösunda. Nattvard firas varannan söndag i Vallentuna kyrka och varannan i någon av de mindre. Under perioden kommer arbetet med utvecklandet av gudstjänsten att pågå, där tradition och nytänkande skall gå hand i hand. I och med att koret i Vallentuna är under omgestaltatning, med bl a ett mobilt altare, kommer flexibiliteten att bli bättre. Det kommer att vara värdefullt för framför allt Vardagsgudstjänster, Minstingsgudstjänster, och Mitt i livetgudstjänster, för att ta några exempel på speciella gudstjänster. Temaguds-tjänster med stort lekmannainslag kan förekomma två till tre gånger per år. Kyrkomusiken Vallentuna har ett rikt utbud av kyrkomusik som är en omistlig del i församlingens liv, både när det gäller medverkan i gudstjänster och de egna konserterna. Vocales, Trifolium och Vallentuna

5 Gospel är vuxenkörerna. Alla med lite olika inriktning. I Youth Gospel och Ensemblen finns ungdomarna. Youth Gospel med inriktning på gospel, som namnet antyder, och Ensemblen mer på klassisk musik. Dessutom finns barnkören Körkompisar. De båda Gospelkörerna drivs i samarbete med Åbybergskyrkan.(Svenska Missionskyrkan). Vi stöder också Tuna-kören, som är en intressekör i PRO. Förskolearbetet 2003 invigdes församlingens heltidsförskola Pärlan. Prästgården hade byggts om. Där finns nu två avdelningar med tillsammans 31 barn. Det är det maximum som lokalerna tål. Vi har en god täthet, c:a 5 barn/vuxen. Öppen förskola bedrivs 5 dagar i veckan. måndag och fredag förmiddag, 9-12 i Lindholmen (Hembygdsgården), tisdag-torsdag i Mathiasgården, Måndagar är det babycafé och fredagar föräldracafé i Mathiasgården. Sångoch rytmikgrupper hålls i Klockargården. Kontakt hålls med kommunens förskolor, som regel-bundet inbjuds till vardagsgudstjänster, kyrkvandringar och påskoch advents-gudstjänster. En gång per termin inbjuds alla som döpts under senaste halvåret till en dopfest. Den tar sin början i kyrkan med en kort gudstjänst, där alla präster tillsammans med ansvarig pedagog och musiker medverkar därefter fortsätter festen i Mathiasgården. Också denna är en del av församlingens dopuppföljning. Skolkyrkan Vallentunas skolor, från förskoleklasser till gymnasiet, är fördelade mellan församlingens komministrar. Huvudansvaret när det gäller låg- och mellanstadierna har en av församlingspedagogerna, som regelbundet besöker de olika skolorna. Den kontakten resulterar i att skolklasser kommer till kyrkan på bibel-, kyrk- och kyrkogårdsvandringar. Skolorna inbjuds också till advents- och påskgudstjänster. Två gånger varje år kommer också särskolan till gudstjänster med efterföljande fika och sångstund. domarna träffas onsdagskvällar, som inleds med mässa kl i Vallentuna kyrka. Ofta är det som deltar i mässan. Därefter är det olika aktiviteter. De senaste årens ledarutbildning har haft mellan deltagare. Efter utbildning får de vara ledare på församlingens konfirmandläger. Konfirmandarbetet För närvarande konfirmeras c:a 50% av varje årskurs. Trenden är stigande. Under kommer församlingen att ha två veckoläsningsgrupper, en Åregrupp och tre stora sommargrupper. Många av dem som konfirmeras stannar efter konfirmationen kvar i ungdomsarbetet. Det diakonala arbetet Det diakonala arbetet har sin huvudinriktning på arbetet med äldre. Besök görs och andakter firas regelbundet på äldreboenden. Diakonin skapar också mötesplatser. Det kan t ex röra sig om Leva vidare-grupper. Församlingen är genom diakonin engagerad i Väntjänsten. Till området diakoni räknar vi också Familjerådgivningen. Vi har två familjerådgivare (75 resp. 20% tjänst). Under två års tid har församlingen drivit ett projekt riktat mot företag och förvaltningar. Detta har resulterat i ett utökat kontaktnät. Det har också inneburit en utveckling av Miniretreater, dagar för Kropp och själ och Frälsarkranskurser. Vi vill fortsätta att satsa på och ut utveckla det arbetet. Ungdomsarbetet Svenska kyrkans unga (SKU) har en stor verksamhet. En stabil minior/juniorgrupp i Markim och en stor grupp ungdomar som träffas regelbundet i Stefansgården. Till det Kick-off -läger som hölls i oktober 2006 hade 110 ungdomar anmält sig och flera stod på kö. Ung- Vallentunadialogen Vallentunadialogen är ett samarbetsprojekt mellan Åbybergskyrkan och Vallentuna församling. Varje termin arrangeras tre caféföredrag med aktuella och spännande teman och föreläsare. Dessutom anordnas en motsvarande kväll för årets konfirmandföräldrar. Några Dialoggrupper träffas regelbundet

