Församlingsinstruktion för Vallentuna församling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Församlingsinstruktion för Vallentuna församling"

Transkript

1 Församlingsinstruktion för Vallentuna församling Att Göra Kristus Synlig SVENSKA KYRKAN VALLENTUNA FÖRSAMLING Verksamhetsidén: att Göra Kristus synlig genom Dialog - Bemötande - Learning by doing Balans mellan Aktivitet och Stillhet Syftet med allt församlingsarbete är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av detta. (KO, Andra avdelningens inledning)

2 Innehållsförteckning Förord s Sammanfattning s. 4 Inledning s. 4 Varför församlingsinstruktion s. 4 Omvärld s. 5 Miljö s. 5 Verksamhet s. 6 Idealitet och samverkan s. 6 Perspektiv framåt s Kort presentation av församlingens verksamheter s. 7 Gudstjänsten s. 7 Kyrkomusiken s. 7 Förskolearbetet s. 8 Skolkyrkan s. 8 Ungdomsarbetet s. 8 Konfirmandarbetet s. 9 Det diakonala arbetet s. 9 Vallentunadialogen s. 9 Lekmannakåren s. 10 Syföreningar s. 10 Ekumenik s. 10 Internationella gruppen s. 10 Intern och extern kommunikation s. 10 Kyrkogårds- och fastighetsförv. s Församlingens pastorala program s Gudstjänsten s Diakoni s Undervisning s Mission s Regler för fortbildning s Domkapitlets regler s Verksamhet på andra språk s. 14 (inklusive teckenspråk) Verksamhet på finska s. 14 Verksamhet på samiska s. 14 Verksamhet på teckenspråk s Samverkan med andra församlingar s Uppföljning och undertecknande s. 15 Bilaga: Projekt Bällstaberg Förord Det har alltid varit kyrkans situation att orientera sig i en föränderlig värld, i ny tid. Det gäller förstås också den del av den världsvida kyrkan som vi kallar Vallentuna församling. Nyorientering utan att förlora sitt fokus, Att göra Kristus synlig. Det finns alltid risker i en sådan orientering. Den ena är att kyrkan och hennes språk och sätt att vara blir så annorlunda att ingen begriper vad hon har med omvärlden att göra. Den andra risken är att kyrkan blir så utslätad och anpassad, så att hon slutar att beröra, slutar att vara det friska saltet. Risken finns också att dras in i den allmänna världens försök att rationalisera, slimma sina organisationer. I en församling måste god tid finnas till både eftertanke och stillhet. När vi nu har arbetat med en ny församlingsinstruktion har intentionen varit att den skall vara så koncentrerad som möjligt. Detta för att motverka att det blir ett dokument som blir liggande i en låda. Tanken har också varit att göra en kort sammanfattning i ett format, som är lätt att bära med sig. Detta också som ett led i att församlingsinstruktionen skall bli ett redskap i församlingens kontinuerliga utveckling. Enligt kyrkoordningen skall en församling fira Gudstjänst, bedriva Diakoni, Undervisning och Mission. De tre första känns på ett vis enkla. Mission är det svårare begreppet. Det är just det begreppet som jag vill att församlingen framöver skall reflektera över. Kanske på ett sätt återerövra. Mission som uppdrag, hur ser det ut? När vi talar om Mission skall det kunna relateras till både gudstjänsten, diakonin och undervisningen. Uppdraget att göra Kristus synlig finns i helheten. Vi måste mer och mer bli medvetna om att det inte handlar om vår mission, vare sig anställdas, förtroendevaldas eller Att Göra Kristus Synlig frivilligas, det handlar om Guds mission. I den inbegrips allt kyrkans folk. Sedan finns de olika ansvarsområdena. Förr hette det den dubbla ansvarslinjen. Nu kallas den den gemensamma ansvarslinjen. Jag skulle snarare vilja kalla den den tredelade ansvarslinjen, där alla de som vill göra en ideell insats är den tredje delen. Åt det hållet skulle jag vilja att Vallentuna församling strävar, och även avsätter tid för reflektion hur missionsuppdraget förändras över tid. Mission kan inte begränsas till kyrkans internationella uppdrag, hur viktigt det än är. Mission handlar alltid om det som finns långt borta och det som finns i vår omedelbara närhet. Som med allt, när det gäller arbete i församling, vill jag hitta den goda balansen. Balansen mellan bön och arbete om man så vill. Balansen mellan att vara i full verksamhet och att bara vara i stillhetens eftertanke och reflektion. Så, för den kommande perioden finns några huvudområden som jag som kyrkoherde känner är viktiga. Det handlar om balansen som jag talat om. Det gäller reflektionen över begreppet mission, som sin tur för med sig hur vår syn på församlingen tar sig uttryck. Det gäller utvecklandet av en god struktur för de som vill göra ideella insatser. Det handlar också om att fortsätta att utveckla samverkan med kommunen och andra organisationer. Vallentuna församling har att kontinuerligt orientera sig i sin föränderliga omvärld. Alltid med uppdraget att Göra Kristus synlig. Vallentuna Nils Rune, kyrkoherde

