Bilaga 7. Referenser (Referenser och utvärderingar från Liv & Lust verksamhet Hälsoplan)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 7. Referenser (Referenser och utvärderingar från Liv & Lust verksamhet Hälsoplan)"

Transkript

1 Bilaga 7. Referenser (Referenser och utvärderingar från Liv & Lust verksamhet Hälsoplan) Forskning: Resultat & referenser Liv & Lust verksamhet hävdar vi, bygger på vetenskaplighet. Av det skälet har verksamheten under mer än 20 år löpande utvärderats och utvecklats. I den löpande utvärderingen har forskningsrapporter samt kundrapporter från större kartläggningar av arbetsgivare inom främst näringslivet, men även i den offentliga verksamheten genomförts med påföljande uppföljningar. Verksamheten har statistiskt utvärderats med signifikansberäkningar (samband 95-99% säkerhet) och redovisats i kundrapporter och på Stockholms universitet. Hälsometoden bygger på KASAM-begreppet av forskaren Aaron Antonovsky. Vetenskapliga undersökningar av Statistikern och socionomen Ingmar Lycke samt Johan Holmsäter finns att hämta på - Commitment & Hälsa Hälsa & Möjligheter Välbefinnande på arbetsplatser Hälsoorienterat ledarskap Vi lyfter i våra kundrapporter fram graden av måluppfyllelse, antalet individuella framsteg, förändring av antal godkända personer i friskfaktorer samt förändring av godkända angivna enkätsvar. I våra sammanfattningar ser vi bl.a att följande framsteg signifikant har uppnåtts från test 1 till uppföljning test 3, dvs efter ca 9-12 månader eller längre. Databaserna finns i årsomgångarna 91-96, , , 2005 och framåt. A) Fysiska och medicinska effekter: - Midjemått, kolesterolvärden, vikt, blodtryck, kolesterol och kondition (Saltintest/stegringstest). (samband fysaktiviteter r= 0.27***, motionerar ombytt i träningskläder r= 0.35***) Skillnaden och sambandet ligger på 99% nivån. B) I rapporten Hälsa & Välbefinnande finns alla samband som rör klustren Hälsa, tillräcklighet, Saltintest, Hälsoinriktad ledarstil, Delaktighet (Inflytande), Möjligheter redovisade. Även så i vilka kategorier de fungerar och varför. C) Kundrapporter: Den stora mängden av kundrapporter visar generella förbättringar som: - 70 % minimum av medarbetarna har uppnått sina mål satta vid första testtillfället i förhållande till uppföljningen ca ett år senare. - Antal personer som uppnått 5 eller 6 fysiska/medicinska friskfaktorer ökar generellt med minst 50%. Dvs de går från stor riskgrupp till friskgrupp. - Utvärderingarna visar att i stort alla medarbetare önskar fortsättning på hälsosatsningarna efter första omgången - Signifikant så förändras bl.a följande till det bättre; rörelsevanor, matvanor, kroppsliga besvär, tid för familj/vänner, humör, fokusering på arbetet, känslan av kontroll i olika situationer, avspänning/meditation, meningsfullare tillvaro, förbättrad upplevelse av chefens ledarstil, återkoppling på arbetet, nöjd med arbetskraven, påverka arbetstempo, mer utvecklande arbetsuppgifter, större delaktighet i arbetet. - Frånvaro i termer av korttid och långtid har i flera av organisationerna visat sig minska signifikant (LB-Hus, Riksbanken, SE-Banken, Loka Brunn Hotell/Konferens och Rehab, Sida, Roxtec, m.fl samt Peab, Affärsdata etc) SE Banken Västerås kunder upplevde positivare leveransförmåga hos SEB:s medarbetare som genomgått Liv&Lust Hälsoplan, än de som ej genomgått denna.

