Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm"

Transkript

1 2006 Verksamhetsberättelse Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm 1

2 Verksamhetsberättelse 2006 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm (EPI) bildades 1963 och är en intresseförening för människor med epilepsi och deras anhöriga i Stockholms stad och län. EPI ingår i Svenska Epilepsiförbundet (SEF). Vid årsskiftet 2006/2007 hade föreningen 811 medlemmar. Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm är en länsförening, vilket innebär ansvar för påverkan på samhället genom information, intressepolitisk verksamhet och kontakt med olika enheter inom sjukvården, försäkringskassan, färdtjänst och inom arbetsmarknaden. Föreningen ägnar sig också åt direkt stödverksamhet genom bl a råd och stöd till enskilda personer som lever med epilepsi samt närstående. Föreningen har under de senaste tre åren utvecklat en verksamhet med rehabiliteringsinriktade självhjälpskurser som drivs i samarbete med Stora Sköndal och med stöd av Stockholms Läns Landsting. Ett omfattande arbete med att strukturera ansökningsförfarandet till fonder och stiftelser för dessa kurser har gjorts under året. Föreningen bedriver också medlemsverksamhet genom olika aktiviteter såsom medlemsmöten, informationsmöten för nya medlemmar, utflykter och direkt riktad verksamhet till speciella grupper, t ex föräldrar samt barn och ungdomar med epilepsi. Under hösten startade vi en sångkör som vänder sig till alla föreningens medlemmar. Epikören uppträdde första gången tillsammans på föreningens stora julfest som lockade mer än 70 personer. Omslagsbild: Från ACT-veckan på Kaggeholm. Foto: Hanna Granroth Foto, om inte annat anges: Katarina Nyberg. Styrelse Ordförande Katarina Nyberg Vice ordförande Daniella Fredriksson Ledamöter Margot Granvik Ragnar Helin Berit Magaard Berit Fekete (t o m ) Suppleanter Camilla Elwing Johansson Johan Wiklander Adjungerad Annika Thyselius (ungdomsgruppen t o m 0608) 2 3

3 Verksamhetsrevisor Suppleant Auktoriserad revisor Jessica Stjernström Kicki Wennerberg Arto Taxell, Revisorshuset Styrelsen har haft 12 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. Styrelsens ledamöter har deltagit vid en utbildningshelg med ABF, samt anordnat två egna utbildningstillfällen. Under året har ett årsmöte ägt rum. Kansli Birgitta Pigeon vikarierade som ombudsman t o m 18 januari. Helena Lif, ombudsman, återkom i tjänst efter föräldraledighet 16 jan. Under året har hon arbetat mycket med Fokusrapporten om epilepsi, genomförande av ACTveckan, epilepsi och inlärning samt finansiering av föreningens medlemsverksamhet. Teresa Janzon har genomfört fyra självhjälpsgrupper samt arbetat med finansiering av dessa, börjat arbeta fram ett coachingprogram, planerat Öppna Hus och andra medlemsaktiviteter som t ex sångkören. Teresa arbetar med informationsfrågor, mediakontakter och ingår i redaktionsgruppen för medlemstidningen Synapsen, som hon också medarbetar i. Inger Karlsson arbetar med administration och ekonomi. Hon sköter även uppdatering av föreningens hemsida och ingår i redaktionsgruppen för medlemstidningen Synapsen. Hon ansvarar för annonsförsäljningen i samarbete med en extern arbetsgrupp. Kansliet arbetar också med uppsökande verksamhet. Ett exempel på det är att inför kickoffen kring epilepsi och inlärning, som hölls i november, blev alla medlemmar som har barn mellan 0-19 år kontaktade. Året som gått Det var en ganska ny styrelse under För att hitta bra och stimulerande samarbetsformer har vi haft diskussioner om vad vi som ideellt engagerade mäktar med och vad vi bör prioritera. Det har varit valår. Den besvärliga situationen inom epilepsivården har haft högsta prioritet när det gäller påverkansarbete. Vi har haft kontakter med politiker, företrädare för vården, med media och givetvis med föreningens Från vänster: Lena- Maj Anding (mp), Teresa Janzon, Inger Ros (s), Helena Lif, Katarina Nyberg, Birgitta Sevefjord (v) och Christina Fleetwood. medlemmar i det påverkansarbetet. Under året har vi bl a haft fyra träffar med Lars-Olof Ronnevi, chef för neurologkliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, KUS, Torbjörn Tomson, överläkare på KUS Solna, och Ulla Lindbom, överläkare på KUS Huddinge. 16 juni uppvaktade representanter för föreningen sjukvårdslandstingsrådet Inger Ros (s), sjukvårdslandstingsrådet Birgitta Sevefjord (v) och gruppledare Lena-Maj Anding (mp). Under hösten har vi haft träffar med ett parti i den borgerliga landstingsalliansen och kontakter med de övriga (som ett resultat av de kontakterna besökte biträdande sjukvårdslandstingsrådet Lars Joakim Lundquist (m) föreningskansliet i jan. 2007). Katarina Nyberg och Margot Granvik, styrelseledamot, besökte efter valet Pia Lidwall, ordförande för Kristdemokraternas landstingsgrupp och partisekreteraren Gabriele Radler Liljeberg för ett samtal om situationen inom epilepsivården. Vi har funderat en hel del över hur vi kan förnya medlemsaktiviteterna och utveckla nya former som möter medlemmarnas behov. Införandet av Öppet Hus och ungdomarnas träffpunkt på VeteKatten är exempel på det. Fikaträff på dagtid för föräldrar likaså. För att få inspiration gjorde styrelsen bl a under hösten ett studiebesök kombinerat med styrelseutbildning på Afasiföreningens center i Sabbatsbergsområdet. 4 5

