Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm"

Transkript

1 2006 Verksamhetsberättelse Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 1

2 Verksamhetsberättelse 2006 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm (EPI) bildades 1963 och är en intresseförening för människor med epilepsi och deras anhöriga i Stockholms stad och län. EPI ingår i Svenska Epilepsiförbundet (SEF). Vid årsskiftet 2006/2007 hade föreningen 811 medlemmar. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm är en länsförening, vilket innebär ansvar för påverkan på samhället genom information, intressepolitisk verksamhet och kontakt med olika enheter inom sjukvården, försäkringskassan, färdtjänst och inom arbetsmarknaden. Föreningen ägnar sig också åt direkt stödverksamhet genom bl a råd och stöd till enskilda personer som lever med epilepsi samt närstående. Föreningen har under de senaste tre åren utvecklat en verksamhet med rehabiliteringsinriktade självhjälpskurser som drivs i samarbete med Stora Sköndal och med stöd av Stockholms Läns Landsting. Ett omfattande arbete med att strukturera ansökningsförfarandet till fonder och stiftelser för dessa kurser har gjorts under året. Föreningen bedriver också medlemsverksamhet genom olika aktiviteter såsom medlemsmöten, informationsmöten för nya medlemmar, utflykter och direkt riktad verksamhet till speciella grupper, t ex föräldrar samt barn och ungdomar med epilepsi. Under hösten startade vi en sångkör som vänder sig till alla föreningens medlemmar. Epikören uppträdde första gången tillsammans på föreningens stora julfest som lockade mer än 70 personer. Omslagsbild: Från ACT-veckan på Kaggeholm. Foto: Hanna Granroth Foto, om inte annat anges: Katarina Nyberg. Styrelse Ordförande Katarina Nyberg Vice ordförande Daniella Fredriksson Ledamöter Margot Granvik Ragnar Helin Berit Magaard Berit Fekete (t o m ) Suppleanter Camilla Elwing Johansson Johan Wiklander Adjungerad Annika Thyselius (ungdomsgruppen t o m 0608) 2 3

3 Verksamhetsrevisor Suppleant Auktoriserad revisor Jessica Stjernström Kicki Wennerberg Arto Taxell, Revisorshuset Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Styrelsens ledamöter har deltagit vid en utbildningshelg med ABF, samt anordnat två egna utbildningstillfällen. Under året har ett årsmöte ägt rum. Kansli Birgitta Pigeon vikarierade som ombudsman t o m 18 januari. Helena Lif, ombudsman, återkom i tjänst efter föräldraledighet 16 jan. Under året har hon arbetat mycket med Fokusrapporten om epilepsi, genomförande av ACTveckan, epilepsi och inlärning samt finansiering av föreningens medlemsverksamhet. Teresa Janzon har genomfört fyra självhjälpsgrupper samt arbetat med finansiering av dessa, börjat arbeta fram ett coachingprogram, planerat Öppna Hus och andra medlemsaktiviteter som t ex sångkören. Teresa arbetar med informationsfrågor, mediakontakter och ingår i redaktionsgruppen för medlemstidningen Synapsen, som hon också medarbetar i. Inger Karlsson arbetar med administration och ekonomi. Hon sköter även uppdatering av föreningens hemsida och ingår i redaktionsgruppen för medlemstidningen Synapsen. Hon ansvarar för annonsförsäljningen i samarbete med en extern arbetsgrupp. Kansliet arbetar också med uppsökande verksamhet. Ett exempel på det är att inför kickoffen kring epilepsi och inlärning, som hölls i november, blev alla medlemmar som har barn mellan 0-19 år kontaktade. Året som gått Det var en ganska ny styrelse under För att hitta bra och stimulerande samarbetsformer har vi haft diskussioner om vad vi som ideellt engagerade mäktar med och vad vi bör prioritera. Det har varit valår. Den besvärliga situationen inom epilepsivården har haft högsta prioritet när det gäller påverkansarbete. Vi har haft kontakter med politiker, företrädare för vården, med media och givetvis med föreningens Från vänster: Lena- Maj Anding (mp), Teresa Janzon, Inger Ros (s), Helena Lif, Katarina Nyberg, Birgitta Sevefjord (v) och Christina Fleetwood. medlemmar i det påverkansarbetet. Under året har vi bl a haft fyra träffar med Lars-Olof Ronnevi, chef för neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, KUS, Torbjörn Tomson, överläkare på KUS Solna, och Ulla Lindbom, överläkare på KUS Huddinge. 16 juni uppvaktade representanter för föreningen sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s), sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) och gruppledare Lena-Maj Anding (mp). Under hösten har vi haft träffar med ett parti i den borgerliga landstingsalliansen och kontakter med de övriga (som ett resultat av de kontakterna besökte biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist (m) föreningskansliet i jan. 2007). Katarina Nyberg och Margot Granvik, styrelseledamot, besökte efter valet Pia Lidwall, ordförande för Kristdemokraternas landstingsgrupp och partisekreteraren Gabriele Radler Liljeberg för ett samtal om situationen inom epilepsivården. Vi har funderat en hel del över hur vi kan förnya medlemsaktiviteterna och utveckla nya former som möter medlemmarnas behov. Införandet av Öppet Hus och ungdomarnas träffpunkt på VeteKatten är exempel på det. Fikaträff på dagtid för föräldrar likaså. För att få inspiration gjorde styrelsen bl a under hösten ett studiebesök kombinerat med styrelseutbildning på Afasiföreningens center i Sabbatsbergsområdet. 4 5