3 1. Sammanfattning Inledning Den 1 januari 2006 upphörde Vallentuna kyrkliga samfällighet. Av de fyra församlingarna, Markim, Orkesta, Frösunda och Vallentuna bildades en ny: Vallentuna församling. Organisationsmässigt har vi alltså ett kyrkofullmäktige, ett kyrkoråd, en kyrkogårds- och fastighetsnämnd, och en valnämnd. Kyrkoherden har det övergripande ledningsansvaret. Uppdraget, verksamhetsidén, för anställda, förtroendevalda och frivilliga är, att Göra Kristus synlig. Det måste ske utifrån de förutsättningar som finns just i vår miljö. Vallentuna som en gammal kulturbygd, med sina fyra medeltida kyrkor, med sin karaktär av både landsbygd och tätort. Vallentuna är också en inflyttningskommun. Hur påverkar det vårt sätt att låta arbetet på ett tydligt sätt Göra Kristus synlig? Hur finner vi en bra balans mellan tätort, nybyggda områden och landsbygd? Det är ett par grundläggande frågor som skall hållas levande. För att dessa frågor skall kunna hållas vid liv måste församlingen ständigt utveckla den gemensamma ansvarslinjen, samtidigt som det ideella arbetet utvecklas. Inom en period av 3-5 år kommer centrala Vallentuna att förändras. I korthet innebär det att Väsbyvägen läggs i tunnel. En överdäckning kommer att ske, vilket innebär att vår kyrkby återknyts till den centrala delen. Symboliskt kan det ses som att centrum och kyrkby återigen knyts samman. Ibland måste även de självklara sakerna uttalas, nämligen den att kyrkan är en viktig del av samhället. I vårt sätt att Göra Kristus synlig behövs både saltet och ljuset. Kyrkans röst måste vara tydlig och klar i existentiella frågor. Kyrkan måste våga ge röst åt de som ingen röst har. Kyrkan måste slå vakt om både människovärde och den människosyn som grundar sig i evangeliet. Jesus mötte varje människa precis där hon fanns just i mötet. Jesu möte med kvinnan vid Sykars brunn är bara ett exempel på detta. (Joh. 4:7ff) Varför församlingsinstruktion? Egentligen finns instruktionen redan på många ställen i evangeliet. Den tydligaste ligger i dop- och missionsbefallningen: Åt mig har givits all makt, gå därför ut.... I en instruktion måste då ligga alla frågorna som innehåller ett hur, eller på vilket sätt skall detta göras. Just där ligger det viktiga med en Församlingsinstruktion. Alla församlingar har olika förutsättningar både kulturellt, geografiskt och när det gäller personella och ekonomiska resurser. I alla församlingar förändras över tid vissa av dessa förutsättningar. Det som inte förändras är de grundläggande uppgifterna: att fira Gudstjänst, att bedriva Undervisning, Diakoni och Mission. I instruktionen skall ligga, som vi ser det, inriktningar för olika områden, inte preciserade planer. Det hör till Verksamhetsplanerna. Att varje församling skall ha en församlingsinstruktion är ett åläggande som är formulerat i kyrkoordningen. Omvärld Vallentuna är en växande kommun. Det väcker förstås frågorna hur vi skall möta de nya behov som finns i nybyggda områden. Skall församlingen satsa på nya lokaler? Det som just nu är aktuellt i Vallentuna är Bällstaberg. Under den pågående mandatperioden kommer församlingen att hyra en mycket centralt och bra belägen lokal. Den beräknas stå klar under augusti månad Om några år kommer Nyby att vara ett område där vi måste ta ställning till hur vi möter behoven och hur vi syns i nya områden. Frågorna med hur och på vilket sätt blir åter aktuella. I vår instruktion binder vi oss inte vid en lösning. Från tid till annan får vi ta ställning till, på vilket sätt Kristus kan göras synlig i hela församlingen. Det måste ske utifrån aktuella ekonomiska och personella resurser. I perspektivet finns hela den geografiska församlingen med sin karaktär av landsbygd och tätort, och framför allt församlingens medlemmar. Det är alla medlemmarna som är den största och viktigaste tillgången. I den tillgången finns både de som älskar sin kyrka, de som är indifferenta och de som är mer eller mindre kritiska. Miljö Kyrkbyn i Vallentuna erbjuder en fantastiskt fin yttre miljö. Här finns allt samlat. Förutsättningarna är goda. När det gäller den inre arbetsmiljön, så är också den god med bra arbetsrum och uppdaterad teknisk utrustning. Arbetsklimatet i och kring vår kyrkby är i grunden gott, och kan utvecklas. Vi bör i ännu högre grad bli medvetna om vikten av ett gott bemötande. Det gäller både telefonkontakter och när församlingsbor besöker oss. Bemötandefrågan är central och den börjar med hur vi som anställda, förtroendevalda och frivilliga möter och bemöter varandra. Det är säkert svårt att nå fram till det som utomstående sa om de första kristna, se hur de älskar varandra, men den inriktningen är klar. Det som handlar om arbetsklimat och bemötande, har effekt på hur vi kan Göra Kristus synlig. När det gäller miljöarbetet kan det skärpas ytterligare. En fråga vi måste ställa oss är: Hur tar vi ansvar för vår del av förvaltningen av jordens resurser? Källsorteringen kan utvecklas, så att återvinning kan ske. Rättvisemärkta varor kan inhandlas i större utsträckning, så att arbetare i andra länder kan få en skälig inkomst av sitt arbete. Vi kan bli noggrannare när det gäller pappersförbrukning, elförbrukning, så att gemensamma resurser sparas och våra utsläpp av växthusgaser reduceras. I varje äskande till nästkommande års budgetar skall finnas med, hur var och en tänker när det gäller att hushålla med egna och gemensamma resurser

4 Verksamhet Vallentuna församling har en omfattande verksamhet. Allt ifrån barn, ungdomar och äldre. Genom gudstjänster och diakoni, genom undervisning och mission. Musiken och körerna är en omistlig del. Informationssidan med intern och extern kommunikation. Administrationen med allt sitt nödvändiga servicearbete. Gårdsvärdssidan med all aktivitet, både intern och extern, som förekommer i Mathiasgården, Klockargården och Stefansgården. Här finns också Orkesta bygdegård, Markims församlingshus och vår nya lokal i Bällstaberg. Kyrkogården har sin del av uppdraget, liksom många frivilliggrupper. Här vill vi kort reflektera över mängden av aktiviteter. Självklart är det något gott att det händer mycket och det är lika viktigt att söka och finna balansen mellan aktivitet och stillhet. Lika viktigt som att ha en stor och omfattande verksamhet, är att söka och finna tid för både eftertanke, stillhet och reflektion. Dessa tre är i sig en central aktivitet. I en tid då vi kommunicerar blixtsnabbt, då vi helst skall vara tillgängliga dygnet runt, är det viktigt att bilda mönster som finner den goda balansen mellan aktivitet och stillhet. I det avseende skulle församlingen kunna vara en motbild i ett snabbt och effektivt samhällsmaskineri. Förebilden finns redan i evangeliet. Jesus drog sig ofta undan, endera ensam eller med sina lärjungar. Inte bara för vilans skull, utan också för att söka stillheten. Idealitet och samverkan En framtidsfråga för församlingen gäller hur vi kan bereda mark för ideella insatser som församlingsbor vill göra. Vi behöver under innevarande period skapa en god struktur för frivilligarbetet. Frågan har egentligen inget att göra med de ekonomiska aspekterna, utan är mer en ideologisk fråga. Hur tänker vi kring begreppet församling? Det är ett samtal som bör föras mellan anställda, förtroendevalda och de som gör ideella insatser. Redan idag samverkar vi på olika sätt med andra organisationer och med Vallentuna kommun. Det hör också till det område som kan utvecklas och stödjas. Perspektiv framåt Landsbygden behöver tätorten och tätorten behöver landsbygden. Egentligen har Vallentuna församling den unika möjligheten att utveckla samspelet mellan dessa båda storheter. Områdena kring Markim, Orkesta och Frösunda har i den nya organisationen fått sina sockenråd. När dessa råd breddas, kan en god utveckling ske. De kan komma att fungera som idébanker och tankesmedjor. Även Vallentuna har sitt sockenråd, som tillvaratar frågorna kring Vallentuna kyrka. I det här sammanhanget vill vi ta upp en vision. Den handlar om just balansen mellan tätorten och landsbygden. Drömmen handlar om Frösundagården. Den skulle kunna utvecklas till en oas, där många kunde finna tid till stillhet, eftertanke och reflektion på olika sätt. Frösundagården med kyrkan som granne skulle kunna bli en plats där människor kan föra samtal kring både sorg och glädje, vardagsstress och oro. En plats för korta retreater, en plats där församlingens Ionagrupp skulle kunna ha sin bas. I perspektivet framåt finns också utvecklingen inom Bällstabergsområdet med. Eftersom församlingen inte kommer att nyanställa under åren framåt, måste verksamhet i Bällstaberg bedrivas med befintlig personal. På ett naturligt sätt kommer då tankar kring engagemang av frivilliga insatser in. Lokalen i Bällstaberg skulle kunna bli basen för ett pilotprojekt, där församlingsmedlemmarna tar ett eget och större ansvar för olika aktiviteter. De som i församlingen har ansvar för barn- och ungdom, mellanåldrar och äldre, musik och sång, kan då mer bli organisatörer, inspiratörer och handledare för grupper av frivilliga. Det är också en vision, som får ha sin grund i verksamhetsidén: Att göra Kristus synlig. 2. Kort presentation av församlingens verksamheter Gudstjänsten Varje vecka firas huvudgudstjänst, såsom kyrkoordningen föreskriver, varje söndag och helgdag i Vallentuna, samt varje söndag i någon av kyrkorna i Markim, Orkesta eller Frösunda. Nattvard firas varannan söndag i Vallentuna kyrka och varannan i någon av de mindre. Under perioden kommer arbetet med utvecklandet av gudstjänsten att pågå, där tradition och nytänkande skall gå hand i hand. I och med att koret i Vallentuna är under omgestaltatning, med bl a ett mobilt altare, kommer flexibiliteten att bli bättre. Det kommer att vara värdefullt för framför allt Vardagsgudstjänster, Minstingsgudstjänster, och Mitt i livetgudstjänster, för att ta några exempel på speciella gudstjänster. Temaguds-tjänster med stort lekmannainslag kan förekomma två till tre gånger per år. Kyrkomusiken Vallentuna har ett rikt utbud av kyrkomusik som är en omistlig del i församlingens liv, både när det gäller medverkan i gudstjänster och de egna konserterna. Vocales, Trifolium och Vallentuna