6 Lekmannakåren Lekmannakåren är en viktig del i det frivilliga arbetet inom församlingen. Man träffas regelbundet c:a 4-5 gånger per termin på tisdagskvällar. De senaste terminerna har samverkan varit ett grundtema. Syföreningar I församlingen arbetar två syföreningar. En i Vallentuna centralt och en i Markim. Dessa träffas regelbundet och har sina respektive basarer/auktioner i adventsoch jultid. Ekumenik Vallentuna församling samverkar tillsammans med Åbybergskyrkan (Missionskyrkan), Pingstkyrkan och Norrortskyrkan i Ekumeniska rådet. Rådet träffas c:a tre gånger per termin för planering av gemensamma aktiviteter och samtal. Exempel på stående gemensamma uppgifter är att planera och genomföra den ekumeniska bibeldagen i januari, en ekumenisk påsk-nattsmässa och en pilgrimsvandring i aug/sept. Internationella gruppen Församlingen tar aktiv del i kyrkans internationella engagemang genom Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), Svenska kyrkans mission (SKM) och Lutherhjälpen. I Mathiasgården finns möjligheten att köpa Sackeusvaror. Sackeus står för en rättvisare världshandel, Fare trade. Intern och extern kommunikation Communicare är den interna informationskanalen som kommer varannan vecka till både anställda, förtroendevalda samt ideella. Kyrknyckeln - vår församlingtidning - utges fyra gånger per år och delas ut till samtliga hushåll i församlingen. För övrigt bistår informatören med affischer, agendor, utställningar, trycksaker, vår hemsida på internet, agendor, månadsblad, annonser etc. Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen Församlingen har fyra medeltida kyrkor med tillhörande kyrkogårdar och ett antal fastigheter att underhålla. Vi har fastställda och långsiktiga planer för både underhåll och den löpande skötseln. Projektering för utökning av kyrkogården vid Vallentuna kyrka pågår. 3. Församlingens pastorala program Syftet med allt församlingsarbete är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av detta. (KO, Andra avdelningens inledning) 3.1. Gudstjänsten I gudstjänsten skall Kristus göras synlig genom olika språk och tilltal. Där finns ordet och sakramenten, där finns sången och musiken. Där finns också det liturgiska språket och själva kyrkorummets språk. När det gäller det sistnämnda, så talar våra kyrkor/kyrkorum till oss på olika sätt. Detta i sig kan göra att gudstjänster kan utformas på olika sätt i våra olika kyrkor. Omgestaltningen av koret i Vallentuna kyrka kommer att bidra på ett positivt sätt till en större delaktighet. Delaktighet Gudstjänsten skall präglas av delaktighet, så att den inte uppfattas som en föreställning som några håller inför publik. Uttrycket att, Förutom Dig själv medverkar, är bra. Det visar detta självklara, att i gudstjänsten är alla delaktiga. Att kontinuerligt arbeta med gudstjänstens utformning för att skapa större delaktighet och samhörighet. Dessutom vill vi utveckla kyrkkaffet, så att det kan bli en uppföljning av gudstjänsten. Att ta hänsyn till våra olika kyrkors möjligheter vad avser kyrkorummet. Att olika grupper skall kunna ta eget ansvar för vissa gudstjänster, t.ex förtroendevalda eller de som bor i ett visst bostadsområde etc Temagudstjänster. Att fortsätta att utveckla Mitt i livet -gudstjänsten Diakoni Genom diakonin skall Kristus göras synlig i de konkreta handlingarna. Vår möjlighet är att försöka se vår medmänniska med den blick som Gud ser henne. I många av Bibelns berättelser finns grunden för uppdraget, t.ex den om Den barmhärtige samariern. Ett diakonalt förhållningssätt får inte avgränsas bara till enskilda verksamheter, utan gälla hela församlingens arbete. Det är också viktigt att den diakonala omsorgen inte fråntar den enskilda människan hennes eget ansvar, utan att insatser snarare syftar till uppmuntra till än större eget ansvar. Internationell diakoni Som församling är vi insatta i ett större sammanhang. Församlingen kan sägas ha ett ansvar globalt sett. Det tar vi framför allt genom Svenska kyrkan i utlandet, Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen. Under perioden ( ) placerar församlingen kr varje år i Kyrkornas U-fond. När det gäller en församlings ansvar gäller det att inte tappa fokus för den nöd som finns i närområdet och inte heller tappa fokus för den globala nöden. Med andra ord handlar det om att söka den goda balansen