4 Foto: Helena Lif Bland annat har föreningen sökt produktionsstöd från Specialpedagogiska Institutet, SIT, för att producera en pedagogisk handledning för skolpersonal som arbetar med elever med epilepsi. Ansökan avslogs. Föreningen har arbetat vidare med att utreda SITs uppdrag genom att analysera SITs regleringsbrev, samt föra samtal med SIT och peka på vikten av att den speciella inlärningsproblematik som epilepsi kan ge upphov till blir tagen på allvar. För att lösa det akuta behovet av information om epilepsi startade föreningen en informatörsutbildning av föräldrar som kan bli skolinformatörer. Föreningen arbetar fortsatt med olika strategier för att få Specialpedagogiska institutet att utbilda en eller flera specialpedagoger som skulle kunna stötta skolan.eftersom skolfrågor är en nationell angelägenhet arbetar föreningen även för att Epilepsiförbundet ska intressera sig för frågan. Yogaövning i att andas, ACT-veckan. Under våren 2006 hade föreningen besök från Finlands Epilepsiförbund av en grupp volontärer som fått utbildning i att informera om epilepsi. Det blev ett bra tillfälle till erfarenhetsutbyte om utbildning av informatörer. En riktigt spännande sak som vi genomförde i september var ACT-veckan (ACT, Acceptance and Comittment Therapy). Nio unga personer fick pröva en kognitiv behandlingsmetod kombinerad med yoga, som ett komplement till den medicinska grundbehandlingen. ACT-veckan hölls på Kaggeholms kursgård på Ekerö i samarbete med psykologer från Uppsala universitet, yogainstruktörer från Indien och epilepsisjuksköterskan Anna Gafvelin från Sachsska Barnsjukhuset. För deltagarna var det en fantastisk vecka. Flera deltagare var helt anfallsfria under veckan och alla hade en plan för vad de ville förändra när de åkte hem. Ett styrelsemöte förlades på Stiftelsen Stora Sköndal. Det kombinerades med ett studiebesök där styrelsen fick träffa epilepsiteamet vid den neurologiska rehabiliteringskliniken. Under året har fyra självhjälpskurser med temat Att leva med epilepsi genomförts. Kursledare är Teresa Janzon. Kurserna genomförs i nära samarbete med Stora Sköndal. Epilepsiföreningen har under året arbetat för att uppmärksamma den speciella inlärningsproblematik som kan finnas hos barn med epilepsi, som en långsammare inlärningsprocess, brister i förmåga att processa viss typ av information, minnesproblem, brist på automatisering, ojämnhet i inlärningsförmåga samt svårigheter att orientera sig och hitta strukturer. Skrivelser under verksamhetsåret Uppdragsbeskrivning primärvårdsrehabilitering Patientperspektiv på rehabilitering, Medicinska programarbetet Synpunkter till fokusrapporten om epilepsi, Stockholms läns landsting Remiss om mobbing, Svenska Epilepsiförbundet Övriga engagemang Deltagande i neurorehabiliteringsseminarium. Frågan om ett handikappens hus. Bidrag till flera forskningsprojekt bl a; Mirja Johansons forskning om medvetande och psykologisk anfallskontroll samt Tobias Lundgren/JoAnne Dahls forskning om Acceptance and Comittment Therapy. Ansökan till Allmänna Arvfonden om projekt kring informatörsutbildning. Sjukvårdskontakter/uppvaktningar Karolinska universitetssjukhusets neurologavdelning (25/1, 14/6, 22/8, 5/12) Stiftelsen Stora Sköndal 28/8 Danderyds medicinklinik 8/2 Informationsverksamhet En ny presentationsbroschyr, Har du också äppelepsi? producerades. Några medlemmar ställer upp som informationsombud och ser till att både 6 7

