ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015"

Transkript

1 ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 I februari fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor. Tibro Sportfiskeklubb, SKÖVDE Nybyggnation av klubbhus samt tillgänglighetsanpassning på del av fastigheterna Sånna 1:2 och Kylvanäset 1:2 i Tibro kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Tibro Sportfiskeklubb avser att bygga en kombinerad klubb/värmestuga med tillgänglighetsanpassad toalett i anslutning till sjön Örlen i Tibro kommun. Stugan är en förutsättning för att funktionsnedsatta ska kunna delta i verksamheten fullt ut, stugan ska också användas för lektioner, utbildningar och samlingar för barn och ungdomar. Verksamheten kommer att drivas i samarbete med Socialförvaltningen i Tibro kommun. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Mallbackens IF, SUNNE Ny-/tillbyggnation av klubb- och aktivitetshus på fastigheten Åsegård 1:293 i Sunne kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Mallbackens IF vill tillsammans med lokala samarbetsorganisationer bygga om och till en samlingslokal intill Mallbackens Idrottsplats i Lysvik för att skapa en samlingspunkt för bygdens ungdomar och föreningsliv, vilket idag saknas. Mål och syfte kan sammanfattas i inkludering, att alla barn och ungdomar ges möjlighet att delta i verksamheten på samma villkor och efter var och ens förutsätningar. I projektet ingår omklädningsrum, samlingslokal till olika aktiviteter. Exempelvis fotboll, frisbee, löpning och orientering. Projektet skapar dessutom förutsättningar för lägerverksamhet, föreningsträffar och kurser etc. Mallbacken IF ska dessutom, när aktivitetshuset står klart, starta upp en helt ny racketsektion. I den ska bordtennis och badminton finnas till att börja med och det blir helt ny verksamhet på orten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 1 (11)

2 Avans Sportklubb, LULEÅ Nybyggnation av träningslokal samt tillbyggnad och handikappanpassning av existerande klubbhus på fastigheten Avan 24:7 i Luleå kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Föreningen vill med projektet göra en tillbyggnad på befintligt hus för att anlägga ett gym. Avans Sportklubb i Avan bedriver barn och ungdomsidrott och har länge haft en önskan och behov att utveckla sin verksamhet med kompletterande träningsmöjligheter. Verksamheter som bedrivs idag är basket, ishockey samt motionsverksamhet såsom gymnastik, innebandy, skidor och ridning. För att träna på gym måste medlemmar åka till Boden eller Luleå ca 2 mil bort. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Clowner utan Gränser, STOCKHOLM Cirkus för alla barns rättigheter har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Clowner utan Gränser har sin kärnverksamhet i olika delar av världen där barn har fått fly från krig och katastrofer. I detta projekt är målgruppen skolbarn i Sverige mellan 6-11 år. Ett metodmaterial ska framställas som bygger på barnkonventionen och flyktingskap och en föreställning skapas där dialog och workshops med barnen ingår. En öppen webbaserad sida kommer att finnas där metodmaterial och information kan laddas ner. Målet med projektet är att öka kunskap och engagemang hos barn för andra barn på ett roligt, pedagogiskt och kreativt sätt. Projektet ska genomföras i skolor i tre städer varje projektår med start i Stockholm, Halmstad och Sundsvall. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Sensus Studieförbund, region Uppsala-Härnösand, UPPSALA Kometmammor har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Organisationen vill utforma en verksamhet för föräldrautbildning som särskilt vänder sig till före detta missbrukande kvinnor där en andel även har beroendetillstånd i kombination med neuropsykiatriska diagnoser. Projektet kommer att använda sig av utbildningsprogrammet KOMET. En gemensam mötesplats kommer att erbjudas och en lots/coachtjänst utvecklas. Projektet kommer också att utveckla stöd till unga nyblivna mammor. Målet är att etablera kontakt med minst 20 mammor och deras barn under projekttiden. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. 2 (11)

3 Ausås scoutkår, ÄNGELHOLM Tillbyggnation och tillgänglighetsanpassning av scoutstuga på fastigheten Ausås 7:23 i Ängelholms kommun har beviljats stöd med för år 1 av 1 Ausås scoutkår vill bygga till och tillgänglighetsanpassa sin scoutstuga för att kunna utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Kåren har haft en försöksverksamhet med ett mindre antal personer från målgruppen, men genom att lokalerna inte är anpassade begränsas aktiviteterna och gör att alla som vill inte kan delta. Samarbetspartners är Handikappidrottsklubben Kick Off och gruppboenden i Ängelholms kommun. Planerad verksamhet är bland annat öppna aktiviteter specifikt för gruppboenden, integrerad verksamhet för unga med funktionsnedsättning som kan ingå i ordinarie scoutgrupper samt läger utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. Lokalen kommer även vara tillgänglig andra föreningar, som till exempel FUB Ängelholm och fotbollsklubben Salamis IK. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alzheimerföreningen Sverige, LUND Downs syndrom och demenssymtom av Alzheimertyp har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet avser att kartlägga behoven för personer med Downs syndrom som har demenssymptom av Alzheimertyp för att kunna bygga upp fungerande stödfunktioner för målgruppen. Alzheimerföreningen i Sverige och Svenska Downföreningen ska i samarbete med vården ta fram informations- och utbildningsmaterial för vårdpersonal och anhöriga samt utbilda vårdpersonalen kring anpassade vård och stödformer för målgruppen. Efter projektslut ska deltagande samarbetsorganisationer använda sig av materialet och sprida det vidare i sina nätverk. Ambitionen är också att föreningarna efter projektslut ska fortsätta utbilda vårdpersonalen. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Mun och halscancerföreningen i Stockholm, STOCKHOLM Rehabiliteringsprojektet för munhålecanceropererade o laryngektomerade i Stockholms och Gotlands län har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att ge munhåle- och cancerbehandlade personer i Stockholm och Gotlands län samt deras anhöriga stöd, hjälp och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Rehabilitering sker från diagnos till avslutad behandling och eftervård genom en ny kedja av rehabiliteringsinsatser av information, samtalsgrupper för anhöriga och patienter, uppsamlingsmöten och återkoppling. Projektet sker i samverkan med nya cancerpatienter, anhöriga, före detta patienter samt vårdpersonal. Efter projektslut ska patientföreningarna och vården fortsätta samverkan i enlighet med den modell som tas fram i projektet. Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 3 (11)

4 Afasiföreningen i Stockholms län, STOCKHOLM Stroke/Hjärnskadeforum har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektets mål är att genom fördjupad samverkan mellan befintliga formella och informella vårdgivare samt berörda intresseorganisationer, underlätta för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående att få tillgång till det stöd och den rehabilitering som behövs i olika skeden i livet. Projektet syftar till att skapa ett organiserat forum för samverkan mellan olika relevanta aktörer vad gäller stöd och rehabilitering för personer med stroke och förvärvad hjärnskada. Efter projektslut ska berörda instanser finansiera verksamheten.regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län, UPPSALA Forum för brukarinflytande i Uppsala län har beviljats stöd kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ökat brukarinflytande på vård och omsorg på individ-verksamhets och organisationsnivå genom att hitta nya former och metoder för brukarinflytande. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter, vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar, barn/unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga till målgruppen samt verksamheter som bedrivs i kommun eller landstingsregi eller på uppdrag av dessa. Efter projektslut ska kontaktpersoner i kommun och landsting ansvara för fortsatt utveckling på det lokala planet samt erfarenhetsutbyte inom länet. Brukarorganisationerna kommer också att driva utvecklingen vidare med stöd av de samverkansformer som skapats under projekttiden. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Europeiskt Teckenspråkscenter, ÖREBRO Merit projekt har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att skapa ett webbaserat individanpassat undervisningsmaterial på teckenspråk för att underlätta för elever med språkstörning, hörselskadade samt andra hörande ungdomar med språksvårigheter att tillgodogöra sig meritpoäng i ämnet svenskt teckenspråk. Materialet ska länkas till konkreta kursmål såsom teckenspråk för hörande eller delar av kurser i svenska som andra språk och ska finnas tillgängligt på en webbplats. Materialet ska kunna användas även på skolor i Sverige där teckenspråkskunnig personal saknas. Efter projektslut kommer materialet att förvaltas av Europeiskt Teckenspråkigt Centrum. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 4 (11)

5 Folkbildningsförbundet, STOCKHOLM Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Folkbildningsförbundet ska ta fram, pröva och implementera ett system för att validera (dvs kartlägga, dokumentera, värdera och certifiera) den kompetens unga människor får genom engagemang eller deltagande i ideella organisationer. Syftet är att öka målgruppens möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. Om deras kompetens synliggörs så kan den bättre tas tillvara av arbetslivet. Målet är att ta fram en modell för att kunna validera generella kompetenser för arbetslivet, utbilda minst 90 handledare från olika studieförbund och validera ca 2600 ungdomar under projekttiden. Flertalet av dem ska ha gått till arbete eller utbildning tre månader efter valideringen. Målgrupp är ungdomar mellan år som står en bit från arbetsmarknaden och som finns inom studieförbund eller andra organisationer som har koppling dit. Det är ungdomar som saknar den vanliga kompetensen, t.ex. gymnasieutbildning, men som har fått kompetenser på andra sätt. Efter projekttiden kommer verksamheten att drivas vidare inom studieförbundens ordinarie verksamheter med Folkbildningsförbundet som sammanhållande aktör. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Dala Arbetsrehab ekonomisk förening, FALUN Ungdomsresursen gör det omöjliga möjligt har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet vänder sig till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden och har försörjningsstöd. De flesta har andra problem är själva arbetslösheten; social problematik eller osynliga funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. Målet är att ungdomarna själva ska starta ett (eller flera) arbetsintegrerat socialt företag, främst inom grönyteskötsel men det kan även bli andra inriktningar beroende på ungdomarnas egna idéer. De ungdomar som inte vill ingå i något socialt företag kommer få stöd i att komma ut i andra arbeten eller studier. Metoden innehåller teoretisk och praktisk utbildning och coaching, och den kommer att anpassas individuellt till varje deltagare. Under projektets gång ska man ta fram en metodhandbok om socialt företagande för unga. Projektet ska leva vidare som ett (eller flera) arbetsintegrerat socialt företag som säljer tjänster till kommunen, företag, bostadsbolag och privatpersoner. Man ska även sälja platser för praktik och arbetsträning till kommunen och Arbetsförmedlingen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 5 (11)

6 Demokratipiloterna, STOCKHOLM Dynamo möjligheternas förlag har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Dynamo möjligheternas förlag är ett projekt som syftar till att vidga arbetsmarknaden för unga med främst med psykiska funktionsnedsättningar. Målet är att under projekttiden starta ett ungdomsdrivet förlag som ska drivas vidare i form av ett socialt företag efter projekttiden. Målgruppen är unga och unga vuxna med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är unga skribenter och författare, anhöriga till unga med funktionsnedsättning, förlagsbranschen, föreningsvärlden och allmänheten. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Ensamkommandes Förbund, MALMÖ OTTO- Vägen vidare har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 OTTO- Vägen vidare är ett projekt som ska drivas av ensamkommande unga för unga som kommer till Malmö med omnejd som ensamkommande asylsökande. Syftet med projektet är att Ensamkommandes förbund själva ska bli drivande i de verksamheter som vänder sig till målgruppen och successivt bygga upp en större självständighet som organisation och individer. Projektets aktiviteter styrs av målgruppens behov och intressen. Under projektet vill föreningen etablera flera utåtriktade samarbeten och skapa ett tydligare integrationsperspektiv. Efter projekttiden räknar föreningen med att kunna driva verksamheten vidare med lokaloch aktivitetsstöd från Malmö stad. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. RFSU Stockholm, STOCKHOLM Teckna ett upplysningsprojekt om relationer, sexualitet och kroppen har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Syftet med projektet är förbättra elevhälsan bland unga döva genom att erbjuda undervisning i sex och samlevnad som tar utgångspunkt i målgruppens situation samt skapa forum för döva ungdomar att reflektera kring kropp, sex och relationer. Projektet beräknar under en tvåårig projektperiod nå cirka 300 unga mellan år. Efter projekttiden ska ett teckenspråkigt metodmaterial samt ett antal teckenspråkiga informatörer ingå i RFSU:s utbud. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 6 (11)

7 Grunden i Malmö, MALMÖ Unga i Grunden har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Ungdomarna i föreningen Grunden i Malmö ska själva i samarbete med ovanstående organisationer bygga upp en ungdomssektion inom föreningen som ska drivas av unga människor med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet ska möjliggöra för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att själva få inflytande över besluten kring sin egen fritid och de egna aktiviteterna. Två fritidskonsulenter/coacher om vardera 25 % kommer inom ramen för sitt uppdrag i kommunen att finnas med i bakgrunden och stötta styrelsen och de medlemmar som är delaktiga i olika arbetsgrupper i föreningen. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Drömmen om det goda, STOCKHOLM Gymnasieelever lär ut stillhet hjälp till självhjälp på gymnasiet har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att rusta elever att själva kunna lära ut mindfulness till sina skolkamrater. I nuläget används föreningens mindfulnessmetoder på ett 80-tal skolor i Sverige. Med detta projekt vill föreningen ta klivet in i en ny fas, där eleverna själva med hjälp av en särskild verktygslåda och utbildning ska ansvara för genomförandet av metoderna i skolorna. Förhoppningen är att bygga upp ett system där tredjeårselever ska kunna utbilda första- och andraårselever, med stöd av föreningen i framtiden. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Afrosvenskarnas Riksförbund, STOCKHOLM Entreprenörskapsverkstaden har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att öka möjligheterna för afrosvenskar med funktionsnedsättningar att driva socialt företagande. Genom samarbete med det sociala företaget Ihop Ekonomisk förening, som drivs av afrosvenskar med funktionsnedsättning, ska deltagare i projektet utbildas både teoretiskt och praktiskt i hur man driver arbetsintegrerade sociala företag. Personerna i Ihop ekonomisk förening ska fungera som mentorer, utbildare och förebilder för deltagarna i projektet. Målet är att deltagarna ska starta egna arbetsintegrerade sociala företag med olika inriktningar, och att erfarenheterna från konceptet som tas fram ska leva vidare genom erfarenhetsspridning till andra utbildningar och/eller genom att utbildningen upphandlas på sikt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 7 (11)

8 IFK Falun Alpin, FALUN Anläggning av Skicrossbana har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Föreningen vill starta skicross för barn och ungdomar. Genom att anlägga en skicrossbana kommer barn och ungdomar att få möjlighet att prova på verksamheten bl.a. under friluftsdagar, och det kommer att finnas organiserad träning flera kvällar i veckan. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Vittsjö Vattenskidklubb, VITTSJÖ Ombyggnation av omklädesrum på fastigheten Hässleholm Vittsjö 74:1 i Hässleholms kommun har beviljats stöd med kronor Syftet är att föreningen vill satsa på verksamhet för flickor. Idag har föreningen endast ett omklädningsrum och genom byggnation av ett omklädningsrum till ska föreningen göra en särskild satsning på att få fler ungdomar aktiva, särskilt flickor, bl.a. genom att anordna ett särskilt tjejläger för juniorer. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Stiftelsen Bergmancenter, FÅRÖ Skaparverkstan på Fårö har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet har som syfte att bredda sin verksamhet och därmed nå nya målgrupper. Målet är att kunna etablera Bergmanscentrets olika verksamheter, som med projektets innehåll ska kunna erbjuda alla barn och unga skapande verksamhet. Projektet har två olika inriktningar. Skapande som läkande kraft är en lokal/regional verksamhet som vänder sig framförallt till tre specifika målgrupper; Ensamkommande flyktingbarn, barn och unga med funktionsnedsättningar samt barn och unga med erfarenheter av våld i nära relationer. Skaparverkstans Barnfilmfestival visar film producerad av barn och unga i Skaparverkstan på Fårö eller i verkstäder, museer, fritidsgårdar runt om i Sverige eller på egen hand. Festivalen är m.a.o. ett riksprojekt. Man kommer särskilt att vända sig till verksamheter med barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Efter projekttidens slut räknar man med att ha utvecklat och etablerat de två delarna och då kunna införliva dessa i sin ordinarie verksamhet. Lokalt/Regionalt/Riksprojekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. 8 (11)

9 Byrån mot diskriminering i Östergötland, NORRKÖPING Jag på nätet har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att stärka personer med kognitiva funktionsnedsättningar i användandet av sociala medier och öka kunskaperna om hur de kan identifiera, larma och anmäla om de blir utsatta för brott och kränkningar på nätet. Projektet syftar också till att motverka nätrelaterade brott mot målgruppen och förbättra bemötandet av och stödet till personer som utsätts. Den primära målgruppen för projektet är ungdomar och unga vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar. Den sekundära målgruppen är vuxna som möter målgruppen, till exempel skola, rättsväsendet, LSS, boenden, företrädare för ideella organisationer. Projktet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ska kunna användas i skola och daglig verksamhet. Vidare ska personer i målgruppens närhet erbjudas utbildningar för att bättre kunna stödja den som blir utsatt för trakasserier eller brott. Projektet genomförs på ett antal orter i Östergötland, det färdiga metodmaterialet ska spridas på nationell nivå. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kvinnors nätverk / Linnamottagningen, STOCKHOLM Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld ett pilotprojekt har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till förbättra kunskapen kring hedersrelaterat förtryck och våld, så att utsatta ungdomar ska kunna få bättre stöd och hjälp. Målet med projektet är att skapa en plattform för webbutbildning för yrkesverksamma inom i första hand socialtjänsten som möter ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Till webbplattformen ska det tas fram ett antal filmer kombinerat med föreläsningar samt möjlighet till handledning och uppföljning. Webbplattformen utvecklas i nära samarbete med ungdomar med egna erfarenheter av hedersrelaterat förtryck och våld och testats av ett antal pilotkommuner under projekttiden. Efter projekttiden ska webbutbildningen fortsatt erbjudas kommuner över hela Sverige. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka, våld, trakasserier och mobbning. Föreningen Plattform, JOHANNESHOV Design S har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Design Lab S är en designstudio/designlabb och pedagogisk verksamhet i Skärholmen. Den har pågått som pilot sedan januari 2013 och nu söker föreningen medel från Arvsfonden för att etablera och utveckla konceptet. Projektet riktar sig till barn i åldrarna 9-13 år, huvudsakligen i Skärholmen. I labbet får barnen experimentera med konst/design, möta nya förebilder och bredda perspektivet vad gäller egenskaper kopplat till kön, etnicitet och ålder samt i förlängningen även med sig själva. Verksamheten kommer att ske genom studiecirklar, drop-in Open Lab på helger, lovverksamhet, workshops, skolbesök osv. Projektet har tänkt bygga upp ett samarbete med designhögskolorna genom att låta studenter verka i labbet med egna 9 (11)

10 projekt och idéer samt att låta projektets målgrupp göra studiebesök på skolorna. Ett samarbete med en fritidsverksamhet är etablerat och projektet kommer varje vecka bedriva aktiviteter med barn som besöker labbet tillsammans med sin fritidspedagog. Projektet består även av två andra delar, Design Company S som är en mobil shop/utställning samt Design Arkiv S där deltagarna samlar in ett arkiv över konstprodukter och historier från Skärholmen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Lundsbrunns samhällsförening, LUNDSBRUNN Lundsbrunns Rymdcenter har beviljats stöd med kronor år 1 av 1 Barn och ungdomsgruppen vid Lundsbrunns Samhällsförening i Götene kommun har en vision om ett framtida rymdcenter, med verksamhet inom kulturområdet, i ortens bygdegård. Under två års tid har ca 30 barn och ungdomar arbetat aktivt och kontinuerligt med att ta fram idéer och underlag. Nu söker föreningen medel från Arvsfonden för att göra en handlingsinriktad projektering där barn och unga i åldrarna 9-15 år leder planarbetet med hjälp av en arkitekt. Upplägget är att barn och ungdomar, tillsammans med arkitekten, deltar i design- och skissarbete, rymdworkshops samt dokumentation. Genom projektet får barn och unga insyn i allt det arbete som berör en ombyggnation såsom analys, skisser, rumsutformning, planritning, bygglov, kommunalt beslutsfattande, ansökan om medel hos statlig myndighet osv. Tanken är att bygdegården på sikt ska byggas om till ett rymdcenter. Det som ska göras i huset ska stimulera barns och ungas inre rymd såsom självkänsla, drömmar, fantasi, kreativitet och känsloliv. Symboliken av den yttre rymden kommer att byggas in i bygdegården genom öppna taklösningar, glasfönster i tak och genom nya bild- ljud- och ljuslösningar. På så sätt får man in frågor som berör rymden, universum och astrologi i barnens kulturverksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Ung i X-Cons Stockholm, STOCKHOLM Process Kedjan i Kriminalvården har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Föreningen har under tre års tid tagit fram en coachingmodell som följer ungdomar år, som årligen döms till sluten ungdomsvård (Statens Institutionsstyrelse) för grövre brott och som går igenom hela kedjan av insatser från polisgripande till frigivning. Modellen är ett komplement för ungdomarnas rehabilitering tillbaka till samhället, med specifikt fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ utveckling. Nu söker föreningen stöd för att vidareutveckla coachingmodellen till att även innefatta unga vuxna, år, som riskerar att dömas till straffpåföljd inom Kriminalvården Regionalt/Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 10 (11)

11 Föreningen Centralasiengrupperna, MALMÖ Vardagens civilkurage har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektets syfte är att skapa möjligheter för unga personer, år, att lära sig och bemästra en bred form av civilkurage som går att applicera på en mängd olika livssituationer som präglas av förtryck, ojämlikhet, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld. I projektet ska det utvecklas en pedagogisk metod i demokratiskt civilkurage där unga personer kan träna och experimentera olika tekniker. Lokalt/ Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Romska Ungdomsförbundet (RUF), MALMÖ Unga romska hälsoinspiratörer har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att utbilda 10 unga romska hälsoinspiratörer som under projektets gång ska ges möjlighet att utbilda fler unga romer för att på så sätt sprida effekterna och få igång fler hälsofrämjande initiativ. Inspiratörerna ska sedan samarbeta med kommuner och regionen i Skåne läns hälsoansvariga för att bättre kunna stödja lokala föreningars insatser för en förbättrad hälsa för målgruppen. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Islamiska Förbundet i Järva, SPÅNGA WAANO har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektets syfte är att medvetandegöra främst unga om konsekvenserna av att ansluta sig till en våldsbejakande islamistisk rörelse på ett sätt som leder till att ungdomar på sikt väljer en annan väg samt att minimera skadorna och erbjuda hjälp och stöd om den unge redan anslutit sig eller behöver stöd efter att ha deltagit i strid i Syrien, Irak och Somalien. Detta ska göras genom att stärka dels unga och deras familjers förmåga att motverka radikalisering genom familjeterapeutiska åtgärder, dels civilsamhällets organisationer i främst Järvaområdet att utveckla gräsrotsledda initiativ samt bygga ett motståndskraftigt partnerskap mellan kommun, landsting, polis och civilsamhället för att förebygga och känna igen tecken på radikalisering. Lokalt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning 11 (11)

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi Program» Plan Policy Riktlinjer Regler Motverka i Borås Stad Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter och metoder i riktning

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer

Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism. Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti Styrdokumentstyp: Riktlinjer Handlingsplan mot Våldsbejakande extremism Antagen av Kommunstyrelsen 22 augusti 2016 Styrdokumentstyp: Riktlinjer Dnr 2/6 Innehållsförteckning Bakgrund och inriktning på arbetet... 3 Generella förebyggande

Läs mer

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131

Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning. Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Politiskt program med åtgärder för personer med funktionsnedsättning Antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19, 131 Bakgr und Programmet vänder sig till personer med funktionsnedsättning. Det kan bland annat

Läs mer

Lika Unikas skolplattform

Lika Unikas skolplattform Lika Unikas skolplattform Fastställd vid Lika Unikas styrelse 23 november 2016. 1. Lika Unikas vision Vi ska ha en skola med höga ambitioner där målet är största möjliga akademiska och sociala utveckling

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn

Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringsbeslut II:3 2014-08-21 S2012/275/FST (delvis) Socialdepartementet Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Uppdrag angående nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn Regeringens

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Projektplan för ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Bakgrund Sedan flera år tillbaka har det funnits en tydlig politisk

Läs mer

Arvsfonden stödjer goda idéer

Arvsfonden stödjer goda idéer Arvsfonden stödjer goda idéer Människor är möjligheter! Det finns många eldsjälar och innovatörer i vårt avlånga land. En del kan förverkliga sina visioner i näringslivet och andra inom offentlig sektor.

Läs mer

#stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande. Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet

#stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande. Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet #stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande Med samlade krafter för lokal inkludering och likvärdighet i mottagandet #stockholmtillsammans för ett hållbart mottagande Vad representerar du idag? Ta

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle

SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle SUO 2016:13 Palett för ett stärkt civilsamhälle Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m

Riktlinjer för. Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer. Gäller fr o m Riktlinjer för Landstinget Dalarnas stöd till Studieförbundens distriktsorganisationer Gäller fr o m 2014-01-01 Beslutad av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsnämnd 2013-05-28, 38 Kontaktuppgifter

Läs mer

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016

Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 Sida: 1 (6) Mötesplats Stallarholmen Projektplan 2014-2016 2014-04-16 KS/2013:606-001 Sida: 2 (6) 1 Bakgrund och projektbeskrivning har ambitionen att det i varje kommundel ska finnas en samlings- och

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0

B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 B r u k a r i n f l y t a n d e d o k u m e n t a t i o n f r å n e t t d i a l o g c a f é d e n 9 n o v 2 0 1 0 Det regionala brukarrådet med inriktning på missbruk och beroende 1 bjöd, den 9 november

Läs mer

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020

Måldokument. En väg in, många vägar ut! FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 Måldokument FÖR VUXENUTBILDNINGEN PERIODEN 2015-2020 En väg in, många vägar ut! Överlämnad 2014-04-03 av beredningen för lärande Antagen av Kommunfullmäktige 2014- Innehåll FÖRORD... 3 VISION OCH MÅL...

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Bilaga 6. 4 Sammanfattning och åtgärdsförslag

Bilaga 6. 4 Sammanfattning och åtgärdsförslag Utdrag ur Diskriminering av romer i Sverige - rapport från DO:s projekt åren 2002 och 2003 om åtgärder för att förebygga och motverka etnisk diskriminering av romer (s 50-54) 4 Sammanfattning och åtgärdsförslag

Läs mer

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige

Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige SOU 2015:55 Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Synpunkter från Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige Riksorganisationen för

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till den nationella samordnaren för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism (Ju 2014:18) Dir. 2016:43 Beslut vid regeringssammanträde den 2 juni 2016 Utvidgning

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson

Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom. Handledning av Kitte Arvidsson Välkommen till vår vardag Tre filmer om Downs syndrom Handledning av Kitte Arvidsson Innehåll sid Detta är Studieförbundet Vuxenskolan, SV 3 Det här är en studiecirkel 4 Träff 1 5 Träff 2 7 Träff 3 8 SVs

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant

Göteborgs stad. Social ekonomi = sant Göteborgs stad Social ekonomi = sant Lotta Lidén Lundgren, Anneli Assmundson, Ulrika Lantz Westman Stöd till social ekonomi, Social resursförvaltning, Social resursförvaltnings uppdrag Social resursförvaltning

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET

UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL DAGLIG VERKSAMHET Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll - daglig verksamhet är en beskrivning av vad det innebär att arbeta med stöd och service till

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Sammanställning 2. Bakgrund

Sammanställning 2. Bakgrund Sammanställning 2 Blandat lärande nätverk Sörmlands län 8 november 2016 om Delaktighet och bemötande ur ett anhörigperspektiv, samverkan mellan kommuner och landstinget. Bakgrund Nämnden för socialtjänst

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Uppföljning av Program för delaktighet

Uppföljning av Program för delaktighet Uppföljning av Program för delaktighet FO:s årsrapport 2014 Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms stad riitta-leena.karlsson@stockholm.se 08 508 25 610 The Capital of Scandinavia Sveriges

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning

Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Reviderad 2013-04-29 Projektbeskrivning Brottsutsatt och funktionsnedsättning Inledning Vem som helst kan drabbas av våld och övergrepp eller någon annan brottslig handling. Men vissa grupper är särskilt

Läs mer

samverkan motivera agerar

samverkan motivera agerar NLL-2015-09 SAM syftar till att främja hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga i Norrbotten. SAM är en arbetsmodell som syftar till ökad förståelse, kompetens och samverkan rörande barn och

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2014. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2014 En resurs för personal som arbetar med barns och ungas hälsa samt rättigheter. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Hälsokällan - en verksamhet

Läs mer

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord:

Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg. Nya ord: Ämnesordsmöte 2014-07-15 Närvarande: Ingrid Berg, Viktoria Lundborg Nya ord: Funktionsnedsättningar Underordnad term: Hörselskador Underordnad term: Inlärningssvårigheter Underordnad term: Synskador Underordnad

Läs mer

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Dnr 17, u2017, 6/ds 2017-03-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Studieförbundens remissyttrande på En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) Om Studieförbundens remissvar Branschorganisationen

Läs mer

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun

En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun En gemensam syn på det funktionshinderspolitiska arbetet i Täby kommun Kommunens övergripande mål är att samhället ska göras tillgängligt för alla och att personer med funktionsnedsättning tillförsäkras

Läs mer

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman

Att arbeta med våld i nära relationer. Ingrid Hjalmarson Eva Norman Att arbeta med våld i nära relationer Ingrid Hjalmarson Eva Norman Utvärderingar om Våld i nära relationer Kommunernas och hälso- och sjukvårdens ansvar för insatser mot våld SoL 5 kap reglerar insatserna

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016

Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 KF, februari 2013 Dnr 325-1035/2012 www.stockholm.se Stockholms stads program för stöd till anhöriga 2012-2016 Februari 2013 Stockholms stads program

Läs mer

Attentions Skolplattform

Attentions Skolplattform Attentions Skolplattform INNEHÅLL En skola för alla hur når vi dit?...5 1. Kunskap, kompetens och bemötande...7 2. Tillgänglighet och anpassningar...7 3. Samverkan...9 4. Inkludering, delaktighet och inflytande...9

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015

Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 Mötesplatser för anhöriga Program våren 2015 taby.se/anhorigstod samtalsgrupper Mötesplatser för anhöriga Anhörigstödet arrangerar mötesplatser där du får information som kan vägleda och inspirera dig.

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016

Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-16 Distrikt Skåne Verksamhetsplan 2015-2016 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Verksamhetsplan

Läs mer

Stockholms stad program för stöd till anhöriga

Stockholms stad program för stöd till anhöriga 159/2012 SoN dnr 3.1-098/2012 ÄN dnr070303- Stockholms stad program för stöd till anhöriga 2012-2016 Förslag maj 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Inledning Många anhöriga utför ett omfattande

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer

Sexuella trakasserier mot tjejer och kvinnor i offentliga miljöer Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-18 Handläggare Marianne Gabrielsson Telefon: 0850825950 Till Socialnämnden 2016-05-17 Sexuella trakasserier

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017

BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 BUFFF SVERIGE; PREL VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUSOMRÅDEN FÖR BUFFF SVERIGE 1. KVALITETSSÄKRING OCH UTBILDNING 2. DRIFT NATIONELLT STÖD 3. LOBBYING/PÅVERKANSARBETE/MARKNADSFÖRING 4. ORGANISATION/DELAKTIGHET

Läs mer

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa

Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Kunskapsutveckling om och effektivisering av rehabilitering för personer med psykisk ohälsa Projektägare: Landstinget i Värmland Projektperiod: 2014 09 01 2015 12 31 1. Bakgrund Ohälsotalet är högre än

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Att arbeta inom Stöd och service

Att arbeta inom Stöd och service Att arbeta inom Stöd och service 1 Att arbeta inom Stöd och service Att leva med en funktionsnedsättning innebär att man kan behöva stöd och hjälp att kompensera det som skapar hinder i det dagliga livet.

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen

Dokumentnamn: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Gäller: Hela kommunförvaltningen Upprättad av: Lars-Åke Wallin Beslutad av: Kommunstyrelsen Sida: 1 (7) Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 2017- Sida: 2 (7) INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...3 2. UPPDRAG...3 3. SYFTE...3 4. MÅL...3 5. EKONOMI...3 6. PLANERADE ÅTGÄRDER...4 7. RAPPORTERING AV

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Bättre liv och mer lust för unga.

Bättre liv och mer lust för unga. Bättre liv och mer lust för unga. Säg STOPP Kulturskolan har tagit fram ett antimobbningprogram som heter Säg STOPP. Med hjälp av en film och en temateater har man fått elever i årskurs 4 att aktivt börja

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER:

VALLE 2.0 ÖVERGRIPANDE MÅL: UTGÅNGSPUNKTER: ÖVERGRIPANDE MÅL: Etablera en regional stödplattform för validering i Skåne - Innebärande Ökat utbud av validering Ökad tillgänglighet till validering Gemensamt utvecklingsarbete avseende validering -

Läs mer

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan

Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Psykisk hälsa Lokal handlingsplan Handlingsplan kring området psykisk hälsa utifrån regional analys Psykisk hälsa fastställd av Chefsgrupp Närvård 2016-10-27 Handlingsplan Oktober 2016 ARBETSMATERIAL 0

Läs mer

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se

Programfolder 2015. En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund. www.halsokallanfyrbodal.se Programfolder 2015 En resurs för personal som arbetar med barn och unga En offentlig verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund www.halsokallanfyrbodal.se Vårt uppdrag barnens bästa Så här arbetar vi Hälsokällan

Läs mer

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända

Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända 2016-03-30 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2016/39 Arbets- och företagsnämnden Etableringshub en pilot med nyföretagarstöd för nyanlända Förslag till beslut 1. Arbets- och företagsnämnden beslutar att genomföra

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion

Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation. kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation kortversion Plan för kvinnofrid och mot våld i nära relation Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Det är en viktig jämställdhets- och folkhälsofråga

Läs mer

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning

Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt. Chefer utan högskoleutbildning Projektbeskrivning samt sammanställning av inventeringen i delprojekt Chefer utan högskoleutbildning September 2012 1 Innehåll 1. Projekt Carpe 2... 3 2. Syfte och mål för delprojekt Chefer utan högskoleutbildning...

Läs mer

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor.

Förvaltningen föreslår att föreningen beviljas kronor. Sammanställning över sökande föreningar för föreningsbidrag 2014 1. Tensta kvinno- och tjejjour Föreningens verksamhet riktar sig till kvinnor och flickor som är eller har varit utsatta för våld. Målet

Läs mer

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING?

GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? UTBILDNINGSKATALOG 2016 GÅR DET ATT UTBILDA BORT DISKRIMINERING? Diskriminering innebär att bli behandlad sämre än någon annan utifrån de egenskaper som en har. Det kan finnas många olika anledningar till

Läs mer

Arbetsplan Mira Fritids

Arbetsplan Mira Fritids Arbetsplan Mira Fritids nyaelementar.stockholm.se Titel Arbetsplan Mira Fritids Senast reviderad: 2013-11-07 Utgivare: Mira Fritids, Nya Elementar Kontaktperson: Dan Ögren E-post: dan.ogren@stockholm.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad

Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Gemensamma mål för fritidshemmen i Lidingö stad Materialet har sammanställts av all fritidshemspersonal som arbetar i Lidingö stad under våren 2009 Syftet är att skapa en gemensam utgångspunkt och ett

Läs mer

Temadag om Downs syndrom och åldrande 18:e maj Kunskapsstöd om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning - Webbutbildningar och skrift -

Temadag om Downs syndrom och åldrande 18:e maj Kunskapsstöd om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning - Webbutbildningar och skrift - Temadag om Downs syndrom och åldrande 18:e maj 2017 Kunskapsstöd om att åldras med intellektuell funktionsnedsättning - Webbutbildningar och skrift - December 2017 Utvecklingsstörning åldrande och demens

Läs mer

Projektbeskrivning Skyddsnät

Projektbeskrivning Skyddsnät Projektbeskrivning Skyddsnät När barn och unga råkar illa ut talar man ofta om att samhällets skyddsnät brister. Genom det gemensamma projektet Skyddsnät vill vi arbeta för att förstärka skyddsnätet runt

Läs mer

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013

Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målprogram Fastställt på förbundsmötet oktober 2013 Målsättning och Huvudmål Förbundet Unga Rörelsehindrade har som huvudmålsättning att ungdomar med nedsatt rörelseförmåga ska vara en del av samhället.

Läs mer

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Balltorps förskolor 20130419 Annette Kimmehed Förskolechef Gundefjällets plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga

Läs mer

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv

FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv FRAMTIDENS PSYKAITRI ur ett patient-, brukar- och anhörigperspektiv NSPH ett dynamiskt nätverk NSPH är ett nätverk av 13 patient-, brukaroch anhörigorganisationer inom psykiatrin. Vi delar ett antal grundläggande

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Visions- och Målprogram

Visions- och Målprogram Visions- och Målprogram VISIONSDOKUMENT MISSION Förbundet Unga Rörelsehindrade ska fungera som en motpol mot alla orättvisor och för att reagera å våra medlemmars vägnar. Även för att erbjuda möjlighet

Läs mer