7 mellan närperspektiv och globalt perspektiv. I det sökandet efter den goda balansen skall en församling alltid vara opinionsbildare på olika sätt. Delaktighet och idealitet Inom diakonin finns stort utrymme för ideellt engagemang. Uppdraget att förmedla Guds kärlek och omsorg får inte begränsas till anställda. En strävan inför framtiden måste vara att skapa en god struktur för det ideella engagemanget. Därigenom kan också skapas en känsla av större delaktighet och inflytande för de som vill ta ansvar för olika uppgifter. Skapa en hållfast struktur för och utöka det ideella engagemanget. Det kan bl a innebära att forma en skriftlig överenskommelse om tidsperiod och innehåll i ett åtagande. Skapa en god struktur för möjlighet till kyrktaxi. Konsolidera och utveckla redan befintligt arbete. Arbete i Bällstaberg. Att våga finnas nära, då en medmänniska förlorar fotfästet i tillvaron. Att synas i nya bostadsområden Undervisning Tre begrepp är centrala i att Göra Kristus synlig genom undervisningen. Dialog är det första. Det måste finnas tider och platser där vi får mötas för samtal och dialog. Där vi får dela både erfarenheter och kanske livsberättelser. Det andra är bemötande. Vi förmedlar någonting inte bara genom det vi säger, utan också genom vårt sätt att vara. Hur vi bemöter varandra speglar både vår människosyn, vår gudsbild och vår tro. Det tredje begreppet är Learning by doing. Mycket av det som finns i kyrkan, i den kristna tron, kan inte förklaras i ord utan måste provas. Vi vill på ett lekfullt och fantasifullt sätt skapa nya möjligheter att lära känna oss själva, andra människor och Gud. Det är viktigt att denna kreativitet får utrymme i undervisningen. Den undervisande delen är också viktig inom gudstjänstens ramar. Delaktighet och idealitet Kyrkan och den kristna tron och traditionen bär på en stor skatt av kunskap. Bibelns berättelser är på ett sätt tidlösa och kan idag hjälpa människor att på olika sätt vara livstydande. Det är viktigt att synliggöra att denna skatt av kunskap inte bara förvaltas av de som har sin anställning i församlingen. Här finns stora möjligheter till engagemang av frivilliga att dela både erfarenheter och tro. Åter igen måste understrykas att församlingens medlemmar är dess främsta tillgång och resurs. Att finna vägar för frivilligt engagemang i undervisningens sammanhang. Att skapa ökande möjligheter för grupper av juniorer och miniorer att träffas. Att skapa utrymme för ett utökat antal konfirmander och ungdomar som stannar kvar efter konfirmationen. Att satsa på studiecirklar, gärna ledda av frivilliga Mission Mission är inget lätt ord att använda. För många handlar det om den verksamhet som bedrivs långt borta. Mission betyder uppdrag. Och uppdraget är inte bara det som sker långt borta. Uppdraget för oss i Vallentuna församling är att Göra Kristus synlig, både här och där. Till kyrkans uppdrag, mission, hör att orientera sig i nya tider, i ny omvärld. Det är viktigt för varje församling att reflektera över sitt missionsuppdrag. Det gör vi, när vi försöker gå i Jesu fotspår, när vi fullt ut vågar stå för vår kyrkas budskap. Delaktighet och idealitet I dopet, som utgör grunden för tillhörigheten i församlingen, kallas de döpta att vara Kristi lärljungar. Alla döpta, med sina olika gåvor och erfarenheter, utgör tillsammans församlingen. Det blir alltså vårt gemensamma ansvar och uppdrag. Därför är det åter igen viktigt att stryka under att många ges tillfälle att Göra Kristus synlig, gå i Jesu fotspår. Både här och där. Att reflektera över innehållet i begreppet Mission. Jfr Den första kristna kyrkan. Skapa en Svenska kyrkans grundkurs för förtroendevalda och frivilliga. Att reflektera över begreppet församling. Undvika uppdelningen i vi och dom. Själavård Uppgiften att bedriva själavården riskerar att hamna mellan stolarna när man beskriver församlingens uppgift utifrån de fyra grundpelarna. Ändå är det ju så att själavården utgör en viktig del i själva grunden att vara kyrka och församling. Det är lätt att relatera själavård till gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Utgångspunkten för kyrkans själavård är det förhållningssätt Jesus hade i mötet med människor. Förmågan att möta varje enskild människa precis där hon var och vara beredd att lyssna till hennes berättelse. Så får vi göra, vara beredda att lyssna till en medmänniskas livsberättelse och dela hennes frågor, oro och utsatthet

