ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015"

Transkript

1 ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 I februari fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor. Tibro Sportfiskeklubb, SKÖVDE Nybyggnation av klubbhus samt tillgänglighetsanpassning på del av fastigheterna Sånna 1:2 och Kylvanäset 1:2 i Tibro kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Tibro Sportfiskeklubb avser att bygga en kombinerad klubb/värmestuga med tillgänglighetsanpassad toalett i anslutning till sjön Örlen i Tibro kommun. Stugan är en förutsättning för att funktionsnedsatta ska kunna delta i verksamheten fullt ut, stugan ska också användas för lektioner, utbildningar och samlingar för barn och ungdomar. Verksamheten kommer att drivas i samarbete med Socialförvaltningen i Tibro kommun. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Mallbackens IF, SUNNE Ny-/tillbyggnation av klubb- och aktivitetshus på fastigheten Åsegård 1:293 i Sunne kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Mallbackens IF vill tillsammans med lokala samarbetsorganisationer bygga om och till en samlingslokal intill Mallbackens Idrottsplats i Lysvik för att skapa en samlingspunkt för bygdens ungdomar och föreningsliv, vilket idag saknas. Mål och syfte kan sammanfattas i inkludering, att alla barn och ungdomar ges möjlighet att delta i verksamheten på samma villkor och efter var och ens förutsätningar. I projektet ingår omklädningsrum, samlingslokal till olika aktiviteter. Exempelvis fotboll, frisbee, löpning och orientering. Projektet skapar dessutom förutsättningar för lägerverksamhet, föreningsträffar och kurser etc. Mallbacken IF ska dessutom, när aktivitetshuset står klart, starta upp en helt ny racketsektion. I den ska bordtennis och badminton finnas till att börja med och det blir helt ny verksamhet på orten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 1 (11)

2 Avans Sportklubb, LULEÅ Nybyggnation av träningslokal samt tillbyggnad och handikappanpassning av existerande klubbhus på fastigheten Avan 24:7 i Luleå kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Föreningen vill med projektet göra en tillbyggnad på befintligt hus för att anlägga ett gym. Avans Sportklubb i Avan bedriver barn och ungdomsidrott och har länge haft en önskan och behov att utveckla sin verksamhet med kompletterande träningsmöjligheter. Verksamheter som bedrivs idag är basket, ishockey samt motionsverksamhet såsom gymnastik, innebandy, skidor och ridning. För att träna på gym måste medlemmar åka till Boden eller Luleå ca 2 mil bort. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Clowner utan Gränser, STOCKHOLM Cirkus för alla barns rättigheter har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Clowner utan Gränser har sin kärnverksamhet i olika delar av världen där barn har fått fly från krig och katastrofer. I detta projekt är målgruppen skolbarn i Sverige mellan 6-11 år. Ett metodmaterial ska framställas som bygger på barnkonventionen och flyktingskap och en föreställning skapas där dialog och workshops med barnen ingår. En öppen webbaserad sida kommer att finnas där metodmaterial och information kan laddas ner. Målet med projektet är att öka kunskap och engagemang hos barn för andra barn på ett roligt, pedagogiskt och kreativt sätt. Projektet ska genomföras i skolor i tre städer varje projektår med start i Stockholm, Halmstad och Sundsvall. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Sensus Studieförbund, region Uppsala-Härnösand, UPPSALA Kometmammor har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Organisationen vill utforma en verksamhet för föräldrautbildning som särskilt vänder sig till före detta missbrukande kvinnor där en andel även har beroendetillstånd i kombination med neuropsykiatriska diagnoser. Projektet kommer att använda sig av utbildningsprogrammet KOMET. En gemensam mötesplats kommer att erbjudas och en lots/coachtjänst utvecklas. Projektet kommer också att utveckla stöd till unga nyblivna mammor. Målet är att etablera kontakt med minst 20 mammor och deras barn under projekttiden. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. 2 (11)