5 Gospel är vuxenkörerna. Alla med lite olika inriktning. I Youth Gospel och Ensemblen finns ungdomarna. Youth Gospel med inriktning på gospel, som namnet antyder, och Ensemblen mer på klassisk musik. Dessutom finns barnkören Körkompisar. De båda Gospelkörerna drivs i samarbete med Åbybergskyrkan.(Svenska Missionskyrkan). Vi stöder också Tuna-kören, som är en intressekör i PRO. Förskolearbetet 2003 invigdes församlingens heltidsförskola Pärlan. Prästgården hade byggts om. Där finns nu två avdelningar med tillsammans 31 barn. Det är det maximum som lokalerna tål. Vi har en god täthet, c:a 5 barn/vuxen. Öppen förskola bedrivs 5 dagar i veckan. måndag och fredag förmiddag, 9-12 i Lindholmen (Hembygdsgården), tisdag-torsdag i Mathiasgården, Måndagar är det babycafé och fredagar föräldracafé i Mathiasgården. Sångoch rytmikgrupper hålls i Klockargården. Kontakt hålls med kommunens förskolor, som regel-bundet inbjuds till vardagsgudstjänster, kyrkvandringar och påskoch advents-gudstjänster. En gång per termin inbjuds alla som döpts under senaste halvåret till en dopfest. Den tar sin början i kyrkan med en kort gudstjänst, där alla präster tillsammans med ansvarig pedagog och musiker medverkar därefter fortsätter festen i Mathiasgården. Också denna är en del av församlingens dopuppföljning. Skolkyrkan Vallentunas skolor, från förskoleklasser till gymnasiet, är fördelade mellan församlingens komministrar. Huvudansvaret när det gäller låg- och mellanstadierna har en av församlingspedagogerna, som regelbundet besöker de olika skolorna. Den kontakten resulterar i att skolklasser kommer till kyrkan på bibel-, kyrk- och kyrkogårdsvandringar. Skolorna inbjuds också till advents- och påskgudstjänster. Två gånger varje år kommer också särskolan till gudstjänster med efterföljande fika och sångstund. domarna träffas onsdagskvällar, som inleds med mässa kl i Vallentuna kyrka. Ofta är det som deltar i mässan. Därefter är det olika aktiviteter. De senaste årens ledarutbildning har haft mellan deltagare. Efter utbildning får de vara ledare på församlingens konfirmandläger. Konfirmandarbetet För närvarande konfirmeras c:a 50% av varje årskurs. Trenden är stigande. Under kommer församlingen att ha två veckoläsningsgrupper, en Åregrupp och tre stora sommargrupper. Många av dem som konfirmeras stannar efter konfirmationen kvar i ungdomsarbetet. Det diakonala arbetet Det diakonala arbetet har sin huvudinriktning på arbetet med äldre. Besök görs och andakter firas regelbundet på äldreboenden. Diakonin skapar också mötesplatser. Det kan t ex röra sig om Leva vidare-grupper. Församlingen är genom diakonin engagerad i Väntjänsten. Till området diakoni räknar vi också Familjerådgivningen. Vi har två familjerådgivare (75 resp. 20% tjänst). Under två års tid har församlingen drivit ett projekt riktat mot företag och förvaltningar. Detta har resulterat i ett utökat kontaktnät. Det har också inneburit en utveckling av Miniretreater, dagar för Kropp och själ och Frälsarkranskurser. Vi vill fortsätta att satsa på och ut utveckla det arbetet. Ungdomsarbetet Svenska kyrkans unga (SKU) har en stor verksamhet. En stabil minior/juniorgrupp i Markim och en stor grupp ungdomar som träffas regelbundet i Stefansgården. Till det Kick-off -läger som hölls i oktober 2006 hade 110 ungdomar anmält sig och flera stod på kö. Ung- Vallentunadialogen Vallentunadialogen är ett samarbetsprojekt mellan Åbybergskyrkan och Vallentuna församling. Varje termin arrangeras tre caféföredrag med aktuella och spännande teman och föreläsare. Dessutom anordnas en motsvarande kväll för årets konfirmandföräldrar. Några Dialoggrupper träffas regelbundet

