Biblioteksbesökets värde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Biblioteksbesökets värde"

Transkript

1 Biblioteksbesökets värde En studie av besökarna vid Södertörns högskolebibliotek, Huddinges huvudbibliotek och Flemingsbergs områdesbibliotek Djuna Franzén, Karin Grönvall, Pamela Schultz Nybacka & Ann-Sofie Wennbrink Stockholm april 2014

2 Innehåll Bakgrund... 3 Problembild... 4 Syfte och frågeställningar... 7 Metod och genomförande... 7 En förstudie inom SYSSLA... 7 SYSSLA-studiens resultat i korthet... 8 Ytterligare reflektioner... 9 Diskussionsträffar Vägen framåt Litteraturläsning...14 Öppenhet i projektet Observationer och intervjuer Metodutveckling Undersökningsschema Observationer och intervjuer på Södertörns högskolebibliotek Observationer på Huddinge huvudbibliotek och Flemingsbergs områdesbibliotek Sammanställning och analys Observationer på Södertörns högskolebibliotek Rummets förvandling Nedan följer våra reflektioner från observationerna Intervjuer på Södertörns högskolebibliotek Observationer på Huddinges huvudbibliotek samt vid Flemingsbergs områdesbibliotek Tillbud i biblioteksrummet Avstämningsmöte under processens gång Avstämningsträff efter observationerna Slutsatser och framtida studier Framtida arbete på Södertörns högskolebibliotek Sammantagen slutdiskussion Litteraturlista Bilagor Bilaga 1: Projektansökan Bilaga 2: Projektorganisation Bilaga 3: Inför studien av bibliotekets värde Bilaga 4: Sammanställning av intervjuer på SHB... 58

3 Bakgrund I en storstadsregion som Stockholmsområdet kan det finnas många olika typer av bibliotek på nära geografiskt avstånd från varandra. I Huddinge kommun finns bland andra Södertörns högskolebibliotek, Flemingsbergs områdesbibliotek och Huddinges huvudbibliotek. Dessa bibliotek har olika slags karaktär och uppdrag och kan sägas tjäna sitt lokalsamhälle på både liknande och skilda sätt. Södertörns högskolebiblioteks främsta uppgift är att stödja utbildning och forskning vid högskolan, men är samtidigt öppet för allmänheten. Huddinge bibliotek och Södertörns högskolebibliotek verkar för samma mål att i så stor utsträckning som möjligt vara tillgängliga för alla besökare och ge en biblioteksservice av hög kvalitet. Personalgruppen vid Södertörns högskolebibliotek arbetade under 2011 med att formulera sin identitet och att få fram ledord som skulle genomsyra bibliotekets verksamhet. Arbetet sammanfattades i den övergripande målsättningen: Vi vill på ett kreativt och inkluderande sätt skapa förutsättningar för lärande (Grönvall 2011). Den målsättningen ska finnas med i all den verksamhet som biblioteket bedriver inkluderat den som erbjuds i det fysiska biblioteket. Biblioteken i Huddinge kommun skall enligt sin kvalitetsdeklaration vara till för alla som bor, studerar, arbetar i eller besöker Huddinge, man skall kunna få stöd och inspiration till eget kunskapssökande, oavsett var man befinner sig i livet. 1 Biblioteken i Huddinge har ett uttalat mål att rikta sig till alla åldrar. Projektet Värdet av biblioteksbesöket initierades av länsorganisationen Regionbibliotek Stockholm som tidigare arbetat med forskaren Pamela Schultz Nybacka, bland annat i projektet Kompetensen där en av slutsatserna var att kunskapen om hur biblioteksrummet utnyttjas behöver undersökas (Schultz Nybackka 2013). Regionbibliotek Stockholm har också arbetat med metodutveckling för observationsstudier. 2 Man var intresserad av att tillsammans med ett par olika typer av bibliotek undersöka rummets betydelse för biblioteksbesöket. Inledande samtal fördes mellan bibliotekscheferna vid Bibliotek Huddinge, Södertörns högskolebibliotek och Regionbibliotek Stockholm som resulterade i en plan för detta projekt som sedan erhöll projektmedel från Kungliga biblioteket. Projektets organisation har bestått av en styrgrupp och en projektgrupp. Styrgruppen bestod av Malin Ögland och Krister Hansson 1 Kvalitetsdeklaration för folkbiblioteken i Huddinge,