5 broschyren och tidningen Synapsen finns på mottagningar i vården och andra ställen där den kan nå ut till allmänheten. Medlemstidningen Synapsen har utkommit med fyra nummer. Utvecklingsarbete pågår. Föreningen har en växande informationsverksamhet som framför allt efterfrågas av skolor, assistansföretag, gruppboenden och daglig verksamhet för personer med hjärnskada och/eller utvecklingsstörning. Temaföreläsningar i samarbete med ABF Torsdag 9 februari. Ann-Sofie Eriksson, ansvarig för barnenheten vid Specialsjukhuset för epilepsi, SSE, i Sandvika, Norge, berättade om verksamheten vid epilepsisjukhuset. Torsdag 9 mars. JoAnne Dahl, psykologiprofessor, och Tobias Lundgren, leg psykolog, Uppsala Universitet, föreläste om hur man kan använda alternativa metoder för att höja livskvaliteten för människor med epilepsi. Torsdag 20 april. Näringsterapeut Gabriella Gello föreläste på temat Epilepsi, kost och motion. Torsdag 28 september. Neurolog Jan-Eric Wedlund från Stiftelsen Stora Sköndal föreläste på temat Rehabilitering på Stiftelsen Stora Sköndal om att arbeta med epilepsi i ett helhetsperspektiv. Torsdag 19 oktober. Hur påverkas arbetsminne och koncentrationsförmåga av epilepsi?. Helena Westerberg, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Torsdag 30 november. Information från Astrid Lindgrens barnsjukhus om aktuell forskning om epilepsi. Per Åmark, barnneurolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Medlemsverksamhet Den 8 mars slog föreningen upp portarna för den nya träffpunkten för alla medlemmar, Öppet Hus. Ambitionen är att det ska vara återkommande medlemsmöten i form av Öppet Hus med spännande och intressanta frågor i fokus. Öppet Hus rymmer också samvaro med möjlighet att träffas och prata över en kopp kaffe. Öppet Hus, 8 mars: Det första Öppna Huset hade tema Minnet. Fredrik Johansson från Resursteamet berättade om hur hjärnan och minnet fungerar och om olika strategier för att stärka minnet. Föreningen har påbörjat arbetet med att bygga upp en verksamhet med minnesträning. Öppet Hus, 27 april: Prova på -kväll i körsång med musikpedagogen Maria Paulin. Ett mycket uppskattat inslag som ledde till att Epi-kören startade i september. Öppet Hus, 1 juni: Mina spår i Kilimanjaro. En spännande berättelse där medlemmen Eva Lindberg Njuguna visade bilder och berättade om sina år i Afrika. Öppet Hus, 21 september: Camilla Elwing Johansson, styrelseledamot, har epilepsi sedan tonåren. Hon berättade om sitt liv utifrån sin bok Tänk om jag inte vaknar upp igen. Öppet Hus, 26 oktober: Vilket stöd kan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan erbjuda? En arbetsförmedlare och en handläggare informerade och svarade på frågor. Öppet Hus, 7 december: Julfest för alla medlemmar. Julbord och sång av och med föreningens kör. Föreningens årliga utflykt gick den här gången till Södertälje. Temat för dagen var vetenskap och kultur. 20 maj var inte vårens soligaste dag. Det regnade ganska mycket så vid besöket på Torekällberget var det paraplyer som gällde. En god lunch serverades i Wendela Hebbes Hus. Besöket på Tom Tits var lika roligt för alla åldrar. Möte med nya medlemmar hölls i maj och november. Under verksamhetsåret har inbjudan till läger, kurser, seminarier och grupper förmedlats till medlemmarna bl a via Synapsen och hemsidan. Föreningens sångkör startar. Maria Paulin är körledare. Hon leder olika sångoch avslappningsövningar enligt alla kan sjunga -konceptet. Kören träffades 10 gånger under hösten och avslutade med att sjunga på föreningens julfest. Ungdomsverksamheten Ungdomsgruppen drog igång sommaren Sedan dess har allt fler hittat till ungdomsgruppens träffar och vi har gjort en hel del olika saker. Den återkommande träffpunkten på VeteKatten första torsdagen varje månad har lockat många och fortsätter även under Här har vi lärt känna varandra genom att fika, prata och planera nya aktiviteter och vi hoppas att ännu fler ungdomar vill komma och lära känna oss som redan hittat hit. Under året har vi förutom träffpunkten bland annat varit och bowlat, picknickat i Tantolunden, haft chokladprovning, besökt Skansens julmarknad m m. Den största utflykten vi gjort var heldagsturen till vikingabyn på Birka i Mälaren. 8 9

6 Vi var ett ganska stort gäng som tog båten dit på förmiddagen för att se oss omkring under en guidad tur och därefter lära oss ännu mer genom de utställningar, filmvisningar och vikingaföremål de ställer ut på Birka. Vädret var inte jättevarmt, men vårsolen värmde tillräckligt för att njuta av den medhavda matsäcken utomhus. När ungdomsverksamheten nu varit igång i snart två år har det blivit ett stabilt gäng som gärna hittar på saker men också är med och engagerar sig för att utveckla verksamheten. Fler tillkommer hela tiden, vilket är mycket roligt. Oavsett om man vill komma med på alla aktiviteter och engagera sig i verksamheten eller bara vill komma någon enstaka gång på en utflykt man tycker verkar särskilt rolig så är man mycket välkommen. Qigong. Kurser i österländsk gymnastik för barn och ungdomar med Claes Kente som är tränare i martial arts och qigong. Deltagarna får träna på balans och kroppskontroll, styrka och smidighet, samt avslappning. Det blir också en träffpunkt för barn och ungdomar med epilepsi. Träffar för anhöriga/föräldrar Fikaträff på dagtid för föräldrar, 10 mars. Föräldranätverket, träffar 31 januari och 4 april. Träff för föräldrar till ungdomar/unga vuxna, 20 november. Kick off för föräldrautbildningen till skolinformatörer hölls 28 november. Aktiviteter ACT-veckan. Kurs med kognitiv beteendeterapi och yoga på Ekerö för unga med epilepsi. Träffpunkt för ungdomar/bowling/julmarknad. Föräldranätverksträff, Sachsska kliniken, Södersjukhuset. Öppet hus: Prova på körsång. Bildande av egen kör. Vårutflykt till Södertälje. Heldagsutflykt till Birka. Julfest med julbord. Foto: Berit Magaard Inger provar på att gå med styltor och Ulla gungar i bakgrunden. Ungdomsgruppen på väg mot Birka

