ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015"

Transkript

1 ARVSFONDEN NYA PROJEKT FEBRUARI 2015 I februari fördelade Arvsfonden 94,7 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 30 stycken projekt nya och de fick dela på 43,2 miljoner kronor. Tibro Sportfiskeklubb, SKÖVDE Nybyggnation av klubbhus samt tillgänglighetsanpassning på del av fastigheterna Sånna 1:2 och Kylvanäset 1:2 i Tibro kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Tibro Sportfiskeklubb avser att bygga en kombinerad klubb/värmestuga med tillgänglighetsanpassad toalett i anslutning till sjön Örlen i Tibro kommun. Stugan är en förutsättning för att funktionsnedsatta ska kunna delta i verksamheten fullt ut, stugan ska också användas för lektioner, utbildningar och samlingar för barn och ungdomar. Verksamheten kommer att drivas i samarbete med Socialförvaltningen i Tibro kommun. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Mallbackens IF, SUNNE Ny-/tillbyggnation av klubb- och aktivitetshus på fastigheten Åsegård 1:293 i Sunne kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Mallbackens IF vill tillsammans med lokala samarbetsorganisationer bygga om och till en samlingslokal intill Mallbackens Idrottsplats i Lysvik för att skapa en samlingspunkt för bygdens ungdomar och föreningsliv, vilket idag saknas. Mål och syfte kan sammanfattas i inkludering, att alla barn och ungdomar ges möjlighet att delta i verksamheten på samma villkor och efter var och ens förutsätningar. I projektet ingår omklädningsrum, samlingslokal till olika aktiviteter. Exempelvis fotboll, frisbee, löpning och orientering. Projektet skapar dessutom förutsättningar för lägerverksamhet, föreningsträffar och kurser etc. Mallbacken IF ska dessutom, när aktivitetshuset står klart, starta upp en helt ny racketsektion. I den ska bordtennis och badminton finnas till att börja med och det blir helt ny verksamhet på orten. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 1 (11)

2 Avans Sportklubb, LULEÅ Nybyggnation av träningslokal samt tillbyggnad och handikappanpassning av existerande klubbhus på fastigheten Avan 24:7 i Luleå kommun har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Föreningen vill med projektet göra en tillbyggnad på befintligt hus för att anlägga ett gym. Avans Sportklubb i Avan bedriver barn och ungdomsidrott och har länge haft en önskan och behov att utveckla sin verksamhet med kompletterande träningsmöjligheter. Verksamheter som bedrivs idag är basket, ishockey samt motionsverksamhet såsom gymnastik, innebandy, skidor och ridning. För att träna på gym måste medlemmar åka till Boden eller Luleå ca 2 mil bort. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Clowner utan Gränser, STOCKHOLM Cirkus för alla barns rättigheter har beviljats stöd med kronor för år 1 av 3 Clowner utan Gränser har sin kärnverksamhet i olika delar av världen där barn har fått fly från krig och katastrofer. I detta projekt är målgruppen skolbarn i Sverige mellan 6-11 år. Ett metodmaterial ska framställas som bygger på barnkonventionen och flyktingskap och en föreställning skapas där dialog och workshops med barnen ingår. En öppen webbaserad sida kommer att finnas där metodmaterial och information kan laddas ner. Målet med projektet är att öka kunskap och engagemang hos barn för andra barn på ett roligt, pedagogiskt och kreativt sätt. Projektet ska genomföras i skolor i tre städer varje projektår med start i Stockholm, Halmstad och Sundsvall. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Sensus Studieförbund, region Uppsala-Härnösand, UPPSALA Kometmammor har beviljats stöd med kronor för år 1 av 2 Organisationen vill utforma en verksamhet för föräldrautbildning som särskilt vänder sig till före detta missbrukande kvinnor där en andel även har beroendetillstånd i kombination med neuropsykiatriska diagnoser. Projektet kommer att använda sig av utbildningsprogrammet KOMET. En gemensam mötesplats kommer att erbjudas och en lots/coachtjänst utvecklas. Projektet kommer också att utveckla stöd till unga nyblivna mammor. Målet är att etablera kontakt med minst 20 mammor och deras barn under projekttiden. Prioriterat område: Föräldrastöd och främjande av ett stärkt föräldraskap. 2 (11)