8 Det själavårdande samtalet kan ta form när vi minst anar det och det behöver inte involvera vare sig präst eller diakon. Däremot är det viktigt att präster och diakoner finns tillgängliga för samtal inom tydliga ramar. Kunskapen om prästens absoluta tystnadsplikt är väl förankrad även bland de som har få kontakter med kyrkan. Det är viktigt att vi förvaltar det förtroendekapital som här finns investerat. Vi skulle också vilja utveckla en egen kurs i Svenska kyrkans tro och liv. Där vi skulle kunna använda oss av den kompetens som finns inom församlingen. Till en sådan rullande fortbildning skulle också de som vill göra frivilliga insatser inbjudas. 5. Domkapitlets regler Att göra reklam för möjligheten till själavård. Församlingen följer de regler som Domkapitlet har utfärdat. Att känna stolthet över den själavårdande kompetens som finns i församlingen. 6. Verksamhet på andra språk Att fortsätta att vidareutbilda inom området själavård. Inte bara för präster, utan ganska brett. (inklusive teckenspråk) Verksamhet på finska 4. Regler för fortbildning Fortbildning och i förekommande fall vidareutbildningen är en viktig del i en församlings personalvård och personalpolitik. I samband med arbetet med Växtkraft mål 3 inventerades församlingens behov av kompetensutveckling. Varje anställd fick lista vilka behov av fortbildning var och en hade. Vallentuna församling har haft en generös inställning till fortbildning för de anställda, som utgör en viktig del av de resurser vi har. När det gäller förtroendevalda skulle denna del utvecklas. Här finns kursen Insidan, som Stockholms stift erbjuder. Under perioden har en finsktalande komminister varit anställd av Österåker-Östra Ryds församling. Vallentuna församling har haft 50% av denna tjänst och debiterats av Österåker-Östra Ryds församling för detta. Det har utgått strukturbidrag från stiftet. När denna tjänst blivit ledig p g a att innehavaren flyttat till ny tjänst, har samtal inletts mellan stiftet och berörda församlingar om hur verksamheten på finska skall lösas. tets främjande uppgift inom det samiska området. En strategi för kyrkans verksamhet bland samer är föremål för samtal och överväganden. Verksamhet på teckenspråk Teckenspråkig verksamhet sker i samverkan med stiftsorganisationen. 7. Samverkan med andra församlingar Samtal har inletts med kyrkoherden i Össeby församling om möjlighet till samverkan på olika områden inom församlingslivet. När det gäller de rent prästerliga uppgifterna är det naturligt att Vallentuna och Össeby täcker upp för varandra. Det kan t. ex. vara vid tillfällen då samtliga medarbetare är på konferens eller resa. 8. Uppföljning och undertecknande Denna församlingsinstruktion har godkänts av kyrkorådet vid sammanträde den Den skall tas upp för revision i samband med att nästa mandatperiod inleds. För Vallentuna församling: Nils Rune Kyrkoherde Agneta Heine-Ivgren Kyrkorådets ordförande Församlingsinstruktionen utfärdas: För Domkapitlet i Stockholms stift Caroline Krook biskop Verksamhet på samiska Inom Stockholms stift bor cirka samer. Genom utvecklingsenheten på stiftskansliet har Stockholms stift etablerat en kontakt med Elisabeth Daunius Persson, för närvarande ordförande i Stockholms stiftsmissionsråd. Hon är en kunnig företrädare för samerna i Stockholm. Tillsammans med henne aktualiseras nu frågor som rör församlingarnas och stif