7 Nya verksamheter Påbörjat verksamhet med att bygga upp minnesträning för personer med epilepsi. Tillfällen att prova på österländsk gymnastik och yoga för unga personer med epilepsi. Träff för föräldrar med vuxna barn med epilepsi. Tematräff om elever med epilepsi och inlärningsproblem. Föräldraträffar för föräldrar med flerhandikappade barn med epilepsi. Föreningens egen kör bildas. Informationsverksamhet Informatörsuppdrag Solna stad, Ersta-Sköndal Högskola, Epilepsienheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Informatörsutbildning för fyra nya informatörer i förbundets regi. Media Reportage om epilepsivården i SVT, ABC-nytt, juni. Valdebatt P1 den 9 augusti. Pressmeddelanden i juni samt oktober. Representation Svenska Epilepsiförbundet Styrelseledamot Börje Vestlund Studie- och informatörskommitté Leif Källström Socialmedicinskt utskott Christina Fleetwood HSO i Stockholms län Styrelseledamot Region Christina Fleetwood Börje Vestlund Kommunala uppdrag Kommun-HSO Sthlm, revisor Kommun-HSO barngruppen ABF i Stockholms län och stad Handikappkommitté Börje Vestlund Katarina Nyberg Leif Källström Kongresser Katarina Nyberg och Ragnar Helin deltog i den tionde europeiska konferensen om epilepsi och samhälle som hölls i Köpenhamn 2 4 augusti. Övrigt Katarina Nyberg och Sofia Sahl representerade föreningen vid ett föräldramöte på Astrid Lindgrens barnsjukhus 14 november. Slutord Det har varit ett intensivt arbete under verksamhetsåret med att prioritera och fokusera på frågor som kommer medlemmar tillgodo på allra bästa sätt. Tankar om att bygga upp ett epilepsicentrum med verksamheter och komplementära insatser för medlemmar har diskuterats. Vi fortsätter arbetet med att utveckla föreningens verksamhet. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla personer som på olika sätt bidragit med sin tid och sitt engagemang i föreningens arbete. Många viktiga frågor väntar och vi ser fram emot ett lika givande verksamhetsår Samverkansråd Region o trafikplanekontoret Landstingsstyrelsen Beställare Vård BOSSE råd och stöd SLL/Handikapp & Habilitering Kris- och samtalsteamet Börje Vestlund Christina Fleetwood Christina Fleetwood Helena Lif Helena Lif Helena Lif 12 13

8 BOKSLUT Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm. Org.nr Resultaträkning, perioden 1/1-31/ Intäkter Medlemsavgifter /not 1/ Försäljning Medlemsaktiviteter + kursverksamhet Landstingsbidrag Kommunala bidrag Bidrag ABF Lönebidrag Övriga bidrag /not 2/ Övriga intäkter + gåvor /not 3/ Summa rörelseintäkter Kostnader Medlems- + kursverksamhet Styrelse och arbetsutskott Utbildning styrelse/förtroendevalda Nationella kurser, SEF-kongresser Internationella kurser Lokalkostnader Datatillbehör Kontorsmaterial Trycksaker /not 4/ Informationsmaterial Telefon Internet Porto /not 4/ Revisionsarvode Medl.avg. till SEF, andra föreningar Köpta tjänster /not 4, not 5/ Diverse övriga kostnader /not 6/ Personalkostnader inkl. arvoden Summa kostnader Balansräkning per den 31/ Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa, bank och plusgiro Skattekonto Övriga interimsfordringar /not 7 / Skattefordran ROBUR fond /not 8/ Kundfordringar Övriga förskott Summa omsättningstillgångar Inventarier Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Skulder Leverantörsskulder /not 9/ Personalens källskatt Avräkning sociala avgifter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Skuld särskild löneskatt Övr. interimsskulder /not 10/ Företagsanknutna pensionsmedel Förskottsbet. medlemsavgifter Summa skulder Eget kapital Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Avskrivning inventarier Resultat efter avskrivningar Förlust avyttring av andelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter/kostnader Årets resultat