2 D) Kundutvärderingarna av Liv & Lusts insatser visar följande: På en skala 4 1 ( Mycket bra till Mindre bra) visar en genomsnittsvärdering ca 4.5/6 De frågor som ställs i utvärderingen är bl.a - Information innan satsningen, Fysiska tester, mätvärdesgenomgångar, utvecklingssamtal, målformulering, din hälsoplanledare, frågeformulär, därutöver ger medarbetarna personliga synpunkter och förslag inför framtiden. Referenser: Med ovanstående kompetens inom området hälsa söker vi på Liv & Lust söka lösa kundens situation och skapa kundnytta som exvis förbättra de anställdas leverensförmåga, minska deras upplevelse av stress och påfrestningar, skapa förbättrade förutsättningar för att klara den svåra balansgången på livets olika arenor med hälsa, nyfikenhet, ork och livslust. L&L har syftet att vara en partner som stärker sina kunders effektivitet och effektivitet i termer av hälsa och vill bidra till att skapa en ökat mervärde i deras produkt och stärka kundens image och varumärke såväl externt som internt. Johan Holmsäter Hälso & Livsstilsfilosof Liv&Lust referenser Soliditet i Sundbyberg: VD Krister Jörlén Mobil Informatic i Sundbyberg: VD Graham Croookston Mobil Bonnier Affärsdata i Stockholm: VD Claes Rapp Mobil Bisnode (f d Bonnier Affärsinformation) i Stockholm: Affärschef Mats Erwald Mobil Roxtec i Karlskrona: Ägare Michael Blomquist Tel Personalchef Gunilla Möllerström Tel alt mobil Telia Sverige Försäljning i Nacka Strand: Affärsområdeschef Kenneth Boström Mobil Anders Gylder Mobil Vasakronan i Stockholm: VD Håkan Bryngelsson

3 Pers.dir Leif Holmberg Tel Almega i Stockholm: VD Göran Trogen Pers.dir Johan Rimmerfeldt Tel Vxl tel Fortum Gunnel Siegfrid Mobil Norstedts Louise Colling Tel KPMG Anna Cari Wimmerstedt-Astner Tel Insight Lab AB Thomas Nyberg Tel IFL Roy Olofsson Tel IBM Magnus Wikholm Mobil ABB:s chefsutbildning Leif Klingborg Mobil PEAB Västerås Ulf Engstrand Mobil: Solna Stad Cecilia Strömberg Skolförvaltningen Tel Tidningen Chef Henrik Frenkel Tel SIDA Agnetha Helleday Iris Williams Bo Göransson Tel

4 VENANTIUS Gun Lockne Tel LB-HUS Profil Europa Lars Åkerman SAJ Förmedlingsbyrå Stefan & Anna Jonsson Tel Referenslistan fortsätter med följande företag: Hultsfredshus Förvaltaren Sundbyberg Öhrlings-Reweko Riksbanken Aga Gas Apple Kompetenshuset Almega SEB Västerås Telelarm (Telia) Aros Kongresscenter Ringhals Kärnkraftverk Loka Brunn Hotel Konferens & Rehabilitering St: Görans Sjukjus Mälartornet Svenska Spel SAP Posten Logistik Cambridge Technology SAF Assi Domän Preem Petroleum Flens Kommun Länsförsäkringar Småland Eurosport Övikshälsan D&D i Danmark

