2 Inlärningsteori, beteendeanalys och funktionell analys

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2 Inlärningsteori, beteendeanalys och funktionell analys"

Transkript

1 2 Inlärningsteori, beteendeanalys och funktionell analys»...jag märkte att detta tankesätt började genomsyra mitt dagliga liv. Till exempel slutade jag att skrika åt mina barn, därför att jag upptäckte att skrik inte fungerade. Att leta beteenden som jag tyckte om och förstärka dem när de förekom fungerade så mycket bättre, och gav dessutom lugn och ro i familjen. «Karen Pryor: Skjut inte hunden! Inlärningsteorin hjälper oss att förstå mänskligt fungerande. På så sätt är den ett fantastiskt instrument i vår strävan att skapa ett hälsosamt och meningsfullt liv, antingen vi har fått problem och tillfälligt förpassats in i rollen som patient eller bara allmänt behöver hantera vår vardag på ett bra sätt. Om vi kan förstå varför vi fungerar som vi gör, underlättar det för oss att ändra på det vi inte är nöjda med hos oss själva och i våra liv. Inledningsvis vill jag lyfta fram en viktig aspekt som handlar om kopplingen mellan teori och praktik i KBT. Inlärningsteorin utgör själva golvet i denna behandlingsmodell, ett golv på vilket alla praktiska behandlingsåtgärder vilar. Om terapeuten inte vandrar någorlunda tryggt på detta golv blir det svårare för henne att erbjuda en effektiv behandling till sina patienter. Förstår vi inlärningsteorin har vi också tillägnat oss flexibla principer för våra åtgärder i stället för en samling statiska regler om hur man alltid 49

2 ska göra i behandlingssituationerna. Vad är skillnaden? En princip talar om riktlinjer för hur något fungerar eller hur något ska hanteras på ett mer övergripande och allmänt hållet plan, som exempelvis i principen om att klä sig funktionellt utifrån väderlek. En regel är mer tvingande och detaljerad, den talar om exakt hur man ska göra man ska ha mössa, långkalsonger och fodrade stövlar när det är mer än tio grader kallt och shorts när temperaturen stigit över femton grader varmt. I denna regel tas ingen hänsyn till om personen är frusen eller varm av sig eller hur väl hon kan stå ut med att frysa respektive svettas. Man kan, enligt detta resonemang, säga att KBT är principstyrd och inte regelstyrd. Inlärningsprinciperna erbjuder stort svängrum i det konkreta terapiarbetet. De gör det möjligt att analysera patientens problem och anpassa åtgärderna i behandlingen på ett ytterst flexibelt sätt, så att den passar för just denna patient. Behandlingen är inte detaljstyrd och förutbestämd. Det är i och för sig möjligt för terapeuten att lära sig en samling behandlingstekniker och använda dem med alla patienter på ett mer eller mindre regelmässigt och mekaniskt sätt (många kritiker av KBT hävdar att terapiformen består av just detta och inget annat). Det blir sällan särskilt lyckat och är inte vad man menar med KBT. Ett bra exempel är de s.k. exponeringsteknikerna vid olika fobiska tillstånd. Principen är här att låta patienten närma sig det som utlöser rädslan och göra det på ett sätt så att närmandet till slut ändå blir belönande och inte bestraffande (ångesten ger vika om patienten stannar kvar och använder färdigheter) och så att flykt och undvikande inte förstärks. Om terapeuten har fått lära sig en regel om att patienten på ett mer eller mindre drastiskt sätt bara ska utsättas för det han är rädd för, kan det sluta olyckligt, till och med försämra patientens tillstånd. Utan en djupare förståelse av de verksamma mekanismerna bakom själva exponeringen förmår terapeuten inte vara följsam när problem, hinder och motgångar dyker upp. I nästan varje exponering händer oväntade eller oplanerade saker som terapeuten behöver kunna hantera utifrån sin kunskap om inlärning och om patientens individuella reaktionsmönster. I detta kapitel kommer jag att beröra några av grunderna i inlärningsteorin och beskriva de teoretiska grundbegreppen. Det kan lätt uppfattas som krångligt och snårigt att tränga in i dessa begrepp. Kanske är det också svårt att till en början förstå hur man som nybörjare ska använda sig av dem. Men mitt råd är att inte ge upp! Så småningom upptäcker man hur hjälpsamt det är att kunna principerna för inlärning. Fallet Lisa, som avslutar detta kapitel (sidan 87), kan förhoppningsvis också belysa teorierna på en mer konkret nivå. Inlärning vad är det?»så stod jag där med tapetrullarna... läste instruktionerna... och satte igång. Jag som har tummen mitt i handen och är opraktisk till tusen hade aldrig gjort detta förut. När rummet äntligen var klart kände jag mig som en kung. Visst kunde jag... vad hade jag intalat mig i alla år? Nu skulle resten av huset göras om!«inlärning kan definieras som förändring av en människas sätt att tänka, känna och agera som ett resultat av nya erfarenheter. Till skillnad från ett mer deterministiskt (genetiskt eller biologiskt) synsätt, medför det inlärningsteoretiska perspektivet en flexibel och optimistisk syn på människan och hennes förmåga att anpassa sig i tillvaron. I inlärningsteorin betonas människans förmåga att lära in och lära om. Hur själva inlärningsprocessen går till, dvs. hur dessa nya erfarenheter skapas, lagras i minnet, integreras med eller ersätter gammal kunskap är en komplicerad process. Den är föremål för avancerat arbete inom kognitionsforskningen och ligger därmed utanför ramen för denna bok som är mer grundläggande och praktiskt inriktad. Inlärningslagarna liknar fysikens lagar de ligger till grund för all inlärning och träning, på samma sätt som gravitationslagen gäller för det fallande äpplet. När vi försöker lära oss nya saker eller förändra ett beteende hos oss själva eller hos andra använder vi oss av inlärningslagarna, vare sig vi är medvetna om det eller inte. När r

3 vi lär oss åka slalom, tränar vår golfswing eller försöker få vår tonåring att sluta att slänga blöta handdukar på badrumsgolvet gör vi det utifrån förstärkningsprinciper, men förmodligen utan att grubbla så mycket över just de teoretiska aspekterna av det hela. Inlärningshistoriens betydelse En stor del av vår personlighet formas av vår inlärningshistoria. Även om vi från födseln är försedda med en uppsättning variabler, exempelvis temperamentsvariabler, som är mer eller mindre biologiskt baserade, spelar inlärningen en mycket stor roll för hur vår personlighet formas och utvecklas, givet dessa biologiska variabler. Utifrån denna inlärningsbakgrund kan vi även förstå sådant som många kallar för»djupare«fenomen i vår personlighet (t.ex. identitet, självuppfattning, genomsyrande och långvariga reaktionsmönster och förhållningssätt) och i vårt sätt att fungera. Inlärningsteorin kan ge psykologiska förklaringar och beskrivningar på både»ytlig«och»djup«nivå. Enligt detta resonemang om hur inlärningen formar vår personlighet och våra beteenden, blir det därför viktigt att vara uppmärksam på rimligheten i de krav vi ställer på oss själva och andra. Ibland kräver vi prestationer av oss själva eller av andra trots att förutsättningarna inte finns. Vi kan inte göra något som vi aldrig har lärt oss. Om vi aldrig har fått tillfälle att lära oss hur en dator fungerar eller hur man kör bil är det omänskligt att kräva att vi ska göra en annons på datorn eller ta oss till Göteborg i bilen. Om vi översätter detta resonemang till problem av mer psykologisk karaktär blir det än mer komplicerat. Om vi aldrig har fått lära oss hur vi ska hantera en stark känsla, exempelvis rädsla, är det mycket begärt att vi ska kunna hantera situationen funktionellt när vi utsätts för något som vi är vettskrämda för exempelvis en långflygning till New York eller att hålla tal på en femtioårsmiddag. Och om vi aldrig har fått träning i hur man kan resonera med sig själv i stunder av sorg, får vi svårt att hantera ofrånkomliga och smärtsamma utmaningar i livet som exempelvis förlusten av en nära anhörig. Inlärning och psykiska problem När vi hamnar i ett psykologiskt problem som kräver åtgärder, exempelvis panikångest eller ätstörning, är det därför alltid nödvändigt med en bedömning för att se om problemet bottnar i: a) bristfällig eller total avsaknad av inlärning. Vi har helt enkelt inte färdigheter att handskas med tillvaron. Beteenden saknas i vår repertoar. b) felaktig inlärning som har lett till dys funktionella lösningar och beteenden. Vi använder icke-fungerande och/eller skadliga sätt att hantera situationer därför att dessa sätt fungerar skenbart väl i stunden. Vi är inte medvetna om, struntar i eller förmår inte ta hänsyn till skadliga konsekvenser på lång sikt. c) blockering av redan befintlig kunskap och befintliga färdigheter. Starka känslor blockerar och hindrar oss från att använda oss av våra färdigheter och använda det vi kan och vet om oss själva, om andra och om tillvaron. Olika sätt att lära Inlärning kan ske via olika kanaler. De huvudsakliga är: Modellinlärning/observationsinlärning: Vi ser någon utföra en handling och härmar. Som nybörjare på Friskis och Svettis granskar vi först noggrant ledarens rörelser för att sedan härma henne så gott vi kan. Instruktioner: Vi läser eller får muntlig vägledning om hur något fungerar eller ska göras. Det krävs t.ex. en noggrann genomläsning av den skriftliga instruktionen innan vi kan hantera den nya mobiltelefonen på ett smidigt sätt. Egen direkt upplevelse/erfarenhet. Att pröva sig fram i tankar, känslor och handlingar (trial and error): Vi är med om något nytt eller agerar så att vi på egen hand upptäcker hur något exempelvis känns, fungerar eller hur något ska göras. Att, efter en teoretisk genomgång, för första gången sätta sig bakom ratten