9 Noter till bokslutet: Not 1. Per den 31/ hade föreningen 811 betalande medlemmar. Not 2. Övriga bidrag Självhjälpskursverksamheten: :-. Barnverksamhet: :-. Ungdomsverksamheten: 5 800:-. Kursvecka, ACT: :-. Övrig verksamhet: :-. Not 3. Övriga intäkter och gåvor Informatörsverksamhet :-. Synapsen annonsintäkter :-.Kopieringsmaskin :-. Gåvor 5 660:-. Övrigt 275:-. Not 4. Synapsen Föreningens medlemstidning Synapsens kostnader fördelas enligt följande:inköpta tjänster: :-. Tryckning: :-. Porto: 15441:-, Övrigt: 139:-. Not 5. Köpta tjänster Atrox, hemsidan: 8 750:-. Bokslutsarbete: 6 500:-. Informatörer: 5 850:-. Datasupport: :-. Självhjälpskursen: :-. Synapsen: :-. Not 6. Div. övriga kostnader Kopieringsmaskin :-. Synapsen: 139:-. Övriga omkostnader: 1 494:-. Avgift idrottsförvaltning Sthlm: 1 000:-. Facklitteratur 1 918:-. Försäkringspremier 4 881:-. Uppvaktningar, gåvor 3 069:-. Avgifter till KFO 2 691:-. Bankavgifter 3 666:-. Not 7. Övriga interimsfordringar Förutbetalda kostnader: Visma SPCS AB, 1 142:-. Eniro :-, Team Digital Office 3 108:-, Atrox 311:-, Idrottsförvaltningen 1 000:-, Telia 1 699:-, HSO :-, RBU 160:-, Upplupna intäkter: ABF :-, AF-rehab :- Not 8. Robur-fonden Under året har inlösen av andelar skett för : var marknadsvärdet :33. Så länge ingen försäljning sker redovisas endast andelarnas anskaffningsvärde. Not 9. Leverantörsskulder Idrottsförvaltningen 1 000:-, Telia 5 788:-, Kontorskompaniet 1 620:-, Granvik Produktion 8 000:-, Neuropsykologerna i Stockholm AB 9 120:-. Not 10. Övriga interimsskulder Förutbetalda intäkter: Kundfordran från FNjS, RBU, HL, ILCO 2 435:-. Fondbidrag till Självhjälpskurser samt barn- och ungdomsverksamhet från Timmermansbrödernas Hjälpfond :-, Bertil Settergrens Testamentsstiftelse :-, PUA Byggnadsstiftelse :- samt verksamhetsbidrag från Stockholms kommun :- Upplupna kostnader: Swedbank 215:-, Friskvårdsavtal 2 700:- samt Computercorner VERKSAMHETSPLAN Medlemsstöd och aktiviteter Råd och stöd till medlemmar Utveckla verksamheten med självhjälpskurser Starta anhöriggrupper Utveckla föräldranätverket med fokus på skolfrågor och inlärningsproblematik Utflykter Fortsätta med österländsk gymnastik för barn Ökad information om kost och hälsa Ungdomsverksamhet Fortsätta med sångkör Föreläsningar / Öppet Hus med olika teman Informationsmöten för nya medlemmar Uppsökande verksamhet Utbildning Styrelse och personalutbildning Deltagande i epilepsikongresser, nationellt/internationellt Utbildning för informatörer Informationsverksamhet Synapsen, 4 nr/år Hemsida Spridning av informationsmaterial Mottagning av studiebesök Utarbeta ett utbildningsmaterial om epilepsi och inlärning för skolpersonal Intressepolitik i prioritetsordning Arbeta för att stärka epilepsivården Verka för ökade möjligheter till rehabilitering och arbete Fortsatt samarbete med forskare inom epilepsiområdet Samverkan med andra patientföreningar inom neurologiområdet Samarbete med epilepsiteamen och Stora Sköndals neurologrehab Samarbete med SEF och andra epilepsiföreningar i övergripande frågor Samarbete med Läns- och Kommun-HSO 16 17

10 Administrativa uppgifter Medlemsregister Ekonomihantering Hantera skrivelser och protokoll Bidragsansökningar Distribution av informationsmaterial Utvecklingsarbete i prioritetsordning Skapa en informatörsutbildning Epilepsicentrum inom föreningens ram Patientskola Utveckla en modell för coaching i syfte att utbilda funktionärer och styrelseledamöter Noter till budgetförslag: Not 1: Övriga bidrag kronor är de fondmedel vi har klart till idag: till Självhjälpsverksamhet till barn- och ungdomsverksamhet Not 2: Resultat Ett underskott på :- redovisas Arbetet med att söka pengar till verksamheten pågår ständigt. Målsättningen är att få in fondmedel så resultatet blir +/-0 Budgetförslag 2007 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Reviderad Budget Utfall Budget INTÄKTER Medlemsavgifter Försäljning material Medlemsaktiviteter + kursverksamhet Landstingsbidrag Kommunalt bidrag Bidrag ABF Lönebidrag Övriga bidrag, not Övriga intäkter, gåvor Summa rörelseintäkter Finansiella intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Medlemsverksamhet Medlemsverksamhet+kursverksamhet Styrelse och arbetsgrupper Utbildning styrelse/förtroendevalda Nationella kurser, SEF-kongress Internationella kurser Övriga kostnader Lokalkostnader Datatillbehör Kontorsmaterial Trycksaker Informationsmaterial Telefon Internet Porto Revisionsarvode Föreningsavgifter Köpta tjänster Diverse övriga kostnader Personalkostnader Löner inkl. arvoden Utbildning personal Avskrivningar + finansiella Avskrivningar Förlust avyttring SUMMA KOSTNADER RESULTAT, not 2 Underskott/överskott