4 från Regionbibliotek Stockholm, Karin Grönvall och Nick Jones, bibliotekschefer på Södertörns högskolebibliotek respektive Huddinge bibliotek. Projektgruppen bestod av sju medarbetare från de olika biblioteken samt följeforskaren Pamela Schultz Nybacka från Södertörns högskola. (Se projektorganisationen i bilaga 2). Projektledare var Ann-Sofie Wennbrink, Södertörns högskolebibliotek. En viktig utgångspunkt för projektet var den förstudie och presentation som utfördes av studenter inom SYSSLA, ett samverkansprojekt vid Södertörns högskola. Med utgångspunkt i deltagande observationer och intervjuer kunde studenterna urskilja mönster och kvaliteter vad gäller både rumsligheten och besökarnas rörelser. Idéstoffet i studenternas rapport diskuterades vid ett gemensamt uppstartsmöte i projektets början. Den gemensamma bilden var att förstudien väckte intressanta frågor om biblioteksrummets unika förhållande till privata och offentliga sfärer. Det kvarstod dock frågor av metodmässig art, och det fanns i gruppen en nyfikenhet att utveckla arbetet med deltagande observationer. Problembild I vår samtid beskrivs visionerna om framtidens bibliotek ofta som ett nav i samhällets utveckling, och inte en samling av kunskapsartefakter (Lankes 2012). Diskussionen handlar ofta om biblioteken som samtidens och framtidens upplevelserum i lokalsamhället (Hveenegaard-Rasmussen et al. 2011). Den svenska lånestatistiken för vuxenlitteratur har visat en nedåtgående trend på folkbiblioteken sedan mitten på 1990-talet (Löyland & Ringstad 2010). Ändå fortsätter människor att besöka biblioteken som i allt högre grad kommit att bli mötesplatser. Även högskolebiblioteken observerar att studenter och allmänheten fortsätter att besöka det fysiska biblioteksrummet trots att mycket av materialet finns tillgängligt digitalt. Svaret på gåtan är enligt Freeman (2005): The library is the only centralized location where new and emerging information technologies can be combined with traditional knowledge resources in a user-focused, service-rich environment that supports today s social and educational patterns of learning, teaching, and research. Detta slags resonemang får genklang i texten Rum för möten en litteraturstudie om bibliotekets roll som mötesplats av Eiler Jansson (2009), som betonar den sociala dimensionen. Han lyfter fram att biblioteken är en av få gemensamma, offentliga platser som finns kvar där förutsättningslösa möten 4

5 kan ske. Detta är viktigt då det skapar socialt kapital och möten över både kulturella och ekonomiska gränser. Vidare diskuteras utifrån Audunson (2005) att det kan finnas två olika typer av möten, det första av dessa kallas det högintensiva mötet, ett planlagt möte mellan (minst) två personer med hög grad av interaktion. Det kan till exempel vara ett grupparbete. Det andra är det lågintensiva mötet som syftar på när människor som normalt ej skulle träffas, ändå möts till exempel i en tidningshörna. Audunson (2005) hävdar att dessa lågintensiva möten är vitala för att en demokrati skall fungera och utvecklas eftersom en vid dessa utvecklar förståelse och tolerans för andras värderingar och tankar. Detta väcker också frågan om de olika kulturella, ekonomiska eller demokratiska värden som kan användas i sammanhanget. Inom det kulturella fältet urskiljer Throsby (2001) sex typer av värden: Estetiska (form och stil, etc.) Andliga (förståelse, upplysning och insikt, mm.) Sociala (identitet, tillhörighet, etc.) Historiska (återspegling, sammanhang, mm.) Symboliska (meningsbärande) Autentiska (representation av det ursprungliga, mm.) De kulturella värdena skiljer sig därmed väsentligt från de traditionella ekonomiska värdena: bruksvärde, bytesvärde, arvsvärde och pris (Ibid.), som huvudsakligen är transaktionsorienterade. Poängen är att kulturella och ekonomiska värden sällan går att väga jämnt mot varandra. Ett citat som tillskrivs Walter Cronkite är Whatever the cost of our libraries, the price is cheap compared to that of an ignorant nation. I en norsk undersökning utförd av Aabø (2004) var människors värdering av folkbiblioteken i Norge upp till fyra gånger så mycket samlat värde som kostnaderna för att driva dem. Hänsyn togs bland annat till egna och närståendes bruksvärde; arvsvärdet inför kommande generationer, och värden såsom demokrati och jämlikhet. Det sociala värdet är ensligt Throsby inriktat på identitet och tillhörighet. Möjligen kan mer relationsorienterade marknadsvärden till exempel ett så kallat länkande värde enligt Cova (2002) överbrygga kulturella och marknadsmässiga hänsyn genom att betona samskapandet av värde mellan producenter och användare. Konsumtion handlar trots allt om identitetsskapande och meningsbärande aktiviteter. De kulturella värdena fångar in många aspekter av rumslig betydelse bland annat att rummet är symboliskt 5

6 och meningsbärande, estetiskt och associerat med form och stil, historiskt förankrat och skapar sammanhang. Ändå är det inget av dessa värden som går direkt på det rumsliga värdet. Mänskliga varanden och beteenden är inte bara sociala, utan i allra högsta grad socio-materiella, det vill säga att vi relaterar dem till vår materiella omgivning. Rumsligheten är central för vår mänsklighet: Det är inget likgiltigt rum utan tvärtom vårt väsens medelpunkt. Erfarenheten av det materiella ger också stadga åt tanken (Frykman 2012: 110). Överfört till ett bibliotekssammanhang innebär detta att själva huset eller byggnaden inte heller är utan betydelse för verksamheten. Rummets innebörd är dock inte uteslutande förknippat med den senare tidens upplevelsevurm inom biblioteksvärlden. Insikten går på ett djupare plan, dvs. att all mänsklig erfarenhet och kreativitet relateras till rummet (Ibid.). Detta innebär också att vad människor värdesätter har en inneboende, men svårfångad, rumslig kvalitet. Detta ställer krav på de metoder som används. Det finns i varje situation eller sammanhang ett slags ramverk för vilka handlingar som anses vara legitima eller värdefulla. Enligt Boltanski och Thévenot (1991) finns ett slags värdeekonomier (economies of worth) som tar sig skilda uttryck i olika slags världar : the inspired world passionerat och kreativt (inspiration) the domestic world stabilt och pålitligt (tradition) the world of fame synlighet och erkännande (allmän opinion) the civic world plikt och solidaritet (medborgerlig plikt) the market world pengar och lönsamhet (konkurrens) the industrial world effektivitet och produktivitet (prestation) Dessa världar präglas av ordnande principer som handlar om det allmänna bästa och som utgör grunden för (ut)värdering (assessment) och kollektiva handlingar i samhället. 3 Teoretikern Roland Barthes (2005) har observerat att det som existerar och faller emellan olika diskurser, ämnen, teman, etc. tenderar att bli åsidosatt och förminskat; han gav det därför begreppet the Neutral. Det återstår att undersöka biblioteksbesökens roll mot bakgrund av dessa olika slags värdevärldar. 3 Cloutier & Langley,