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Fastställt av: Kyrkorådet 2009-12-10 Församlingsinstruktion Innehåll 1. Inledning 2. Omvärldsanalys 3. Församlingsidé 4. Pastoralt program för gudstjänst, undervisning, mission och diakoni 5. Kyrkliga

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kortedala församling

Församlingsinstruktion för Kortedala församling Församlingsinstruktion för Kortedala församling Illustration: Andreas Karlsson I församlingen finns tre prästbefattningar, en kyrkoherde och två komministrar samt två diakonbefattningar. I församlingen

Läs mer

Församlingsinstruktion. Antagen

Församlingsinstruktion. Antagen Församlingsinstruktion Antagen 2014-08-13 Programförklaring Identitet Församlingen har med sina 9 000 medlemmar en kyrkotillhörighet på ca 78 % av invånarna (2013). I arbetslaget finns 30 anställda varav

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Glanshammars församling Svenska Kyrkan i Glanshammar Innehåll sid Inledning... 3 1. Reglerna för församlingen och församlingens verksamhet som domkapitlet får besluta enligt bestämmelser

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR RAMSBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Ramsbergs församling är en landsortsförsamling med jordbruks- och skogsområden. De två större orterna är Ramsberg

Läs mer

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING

EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING EN PRÖVANDE FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR FRÖSÅKERS FÖRSAMLING Texten utgår från Verksamhetsbeskrivningar år 2014 samt Visioner och mål i Frösåkers församling 2015. Jämförelse har gjorts med Församlingsinstruktionen

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling

Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Vindelns församling - för hela livet! Församlingsinstruktion för Vindelns församling Den som dricker av det vatten jag

Läs mer

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen

Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Vägledning för arbetet med församlingsinstruktionen Församlingsinstruktionen ett grunddokument Varje församling ska ha en församlingsinstruktion och församlingar som ingår i ett pastorat ska ha en gemensam

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete.

Konfirmandverksamheten skall följa Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete. INLEDNING Denna församlingsinstruktion har utformats av kyrkoherden, förtroendevalda, anställda samt frivilliga medarbetare. Den skall ge uttryck för församlingens inriktning som sammanfattas i det pastorala

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling

Församlingsinstruktion. för. Fässbergs församling 1(6) Församlingsinstruktion för Fässbergs församling Fässbergs församling utgör eget pastorat och ingår i Mölndals kyrkliga samfällighet i Göteborgs stift. I pastoratet finns en befattning som kyrkoherde

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015

Fo rsamlingsinstruktion fo r Landeryds fo rsamling 2012 2015 Församlingsbeskrivning och Omvärldsanalys Församlingsbeskrivning Landeryds församling har de senaste 40 åren utvecklats från en landsbygdsförsamling utanför Linköping till en förortsförsamling med den

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Bilaga 1 till Kf 1, 2012-02-02 Församlingsinstruktion för Malungs församling i Västerås stift Godkänd av Malungs församlings kyrkofullmäktige 2012-02-02. Utfärdad av Västerås stifts domkapitel 2012- -.

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Att leda ideella medarbetare

Att leda ideella medarbetare Att leda ideella medarbetare Delaktighet I Bibeln framställs kyrkan bland annat som ett träd, vilket symboliserar visionen om människors gemenskap med varandra och Gud. När många människor inser att de

Läs mer

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013

Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 Församlingsinstruktion Ullångers församling 2010-2013 1. Vår omvärld Fakta: Invånare: 1177 Medlemmar i svenska kyrkan: 978 personer (per 091231). Ullångers församling bildar pastorat med Vibyggerå församling.