3 Ausås scoutkår, ÄNGELHOLM Tillbyggnation och tillgänglighetsanpassning av scoutstuga på fastigheten Ausås 7:23 i Ängelholms kommun har beviljats stöd med för år 1 av 1 Ausås scoutkår vill bygga till och tillgänglighetsanpassa sin scoutstuga för att kunna utveckla verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Kåren har haft en försöksverksamhet med ett mindre antal personer från målgruppen, men genom att lokalerna inte är anpassade begränsas aktiviteterna och gör att alla som vill inte kan delta. Samarbetspartners är Handikappidrottsklubben Kick Off och gruppboenden i Ängelholms kommun. Planerad verksamhet är bland annat öppna aktiviteter specifikt för gruppboenden, integrerad verksamhet för unga med funktionsnedsättning som kan ingå i ordinarie scoutgrupper samt läger utifrån deltagarnas förutsättningar och behov. Lokalen kommer även vara tillgänglig andra föreningar, som till exempel FUB Ängelholm och fotbollsklubben Salamis IK. Lokalt projekt. Prioriterat område: FN:s konvention om lika rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Alzheimerföreningen Sverige, LUND Downs syndrom och demenssymtom av Alzheimertyp har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet avser att kartlägga behoven för personer med Downs syndrom som har demenssymptom av Alzheimertyp för att kunna bygga upp fungerande stödfunktioner för målgruppen. Alzheimerföreningen i Sverige och Svenska Downföreningen ska i samarbete med vården ta fram informations- och utbildningsmaterial för vårdpersonal och anhöriga samt utbilda vårdpersonalen kring anpassade vård och stödformer för målgruppen. Efter projektslut ska deltagande samarbetsorganisationer använda sig av materialet och sprida det vidare i sina nätverk. Ambitionen är också att föreningarna efter projektslut ska fortsätta utbilda vårdpersonalen. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Mun och halscancerföreningen i Stockholm, STOCKHOLM Rehabiliteringsprojektet för munhålecanceropererade o laryngektomerade i Stockholms och Gotlands län har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att ge munhåle- och cancerbehandlade personer i Stockholm och Gotlands län samt deras anhöriga stöd, hjälp och utbildning i rehabiliteringsprocessen. Rehabilitering sker från diagnos till avslutad behandling och eftervård genom en ny kedja av rehabiliteringsinsatser av information, samtalsgrupper för anhöriga och patienter, uppsamlingsmöten och återkoppling. Projektet sker i samverkan med nya cancerpatienter, anhöriga, före detta patienter samt vårdpersonal. Efter projektslut ska patientföreningarna och vården fortsätta samverkan i enlighet med den modell som tas fram i projektet. Regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. 3 (11)

4 Afasiföreningen i Stockholms län, STOCKHOLM Stroke/Hjärnskadeforum har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektets mål är att genom fördjupad samverkan mellan befintliga formella och informella vårdgivare samt berörda intresseorganisationer, underlätta för personer med stroke/förvärvad hjärnskada och deras närstående att få tillgång till det stöd och den rehabilitering som behövs i olika skeden i livet. Projektet syftar till att skapa ett organiserat forum för samverkan mellan olika relevanta aktörer vad gäller stöd och rehabilitering för personer med stroke och förvärvad hjärnskada. Efter projektslut ska berörda instanser finansiera verksamheten.regionalt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län, UPPSALA Forum för brukarinflytande i Uppsala län har beviljats stöd kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ökat brukarinflytande på vård och omsorg på individ-verksamhets och organisationsnivå genom att hitta nya former och metoder för brukarinflytande. Målgruppen är personer med intellektuell funktionsnedsättning eller andra kognitiva svårigheter, vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar, barn/unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, anhöriga till målgruppen samt verksamheter som bedrivs i kommun eller landstingsregi eller på uppdrag av dessa. Efter projektslut ska kontaktpersoner i kommun och landsting ansvara för fortsatt utveckling på det lokala planet samt erfarenhetsutbyte inom länet. Brukarorganisationerna kommer också att driva utvecklingen vidare med stöd av de samverkansformer som skapats under projekttiden. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Europeiskt Teckenspråkscenter, ÖREBRO Merit projekt har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att skapa ett webbaserat individanpassat undervisningsmaterial på teckenspråk för att underlätta för elever med språkstörning, hörselskadade samt andra hörande ungdomar med språksvårigheter att tillgodogöra sig meritpoäng i ämnet svenskt teckenspråk. Materialet ska länkas till konkreta kursmål såsom teckenspråk för hörande eller delar av kurser i svenska som andra språk och ska finnas tillgängligt på en webbplats. Materialet ska kunna användas även på skolor i Sverige där teckenspråkskunnig personal saknas. Efter projektslut kommer materialet att förvaltas av Europeiskt Teckenspråkigt Centrum. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 4 (11)