3 Ausås scoutkår, ÄNGELHOLM Tillbyggnation och tillgänglighetsanpassning av scoutstuga på fastigheten Ausås 7:23 i Ängelholms kommun har beviljats stöd med för år 1 av 1 Ausås scoutkår vill bygga till och tillgänglighetsanpassa sin scoutstuga för att kunna utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Kåren har haft en försöksverksamhet med ett mindre antal personer från målgruppen, men genom att lokalerna inte är anpassade begränsas aktiviteterna och gör att alla som vill inte kan delta. Samarbetspartners är Handikappidrottsklubben Kick Off och gruppboenden i Ängelholms kommun. Planerad verksamhet är bland annat öppna aktiviteter specifikt för gruppboenden, integrerad verksamhet för unga med funktionsnedsättning som kan ingå i ordinarie scoutgrupper samt läger utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. Lokalen kommer även vara tillgänglig andra föreningar, som till exempel FUB Ängelholm och fotbollsklubben Salamis IK. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alzheimerföreningen Sverige, LUND Downs syndrom och demenssymtom av Alzheimertyp har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet avser att kartlägga behoven för personer med Downs syndrom som har demenssymptom av Alzheimertyp för att kunna bygga upp fungerande stödfunktioner för målgruppen. Alzheimerföreningen i Sverige och Svenska Downföreningen ska i samarbete med vården ta fram informations- och utbildningsmaterial för vårdpersonal och anhöriga samt utbilda vårdpersonalen kring anpassade vård och stödformer för målgruppen. Efter projektslut ska deltagande samarbetsorganisationer använda sig av materialet och sprida det vidare i sina nätverk. Ambitionen är också att föreningarna efter projektslut ska fortsätta utbilda vårdpersonalen. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Mun och halscancerföreningen i Stockholm, STOCKHOLM Rehabiliteringsprojektet för munhålecanceropererade o laryngektomerade i Stockholms och Gotlands län har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att ge munhåle- och cancerbehandlade personer i Stockholm och Gotlands län samt deras anhöriga stöd, hjälp och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Rehabilitering sker från diagnos till avslutad behandling och eftervård genom en ny kedja av rehabiliteringsinsatser av information, samtalsgrupper för anhöriga och patienter, uppsamlingsmöten och återkoppling. Projektet sker i samverkan med nya cancerpatienter, anhöriga, före detta patienter samt vårdpersonal. Efter projektslut ska patientföreningarna och vården fortsätta samverkan i enlighet med den modell som tas fram i projektet. Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 3 (11)

4 Afasiföreningen i Stockholms län, STOCKHOLM Stroke/Hjärnskadeforum har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektets mål är att genom fördjupad samverkan mellan befintliga formella och informella vårdgivare samt berörda intresseorganisationer, underlätta för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående att få tillgång till det stöd och den rehabilitering som behövs i olika skeden i livet. Projektet syftar till att skapa ett organiserat forum för samverkan mellan olika relevanta aktörer vad gäller stöd och rehabilitering för personer med stroke och förvärvad hjärnskada. Efter projektslut ska berörda instanser finansiera verksamheten.regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län, UPPSALA Forum för brukarinflytande i Uppsala län har beviljats stöd kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ökat brukarinflytande på vård och omsorg på individ-verksamhets och organisationsnivå genom att hitta nya former och metoder för brukarinflytande. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter, vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar, barn/unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga till målgruppen samt verksamheter som bedrivs i kommun eller landstingsregi eller på uppdrag av dessa. Efter projektslut ska kontaktpersoner i kommun och landsting ansvara för fortsatt utveckling på det lokala planet samt erfarenhetsutbyte inom länet. Brukarorganisationerna kommer också att driva utvecklingen vidare med stöd av de samverkansformer som skapats under projekttiden. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Europeiskt Teckenspråkscenter, ÖREBRO Merit projekt har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att skapa ett webbaserat individanpassat undervisningsmaterial på teckenspråk för att underlätta för elever med språkstörning, hörselskadade samt andra hörande ungdomar med språksvårigheter att tillgodogöra sig meritpoäng i ämnet svenskt teckenspråk. Materialet ska länkas till konkreta kursmål såsom teckenspråk för hörande eller delar av kurser i svenska som andra språk och ska finnas tillgängligt på en webbplats. Materialet ska kunna användas även på skolor i Sverige där teckenspråkskunnig personal saknas. Efter projektslut kommer materialet att förvaltas av Europeiskt Teckenspråkigt Centrum. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 4 (11)

5 Folkbildningsförbundet, STOCKHOLM Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Folkbildningsförbundet ska ta fram, pröva och implementera ett system för att validera (dvs kartlägga, dokumentera, värdera och certifiera) den kompetens unga människor får genom engagemang eller deltagande i ideella organisationer. Syftet är att öka målgruppens möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. Om deras kompetens synliggörs så kan den bättre tas tillvara av arbetslivet. Målet är att ta fram en modell för att kunna validera generella kompetenser för arbetslivet, utbilda minst 90 handledare från olika studieförbund och validera ca 2600 ungdomar under projekttiden. Flertalet av dem ska ha gått till arbete eller utbildning tre månader efter valideringen. Målgrupp är ungdomar mellan år som står en bit från arbetsmarknaden och som finns inom studieförbund eller andra organisationer som har koppling dit. Det är ungdomar som saknar den vanliga kompetensen, t.ex. gymnasieutbildning, men som har fått kompetenser på andra sätt. Efter projekttiden kommer verksamheten att drivas vidare inom studieförbundens ordinarie verksamheter med Folkbildningsförbundet som sammanhållande aktör. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Dala Arbetsrehab ekonomisk förening, FALUN Ungdomsresursen gör det omöjliga möjligt har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet vänder sig till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden och har försörjningsstöd. De flesta har andra problem är själva arbetslösheten; social problematik eller osynliga funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. Målet är att ungdomarna själva ska starta ett (eller flera) arbetsintegrerat socialt företag, främst inom grönyteskötsel men det kan även bli andra inriktningar beroende på ungdomarnas egna idéer. De ungdomar som inte vill ingå i något socialt företag kommer få stöd i att komma ut i andra arbeten eller studier. Metoden innehåller teoretisk och praktisk utbildning och coaching, och den kommer att anpassas individuellt till varje deltagare. Under projektets gång ska man ta fram en metodhandbok om socialt företagande för unga. Projektet ska leva vidare som ett (eller flera) arbetsintegrerat socialt företag som säljer tjänster till kommunen, företag, bostadsbolag och privatpersoner. Man ska även sälja platser för praktik och arbetsträning till kommunen och Arbetsförmedlingen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 5 (11)

6 Demokratipiloterna, STOCKHOLM Dynamo möjligheternas förlag har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Dynamo möjligheternas förlag är ett projekt som syftar till att vidga arbetsmarknaden för unga med främst med psykiska funktionsnedsättningar. Målet är att under projekttiden starta ett ungdomsdrivet förlag som ska drivas vidare i form av ett socialt företag efter projekttiden. Målgruppen är unga och unga vuxna med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är unga skribenter och författare, anhöriga till unga med funktionsnedsättning, förlagsbranschen, föreningsvärlden och allmänheten. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Ensamkommandes Förbund, MALMÖ OTTO- Vägen vidare har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 OTTO- Vägen vidare är ett projekt som ska drivas av ensamkommande unga för unga som kommer till Malmö med omnejd som ensamkommande asylsökande. Syftet med projektet är att Ensamkommandes förbund själva ska bli drivande i de verksamheter som vänder sig till målgruppen och successivt bygga upp en större självständighet som organisation och individer. Projektets aktiviteter styrs av målgruppens behov och intressen. Under projektet vill föreningen etablera flera utåtriktade samarbeten och skapa ett tydligare integrationsperspektiv. Efter projekttiden räknar föreningen med att kunna driva verksamheten vidare med lokaloch aktivitetsstöd från Malmö stad. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. RFSU Stockholm, STOCKHOLM Teckna ett upplysningsprojekt om relationer, sexualitet och kroppen har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Syftet med projektet är förbättra elevhälsan bland unga döva genom att erbjuda undervisning i sex och samlevnad som tar utgångspunkt i målgruppens situation samt skapa forum för döva ungdomar att reflektera kring kropp, sex och relationer. Projektet beräknar under en tvåårig projektperiod nå cirka 300 unga mellan år. Efter projekttiden ska ett teckenspråkigt metodmaterial samt ett antal teckenspråkiga informatörer ingå i RFSU:s utbud. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 6 (11)