5 Företagsledare Referenser År 2005 Projekt Soliditet Genom det samarbete som vi på Soliditet inledde redan 2005 så har våra medarbetare nu en bättre livsstil, ökad förståelse för fårhållandet mellan livsstil-prestationsförmåga, lägre sjukfrånvaro samt ökad ork. Vidare har flera medarbetare nu en lägre kroppsvikt, ett ökat motionerande samt är i än större omfattning rökfria. Kort o gott så har flera av våra medarbetare ökat sitt bidrag till företaget och bidrar på så sätt till de framgångar vi skördar idag. Krister Jörlén VD Soliditet AB År 2004 Projekt - PEAB Vid årsskiftet 2002 så träffade dåvarande Peabs Divisionschef Per-Olof Pettersson och jag (Ulf Engstrand, Personalchef) Johan Holmsäter for inledande diskussioner for ett samarbete på ca 2 år. Liv& Lusts intåg i Peab gav ett stort fokus på hälsan och livsstilsfrågorna bland en grupp människor i byggbranschen som då inte hade prioriterat dessa frågor. Projektet byggde på nästan 600 hälsokontroller som genomfördes av Liv&Lust på ett föredömligt sätt. Logistiken samt hanteringen och kompetensen på genomförandet var på mycket hög nivå. Vad Liv& Lust förde in i Peab var att de anställda hos oss lärde sig att, hur livet skall se ut när vi blir äldre bestämmer vi idag. Över 50 % av de anställda förändrade sina vanor i livsstilfrågor enligt de undersökningar vi gjorde då. Energin och inspirationen som Johan och hans företag förde in i vårt företag var enormt. Jag vet att orden är stora men behovet var stort i företaget och Johan och hans kollegor gjorde ett mycket bra arbete. En avgörande del som gjorde att Liv& Lust blev det företag som fick uppdraget att arbeta med oss var Johan Holmsäter som person, Johans kompetens samt det koncept bolaget Liv& Lust har. Jag rekommenderar varmt och hälsosamt Johan Holmsäter och hans företag Liv&Lust till er med tre ord; Kompetens, Energi & Inspiration. Ulf Engstrand Personalchef Interoc AB (ett bolag ; Peab koncernen) År 2010 Projekt - 3L System Group Undertecknad är VD och Koncernchef för 3L System Group, ett svenskt mjukvaruföretag grundat 1976 med kunder och personal både i Sverige och utlandet. Runt årsskiftet inleddes ett projekt att ytterligare förbättra och förändra personalsituationen på bolaget vilket inkluderar allt från avtal, ersättningar och förmåner till arbetsmiljö och hälsa. Initiativet som togs av mig själv grundade sig i en analys om hur sårbara vi är som kunskapsföretag för

6 ohälsa men även svårigheten att behålla nyckelpersonal i en omvärld där det råder brist på och konkurrens om det verkligt högpresterande experterna och chefsämnena. Efter en upphandling av partner för att förbättra bolagets hälsa och sjuktal valdes Liv & Lust AB och Johan Holmsäter i konkurrents med 4 andra ledande aktörer på marknaden. Ett viktig kriterium var Johans fokus på hur detta skulle passa in på ett icke-stötande sätt i verksamheten samtidigt som fokus skall ligga på resultat inte minst ekonomiska. Tillsammans med Liv & Lust togs ett 12-månadersprogram fram som inkluderade såväl fysiska/medicinska tester som undervisning, aktiviteter och en mycket framgångsrik hälsoinriktad kick-off med bolagets anställda (ca 100 personer från Sverige och USA) där Liv & Lusts kombination av väl underbyggda data, tester och webbaserade verktyg, dokumentation och läsning men även den positiva och självförtroendeskapande attityd spelande en viktig roll. Efter snart ett år kan vi idag se tydliga resultat på personalens välbefinnande och prestationsförmåga. Vi har t.ex. individer som tappat över 40kg i övervikt och helt slutat vara sjukskrivna men kanske viktigare så har en bredare vardagsmotion gjort personalen mycket friskare och mer motståndskraftiga mot sjukdomar. Som sidoeffekter har vi även genom detta programmet fått en mycket tydligare stolthet och identitet bland personalen och initiativet som idag genomsyrar i princip samtliga företagets verksamheters dagliga drift - är en av de avgörande faktorerna vid rekrytering. Som en börsnoterat bolag kommer vi med start vid 2010 års årsredovisning att redovisa hälsodata i samband med våra övriga ekonomiska och verksamhetsrelaterade nyckeltal. Det är vår ambition att detta arbete, och samarbetet med Liv & Lust, skall fortsätta och bli en ännu mer integrerad del av hur arbetet bedrivs inom koncernen. Hittills har detta varit ett synnerligen lyckat initiativ som är ett avgörande verktyg i sättet jag driver arbetet inom koncernen. Med vänlig hälsning 3L System Group Fredrik Ruben VD & Koncernchef År Projekt - Vasakronan Liv och Lust arbetade under flera år inom Vasakronan-koncernen, både med Ledningsgrupper och personal på alla nivåer. L&L verktyg passade mycket bra för företaget i att skapa en effektiv, motiverad och frisk arbetsplats. Verktygen gav framför allt individen incitament att ta tag i sin egen hälsoutveckling, men verktygen var också ovärderliga redskap för ledningen att planera insatser för en bättre hälsa och engagemang i företaget. För ledningsgruppen blev många insatser dessutom en fantastik team-byggare där gruppen sporrades på alla plan till att styra mot högt uppsatta mål. Håkan Bryngelson Tidigare Koncernchef Vasakronan