4 och köra, ger en ny upplevelse och lär oss på ett mer genomgripande sätt hur bilen fungerar och ska hanteras. Hit kan också räknas en egen intellektuell bearbetning eller analys av fakta, att dra logiska slutsatser och på så sätt komma fram till en insikt om något en process som kan ge en plötslig förståelse, en aha-upplevelse. Det vanligaste sättet att lära något, är att göra det genom en kombination av alla tre sätten ovan. Beteende det du gör, säger, känner och tänker»först tar jag tag i styrets båda ändar, lyfter det högra benet över ramen och sätter foten på trampan. Sedan trycker jag ner den trampan en aning samtidigt som jag lyfter min vänstra fot och placerar den på den vänstra trampan, balanserar, tar fart och kommer iväg... Härligt, tänker jag. Pulsen och andningen ökar och jag känner mig glad och full av energi...«yttre beteenden observerbara handlingar Det kan tyckas självklart vad vi menar med beteende. Många anser nog att ett beteende är det som en person gör, dvs. en fullt synlig handling som är lätt att beskriva för alla i omgivningen. När vi går, nickar, knyter våra skor, sjunger en sång, svingar en tennisracket, för gaffeln till munnen, talar inför publik eller skriver på vår dator beter vi oss på något sätt. Det är riktigt att beteende är allt detta. Men enligt inlärningsteori är beteende så mycket mer beteenden är även det som vi känner och tänker och hur vår kropp reagerar. Inre beteenden känslor, tankar och kroppsreaktioner Tankar och känslor är inte synliga för andra, åtminstone inte så länge vi inte säger eller visar vad vi tänker och känner. Men tankar och känslor och fysiologiska reaktioner går också de, med viss möda och träning, att beskriva så att de blir»synliga«. Om vi kan bryta ner och beskriva sådana interna företeelser i mer konkreta aspekter, blir det definitivt även lättare för oss att identifiera dem, inte bara hos oss själva utan även hos andra. Kan vi identifiera och beskriva dem så är det också lättare att hantera och modifiera dem, om vi så önskar. Vi tar känslan ilska som exempel. Att känna ilska kan beskrivas som en rad olika, mer eller mindre observerbara komponenter; spänning i musklerna, sammanbitna käkar, hjärtklappning, värmekänsla, en impuls att agera snabbt och brutalt som att slå eller skrika. Ilskan kan också leda till ett inskränkt fokus på det som utlöser ilskan, till negativa, kritiska och dömande tankar och det kan bli svårt att göra det som fungerar i stunden. Nu har vi beskrivit känslan ilska mer exakt och delvis också i mätbar form. Vi kan mäta hjärtfrekvens och muskelspänning och vi kan se på en person att hon eller han är spänd, har ett snävt fokus och är beredd på att agera eller till och med attackera. Hur är det då med känslan glädje? Vilka komponenter kan vi observera när vi är glada? Avslappnade muskler, spända ansiktsmuskler om vi skrattar, hjärtklappning/upphetsning, öppet och avslappnat rörelsemönster, impuls att skratta, vilja att stanna i och hålla kvar situationen, impuls att dela glädjen och få andra att bli glada, positivt färgade och optimistiska tankar osv. Inom KBT betraktas även tankar som ett slags inre beteenden. Tankar går att beskriva i form av ord och bilder. Om jag säger att jag är rädd för hästar går det förstås att uppnå precision i beskrivningen av hur rädslan tar sig uttryck, men jag kan också bli mer exakt i hur jag talar med mig själv, i mina inre monologer, när jag tvingas vara i närheten av en häst. Så här kan det kanske låta:»hästen är jättestor... hästar sparkar... jag vet att de är nervösa... detta är nog en nervös häst och han känner att jag är rädd... Skärp dig! Visa det inte! Akta dig för att gå bakom hästen... jag minns det där som någon berättade om i något stall hon blev ihjälsparkad i båset!... ju mer jag tittar på hästen, desto större blir den... «5 4 55

5 I varje stund i livet bär vi med oss vår kropp. Den är ett känsligt instrument som påverkas av och påverkar vår omgivning och det som händer där. Vi kan känna obehagliga symtom som hjärtklappning, andnöd, spänningar, smärta av olika slag, yrsel eller illamående. Men som tur är upplever vi också behagliga kroppssensationer som ofta är kopplade till att våra basala behov är tillfredsställda och att vi känner oss trygga. I de flesta psykiska problemtillstånd spelar kroppsreaktionerna en stor roll. För en person med t.ex. panikångest, utgör kroppsreaktioner och tolkningen av dessa reaktioner själva problemet andnöd och hjärtklappning kan då skapa en övertygelse om att man är på väg att dö eller bli galen. Inre beteenden är svåra att särskilja, dvs. känslor, tankar och kroppsreaktioner hänger intimt samman. De är involverade i en sinnrik gemensam dans med komplicerade turer och det är omöjligt att säga vad som orsakar vad, vem som för och vem som följer. Det vi kan säga är att de»färgar in«varandra i samma valör. Arga tankar och arga känslor hänger ihop liksom rädda tankar och rädda känslor. I dansen är naturligtvis också de yttre handlingarna involverade och det hela blir ett komplicerat mönster av tankar, känslor, kroppsreaktioner och handlingar. I boken använder jag i allmänhet denna vida definition av begreppet beteende. Beteendets topografi Ordet topografi betyder enligt Nationalencyklopedin»detaljbeskrivning av jordytan med hänsyn taget till terrängformer, bebyggelser etc.». När vi använder termen i vårt sammanhang innebär det att vi beskriver ett beteende så detaljrikt som möjligt vad gäller frekvens, intensitet, varaktighet osv. En sådan beskrivning hjälper oss att förstå hur omfattande problem en patient egentligen har. Åsa kan uppleva problem av att känna hjärtklappning och muntorrhet när hon ska redovisa i grupp. Detta händer ungefär två gånger i halvåret och hennes liv är inte i någon större utsträckning påverkat. Jan känner stark ångest med panikattacker när han vis - tas bland folk på en vanlig gågata. Han får attacker flera gånger om dagen med intensiv hjärtklappning, starka spänningar, svårigheter att andas och svimningskänslor. Båda upplever problem av liknande karaktär, dvs. de lider av social rädsla, men problemen ser olika ut i fråga om just utlösande situationer, intensitet, varaktighet och frekvens. Det är viktigt att kartlägga ett problembeteendes topografi för att förstå patienten och patientens lidande och för att kunna hjälpa henne eller honom på bästa sätt. Beteendeöverskott och beteendeunderskott När terapeuten gör en samlad bedömning av en patients problem, hjälper det henne att sortera informationen i termer av överskott och underskott. Ett beteendeöverskott är något som man gör för mycket av. Att röka, dricka och äta för mycket är vanliga överskottsbeteenden. I psykiatriskt sammanhang kan det röra sig om att hetsäta och kräkas, skära sig, kritisera sig själv, ständigt tänka på olika sätt att ta livet av sig, kontrollera spisen i tid och otid, städa hela dagarna etc. Underskott är sådana beteenden som patienten anser att det finns för lite av. Här kan det röra sig om rena flykt- och undvikandebeteenden som att aldrig tacka ja till social samvaro, inte motionera tillräckligt, inte uppmuntra sina barn, inte läsa tillräckligt inför tentamina, inte kunna åka tunnelbana etc. Orsaken till beteendebrister kan vara flera att vi inte har de färdigheter som behövs eller att vi inte ser någon mening med att göra det som krävs av oss, dvs. att vi inte är motiverade. Rädsla och andra starka känslor kan också hindra oss från att fungera som vi vill. Ett beteende kan klassas som både en brist och ett överskott beroende på hur vi betraktar det. För en person med social fobi kan själva beteendet att dra sig undan betraktas som ett överskott, samtidigt som det är en brist på användande av färdigheter att närma sig andra, våga tala etc. En bedömning av överskott respektive underskott måste naturligtvis ställas i relation till något överskott i relation till vad? Brist i förhållande till vad? Vem bedömer vad som är under- respektive över? Patientens uttryckta mål och önskningar 57

6 DEL B 2. INLÄRNINGSTEORI, BETEENDEANALYS... i kombination med en gemensam bedömning av vad som är rimligt, normalt eller funktionellt måste här ligga till grund för om beteendet ska betraktas som över- eller underskott. När man på så sätt tar hänsyn till vad patienten vill med sitt liv, vad han värderar och vilka mål han har, blir det lättare att se om hans nuvarande beteenden fungerar eller inte, dvs. leder fram emot det han vill. Funktionella och dys funktionella beteenden En bedömning av beteendets funktionalitet har alltså en mycket viktig plats här. Att se på ett beteende utifrån funktionalitet är också ett bra sätt att förhindra dömande det känns i allmänhet mer respektfullt att få höra att ett beteende inte fungerar i stället för att det är»fel«. Stimulus och respons Stimulus S»Kaffedoften gav mig ett omedelbart och starkt sug, den fick mig att stanna upp i skrivandet och gå ut i köket... «Ett stimulus kan bestå av olika, men tydliga och iakttagbara, företeelser som framkallar en kroppslig, tankemässig eller känslomässig reaktion hos oss. Det är något som aktiverar våra sinnen och får oss att reagera och/eller agera på ett visst sätt. Ett ljud, en lukt, en beröring, en rörelse, en smak, något i blickfånget allt detta är stimuli. Respons R» Plötsligt kände jag hur kinderna hettade!«i inlärningsteorin menar man att en respons är en icke viljestyrd reaktion som utlöses av ett stimulus. Man responderar, svarar på detta stimulus. En respons är biologiskt baserad och utlöst som en ren reflex man reagerar automatiskt. Ett exempel är att svettas som en följd av hög värme, nysa när dammet virvlar upp i näsan eller få hjärtklappning när huggormen dyker upp på stigen framför ens fötter. Beteendet att svettas, nysa och få hjärtklappning är inte viljestyrt de är reflexbetonade beteenden. Vi skiljer vidare på obetingade respektive betingade stimuli och responser. Obetingade stimuli och obetingade responser»har du märkt hur du reagerar när du tar i uppläggningsfatet som är för varmt? När mördaren i skräckfilmen närmar sig sitt offer eller när du lutar dig ut från balkongen på 7o:e våningen i skyskrapan?«obetingade stimuli OS Som nämnts ovan framkallar eller utlöser vissa stimuli en reflexmässig, ofta biologisk reaktion och en impuls att agera på något sätt (impuls att springa, mobilisera kroppen för kamp eller attack etc). Dessa stimuli kallas obetingade stimuli. Några andra exempel på obetingade stimuli är; en ilsken framrusande hund som får dig att springa eller bli handlingsförlamad, ett stick av ett vasst föremål som får dig att dra tillbaka fingret, ljudet av rinnande vatten som gör dig törstig, sexuell beröring som gör dig upphetsad, irritation i halsen som får dig att hosta, god mat som får dig att salivera. Exemplen kan göras många. Obetingade responser OR Obetingade reaktioner och impulser sker utan att vi har lärt oss eller behövt träna oss i att reagera på just det sättet. I exemplen ovan är just flykten från hunden, att dra tillbaka fingret, törsten, den sexuella upphetsningen, hostan och saliveringen den obetingade reaktionen