Läs mer

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet

Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Svenska kyrkan i Salem på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs lokala program för Salems församling 2014-2017 Innehåll Förord 3 Ledande ord för det lokala programmet 3 Svenska kyrkan i Salem 4 Församlingens

Läs mer

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling

F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N. för Göteborgs S:t Pauli församling Göteborgs S:t Pauli församling Församlingsinstruktion 2015 F Ö R S A M L I N G S I N S T R U K T I O N för Göteborgs S:t Pauli församling I församlingen finns tre prästbefattningar: en kyrkoherde och två

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Vinberg-Ljungby församling Innehåll Ramar för församlingens liv 2 Omvärldsbeskrivning 3 Pastoralt program 4 2 Ramar för församlingens liv Vinberg-Ljungby församling är en församling

Läs mer

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus

Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Doppastoral Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus Grundläggande förutsättningar Så här beskriver Kyrkoordningen (KO) dopet: Dopet är ett sakrament,

Läs mer

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion

Tim Meier, Alex & Martin/IKON. Församlingsinstruktion Tim Meier, Alex & Martin/IKON Församlingsinstruktion Lidingö församling 2016 Lidingö församling Lidingö församling är alla som tillhör Svenska kyrkan och som bor och vistas i Lidingö stad. Lidingö församlings

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Församlingsinstruktion för Hortlax församling

Församlingsinstruktion för Hortlax församling Församlingsinstruktion för Hortlax församling En församlingsinstruktion fungerar som grund för målarbetet i församlingen och denna är antagen under 2014 och kommer att revideras vid nästa kyrkoval. På

Läs mer

Församlingsinstruktion för Boo församling Godkänd av kyrkofullmäktige och kyrkoherde 2014-11-11 Utfärdad av domkapitlet 2014-12-10 ------------------------------------- Introduktion Kyrkans centrum och

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling

Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion partille pastorat 2015 Furulunds församling Partille församling Sävedalens församling församlingsinstruktion Inledning... 1-2 Omvärld... 3 församlingens grundläggande uppgift Gudstjänst...

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument

Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vision Husby församling vill vara en öppen katedral av glädje och helighet. Församlingsinstruktion Församlingens övergripande måldokument Vårt uppdrag, vår mission, är att vara kyrka i vår tid och i vår

Läs mer

Remiss svar Ny gemensam kyrka.

Remiss svar Ny gemensam kyrka. Gamla Uppsala Missionsförsamling 20101001 FÖRSLAG Remiss svar Ny gemensam kyrka. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Ett förslag till svar på remissen

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat

Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10. Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 1 Antagen av Kyrkorådet 2014-11-10 Antagen av Kyrkofullmäktige 2014-11-25 Församlingsinstruktion Landvetter Härryda pastorat 2 Församlingsinstruktion, en sammanfattning För Landvetter och Härryda församlingar

Läs mer

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015

Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Vada Sjökullar, Brottby Församlingsinstruktion Össeby församling 2015 Med omvärldsanalys Foto: Össeby-Garns kyrka I detta dokument används begreppet östra delen av Vallentuna kommun och med det menas Össeby

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION BURTRÄSK LÖVÅNGERS PASTORAT Burträsk Lövångers pastorat Församlingsinstruktion Innehåll Pastoratspresentation... 2 Slutsatser omvärldsanalys... 3 Slutsatser barnkonsekvensanalys...

Läs mer

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling

Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Församlingsinstruktion för Ransbergs församling Vad är vi? Att vara församling är att dela en tro. Vi tror på Gud som skapat världen och att hela skapelsen därför är viktig: natur, miljö, människor och

Läs mer

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018

Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppsala stifts strategidokument 2015-2018 Uppdrag och övergripande vision Stiftets grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Stiftet har också förvaltande uppgifter 1. Det

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation

Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Inledning Historisk tillbakablick Församlingens organisation Församlingsinstruktion för Danmark-Funbo församling Beslutad av Danmark-Funbo församlings kyrkofullmäktige och av kyrkoherden den 20120510 Fastställd av Uppsala Domkapitel 20121206 Inledning Historisk

Läs mer

Kyrklig samverkan i Visby stift

Kyrklig samverkan i Visby stift SAMHÄLLSINFORMATION TILL HUSHÅLLEN Kyrklig samverkan i Visby stift Vi värnar om en öppen folkkyrka som tar ansvar i samhället. Kyrkan ska synas, höras och vara tillgänglig för alla. Dess främsta uppgift

Läs mer

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret

Handlingsplan. för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret TROLLHÄTTANS PASTORAT Handlingsplan för konfirmandarbetet Tillkommen i ett pedagogiskt projekt under läsåret 2010-2011. Ett erbjudande till dig som är nyfiken på livet, kristen tro och vad det kan betyda

Läs mer

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN

I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA.. EN LITEN BOK FRÅN I VÅR KYRKA FINNS NÅGOT FÖR ALLA Vi vill vara konkreta i vårt sätt att arbeta tillsammans; förtroendevalda, ideella och anställda. Framtidens kyrka måste göras av oss tillsammans.

Läs mer

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016

Församlingsinstruktion för. Angereds församling. Göteborgs stift 2016 Församlingsinstruktion för Angereds församling Göteborgs stift 2016 1 Innehåll Angered - en del av världen Att vara kyrka i Angered Mission - ett fredsarbete Gudstjänster som berör Lärande undervisning

Läs mer

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling

Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Församlingsinstruktion för Kungälv-Ytterby församling Inledning Kungälv-Ytterby församling utgörs av centralorten i Kungälvs kommun. Bygden har gamla och stolta anor och kännetecknas av att vara ett gränsland.

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud.

Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud. Möt andra. Möt dig själv. Möt Gud. Församlingsinstruktion för Viby församling, Strängnäs stift. Utfärdad 2009 Uppdrag 1. I mer än 800 har Vibyborna haft kyrkobyggnad och präst. Genom hundradena har bygdens

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling

Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Skäggetorps församling Församlingsinstruktion Världen vi lever i omvärldsbeskrivning Skäggetorps församling utgörs av stadsdelen Skäggetorp och Tornby och ett område norr om järnvägen

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Remiss svar: Ny gemensam kyrka.

Remiss svar: Ny gemensam kyrka. 20101014 Remiss svar: Ny gemensam kyrka. Från Gamla Uppsala Missionsförsamling. Beslut vid församlingsmöte. Remiss från Metodistkyrkan i Sverige, Svenska Baptistsamfundet och Svenska Missionskyrkan. Några

Läs mer

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs.

VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. VI SÖKER DIG SOM: o Har ett hjärta för barn och ungdomar och vill bli en del av deras vardag här i Vännäs. o Är trygg i din egen tro och vill och kan dela den med andra. o Vill vara spindeln i nätet för

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion För att världen ska leva Församlingsinstruktion Visby domkyrkoförsamling 2012 Visby domkyrkoförsamling Norra kyrkog. 4 621 55 Visby Tel. 0498-20 68 00 E-post. visby.domkyrko@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkan.se/visby

Läs mer

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås

Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum. 2. David Sandén, Hallsås Nomineringslista för val till kyrkofullmäktige i Lerums församling. 1. Anita Borke, Lerums centrum 2. David Sandén, Hallsås 3. Anna Karin Jönbrink, Lilla Bråta 4. Sven Larsson, Hallsås 5. Lena Backlund,

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING GODKÄND I FÖRSAMLINGSRÅDET 4.10.2016 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 1. Esbo kyrkliga samfällighets verksamhetsidé för Kyrkan i Esbo är enligt den strategi som blivit godkänd

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion Svenska kyrkan Lidingö församling Stockholms stift dop i lidingö kyrka konfirmation i breviks kyrka FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Lidingö församling, Svenska kyrkan Innehåll 2. Förord

Läs mer

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD!

ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! ALLTID SEDD ALLTID ÄLSKAD! Utdrag ur Handlingsplan för dopuppföljning 0-18 år i Vantörs församling 2011 Omvärldsbeskrivning av Vantörs församling ur perspektivet Barn & Unga Vantörs församling 1957 delade

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro

Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro 1 (7) Svenska kyrkans strategi för digital kommunikation och närvaro Inledning Svenska kyrkan ska vara ett redskap för Guds rike, och i varje

Läs mer

S:t Eskils Katolska församling

S:t Eskils Katolska församling S:t Eskils Katolska församling Månadsbladet Maj 2010 Välkommen till S:t Eskils Katolska Församling Den heliga mässan firas i regel varje dag kl. 18.30, utom torsdagar, och fredagar firas mässan kl.12.00.

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING

FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 FRAMTIDSREDOGÖRELSE FÖR ESBO SVENSKA FÖRSAMLING 2017-2021 Verksamhetsidé (ur strategin): Grunden för verksamheten i Esbo församlingar utgörs av

Läs mer

välkommen till dop var du än står i livet

välkommen till dop var du än står i livet välkommen till dop var du än står i livet Du är sedd, du är älskad finns det något vackrare att säga? Det är precis detta som vi säger till alla barn och vuxna när de döps i vår församling. Lerums församling

Läs mer

Sjöviks folkhögskola aug

Sjöviks folkhögskola aug 16 Sjöviks folkhögskola 11-14 aug PROPOSITIONER 2016 PROPOSITION 2016:1 PRELIMINÄR VERKSAMHETSINRIKTNING 2018 Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf: Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

Församlingsinstuktion Gärdhems församling

Församlingsinstuktion Gärdhems församling Församlingsinstuktion Gärdhems församling Kapitel 2 Omvärldsbeskrivning och analys Kapitel 1 Gärdhem teologisk grundsyn Svenska kyrkan i Gärdhem, Gärdhems församling, är en del av Trossamfundet Svenska

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion

Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Östmarks församling Östmarks församlings församlingsinstruktion Godkänd i Östmarks församlings kyrkofullmäktige i april 2011. Antagen av Karlstads stifts Domkapitel i september 2011. Innehållsförteckning:

Läs mer

Församlingsinstruktion i Ås församling

Församlingsinstruktion i Ås församling Församlingsinstruktion i Ås församling 1. Omvärldsanalys Invånare/kyrkotillhöriga: 2 600 invånare; 2249 kyrkotillhöriga (31.12.2006) Åldersstruktur: ca 30% under 18 år, ca 11 % över 65 år Social struktur:

Läs mer

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Att vara internationellt ombud

Att vara internationellt ombud Att vara internationellt ombud Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla

Läs mer

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen.

En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar - mig, dig och världen. Equmeniakyrkan är en ung kyrka i Sverige med en nästan 200-årig historia. Tillsammans med miljarder kristna över hela

Läs mer

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping

Biskop Anders predikan. Den Heliga Familjens Fest. 30 december S:t Olai, Norrköping Biskop Anders predikan Den Heliga Familjens Fest 30 december 2013 S:t Olai, Norrköping På juldagen firade vi med stor glädje att Gud har blivit människa för vår skull. Idag på söndagen efter jul firar

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Ideellt ledarskap i kyrkan

Ideellt ledarskap i kyrkan Ideellt ledarskap i kyrkan Ettårigt ledarskapsprogram för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Bakgrund Kännetecknande för kyrkans arbete är att det bärs av idealitet, sprunget ur personligt engagemang

Läs mer

Församlingsinstruktion för Askims församling

Församlingsinstruktion för Askims församling Församlingsinstruktion för Askims församling I församlingen finns sex prästbefattningar: en kyrkoherde och fem komministrar samt fem diakonbefattningar. Stiftsstyrelsen har beslutat att minst fem komministerbefattningar

Läs mer

Tio tumregler för god ekumenik

Tio tumregler för god ekumenik Tio tumregler för god ekumenik Att leva som kristen är att leva befriad. Ändå reser vi murar, misstänkliggör och skyggar för varandra också kristna syskon emellan. Gud kallar oss att bryta upp från dessa

Läs mer

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION VISIONER & MÅL I JOHANNEBERGS FÖRSAMLING VAD VILL VI? VART ÄR VI PÅ VÄG? EN PRESENTATION AV VÅR FÖRSAMLINGSINSTRUKTION Hur hittar vi rätt? Har du någon gång undrat varför kyrkan finns? Varför behövs den?

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat

Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat Församlingsinstruktion 2011 för Åsarps församling i Floby pastorat 1. Vad är vi? Församlingen är ett uttryck för Guds nåd. Där bjuds, fritt och för intet, evangeliet för vem som vill höra. Församlingens

Läs mer

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg

TRELLEBORG. Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg TRELLEBORG Tillsammans Föreningsliv och kommun i samverkan för ett levande Trelleborg Tillsammans Trelleborg Tillsammans är en lokal överenskommelse om samverkan mellan Trelleborgs kommun, föreningar

Läs mer