4 Foto: Helena Lif Bland annat har föreningen sökt produktionsstöd från Specialpedagogiska Institutet, SIT, för att producera en pedagogisk handledning för skolpersonal som arbetar med elever med epilepsi. Ansökan avslogs. Föreningen har arbetat vidare med att utreda SITs uppdrag genom att analysera SITs regleringsbrev, samt föra samtal med SIT och peka på vikten av att den speciella inlärningsproblematik som epilepsi kan ge upphov till blir tagen på allvar. För att lösa det akuta behovet av information om epilepsi startade föreningen en informatörsutbildning av föräldrar som kan bli skolinformatörer. Föreningen arbetar fortsatt med olika strategier för att få Specialpedagogiska institutet att utbilda en eller flera specialpedagoger som skulle kunna stötta skolan.eftersom skolfrågor är en nationell angelägenhet arbetar föreningen även för att Epilepsiförbundet ska intressera sig för frågan. Yogaövning i att andas, ACT-veckan. Under våren 2006 hade föreningen besök från Finlands Epilepsiförbund av en grupp volontärer som fått utbildning i att informera om epilepsi. Det blev ett bra tillfälle till erfarenhetsutbyte om utbildning av informatörer. En riktigt spännande sak som vi genomförde i september var ACT-veckan (ACT, Acceptance and Comittment Therapy). Nio unga personer fick pröva en kognitiv behandlingsmetod kombinerad med yoga, som ett komplement till den medicinska grundbehandlingen. ACT-veckan hölls på Kaggeholms kursgård på Ekerö i samarbete med psykologer från Uppsala universitet, yogainstruktörer från Indien och epilepsisjuksköterskan Anna Gafvelin från Sachsska Barnsjukhuset. För deltagarna var det en fantastisk vecka. Flera deltagare var helt anfallsfria under veckan och alla hade en plan för vad de ville förändra när de åkte hem. Ett styrelsemöte förlades på Stiftelsen Stora Sköndal. Det kombinerades med ett studiebesök där styrelsen fick träffa epilepsiteamet vid den neurologiska rehabiliteringskliniken. Under året har fyra självhjälpskurser med temat Att leva med epilepsi genomförts. Kursledare är Teresa Janzon. Kurserna genomförs i nära samarbete med Stora Sköndal. Epilepsiföreningen har under året arbetat för att uppmärksamma den speciella inlärningsproblematik som kan finnas hos barn med epilepsi, som en långsammare inlärningsprocess, brister i förmåga att processa viss typ av information, minnesproblem, brist på automatisering, ojämnhet i inlärningsförmåga samt svårigheter att orientera sig och hitta strukturer. Skrivelser under verksamhetsåret Uppdragsbeskrivning primärvårdsrehabilitering Patientperspektiv på rehabilitering, Medicinska programarbetet Synpunkter till fokusrapporten om epilepsi, Stockholms läns landsting Remiss om mobbing, Svenska Epilepsiförbundet Övriga engagemang Deltagande i neurorehabiliteringsseminarium. Frågan om ett handikappens hus. Bidrag till flera forskningsprojekt bl a; Mirja Johansons forskning om medvetande och psykologisk anfallskontroll samt Tobias Lundgren/JoAnne Dahls forskning om Acceptance and Comittment Therapy. Ansökan till Allmänna Arvfonden om projekt kring informatörsutbildning. Sjukvårdskontakter/uppvaktningar Karolinska universitetssjukhusets neurologavdelning (25/1, 14/6, 22/8, 5/12) Stiftelsen Stora Sköndal 28/8 Danderyds medicinklinik 8/2 Informationsverksamhet En ny presentationsbroschyr, Har du också äppelepsi? producerades. Några medlemmar ställer upp som informationsombud och ser till att både 6 7

5 broschyren och tidningen Synapsen finns på mottagningar i vården och andra ställen där den kan nå ut till allmänheten. Medlemstidningen Synapsen har utkommit med fyra nummer. Utvecklingsarbete pågår. Föreningen har en växande informationsverksamhet som framför allt efterfrågas av skolor, assistansföretag, gruppboenden och daglig verksamhet för personer med hjärnskada och/eller utvecklingsstörning. Temaföreläsningar i samarbete med ABF Torsdag 9 februari. Ann-Sofie Eriksson, ansvarig för barnenheten vid Specialsjukhuset för epilepsi, SSE, i Sandvika, Norge, berättade om verksamheten vid epilepsisjukhuset. Torsdag 9 mars. JoAnne Dahl, psykologiprofessor, och Tobias Lundgren, leg psykolog, Uppsala Universitet, föreläste om hur man kan använda alternativa metoder för att höja livskvaliteten för människor med epilepsi. Torsdag 20 april. Näringsterapeut Gabriella Gello föreläste på temat Epilepsi, kost och motion. Torsdag 28 september. Neurolog Jan-Eric Wedlund från Stiftelsen Stora Sköndal föreläste på temat Rehabilitering på Stiftelsen Stora Sköndal om att arbeta med epilepsi i ett helhetsperspektiv. Torsdag 19 oktober. Hur påverkas arbetsminne och koncentrationsförmåga av epilepsi?. Helena Westerberg, psykolog och forskare vid Karolinska Institutet. Torsdag 30 november. Information från Astrid Lindgrens barnsjukhus om aktuell forskning om epilepsi. Per Åmark, barnneurolog vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Medlemsverksamhet Den 8 mars slog föreningen upp portarna för den nya träffpunkten för alla medlemmar, Öppet Hus. Ambitionen är att det ska vara återkommande medlemsmöten i form av Öppet Hus med spännande och intressanta frågor i fokus. Öppet Hus rymmer också samvaro med möjlighet att träffas och prata över en kopp kaffe. Öppet Hus, 8 mars: Det första Öppna Huset hade tema Minnet. Fredrik Johansson från Resursteamet berättade om hur hjärnan och minnet fungerar och om olika strategier för att stärka minnet. Föreningen har påbörjat arbetet med att bygga upp en verksamhet med minnesträning. Öppet Hus, 27 april: Prova på -kväll i körsång med musikpedagogen Maria Paulin. Ett mycket uppskattat inslag som ledde till att Epi-kören startade i september. Öppet Hus, 1 juni: Mina spår i Kilimanjaro. En spännande berättelse där medlemmen Eva Lindberg Njuguna visade bilder och berättade om sina år i Afrika. Öppet Hus, 21 september: Camilla Elwing Johansson, styrelseledamot, har epilepsi sedan tonåren. Hon berättade om sitt liv utifrån sin bok Tänk om jag inte vaknar upp igen. Öppet Hus, 26 oktober: Vilket stöd kan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan erbjuda? En arbetsförmedlare och en handläggare informerade och svarade på frågor. Öppet Hus, 7 december: Julfest för alla medlemmar. Julbord och sång av och med föreningens kör. Föreningens årliga utflykt gick den här gången till Södertälje. Temat för dagen var vetenskap och kultur. 20 maj var inte vårens soligaste dag. Det regnade ganska mycket så vid besöket på Torekällberget var det paraplyer som gällde. En god lunch serverades i Wendela Hebbes Hus. Besöket på Tom Tits var lika roligt för alla åldrar. Möte med nya medlemmar hölls i maj och november. Under verksamhetsåret har inbjudan till läger, kurser, seminarier och grupper förmedlats till medlemmarna bl a via Synapsen och hemsidan. Föreningens sångkör startar. Maria Paulin är körledare. Hon leder olika sångoch avslappningsövningar enligt alla kan sjunga -konceptet. Kören träffades 10 gånger under hösten och avslutade med att sjunga på föreningens julfest. Ungdomsverksamheten Ungdomsgruppen drog igång sommaren Sedan dess har allt fler hittat till ungdomsgruppens träffar och vi har gjort en hel del olika saker. Den återkommande träffpunkten på VeteKatten första torsdagen varje månad har lockat många och fortsätter även under Här har vi lärt känna varandra genom att fika, prata och planera nya aktiviteter och vi hoppas att ännu fler ungdomar vill komma och lära känna oss som redan hittat hit. Under året har vi förutom träffpunkten bland annat varit och bowlat, picknickat i Tantolunden, haft chokladprovning, besökt Skansens julmarknad m m. Den största utflykten vi gjort var heldagsturen till vikingabyn på Birka i Mälaren. 8 9

6 Vi var ett ganska stort gäng som tog båten dit på förmiddagen för att se oss omkring under en guidad tur och därefter lära oss ännu mer genom de utställningar, filmvisningar och vikingaföremål de ställer ut på Birka. Vädret var inte jättevarmt, men vårsolen värmde tillräckligt för att njuta av den medhavda matsäcken utomhus. När ungdomsverksamheten nu varit igång i snart två år har det blivit ett stabilt gäng som gärna hittar på saker men också är med och engagerar sig för att utveckla verksamheten. Fler tillkommer hela tiden, vilket är mycket roligt. Oavsett om man vill komma med på alla aktiviteter och engagera sig i verksamheten eller bara vill komma någon enstaka gång på en utflykt man tycker verkar särskilt rolig så är man mycket välkommen. Qigong. Kurser i österländsk gymnastik för barn och ungdomar med Claes Kente som är tränare i martial arts och qigong. Deltagarna får träna på balans och kroppskontroll, styrka och smidighet, samt avslappning. Det blir också en träffpunkt för barn och ungdomar med epilepsi. Träffar för anhöriga/föräldrar Fikaträff på dagtid för föräldrar, 10 mars. Föräldranätverket, träffar 31 januari och 4 april. Träff för föräldrar till ungdomar/unga vuxna, 20 november. Kick off för föräldrautbildningen till skolinformatörer hölls 28 november. Aktiviteter ACT-veckan. Kurs med kognitiv beteendeterapi och yoga på Ekerö för unga med epilepsi. Träffpunkt för ungdomar/bowling/julmarknad. Föräldranätverksträff, Sachsska kliniken, Södersjukhuset. Öppet hus: Prova på körsång. Bildande av egen kör. Vårutflykt till Södertälje. Heldagsutflykt till Birka. Julfest med julbord. Foto: Berit Magaard Inger provar på att gå med styltor och Ulla gungar i bakgrunden. Ungdomsgruppen på väg mot Birka

7 Nya verksamheter Påbörjat verksamhet med att bygga upp minnesträning för personer med epilepsi. Tillfällen att prova på österländsk gymnastik och yoga för unga personer med epilepsi. Träff för föräldrar med vuxna barn med epilepsi. Tematräff om elever med epilepsi och inlärningsproblem. Föräldraträffar för föräldrar med flerhandikappade barn med epilepsi. Föreningens egen kör bildas. Informationsverksamhet Informatörsuppdrag Solna stad, Ersta-Sköndal Högskola, Epilepsienheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Informatörsutbildning för fyra nya informatörer i förbundets regi. Media Reportage om epilepsivården i SVT, ABC-nytt, juni. Valdebatt P1 den 9 augusti. Pressmeddelanden i juni samt oktober. Representation Svenska Epilepsiförbundet Styrelseledamot Börje Vestlund Studie- och informatörskommitté Leif Källström Socialmedicinskt utskott Christina Fleetwood HSO i Stockholms län Styrelseledamot Region Christina Fleetwood Börje Vestlund Kommunala uppdrag Kommun-HSO Sthlm, revisor Kommun-HSO barngruppen ABF i Stockholms län och stad Handikappkommitté Börje Vestlund Katarina Nyberg Leif Källström Kongresser Katarina Nyberg och Ragnar Helin deltog i den tionde europeiska konferensen om epilepsi och samhälle som hölls i Köpenhamn 2 4 augusti. Övrigt Katarina Nyberg och Sofia Sahl representerade föreningen vid ett föräldramöte på Astrid Lindgrens barnsjukhus 14 november. Slutord Det har varit ett intensivt arbete under verksamhetsåret med att prioritera och fokusera på frågor som kommer medlemmar tillgodo på allra bästa sätt. Tankar om att bygga upp ett epilepsicentrum med verksamheter och komplementära insatser för medlemmar har diskuterats. Vi fortsätter arbetet med att utveckla föreningens verksamhet. Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla personer som på olika sätt bidragit med sin tid och sitt engagemang i föreningens arbete. Många viktiga frågor väntar och vi ser fram emot ett lika givande verksamhetsår Samverkansråd Region o trafikplanekontoret Landstingsstyrelsen Beställare Vård BOSSE råd och stöd SLL/Handikapp & Habilitering Kris- och samtalsteamet Börje Vestlund Christina Fleetwood Christina Fleetwood Helena Lif Helena Lif Helena Lif 12 13

8 BOKSLUT Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm. Org.nr Resultaträkning, perioden 1/1-31/ Intäkter Medlemsavgifter /not 1/ Försäljning Medlemsaktiviteter + kursverksamhet Landstingsbidrag Kommunala bidrag Bidrag ABF Lönebidrag Övriga bidrag /not 2/ Övriga intäkter + gåvor /not 3/ Summa rörelseintäkter Kostnader Medlems- + kursverksamhet Styrelse och arbetsutskott Utbildning styrelse/förtroendevalda Nationella kurser, SEF-kongresser Internationella kurser Lokalkostnader Datatillbehör Kontorsmaterial Trycksaker /not 4/ Informationsmaterial Telefon Internet Porto /not 4/ Revisionsarvode Medl.avg. till SEF, andra föreningar Köpta tjänster /not 4, not 5/ Diverse övriga kostnader /not 6/ Personalkostnader inkl. arvoden Summa kostnader Balansräkning per den 31/ Tillgångar Omsättningstillgångar Kassa, bank och plusgiro Skattekonto Övriga interimsfordringar /not 7 / Skattefordran ROBUR fond /not 8/ Kundfordringar Övriga förskott Summa omsättningstillgångar Inventarier Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Skulder Leverantörsskulder /not 9/ Personalens källskatt Avräkning sociala avgifter Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Skuld särskild löneskatt Övr. interimsskulder /not 10/ Företagsanknutna pensionsmedel Förskottsbet. medlemsavgifter Summa skulder Eget kapital Balanserat resultat Redovisat resultat Summa eget kapital Summa skulder och eget kapital Avskrivning inventarier Resultat efter avskrivningar Förlust avyttring av andelar Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansiella intäkter/kostnader Årets resultat

9 Noter till bokslutet: Not 1. Per den 31/ hade föreningen 811 betalande medlemmar. Not 2. Övriga bidrag Självhjälpskursverksamheten: :-. Barnverksamhet: :-. Ungdomsverksamheten: 5 800:-. Kursvecka, ACT: :-. Övrig verksamhet: :-. Not 3. Övriga intäkter och gåvor Informatörsverksamhet :-. Synapsen annonsintäkter :-.Kopieringsmaskin :-. Gåvor 5 660:-. Övrigt 275:-. Not 4. Synapsen Föreningens medlemstidning Synapsens kostnader fördelas enligt följande:inköpta tjänster: :-. Tryckning: :-. Porto: 15441:-, Övrigt: 139:-. Not 5. Köpta tjänster Atrox, hemsidan: 8 750:-. Bokslutsarbete: 6 500:-. Informatörer: 5 850:-. Datasupport: :-. Självhjälpskursen: :-. Synapsen: :-. Not 6. Div. övriga kostnader Kopieringsmaskin :-. Synapsen: 139:-. Övriga omkostnader: 1 494:-. Avgift idrottsförvaltning Sthlm: 1 000:-. Facklitteratur 1 918:-. Försäkringspremier 4 881:-. Uppvaktningar, gåvor 3 069:-. Avgifter till KFO 2 691:-. Bankavgifter 3 666:-. Not 7. Övriga interimsfordringar Förutbetalda kostnader: Visma SPCS AB, 1 142:-. Eniro :-, Team Digital Office 3 108:-, Atrox 311:-, Idrottsförvaltningen 1 000:-, Telia 1 699:-, HSO :-, RBU 160:-, Upplupna intäkter: ABF :-, AF-rehab :- Not 8. Robur-fonden Under året har inlösen av andelar skett för : var marknadsvärdet :33. Så länge ingen försäljning sker redovisas endast andelarnas anskaffningsvärde. Not 9. Leverantörsskulder Idrottsförvaltningen 1 000:-, Telia 5 788:-, Kontorskompaniet 1 620:-, Granvik Produktion 8 000:-, Neuropsykologerna i Stockholm AB 9 120:-. Not 10. Övriga interimsskulder Förutbetalda intäkter: Kundfordran från FNjS, RBU, HL, ILCO 2 435:-. Fondbidrag till Självhjälpskurser samt barn- och ungdomsverksamhet från Timmermansbrödernas Hjälpfond :-, Bertil Settergrens Testamentsstiftelse :-, PUA Byggnadsstiftelse :- samt verksamhetsbidrag från Stockholms kommun :- Upplupna kostnader: Swedbank 215:-, Friskvårdsavtal 2 700:- samt Computercorner VERKSAMHETSPLAN Medlemsstöd och aktiviteter Råd och stöd till medlemmar Utveckla verksamheten med självhjälpskurser Starta anhöriggrupper Utveckla föräldranätverket med fokus på skolfrågor och inlärningsproblematik Utflykter Fortsätta med österländsk gymnastik för barn Ökad information om kost och hälsa Ungdomsverksamhet Fortsätta med sångkör Föreläsningar / Öppet Hus med olika teman Informationsmöten för nya medlemmar Uppsökande verksamhet Utbildning Styrelse och personalutbildning Deltagande i epilepsikongresser, nationellt/internationellt Utbildning för informatörer Informationsverksamhet Synapsen, 4 nr/år Hemsida Spridning av informationsmaterial Mottagning av studiebesök Utarbeta ett utbildningsmaterial om epilepsi och inlärning för skolpersonal Intressepolitik i prioritetsordning Arbeta för att stärka epilepsivården Verka för ökade möjligheter till rehabilitering och arbete Fortsatt samarbete med forskare inom epilepsiområdet Samverkan med andra patientföreningar inom neurologiområdet Samarbete med epilepsiteamen och Stora Sköndals neurologrehab Samarbete med SEF och andra epilepsiföreningar i övergripande frågor Samarbete med Läns- och Kommun-HSO 16 17

10 Administrativa uppgifter Medlemsregister Ekonomihantering Hantera skrivelser och protokoll Bidragsansökningar Distribution av informationsmaterial Utvecklingsarbete i prioritetsordning Skapa en informatörsutbildning Epilepsicentrum inom föreningens ram Patientskola Utveckla en modell för coaching i syfte att utbilda funktionärer och styrelseledamöter Noter till budgetförslag: Not 1: Övriga bidrag kronor är de fondmedel vi har klart till idag: till Självhjälpsverksamhet till barn- och ungdomsverksamhet Not 2: Resultat Ett underskott på :- redovisas Arbetet med att söka pengar till verksamheten pågår ständigt. Målsättningen är att få in fondmedel så resultatet blir +/-0 Budgetförslag 2007 Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm Reviderad Budget Utfall Budget INTÄKTER Medlemsavgifter Försäljning material Medlemsaktiviteter + kursverksamhet Landstingsbidrag Kommunalt bidrag Bidrag ABF Lönebidrag Övriga bidrag, not Övriga intäkter, gåvor Summa rörelseintäkter Finansiella intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Medlemsverksamhet Medlemsverksamhet+kursverksamhet Styrelse och arbetsgrupper Utbildning styrelse/förtroendevalda Nationella kurser, SEF-kongress Internationella kurser Övriga kostnader Lokalkostnader Datatillbehör Kontorsmaterial Trycksaker Informationsmaterial Telefon Internet Porto Revisionsarvode Föreningsavgifter Köpta tjänster Diverse övriga kostnader Personalkostnader Löner inkl. arvoden Utbildning personal Avskrivningar + finansiella Avskrivningar Förlust avyttring SUMMA KOSTNADER RESULTAT, not 2 Underskott/överskott

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2006 För Margareta Christenssons minnesfond till stöd för personer med epilepsi, deras anhöriga och insatser av betydelse för epilepsivården i Stockholms län. Fondens ändamål är att främja goda levnadsförhållanden för personer med epilepsi och deras anhöriga samt att stödja en utveckling av epilepsivården i Stockholms län. Detta ska ske genom utdelning av bidrag, stipendier och/ eller pris eller annan åtgärd fondutskottet finner förenlig med fondens syfte. Under 2006 har följande personer ingått i fondutskottet: Katarina Nyberg, ordförande, Johan Wiklander, ledamot, Ragnar Helin, ledamot samt Inger Karlsson, sekreterare. Fondutskottet har haft ett protokollfört möte under verksamhetsåret. Fondutskottet har tagit emot två ansökningar om stipendium under 2006.Utdelningen grundar sig på 2005 års utdelning. Följande ansökningar beviljades: Eva Ericsson, erhöll ett bidrag om kronor för täckande av kostnader i samband med hennes arbete med läkemedelsbiverkningar av Sabrilex. Anna Johansson, erhöll ett litteraturbidrag om kronor i samband med studier. Ytterligare ett bidrag har utbetalats till Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm, kronor, som bidrag till produktion och spridning av föreningens nya broschyr om epilepsi. Fondutskottet fick i uppdrag av Epilepsiföreningens årsmöte att se över fondens stadgar vad gäller paragraf 6, vad gäller val av ledamöter och mandattiden. En översyn av stadgarna kommer att föreslås Epilepsiföreningens årsmöte

12 RESULTATRÄKNING för perioden 1/1-31/ Margareta Christenssons minnesfond Intäkter Utdelning Ränta Försäljning värdepapper Summa intäkter Kostnader Utdelning fondmedel Övriga förvaltningskostnader Försäljning värdepapper 725 Summa kostnader Årets resultat BALANSRÄKNING per den 31/ Margareta Christenssons minnesfond Tillgångar Fondkonto ROBUR /not 1/ Summa tillgångar Skulder och Eget kapital Balanserat resultat Årets resultat S:a skulder/eget kapital Not. 1 Under året har Roburfonder lösts in till ett värde av kr. Kapitalförlust: 725 kr. Anskaffningsvärdet redovisas var marknadsvärdet kr

13 Föreningens sångkör som bildades under Föreningens julbord lockade många medlemmar! Epilepsiföreningen i Stor-Stockholm S:t Göransgatan 84, 3 tr Stockholm. Tel: Fax: E-post: Hemsida: 24

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Patriks blogg om livet med epilepsi Nr 4 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2008 Årgång 27 Patriks blogg om livet med epilepsi Ökad kunskap om cellernas jonkanaler kan resultera i nya epilepsimediciner. En anmälan till patientnämnden

Läs mer

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Äntligen hos mamma och pappa Nr 2-3 2008 Årgång 27 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 2-3 2008 Årgång 27 Äntligen hos mamma och pappa Oppositionen skriver brev till majoriteten och undrar: Hur blir det med epilepsivården? Temat är försäkringar.

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3

Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 1 3 MAG- OCH TARMFÖRENINGEN I STOCKHOLMS LÄN www.magotarm.se/stockholm kansliet.stockholm@magotarm.net S:T G Ö R A N S G A T A N 8 4 1 1 2 3 8 S T O C K H O L M Årsredovisning

Läs mer

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Hanne från Norge på inspirationsturné Nr 4 2011 Årgång 30 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2011 Årgång 30 Hanne från Norge på inspirationsturné Tänk om vi kunde ta vara på erfarenheter från öst och väst, säger Christina Doctare. Överförmyndarnämnd

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE

grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE RIKSFÖRBUNDET FUB ÅRSREDOVISNING 2012 grafisk form & illustrationer Robert Samsonowitz / RBRT CREATIVE fotografi Ola Elmqvist (sid 3, 10, 18, 21, 26) Kerstin Roshed (sid 6) Josefin Lundberg (sid 9) Frida

Läs mer

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011

Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Riksförbundet FUB Årsredovisning 2011 Omslag: Markus och Liselott Andersson Foto: Kerstin Roshed Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid Allmänt om FUB 2 Ekonomiskt resultat, ställning och personal

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014

Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Årsberättelse för verksamhetsåret 2014 Allmänt om regionförbundet Regionförbundets syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Vinst för vården - inte vård för vinsten

Vinst för vården - inte vård för vinsten Årsberättelse 2014 Vinst för vården - inte vård för vinsten Foto omslag: Bemötandepriset, en svala skulpterad av Carl Milles Fotograf: Monica Sedell INNEHÅLL Inledning 4 Idéburen organisation 5 Verksamhetsidé

Läs mer

1 2008 års- redovisning

1 2008 års- redovisning 1 2008 års- redovisning 2 INNEHÅLL Innehåll 3 Förbundsledning 4-5 Representation 5 Interna arbetsgrupper och kommittéer 5-6 Medlemmar 6 Handikappolitik 7-9 Informationsverksamhet 10-12 Samarbete 13-16

Läs mer

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete

HJÄRNKRAFT. Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011. Tema arbete HJÄRNKRAFT Medlemstidning för Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft nr 1 2011 Tema arbete Höjdpunkter ur innehållet; Att hålla näsan över vattnet, s 7 Emeliy Olsson blev misshandlad och drabbades av en hjärnskada

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen

Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen Verksamhetsberättelse 2010 Svenska Downföreningen 1 (18) 1 Svenska Downföreningens verksamhet... 3 2 Medlemmar... 3 2.1 Medlemsutveckling... 4 2.2 Geografisk spridning per län... 5 2.3 Medlemsavgift...

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning.

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande årsredovisning. Årsredovisning 2012 Förbundet Sveriges Dövblinda Organisationsnummer 802006-9780 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31. Styrelsen för Förbundet Sveriges Dövblinda lämnar härmed följande

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

Verksam hetsber ättelse

Verksam hetsber ättelse Verksam hetsber ättelse 2011 Verksamhetsberättelse för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Innehållsförteckning Inledning 4 Ordföranden har ordet 4 Detta är STIL 7 Styrelsen 7 Intressepolitik

Läs mer

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001

info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001 info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Årsmöte 24 mars: Varför har vi RP och kommer den att kunna botas? 4. Årsavgift och budget för 2002 4. Ändrad

Läs mer

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009

BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 BRIS Öst Verksamhetsberättelse 2009 Verksamhetsberättelse 2009 BRIS region Öst Innehållsförteckning sida Inledning 2 1. BRIS region Öst 3 1.1 Föreningen BRIS 3 1.2 Styrelsen BRIS region Öst 3 1.3 Kansli

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Gör det ännu lättare att leva med diabetes! Diabetesförbundets historia är lång och innehåller mycket som är

Läs mer

April 2010 Nr 2 Årgång 1

April 2010 Nr 2 Årgång 1 April 2010 Nr 2 Årgång 1 Nu har Du fått tidning nr två i lådan. I detta nummer presenterar vi 2010 års styrelse i Norrköping och ny förening i Finspång, vi berättar om vårens träffar och aktiviteter som

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10.

Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 10. Tid och plats tisdagen den 18

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa

Årsrapport 2014. Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Årsrapport 2014 Fysioterapeuterna - Sektionen för fysioterapeuter inom mental hälsa Ordföranden har ordet Året 2014 var året då vi i styrelsen lade ut spåret för vårt framtida arbete. Vi fortsatte utifrån

Läs mer