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2006 För Margareta Christenssons minnesfond till stöd för personer med epilepsi, deras anhöriga och insatser av betydelse för epilepsivården i Stockholms län. Fondens ändamål är att främja goda levnadsförhållanden för personer med epilepsi och deras anhöriga samt att stödja en utveckling av epilepsivården i Stockholms län. Detta ska ske genom utdelning av bidrag, stipendier och/ eller pris eller annan åtgärd fondutskottet finner förenlig med fondens syfte. Under 2006 har följande personer ingått i fondutskottet: Katarina Nyberg, ordförande, Johan Wiklander, ledamot, Ragnar Helin, ledamot samt Inger Karlsson, sekreterare. Fondutskottet har haft ett protokollfört möte under verksamhetsåret. Fondutskottet har tagit emot två ansökningar om stipendium under 2006.Utdelningen grundar sig på 2005 års utdelning. Följande ansökningar beviljades: Eva Ericsson, erhöll ett bidrag om kronor för täckande av kostnader i samband med hennes arbete med läkemedelsbiverkningar av Sabrilex. Anna Johansson, erhöll ett litteraturbidrag om kronor i samband med studier. Ytterligare ett bidrag har utbetalats till Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, kronor, som bidrag till produktion och spridning av föreningens nya broschyr om epilepsi. Fondutskottet fick i uppdrag av Epilepsiföreningens årsmöte att se över fondens stadgar vad gäller paragraf 6, vad gäller val av ledamöter och mandattiden. En översyn av stadgarna kommer att föreslås Epilepsiföreningens årsmöte

12 RESULTATRÄKNING för perioden 1/1-31/ Margareta Christenssons minnesfond Intäkter Utdelning Ränta Försäljning värdepapper Summa intäkter Kostnader Utdelning fondmedel Övriga förvaltningskostnader Försäljning värdepapper 725 Summa kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING per den 31/ Margareta Christenssons minnesfond Tillgångar Fondkonto ROBUR /not 1/ Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a skulder/eget kapital Not. 1 Under året har Roburfonder lösts in till ett värde av kr. Kapitalförlust: 725 kr. Anskaffningsvärdet redovisas var marknadsvärdet kr

13 Föreningens sångkör som bildades under Föreningens julbord lockade många medlemmar! Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm S:t Göransgatan 84, 3 tr Stockholm. Tel: Fax: E-post: Hemsida: 24

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen. i Stor-Stockholm - 1 -

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen. i Stor-Stockholm - 1 - Verksamhetsberättelse 2010 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm - 1 - Innehållsförteckning: Styrelse... 3 Året som gått... 3 Kansli... 4 Medlemsverksamhet... 4 Information och utbildning... 5 Aktuellt inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen. i Stor-Stockholm - 1 -

Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen. i Stor-Stockholm - 1 - Verksamhetsberättelse 2009 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm - 1 - Innehållsförteckning: Styrelse... 3 Året som gått... 3 Kansli... 3 Medlemsverksamhet... 4 Information och utbildning... 5 Påverkansarbete...

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2012

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2012 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2012 nr 1, Årgång 31 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2012 JANUARI Torsdag 5 januari Ungdomarnas träffpunkt, Måndag 9 januari

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2011

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2011 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2011 nr 3, Årgång 30 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2011 Augusti-september Torsdag 1 september Måndag 5 september Tisdag

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2010 nr 3, Årgång 29 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor -Stockholm hösten 2010 Onsdag 1 september Torsdag 2 september Tisdag 7 september Söndag

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301

Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Leader Gästrikebygden 1 (1) 802441-3083 Utskriven: 2010-03-12, 09:13 2009-01-01-2009-12-31 T o m ver nr: A 301 Balansrapport TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar 2009-01-01 Förändring 2009-12-31 1630 Skattekonto

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2015 nr 1, Årgång 34 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm januari-maj 2015 Januari Kursstart: Österländsk gymnastik Kursstart: Träslöjd

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2014 nr 1, Årgång 33 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm våren 2014 Januari Kursstart: Österländsk gymnastik Kursstart: Träslöjd Torsdag

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1

Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Förbundet Sällsynta diagnoser organisationsnr. 802408-4934 1 Resultaträkning Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 1 3 784 094 4 023 771 Gåvor till 90-konto 700 4 750 Medlemsavgifter 18

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Bostadsföreningen Iris u.p.a. 1(6) 746000-1709 Styrelsen för Bostadsföreningen Iris u.p.a. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sörfjärdens vägförening Org nr 717910-2244 Styrelsen för Sörfjärdens vägförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007-07-01 2008-04-30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningens vägnät

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Samfälligheten Brynhild

Samfälligheten Brynhild Årsredovisning för Samfälligheten Brynhild Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Samfälligheten Brynhild 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Samfälligheten Brynhild, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0

RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 Org.nr. 845001-0049. RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012. Övriga intäkter 0 0 RÄDDA BARNENS LOKALFÖRENING I LUND ÅRSBOKSLUT 2013 sid 2 RESULTATRÄKNING (kr) 2013 2012 INTÄKTER Total insamling och försäljning not 1 7 836 9 443 Andel av medlemsavg från Riks 61 406 59 963 Projektbidrag

Läs mer

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Krisläge i epilepsivården. Atlas, första epihunden. En dag i kringelstan. Så kan man stå emot anfall

SYNAPSEN. Epilepsiföreningens medlemstidning. Krisläge i epilepsivården. Atlas, första epihunden. En dag i kringelstan. Så kan man stå emot anfall Epilepsiföreningens medlemstidning SYNAPSEN 2006 nr 2 Årgång 25 Krisläge i epilepsivården Läs mer sid 4 5 Atlas, första epihunden Läs mer sid 6 En dag i kringelstan Läs mer sid 12 13 Så kan man stå emot

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007

I (3) Blodcancerföreningen i Stockholms län. ._T-z. Verksam hetsberättelse 2007 ._T-z EI Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksam hetsberättelse 27 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare (sjukhusrepr.) adjungerad Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning:

Läs mer

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2009-07-01 2010-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2009-07-01 2010-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Psykiatrifonden 802017-5504. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Psykiatrifonden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda panter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987

Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Renen 21 716419-6987 Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 3-4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6-7 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(7) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2008 RESULTATRÄKNING INTÄKTER 31/12/08 31/12/07 Medlemsavgifter Not 1 176,450 kr 185,400 kr Seminarieavgifter Not 2 8,000 kr 4,000 kr Räntor Not 3 16,458 kr 13,219 kr Övrigt 0 kr 1,255 kr Summa intäkter 200,908

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG

Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Militärsällskapets Förlags AB 1(8) Årsredovisning MILITÄRSÄLLSKAPETS FÖRLAGS AKTIEBOLAG Org nr 566015-5226 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Militärsällskapets Förlags

Läs mer

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653*

Förenklat årsbokslut för. Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Dokument: Förenklat årsbokslut för verksamhetsåret 2014-15 Förenklat årsbokslut för Hemmesta Södra Vägförening Organisationsnummer: 717903 8000 814000-2653* Räkenskapsåret 2014 15 Innehåll: Resultaträkningar

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2014 Medlemsantal och medlemsavgift Vid utgången av 2014 hade föreningen totalt 617 (561) medlemmar, 371 (344) kvinnor och 239 (217) män. Av dessa var 147 (122) familjemedlemmar.

Läs mer

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal

Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal PROTOKOLL Nr 10 år 10 Styrelsemöte 2008-03-27 ABC-lokal Närvarande 18.00-21.00 Anders Ohlsson (ordförande, vice kassör) Stefan Sjöström (kassör) Veronika Franzén (vice sekreterare) Cheryl Sjöström (ord

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014

Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014 Medlemsblad för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm År 2014 nr 4, Årgång 33 Kalendarium för Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm hösten 2014 SEPTEMBER September Österländsk gymnastik startar, Kallhäll September

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning

Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne. Årsredovisning Neurologiskt Handikappades Riksförbunds stiftelse till Anders Ulffs minne Årsredovisning 2011 Org. nr 802412-3393 Förvaltas av styrelsen för Besöksadress Postadress St Eriksgatan 44, 4 tr., Stockholm Box

Läs mer

ÅRSREDOVISNING avseende 2011

ÅRSREDOVISNING avseende 2011 1(7) Bostadsrättsföreningen Ångpannan nr 12 Stockholm ÅRSREDOVISNING avseende 2011 Verksamhetsberättelse Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31, föreningens 69:e

Läs mer

Narkolepsiföreningen Sverige NFS

Narkolepsiföreningen Sverige NFS Årsredovisning för Narkolepsiföreningen Sverige NFS Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Noter 4 Underskrifter 5 Narkolepsiföreningen

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Stockholms Köpmansklubb

Stockholms Köpmansklubb Verksamhetsberättelse Stockholms Köpmansklubb 2014-01-01-2014-12-31 Stockholms Köpmansklubb 1(6) VERKSAMHETSBERÄTTELSE Verksamhetsberättelse 2014 Stockholms Köpmansklubbs Nämnd får härmed avgiva redogörelse

Läs mer

Å rsbokslut 2010 Pareto

Å rsbokslut 2010 Pareto Å rsbokslut 2010 Pareto 2010-10-01 till 2010-12-31 Innehåll: Ekonomisk berättelse Resultaträkning Balansräkning Budgetrapport Öppningsbalansräkning Kontosammanställning Transaktionsrapport Ekonomisk berä

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M

S T I F T E L S E N A T E N E U M Org nr 802400-1383 Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R S T I F T E L S E N A T E N E U M 2011-01-01-2011-12-31 Innehåll Sid Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-7 Organisationsnummer:

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26

Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden. Föreningsstämma 2010-05-26 Bostadsrättsföreningen Ostindiefararen på N:a Älvstranden Föreningsstämma 2010-05-26 Dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Fastställande av röstlängd 3) Val av ordförande till stämman 4) Anmälan av ordförandens