6 Lekmannakåren Lekmannakåren är en viktig del i det frivilliga arbetet inom församlingen. Man träffas regelbundet c:a 4-5 gånger per termin på tisdagskvällar. De senaste terminerna har samverkan varit ett grundtema. Syföreningar I församlingen arbetar två syföreningar. En i Vallentuna centralt och en i Markim. Dessa träffas regelbundet och har sina respektive basarer/auktioner i adventsoch jultid. Ekumenik Vallentuna församling samverkar tillsammans med Åbybergskyrkan (Missionskyrkan), Pingstkyrkan och Norrortskyrkan i Ekumeniska rådet. Rådet träffas c:a tre gånger per termin för planering av gemensamma aktiviteter och samtal. Exempel på stående gemensamma uppgifter är att planera och genomföra den ekumeniska bibeldagen i januari, en ekumenisk påsk-nattsmässa och en pilgrimsvandring i aug/sept. Internationella gruppen Församlingen tar aktiv del i kyrkans internationella engagemang genom Svenska kyrkan i utlandet (SKUT), Svenska kyrkans mission (SKM) och Lutherhjälpen. I Mathiasgården finns möjligheten att köpa Sackeusvaror. Sackeus står för en rättvisare världshandel, Fare trade. Intern och extern kommunikation Communicare är den interna informationskanalen som kommer varannan vecka till både anställda, förtroendevalda samt ideella. Kyrknyckeln - vår församlingtidning - utges fyra gånger per år och delas ut till samtliga hushåll i församlingen. För övrigt bistår informatören med affischer, agendor, utställningar, trycksaker, vår hemsida på internet, agendor, månadsblad, annonser etc. Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen Församlingen har fyra medeltida kyrkor med tillhörande kyrkogårdar och ett antal fastigheter att underhålla. Vi har fastställda och långsiktiga planer för både underhåll och den löpande skötseln. Projektering för utökning av kyrkogården vid Vallentuna kyrka pågår. 3. Församlingens pastorala program Syftet med allt församlingsarbete är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är ett stöd för och en konsekvens av detta. (KO, Andra avdelningens inledning) 3.1. Gudstjänsten I gudstjänsten skall Kristus göras synlig genom olika språk och tilltal. Där finns ordet och sakramenten, där finns sången och musiken. Där finns också det liturgiska språket och själva kyrkorummets språk. När det gäller det sistnämnda, så talar våra kyrkor/kyrkorum till oss på olika sätt. Detta i sig kan göra att gudstjänster kan utformas på olika sätt i våra olika kyrkor. Omgestaltningen av koret i Vallentuna kyrka kommer att bidra på ett positivt sätt till en större delaktighet. Delaktighet Gudstjänsten skall präglas av delaktighet, så att den inte uppfattas som en föreställning som några håller inför publik. Uttrycket att, Förutom Dig själv medverkar, är bra. Det visar detta självklara, att i gudstjänsten är alla delaktiga. Att kontinuerligt arbeta med gudstjänstens utformning för att skapa större delaktighet och samhörighet. Dessutom vill vi utveckla kyrkkaffet, så att det kan bli en uppföljning av gudstjänsten. Att ta hänsyn till våra olika kyrkors möjligheter vad avser kyrkorummet. Att olika grupper skall kunna ta eget ansvar för vissa gudstjänster, t.ex förtroendevalda eller de som bor i ett visst bostadsområde etc Temagudstjänster. Att fortsätta att utveckla Mitt i livet -gudstjänsten Diakoni Genom diakonin skall Kristus göras synlig i de konkreta handlingarna. Vår möjlighet är att försöka se vår medmänniska med den blick som Gud ser henne. I många av Bibelns berättelser finns grunden för uppdraget, t.ex den om Den barmhärtige samariern. Ett diakonalt förhållningssätt får inte avgränsas bara till enskilda verksamheter, utan gälla hela församlingens arbete. Det är också viktigt att den diakonala omsorgen inte fråntar den enskilda människan hennes eget ansvar, utan att insatser snarare syftar till uppmuntra till än större eget ansvar. Internationell diakoni Som församling är vi insatta i ett större sammanhang. Församlingen kan sägas ha ett ansvar globalt sett. Det tar vi framför allt genom Svenska kyrkan i utlandet, Svenska kyrkans mission och Lutherhjälpen. Under perioden ( ) placerar församlingen kr varje år i Kyrkornas U-fond. När det gäller en församlings ansvar gäller det att inte tappa fokus för den nöd som finns i närområdet och inte heller tappa fokus för den globala nöden. Med andra ord handlar det om att söka den goda balansen

7 mellan närperspektiv och globalt perspektiv. I det sökandet efter den goda balansen skall en församling alltid vara opinionsbildare på olika sätt. Delaktighet och idealitet Inom diakonin finns stort utrymme för ideellt engagemang. Uppdraget att förmedla Guds kärlek och omsorg får inte begränsas till anställda. En strävan inför framtiden måste vara att skapa en god struktur för det ideella engagemanget. Därigenom kan också skapas en känsla av större delaktighet och inflytande för de som vill ta ansvar för olika uppgifter. Skapa en hållfast struktur för och utöka det ideella engagemanget. Det kan bl a innebära att forma en skriftlig överenskommelse om tidsperiod och innehåll i ett åtagande. Skapa en god struktur för möjlighet till kyrktaxi. Konsolidera och utveckla redan befintligt arbete. Arbete i Bällstaberg. Att våga finnas nära, då en medmänniska förlorar fotfästet i tillvaron. Att synas i nya bostadsområden Undervisning Tre begrepp är centrala i att Göra Kristus synlig genom undervisningen. Dialog är det första. Det måste finnas tider och platser där vi får mötas för samtal och dialog. Där vi får dela både erfarenheter och kanske livsberättelser. Det andra är bemötande. Vi förmedlar någonting inte bara genom det vi säger, utan också genom vårt sätt att vara. Hur vi bemöter varandra speglar både vår människosyn, vår gudsbild och vår tro. Det tredje begreppet är Learning by doing. Mycket av det som finns i kyrkan, i den kristna tron, kan inte förklaras i ord utan måste provas. Vi vill på ett lekfullt och fantasifullt sätt skapa nya möjligheter att lära känna oss själva, andra människor och Gud. Det är viktigt att denna kreativitet får utrymme i undervisningen. Den undervisande delen är också viktig inom gudstjänstens ramar. Delaktighet och idealitet Kyrkan och den kristna tron och traditionen bär på en stor skatt av kunskap. Bibelns berättelser är på ett sätt tidlösa och kan idag hjälpa människor att på olika sätt vara livstydande. Det är viktigt att synliggöra att denna skatt av kunskap inte bara förvaltas av de som har sin anställning i församlingen. Här finns stora möjligheter till engagemang av frivilliga att dela både erfarenheter och tro. Åter igen måste understrykas att församlingens medlemmar är dess främsta tillgång och resurs. Att finna vägar för frivilligt engagemang i undervisningens sammanhang. Att skapa ökande möjligheter för grupper av juniorer och miniorer att träffas. Att skapa utrymme för ett utökat antal konfirmander och ungdomar som stannar kvar efter konfirmationen. Att satsa på studiecirklar, gärna ledda av frivilliga Mission Mission är inget lätt ord att använda. För många handlar det om den verksamhet som bedrivs långt borta. Mission betyder uppdrag. Och uppdraget är inte bara det som sker långt borta. Uppdraget för oss i Vallentuna församling är att Göra Kristus synlig, både här och där. Till kyrkans uppdrag, mission, hör att orientera sig i nya tider, i ny omvärld. Det är viktigt för varje församling att reflektera över sitt missionsuppdrag. Det gör vi, när vi försöker gå i Jesu fotspår, när vi fullt ut vågar stå för vår kyrkas budskap. Delaktighet och idealitet I dopet, som utgör grunden för tillhörigheten i församlingen, kallas de döpta att vara Kristi lärljungar. Alla döpta, med sina olika gåvor och erfarenheter, utgör tillsammans församlingen. Det blir alltså vårt gemensamma ansvar och uppdrag. Därför är det åter igen viktigt att stryka under att många ges tillfälle att Göra Kristus synlig, gå i Jesu fotspår. Både här och där. Att reflektera över innehållet i begreppet Mission. Jfr Den första kristna kyrkan. Skapa en Svenska kyrkans grundkurs för förtroendevalda och frivilliga. Att reflektera över begreppet församling. Undvika uppdelningen i vi och dom. Själavård Uppgiften att bedriva själavården riskerar att hamna mellan stolarna när man beskriver församlingens uppgift utifrån de fyra grundpelarna. Ändå är det ju så att själavården utgör en viktig del i själva grunden att vara kyrka och församling. Det är lätt att relatera själavård till gudstjänst, diakoni, undervisning och mission. Utgångspunkten för kyrkans själavård är det förhållningssätt Jesus hade i mötet med människor. Förmågan att möta varje enskild människa precis där hon var och vara beredd att lyssna till hennes berättelse. Så får vi göra, vara beredda att lyssna till en medmänniskas livsberättelse och dela hennes frågor, oro och utsatthet