7 År Projekt LB-Hus Liv & Lusts verksamhetshistoria började med Liv & Lusts första stora projekt, Lev Bättre på LB-Hus i Bromölla med 250 anställda. Hela koncernen räknade då 1500 anställda. Projektsyftet var att sänka frånvaron. Den låg på 9.6% och varje procent kostade LB-Hus en halv milj kr. Målet var att sänka frånvaron med 2% och sänka kostnaderna men också att erbjuda medarbetarna en sundare livsstil. Företaget satsade inledningsvis 1 milj kr. Frånvaron sjönk efter ett år till 4.8% och företaget tjänade mer än 2.2 milj kr. Frånvaron fortsatte därefter ytterligare ned med 1% under det påföljande året. Hälsan förbättrades avsevärt med avsevärt förbättrad kondition, färre rökare, lägre kolesterolvärden och minskad upplevd stress. Johans professionella engagemang var en direkt orsak till det framgångsrika resultatet. Lars Åkerman Personalchef LB-hus År Projekt - Almega Göran Trogen,VD på ALMEGA under 1990-talet engagerade Liv & Lust och Johan Holmsäter under flera år. Almega är ett tjänsteföretag inom svenskt Näringsliv där medarbetarna är resursen säger Göran till SvD. Av våra anställda är mer än hälften förhandlare med mycket oregelbunda arbetstider. - Som VD är det min uppgift att öka effektiviteten i organisationen och öka kostnader mot intäkter. Jag ser hälsoarbetet som en investering i humankapitalet. Den här satsningen har varit mer än väl värda pengar och kostar ca en halv miljon eller kr per anställd. Om man jämför det med att vi investerar 4-6 milj kr i IT varje år så är kostnaden löjligt liten. För mig blev just arbetslustmätningen utmärkt komplettering till tidigare utförda utvecklings och planeringssamtal. Nu fick jag bakvägen svar på en massa frågor som inte hade kommit fram tidigare och kunde snabbt vidta åtgärder för att rätta till vissa problem. År Projekt Sida Agneta Helleday, chef på personalenheten Sida: Sida har runt 600 anställda. Medelåldern är 46 år och 56% är kvinnor. Mer än 500 anställda har redan gått Liv&Lust programmet. När vi såg tecken på stress hos våra medarbetare, vände vi oss till Johan Holmsäter och hans Liv&Lust Hälsoplan istället för att erbjuda personalen en traditionell hälsoundersökning, säger Agneta. Sidas satsning har b l a nu medfört att personalen startat en aktivitetsförening som heter Safari. På lunchtid, eller efter jobbet, kan man gå på yoga, meditera, eller spela innebandy. Många går på Friskis&Svettis. För mig personligen har Liv&Lust haft en positiv effekt. Förut led jag av ständig huvudvärk. Nu har jag det nästan aldrig. Dricker mycket vatten, äter mer grönsaker och motionerar regelbundet. Många av Agneta Helledays medarbetare, precis som hon själv, ser idag att det finns andra värden i livet än jobbet. Folk har ändrat livsföring, orkar mer och mår bättre. Numera är det mer legitimt att gå iväg och jympa under arbetsdagen. Jag tror att tillgången på friskvårdsaktiviteter kommer att bli ett konkurrensmedel i framtiden, säger Agneta. Företag som vill locka till sig kvalificerad personal måste kunna erbjuda den här typen av aktiviteter. Chefernas jobb är att se till att det inte blir en engångshistoria. Sen är det upp till den anställde att förvalta den nya kunskapen.

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS Medföljer som bilaga i DI maj 2006. Friska Företag ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Bokslut som mäter hälsa i pengar sid 11 Tuffa

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT

Sunda vanor ger bonus H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 2/2008 H&M MAILORDER SATSAR PÅ FRISPRÅKIGHET EXPERTEN TIPSAR: SÅ HÅLLER DU FORMEN I SOMMAR 9 FAKTORER SOM GÖR DITT FÖRETAG FRISKT AKZO NOBEL HÅLLER HÄLSAN

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET Strategiskt hälsoarbete Hälsoarbetet bör genomföras strategiskt och drivas av företagets affärsmål läs mer på sid

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A

Årsredovisning 2006 allengren.publicera.se w w B, w eyer, Jenny H ation A lfa Print, 2007 Foto: Linus M Produktion: Publicera Inform Tryck: A Årsredovisning 2006 Innehåll Detta är Feelgood 3 2006 i korthet 4 VD har ordet 5 Marknad och konkurrenter 6 Verksamhet och tjänster 8 Medarbetare och organisation 13 Aktien 14 Årsredovisning Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE VI VILL SKAPA ETT FRISKARE SVERIGE» Vi på Euro Accident har länge haft fokus på vårt egna strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete för att varje

Läs mer

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun

HUS-projektet 2002-2005. Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun HUS-projektet 2002-2005 Hållbar hälsa och utveckling i Sunne kommun Innehållsförteckning Sidan Inledning sammanfattning och framtid 3 Ledarutbildningen 6 Arbetsmiljödokument 9 Referensgruppen 11 Sjukhälsotalen

Läs mer

Protokollsutdrag dokument till Akten

Protokollsutdrag dokument till Akten Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-05-19 LS-LED09-040 79 Slutrapport Programmet för arbetsmiljö och hälsa Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen godkänner föreliggande slutrapport

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE 6 Framgångsexempel: 10 chefer om vad som fungerar hos dem I det här häftet berättar tio svenska

Läs mer

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005

PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM PERSONAL & REKRYTERING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS PERSONAL & REKRYTERING DIN GUIDE TILL EN LYCKAD REKRYTERING APRIL 2005 Coachning en välplacerad investering

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

GODA TANKAR I PRAKTIKEN

GODA TANKAR I PRAKTIKEN GODA TANKAR I PRAKTIKEN hälsa, arbetsglädje och produktiva företag vårt gemensamma ansvar INNEHÅLL Förord 4 Livsstilen vän eller fiende? 6 Friskvårdscoach får personalen att må bättre på Sundsvall Energi

Läs mer

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg.

Nytt från Ennovas ERFA. Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget. Case: NCC. HR-resultat skapar värde på ledningsnivå. Case: Tryg. Act upon knowledge April 2011 / No 3 Sverige Nytt från Ennovas ERFA SAS, NCC och Lantmännen sätter uppföljningen i fokus / s. 3 Svarsfrekvensen avslöjar engagemanget Sju tips för en hög svarsfrekvens /

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON

HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR BRÅKET OM SJUKFRÅNVARON en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 4/2004 HÄLSO- SATSNINGAR DÄRFÖR ÄR DE EN BRA AFFÄR Ledningen på Turning Torso, Sveriges mest spännande bygge, vet vikten av att arbeta

Läs mer

» Konsensus är en utopi«

» Konsensus är en utopi« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 3/2008 vd marika wassberg skärvik om ledarskap:» Konsensus är en utopi«swedbank: krisstöd hjälper medarbetarna tillbaka efter rån coachen tipsar: Ta

Läs mer