7 Grunden i Malmö, MALMÖ Unga i Grunden har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Ungdomarna i föreningen Grunden i Malmö ska själva i samarbete med ovanstående organisationer bygga upp en ungdomssektion inom föreningen som ska drivas av unga människor med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet ska möjliggöra för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att själva få inflytande över besluten kring sin egen fritid och de egna aktiviteterna. Två fritidskonsulenter/coacher om vardera 25 % kommer inom ramen för sitt uppdrag i kommunen att finnas med i bakgrunden och stötta styrelsen och de medlemmar som är delaktiga i olika arbetsgrupper i föreningen. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Drömmen om det goda, STOCKHOLM Gymnasieelever lär ut stillhet hjälp till självhjälp på gymnasiet har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att rusta elever att själva kunna lära ut mindfulness till sina skolkamrater. I nuläget används föreningens mindfulnessmetoder på ett 80-tal skolor i Sverige. Med detta projekt vill föreningen ta klivet in i en ny fas, där eleverna själva med hjälp av en särskild verktygslåda och utbildning ska ansvara för genomförandet av metoderna i skolorna. Förhoppningen är att bygga upp ett system där tredjeårselever ska kunna utbilda första- och andraårselever, med stöd av föreningen i framtiden. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Afrosvenskarnas Riksförbund, STOCKHOLM Entreprenörskapsverkstaden har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att öka möjligheterna för afrosvenskar med funktionsnedsättningar att driva socialt företagande. Genom samarbete med det sociala företaget Ihop Ekonomisk förening, som drivs av afrosvenskar med funktionsnedsättning, ska deltagare i projektet utbildas både teoretiskt och praktiskt i hur man driver arbetsintegrerade sociala företag. Personerna i Ihop ekonomisk förening ska fungera som mentorer, utbildare och förebilder för deltagarna i projektet. Målet är att deltagarna ska starta egna arbetsintegrerade sociala företag med olika inriktningar, och att erfarenheterna från konceptet som tas fram ska leva vidare genom erfarenhetsspridning till andra utbildningar och/eller genom att utbildningen upphandlas på sikt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 7 (11)

8 IFK Falun Alpin, FALUN Anläggning av Skicrossbana har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Föreningen vill starta skicross för barn och ungdomar. Genom att anlägga en skicrossbana kommer barn och ungdomar att få möjlighet att prova på verksamheten bl.a. under friluftsdagar, och det kommer att finnas organiserad träning flera kvällar i veckan. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Vittsjö Vattenskidklubb, VITTSJÖ Ombyggnation av omklädesrum på fastigheten Hässleholm Vittsjö 74:1 i Hässleholms kommun har beviljats stöd med kronor Syftet är att föreningen vill satsa på verksamhet för flickor. Idag har föreningen endast ett omklädningsrum och genom byggnation av ett omklädningsrum till ska föreningen göra en särskild satsning på att få fler ungdomar aktiva, särskilt flickor, bl.a. genom att anordna ett särskilt tjejläger för juniorer. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Stiftelsen Bergmancenter, FÅRÖ Skaparverkstan på Fårö har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet har som syfte att bredda sin verksamhet och därmed nå nya målgrupper. Målet är att kunna etablera Bergmanscentrets olika verksamheter, som med projektets innehåll ska kunna erbjuda alla barn och unga skapande verksamhet. Projektet har två olika inriktningar. Skapande som läkande kraft är en lokal/regional verksamhet som vänder sig framförallt till tre specifika målgrupper; Ensamkommande flyktingbarn, barn och unga med funktionsnedsättningar samt barn och unga med erfarenheter av våld i nära relationer. Skaparverkstans Barnfilmfestival visar film producerad av barn och unga i Skaparverkstan på Fårö eller i verkstäder, museer, fritidsgårdar runt om i Sverige eller på egen hand. Festivalen är m.a.o. ett riksprojekt. Man kommer särskilt att vända sig till verksamheter med barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Efter projekttidens slut räknar man med att ha utvecklat och etablerat de två delarna och då kunna införliva dessa i sin ordinarie verksamhet. Lokalt/Regionalt/Riksprojekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. 8 (11)

9 Byrån mot diskriminering i Östergötland, NORRKÖPING Jag på nätet har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att stärka personer med kognitiva funktionsnedsättningar i användandet av sociala medier och öka kunskaperna om hur de kan identifiera, larma och anmäla om de blir utsatta för brott och kränkningar på nätet. Projektet syftar också till att motverka nätrelaterade brott mot målgruppen och förbättra bemötandet av och stödet till personer som utsätts. Den primära målgruppen för projektet är ungdomar och unga vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar. Den sekundära målgruppen är vuxna som möter målgruppen, till exempel skola, rättsväsendet, LSS, boenden, företrädare för ideella organisationer. Projktet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ska kunna användas i skola och daglig verksamhet. Vidare ska personer i målgruppens närhet erbjudas utbildningar för att bättre kunna stödja den som blir utsatt för trakasserier eller brott. Projektet genomförs på ett antal orter i Östergötland, det färdiga metodmaterialet ska spridas på nationell nivå. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kvinnors nätverk / Linnamottagningen, STOCKHOLM Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld ett pilotprojekt har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till förbättra kunskapen kring hedersrelaterat förtryck och våld, så att utsatta ungdomar ska kunna få bättre stöd och hjälp. Målet med projektet är att skapa en plattform för webbutbildning för yrkesverksamma inom i första hand socialtjänsten som möter ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Till webbplattformen ska det tas fram ett antal filmer kombinerat med föreläsningar samt möjlighet till handledning och uppföljning. Webbplattformen utvecklas i nära samarbete med ungdomar med egna erfarenheter av hedersrelaterat förtryck och våld och testats av ett antal pilotkommuner under projekttiden. Efter projekttiden ska webbutbildningen fortsatt erbjudas kommuner över hela Sverige. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka, våld, trakasserier och mobbning. Föreningen Plattform, JOHANNESHOV Design S har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Design Lab S är en designstudio/designlabb och pedagogisk verksamhet i Skärholmen. Den har pågått som pilot sedan januari 2013 och nu söker föreningen medel från Arvsfonden för att etablera och utveckla konceptet. Projektet riktar sig till barn i åldrarna 9-13 år, huvudsakligen i Skärholmen. I labbet får barnen experimentera med konst/design, möta nya förebilder och bredda perspektivet vad gäller egenskaper kopplat till kön, etnicitet och ålder samt i förlängningen även med sig själva. Verksamheten kommer att ske genom studiecirklar, drop-in Open Lab på helger, lovverksamhet, workshops, skolbesök osv. Projektet har tänkt bygga upp ett samarbete med designhögskolorna genom att låta studenter verka i labbet med egna 9 (11)

10 projekt och idéer samt att låta projektets målgrupp göra studiebesök på skolorna. Ett samarbete med en fritidsverksamhet är etablerat och projektet kommer varje vecka bedriva aktiviteter med barn som besöker labbet tillsammans med sin fritidspedagog. Projektet består även av två andra delar, Design Company S som är en mobil shop/utställning samt Design Arkiv S där deltagarna samlar in ett arkiv över konstprodukter och historier från Skärholmen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Lundsbrunns samhällsförening, LUNDSBRUNN Lundsbrunns Rymdcenter har beviljats stöd med kronor år 1 av 1 Barn och ungdomsgruppen vid Lundsbrunns Samhällsförening i Götene kommun har en vision om ett framtida rymdcenter, med verksamhet inom kulturområdet, i ortens bygdegård. Under två års tid har ca 30 barn och ungdomar arbetat aktivt och kontinuerligt med att ta fram idéer och underlag. Nu söker föreningen medel från Arvsfonden för att göra en handlingsinriktad projektering där barn och unga i åldrarna 9-15 år leder planarbetet med hjälp av en arkitekt. Upplägget är att barn och ungdomar, tillsammans med arkitekten, deltar i design- och skissarbete, rymdworkshops samt dokumentation. Genom projektet får barn och unga insyn i allt det arbete som berör en ombyggnation såsom analys, skisser, rumsutformning, planritning, bygglov, kommunalt beslutsfattande, ansökan om medel hos statlig myndighet osv. Tanken är att bygdegården på sikt ska byggas om till ett rymdcenter. Det som ska göras i huset ska stimulera barns och ungas inre rymd såsom självkänsla, drömmar, fantasi, kreativitet och känsloliv. Symboliken av den yttre rymden kommer att byggas in i bygdegården genom öppna taklösningar, glasfönster i tak och genom nya bild- ljud- och ljuslösningar. På så sätt får man in frågor som berör rymden, universum och astrologi i barnens kulturverksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Ung i X-Cons Stockholm, STOCKHOLM Process Kedjan i Kriminalvården har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Föreningen har under tre års tid tagit fram en coachingmodell som följer ungdomar år, som årligen döms till sluten ungdomsvård (Statens Institutionsstyrelse) för grövre brott och som går igenom hela kedjan av insatser från polisgripande till frigivning. Modellen är ett komplement för ungdomarnas rehabilitering tillbaka till samhället, med specifikt fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ utveckling. Nu söker föreningen stöd för att vidareutveckla coachingmodellen till att även innefatta unga vuxna, år, som riskerar att dömas till straffpåföljd inom Kriminalvården Regionalt/Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 10 (11)

11 Föreningen Centralasiengrupperna, MALMÖ Vardagens civilkurage har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektets syfte är att skapa möjligheter för unga personer, år, att lära sig och bemästra en bred form av civilkurage som går att applicera på en mängd olika livssituationer som präglas av förtryck, ojämlikhet, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld. I projektet ska det utvecklas en pedagogisk metod i demokratiskt civilkurage där unga personer kan träna och experimentera olika tekniker. Lokalt/ Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Romska Ungdomsförbundet (RUF), MALMÖ Unga romska hälsoinspiratörer har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att utbilda 10 unga romska hälsoinspiratörer som under projektets gång ska ges möjlighet att utbilda fler unga romer för att på så sätt sprida effekterna och få igång fler hälsofrämjande initiativ. Inspiratörerna ska sedan samarbeta med kommuner och regionen i Skåne läns hälsoansvariga för att bättre kunna stödja lokala föreningars insatser för en förbättrad hälsa för målgruppen. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Islamiska Förbundet i Järva, SPÅNGA WAANO har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektets syfte är att medvetandegöra främst unga om konsekvenserna av att ansluta sig till en våldsbejakande islamistisk rörelse på ett sätt som leder till att ungdomar på sikt väljer en annan väg samt att minimera skadorna och erbjuda hjälp och stöd om den unge redan anslutit sig eller behöver stöd efter att ha deltagit i strid i Syrien, Irak och Somalien. Detta ska göras genom att stärka dels unga och deras familjers förmåga att motverka radikalisering genom familjeterapeutiska åtgärder, dels civilsamhällets organisationer i främst Järvaområdet att utveckla gräsrotsledda initiativ samt bygga ett motståndskraftigt partnerskap mellan kommun, landsting, polis och civilsamhället för att förebygga och känna igen tecken på radikalisering. Lokalt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning 11 (11)

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Anhörigstöd 2015 och framåt!

Anhörigstöd 2015 och framåt! Hur behöver stödet och de olika verksamheterna se ut för att anhöriga och närstående ska kunna känna att de har kontroll över sina egna liv? Anhörigstöd och framåt! Utveckling av anhörigstödet för personer

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2015 I juni fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 27,5 miljoner kronor. Stiftelsen Hörjelgården,

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet

Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Till dig som är yrkesverksam inom hjälpmedelsområdet Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan

IHF Konferens. SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap. Föreläsningen. Samverkan SUF Kunskapscentrum Samverkan Utveckling - Föräldraskap Uppsala läns kommuner, Landstinget, Regionförbundet och FUB IHF Konferens Norrköping 9 september, 2010 Stöd till barn och föräldrar i familjer där

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad?

TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? ANHÖRIGSTÖD INFORMATION OCH STÖD TILL DIG SOM VÅRDAR EN ANHÖRIG ANHÖRIGSTÖD 2 TILL DIG SOM ÄR ANHÖRIG ELLER NÄRSTÅENDE Har du en anhörig eller närstående som är sjuk, gammal eller funktionshindrad? Du

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010.

Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. Utvärdering gällande Tuff-utbildningen hos Kulturföreningen m.i.m, genomförd inom ramen för Projektet TAkk för språket hösten 2010. 1. Bakgrund Under våren 2010 samtalade personal på Teckenspråksutbildningen

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti i Helsingborg har etablerat sig som en trovärdig aktör dit individer såväl som organisationer, företag,

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Kurser föreläsningar & konferenser

Kurser föreläsningar & konferenser Kurser föreläsningar & konferenser Information och verktyg för att förstå och stödja de sköraste flickorna Att förstå och hantera psykisk skörhet är bland det svåraste en förälder kan ställas inför. Samarbete

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015

UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Eskilstuna kommun Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-01 UPPDRAGSBESKRIVNING BOSTAD MED SA RSKILD SERVICE ENLIGT LSS 2015 Bostad med särskild service enligt LSS Innehåll 1. Beskrivning av uppdragen... 3 Enheten

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa

Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Projektets uppdrag: Att uppmärksamma och motarbeta diskriminering av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) eller psykisk ohälsa Samarbetspartners: Sveriges Kommuner och Landsting,

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Sävsjöviks förstärkta familjehem

Sävsjöviks förstärkta familjehem Sävsjöviks förstärkta familjehem Vi erbjuder familjehemsvård för vuxna personer med missbruk och / eller kriminalitet. Vår målgrupp är företrädesvis Individer med konstaterad eller misstänkt neuropsykiatrisk

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.

Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. På din sida Föreningar för dig som har erfarenhet av psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning. Information och kontaktuppgifter för patienter, närstående och medarbetare. Plats för egna anteckningar

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

Projektet Unga i Huset

Projektet Unga i Huset 1 2 Projektet drivs av med delfinansiering av i Jämtlands Län. 3 Delrapport 1 Datum 1 september 2012 31 januari 2013 2013-02-27 Projektet erbjuder 10-20 arbetsträningsplatser i Gamla Tingshuset för unga

Läs mer

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK

PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK PEDAGOGISKT MATERIAL OM BROTT I NÄRA RELATIONER OCH HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Det kan vara svårt att prata om svartsjuka och våld i nära relationer. Vad är okej och inte i en relation? Vad kan

Läs mer

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb

HANDIKAPP FÖRBUNDEN. Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb HANDIKAPP FÖRBUNDEN Sundbyberg 2015-06-22 Dnr.nr: A2015/ 881/A Vår referens: Mikael Klein/ Sofia Karlsson Arbetsmarknadsdepartementet Remissvar: Matchningsanställningen - nya vägar till jobb Handikappförbunden

Läs mer

uidenpsykiatriguidenp

uidenpsykiatriguidenp sykiatriguidenpsykiatri uidenpsykiatriguidenp ykiatriguidenpsykiatrig idenpsykiatriguidenpsy iatriguidenpsykiatrigui enpsykiatriguidenpsyki Psykiatriguiden Denna broschyr är till för dig som är psykiskt

Läs mer

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D)

Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Stockholm 2015-06-10 Arbetsmarknadsdepartementet Mäster Samuelsgatan 70 111 21 Stockholm Remissvar matchningsanställningar (A 2014: D) Bakgrunden till förslaget är regeringens beslut att tillsätta en särskild

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering

SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering SAMMANFATTNING I skuggan av hög arbetslöshet - Om flykting- och anhöriginvandrares arbetsmarknadsetablering Författare: Ulrika Vedin SAMMANFATTNING Denna rapport fördjupar flera sidor av frågan om nyanlända

Läs mer

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn

Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Föräldrar med kognitiva svårigheter och deras barn Utbildningsdag Tierp 22 okt 2012 LYDIA SPRINGER SANDRA MELANDER lydia.springer@lul.se sandra.melander@lul.se Projektet finansieras av: SUF-Kunskapscentrum

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt

Om CARPE och YRKESKRAVEN. Projekt Om CARPE och YRKESKRAVEN Projekt Varför startades projekt Carpe? Funktionshinderområdet är litet i varje kommun men för brett för att varje enskild kommun ska klara av att fylla kompetensbehovet. För att

Läs mer

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9

ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 ADOLFSBERGSSKOLAN 7-9 TRYGGHETSPLAN 2013/2014 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Adolfsbergsskolan 7-9 Innehållsförteckning: Inledning s. 1 Visioner för barn i Örebro kommun Ny lagstiftning

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST

KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST KULTUR I VÅRD OCH OMSORG LÄTTLÄST Kulturrådet, Box 7843, 103 98 Stockholm Besök: Långa raden 4, Skeppsholmen Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 Webbplats: www.kulturradet.se Illustration omslag: Lehån

Läs mer

En handbok för chefer och personalansvariga

En handbok för chefer och personalansvariga Att synliggöra yrkesverksamma anhöriga på din arbetsplats En sammanfattning av: En handbok för chefer och personalansvariga Arbetsgivare för anhöriga, Sverige - Medlem i det internationella nätverket Employers

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48

Slutrapport. Sounds and Voices digital delaktighet via. webradio. Fanzingo/Radio Totalnormal. Mobiltelefon 0736 70 72 48 Slutrapport Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Sounds and Voices digital delaktighet via webradio Fanzingo/Radio Totalnormal Bodil Lundmark

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se

Inom hedersrelaterat förtryck och våld. www.tris.se info@tris.se Inom hedersrelaterat förtryck och våld TRIS erbjuder bland annat: Föreläsningar och utbildningar om hedersrelaterat förtryck och våld Studiebesök och kommer ut och presenterar vår verksamhet Konsultation

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015

Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Unescopilot nr 3: Våldsbejakande extremism- april 2015 Beyron Ahxner Projektledare, trygghetsamordnare Botkyrka kommun Bakgrund Diskussionen påbörjades för ca 3 år sedan. Botkyrkas tankar och inriktning

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Hedersrelaterad brottslighet

Hedersrelaterad brottslighet LÄRARHANDLEDNING Hedersrelaterad brottslighet Illustration: Anders Worm Innehåll Lärarhandledning för en fallstudie om vad som händer när en närstående slår eller utsätter en familjemedlem för andra sorters

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning

EN KOMMUN FÖR ALLA. Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning w EN KOMMUN FÖR ALLA Policy för att undanröja hinder för personer med funktionsnedsättning Framtagen i samråd med Rådet för funktionshinderfrågor och handikappföreningar i Skövde kommun. Beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun

Anhörigstöd. i Älvdalens kommun Anhörigstöd i Älvdalens kommun Ett stöd betyder så mycket vi finns till för dig! De allra flesta ställer upp när någon behöver hjälp. Ofta är det självklart att hjälpa en kär vän, ett sjukt barn, en gammal

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan.

Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Årsredovisning av åtagande inom strategisk plan. Tillväxt Karlstads kommun ska ha god planberedskap för bostäder och verksamhetsmark samt skapa attraktiva boendemiljöer med blandad bebyggelse. Kommunens

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2011

ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2011 ARVSFONDEN NYA PROJEKT DECEMBER 2011 I december 2011 delade Arvsfonden ut drygt 80 miljoner kronor till 68 projekt. Av dessa var 18 projekt nya och fick dela på 19,7 miljoner kronor. Nya projekt december

Läs mer

ANHÖRIGPLAN 2012-2015

ANHÖRIGPLAN 2012-2015 ANHÖRIGPLAN 2012-2015 INLEDNING Anhörigplanen för Svedala kommun 2012-2015 är kommunens plattform för anhörigstödet. Planen ska ses som ett uttryck för den politiska synen på verksamheten, övergripande

Läs mer