8 Det själavårdande samtalet kan ta form när vi minst anar det och det behöver inte involvera vare sig präst eller diakon. Däremot är det viktigt att präster och diakoner finns tillgängliga för samtal inom tydliga ramar. Kunskapen om prästens absoluta tystnadsplikt är väl förankrad även bland de som har få kontakter med kyrkan. Det är viktigt att vi förvaltar det förtroendekapital som här finns investerat. Vi skulle också vilja utveckla en egen kurs i Svenska kyrkans tro och liv. Där vi skulle kunna använda oss av den kompetens som finns inom församlingen. Till en sådan rullande fortbildning skulle också de som vill göra frivilliga insatser inbjudas. 5. Domkapitlets regler Att göra reklam för möjligheten till själavård. Församlingen följer de regler som Domkapitlet har utfärdat. Att känna stolthet över den själavårdande kompetens som finns i församlingen. 6. Verksamhet på andra språk Att fortsätta att vidareutbilda inom området själavård. Inte bara för präster, utan ganska brett. (inklusive teckenspråk) Verksamhet på finska 4. Regler för fortbildning Fortbildning och i förekommande fall vidareutbildningen är en viktig del i en församlings personalvård och personalpolitik. I samband med arbetet med Växtkraft mål 3 inventerades församlingens behov av kompetensutveckling. Varje anställd fick lista vilka behov av fortbildning var och en hade. Vallentuna församling har haft en generös inställning till fortbildning för de anställda, som utgör en viktig del av de resurser vi har. När det gäller förtroendevalda skulle denna del utvecklas. Här finns kursen Insidan, som Stockholms stift erbjuder. Under perioden har en finsktalande komminister varit anställd av Österåker-Östra Ryds församling. Vallentuna församling har haft 50% av denna tjänst och debiterats av Österåker-Östra Ryds församling för detta. Det har utgått strukturbidrag från stiftet. När denna tjänst blivit ledig p g a att innehavaren flyttat till ny tjänst, har samtal inletts mellan stiftet och berörda församlingar om hur verksamheten på finska skall lösas. tets främjande uppgift inom det samiska området. En strategi för kyrkans verksamhet bland samer är föremål för samtal och överväganden. Verksamhet på teckenspråk Teckenspråkig verksamhet sker i samverkan med stiftsorganisationen. 7. Samverkan med andra församlingar Samtal har inletts med kyrkoherden i Össeby församling om möjlighet till samverkan på olika områden inom församlingslivet. När det gäller de rent prästerliga uppgifterna är det naturligt att Vallentuna och Össeby täcker upp för varandra. Det kan t. ex. vara vid tillfällen då samtliga medarbetare är på konferens eller resa. 8. Uppföljning och undertecknande Denna församlingsinstruktion har godkänts av kyrkorådet vid sammanträde den Den skall tas upp för revision i samband med att nästa mandatperiod inleds. För Vallentuna församling: Nils Rune Kyrkoherde Agneta Heine-Ivgren Kyrkorådets ordförande Församlingsinstruktionen utfärdas: För Domkapitlet i Stockholms stift Caroline Krook biskop Verksamhet på samiska Inom Stockholms stift bor cirka samer. Genom utvecklingsenheten på stiftskansliet har Stockholms stift etablerat en kontakt med Elisabeth Daunius Persson, för närvarande ordförande i Stockholms stiftsmissionsråd. Hon är en kunnig företrädare för samerna i Stockholm. Tillsammans med henne aktualiseras nu frågor som rör församlingarnas och stif

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city

2. Grund för ekumeniskt samarbete i Linköpings city Samarbetsavtal mellan 1. Grunddokument D etta grunddokument beskriver mål och inriktning samt ekumeniska förutsättningar för samarbetet mellan Linköpings domkyrkoförsamling och Linköpings S:t Lars församling

Läs mer

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017

Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet. Borgerligt alternativs program 2014 2017 Svenska kyrkan på väg mot 2020-talet Borgerligt alternativs program 2014 2017 1 Innehåll Förord 3 Värdegrund 4 Vad är Svenska kyrkan? 5 Verksamhet i församlingarna 6 Gudstjänstliv i förnyelse Kyrkomusiken

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Linköpings Berga församling FÖRSAMLINGSINSTRUKTION 2006 FÖR LINKÖPINGS BERGA FÖRSAMLING LINKÖPINGS STIFT Godkänd av Linköpings Berga kyrkoråd och kyrkoherde Anders Arin 2006-12-06 DISPOSITION OCH STRUKTUR

Läs mer

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap

HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap HANDLINGS PLAN för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling reviderad april 2012 1 2 Handlingsplan för ideellt medarbetarskap Linköpings Ryds församling Mikaelskyrkan vill vara en kyrka som människor

Läs mer

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05

Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015. Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Verksamhetsplan för Starrkärr-Kilanda församling 2015 Antagen av kyrkorådet den 2014-10-14 Fastställd av kyrkofullmäktige 2014-11-05 Innehåll Starrkärr-Kilanda församling... 3 Historik... 3 Nutid... 3

Läs mer

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby

Doppastoral. Svenska kyrkan i Rödeby Doppastoral Svenska kyrkan i Rödeby Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus. Dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖR LINDESBERGS FÖRSAMLING, VÄSTERÅS STIFT 1. INLEDNING 1.1. FÖRSAMLINGEN Lindesbergs församling består av tätorten Lindesberg och Vedevåg, och där tillhörande jordbruksoch skogsområden.