7 DEL B 2. INLÄRNINGSTEORI, BETEENDEANALYS... De flesta obetingade och stimulusutlösta reaktioner innehåller en upplevelse- eller känslokomponent som är antingen angenäm eller aversiv, dvs. skapar en negativ känsla. Obetingade reaktioner leder oss därför ofta vidare in i mer medvetna och målstyrda beteenden. Stimuli som t.ex. utlöser sexuella reflexer, salivering, aktivering av skrattmuskler och andra reflexer är förknippade med de positiva biologiska belöningssystemen och är angenäma för oss. De får oss att agera så att vi får mer av dem eller håller oss kvar i de behagliga upplevelserna ha sex, äta, dricka, skämta etc. De stimuli som är kopplade till de negativa biologiska belöningssystemen utlöser aversion. Stick, slag, ett hotfullt ansikte, ett mycket starkt ljud skapar en negativ och obehaglig känsla. Dessa stimuli får oss att försöka undvika och/eller ta oss bort från det obehagliga. Hela detta komplicerade biologiska stimulus- och reaktionssystem är nödvändigt för människans överlevnad. Det har hjälpt oss som art att närma oss det som underlättar vår överlevnad och att ta oss bort från det som är farligt och hotande för vår existens. Betingade stimuli och betingade responser»jag var ofta hos min farmor... hon kramade mig mycket... jag kände mig alltid så glad och trygg där... hon hade en gammal klocka som tickade... numera behöver jag bara höra ljudet av en sån där gammaldags klocka för att känna mig lugn och tillfreds.«betingade stimuli får ofta ett prediktivt värde eller ett signalvärde, de talar om för oss, förvarnar oss om, att en obetingad reflex eller respons snart kan komma att utlösas. I exemplet ovan har klockans tickande blivit betingat till en positiv känsla genom sådan tidsmässig förknippning och förvarnar oss om att en sådan känsla är på väg. Betingade responser BR Den reaktion som utlöses av ett betingat stimulus är densamma eller liknar den obetingade reaktionen, trots att den ursprungliga»utlösaren«inte finns med i situationen. I inledningsvinjetten kan alltså en tickande klocka i ett helt annat sammanhang, i en radiopjäs, på en bank eller var som helst, utlösa samma trygga känsla som farmor, hennes hem och hennes kramar en gång skapade. Vi tar ett annat exempel. Mia har råkat ut för ett överfall i en park. Mannen som överföll henne hade svarta och glansiga träningsbyxor. En sådan träningsbyxa är ett neutralt stimulus som i vanliga fall inte är något att bli rädd för. Men varje gång Mia ser liknande byxor blir hon rädd och känner starkt obehag. De svarta byxorna har tidsmässigt förknippats med slag och smärta och utlöser nu samma typ av rädsla som hon kände då hon befann sig i situationen. Rädslan för svarta träningsbyxor har nu blivit en betingad respons. OBS Överfall/våld ~ o OBR Rädsla Betingade stimuli BS Andra stimuli har fått ett specifikt värde genom inlärning och att de är»inövade«, kanske under lång tid. De kallas betingade stimuli. Dessa kan vara betydelselösa i sig själv, neutrala, men har fått en mening och en betydelse genom tidsmässig förknippning med ett obetingat stimulus. Pavlovs experiment med hundarnas salivering (se sidan 2.9) belyste detta fenomen. Upplevelsen av klockans tickande i citatet ovan är ett annat exempel på ett betingat stimulus. 6o Po' i B, S Neutralt stimulus Svarta träningsbyxor BS Svarta träningsbyxor Figur 2:1. Mias betingade reaktion. BR Rädsla 6r

8 DEL B Inlärning kan således ske på en rent associativ nivå, som associationsinlärning, dvs. vi lär oss att vissa företeelser eller stimuli är förknippade med vissa andra. Man kan säga att vi lär oss att reagera och agera på stimulusnivå. Men följderna, dvs. det som händer efteråt och som en konsekvens av att vi har reagerat eller agerat påverkar kanske i ännu högre grad vad vi lär oss. Det kallas motivationsstyrd inlärning. Man kallar även de båda typerna av inlärning för respondent inlärning individen reagerar automatiskt på ett stimulus och operant inlärning individen opererar eller agerar på ett stimulus för att nå ett mål eller få något som är önskvärt, en konsekvens som är positiv. Respondent inlärning stimulusstyrda beteenden»min mor använde parfymen Blue Grass... Hon luktade alltid av den när hon skulle gå på fest och hade klätt sig fin, aldrig annars. Nu, när jag känner den doften så känner jag mig lite ledsen... lukten förebådar övergivenhet helt enkelt. «Klassisk betingning När ett stimulus upprepade gånger (ibland räcker det med ett enda tillfälle) tidsmässigt förknippas med ett annat stimulus har klassisk betingning skett. Det viktiga här är den tidsmässiga samtidigheten. Ett stimulus associeras till ett annat och därför kallas också denna typ av inlärning för associationsinlärning. I både exemplet med överfallet och i exemplet med parfymen ovan har ett neutralt stimulus (svart träningsbyxa respektive en viss doft) förknippats med ett stimulus som väckt reflexmässiga reaktioner (att bli slagen respektive att bli lämnad). På detta sätt genomsyras hela vår tillvaro av stimuli som har fått signalvärde genom samtidig förknippning, s.k. klassisk betingning. Varje dag reagerar vi på ett oändligt antal sådana inlärda signaler eller symboler. Språket tillhör definitivt denna typ av betingad in - 2 INLÄRNINGSTEORI, BETEENDEANALYS... Tärning. Vi pekar om och om igen på lampan/ljusskenet (obetingat stimulus) samtidigt som vi säger ordet»lampa«(betingat stimulus) och snabbt lär sig vår lille telning att föremålet heter lampa och kan också så småningom rita en lampa om vi ber honom. Han har skapat sig en inre föreställning av föremålet lampa och att föremålet ger ljus. Den inre bilden av lampan när någon säger ordet lampa är då den betingade responsen. Vårt högteknologiska och kommunikativt avancerade samhälle bygger på att vi har förmågan att lära oss att reagera och agera på betingade stimuli i oerhört komplexa symbolsystem. Hela vårt språksystem är inget annat än inlärda betingningar och symboler. Stimuluskontroll och stimulusdiskriminering»i iskallt och blåsigt väder står jag inomhus på stationen och väntar på tåget. Först när skylten på tavlan visar att tåget är på ingång skyndar jag ut för att slippa få ståplats... «Vi använder termen stimuluskontroll för att beskriva hur ett beteende har hamnat under kontroll av ett visst stimulus därför att det tidigare varit funktionellt att bete sig just så i samband med detta stimulus. Stimulit har fått ett signalvärde (S ) och signalerar om förhållandena belöning, bestraffning eller utebliven belöning om vi gör på det ena eller det andra sättet. Skylten på stationen ger en fingervisning om när det är adekvat att ge sig ut i blåsten för att snabbt komma på tåget och slippa stå ute i kylan och frysa. Om ingen information har kommit upp på tavlan betyder det alltså att det är mer belönande att stå kvar inomhus i värmen. Stimuluskontroll innebär att bara då och endast då bete sig på det speciella sätt som stimulit signalerar om. Vi tar exemplet med att lära en hund att sitta. Du behöver träna hunden att reagera med att sitta (en obetingad reaktion), först genom att trycka ner hundens bakdel (obetingat stimulus). Om du kombinerar trycket mot hundens bakdel och ordet»sitt«kan hunden så småningom sitta när du säger ordet»sitt«(betingat stimulus) utan att du 6 3