5 Folkbildningsförbundet, STOCKHOLM Validering av ungas kompetens öppnar dörrar till arbetsmarknaden har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Folkbildningsförbundet ska ta fram, pröva och implementera ett system för att validera (dvs kartlägga, dokumentera, värdera och certifiera) den kompetens unga människor får genom engagemang eller deltagande i ideella organisationer. Syftet är att öka målgruppens möjligheter att komma närmare arbetsmarknaden. Om deras kompetens synliggörs så kan den bättre tas tillvara av arbetslivet. Målet är att ta fram en modell för att kunna validera generella kompetenser för arbetslivet, utbilda minst 90 handledare från olika studieförbund och validera ca 2600 ungdomar under projekttiden. Flertalet av dem ska ha gått till arbete eller utbildning tre månader efter valideringen. Målgrupp är ungdomar mellan år som står en bit från arbetsmarknaden och som finns inom studieförbund eller andra organisationer som har koppling dit. Det är ungdomar som saknar den vanliga kompetensen, t.ex. gymnasieutbildning, men som har fått kompetenser på andra sätt. Efter projekttiden kommer verksamheten att drivas vidare inom studieförbundens ordinarie verksamheter med Folkbildningsförbundet som sammanhållande aktör. Nationellt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. Dala Arbetsrehab ekonomisk förening, FALUN Ungdomsresursen gör det omöjliga möjligt har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet vänder sig till ungdomar som står långt från arbetsmarknaden och har försörjningsstöd. De flesta har andra problem är själva arbetslösheten; social problematik eller osynliga funktionsnedsättningar. Projektet syftar till att få in ungdomar i arbete och bli självförsörjande. Målet är att ungdomarna själva ska starta ett (eller flera) arbetsintegrerat socialt företag, främst inom grönyteskötsel men det kan även bli andra inriktningar beroende på ungdomarnas egna idéer. De ungdomar som inte vill ingå i något socialt företag kommer få stöd i att komma ut i andra arbeten eller studier. Metoden innehåller teoretisk och praktisk utbildning och coaching, och den kommer att anpassas individuellt till varje deltagare. Under projektets gång ska man ta fram en metodhandbok om socialt företagande för unga. Projektet ska leva vidare som ett (eller flera) arbetsintegrerat socialt företag som säljer tjänster till kommunen, företag, bostadsbolag och privatpersoner. Man ska även sälja platser för praktik och arbetsträning till kommunen och Arbetsförmedlingen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 5 (11)

6 Demokratipiloterna, STOCKHOLM Dynamo möjligheternas förlag har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Dynamo möjligheternas förlag är ett projekt som syftar till att vidga arbetsmarknaden för unga med främst med psykiska funktionsnedsättningar. Målet är att under projekttiden starta ett ungdomsdrivet förlag som ska drivas vidare i form av ett socialt företag efter projekttiden. Målgruppen är unga och unga vuxna med psykiska och sociala funktionsnedsättningar. Sekundär målgrupp är unga skribenter och författare, anhöriga till unga med funktionsnedsättning, förlagsbranschen, föreningsvärlden och allmänheten. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Ensamkommandes Förbund, MALMÖ OTTO- Vägen vidare har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 OTTO- Vägen vidare är ett projekt som ska drivas av ensamkommande unga för unga som kommer till Malmö med omnejd som ensamkommande asylsökande. Syftet med projektet är att Ensamkommandes förbund själva ska bli drivande i de verksamheter som vänder sig till målgruppen och successivt bygga upp en större självständighet som organisation och individer. Projektets aktiviteter styrs av målgruppens behov och intressen. Under projektet vill föreningen etablera flera utåtriktade samarbeten och skapa ett tydligare integrationsperspektiv. Efter projekttiden räknar föreningen med att kunna driva verksamheten vidare med lokaloch aktivitetsstöd från Malmö stad. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. RFSU Stockholm, STOCKHOLM Teckna ett upplysningsprojekt om relationer, sexualitet och kroppen har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Syftet med projektet är förbättra elevhälsan bland unga döva genom att erbjuda undervisning i sex och samlevnad som tar utgångspunkt i målgruppens situation samt skapa forum för döva ungdomar att reflektera kring kropp, sex och relationer. Projektet beräknar under en tvåårig projektperiod nå cirka 300 unga mellan år. Efter projekttiden ska ett teckenspråkigt metodmaterial samt ett antal teckenspråkiga informatörer ingå i RFSU:s utbud. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. 6 (11)

7 Grunden i Malmö, MALMÖ Unga i Grunden har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Ungdomarna i föreningen Grunden i Malmö ska själva i samarbete med ovanstående organisationer bygga upp en ungdomssektion inom föreningen som ska drivas av unga människor med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet ska möjliggöra för ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning att själva få inflytande över besluten kring sin egen fritid och de egna aktiviteterna. Två fritidskonsulenter/coacher om vardera 25 % kommer inom ramen för sitt uppdrag i kommunen att finnas med i bakgrunden och stötta styrelsen och de medlemmar som är delaktiga i olika arbetsgrupper i föreningen. Nationellt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Drömmen om det goda, STOCKHOLM Gymnasieelever lär ut stillhet hjälp till självhjälp på gymnasiet har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att rusta elever att själva kunna lära ut mindfulness till sina skolkamrater. I nuläget används föreningens mindfulnessmetoder på ett 80-tal skolor i Sverige. Med detta projekt vill föreningen ta klivet in i en ny fas, där eleverna själva med hjälp av en särskild verktygslåda och utbildning ska ansvara för genomförandet av metoderna i skolorna. Förhoppningen är att bygga upp ett system där tredjeårselever ska kunna utbilda första- och andraårselever, med stöd av föreningen i framtiden. Nationellt projekt. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Afrosvenskarnas Riksförbund, STOCKHOLM Entreprenörskapsverkstaden har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till att öka möjligheterna för afrosvenskar med funktionsnedsättningar att driva socialt företagande. Genom samarbete med det sociala företaget Ihop Ekonomisk förening, som drivs av afrosvenskar med funktionsnedsättning, ska deltagare i projektet utbildas både teoretiskt och praktiskt i hur man driver arbetsintegrerade sociala företag. Personerna i Ihop ekonomisk förening ska fungera som mentorer, utbildare och förebilder för deltagarna i projektet. Målet är att deltagarna ska starta egna arbetsintegrerade sociala företag med olika inriktningar, och att erfarenheterna från konceptet som tas fram ska leva vidare genom erfarenhetsspridning till andra utbildningar och/eller genom att utbildningen upphandlas på sikt. Prioriterat område: Ökat tillträde till arbetsmarknaden. 7 (11)

8 IFK Falun Alpin, FALUN Anläggning av Skicrossbana har beviljats stöd med kronor för år 1 av 1 Föreningen vill starta skicross för barn och ungdomar. Genom att anlägga en skicrossbana kommer barn och ungdomar att få möjlighet att prova på verksamheten bl.a. under friluftsdagar, och det kommer att finnas organiserad träning flera kvällar i veckan. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Vittsjö Vattenskidklubb, VITTSJÖ Ombyggnation av omklädesrum på fastigheten Hässleholm Vittsjö 74:1 i Hässleholms kommun har beviljats stöd med kronor Syftet är att föreningen vill satsa på verksamhet för flickor. Idag har föreningen endast ett omklädningsrum och genom byggnation av ett omklädningsrum till ska föreningen göra en särskild satsning på att få fler ungdomar aktiva, särskilt flickor, bl.a. genom att anordna ett särskilt tjejläger för juniorer. Prioriterat område: Främjande av psykisk och fysisk hälsa. Stiftelsen Bergmancenter, FÅRÖ Skaparverkstan på Fårö har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet har som syfte att bredda sin verksamhet och därmed nå nya målgrupper. Målet är att kunna etablera Bergmanscentrets olika verksamheter, som med projektets innehåll ska kunna erbjuda alla barn och unga skapande verksamhet. Projektet har två olika inriktningar. Skapande som läkande kraft är en lokal/regional verksamhet som vänder sig framförallt till tre specifika målgrupper; Ensamkommande flyktingbarn, barn och unga med funktionsnedsättningar samt barn och unga med erfarenheter av våld i nära relationer. Skaparverkstans Barnfilmfestival visar film producerad av barn och unga i Skaparverkstan på Fårö eller i verkstäder, museer, fritidsgårdar runt om i Sverige eller på egen hand. Festivalen är m.a.o. ett riksprojekt. Man kommer särskilt att vända sig till verksamheter med barn och unga med olika funktionsnedsättningar. Efter projekttidens slut räknar man med att ha utvecklat och etablerat de två delarna och då kunna införliva dessa i sin ordinarie verksamhet. Lokalt/Regionalt/Riksprojekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. 8 (11)

9 Byrån mot diskriminering i Östergötland, NORRKÖPING Jag på nätet har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att stärka personer med kognitiva funktionsnedsättningar i användandet av sociala medier och öka kunskaperna om hur de kan identifiera, larma och anmäla om de blir utsatta för brott och kränkningar på nätet. Projektet syftar också till att motverka nätrelaterade brott mot målgruppen och förbättra bemötandet av och stödet till personer som utsätts. Den primära målgruppen för projektet är ungdomar och unga vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar. Den sekundära målgruppen är vuxna som möter målgruppen, till exempel skola, rättsväsendet, LSS, boenden, företrädare för ideella organisationer. Projktet kommer att ta fram utbildningsmaterial som ska kunna användas i skola och daglig verksamhet. Vidare ska personer i målgruppens närhet erbjudas utbildningar för att bättre kunna stödja den som blir utsatt för trakasserier eller brott. Projektet genomförs på ett antal orter i Östergötland, det färdiga metodmaterialet ska spridas på nationell nivå. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Kvinnors nätverk / Linnamottagningen, STOCKHOLM Webbaserad utbildning om hedersrelaterat förtryck och våld ett pilotprojekt har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektet syftar till förbättra kunskapen kring hedersrelaterat förtryck och våld, så att utsatta ungdomar ska kunna få bättre stöd och hjälp. Målet med projektet är att skapa en plattform för webbutbildning för yrkesverksamma inom i första hand socialtjänsten som möter ungdomar utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Till webbplattformen ska det tas fram ett antal filmer kombinerat med föreläsningar samt möjlighet till handledning och uppföljning. Webbplattformen utvecklas i nära samarbete med ungdomar med egna erfarenheter av hedersrelaterat förtryck och våld och testats av ett antal pilotkommuner under projekttiden. Efter projekttiden ska webbutbildningen fortsatt erbjudas kommuner över hela Sverige. Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka, våld, trakasserier och mobbning. Föreningen Plattform, JOHANNESHOV Design S har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Design Lab S är en designstudio/designlabb och pedagogisk verksamhet i Skärholmen. Den har pågått som pilot sedan januari 2013 och nu söker föreningen medel från Arvsfonden för att etablera och utveckla konceptet. Projektet riktar sig till barn i åldrarna 9-13 år, huvudsakligen i Skärholmen. I labbet får barnen experimentera med konst/design, möta nya förebilder och bredda perspektivet vad gäller egenskaper kopplat till kön, etnicitet och ålder samt i förlängningen även med sig själva. Verksamheten kommer att ske genom studiecirklar, drop-in Open Lab på helger, lovverksamhet, workshops, skolbesök osv. Projektet har tänkt bygga upp ett samarbete med designhögskolorna genom att låta studenter verka i labbet med egna 9 (11)

10 projekt och idéer samt att låta projektets målgrupp göra studiebesök på skolorna. Ett samarbete med en fritidsverksamhet är etablerat och projektet kommer varje vecka bedriva aktiviteter med barn som besöker labbet tillsammans med sin fritidspedagog. Projektet består även av två andra delar, Design Company S som är en mobil shop/utställning samt Design Arkiv S där deltagarna samlar in ett arkiv över konstprodukter och historier från Skärholmen. Lokalt projekt. Prioriterat område: Delaktighet i kulturlivet. Lundsbrunns samhällsförening, LUNDSBRUNN Lundsbrunns Rymdcenter har beviljats stöd med kronor år 1 av 1 Barn och ungdomsgruppen vid Lundsbrunns Samhällsförening i Götene kommun har en vision om ett framtida rymdcenter, med verksamhet inom kulturområdet, i ortens bygdegård. Under två års tid har ca 30 barn och ungdomar arbetat aktivt och kontinuerligt med att ta fram idéer och underlag. Nu söker föreningen medel från Arvsfonden för att göra en handlingsinriktad projektering där barn och unga i åldrarna 9-15 år leder planarbetet med hjälp av en arkitekt. Upplägget är att barn och ungdomar, tillsammans med arkitekten, deltar i design- och skissarbete, rymdworkshops samt dokumentation. Genom projektet får barn och unga insyn i allt det arbete som berör en ombyggnation såsom analys, skisser, rumsutformning, planritning, bygglov, kommunalt beslutsfattande, ansökan om medel hos statlig myndighet osv. Tanken är att bygdegården på sikt ska byggas om till ett rymdcenter. Det som ska göras i huset ska stimulera barns och ungas inre rymd såsom självkänsla, drömmar, fantasi, kreativitet och känsloliv. Symboliken av den yttre rymden kommer att byggas in i bygdegården genom öppna taklösningar, glasfönster i tak och genom nya bild- ljud- och ljuslösningar. På så sätt får man in frågor som berör rymden, universum och astrologi i barnens kulturverksamhet. Lokalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Ung i X-Cons Stockholm, STOCKHOLM Process Kedjan i Kriminalvården har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Föreningen har under tre års tid tagit fram en coachingmodell som följer ungdomar år, som årligen döms till sluten ungdomsvård (Statens Institutionsstyrelse) för grövre brott och som går igenom hela kedjan av insatser från polisgripande till frigivning. Modellen är ett komplement för ungdomarnas rehabilitering tillbaka till samhället, med specifikt fokus på mentorskap, anhörigstöd och kreativ utveckling. Nu söker föreningen stöd för att vidareutveckla coachingmodellen till att även innefatta unga vuxna, år, som riskerar att dömas till straffpåföljd inom Kriminalvården Regionalt/Nationellt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning. 10 (11)

11 Föreningen Centralasiengrupperna, MALMÖ Vardagens civilkurage har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektets syfte är att skapa möjligheter för unga personer, år, att lära sig och bemästra en bred form av civilkurage som går att applicera på en mängd olika livssituationer som präglas av förtryck, ojämlikhet, maktmissbruk, diskriminering, orättvisor och våld. I projektet ska det utvecklas en pedagogisk metod i demokratiskt civilkurage där unga personer kan träna och experimentera olika tekniker. Lokalt/ Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet Romska Ungdomsförbundet (RUF), MALMÖ Unga romska hälsoinspiratörer har beviljats stöd med kronor år 1 av 2 Projektet syftar till att utbilda 10 unga romska hälsoinspiratörer som under projektets gång ska ges möjlighet att utbilda fler unga romer för att på så sätt sprida effekterna och få igång fler hälsofrämjande initiativ. Inspiratörerna ska sedan samarbeta med kommuner och regionen i Skåne läns hälsoansvariga för att bättre kunna stödja lokala föreningars insatser för en förbättrad hälsa för målgruppen. Regionalt projekt. Prioriterat område: Demokrati och delaktighet. Islamiska Förbundet i Järva, SPÅNGA WAANO har beviljats stöd med kronor år 1 av 3 Projektets syfte är att medvetandegöra främst unga om konsekvenserna av att ansluta sig till en våldsbejakande islamistisk rörelse på ett sätt som leder till att ungdomar på sikt väljer en annan väg samt att minimera skadorna och erbjuda hjälp och stöd om den unge redan anslutit sig eller behöver stöd efter att ha deltagit i strid i Syrien, Irak och Somalien. Detta ska göras genom att stärka dels unga och deras familjers förmåga att motverka radikalisering genom familjeterapeutiska åtgärder, dels civilsamhällets organisationer i främst Järvaområdet att utveckla gräsrotsledda initiativ samt bygga ett motståndskraftigt partnerskap mellan kommun, landsting, polis och civilsamhället för att förebygga och känna igen tecken på radikalisering. Lokalt projekt. Prioriterat område: Motverka våld, trakasserier och mobbning 11 (11)

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT JUNI 2014 I juni 2014 fördelade Arvsfonden knappt 114 miljoner kronor till 82 stycken projekt. Av dessa var 42 stycken projekt nya och de fick dela på 55,5 miljoner kronor. Intresseförbundet

Läs mer

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd.

I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. ARVSFONDENS NYA PROJEKT APRIL 2012 I april 2012 delade Arvsfonden ut drygt 75 miljoner till 71 projekt. Av dessa var 27 projekt nya och fick dela på 26,5 miljoner kronor i stöd. Riksförbundet Attention,

Läs mer

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015

ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 ARVSFONDEN FORTSÄTTNINGSPROJEKT JUNI 2015 I juni 2015 fördelade Arvsfonden 87,8 miljoner kronor till 69 stycken projekt. Av dessa var 48 stycken fortsättningsprojekt och de fick dela på 60,3 miljoner kronor.

Läs mer

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014

ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 ARVSFONDEN NYA PROJEKT OKTOBER 2014 I oktober 2014 fördelade Arvsfonden 69,2 miljoner kronor till 46 stycken projekt. Av dessa var 21 stycken projekt nya och de fick dela på 30,6 miljoner kronor. ABF Norr,

Läs mer

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012

ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 ARVSFONDENS FORTSÄTTNINGSPROJEKT SEPTEMBER 2012 I september 2012 delade Arvsfonden ut drygt 58,5 miljoner kronor till 59 projekt. Av dessa var 29 projekt fortsättningsärenden och fick dela på 28,7 miljoner

Läs mer

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor

I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor ARSVSFONDENS NYA PROJEKT FEBRUARI 2012 I februari 2012 delade Arvsfonden ut drygt 69 miljoner kronor till 60 projekt. Av dessa var 15 projekt nya och fick dela på 19,9 miljoner kronor Arbetarnas Bildningsförbund

Läs mer

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN

NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Projektguiden NATIONELLA PROJEKTBIDRAG TILL ORGANISATIONER VÅREN 2014 Förord Projektguiden innehåller en kort beskrivning av ett antal

Läs mer

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013

ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 ARVSFONDSDELEGATIONENS VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2013 INNEHÅLL INLEDNING 2 ALLMÄNNA ARVSFONDEN 3 Arvsfondsdelegationen 3 Ärendehantering 4 Projektstöd 4 Lokalstöd 5 Krav på redovisning 5 Allmänna arvsfondens

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER

INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER E AND E G BYG J A N D ET E R FÖ F R Ä M KSAMH OCH OMSVER UNG D INSATSER FÖR UNGA I RISKMILJÖER UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2008:8 Ungdomsstyrelsens slutrapport Insatser för unga i riskmiljöer förebyggande

Läs mer

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län

Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Effekter av samverkan mellan idrottsrörelsen och skolan i Örebro län Handslagsrapport 2007:5 Nr Författare Titel Övrigt 2007:1 Apitzsch Erwin Fysisk aktivitet åt alla elever i skolan Lunds universitet

Läs mer

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012

Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna 2012 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2012 Titel: Hur är läget i kommunerna? Uppföljning av funktionshindersfrågorna

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på

Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på UTVÄRDERINGSRAPPORT Det här har jag byggt, känns bra! Platser att bygga på En utvärdering av Arvsfondens lokalstöd 2007-2013 Danielle van der Burgt Kulturgeograf verksam vid Institutionen för pedagogik,

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1

KANSLIAVDELNINGEN Projektbank 2009-2011 1 Projektbank 2009-2011 1 Förord: 4 Kansliavdelningen 5 Pågående projekt 5 Attraktiva Gnosjö och Hillerstorp 5 Tillväxtarenor - utveckling av mottagning och bemötande i Science Park-systemets noder 6 SP-systemet

Läs mer