Läs mer

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling

Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Församlingsinstruktion för Guldsmedshyttans församling Mot slutet av sitt jordiska liv, sade Jesus till sina lärjungar: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gå fördenskull ut, och gör alla folk

Läs mer

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum.

Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet är ett gammalt sädesmagasin från 1700-talet som nu är ett levande gudstjänstrum. 1 Veteaxet Jesus sa: Om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Johannesevangeliet 12:24 Veteaxet är en symbol för Mikaelskyrkan. Kyrkorummet

Läs mer

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll

Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Församlingsinstruktion 2014 Oscars församling innehåll Omvärldsanalys sid 2 Gudstjänst sid 3 Undervisning sid 4 Mission sid 4 Diakoni sid 5 Slutord sid 6 Omvärldsbeskrivning historik och omvärld Oscars

Läs mer

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete

Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete Verbum Första upplagan, tredje tryckningen 2008 Svenska Kyrkan och Verbum Förlag Omslag och grafisk form:

Läs mer

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde.

att grupper som har trosundervisning och som träffas under en längre tid blir till slutna grupper där bara de invigda äger tillträde. Inledning Den unga mamman med det långa ljusa håret satt med lille Oskar i knäet. Vi skulle förbereda sonens dop. Rätt som det är säger mamman: Du vet väl om att jag inte är döpt? Ja, svarade jag. Vet

Läs mer

Fo rsamlingsinstruktion

Fo rsamlingsinstruktion Fo rsamlingsinstruktion för Gottfridsbergs församling Linköpings domkyrkopastorat Linköpings stift Svenska kyrkan Koret i Ansgarskyrkan Beslutad av kyrkorådet 2012-12-03 1 Innehåll Öppenhet och fördjupning

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015

Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Andreasakademin En lekmannaakademi Hösten 2015 Vad är Andreasakademin? Målsättningen för församlingsens vuxenfördjupning är att vi ska gripa oss an stora ämnen - utan att krångla till det. Namnet Andreasakademin

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA!

LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! LEDARMATERIAL- LÅT MIN TRO VÄXA! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA 16:E SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 1 LEDARMATERIAL RIKSKOLLEKT SEXTONDE SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET 20 SEPTEMBER 2015 Låt

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016

träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 träffpunkter KUNGSBACKA HANHALS FÖRSAMLING, SVENSKA KYRKAN hösten 2015 / våren 2016 Vis Att varje människa i Kungsbacka-Hanhals ska få en personlig tro på Jesus Kristus onen På följande sidor presenteras

Läs mer

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem!

barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! barnens altarskåp vill du veta mer? ta med mig hem! gudstjänst Kyrkklockorna ringer när det är dags för gudstjänst i kyrkan. Här sjunger vi sånger som kallas psalmer och vi ber till Gud, att Gud ska

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR?

PULSGRUPPER HUR GÖR MAN OCH VARFÖR? PER PULSGRUP CH VARFÖR? HUR GÖR MAN O VARFÖR PULS? PULSGRUPP- VAD ÄR DET? Och varför ska vi ha det? Två relevanta och bra frågor som vi som jobbar med Puls-Tro och Idrott får ganska ofta. De frågorna försöker

Läs mer

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING

BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING BEGRAVNINGSPASTORAL för TYRESÖ FÖRSAMLING Svenska kyrkan vill finnas som stöd och hjälp vid de viktiga ibland svåra situationer som livet ställer oss inför. Svenska kyrkan vill vara en trygghet i glädje

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1 Församlingsinstruktion för Örby-Skene församling Antagen av kyrkorådet 2004-02-24 2 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION för Örby-Skene församling i Örby-Skene pastorat 1. REGLER SOM DOMKAPITLET BESLUTAR OM Pastoratet

Läs mer

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12

Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola. Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Riktlinjer för frikyrkornas arbete på universitet och högskola Antagna av Sveriges Frikyrkosamråd 2006-09-12 Innehållsförteckning Förord 3 1. Kyrkorna tillsammans på universitet och högskola 5 2. Vision

Läs mer

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan

Pastor & diakon. Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Pastor & diakon Kriterier för antagning, utbildning och tjänst i Svenska Missionskyrkan Inledning Syftet med detta dokument är att visa vilka kriterier Svenska Missionskyrkans antagningsnämnd har för att

Läs mer

Vill du vara med och älska Vännäs?

Vill du vara med och älska Vännäs? Missionskyrkan Vännäs är en växande gemenskap mitt i samhället. Vi vill fungera som ett andligt hem för alla och har därför ett mångsidigt arbete. Vill du vara med och älska Vännäs? Vi söker PASTOR www.missionskyrkanvannas.se

Läs mer

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde

Visioner for församlings liv och växt. Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Visioner for församlings liv och växt Gunnar Pelinka TSSF Kyrkoherde Språkliga förklaringar Församling=Menighed Bibelordet Jesus säger: Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det

Läs mer

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd

Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd Stadgar för Örebro Kristna Samarbetsråd antagna vid Rådsmöten den 20 mars 1996 och den 5 april 2000 "Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten: en enda kropp och en enda ande, liksom

Läs mer

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet

Pilgrim Vallentuna. Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna Natur Kultur Andlighet Pilgrim Vallentuna med ledorden natur, kultur och andlighet Natur Ett unikt kulturlandskap Odlade fält, hagmark och skog Rik fauna och flora Kultur Bebott sedan

Läs mer

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling

TAMMISAAREN SEURAKUNTA EKENÄS FÖRSAMLING. mitt i livet keskellä elämää. vår 2010. www.enksf.fi/ekenasforsamling vår 2010 EKENÄS FÖRSAMLING mitt i livet keskellä elämää www.enksf.fi/ekenasforsamling k ev ä t 2 0 1 0 TAMMISAAREN SEURAKUNTA innehåll/sisältö 18 2 Kyrkoherdens spalt...3 Diakoni...4 Medarbetarnytt...6

Läs mer

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde

Delad gemenskap. Leif Nordlander Kyrkoherde Kyrknytt Delad gemenskap Svenska kyrkan är en av de äldsta för att inte säga den äldsta gemenskapen i vårt samhälle. I Kyrkoordningen uttrycks det som är vårt huvudsyfte: fira gudstjänst, bedriva undervisning

Läs mer

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling

2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Slutversion 9 juni 2011. Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 års församlingsinstruktion sidan 1 Församlingsinstruktion för Adolf Fredriks församling 2011 2011 års församlingsinstruktion sidan 2 INNEHÅLL 1. Presentation av Adolf Fredriks församling sidan 3 2.

Läs mer

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan

Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan Du betyder mer än du tror! Några ord om varför du är viktig för Svenska kyrkan KONSERTER MÄSSOR SAMTAL SOPPLUNCHER MUSIK BIBELSTUDIRER KURSER GUDSTJÄNSTER VISNINGAR CAFÉ UTSTÄLLNINGAR QIGONG I Vasastans

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

1. Öppen och fördomsfri kyrka

1. Öppen och fördomsfri kyrka Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK är ett nätverk som samlar liberaler engagerade i Svenska kyrkan. Vi m öjliggör för alla liberaler oavsett partipolitisk tillhörighet att vara förtroendevalda i Svenska

Läs mer

Församlingsinstruktion Antagen 2007

Församlingsinstruktion Antagen 2007 Församlingsinstruktion Antagen 2007 Innehållsförteckning 1. Presentation av Österåker-Östra Ryds församling Inledning 13 Kyrkor och församlingslokaler 15 Kyrkogårdar och begravningsplatser 15 Organisation

Läs mer

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är.

Men ett vanligt jobb är faktiskt ett tillfälle att på olika sätt dela evangeliet. Möjligheterna finns där vi är. NYTT MÅL Fil. 1:12-14 Hamnar man i fängelse är det säkert lätt att ge upp. Ibland räcker det med att man känner sig som att man är i ett fängelse för att man skall ge upp. För Paulus var det bara ännu

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Församlingsblad Julen 2008

Församlingsblad Julen 2008 Församlingsblad Julen 2008 Kära församling! Åra i höjden åt Gud och på jorden fred åt de människor Han finner behag i! Så prisades Gud av en stor himmelsk här i Betlehem när Han själv - den Helige, den

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm

Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm Definitioner 1 Församlings- och främjandeuppgifter 1.1 Pedagogiska uppgifter mm 1101 Församlingspedagog Arbetstagare med församlingspedagogutbildning som svarar för planering av och medverkar i församlingens

Läs mer

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn

Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! Förskolematerial/Ordets liturgi för barn Jesus, nu är du här! är en katekes för förskolebarn. Materialet är också tänkt för de församlingar som har möjlighet att erbjuda barnen en

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures.

En relevant kyrka? 11 APRIL 2012. Consultants for Strategic Futures. En relevant kyrka? 11 APRIL 2012 Consultants for Strategic Futures. FÖRORD Är kyrkan relevant och i så fall på vilket sätt? Vilka förväntningar och förhoppningar har enskilda på kyrkans roll i samhället

Läs mer

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005.

Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. Fördjupat kyrkopolitiskt program, för Västerås Stift. Valet 2005. 1. Därför är Svenska kyrkan viktig för socialdemokratin En stor majoritet av svenska folket tillhör Svenska kyrkan. Denna historiskt givna

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION LYCKÅ FÖRSAMLING LYCKÅ FÖRSAMLING OCH VÅR OMVÄRLD I Lyckå församling finns drygt 9000 kyrkotillhöriga - 82 % av befolkningen tillhör Svenska kyrkan. För närvarande projekteras flera

Läs mer

Vill du gifta dig med mig?

Vill du gifta dig med mig? svenska kyrkan årg 72 nr 317 21/4 26/5 2013 Vill du gifta dig med mig? Vad innebär egentligen äktenskapet? plötsligt händer det! En oplanerad Abraham stamfadern som blev lovad lika slump gör att jag får

Läs mer

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan!

Inbjudan. till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Inbjudan till dop i Lidköpings församling Välkommen till livet, och välkommen till kyrkan! Grattis till ett nytt liv! Det finns få händelser i livet som är så omvälvande som när ett litet barn föds. Kanske

Läs mer

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona

S:t Johannes Döparens Katolska. Församling i Landskrona S:t Johannes Döparens Katolska Församling i Landskrona Verksamhetsberättelse 2014 DAGORDNING: Mötet öppnande - kyrkoherde. Val av mötesordförande, sekreterare och två justerare. Gemensamma pastoral- och

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR - HOLMÖNS FÖRSAMLING 2011-05-18 1 FÖRSAMLINGSINSTRUKTION SÄVAR-HOLMÖNS FÖRSAMLING Innehållsförteckning 1 OMVÄRLD OCH BEHOV... 3 1.1 Geografi och demografi... 3 1.2 Näringsliv,

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion 1 Församlingsinstruktion Ullervads församling Ullervads kyrka Utby kyrka Tidavads kyrka Ekby kyrka Låstads kyrka Eks kyrka Odensåkers kyrka 2 Innehållsförteckning Inledning Som församling. 3 Omvärldsbeskrivning

Läs mer

"När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem...

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem... Predikan vid sändningsmässan Daniel Brattgård "När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem..." Så var det vid

Läs mer

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan

Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Själavårdsutbildningen Kyrka Öppenvård Kursplan Utbildningen är öppen för i församling anställda pastorer, präster och diakoner samt personer med annan lämplig bakgrund som på volontärbasis arbetar i församling

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt

Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Begravningspastoral Norra Möre och Ölands kontrakt Ås kyrkogård på södra Öland En gemensam hållning gemensam pastoral Hur vi möter människor i samband med de kyrkliga handlingarna blir allt mer betydelsefullt.

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Vincent Ihlberg TJG-konsulent, Salt Barn och unga i EFS Hållands folkhögskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING UTBILDNINGEN. 2 KURSUPPLÄGG.. 3 KAMRATSTÖDJARE... 3 UNGDOMSLEDARE. 3 TEAMARE.. 4 EGNA KOSTNADER.. 4 BÖNEBREV... 4 INTERNET.. 4 UTBILDNINGSFÖRSAMLING. 4 TEAMANSVARIG.. 5 HANDLEDNING.

Läs mer

Se människan Ersta diakonis värdegrund

Se människan Ersta diakonis värdegrund Se människan Ersta diakonis värdegrund Ersta diakoni är en fristående organisation som bedriver sjukvård, social verksamhet samt utbildning och forskning utifrån en kristen helhetssyn på människan. Tryck:

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU.

DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. DET VIKTIGASTE MED KONFIRMATIONEN ÄR DU. Funderar du på om du ska konfirmeras? Då är du inte ensam! Förra året var det nästan 45 000 som konfirmerades i Sverige, och det lär bli minst lika många i år.

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet

Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Gemensam informationspolicy för Linköpings kyrkliga samfällighet Fastställd av kyrkofullmäktige 12 november 2003 Dokument 1: Övergripande mål för informationsverksamheten inom Linköpings kyrkliga samfällighet

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Arkivet, Klockargården, Huddinge

Arkivet, Klockargården, Huddinge Plats och tid Tisdag 20 april kl 09.00-16.00 i Klockargården, Huddinge, 26-28 Onsdag 21 april kl 09.00-17.00 på Lida konferensanläggning, Tullinge, 29-36 Beslutande Jaan Ruusa i st f Gunilla Helmerson

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

2013 2014 i Danderyds församling

2013 2014 i Danderyds församling 2013 2014 i Danderyds församling Kon firma tion En upplevelse för livet FOTO: ELLIOT ELLIOT Att fundera tillsammans Kanske har du funderat på frågor som: Finns Gud? Vem är jag? Vad är meningen med livet?

Läs mer

och liv. till kyrkan. ledarskap.

och liv. till kyrkan. ledarskap. Idag ser vi att sportlovsläger, nyårsläger och tonårsläger ofta är fyllda av idrott och sport. SMU, SBUF och MKU har en historia med mycket idrottsarrangemang, bland annat SMUiader och distriktsmästerskap.

Läs mer

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts

Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt. Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Teater: En midsommarnatts Schema grundkursen 2010 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 34 23/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö

Kansliet, Kyrkogränd 14, Tyresö SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkoråd Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Bollmoradalens församlingscentrum, sammanträdesrummet. onsdagen den 29 januari 2014, kl 18.00 19.10 Iréne Pierazzi,

Läs mer

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen

Tillsammans. Studiehäfte av Henrik Steen Tillsammans Studiehäfte av Henrik Steen Innehåll Introduktion 5 Samling 1 Varför tillsammans? 6 1. Att ha gudstjänst tillsammans Samling 2 Varför samlas till gudstjänst? 8 Samling 3 Varför lovsjunga Gud

Läs mer

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012

Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Gällivare Kommun Socialförvaltningen, Äldreomsorgen Verksamhetsplan för sociala aktiviteter inom särskilda boenden. 2012 Äldreomsorgen i Gällivare Kommun Gällivare Kommun och socialnämnden ser det sociala

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

stockholms domkyrkoförsamling

stockholms domkyrkoförsamling stockholms domkyrkoförsamling Är du säker eller osäker på om du ska anmäla dig? Läs det här först! Du och jag lever i en tid då trosfrågor kan upplevas förvirrande. Världen förändras och många uppfattningar

Läs mer

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020

Ärende 13. Bilagor till. Församlingsinstruktion. för Växjö pastorat 2016-2020 Ärende 13 Bilagor till Församlingsinstruktion för Växjö pastorat 2016-2020 Bilagor Bilaga 1 Omvärldsanalys 1 Bilaga 2 Doppastoral 2 Bilaga 3 Konfirmandpastoral 6 Bilaga 4 Begravningspastoral 11 Bilaga

Läs mer

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission

Kyrkans uppdrag: gudstjänst, undervisning, diakoni och mission Valplattform för Frimodig kyrka 2013 Våga vara kyrka Frimodig kyrka vill att bekännelsen till Jesus som Kyrkans Herre, skall vara tydlig i Svenska kyrkan. Portalparagrafen (1 kap. 1 ) i kyrkoordningen,

Läs mer

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan

Borgå svenska domkyrkoförsamling kommunikationsplan Borgå svenska domkyrkoförsamling Utarbetad av informationskommissionen, utsedd av församlingsrådet: Stefan Vikström, ordförande, Jan-Erik Andelin, Stina Lindgård, Fred Wilén, Lucas Snellman, Gunvor Haddas.

Läs mer

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL

Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Norra Mellby församling BEGRAVNINGSPASTORAL Födelse och död är heliga händelser. Någon kommer in i livet, någon går ur tiden. Nära födelse och död blir allt annat smått. Livet är större än det som i övrigt

Läs mer

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning

Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Läs arbetsgruppernas rapporter - här finns de i sammanfattning Processen att bilda en ny gemensam kyrka mellan Baptistsamfundet, Metodistkyrkan och Missionskyrkan tar nya steg framåt. Ett sådant är att

Läs mer

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet

omkyrkans program för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet DDomkyrkans omkyrkans program för program grundskolan och för grundskolan gymnasieskolan och gymnasiet Kyrka - skola Med skolans nya läroplan finns många möjligheter till samarbete mellan skola och kyrka.

Läs mer

Innehållsförteckning. Bakgrund 2. Församlingsinstruktion avdelningen A: 3 Präster, diakoner, musiker, församlingskyrkor, Godkännande m.m.

Innehållsförteckning. Bakgrund 2. Församlingsinstruktion avdelningen A: 3 Präster, diakoner, musiker, församlingskyrkor, Godkännande m.m. Innehållsförteckning Bakgrund 2 Församlingsinstruktion avdelningen A: 3 Präster, diakoner, musiker, församlingskyrkor, Godkännande m.m. Församlingsinstruktionen avdelning B: 4 Omvärldsanalys 2006 C: Pastorala

Läs mer

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013

Församlingsbladet. Sätila Hyssna. Okt. - Dec. 2013 Församlingsbladet Sätila Hyssna Okt. - Dec. 2013 Vad betyder det att vara en lärjunge? Vi befinner oss nu i gränslandet mellan sommar och höst. Många av oss kan med tacksamhet blicka tillbaka på en ovanligt

Läs mer

Församlingsinstruktion

Församlingsinstruktion Församlingsinstruktion En församlingsinstruktion är som en regel i Benedikts och Taizés mening. Så här vill vi gestalta kristen tro, liv och lära i Tyresö församling Förord En församlingsinstruktion är

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Församlingsnytt hösten 2014

Församlingsnytt hösten 2014 Församlingsnytt hösten 2014 Den vår den svage kallar höst! Hösttider.. Nu är den här, min favoritårstid, hösten! Naturen bjuder på härliga frukter och grönsaker. Temperaturen är alldeles lagom! Församlingen

Läs mer

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling.

Begravning. Vi vill med den här foldern berätta om begravning i Skellefteå landsförsamling. Begravning När en människa som står oss nära dör, drabbas vi av många blandade känslor. Men oavsett vad vi känner är det viktigt att få ta avsked på ett sätt som är rätt både för den döda och för oss efterlevande.

Läs mer