9 rör vid den. Din hund kan nu sitta på kommando. Är du riktigt avancerad i din träning kan du lära in sittandet genom att bara höja på armen och handen (diskriminativt stimulus, S"). Men du behöver också lära hunden att inte sitta om den inte har fått kommandot när ni är i träningssituationen. Hunden måste ju få sitta som den vill på sin»fritid«. Här kan kommandot» hopp och lek«fungera. Ingen kan påstå att vi människor kontrolleras på detta sätt hela tiden. Vi är inte levande maskiner. Men det är anmärkningsvärt hur många av våra fritidsaktiviteter och sådant som vi tycker om att ägna oss åt som faktiskt handlar om inlärd stimuluskontroll. Att sjunga i kör, spela i orkester, lagsporter av olika slag, spela datorspel, schack etc. Ibland tror vi att vi har stimuluskontroll när vi inte har det. Om kyparen inte förstår svenska kanske vi bara talar högre eller om våra barn inte gör det vi säger åt dem så blir vi arga. Problemet kan vara att personerna inte förstår våra stimuli, dvs. vad vi vill att de ska göra och vi»får«därmed inte de beteenden vi vill ha av dem. Proceduren när vi lär oss att bete oss på olika sätt i samband med olika stimuli kallas stimulusdiskriminering. S R Tomt på skärm = Stanna inne inget tåg kommer S R Text på skärm = Gå ut på tåg kommer perrongen Figur z:z. Stimulusdiskriminering. Habituering»När jag klev ner i badkaret var vattnet skållhett men efter en liten stund hade jag vant mig och det blev riktigt behagligt. l den nya lägenheten lutade golvet tolv centimeter... jag kände mig lätt berusad när jag travade omkring därhemma. Nu, efter ett år, märker jag ingenting... det är bara mina gäster som reagerar.«när vi upprepade gånger eller kontinuerligt över en lång tid utsätts för ett obetingat stimulus som väcker naturliga obetingade reaktioner, vänjer vi oss. Reaktionen avtar i styrka. Detta kallas för att vi habituerar. När stimulit väcker obehag innebär det att obehaget minskar, vi vänjer oss. Ett vardagligt exempel är det med badvattnet ovan. Ett annat exempel på habituering kan vara när man kör en gammal bil som för ett starkt oväsen (obetingat stimulus) i kupen. Till en början är man störd och tycker att det är jobbigt och obehagligt (obetingad reaktion) och vill kliva ur bilen och ta sig bort från oljudet. Om man kör bilen ofta, kanske varje dag, tänker man till slut inte på det störande bullret man har vant sig. Det är kanske först efter att vi, under en period, har fått låna vår väninnas nya Mercedes av senaste årsmodell och sedan återvänder till den egna bilen som vi märker och åter reagerar med obehag på den kraftiga ljudnivån. OBS Högt oväsen i bilen Figur z:3. Habituering. Respondent utsläckning (leder ej till) OBR Obehag och flyktimpulser»efter en veckas intensiv träning i att åka tunnelbana började jag förstå att inget katastrofalt skulle hända. De tittade inte och jag gick inte upp i atomer. jag blev helt enkelt lugnare. «Utsläckning och habituering ligger nära varandra. Det personen ovan beskriver är exponering. Sådan exponering ligger till grund för all fobibehandling i KBT. Tunnelbaneåkaren har upprepade gånger utsatt sig för ett betingat stimulus (tunnelbanan) och får uppleva att det inte längre ger samma betingade reaktioner (stark panisk rädsla och obehag). Vi måste anta att patienten får experthjälp av en terapeut med att använda färdigheter under sin träning. Vi kan också anta att patienten vid något eller några tillfällen

10 har upplevt ett mycket starkt obehag i tunnelbanan och därför reagerar med att antingen försöka undvika att åka eller fly upp till markplanet igen om han ändå har vågat sig ner. Han måste»lära bort«sina gamla reaktioner genom att åka om och om igen, utan att obehaget väcks. Tunnelbanan blir åter ett mer neutralt stimulus som inte utlöser några extrema och starka reaktioner. Reaktionerna är utsläckta. BS/S Tunnelbana Figur 2:4. Respondent utsläckning. Stämningsutlösta beteenden / BR Katastroftankar, (leder ej till) panikkänsla»det gick inte särskilt bra med just den här patienten... man kan nog faktiskt säga att jag misslyckades med att hjälpa henne. Jag mådde dåligt av det och kände skuld... plötsligt började jag omvärdera alla mina behandlingar, ja, allt jag gjorde både i mitt yrke och i mitt privatliv. Och visst var jag dålig även som mamma?...tanken att vara misslyckad satte igång en lavin av ytterligare tankar och känslor... jag blev uppgiven och gick hem och ville sjukskriva mig.«en sinnesstämning kan lätt smitta av sig och utlösa ytterligare känslor, tankar och handlingar som ligger inom samma känsloområde. Det är lätt att sätta igång en lavin av negativa tankar och känslor om vi rört vid någon del av känslolivet som är känsligt och sårbart. Man kan beskriva det som en känslo- eller tankemässig motorväg som har öppnats. Allt som vi uppmärksammar och alla våra tankar och känslor i en given situation, styrs nu in på denna motorväg i en bestämd riktning. Om vi börjar med att notera och grubbla över en liten händelse, exempelvis att vi inte har hört av oss till någon som vi lovat ringa, kan det till slut leda oss in i tankar på tidigare löften som vi brutit, att vi nog faktiskt är oförbätterliga, slarviga och värdelösa personer som inte förtjänar att ha vänner. Detta sker även om situationen vi befinner oss i när vi börjar grubbla är positiv och inte på något sätt ger anledning till sådana reaktioner. Det motsatta gäller givetvis också. När vi är glada och lyckliga över något speciellt tenderar ett sådant känsloläge att färga alla övriga tankar, känslor och beteenden som stämmer med sinnesstämningen just då. På engelska kallas detta för state dependence och är en oerhört viktig faktor för vidmakthållande av psykiska problem. Det är lätt att glömma bort att känslotillstånd smittar och är självgenererande. Det är därför små problem kan växa och bli så obegripligt stora. Operant inlärning konsekvensstyrda beteenden»jag var verkligen desperat och behövde pengar snabbt, så jag chansade och köpte en skraplott... tro det eller inte jag vann tusen kronor! Jag rusade omedelbart tillbaka och köpte tio nya lotter!de första sex månaderna förberedde jag en dagordning väldigt noggrant inför våra forskningsmöten. Nu har jag lagt av... ingen brydde sig och det blev kaos varje gång i alla fall. Jag har slutat att ta bilen in till stan. Var jag än ställer mig så får jag p-böter!«operanter är beteenden som»opererar«, dvs. som påverkar omgivningen och leder till någon form av konsekvens. Operant inlärning kallas ibland också för instrumentell inlärning därför att de beteenden vi lär oss blir instrument att förändra något och uppnå något som är önskvärt. Sannolikheten att vi fortsätter att använda det vi lärt oss ökar om vi får något vi vill ha omedelbart efteråt, vare sig det är ett ökat lugn eller en summa pengar. Därför kallas också denna typ av inlärning för motivationsinlärning. Det vi vill ha kan vara allt från lugn och ro, en känsla av respekt eller gemen

11 skap till en summa pengar eller en chokladkaka. Vi har på så sätt blivit motiverade att fortsätta upprepa beteendet. Beteendet att köpa lotter är ett typiskt exempel på en operant. Vinner vi en gång ökar sannolikheten att vi springer tillbaks och köper fler lotter. Man säger att vinsten har förstärkt köpa lott-beteendet. Om det är som för mig att jag aldrig vinner slutar jag så småningom att köpa lotter. Då har beteendet släckts ut. Men hur blir det oni konsekvensen är negativ, om vi kanske blir bestraffade när vi utför ett visst beteende? Sannolikheten att vi omedelbart slutar med beteendet är då mycket hög. Det kan räcka med en»bestraffning«för att få ett beteende att upphöra. Ta exemplet med det elektriska stängslet runt hästhagen. Man tar i det en gång, får en kraftig och obehaglig stöt och undviker nogsamt att luta sig mot det för mycket lång tid framåt. Under operant inlärning fyller konsekvenser två funktioner. De påverkar a) frekvensen av beteendet i framtiden och b) i vilken utsträckning andra stimuli som förknippats med situationen kan utlösa samma beteende. S R S R * R Tobaks- Köper Vinner! Köper fem affären lott lotter till SD Stängsel Lutar mig Elstöt i hästhagen mot stängslet Figur 2:5. Operant inlärning. R SR _ Positiv förstärkare Okar sannolikheten för köpa-lott-beteende R Lutar mig aldrig mer mot stängsel Bestraffare Minskar sannolikheten för att luta sig mot stängsel Förstärkare»På den tiden plockade man potatisen för hand. 2.5 öre lådan fick man... jag och min kompis låg som jordmaskar i rännorna och när dagen var slut klev Kjell, bonden, upp på traktorn, ropade fram oss en och en och gav oss betalt. Vadå sommarlov... jag missade inte en enda dag på potatissäsongen. «Förstärkare är något som ökar sannolikheten för ett visst beteende. Om vi har fått god mat och ett trevligt bemötande på en viss restaurang ökar sannolikheten att vi går dit igen. Den goda maten och det trevliga bemötandet är förstärkarna. Om vi får beröm för vår nya frisyr så ökar sannolikheten för att vi klipper oss på samma sätt igen. Berömmet är här förstärkaren. Om någon skrattar gott åt vår roliga historia så ökar sannolikheten för att vi prövar den igen etc. En stor del av våra handlingar är styrda av förstärkare på detta sätt. När vi vill förändra ett beteende hos oss själva eller hos någon annan är positiv förstärkning det i särklass bästa sättet. Uppmuntran, kärlek och belöning gör oss avslappnade, vi kan tänka klart och därmed integrera det vi har lärt oss. Under övningskörningen med sonen eller dottern vinner vi på att lära ut färdigheter i små steg, belöna när han/hon gör rätt och inte bara koncentrera oss på det som blir fel och ge kritik eller utskällning. Kritik minskar inlärningsförmågan och beröm ökar den, så enkelt är det. Förstärkare delas in i positiva och negativa båda förstärkarna ökar sannolikheten för ett beteende. Positiv förstärkning»jag ringde min väninna Gunilla och hon var varm och empatisk när jag berättade om... Jag tänker ringa henne igen när jag känner mig nere på det här sättet. «Positiv förstärkning kan alltså beskrivas som belöning, något som individen vill ha. Det kan röra sig om sådant som mat, pengar, sa

12 ker, beröm, gemenskap, glädje, kärlek, uppmärksamhet, omtanke, skratt eller helt enkelt lugn inombords. En positiv förstärkare definieras, som vi tidigare nämnt, genom dess förmåga att öka sannolikheten för att ett beteende upprepas. Positiva förstärkare är dels gemensamma och allmänmänskliga, dels mycket individuella. För en del är exempelvis beröm något som får dem att fortsätta göra det de fått beröm för, medan det för andra är tämligen likgiltigt och inte alls påverkar om de ger upp eller fortsätter. För de flesta är kärlek, omtanke och respekt positiva förstärkare. Även pengar har den kvaliteten, men hur betydelsefullt pengar är som förstärkare kan variera från person till person. Inom ramen för en psykoterapi är det av högsta vikt att kartlägga vilka positiva förstärkare som gäller för den enskilda patienten. Det är likaså viktigt att se vilka förstärkare som fungerar för individen på kort sikt och på lång sikt. Några exempel: att inleda doktorandstudier som ska utmynna i en mycket väl mottagen och uppmärksammad avhandling som ger hög status och respekt (långsiktig positiv förstärkare) är att arbeta för en långsiktig förstärkare. Vi har ofta svårare att motivera oss utifrån sådana långsiktiga förstärkare. Det är lätt att under arbetets gång ge upp för mer kortsiktiga förstärkare som att stänga datorn och ta en resa till Maldiverna i stället. Ett annat exempel på kortsiktig förstärkare är att ta en drink före festen för att lugna ner sig. Drinken skapar ett lugn i stunden (kortsiktig positiv förstärkare) och leder sannolikt till att vi fortsätter med denna strategi nästa gång vi blir bortbjudna. S R S ' R Ledsen, Ringer Blir uppmuntrad, Ringer väninnan uppgiven väninna känner sig mer positiv oftare Negativ förstärkning»med Erik ser jag alltid till att vara i tid... jag minns en gång när jag kom för sent... det var obehagligt för han var faktiskt rasande. «En negativ förstärkare är något obehagligt som individen vill undvika eller fly från. Här rör det sig om sådant som vi inte tycker om, t.ex. kritik, rädsla, fysisk smärta, äckel, skam, ensamhet och förluster av olika slag. En negativ förstärkare ökar också sannolikheten för ett visst beteende, nämligen det som stänger av eller minskar risken för det obehagliga. Ett exempel är att alltid diska kaffekoppen efter sig på jobbet för att undvika raseriutbrott från kollegerna (negativ förstärkare) eller den intensiva och envisa signalen i bilen som får oss att snabbt spänna fast säkerhetsbältet. Sannolikheten att vi diskar vår kopp och spänner fast oss i bältet har ökat på grund av de negativa förstärkarna utskällning och en envis, obehaglig signal. I ett psykologiskt och psykiatriskt sammanhang är vi mycket medvetna om att även inre upplevelser fungerar som negativa förstärkare. Patienter vill slippa inre smärtsamma känslor som rädsla, ilska, sorg och skam och kan ta till mycket dramatiska botemedel för att fly eller åtminstone mildra det hela. Fungerar flyktmedlen tenderar individen att använda dem åter och åter igen, de blir negativt förstärkta. Alkohol, mediciner, självskada och andra destruktiva beteenden är tyvärr ofta sådana effektiva»avstängare«i stunden. På lång sikt blir de förstås förödande. S R S ' R Orolig och Dricker Blir lugn, rädslan Dricker mer rädd, obehag alkohol minskar, slipper obehag och oftare Figur 1:6. Positiv förstärkning. Positiv förstärkare Okar sannolikheten för att ringa väninnan igen Figur z:7. Negativ förstärkning. Negativ förstärkare Okar sannolikheten för att dricka alkohol vid obehag 7 0

13 Bestraffare och bestraffning»det var lönlöst... så fort jag stod för middagen fick jag kritik... miner, dåliga skämt och kvarlämnad mat. Jag gav helt upp mina ansträngningar i köket.«negativ förstärkning är inte detsamma som bestraffning. En bestraffare är något som minskar sannolikheten för ett visst beteende. Om vi får kritik varje gång vi tar upp vårt ärende i handledningen, slutar vi förmodligen ganska snart att be om hjälp, vi tystnar helt enkelt. Kritik är här bestraffaren. Får vi ont i knäet varje gång vi ger oss ut i motionsspåret slutar vi förmodligen snart att springa. Smärtan är här bestraffaren. Vi slutar med andra ord att göra något som får obehagliga konsekvenser för oss. Även här kan man med fog säga att en stor del av våra handlingar styrs av önskan om att undvika bestraffningar. Bestraffning är oftast omänskligt och destruktivt. Vi hotar, bestraffar och tvingar oss själva eller andra till förändring på ett sätt som bara förvärrar situationen eller omöjliggör själva förändringen, även om detta inte alls var syftet. Vi hackar på varandra när något går galet samtidigt som vi missar att uppmärksamma och berömma när något har gått bra. Eller så blir vi otåliga och stränga mot vår omgivning och känner skuld för att vi beter oss så. Vi är då antingen okunniga, obetänksamma eller helt enkelt omotiverade i vårt sätt att tillämpa lagarna för hur vi lär oss saker och ting. Kanske handlar det helt enkelt om vanor och oföretagsamhet. Vi vet att det finns bättre metoder för att nå det vi vill i en situation (få tonåringen att hänga upp sin handduk eller arbetskamrater att sluta vältra över arbetsuppgifter på oss), men kommer oss inte för att pröva. Det känns på något sätt lättare att göra som vi alltid gjort oavsett hur det fungerar. I psykoterapeutiska sammanhang är det angeläget att kartlägga vilka bestraffande faktorer som finns i patientens omgivning och som påverkar hans beteende. Om normala och funktionella bete - enden konstant bestraffas är det svårt för patienten att fungera på ett bra sätt. Bestraffning är tyvärr en vanligt förekommande teknik för att försöka ändra på andras beteenden. När någon gör»fel«ska det omedelbart bestraffas! Vi vet dock att detta inte fungerar särskilt bra. Kopplingen mellan själva straffet och beteendet är sällan särskilt tydlig utan i stället ofta långsökt. Beteendet är dessutom omöjligt att göra ogjort och nyinlärningen är minimal när man använder sig av bestraffning. Det är dessutom inhumant och ofta oetiskt. I alla sammanhang som syftar till inlärning är positiv förstärkning att föredra. Bekräftelse, beröm, uppmuntran och vägledning gör oss avslappnade och positivt inställda, något som i sin tur gör att vi kan ta in och integrera det vi lär oss på ett bättre sätt. Det kan dock vara klargörande att veta att mycket av vårt beteende som handlar om flykt och undvikande, normalt eller överdrivet, är inlärt via mer eller mindre subtila konsekvenser som upplevs som bestraffande. S R S R- R Tid för mat Lagar middag Familjen hånar, Slutar laga mat maten äts inte upp Figur 2:8. Bestraffning. Förstärkningsschema Bestraffare Leder till att matlagningen upphör i framtiden»jag betraktade överväldigad mannen framför spelautomaten. Han var fullständigt absorberad i ryckandet och med jämna mellanrum matade han maskinen som vore den en hungrig fågelunge. Han hade suttit där i många timmar. Vad fick honom att ägna sin tid åt detta? Plötsligt rasslade det till... fågelungen spydde rasslande ut en enorm ström av slantar

14 mannen hojtade till och gjorde ett glädjeskutt. Då förstod jag lite bättre. «Förstärkningsscheman är regler som specificerar när och med vilket intervall förstärkning av ett beteende sker. De flesta förstärkare ligger i vår omgivning och är regelbundna och förutsägbara: tåget kommer på utsatt tid och lönen droppar in ett visst datum varje månad. Det finns också bestraffningsscheman vilka beskriver när och med vilket intervall bestraffning av ett beteende sker. I Japan får man höga böter om man kastar ett papper på trottoaren. I Sverige ska man ha skräpat ner rejält innan det får någon konsekvens. Förstärkningsscheman har en oerhörd kraft att påverka vårt beteende och är en av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till vid inlärning. Vi talar dels om kontinuerlig förstärkning då personen belönas varje gång han eller hon beter sig på ett önskat sätt. Motsatsen till den kontinuerliga förstärkningen är utsläckning, då personen aldrig belönas för det han eller hon gör. Vi talar också om intermittent förstärkning, vilken innebär att personen får förstärkning bara ibland. Den mest effektiva typen för att lära in och vidmakthålla beteenden är den intermittenta förstärkningen. Spelautomater är ett gott exempel på sådan förstärkning. Mannen i exemplet sitter kvar timme ut och timme in därför att han vet att vinsten kommer förr eller senare, men han vet inte när. Att åstadkomma en» hole in one» vid ett eller ett par tillfällen kan motivera golfaren till fortsatt hårdträning under en mycket lång tid framöver, även om han inte har en aning om huruvida han över huvud taget ska lyckas igen. Några vanliga typer av förstärkningsscheman är: a) regelbundet intervallschema (tid) b) variabelt intervallschema b) regelbundet frekvensschema (antal) d) variabelt frekvensschema. Det regelbundna intervallschemat används vanligen i sammanhang när vi ska lära in något nytt och då är det också bra med täta förstärkningsintervaller. I början av en terapi träffas patient och terapeut vanligen en gång i veckan, kanske två, i ett regelbundet intervallschema. Patienten får feedback och uppmuntran, vilket är förstärkande. Senare under behandlingen, när patienten har lärt sig färdigheter och kan handskas bättre med sin tillvaro, glesar man ut kontakten och ses kanske bara en gång i månaden eller i s.k. uppföljningssamtal var tredje månad. Ett annat exempel är lönen som alltid kommer den z 5 :e i varje månad. I det variabla intervallschemat varierar tiden mellan förstärkningarna beroende på när det önskade beteendet dyker upp. Kalle får beröm varje gång han kommer i tid, men det gör han bara ibland. Förstärkningen kommer därför med ojämna tidsintervall och helt beroende av när Kalle kommer på den förväntade tiden. I ett regelbundet frekvensschema är antalet och inte tiden det viktiga. Efter ett visst antal fotbollsmatcher får spelaren en pokal eller efter ett visst antal tappade kilo får bantaren ett diplom. Ett variabelt frekvensschema innebär att det kan variera hur många gånger någon måste göra något för att få sin belöning. Ena dagen kan telefonförsäljaren behöva ringa trettio samtal för att få sälja ett telefonabonnemang medan det nästa dag går snabbt och två samtal räcker för att få abonnemanget sålt. Försäljaren kan dock med någorlunda säkerhet säga hur många samtal som behövs i medeltal för att få ett abonnemang sålt. Operant utsläckning»läraren gav aldrig frågan till Joel... han slutade snart att räcka upp handen. «Utsläckning innebär helt enkelt att ett beteende upphör därför att det inte förstärks. Om vi inte får lön på ett halvår så slutar vi förmodligen att gå till arbetet. Om en medicin inte verkar så slutar vi ta den. Att exempelvis få ett barn att sluta retas eller testa gränser