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Verkstaden

Bostadsrättsföreningen Verkstaden Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Verkstaden i Upplands Väsby Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter

RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010. Noter RESULTATRÄKNINGAR för år 2011 2010 Noter Föreningsverksamheten 2 Medlemsavgifter 348 000 353 360 Avgår till ständiga ledamöters fond -15 000-10 000 Försäljning av publikationer 23 660 21 920 Övriga intäkter

Läs mer

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002

Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 2002 Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 22 Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 22 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Stiftelsens styrelse har bestått av överläkare Bengt Lundgren, ordförande, överläkare

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna

Årsredovisning. BRF Vimpeln 8 i Solna Årsredovisning för BRF Vimpeln 8 i Solna Räkenskapsåret 2005 BRF Vimpeln 8 i Solna 1(9) Styrelsen för BRF Vimpeln 8 i Solna får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN

Årsredovisning AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Årsredovisning för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Räkenskapsåret 2004 AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN Styrelsen för AVELSFÖRENINGEN FÖR SVENSKA VARMBLODIGA HÄSTEN får härmed

Läs mer

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007

RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 RESULTATRÄKNING Verksamhetsåret 2007 INTÄKTER 2007-12-31 2006-12-31 Medlemsavgifter Not 1 185 400 kr 195 200 kr Seminarieavgifter Not 2 4 000 kr 48 450 kr Räntor Not 3 13 219 kr 7 870 kr Övrigt Not 4 1

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 1 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TRUMSLAGAREN 12 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Trumslagaren 12, org.nr 716414-2551, får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2014.

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31

ÅRSREDOVISNING. Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr 769608-9874. för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 ÅRSREDOVISNING Fjällbete i Åredalen ek. för. Org.nr för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 2007-01-01 2006-01-01 RESULTATRÄKNING Not - 2007-12-31-2006-12-31 Styrelsen för Fjällbete i Åredalen ek. för.

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533

Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg. Årsredovisning. Riksbyggens Bostadsrättsförening Gamla Stan Helsingborg 716407-3533 Årsredovisning 2005 Riksbyggens Bostadsrättsförening 716407-3533 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENING GAMLA STAN HELSINGBORG 716407-3533 får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING

EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING 10 EKONOMISK SAMMAN- STÄLLNING Resultaträkning inkl delar av Mariakyrkans ekonomi 2015 2014 2014 2013 BUDGET UTFALL BUDGET UTFALL INTÄKTER Offer 823 778 796 775 Kyrkoavgift 354 344 361 350 Verksamhetsbidrag

Läs mer

Jan-Anders Strandberg

Jan-Anders Strandberg 2005-12-14 1( Plats och tid Torsdagen den 28 september 2006 kl 10.00-14.00 Beslutande Lars Ohlsson, Ordförande 25 Kjell Emilsson, Lycksele kommun 19-23 Lilly Bäcklund Lycksele kommun 18 Fred Jonsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014. Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Styrelsen för Tekniska föreningen i Uppsala lämnar följande verksamhetsberättelse för 2014 MEDLEMMAR Antalet betalande medlemmar i föreningen är 150, och därtill kommer ca 160

Läs mer

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Djurgårdseken 2. Årsredovisning för 769604-1909. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: , Årsredovisning för Brf Djurgårdseken 2 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444

ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 ÅRSREDOVISNING FÖR RFA UTBILDNINGSCENTER AUTISM AB Org.nr 556558-5444 Vi lämnar härmed vår redogörelse för bolagets utveckling för tiden 2014-01-01 2014-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Allmänt

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654

2010-07-01 2011-06-30. för Republikanska Föreningen Org. nr. 802411-5654 ÅRSREDOVISNING 2010-07-01 2011-06-30 för Republikanska Föreningen Org. nr. Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Disposition av årets resultat 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar (noter)

Läs mer

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond

Räkenskapsåret 2009. Gävle Cancerfond Räkenskapsåret 29 Gävle Cancerfond Verksamhetsberättelse BERÄTTELSE ÖVER 29 ÅRS VERKSAMHET VID STIFTELSEN GÄVLE CANCERFOND Allmänt om verksamheten Stiftelsen Gävle Cancerfond tillkom 1969 genom en testamentsdonation

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Blekinge 716422-5588. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Blekinge Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829

Revisionsberättelse. Till Stockholmscenterns distriktsstämma. Orgnr 802000-4829 Revisionsberättelse Till Stockholmscenterns distriktsstämma Orgnr 802000-4829 Vi av Stockholmscenterns distriktsstämma valda revisorer har granskat årsredovisning, räkenskaper samt styrelsens förvaltning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Verksamhetsberättelse för 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Sweden Chapter of the Internet Society - ISOC-SE Innehåll VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 The Swedish Chapter of the Internet Society - ISOC-SE...

Läs mer

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014

Turismutveckling i Finnskogarna Ekonomisk Förening Org nr 769626-0947 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Turismutveckling i Finnskogarna får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-31 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer