LWE s doktorander samlade för första gången

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LWE s doktorander samlade för första gången"

Transkript

1 Nr 1. September Nyhetsbrev för kompetenscentrum Lean Wood Engineering. Redaktör: Sofia Lidelöw LWE s doktorander samlade för första gången Den augusti träffades flertalet av LWE s doktorander i Stockholm för att ta del av en introduktionskurs om träets arkitektur, marknad och industrialisering. Kvällen den 15:e var reserverad för kick-off -middag med LWE-kollegorna. Upptaktsträff för LWE s doktorander i Stockholm, augusti Fr. v. Gabriela Tlustochowicz, LTU; Albert Boqvist, NCC Teknik; Gustav Jansson, LTU; Helena Johnsson, LTU; Sara Holmlund, LTU; Lars Stehn, LTU; Patrik Jensen, Tyréns; Fredrik Wikberg, LTH; och Martin Lennartsson, LTU. På bilden saknas Linus Malmgren, Tyréns, och Marcus Sandberg, LTU. FOTO: Sofia Lidelöw

2 Seminarieserie om Wood architecture, market and industrialisation AUGUSTI, STOCKHOLM I samarbete med forskarskolan WoodTech Sweden gav LWE seminarieserien Wood architecture, market and industrialisation den augusti i Stockholm. Deltagarna fick vara med om en resa som spände över flera samverkande fält kring intresset för och möjligheten att utveckla träkonstruktioner. Dagarna inleddes av Staffan Brege som gav en översikt över de mekanismer som styr marknaden. Staffan betonade vikten av att känna sin marknad och att erbjuda den rätt produktmix. Profilering och tydliga budskap är viktiga verktyg för att nå fram till ickeprofessionella aktörer. Den andra dagen behandlade arkitektur och särskilt nischen träarkitektur som fått ny inspiration genom införandet av mas- siva träelement. Massiv träteknik innebär att formspråket ändras från linjebärverk till ytbärverk vilket medför nya möjligheter till uttryck i träbyggnader. Dagarna avslutades med en exposé över det industriella byggandet och dess ursprung i bilindustrin. Värdeskapande är ett centralt begrepp som tillsammans med flöde och reduktion av spill skapar en "lean" produktion. Seminarierna besöktes förutom av LWE s doktorander även av externa intressenter, t.ex. från Napier University i Skottland. TEXT: Helena Johnsson Workshop om modularisering 18 SEPTEMBER, LULEÅ Workshopen leddes av Gunnar Erixon från Högskolan i Dalarna. Gunnar har skrivit flera böcker i ämnet, t.ex. "Modulindelning i praktiken" och "Modulindela produkten" som båda beskriver införandet och vinsterna med modularisering på ett konkret sätt. Delar av deltagarna i workshopen. Vid workshopen gav han en inspirerande inblick i hur t ex Scania och Electrolux använder modularisering som ett verktyg för att kunna erbjuda ett flexibelt utbud av slutprodukter utan att öka på antalet komponenter eller produktionslinjer. Bland deltagarna, som kom från både universitet och företag, blev diskussionerna livliga kring hur detta skulle kunna överföras till industriellt träbyggande. Gunnars presentation kan laddas ner från TEXT: Sofia Lidelöw och Helena Johnsson FOTO: John Meiling FAKTA OM LWE S DOKTORANDER: Gabriela Tlustochowicz, LTU, är utbildad civilingenjör med inriktning mot stålkonstruktioner och har tidigare jobbat på Rambölls broavdelning. Inom LWE arbetar hon med optimering av stommar byggda med pelarbalksystem för höga trähus i samarbete med Moelven Töreboda. Albert Boqvist, NCC Teknik, är industridoktorand knuten till LTH och arbetar med energieffektiva hus för industriellt byggande. Albert är utbildad civilingenjör i VoV från KTH och arbetade tidigare inom produktionen hos NCC Bostad. Gustav Jansson, LTU, är utbildad pedagog och ingenjör i maskinteknik. Han har tidigare arbetat med CADsystem, både som konsult och utbildningsledare. Inom LWE arbetar han med utveckling av IT-system för installationer inom projektet en standardiserad projekteringsprocess i samarbete med Lindbäcks Bygg och Moelven ByggModul. Gustav har även i uppdrag att arbeta med kursoch programplaner inom LWE s område gemensamt och samordnat mellan LWE s tre universitet. Sara Holmlund, LTU, är utbildad civilingenjör i maskinteknik och har därefter arbetat ett par år för ABB med produktutveckling. Inom LWE arbetar Sara med projektet "en standardiserad projekteringsprocess" i samarbete med Moelven ByggModul. Patrik Jensen, Tyréns, är industridoktorand knuten till LTU. Patrik är utbildad civilingenjör i maskinteknik och anställd på Tyréns som byggkonstruktör. Inom LWE arbetar han med utveckling av tekniska plattformar och kommer som första steg kartlägga befintliga träbyggnadssystem i syfte att utvärdera graden av systematisering. 2 Nr. 1, 2007

3 Fredrik Wikberg, LTH, är arkitekt med flerårig erfarenhet av industriellt bostadsbyggande enligt Open Housesystemet. Fredriks projekt syftar till att utreda förutsättningar för arkitektonisk kvalitet i det industriella byggandet genom att studera och utveckla metoder för process- och produktutveckling. Samarbete sker inledningsvis med Open House men kommer senare inriktas mot trähusindustrins särskilda utvecklingsbehov. Martin Lennartsson, LTU, är civilingenjör i industriell ekonomi och arbetar med industriell installationssamordning. Projektet syftar till att ge en bättre installationsprocess och skall även bidra till utvecklingen av en kurs inom ämnet för VoVprogrammet. Linus Malmgren, Tyréns, är industridoktorand knuten till LTH och utbildad civilingenjör i VoV. På Tyréns arbetar han med industriellt byggande och informationshantering i byggprocessen. Linus doktorandprojekt behandlar konfigurationssystem för industriellt byggande, där strukturerad produktdokumentation är en central fråga. Marcus Sandberg, LTU, är civilingenjör i maskinteknik och jobbar med att förbättra tidig projektering med hjälp av kunskapsbaserade metoder. T ex studeras hur konstruktion kan automatiseras mha regler för att frigöra tid och hur kunskap om senare processer kan göras tillgänglig i ITmiljön så att konstruktionen kan anpassas därefter. Samarbetspartners är Moelven ByggModul och Tyréns. Lean blir temat för den första LWE-dagen Den 8 november går den första LWE-dagen av stapeln. Förutom möten för det industriella rådet och styrelsen hålls ett seminarium på temat lean. Seminariet kommer att innehålla två inspirationsföreläsningar om Lean och Lean i byggande och en övning där deltagarna får tillfälle att reflektera och diskutera kring hur lean kan implementeras och användas i det egna företaget. Dagen arrangeras i samarbete med Tyréns och hålls på deras huvudkontor i Stockholm. Program: Möte med det industriella rådet Lean -seminarium inkl. lunch Styrelsemöte Nya examensarbeten OBS! Anmäl ditt deltagande i seminariet till Sofia Lidelöw via senast den 1 november. LWE har rivstartat med en rad examensarbeten. Nedan ges ett axplock! Flerbostadshus med trästomme - Utveckling av industriellt byggande Victor Andersson och Emil Sjöström kommer i sitt arbete att utreda konsekvenserna av att basera flerbostadsbyggandet på ett byggsystem samt utvärdera olika produktionsmetoder och prefabriceringsstrategier. Studien syftar även till att undersöka vad som krävs av ett företag och dess samarbetspartners för att driva industriellt Victor Andersson och Emil Sjöström. träbyggande framåt. En annan fråga är vem som skall ställa krav på fuktsäkerhet och hur det ska utformas. Anders Ekholm, Avd. f. projekteringsmetodik vid LTH, och Jerker Lessing, Tyréns, handleder arbetet. Stabilisering i volymbyggda trähus Linda Ytterberg arbetade under våren 2007 med stabilisering av volymbyggda trähus för fem våningar. Arbetet resulterade i ett Excelbaserat datorverktyg där inre och yttre stabilitet av byggnader enligt Lindbäcks Byggs Duo-modell kan dimensioneras. Lindbäcks använder idag resultaten vid dimensionering av flervåningsbyggnader. En förhandskopia av arbetet kan fås från Helena Johnsson, Avd. f. byggkonstruktion, LTU. Skivverkan i volymbyggda trähus Markus Lind arbetade under våren 2007 med skivverkan för stabilisering av flervånings trähus. Markus studerade olika skivors kapacitet och möjligheten att skarva skivor utan en bakomliggande kortling. Arbetet utfördes vid LTU i samarbete med Lindbäcks Bygg och handleddes av Helena Johnsson. Examensarbetet i sin helhet kan hämtas från SE.pdf. Nr. 1,

4 Brand i femvånings trähus Carl Juhlin arbetade under våren 2007 med brand i trähus över fem våningar där den kritiska punkten är att hitta en konstruktiv lösning för väggar och bjälklag som klarar R90. Calle konstaterar bl.a. en brist i de verktyg som finns framtagna för bestämning av brandmotstånd i "Brandsäkra trähus", där antalet varianter inte är tillräckligt stort för att täcka in de kombinationer konstruktören vill göra för att nå R90. Examensarbetet handleddes av Helena Johnsson, LTU, och finns i sin helhet på SE.pdf. Platsgjutet stombyggande Erik Wahlström och Fredrik Lindén arbetar med en utvärdering av produktionsmetoder för platsgjutet stombyggande. Mats Lundström och Linn Runquist gör gör i ett annat arbete en uppföljning och analys av produkters värdeflöde i platsgjutet stombyggande. Projekten utförs vid LTH i samarbete med Cementa och Peab. Handledare är Robert Larsson och Miklós Molár, Avd. f. konstgruktionsteknik vid LTH. Kandidaten, Kungshamra. Lean produktion för volymbyggnation Staffan Östlund applicerade i sitt examensarbete metoden 5S på Moelven ByggModuls produktionsanläggning i Säffle. 5S handlar om att sortera och standardisera sina processer för att skapa tydlighet. Det skall t.ex. vara uppenbart rent visuellt var i fabriken verktyg skall förvaras och hur lagret är uppbyggt. Examensarbetet handleddes av Matilda Höök och Lars Stehn, LTU, och finns i sin helhet på 3D-modellering av småhus Marcus Gullbrandson och Jörgen Olsson undersöker möjligheterna att arbeta med konstruktions- och arktitektritningar i ett gemensamt program. Vidare kommer VR (virtual reality)-modeller som kan användas i marknadsföringssyfte att tas fram. Arbetet genomförs i samarbete med Finndomo/Modulenthus. Handledare är Stefan Persson och Eva Frühwald, Avd. f. konstgruktionsteknik vid LTH, och Camilla Lidgren-Persson, Finndomo/Modulenthus. LWE s webbplats har öppnat Vår webbplats är tillgänglig via Ambitionen är att vara en informationsresurs för förmedling av LWE s aktiviteter och resultat inom FoU. Vi håller även på att bygga upp ett lösenordsskyddat arkiv (inloggning via LWE s webplats) tillgängligt för LWE s medlemmar med dokumentation om projekt och gemensamma aktiviteter inom programmet. Mötesguiden 8 NOVEMBER 2007, STOCKHOLM. 1:A LWE-DAGEN, TEMA LEAN DECEMBER 2007, LINKÖ- PING. LWE S FORSKARDAGAR Forskardagar i Linköping december LWE s forskardagar 2007 anordnas i Linköping december. Syftet med dagarna är främst att kvalitetsgranska pågående forskning inom programmet. Som spinn-off effekter får vi en god överblick över hela forskningsläget samtidigt som vi lär känna varandra bättre. Varje doktorand och senior forskare får möjlighet att presentera sitt arbete för sina forskarkollegor. Är man i startgroparna för sitt doktorerande presenterar man sin "thesis proposal" - en slags plan för det egna forskningsprojektet - och har man kommit en bit längre presenterar man "work in progress". Seminariet leds av en senior forskare och en opponent utses att detaljgranska. Dagarna arrangeras detta år av LiTH och koordineras av Staffan Brege. Nyhetsbrevet sammanställs av LWE s koordinator Sofia Lidelöw E-POST: TELEFON: Nästa nummer utkommer i november Nr. 1, 2007

5 LWE s projekt just nu Affärsutveckling Strategisk sortimentsutveckling Logistiksystem för prefabricerat byggande Marknadsföring mot DIY-handeln Optimerat produktsortiment av sågverksprodukter Kontorsmöbelföretagens utvecklingsstrategier Arkitektonisk utformning Konfigurationssystem för teknisk plattform Processutveckling Standardiserad projekteringsprocess (2 projekt) Regelbaserad projektering Energieffektiva hus Tillverkningsekonomisk simulering Tekniska plattformar & system Installationssamordning Produktutveckling Konstruktionsoptimering pelar-balk Fasadsystem Industriellt träbyggande Industriell trämanufaktur Integrerade möbler & snickerier Programdirektör Professor Lars Stehn Avdelningen för Byggkonstruktion - Träbyggnad Industriparter Flexator AB, IUC Sydpoolen AB, Lindbäcks Bygg AB, Moelven ByggModul AB Moelven Töreboda AB, NCC Construction Sverige AB, Norvag Byggsystem AB, SCA Timber AB Setra Group AB, Träriket ek fören, Tyréns AB, Vasakronan AB Akademiska parter Nr.1,

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET

TräIN GODA EXEMPEL 2011-2013 TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET TräIN TRÄINNOVATIONSNÄTVERKET 2011-2013 GODA EXEMPEL TräIN skapar möjligheter för träindustrin i norr Affärsutveckling för industriellt tillverkade hus, byggkomponenter, inredningar och möbler. Nätverk

Läs mer

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14

Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver en ändring av anläggningslagen. SAMHÄLLS- BYGGAREN 14 Hög tid att ändra livsstil. Om vi vill ha en hållbar planet måste vi förändra vårt sätt att leva inte bara i tanken utan på riktigt. Finsk modell visar vägen. 35 000 vägföreningar tittar mot öst och kräver

Läs mer

Stanford University. Reserapport från min tid som gästforskare januari-april, 2013. Jerker Lessing, Tyréns AB, Lunds Tekniska Högskola

Stanford University. Reserapport från min tid som gästforskare januari-april, 2013. Jerker Lessing, Tyréns AB, Lunds Tekniska Högskola Stanford University Reserapport från min tid som gästforskare januari-april, 2013 Jerker Lessing, Tyréns AB, Lunds Tekniska Högskola Förutsättningar och möjliggörare Våren 2012 träffade jag professor Martin

Läs mer

TEKNISK RAPPORT. SkeWood. Slutrapport. Anders Grönlund. Luleå tekniska universitet Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Träteknik

TEKNISK RAPPORT. SkeWood. Slutrapport. Anders Grönlund. Luleå tekniska universitet Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Träteknik TEKNISK RAPPORT 2008:25 SkeWood Ett forskningsprogram vid Luleå tekniska unversitet Slutrapport Anders Grönlund Luleå tekniska universitet Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Träteknik 2008:25

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet

Infrastruktur och söktjänster. Om svensk forskningsinformation på internet Infrastruktur och söktjänster Om svensk forskningsinformation på internet Slutrapport från IS-projektet 1 januari 2008 30 juni 2010 1 2 Innehållsförteckning Förord... 4 Bakgrund till IS-projektet... 5

Läs mer

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA

Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar GAVLEGÅRDARNA WEB POLAREN RO Nr 1, Februari 2013 Bostadsstiftelsen Platen: Hög svarsfrekvens i både kundoch medarbetarundersökningar Webropol satsar på seminarier: Vi bjuder in till frukostmöten och branschdagar med

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS

LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Stockholm i juni 2008 Fyra röster om vägen mot en LÖNSAMMARE BYGGPROCESS Den 11 juni arrangerade Svensk Byggtjänst och BQR, Rådet för byggkvalitet, en branschträff på temat Mot en lönsammare byggprocess.

Läs mer

RESANDE RESEARCH RESULTAT

RESANDE RESEARCH RESULTAT RESANDE RESEARCH RESULTAT LÄGESRAPPORT R3 VÅREN 2008 Undersöker vad resenärerna efterfrågar Under året har Andreas Anderbergs forskning delvis tagit en ny riktning. Efter att ha fokuserat på värdeskapande

Läs mer

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4

Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Ett nyhetsbrev om verksamhetsutveckling och kvalitet AUGUSTI 2010 Effektivare informationshantering ska ge snabbare utveckling av läkemedel 4 Sparar halv miljard per år genom systematiska förbättringar

Läs mer

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning

Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Programförklaring till ett HR-Center - Sammanfattning Sammanfattning av dokumentation från workshop den 7 april 2011 Innehållsförteckning Inledning... 3 Sammanfattning programförklaring till ett HR-Center...

Läs mer

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling

UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling UTVÄRDERING AV MEB - projektet Mottagande av ensamkommande barn - en metodutveckling 2011 APRIL INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 1 INLEDNING... 4 Kort om MEB- projektet... 4 Utvärderingen syfte...

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER

YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER Kundtidning från SP TEKNIK FORSKNING YKIs PETER ALBERIUS SER OANADE MÖJLIGHETER NUMMER 3 2008 KONSTGRÄS TESTAS FÖR BREDDFOTBOLL ANLAGDA BRÄNDER SKA stoppas CE-MÄRKNING SNART OBLIGATORISK 35 30 25 20 %

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen

Slutrapport gällande projekt Den Goda Arbetsplatsen Gotlands Kommun Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling Tillväxtenheten Slutrapport gällande projekt Dnr KS 2009/17-14 Mål: De 20 deltagarna/företagen ska ha nyanställt minst 6 personer inom

Läs mer

Den kompetenta arbetsplatsen

Den kompetenta arbetsplatsen Den kompetenta arbetsplatsen Forskning om lärande i arbetslivet nuläge och framåtblick 1 Nuläget för den svenska forskningen om lärande och kompetensförsörjning i arbetslivet var utgångspunkten för konferensen

Läs mer

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013

Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Erfarenhetsdokumentation av tre händelser i Stockholms län 2013 Ett arbete inom: Program för samverkan Stockholmsregionen Slutrapport, version 1 Sammanfattning Introduktion Som ett led i utvecklingen av

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB

Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CMB Christine Räisänen och Sven Gunnarson CMB-RAPPORT 2007 Kommunikation och kunskap för vem och för vad? CHRISTINE RÄISÄNEN och SVEN GUNNARSON Byggnadsekonomi,

Läs mer

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge

Bygglovalliansen. Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Tekis nya ärendekärna blir gemensam för ärendehanteringssystemen i.net-miljö. TEKISNYTT Först ut med Tekis-ByggR Ny namnstruktur Decerno trivs bäst i öppna landskap Flytt i Borlänge Bygglovalliansen Arkiva

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

KTH Företagssamverkan

KTH Företagssamverkan KTH Företagssamverkan KTH:s utbildning och forskning ska göra nytta i samhället KTH Företagssamverkan skapades den 1 juli 2008 genom att delar av KTH:s universitetsförvaltning bröts loss och bildade grunden

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv

Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning. Kvalitet ur ett. studentperspektiv Utbildningens användbarhet Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre utbildning Kvalitet ur ett studentperspektiv Utbildningens användbarhet. Sveriges förenade studentkårer om syftet med högre

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG

EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Förutsättningar och villkor i förfrågningsunderlag för partneringprojekt Effekter på samarbetet i praktiken Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet Byggingenjör EMMA ANDERSSON SARA HÖGBERG Institutionen

Läs mer