15 DEL B 2. INLÄRNINGSTEORI, BETEENDEANALYS... kan antagligen göras bäst genom att man ignorerar det hela, dvs. att varken uppmärksamma, belöna eller bestraffa. Om vi vill lära oss spela nyckelharpa måste vi ignorera alla felspelningar och koncentrera oss på det som vi gör rätt. I terapisammanhang innebär utsläckning att ibland låta mindre funktionella beteenden passera för att i stället lägga all energi på och uppmuntra sådant som fungerar. En patient som har för vana att klaga mycket blir mer hjälpt genom att terapeuten inte uppmärksammar själva klagandet, utan alla de små konstruktiva steg som patienten tar i konstruktiv riktning mot ett givet mål. Att lära komplexa beteenden steg för steg att länka samman»ikea-sängen står nu på sin plats. Men det var inte enkelt... detta var mitt livs första möbelinköp och många moment ledde hit. Först skaffade jag den nya katalogen för att se på urvalet... sedan lånade jag mammas bil för att åka ut till IKEA... väl där gick jag till sängavdelningen och valde ut sängen... gick till beställningen... beställde och bad om hemsändning. Sedan kom den i uppåt tio olika paket. Jag började skruva ihop del för del och nu står den faktiskt här!«begreppet chaining, som används i engelsk KBT-litteratur, är svårt att översätta på ett bra sätt. Vad det hela handlar om är att bryta ner komplexa beteenden i olika små steg. Många av våra vardagsaktiviteter består av liknande långa kedjor eller delmoment av operanta beteenden. Ett beteende länkas ihop med nästa genom positiv förstärkning. Varje fullföljd länk gör oss glada och nöjda och sparkar igång nästa länk den fungerar som en utlösande faktor, en triggare, i detta avseende. I exemplet ovan har personen startat med att beställa hem katalogen och blir förmodligen positivt förstärkt av detta hon kan fantisera om att möblera med de sängar hon ser på bilden, hon är nöjd med att ha kommit igång etc. Det leder till nästa steg, att låna bil och ta sig ut till IKEA osv. Hela beteendekedjan slutar sedan i det efterlängtade målet att få en ny och fin säng som står i lägenheten. Det finns oändligt många exempel på det vi kallar inlärning i beteendekedjor. Komplicerade beteenden som att skriva en bok eller en avhandling, är exempel på ett kedjeförlopp med många olika delmoment som behöver identifieras och förstärkas för att vi ska kunna slutföra arbetet. Vår vardag består ofta av enklare kedjebeteenden. Matlagning enligt recept är ett sådant. De olika delmomenten och handgreppen är noggrant utskrivna och man ska helst följa den ordning som står i receptet för att till slut få det bästa resultatet. Ett annat exempel är det sätt som vi går till väga när vi städar vårt hus eller vår lägenhet. Det sker förmodligen ganska individuellt men kanske ändå i form av en lång kedja av små intränade delmoment, där det ena färdiga momentet automatiskt leder oss in i nästa vi börjar kanske med att plockstäda för att sedan övergå till att damma och sedan avsluta med golven. Varje delmoment belönas på något sätt (peppande tankar, nöjd med att vi kommit så långt, det ser fint ut etc.) vilket gör att vi faktiskt fortsätter. Modellinlärning eller observationsinlärning»skidläraren åkte sakta framför oss och visade oss tydligt hur vi skulle svänga, lägga tyngden på dalskidan, luta kroppen i rätt vinkel... vi följde efter och försökte härma så gott vi kunde. «Ett av de mest effektiva sätten att lära sig ett beteende är att observera och härma någon annan som utför beteendet. När vi har hamnat i miljöer och kulturer som är obekanta tar vi hjälp av våra observationer av hur andra beter sig. På den exklusiva festen granskar vi personer som verkar vana och härmar hur de använder olika bestick och försöker göra allt i rätt ordning. På varuhuset i Tokyo bugar vi tillbaka åt de vitklädda värdarna på varje våning efter att ha sett hur de andra kunderna gör. Modeller finns överallt

16 i vår omgivning och man brukar kategorisera modellerna i verkliga och symboliska. Verkliga modeller är de medmänniskor som vi ser och som finns i vår omgivning. Symboliska modeller presenteras i böcker, filmer, TV-program eller muntliga berättelser. Observatören påverkas av modellen på olika sätt. Han/hon kan härma eller förändra sina egna beteenden omedelbart efter att ha observerat modellen. Ett bra exempel är när vi leker härmningslekar med små barn. Vi gör ljud eller grimaser som barnet omedelbart härmar, detta kallas imitation. Men observatören kan också härma med viss fördröjning, dvs. försöka utföra modellens beteende först efter ett tag. Kunden bredvid använder för oss nya knep för få pengar tillbaka för en vara. Nästa gång, kanske flera veckor senare, när vi har hamnat i en liknande situation prövar vi samma färdighet. Att observera en modell kan också innebära att det stannar vid observationen, vi prövar över huvud taget inte modellens beteende, men lagrar det i vår»färdighetsbank«som en kunskap om vad som är möjligt att göra i denna typ av situation. Observation kan också innebära att vi gör precis raka motsatsen till det som modellen visat. Det händer i det fall då vi inte tycker om modellen eller ser att den vi observerar faktiskt blir straffad för sitt beteende. Konsekvenserna av modellens beteende har alltså betydelse. Ser vi att en persons beteende blir uppskattat och därmed förstärkt, ökar sannolikheten för att vi härmar. Ser vi att personen bestraffas eller ona förstärkning uteblir, minskar vår benägenhet att härma. Det finns i huvudsak tre effekter av modellinlärning: I. Observatören lär sig nya beteenden, något som han/hon inte kunde förut. Observatören lär sig detta genom att enbart observera. Exempel: hur stegen utförs i tango. z. Dämpar eller ökar befintliga beteenden. Observatören lär sig inget nytt, men observationen minskar eller ökar sannolikheten för liknande beteenden (som observatören redan kan) i framtiden beroende av om modellen har blivit belönad respek - tive bestraffad. Exempel: att berätta roliga historier på kafferasten om en kollega har haft framgång med detta eller att inte berätta historier om detta inte alls uppskattades av de övriga i gruppen. 3. Utlöser beteende direkt. Modellens beteende fungerar som en utlösande signal för att härma. Inget nytt lärs, gamla beteenden sparkas igång. Exempel: att se någon ta en kopp kaffe, själv upptäcka suget efter kaffe och omedelbart gå och förse sig med en kopp. Sufflera och hjälpa på traven»min syster frågade om jag fortfarande kunde ' Papegojan från Amerika'... jag satt en stund och försökte komma igång... hon gav mig den första lilla text- och melodislingan och sedan hjälptes vi åt... snart bara rann hela visan ur oss, med alla verserna.«den engelska KBT-termen för denna typ av inlärning är prompting som kommer av engelskans»prompt«vilket betyder att sufflera. När man använder sig av denna teknik innebär det att man hjälper en person att komma igång, t.ex. ger de första orden i en sång som»eleven«ska lära sig för att kunna komma vidare med resten, eller man tränar kanske sin sexåring i alfabetet genom att ge de första bokstäverna och sedan hjälp vartefter när det hakar upp sig. Sufflering är en god hjälp när en person kan något delvis eller till hälften, men inte tillräckligt. Färdigheten eller kunskapen finns där nästan, men inte tillräckligt. I KBT används ofta rollspel kombinerat med sufflering som en träningsteknik. Terapeuten visar först ett sätt att agera eller tala i en för patienten svår interpersonell situation. Patienten får sedan härma och pröva hur det känns. Ofta känner patienten ett motstånd, blir stum, osäker och generad eller minns helt enkelt inte hur terapeuten gjorde. Då kan sufflering vara till god hjälp. Terapeuten ger stickord eller stickrepliker,

17 som patienten sedan kan haka på för att fortsätta med replikerna. Man kan sufflera genom ord, gester, fysiska»småknuffar«eller andra signaler som är hjälpsamma och sufflering fungerar allra bäst om»eleven«får uppskattning och förstärkning för varje litet steg i rätt riktning. När man använder sufflering är det också viktigt att sakta minska på denna form av hjälp för att den andre tills slut ska kunna utföra beteendet helt på egen hand. Regler»Den judiska begravningen föreskrev hur man skulle bete sig... männen täckte sitt huvud, man var svartklädd, inga blommor förekom och män och kvinnor satt åtskilda i kapellet. «Människans tillvaro är komplicerad, vi är många som ska kunna leva tillsammans både i små och stora samhällen, både i den lilla familjen och i världssamfundet. För att underlätta och få tillvaron att fungera på alla nivåer, behöver den regleras på olika sätt. Det finns lagar, regler och traditioner som styr vår tillvaro i nästan alla detaljer, på gott och ont. En stor del av vår tillvaro styrs således av regler som är inlärda. Språket är ett mycket bra exempel. Vi har lärt oss symbolerna bokstäverna, punkterna etc. och hur vi sammanfogar dessa symboler i ett komplicerat regelsystem och vi kan därmed kommunicera med varandra på ett fantastiskt sätt. Språket är självklart en enorm tillgång för oss som kulturella samhällsvarelser. Det är nästan en förutsättning för skapandet av vår identitet och för vår upplevelse av delaktighet och gemenskap med varandra. Men även om det har så stora fördelar finns det även nackdelar. Språket kan ställa till det för oss. Orden kan få makt på ett negativt sätt. Egna inre självkritiska och negativa monologer tas för objektiv och sann verklighet och skapar känslomässiga problem. Den kognitiva terapin är inriktad på att hjälpa individen att korrigera dessa negativa symboler och inom den tredje vågens terapiformer arbetar man med att helt enkelt inte tro på orden, att ta den negativa kraften ur orden och betrakta dem som de konstgjorda symboler de faktiskt är. Ett annat vardagligt exempel på konstruerade, men livsnödvändiga, regler är de förordningar som talar om hur vi ska bete oss i trafiken. I Sverige kör vi på höger sida och i England på vänster. Trafikljusen talar om när vi utan livsfara kan passera en gata röd gubbe har fått betyda»stanna«och grön betyder»gå«. Föräldrar och andra viktiga personer har säkert under en lång tid nogsamt undervisat och tränat oss i att just den röda gubben betyder»stanna«, men det är inte en biologiskt baserad reaktion att stanna inför åsynen av en röd prick. Vi har konstruerat en regel som säger att vi ska göra så. Ett annat exempel är reglerna för hur vi beter oss i sociala sammanhang. Böcker har skrivits om det vi kallar vett och etikett och i dem kan vi läsa hur vi dukar bordet, vilka bestick vi ska använda till fisken respektive köttet och i vilken ordning vi ska skåla med våra gäster. Att lära sig regler är ett relativt lätt sätt att lära sig nya beteenden. Om man lär sig en regel och sedan följer den kan man känna sig trygg i att man gör»rätt«, dvs. som regeln föreskriver. Det är en helt annan sak om man tycker att regeln har ett berättigande eller inte. Vi lär oss att följa regler om det är belönande för oss att göra det. Om belöningen uteblir eller om vi till och med blir bestraffade för att vi följer regeln, slutar vi att göra det. Att följa regler är på så sätt i högsta grad ett operant beteende. Respondent och operant inlärning i samverkan»min lilla flicka skrek ofta på natten... jag reagerade omedelbart... rusade upp, tog henne i famn, vyssade, sjöng och vandrade med henne i lägenheten. Jag fick henne alltid lugn och jag kände mig så lättad... Snart hade jag utvecklat en rutin, visste precis hur jag skulle göra varje gång. «8 0 8r

18 I verkligheten är våra handlingar i en given situation nästan alltid både utlösta av ett stimulus (respondent) och påverkat av följderna (operant) i en situation. I exemplet ovan reagerar mamman automatiskt på flickans skrik och närmar sig henne för att trösta och skydda. Sjungandet och vyssandet fungerar sedan utmärkt bra i detta avseende och får mamman att utveckla dessa beteenden som en rutin så fort barnet vaknar och skriker. De tröstande beteendena blir förstärkta. Ett annat exempel är rädsla för att vara i centrum och tala på ett möte. För en person med obehagliga upplevelser i samband med sådana situationer kan det utlösa ett mönster av respondenta och operanta reaktioner. Bara det att komma in i möteslokalen kan utlösa en mängd kroppsliga obehag och negativa tankar (respondenta reaktioner). Reaktionerna leder i stunden till flyktbeteenden eller s.k. säkerhetsbeteenden för att undvika att behöva hamna i centrum eller att behöva yttra något. Personen sätter sig helt enkelt längst bort i ett hörn och försöker göra sig osynlig, smälta in i tapeten. I värsta fall vänder han eller hon på klacken och går därifrån. Undvikande och flykt har förmodligen många gånger varit effektivt för att stänga av obehaget och återställa lugnet och därför används dessa strategier om och om igen (operanta beteenden). Beteendeterapi en komposition av inlärningslagar Hittills har jag beskrivit de olika byggstenarna i det inlärningsteoretiska huset. Beteendeterapi är inlärningsteori som den uttrycks i ett konkret terapeutiskt förändringsarbete. Det är detta som psykoterapi handlar om, en hjälp att via nya erfarenheter lära patienten mer konstruktiva sätt att tänka, känna och bete sig, och att hjälpa honom att bli av med gamla och destruktiva handlingsmönster. Målet i beteendeterapi är att skapa de förutsättningar som krävs för att patienten ska kunna leva ett normalt liv och uppnå sina önskningar och mål. Detta sker antingen genom att förändra patientens beteende (observera den vidgade betydelsen av begreppet beteende) eller genom att förändra den omgivande miljön. Ibland behöver man arbeta med båda. De tekniker som beskrivs i kapitel II är utformade utifrån den teori som beskrivits ovan. Det innebär att terapeuten, när hon t.ex. arbetar med exponering, känner till och kan omsätta innebörden i begrepp som utsläckning, habituering, klassisk betingning och operant inlärning. Terapeuten vet hur dessa mekanismer verkar och kan analysera framsteg eller uteblivna framsteg i behandlingen i termer av just dessa begrepp. Varje teknik går på detta sätt att dela upp i sina inlärningsteoretiska beståndsdelar. Innan man börjar åtgärda patientens problem, gör terapeuten först en rejäl informationsinsamling. Den inrymmer en analys av patientens problem utifrån de inlärningslagar som jag beskrivit ovan. Informationsinsamlingen mynnar ut i en gemensam problemformulering, en konkret målformulering och en plan för själva behandlingen. Teori och praktik är i KBT nära bundsförvanter och patienten får efter en tid i behandling ofta själv goda kunskaper i inlärningsteori. Det finns två typer av informationsanalyser i KBT beteendeanalys och funktionell analys/kedjeanalys. De är dessutom delvis överlappande. Beteendeanalys med problemformulering I beteendeanalysen försöker terapeuten att skapa sig en uppfattning om patienten och hans problem på en övergripande och sammanfattande nivå. Så småningom snävas informationsinsamlingen in och avgränsas för att möjliggöra en åtgärdsplan, men i detta stadium förhåller sig terapeuten öppet nyfiken med frågor på en mer allmän nivå. Här är några av de områden som bör täckas av beteendeanalysen: 8z 8 3

19 DEL B 2. INLÄRNINGSTEORI, BETEENDEANALYS... A. Bakgrund 1. Uppväxt, ursprungsfamilj, utbildning, arbeten, relationer, utlandsvistelser, fritidsintressen, somatiska sjukdomar, tidigare psykiska besvär etc. z. Aktuell situation familj, bostad, ekonomi, sociala relationer etc Medicinska/fysiska problem och sjukdomar. Suicidhenägenhet. Medicinering. Tidigare behandlingar. Önskningar och drömmar hur skulle patienten vilja ha det eller leva om han fick önska, vad längtar patienten efter, vilka drömmar finns? 8. Tillgångar medvetenhet om och erfarenhet av att hantera och lösa problem, tillgång till sociala färdigheter, förmåga att observera och reflektera över egna inre processer som tankar och känslor, stöd från omgivningen, avledande intressen och aktiviteter, övriga förmågor och talanger etc. 9 Brister ensamhet eller alltför få relationer, dålig ekonomi, oförmåga att hantera problem, negativa erfarenheter av vård och behandling, arbetslöshet etc. B. Problemformulering 10. Problemlista allt det som patienten upplever som problem samt en rangordning av problemen utifrån grad av negativ inverkan på hans liv. C. Val av terapeutiskt fokus utifrån problemlistan 11. Terapeut och patient väljer tillsammans ut ett eller några problem att arbeta med i behandlingen terapeutens kliniska kunskap och erfarenhet och patientens önskemål jämkas samman när man väljer fokus. Valet görs även utifrån andra aspekter, som hur möjligt det är att inom en begränsad tid erbjuda förändring för de olika problemen i listan. Terapeuten gör även en bedömning enligt DSM-IV: ångestsyndrom (specifik fobi, social fobi, panikångest med eller utan agorafobi, posttraumatisk stresstörning, tvångssyndrom etc.), depression, personlighetsstörningar, psykotiska störningar osv. z. Formulering av det valda problemet i termer av överskott och underskott, dvs. sådant som patienten gör för mycket respektive för lite av, i samband med problemet. Vid exempelvis panikångest kan överskotten bestå av att ofta tänka katastrofalt, att»fly«från köer, folksamlingar och tunnelbana samt att ofta»kontrollera«hur hjärtat slår och om kroppen känns bra. Underskotten, det som patienten gör för lite av, kan bestå i att sällan tänka realistiska tankar, att inte utsätta sig för svåra situationer, att aldrig acceptera obehagliga känslor. 13. Motivation. Nu behöver terapeuten också veta patientens grad av motivation och huruvida han verkligen har tillräckliga färdigheter för att göra det som krävs. En viktig information är hur starka känslor, exempelvis rädsla, som är förknippade med överskotten och bristerna. 14. Ytterligare klargörande av problemet frekvens, varaktighet, vanliga utlösande situationer, tankar, känslor, handlingar, kroppsreaktioner, hur problemet påverkar patientens livskvalitet samt patientens tidigare sätt att hantera och/eller lösa problemet. D. Målsättning 15. Målet eller målen bestäms i mycket konkreta termer utifrån problemformulering och val av terapeutiskt fokus. Funktionell analys/kedjeanalys När terapeuten har fått en generell uppfattning om patienten och har formulerat hans problem (t.ex. återkommande panikattacker som hindrar honom från att leva normalt), övergår man till en mer detaljerad kartläggning av problemen. Terapeuten gör en s.k. funktionell analys, även kallad kedjeanalys. Den funktionella analysen kan liknas vid att sätta förstorings

20 DEL B 2. INLÄRNINGSTEORI, BETEENDEANALYS... glas över ett visst datum- och tidsbestämt händelseförlopp där problemet visade sig tydligt. I den funktionella analysen är terapeuten mycket specifik i sitt frågande. Hon ber patienten beskriva exempelvis den senaste panikattacken exakt vad som hände i attacken, både inre och yttre reaktioner (obehagliga fysiologisk reaktioner, starka negativa känslor, skräcktankar/bilder, flykt eller undvikandebeteenden), vad som utlöste attacken, när den skedde, var patienten befann sig, med vem han befann sig, om han var extra sårbar på något sätt (inte ätit, inte sovit, upprörd över något, sjuk eller annat) och vilka konsekvenser den fick. Checklista för frågor i en funktionell analys Välj ut den senaste gången som du drabbades av... (t.ex. fick en panikattack). Var befann du dig? Dag och tid? Med vem? Beskriv miljön och situationen. Vad var själva problembeteendet tanke, känsla, handling, kroppsreaktion? Var du sårbar sömnbrist, matbrist, sjuk, nedstämd etc. Respondenta reaktioner vad utlöste problemet? Vilka länkar fanns på vägen från utlösaren och till den maximala problemreaktionen: tankar, känslor, handlingar, kroppsreaktioner? Operanta reaktioner förstärkare, bestraffare, negativa förstärkare etc. Vilka konsekvenser fick problembeteendet på kort sikt, i själva stunden? Vilka långsiktiga konsekvenser har ditt problembeteende fått? Hur hänger detta ihop hur kan vi förstå dina reaktioner? Sammanfatta. Vilka är dina innersta tankar om detta problem och det som hände? Beteendeanalys och funktionell analys är viktiga instrument på olika sätt. De fyller flera funktioner. Först och främst ger de både terapeut och patient nödvändig information, men arbetet med analysen upplevs också av patienten som mycket bekräftande, till och med som en förändrande åtgärd. Det är kanske första gången som någon så seriöst intresserar sig för patienten och hans upplevelser. Arbetet med analyserna befrämjar terapialliansen terapeuten lyssnar, försöker förstå utan att döma eller trivialisera. Patienten känner hopp och blir motiverad till att arbeta i takt med nya insikter om sina problem, något som i sin tur ökar terapeutens motivation. En del patienter tycker att de gör framsteg i terapin redan under denna fas. På så sätt är beteendeanalys och funktionell analys både en kartläggnings- och en förändringsteknik samtidigt som båda analyserna tydligt illustrerar den inlärningsteoretiska ramen i KBT. Exemplet Lisa Hur kan terapeuten samla information kring ett vanligt psykiatriskt problem? Vi tar ett exempel som visar hur hon kan fråga. Lisa hetsäter och kräks en gång per dag och däremellan äter hon ingenting. Det är ett beteende som skapar stora problem i hennes liv, ett överskottsbeteende likväl som ett underskottsbeteende. Beteendeanalys Allmänna målsättningar. Vad önskar Lisa med terapin och med sitt liv? Vad värdesätter hon? Lisa vill bo på landet, ha en familj, lyssna mycket på musik, ha goda vänner och arbeta med design. Hon vill sköta sin hälsa och sin kropp. Tillgångar. Vad är Lisa bra på? Vilka färdigheter har hon? Sociala tillgångar i omgivningen? Lisa är bra på att rita, måla och sy. Hon är bra på att inreda och att laga mat. Hon uppfattas som en bra kompis. Brister. Vad begränsar Lisa? Vilka färdigheter saknar hon? Bris

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar

Ibland. finns det inga enkla svar. En bok om självskadebeteende och ätstörningar Ibland finns det inga enkla svar En bok om självskadebeteende och ätstörningar 1 Ibland finns det inga enkla svar 3 isbn 978-91-637-2561-6 Föreningen SHEDO/Ego Nova och författarna 2013 Boken ges ut med

Läs mer

första hjälpen vid spelproblem

första hjälpen vid spelproblem första hjälpen vid spelproblem för dig som har problem med spel om pengar för dig som vill hjälpa någon som har det för dig som vill veta mer om spelproblem Författare: Henrik Josephson Om.författaren.och.

Läs mer

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT).

Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Svenska dagbladet 2006. Serie om kognitiv beteendeterapi (KBT). Text och foto är hämtat från www.svd.se. Publicerat 8 januari 2006 05:30 Artikel 1. "Ångestfyllt att utmana tankarna" Hon behöver inte stänga

Läs mer

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE

EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE EN GUIDE FRÅN LIVSHANDBOKEN.SE Stärk din motivation 34 coachande sidor: Väck drivkraften som tar dig i mål 2 Innehållsförteckning Om författaren...3 Inledning... 4 1. Välj en kristallklar målbild...5 2.

Läs mer

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom

Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom 2013-03-24 Stress och psykisk ohälsa hos unga med Aspergers syndrom Diana Lorenz Aspergers syndrom och stress Man hör ofta att personer med Aspergers syndrom är stress- eller kravkänsliga, eller att de

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik -

TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - TÄNK RÄTT! - bli framgångsrik - Hur Du tar kontroll över Dina tankar, ökar Din självinsikt och får ett roligare liv! Dax Personalutveckling AB Bagaregatan 37, 611 30 Nyköping. Telefon 0155 210 210. Mobil

Läs mer

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson

Behandlingsmanual. Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro. Illustratör: Sara Bengtsson Behandlingsmanual Generaliserat ångestsyndrom (GAD) och överdriven oro Illustratör: Sara Bengtsson Psykologiska Institutionen Johan Lundin Kleberg Jan-Eric Jönsson 2010 Förord Användandet av behandlingsmanualer

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

Break4Change föräldragrupp,sweden

Break4Change föräldragrupp,sweden Break4Change föräldragrupp,sweden För yrkesverksamma som arbetar med familjer vars ungdomar är våldsamma / kränkande mot sina föräldrar / vårdnadshavare 1 This publication has been produced with the financial

Läs mer

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv.

Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Träff 5 Att vara schysst mot sig själv. Översikt De fem djuren...5 min Repetition av träff 4, 3, 2 och 1...10 min Genomgång av att öva mellan träffarna...10 min Dansa jobbig tanke...15 min Festinbjudan...15

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det?

En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? INFORMATION TILL PATIENTER OCH ANHÖRIGA OM PANIKSYNDROM & AGORAFOBI En liten bok om paniksyndrom & agorafobi Vad är det? Vad beror det på? Vad kan man göra åt det? MATS HUMBLE En liten bok om paniksyndrom

Läs mer

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games

Regionmagasinet. Hur. mår du? Semestra klimatsmart i en biosfär. Vandra med guide i naturreservat. Alla är vinnare i World Transplant Games Regionmagasinet en tidning från Västra Götalandsregionen www. vgregion. se nr 2. 2011 Hur Semestra klimatsmart i en biosfär Sid 20 mår du? 16 sidor om depression och om att våga fråga Vandra med guide

Läs mer

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING

LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING Innehåll LÖSNINGSFOKUSERAT SYNSÄTT... 2 LÖSNINGSFOKUS I HANDLEDNING - GRUNDTANKAR OCH INNEHÅLL -... 4 HUR SER MAN PÅ HANDLEDNING INOM DEN LÖSNINGSFOKUSERADE MODELLEN?... 4 VAD

Läs mer

Verktyg som gör dig bäst när det gäller

Verktyg som gör dig bäst när det gäller Verktyg som gör dig bäst när det gäller LEDAR- TRÄNAR- OCH FUNKTIONÄRSSKAP 4 BARNS OCH UNGDOMARS FYSISKA, MOTORISKA OCH SOCIALA UTVECKLING 6 ATT SKAPA FÖRTROENDE 8 INLÄRNING 9 LEKENS BETYDELSE VID INLÄRNING

Läs mer

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig!

Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! Rik på riktigt. En värdeful vardag är möjlig! OBS detta dokument är ett särtryck omfattande bokens inledning samt de avsnitt som tydligast hänger samman med tid. 2005 Fredrik Warberg, Jörgen Larsson och

Läs mer

VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur. Anna Tykesson. Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1

VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur. Anna Tykesson. Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1 VAD VAR DET JAG SA? Om kommunikation mellan människa och djur Anna Tykesson Skriften är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne 1 Text och foto: Anna Tykesson Layout: Tyke Tykesson Tack till

Läs mer

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar

Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Motiverande samtal och tobaksavvänjning med ungdomar Handledning till tidningen Fimpa Nu! bli rök och snusfri Mathias Jansson, Matz Larsson & Margareta Pantzar Förord Den här skriften är en vägledning

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor

Om livet känns. hopplöst. Stöd till självmordsnära medmänniskor Om livet känns hopplöst Stöd till självmordsnära medmänniskor Författare: Skriften är framtagen av Nationella rådet för självmordsprevention, tillsatt av Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, i samarbete

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Välkommen tillbaka. vecka 5-12

Välkommen tillbaka. vecka 5-12 Välkommen tillbaka Sluta röka vecka 5-12 Under de närmsta månaderna är det viktigt att du fortsätter med din CHAMPIX-ordination och från LifeREWARDSprogrammet kommer du att få fortsatt stöd och råd.. 22

Läs mer

EXAMENSARBETE. Barn som far illa

EXAMENSARBETE. Barn som far illa EXAMENSARBETE 2006:162 Barn som far illa En studie om hur pedagoger i förskolan agerar när de får kontakt med dessa barn Camilla Morin Annica Niva Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde

Läs mer

Tänk om han också fått chansen att komma hit

Tänk om han också fått chansen att komma hit Åtta män berättar om sig själva och mötet med Manscentrum i Haninge Tänk om han också fått chansen att komma hit En reflektion från en av de intervjuade männen vars kompis satt häktad för misshandel av

Läs mer

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman

Aktivitet. Självständighet. och. Ett studiematerial om vardagsrehabilitering. Rebecka Arman Aktivitet och Självständighet Ett studiematerial om vardagsrehabilitering Rebecka Arman Förord Bakgrunden till detta studiematerial om vardagsrehabilitering är en satsning i Göteborgs Stad och stadsdelen

Läs mer