7 Syfte och frågeställningar Syftet med projektet är att utforska biblioteksbesökets värde ur ett rumsligt perspektiv. Projektet innebär en kvalitativ undersökning av hur biblioteksrummet används i vid bemärkelse (det vill säga inredning, möbler och utrustning) och hur öppettider och arbetssätt påverkar. Projektet förväntas bidra med dels en nyanserad kontextuell förståelse av bibliotekets värde och dels en kvalitativ metodutveckling. Den huvudsakliga frågeställningen är: Vad innebär bibliotekets värde, och specifikt ur ett rumsligt perspektiv? Ur ett verksamhetsperspektiv fanns följande forskningsfrågor: Vilka miljöer stimulerar/inbjuder till vilken verksamhet? Har vi rätt miljö för vad vi vill uppnå? Tidigt under diskussionerna inom projektgruppen uppstod frågor som vi ville undersöka närmare: Varför kommer man till biblioteket? Vet vi vad besökarna använder biblioteket till? Är det vad vi tror de vill ha? Metod och genomförande En förstudie inom SYSSLA För att kunna sätta i gång processen att utforska biblioteksbesökets värde ur ett rumsligt perspektiv etablerades ett samarbete där Södertörns högskolebibliotek, biblioteken i Huddinge kommun och Regionbibliotek Stockholm kunde samla in erfarenheter och hämta inspiration. Detta kom att ske genom en extern förstudie utförd på Södertörns högskola. SYSSLA på Södertörns högskola är ett slags samverksamhet för forskning, utbildning och omgivande samhälle och startades i januari 2012 av Pamela Schultz Nybacka och Martin Svendsen, båda Filosofie doktorer inom Företagsekonomi och verksamma vid dåvarande Institutionen för Ekonomi och Företagande (som sedermera uppgick i Institutionen för Samhällsveten- 7

8 skaper). Konkret innebar verksamheten att studenter från olika program inom såväl humaniora som samhällsvetenskap rekryterades i syfte att i tvärvetenskapligt sammansatta grupper genomföra ett projektarbete med en extern uppdragsgivare. Verksamheten inom SYSSLA innebar handledning av projekten, såväl direkt som indirekt utifrån ett pedagogiskt upplägg med gästföreläsare och gemensamma texter under övergripande teman med bäring på projekten. Till förstudien inför projektet Värdet av biblioteksbesöket rekryterades under höstterminen 2012 en sociolog från Personalvetarprogrammet och två företagsekonomer, vara en från Entreprenörskapsprogrammet och en från Internationella ekonomprogrammet. En student i gruppen var också boende i Huddinge kommun, i området kring högskolan. Förstudien utarbetades under hösten och presenterades för projektgruppen i mars Därefter lades den skriftliga rapporten fram vid Regionbiblioteket i april SYSSLA-studiens resultat i korthet Med utgångspunkt i deltagande observationer och intervjuer kunde studenterna urskilja mönster och kvaliteter vad gäller både rumsligheten och besökarnas rörelser. Rumsligheten tog sig huvudsakligen fyra typer av uttryck: lekrummet, arbetsrummet, vardagsrummet och väntrummet. Dessa var inte bundna till ett specifikt fysiskt rum, utan kan ses som ett slags tillstånd som baserades på besökarnas aktiviteter. Biblioteksmiljön uppfattades enligt studenterna som både kravlös och pushande. Stor vikt lades vid den återkommande observationen av en äldre man som vistas dagligen på biblioteket. Vid samtal med mannen framkom att han läser samma tidningar som han själv har hemma. Besökarnas rörelsemönster mynnade ut i metaforerna myrstigen och flanören. Myrstigen betecknade en upptrampad väg för en målinriktad aktivitet, som mellan entrén och informationsdiskarna. Flanören betecknade besökarnas utforskande rörelsemönster där vägen, och inte målet, var mödan värd. (Andersson, Löfving & Widergren 2013). Vid den efterföljande presentationen inför projektgruppen uppstod en diskussion som kretsade kring biblioteket som ett slags frirum mellan den privata sfären och den offentliga. Frirum var också ett begrepp som Flemingsbergs bibliotek föredrog framför mötesplats. Det konstaterades också att många bibliotek byggs om för att efterlikna privata rum utifrån antagandet att besökarna efterfrågar igenkänning. Frågan som väcktes 8

9 utifrån tanken om ett frirum var att det kanske behövs någon annan modell för biblioteken. Det diskuterades också kring att metaforen vardagsrum eventuellt var alltför privat i sammanhanget. En reflektion som uppkom efter mötet var i fall man hellre kunde se det som ett var-dags-rum för att skänka metaforen en mer tidsmässig och frekvent kvalitet (Martin Svendsen, ). Ytterligare reflektioner SYSSLA-studien och diskussionerna vid presentationen gav upphov till flera reflektioner hos följeforskaren kring bibliotekens roll och värde som en överbryggande sfär som förenar olika slags motsatser eller kontraster. Den starkaste bilden var av biblioteket som en plats som på en och samma gång förenar och befinner sig mitt emellan det privata och offentliga rummet: Det offentliga rummet skulle främst kunna svara emot Boltanski och Thévenots (1991, 2006) idé om en civil värld (civic world), medan den privata mot hemmets sfär (the domestic world). Men det finns också flera motsatser som biblioteken förenar, exempelvis genom att både förvalta historien och agera spjutspets in i framtiden: 9

10 Här kan man se en association till begreppet space of hope, som enligt kulturgeografen Lashaw (2008 i Frykman 2012, s. 97) utgör ett ointecknat mellanrum i en människas liv när tillvaron i övrigt är begränsad eller utsatt. Lashaws exempel utgår från skolvärlden i områden där barnen och deras föräldrar brottades med svåra erfarenheter och begränsade omständigheter. Hoppet för barnen skapades inte genom att fokusera på kognitiva förmågor och lärande utifrån ett prestationssynsätt, utan genom att ta grepp om hela situationen och sammanhanget: Hoppet kan vara hjälpt av tillfälligheter och annorlundahet att det finns en annan materialitet att uppleva än den man är omgiven av där hemma men självfallet i mötet med andra människor. /---/ hoppet blev verkligt och levande när det stöttades av annorlunda vardagliga praktiker och när det materialiserades i konkreta manifestationer och integrerades som en separat verklighet i deras sociala liv (Ibid. S. 96f., vår kurs.). Också biblioteket vara en sådan självständig, men ändå integrerad verklighet i människors liv, och erbjuda konkreta praktiker och sammanhang. På temat mellanrum följer även att biblioteket förenar både den materiella världen med en fysisk byggnad, objekt och artefakter och den virtuella världen: 10

11 Detta torde ge ytterligare dimensioner till biblioteket som ett slags space of hope för människor idag. I ljuset av diskussionen vid SYSSLA-presentationen där biblioteken beskrevs som kravlösa och pushande gjordes reflektionen att biblioteken kanske möjliggör ett slags avkopplad uppmärksamhet, mitt emellan fritid och arbete: Genom exemplet ovan blir det möjligt att se biblioteksbesöket som ett mellanting mellan å ena sidan en överlagd och målinriktad handling eller aktivitet, och å andra sidan ett mentalt eller fysiskt tillstånd: 11

12 Tillståndet i denna modell skulle kunna beskriva flanören som rör sig i rummet utan särskild riktning eller mål. Aktiviteten skulle till exempel kunna utgöras av att låna eller lämna tillbaka böcker, ställa frågor till bibliotekspersonalen, eller liknande mål där den upptrampade myrstigen gör sig gällande. Som varande både aktivitet/tillstånd tycks biblioteksbesöket även kunna utmärka sig även i sociala termer: Det finns med andra ord ett existentiellt utrymme mellan att vara ensam och tillhöra en gemenskap att vara själv bland andra. Här kan paralleller dras till begreppet lågintensiva möten som möjliggörs av att olika slags människor vistas på biblioteken (Audunson et al 2005). 12

13 Diskussionsträffar Under senvåren 2013 träffades projektgruppen vid återkommande tillfällen för att diskutera de texter vi läst inför mötestillfället och jämförde med det vi såg på biblioteken just då. Vad sker på biblioteken? Vilka var besökarna? Vad gjorde de på biblioteken? Varför valde de att gå just till detta bibliotek? Biblioteket är en offentlig plats. Vi talade som nämnt om biblioteket som ett frirum där man kan vara antingen privat eller offentlig. Vi diskuterade även bibliotekariens kompetens i förhållande till rummet och dess betydelse för besökaren. Diskussionerna gav många olika bilder av våra besökare på biblioteken. Hur mycket påverkade besökaren själva rummet? Vi kom oundvikligen in på de s.k. icke-användarna av biblioteket. Följeforskaren Pamela Schultz Nybacka deltog i flera av samtalen, bland annat för att få en bild av vad respektive bibliotek skulle vilja undersöka närmare i den kommande observationsdelen. Workshops hölls under hösten vid delmomentet!observationer och intervjuer vid biblioteken. Vi började med en metodgenomgång tillsammans med följeforskaren och Malin Ögland från Regionbibliotek Stockholm, som i sin tur delade med sig av de erfarenheter hon hade från tidgare studier och observationer på bibliotek. Vi diskuterade bland annat om de möten som sker på respektive bibliotek är högintensiva eller lågintensiva. Vägen framåt De tankar som fanns kring inriktningen var följande: Inventera värdena av biblioteksbesöket genom deltagande observationer Öka delaktigheten och utbytet mellan organisationerna i projektet Bidra till kvalitativ metodutveckling Kartlägga värdena, dvs. konceptualisera deras positioner inbördes och relationer En koncentrerad undersökningstid Veckovisa teman (Skapa jämförbarhet) Utveckla tydligt och enkelt underlag! Träffarna höll biblioteken var och en för sig. Vi avslutade observationsdelen med en gemensam träff för att göra en slutanalys. 13

14 Litteraturläsning Första perioden av projektet handlade till stor del om att läsa texter och diskutera dem i relation till bibliotekets verksamhet och service. Två av texterna som vi under hela projektets gång hade med oss i tanken var Berörd. Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys av Jonas Frykman samt Rummets rymder av Georges Perec. Vi läste dessutom texter som berörde ämnena värdet av tillgången till bibliotek, mötesplatser i det offentliga rummet och andra diskussioner som handlade om vad besökarna gör på biblioteken. Den SYSSLA-rapport och dess analys som skrevs av studenter på Södertörns högskola var en viktig utgångspunkt för projektet. Öppenhet i projektet Vi valde att starta en Facebookgrupp Värdet av biblioteksbesöket. Tanken var att där låta projektet vara transparent. Vi ville att även andra intresserade skulle kunna ta del av vårt resonemang under projektets gång. Syftet var att alla i gruppen snabbt skulle kunna lägga upp tankar och idéer, egna reflektioner. Facebookgruppen fungerade som en plattform där gruppen kunde bolla tankegångar med varandra och ge tips på bredvidläsning eller annat som relaterade till ämnet, vilket var mycket givande. Huddingebiblioteken var inte verksamma på Facebook. Även annat intresserat biblioteksfolk kunde gå med i gruppen. Vi välkomnade alla och fick några följare. Observationer och intervjuer Deltagande observation kan ske antingen öppet eller dolt, och med eller utan interaktion (Lundahl & Skärvad 1999). Som kvalitativ metod är deltagande observation inriktad på att urskilja de betydelsebärande mönster och kvalitativa nyanser som existerar utifrån materialet. Den är alltså inte inriktad på kvantitet, dvs. att räkna huvuden inom respektive mönster. Ett målande exempel är att en deltagande observation kan urskilja att det finns röda, gröna och blå mönster, och att de skiljer sig åt. Det är innebörden av dessa mönster, och inte antal observationer, som är intressanta utifrån en kvalitativ studie. (Det är dock möjligt att i nästa steg skapa en kvantitativ studie, där man frågar sig hur många är blå? ) I projektet genomfördes den deltagande observationen på lite olika sätt inom de olika delstudierna. Observationerna på SHB sköttes av ett team inom biblioteksorganisationen, medan på Huddinge huvudbibliotek och Flemingsbergs områdesbibliotek genomfördes observationerna av följeforskaren och Regionbibliotekets utvecklingsledare. Fokus låg på dold observation utan 14

15 interaktion. Observationen kompletterades med intervjuer på Södertörns högskola i slutet av projektperioden. Metodutveckling Metoden under projektets gång kom att bygga på en grundläggande modell som består av tre steg: 1. Observation 2. Inventering 3. Reflektion Utgångspunkten är att det kan vara svårt att bryta betraktarens blindhet inför biblioteksbesökets värde ur ett rumsligt perspektiv. Alla har vi djupt rotade föreställningar om vad som äger rum på ett bibliotek. Det kan därför vara en utmaning att öppna upp varseblivningen om vad det är som faktiskt sker. Genom observationen av skeendena och det mänskliga beteendet i sin miljö möjliggjordes nästa steg, inventering. Inventeringen gick ut på att samla in och dokumentera de betydelsebärande socio-materiella elementen på biblioteken utifrån det undersökningsschema som senare utarbetades (se bilaga 3). Sista steget är reflektionen, dvs. själva återspeglingen av observationernas resultat i den egna erfarenheten i relation till projektgruppens. Undersökningsschema Inför framtagandet av undersökningsschemat har följande diktutdrag varit centralt: I KEEP six honest serving-men (They taught me all I knew); Their names are What and Why and When And How and Where and Who. I send them over land and sea, I send them east and west; But after they have worked for me, I give them all a rest. /.../ Ur The Elephant s Child av Rudyard Kipling (http://www.kipling.org.uk/poems_serving.htm) 15

16 Kiplings dikt ger uttryck för ett sätt att orientera sig i världen, ett slags rumslig metod för lärande. I engelskans ord where inryms dock flera betydelser som inte enkelt översätts till svenska. Det används både när man frågar om någons riktning ( where are you going? ) och om plats ( where are you? ). I svenska språket skiljer vi på dessa. När vi frågar om någons riktning, så säger vi inte var, utan vart ska du gå? Ordet vart lades därför till i projektet som ett sjunde frågeord och placerades allra främst som en utgångspunkt (se bilaga). Man hade kunnat tänka sig att börja med att fråga varför någon går till biblioteket. Detta hade dock kunnat innebära en begränsning. Möjligen skulle man då få ta del av biblioteksbesökets bakomliggande orsaker eller framåtriktade motiv åtminstone de förklaringar som går att nämna eller är möjliga att rationalisera (som att behöva låna toaletten eller att studera). Vi skulle då gå miste om förståelsen av de icke-rationella och svåruttalade grunderna för ett biblioteksbesök (som att till exempel kunna flanera runt utan mål och vara ensam med sig själv och andra). Därmed hamnade frågan varför allra sist i undersökningen, och tanken var att vi genom observationerna skulle vara bättre förberedda på att också fånga upp mjukare värden. Observationer och intervjuer på Södertörns högskolebibliotek Observations- och intervjustudien på SHB pågick intensivt i fem veckor under hösten Vi började med att observera bibliotekets besökare på utvalda platser. Under våren hade arbetet med att välja ut platser påbörjats. Vi diskuterade även vilka frågor som var intressanta att ställa till besökarna. Med hjälp av följeforskaren kom vi till slut fram till frågor som skulle ge oss givande svar. Arbetsgruppen började med en kick off. Till studien tog vi in ytterligare två personer från enheten för kundservice på biblioteket. Efter kick offen fortsatte gruppen från SHB att ses vid flera tillfällen varje vecka för en genomgång och diskussion av veckans arbete och de olika delmomenten. Sista veckan utförde vi kvalitativa intervjuer med besökare som var på väg ut från biblioteket. Hela upplägget gjordes med utgångspunkt från det undersökningsschema som följeforskaren hade arbetat fram. Se bilaga 3. Inför projektets början diskuterade vi högskolebibliotekets många olika målgrupper och ambitionen att nå dem alla, inte minst lärare och forskare som inte tycks vistas lika mycket eller länge i biblioteksrummet. I ljuset av SYSSLA-rapporten hade vi ett erfarenhetsutbyte inom projektgruppen som 16

17 väckte frågor kring huruvida forskare och lärare hade samma villkor och möjligheter att röra sig i biblioteksrummet utan att vara alltför offentliga personer i sammanhanget. Kanske finns det en inneboende motsättning mellan å ena sidan att på ett individuellt plan söka litteratur utifrån egna intressen och å andra sidan att vara en lärare som förväntas vara till hands för studenter som vistas i biblioteksrummet. Föga överraskande är de flesta av besökarna studenter vid Södertörns högskola. Till följd av detta har vi valt att inte fokusera på frågan om vem vår besökare är. Vi är fortfarande intresserade av vilka de andra är och hur de nyttjar biblioteket och dess resurser, men det kan vi studera i en framtida undersökning av bestämda målgrupper. Materialet vi fått från observationerna och intervjuerna sammanställdes och användes sedan som diskussionsunderlag vid en gemensam workshop för slutanalys med de tre biblioteken i projektet. Observationer på Huddinge huvudbibliotek och Flemingsbergs områdesbibliotek Inför observationsstarten sammanträdde projektgruppens deltagare från Huddinge: representanter från huvudbiblioteket och Flemingsberg områdesbibliotek tillsammans med kommunens bibliotekschef och följeforskaren. Mötet handlade om att ta fasta på de frågeställningar som fanns i verksamheterna utifrån ett folkbiblioteksperspektiv och att finna former för observationerna. Den gemensamma frågan kom att handla om mötena mellan olika åldrar, vilket kan ses mot bakgrund av att båda organisationerna vänder sig till alla åldersgrupper. Det fanns en nyfikenhet på om de olika människorna som vistas på biblioteken möttes över generationsgränserna. Inspirationen hämtades från ett projekt i Storbritannien där biblioteken utmärkt sig som en unik mötesplats för interaktion mellan gamla och unga i lokalsamhället. Frågan är särskilt aktuell inom Huddingebiblioteken eftersom de har en förhållandevis stark inriktning på åldersangivna målgrupper vilket möjligen skulle kunna motverka sådana oväntade möten. Metodmässigt beslöt gruppen att satsa på enbart observationer. Verksamheten på Flemingsbergs bibliotek är förhållandevis väldokumenterad, både genom Lena Lundgrens (2012) rapport i Regionbibliotekets skriftserie och genom personalens egna skriftliga dokumentation av bland annat inkommande frågor. Det fanns vid mötestillfället ingen möjlighet för personalen inom de respektive biblioteken att avsätta tid för egna observationer. Lösningen på problemet blev att följeforskaren och utvecklingsledaren vid 17

18 Regionbiblioteket tillfrågades om att utföra arbetet på plats. Cheferna inom de olika biblioteken förankrade detta inom respektive organisation och arbetet kunde börja under senhösten. Det upprättades ett tidsschema som riktlinje och till skillnad från observationerna vid Södertörns högskola utfördes arbetet individuellt och växelvis efter en kortare introduktion av personalen ute på plats. Halvvägs genom observationsstudien samlades Huddingegrenen inom projektgruppen tillsammans med följeforskaren och utvecklingsledaren på Flemingsbergs bibliotek för en gemensam avstämning av de preliminära intrycken. Huddinge huvudbibliotek Huvudbibliotekets byggnad uppfördes 1966 och ligger intill kommunens huvudkontor några minuters promenadväg från Huddinge centrum. Andelen litteratur på andra språk är relativt liten, i jämförelse med Flemingsbergs bibliotek. Vid ombyggnaden 1994 skapade arkitekten utrymme för sagorum, vilket är populärt bland barngrupperna. Det som tidigare kallades låneexpeditionen har numera flera namn: entrén, lobbyn, med mera. Biblioteket har också en strategisk kaffeautomat, vilket motsvarar besökarnas önskemål och efterlysningar i enkäterna de tycks dock inte hitta till den där den står intill tidskrifterna. Tidskriftshörnan är överhuvudtaget välbesökt; det är dock mestadels äldre män som lockas dit och personalen befarar att det kan vara svårt för andra målgrupper att komma in där. Sedan några år tillbaka finns det satsningar med nya grepp: till exempel omvandlade man det öppna magasinet till det så kallade Retrobiblioteket på bottenvåningen. Detta anspelar på det ökade intresset för gångna generationers populärkultur och mode bland unga. Gruppen Unga vuxna är svår att nå och en kartläggning kring ungas villkor ( Ung livsstil ) visade på nedslående resultat. År 2012 gjorde biblioteket så i ordning en särskild hörna för litteratur och lite andra medier som tar sikte på denna grupp. Nya möbler och designlampor gav hörnan ett visuellt lyft som skulle tilltala målgruppen. Avdelningen Lätta fakta på barnavdelningen uppkom som direkt svar på föräldrarnas önskemål efter att ha sett sådan avdelning på andra bibliotek. Personalen noterar att föräldrar överlag är välinformerade och pålästa de vet att ställa krav i högre grad än förr. Flemingsbergs områdesbibliotek Bakom Flemingsbergs centrum ligger områdets bibliotek med stora fönster mot gångbanan och de färgglada höghusen. Entrén tillkom i en ombyggnad 1985 och för cirka fem år sedan kom nya skyltar på plats och som visar 18

19 biblioteket från flera håll, och inte bara rakt framifrån. Näst på tur är nya skyltar på olika språk. Biblioteket är möblerat med en del designklassiker såsom stolarna Sjuan och kan stoltsera med en del konstverk, bland annat av Gert Marcus. Biblioteket har arbetat med presentationen av litteraturen på framsynta vis, exempelvis inspirerades de tidigt av videobutikernas uppställning i olika slags genrer och kategorier. Särskilda teman har tillkommit efter besökarnas egna frågor, exempelvis Känslor, Världen i Sverige, mm. På senare tid har biblioteket upprättat en s.k. regnbågshylla för litteratur med anknytning till HBT och queer. Som särskild styrka har biblioteket litteratur på många språk, vilket är en utmaning i fråga om inköp. Sammantaget lägger Flemingsbergs bibliotek mindre vikt vid olika ålderskategorier än vad huvudbiblioteket gör; det är snarare litteraturens innehåll och språk som lyfts fram. När det gäller särskilda aktiviteter förekommer bland annat läxläsning tillsammans med barn och författarbesök i den öppna delen mellan informationsdisken och entrén. Denna del av lokalen saknar ett egentligt namn. Personalen misstänker att en del undviker att gå där för att det är för oskyddat; de viker hellre av direkt. Samtidigt menar de att SYSSLA-studiens observation om en myrstig mellan entrédörren och informationsdisken inte var vidare märkvärdig eftersom det inte finns så många alternativa sätt att gå genom rummet. Sammanställning och analys Observationer på Södertörns högskolebibliotek Södertörns högskolebibliotek är en vacker och funktionell byggnad med många olika rum för olika behov, till exempel finns här förutom de dominerande rummen med våra boksamlingar (som i sig är uppdelade enligt hur högljudd en får lov att vara i dem), en tyst läsesal och grupprum i olika storlekar. Under en vanlig vardag är biblioteket ofta fullt. Studieplatserna används flitigt och grupprummen är nästan alltid uppbokade. Innan vi började observera våra utvalda rum försökte vi skala av våra förväntningar så att vi fick en så naken bild som möjligt av biblioteksrummet. Vi försökte alltså till vår bästa förmåga ta in rummet vi befann oss i, samla in alla intryck vi fick till exempel ljus, ljud, aktivitet, temperatur, den allmänna känslan. Förutom detta observerade vi rörelsemönster och handlingar hos de 19

20 besökare som befann sig i rummet samt att vi försökte inventera artefakterna i rummet och hur de blev hanterade. Vi valde ett antal platser i biblioteket som vi var speciellt intresserade av då det är mycket rörelse och aktiviteter som tar plats i dessa rum. Vi ville se vad de rummen faktiskt nyttjades till, bland annat för att se om de användes till det de är menade till. Om så ej är fallet skulle detta kunna utgöra förutsättningar till fortsatt arbete från bibliotekets håll. Vi valde ut tre olika tider på dygnet för att se hur aktiviteterna skilde sig åt på morgonen, under lunchtid och tidig kväll. De platser i biblioteket vi observerade var: Entrén (plan 5) Tidskriftshörnan(plan 5) Spikningsloungen (plan 5) Vi gjorde en inventering av vad vi observerat och reflekterade över vad vi sett/resultatet. De olika teman vi följde var (se bilaga 3): 1. Rum Vart är besökaren på väg? Var hamnar de? 2. Rytm När sker vad? 3. Engagemang Vem eller vilka och hur gjorde de, dvs. var det t.ex. ett högintensivt eller lågintensivt möte 4. Värden Varför kommer de just till biblioteket? Rummets förvandling Vi återkopplade till de texter vi läst när vi utförde observationerna och intervjuerna. Jonas Frykman har i sin bok Berörd. Plats, kropp och ting i fenomenologisk kulturanalys (2012) skrivit om hur tingen i hemmet påverkar oss, hur utformningen av möbeln påverkar oss. I kapitlet som handlar om konsten att softa (sid 128f) diskuterar han kring möbeln soffan och tar hjälp av etnologen Sarah Holst Kjaer som beskriver soffan som hemlivets materiella grundbult (Frykman, sid 128). Frykman skriver att soffan är motsatsen till den robusta kontorsstolen, förutsättningen för att kroppen inte skall behöva möta motstånd, bekvämt tillbakalutad bland dynor och kuddar (Frykman, sid 129). Historiskt sett var soffan någonting mitt emellan en privat eller offentlig möbel där den stod uppställd i borgarskapets salonger. Vi ser här en koppling till våra tankar om biblioteket som ett slags mellanrum mellan den privata och offentliga sfären. Vilka platser för att softa finns på våra bibliotek idag? Vi vill dra paralleller från soffans betydelse till våra fåtöljer i biblioteket. Soffan kan ses som den plats i hemmet som är till för avkoppling efter en 20

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv?

Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? Södertörns högskola Institutionen för lärarutbildning Examensarbete 15 hp C-uppsats Höstterminen 2010 Fritidspedagogen i skolannågon som sköter sig själv? en essä om fritidspedagogens roll i samverkan

Läs mer

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket?

Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2012:64 Vad har tonårspojkar för syn på biblioteket? En genusteoretisk

Läs mer

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar.

Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier arbetar med bibliotekets webbplats för att nå ut till ungdomar. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2011:17 Marknadsföring på webbplatser för ungdomar Hur bibliotekarier

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst

Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Jag äger min konstupplevelse! Unga möter klassisk konst Rapport från projektet Postmodern konstpedagogik och premoderna samlingar Jamtli 2011 2012 Innehåll 1. Bakgrund... 3 Inledning... 3 Projektets mål...

Läs mer

Att förändra det oföränderliga

Att förändra det oföränderliga Ersta Sköndal Högskola Magisterprogram i socialt arbete, 60 p Att förändra det oföränderliga Rapporter om och av brukare Författare: Yvonne Zätterman Åberg Magisterprogrammet SMU, höstterminen 2007 Examinationsuppgift

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier.

Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder till bibliotekens marknadsföring på sociala medier. KANDIDATUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2013:22 Biblioteken vill bara vara hippa - En studie om ungdomars attityder

Läs mer

Socialt stöd i vardagen boendestöd för människor med psykiska funktionshinder

Socialt stöd i vardagen boendestöd för människor med psykiska funktionshinder Socialt stöd i vardagen boendestöd för människor med psykiska funktionshinder Gunnel Andersson FoU-Södertörns Skriftserie 108/12 1 Rapporten kan beställas från FoU-Södertörn Römossevägen 25 146 31 Tullinge

Läs mer

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg

Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Beteckning: Institutionen för Pedagogik, Didaktik och Psykologi Delaktighet vid ett arbetsmöte - en teoriinriktad utvärdering av ett mötesverktyg Jeanette Nilsson Januari 2006 D-uppsats i pedagogik 10

Läs mer

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså

Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Inre bilder Kan de påverkas av text- och bildsamtal? Agneta Erså Examensarbete: 15 hp Program och/eller kurs: Speciallärarprogrammet/SLP600 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2011 Handledare: Bertil Gustafsson

Läs mer

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén

Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Kunddrivna tjänster för äldre Slutrapport Jennie Bäckman, Lisa Johnsson & Bodil Sandén Mars 2011 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling.

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga?

Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? Hur kan vi förbättra elevers läsförmåga? ett aktionsinriktat läsprojekt på gymnasienivå Eva-Karin Lindgren Masteroppgave i aksjonslæring (PFF3602) Institutt for pedagogikk og lærerutdanning Det samfunnsvitenskapelige

Läs mer

En känsla av service

En känsla av service UMEÅ UNIVERSITET Sociologiska institutionen Avdelningen för Biblioteksoch Informationsvetenskap En känsla av service Upplevd tjänstekvalitet i en av bibliotekets kompletterande tjänster Pia Brinkfeldt

Läs mer

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov

Filmpedagogik i Haninge. förutsättningar, användning och behov Filmpedagogik i Haninge förutsättningar, användning och behov Cindy Carlsson Januari 2006 Sammanfattning Dagens samhälle är fyllt av bilder och filmen får allt större inflytande. Det är därför av största

Läs mer

Sex och samlevnad i en ny värld

Sex och samlevnad i en ny värld Sex och samlevnad i en ny värld Ett projekt för ensamkommande flyktingungdomar mansmottagning Projektet Sex och samlevnad i en ny värld är ett samarbete mellan: - Lafa enheten för sexualitet och hälsa,

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

NYTT LAND, NYTT LIV?

NYTT LAND, NYTT LIV? SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA ALFRED NOBELS ALLÉ 7 141 89 HUDDINGE NYTT LAND, NYTT LIV? En etnologisk studie av flyktingars berättelser om formandet av tillvaron i samband med migration Uppsats för fördjupningskurs

Läs mer

Det Sociala Intranätet

Det Sociala Intranätet Det Sociala Intranätet Dess effekter och hur de infriar beslutsfattares förväntningar The Social Intranet Its effects and how it meets executive s expectations Emil Bengtsson Johan Larsson Kandidatuppsats

Läs mer

Att ha någon att prata med

Att ha någon att prata med Att ha någon att prata med En fallstudie av Tjejzonens Storasysterverksamhet och dess förenlighet med Barnkonventionens artikel 12 Magisteruppsats, vårtermin 2011 Författare: Karin Hansson Handledare:

Läs mer

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden

Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:3 Socialt innehåll i vardagen för äldre i särskilda boenden Ett utvecklingsarbete tillsammans med personal Marianne Westring Nordh Socialt innehåll i vardagen för

Läs mer

FORSKNINGSRAPPORT 2009:02. Margareta Herrman Lena Nilsson. Det är upp till er hur det ska. - Att följa en renoveringsprocess i skolmiljö

FORSKNINGSRAPPORT 2009:02. Margareta Herrman Lena Nilsson. Det är upp till er hur det ska. - Att följa en renoveringsprocess i skolmiljö FORSKNINGSRAPPORT 2009:02 Margareta Herrman Lena Nilsson Det är upp till er hur det ska bli. - Att följa en renoveringsprocess i skolmiljö HÖGSKOLAN VÄST Det är upp till er hur det ska bli. - Att följa

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Allt ska ju ut på praktik

Allt ska ju ut på praktik Vetenskaplig skriftserie från Remeso, Temagruppen integration i arbetslivet, år: 2011:5 Allt ska ju ut på praktik Möjligheter, begränsningar och problem med praktik i arbetslivet som medel för integration

Läs mer