Verksamhetsberättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen 2013 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 33 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer KATRINEHOLM Telefon: Telefax: E-post:

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 (47) Innehållsförteckning Syftet med verksamhetsberättelsen... 3 Grunduppdrag och statistik... 4 Gemensamt... 4 MYS... 5 Utföraravdelningen... 6 Nya påverkningsfaktorer... 7 Gemensamt... 7 MYS... 8 Utföraravdelningen Sammanfattning av väsentliga händelser Gemensamt MYS Utföraravdelningen Prognos och åtgärder Gemensamt MYS Utföraravdelningen Bilaga Bilaga 1: Uppföljning inriktningsplan

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 (47) Syftet med verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelsen är en sammanfattning av årets månadsrapporteringar och vilka framtida utmaningar vi tror oss kan möta. Månadsrapportens syfte är att med några få variabler ge vård- och omsorgsnämnden en ögonblicksbild av hur det går med vårt uppdrag enligt reglementet samt hur brukare, personal och verksamhet mår. Grunduppdrag och statistik avser just detta, prognos och åtgärder hur vi klarar uppdragen ekonomiskt och vilka åtgärder som kan behöva vidtas eller har vidtagits. Nya påverkansfaktorer och väsentliga händelser syftar till att uppfylla lagen om kommunal redovisning där upplysning skall lämnas om: 1. sådana förhållanden som är viktiga vid bedömning av kommunens resultat eller ställning nu och eventuellt framöver så vi kan vara förberedda dvs. påverkansfaktorer Exempel: Ny lagstiftning, annan huvudmans, eller förvaltnings förändrade uppdrag eller organisation, det kan också gälla vår kommun som helhet. Större förändringar som ökad eller minskad efterfrågan av våra tjänster eller tillgång på kompetent personal är andra exempel liksom effekter av brukares olika val av utförare. 2. sådana händelser som är av väsentlig betydelse för kommunen och som inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut dvs. väsentliga händelser Exempel: Händelser som inträffat inom verksamheten eller i samverkan med andra. Väsentliga händelser är också sådant som speglar vad som händer i vardagen övrigt för brukare, personal och verksamhet i stora drag. Status för aktiviteter syftar till att spegla den uppföljning ansvariga gör i vyn för uppföljning av planerade aktiviteter. Nämnden vill generellt veta att vi arbetar med våra åtaganden och uppdrag under året.

4 Grunduppdrag och statistik Gemensamt Grunduppdrag och statistik 2013 Personal VOF Månad Vård- och omsorgsnämndens handling nr 8/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 (47) Sjukfrånvaro % av arbetad tid för månadsanställda Januari 7,13 % varav kvinnor 7,12 % och män 7,23 % Februari 10,21 % varav kvinnor 10,27 % och män 9,74 % Mars 7,19 % varav kvinnor 7,29 % och män 6,51 % April 8,72 % varav kvinnor 8,94 % och män 7,24 % Maj 8,01 % varav kvinnor 8,46 % och män 5,16 % Juni 5,03 % varav kvinnor 5,47 % och män 2,27 % Juli 3,76 % varav kvinnor 3,85 % och män 3,20 % Augusti 5,40 % varav kvinnor 5,68 % och män 3,60 % September 7,07 % varav kvinnor 7,23 % och män 6,01 % Oktober 7,17 % varav kvinnor 7,36 % och män 5,94 % November 9,28 % varav kvinnor 9,29 % och män 9,21 % December 9,38 % varav kvinnor 9,65 % och män 7,71 % Totalt 7,38 En uppgång i sjukfrånvaro kan noteras under vår och höst. Förvaltningen erbjuder gratis influensavaccinering till anställda. Den genomsnittliga sjukfrånvaron var under år ,38 % per månad.

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 5 (47) Myndighets- och specialistavdelningen (MYS) Grunduppdrag och statistik 2013 Personal Beviljade timmar Månad Sjukfrånvaro % Kommun Hemtjänst Hemsjukvård Personlig assistent Annan utförare Kommun Annan utförare Kommun Annan utförare Januari 9, Februari 9, Mars 7, April 8, Maj 7, Juni 5, Juli 5, Augusti 6, September 4, Oktober 7, November 8, December 8, Totalt 7, Sjukstatistik Lednings- och verksamhetsstöd har under året haft långtids- heltidssjukskrivning. Även ett antal sjuksköterskor och en sjukgymnast har varit långtidssjukskrivna. Inom myndighetsfunktionen har det funnits både långtids- och korttidssjukrivningar under året. Beviljade timmar Inom hemtjänst har antalet beviljade timmar med privat utförare ökat något under året och uppgår nu till 13,4 %. Totala antalet beviljade timmar i personlig assistans har minskat något andra halvåret.

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 6 (47) Utföraravdelningen Grunduppdrag och statistik 2013 Personal Lediga platser Månad Sjukfrånvaro % Funktionshinderområdet Äldreomsorg, Särskilt inom gruppbostäder/servicebostäder boende Januari 9, Februari 10, Mars 9, April 8, Maj 8, Juni 5, Juli 4, Augusti 7, September 8, Oktober 9, November 9, December 9, Totalt 8,45 Sjukfrånvaro Lägre sjukfrånvaro under sommarmånaderna i likhet med föregående år. Lediga platser Funktionshinderområdet: Vid rapporteringstillfället finns två lediga platser inom funktionshinderområdet. En plats är inom omsorgen och en är inom social- och neuropsykiatrin. Äldreomsorg: Beläggningen av platserna inom äldreomsorgen har varit hög under hela hösten. Redovisade obelagda platser vid ett visst datum speglar inte de faktiska förhållandena då samtliga platser i äldreomsorgen är uppbokade för brukare som ännu inte hunnit flyttat in sedan platsen blivit ledig. Det är mycket ont om korttidsplatser och demensplatser. Under november tidigarelades öppnande av nya demensplatser på Lövåsgården med anledning av platsbristen.

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 7 (47) Nya påverkningsfaktorer Gemensamt Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som då tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De nya demensföreskrifterna som tidigare aviserats har i september flyttats fram till mars 2015 och skall då omfatta alla personer som bor på särskilt boende. Införandet av Katrineholms Trygghetsmodell har beslutats av VON i två steg varav del 2; omvandling av demensplatser, införande av mottagningstimma samt vårdavgift beslutades i juni. Införandet av del 1 har skett i september 2013 och del 2 den 1 januari Förvaltningen har tidigare köpt in nytt IT/dokumentationssystem och implementering av nytt system har pågått under 18 månader. Då systemleverantören CSC trots upprepade påstötningar från förvaltningen inte kunnat uppfylla sin del av kontraktet har förvaltningen sagt upp kontraktet med leverantören. Därefter har överläggningar skett med CSC men uppsägningen har trätt i kraft. Förvaltningen har arbetat aktivt med att lösa situationen för att brukar/patientsäkerheten inte ska äventyras och ett nytt avtal med ny leverantör är klart. Vård- och omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde i juni beslutat om ett nytt förfrågningsunderlag för att bli utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun. En träff med alla utförare har ägt rum under vår och höst och flera privata utförare uttryckte oro för dålig lönsamhet utifrån kommande justering av ersättningsnivåer. En arbetsgrupp med företrädare för kommun och utförare har sett över om justeringar kan göras som inte är kostnadshöjande. Det nya förfrågningsunderlaget och den nya ekonomiska ersättningen gäller från 1 januari Nytt för 2014 är att lönekompensation utgår i LOV varvid beslutad timpeng i förfrågningsunderlag kan uppräknas med mellan 6-9 kr beroende på insats. Uppräkningen gäller både privata utförare och egenregi. Förvaltningen utreder också om de omvårdnadsföretag som betalar en högre skatt än de företag som enbart bedriver serviceinsatser till brukare kan bli kompenserade. Landstings- och kommungemensamma VOHJS-nämnd har i mars presenterat ett förslag om ändrad kostnadsfördelning av hjälpmedel. Förslaget innebär att kommunernas kostnader för hjälpmedel beräknas öka medan landstingets kostnader minskar. Katrineholms andel, efter reviderade beräkningar är ca 400 tkr/år. Efter förnyad behandling i VOHJS flyttades start av ny prismodell nu flyttats till 1 januari Ett uppdaterat underlag för samhällsplaneringen i kommunen har tagits fram för Vårdoch omsorgsnämndens område: Case Flera nationella trender kan utläsas i materialet som att brukare i större utsträckning kommer att efterfråga individuella insatser och välfärdsutmaningarna är stora då antalet äldre personer kraftigt ökar efter Bildningsförvaltningen har under året aviserat ett antal barnärenden där barnet är i behov av kvalificerat stöd för sin skolgång. Bildningsförvaltningen har i flera fall valt

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 (47) att köpa skolgång på annan ort för barnet varvid Vård- och omsorgsförvaltningen måste stå för boendet. Tre ärenden är beslutade i år och ett är på ingående. För att möta trenden har en arbetsgrupp formerats med representanter från Vård och omsorgsförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Arbetsgruppen skall arbeta fram lösningar som innebär att barnet kan få sin skolgång och boende fullgott tillgodosett i kommunens verksamheter. Ett kvalitetsförbättringsarbete. Myndighets- och specialistavdelningen (MYS) Översyn har gjorts av de gamla riktlinjerna för biståndshandläggning. De nya riktlinjerna förväntas gälla fr.o.m I och med ny organisation har de två tidigare personalgrupperna inom lednings och verksamhetsstöd har slagits samman och bildar nu ett gemensamt område. Förändringar har också skett för sjukgymnaster/arbetsterapeuter m.fl. grupper för att anpassas till den nya organisationen. Arbetet med de nya demensföreskrifterna har startat. Införandet av demensföreskrifterna nationellt är framskjutet till Vid detta tillfälle träder även bemanningsföreskrifter för övriga särskilda boende inom äldreomsorgen i kraft. Inom lednings och verksamhetsstöd har ett större kvalitetssäkringsarbete av verksamheten påbörjats. Där ingår i ett första steg avgiftshanteringen och Lex Sarahutredningsarbetet. En controllerfunktion om 40 % har inrättas vilket stärker förvaltningens möjligheter att kvalitetssäkra och arbeta aktivt och drivande med de frågor som ligger i Controllergruppens åtagande. Certifiering för ett lokalt vård- och omsorgscollege har skett där lednings- och verksamhetsstöd har deltagit som en drivande part. Resultatet från Öppna jämförelser och Kkik har analyserats samt redovisats i nämnden. Ett arbete har även skett med Kommun- och enhetsundersökningen samt Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning En sammanfattning av Äldreguiden och kommun- och enhetsundersökningen har presenterats i nämnden. Prestationsmålet kring inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning är genomförd och inrapporterad. Inventeringen har gjorts gemensamt för Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner. Steg två i den medarbetarundersökning som genomförs av Avdelningen för arbetsoch organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet har besvarats av medarbetare inom Lednings- och verksamhetsstöd. Arbetet med det nya verksamhetssystemet har pågått under året, med anledning av att leverantören inte kunde leva upp till tecknat avtalet så har avtalet med leverantören hävts. Ett avslutande möte med CSC kring detta har ägt rum. Ett omfattande arbete med att säkerställa driften av nuvarande verksamhetssystem Sofia Omfale, Sofia LSS samt Sofia färdtjänst har genomförts. Mycket tid har lagts ner på Vitae Suite vad gäller utbildningar, tidplaner, avtal samt kostnadsberäkningar. Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen har tagits fram och en handlingsplan kommer att finnas tidigt Jämställdhetsplanen har antagits i nämnden.

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 9 (47) Resurscenter är första verksamheten som startat en sida på Facebook. Inom en vecka hade sidan 100 likes, många gillar och bidrar till sidan. I den nya organisationen ingår sjuksköterskor, sjukgymnaster/arbetsterapeuter och utredare i ledarlag med chefer på utförarsidan vilket ger möjlighet till bättre samverkan och förbättrad kvalitet. En process har pågått under hela året för att finna former för samarbetet. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor har påverkat verksamheten under större delen av året. Bemanningsföretag har använts delvis. Under hösten har dock tjänsterna kunnat tillsättas och situationen förbättrats betydligt. Sjuksköterskechefen sa upp sig i maj och slutade i augusti. Under hösten fanns tillförordnad chef under tiden för rekrytering. Detta medförde lite fördröjning av verksamhetsutveckling. Ny chef blev klart i november och tillträder formellt 1 januari Stort arbete har genomförts rörande rekrytering av nya sjukgymnaster och arbetsterapeuter inför årsskiftet. Många sökande till tjänsterna. Nya tjänster för rehabassistenterna vars tjänster konverterades är i det närmaste klart för samtliga personer. Korttidsenheterna flyttade tillbaka från Vingåker till Lövåsgården 9-10 september Tyvärr uppdagades att läkemedelsrummet på korttidsenheten har flera allvarliga brister. Möte med KFAB runt bland annat höjd på diskbänk samt fönster. Andra bitar (avsaknad av tillräckliga skåp) kommer troligen verksamheten att tvingas stå för. Tyvärr tar justeringar väldigt lång tid att få utförda trots att det är fel installerat. Bemanningssituationen är löst på Lövåsgården genom att omfördela sjuksköterskor från kortvården. Sjusköterskor på korttidsenheten har justerat sina bemanningskrav och scheman för att anpassa sig till verksamheten, både efter flytt och efter det tidigarelagda öppnandet av demensavdelning på Lövåsgården. Flera långtidssjukskrivna sjuksköterskor och sjukgymnast har påverkat verksamheten. Några långtidssjukskrivna har återkommit på deltid vilket är glädjande. Vi har fått ny leverantör av dosdispenserade läkemedel fr.o.m. den 7 oktober 2013 och det är nu Apotekstjänst AB som ansvarar för dessa. Vissa problem med leveranser har redan uppstått. Inom myndighetssidan har ärendeantalet ökat inom framför allt LSS. Inom både SoL och LSS är flera ärenden mer komplexa och kräver samverkan mellan olika aktörer, andra förvaltningar och myndigheter. Samhället förändras och brukarna ställer större krav. Det är inte fler funktionsnedsättningar utan handläggarna upplever att konjunkturen påverkar. Antalet omprövningar ökar. Platsantalet i psykiatrins slutenvård har dragits ner och vårdtiderna förkortas vilket ställer större krav på kommunen. Föräldrar till barn i skolan har informerat handläggarna om att skolan har minskat resurserna för ungdomar med högfungerande autism och Asperger och att fler kan komma att "hoppa av skolan". Det kan innebära att man kommer att söka skolor på annan ort och ansöker om bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS, vilket måste prövas efter ansökan. Under året har fler ungdomar med högfungerande autism och Asperger ansökt om skola utanför Katrineholms kommun för att kunna fullfölja sin skolgång, vilket kommer att medföra ökade kostnader för boendet. I juli har bildningsförvaltningen har fattat beslut om att bevilja skolgång på annan ort i ytterligare ett ärende. Finns kännedom om att fler ärenden är på gång. Detta medför behov av boende till höga kostnader för kommunen. Vård- och

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 10 (47) omsorgsförvaltningen har tagit initiativ till att en arbetsgrupp med företrädare för vård- och omsorg, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. En ny föräldragrupp har startats med fokus att driva fram en ny gruppbostad för ungdomar. Ny enkät har skickats ut. Föräldragruppen vill vara med och påverka vilka som ska bo där och hur det ska vara utformat på gruppbostaden. Fler brukare har större omvårdnadsbehov, vilket gör att man kanske i stället väljer att behålla eller ansöka om personlig assistent. Handläggarna upplever en ökning av antal ärenden med demenser. Vidare har man sett en ökning av alkoholdemenser hos förhållandevis "unga" kvinnor med behov av särskilt boende. Utifrån förberedelse för de nya demensriktlinjerna har två biståndshandläggare SoL fortsatt med provbedömningar på demensboendena, som en del i underlaget till hjälp i beräkningen av personalbehovet och till budgetberedningen. Det har också kommit förslag om att det ska göras individuella bedömningar och beslut av brukarnas insatser i alla vårdboenden och inte enbart i demensboenden. I juli informerar SoL-handläggarna om en ökning av demensärenden med hemtjänst och ansökan om särskilt boende. LSS-handläggarna har under hösten alltmer komplexa ärenden som kräver samverkan med flera förvaltningar såsom bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Riksfärdtjänst ökar i antal. Samres har informerat avtalsgruppen och färdtjänsthandläggarna i kommunen i Sörmland om att man vill byta system. Avtalsgruppen har varit positiv och handläggarna har nu att ta ställning till om det kan vara genomförbart till 1 augusti. Det nya systemet ska vara bli mer anpassat till resenärernas behov. Om det blir aktuellt med byte kommer färdtjänsthandläggaren bland annat att behöva trycka upp ca 900 nya kort med nytt kundnummer. Färdtjänsthandläggaren har fått ta del av fler synpunkter/klagomål på färdtjänstresorna och att det inte fungerar som planerat och enligt beställning. Nytt beställningssystem för färdtjänst startade 15 juli och är nu i igång. Kostnaden för bostadsanpassningarna ökar och är svåra att styra. Boverket har nyligen kommit med en rapport som pekar på att det i många kommuner finns stora brister i beslutshanteringen. BAB-handläggaren arbetar vidare med förbättringsåtgärder i de delar där vi har brister. Under oktober ha många ärenden kommit in. BABhandläggaren prioriterar sökande som är i behov av anpassning för att kunna komma hem från korttids samt palliativa patienter. Boendesamordningen har haft hög belastning under hela året. Önskemål om att erbjudas plats inom boende i tätorten har inte kunnat tillmötesgås alla gånger, vilket några brukare och anhöriga är missnöjda med. Det finns en intern kö för byte inom särskilt boende. Under sommaren har genomströmningen till särskilda boenden minskat, varför det har blivit kö till demensboende och till servicehuset. Under hösten har inte alla anhöriga kunnat erbjudas avlastningsplats enligt önskemål. Fortsatt kö till plats på demensboende och till servicehuset. Under året har vård- och omsorgsförvaltningen ådragit sig betalningsansvar för en dag. Vad gäller anhörigstödet har Socialstyrelsen kommit med ett första vägledningsmaterial i februari "Stöd till anhöriga- vägledning till kommunerna för tillämpning av socialtjänstlagen 5 kap 10. Förvaltningen har infört ett webb-baserat anhörigstöd, Gapet, och all personal har fått utbildning för att kunna erbjuda stödet till anhöriga. Anhörigstödet upplever att de som vänder sig till anhörigstödet har alltmer komplexa anhörigsituationer och behov. Det gäller både inom äldre- och funktionshinderområdet. Under året har personal varit ute på sammanlagt 70

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 11 (47) informationer i brukarorganisationer, intresseorganisationer, personalgrupper på vårdoch omsorgsförvaltningen, skolan och landstinget. Handläggare och anhörigstödet deltar också i uppsökande hembesök till dem som fyller 80 år 2013 med syftet att främja hälsa och bidra till ökad livskvalitet. Personligt ombud har fått flera ärenden under året som har problem med bostad och ekonomi. Från och med september har Vingåkers kommun sagt upp avtalet med Personligt ombud. I förordningen om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar som kom i juni framgår att det för verksamheten ska finnas en ledningsgrupp med representanter för kommun, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen. Arbetet med att anpassa ledningen till dessa regler är igång. Utföraravdelningen Gemensamt Utföraravdelningen En organisationsförändring genomfördes 1 januari 2013 då vård- och omsorgsförvaltningen delades upp i en Myndighets- och specialistavdelning samt en Utföraravdelning. Under 2013 har arbetet med att sätta den nya organisationen pågått. Utföraravdelningen har sex områden inom äldre- och funktionshinderområdet. Varje område leds av en områdeschef som tillsammans med enhetschefer och specialistfunktioner bildar ett ledarlag. Områdescheferna ingår i utföraravdelningens ledningsgrupp. Områdeschefen för område funktionshinder har sagt upp sig och slutar sin anställning i februari 2014, rekrytering pågår. Område 1 Många av de brukare som kommer åter efter en inläggning på sjukhus behöver mer omvårdnadsinsatser än tidigare. Antalet multisjuka har ökat. För att verksamheten ska kunna ge ett bra stöd till brukarna och rätt förutsättningar till medarbetarna behöver tiderna för vissa insatser individanpassas i större omfattning än idag. De nya ersättningsnivåerna för hemtjänsten kommer i framtiden att påverka uppdraget. Timmarna i hemtjänsten har pendlat hela året, under sommaren uppstod svårigheter att bemanna det utökade behovet då semestervikarierna redan var schemalagda. På grund av Kommunals varsel om nyanställningsblockad ökade verksamheten bemanningen under våren för att kvalitetssäkra omsorgen. November 2012 och juli 2013 kom nya regler från Försäkringskassan gällande tidsredovisning. Detta har medfört merarbete när det gäller administrationen och redovisningarna inom personlig assistans. Område 2 Lövåsgårdens korttidsboende har i september flyttat tillbaka från Vingåker till Katrineholm. I samband med återflytten gjordes en neddragning av två korttidsplatser samt öppnande av ett nytt demensboende med 11 permanenta platser på Lövåsgården. Hemtjänst Söder och Nävertorp har under hösten flyttat till en gemensam lokal. Larmpatrullen har under året fått ett förändrat uppdrag. Larmpatrullen sköter nu även larm inne på Igelkottens servicehus och alla yttre larm, även landsbygd. Detta har inneburit en ökning av antalet medarbetare i larmpatrullen. Det har varit och är problem med larmdatorn och även kopplingen mellan verksamheternas larm och larmpatrullen. Med anledning av detta har det inte varit möjligt att utöka larmpatrullen till att omfatta även Panterns servicehus. Den delen av uppdraget kvarstår. Område 3

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12 (47) Under verksamhetsåret har medarbetarna uttryckt en ansträngd arbetssituation med hög vårdtyngd på flera enheter och komplexa boende med stora omvårdnadsbehov. Vårdtyngden har varit skiftande mellan enheterna och avancerad schemaläggning införts på området. Syftet med avancerad schemaläggning är att fördela arbetet jämnare inom området genom att öka samarbetet mellan enheterna. Framförallt har det underlättat arbetet på de enheter som har haft en hög vårdtyngd. En avdelning på Norrgläntan kommer att ändra inriktning från och med 1 januari 2014 för brukare med särskilda behov på grund av ett utåtagerande beteende. Inflyttning kommer att ske successivt under året i samarbete med Myndighetsavdelningen och demenssjuksköterskan. Ett förberedande arbete pågår med att anpassa verksamheten till de nya demensföreskrifterna från Socialstyrelsen som kommer att träda i kraft våren Arbetet med kvalitetsregister såsom Senior Alert fortskrider i samarbete mellan olika yrkesprofessioner. Den nya måltidsordningen med syfte att minska nattfastan har presenterats av dietist. Förslaget innebär att måltiderna serveras på andra tider än tidigare vilket kan resultera i schemaförändringar för medarbetare. Synpunkter på ändringen av mattiderna har inkommit från brukare och anhöriga. Ytterligare informationsinsatser kommer att genomföras i början av januari Område 4 Nattpatrullen har haft en hög arbetsmängd under i stort sett hela året. Vid några tillfällen har verksamheten stärkt upp med en extra nattpatrull. Under 2014 kommer troligtvis en ny värdighetsgaranti att börja gälla för alla brukare som bor på särskilt boende. Det innebär bland annat att en aktivitet utanför boendet ska erbjudas en gång per månad. Området har under året börjat registrera i det nationella BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) registret på två av enheterna. I samband med rekrytering av semestervikarier var det en minskad mängd sökande vilket medförde att det var ett ökat antal medarbetare utan formell utbildning under sommaren. I samarbete med dietisterna på Service- och Teknikförvaltningen har ett förslag till ändrad måltidsordning på Furuliden tagits fram. Syftet är att minska nattfastan genom att fördela måltiderna jämnare under dagen. Ytterligare informationsinsatser planeras i januari Område 5 Det är fortsatt stort behov av boendestöd vilket är en trend även nationellt. I psykiatriinventeringen framkommer det att fler brukare önskar någon form av trygghetsboende med personal dygnet runt. Intresseorganisationerna har lyft frågan hur förvaltningen planerar för kommande behov. Under året har området haft stora problem med att få lägenheter för brukare inom målgruppen. KFAB har påtalat att det inte ingår i deras uppdrag att besiktiga de lägenheter som förvaltningen hyr och sedan hyr ut i andra hand. Kompetens och resurser för att besiktiga lägenheter finns inte inom området. I och med delningen av arbete- och sysselsättning (tidigare allt under Resurscenter) saknas kompetens och resurser för att jobba med de brukare som har behov av mer arbetsinriktade insatser. Samarbete sker med arbetskonsulenterna inom område 6 men resurserna räcker inte för att tillgodose behoven fullt ut. I Psykiatriinventeringen har området arbete- och sysselsättning lyfts som ett utvecklingsområde.

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 (47) Under året har det varit en stor personalrörlighet bland kvalificerade boendestödjare vilket har påverkat brukare och personal negativt genom att oro uppstår och kvalitetsarbetet blir lidande. Område 6 Resurscenter Täckning av transportkostnad för färdiglagad lunch vid Resurscenter har beslutats av VON i februari. Kostnaden ska belasta Resurscenters konto under 2013 och därefter läggas in i budget. Företrädare för Resurscenter har träffat företrädare för Särgymnasiet. Planeringen är att minst 10 nya brukare kommer till daglig verksamhet efter avslutad skolgång till sommaren Till detta kommer troligen en handfull brukare från annat håll. Detta kräver uppstart av minst två nya arbetsgrupper, eventuell hyra av nya lokaler och två arbetshandledare. Grupp/servicebostäder Behov av första hands uthyrning av lägenheter på servicebostäder har godkänts av VON i februari. Lägenheter kan sedan hyras ut i andra hand till personer som inte får förstahandskontrakt. Det är stora förändringar på ett boende i och med att brukare med problemskapande beteende har flyttat in. Mycket osäkerhet och oro råder i personalgruppen. Kompetensen i arbetsgruppen har höjts genom personalbyten. Kontinuerlig handledning/utbildning ges till gruppen. Ett allvarligt tillbud har inträffat då personalen larmade Securitas men ingen kom till deras hjälp samtidigt som stöd och ledningsfunktionen ställde sig frågande till vilket stöd de kunde ge. Det visade sig att all information om hur stödsystemen skulle fungera inte hade nått fram till alla parter. Arbetsmiljö Spår av mögel har hittats under en matta på en gruppbostad. I nuläget bedöms det inte hälsovådligt och åtgärder är planerade. Ett svar har lämnats in från förvaltningen till Arbetsmiljöverket avseende åtgärder av den bristande ventilationen på gruppbostad Nygårdsgatan. I slutet av juni kom svar från Arbetsmiljöverket att man är nöjd med åtgärderna och ärendet är avslutat. Problem med kackerlackor har uppstått i slutet av november på korttidshemmet Lövåsvägen. En plan för evakuering är framtagen, då sanering av lokalen kan ta tre månader i anspråk. Barn och ungdomsverksamheter En korttidstillsyn nattetid i föräldrahemmet har beviljats för ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Antalet brukare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har beviljats korttidsvistelse har under året ökat till fem personer. Därigenom har platsbrist uppstått då det inte är önskvärt att blanda målgrupperna personer med utvecklingsstörning och personer med autism men utan utvecklingsstörning. Samrådsmöten angående behov av ny gruppbostad Samrådsmöte med FA, Attention och FUB hölls den 4 juni. FUB informerade om en föräldragrupp som vill påverka bostadsplaneringen framåt för sina ungdomar. Man trycker på att de unga vill bo tillsammans med sina kompisar och inte tvingas flytta in på en gruppbostad där det bor äldre personer. Från föräldrahåll finns det också kritik kring hur personalen bemöter nyinflyttade unga och deras anhöriga. Det finns farhågor att man inte ska få delta i lika mycket fritidsaktiviteter som när man bor i föräldrahemmet. Den 5 september var det ett möte med en anhöriggrupp för 15 unga personer i åldrarna år. Gruppen ville veta mer om hur planeringen ser ut när de

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 14 (47) unga ska flytta hemifrån. Planerar kommunen några nya gruppbostäder, föräldrarna vill påverka att barnen inte ska "placeras" på gruppbostäder i mån av plats, då de ser en stor risk att ungdomarna isoleras om de inte får bo med sina vänner. Cheferna arbetar med att höja kvaliteten på insatserna i bostad med särskild service genom att stärka stödet till anhöriga samt erbjuda mer gemensamma aktiviteter. Föräldrarna kommer att kontaktas av någon boendechef som tar dem med på visning av våra bostäder. Pågående uppdrag Uppdraget att ta fram underlag för start av en ny gruppbostad har inletts. I det första skedet kommer en enkät att skickas ut till unga vuxna som står i begrepp att inom en femårs period flytta till bostad med särskild service. En ansökan om att få tillgång till medel från återbetalningen AFA har skickats från området. Ansökan avser medel för tjänster och lokaler för att utöka den interna dagliga verksamheten avseende företagsintegrerade grupper samt det externa arbetet med samlingsnamnet "Ungdomstorget". Ett förslag till teamträffar på bostäder med särskild service är framtaget och ska godkännas i förvaltningsledningen. Sammanfattning av väsentliga händelser Gemensamt Rapporten 2013 följer den nya strukturen efter att verksamhetsindelning ändrats från äldreomsorgsavdelning och handikappomsorgsavdelning till myndighets- och specialistavdelning (MYS) samt utföraravdelning (UFA). Nya ledningsorganisationen sjösattes vid årsskiftet, och har efter omständigheterna fungerat väl. Då flera personer under året bytt såväl befattning som kontor kommer det att ta lite tid innan nya kontakter etablerats. Det kan noteras att det efter första året ännu finns en del oklarheter kvar att arbeta med rörande vilka funktioner som ansvarar för och hanterar vissa frågor. En första kort utvärdering av organisationen gjordes under hösten och har återrapporterats till berörda. I slutet av februari invigdes de nya förvaltningslokalerna på Drottninggatan samtidigt som "kick off" gjordes för den nya ledningsorganisationen. Under första kvartalet genomförde Myndighets och specialistavdelningens respektive utföraravdelningens ledningsgrupp utbildning i LOTS-metodik. Därefter har flera av ledarlagen börjat planera för LOTS utbildning. Från förvaltningen rapporterades att vissa verksamheter haft en lugn sommar medan det varit mycket ansträngt i personlig assistans med mycket personalinbeordringar då vikarier ej funnits att tillgå. Arbetsmiljöprojekt riktat till chefer och medarbetare inom VOF och socialförvaltningen är nu igång. Projektet genomförs under våren och tidig höst och drivs i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Förseningar från leverantören av nytt dokumentationssystem ledde till att styrgruppen för införande av nytt IT system på VOF beslutade att flytta fram starten av systemet från 1 april till 1 september Emellertid kunde företaget inte uppfylla kontraktet och det hävdes under hösten. Nuvarande systemleverantör har inte kunnat lova full support vid driftsstörningar men en lösning är på gång om uppgradering av nuvarande system.

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 15 (47) Under året har upphandling av nytt system för mätning av brukarnöjdhet skett. En mätning med det nya systemet genomfördes under december. De gamla systemen för att mäta brukarnöjdhet var dels ett förvaltningseget system inom äldreomsorg, dels en köpte tjänst för handikappomsorg. Nytt system klarar bägge inriktningarna och klarar också att jämföra brukares upplevelser med personalens skattningar av givet stöd. Detta öppnar upp för bättre underlag och analyser. Då förvaltningen sedan början av sommaren haft kö till säboplatser inom äldreomsorgen och det tidvis varit mer än en månads väntetid till korttidsplats har förvaltningen tidigarelägga öppnandet de platser för personer med demens som enligt plan skulle öppnas vid årsskiftet på Lövåsgården till 4 november. Emellertid råder det även efter platstillskottet fortsatt stort platsbehov inom korttidsboende och demensplatser. Förvaltningen har därför börjat arbeta med en beredskapsplan om ytterligare platser måste skapas med kort varsel. En ny avdelningschef till myndighets- och specialistavdelningen har rekryterats. Under hösten och fram till våren 2014 leds avdelningen av en tillförordnad chef. Ett par enhetschefer går den av Socialstyrelsen anordnade nationella ledarskapsutbildningen inom äldreomsorg. Förvaltningen ser mycket positivt på att så många chefer som möjligt genomgår utbildningen. Läs mer på På Katrineholmsmässan 28/11 lanserades boken om Katrineholms innovationsmodell KINVO som framtagit i samarbete mellan kommunen och NovaMedTech. Status för aktiviteter Planerade och genomförda aktiviteter för 2013 finns inlagda i Stratsys, arbete har pågått enligt verksamhetsplanen för Under respektive avdelning redovisas arbetets olika delar och måluppfyllnad. Framtid Case 2020 och Case 2030 visar på stora tillkommande behov inom vård- och omsorgs område. Antalet äldre personer ökar under perioden med början Färre förvärvsarbetande leder i sin tur till ökad försörjningsbörda samtidigt som det finns ett behov att rekrytera fler utbildad personal till vård- och omsorgssektorn. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna. Katrineholm har infört LOV (lagen om valfrihetssystem i hemtjänsten) och för närvarande har de privata utförarna drygt 13 % av utförd hemtjänst. Prognosen är att andelen kommer att öka men inte överstiga 20 % i Katrineholm. Det uppskjutna införandet av nya demensföreskrifter inom säbo till mars 2015 kommer att innebära mera individanpassade insatser men också dra stora resurser i form av ökad personaltäthet. Inom funktionshinderområdet ökar antalet brukare med LSS-insatser i takt med ökningen i riket. En ny målgrupp, personer med neuropsykiatriska funktionshinder, har börjar uppmärksammas mer och har i många fall rätt till omfattande stöd från kommunens olika sektorer som skola och omsorg. Då samtliga LSS-boenden nu är fullbelagda och ett antal unga personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer att behöva eget boende inom en tvåårsperiod behöver ytterligare gruppbostäder/servicebostäder tillskapas. En viss övervältringseffekt märks redan och kommer troligen att förstärkas då landstinget minskar antalet vårdplatser för

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 16 (47) äldre och inom psykiatri. Denna trend med transiering från landsting till kommuner av utförande av vård kommer att fortsätta. Myndighets- och specialistavdelningen (MYS) 2013 har präglats av den nya organisationen och arbetet med att tillsätta chefstjänster och andra nyckelbefattningar. Omorganisationen har hittills visat sig fungera väl och smärre justeringar har under året gjorts, bl.a. har controllergruppens roll tydliggjorts och gruppen har fått en delvis ny sammansättning. Område Lednings- och verksamhetsstöd Ett nytt affärssystem infördes under januari månad med som det brukar en del inkörningsproblem som nu är lösta. Det har skett stora förändringar från Socialstyrelsen gällande individstatistik vilket har krävt justeringar kring rutiner för hantering av inrapportering i Sofia omfale. Översyn av anhörigstödet har påbörjats. Översyn av förvaltningens krisledningssystem har påbörjats. Pilotprojekt för nattkamera i hemtjänst har provats i liten skala och bedöms fungera bra. Arbetet gällande grundkrav och prestationsbaserade mål som socialstyrelsen har satt upp i överenskommelsen stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 har påbörjats. VOF har preliminärt blivit godkända gällande grundkrav 1. En ny samrådsorganisation har tagits fram för ökat brukarinflytande. Den tar hänsyn till samråd mellan brukare, politiker, brukarorganisationer och förvaltning. Utifrån åtaganden kring e-posthantering och tillgänglighet i handlingsplan för 2013 så har en ny rutin för hantering av e-post, telefon och bemötande inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetats fram av lednings- och verksamhetsstöd för spridning och implementering i organisationen. Lednings- och verksamhetsstöd var representerade i SKL:s nätverksträff angående projektet "Kvalitetssäkrad välfärd". Arbetslaget har även gjort ett studiebesök till SKL och Lidingö kommun för att ta del av aktuella utvecklingstrender inom vårt verksamhetsområde samt verksamheten i en jämförbar kommun. Enheten Lednings- och verksamhetsstöd har varit medarrangörer samt deltagare vid en förvaltningsövergripande dialogdag med temat kvalitetsledningsfrågor. En utredare har även arrangerat och varit ansvarig för en Kick-Off i projektet "införandet av ICF i stödet till äldre personer" Lednings- och verksamhetsstöd arbetar långsiktigt och strategiskt kring boendeformer för Vård och omsorgsförvaltningens målgrupp. Ett arbete med översyn av framtida boende för äldre har påbörjats. Vi arbetar också för att finna lämpliga tomter för framtida byggnationer av särskilda boenden för personer med funktionshinder. Lednings- och verksamhetsstöd har deltagit i en kommungemensam grupp kring lokalfrågor samt varit deltagande i arbetet för framtagande av en översiktsplan för tätorten. Lednings- och verksamhetsstöd har varit representerade vid IVOs (inspektionen för vård och omsorg) tillsynsåterföring. Myndigheten presenterar då de senaste tillsynsresultaten utifrån ett antal aktuella rapporter. Här bidrog vi med våra kunskaper samt synpunkter på vilken återföring vi vill ha kring enskilda klagomål, hälso- och sjukvård och socialtjänst funktionshinderfrågor, missbruksområdet och ekonomiskt bistånd, äldreuppdraget samt HVB.

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 17 (47) Område Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården har arbetat för att hitta sina former i nya organisationen. En ny rehabchef började i januari och sjuksköterskechef har bytts under året. Tillsättning av ny chef för sjuksköterskor blev klart i november. Rekrytering av nya sjuksköterskor har varit och är en viktig fråga. Första halvåret saknades tillräckligt med personal och bemanningsföretag tvingades att sättas in då några oväntade sjukskrivningar försvårade ett redan ansträngt läge. Sommarbemanningen löstes med hjälp av frikopplade undersköterskor och en del extra pass för ordinarie personal. Under hösten har det dock glädjande nog stabiliserats och vi har för närvarande i december fullt på tjänsterna. Inför nästa år behövs dock ny personal pga. flera pensionsavgångar och rekrytering är påbörjad för detta. Trygghetsmodellen som beslutades i VON i april medför förändrat arbetssätt för rehabiliteringen nästa år. Omställningsarbete har skett under hösten med omplacering av berörda rehabassistenter samt rekrytering av nya sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Ett stort planeringsarbete har genomförts av rehabchefen i samarbete med sin personal inför nästa år. Planeringsdag genomförd med arbetsterapeuter och sjukgymnaster rörande förändrade/nya arbetssätt nästa år då det tillkommer fler tjänster. Grupputveckling påbörjas medhjälp av personalkontoret kring grupp- och förändringsprocesser. Ett led inför organisationsförändring vid årsskiftet. Ett mycket stort arbete har skett runt det nya verksamhetssystemet som skulle införas under året. Utbildning av så kallade "SuperUsers" genomfördes 3 dagar i september innan beslut senare fattades om att säga upp kontraktet. Tyvärr mycket energi och frustration nerlagt i onödan. Ett studiebesök gjordes i Järfälla kommun gällande ICF då det arbetat med detta i sitt journalsystem sedan flera år. Arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska ta fram en struktur för HSL dokumentation enligt ICF, arbetet startade med en kick off i november. Avslutsrapportering av "Inventering av rehabbehov inom handikappomsorgen" gjordes under våren. Som en följd har behovet av team-träffar för gruppbostäder uppmärksammats. Efter samråd har en rutin tagits fram och det nya arbetssättet ska provas och utvärderas under våren 14. Nystart av arbetet med Senior Alert har genomförts. Utbildningar har genomförts med både sjuksköterskor, rehab och även med hemtjänstpersonal. 25 % tjänst sjuksköterska och 25 % undersköterska finns som stöd i arbetet sedan augusti. Ledarlagen har tagit fram tydligare rutiner om hur arbetet ska genomföras. Uppföljande möte rörande Senior Alert visar på en mer positiv inställning i verksamheten. Hemtjänstens personal har erhållit utbildning samt får nu extra tid för att genomföras riskbedömningar och uppföljningar. Tyvärr når vi dock inte målen för att få kvalitetspengar i år. Utbildning i Hjärt- och lungräddning har erbjudits all personal inom HSV. En tvåtimmars grundläggande datautbildning har erbjudits alla sjuksköterskor under okt/nov. En utbildning i förebyggande av trycksår har tagits fram av en tvärprofessionell grupp. Målgruppen är vårdpersonal. Efter testpilotutbildning på Lövåsgården så är fortsättning planerad på SÄBO under hösten och i hemtjänsten under våren. Områdesansvarig sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist håller en gemensam utbildning som hålls i samband med APT. Utbildning har också skett för

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 18 (47) arbetsterapeuter och sjuksköterskor på SÄBO angående tryckavlastande madrasser. Delegeringsutbildning av rehabilitering för SÄBO och hemvård är genomförd under året. Arbetsterapeut har medverkat som föreläsare i utbildning för FoU rörande kost och rehabilitering vid matsituationer Mätning av hemsjukvården genom fördes under 2 veckor i oktober för både sjuksköterskor och rehab. En länsövergripande mätning gällande undvikbar sjukhusinläggning genomfördes v Möten angående undvikbar återinläggning på sjukhus har genomförts av områdeschef och MAS med representanter från kommun och landsting. Diskussioner fördes hur vi på bästa sätt kan förbättra samarbetet mellan båda parter. Uppföljande möte med Vårdcentralerna har skett med MAS och distriktssköterskor rörande SIPar (Samordnad Individuell Plan). Katrineholm har kommit igång bra jämfört med övriga Sörmland rörande SIP Sommaren har fungerat hyfsat trots skör bemanning. En allvarlig avvikelse har skett under sommaren rörande palliativ patient i hemsjukvården där ansvarig läkare inte gick att uppbringa. Fortsatt utredning är gjord och hanteras även vidare i samarbete med Tryggve-gruppen då det är ett länsövergripande problem. Sjukgymnasterna har haft dialogmöte med landsting och primärvård som uppskattades stort från alla deltagare. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar i respektive profession med arbetsbeskrivningar som ska förtydliga uppdraget för vad en kommunal sjukgymnast/arbetsterapeut gör. Arbetet kring lönekriterier fortskrider där beslut togs att förtydliga de kriterier som finns förvaltningsövergripande till att bli mer riktade i hälso- och sjukvårdsgrupperna. Sjuksköterskor signalerade om tung arbetsmiljö pga. bristande bemanning. Skyddsrond genomfördes därför i mars. Vissa förbättringsområden jobbades vidare med. Olika lokalfrågor har också uppmärksammats under året. En bra lösning har uppnåtts rörande trångboddhet på sköterskeexpedition på Norrgläntan. Flytten av läkemedelsrummet på Igelkotten är nu genomförd. Läkemedelsrummet finns nu i anslutning till sjuksköterskornas expeditioner. Fortfarande oklart rörande flytt av sköterskor i ledarlag 5 och 6. Problem med lokaler och sekretess på Upplandsgatan har påtalats och ett fortsatt översyn om möjliga åtgärder behövs. Rehab och sjuksköterskor har erbjudits inköp av arbetskläder. Arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för schemaläggning har fortgått. Möte rörande uppdraget för stöd och ledning och problem med larm har hållits med område 6. Säkerhetssamordnare, assistent och EC ska se över rutinpärm ytterligare. Sjuksköterskor inom SÄBO har påbörjat handledning i grupputveckling då det varit stor omsättning i gruppen. En stor tillförsikt genomsyrar nu gruppen Områdeschef deltar i "Leda för resultat" med fokus på kontinuitet för hemtjänsten. Områdeschef och enhetschefer deltar i workshop rörande arbetsmiljö ordnat av Stockholms universitet. Den nya organisationen innebär för områdeschefen inom medborgarfunktionen att börja lära känna nya medarbetare och sätta sig in i de specifika arbetsområdena samtidigt som hon delade på uppdraget som myndighets- och specialistchef med förvaltningschefen under årets första åtta månader. Område medborgarfunktionen Myndighetsgruppen har slagits ihop till en grupp från Mer komplexa ärenden som kräver samverkan med andra förvaltningar, huvudmän och myndigheter. Har gemensam arbetsplatsträff 1 gång/månad SoL och LSS handläggarna. Samlat in

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 19 (47) statistik till kostnad per brukare, KPB (hela gruppen manuellt). Många handläggare har fått engagera sig i uppgiften att få fram statistikuppgifter. Det krävs manuell hantering. Förvaltningen har tagit fram och sammanställt 2013 års LSS-statistik. Respektive chef i verkställighet har kontrollerat listor med aktuella personer för verkställighet för att säkerställa individuppgifterna, som ligger till grund för statligt utjämningsbidrag. Totalt har 288 personer beslut om insatser enligt LSS. Efterrapportering av 2012 års LSS-statistik har gjorts. Under oktober har också ej verkställda beslut om domar rapporterats till IVO. Fem beslut om kontaktperson enl LSS. Samtliga beslut enligt LSS har verkställts innan månadsskiftet. Fyra beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen rapporterades. Arbetsgrupp för arbete med nya demensriktlinjerna har startat upp, handläggare ingår. Rekrytering av biståndshandläggare för att avlasta handläggare som arbetar med nya demensriktlinjerna pågår. Utifrån nya demensriktlinjerna har två handläggare fått göra provbedömningar av brukarnas behov av individuella insatser på demensboendena. De har gjort provbedömningar på samtliga demensboenden med start på Norrgläntan. Underlaget har används till beräkningarna av personalbehovet och till budgetberedningen. Flera komplexa ärenden för handläggarna, som kräver samordning med andra professioner. Gränsdragningsdiskussioner med utförarsidan om vem som ansvarar för att ordna med sanering och initierar behov av förvaltare. Biståndshandläggare har deltagit i informationsträff hos pensionärsföreningen SPRF och på biblioteket Ängeln tillsammans med informatören angående webbtjänster. LSS-handläggarna träffar handläggare från socialförvaltningen en gång per månad för samverkansärenden.. Plan är framtagen för hur spridningen av ICF arbetet ska ske. Två handläggare har varit på ICF-utbildning "Äldres behov i centrum" anordnad av Socialstyrelsen. Handläggarna har därefter fortsatt planera för hur ICF ska delges samtliga SoLhandläggare efter sommaren. Två biståndshandläggare har ansvarat för att utbilda sina arbetskamrater i "äldres behov i centrum" (ICF )under hösten. Samtliga handläggare deltog i Kick off ICF. Två handläggare presenterade tillsammans med områdeschef hur långt man kommit i arbetet med ICF- äldres behov i centrum (ÄBIC) på myndighetssidan i oktober. Under april har lönesamtalen genomförts och medarbetarsamtal i november och december. 1:e handläggaren slutade i början av året och ny handläggare har rekryterats efter annonsering i maj. Rekrytering av SoL-vikarie för föräldraledighet har också gjorts. Handläggarna har haft en gemensam planeringsdag med temat "Värdegrund". En länsgemensam träff för färdtjänst skedde i januari. Fortsatt arbete i arbetsgrupp kring länsgemensamma riktlinjer. Ökning av riksfärdtjänstresor. Nytt beställningssystem för färdtjänsten startade 15 juli. Färdtjänsthandläggaren har deltagit i möte tillsammans med andra färdtjänsthandläggare i länet och representanter för Samres angående byte av system. Bostadsanpassningsansökningar fortsätter att komma in kontinuerligt. BABhandläggaren har varit på studiebesök hos hissleverantören Globus tillsammans med handläggare från Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Leif Jahlenius har haft en gemensam utbildning om bostadsanpassning för politiker och tjänstemän på vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Mycket uppskattat med gemensam utbildning. Juni månad varit intensiv med många inkommande ärenden och flera ärenden som beslutades om i EU. BAB-handläggare har deltagit i kurs om

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 (47) beredningsprocessen. Möte har även skett med rehabenhetens arbetsterapeuter rörande ökad kvalitet i intygsskrivning. Boendesamordningen har tagit fram mycket statistik manuellt för projekt "Trygghetsmodellen". Stor efterfrågan på växelvårdsplatser i januari. Aktualiserat behov av fler korttidsplatser men efter en genomgång tillsammans med enhetschefen så kunde fler brukare gå hem som blivit kvar längre på grund av influensa. Har fördelat många platser under februari till olika boendeformer, sammanlagt 26 st. Några brukare och anhöriga missnöjda med att man fått en plats på särskilt boende på landsorten och inte kunna erbjudas plats på något av boendena i tätorten. Under september har det varit kö till demensplatser och till plats på servicehuset, vilket också påverkat tillgången till korttidsplatserna. Under september har vi inte kunnat tillmötesgå anhöriga om tidpunkt för avlastning enl önskemål utan fått skjuta fram tidpunkten några veckor. Landstinget har krediterat fakturorna avseende betalningsansvarsdagar och första kvartalet 2013 för Katrineholms kommun efter att vi har bestridit dem. Det är överenskommet att landstinget kontaktar varje kommun i Sörmland för att gå igenom de felaktiga underlagen till de krediterade fakturorna innan man kan skicka några nya fakturor. Vingåkers kommun trädde ur samarbetet med oss vad gäller personliga ombud fr. o. m. 1 sep Personligt ombud har under året rapporterat in till socialstyrelsen, som fått i uppdrag att följa upp verksamheten. Det är en webbenkät för alla klienter de träffat i år och en för de klienter som avslutas. Klienterna ska vara delaktiga eller godkänt insamlingen. Inom anhörigstödet har Gapet startats, ett webb-baserat anhörigstöd. I arbetet med att nå nya målgrupper för anhörigstödet har anhörigkonsulent varit och informerat om anhörigperspektiv i arbetsgrupper inom funktionshinderområdet. Startat upp nytt informationsarbete. Sammanlagt har anhörigstödet haft 70 informationer under året för informationsspridning om sin verksamhet. Personalen är ute och berättar om anhörigstöd/anhörigperspektiv i intresseföreningar, på landsbygden, i Landstinget, i nya ledarlagen och i olika arbetsgrupper inom kommunen och på landstinget och på landsbygden. Nytt och uppdaterat informationsmaterialet har tagits fram i samarbete med informatören för hela målgruppen kom. Information och presentation av anhörigstödet har skett på folkhälsoutskottet. Anhörigstödet upplever ett ökat tryck på förfrågningar från verksamheter, arbetsgrupper och enskilda som vill veta mer om anhörigstöd. Information om Gapet på samverkan inom funktionshinderområdet till FUB. Studiebesök från arbetskonsulentteamet har skett på anhörigcentralen. Anhörigstödet besöker Hälsotorget på Kullbergska varje vecka, två timmar på tisdagar, som ett sätt att nå fler anhöriga tidigare. Det är välbesökt och generar nya kontakter. Anhörigutbildning för personal på nyöppnad avdelning Gustavsro på Lövåsgården. Demensdag på anhörigcentralen i samverkan med demensförbundet. 25 deltagare, många nya kontakter. Anhörigstödet har arbetat aktivt med att stötta en lokal demensförening tillkomst under Försök till att ta fram ny statistik på insatser i anhörigstödet införs. Det finns ej lagligt stöd för att dokumentera. En sammanräkning efter införandet av statistik på insatser i anhörigstödet gav ca 95 aktuella anhöriga inom ÄO och ca inom HO. Anhöriga till personer med demens och föräldrar till barn/vuxna barn med NPF dominerar. Enkäter från Socialstyrelsen om anhörigstödet för äldre och inom funktionshinderområdet har besvarats. Anhörigstödet och fritidsverksamheten presenterade sina verksamheter för vård- och

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Handikappförvaltningen Foto Sara Persson Karlskrona kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Nämndens mål fyra byggstenar och verksamhetsmål Förvaltningsledningens målredovisning

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner

8 Yttrande över motion (M) - Ledsagning och kontaktpersoner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden -09-23 Tid -09-23, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset, 2:2 Alutys Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Medborgarförslag - Anpassa hyran

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden

Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden #{enhet}# Innehåll 1 Ordförandens inledning... 4 2 Vision och värdegrund... 5 3 Nämndens uppdrag... 6 4 Analys utifrån nämndens uppdrag... 8 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-08-25 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Pelarsalen, Sociala omsorgsförvaltningen, Kvarngatan 4, plan 5 B, måndagen den 25

Läs mer

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos

Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Stöd- och serviceenhetens planeringsdokument med ekonomisk prognos Omsorgsförvaltningen Stöd- och serviceenheten Myndighetsenheten Intresseorganisationerna Dokumentet revideras fortlöpande och låses vid

Läs mer

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010

hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 hemtjänsten i halland en kartläggning av hemtjänstens organisation i de halländska kommunerna 2009-2010 trygghetslarm omsorgsinsatser matdistribution servicemenyer nattpatruller kundval fixarservice anhörigstöd

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG

Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG Verksamhetsberättelse VÅRD OCH OMSORG VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER

Läs mer

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS)

Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) En jämförelse av kommunerna ur ett medborgarperspektiv Nätverk Femklövern Deltagande kommuner: Gnesta, Håbo, Knivsta och Trosa 2010-06-14 Nätverket

Läs mer

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012]

[BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI 2012] Vård och omsorg [BUDGET OCH VERKSAMHETSUPPFÖLJNING PER AUGUSTI ] DELÅRSRAPPORT PER AUGUSTI 2 EKONOMISKTUTFALL 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 LEDNING OCH STÖDVERKSAMHETER 5 LEDNING OCH STÖD 5 KONCERNGEMENSAMT

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015

VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 VÅRD OCH OMSORGSPLAN 2012 2015 INNEHÅLL 1 Inledning 4 2 Vad styr verksamheten? 5 2.1 Nationell lagstiftning 5 2.2 Kommunfullmäktige 5 2.3 Nationell utvecklingsplan för vård och omsorg om äldre 6 2.4 Avtal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013

Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 Genomlysning av Funktionshinderomsorgen 2013 2013-03-26 Dnr SN/2012 204-750 2 Innehållsförteckning FUNKTIONSHINDEROMSORGENS VERKSAMHET OCH ORGANISERING... 5 Uppdraget... 5 Sammanfattning och möjliga åtgärder...

Läs mer

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen

Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Revisionsrapport Granskning av den faktiska kvaliteten inom äldreomsorgen Jean Odgaard Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Adrian Göransson revisionskonsult Christel Eriksson Certifierad kommunal

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer