Verksamhetsberättelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse"

Transkript

1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(47) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Per Enarsson, förvaltningschef Johanna Gustafsson, ekonom VON/2014:9-041 Verksamhetsberättelse Vård- och omsorgsförvaltningen 2013 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden , 33 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Upplandsgatan 2 Org.nummer KATRINEHOLM Telefon: Telefax: E-post:

2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 (47) Innehållsförteckning Syftet med verksamhetsberättelsen... 3 Grunduppdrag och statistik... 4 Gemensamt... 4 MYS... 5 Utföraravdelningen... 6 Nya påverkningsfaktorer... 7 Gemensamt... 7 MYS... 8 Utföraravdelningen Sammanfattning av väsentliga händelser Gemensamt MYS Utföraravdelningen Prognos och åtgärder Gemensamt MYS Utföraravdelningen Bilaga Bilaga 1: Uppföljning inriktningsplan

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3 (47) Syftet med verksamhetsberättelsen Verksamhetsberättelsen är en sammanfattning av årets månadsrapporteringar och vilka framtida utmaningar vi tror oss kan möta. Månadsrapportens syfte är att med några få variabler ge vård- och omsorgsnämnden en ögonblicksbild av hur det går med vårt uppdrag enligt reglementet samt hur brukare, personal och verksamhet mår. Grunduppdrag och statistik avser just detta, prognos och åtgärder hur vi klarar uppdragen ekonomiskt och vilka åtgärder som kan behöva vidtas eller har vidtagits. Nya påverkansfaktorer och väsentliga händelser syftar till att uppfylla lagen om kommunal redovisning där upplysning skall lämnas om: 1. sådana förhållanden som är viktiga vid bedömning av kommunens resultat eller ställning nu och eventuellt framöver så vi kan vara förberedda dvs. påverkansfaktorer Exempel: Ny lagstiftning, annan huvudmans, eller förvaltnings förändrade uppdrag eller organisation, det kan också gälla vår kommun som helhet. Större förändringar som ökad eller minskad efterfrågan av våra tjänster eller tillgång på kompetent personal är andra exempel liksom effekter av brukares olika val av utförare. 2. sådana händelser som är av väsentlig betydelse för kommunen och som inträffat under rapportperioden eller efter dennas slut dvs. väsentliga händelser Exempel: Händelser som inträffat inom verksamheten eller i samverkan med andra. Väsentliga händelser är också sådant som speglar vad som händer i vardagen övrigt för brukare, personal och verksamhet i stora drag. Status för aktiviteter syftar till att spegla den uppföljning ansvariga gör i vyn för uppföljning av planerade aktiviteter. Nämnden vill generellt veta att vi arbetar med våra åtaganden och uppdrag under året.

4 Grunduppdrag och statistik Gemensamt Grunduppdrag och statistik 2013 Personal VOF Månad Vård- och omsorgsnämndens handling nr 8/2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 4 (47) Sjukfrånvaro % av arbetad tid för månadsanställda Januari 7,13 % varav kvinnor 7,12 % och män 7,23 % Februari 10,21 % varav kvinnor 10,27 % och män 9,74 % Mars 7,19 % varav kvinnor 7,29 % och män 6,51 % April 8,72 % varav kvinnor 8,94 % och män 7,24 % Maj 8,01 % varav kvinnor 8,46 % och män 5,16 % Juni 5,03 % varav kvinnor 5,47 % och män 2,27 % Juli 3,76 % varav kvinnor 3,85 % och män 3,20 % Augusti 5,40 % varav kvinnor 5,68 % och män 3,60 % September 7,07 % varav kvinnor 7,23 % och män 6,01 % Oktober 7,17 % varav kvinnor 7,36 % och män 5,94 % November 9,28 % varav kvinnor 9,29 % och män 9,21 % December 9,38 % varav kvinnor 9,65 % och män 7,71 % Totalt 7,38 En uppgång i sjukfrånvaro kan noteras under vår och höst. Förvaltningen erbjuder gratis influensavaccinering till anställda. Den genomsnittliga sjukfrånvaron var under år ,38 % per månad.

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 5 (47) Myndighets- och specialistavdelningen (MYS) Grunduppdrag och statistik 2013 Personal Beviljade timmar Månad Sjukfrånvaro % Kommun Hemtjänst Hemsjukvård Personlig assistent Annan utförare Kommun Annan utförare Kommun Annan utförare Januari 9, Februari 9, Mars 7, April 8, Maj 7, Juni 5, Juli 5, Augusti 6, September 4, Oktober 7, November 8, December 8, Totalt 7, Sjukstatistik Lednings- och verksamhetsstöd har under året haft långtids- heltidssjukskrivning. Även ett antal sjuksköterskor och en sjukgymnast har varit långtidssjukskrivna. Inom myndighetsfunktionen har det funnits både långtids- och korttidssjukrivningar under året. Beviljade timmar Inom hemtjänst har antalet beviljade timmar med privat utförare ökat något under året och uppgår nu till 13,4 %. Totala antalet beviljade timmar i personlig assistans har minskat något andra halvåret.

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 6 (47) Utföraravdelningen Grunduppdrag och statistik 2013 Personal Lediga platser Månad Sjukfrånvaro % Funktionshinderområdet Äldreomsorg, Särskilt inom gruppbostäder/servicebostäder boende Januari 9, Februari 10, Mars 9, April 8, Maj 8, Juni 5, Juli 4, Augusti 7, September 8, Oktober 9, November 9, December 9, Totalt 8,45 Sjukfrånvaro Lägre sjukfrånvaro under sommarmånaderna i likhet med föregående år. Lediga platser Funktionshinderområdet: Vid rapporteringstillfället finns två lediga platser inom funktionshinderområdet. En plats är inom omsorgen och en är inom social- och neuropsykiatrin. Äldreomsorg: Beläggningen av platserna inom äldreomsorgen har varit hög under hela hösten. Redovisade obelagda platser vid ett visst datum speglar inte de faktiska förhållandena då samtliga platser i äldreomsorgen är uppbokade för brukare som ännu inte hunnit flyttat in sedan platsen blivit ledig. Det är mycket ont om korttidsplatser och demensplatser. Under november tidigarelades öppnande av nya demensplatser på Lövåsgården med anledning av platsbristen.

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 7 (47) Nya påverkningsfaktorer Gemensamt Den 1 juni 2013 bildades den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg (IVO), som då tar över tillsynsverksamheten från Socialstyrelsen. Det innebär att kommuner nu är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och LSS inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. De nya demensföreskrifterna som tidigare aviserats har i september flyttats fram till mars 2015 och skall då omfatta alla personer som bor på särskilt boende. Införandet av Katrineholms Trygghetsmodell har beslutats av VON i två steg varav del 2; omvandling av demensplatser, införande av mottagningstimma samt vårdavgift beslutades i juni. Införandet av del 1 har skett i september 2013 och del 2 den 1 januari Förvaltningen har tidigare köpt in nytt IT/dokumentationssystem och implementering av nytt system har pågått under 18 månader. Då systemleverantören CSC trots upprepade påstötningar från förvaltningen inte kunnat uppfylla sin del av kontraktet har förvaltningen sagt upp kontraktet med leverantören. Därefter har överläggningar skett med CSC men uppsägningen har trätt i kraft. Förvaltningen har arbetat aktivt med att lösa situationen för att brukar/patientsäkerheten inte ska äventyras och ett nytt avtal med ny leverantör är klart. Vård- och omsorgsnämnden har vid sitt sammanträde i juni beslutat om ett nytt förfrågningsunderlag för att bli utförare av hemtjänst i Katrineholms kommun. En träff med alla utförare har ägt rum under vår och höst och flera privata utförare uttryckte oro för dålig lönsamhet utifrån kommande justering av ersättningsnivåer. En arbetsgrupp med företrädare för kommun och utförare har sett över om justeringar kan göras som inte är kostnadshöjande. Det nya förfrågningsunderlaget och den nya ekonomiska ersättningen gäller från 1 januari Nytt för 2014 är att lönekompensation utgår i LOV varvid beslutad timpeng i förfrågningsunderlag kan uppräknas med mellan 6-9 kr beroende på insats. Uppräkningen gäller både privata utförare och egenregi. Förvaltningen utreder också om de omvårdnadsföretag som betalar en högre skatt än de företag som enbart bedriver serviceinsatser till brukare kan bli kompenserade. Landstings- och kommungemensamma VOHJS-nämnd har i mars presenterat ett förslag om ändrad kostnadsfördelning av hjälpmedel. Förslaget innebär att kommunernas kostnader för hjälpmedel beräknas öka medan landstingets kostnader minskar. Katrineholms andel, efter reviderade beräkningar är ca 400 tkr/år. Efter förnyad behandling i VOHJS flyttades start av ny prismodell nu flyttats till 1 januari Ett uppdaterat underlag för samhällsplaneringen i kommunen har tagits fram för Vårdoch omsorgsnämndens område: Case Flera nationella trender kan utläsas i materialet som att brukare i större utsträckning kommer att efterfråga individuella insatser och välfärdsutmaningarna är stora då antalet äldre personer kraftigt ökar efter Bildningsförvaltningen har under året aviserat ett antal barnärenden där barnet är i behov av kvalificerat stöd för sin skolgång. Bildningsförvaltningen har i flera fall valt

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 8 (47) att köpa skolgång på annan ort för barnet varvid Vård- och omsorgsförvaltningen måste stå för boendet. Tre ärenden är beslutade i år och ett är på ingående. För att möta trenden har en arbetsgrupp formerats med representanter från Vård och omsorgsförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Socialförvaltningen. Arbetsgruppen skall arbeta fram lösningar som innebär att barnet kan få sin skolgång och boende fullgott tillgodosett i kommunens verksamheter. Ett kvalitetsförbättringsarbete. Myndighets- och specialistavdelningen (MYS) Översyn har gjorts av de gamla riktlinjerna för biståndshandläggning. De nya riktlinjerna förväntas gälla fr.o.m I och med ny organisation har de två tidigare personalgrupperna inom lednings och verksamhetsstöd har slagits samman och bildar nu ett gemensamt område. Förändringar har också skett för sjukgymnaster/arbetsterapeuter m.fl. grupper för att anpassas till den nya organisationen. Arbetet med de nya demensföreskrifterna har startat. Införandet av demensföreskrifterna nationellt är framskjutet till Vid detta tillfälle träder även bemanningsföreskrifter för övriga särskilda boende inom äldreomsorgen i kraft. Inom lednings och verksamhetsstöd har ett större kvalitetssäkringsarbete av verksamheten påbörjats. Där ingår i ett första steg avgiftshanteringen och Lex Sarahutredningsarbetet. En controllerfunktion om 40 % har inrättas vilket stärker förvaltningens möjligheter att kvalitetssäkra och arbeta aktivt och drivande med de frågor som ligger i Controllergruppens åtagande. Certifiering för ett lokalt vård- och omsorgscollege har skett där lednings- och verksamhetsstöd har deltagit som en drivande part. Resultatet från Öppna jämförelser och Kkik har analyserats samt redovisats i nämnden. Ett arbete har även skett med Kommun- och enhetsundersökningen samt Socialstyrelsens rapport Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning En sammanfattning av Äldreguiden och kommun- och enhetsundersökningen har presenterats i nämnden. Prestationsmålet kring inventering av personer med psykisk funktionsnedsättning är genomförd och inrapporterad. Inventeringen har gjorts gemensamt för Katrineholm, Flen och Vingåkers kommuner. Steg två i den medarbetarundersökning som genomförs av Avdelningen för arbetsoch organisationspsykologi, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet har besvarats av medarbetare inom Lednings- och verksamhetsstöd. Arbetet med det nya verksamhetssystemet har pågått under året, med anledning av att leverantören inte kunde leva upp till tecknat avtalet så har avtalet med leverantören hävts. Ett avslutande möte med CSC kring detta har ägt rum. Ett omfattande arbete med att säkerställa driften av nuvarande verksamhetssystem Sofia Omfale, Sofia LSS samt Sofia färdtjänst har genomförts. Mycket tid har lagts ner på Vitae Suite vad gäller utbildningar, tidplaner, avtal samt kostnadsberäkningar. Jämställdhetsplan för vård- och omsorgsförvaltningen har tagits fram och en handlingsplan kommer att finnas tidigt Jämställdhetsplanen har antagits i nämnden.

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 9 (47) Resurscenter är första verksamheten som startat en sida på Facebook. Inom en vecka hade sidan 100 likes, många gillar och bidrar till sidan. I den nya organisationen ingår sjuksköterskor, sjukgymnaster/arbetsterapeuter och utredare i ledarlag med chefer på utförarsidan vilket ger möjlighet till bättre samverkan och förbättrad kvalitet. En process har pågått under hela året för att finna former för samarbetet. Svårigheter att rekrytera sjuksköterskor har påverkat verksamheten under större delen av året. Bemanningsföretag har använts delvis. Under hösten har dock tjänsterna kunnat tillsättas och situationen förbättrats betydligt. Sjuksköterskechefen sa upp sig i maj och slutade i augusti. Under hösten fanns tillförordnad chef under tiden för rekrytering. Detta medförde lite fördröjning av verksamhetsutveckling. Ny chef blev klart i november och tillträder formellt 1 januari Stort arbete har genomförts rörande rekrytering av nya sjukgymnaster och arbetsterapeuter inför årsskiftet. Många sökande till tjänsterna. Nya tjänster för rehabassistenterna vars tjänster konverterades är i det närmaste klart för samtliga personer. Korttidsenheterna flyttade tillbaka från Vingåker till Lövåsgården 9-10 september Tyvärr uppdagades att läkemedelsrummet på korttidsenheten har flera allvarliga brister. Möte med KFAB runt bland annat höjd på diskbänk samt fönster. Andra bitar (avsaknad av tillräckliga skåp) kommer troligen verksamheten att tvingas stå för. Tyvärr tar justeringar väldigt lång tid att få utförda trots att det är fel installerat. Bemanningssituationen är löst på Lövåsgården genom att omfördela sjuksköterskor från kortvården. Sjusköterskor på korttidsenheten har justerat sina bemanningskrav och scheman för att anpassa sig till verksamheten, både efter flytt och efter det tidigarelagda öppnandet av demensavdelning på Lövåsgården. Flera långtidssjukskrivna sjuksköterskor och sjukgymnast har påverkat verksamheten. Några långtidssjukskrivna har återkommit på deltid vilket är glädjande. Vi har fått ny leverantör av dosdispenserade läkemedel fr.o.m. den 7 oktober 2013 och det är nu Apotekstjänst AB som ansvarar för dessa. Vissa problem med leveranser har redan uppstått. Inom myndighetssidan har ärendeantalet ökat inom framför allt LSS. Inom både SoL och LSS är flera ärenden mer komplexa och kräver samverkan mellan olika aktörer, andra förvaltningar och myndigheter. Samhället förändras och brukarna ställer större krav. Det är inte fler funktionsnedsättningar utan handläggarna upplever att konjunkturen påverkar. Antalet omprövningar ökar. Platsantalet i psykiatrins slutenvård har dragits ner och vårdtiderna förkortas vilket ställer större krav på kommunen. Föräldrar till barn i skolan har informerat handläggarna om att skolan har minskat resurserna för ungdomar med högfungerande autism och Asperger och att fler kan komma att "hoppa av skolan". Det kan innebära att man kommer att söka skolor på annan ort och ansöker om bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt LSS, vilket måste prövas efter ansökan. Under året har fler ungdomar med högfungerande autism och Asperger ansökt om skola utanför Katrineholms kommun för att kunna fullfölja sin skolgång, vilket kommer att medföra ökade kostnader för boendet. I juli har bildningsförvaltningen har fattat beslut om att bevilja skolgång på annan ort i ytterligare ett ärende. Finns kännedom om att fler ärenden är på gång. Detta medför behov av boende till höga kostnader för kommunen. Vård- och

10 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 10 (47) omsorgsförvaltningen har tagit initiativ till att en arbetsgrupp med företrädare för vård- och omsorg, bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. En ny föräldragrupp har startats med fokus att driva fram en ny gruppbostad för ungdomar. Ny enkät har skickats ut. Föräldragruppen vill vara med och påverka vilka som ska bo där och hur det ska vara utformat på gruppbostaden. Fler brukare har större omvårdnadsbehov, vilket gör att man kanske i stället väljer att behålla eller ansöka om personlig assistent. Handläggarna upplever en ökning av antal ärenden med demenser. Vidare har man sett en ökning av alkoholdemenser hos förhållandevis "unga" kvinnor med behov av särskilt boende. Utifrån förberedelse för de nya demensriktlinjerna har två biståndshandläggare SoL fortsatt med provbedömningar på demensboendena, som en del i underlaget till hjälp i beräkningen av personalbehovet och till budgetberedningen. Det har också kommit förslag om att det ska göras individuella bedömningar och beslut av brukarnas insatser i alla vårdboenden och inte enbart i demensboenden. I juli informerar SoL-handläggarna om en ökning av demensärenden med hemtjänst och ansökan om särskilt boende. LSS-handläggarna har under hösten alltmer komplexa ärenden som kräver samverkan med flera förvaltningar såsom bildningsförvaltningen och socialförvaltningen. Riksfärdtjänst ökar i antal. Samres har informerat avtalsgruppen och färdtjänsthandläggarna i kommunen i Sörmland om att man vill byta system. Avtalsgruppen har varit positiv och handläggarna har nu att ta ställning till om det kan vara genomförbart till 1 augusti. Det nya systemet ska vara bli mer anpassat till resenärernas behov. Om det blir aktuellt med byte kommer färdtjänsthandläggaren bland annat att behöva trycka upp ca 900 nya kort med nytt kundnummer. Färdtjänsthandläggaren har fått ta del av fler synpunkter/klagomål på färdtjänstresorna och att det inte fungerar som planerat och enligt beställning. Nytt beställningssystem för färdtjänst startade 15 juli och är nu i igång. Kostnaden för bostadsanpassningarna ökar och är svåra att styra. Boverket har nyligen kommit med en rapport som pekar på att det i många kommuner finns stora brister i beslutshanteringen. BAB-handläggaren arbetar vidare med förbättringsåtgärder i de delar där vi har brister. Under oktober ha många ärenden kommit in. BABhandläggaren prioriterar sökande som är i behov av anpassning för att kunna komma hem från korttids samt palliativa patienter. Boendesamordningen har haft hög belastning under hela året. Önskemål om att erbjudas plats inom boende i tätorten har inte kunnat tillmötesgås alla gånger, vilket några brukare och anhöriga är missnöjda med. Det finns en intern kö för byte inom särskilt boende. Under sommaren har genomströmningen till särskilda boenden minskat, varför det har blivit kö till demensboende och till servicehuset. Under hösten har inte alla anhöriga kunnat erbjudas avlastningsplats enligt önskemål. Fortsatt kö till plats på demensboende och till servicehuset. Under året har vård- och omsorgsförvaltningen ådragit sig betalningsansvar för en dag. Vad gäller anhörigstödet har Socialstyrelsen kommit med ett första vägledningsmaterial i februari "Stöd till anhöriga- vägledning till kommunerna för tillämpning av socialtjänstlagen 5 kap 10. Förvaltningen har infört ett webb-baserat anhörigstöd, Gapet, och all personal har fått utbildning för att kunna erbjuda stödet till anhöriga. Anhörigstödet upplever att de som vänder sig till anhörigstödet har alltmer komplexa anhörigsituationer och behov. Det gäller både inom äldre- och funktionshinderområdet. Under året har personal varit ute på sammanlagt 70

11 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 11 (47) informationer i brukarorganisationer, intresseorganisationer, personalgrupper på vårdoch omsorgsförvaltningen, skolan och landstinget. Handläggare och anhörigstödet deltar också i uppsökande hembesök till dem som fyller 80 år 2013 med syftet att främja hälsa och bidra till ökad livskvalitet. Personligt ombud har fått flera ärenden under året som har problem med bostad och ekonomi. Från och med september har Vingåkers kommun sagt upp avtalet med Personligt ombud. I förordningen om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar som kom i juni framgår att det för verksamheten ska finnas en ledningsgrupp med representanter för kommun, landstingets primärvård och psykiatri, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Patient-, brukar- och anhörigorganisationer ska erbjudas att delta i ledningsgruppen. Arbetet med att anpassa ledningen till dessa regler är igång. Utföraravdelningen Gemensamt Utföraravdelningen En organisationsförändring genomfördes 1 januari 2013 då vård- och omsorgsförvaltningen delades upp i en Myndighets- och specialistavdelning samt en Utföraravdelning. Under 2013 har arbetet med att sätta den nya organisationen pågått. Utföraravdelningen har sex områden inom äldre- och funktionshinderområdet. Varje område leds av en områdeschef som tillsammans med enhetschefer och specialistfunktioner bildar ett ledarlag. Områdescheferna ingår i utföraravdelningens ledningsgrupp. Områdeschefen för område funktionshinder har sagt upp sig och slutar sin anställning i februari 2014, rekrytering pågår. Område 1 Många av de brukare som kommer åter efter en inläggning på sjukhus behöver mer omvårdnadsinsatser än tidigare. Antalet multisjuka har ökat. För att verksamheten ska kunna ge ett bra stöd till brukarna och rätt förutsättningar till medarbetarna behöver tiderna för vissa insatser individanpassas i större omfattning än idag. De nya ersättningsnivåerna för hemtjänsten kommer i framtiden att påverka uppdraget. Timmarna i hemtjänsten har pendlat hela året, under sommaren uppstod svårigheter att bemanna det utökade behovet då semestervikarierna redan var schemalagda. På grund av Kommunals varsel om nyanställningsblockad ökade verksamheten bemanningen under våren för att kvalitetssäkra omsorgen. November 2012 och juli 2013 kom nya regler från Försäkringskassan gällande tidsredovisning. Detta har medfört merarbete när det gäller administrationen och redovisningarna inom personlig assistans. Område 2 Lövåsgårdens korttidsboende har i september flyttat tillbaka från Vingåker till Katrineholm. I samband med återflytten gjordes en neddragning av två korttidsplatser samt öppnande av ett nytt demensboende med 11 permanenta platser på Lövåsgården. Hemtjänst Söder och Nävertorp har under hösten flyttat till en gemensam lokal. Larmpatrullen har under året fått ett förändrat uppdrag. Larmpatrullen sköter nu även larm inne på Igelkottens servicehus och alla yttre larm, även landsbygd. Detta har inneburit en ökning av antalet medarbetare i larmpatrullen. Det har varit och är problem med larmdatorn och även kopplingen mellan verksamheternas larm och larmpatrullen. Med anledning av detta har det inte varit möjligt att utöka larmpatrullen till att omfatta även Panterns servicehus. Den delen av uppdraget kvarstår. Område 3

12 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 12 (47) Under verksamhetsåret har medarbetarna uttryckt en ansträngd arbetssituation med hög vårdtyngd på flera enheter och komplexa boende med stora omvårdnadsbehov. Vårdtyngden har varit skiftande mellan enheterna och avancerad schemaläggning införts på området. Syftet med avancerad schemaläggning är att fördela arbetet jämnare inom området genom att öka samarbetet mellan enheterna. Framförallt har det underlättat arbetet på de enheter som har haft en hög vårdtyngd. En avdelning på Norrgläntan kommer att ändra inriktning från och med 1 januari 2014 för brukare med särskilda behov på grund av ett utåtagerande beteende. Inflyttning kommer att ske successivt under året i samarbete med Myndighetsavdelningen och demenssjuksköterskan. Ett förberedande arbete pågår med att anpassa verksamheten till de nya demensföreskrifterna från Socialstyrelsen som kommer att träda i kraft våren Arbetet med kvalitetsregister såsom Senior Alert fortskrider i samarbete mellan olika yrkesprofessioner. Den nya måltidsordningen med syfte att minska nattfastan har presenterats av dietist. Förslaget innebär att måltiderna serveras på andra tider än tidigare vilket kan resultera i schemaförändringar för medarbetare. Synpunkter på ändringen av mattiderna har inkommit från brukare och anhöriga. Ytterligare informationsinsatser kommer att genomföras i början av januari Område 4 Nattpatrullen har haft en hög arbetsmängd under i stort sett hela året. Vid några tillfällen har verksamheten stärkt upp med en extra nattpatrull. Under 2014 kommer troligtvis en ny värdighetsgaranti att börja gälla för alla brukare som bor på särskilt boende. Det innebär bland annat att en aktivitet utanför boendet ska erbjudas en gång per månad. Området har under året börjat registrera i det nationella BPSD (beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom) registret på två av enheterna. I samband med rekrytering av semestervikarier var det en minskad mängd sökande vilket medförde att det var ett ökat antal medarbetare utan formell utbildning under sommaren. I samarbete med dietisterna på Service- och Teknikförvaltningen har ett förslag till ändrad måltidsordning på Furuliden tagits fram. Syftet är att minska nattfastan genom att fördela måltiderna jämnare under dagen. Ytterligare informationsinsatser planeras i januari Område 5 Det är fortsatt stort behov av boendestöd vilket är en trend även nationellt. I psykiatriinventeringen framkommer det att fler brukare önskar någon form av trygghetsboende med personal dygnet runt. Intresseorganisationerna har lyft frågan hur förvaltningen planerar för kommande behov. Under året har området haft stora problem med att få lägenheter för brukare inom målgruppen. KFAB har påtalat att det inte ingår i deras uppdrag att besiktiga de lägenheter som förvaltningen hyr och sedan hyr ut i andra hand. Kompetens och resurser för att besiktiga lägenheter finns inte inom området. I och med delningen av arbete- och sysselsättning (tidigare allt under Resurscenter) saknas kompetens och resurser för att jobba med de brukare som har behov av mer arbetsinriktade insatser. Samarbete sker med arbetskonsulenterna inom område 6 men resurserna räcker inte för att tillgodose behoven fullt ut. I Psykiatriinventeringen har området arbete- och sysselsättning lyfts som ett utvecklingsområde.

13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 13 (47) Under året har det varit en stor personalrörlighet bland kvalificerade boendestödjare vilket har påverkat brukare och personal negativt genom att oro uppstår och kvalitetsarbetet blir lidande. Område 6 Resurscenter Täckning av transportkostnad för färdiglagad lunch vid Resurscenter har beslutats av VON i februari. Kostnaden ska belasta Resurscenters konto under 2013 och därefter läggas in i budget. Företrädare för Resurscenter har träffat företrädare för Särgymnasiet. Planeringen är att minst 10 nya brukare kommer till daglig verksamhet efter avslutad skolgång till sommaren Till detta kommer troligen en handfull brukare från annat håll. Detta kräver uppstart av minst två nya arbetsgrupper, eventuell hyra av nya lokaler och två arbetshandledare. Grupp/servicebostäder Behov av första hands uthyrning av lägenheter på servicebostäder har godkänts av VON i februari. Lägenheter kan sedan hyras ut i andra hand till personer som inte får förstahandskontrakt. Det är stora förändringar på ett boende i och med att brukare med problemskapande beteende har flyttat in. Mycket osäkerhet och oro råder i personalgruppen. Kompetensen i arbetsgruppen har höjts genom personalbyten. Kontinuerlig handledning/utbildning ges till gruppen. Ett allvarligt tillbud har inträffat då personalen larmade Securitas men ingen kom till deras hjälp samtidigt som stöd och ledningsfunktionen ställde sig frågande till vilket stöd de kunde ge. Det visade sig att all information om hur stödsystemen skulle fungera inte hade nått fram till alla parter. Arbetsmiljö Spår av mögel har hittats under en matta på en gruppbostad. I nuläget bedöms det inte hälsovådligt och åtgärder är planerade. Ett svar har lämnats in från förvaltningen till Arbetsmiljöverket avseende åtgärder av den bristande ventilationen på gruppbostad Nygårdsgatan. I slutet av juni kom svar från Arbetsmiljöverket att man är nöjd med åtgärderna och ärendet är avslutat. Problem med kackerlackor har uppstått i slutet av november på korttidshemmet Lövåsvägen. En plan för evakuering är framtagen, då sanering av lokalen kan ta tre månader i anspråk. Barn och ungdomsverksamheter En korttidstillsyn nattetid i föräldrahemmet har beviljats för ett barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Antalet brukare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som har beviljats korttidsvistelse har under året ökat till fem personer. Därigenom har platsbrist uppstått då det inte är önskvärt att blanda målgrupperna personer med utvecklingsstörning och personer med autism men utan utvecklingsstörning. Samrådsmöten angående behov av ny gruppbostad Samrådsmöte med FA, Attention och FUB hölls den 4 juni. FUB informerade om en föräldragrupp som vill påverka bostadsplaneringen framåt för sina ungdomar. Man trycker på att de unga vill bo tillsammans med sina kompisar och inte tvingas flytta in på en gruppbostad där det bor äldre personer. Från föräldrahåll finns det också kritik kring hur personalen bemöter nyinflyttade unga och deras anhöriga. Det finns farhågor att man inte ska få delta i lika mycket fritidsaktiviteter som när man bor i föräldrahemmet. Den 5 september var det ett möte med en anhöriggrupp för 15 unga personer i åldrarna år. Gruppen ville veta mer om hur planeringen ser ut när de

14 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 14 (47) unga ska flytta hemifrån. Planerar kommunen några nya gruppbostäder, föräldrarna vill påverka att barnen inte ska "placeras" på gruppbostäder i mån av plats, då de ser en stor risk att ungdomarna isoleras om de inte får bo med sina vänner. Cheferna arbetar med att höja kvaliteten på insatserna i bostad med särskild service genom att stärka stödet till anhöriga samt erbjuda mer gemensamma aktiviteter. Föräldrarna kommer att kontaktas av någon boendechef som tar dem med på visning av våra bostäder. Pågående uppdrag Uppdraget att ta fram underlag för start av en ny gruppbostad har inletts. I det första skedet kommer en enkät att skickas ut till unga vuxna som står i begrepp att inom en femårs period flytta till bostad med särskild service. En ansökan om att få tillgång till medel från återbetalningen AFA har skickats från området. Ansökan avser medel för tjänster och lokaler för att utöka den interna dagliga verksamheten avseende företagsintegrerade grupper samt det externa arbetet med samlingsnamnet "Ungdomstorget". Ett förslag till teamträffar på bostäder med särskild service är framtaget och ska godkännas i förvaltningsledningen. Sammanfattning av väsentliga händelser Gemensamt Rapporten 2013 följer den nya strukturen efter att verksamhetsindelning ändrats från äldreomsorgsavdelning och handikappomsorgsavdelning till myndighets- och specialistavdelning (MYS) samt utföraravdelning (UFA). Nya ledningsorganisationen sjösattes vid årsskiftet, och har efter omständigheterna fungerat väl. Då flera personer under året bytt såväl befattning som kontor kommer det att ta lite tid innan nya kontakter etablerats. Det kan noteras att det efter första året ännu finns en del oklarheter kvar att arbeta med rörande vilka funktioner som ansvarar för och hanterar vissa frågor. En första kort utvärdering av organisationen gjordes under hösten och har återrapporterats till berörda. I slutet av februari invigdes de nya förvaltningslokalerna på Drottninggatan samtidigt som "kick off" gjordes för den nya ledningsorganisationen. Under första kvartalet genomförde Myndighets och specialistavdelningens respektive utföraravdelningens ledningsgrupp utbildning i LOTS-metodik. Därefter har flera av ledarlagen börjat planera för LOTS utbildning. Från förvaltningen rapporterades att vissa verksamheter haft en lugn sommar medan det varit mycket ansträngt i personlig assistans med mycket personalinbeordringar då vikarier ej funnits att tillgå. Arbetsmiljöprojekt riktat till chefer och medarbetare inom VOF och socialförvaltningen är nu igång. Projektet genomförs under våren och tidig höst och drivs i samarbete med Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Förseningar från leverantören av nytt dokumentationssystem ledde till att styrgruppen för införande av nytt IT system på VOF beslutade att flytta fram starten av systemet från 1 april till 1 september Emellertid kunde företaget inte uppfylla kontraktet och det hävdes under hösten. Nuvarande systemleverantör har inte kunnat lova full support vid driftsstörningar men en lösning är på gång om uppgradering av nuvarande system.

15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 15 (47) Under året har upphandling av nytt system för mätning av brukarnöjdhet skett. En mätning med det nya systemet genomfördes under december. De gamla systemen för att mäta brukarnöjdhet var dels ett förvaltningseget system inom äldreomsorg, dels en köpte tjänst för handikappomsorg. Nytt system klarar bägge inriktningarna och klarar också att jämföra brukares upplevelser med personalens skattningar av givet stöd. Detta öppnar upp för bättre underlag och analyser. Då förvaltningen sedan början av sommaren haft kö till säboplatser inom äldreomsorgen och det tidvis varit mer än en månads väntetid till korttidsplats har förvaltningen tidigarelägga öppnandet de platser för personer med demens som enligt plan skulle öppnas vid årsskiftet på Lövåsgården till 4 november. Emellertid råder det även efter platstillskottet fortsatt stort platsbehov inom korttidsboende och demensplatser. Förvaltningen har därför börjat arbeta med en beredskapsplan om ytterligare platser måste skapas med kort varsel. En ny avdelningschef till myndighets- och specialistavdelningen har rekryterats. Under hösten och fram till våren 2014 leds avdelningen av en tillförordnad chef. Ett par enhetschefer går den av Socialstyrelsen anordnade nationella ledarskapsutbildningen inom äldreomsorg. Förvaltningen ser mycket positivt på att så många chefer som möjligt genomgår utbildningen. Läs mer på På Katrineholmsmässan 28/11 lanserades boken om Katrineholms innovationsmodell KINVO som framtagit i samarbete mellan kommunen och NovaMedTech. Status för aktiviteter Planerade och genomförda aktiviteter för 2013 finns inlagda i Stratsys, arbete har pågått enligt verksamhetsplanen för Under respektive avdelning redovisas arbetets olika delar och måluppfyllnad. Framtid Case 2020 och Case 2030 visar på stora tillkommande behov inom vård- och omsorgs område. Antalet äldre personer ökar under perioden med början Färre förvärvsarbetande leder i sin tur till ökad försörjningsbörda samtidigt som det finns ett behov att rekrytera fler utbildad personal till vård- och omsorgssektorn. Katrineholms kommun kommer att behöva bygga ut sin äldreomsorg de närmaste åren för att klara volymökningarna. Katrineholm har infört LOV (lagen om valfrihetssystem i hemtjänsten) och för närvarande har de privata utförarna drygt 13 % av utförd hemtjänst. Prognosen är att andelen kommer att öka men inte överstiga 20 % i Katrineholm. Det uppskjutna införandet av nya demensföreskrifter inom säbo till mars 2015 kommer att innebära mera individanpassade insatser men också dra stora resurser i form av ökad personaltäthet. Inom funktionshinderområdet ökar antalet brukare med LSS-insatser i takt med ökningen i riket. En ny målgrupp, personer med neuropsykiatriska funktionshinder, har börjar uppmärksammas mer och har i många fall rätt till omfattande stöd från kommunens olika sektorer som skola och omsorg. Då samtliga LSS-boenden nu är fullbelagda och ett antal unga personer med psykiska funktionsnedsättningar kommer att behöva eget boende inom en tvåårsperiod behöver ytterligare gruppbostäder/servicebostäder tillskapas. En viss övervältringseffekt märks redan och kommer troligen att förstärkas då landstinget minskar antalet vårdplatser för

16 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 16 (47) äldre och inom psykiatri. Denna trend med transiering från landsting till kommuner av utförande av vård kommer att fortsätta. Myndighets- och specialistavdelningen (MYS) 2013 har präglats av den nya organisationen och arbetet med att tillsätta chefstjänster och andra nyckelbefattningar. Omorganisationen har hittills visat sig fungera väl och smärre justeringar har under året gjorts, bl.a. har controllergruppens roll tydliggjorts och gruppen har fått en delvis ny sammansättning. Område Lednings- och verksamhetsstöd Ett nytt affärssystem infördes under januari månad med som det brukar en del inkörningsproblem som nu är lösta. Det har skett stora förändringar från Socialstyrelsen gällande individstatistik vilket har krävt justeringar kring rutiner för hantering av inrapportering i Sofia omfale. Översyn av anhörigstödet har påbörjats. Översyn av förvaltningens krisledningssystem har påbörjats. Pilotprojekt för nattkamera i hemtjänst har provats i liten skala och bedöms fungera bra. Arbetet gällande grundkrav och prestationsbaserade mål som socialstyrelsen har satt upp i överenskommelsen stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013 har påbörjats. VOF har preliminärt blivit godkända gällande grundkrav 1. En ny samrådsorganisation har tagits fram för ökat brukarinflytande. Den tar hänsyn till samråd mellan brukare, politiker, brukarorganisationer och förvaltning. Utifrån åtaganden kring e-posthantering och tillgänglighet i handlingsplan för 2013 så har en ny rutin för hantering av e-post, telefon och bemötande inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetats fram av lednings- och verksamhetsstöd för spridning och implementering i organisationen. Lednings- och verksamhetsstöd var representerade i SKL:s nätverksträff angående projektet "Kvalitetssäkrad välfärd". Arbetslaget har även gjort ett studiebesök till SKL och Lidingö kommun för att ta del av aktuella utvecklingstrender inom vårt verksamhetsområde samt verksamheten i en jämförbar kommun. Enheten Lednings- och verksamhetsstöd har varit medarrangörer samt deltagare vid en förvaltningsövergripande dialogdag med temat kvalitetsledningsfrågor. En utredare har även arrangerat och varit ansvarig för en Kick-Off i projektet "införandet av ICF i stödet till äldre personer" Lednings- och verksamhetsstöd arbetar långsiktigt och strategiskt kring boendeformer för Vård och omsorgsförvaltningens målgrupp. Ett arbete med översyn av framtida boende för äldre har påbörjats. Vi arbetar också för att finna lämpliga tomter för framtida byggnationer av särskilda boenden för personer med funktionshinder. Lednings- och verksamhetsstöd har deltagit i en kommungemensam grupp kring lokalfrågor samt varit deltagande i arbetet för framtagande av en översiktsplan för tätorten. Lednings- och verksamhetsstöd har varit representerade vid IVOs (inspektionen för vård och omsorg) tillsynsåterföring. Myndigheten presenterar då de senaste tillsynsresultaten utifrån ett antal aktuella rapporter. Här bidrog vi med våra kunskaper samt synpunkter på vilken återföring vi vill ha kring enskilda klagomål, hälso- och sjukvård och socialtjänst funktionshinderfrågor, missbruksområdet och ekonomiskt bistånd, äldreuppdraget samt HVB.

17 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 17 (47) Område Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården har arbetat för att hitta sina former i nya organisationen. En ny rehabchef började i januari och sjuksköterskechef har bytts under året. Tillsättning av ny chef för sjuksköterskor blev klart i november. Rekrytering av nya sjuksköterskor har varit och är en viktig fråga. Första halvåret saknades tillräckligt med personal och bemanningsföretag tvingades att sättas in då några oväntade sjukskrivningar försvårade ett redan ansträngt läge. Sommarbemanningen löstes med hjälp av frikopplade undersköterskor och en del extra pass för ordinarie personal. Under hösten har det dock glädjande nog stabiliserats och vi har för närvarande i december fullt på tjänsterna. Inför nästa år behövs dock ny personal pga. flera pensionsavgångar och rekrytering är påbörjad för detta. Trygghetsmodellen som beslutades i VON i april medför förändrat arbetssätt för rehabiliteringen nästa år. Omställningsarbete har skett under hösten med omplacering av berörda rehabassistenter samt rekrytering av nya sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Ett stort planeringsarbete har genomförts av rehabchefen i samarbete med sin personal inför nästa år. Planeringsdag genomförd med arbetsterapeuter och sjukgymnaster rörande förändrade/nya arbetssätt nästa år då det tillkommer fler tjänster. Grupputveckling påbörjas medhjälp av personalkontoret kring grupp- och förändringsprocesser. Ett led inför organisationsförändring vid årsskiftet. Ett mycket stort arbete har skett runt det nya verksamhetssystemet som skulle införas under året. Utbildning av så kallade "SuperUsers" genomfördes 3 dagar i september innan beslut senare fattades om att säga upp kontraktet. Tyvärr mycket energi och frustration nerlagt i onödan. Ett studiebesök gjordes i Järfälla kommun gällande ICF då det arbetat med detta i sitt journalsystem sedan flera år. Arbetsgrupp bestående av sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster ska ta fram en struktur för HSL dokumentation enligt ICF, arbetet startade med en kick off i november. Avslutsrapportering av "Inventering av rehabbehov inom handikappomsorgen" gjordes under våren. Som en följd har behovet av team-träffar för gruppbostäder uppmärksammats. Efter samråd har en rutin tagits fram och det nya arbetssättet ska provas och utvärderas under våren 14. Nystart av arbetet med Senior Alert har genomförts. Utbildningar har genomförts med både sjuksköterskor, rehab och även med hemtjänstpersonal. 25 % tjänst sjuksköterska och 25 % undersköterska finns som stöd i arbetet sedan augusti. Ledarlagen har tagit fram tydligare rutiner om hur arbetet ska genomföras. Uppföljande möte rörande Senior Alert visar på en mer positiv inställning i verksamheten. Hemtjänstens personal har erhållit utbildning samt får nu extra tid för att genomföras riskbedömningar och uppföljningar. Tyvärr når vi dock inte målen för att få kvalitetspengar i år. Utbildning i Hjärt- och lungräddning har erbjudits all personal inom HSV. En tvåtimmars grundläggande datautbildning har erbjudits alla sjuksköterskor under okt/nov. En utbildning i förebyggande av trycksår har tagits fram av en tvärprofessionell grupp. Målgruppen är vårdpersonal. Efter testpilotutbildning på Lövåsgården så är fortsättning planerad på SÄBO under hösten och i hemtjänsten under våren. Områdesansvarig sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist håller en gemensam utbildning som hålls i samband med APT. Utbildning har också skett för

18 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 18 (47) arbetsterapeuter och sjuksköterskor på SÄBO angående tryckavlastande madrasser. Delegeringsutbildning av rehabilitering för SÄBO och hemvård är genomförd under året. Arbetsterapeut har medverkat som föreläsare i utbildning för FoU rörande kost och rehabilitering vid matsituationer Mätning av hemsjukvården genom fördes under 2 veckor i oktober för både sjuksköterskor och rehab. En länsövergripande mätning gällande undvikbar sjukhusinläggning genomfördes v Möten angående undvikbar återinläggning på sjukhus har genomförts av områdeschef och MAS med representanter från kommun och landsting. Diskussioner fördes hur vi på bästa sätt kan förbättra samarbetet mellan båda parter. Uppföljande möte med Vårdcentralerna har skett med MAS och distriktssköterskor rörande SIPar (Samordnad Individuell Plan). Katrineholm har kommit igång bra jämfört med övriga Sörmland rörande SIP Sommaren har fungerat hyfsat trots skör bemanning. En allvarlig avvikelse har skett under sommaren rörande palliativ patient i hemsjukvården där ansvarig läkare inte gick att uppbringa. Fortsatt utredning är gjord och hanteras även vidare i samarbete med Tryggve-gruppen då det är ett länsövergripande problem. Sjukgymnasterna har haft dialogmöte med landsting och primärvård som uppskattades stort från alla deltagare. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar i respektive profession med arbetsbeskrivningar som ska förtydliga uppdraget för vad en kommunal sjukgymnast/arbetsterapeut gör. Arbetet kring lönekriterier fortskrider där beslut togs att förtydliga de kriterier som finns förvaltningsövergripande till att bli mer riktade i hälso- och sjukvårdsgrupperna. Sjuksköterskor signalerade om tung arbetsmiljö pga. bristande bemanning. Skyddsrond genomfördes därför i mars. Vissa förbättringsområden jobbades vidare med. Olika lokalfrågor har också uppmärksammats under året. En bra lösning har uppnåtts rörande trångboddhet på sköterskeexpedition på Norrgläntan. Flytten av läkemedelsrummet på Igelkotten är nu genomförd. Läkemedelsrummet finns nu i anslutning till sjuksköterskornas expeditioner. Fortfarande oklart rörande flytt av sköterskor i ledarlag 5 och 6. Problem med lokaler och sekretess på Upplandsgatan har påtalats och ett fortsatt översyn om möjliga åtgärder behövs. Rehab och sjuksköterskor har erbjudits inköp av arbetskläder. Arbetet med att ta fram gemensamma riktlinjer för schemaläggning har fortgått. Möte rörande uppdraget för stöd och ledning och problem med larm har hållits med område 6. Säkerhetssamordnare, assistent och EC ska se över rutinpärm ytterligare. Sjuksköterskor inom SÄBO har påbörjat handledning i grupputveckling då det varit stor omsättning i gruppen. En stor tillförsikt genomsyrar nu gruppen Områdeschef deltar i "Leda för resultat" med fokus på kontinuitet för hemtjänsten. Områdeschef och enhetschefer deltar i workshop rörande arbetsmiljö ordnat av Stockholms universitet. Den nya organisationen innebär för områdeschefen inom medborgarfunktionen att börja lära känna nya medarbetare och sätta sig in i de specifika arbetsområdena samtidigt som hon delade på uppdraget som myndighets- och specialistchef med förvaltningschefen under årets första åtta månader. Område medborgarfunktionen Myndighetsgruppen har slagits ihop till en grupp från Mer komplexa ärenden som kräver samverkan med andra förvaltningar, huvudmän och myndigheter. Har gemensam arbetsplatsträff 1 gång/månad SoL och LSS handläggarna. Samlat in

19 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 19 (47) statistik till kostnad per brukare, KPB (hela gruppen manuellt). Många handläggare har fått engagera sig i uppgiften att få fram statistikuppgifter. Det krävs manuell hantering. Förvaltningen har tagit fram och sammanställt 2013 års LSS-statistik. Respektive chef i verkställighet har kontrollerat listor med aktuella personer för verkställighet för att säkerställa individuppgifterna, som ligger till grund för statligt utjämningsbidrag. Totalt har 288 personer beslut om insatser enligt LSS. Efterrapportering av 2012 års LSS-statistik har gjorts. Under oktober har också ej verkställda beslut om domar rapporterats till IVO. Fem beslut om kontaktperson enl LSS. Samtliga beslut enligt LSS har verkställts innan månadsskiftet. Fyra beslut om särskilt boende inom äldreomsorgen rapporterades. Arbetsgrupp för arbete med nya demensriktlinjerna har startat upp, handläggare ingår. Rekrytering av biståndshandläggare för att avlasta handläggare som arbetar med nya demensriktlinjerna pågår. Utifrån nya demensriktlinjerna har två handläggare fått göra provbedömningar av brukarnas behov av individuella insatser på demensboendena. De har gjort provbedömningar på samtliga demensboenden med start på Norrgläntan. Underlaget har används till beräkningarna av personalbehovet och till budgetberedningen. Flera komplexa ärenden för handläggarna, som kräver samordning med andra professioner. Gränsdragningsdiskussioner med utförarsidan om vem som ansvarar för att ordna med sanering och initierar behov av förvaltare. Biståndshandläggare har deltagit i informationsträff hos pensionärsföreningen SPRF och på biblioteket Ängeln tillsammans med informatören angående webbtjänster. LSS-handläggarna träffar handläggare från socialförvaltningen en gång per månad för samverkansärenden.. Plan är framtagen för hur spridningen av ICF arbetet ska ske. Två handläggare har varit på ICF-utbildning "Äldres behov i centrum" anordnad av Socialstyrelsen. Handläggarna har därefter fortsatt planera för hur ICF ska delges samtliga SoLhandläggare efter sommaren. Två biståndshandläggare har ansvarat för att utbilda sina arbetskamrater i "äldres behov i centrum" (ICF )under hösten. Samtliga handläggare deltog i Kick off ICF. Två handläggare presenterade tillsammans med områdeschef hur långt man kommit i arbetet med ICF- äldres behov i centrum (ÄBIC) på myndighetssidan i oktober. Under april har lönesamtalen genomförts och medarbetarsamtal i november och december. 1:e handläggaren slutade i början av året och ny handläggare har rekryterats efter annonsering i maj. Rekrytering av SoL-vikarie för föräldraledighet har också gjorts. Handläggarna har haft en gemensam planeringsdag med temat "Värdegrund". En länsgemensam träff för färdtjänst skedde i januari. Fortsatt arbete i arbetsgrupp kring länsgemensamma riktlinjer. Ökning av riksfärdtjänstresor. Nytt beställningssystem för färdtjänsten startade 15 juli. Färdtjänsthandläggaren har deltagit i möte tillsammans med andra färdtjänsthandläggare i länet och representanter för Samres angående byte av system. Bostadsanpassningsansökningar fortsätter att komma in kontinuerligt. BABhandläggaren har varit på studiebesök hos hissleverantören Globus tillsammans med handläggare från Nyköping, Oxelösund och Vingåker. Leif Jahlenius har haft en gemensam utbildning om bostadsanpassning för politiker och tjänstemän på vård- och omsorgsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. Mycket uppskattat med gemensam utbildning. Juni månad varit intensiv med många inkommande ärenden och flera ärenden som beslutades om i EU. BAB-handläggare har deltagit i kurs om

20 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 (47) beredningsprocessen. Möte har även skett med rehabenhetens arbetsterapeuter rörande ökad kvalitet i intygsskrivning. Boendesamordningen har tagit fram mycket statistik manuellt för projekt "Trygghetsmodellen". Stor efterfrågan på växelvårdsplatser i januari. Aktualiserat behov av fler korttidsplatser men efter en genomgång tillsammans med enhetschefen så kunde fler brukare gå hem som blivit kvar längre på grund av influensa. Har fördelat många platser under februari till olika boendeformer, sammanlagt 26 st. Några brukare och anhöriga missnöjda med att man fått en plats på särskilt boende på landsorten och inte kunna erbjudas plats på något av boendena i tätorten. Under september har det varit kö till demensplatser och till plats på servicehuset, vilket också påverkat tillgången till korttidsplatserna. Under september har vi inte kunnat tillmötesgå anhöriga om tidpunkt för avlastning enl önskemål utan fått skjuta fram tidpunkten några veckor. Landstinget har krediterat fakturorna avseende betalningsansvarsdagar och första kvartalet 2013 för Katrineholms kommun efter att vi har bestridit dem. Det är överenskommet att landstinget kontaktar varje kommun i Sörmland för att gå igenom de felaktiga underlagen till de krediterade fakturorna innan man kan skicka några nya fakturor. Vingåkers kommun trädde ur samarbetet med oss vad gäller personliga ombud fr. o. m. 1 sep Personligt ombud har under året rapporterat in till socialstyrelsen, som fått i uppdrag att följa upp verksamheten. Det är en webbenkät för alla klienter de träffat i år och en för de klienter som avslutas. Klienterna ska vara delaktiga eller godkänt insamlingen. Inom anhörigstödet har Gapet startats, ett webb-baserat anhörigstöd. I arbetet med att nå nya målgrupper för anhörigstödet har anhörigkonsulent varit och informerat om anhörigperspektiv i arbetsgrupper inom funktionshinderområdet. Startat upp nytt informationsarbete. Sammanlagt har anhörigstödet haft 70 informationer under året för informationsspridning om sin verksamhet. Personalen är ute och berättar om anhörigstöd/anhörigperspektiv i intresseföreningar, på landsbygden, i Landstinget, i nya ledarlagen och i olika arbetsgrupper inom kommunen och på landstinget och på landsbygden. Nytt och uppdaterat informationsmaterialet har tagits fram i samarbete med informatören för hela målgruppen kom. Information och presentation av anhörigstödet har skett på folkhälsoutskottet. Anhörigstödet upplever ett ökat tryck på förfrågningar från verksamheter, arbetsgrupper och enskilda som vill veta mer om anhörigstöd. Information om Gapet på samverkan inom funktionshinderområdet till FUB. Studiebesök från arbetskonsulentteamet har skett på anhörigcentralen. Anhörigstödet besöker Hälsotorget på Kullbergska varje vecka, två timmar på tisdagar, som ett sätt att nå fler anhöriga tidigare. Det är välbesökt och generar nya kontakter. Anhörigutbildning för personal på nyöppnad avdelning Gustavsro på Lövåsgården. Demensdag på anhörigcentralen i samverkan med demensförbundet. 25 deltagare, många nya kontakter. Anhörigstödet har arbetat aktivt med att stötta en lokal demensförening tillkomst under Försök till att ta fram ny statistik på insatser i anhörigstödet införs. Det finns ej lagligt stöd för att dokumentera. En sammanräkning efter införandet av statistik på insatser i anhörigstödet gav ca 95 aktuella anhöriga inom ÄO och ca inom HO. Anhöriga till personer med demens och föräldrar till barn/vuxna barn med NPF dominerar. Enkäter från Socialstyrelsen om anhörigstödet för äldre och inom funktionshinderområdet har besvarats. Anhörigstödet och fritidsverksamheten presenterade sina verksamheter för vård- och

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah)

Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) UTREDNING 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Utredning med anledning av rapporterad brist i utförande av insats (utebliven insats) enligt 14 kap. 3 SoL (Lex Sarah) Bakgrund

Läs mer

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen

Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsnämndens handling nr 7/2014 Vår handläggare Johanna Gustafsson, samordnande Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2015-02-26, 33 Uppföljning av 2014 års internkontrollplan för vård- och

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen

Projektdirektiv för införandet av ICF i äldreomsorgen VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsnämndens handling nr 20/2012 PROJEKTDIREKTIV 1 (8) Vår handläggare Ert datum Er beteckning Matilda Nilhage Godkända av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av Team trygg hemgång

Uppföljning av Team trygg hemgång Uppföljning av Team trygg hemgång Februari - september 2016 Handläggare: Hanna Henningsson Innehåll Bakgrund... 3 Effekter... 3 Inskrivning och vårdplanering... 3 Tillfälliga vistelser och betalningsansvar...

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2009 Bemanningsenheten 1 2009-04-28 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Verksamhetsinformation 2.1 Presentation

Läs mer

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER

Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Verksamhetsberättelse socialnämnden 2013 ÅRETS VIKTIGA HÄNDELSER Under året har ett förberedelsearbete pågått för att starta upp ett nytt boende för att ta emot ensamkommande barn och unga i Ånge tätort,

Läs mer

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20

Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 1 Samverkansriktlinjer enligt 3 f HSL, 2 kap. 7 SoL och SOSFS 2007:10/2008:20 SAMORDNAD INDIVIDUELL PLANERING MELLAN LANDSTINGETS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST SAMT SAMORDNING AV INSATSER

Läs mer

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014

Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 Socialnämndens Verksamhetsplan 2014 SOCIALNÄMND Kommunfullmäktige 18 juni 2013 2014 2015 2016 Kommunbidrag, tkr 453 592 444 300 444 371 varav: serviceutökning, tkr 2 000 priskompensation, tkr 1 910 engångsanslag,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet

Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Vård- och omsorgsnämndens verksamhet Nämnden beställer verksamhet Från Division Social omsorg i Internöverenskommelsen Från hemtjänstleverantörer enligt LOV (privata och DSO) Från privata särskilda boenden

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ordförande: Tony Hansson Förvaltningschef: Ann Letorp Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Omflyttning av medel rapport till kommunstyrelsen I nuläget inget

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014

VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 VERKSAMHETSPLAN NÄRVÅRD TIERP 2014 Närvård I Uppsala län definieras närvård som det samverkansarbete inom hälso- och sjukvård och social omsorg som bedrivs mellan lanstinget och kommunerna. Syftet är

Läs mer

Kvalitetsuppföljningsplan 2015

Kvalitetsuppföljningsplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2014-11-04 Kvalitets- och utvärderingskontoret Dnr Än 2014-480 Mattias Bly Äldrenämnden Kvalitetsuppföljningsplan 2015 OMSORG- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT 1. Äldrenämnden

Läs mer

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016

SVANEN HEMTJÄNST AB KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 KVALITETSBERÄTTELSE 2015/2016 Verksamheten leds av verksamhetsansvarig, fyra enhetschefer, fyra arbetsledare och två samordnare. Kompetenserna inom företagets ledning är socionom, jurist, ekonom och IT.

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner

Kundval inom äldreboenden i Huddinge kommun, förslag till rutiner SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2014-04-28 Rev. 2014-05-26 AN-2014/263.730 1 (5) HANDLÄGGARE Lars Axelsson 08-535 312 27 lars.axelsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Kundval inom äldreboenden i

Läs mer

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning

Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning 1(5) Ramona Persson Tfn 0155-26 40 27 Vård- och omsorgsnämnden i Oxelösunds kommun 613 81 Oxelösund Verksamhetstillsyn avseende korttidsvistelse och myndighetsutövning BESLUT Länsstyrelsen avslutar ärendet

Läs mer

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning

Åtgärds- och tidplan för Norrgläntan med anledning av genomlysning ÅTGÄRDS-/TIDPLAN 1 (6) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Äldreomsorgen Vår handläggare Ert datum Er beteckning Anna-Lena Ramstedt, vik. områdeschef Godkänd av vård- och omsorgsnämnden 2007-05-10 Vård- och

Läs mer

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV

Omsorgsförvaltningen 141215 Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Uppföljning. LOV Ingrid Johansson, Charlotte Thorstensson Ljusdals kommuns hemtjänst Antal kunder: 300 med insatser, ytterligare drygt 200 kunder med enbart larm. Personal: 36 rader, 18 östra och 18 västra. Just nu två

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV

2011-05-24. Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-05-24 Socialnämnden Boendestöd utveckling för flera målgrupper sam eventuell upphandling enligt LOV Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialförvaltningens

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras. TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-12 Dnr: 2014/123-NF-702 Cecilia Tollbom Lindh - ay340 E-post: cecilia.tollbom.lindh@vasteras.se Kopia till Inger Andresson, proaros Helene

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd

Dokumentnamn: Rapport - översyn av vård- och omsorgsförvaltningens anhörigstöd Sida: 1 (7) Bakgrund Vård- och omsorgsförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att göra en översyn av kommunens anhörigstöd i sin helhet och ge förslag på hur det kan vidareutvecklas. I detta dokument

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse

Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-12 Dnr Son 2016/261 Nytt förfrågningsunderlag för upphandling enligt Lag om valfrihet (LOV) för daglig verksamhet och korttidsvistelse Förslag till beslut Socialförvaltningens

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden 2013

Patientsäkerhetsberättelse för vård- och omsorgsnämnden 2013 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vår handläggare Katarina Hagdahl Medicinskt ansvarig sjuksköterska Vård- och omsorgsnämndens handling nr 14/2014 PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE 1 (9) Godkänd av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningens förslag till beslut Kungsholmens stadsdelsförvaltning Stöd till resultatstyrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (7) 2014-02-18 Handläggare Christina Egerbrandt Telefon: 08-508 08 032 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Sammanträde

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling

Kompetensutveckling under 2010 samt planering av 2011 års kompetensutveckling VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Ingela Lövgren, utvecklingsledare Vård- och omsorgsnämndens handling nr 3/2011 KOMPETENSUTVECKLING 2010/2011 1 (6) VON/2009:60, 2010:114-027 Godkänd av vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud

Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Överenskommelse mellan Region Kronoberg och länets kommuner angående verksamhet med Personliga ombud Länets kommuner och Region Kronobergs Psykiatri Centrum ingår i nedanstående överenskommelse avseende

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007

Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Socialförvaltningen Box 99 362 22 Tingsryd Jan Borgehed tel. 0477-443 19 jan.borgehed@tingsryd.se 2007-09-25 Brukarundersökning inom Äldreomsorgen (ÄO) och Handikappomsorgen (HO), 2007 Bakgrund/genomförande

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

När får jag mitt bistånd (V)?

När får jag mitt bistånd (V)? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR När får jag mitt bistånd (V)? Beslut och domar enligt SoL och LSS som inte har verkställts i Kalmar län 31 december 2004 Meddelande 2005:26 När får jag mitt bistånd

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48

Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Rolf Samuelsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2014-02-17 SN-2014/48 Socialnämnden Patientsäkerhetsberättelse för år 2013 SN-2014/48 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun

Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. i Åstorps kommun Hemvård Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Om Hemvård Många vill bo kvar hemma även

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Budgetenhet Äldreomsorg 2012 ENHET/ BUDGETENHET Äldreomsorg TIDSPERIOD 2012 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Äldreomsorg/hälso- och sjukvård omfattar gemensam verksamhet,

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Hemvård i Åstorp kommun

Hemvård i Åstorp kommun För mer information kontakta: Kommunens biståndshandläggare tel: 042-643 29 / 042-641 35 Hemvården i Åstorp: Samordnare tel: 042-642 43 Områdeschef tel: 042-643 27 Hemvården Kvidinge: Samordnare tel: 0435-201

Läs mer

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende

Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen Förstärkning av rehabiliteringsresurser. Hälso- och sjukvård i särskilt boende 1(6) Hälso- och sjukvårdsnämnden Social- och omsorgsnämnden Förslag på insatser inom ramen för den nationella handlingsplanen 2004 Fördelningen av statsbidraget 2001 1 miljard till Gotland 7mkr 2002 1

Läs mer

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012

Beslutsunderlag Socialstyrelsens beslut den 20 december 2011 Individ- och omsorgsförvaltningens skrivelse den 28 mars 2012 2012-03-28 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förstärkt tillsyn av kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Sundbybergs stad enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Service- och värdighetsgarantier

Service- och värdighetsgarantier 1(6) Service- och värdighetsgarantier Antagna av socialnämnden 2016-11-23 160 Vårt gemensamma mål Du som har kontakt med oss som arbetar inom Socialtjänsten i Mullsjö kommun ska möta en kunnig och vänlig

Läs mer

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat

Redovisas i månadsuppföljning 2015 1 Alla Brukare KKiK US 2015 1 FLG Brukare KKIK Webbanvändarvänlighet Åsa FLG Arbetet är påbörjat Vad Ansvarig Redovisning till Uppföljning/anteckning År Månad Ansvar Perspektiv 2015 1 Alla Brukare Planera brukarträffar/-råd /EC FLG 2015 1 Alla Brukare Planera anhörigträffar /EC FLG 2015 1 FLG Brukare

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten

Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten Omsorgsnämnden Verksamhetsplan/Kvalitetsredovisning 2010 Bemanningsenheten 1 Innehållsförteckning 1 Omsorgsnämndens kvalitetsarbete 1.1 Metod. 4 1.2 Enkäter 4 2 Omsorgsnämndens mål... 4 3 Verksamhetsinformation

Läs mer

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013

Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2013 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-14 SN-/4901.710 1 (2) HANDLÄGGARE Kvist Lindgren, Zara Socialnämnden Zara.Kvist-Lindgren@huddinge.se Redovisning av verksamhet med personliga ombud år Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-12-14 2 SN 150 Dnr 25.11 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Gåva - Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten Socialnämnden 2011-12-14

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5

Sunne kommun. Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel. Advisory Offentlig sektor KPMG AB 2015-02-02 Antal sidor: 5 Bilaga till Samgranskning äldreomsorg och läkemedel Advisory Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 5 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the Organisation Folkmängden

Läs mer

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg

Uppföljning av uppdrag, Utmarksgatans bostad med särskild service enligt LSS, Västerås stad Vård och Omsorg TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2016-09-27 Sida 1 (1) Diarienr NF 2016/00161-1.6.2 Sociala nämndernas förvaltning Marianne Fall Epost: marianne.fall@vasteras.se Kopia till Västerås stad Vård och Omsorg Nämnden

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun

Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun Välkommen till äldreomsorgen i Karlskrona kommun 1 Denna broschyr har arbetats fram av Birgitta Håkansson, Margareta Olsson, Eleonore Steenari och Ewa Axén Gustavsson, Äldreförvaltningen våren 2004 Layout,

Läs mer

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013.

Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. Inventering av samlade behov för personer med psykisk funktionsnedsättning, 2013. - PRIO (Plan för riktade insatser inom området psykisk hälsa. - Målgrupp: Vuxna med diagnos om psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Uppföljning av verksamheten under sommaren

Uppföljning av verksamheten under sommaren VÄRNAMO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Omsorgsnämnden 2015-10-14 5 On Dnr 2014.034 026 Uppföljning av verksamheten under sommaren Förslag till beslut Omsorgsnämnden beslutar att Ärendebeskrivning

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer